Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2"

Transkript

1 V C REF B12396 Kullanım Bilgileri Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2 Sayfa 1 / 5 Revizyon Tarihi

2 European customers / Clients Européens / Europäische Kunden / Clientes europeos / Clienti europei / Europese klanten / Clientes europeus / Európai ügyfelek / العمالء األوروبيين / клиенты Europeiska kunder / Avrupalı müşteriler / 欧 欧 户 / 欧 のの 欧 客 / / Европейские en Instructions For Use in multiple languages are available on our website: under the Products and Instructions for Use section. A paper version can be obtained by fax or Actual Version: 02/12 This product contains human or animal source materials and should be treated as potentially infectious. fr Le mode d'emploi est disponible en plusieurs langues sur notre site internet : dans la rubrique «Products and Instructions for Use [Produits et mode d'emploi]». Un exemplaire papier peut être obtenu en envoyant une demande par fax au ou par à l'adresse : Version actuelle : 02/12 Ce produit contient des substances d'origine animale ou humaine et doit, par conséquent, être considéré comme un produit potentiellement infectieux. de Gebrauchsweisungen in mehreren Sprachen stehen auf unserer Website zur Verfügung: im Bereich Produkte und Gebrauchsanweisungen. Ein gedruckte Version kann per Fax über oder per angefordert werden: Aktuelle Version: 02/12 Dieses Produkt enthält Ausgangsstoffe menschlichen und tierischen Ursprungs und muss als potenziell infektiös gehandhabt werden. es Las Instrucciones de uso están disponibles en múltiples lenguas en nuestra página web: en la sección Productos e instrucciones de uso. Puede solicitar un ejemplar impreso en el n. º de fax o en el correo electrónico: Versión actual: 02/12 Este producto contiene materiales de origen humano o animal y debe ser manipulado como potencialmente infeccioso. it Sul nostro sito Web sono disponibili le istruzioni per l'uso in varie lingue: nella sezione "Products and Instructions for Use" (Prodotti e istruzioni per l'uso). È possibile ricevere una versione cartacea inviando un fax al numero o scrivendo un' all'indirizzo: Versione attuale: 02/12 Questo prodotto contiene materiali di origine umana o animale e deve essere trattato come potenzialmente infettivo. nl Op onze website is de gebruiksaanwijzing in meerdere talen beschikbaar: zie onder het gedeelte "Producten en gebruiksaanwijzingen". Gedrukte versies kunnen worden aangevraagd via fax of Huidige versie: 02/12 Dit product bevat materialen van menselijke en dierlijke oorsprong en moet worden behandeld als mogelijk infectieus. pt No nosso site da internet, poderá encontrar Instruções de Utilização em várias línguas: na secção "Produtos e Instruções de Utilização". Poderá obter uma versão em papel pelo fax ou e_mail: Versão actual: 02/12 Este produto contém materiais de origem humana ou animal e deve ser considerado como potencialmente infeccioso. hu u A Használati utasítás több nyelven elérhető honlapunkon a címen, a Products and Instructions for Use (Termékek és Használati utasítások) című részben. A nyomtatott verzió fax ( ) vagy útján szerezhető be. Aktuális verzió: 02/12 Ez a termék emberi, illetve állati forrásból származó anyagokat tartalmaz, és potenciálisan fertőző anyagként kell kezelni. sv Bruksanvisning på flera språk finns på vår hemsida: under avsnittet Produkter och bruksanvisningar. En pappersversion kan erhållas via fax eller e--post: Aktuell version: 02/12 Denna produkt innehåller material av humant eller djurursprung och ska behandlas som potentiellt smittsam. tu Birçok dilde Kullanım Talimatları Web sitemizde mevcuttur: Products and Instructions for Use (Ürünler ve Kullanım Talimatları) bölümü altında adresinde. Basılı sürüm faks veya e-posta ile sağlanabilir: Geçerli Sürüm: 02/12 Bu ürün insan veya hayvan kaynaklı materyaller içermektedir ve potansiyel olarak bulaşıcı olduğu düşünülerek işlem yapılmalıdır. Other customers / Autres clients / Andere Kunden / Otros clients / Altri clienti / Overige klanten / Outros clients / Más ügyfelek / Andra kunder / Diğer müşteriler / 其 其 欧 户 / لعمالء اآلخرين / клиенты その 其 の 地 地 のの 欧 客 / / Прочие cs 在 在 在 在 在 在 语 言 版 本 的 产 品 使 用 说 明 书, 网 址 在 在 在 页 的 Products and Instructions for Use ( 产 品 与 使 用 说 明 书 ) 部 分, 可 找 到 这 些 文 档 纸 质 印 刷 版 本 可 发 传 真 至 或 发 送 电 子 邮 件 至 索 当 当 在 : 02/12 在 产 品 含 有 人 或 动 物 来 源 的 材 料, 应 作 为 潜 在 传 染 性 材 料 对 待 ja 他 言 語 版 の ご 使 用 上 の 注 意 を 当 社 ウェブサイト(www.canterburyscientific.com)の Products and Instructions for Use セクションで 入 手 できます 印 刷 版 はファックス( ) 又 は 電 子 入 手 できます 最 新 版 : 02/12 本 製 品 にはヒト 又 は 動 物 由 来 の 原 料 が 含 まれているため 感 染 症 の 可 能 性 があるものとしてお 取 り 扱 いください ru Инструкции по эксплуатации на разных языках имеются на нашем интернет-сайте: в разделе Products and Instructions for Use (Продукция и инструкции по эксплуатации). Бумажную версию можно получить по факсу: или электронной почте: Текущая версия: 02/12 Данный препарат содержит материалы человеческого или животного происхождения и должен рассматриваться как потенциально инфицированный. تتوفر إرشادات االستخدام بعدة لغات على موقعنا على ويب: قسم "المنتجات وإرشادات االستخدام". يمكن الحصول على نسخة ورقية بالفاكس على رقم أو بالبريد اإللكتروني: النسخة الفعلية: 12/02 يحتوي ھذا المنتج على مواد ذات مصدر بشري أو حيواني ويجب التعامل معھا على أنھا من المحتمل أن تكون معدية. Sayfa 2 / 5 Revizyon Tarihi

3 Açıklama ve Amaçlanan Kullanım extendsure TM Hemoglobin A1c sıvı kontrolleri olan CONTROL insan kanından hazırlanmakta ve normal hemoglobin, koruyucular ve stabilizörler içermektedir. Kontroller gelişmiş stabilite sağlamak üzere formüle edilmişlerdir. Seviye 2 kontrolü diyabetik olmayan kanın kontrollü in vitro glikasyon işlemiyle üretilmektedir. Kontroller, aşağıdaki analiz tiplerinde HbA1c miktar belirlemesi için laboratuar test prosedürlerinin doğruluğu ve hassaslığını izlemek için kalite kontrol materyalleri olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Đyon değiştirme HPLC, immünolojik test ve enzimatik prosedürler. i Belirli bir analizdeki özel uygulama için analizörün çalışma kılavuzuna başvurun. Kontrol bir kalibratör olarak kullanılmaz. Uygun laboratuar çalışması, tüm laboratuarlarda oluşturulacak bir kalite kontrol programını gerekli kılmaktadır. Bu program, eğitimli laboratuar personeli tarafından bu kontrollerin rutin analizini ve laboratuar kabul edilebilir sınırlarına göre belgelenen sonuçların değerlendirilmesi kapsamaktadır. Sonuçlar bu sınırların dışındaysa kontrolü yeniden devreye sokun ve yöntem parametrelerini, çevresel etkenleri ve teknikleri inceleyin. Kontrolün yeniden devreye sokulmasından sonra sonuç(lar) kabul edilebilir sınırların dışında kalmaya devam ediyorsa, daha fazla kontrol yorumlaması yardımı için kontrol üreticisiyle bağlantı kurun. Daha ileri uygun laboratuar çalışması, hasta numunelerinden ve sonuçlarından karantina altına alınmış kontrol örnekleri ve sonuçlarını gerekli kılmaktadır. Hemoglobin A1c Ölçümünün Klinik Uygulaması HbA1c ölçümü özellikle diyabetik hastalarda faydalıdır. Kan glikoz seviyeleri geniş şekilde dalgalanmakta ve anlık kan glikoz testi ortalama durumu yansıtmamaktadır. HbA1c'nin oluşması, alyuvarların 120 günlük yaşam süresinde yavaş (yaklaşık %0,05/gün) ve sürekli şekilde oluşur. HbA1c'nin ölçülmesi, kan glikoz konsantrasyonunun uzun süreli bir yapısal bütünlüğünü göstermesi ve diyabetik hastanın kontrolü veya kendini yönetme başarısının ölçümü olması bakımından doktorlar için faydalıdır. Bununla birlikte her bir laboratuarın test edilecek nüfusun özelliklerine karşılık gelen bir referans aralık belirlemesi gerekir. HbA1c seviyesinde artış gösteren her bir yüzde noktası, yaklaşık 30 mg/dl veya 1,7 mmol/lt ortalama kan glikoz seviyesinde artışa karşılık gelir. Genel bir kural olarak %6,5 ve %7,5 arasındaki değerler uygun kontrol göstergesi sayılırken %10'un üzerindeki HbA1c seviyeleri zayıf diyabetik kontrolü göstermektedir. Kit Đçeriği REF B12396 Açıklama: 2 şişe extendsure TM 1,0 ml Hemoglobin A1c sıvı kontrol seviyesi 1. 2 şişe extendsure TM 1,0 ml Hemoglobin A1c sıvı kontrol seviyesi 2. 1 Bilgi Kağıdı. 2 Gruba Özel Değer Belirleme Kartında Önlemler/Uyarılar UYARI F Potansiyel Olarak Biyozararlı Malzeme Đnsan alyuvarları kontrollerin üretiminde kaynak malzeme olarak kullanılmıştır. Her bir ünite kan dönörlerinden elde edilmiş, FDA kabul edilmiş yöntemleriyle test edilmiş ve Hepatit B yüzey antijeni, Anti-HCV, Anti-HIV 1 ve 2 ve Frengi bakımından reaktif bulunmamıştır. Hiçbir test yöntemi, insan kaynaklı malzemeleri içeren kontrolün bunlar ve diğer bulaşıcı maddelerden arınmış olduğu konusunda tam bir garanti sağlayamaz. Uygun laboratuar çalışması, tüm insan kaynaklı materyallerin potansiyel olarak bulaşıcı olduğunun kabul edilmesini ve hasta örnekleriyle aynı önlemler kullanılarak işleme tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. Sayfa 3 / 5 Revizyon Tarihi

4 Y DĐKKAT Lütfen kontrol materyallerini kullanmadan önce bu BĐLGĐ KAĞIDINI baştan sona okuyun. IN VITRO TEŞHĐS IVD KULLANIMI. Bu kontroller kullanıldığında KORUYUCU GĐYSĐLER (gözlük, eldiven ve laboratuar giysisi) ÖNERĐLMEKTEDĐR. Atılan veya dökülen kontrollerin laboratuar güvenlik yönergeleriniz veya yerel kurallar uyarınca işleme tabi tutulması ve elden çıkarılması gerekmektedir. Bu ÜRÜN az miktarda POTASYUM SĐYANÜR ĐÇERMEKTEDĐR. YUTMAYIN. KULLANIM SÜRESĐ GEÇMĐŞ KONTROLLERĐ KULLANMAYIN ve yalnızca her defasında bir kontrol grubunu kullanın. Kontrollerde MĐKROBĐK KĐRLENME veya KAHVERENGĐ RENKSĐZLEŞME ya da ÇÖKELME belirtisi varsa şişeyi atın. Depolama ve Kullanım laçılmamış extendsure TM Hemoglobin A1c sıvı açılmamış kontrol şişelerinin 2-8 C sıcaklıkta dik konumda saklanması gerekmektedir. Kontroller şişede belirtilen son kullanım ayının H son gününe kadar kullanılabilir ve üretim tarihinden itibaren 30 ay dayanabilmektedir. l Açılmış extendsure TM Hemoglobin A1c sıvı açılmış kontrol şişelerinin 2-8 C sıcaklıkta dik konumda saklanması gerekir. Kontroller bir kez açıldığında; sıkıca kapatılmış olarak saklandığında 30 gün kullanılabilir. Kontrollerin donmaması ve ısınmaması gerekir. Kontrol Prosedürü extendsure TM Hemoglobin A1c sıvı kontrolleri kullanım için hazır durumdadır ve bilinmeyen hasta örnekleriyle aynı şekilde işleme tabi tutulmalıdır ve ilgili enstrüman/yöntemle birlikte gelen üreticinin talimatlarına uygun olarak devreye sokulmalıdır. Kontroller, hastanın tüm kan hemolysinleriyle karşılaştırılabilir kolon elüsyon profilleri sunmaktadır. Değer Belirleme, Đzlenebilirlik Durumu ve Analiz Değerleri AU ve DxC kimya sistemlerinde Hemoglobin A1c için Control Anlamı MEAN ve Aralık RANGE değerleri ekteki extendsure TM Gruba Özel Değer Belirleme Kartında ayrıntılı olarak belirtilmektedir g/dl ve mmol/lt ünitelerindekilerle birlikte LOT SPECIFIC VALUE ASSIGNMENT CARD ünitelerde UNITS - % (NGSP Hizalı NGSP ALIGNED) ve mmol/mol (IFCC Hizalı IFCC ALIGNED). Ayrıca her bir kartta ayrıntılı şekilde belirtilen g/dl ve mmol/lt ünitelerindeki Toplam Hemoglobin için olan değerdir. Seviye 1 Level 1 Kontrol değerleri, diğer tarafa basılı olan Seviye 2 Level 2 Kontrol değerleriyle birlikte her bir kartın bir tarafında basılı durumdadır. Bu analiz değerleri çoklu analizlerden alınmıştır, izlenebilirdir ve Üreticinin Enstrüman/Hemoglobin A1c Reaktif Analizine özeldir. Sayfa 4 / 5 Revizyon Tarihi

5 MANUFACTURER S INSTRUMENT/HAEMOGLOBIN A1c REAGENT ASSAY kullanan enstrümanlar ve reaktif grupları analiz sırasında mevcuttur ve bu Hemoglobin A1c sıvı kontrolleri grubuna özeldir. Birkaç diğer etkenle birlikte analiz değerleri analiz prosedürlerine dayalı olduğundan ve diğer analiz sistemleri farklı değerler oluşturabileceğinden her bir laboratuarın testin günlük kullanımından kendi kontrol sınırlarını oluşturması önerilmektedir. Laboratuarınız tarafından oluşturulmuş sınırların dışında kalan herhangi bir sonucun incelenmesi gerekmektedir. In vitro Teşhis Direktifi (IVDD, 98/79/EC) Sembolleri Y F l i a g Caution, consult accompanying documents Attention, consulter les documents joints Achtung, Begleitdokumente beachten Precaución, consulte la documentación adjunta Attenzione, consultare i documenti allegati Let op, raadpleeg de begeleidende documenten Cuidado: consultar os documentos anexos Vigyázat! Olvassa el a kísérő dokumentumokat. Försiktighet, konsultera medföljande dokument Dikkat, birlikte gelen dokümana bakın 注, 参 阅 参 阅 参 参 警 付 の 参 文 を 参 Предостережение, сверьтесь с сопроводительными документами تنبيه راجع المستندات المرفقة Biological Risks Risques biologiques Biogefährlich Riesgos biológicos Rischi biologici Biologische risico's Riscos biológicos Biológiai veszély! Biologiska risker Biyolojik Riskler 生 生 生 生 风 风 生 生 生 生 リ リリ Биологическая опасность المخاطر البيولوجية Temperature limitation Température limite Zulässiger Temperaturenbereich Limitación de temperatura Limitazione della temperatura Temperatuurgrens Limites de temperatura Hőmérséklet-korlátozás Temperaturgräns Sıcaklık sınırı 温 温 温 温 温 温 温 温 Температурные ограничения حدود درجات الحرارة Consult Instructions for Use Consulter la notice d emploi Gebrauchsanweisung beachten Consulte las instrucciones de uso Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Consultar as Instruções de Utilização Olvassa el a Használati utasítást. Läs bruksanvisningen Kullanma Talimatlarına Bakın 参 阅 参 阅 参 阅 参 使 参 文 を 参 Сверьтесь с инструкцией по эксплуатации راجع إرشادات االستخدام Control Contrôle Kontrolle Control Controllo Controle Controlo Kontroll Kontroll Kontrol 质 控 ココココココ Контроль سائل التحكم Batch Code (Lot) Code de lot (Lot) Chargencode (Chargenbezeichnung) Código de lote (Lote) Codice batch (lotto) Batchcode (partij) Código de Lote (Lote) Sarzskód (sarzs) Batchkod (lot) Küme Kodu (Grup) 批 ( 批 编 批 ) コロ コココロ Код серии (партия) كود التشغيلة (اللوط) P M HEXP C h V Authorized Representative in the European Community Représentant agréé pour la C.E.E. Autorisierte EG-Vertretung Representante autorizado en la UE Rappresentante autorizzato nella Comunità europea Geautoriseerd vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap Representante Autorizado na Comunidade Europeia Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben Auktoriserad representant i EG Avrupa Birliği'ndeki Yetkili Temsilci 欧 欧 权 欧 欧 欧 欧 の 正 欧 正 Уполномоченный представитель в Европейском сообществе المندوب المعتمد في المجموعة األوروبية Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Produttore Fabrikant Fabricante Gyártó Tillverkare Üretici 生 产 生 メコメコ Производитель الجھة المصنعة Use by YYYY-MM A utiliser avant AAAA-MM Verwendbar bis JJJJ-MM Utilizar antes de MM-YYYY Utilizzare entro AAAA-MM Te gebruiken vóór JJJJ-MM Utilizar até AAAA-MM. Felhasználható: ÉÉÉÉ-HH Används före ÅÅÅÅ-MM YYYY-AA ile Kullanım 失 失 失 失 YYYY-MM-DD( 年 - 月 - 失 ) 参 参 失 温 YYYY 年 MM 月 Использовать до YYYY-MM استخدمه قبل س س س س/ش ش European Conformity Conformité Européenne Europäische Übereinstimmung Conformidad Europea Conformità europea Europese conformiteit Conformidade com as normas europeias Európai megfelelőség Europeisk överensstämmelse Avrupa Uygunluğu 欧 欧 认 认 欧 欧 での 適 欧 Европейское соответствие مستوفي الشروط األوروبية Catalog number Numéro catalogue Bestellnummer Número de catálogo Numero di catalogo Catalogusnummer Número de catálogo Katalógusszám Katalognummer Katalog numarası 产 控 品 产 编 批 メカコカ 番 批 Номер по каталогу رقم الكتالوج Beckman Coulter, AU, UniCel ve DxC, Beckman Coulter, Inc in ticari markalarıdır ve USPTO da (ABD Patent ve Marka Ofisi) kayıtlıdır. In Vitro Diagnostic Medical Device Dispositif médical de diagnostic in vitro Medizinisches In-vitro-Diagnostikum Dispositivo médico de diagnóstico in vitro Dispositivo medico per diagnostica in vitro Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek Dispositivo médico para diagnóstico in vitro In vitro diagnosztikai orvosi eszköz Medicinsk anordning för in vitro diagnostik In Vitro Teşhis Tıbbi Cihazı 欧 体 诊 体 诊 体 欧 体 体 参 体 体 Медицинское устройство для диагностики In Vitro جھاز طبي للتشخيص خارج الجسم M 71 Whiteleigh Avenue, Christchurch 8011, YENĐ ZELANDA Telefon FAKS P MDCPartners Uitbreidingstraat 18 B-2600 Berchem Belçika Sayfa 5 / 5 Revizyon Tarihi

Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2

Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2 V C REF B12396 Kullanım Bilgileri Hemoglobin A1c Sıvı Kontrol Seviyeleri 1 ve 2 European customers / Clients Européens / Europäische Kunden / Clientes europeos / Clienti europei / Europese klanten / Clientes

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards U 0210745 2003/08 Türkçe KULLANIM AMACI Macro-Vue RPR Card Test Control Cards (RPR Kart Testi Kontrol Kartları), sifilisin serolojik tespiti için Macro- Vue RPR

Detaylı

2 ve 4 Direkli Dişli Çubuk için Dikey Kablo Yöneticisi (AR8650, AR8651) Kurulum

2 ve 4 Direkli Dişli Çubuk için Dikey Kablo Yöneticisi (AR8650, AR8651) Kurulum 2 ve 4 Direkli Dişli Çubuk için Dikey Kablo Yöneticisi (AR8650, AR8651) Kurulum Malzemeler AR8650. AR8650 6 12 6 6 3 6 AR8651. AR8651 6 12 6 6 3 12 Gerekli aletler (ürünle birlikte verilmemiştir) 9/16'lık

Detaylı

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Medikal Metroloji Çalıştayı TÜBİTAK-UME, İstanbul Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 13 Şubat 2013, İstanbul İçerik Adlandırma,Tanım, kavram, sektör, segment: Tıbbi

Detaylı

JAPONCA VERME-ALMA İFADELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ROL KURAMININ KULLANIMI 1

JAPONCA VERME-ALMA İFADELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ROL KURAMININ KULLANIMI 1 JAPONCA VERME-ALMA İFADELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ROL KURAMININ KULLANIMI 1 Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı hakbay@erciyes.edu.tr

Detaylı

Montaj. NetBotz Rack Access PX-HID AP9361

Montaj. NetBotz Rack Access PX-HID AP9361 Montaj NetBotz Rack Access PX-HID AP9361 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar. Este manual

