FAAL YET RAPORU çindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU çindekiler"

Transkript

1 çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz ve Misyonumuz 11 Ortakl k Yap s 12 Ürünlerimiz Yönetim Kadrosu 27 ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor 29 Denetçi Raporu 30 Özet Faaliyet Raporu 32 Finansal Tablolar Ba ms z Denetim Raporu 41 Dipnotlar

2 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Sigorta A.fi. Genel Kuruluna; Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Sigorta A.fi. yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. BO AZ Ç SMMM BA IMSIZ DIfi DENET M A.fi. stanbul, 26 Mart 2010 Fatma Saka Sorumlu Ortak Bafl Denetçi 4

3 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj Dünya, geçti imiz iki y l, küresel kriz, onun olumsuz etkilerinden kurtulmak ve tekrar eski düzeye gelme çabalar ile geçirdi. Yaflanan kriz küreselleflmenin do al sonucu olarak ülkeleri ve ba l olarak kurumlar etkisi alt na alarak geliflmifl ve geliflmekte olan belli bafll ülke ekonomilerinde 2009 y l nda da devam etmifltir Son iki y lda yaflanan ekonomik kriz nedeniyle sigorta sektörünü de etkileyen durgunluk ve artan yo un rekabete ra men, üretimdeki geliflmemizin yan s ra, iyi hizmet veren bir flirket olarak isim yapmaya bafllam fl olmam z bizler için ayr bir övünç kayna olmufltur. Müflterilerine yenilikçi ürünler sunma çabas nda olan flirketimiz bireysel sigortac l k faaliyetlerine a rl k vererek uzun dönemde karl l kendisine temel hedef alm flt r. fiirketimiz, özellikle 2009 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yükselen prim üretimi ve her geçen gün artan müflteri say s ile sektördeki ç k fl na kald yerden emin ad mlarla devam etmektedir. Bu geliflimin en önemli unsurlar ndan biri, bir yandan tecrübeli di er yandan genç ve dinamik bir kadronun, ekip ruhu alt nda bütünleflmifl olufludur.geçmiflte oldu u gibi bundan sonrada farkl, öncü ve örnek çal flmalar ile ön plana ç kmak amac m zd r. Demir Sigorta olarak önceli imiz müflterilerimizdir. Hedefimiz müflteri ihtiyaç ve taleplerini iyi tan yan ve onlara en uygun hizmeti sa layan yap da bir flirket olmakt r.acentelerimiz ile olan iliflkilerimizde ifl ortakl, güven ve teflvik unsurlar hakim özelli imizdir. Yeni müflteri kazanman n zorlaflt bir dönemde müflteri memnuniyetinin artt r lmas, müflteri portföyünün devam ve verimlilik aç s ndan kalitesinin yükseltilmesi ile her alanda daha etkin, daha verimli bir çal flma üzerine yo unlafl lm flt r. Bu sebeple hasarda araç ve konut asistans, mini onar m,hasar ihbar ve h zl eksper tayin gibi anlaflmal müflteri hizmet birimleri say m z sürekli gelifltirilmektedir. Oluflturmakta oldu umuz pazar pay n önümüzdeki dönemlerde artt rmak, ülkemizde hayat d fl sigortac l kta örnek bir flirket olma özelli imizi devam ettirmek, dünya standartlar na uygun hizmet vermek önemli hedeflerimiz aras ndad r y l nda Türk Sigorta Sektörü toplam prim üretimi 2008 y l na göre yüzde 5,5 oran nda artarak 12 milyar 425 milyon lira olmufltur. Prim üretiminin 10 milyar 603 milyon liral k bölümü hayat d fl sigortalardan, 1 milyar 822 milyon liras da hayat sigortalar ndan elde edilmifltir. Hayat d fl sigortalarda büyüme oran yüzde 4 olurken hayat sigortalar nda art fl oran yüzde 16 olarak gerçekleflmifltir. Sektörün 2009 y l büyüme ora enflasyonun (TÜFE: 6.53, ÜFE: 5.93) gerisinde kalm flt r. TSRfiB verilerine göre 2009 y l nda prim üretimi % 5,6 oran nda artarak 12,4 milyar TL'ye ulaflm flt r.% 6,5 oran nda gerçekleflen enflasyon oran ile karfl laflt rd m zda sadece nominal bir büyümeden bahsedilebilmektedir.. Sektörün lokomotifi olan Kaza branfl 2009 y l nda yüzde 2.4 oran nda küçülmüfl, enflasyon da dikkate al nd nda bu branfltaki reel küçülme yaklafl k yüzde 9 olmufltur y l nda Trafik sigortalar ndaki prim art fl % 10 olurken, di er branfllar s ras yla Yang n % 3, Dask % 18, Nakliyat % -9, Ferdi Kaza % 10, Mühendislik % 16, Tar m % 21 ve Sa l k prim üretimi % 6 oran nda artm flt r. Bütün bu geliflmeler sonras nda fiirketimiz de baz rakamsal büyüklüklerinde hedefledi inin gerisinde kalm flt r. Toplam prim üretimi, hedefledi imiz üretimin % 38 alt nda gerçekleflerek TL tutara ulaflm flt r. Bu tutar geçti imiz y l ile karfl laflt r ld nda % 605 ' lik bir art fltan söz edilmektedir. Prim üretimimize branfl baz nda bak lacak olursa, oto kaza branfl nda % 61 di er branfllarda ise % 39 oran nda verim gerçekleflti i görülmektedir. Prim üretimlerimiz bu flekilde gerçekleflirken yaflanan kriz ve afl r fiyat rekabeti teknik sonuçlar m za olumsuz yans m flt r. Hedefledi imiz teknik kar n % 5 zarar ile gerçekleflerek rakam TL olmufltur. Mali gelirlerimizde, hedeflerimizin % 26 üzerinde gerçekleflmifl ve TL olmufltur. Giderlerimiz de hedefledi imiz rakkam n % 6 alt nda gerçekleflerek TL olmufltur. Bu rakamlar n yans mas olarak fiirketimiz 2009 mali y l n Ticari zarar ile kapatm flt r y l mali tablolar m z n, ba ms z ve tam tasdik denetimi, denetim firmalar m z taraf ndan denetlenmifl ve resmi anlamda tamamlanm fl bulunmaktad r y l mali tablolar n teknik ve mali aç dan say sal olarak ifade eden flekli taraf n za arz edilmifltir.. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU 5

4 GENEL MÜDÜR MESAJI Bilindi i üzere dünya sigortac l k sektöründe 2009 y l nda üretim düflüflleri sürmüfltür. Global kriz, Türk Sigorta sektörü üzerindeki etkilerini 2009 y l nda da göstermifltir. 1980'li y llardan sonra reel anlamda küçülme gösteren sigorta sektöründe, 2009 y l nda daralma hissedilmeye bafllanm fl olup fiyatlarda yaflanan düflüfl daralmaya etken olmufltur. Esasen 2009 y l kolay bir y l olmam flt r. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i verilerine atfen 28 y ld r sektörde ilk defa reel anlamda küçülme gerçekleflti ini söyleyebiliriz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin etkisiyle teknik karlarda ciddi bir azalma görülmüfltür. Hazine Müsteflarl 'n n yo un çabalar yla geçmiflte sektörün yasal altyap s konusunda yaflanan s k nt lar biterek Avrupa Birli i mevzuat na uygun bir flekilde haz rlanan düzenlemelerin yürürlü e girmesiyle Türk Sigorta sektörü uluslar aras standartlarda ve güncel uygulamalara uygun bir mevzuata kavuflmufltur y l nda baz sigortalara ait Genel fiart, Tarife ve Talimatlar uygulamaya konulurken, bir k sm nda da de ifliklik yap ld görülmüfltür. Bilindi i üzere 1 Mart 2009 tarihinde yürürlü e giren hayat yönetmeli i ve sektörün esas alt yap s n güçlendiren yasa ve yönetmelikler olumlu geliflmelere iflaret etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun oluflturulmas oldukça önemli bir geliflmedir. Demir Sigorta A.fi y l nda prim üretimi geçmifl y llara göre büyüme yolunda olmas sebebiyle ciddi bir art fl göstermifltir. Özellikle sorumluluk sigortalar nda önemli bir art fl gerçeklefltiren flirketimiz pazar pay n artt rmay hedeflemektedir. Öte yandan global krizin ciddi hissedildi i ve rekabetin yo un oldu u bir ortamda henüz bölgesel teflkilatlanmas n tamamlamam fl oldu u da dikkate al nd nda özellikle nsan Kaynaklar, letiflim, Bilgi fllem alanlar nda gerçeklefltirdi i yat r mlarla gelece e emin ad mlarla ilerlemektedir. fiirketimiz 2009 y l verilerine göre 2 y lda reasürans kapasitesini artt rarak ifl yaz labilirli ini artt rmak amac nda olmufltur. Yeni y lda daha çok kifliye özel kasko tarifesi oluflturularak faaliyetlerini sürdürecektir y l n n ikinci yar s ndan itibaren reel büyümenin görülece i sektörümüzde, önümüzdeki dönemde adil bir fiyat rekabeti ve yüksek hizmet kalitesinin oluflturulmas na yönelik çal flmalar m z h zla devam edecektir. Demir Sigorta A.fi. olarak baflta sigortal lar m za, acente ve ifl ortaklar m za teflekkürü bir borç biliriz. Ali ERSOY Genel Müdür 6

5 YÖNET M KURULUMUZ 7

6 Yönetim Kadrosu Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Nadir EREN Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TAN Yönetim Kurulu Üyesi Serdar SONÜSTÜN Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Genel Müdür Yard mc s Özer TUNÇAY Denetçi Nalan ATAÇ Denetçi 8

7 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Doktora Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Üyesi Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve fl Gelifltirme Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank T.A.fi. Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Genel Müdür Genel Müdür Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta A.fi.Genel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Yap Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta A.fi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi - Genel Müdür Yard mc s Serdar SONÜSTÜN Teknik ve Reasürans Lisans Liberty Sigorta A.fi. 08/ /2008 Genel Müdür Yard mc s - HDI Sigorta A.fi. 05/ /2007 Genel Müdür Yard mc s - TEB Sigorta A.fi. 08/ /2006 Genel Müdür Yard mc s - Bat Sigorta A.fi. 05/ /2000 Müdür, Grup Md., Gn.Md.Yrd. - fieker Sigorta A.fi. 05/ /1984 Memur, fief Yard.,fief, Md.Yrd. Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Pazarlama Lisans Demir Sigorta A.fi. -Genel Müdür Yard mc s Genelrali Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s fieker Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s sviçre Sigorta A.fi.Acenteler Müdürü Emek Sigorta A.fi. Acenteler ve Pazarlama Müdürü Uluslar aras End.ve Tic.Bankas A.fi thalat ve Kredi Servisi Ak Sigorta A.fi. Sigorta Uzman ç Denetim Zehra Özden KANBURO LU ç Denetim Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. ç Denetim Müdürü MNG Bank A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Borusan Holding A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Bank Indosuez Türk A.fi. Mali Tahlil Uzman Denetçi Özer TUNÇAY TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Mali fller Departman Muhasebe Standartlar na Demir Sigorta A.fi. Mali fller Departman Göre Denetim nan Sigorta T.A.fi. Mali fller Departman Denetçi Nalan ATAÇ TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Finansal Kiralama A.fi Muhasebe Müdürü Muhasebe Standartlar na Cankurtaran Holding Muhasebe Müdürü- Göre Denetim Yap ve Kredi Bankas A.fi. Müdür Muavini 9

8 HAKKIMIZDA 10

9 fi RKET B LG LER 1989 y l nda kurulmufl bulunan Demir Sigorta Afi.'nin, sözleflme yapma yetkisi, fiirketin kendi iradesi çerçevesinde yapt talebe istinaden ve tüm branfllar itibariyle, T.C Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan, 2003 y l sonunda durdurulmufltur. Yaklafl k dört y ll k bir aradan sonra 2008 y l nda, flirketin yeniden faaliyete bafllama yönündeki talebi, T.C Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n, 8 fiubat 2008 tarihli onay yaz s yla uygun görülmüfl, fiirketin evvelce ruhsat n n bulundu u branfllarda sözleflme yapma yetkisinin tekrar verilmesi suretiyle fiirket yeniden faaliyete geçmifltir. DEM R S GORTA A.fi.'N N KAL TE POL T KASI Hayat D fl sigortac l na farkl ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket olmak amac yla kurulan Demir Sigorta, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite Sertifikal sigorta flirketi olman n hakl gururunu tafl maktad r. * Tüm çal flanlar m z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal lar m za fleffafl k ilkesiyle yaklafl larak, her seviyede gereksinim tespiti yap l p, sürekli kendini yenileyen ve güncelli i izleyen bir anlay fl ile kalite standard m z yükseltilmektedir. DEM R S GORTA A.fi.' N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirketimiz amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar m za sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir. Bu belgenin al nmas nda eme i geçen hepimizin, sadece belgeyle s n rl kalmayarak devaml kendini gelifltirip, standard n yükselten bir kalite anlay fl nda olmas, Demir Sigorta y hedefledi imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir. Bu anlay fla uygun olarak; * Sigortal lar m z n azami tatmini ve günün koflullar na göre de iflen beklentilerinin karfl lanmas esast r. Amac m z, poliçe sahiplerinin flirketimiz ile uzun süreli bir beraberli e girmesi ve bu beraberlik süresince toplam kalite hizmet anlay fl n görmesidir. * Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal flan m z n esas sorumlulu udur. * Mevcut ve potansiyel sigortal lar m z n ça dafl yaflam n gere ine göre ve güncel olarak de iflebilecek gereksinim ve beklentileri, en k sa sürede ve kalite anlay fl na uygun biçimde karfl lanmaktad r. * Sigortal lar m za sunaca m z hizmetimizin kaliteli olmas için sat n ald m z mal ve hizmetlerde de ayn titizlik gösterilmektedir. * Çal flanlar m z n oldu u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay fl na uygun standartlarda bilgi ve evrak donan m sa lanmaktad r. V ZYON Türk sigorta sektöründe, ÖNCÜ YEN L KÇ, GÜVEN L R, SAYGIN M SYON Bu vizyondan hareketle; Demir Sigorta Türk Sigorta Sektörünün rekabet ortam nda ki sigorta bilincini ve bilinmiflli ini yaymak. * Çal flanlar n niteli ini ve verimlili ini artt rmak, * Sigorta bilgilerini tam teflekküllü oluflturmak, * Sigortal lara, bilgilerini eriflilebilir ve paylafl labilir hale getirmek, Sigortal lara, sigortan n önemini anlatmak, ürünleri tan tmak, branfl karl l n artt rmak amac yla tazminatlar kontrol alt nda tutmak, sigortal lar bilinçlendirmek. 11

10 DEM R S GORTA A.fi YILI ORTAKLIK YAPISI H SSEDARLAR SERMAYE M KTARI (TL) H SSE ADED Demir Finansal Grup Holding Afi ,90 TL ,900 Sema C ng ll o lu 1.697,48 TL 1.697,480 Bülent Nadir Eren 2,54 TL 2,540 Hakan Tan 2,54 TL 2,540 Begüm Erengül 2,54 TL 2,540 TOPLAM / TOTAL TL ,000 12

11 fi RKET N ÜRÜN YAPISI fiirket temel olarak Yang n, Nakliyat ve Yat sigortalar, Oto, Oto D fl Kaza ve Mühendislik sigortalar dallar nda faaliyet göstermektedir. fiirketin ürünleri, sektörde mevcut ürünler paralelindeki, sigorta türlerinden oluflmaktad r. Bunlar; yang n paket, konut paket, klasik yang n ve ek teminatlar sigortas, Oto Kasko, Oto Sorumluluk Sigorta Türleri, Nakliyat Emtea ve Yat Sigortalar, Ferdi Kaza ve Oto d fl dallardaki standart sigortalar ile Mühendislik ve Seyahat Sa l k sigorta ürünleridir. fiirketin 2009 y l itibariyle branfl baz nda ürün listesi afla da verilmifltir. ANA BRANfi Yang n Nakliyat ANA BRANfi Mühendislik Oto Oto D fl Kaza Sa l k ÜRÜNLER Klasik Yang n Konut Paket flyeri Paket Fuel Oil Paket DASK Zorunlu Deprem Sigortas Eczane Paket Yang n Kar Kayb Kasa Yang n Kira Kayb Otel Paket Yang n Emtea Abonman Yang n Mali Mesuliyet Emtea Kati Nakliyat Abonman Flotan Tafl y c Mali Mesuliyet Yat Yat + Harp ve Grev ÜRÜNLER Elektronik Cihaz Sigortas Makine K r lmas Sigortas Makine K r lmas na Ba l Kar Kayb nflaat All Risks Sigortas Montaj All Risks Sigortas Leasing All Risks Sigortas Mühendislik Do algaz Gaz Paket Sigortas Trafik Zorunlu Karayolu Tafl mac l k Mali Sorumluluk Tam Kasko K smi Kasko Muafiyetli Kasko htiyari Mali Sorumluluk Motorlu Araçlar Mesleki Faaliyet Sorumluluk Ferdi Kaza Karayolu Yolcu Tafl mac l Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Servis Araçlar Ferdi Kaza Seyahat Ferdi Kaza Cam K r lmas H rs zl k Tafl nan Para Emniyeti Suistimal Kasa H rs zl k H rs zl k Bagaj Sorumluluk 3.fiah s Mali Sorumluluk Asansör Kaza 3.Kiflilere Karfl Mali Sorumluluk flveren Mali Sorumluluk Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Mesleki Sorumluluk K y Tesisleri Deniz Kirlili i Zorunlu Mali Sorumluluk Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Yap Denetim Zorunlu Mali Sorumluluk Seyahat Sa l k Sigortas 13

12 Sigorta poliçeleri genellikle y ll k poliçeler olup, nflaat All Risks, Montaj All Risks ürünleri gibi ürünler bir y ldan fazla ve/veya az süreli olabilmektedir. Nakliyat Emtea Sigortalar Sefer sigortalar olmas ndan ötürü k sa süreli sigortalard r, Yat ve Abonman poliçeleri ise genellikle y ll k tanzim edilmektedir. Ürünler büyük ölçüde Ferdi müflteriler için düzenlenmekte olup Ferdi Kaza branfl nda Grup Sigortal lar için de poliçe düzenlenebilmektedir. * Küçük ve orta ölçekli nakliyat sigortalar, * Küçük ve orta ölçekli inflaat ve montaj sigortalar * Küçük ölçekli sa l k sigortalar Bireysel sigortalardan, konutlar ve muhteviyat n n sigortalar ile bireylerin her çeflit sigorta ihtiyaçlar anlafl lmaktad r.(gerçek kifli bireylerin evi, ofisi, otosu, teknesi gibi her türlü sigorta ihtiyac ) fi RKET N HEDEFLER - PAZARLAMA FAAL YETLER Ferdi kaza sigortalar, her türlü ferdi kaza ürün çeflitleri anlam ndad r. Bir önceki sene, Demir Sigorta' n n bireysel ve kobi türü müflteri segmenti a rl kl bir portföy sahibi olmak istedi i ve sektörün içinde bulundu u koflullar ve ülkenin içinde bulundu u ekonomik durum dolay s yla fiirket'in, agresif bir üretim politikas izlememekte oluflu gibi nedenlerden ötürü, 2011 y l sonunda % 0,2 lik bir pazar pay na ulaflabilece i öngörülmüfltür y l sonu itibari ile acente say s 99'dur 2009 y l ikinci yar s nda Adana'da Güney Anadolu Bölge Müdürlü ü kurularak faaliyete bafllam flt r. Y l sonuna kadar 11 acente kurulmufltur. ç Anadolu Bölge Müdürlü ümüzün acente say s ise 24'dür 2009 y l nda toplam 21 ilde faaliyet gösterilmifltir. Ticari ve orta ölçekli s nai iflletmeler, iflyeri, ofis, dükkân, depo, atölye, matbaa ve bunlar sigorta ölçekli üretim tesisleri gibi her türlü ticari iflletme ile küçük ve orta ölçekli s nai iflletmelerin sigortas anlam ndad r. Oto Kaza sigortalar, her çeflit kasko ve ilgili ek teminatlar ile oto üçüncü flah s malî mesuliyet sigortalar d r. fiirketin oto (kasko + trafik) - oto d fl dengesinin %65-35 dengesini geçmemesine gayret edilmektedir. Nitekim itibariyle trafik ( MM dahil) + kasko branfllar toplam % 61 olarak gerçekleflmifltir. Nakliyat branfl nda özellikle kara nakliyatlar olmak üzere yurt içi sevkiyatlar n a rl kta oldu u tafl ma sigortalar d r. nflaat ve Montajda, küçük ve orta ölçekli konut, okul, hastane, al fl verifl merkezleri gibi basit risklere girilmesi öngörülmektedir. fiirketimizin prim üretiminde acenteler önemli pay almakta olup üretimin 93 %'ü acentelerden gelmektedir. Önümüzdeki y llarda da bu say n n artt r lmas, faaliyet gösterilen il say s n art rarak tabana yay lma planlamaktad r. Demir Sigorta 'n n 2009 y l temel ifl kabul stratejisi, flirketin bafllang ç dönemi içinde olmas sebebiyle büyük risklere girmeksizin, afla daki sigorta konular na odaklanmakt r. Elektronik cihaz ve makine k r lmas nda di er sigortalar flirketimizce temin edilen müflterilere hizmet verilmesi, münferit risklerde seçici davran lmas esas al nmaktad r. Sorumluluk sigortalar nda daha çok faaliyet konusuna ba l olarak ihtiyaç duyulan üçüncü flah s, asansör, iflveren ve zorunlu özel güvenlik, tehlikeli maddeler gibi sorumluluk sigortalar konusunda çal flma yap lmaktad r. Mesleki Sorumluluk ve Ürün sorumluluk sigortalar ile ilgili çal flmalar n önümüzdeki faaliyet y llar ndan itibaren uygulamaya konulmas kararlaflt r lm flt r. * Bireysel sigortalar, * Ferdi kaza sigortalar, * Ticari ve orta ölçekli s nai iflletmeler, * Oto sigortalar, Sa l k branfl nda flirketin genel stratejisine uygun olarak, yaln zca kaza sonucu ve/veya acil haller ve/veya kritik hastal klar fleklindeki düflük limitli paket sa l k sigortalar tercih edilmekte, ayakta tedavi ve/veya yatarak tedavi teminatlar içeren genifl kapsaml sigortalar, hedef al nmamaktad r. 14

13 PR M ÜRET M fiirketin tarihi aral ndaki prim üretimi afla da verilmifltir Y l itibariyle, fiirket branfl baz nda tahakkuk ve tahsil edilen prim iliflkisini gösterir tablo afla da sunulmufltur. BRANfiLAR PR M M KTARI BRANfi PR M YÜZDES YANGIN ,78 DASK ,58 NAKL YAT ,36 TRAF K ,44 MM ,78 KASKO ,83 OTO DIfiI ,66 FERD KAZA ,26 MÜHEND SL K ,12 SA LIK ,19 TOPLAM ,00 BRANfiLAR BRÜT NET TAHS L TAHS LAT PR M PR M ED LEN PR M ORANI % YANGIN ,48 DASK ,71 NAKL YAT ,85 TRAF K + IMM ,60 KASKO ,85 OTO DIfiI ,15 FERD KAZA ,95 MÜHEND SL K ,32 SA LIK ,95 TOPLAM , Y l nda tanzim edilen poliçe ve sigortal say lar ile Branfllar n toplam portföy içerisindeki yüzdeleri afla daki tabloda verilmifltir. BRANfiLAR POL ÇE S GORTALI POL ÇE SAYISI S GORTALI SAYISI SAYISI PAYI % SAYISI PAYI % YANGIN ,3 10,0 DASK ,3 8,2 NAKL YAT ,8 1,8 TRAF K + IMM ,9 38,1 KASKO ,5 28,0 OTO DIfiI ,7 1,8 FERD KAZA ,0 9,1 MÜHEND SL K ,6 0,6 SA LIK ,9 2,4 TOPLAM ,0 100,0 15

14 YÖNET M KADROMUZ 16

15 Ali ERSOY Genel Müdür Serdar SONÜSTÜN Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Genel Müdür Yard mc s Dr. Hakan ÖZCAN Grup Müdürü Songül KURT Mali fller Müdürü Galip YELKENC Yang n Sigortalar Müdürü Öznur Aslanmartin D ZDAR Mühendislik Sigortalar Müdürü Bülent fienkal Tahsilat Müdürü Naciye YORULMAZ Nakliyat Müdür Yard. Ayfle Do an ARICI Müdür Yard. Neslihan DURAK Avukat 17

16 DENET M RAPORLARIMIZ 18

17 Demir Sigorta A.fi. ç denetim birimi 2009 y l faaliyetleri : Mevzuat : Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Birimi ilk yap lanmas n T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü nün, 6 Aral k 2004 tarihli " Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin ç Denetim Sistemlerine liflkin Genelgesi " kapsam nda gerçeklefltirilmifltir tarihinde ise " Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin ç Sistemlerine liflkin Yönetmeli i " say l Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlü e girmifl ve iç denetim faaliyetleri ve süreçleri yeniden yap land r lm flt r. Bu kapsamda, Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Birimi Yönetmeli i 30 Nisan 2009 tarihli 2009 / 25 Toplant No'lu Yönetim Kurulu karar ile revize edilerek uygulamaya al nm flt r. ç Denetim Birimi ifl süreçleri de ayn kapsamda güncellenmifltir. Organizasyon : Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Biriminde 2009 y lsonu itibar yla iki personel çal flmaktad r. ç denetim müdürü ünvan yla Z.Özden Kanburo lu, ç denetim uzman olarak M.Kerim Alifl 17/07/2007 tarihli 2007/6 no.lu Yönetim Kurulu karar ile atanm fllard r. ç Denetim Birimi 31/12/2009 tarihi itibar yla görevli yönetim kurulu üyesi Sn. Begüm Erengül'e ba l olarak faaliyet göstermektedir. Birim, organizasyonel yönden ba ms z olarak yap land r lm flt r. Çal flmalar: Demir Sigorta A.fi. ç Denetim faaliyetleri her y l n bafl nda oluflturulan " denetim planlar " paralelinde gerçeklefltirilmektedir. Birim, flirket faaliyetlerinin kanun ve ilgili di er mevzuat ile flirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler do rultusunda yürütülmesine ve iç kontrol sisteminin etkinlik ve yeterlili i hususunda güvence sa lanmas na yönelik çeflitli denetimler gerçeklefltirmifl olup, risklerin azami seviyeye indirilmesi için öneriler sunmaktad r. Birim ayr ca dönemsel ve riske dayal denetimler haricinde, Yönetim Kurulunun talebi üzerine, iç denetimin amac na uygun olarak özel denetimler de yerine getirmektedir. ç Sistemler Yönetmeli i'nin, ç Denetim Sistemi bafll kl 3. bölümünde, denetim dönemi bafll kl 17.inci maddesi kapsam nda, acentelerin ifl ve ifllemleri ile ilgili denetimler de gerçeklefltirilmekte, sonuçlar raporlanmaktad r. Arz ederiz, Sayg lar m zla, Z.Özden KANBURO LU ç Denetim Birimi Müdür M. Kerim AL fi ç Denetim Birimi Uzman 19

18 DENETÇ RAPORU Say n Demir Sigorta Afi GENEL KURULU'NA ORTAKLI IN Ünvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : Demir Sigorta Afi : STANBUL : TL : Sigortac l k Denetçi veya Denetçilerin ad ve Görev süreleri, ortak veya flirketin Personeli olup olmad klar : Nalan Ataç -3 y l, fiirket orta de il Özer Tuncay 3 y l fiirket orta de il Demir Sigorta A.fi. 'nin 31/12/2009 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31/12/2009 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl n an lan tarihteki mali durumunu; 01/01/ /12/2009 dönemine ait gelir tablosu an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmaktad r. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. ( ) Kat lan n Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar say s : Yönetim Kurulu'nun toplant lar na kat l nmam flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç : 2009 y l içerisinde muhtelif tarihlerde yasal mevzuat aç s ndan flirketin defter ve belgeleri incelenmifl olup, bu incelemeler esnas nda yasalara ayk r herhangi bir durum tespit edilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nun 353.Maddesinin 1.F kras n n 3" nolu bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar Türk Ticaret Kanunu nun 353.maddesinin 1.f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : De iflik zamanlarda yap lan kasa say mlar nda herhangi bir farkl l k tespit edilmemifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler : Her ay yap lan incelemelerde flirketin elindeki k ymetli evraklar mevzuat ve ana sözleflme esaslar na göre kay tlara intibak ettirdi i tespit edilmifltir. DENETÇ DENETÇ Nalan ATAÇ Özer TUNCAY 20

19 MAL TABLOLARIMIZ 21

20 DEM R S GORTA A.fi. 31 ARALIK 2009 TAR HL B LANÇOSU (TL) VARLIKLAR Ba ms z Denetimden Geçmifl Geçmifl UFRS UFRS Cari Dönem Dip Dönem I- Cari Varl klar Not 31/12/09 31/12/08 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 10,143, ,425, Kasa Al nan Çekler Bankalar ,851, ,244, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Di er Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 14 1,291, , B- Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 78, , Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 11 78, , C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 698, , Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar , , Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) 12-4, Di er Ola an Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar , , Di er Ola an Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar Karfl l (-) D- liflkili Taraflardan Alacaklar E- Di er Alacaklar 15, , Finansal Kiralama Alacaklar Kazan lmam fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 16 5, , Di er Çeflitli Alacaklar , , Di er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) fiüpheli Di er Alacaklar , , fiüpheli Di er Alacaklar Karfl l (-) , , F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 350, , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Tahakkuk Etmifl Faiz Ve Kira Gelirleri , , Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar G- Di er Cari Varl klar 223, , Gelecek Aylar htiyac Stoklar 12 23, , Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar , , Ertelenmifl Vergi Varl klar 21 39, , fl Avanslar 12 38, , Personele Verilen Avanslar Say m Ve Tesellüm Noksanlar Di er Çeflitli Cari Varl klar Di er Cari Varl klar Karfl l (-) 0.00 I- Cari Varl klar Toplam 11,509, ,243,

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 28 Ocak 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 83 sayfa konsolide finansal tablo

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

EURO SĐGORTA A.Ş. 31.12.2009 TARĐHLĐ FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

EURO SĐGORTA A.Ş. 31.12.2009 TARĐHLĐ FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU EURO SĐGORTA A.Ş. 31.12.2009 TARĐHLĐ FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Euro Sigorta A.Ş. Yönetim Kuruluna:

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 88 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardan oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı