FAAL YET RAPORU çindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU çindekiler"

Transkript

1 çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz ve Misyonumuz 11 Ortakl k Yap s 12 Ürünlerimiz Yönetim Kadrosu 27 ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor 29 Denetçi Raporu 30 Özet Faaliyet Raporu 32 Finansal Tablolar Ba ms z Denetim Raporu 41 Dipnotlar

2 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Sigorta A.fi. Genel Kuruluna; Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Sigorta A.fi. yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. BO AZ Ç SMMM BA IMSIZ DIfi DENET M A.fi. stanbul, 26 Mart 2010 Fatma Saka Sorumlu Ortak Bafl Denetçi 4

3 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj Dünya, geçti imiz iki y l, küresel kriz, onun olumsuz etkilerinden kurtulmak ve tekrar eski düzeye gelme çabalar ile geçirdi. Yaflanan kriz küreselleflmenin do al sonucu olarak ülkeleri ve ba l olarak kurumlar etkisi alt na alarak geliflmifl ve geliflmekte olan belli bafll ülke ekonomilerinde 2009 y l nda da devam etmifltir Son iki y lda yaflanan ekonomik kriz nedeniyle sigorta sektörünü de etkileyen durgunluk ve artan yo un rekabete ra men, üretimdeki geliflmemizin yan s ra, iyi hizmet veren bir flirket olarak isim yapmaya bafllam fl olmam z bizler için ayr bir övünç kayna olmufltur. Müflterilerine yenilikçi ürünler sunma çabas nda olan flirketimiz bireysel sigortac l k faaliyetlerine a rl k vererek uzun dönemde karl l kendisine temel hedef alm flt r. fiirketimiz, özellikle 2009 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yükselen prim üretimi ve her geçen gün artan müflteri say s ile sektördeki ç k fl na kald yerden emin ad mlarla devam etmektedir. Bu geliflimin en önemli unsurlar ndan biri, bir yandan tecrübeli di er yandan genç ve dinamik bir kadronun, ekip ruhu alt nda bütünleflmifl olufludur.geçmiflte oldu u gibi bundan sonrada farkl, öncü ve örnek çal flmalar ile ön plana ç kmak amac m zd r. Demir Sigorta olarak önceli imiz müflterilerimizdir. Hedefimiz müflteri ihtiyaç ve taleplerini iyi tan yan ve onlara en uygun hizmeti sa layan yap da bir flirket olmakt r.acentelerimiz ile olan iliflkilerimizde ifl ortakl, güven ve teflvik unsurlar hakim özelli imizdir. Yeni müflteri kazanman n zorlaflt bir dönemde müflteri memnuniyetinin artt r lmas, müflteri portföyünün devam ve verimlilik aç s ndan kalitesinin yükseltilmesi ile her alanda daha etkin, daha verimli bir çal flma üzerine yo unlafl lm flt r. Bu sebeple hasarda araç ve konut asistans, mini onar m,hasar ihbar ve h zl eksper tayin gibi anlaflmal müflteri hizmet birimleri say m z sürekli gelifltirilmektedir. Oluflturmakta oldu umuz pazar pay n önümüzdeki dönemlerde artt rmak, ülkemizde hayat d fl sigortac l kta örnek bir flirket olma özelli imizi devam ettirmek, dünya standartlar na uygun hizmet vermek önemli hedeflerimiz aras ndad r y l nda Türk Sigorta Sektörü toplam prim üretimi 2008 y l na göre yüzde 5,5 oran nda artarak 12 milyar 425 milyon lira olmufltur. Prim üretiminin 10 milyar 603 milyon liral k bölümü hayat d fl sigortalardan, 1 milyar 822 milyon liras da hayat sigortalar ndan elde edilmifltir. Hayat d fl sigortalarda büyüme oran yüzde 4 olurken hayat sigortalar nda art fl oran yüzde 16 olarak gerçekleflmifltir. Sektörün 2009 y l büyüme ora enflasyonun (TÜFE: 6.53, ÜFE: 5.93) gerisinde kalm flt r. TSRfiB verilerine göre 2009 y l nda prim üretimi % 5,6 oran nda artarak 12,4 milyar TL'ye ulaflm flt r.% 6,5 oran nda gerçekleflen enflasyon oran ile karfl laflt rd m zda sadece nominal bir büyümeden bahsedilebilmektedir.. Sektörün lokomotifi olan Kaza branfl 2009 y l nda yüzde 2.4 oran nda küçülmüfl, enflasyon da dikkate al nd nda bu branfltaki reel küçülme yaklafl k yüzde 9 olmufltur y l nda Trafik sigortalar ndaki prim art fl % 10 olurken, di er branfllar s ras yla Yang n % 3, Dask % 18, Nakliyat % -9, Ferdi Kaza % 10, Mühendislik % 16, Tar m % 21 ve Sa l k prim üretimi % 6 oran nda artm flt r. Bütün bu geliflmeler sonras nda fiirketimiz de baz rakamsal büyüklüklerinde hedefledi inin gerisinde kalm flt r. Toplam prim üretimi, hedefledi imiz üretimin % 38 alt nda gerçekleflerek TL tutara ulaflm flt r. Bu tutar geçti imiz y l ile karfl laflt r ld nda % 605 ' lik bir art fltan söz edilmektedir. Prim üretimimize branfl baz nda bak lacak olursa, oto kaza branfl nda % 61 di er branfllarda ise % 39 oran nda verim gerçekleflti i görülmektedir. Prim üretimlerimiz bu flekilde gerçekleflirken yaflanan kriz ve afl r fiyat rekabeti teknik sonuçlar m za olumsuz yans m flt r. Hedefledi imiz teknik kar n % 5 zarar ile gerçekleflerek rakam TL olmufltur. Mali gelirlerimizde, hedeflerimizin % 26 üzerinde gerçekleflmifl ve TL olmufltur. Giderlerimiz de hedefledi imiz rakkam n % 6 alt nda gerçekleflerek TL olmufltur. Bu rakamlar n yans mas olarak fiirketimiz 2009 mali y l n Ticari zarar ile kapatm flt r y l mali tablolar m z n, ba ms z ve tam tasdik denetimi, denetim firmalar m z taraf ndan denetlenmifl ve resmi anlamda tamamlanm fl bulunmaktad r y l mali tablolar n teknik ve mali aç dan say sal olarak ifade eden flekli taraf n za arz edilmifltir.. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU 5