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Veri Dağıtım Kablo Sistemi

Veri Dağıtım Kablo Sistemi Veri Dağıtım Kablo Sistemi Genel Bakış Veri Dağıtım Kablo Sistemi, veriler ve iletişim ekipmanı için yüksek yoğunluklu ve kabinden kabine giden bir bağlantı sistemi sağlamaktadır. Bu aygıt, gerektiği gibi

Detaylı

B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler

B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. 8810131 2004/07 Türkçe KULLANIM AMACI Febril Antijenler aglütinasyon testlerinde, salmonelloz,

Detaylı

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir.

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir. Ithalatçı Firma: ATAK DIŞ TICARET A.Ş Maya Akar Center Kat 20 Esentepe / İstanbul TURKEY BABY BEAR ORANGE BABY BEAR GREEN DOG BLUE DOG GREEN ISTRUZIONI D USO NOTICE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler

HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 1 Aralık 2011, Adana TBD Kongre2011 İçerik Hasta güvenliği Harmonizasyon ve standardizasyon HbA1c standardizasyonu Paydaşların

Detaylı

B Difco Listeria Antisera ve Antigens

B Difco Listeria Antisera ve Antigens B Difco Listeria Antisera ve Antigens S1471 Ekin sonundaki sembol açýklamalarýna bakýn. 2005/01 U Türkçe KULLANIM AMACI Difco Listeria O Antisera Type 1, 4 ve Poly (Difco Listeria O Antiserum Tip 1, 4

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Difco E. Coli Antisera

Difco E. Coli Antisera B Difco E. Coli Antisera S1230 U Ekin sonundaki sembol açýklamalarýna bakýn. 2003/05 Türkçe KULLANIM AMACI Difco E. Coli O Antiserum O157 ve Difco E. Coli H Antiserum H7, Escherichia coli O157:H7 tanýmlanmasýnda

Detaylı

Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon

Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon Mehmet ŞENEŞ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü Türk Biyokimya Derneği Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu

Detaylı

B Gram Boyası Kitleri ve Reaktifleri

B Gram Boyası Kitleri ve Reaktifleri B Gram Boyası Kitleri ve Reaktifleri 8820191JAA(04) 2014-08 Türkçe Gram Stain Kit 1 Kat. No. 212539 Gram Iodine (Stabilize) Gram Decolorizer Gram Safranin Bakterinin ayırt edici boyanması için. Gram Stain

Detaylı

EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI

EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI Sonuç Ekranı Çalışma Ekranı Örnek Koyma Kuyucuğu Kaydırma Butonu EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI !! Test öncesinde yapmanız gerekenler: Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz Paket içeriğinin 18-30 C oda

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Bölüm I: Gönderilen Sevkiyatın Detayları/Part I:Details of dispatched consignment EK-1 Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Posta Postal code. origin I.14. Yola çıkış tarihi/ Date of departure

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa /) ISO 900:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:0 Tel : 0 32 443 03 77 Faks : 0 32 44 87 72 0 03 04 07 09 2 4 5 6 7

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки 300102 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Conteneur isotherme pour le transport Manuale di utilizzo Contenitore termico per il trasporto

Detaylı

Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü

Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de Sevgili hasta, Başarılı bir diyabet tedavisi için kan şekeri değerlerinin bilinmesi ve uzun süreli gözlenmesi önemlidir.

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ %100 web tabanlı İNTERQC, programı ile laboratuarlarınızın kalite kontrollerini istediğiniz yerden ve istediğiniz

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Yeni düzenleme tarihi: 04.08.2005 Hazırlama tarihi: 22.01.2004

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Yeni düzenleme tarihi: 04.08.2005 Hazırlama tarihi: 22.01.2004 Güvenlik Bilgi Formu Yeni düzenleme tarihi: 04.08.2005 Hazırlama tarihi: 22.01.2004 1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı Madde/müstahzarın tanıtılması SMAC agar base for direct isolation

Detaylı

Kadir Demircan, Ph.D Tıbbi Genetik Bilim Doçenti

Kadir Demircan, Ph.D Tıbbi Genetik Bilim Doçenti Kadir Demircan, Ph.D Tıbbi Genetik Bilim Doçenti Bu resimli mini CV, Demircan ın katıldığı bazı aktiviteler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Resmi CV değildir. POSTA GAZETESİ Türk Şehitliği

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Tel : 0 212 269 37 41 E-Posta Website : info@kalitest.com.tr : www.kalitest.com.tr

Detaylı

Plantronics Explorer 10. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 10. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 10 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun İçinde Ne Var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Tel : 0 216 572 49 10 Faks : 0 216 572 49 14 E-Posta Website : info@qatechnic.com

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

Lesson 01: Self-Introduction (Part I)

Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Ders 01: Kendini tanıtma (1. Bölüm) Ders 1: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Kendinizi tanıtmaya

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

B Directigen Neisseria meningitidis Test

B Directigen Neisseria meningitidis Test B Directigen Neisseria meningitidis Test Neisseria meningitidis Grup A, C, Y ve W135 tespiti için 0216446JAA(03) 201507 Türkçe KULLANIM AMACI BD Directigen N. meningitidis Groups A, C, Y and W135 Test

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

クラリネット. Klarnet. Klarinette. Clarinette. Clarinete 单 簧 管. Кларнет 클라리넷 取 扱 説 明 書. Kullanım Kılavuzu. Bedienungsanleitung.

クラリネット. Klarnet. Klarinette. Clarinette. Clarinete 单 簧 管. Кларнет 클라리넷 取 扱 説 明 書. Kullanım Kılavuzu. Bedienungsanleitung. クラリネット 取 扱 説 明 書 Klarnet Kullanım Kılavuzu Klarinette Bedienungsanleitung Clarinette Mode d emploi Clarinete Manual de instrucciones 单 簧 管 使 用 手 册 Кларнет Руководство пользователя 클라리넷 사용설명서 한국어 РУССКИЙ

Detaylı

www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz

www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz Eğer kaydolmadiysaniz Hier registrieren e tıklayıp hemen kaydolabilirsiniz. Aksi taktirde Temsilci

Detaylı

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. - [TR] - 2015/01 İçindekiler Access HIV combo QC4 & QC5 1 Kullanım Amacı... 3

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI?

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? UZ.DR.ÇIĞDEM SÖNMEZ ANKARA II. BÖLGE LABORATUVARLARI KOORDINATÖRÜ PREANALITIK FAZ TRANSPORT NE? NEREDEN?

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kurulum ve Hızlı Yapılandırma

Kurulum ve Hızlı Yapılandırma Kurulum ve Hızlı Yapılandırma İlave Sıcaklık/Nem Modülü AP9341 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Detaylı

SD27BE ES IT GB DE FR P TR

SD27BE ES IT GB DE FR P TR ES IT GB DE FR P TR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu SD27BE Area Empresarial Andalucía -

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz.

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti İşyeri Hekimliği Hizmeti Sağlık Personeli Hizmeti Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ankara OSGB Eğitim Danışmanlık Mühendislik, yaklaşık

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA

Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kullanım Talimatı Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kan disk örneklerinden kantitatif immunoreaktif tripsin tayini için in-vitro-diyagnostik enzim immunoassay. IM58012 IM58019 192 1920 2-8

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

DS7708 2D KASA ÜSTÜ DİKEY TARAYICI HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

DS7708 2D KASA ÜSTÜ DİKEY TARAYICI HIZLI BAŞVURU KILAVUZU DS7708 2D KASA ÜSTÜ DİKEY TARAYICI HIZLI BAŞVURU KILAVUZU 2 DS7708 2D KASA ÜSTÜ DİKEY TARAYICI Zebra; güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek için tüm ürünlerinde her türlü değişikliği yapma

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 0. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Selin Kolonya Limon Selin Kolonya Portakal Selin Kolonya Lavanta Selin Kolonya Koku Giderici Maddenin / Preparatın Kullanımı : Kozmetik tüketim

Detaylı

B Directigen Neisseria meningitidis Test

B Directigen Neisseria meningitidis Test B Directigen Neisseria meningitidis Test Neisseria meningitidis Grup A, C, Y ve W135 tespiti için 0216446JAA 2008/02 U Türkçe KULLANIM AMACI Directigen N. meningitidis Groups A, C, Y and W135 Test (N.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuarı Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35 Selçuklu 42060 KONYA

Detaylı

FA 用 語 解 説 集. 解 説 (Açıklama) 用 語 (Terimler)

FA 用 語 解 説 集. 解 説 (Açıklama) 用 語 (Terimler) 原 単 位 / 原 単 位 管 理 (standard data / standard data management) け Standart veri / Standart veri yönetimi (standard data / standard data management) 原 点 Ana konum 原 点 復 帰 データ Ana konuma geri dönüş verisi 原

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS 2 disera RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS İÇİNDEKİLER Hakkımızda 4 Üretim ve Kalite Sertifikaları 5 VACUSERA Kan Alma Sistemleri 6 VACUSERA Kan Alma Sistemi

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD BELGELER Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Belgeler - 1 ISO 15189, 2003 (2009 da revizyon) Tıbbi laboratuvarlar için uluslar arası kalite standardı 4. bölüm

Detaylı

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Güvenlik Bilgi Formu Yeni düzenleme tarihi: 12.08.2005 Hazırlama tarihi: 11.11.2003 1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı Madde/müstahzarın tanıtılması Anaerocult C for microbiology (for

Detaylı

EN 1090-1. Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri. EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi

EN 1090-1. Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri. EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi EN 1090-1 Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg - Niederlassung der GSI

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Beta Easy-Lock Otoklavlar

Beta Easy-Lock Otoklavlar Beta Easy-Lock Otoklavlar Esneklik ve Güvenilirlik 50 yılda dünya çapında 15.000 sterilizatör Via Novara, 89-20153 Milano / Italy - Tel. +39 02 48779.1 - Fax +39 02 40090010 - E-mail: info@internationalpbi.it

Detaylı

K U L L A N M A T A LİMATI

K U L L A N M A T A LİMATI ALLERGO-COMOD burun spreyi 20 mg/ml Yalnızca burun içine uygulanır. K U L L A N M A T A LİMATI Etkin madde: Sodyum Kromoglikat 0.14 ml lik püskürtme içeriğinde 2.8 mg Yardımcı Maddeler: sodyum edetat,

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

YETERLİLİK TESTİ ÇEVRİMİ ORGANİZASYONU TALİMATI. 1. AMAÇ ve KAPSAM

YETERLİLİK TESTİ ÇEVRİMİ ORGANİZASYONU TALİMATI. 1. AMAÇ ve KAPSAM Sayfa/Toplam Sayfa:1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı; Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından organize edilen Aflatoksin Analizinde Yeterlilik Testi çevrimlerinin nasıl

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

EC (AB) Uygunluk Belgesi

EC (AB) Uygunluk Belgesi MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Gyochan-ri, Jain-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea Aşağıda tanımlanan tıbbi cihazlarla ilgili beyan eder ki EC (AB) Uygunluk Belgesi Dental İmplant sisteminin Dental

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

PLAS-P AIRCRAFT AIRCRAFT BUZ ÖNLEYİCİ SOLÜSYON DEICING & ANTICING

PLAS-P AIRCRAFT AIRCRAFT BUZ ÖNLEYİCİ SOLÜSYON DEICING & ANTICING PLAS-P AIRCRAFT AIRCRAFT BUZ ÖNLEYİCİ SOLÜSYON DEICING & ANTICING Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:13 No:2442 Okmeydanı/İSTANBUL Tel : +90212 222 37 52 Fax : +90212 222 37 52 www.akemkimya.net akemkimya@gmail.com

Detaylı

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Yöntem Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Özellikler 1 *Yönteme ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi X GÜVENLİK VERİ DOSYASI KİMYASAL VERİLER İÇİN BİLGİ FORMU Tarih: 03.03.2009 Önceki tarih: 1. MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/İŞLETMENİN TANIMLANMASI 1.1 Maddenin veya preparatın tanımlanması Ticari adı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni uyarı işaretleri görebilirsiniz. Görmeye alışık olduğunuz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

DOĞRULUK TASARIMDA. Calisto Online DGA Monitörleri. Güç Trafoları ve Diğer Yağlı Elektrikli Cihazlar için

DOĞRULUK TASARIMDA. Calisto Online DGA Monitörleri. Güç Trafoları ve Diğer Yağlı Elektrikli Cihazlar için DOĞRULUK TASARIMDA Calisto Online DGA Monitörleri Güç Trafoları ve Diğer Yağlı Elektrikli Cihazlar için Doğruluk Önemlidir Calisto online DGA monitörleri, bilgiye dayalı kararlar almanız için gerek duyduğunuz

Detaylı

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun.

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun. TR7210 ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Bağlan a an Yöneticisi ne s SIM kar n tak mas 1. SIM kart haznesi çıkartma düğmesine basmak için düzleştirilmiş bir ataç kullanın. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın.

Detaylı