2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI"

Transkript

1 2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI TĠCARĠ KAZANÇ TĠCARĠ KAZANÇDAN ĠNDĠRĠLECEK GĠDERLER ĠaĢe ve Ġbate Giderleri, Tedavi ve Ġlaç Giderleri, Sigorta Primleri ve DemirbaĢ Olarak Verilen Giyim EĢyası ĠĢle Ġlgili Olmak ġartıyla, Mukavelenameye, Ġlama, Kanun Emrine Ġstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar, ĠĢle Ġlgili Seyahat ve Ġkamet Giderleri, Kiralama veya ĠĢletmenin aktifinde Olan ve ĠĢte Kullanılan TaĢıtların Giderleri, ĠĢletme ile Ġlgili Bina, Arazi, Gider, Ġstihlak, Damga, Belediye Vergileri, Harçlar Gibi Ayni Vergi, Resim ve Harçlar, VUK Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar, ĠĢverenlerce, Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Sendikalara Ödenen Aidatlar, ĠĢverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları, Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara BağıĢlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddelerinin Maliyet Bedeli. TĠCARĠ KAZANÇDAN ĠNDĠRĠLEMEYECEK GĠDERLER TeĢebbüs Sahibi ile EĢinin ve Çocuklarının ĠĢletmeden Çektikleri Paralar veya Aynen Aldıkları Sair Değerler, TeĢebbüs Sahibinin Kendisine, EĢine, Küçük Çocuklarına ĠĢletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, Ġkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar, TeĢebbüs Sahibinin ĠĢletmeye Koyduğu Sermaye Ġçin Yürütülecek Faizler, TeĢebbüs Sahibinin, EĢinin ve Küçük Çocuklarının ĠĢletmede Cari Hesap veya Diğer ġekillerdeki Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler, TeĢebbüs Sahibinin, ĠliĢkili KiĢilerle Emsallere Uygunluk Ġlkesine Aykırı Olarak Tespit Edilen Bedel veya Fiyatlar Üzerinden Mal veya Hizmet Alım yada Satımında Bulunması Halinde, Emsallere Uygun Bedel veya Fiyatlar ile TeĢebbüs Sahibince UygulanmıĢ Bedel veya Fiyat Arasındaki ĠĢletme Aleyhine OluĢan Farklar, Her Türlü Para Cezaları ve Vergi Cezaları ile TeĢebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar, Alkollü Ġçkiler ile Tütün Mamullerine Ait Ġlan ve Reklâm Giderleri, Kiralama Yoluyla Edinilen veya ĠĢletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi gibi Motorlu Deniz, Uçak ve Helikopter Gibi Hava TaĢıtlarından ĠĢletmenin Esas Faaliyet Konusu ile Ġlgili Olmayanların Giderleri ile Amortismanları, Basın Yoluyla ĠĢlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri. TĠCARĠ KAZANCIN ĠSTĠSNALARI PTT Acentelerinde Kazanç Ġstisnası Sergi ve Panayır Ġstisnası Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Eğitim ve Öğretim ĠĢletmelerinde Kazanç Ġstisnası Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin ĠĢletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna TĠCARĠ KAZANÇTAN ĠNDĠRĠM Sigorta ġirketlerine ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Eğitim ve Sağlık Harcamaları BağıĢ ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları AraĢtırma ve GeliĢtirme Harcamaları 1

2 Doğal Afetler ile Ġlgili Ayni ve Nakdi BağıĢlar Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz KarĢılığı Yapılan Nakdi BağıĢ ve Yardımlar Diğer Kanunlara Göre Tamamı Ġndirilecek BağıĢ ve Yardımlar MALĠ KAR Ticari kazanca kanunen kabul edilmeyen giderler ilave edilir, vergiye tabi olmayan gelirler düģülür meydana gelen kar mali kardır. Mali kar YGV beyanında dikkate alınacak kardır. YILLIK BEYANNAMENĠN VERĠLMESĠ VE ÖDENMESĠ 2011 Yılında Elde Edilen Beyana Tabi Kazanç ve Ġratların YGV Beyannamesi ile 2012 Yılının Mart Ayının 25. Günü AkĢamına Kadar Beyan Edilmesi Gerekmektedir. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi, 2012 Yılının Mart ve Temmuz Aylarında 2 EĢit Taksitte Ödenecektir. GAYRĠMENKUL SERMAYE ĠRADI KĠRA GELĠRĠNE KONU MAL VE HAKLAR Arazi, Bina, Maden Suları, Memba Suları, Madenler, TaĢ Ocakları, Kum ve Çakıl Ġstihsal Yerleri, Tuğla ve Kiremit Harmanları, Tuzlalar Voli Mahalleri ve Dalyanlar Gayrimenkullerin, Ayrı Olarak Kiraya Verilen Mütemmim Cüzileri ile Bilumum Tesisatı, DemirbaĢ EĢyası ve DöĢemeleri; Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar Telif Hakları Gemi ve Gemi Payları ile Bilumum Motorlu Tahmil ve Tahliye Vasıtaları Arama, ĠĢletme Ġmtiyaz Hakları Ruhsatları, Ġhtira Beratı, Alametifarika, Marka, Ticaret Unvanı, Teknik Resim, Desen, Model, Plan ile Sinema ve Televizyon Filmleri, Ses Görüntü Bantları, Sanayi Ticaret Bilim Alanlarında Elde EdilmiĢ Bir Tecrübeye Ait Bilgilerle Gizli Bir Formül Bir Ġmalat Usulü Üzerindeki Kullanma Hakkı Gibi Haklar Motorlu Nakil ve Cer Vasıtaları, Her Türlü Motorlu Araç, Makine ve Tesisat ile Bunların Eklentileri Olarak Ġfade Edilmektedir. KĠRA GELĠRĠNĠN ELDE EDĠLMESĠ Kira Gelirinde Gelirin Elde Edilmesi, Tahsil Esasına BağlanmıĢtır. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi Kiraya ĠliĢkin Tahsilât ve Ödemelerin Belgelendirilmesi KĠRA BEDELĠNĠN HĠÇ OLMAMASI VEYA DÜġÜK OLMASI Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak BaĢkalarının Kullanımına Bırakılması, Kiraya Verilen Gayrimenkulün Kira Bedelinin Emsal Kira Bedelinden DüĢük Olması, Hallerinde Emsal Kira Bedeli Esası Uygulanacaktır. Kiraya Verilen Bina ve Arazilerde Emsal Kira Bedeli, Varsa Yetkili Özel Makamlarca veya Mahkemelerce SaptanmıĢ Kira Bedelidir. O Bina ya da Arazi Ġçin Kira Takdiri veya Tespiti YapılmamıĢsa; Emsal Kira Bedeli, Emlak Vergisi Değerinin % 5 idir. Bina veya Arazi DıĢında Kalan Mal ve Haklarda Emsal Kira Bedeli, Bunların Maliyet Bedelinin %10 udur. EMSAL KĠRA BEDELĠ ESASI UYGULANMAYACAK HALLER BoĢ Kalan Gayrimenkullerin Korunması Amacıyla Bedelsiz Olarak BaĢkalarının Ġkametine Bırakılması, Binaların Mal Sahiplerinin Çocuklarının, Anne ve Babalarının veya KardeĢlerinin Ġkametine Tahsis Edilmesi (Birden Fazla Tahsis Olursa, Yalnız Birisi Hakkında Emsal Kira Bedeli Hesaplanmaz), Mal Sahibi ile Birlikte Akrabaların da Aynı Evde veya Dairede Oturması, Genel Bütçeye Dâhil Daireler ve Katma Bütçeli Ġdareler, Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler ile Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Yapılan Kiralamalar. 2

3 KĠRA GELĠRLERĠNDE ĠSTĠSNA UYGULAMASI Mesken Kira Geliri Elde Eden KiĢilerin, Yıllık Olarak Tespit Edilen Ġstisna Tutarının Altında Kira Geliri Elde Etmesi Halinde Vergi Dairesinde Mükellefiyet Kaydı Açtırmasına ve Beyanname Vermesine Gerek Bulunmamaktadır. Ġstisna Tutarının Üzerinde Mesken Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde ise Yıllık Beyanname ile Beyan Edilen Kira Gelirinden Ġstisna Tutarının DüĢülmesi Gerekmektedir. Mesken ve ĠĢyeri Kira Gelirinin Birlikte Elde Edilip Beyan Edilmesi Halinde, Ġstisna Sadece Mesken Kira Gelirine Uygulanır. ĠĢyeri Kira Gelirine Ġstisna Uygulanmaz. Bir Konuta Birden Fazla KiĢinin Ortak Olması Halinde, Bu Konuttan Elde Edilen Kira Gelirlerinin Vergi Hesaplamasında Her Bir Ortak için Ġstisna Ayrı Ayrı Uygulanacaktır. Mirasın PaylaĢılmamıĢ Olması Halinde, Her Bir Mirasçı Ġstisnadan Ayrı Ayrı Yararlanacaktır. Ġstisna Uygulaması Sadece Konut Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelirler Ġçin Söz Konusudur. Kira Gelirinin Yanında Ticari, Zirai veya Mesleki Kazancını Beyan Etmek Zorunda Olanlar, Ġstisnadan Yararlanamazlar. KĠRA GELĠRĠNĠN TESPĠTĠNDE ĠNDĠRĠLECEK GĠDERLER Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde, Elde Edilen Gelirin Safi Tutarı Ġki Farklı ġekilde Tespit Edilebilmektedir. Götürü Gider Yöntemi Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya Gerçek Gider Yönteminin Seçimi, TaĢınmaz Malların Tümü Ġçin Yapılır. Bunlardan Bir Kısmı Ġçin Gerçek Gider, Diğer Kısmı Ġçin Götürü Gider Yöntemi Seçilemez. Götürü Gider Yöntemini Seçen Mükellefler, 2 Yıl Geçmedikçe Gerçek Gider Yöntemine Dönemezler. GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠNDE GĠDER ĠNDĠRĠMĠ Götürü Gider Yöntemini Seçen Mükellefler, Kira Gelirlerinden Ġstisna Tutarını DüĢtükten Sonra Kalan Tutarın % 25 i Oranındaki Götürü Gideri Gerçek Giderlere KarĢılık Olmak Üzere Ġndirebilirler. Hakları Kiraya Verenler, Götürü Gider Yöntemini Uygulayamazlar GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠNDE ĠNDĠRĠLECEK GĠDERLER Kiraya Veren Tarafından Kiraya Verilen Gayrimenkul için Ödenen Aydınlatma, Isıtma, Su ve Asansör Giderleri, Kiraya Verilen Malların Ġdaresi Ġçin Yapılan ve Gayrimenkulün Önemi ile Orantılı Olan Ġdare Giderleri, Kiraya Verilen Mal ve Haklara Ait Sigorta Giderleri, Bir Mükellefin Birden Fazla Konuttan Kira Geliri Elde Etmesi Halinde, Ġstisna Kira Gelirleri Toplamına Bir Defa Uygulanacaktır. Konut Olarak Kiraya Verilen Bir Adet Gayrimenkulün Ġktisap Yılından Ġtibaren 5 Yıl Süre ile Ġktisap Bedelinin % 5 i (Bu İndirim, Sadece İlgili Gayrimenkule Ait Hâsılata Uygulanacak, İndirilmeyen Kısım Gider Fazlalığı Sayılmayacaktır.) (2005 Yılından Önce İktisap Edilen Konutlar İçin İndirimden Yararlanılması Mümkün Bulunmamaktadır.) ġerefiyelerle Kiraya Veren Tarafından Belediyelere Ödenen Harcamalara Katılma Payları, Amortismanlar, Kiraya Veren Tarafından Kiraya Verilen Gayrimenkul için Yapılan Onarım Giderleri ile Bakım ve Ġdame Giderleri, Kira ile Tuttukları Mal ve Hakları Kiraya Verenlerin Ödedikleri Kiralar ve Diğer Gerçek Giderler, 3

4 Sahibi Bulundukları Konutları Kiraya Verenlerin Kira ile Oturdukları Konut veya Lojmanların Kira Bedeli, Türkiye de YerleĢik Olmayan Mükelleflerin Yabancı Ülkelerde Ödedikleri Kira Türkiye de Elde Ettikleri Kira Gelirinden Gider Olarak Ġndirim Konusu Yapılamaz. Kiraya Verilen Mal ve Haklarla Ġlgili Olarak SözleĢmeye, Kanuna veya Ġlama Ġstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar. Kiraya Verilen Mal ve Haklar Ġçin Ödenen Vergi, Resim, Harç Ġktisap Bedelinin % 5 i Tutarındaki Bu Ġndirim, Sadece Konut Olarak Kiraya Verilen 1 Adet Gayrimenkul Ġçin Uygulanacaktır. ĠĢyeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkuller % 5 lik Gider Ġndiriminden Yararlanamayacaktır. GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠNDE ĠNDĠRĠLECEK GĠDERĠN HESAPLANMASI Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi ve Mesken Kira Gelirlerine Uygulanan Ġstisnadan Yararlanılması Durumunda, Gerçek Gider Tutarının Ġstisnaya Ġsabet Eden Kısmı, Gayri Safi Hâsılattan Ġndirilemeyecektir. Vergiye Tabi Hâsılat = Toplam Hâsılat - Mesken Kira Geliri Ġstisnası Vergiye Tabi Hâsılata Ġsabet Eden Ġndirilebilecek Gider Kısmı AĢağıdaki Formül Kullanılarak Hesaplanabilir: Toplam Gider x Vergiye Tabi Hâsılat Ġndirilebilecek Gider = - Toplam Hâsılat KĠRA ÖDEMELERĠNDE VERGĠ KESĠNTĠSĠ GMSĠ Konu Olan Mal ve Hakları Kiralayan GVK 94. Maddesinde Sayılan KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar, Kira Ödemeleri Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapmak Zorundadırlar. 94. Maddede Sayılan Ödemeleri Nakden veya Hesaben Yaptıkları Sırada Vergi Kesintisi Yapmak Zorundadır. Kamu Ġdare ve Müesseseleri, Ġktisadî Kamu Müesseseleri, Sair Kurumlar, Ticaret ġirketleri, ĠĢ Ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların Ġktisadî ĠĢletmeleri, Kooperatifler, Yatırım Fonu Yönetenler, Gerçek Gelirlerini Beyan Etmeye Mecbur Olan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabı, Zirai Kazançlarını Bilanço veya Ziraî ĠĢletme Hesabı Esasına Göre Tespit Eden Çiftçiler. Kiracı Olan Bu KiĢi ve KuruluĢlar, Yaptıkları Kira Ödemelerinin Brüt Tutarı Üzerinden % 20 Oranında GV Kesintisi Yapmak Zorundadırlar. Bu Vergi Kesintisi, Gelecek Aylara veya Yıllara Ait Olmak Üzere PeĢin Ödenen Kira Bedeli Üzerinden de Yapılacaktır. Örneğin; 3 Aylık veya 2 Yıllık ĠĢyeri Kirası PeĢin Tahsil Edildiğinde, Bu Durumda PeĢin Tahsil Edilen Kiranın Tamamı Vergi Kesintisine Tabi Tutulacaktır. Kiraya Verilen Gayrimenkulün Hem Mesken Hem de ĠĢyeri Olarak Kullanılması Halinde ise; Kira Bedelinin Tamamı Vergi Kesintisine Tabi Olacaktır. KĠRA GELĠRĠNĠN BEYANI Beyana Tabi Geliri Sadece GMSĠ Ġbaret Olan Mükelleflerden; Bir Takvim Yılı Ġçinde Elde Ettiği Mesken Kira Geliri, Ġstisna Tutarı TL AĢanlar, ĠĢyeri Kira Gelirleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılanlardan, Kira Gelirlerinin Brüt Tutarı Beyanname Verme Sınırı TL AĢanlar, (AĢılıp AĢılmadığının Tespitinde, Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Brüt Kira Gelirleri ile Mesken Kira Gelirinin Gelir Vergisinden Ġstisna Edilen Tutarı AĢan Kısmı Birlikte Dikkate Alınacaktır.) Kiracı Olan Basit Usulde Vergiye Tabi ise 1 Takvim Yılı Ġçinde Mal ve Hakların Kiralanmasından Elde Edilen Gelirlerden Kesinti ve Ġstisna Uygulamasına Konu Olmayan ve Tutarı Beyanname Verme Sınırı TL AĢanlar Yıllık Beyanname Vereceklerdir. 4

5 Vergi Kesintisine ve Ġstisna Uygulamasına Konu Olmayan Kira Gelirlerinde Beyanname Vermede Esas Olan TL lik Tutar Bir Ġstisna Olmayıp, Beyanname Verme Sınırıdır. Bu Tutarı AĢan Bir Kira Geliri Olduğunda Tamamı Beyan Edilecektir. Aile Bireylerinin Her Birinin Sahip Oldukları Mal ve Haklardan Elde Ettikleri Kira Gelirleri Ġçin Kendi Adlarına Ayrı Ayrı Beyanname Vermeleri Gerekmektedir. Beyanname, Geliri Elde Eden Aile Bireyi Adına Düzenlenerek Ġmzalanacaktır. Küçük ve Kısıtlıların Mükellef Olması Durumunda Bunlar Adına Verilecek Olan YGV Beyannamesi Veli, Vasi veya Kayyım Tarafından Ġmzalanır. Mal ve Haklara Hisseli Olarak Sahip Olunması Halinde, Her Ortağın Sadece Kendi Hissesine KarĢılık Gelen Kira Gelirlerini Beyan Etmesi Gerekmektedir. YILLIK BEYANNAMEYE DÂHĠL EDĠLEN KAZANÇ VE ĠRATLARDAN YAPILACAK ĠNDĠRĠMLER ġahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Primler, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, BağıĢ ve Yardımlar, Sponsorluk Harcamaları, Doğal Afetler ile Ġlgili Ayni ve Nakdi BağıĢlar, Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz KarĢılığı Yapılan Nakdi BağıĢ ve Yardımlar, Diğer Kanunlara Göre Tamamı Ġndirilecek BağıĢ Ve Yardımlar GMSĠ BEYANNAMENĠN VERĠLME ZAMANI VE YERĠ GMSĠ Gelirleri Ġçin 2012/3. Ayının 25. Kadar Vermeleri Gerekmektedir. Takvim Yılı Ġçinde Ülkeyi Terk Edenler, Yurt DıĢına Çıkma Tarihinden Önceki 15 Gün Ġçinde Beyanname Vermek Zorundadırlar. Ölüm Halinde ise Beyanname Ölüm Tarihinden Ġtibaren 4 Ay Ġçinde Mirasçılar Tarafından Verilir. Beyanname, Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Verilecektir. Mükellefler Normal Olarak Ġkametgâhlarının Bulunduğu Yerin Vergi Dairesine Bağlıdırlar. Geliri Sadece GMSĠ Ġbaret Olan Mükellefler, Ġstemeleri Halinde Vergi Dairesinden Alacakları ġifreyi Kullanmak Suretiyle YGV Beyannamelerini Elektronik Ortamda Doğrudan Kendileri Gönderebileceklerdir. Beyana Tabi Diğer Gelirlerin de Olması Halinde, Elde Edilen Kira Geliri, Bütün Gelirlerin Beyanı Ġçin Kullanılan 1001A YGV Beyannamesine Dâhil Edilecektir. Beyana Tabi Geliri Sadece GMSĠ Ġbaret Olan Mükellefler, 1001B YGV Beyannamesini Dolduracaklardır. KĠRA GELĠRĠ ELDE EDĠLDĠĞĠ HALDE BEYANNAME VERĠLMEMESĠ VEYA EKSĠK BEYAN EDĠLMESĠ Konutlardan Elde Edilen Kira Gelirleri Beyan Edilmez veya Eksik Beyan Edilirse, TL Ġstisnadan Yararlanılamaz. Ancak, Ġdarece Herhangi Bir Tespit Yapılmadan Önce, Süresinde Beyan Etmedikleri veya Süresinde Verdikleri Beyannamede Yer Almayan Mesken Kirası Gelirlerini, Kendiliklerinden, Süresinden Sonra Verecekleri Beyanname ile Beyan Edenler Söz Konusu Ġstisnadan Yararlanır. GeçmiĢ Takvim Yıllarına Ait Kira Gelirlerini Ġlgili Beyan Döneminde Hiç Beyan Etmeyen veya Eksik Beyan Eden Kira Geliri Sahiplerinin Bu Gelirlerini, VUK Yer Alan PiĢmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanarak Beyan Etmeleri de mümkündür. Vergi Dairesinin Bilgisine Girmeden Önce, Vergi Dairesine Kendiliğinden Dilekçe ile Bildirilmesi ve Dilekçenin Verildiği Tarihten Ġtibaren 15 Gün Ġçerisinde Beyannamenin de Verilmesi Halinde Bu Mükellefler de Mesken Ġstisnasından Yararlanacak ve Gecikmeden Dolayı VUK Hükümlerine Göre Vergi Zıyaı Cezası Kesilmeyecektir. Bu Mükellefler Hakkında Sadece PiĢmanlık Zammı Uygulanacaktır. 5

6 Beyan Edilmesi Gereken Kira Gelirinin Bildirilmemesi Halinde, Mükellef Adına 2 Kat 1. Derece Usulsüzlük Cezası Kesilir ve Gelir Takdir Komisyonunca Takdir Edilir. Takdir Edilen Gelir Üzerinden, Gelir Vergisi ile Vergi Zıyaı Cezası Hesaplanır. Ayrıca Gecikilen Her Ay Ġçin Gecikme Faizi Talep Edilir. ÜCRET KAZANÇLARI 2011 YILINDA ÜCRET GELĠRLERĠ NEDENĠYLE BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OLAN KĠġĠLER ġunlardir: Birden Fazla ĠĢverenden Kesinti Yoluyla VergilendirilmiĢ Ücret Geliri Elde Eden ve Birden Sonraki ĠĢverenden Aldığı Ücretlerin Toplamı TL yi AĢan Ücretliler, Ücretlerini Yabancı Bir Memleketteki ĠĢverenden Doğrudan Doğruya Alan Hizmet Erbabı, Ġstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar, Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dıģında kalan ücretliler. ZĠRAĠ KAZANÇLARIN VERGĠLENMESĠ Çiftçilerin Elde Ettikleri Zirai Kazançlar, Hasılatları Üzerinden Tevkifat Yapılmak Suretiyle Vergilendirilir. ĠĢletme Büyüklüğü Ölçülerini AĢan Çiftçiler ile 1 Biçerdövere veya Bu Mahiyetteki Bir Motorlu Araca veya 10 YaĢına Kadar 2 den Fazla Traktöre Sahip Olan Çiftçilerin Kazançları Gerçek Usulde Tespit Olunarak Vergilendirilir. Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçiler Bu Kazançları Ġçin Beyanname Vermezler. Çiftçiye Ait Olmakla Beraber Ziraî ĠĢletmeye Dâhil Edilmeyen Biçerdöver veya Bu Mahiyetteki 1 Motorlu Araç veya 10 YaĢına Kadar 2 den Fazla Traktörün ĠĢletilmesinden Elde Edilen Gelirler Ticarî Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilir. Aile Reisi ile Birlikte YaĢayan EĢ ve Velayet Altındaki Çocuklara Ait ĠĢletmeler ile Ortaklık Halindeki ĠĢletmelerde, ĠĢletme Büyüklüğü Toplu Olarak Nazara Alınır. Ortaklıklarda, Ortaklığın Birden Fazla ĠĢletmeye Taalluk Etmesi veya ĠĢletmelerin Ayrı Ayrı Mahallerde Bulunması Durumu DeğiĢtirmez. Tek ĠĢletmelerde ĠĢletme Birden Fazla Ortaklıklara Ait Olsa Bile Bu Ortaklıklara Ait ĠĢletme Büyüklüğü Toplanmak Suretiyle Nazara Alınır. Birden Fazla Zirai ĠĢletmede Ayrı Ayrı ġahıslarla Ortaklığı Bulunanların ĠĢletme Büyüklüğü Ölçülerinin Tespitinde Ortaklık Payları Toplamı Esas Alınır. Ziraat Gruplarının Bir Kaç Tanesi Ġçine Giren Zirai Faaliyetlerin Bir Arada Yapılması Halinde, En Fazla 2 Gruba Ait ĠĢletme Büyüklükleri Bu Gruplar Ġçin Tespit Olunan Hadlerin Yarısını AĢanlar Gerçek Usulde Vergilendirilir. Gerek ġahsi ĠĢletmesi Gerekse Ortaklıklar ĠĢletme Büyüklüğü Ölçüsünün Altında Kaldığı Halde Kendisine Ait ĠĢletmenin ve Ortaklıklardaki Payların Toplamı Bu Ölçüyü AĢanlar Gerçek Usulde Vergilendirilir. Payları Toplamı Ölçüleri AĢmayan Diğer Ortaklar Tevkifat Yoluyla Vergilendirilirler. Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçiler, Yazılı Olarak Vergi Dairesinden Ġstemde Bulunmaları Halinde Ġzleyen Vergilendirme Dönemi BaĢından, ĠĢe Yeni BaĢlayanlar, ĠĢe BaĢlama Tarihinden Ġtibaren Gerçek Usule Geçebilirler. Ölçüleri AĢanlar Müteakip Vergilendirme Dönemi BaĢından Ġtibaren Gerçek Usulde; Gerçek Usule Tabi Olanlardan Bu Ölçülerin Altında Kalanlar Müteakip Vergilendirme Dönemi BaĢından Ġtibaren Hâsılatları Üzerinden Tevkifat Yapılmak Suretiyle Vergilendirilirler. 6

7 ZĠRAĠ ĠġLETME HESABI ESASINDA GĠDERLER ĠĢletme Ġle Ġlgili Olarak Tohum, Gübre, Fide, Yem, Ġlaç ve Benzeri Maddelerin Tedariki Ġçin Yapılan Giderler, Satılmak Üzere Satın Alınan Hayvanların, Zirai Mahsullerin ve Diğer Maddelerin Bedelleri, ĠĢletmelerde ÇalıĢtırılanlara Ücret, Prim ve Sair Namlarla Hizmet Mukabili Yapılan Ödemeler, ĠĢçilerin ĠaĢe, Tedavi ve Ġlaç Giderleri, Sigorta Primleri, Zirai Tesisat, Makine, Aletler ve TaĢıtların ÇalıĢtırılması ve Bakımı Ġçin Yapılan Giderler ve Tamir Giderleri, Ayrılan Amortismanlar, Kira ve Ücret Mukabili Kullanılan Ġstihsal Vasıtaları Ġçin Yapılan Ödemeler, MENKUL SERMAYE ĠRATLARI BEYANI TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYAN EDĠLMEYECEK MENKUL SERMAYE ĠRATLARI GVK Geçici 67. Maddesi Kapsamında Vergi Kesintisine Tabi TutulmuĢ Olan; Mevduat Faizleri, Özel Finans Kurumlarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı KarĢılığında Ödenen Kar Payları, Repo Tüzel KiĢiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta ġirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler, KV Mükelleflerince ve Daha Önceki Hesap Dönemlerinde Elde Edilen Kazançların Dağıtımı Halinde, Gerçek KiĢilerce Elde Edilen Kar Payları, Kurumların Karlarını Sermayeye Eklemek Suretiyle GerçekleĢtirdikleri Kar Dağıtım ĠĢlemlerinde Gerçek KiĢi Ortaklarca Elde Edilen Kar Payları TL LĠK TUTARI AġMASI HALĠNDE BEYAN EDĠLECEK MENKUL SERMAYE ĠRATLARI Kıyı Bankacılığından Elde Edilen Faiz Gelirleri, Hisse Senetleri ve Tahvillerin Vadesi GelmemiĢ Kuponlarının SatıĢından Elde Edilen Bedeller ( Tarihinden Önce Ġhraç/ Ġktisap Edilenler), ĠĢtirak Hisselerinin Sahibi Adına Henüz Tahakkuk EtmemiĢ Kar Paylarının Devir ve Temliki KarĢılığında Alınan Para ve Ayınlar, Her ÇeĢit Senetlerin Iskonto Edilmesi KarĢılığında Alınan Iskonto Bedelleri, Yurt DıĢından Elde Edilen Diğer Menkul Sermaye Ġratları (Faiz, Repo, Kar Payı V.B.), Her ÇeĢit Alacak Faizleri TL TUTARI AġMASI HALĠNDE BEYAN EDĠLECEK MENKUL SERMAYE ĠRATLARI Hisse Senetlerinin Kar Payları, ĠĢtirak Hisselerinden Doğan Kazançlar, Kurumların Ġdare Meclisi BaĢkan ve Üyelerine Verilen Kar Payları. Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarının Yarısı Gelir Vergisinden Ġstisnadır. Beyana Tabi BaĢka Gelirlerin Bulunmaması Halinde, Gelir TL yi AĢıyor ise Beyan Edilecektir. Beyan Edilen Tutar Üzerinden Hesaplanan GV Vergisinden, Kurum Bünyesinde Karın Dağıtımı AĢamasında Yapılan % 15 Oranındaki Vergi Kesintisinin Tamamı Mahsup Edilecek Olup, Mahsup Sonrası Kalan Tutar Genel Hükümler Çerçevesinde Ret ve Ġade Edilecektir. DEĞER ARTIġI KAZANÇLARI Ġvazsız Olarak Ġktisap Edilenler ile Tam Mükellef Kurumlara Ait Olan ve 2 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Hisse Senetleri Hariç, Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar. 70. Md. 1. Fık. 5 Bendinde Yazılı Hakların (Ġhtira Beratları Hariç) Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar. Telif Haklarının ve Ġhtira Beratlarının Müellifleri, Mucitleri ve Bunların Kanunî Mirasçıları DıĢında Kalan Kimseler Tarafından Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar. Ortaklık Haklarının, Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar. Faaliyeti Durdurulan Bir ĠĢletmenin Kısmen veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar. 7

8 Ġktisap ġekli Ne Olursa Olsun (Ġvazsız Olarak Ġktisap Edilenler Hariç) 70. Md. Yazılı Mal (Gerçek Usulde Vergiye Tâbi Çiftçilerin Ziraî Ġstihsalde Kullandıkları Gayrimenkuller Dâhil) ve Hakların, Ġktisap Tarihinden BaĢlayarak 5 Yıl Ġçinde Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Elden Çıkarma Deyimi, Yukarıda Yazılı Mal ve Hakların Satılması, Bir Ġvaz KarĢılığında Devir ve Temliki, Trampa Edilmesi, Takası, KamulaĢtırılması, DevletleĢtirilmesi, Ticaret ġirketlerine Sermaye Olarak Konulmasını Ġfade Eder. GVK 80. Md. Belirtilen Değer ArtıĢ Kazançlarında Ġstisna Tutarı 2011 Yılı TL, Ġstisna Uygulanacaktır. VERGĠLENDĠRĠLMEYECEK DEĞER ARTIġI KAZANÇLARI Ferdi Bir ĠĢletmenin Sahibinin Ölümü Halinde, Kanunî Mirasçılar Tarafından ĠĢletmenin Faaliyetine Devam Olunması Kazancı Bilanço Esasına Göre Tespit Edilen Ferdi Bir ĠĢletmenin Bir Sermaye ġirketine Aktif ve Pasifiyle Bütün Halinde Devrolunması, Hesaplanan Öz Sermayesi Tutarında Nama Yazılı Ortaklık Payı Alması Kollektif ve Adi Komandit ġirketlerin Sermaye ġirketi Haline DönüĢmesi (Anonim ġirketteki Ortaklık Paylarını Gösteren Hisse Senetlerinin Nama Yazılı Olması ġarttır.). ARIZĠ KAZANÇLAR Arızî Olarak Ticarî Muamelelerin Ġcrasından veya Bu Nitelikteki Muamelelere Tavassuttan Elde Edilen Kazançlar. Ticarî veya Ziraî Bir ĠĢletmenin Faaliyeti ile Serbest Meslek Faaliyetinin Durdurulması veya Terk Edilmesi, Henüz BaĢlamamıĢ Olan Böyle Bir Faaliyete Hiç GiriĢilmemesi, Ġhale, Artırma ve Eksiltmelere ĠĢtirak Edilmemesi KarĢılığında Elde Edilen Hâsılat. Gayrimenkullerin Tahliyesi veya Kiracılık Hakkının Devri KarĢılığında Alınan Tazminatlar Ġle PeĢtamallıklar (Kiracıya Ait Tesisat ve Malların Tahliye ve Devri Sırasında Kiralayan veya Yeni Kiracıya Devrinde Doğan Kazançlar Dahil). Arızî Olarak Yapılan Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Tahsil Edilen Hâsılat. Gerçek Usulde Vergiye Tâbi Mükelleflerin Terk Ettikleri ĠĢleri Ġle Ġlgili Olarak Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar (Zarar Yazılan Değersiz Alacaklarla, Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacakların Tahsili Dahil). Dar Mükellefiyete Tâbi Olanların 45. Mad. Yazılı ĠĢleri Arızî Olarak Yapmalarından Elde Ettikleri Kazançlar TL ĠSTĠSNADAN YARARLANAN ARIZĠ KAZANÇLAR Arızi Olarak Ticari Muamelelerin Ġcrasından veya Bu Nitelikte Muamelelere Tavassuttan Elde Edilen Kazançlar, Ticari veya Zirai Bir ĠĢletmenin Faaliyetiyle Serbest Meslek Faaliyetinin Durdurulması veya Terk Edilmesi, KarĢılığında Elde Edilen Hâsılat, Gayrimenkullerin Tahliyesi veya Kiracılık Hakkının Devri KarĢılığında Alınan Tazminatlar ile PeĢtamallıklar (Kiracıya Ait Tesisat ve Malların Tahliye ve Devri Sırasında Kiralayana veya Yeni Kiracıya Devrinden Doğan Kazançlar Dahil), Arızi Olarak Yapılan Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Tahsil Edilen Hasılat, Gelir Vergisinden Ġstisnadır. Yukarıda Sayılan Arızi Kazançlar Toplamının TL Ġstisna Haddinin Altında Kalması Halinde Hiç Bir ġekilde YGV Beyannamesi Verilmeyecek Olup, Diğer Gelirler Nedeniyle Beyanname Verilse Dahi Söz Konusu Arızi Kazançlar Beyannameye Dahil Edilmeyecektir. Arızi Kazancın Ġstisna Haddinin Üzerinde Olması Halinde ise, Ġstisna Tutarı Elde Edilen Kazançtan DüĢüldükten Sonra Kalan Tutar Mutlak Suretle Beyan Edilecektir. TAMAMI VERGĠYE TABĠ OLAN ARIZĠ KAZANÇLAR Henüz BaĢlanmamıĢ Olan Ticari, Zirai Mesleki Bir Faaliyete Hiç GiriĢilmemesi KarĢılığında Elde Edilen Kazançlar, 8

9 Ġhale, Artırma ve Eksiltmelere ĠĢtirak Edilmemesi KarĢılığında Elde Edilen Kazançlar, Gerçek Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerin Terk Ettikleri ĠĢleri ile Ġlgili Olarak Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar Herhangi Bir Ġstisnaya Tabi Olmayıp Herhangi Bir ġekilde Elde Edilmesi Halinde, Diğer Kazanç ve Ġrat Olarak YGV Beyannamesi ile Beyan Edilmesi Zorunludur. Burada Tutarın Bir Önemi Olmayıp, Önemli Olan Bir Kazancın Elde Edilmesidir. SERBEST MESLEK KAZANÇLARIN BEYANI SERBEST MESLEK KAZANÇDA ĠNDĠRĠLECEK GĠDERLER Genel Giderler, Ġkametgâhlarının Bir Kısmını ĠĢ Yeri Olarak Kullananlar, Ġkametgâh Ġçin Ödedikleri Kiranın Tamamı ile Isıtma ve Aydınlatma Gibi Diğer Giderlerin Yarısını Ġndirebilirler. ĠĢ Yeri Kendi Mülkü Olanlar Kira Yerine Amortismanı, Ġkametgâhı Kendi Mülkü Olup Bunun Bir Kısmını ĠĢyeri Olarak Kullananlar Amortismanın Yarısını Gider Yazabilirler. Hizmetli ve ĠĢçilerin ĠĢ Yerinde Veya ĠĢyerinin MüĢtemilatındaki ĠaĢe ve Ġbate Giderleri, Tedavi ve Ġlaç Giderleri, Sigorta Primleri ile DemirbaĢ Olarak Verilen Giyim Giderleri. Mesleki Faaliyetle Ġlgili Seyahat ve Ġkamet Giderleri, Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, DemirbaĢ EĢya ve Envantere Dâhil TaĢıtlar Ġçin VUK Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar, Kiralanan veya Envantere Dâhil Olan ve ĠĢte Kullanılan TaĢıtların Giderleri, Alınan Mesleki Yayınlara Ödenen Bedeller, Mesleki Faaliyetin Ġfası Ġçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri, Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve Ġdame Ettirilmesi Ġçin Ödenen Meslek, Ġlan ve Reklam Vergileri ile ĠĢ Yerleriyle Ġlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar, Mesleki Faaliyetle Ġlgili Olarak Kanun, Ġlam ve SözleĢmeye Göre Ödenen Tazminatlar. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERĠNDE YAPILACAK ĠNDĠRĠMLER ġahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Primler, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Sakatlık Ġndirimi, BağıĢ ve Yardımlar, Sponsorluk Harcamaları, Ar-Ge Harcamaları, Doğal Afetler ile Ġlgili Ayni ve Nakdi BağıĢlar, Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz KarĢılığı Yapılan Nakdi BağıĢ ve Yardımlar, 9

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ)

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) Türkiye genelinde yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, kira geliri yönünden de oldukça yüksek miktarda vergi kayıp ve kaçağının olduğu, bu nedenle Mart/2011 ayının

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI SMMM Nusret KURDOĞLU 1 GELİRİN TANIMI GELİR; BİR GERÇEK KİŞİNİN BİR TAKVİM YILI İÇERİSİNDE ELDE ETTİĞİ KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ TUTARIDIR. SMMM Nusret KURDOĞLU

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir

Detaylı

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ 2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ SORU 1: Aşağıdaki kavram veya konulan, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Yabancılar İçin Kira Geliri Beyanı Rehberi (2007) KAPAK

Yabancılar İçin Kira Geliri Beyanı Rehberi (2007) KAPAK Yabancılar İçin Kira Geliri Beyanı Rehberi (2007) KAPAK Yabancılar İçin Kira Geliri Beyanı Rehberi (2007) YABANCILAR İÇİN KİRA GELİRİ BEYANI REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 2008 Kira Gelirlerinin Beyanı 16.01.2009 Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden

Detaylı

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 25 Şubat :08 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat :37

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 25 Şubat :08 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat :37 Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayri Menkul

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2004 / 29 İST, 04. 03. 2005 İçindekiler: 2004 Yılında elde edilen kira gelirleriyle ilgili beyanname düzenleme rehberi yayımlandı. 2004 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİYLE İLGİLİ BEYANNAME

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı DAR MÜKELLEFLER (Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 17.02.2014 Sirküler No : 2014/7 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERİN 2013 TAKVİM YILINDA ELDE ETTİKLERİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Genel Bilgi Gelir

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU Yusuf ÖZBALDAN 57 * ÖZ Değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gereken

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.03.2016 Sayı: 2016/054 Ref: 4/054

SİRKÜLER İstanbul, 08.03.2016 Sayı: 2016/054 Ref: 4/054 SİRKÜLER İstanbul, 08.03.2016 Sayı: 2016/054 Ref: 4/054 Konu: HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE BEYAN EDİLECEK KİRA, ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI VE DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir.

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir. 76 SERĠ NOLU GELĠR VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠNDE GAYRĠMENKULLERĠN ĠKTĠSAP TARĠHĠNE YÖNELĠK OLARAK AġAĞIDA BELĠRTĠLEN HUSUSLAR YER ALMAKTADIR. Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 80 ve müteakip maddelerinde, kanunun

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

2-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MÜKELLEF OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN SAHİP OLDUKLARI GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ H. ENES KOÇ SMMM - DENETÇİ DOKTORA ÖĞRENCİSİ 1-GİRİŞ Makalemizin konusu gerçek

Detaylı

8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi

8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi -3- GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, 4306 SAYILI KANUN, 4481 SAYILI KANUN VE 4562 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan BİÇER 1. Giriş Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014 KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun 86. Maddesinde yıl içinde elde edilen gelirlerin hangi

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10

SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 SİRKÜLER : 09.03.2010-2010 / 10 Konu : Kira Geliri Beyan Rehberi 2009 Özü : Gelir vergisi mükelleflerinin 2009 yılındaki mesken ve işyeri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve kira gelirlerinin

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2013 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

2016 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beyanında Özel Hususlar. TaxAuditing YMM, Kurucu Ortak. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

2016 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beyanında Özel Hususlar. TaxAuditing YMM, Kurucu Ortak. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi 2016 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beyanında Özel Hususlar TaxAuditing YMM, Kurucu Ortak Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi www.taxauditingymm.com Gerçek kişiler 1 Mart-25 Mart arasında 2016 yılında

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 1. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 1. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 1 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Mali Bülten. Konu : 2012 Yılında Elde Edilen Kira Gelirleri Beyanı. No: 2013/10. 22 ubat 2013

Mali Bülten. Konu : 2012 Yılında Elde Edilen Kira Gelirleri Beyanı. No: 2013/10. 22 ubat 2013 22 ubat 2013 Mali Bülten No: 2013/10 VERGİ Konu : 2012 Yılında Elde Edilen Kira Gelirleri Beyanı, Özet: 2012 yılında elde edilen konut ve işyeri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve kira

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 23

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 23 İstanbul, 01 Mart 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 23 KONU Gelir : Vergisi Mükelleflerince 2009 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler Hk. www.degerymm.com.tr ~ 0 ~ www.ecovis.com.tr

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. KONU: GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI HK. SİRKÜLER. 1 - Giriş

MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. KONU: GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI HK. SİRKÜLER. 1 - Giriş MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/40 KONU: GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI HK. Ankara,20/05/2013 SİRKÜLER 1 - Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2009/31 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 06 Mart 2009 KONU : Gelir Vergisi Mükelleflerince

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/023 26.03.2011 Konu: Gayrimenkullerin Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihine İlişkin Sirküler Yayınlandı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı sirkülerde gayrimenkullerin iktisap tarihinden

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi... 9 3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı