ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Prof. Dr. brahim Balc o lu Antipsikotik ilaçlar t pta kullan lan en güvenli ilaçlar aras nda yer al r. Ekstrapiramidal reaksiyonlar d flar da tutulacak olursa, ortaya ç kartt klar önemli problemlerin görülme s kl n n düflük oldu u söylenebilir. Yan etkiler s kt r, ancak, tehlike arzetmezler. Bunlar aras nda a rlaflma, durgunlaflma, halsizlik, bitkinlik ya da bay lacakm fl gibi olma hissi, a z kurulu u ve görme bulan kl gibi antikolinerjik etkileri vard r. Antipsikotik ilaçlar n en s k görülen yan etkileri postür ve hareket bozukluklar d r. Bunlar ekstrapiramidal motor sistem üzerine olan etkileri nedeni ile ortaya ç kar. 2 NÖROLOJ K YAN ETK LER: EKSTRAP RAM DAL SENDROMLAR Ekstrapiramidal belirtiler yo un s k nt kayna d r. Yeti kayb na sebep olur. Tedaviye uyumda önemli rol oynarlar. Gaye yan etkileri en aza indirmek olmal d r. Oran genel olarak %2-100 olarak verilmektedir. Bu oranlar ilaçlar aras nda de ifliklik göstermektedir. Klozapin d fl ndaki tüm nöroleptikler antipsikotik dozlarda striatal D2 reseptörlerini %70-90 oran nda bloke eder. D2 reseptörleri %80 ve daha yüksek oranda bloke oldu unda ekstrapiramidal sendromlar geliflmektedir. Klozapin striatal dopamin reseptörlerini %30-60 oran nda bloke eder. 1 Psikotik belirtiler antipsikotik ilaçlarla baflar l biçimde tedavi edilmektedirler. Ancak bu ilaçlar n yan etkileri, özellikle de motor sistemle ilgili olanlar hastalar ciddi biçimde etkilemekte ve tedaviye uyumu bozmaktad r. Tedaviye uyumsuzluk hastal n prognozunu her zaman olumsuz olarak etkilemektedir. Bu yan etkilerin hepsinde hem motor hem de ruhsal belirtiler izlenmektedir. Bu belirtiler bazen altta yatan psikoz ile kar flmakta bazen de tabloyu karmafl k hale getirmektedir. Bu semptomlar tan mak, psikotik belirtilerden ay rmak ve etkin biçimde tedavi etmek önem tafl maktad r

2 BALCIO LU, Antipsikotik ilaçlar n motor sistemle ilgili yan etkileri: 1. Ekstrapiramidal sendromlar Akut distoni Parkinsonizm Akatizi 2. Geç dönemde ortaya ç kanlar Geç diskinezi Geç akatizi Akut distoni Tedavinin ilk saati içinde ortaya ç kma e ilimi gösterir. Ço unlukla potent antipsikotik ilaçlar daha çok akut distoniye sebep olurlar. Boyun, çene ve dil kaslar n n yan s ra göz ve beden kaslar n n da uzun süreli hiperkinezileri biçiminde ortaya ç kar. Yüz buruflturma (fasial grismas), a z çevresinde spazmlar, dilin d flar sarkmas, k vr l p bükülmesi ve disfazi s k görülür. Dispne ile giden laringeal ya da faringeal spazm ya da hayat tehdit eden solunum zorlu u geliflebilir. Belirtilere kural olarak korku ve bunalt efllik eder. Tedavide nöroleptiklerin hemen kesilmesi yarar sa layabilir. Distoninin görülme s kl baz araflt rmalarda %90 a kadar ç kmaktad r. Çok düflük rakamlar da verilmektedir. Distoni gençlerde daha s kt r. 1 Ani dopaminerjik blokun distoninin sebebi oldu u ileri sürülmüfltür. Di- er bir görüfl de hiperdopaminerjik durumdur. Bir antiparkinson ilac n enjeksiyonu genellikle dramatik olarak biperiden (2 mgr), difenhidramin (Benadryl, mgr i.m. ya da 25 mgr IQ) ve benztropin mesilat (2mgr I.Q) uygun seçeneklerdir. Parkinsonizm lac n yol açt parkinsonizm, tremorun daha az belirgin olmas d fl nda parkinsonizmin di er flekilleri ile benzerlik gösterir. Bu sendrom genellikle tedavinin ilk haftalar içinde ortaya ç kar. Artan yaflla birlikte ortaya ç kma ihtimali de artar. lac n kan seviyesi ile ekstrapiramidal sendrom ihtimali do rudan iliflki göstermektedir. Antipsikotik ilaçlar n beyindeki di er reseptör sistemleri üzerindeki etkilerinin ekstrapiramidal belirti oluflumunda rolü oldu- u kabul edilmektedir. Dopamin ve asetilkoin reseptörlerinin blokaj n n birbirine oran ne kadar yüksekse ekstrapiramidal sendrom ihtimali o ölçüde artmaktad r. Serotinin ve dopamin reseptörlerinin blokaj oran yüksek oldu unda da ekstrapiramidal belirti ihtimali azalmaktad r