4 GENEL MÜDÜR MESAJI Bilindi i üzere dünya sigortac l k sektöründe 2009 y l nda üretim düflüflleri sürmüfltür. Global kriz, Türk Sigorta sektörü üzerindeki etkilerini 2009 y l nda da göstermifltir. 1980'li y llardan sonra reel anlamda küçülme gösteren sigorta sektöründe, 2009 y l nda daralma hissedilmeye bafllanm fl olup fiyatlarda yaflanan düflüfl daralmaya etken olmufltur. Esasen 2009 y l kolay bir y l olmam flt r. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i verilerine atfen 28 y ld r sektörde ilk defa reel anlamda küçülme gerçekleflti ini söyleyebiliriz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin etkisiyle teknik karlarda ciddi bir azalma görülmüfltür. Hazine Müsteflarl 'n n yo un çabalar yla geçmiflte sektörün yasal altyap s konusunda yaflanan s k nt lar biterek Avrupa Birli i mevzuat na uygun bir flekilde haz rlanan düzenlemelerin yürürlü e girmesiyle Türk Sigorta sektörü uluslar aras standartlarda ve güncel uygulamalara uygun bir mevzuata kavuflmufltur y l nda baz sigortalara ait Genel fiart, Tarife ve Talimatlar uygulamaya konulurken, bir k sm nda da de ifliklik yap ld görülmüfltür. Bilindi i üzere 1 Mart 2009 tarihinde yürürlü e giren hayat yönetmeli i ve sektörün esas alt yap s n güçlendiren yasa ve yönetmelikler olumlu geliflmelere iflaret etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun oluflturulmas oldukça önemli bir geliflmedir. Demir Sigorta A.fi y l nda prim üretimi geçmifl y llara göre büyüme yolunda olmas sebebiyle ciddi bir art fl göstermifltir. Özellikle sorumluluk sigortalar nda önemli bir art fl gerçeklefltiren flirketimiz pazar pay n artt rmay hedeflemektedir. Öte yandan global krizin ciddi hissedildi i ve rekabetin yo un oldu u bir ortamda henüz bölgesel teflkilatlanmas n tamamlamam fl oldu u da dikkate al nd nda özellikle nsan Kaynaklar, letiflim, Bilgi fllem alanlar nda gerçeklefltirdi i yat r mlarla gelece e emin ad mlarla ilerlemektedir. fiirketimiz 2009 y l verilerine göre 2 y lda reasürans kapasitesini artt rarak ifl yaz labilirli ini artt rmak amac nda olmufltur. Yeni y lda daha çok kifliye özel kasko tarifesi oluflturularak faaliyetlerini sürdürecektir y l n n ikinci yar s ndan itibaren reel büyümenin görülece i sektörümüzde, önümüzdeki dönemde adil bir fiyat rekabeti ve yüksek hizmet kalitesinin oluflturulmas na yönelik çal flmalar m z h zla devam edecektir. Demir Sigorta A.fi. olarak baflta sigortal lar m za, acente ve ifl ortaklar m za teflekkürü bir borç biliriz. Ali ERSOY Genel Müdür 6

5 YÖNET M KURULUMUZ 7

6 Yönetim Kadrosu Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Nadir EREN Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TAN Yönetim Kurulu Üyesi Serdar SONÜSTÜN Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Genel Müdür Yard mc s Özer TUNÇAY Denetçi Nalan ATAÇ Denetçi 8

7 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Doktora Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Üyesi Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve fl Gelifltirme Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank T.A.fi. Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Genel Müdür Genel Müdür Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta A.fi.Genel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Yap Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta A.fi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi - Genel Müdür Yard mc s Serdar SONÜSTÜN Teknik ve Reasürans Lisans Liberty Sigorta A.fi. 08/ /2008 Genel Müdür Yard mc s - HDI Sigorta A.fi. 05/ /2007 Genel Müdür Yard mc s - TEB Sigorta A.fi. 08/ /2006 Genel Müdür Yard mc s - Bat Sigorta A.fi. 05/ /2000 Müdür, Grup Md., Gn.Md.Yrd. - fieker Sigorta A.fi. 05/ /1984 Memur, fief Yard.,fief, Md.Yrd. Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Pazarlama Lisans Demir Sigorta A.fi. -Genel Müdür Yard mc s Genelrali Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s fieker Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s sviçre Sigorta A.fi.Acenteler Müdürü Emek Sigorta A.fi. Acenteler ve Pazarlama Müdürü Uluslar aras End.ve Tic.Bankas A.fi thalat ve Kredi Servisi Ak Sigorta A.fi. Sigorta Uzman ç Denetim Zehra Özden KANBURO LU ç Denetim Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. ç Denetim Müdürü MNG Bank A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Borusan Holding A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Bank Indosuez Türk A.fi. Mali Tahlil Uzman Denetçi Özer TUNÇAY TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Mali fller Departman Muhasebe Standartlar na Demir Sigorta A.fi. Mali fller Departman Göre Denetim nan Sigorta T.A.fi. Mali fller Departman Denetçi Nalan ATAÇ TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Finansal Kiralama A.fi Muhasebe Müdürü Muhasebe Standartlar na Cankurtaran Holding Muhasebe Müdürü- Göre Denetim Yap ve Kredi Bankas A.fi. Müdür Muavini 9

8 HAKKIMIZDA 10

9 fi RKET B LG LER 1989 y l nda kurulmufl bulunan Demir Sigorta Afi.'nin, sözleflme yapma yetkisi, fiirketin kendi iradesi çerçevesinde yapt talebe istinaden ve tüm branfllar itibariyle, T.C Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan, 2003 y l sonunda durdurulmufltur. Yaklafl k dört y ll k bir aradan sonra 2008 y l nda, flirketin yeniden faaliyete bafllama yönündeki talebi, T.C Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n, 8 fiubat 2008 tarihli onay yaz s yla uygun görülmüfl, fiirketin evvelce ruhsat n n bulundu u branfllarda sözleflme yapma yetkisinin tekrar verilmesi suretiyle fiirket yeniden faaliyete geçmifltir. DEM R S GORTA A.fi.'N N KAL TE POL T KASI Hayat D fl sigortac l na farkl ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket olmak amac yla kurulan Demir Sigorta, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite Sertifikal sigorta flirketi olman n hakl gururunu tafl maktad r. * Tüm çal flanlar m z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal lar m za fleffafl k ilkesiyle yaklafl larak, her seviyede gereksinim tespiti yap l p, sürekli kendini yenileyen ve güncelli i izleyen bir anlay fl ile kalite standard m z yükseltilmektedir. DEM R S GORTA A.fi.' N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirketimiz amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar m za sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir. Bu belgenin al nmas nda eme i geçen hepimizin, sadece belgeyle s n rl kalmayarak devaml kendini gelifltirip, standard n yükselten bir kalite anlay fl nda olmas, Demir Sigorta y hedefledi imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir. Bu anlay fla uygun olarak; * Sigortal lar m z n azami tatmini ve günün koflullar na göre de iflen beklentilerinin karfl lanmas esast r. Amac m z, poliçe sahiplerinin flirketimiz ile uzun süreli bir beraberli e girmesi ve bu beraberlik süresince toplam kalite hizmet anlay fl n görmesidir. * Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal flan m z n esas sorumlulu udur. * Mevcut ve potansiyel sigortal lar m z n ça dafl yaflam n gere ine göre ve güncel olarak de iflebilecek gereksinim ve beklentileri, en k sa sürede ve kalite anlay fl na uygun biçimde karfl lanmaktad r. * Sigortal lar m za sunaca m z hizmetimizin kaliteli olmas için sat n ald m z mal ve hizmetlerde de ayn titizlik gösterilmektedir. * Çal flanlar m z n oldu u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay fl na uygun standartlarda bilgi ve evrak donan m sa lanmaktad r. V ZYON Türk sigorta sektöründe, ÖNCÜ YEN L KÇ, GÜVEN L R, SAYGIN M SYON Bu vizyondan hareketle; Demir Sigorta Türk Sigorta Sektörünün rekabet ortam nda ki sigorta bilincini ve bilinmiflli ini yaymak. * Çal flanlar n niteli ini ve verimlili ini artt rmak, * Sigorta bilgilerini tam teflekküllü oluflturmak, * Sigortal lara, bilgilerini eriflilebilir ve paylafl labilir hale getirmek, Sigortal lara, sigortan n önemini anlatmak, ürünleri tan tmak, branfl karl l n artt rmak amac yla tazminatlar kontrol alt nda tutmak, sigortal lar bilinçlendirmek. 11

10 DEM R S GORTA A.fi YILI ORTAKLIK YAPISI H SSEDARLAR SERMAYE M KTARI (TL) H SSE ADED Demir Finansal Grup Holding Afi ,90 TL ,900 Sema C ng ll o lu 1.697,48 TL 1.697,480 Bülent Nadir Eren 2,54 TL 2,540 Hakan Tan 2,54 TL 2,540 Begüm Erengül 2,54 TL 2,540 TOPLAM / TOTAL TL ,000 12

11 fi RKET N ÜRÜN YAPISI fiirket temel olarak Yang n, Nakliyat ve Yat sigortalar, Oto, Oto D fl Kaza ve Mühendislik sigortalar dallar nda faaliyet göstermektedir. fiirketin ürünleri, sektörde mevcut ürünler paralelindeki, sigorta türlerinden oluflmaktad r. Bunlar; yang n paket, konut paket, klasik yang n ve ek teminatlar sigortas, Oto Kasko, Oto Sorumluluk Sigorta Türleri, Nakliyat Emtea ve Yat Sigortalar, Ferdi Kaza ve Oto d fl dallardaki standart sigortalar ile Mühendislik ve Seyahat Sa l k sigorta ürünleridir. fiirketin 2009 y l itibariyle branfl baz nda ürün listesi afla da verilmifltir. ANA BRANfi Yang n Nakliyat ANA BRANfi Mühendislik Oto Oto D fl Kaza Sa l k ÜRÜNLER Klasik Yang n Konut Paket flyeri Paket Fuel Oil Paket DASK Zorunlu Deprem Sigortas Eczane Paket Yang n Kar Kayb Kasa Yang n Kira Kayb Otel Paket Yang n Emtea Abonman Yang n Mali Mesuliyet Emtea Kati Nakliyat Abonman Flotan Tafl y c Mali Mesuliyet Yat Yat + Harp ve Grev ÜRÜNLER Elektronik Cihaz Sigortas Makine K r lmas Sigortas Makine K r lmas na Ba l Kar Kayb nflaat All Risks Sigortas Montaj All Risks Sigortas Leasing All Risks Sigortas Mühendislik Do algaz Gaz Paket Sigortas Trafik Zorunlu Karayolu Tafl mac l k Mali Sorumluluk Tam Kasko K smi Kasko Muafiyetli Kasko htiyari Mali Sorumluluk Motorlu Araçlar Mesleki Faaliyet Sorumluluk Ferdi Kaza Karayolu Yolcu Tafl mac l Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Servis Araçlar Ferdi Kaza Seyahat Ferdi Kaza Cam K r lmas H rs zl k Tafl nan Para Emniyeti Suistimal Kasa H rs zl k H rs zl k Bagaj Sorumluluk 3.fiah s Mali Sorumluluk Asansör Kaza 3.Kiflilere Karfl Mali Sorumluluk flveren Mali Sorumluluk Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Mesleki Sorumluluk K y Tesisleri Deniz Kirlili i Zorunlu Mali Sorumluluk Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Yap Denetim Zorunlu Mali Sorumluluk Seyahat Sa l k Sigortas 13

12 Sigorta poliçeleri genellikle y ll k poliçeler olup, nflaat All Risks, Montaj All Risks ürünleri gibi ürünler bir y ldan fazla ve/veya az süreli olabilmektedir. Nakliyat Emtea Sigortalar Sefer sigortalar olmas ndan ötürü k sa süreli sigortalard r, Yat ve Abonman poliçeleri ise genellikle y ll k tanzim edilmektedir. Ürünler büyük ölçüde Ferdi müflteriler için düzenlenmekte olup Ferdi Kaza branfl nda Grup Sigortal lar için de poliçe düzenlenebilmektedir. * Küçük ve orta ölçekli nakliyat sigortalar, * Küçük ve orta ölçekli inflaat ve montaj sigortalar * Küçük ölçekli sa l k sigortalar Bireysel sigortalardan, konutlar ve muhteviyat n n sigortalar ile bireylerin her çeflit sigorta ihtiyaçlar anlafl lmaktad r.(gerçek kifli bireylerin evi, ofisi, otosu, teknesi gibi her türlü sigorta ihtiyac ) fi RKET N HEDEFLER - PAZARLAMA FAAL YETLER Ferdi kaza sigortalar, her türlü ferdi kaza ürün çeflitleri anlam ndad r. Bir önceki sene, Demir Sigorta' n n bireysel ve kobi türü müflteri segmenti a rl kl bir portföy sahibi olmak istedi i ve sektörün içinde bulundu u koflullar ve ülkenin içinde bulundu u ekonomik durum dolay s yla fiirket'in, agresif bir üretim politikas izlememekte oluflu gibi nedenlerden ötürü, 2011 y l sonunda % 0,2 lik bir pazar pay na ulaflabilece i öngörülmüfltür y l sonu itibari ile acente say s 99'dur 2009 y l ikinci yar s nda Adana'da Güney Anadolu Bölge Müdürlü ü kurularak faaliyete bafllam flt r. Y l sonuna kadar 11 acente kurulmufltur. ç Anadolu Bölge Müdürlü ümüzün acente say s ise 24'dür 2009 y l nda toplam 21 ilde faaliyet gösterilmifltir. Ticari ve orta ölçekli s nai iflletmeler, iflyeri, ofis, dükkân, depo, atölye, matbaa ve bunlar sigorta ölçekli üretim tesisleri gibi her türlü ticari iflletme ile küçük ve orta ölçekli s nai iflletmelerin sigortas anlam ndad r. Oto Kaza sigortalar, her çeflit kasko ve ilgili ek teminatlar ile oto üçüncü flah s malî mesuliyet sigortalar d r. fiirketin oto (kasko + trafik) - oto d fl dengesinin %65-35 dengesini geçmemesine gayret edilmektedir. Nitekim itibariyle trafik ( MM dahil) + kasko branfllar toplam % 61 olarak gerçekleflmifltir. Nakliyat branfl nda özellikle kara nakliyatlar olmak üzere yurt içi sevkiyatlar n a rl kta oldu u tafl ma sigortalar d r. nflaat ve Montajda, küçük ve orta ölçekli konut, okul, hastane, al fl verifl merkezleri gibi basit risklere girilmesi öngörülmektedir. fiirketimizin prim üretiminde acenteler önemli pay almakta olup üretimin 93 %'ü acentelerden gelmektedir. Önümüzdeki y llarda da bu say n n artt r lmas, faaliyet gösterilen il say s n art rarak tabana yay lma planlamaktad r. Demir Sigorta 'n n 2009 y l temel ifl kabul stratejisi, flirketin bafllang ç dönemi içinde olmas sebebiyle büyük risklere girmeksizin, afla daki sigorta konular na odaklanmakt r. Elektronik cihaz ve makine k r lmas nda di er sigortalar flirketimizce temin edilen müflterilere hizmet verilmesi, münferit risklerde seçici davran lmas esas al nmaktad r. Sorumluluk sigortalar nda daha çok faaliyet konusuna ba l olarak ihtiyaç duyulan üçüncü flah s, asansör, iflveren ve zorunlu özel güvenlik, tehlikeli maddeler gibi sorumluluk sigortalar konusunda çal flma yap lmaktad r. Mesleki Sorumluluk ve Ürün sorumluluk sigortalar ile ilgili çal flmalar n önümüzdeki faaliyet y llar ndan itibaren uygulamaya konulmas kararlaflt r lm flt r. * Bireysel sigortalar, * Ferdi kaza sigortalar, * Ticari ve orta ölçekli s nai iflletmeler, * Oto sigortalar, Sa l k branfl nda flirketin genel stratejisine uygun olarak, yaln zca kaza sonucu ve/veya acil haller ve/veya kritik hastal klar fleklindeki düflük limitli paket sa l k sigortalar tercih edilmekte, ayakta tedavi ve/veya yatarak tedavi teminatlar içeren genifl kapsaml sigortalar, hedef al nmamaktad r. 14

13 PR M ÜRET M fiirketin tarihi aral ndaki prim üretimi afla da verilmifltir Y l itibariyle, fiirket branfl baz nda tahakkuk ve tahsil edilen prim iliflkisini gösterir tablo afla da sunulmufltur. BRANfiLAR PR M M KTARI BRANfi PR M YÜZDES YANGIN ,78 DASK ,58 NAKL YAT ,36 TRAF K ,44 MM ,78 KASKO ,83 OTO DIfiI ,66 FERD KAZA ,26 MÜHEND SL K ,12 SA LIK ,19 TOPLAM ,00 BRANfiLAR BRÜT NET TAHS L TAHS LAT PR M PR M ED LEN PR M ORANI % YANGIN ,48 DASK ,71 NAKL YAT ,85 TRAF K + IMM ,60 KASKO ,85 OTO DIfiI ,15 FERD KAZA ,95 MÜHEND SL K ,32 SA LIK ,95 TOPLAM , Y l nda tanzim edilen poliçe ve sigortal say lar ile Branfllar n toplam portföy içerisindeki yüzdeleri afla daki tabloda verilmifltir. BRANfiLAR POL ÇE S GORTALI POL ÇE SAYISI S GORTALI SAYISI SAYISI PAYI % SAYISI PAYI % YANGIN ,3 10,0 DASK ,3 8,2 NAKL YAT ,8 1,8 TRAF K + IMM ,9 38,1 KASKO ,5 28,0 OTO DIfiI ,7 1,8 FERD KAZA ,0 9,1 MÜHEND SL K ,6 0,6 SA LIK ,9 2,4 TOPLAM ,0 100,0 15

14 YÖNET M KADROMUZ 16

15 Ali ERSOY Genel Müdür Serdar SONÜSTÜN Genel Müdür Yard mc s Merih HAMARAT Genel Müdür Yard mc s Dr. Hakan ÖZCAN Grup Müdürü Songül KURT Mali fller Müdürü Galip YELKENC Yang n Sigortalar Müdürü Öznur Aslanmartin D ZDAR Mühendislik Sigortalar Müdürü Bülent fienkal Tahsilat Müdürü Naciye YORULMAZ Nakliyat Müdür Yard. Ayfle Do an ARICI Müdür Yard. Neslihan DURAK Avukat 17

16 DENET M RAPORLARIMIZ 18

17 Demir Sigorta A.fi. ç denetim birimi 2009 y l faaliyetleri : Mevzuat : Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Birimi ilk yap lanmas n T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü nün, 6 Aral k 2004 tarihli " Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin ç Denetim Sistemlerine liflkin Genelgesi " kapsam nda gerçeklefltirilmifltir tarihinde ise " Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin ç Sistemlerine liflkin Yönetmeli i " say l Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlü e girmifl ve iç denetim faaliyetleri ve süreçleri yeniden yap land r lm flt r. Bu kapsamda, Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Birimi Yönetmeli i 30 Nisan 2009 tarihli 2009 / 25 Toplant No'lu Yönetim Kurulu karar ile revize edilerek uygulamaya al nm flt r. ç Denetim Birimi ifl süreçleri de ayn kapsamda güncellenmifltir. Organizasyon : Demir Sigorta A.fi. ç Denetim Biriminde 2009 y lsonu itibar yla iki personel çal flmaktad r. ç denetim müdürü ünvan yla Z.Özden Kanburo lu, ç denetim uzman olarak M.Kerim Alifl 17/07/2007 tarihli 2007/6 no.lu Yönetim Kurulu karar ile atanm fllard r. ç Denetim Birimi 31/12/2009 tarihi itibar yla görevli yönetim kurulu üyesi Sn. Begüm Erengül'e ba l olarak faaliyet göstermektedir. Birim, organizasyonel yönden ba ms z olarak yap land r lm flt r. Çal flmalar: Demir Sigorta A.fi. ç Denetim faaliyetleri her y l n bafl nda oluflturulan " denetim planlar " paralelinde gerçeklefltirilmektedir. Birim, flirket faaliyetlerinin kanun ve ilgili di er mevzuat ile flirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler do rultusunda yürütülmesine ve iç kontrol sisteminin etkinlik ve yeterlili i hususunda güvence sa lanmas na yönelik çeflitli denetimler gerçeklefltirmifl olup, risklerin azami seviyeye indirilmesi için öneriler sunmaktad r. Birim ayr ca dönemsel ve riske dayal denetimler haricinde, Yönetim Kurulunun talebi üzerine, iç denetimin amac na uygun olarak özel denetimler de yerine getirmektedir. ç Sistemler Yönetmeli i'nin, ç Denetim Sistemi bafll kl 3. bölümünde, denetim dönemi bafll kl 17.inci maddesi kapsam nda, acentelerin ifl ve ifllemleri ile ilgili denetimler de gerçeklefltirilmekte, sonuçlar raporlanmaktad r. Arz ederiz, Sayg lar m zla, Z.Özden KANBURO LU ç Denetim Birimi Müdür M. Kerim AL fi ç Denetim Birimi Uzman 19

18 DENETÇ RAPORU Say n Demir Sigorta Afi GENEL KURULU'NA ORTAKLI IN Ünvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : Demir Sigorta Afi : STANBUL : TL : Sigortac l k Denetçi veya Denetçilerin ad ve Görev süreleri, ortak veya flirketin Personeli olup olmad klar : Nalan Ataç -3 y l, fiirket orta de il Özer Tuncay 3 y l fiirket orta de il Demir Sigorta A.fi. 'nin 31/12/2009 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31/12/2009 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl n an lan tarihteki mali durumunu; 01/01/ /12/2009 dönemine ait gelir tablosu an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmaktad r. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. ( ) Kat lan n Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar say s : Yönetim Kurulu'nun toplant lar na kat l nmam flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç : 2009 y l içerisinde muhtelif tarihlerde yasal mevzuat aç s ndan flirketin defter ve belgeleri incelenmifl olup, bu incelemeler esnas nda yasalara ayk r herhangi bir durum tespit edilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nun 353.Maddesinin 1.F kras n n 3" nolu bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar Türk Ticaret Kanunu nun 353.maddesinin 1.f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : De iflik zamanlarda yap lan kasa say mlar nda herhangi bir farkl l k tespit edilmemifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler : Her ay yap lan incelemelerde flirketin elindeki k ymetli evraklar mevzuat ve ana sözleflme esaslar na göre kay tlara intibak ettirdi i tespit edilmifltir. DENETÇ DENETÇ Nalan ATAÇ Özer TUNCAY 20

19 MAL TABLOLARIMIZ 21

20 DEM R S GORTA A.fi. 31 ARALIK 2009 TAR HL B LANÇOSU (TL) VARLIKLAR Ba ms z Denetimden Geçmifl Geçmifl UFRS UFRS Cari Dönem Dip Dönem I- Cari Varl klar Not 31/12/09 31/12/08 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 10,143, ,425, Kasa Al nan Çekler Bankalar ,851, ,244, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Di er Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 14 1,291, , B- Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 78, , Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 11 78, , C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 698, , Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar , , Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) 12-4, Di er Ola an Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar , , Di er Ola an Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar Karfl l (-) D- liflkili Taraflardan Alacaklar E- Di er Alacaklar 15, , Finansal Kiralama Alacaklar Kazan lmam fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 16 5, , Di er Çeflitli Alacaklar , , Di er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) fiüpheli Di er Alacaklar , , fiüpheli Di er Alacaklar Karfl l (-) , , F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 350, , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Tahakkuk Etmifl Faiz Ve Kira Gelirleri , , Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar G- Di er Cari Varl klar 223, , Gelecek Aylar htiyac Stoklar 12 23, , Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar , , Ertelenmifl Vergi Varl klar 21 39, , fl Avanslar 12 38, , Personele Verilen Avanslar Say m Ve Tesellüm Noksanlar Di er Çeflitli Cari Varl klar Di er Cari Varl klar Karfl l (-) 0.00 I- Cari Varl klar Toplam 11,509, ,243,

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen

Detaylı