pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *"

Transkript

1 Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde başta depresyon ve anksiyete bozukluklar ı olmak üzere psikiyatrik bir hastal ığın tabloya eşlik ettiğini ortaya koymaktadır. Gerçekten de cinsel i şlev bozukluklar ı ile depresyon arasında çift yönlü bir ili şki vardır Bu durum, son y ıllarda antidepresif ilaçların yüksek oranda cinsel i şlev bozukluklar ına yol açtıklarının saptanması ile birlikte daha da karmaşık hale gelmi ştir Yap ılan çalışmalar, trisiklik antidepresanlar ile MAO inhibitörlerinin yanıs ıra, genelde yan etki potansiyeli daha dü şük olan SSRT lar ın da sık olarak cinsel yan etkiler ortaya ç ıkardığını göstermektedir Bu ilaçlar cinselliğin istek, uyar ılma ve orgazm olmak üzere bütün a şamalarını etkileyebilmektedirle ı-. Bu yaz ıda, antidepresif ilaçların yol açtığı cinsel yan etkilere değinilerek, klinisyenle in göz önünde bulundurulmas ı gereken noktalar vurgulamıştı,: Anahtar kelimeler: Antidepresan, yan etki, cinsel i şlev bozuklu ğu Düşünen Adam; 2001, 14(4): SUMMARY It has been shown that from one third to half of the patients whose have a diangosis of sexual dysfunction, had como ı bid psychiatric disorders, especially depression and anxiety disorders. Actually, there is a bidirectional relation between sexual dysfunctions and depression. This relation is now more complicated after the trials that has shown the high rate of sexual side effects of antidepressants. Trials has shown that, besides tricyclic antidepressants and MAO inhibitors, SSRI's have alsa high rates of sexual side effects. SSRI's may effect all phases of sexuallity like sexual desire, excitement and orgasm. In this article, sexual side effects of antidepressants and coping strategies for physicians is mentioned. Key words: Antidepressant, side effect, sexual dysfunction GİRİŞ Son y ıllarda, depresyon ve anksiyete bozukluklannın toplumlardaki yüksek prvalans ının yap ılan çe şitli çal ışmalarla ortaya ç ıkarılmas ı dikkatleri özellikle bu alanlara yöneltmi ştir. Buna ek olarak, özellikle son 10 y ılda bu hastal ıklann tedavisinde s ık olarak kullan ılan antidepresif ilaçlarda sa ğlanan gelişmeler, bu gruptaki ilaçlar ın yayg ın biçimde kul- lan ılmaya başlanmas ına yol açm ıştır. Daha eski kuşakta yer alan trisiklik antidepresanlara oranla SSRI ve RIMA gibi yeni kuşak antidepresanlar, dü şük yan etki profillen ve tolerabiliteleri aç ıs ından belirgin bir üstünlük sergilemekte ve giderek daha yayg ın biçimde kullanılmaktadırlar. Cinsel i şlev bozulduklann ın genellikle psikolojik kökenli oldukları kabul edilmektedir. Gerçi son y ıl- * Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 221

2 A ntidepresil ilaçlar ın Yol iktig ı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çıkma Yollar ı larda tibbi teknoloji ve görüntüleme sistemlerinde görülen ba şdöndürücü ilerlemeler, ba şta erektil disfonksiyon olmak üzere çe şitli cinsel i şlev bozukluklar ını n etyolojisinde, daha önceden saptanamayan organik etkenlerin dü şünüldüğünden daha yüksek oranda rol oynad ığın ı ortaya koymu ştur. Ancak günümüzde halen psikolojik etken ya da hastal ıkların, birincil ya da ikincil süreçlerle cinsel i şlev bozukluklar ı n ın ortaya ç ıkmas ında haz ırlay ıcı, başlatıc ı ve sürdürücü olarak önemli i şlevler gördükleri genel bir kanrd ır. Başta depresyon ve anksiyete bozukluklar ı olmak üzere bir çok psikiyatrik hastal ık, cinsel i şlevlerde geçici ya da kal ıc ı kay ıplara neden olmaktad ır. Öte yandan, primer olarak ortaya ç ıkan cinsel i şlev bozukluğu olgular ında da zamanla ikincil olarak depresyon, anksiyete ve uyum bozukluklar ı gelişmektedil-. Gerçekten de cinsel i şlev bozukluklar ı ile psikiyatrik bozukluklar aras ında çift yönlü bir ili şki vard ır. Yukar ıda belirtildi ği gibi cinsel i şlev bozukluklar ı altta yatan depresyon gibi bir psikiyatrik tablonun semptorr ıu olabileceği gibi, primer olarak ortaya ç ıkan bir cinsel i şlev bozuklu ğu, kişide, zamanla iki ııcil olarak depresyon, anksiyete ya da çeşitli uyum bozukluklar ı ile kişiler aras ı ve aile içi ili şkilerin bozulmas ına yol açabilmektedir. Sonuç olarak, ülkemizde ve yurtd ışında yap ılan çal ışmalar, cinsel i şlev bozuklu ğu saptanan olgular ın.üçte biri ile yar ıs ı aras ındaki bir bölümünde psikiyatrik bir hastal ığın tabloya e şlik ettiğini ortaya koymaktad ır (I-7). Kapsaml ı ve ayr ı nt ılara inen bir cinsel öykünün önemi burada bir kez daha ortaya ç ıkmaktad ır. Çünkü, cinsel i şlev bozuklu ğuna e şlik eden psikiyatrik bir bozukluk saptand ığında, psikiyatrik tablonun birincil ve cinsel i şlev bozukluğunun ise bu tablonun bir semptomu mu oldu ğu, yoksa cinsel i şlev bozuklu ğunun birinci!, e şlik eden psikiyatrik tablonun ikincil olarak m ı ortaya ç ıkt ığın ı anlaman ın en etkin yolu dikkatli bir cinsel öyküden ve psikiyatrik de ğerlendirmeden geçme.ktedir. Birincisinde, do ğrudan psikiyatrik hastal ığın tedavisine yönelinecek, ikincisinde ise öncelikli olarak cinsel i şlev bozuklu ğunun tedavisi ele al ınacakt ır. Sonuç olarak, cinsel i şlev bozuklukların ın tedavi sürecinde antidepresif ve anksiyolitik tedavinin büyük önemi vard ır. Bu durum elbette cinsel terapilerin önemini azaltmarnakta, tam tersine artt ırmaktad ır. Ancak, cinsel terapilerin etkinli ği aç ısından da antidepresif ve anksiyolitik tedavinin önemi bulunmaktad ır, cinsel i şlev bozukluklar ında kendine özgü kurallar ı vard ır ve her hekim bunlar ı dikkate almak durumundad ır. Psikiyatrik tedavilerde kullan ılan ilaçlar ın önemli bir bölümü yan etki olarak cinsel i şlev bozukluklarına yol açmaktad ır (8). Geçmi şte s ık olarak kullan ılan trisiklik antidepresifler ile MAO inhibitörlerinin yüksek oranda cinsel i şlev bozukluklar ına yol açt ıklar ı yap ılan çeşitli çal ışmalarla ortaya konmu ştu. Ancak genel olarak yan etkiler aç ıs ından daha güvenilir ve hastalar aç ısından daha tolerabl olan ve bu nedenle yayg ın olarak kullan ılan SSRI grubu antidepresillerin de, ba şlang ıçta san ıldığın ın aksine, yüksek oranlarda cinsel i şlev bozukluklarına yol açt ıklar ı son y ıllarda yap ılan çal ışmalarda saptanm ıştır (9-13). SSRPlann başlang ıçta cinsel yan etkilerinin çok dü şük oranda belirtilmesinin ve uzun süre bu yan etkilerin gündeme gelmemesinin, bu yan etkileri hastalar ın kendiliğinden hekimlerine söyleyememeleinden kaynakland ığı dü şünülmektedir. Nitekim, yap ılan bir çal ışmada, SSRI grubu antidepresif kullanmakta olan hastalar ın kendili ğinden belirttikleri cinsel yan etki oran ı % 14 iken, bu oran hekimler bizzat cinsel yan etkileri sorduklar ında % 58'e ç ıkm ıştır (9). Cinsel yan etkileri ve ilaçlar ın cinsel i şlevler üzerindeki etkilerini anlat ırken bu etkileri birincil ve ikincil olarak ikiye ay ırman ın yararı vard ır. ilaçlar ın cinsel istek, uyanirr ıa ve orgazm a şamalanna olan doğrudan etkileri birincil, yol açt ı klar ı diğer yan etkiler arac ıl ığıyla cinsel i şlevler üzerindeki etkileri ise ikincil yan etkilerdir. Antidepresanlar ın yol açt ığı doğrudan cinsel yan etkiler Tablo 1 'de verilmi ştir. Görüleceği gibi, antidcpresanlar cinsel i şlevin bütün aşamalar ın ı olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Asl ında bu yan etkilerin bir çoğu birbiriyle do ğrudan bağlant ıl ı olup karşı - l ıkl ı etkile şim halinde cinsel i şlevleri bozabilmektedirler. Lubrikasyon azalmas ına bağlı vajinal kuruluk disparoniye neden olabilmekte ya da cinsel istekteki azalma ereksiyon güçlüklerine yol açabilmektedir. Yap ılan çal ışmalar, antidepresanlar ın en çok orgazm ve istek aşamalarını etkilediğini ortaya koymu ştur (8). 22,

3 ' Antidepres ıf ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çı kma Yollar ı 'ralı l ıı 1. Antidepresanlara ba ğl ı olarak geli şen cinsel yan etkiler Al Cinsel istek - Cinsel istekte azalma B) Uyar ı l ına - Erektil disfonksiyon - Lubrikasyonda azalma - Vajinal kuruh ığa bağ l ı disparoni C) Orgaz ın - A ııorgazmi - Spontan orgazm - Orgazm s ı kl ığı nda azalma - Orgazma ulaşmada güçlük Retarde ejakülasyon - Anbedonik orgazm Tablo 2. Antidepresanlar ın ikincil cinsel yan etkileri. A) Huzul-suluk hissi - cilt. ağı z. n ı üköz membranlardaki k ıır ıımalara bağ l ı - konstipasyon - ödem - kilo al ı m ı - lıaz ıııı s ı zl ı k - bulan ıı - döküntü, ka şınt ı - üriner problemler (retansiyon)'e ba ğl ı B) Mizaç bozukluklar ı na bağ l ı olarak - Anbedoni - Anksiyete - Sinirlilik - Depresyon - Yabanc ı laşma - Irritahilite - Mani C) Nörolojik bozukluklara bağ l ı - Analjezi - Kognitif.kaymlar - Baş dönmesi - Yorgunluk - Ba şağr ı s ı - Hareket bozuklu ğu - Ağrı Uylışma - Uyku bozuklu ğu - His kayb ı - Tremor - Güçsüzlük D) Vaskülcr bozukluklara ba ğl ı - Aritmiler - Ba şar ı s ı - Periferik vazokonstriksiyon - Nefes darl ığı Antidepresanlar ın yol açt ığı ikincil cinsel yan etkiler ise Tablo 2'de verilmi ştir (8). Bu yan etkiler do ğrudan cinsel i şievierle ilgili de ğildir. Ancak yol açt ıklar ı etkiler arac ı l ığıyla ki şiyi ya da çifti rahats ız et- mekte, cinsel i şlevleri ve cinsel doyumu ikinci olarak olumsuz yönde etkileyebilinektedider. Ilaçlar ın cinsel ya şama yönelik etkilerini incelerken bu tür ikincil süreçleri de gözönünde tutmak gerekmektedir. Trisiklik antidepresanlar: Cinsel i şlevler üzerindeki yan etkileri en iyi bilinen antidepresan grubudur. Son 35 yıl içerisinde yap ılan çok say ıda araştırma ve olgu sunumu, bu grup ilaçlar ın cinsel istek, uyar ılma ve orgazm aşamalarının her üçünü de olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktad ır. Trisiklik antidepresanlar aras ında en az cinsel yan etkilere neden olanlar ı dezipramin ve nortriptilin, orta derecede cinsel yan etkilere neden olanlar ın protriptilin ve imipramin; en çok cinsel yan etkilere neden olanlar ın ise klomipramin, amitriptilin ve doksepin oldu ğu belirtilmektedir (8). Trisiklik antidepresanlar ın, cinsel i şlevler üzerindeki olumsuz etkilerini, kolinerjik ve beta-adrenerjik aktivite ile histan ıin ve oksitosin düzeylerinde yol açt ıkları azalma ile prolaktin ve serotonin düzeylerinde yol açt ıklar ı art ış arac ıl ığıyla olu şturduklar ı dü şünülmektedir ( 8). MAO İnhibitörleri: Cinsel i şlevleri % oran ında olumsuz yönde etkiledi ği belirtilmektedir ( 14-6). Özellikle 1980 'li y ıllar ın ortalar ında yaptığı iki ayr ı sistematik çal ışmada Harrison, fenelzinin imipramin ve plaseboya oranla daha yüksek oranda cinsel yan etkilerinin oldu ğunu belirtmi ştir ( 15 ' 16). MAO inhibitörlerinin, cinsel i şlevler üzerindeki olumsuz etkilerini, trisiklik antidepresanlara benzer şekilde kolinerjik ve beta-adrenerjik aktivitede yol açtıkları azalma ile prolaktin ve serotonin düzeylerinde yol açt ıkları artışa arac ıl ığıyla oluşturduklar ı dü şünülmektedir (8). SSR: SSRI grubu antidepressanlar genel olarak cinsel işlevin bütün a şamalarını olumsuz yönde etkileyebilmekle birlikte, esas olarak "organizn ı" aşamas ın ı etkilemektedirler (13). Kad ınlarda organzm olamama ya da daha zor olma orgazm olma erkeklerde ise ejakülasyonda gecikme, ejakülasyonda inhibisyon ya da anhedonik ejakülasyon s ık olarak kar şı laşı lan yak ınmalard ır ( 17,19). 223

4 Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çıkma Yollan Tablo 3. Önerilen antidotlar. Amantadin: mg (600 mg'a kadar ç ık ı labilir) Betanekol: 30 mg (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce) Siproheptadin: 4-12 mg (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce) Buspiron: ıng (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce) Dextroamfetamin: mg, (cinsel aktiviteden 1-12 saat önce ya da günde 1-2 kez, günde 40 mg'a kadar ç ıkılabilir). Metilfenidat: 5-15 n ıg (cinsel aktiviteden 1-12 saat önce ya da günde 12 kez, günde 60 rng'a kadar ç ık ı labilir) Yohimbin: 5 n ıg (cinsel aktiviteden 2-4 saat önce) Ginkgo biloba ekstresi: mg/gün Bupropion: 75 n ıg (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce ya da günde 1-2 kez) Trazodon: mg (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce ya da günde 1-2 kez) Nefazodon: 100 mg (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce ya da günde 2 kez) Mirtazapin: (cinsel aktiviteden 1-2 saat önce ya da günde 1 kez) Sildenafil: mg (cinsel aktiviteden 1 saat önce) SSRI'lar ın cinsel i şlevler üzerindeki olumsuz etkileri, esas olarak serotonin aktivitesinde yol açt ıkları art ış ile yine kortizol, opioid ve prolaktin düzeylerinde yol açt ıkları artışa bağlanmaktad ır (8). Cinsel i şlevleri olumsuz yönde en çok paroksetinin etkilediğini belirten yay ınlar vard ır (8 9). Baz ı çalışmalar tersini belirtse de (9), fluvoksaminin diğer SSRI'lara oranla daha az cinsel yan etki yapt ığına dair yay ınlar bulunmaktad ır (20). Özellikle SSRI grubu antidepressanlar ın diğer yan etkilerinin fazla olmamas ı ama buna karşılık "ejakülasyonda gecikme" yan etkilerinin olmas ı nedeniyle "prematür ejakülasyon" sorunu olan erkeklerde bir çözüm olarak önerilmi ştir (21 ). Ancak bu konudaki çal ışmalar henüz yeterli de ğildir. Hangi antidepresanlann tercih edilmesi gerekti ği, dozaj ve tedavi süresi gibi noktalar netle şmemiştir. Bu nedenle, şimdilik bu konudaki görü şler tart ışmaya aç ıktır. Ancak, aşağıda belirtilen nedenler yüzünden, prematür ejakülasyonda antidepresan kullan ımı yeterli ve kal ıc ı bir çözüm gibi durmamaktad ır: Bu yan etki olu şan ki şilerin birçoğu ejakülasyonun ileri derecede gecikmesi hatta inhibisyonundan ya da anhedonik bir ejakülasyon sürecinden yak ınmaktad ırlar. Bu ilaçların cinsel işlevin diğer aşamaları üzerinde de yan etkileri vard ır. Yani cinsel iste ği ve uyarılma- Tablo 4. Cinsel işlev bozukluğu yan etkisi görece az olan antidepresanlar. Halen ülkemizde bulunanlar Moklobemid Trazodon Mirtazapin Nefazodon Halen ülkemizde bulunmayanlar Bupropion Minaprin y ı da olumsuz yönde eticileyebilmek edirler. Yaln ızca istenilen yan etkiyi olu şturduğu durumlarda bile ortada bir sorun vard ır. O da, bu ilaçlar ın kesilmesinden sonra sorunun kald ığı yerden devam etmesidir. Çünkü prematür ejakülasyonda as ıl çözüm ki şinin "ejakülasyon kontrolünü" ö ğrenmesidir. Konunun uzmanları tarafından uygulanan davranm ı- kognitif terapi teknikleriyle bu, yüksek bir başarı yüzdesiyle sağlanabilmektedir. Yine de, antidepresanlar cinsel terapinin çe şitli nedenlerle uygulanamad ığı, ya da özellikle dirençli olgularda terapiye ek olarak uygulanabilirler. Antidepresif tedavi ve cinsel yan etkiler: Antidepresif tedavi uzun süreli bir tedavidir. Tedavi süresi aylar hatta y ılları bulabilir. Bu nedenle cinsel yan etkilere gereken önemi vermek klinisyen aç ısından önem kazanmaktad ır. Son y ıllarda ba şta SSRI'lar olmak üzere, antidepresiflerin giderek yayg ınlaşan ölçüde kullan ılmaya başladıkları düşünüldüğünde bu durum daha da önem kazanmaktad ır. Hekimlerin genellikle aşağıdaki ilkelere dikkat etmeleri önerilmektedir: Klinisyenler, antidepresif tedavi ba şlarken di ğer semptomların yan ısıra cinsel i şlevleri de mutlaka sorgulamal ı, ilac ı başlarken hastaya diğer yan etkilerinin yanıs ıra olas ı cinsel yan etkilerden de mutlaka söz etmeli, bu konuda gerekli bilgileri vermeli ve sonraki muayenelerde de cinsel yan etkileri hastaya bırakmadan kendisi sormal ıdır. Antidepresif ilaçlar ın cinsel işlev bozukluğu yan etkileri, depresyon ya da anksiyete bozuklu ğunun diğer birçok yan etkisiyle ba şetmek zorunda olan hastalar için başlangıçta öncelikli bir sorun olarak ortaya çıkmamaktad ır. Ancak, tedavinin ilerleyen a şa- 224

5 Antidepresif ilaçlar ın Yol Açlığı Cinsel Yan Etkiler ve Ba şa Çıkma Yollan malar ında depresyon ya da anksiyete semptomlann ın gerilemesiyle birlikte cinsel i şlev bozukluğu belirtileri sürüyorsa hastalar için zamanla giderek artan biçimde sorun olmaya ba şlamaktad ır. Antidepresif tedavinin, semptomlar ın ortadan kalkmas ından sonra da aylar ve hatta bazen y ıllar boyu sürmesi gerekti ği dü şünüldü ğünde, hastalar ın tedaviyi sürdürmemelerinde bu durumun önemli bir etken olaca ğı aç ıktır. Psikiyatrik hastal ık öncesinde düzenli ve sorunsuz bir cinsel ya şam ı olan, ancak antidepresif tedavi s ıras ında diğer beliniterin ortadan kalkmas ına rağmen cinsel i şlev bozukluğundan hala yak ınmaya devam eden ya da sosyokültürel nedenlerle kendisi yak ınmasa da cinsel i şlev bozukluğu hekim taraf ından saptanan olgularda bu durum büyük olas ıl ıkla kullan ılan ilaca bağl ı bir yan etki olarak kabul edilmeli ve gereken önlemler "beklenmeden" al ınmal ıd ır. Gereken önlemlerin "beklenmeden" al ınması ifadesi özellikle konulmu ştur. Çünkü san ıldığının aksine, son zamanlarda yap ılan çalışmalar, zaman içerisinde ilaçlara ba ğ l ı cinsel i şlev bozukluklar ına çoğunlukla tolerans geli şmediğini ortaya koymaktad ır (9,1922). Ilginç bir gözlem de, antidepresif tedaviye ba ğlı cinsel i şlev bozuklu ğu geli şen birçok hastan ın, bilgilendirilmemi ş olmas ı nedeniyle bu durumu do ğal olarak kulland ığı ilaçla bağlant ıland ırmayarak, "vajinal kuruluk" ya da "sertle şme sorunu" gibi yakınmalarla kendi hekimleri d ışında ayr ıca başka hekimlere ba şvurduklar ı şeklindedir. Burada önemli olan bir nokta, baz ı hekimlerin de gerçekten ki şide primer bir cinsel i şlev bozukluğu olduğu düşüncesiyle ayrınt ıl ı tetkik ve tedavi çabalar ına yönelmesidir. Bu, hasta için gereksiz bir zaman ve kaynak kayb ı olman ın ötesinde, kendisinde gerçekten bir cinsel i şlev bozuklu ğu olduğu yan ılgıs ına yol açmas ı aç ıs ından sak ın ılmas ı gereken bir durumdur. Baz ı kişilerde, hekim tarafından istenmeden de olsa olu şturulan bu yan ılg ının saplant ıya ve performans anksiyetesine dönü şmesi ile primer bir cinsel i şlev bozukluuna dönü şebilmekte, daha sonra ilac ın kesilmesi ya da deği ştirilmesi durumunda bile sorun devam edebilmektedi r. Antidepressanlar ın olu şturduğu cinsel i şlev bozukluklar ıyla başetme konusunda son y ıllarda birçok çal ışma yap ılmaktad ır. Çözüm önerileri aras ında tolerans geli şimi için bir süre bekleme (23,24), ilac ın dozunu azaltma (25,26), cinsel yan etki yapmayan başka bir antidepressanla de ğiştirme (927.28), hafta sonları ara verme ya da tedaviye yohimbin (29,313), buspiron ( 8), amantadin (31.32), ciproheptadin (33,35), bupropion (36), psikostimülanlar (37,38), ginkgo biloba (39) vb eklenmesi bulunmaktad ır (Tablo 3). Bu alandaki çal ışmalar henüz yeni olup kesin bir sonuca ulaşmam ıştır. Bugün için en etkili çözüm, ilk a şamada ilac ın dozunu azaltmak, yine de yan etki ortadan kalkm ıyorsa kullan ılan anticlepresan ı değiştirmek gibi durmaktad ır. Tablo 4'de belirtilen antidepresanlar, cinsel i şlevler aç ısından görece daha güvenilir oldu ğu belirtilen antidepresanlard ır (8). Yap ılan çok merkezli, çift-kör bir çalışmada SSRI kullan ımına bağlı gelişen cinsel işlev bozukluğu olgularında, SSRI' ın kesilip yerine moklobemid ba şlanan olgular ın % 80'inde ve amineptin başlanan olguların ise % 60' ında cinsel i şlev bozuklukları tamamen ortadan kalkm ıştır (9). Gerçekten de, moklobemid ve amineptinin cinsel i şlevler üzerinde görece az yan etkisi bulunmaktad ır (40-43). Yine serotonerjik sistem üzerinden etki eden ancak cinsel yan etkileri az olan trazodon ve nefazodonun da cinsel i şlev bozukluklar ı olu şturmama aç ısından önemli birer alternatif olduklar ı belirtilmektedir (8,44-46). Anksiyolitik/Sedatif-Hipnotik ilaçlar aç ıs ından söylenmesi gereken birkaç önemli nokta vard ır. Bir 5 HT1A agonisti olan buspironun cinsel i şlevler üzerinde olumsuz bir etkisi olmad ığı bildirilmektedir (8). Başta alprozolam ve diazepam olmak üzere bütün benzodiazepinlerin cinsel i şlevler üzerindeki etkisi paradoksaldir. Cinsel i şlevler üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir fakat öte yandan anksiyolitik etkileri arac ılığıyla olumlu etkileri de oldu ğu belirtilmektedir (8). Ancak ye şil reçeteye tabi olan bu grup ilaçlar geçmi şte ve halen, s ık olarak hastalar tarafından kötüye kullan ılm ışt ır. Bir bölümü ise ilaca bağıml ılık geli ştirmi şlerdir. Bu nedenle bu alanda çok dikkatli ve ancak gerekli oldu ğunda, kısa süreli kullan ılmalıd ırlar. KAYNAKLAR 1. Maurice WL, Guze SB: Sexual dysfunction and associated psychiatric disorders. Comprehensive Psychiatry I 1(6): , Derogatis LR, Meyer JK, King KM: Psycl ıopathology in individuals with sexual dysfıınction. Am J of Psychiatry I 38(6):

6 Anildepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler re Başa Çıkma Yollar ı incesi( 763, Catalan J, :Hawton K, pay Couples refer ı\ad to a sexual dysfunction outpatient Psychological and Pkysical Morbidity, Britisl ı Journat of PSychiatry 156:61-67, Fıtgan Pj,Schmidt CW, Wise TN, et al: Sexual dysfunction and dual psychiatric diagnosis. Comprehensive Psychiatry 29(3): , Sungur M: Evaluation of couples referred to a sexual dysfuntim] unit and prognostiç factors ip sexual and marital therapy. Sexual and Marital Therafıj, 9(3):251=265, Yetkin N, Incesu C: Assessment of 200 subjects referred to a sexual dysfunction outpatient clinic and T ıırkey. 13th World Congress of Sexology, Valencia, 1997, Abstract Book, Ta ştan U: Erkek cinsel i şlev bozukluklar ında anksiyete ve depresyon. Uzmanl ı k Tezi, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 9. Psikiyatri Biri ıııi, İstanbul, Crensha ım TL, Goldsberg JP: Sexual aspects of neurochemistry. Goldberg JP (ed) Sexual Pl ıarmacology. New York, WW Norton & Conıpany 1996: Montejo-Gonzales AL, Liorca G, Izquierdo JA, et al: SSRI- Induced sexual dysfunction: Fluoxetine, paroxetine, sertraline and r ı t ıvoxamine in a prospective, multicenter and descriptive clinical study of 344 patients. Journal of Sex & Marital Therapy 23(3): , Asl ıton AK. Hamer R, Rosen RC: Serotonin reuptake inhibitor-induced sexual dysfunction and its treatment: A Largescale reirospective study of 596 psychiatric outpatients. Journal of Sex & Marital Therapy 23(3):I65-175, Il. Margolese HC and Assalian P: Sexual side effects of antidepressit ıns: A Review. Journal of Sex & Marital Therapy 22(3): , Waldinger MD, Olivier B: SSRI-Induced sexual dysfunction: Clinical and research considerations. Int Clinical Psychophar ınacology 13(6):27-33, Labbate LA, Grimes J, Hines A, et al: Sexual dysfunction induced by serotonin reuptake antidepressants. Journal of Sex 8c Marital Therapy 24:3-12, Buigues.1, Vallejo J: Therapeutic response to phenelsine in patients with panic disorders and agoraphobia with panic attacts. J of Clin Psychiatry 48:55-59, Harrison WM, Stewart J, Ehrhardt AA, et al: A controlled study of the effects of antidepressants on sexual function. Psychopharmacology B ul leti n 21:65-85, Harrison WM, Stewart J, Ehrhardt AA, et al: Effects of antidepressant medication on sexual function. A Controlled Study. J of Clin Psychopharmacology 6:144-49, Jani NN, Wise TN: Antidepressants and inhibited female organz ın: A Literature Review. Journal of Sex & Marital Therapy 14(4): , Zajecka J, Fawcett J; Schaff M. et al: Tl ıe Role of serotonin in sexual ılysfunction: fluxetine-associated orgas ııı dysfunction. J of Cli ıı Psychiatry 52(2):66-68, Moilterio WO, Noshiryani HF, Marks IM, et al: Anorgasmia from clomipramine in obsessive-compulsive disorder. A Controlled Trial. Brit J of Psychiatry 151: , Waldinger MD, Olivier B: Selective serotonin reuptake inhibitor-induced sexual dysfunction: clinical and researcl ı considerations. International Clinical Psychopharmacology 13(Suppl 6):27-33, I. Balon R: Antidepressants in the treatment of premature ejac ıı - lation. Journal of Sex & Marital Therapy, 22(2):85-96, Aslıton AK, Rosen RC: Accommodation to serotonin reuptake inhibitor-induced sexual dysfunction. Journal of Sex & Marital Therapy 24: , Nurnberu HG, Leyhte PE: Spontaneous remisson of MA01-1nduced anorgasmia. Am J Psychiat 144: , Karp JE Frank E, Ritenour A, et al: imipramine and sexual dysfunction during long-tenn treatment of recrurent depression. Neuropsychopharmacology 11:21-27, Gitli ıı MJ: Psychotropic Medicationsa nd Tl ıcir Effects on sexual function: diagnosis, biology, and treatment approaches. J Clin Psychiat 55: , Aizenberg D, Zeminshlany Z, Her ınesh H. et al: Painful ejaculation associated with antidepressants in four patients. J Clin Psychiatr 52: , Sovner R: Anorgasmia associated with imipramine but not desipramine: Case Report J Clin Psychiat 44: , Gardner EA, Johnston JA: Bupropion: An antidepressant without sexual pathophysiological action. J Clin Psychopharmacol 5:24-29, Jacobsen FM: Fluoxetine-induced sexual dysfunction and an open trial of yohimbine. J Cli ıı Psychiat 53: , Hollander E, McCarley A: Yohimbine treatment of sexual side effects induced by serotonin reuptake blockers. J Clin Psychiat 52: , Balon R: Intermittent amantadine for fluoxetine-induced anorgasmia. Journal of Sex & Marital Therapy 22(4): , Balogh S, Hendricks SE, Kang J: Treatment of fluoxetineinduced anorgasmia with amantadine. J Clin Psychiat 53: McCormick S, Oli ıı J, Brotman AW: Reversal of fluoxetineinduced anorgasmia by cyprol ıeptadine in two patients. 'J Clin Psychiat 51: , Arnott S, N ııtt D: Successful treatment of fluvoxamineinduced anorgasmia by cyproheptadine. Br J Psychiat 164: , Feder R: Reversal of Antidepressant activity of fluoxetine by cyproheptadine in tl ıree patients. J Clin Psychiat 52: , Walker PW, Cole JO, Gardner EA, et al: Improvement in fluoxetine associated sexual dysfunctions in patients switched to bupropion. J Clin Psychiat 54: , Gitlin MJ: Treatment of sexual side effects with dopaminergic agents. J Clin Psychiat 56:124, Bartlik B. KAplan P, Kaplan HS: Psychostimulants apparent- Iy reverse sexual dysfunction secondary to SSR Vs. Journal of Sex & Marital Therapy, 21: , Cohen AJ, Bartlik B: Gingko biloba for antidepressantinduced sexual dysfunction. Journal of Sex & Marital Therapy, 24(2): , Phillipp M, Kohhne ıı R, Benkert O: Comparison study of moclobernide and doxepine with special reference to the effects on sexual dysfunction. Neuropsychopharmacology 10(35:2):845, Kennedy SH, Ravelski E, Davis C, et al: Tl ıe effects of moclobemide on sexual desire and function in health volu ııteers. European Neuropsychopharmacology, 6: , Tatarelli R, Giraldi P, Vella G: Sy ıııptonıes-cibles des antidepresseurs L'Encephale 10:29-32, De Leo D, Dalla Barba G: Amineptine versus amitriptiline: Effects on depression, sex drive, and prolactin levels. C ıı rrent Therapeutic Research, 40: , Feiger A, Kiew A, Shrivastava RK, et al: Nefazodone versus sertraline in outpatients with major depression: Focus on efficacy, tolerability, and effects on sexual function and saticfaction. J Clin Psychiat 57(Suppl 2):53-62, Fontaine R, Ontiveros A, Elie R, et al: A double-blind comparison of nefazodone, imipramine and placebo in major depression. J Clin Psychiat 55: , Rickels K, Schweizer E. Clary C, et al: Nefazodone and imipramine in major depression: A placebo controlled trial. Br J Psychiat 164: ,

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Antidepresanlar pekçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde. Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri *

Antidepresanlar pekçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde. Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri * M. Kulo lu, M. Atmaca, Ö. Geçici, N. K l ç, A. E. Tezcan Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri * Dr. Murat Kuloğlu 1, Dr. Murad Atmaca 1, Dr. Ömer Geçici 2, Dr. Nülüfer Kılıç 2, Dr. A. Ertan

Detaylı

Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A.

Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A. Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A. Ertan Tezcan 1 ÖZET: ANT DEPRESAN LAÇLARA BA LI EREKT L D SFONKS YONDA

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Tayfun Uzbay 1, Nevzat Yüksel 2 1 Prof. Dr., GATA Týp Fakültesi, Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Psikofarmakoloji Araþtýrma Ünitesi, 2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Kadın Major Depresif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluğunun Karşılaştırılması

Kadın Major Depresif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluğunun Karşılaştırılması 94 T. D. Berkol ve ark./bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 3 (2014) 94-98 ISSN: 2146-9490 JCBPR, 2014, 3: 94-98 ORIGINAL ARTICLE/ÖZGÜN MAKALE Kadın Major Depresif Bozukluk ve Panik

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Erkeklerde Antidepresan laç Kullan m n n Orgazm ve Ejakülasyona Olan Etkileri ABSTRACT:

Erkeklerde Antidepresan laç Kullan m n n Orgazm ve Ejakülasyona Olan Etkileri ABSTRACT: Araflt rmalar/researches Erkeklerde antidepresan ilaç kullan m n n orgazm ve ejakülasyona olan etkileri Erkeklerde Antidepresan laç Kullan m n n Orgazm ve Ejakülasyona Olan Etkileri Nihat Uluocak 1, Fikret

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi 198187

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

Cinsel İşlev Bozuklukları, Depresyon ve Antidepresanlar

Cinsel İşlev Bozuklukları, Depresyon ve Antidepresanlar Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20110629055304 Cinsel İşlev Bozuklukları, Depresyon ve Antidepresanlar Sultan Doğan 1 ÖZET: Cinsel işlev bozuklukları, depresyon ve antidepresanlar Normal cinsel

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

pecya Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği*

pecya Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği* Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği* Mehmet BEKAROĞLU**, A. Nuri ETİT**, Cengiz SOYLU**, Nafiz ULUUTKU** ÖZET Bu çalışmada DSM III-R te şhis kriterlerine göre obsesif-kompulsif

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Depresyon toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Toplumun % 10-20 si yaşam boyu en az bir depresif atak geçirebilir. Bu yaygınlık toplumda ve kişinin hayat kalitesinde

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120924064532 Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Fisun Akdeniz 1 ÖZET: Agomelatin: Yeni antidepresan ilaç ve yeni bulgular Agomelatin melatoninerjik

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma

Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma M. Emin CEYLAN*, E. ABAY**, A. AKKÖK************, S. B İRSÖZ***, A. ÇEL İKKOL****, N. DİLBAZ*****,

Detaylı

Prematür ejakülasyon: Yeni tanım ve güncel tedavide dapoksetinin yeri

Prematür ejakülasyon: Yeni tanım ve güncel tedavide dapoksetinin yeri Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):149-154 149 Androloji / Andrology Derleme / Review Prematür ejakülasyon: Yeni tanım ve güncel tedavide dapoksetinin yeri Premature ejaculation:

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI TREATMENT APPROACHES IN A CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC OUTPATIENT CLINIC Dursun KARAMAN, Koray KARA, İbrahim DURUKAN

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi

Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi Selçuk KIRLI*, Cengiz GÜLEÇ**, Levent KÜEY***, Mehmet BEKARO ĞLU****, Yunus E.

Detaylı

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Ümit TURAL*, Prof. Dr. Emin ÖNDER* ÖZET Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOÝ) genelde depresif bozukluklarýn tedavisinde etkili

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**.

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,Cilt :V,Sayı(1-4),1995 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology Vol.V(1-4),1995 MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department Assist. Prof. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Clinical Psychology Phone: (312) 586 74 17 e-mail: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Address: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara

Detaylı

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu D O K U Z E Y L Ü L Ü N I V E R S I T E S I N Ö R O L O J I A N A B I L I M D A L ı ( D a m l a Ç e l i k, Ö z l e m A k d o ğ a n, N u r h a k D e m i r, U l u

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANTİEPİLEPTİKLER Karbamezepin Okskarbazepin Lamotrijin Riluzol Valproik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu?

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Aydın ve Tamam 177 Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Hüner AYDIN, 1 Lut TAMAM 2 ÖZET Araştırmalar anksiyetenin klinik depresyonda en belirgin belirti olduğunu ve depresyonun başarılı sağaltımı

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR Dr. Özay Özdemir Anksiyete ve cinsellik arasındaki ilişki net değildir Bir süreklilik içinde zıt iki kutup olarak anksiyete kaçma, cinsel uyarılma ise yaklaşma

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Diyabette Hasta Uyumu Nasıl Artırılabilir? Depresyonda Tedaviye Uyum

Diyabette Hasta Uyumu Nasıl Artırılabilir? Depresyonda Tedaviye Uyum Diyabette Hasta Uyumu Nasıl Artırılabilir? Depresyonda Tedaviye Uyum Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran Dışkapı Y.B.Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Konu Akışı Depresyon-DM Birlikteliği Diabete

Detaylı

Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz

Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz Birinci Basamakta Panik Bozukluðu Tedavisi Prof. Dr. Tunç ALKIN* Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz ve aniden ortaya çýkan þiddetli, paroksismal anksiyete ataklarý ile karakterize bir

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Cem ÝNCESU* Özet Sýk görülmelerine karþýn cinsel iþlev bozukluklarý hekimler tarafýndan çok az bilinen bir alaný oluþturmaktadýr.

Detaylı

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Cem İncesu 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 9 Ekim 2010, İzmir CİNSEL SORUNLAR VE PSİKİYATRİSTLER CİNSEL KAYGI VE KORKULAR Penis/meme boyutlar Vulva/labialar Oral/anal

Detaylı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İçerik FM tedavisinde öneriler APS ve EULAR Yeni ilaçlar Duloxetine Milnacipran Pregabalin Diğer

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi;

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; ANOREKSİYA NERVOSA Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; Anoreksi bir yeme bozukluğudur. Kişilerin aşırı kilolu olduklarına yönelik takıntıları sonucu ortaya çıkan iştahsızlık ve egzersiz yapma

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE **, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN ****, Nezih ERADAMLAR ***** ÖZET Amaç: Bu araştırman

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):153-163 Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Dr. S. Saygın EKER 1, Dr. Cengiz AKKAYA 1, Dr. Semra AKGÖZ

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni: 4:1-4, 1994 / Bulletin of Clinical Psychopharmacolgy, 4: 1-4, 1994

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni: 4:1-4, 1994 / Bulletin of Clinical Psychopharmacolgy, 4: 1-4, 1994 PANİK BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE REVERZİBL MAO İNHİBİTÖRÜ* Dr.Nesrin DİLBAZ,Dr.Giray ARIHAN***, Dr.Vcrda BİTLİS***, Dr.Demir TAN**** ÖZET Trisiklik antidepresanlar,monamin oksidaz inhibitörleri ve benzodizepinler

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

pecya Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Başaçıkma Stratejileri Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ÖZET

pecya Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Başaçıkma Stratejileri Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ÖZET Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Başaçıkma Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ÖZET Obsesif kompulsif bozuklukta direnç kavram ı, dirençte etkili olabilecek faktörler, etkili farmakoterapötik ve kognitif-davranışçı

Detaylı

Uykuda değişmeler. Travma sonrası stress bozukluğu: Uyarılmışlık yoğun. Mani: Kısa ve kompakt uyku, REM ve delta uykusu azalmış

Uykuda değişmeler. Travma sonrası stress bozukluğu: Uyarılmışlık yoğun. Mani: Kısa ve kompakt uyku, REM ve delta uykusu azalmış Uykuda değişmeler Depresyon: REM latensi kısa, delta dalgaları azalmış Travma sonrası stress bozukluğu: Uyarılmışlık yoğun Mani: Kısa ve kompakt uyku, REM ve delta uykusu azalmış Panik: Uykuya dalma güçlüğü,

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları DOI: 10.5455/NYS.20150719115812 YENİ SYMPOSIUM Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları Şenol Turan 1, Cana Aksoy Poyraz 1, Nazife Gamze Usta Sağlam 2, Gizem Çetiner Batun 2, Ahmet

Detaylı

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ)

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) Özgün ad : Panic & Agoraphobia Scale Bandelow B, Hajak G, Holzrichter S, Kunert HJ, Rüther E: Assesing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia. I. Methodological

Detaylı

Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı*

Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı* Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı* A. Ertan TEZCAN, Murat KULOĞLU, Fahrettin ÜLKERO ĞLU, Murad ATMACA, Cafer KARABULUT,

Detaylı

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma ve da Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma Dr. Pınar Demirarelan\ Dr. Peykan Göka\p\ Dr. Kültegin ögc!2, Dr. Ali N. Eabaoglu3 Ö ZET Bu çalışmanın amacı belirgin yetiyitimine yol

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya

Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya Prof. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok AÇIKLAMA 2015-2017 Araştırmacı: Yok Konuşmacı: Yok Danışman: Yok " Her konuşmacımız, konuşmasının en başında son 3 sene içinde ilaç endüstrisi ile gerçekleştirdiği konuşmacı, araştırmacı, danışman, kitap

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

DERLEME ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA AİLE HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMI PRIMARY CARE APPROACH TO THE MEN S SEXUAL DYSFUNCTION

DERLEME ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA AİLE HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMI PRIMARY CARE APPROACH TO THE MEN S SEXUAL DYSFUNCTION DERLEME ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA AİLE HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMI Çiğdem GEREKLİOĞLU 1, İbrahim BAŞHAN 1 Ersin AKPINAR 2 1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Detaylı