3 ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER laca ba l parkinsonizm, idiyopatik parkinsonizm, hipotiroidi, ilerleyici supranükleer palsi, depresyon parkinsonizmi taklit eden belirtiler verebilir. Süregen psikozlardaki sosyal geri çekilme, psikososyal deprivasyon, nöroleptik malign sendrom da ay r c tan da akla gelmelidir. Nöroleptik malign sendromda parkinsonizm belirtileri muhtemeldir. Antipsikotik ilaçlar d fl nda di- er ilaçlar n da parkinsonizm belirtilerine yol açabilece i unutulmamal d r. Akatizi Akatizi eski Yunanca kökenli bir sözcük olup oturamama anlam ndad r. Akatizi (motor huzursuzluk, yerinde duramama, gezinip durma huzursuz bacaklar ) s k görülen, ancak ço u kez gözden kaçan, patofizyolojik temeli belirsiz bir erken motor belirti kompleksidir. Objektif motor belirtiler gösteren, ancak subjektif rahats zl k belirtisi göstermeyen olgular yalanc akatizi olarak tan mlan r. Akatizi üç gruba ayr l r. Akut akatizi Her yaflta görülebilir. Affektif hastal klar n geç diskinezi için bir risk etkeni oldu u daha fazla kabul görmektedir. Bir görüfl de akatizinin motor belirtilerinin birincil hastal ktan etkilenece i görüflüdür. Potent ilaçlarda akatizinin daha s k görüldü ü konusunda bir klinik izlenim vard r. Doz ile pozitif bir iliflki oldu u genel olarak kabul edilmektedir. Dozun ilk on gün içinde h zl olarak art r lmas akatizi ihtimalini ço altmaktad r. 3 lk kez ilaç kullanan olgularda akatizi ihtimali daha yüksektir. Süregen kullan mda ihtimal azalmaktad r. Organik beyin hastal klar nda (ensefalitis letarjika, parkinson hastal, travmatik beyin lezyonlar, subtalamus ve bazal ganglionlar tutan abseler) akatizi görülebilir. Bu hastal klar n ortak özellikleri bazal gangliyonlar tutmalar d r. Psikotik ajitasyonlar, ilaç kesilme belirtileri, akut ve kronik anksiyete, huzursuz bacak sendromu belirtileri akatiziyi taklit edebilir. Antipsikotik olan olgular n alkol almalar halinde akatizi ihtimalinin artt - na iliflkin gözlemler vard r. Sigara içen han mlarda akatizinin objektif belirtilerinin daha s k oldu u konusunda baz gözlemler vard r. Geç akatizi Yatk nlaflt r c etkenler Geç diskinezinin yafll larda daha s k oldu u bilinmektedir. Bu ba lamda geç akatizinin de s k olmas beklenebilir. Geç akatizi nöroleptik d fl ilaçlarla bildirilmemifltir. Serum demiri ve akatizi s kl aras nda ters bir iliflki bulunmaktad r

4 BALCIO LU, Akatizi gösteren olgularda negatif belirtiler daha s k izlenmektedir. Nöropsikolojik ifllev bozuklu u geç akatizi için bir risk etkeni olarak ileri sürülmektedir. Yoksunluk akatizisi Bu, art k birçok klinisyence akatizinin ayr bir tipi olarak, ayr bir klinik durum olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu konudaki yay nlar da ileri derecede k s tl d r. Geç diskinezi Geç (tardiv) diskinezi, uzun bir süre antipsikotik ilaç al m na ba l olarak ortaya ç kan, özelikle yüzde, dilde ve çenede olmak üzere, istem d fl hareketlerle belirli, süregen bir hareket bozuklu udur. lk tan mland nda bukkolinguo-mastikatuar özelli i dikkat çekti i için sendrom önceleri bu özellikleri ile tan mlanm flt r. Teflhis için flu üç önemli özelli in bulunmas gerekir: 1. En az üç ayl k süre ile, aral kl ya da sürekli olarak antipsikotik kullan lm fl olmal d r. 2. En az bir ya da daha fazla bölgede orta derecede istem d fl hareketlerin ya da iki veya daha fazla bölgede hafif derecede anormal istem d fl hareketlerin izleniyor olmas gerekir. 3. Hareket bozuklu una neden olan di er nedenlerin d fllanabiliyor olmas d r. 9 Göz k rpma hareketeri, alt dudakta sarkma, dudaklarda büzüflme, dudak flap rdatma, emme ve çi neme hareketleri, dilde ritmik hareketler, bafl ve boyun bölgesinde tremor, bafl sallama, gövdede bükülme ve dalgalanma, kol ve bacaklarda k vr lma, koreiform hareketler ve sürtünme hareketleri muhtemelidir. 9 Klasik formunda (Koreik form) dil ve orobukkal kaslar ilk olarak kat l r. Geç diskinezinin erken belirtisi dilde belli belirsiz solucanvari hareketlerin izlenmesidir. Sinek yakalama hareketi izlenebilir. Parmaklarda piyano çalar gibi hareketler ihtimaldir. Geç diskinezi s kl yaflla artar. Kad nlarda geç diskinezi daha s k izlenir. Son y llarda insüline ba l olmayan diabetin de geç diskinezi için bir risk etkeni oldu u bulunmufltur. Tavflan sendromu (perioral tremor), antipsikotik ilaçlar n di er bir yan etkisidir. Genellikle tedavinin ileri evrelerinde ortaya ç kar. Geç ortaya ç k - yor olmas, bu yan etkinin geç diskineziler içinde ele al nmas na yol açm flt r. Bu parkinsonizmin atipik ve lokalize bir türü olabilir, çünkü a z hareketlerinin h z, parkinsonizmin tipik ekstremite tremorlar na benzer. 160

5 ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Klozapin ve muhtemelen risperidon hariç tüm antipsikotik ilaçlarda geç diskinezi riski eflit gibi görünmektedir. Uzun süreli antipsikotik ilaçlara ba l dopamin reseptör bloku sebebi ile dopamin reseptör afl r duyarl l oluflmas geç diskinezi meydana gelmesinde önemlidir denilmektedir. GABA n n geç diskinezideki rolü ile ilgili kan tlar artmaktad r. GABA merkezi sinir sisteminde major inhibitör nörotransmitter olup bazal gangliyonlar nda ve gri madde internöronlar nda önemli rol oynar. Geç diskinezi olgular nda BOS ta GABA konsantrasyonunda azalma bulunmaktad r. Belirtileri klasik geç diskineziye benzeyen, ancak, ondan farkl olan akut ekstrapiramidal sendromlar gibi antikolinerjik ilaçlara cevap veren tablolar paradoksal geç diskinezi olarak adland r l r. Geç distoni klasik geç diskineziden farkl olarak antikolinerjik maddelerden yararlan r. Benzodiazepinler, baklofen ve klozapin de etkindir. Geç distoni Geç distoni geç diskinezinin bir biçimi olarak ele al nabilir. Olgularda torsiyon biçiminde hareketler uzun süre devam eder. Ek olarak blefarospazm veya fasiyal grimaslar izlenebilir. Meige sendromunun klasik belirtileri (blefarospazm ve oromandibular distoni) izlenebilir. Geç akatizi daha k sa sürede geliflebilmektedir. Geç tik ve geç Tourette sendromu bildirilmifltir. KORUYUCU ANT PARK NSON LAÇ KULLANIMI Ekstrapiramidal belirtilerin tedavisinde temel ilke bafllang çta doz ayarlamas veya ilac n de ifltirilmesidir. Antikolinerjik ilaçlar n önemli bir sak ncas kötü kullan m ihtimalidir. Kötü kullan m, ço ul ilaç kötü kullan m olanlarda, iflsizlerde, genç ve bekarlarda, birçok alanda ifllevselli i önemli ölçüde bozuk, e itim ve sosyal becerileri yetersiz olanlarda daha s k izlenmektedir. Kötü kullan m potansiyeli olanlarda antikolinerjik ilaç kullan m ndan kaç n lmal d r. 10 Negatif flizofrenik belirtiler gösteren olgularda antikolinerjik ilaçlar n sosyal geri çekilme ve duygulan mda küntlük gibi belirtiler üzerindeki olumlu etkisi sebebi ile antikolinerjik ilaç sürdürülebilmektedir. Bu ilaçlar n koruyucu önemi yoktur, yan etki oldu unda kullan lmas uygun olur. Ayr ca merkezi antikolinerjik etkili ilaçlar bazen kendileri de baz hareket bozukluklar n n sebebi olur. Baz bilim adamlar ise antikolinerjik ilaçlar n klinik stabiliteye katk da bulundu unu ileri sürmektedirler. Antipar- 161

6 BALCIO LU, kinson ilaçlar n nöroleptik plazma düzeylerini düflürüyor olmas da genel olarak kabul edilen bir görüfltür. Uzun süreli antipsikotik tedavide olanlarda antikolinerjik ilac n kesilmesinin ekstrapiramidal belirtilerin art fl na yol açmad genel olarak kabul edilmektedir. Bunun tersini savunanlar da vard r. 4 Kullan lan antiparkinson ilaçlar n ço u güçlü antimuskarinik (atropin benzeri) ilaçlard r. Dolay s ile antikolinerjik zehirlenme sendromuna yol açabilirler. Bu sendrom huzursuzlukla giden ajitasyon, konfüzyon, yönelim bozuklu u, muhtemel konvülziyonlar, hipertermi, kuru ve bazen k zar k deri, takikardi, tembel ve dilate pupiller, ba rsak seslerinde azalma ve ço u kez akut üriner retansiyonla belirlidir. Akatizide antikolinerjik ilaçlar kullan lmakla birlikte distoni ve parkinsonizmdeki kadar etkili de ildir. Akatizi β blokörler ve benzodiazepinlerden di- er yan etkilere göre daha fazla yararlan r. 5 Antiparkinson ilaçlar n kullan m konusunda Dünya Sa l k Örgütü nce görüfl birli i sa lanan ilkeler afla da s ralanm flt r: Geç diskineziye yatk nl k yarat r. Otonomik yan etkileri vard r. Belle i olumsuz olarak etkiler Öldürücü hipertermik olaylar n geliflimini kolaylaflt r r. Yüksek dozlarda toksik psikoza sebep olur. Bu tablo ajitasyon, dezoryontasyon, sanr lar, varsan larla belirlidir. Öforik etkisi sebebi ile kötü kullan m potansiyeli vard r. Antipsikotik ilaçlar n kan düzeyini de ifltirebilirler Ekstrapiramidal belirti göstermeyen olgularda gereksizdir. Bu ilaçlarla en s z izlenen yan etkiler otonomik sinir sistemi ile ilgilidir. Otonomik sinir sistemi ile ilgili kardiyovasküler sistemde düflük dozlarda bradikardi, orta ve yüksek dozlarda taflikardi, palpitasyon ve aritmiye sebep olur. Yüksek dozlarda EKG anomalileri, QRS kompleksinde geniflleme, QT aral - nda uzama ve ST segmentinde çökme olur. Bu ilaçlardan özellikle ülseratif kolit, gastro intestinal sistem t kay c hastal klar, hiatal herni olanlarda ve yafll larda özellikle kaç n lmal d r. 5 Gözde siklopleji, midriyazis, fotofobi, görme bulan kl, göziçi bas nc nda artma olabilir. S cak havalarda antipsikotik ilaçlarla antikolinerjik etkili ilaçlar n kombinasyonu son derece tehlikelidir. Öforik etkileri vard r. 162

7 ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER NÖROLOJ K YAN ETK LER: NÖROLEPT K MAL GN SENDROM (NMS) S kl k %0.07-%3 kadard r. Oran %14.9 olarak verilmektedir. NMS tüm nöroleptiklerle bildirilmifltir. Lityum tek bafl na veya nöroleptiklerle kombine olarak kullan ld nda NMS e sebep olabilmektedir. Dehidratasyon, ajitasyon, afl r hareketlilik ve parenteral ilaç kullan m NMS ihtimalini art r r. Serum demir düzeyi düflüklü ü önem tafl r. 6 Merkezi dopamin metabolizmas bozuklu u düflünülmüfltür. Baz bilim adamlar merkezi sinir sisteminde dopaminin yo un biçimde azalmas n n hipotalamik s kontrolünü ileri sürmektedirler. 7 Serotonin metabolizmas de ifliklikleri NMS den sorumludur. Aktif dönemde noradrenalin normalden yüksek bulunmaktad r. NMS: 1. Atefl 2. Rijidite 3. Otonomik bozukluklar 4. Bilinç de ifliklikleri Erken belirti bilinç de ifliklikleridir. Otonomik belirti olarak kan bas nc de ifliklikleri, taflikardi, diyaforez, tükrük salg s nda artma ve inkontinans izlenebilir. Rijidite, diflliçark veya kurflun boru sertli i fleklindedir. Atefl, olgular n n %98 inde görülür. Kreatin fosfokinaz s kl kla artm flt r. Lökositoz, olgular n önemli bir bölümünde vard r. Hipo veya hipernatremi veya metabolik asidoz olabilir. 8 S ca a ba l bitkinlik: Hiperpireksi ve ajitasyon belirtileri izlenir. Serotonin sendromu: Atefl ve dalgalanan kan bas nc, diyaforez, mental durum de ifliklikleri ve tremor izlenen belirtiler aras ndad r. Bu sendrom serotonerjik ilaçlarla veya bunlar n monoamin oksidaz inhibitörleri ile kombinasyonlar nda daha s kt r. 8 Atropinizm: Antikolinerjik ilaçlar yüksek dozda pireksi ve konfüzyona sebep olur. Ancak diyaforez ve otonamik dengesizlik olmas durumunda NMS den farkl olarak fizostigminle düzelir. Ekstpapiramidal sendromlar ve atefl, katatoni ile benzerlik gösterir. Klinik seyir: Nöroleptik dozunun de iflmesi veya ilaç bafllanmas n n ard ndan bir hafta içinde bafllar. lac n kesilmesi veya destekleyici önlemlerin uygulanmas ile belirtiler ortalama bir hafta kadar sürer

8 BALCIO LU, Tedavi Kuflku duyuldu unda ilaç kesilmelidir. NMS ile iliflkisi ve nörotoksisite yapabilmesi sebebi ile lityum da kesilmelidir. Antidepresan ilaçlar n NMS deki rolü kuflkulu olmakla birlikte otonomik etkileri sebebi ile kesilmelidir. Özgül serotonin geri al m engelleyicilerinin DA bloke edici etkileri olabilir. 10 Sedasyon için benzodiyazepinler önerilmektedir. A r psikoz durumunda EKT önerilir. NMS aç s ndan karbamazepin güvenli bir ilaçt r. Hidrasyonun sa lanmas ve so utma önemli bir önlemdir. Bromokriptin (60 mgr a dek) ve kas gevfletici olarak da dantrolen önerilmektedir. Depo ve parenteral preparatlar ile yüksek potensli atipsikotiklerden kaç - n lmal d r. KONVÜLZ YONLAR Özellikle düflük potensli fenotiyazinler ve doksapin olmak üzere antipsikotik ilaçlar epileptik hastalarda konvülziyon s kl n artt rabilirler. Piperazinler ve haloperidolün büyük bir ihtimalle bu tür etkiler ç kartmaya karfl e ilimi daha düflüktür. Antipsikotikler EEG de yayg n yavafllama yaparlar. Yüksek doz, ani doz de ifliklikleri, organik ruhsal bozukluk veya önceden epilepsinin ya da EEG bozuklu unun varl, antipsikotiklerin ani kesilmesi, ilac n sedatif özellikleri, sedatif hipnotik ve alkol yoksunlu u gibi sebepler epilepsi ihtimalini art r r. 10 ANT KOL NERJ K YAN ETK LER Antipsikotikler muskarinik reseptörleri bloke ederler. Bu reseptörler otonomik ganglionlar d fl nda baz kortikal ve subkortikal nöronlarda da bulunur. Bu tür reseptörlerin blokaj atropin benzeri etki yapar. En güçlü antikolinerjik etki gösteren antipsikotik tiyoridazindir. Antidepresanlar ve yüksek potensli antipsikotiklerin antikolinerjik etkileri görece daha azd r. 8 Deride s cakl k, kuruluk ve k zar kl a sebep olurlar. Akci er salg lar nda azalma ve kuruma olur, kalp h z artar, mide salg s ve barsak sesleri azal r. drar yapma ve ejakülasyon gecikir. Dar aç l glokom kötüleflir. Üriner retansiyon, ventriküler taflikardi ortaya ç kar. 164

9 ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Is regülasyonu Antipsikotikler s cak havalarda s regülasyonunu bozarlar, beden s cakl - artar. Cilt kuru ve s cak olur; bilinç bozuklu u, konvülziyon, solunum de- ifliklikleri ve dolafl m kollaps görülebilir. Fazla kilo, fiziksel aktivite, alkol al m, yüksek doz antikolinerjik alma yatk nl artt r r. Antikolinerjik deliryum Yönelim bozuklu u, bilinç sislenmesi, varsan lar genellikle görme ile ilgilidir; ancak (iflitmeye ait, dokunma ya da di erleri ile alakal olabilir) sanr - lar, bellek kayb, ajitasyon, dizartri, enkoheran veya bas nçl konuflma, ataksi, ruhsal durum de ifliklikleri, koma olabilir. Yak n bellekte a r bozulma entoksikasyonun önemli bir belirtisidir. Bu belirtilere periferik antikolinerjik etkiler efllik eder. 8 KALP VE SOLUNUM S STEM ÜZER NE OLAN YAN ETK LER Postural hipotansiyon Yüksek doz ve parenteral kullan mla artar. Yafll larda, ilaç almasalar bile, hipotansiyon s k görülür. A r hipotansiyonun ortaya ç kmas durumunda vazoaktif bir ilaca gerek duyuldu unda fenotiyazinlerin orta derecede α-adrenerjik pressör amin seçilmelidir. Epinefrin ya da izoproterenol gibi beta-agonistik kardiyak stimulanlar, kan n dalak ve periferik alanlarda göllenmesini, dolay s ile hipotansiyonu art rabilece i için kontrendikedirler. 2 EKG üzerine etkileri Antipsikotik ilaçlar kalp üzerinde, hem antiaritmik hem de aritmojenik etki gösterirler. Hipotalamustaki sempatik aktiviteyi antagonize etmeleri ve lokal anestetik özellik göstermeleri sebebi ile kalp hücre zar n stabilize ederler, bu flekilde antiaritmik etki gösterirler. Antipsikotik ilaçlar n kalp üzerine koruyucu veya toksik olup olmad kullan lan ilaca, doza ve hastan n kalp durumuna ba l d r. Düflük potensli, ilaçlar, özellikle de tiyoridazin, daha yüksek oranda kardiyotoksik etki gösterir. Hastalar n ço unda bunlar n klinik aç dan önemi yoktur. EKG iletim bozukluklar görülür. T dalgas nda küntleflme, tersine dönme, geniflleme, derinleflme, ST segmentinde çökme, QT aral nda artma, PR uzamas, U dalgalar n n ortaya ç kmas, kalp h z nda artma olabilir. Ventriküler aritmi ihtimali artar. 165

10 BALCIO LU, Oküler yan etkiler Korneada beyaz-sar -kahverengi granüller toplan r. Epitelyal keratopati, lens lezyonlar, retinitis pigmentoza görülür. Tiyoridazinle retinopati s k görülür. 10 Dermatolojik yan etkiler Genellikle makulopapüler, eritematöz ve kafl nt l lezyonlar görülür. laçla birlikte fotonsensivite deride ödem, papül, makül, vezikül ve bül oluflabilir. Pigmentasyon genellikle günefl gören yerlerde olur. Tedaviden sonra deride döküntüler görülür. laç kesilince semptomlar yiter. Metabolik ve endokrin yan etkiler Antipsikotik ilaçlar, ifltah de ifliklikleri, kilo alma, s v tutulumu, gö üslerde büyüme ve dolgunluk, galaktore ve amenore, jinekomasti, hiperglisemi libidoda azalma ve erkeklerde ejakülatuar yetersizlik ve kad nlarda ovulasyonda gecikmeye sebep olabilirler. 10 Antipsikotik kullan m ile s kl kla cinsel davran fllarda ve ifllevlerde bozukluk olur. Bu bozukluklar libido azl, orgazm olamama, ereksiyonu sürdürememe, vaginal salg da azalma ve retrograd ejakülasyon fleklindedir. Cinsel ifllev bozukluklar n n s kl tiyoridazin, mezoridazin ve klorpromazin ile daha yüksektir. Parasempatik sistem ereksiyondan sorumludur. Bu sistemle ifllev bozuklu u cinsel uyar lmada inhibisyona neden olabilir. Sempatik sistem ejakülasyondan sorumludur, bu sistemle ilgili ifllevsel bozukluklar inhibe erkek orgazm veya prematür orgazma neden olabilir. Antipsikotiklerin bu sistemler üzerinde meydana getirdi i etkiler cinsel ifllev bozukluklar n n sebebidir. 10 Düflük potensli antipsikotikler daha büyük bir s kl kla kilo almaya neden olurlar. Hepatik yan etkiler T kanma sar l na benzer belirtiler olabilir. Prodromal belirtileri aras nda atefl, titreme, bulant, epigastrik veya sa kadranda abdominal a r, yorgunluk ve döküntü vard r. Hematolojik yan etkiler Düflük potensli antipsikotiklerin kemik ili i üzerinde, özelikle granülosit serisinin ana hücreleri üzerinde zay f toksik etkileri vard r. Olgular n ço u bunu tolere edebilir, geçici lökopeni d fl nda belirti göstermezler. Agranülositoz, hemolitik anemi, lökopeni, lökositoz, nötropeni, trombositopenik purpura yapt klar bildirilmifltir. 166

11 ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Afl r duyarl l k psikozu Bu durum uzun süre antipsikotik ilaç kullan m na ba l olarak psikozun kötüleflmesi durumudur. Tipik olarak afl r duyarl l k psikozu gelifltiren olgular bafllang çta düflük orta düzeyde antipsikoti e cevap verirler. 5 Afl r duyarl l k psikozunun tedavisi zordur, geriye dönüflsüz olabilir. Sinsi bafllad ndan tespiti güç olabilir. Hastal n önlenmesi en iyi yoldur. Renal yan etkiler Antikolinerjik etkinli i yüksek antipsikotiklerle, yatk n kiflilerde üriner retansiyon veya inkontinans oldukça s k görülür. Dizüri daha seyrek görülür. Antipsikotiklerin s k enjeksiyonuna ba l rabdomiyoliz ve akut renal yetmezlik olabilir. drar retansiyonu gibi antikolinerjik periferik belirtiler için düflük dozda betanekol kullan lmas uygun olur. Haloperidol ile bir retroperitoneal fibrozis olgusu bildirilmifltir. Kas içi uygulama rabdomiyolizi art r r. Uygunsuz ADH salg lanmas sendromu Bu olgularda letarji, yönelim bozuklu u, konfüzyon, konvülziyon, koma, yar koma görülür. Hiponatremi ve serum hipoozmolaritesi, hiponatremiye karfl idrarda yüksek oranda sodyum kayb, dehidratasyon renal, adrenal ve tiroid ifllevlerinin normal oluflu, idrar ozmolalitesinin düflüklü ü söz konusudur. 10 Ani ölüm Antipsikotiklerin gebelik ve laktasyon s ras nda güvenilirli i tam belirlenebilmifl de ildir. Bu ilaçlar, kan-beyin engelini geçtikleri gibi kan-plasenta engelini de geçerler ve çok düflük düzeylerde anne sütüne geçerler. Anne, son zamanlarda bir antipsikotik ilaç ile tedavi edilmifl ise yenido anda hafif derecede bir sedasyonun ard ndan motor eksitasyon ortaya ç kabilir. Antipsikotik ilaçlar n fötal malformasyon ihtimalini art rd na iliflkin yeterli kan t yoktur. Yüksek potensli antipsikotik ilaçlar n düflük ve bölünmüfl dozlarda verilmesi gebelik s ras nda görece güvenilir olabilir. Ancak çok zorunlu olmad kça, özellikle gebeli in ilk üç ay içinde olmak üzere gebelik s ras nda ve emzirirken antipsikotik ilaç al nmas ndan kaç n lmas gerekir. 10 Klozapinin yan etkileri S k olarak izlenen yan etkileri uyuflukluk ve sedasyondur. Salivasyon, taflikardi, bafl dönmesi, yorgunluk, postural hipotansiyon, aritmi, senkop, kab z- 167

12 BALCIO LU, l k, bulant, kusma, midede yanma, terleme, a z kurulu u, idar inkontinans en s k izlenen yan etkiler aras ndad r. Miyokardit, konfüzyon, toksik deliryum, bulant, kusma, kab zl k, kilo alma, hepatik enzimlerde yükselme, kolestaz bildirilmifltir. Karaci er ifllev testlerinde bozulma bildirilmifltir. Ürogenital etkiler %6 oran ndad r. nkontinans, s k idrara ç kma, idrar retansiyonu ve impotans muhtemeldir. Prostat sorunu olanlarda kullan lmamal d r. Hiperprolaktinemi, amenore, galaktore ve jinekomastiye sebep olamaz. 10 Tremor, akatizi (%6), rijidite (%3) görülebilir. Geç diskineziye neden olmaz. Daha önce NMS geçirenlerde güvenle kullan labilir. Klopazin bu olgularda lityum veya karbamazepinle kombine olarak kullan lmamal d r. Antikolinerjik etki di er ilaçlarla ve hipotansiyon yap c ilaçlarla kombine olarak kullan lmamal d r. Toksik psikozlar, koma, a r hepatik, renal veya kalp hastal n n olmas, klozapine ba l granülositopeni gösterenler, antikolinerjik etkili ilaçlar n kontrendike oldu u durumlar di er kontrendikasyon alanlar d r. Agranülositoz riski olanlarda, depo nöroleptiklerle birlikte, gebelikte, nöbet efli i düflük olanlarda, dikkat isteyen ifllerde de kullan lmamal d r. Toksik tabloda zehirlenmenin derinli ine göre uyuflukluk, koma, arefleksi, konfüzyon, ajitasyon, deliryum, hiperrefleksi, konvülziyonlar, hipersalivasyon, midriazis, görme bulan kl, s de ifliklikleri, taflikardi, hipotansiyon, kollaps, kardiyak aritmi, kalp bloku ve solunum depresyonu gibi belirtiler bulunur. Risperidonun yan etkileri aras nda konsantrasyon güçlü ü, asteni ve sedasyon s kt r. Prolaktin düzeyi artar. Buna ba l olarak galaktore, adet düzeninin bozulmas muhtemeldir. KAYNAKLAR 1. Aguilar EJ, Keshavan MS, Martinez Quiles MD ve ark. (1994). Predictors of acute dystonia in first -episode psychotic patients. Am J Psychiatry 151: Amerikan Psikiyatri Birli i (1994). Mental Bozukluklar n Tan sal ve Say msal El kitab, IV. Bask (DSM IV), Amerikan Psikiyatri Birli i, Washingston DC, 1994 den çeviren Köro lu E, Hekimler Yay n Birli i, Ankara. 3. Çifter, Yüksel N, Akçabay fi, Bilir E (1986). Akatiziye ba l intihar giriflimleri. Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 1 (2,3): Kapur S, Remington G (1996). Serotonin -dopamine interaction and its relevance to schizophremia. Am J Psychiatry 153: Kayal M, Sevinçok L, Yüksel N, Çifter I (1993). Afl r Duyarl l k Psikozu. Psikiyatri Bülteni 2(1): Kohen D, Bristo WM (1996). Neuroleptic Malignant Syndrome. Advances in Psychiatric Treatment 2: Köro lu E, Yüksel N, Çifter (1991). Nöroleptik malign sendrom. Türk laç ve Tedavi Dergisi (4(3): Yüksel N (1995). Psikiyatride laç Tedavileri. Ruhsal Hastal klar nda. Hatibo lu Yay nevi, Ankara. s: Yüksel N, Köro lu E, Çifter (1990). Geç Diskinezi. Türk Psikiyatri Dergisi 1(3): Yüksel N (1998). Psikofarmakoloji Antipsikotik laçlar. Bilimsel T p Yay nevi, Ankara. s:

11: GÖZ. 11.1 laçlar n göze uygulanmas. 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas

11: GÖZ. 11.1 laçlar n göze uygulanmas. 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas 426 11: GÖZ Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 11.1 laçlar n göze uygulanmas 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas 11.3 Antienfektif göz preparatlar 11.4

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar Sonuçlar a r olan bir hastal n boyutlar nternette ADHS: www.mehr-vom-tag.de ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar çindekiler 1 ADHS ne demektir?................................... 4 2 Tipik ADHS

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı