Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler"

Transkript

1 Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):83-87 Perinatal Journal 2014;22(2):83-87 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Alpaslan Akyol 1, Hasan Talay 2, Ali Gedikbafl 3, Cemal Ark 2, Volkan Ülker 2, Ça dafl Özdemir 2 1 F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Elaz 2 stanbul Kanuni Sultan Süleyman E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kad n Hastal klar ve Do um Klini i, stanbul 3 stanbul Kanuni Sultan Süleyman E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kad n Hastal klar ve Do um Klini i, Perinatoloji Birimi, stanbul Özet Amaç: Çal flman n amac 4000 gram ve üzerinde do an bebeklerde maternal ve fetal de iflkenlere ait özelliklerin araflt r lmas d r. Yöntem: Ocak Nisan 2012 tarihleri aras nda hastanemizde gebelik haftalar nda do um yapan 4000 gram ve üzeri bebek do urmufl 572 gebe ile çal flma grubu, ayn dönemde gram aras bebek do urmufl 614 gebe ile de kontrol grubu oluflturuldu. Çal flmada anne yafl, gravidas, paritesi, gebelik haftas, vücut kitle indeksi, anne boyu, gebelikte al nan kilo, hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyleri, polihidramnios varl, önceki gebeliklerde makrozomi öyküsü ve fetal cinsiyet de erlendirildi. Bulgular: Dört bin gram ve üzerinde do um yapan gebelerle 4000 gram n alt nda do um yapan gebeler karfl laflt r ld nda anne yafl - n n 35 yafl ndan büyük olmas (p=0.02), parite ortalamas (p=0.03), gebelik haftas (p=0.01), maternal boy ortalamas (p<0.001), maternal HbA1c düzeyleri (p<0.001), polihidramnios (p<0.001) ve makrozomili bebek do urma hikayesi (p<0.001) çal flma grubunda (>4000 gram do um a rl ) anlaml olarak daha yüksek bulundu. Gravida, vücut kitle indeksi, gebelikte al nan kilo aç s ndan ise gruplar aras nda anlaml bir fark bulunamad. Sonuç: Otuz befl yafl üzeri gebelik, parite, gebelik haftas, maternal boy ortalamas n n yüksek olmas, gebelikte al nan kilonun >12 kg olmas, HbA1c yüksekli i, mevcut gebelikte polihidramnios olmas ve makrosomili bebek hikayesi fetüste makrozomi riskini artt rmaktad r. Anahtar sözcükler: Makrozomi, hemoglobin A1c, gestasyonel diabetes mellitus. Abstract: The factors effective on the macrosomic deliveries of non-diabetic pregnant women Objective: The aim of our study was to analyze the characteristics of maternal and fetal variables in babies born 4000 g and above. Methods: A study group was created with 572 pregnant women who delivered babies 4000 g and above between 37 and 42 weeks of gestation, and a control group was created with 614 pregnant women who delivered babies between 2500 and 4000 g at the same weeks of gestation, all who delivered at our hospital between January 2009 and April In the study, maternal age, gravida, parity, week of gestation, body mass index, maternal height, weight gained during pregnancy, hemoglobin A1c (HbA1c) levels, presence of polyhydramnios, macrosomia history at previous pregnancies and fetal sex were evaluated. Results: When the pregnant women delivered babies 4000 g and above and the pregnant women delivered babies below 4000 g were compared and maternal age being higher than 35 years (p=0.02), mean parity (p=0.03), week of gestation (p=0.01), mean maternal height (p<0.001), maternal HbA1c levels (p<0.001), polyhydramnios (p<0.001) and history of delivering baby with macrosomia (p<0.001) were found significantly higher in the study group (birth weight higher than 4000 g). There was no significant difference between the groups in terms of gravida, body mass index and weight gained during pregnancy. Conclusion: Pregnancy at over 35 years old, parity, mean maternal height being high, weight gained during pregnancy being over 12 kg, high HbA1c, presence of polyhydramnios during current pregnancy and the history of delivering baby with macrosomia increase the risk of macrosomia in fetus. Keywords: Macrosomia, hemoglobin A1c, gestational diabetes mellitus. Yaz flma adresi: Dr. Alpaslan Akyol. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Elaz. e-posta: Gelifl tarihi: A ustos 31, 2013; Kabul tarihi: Aral k 25, 2013 Bu yaz n n çevrimiçi ngilizce sürümü: doi: /prn Karekod (Quick Response) Code: 2014 Perinatal T p Vakf

2 Akyol A ve ark. Girifl Makrozomi tahmini fetal a rl n 4000 gram ve üzerinde veya gebelik haftas na göre %90 üzerinde olmas olarak tan mlan r. Tüm do umlar n %1-10 unda görülür. Fetal makrozomi maternal (postpartum hemoraji, serviko-vaginal ve anal sfinkter laserasyonu, postpartum enfeksiyon, artm fl elektif sezaryen oran vb) ve fetal (uzam fl eylem, artm fl müdahaleli do um olas l, omuz distosisi, brakial pleksus zedelenmesi, mekonyum aspirasyonu) morbiditeler ve hatta fetal mortalite ile birlikteli i aç s ndan önemli bir sorundur. [1] Fetal makrozomi için en önemli risk faktörü diyabetik annedir. Bu çal flma farkl olarak, anneleri gestasyonel ve pregestasyonel diyabet hastas olmayan, makrozomik bebeklerde risk faktörlerini ve fetal makrozomiye neden olan karakteristik özellikleri saptama amac na yönelik olarak yap lm flt r. Yöntem Hastanemizde Ocak Nisan 2012 tarihleri aras nda do um yapan gebelik haftalar ndaki 4000 gram üzeri bebek do urmufl 572 hasta çal flma grubuna, gram aras bebek do urmufl 614 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Maternal sistemik bir hastal olan gebeler, fetal geliflimi etkileyecek preeklampsi, diyabet gibi bir hastal olan gebeler, 50 graml k glukoz yükleme testi bozuk olan gebeler, 37. haftadan önceki do umlar, miad afl m gebelikler, ço ul gebelikler, anomali tespit edilmifl fetüsler ve in utero ölü fetüsler çal flmaya dahil edilmedi. Hastane kay tlar ve hasta dosyalar retrospektif olarak araflt r ld. Çal flmada anne yafl, gravidas, paritesi, gebelik haftas, vücut kitle indeksi (VK ), anne boyu, gebelikte al nan kilo, hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyleri, polihidramnios varl ve önceki gebeliklerde makrozomi öyküsü de erlendirildi. Makrozomi öyküsü için 4000 gram ve üzeri do umlar kabul edildi. statistiksel analizlerde SPSS v16.0 program (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan ld. statistiksel anlaml - l k p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular Olgular öncelikle fetal a rl etkileyebilecek maternal demografik özellikler aç s ndan karfl laflt r ld (Tablo 1). Anne yafl aç s ndan 35 yafl üstü olgular çal flma grubunda anlaml olarak daha fazla idi (%19 a karfl %14; p=0.02). Çal flma grubunda yafl ortalamas 26.5±11.6 iken, kontrol grubunda 25.6±8.8 idi. Maternal yafl ortalamalar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yoktu (p=0.13). Yine 40 yafl üzeri do um yapan olgu olarak çal flma grubunda 29 olgu (%5), kontrol grubunda 11 olgu (%1.7) bulundu. Anne boylar aç s ndan çal flma gurubundaki annelerden 117 olgu (%20.4) 159 cm ve alt nda, 374 olgu (%65.3) cm aras nda, 81 olgu (%14.1) 170 cm üzerindedir. Kontrol grubunda ise 233 olgu (%37.9) 159 cm ve alt nda, 331 olgu (%53.9) cm aras nda, 50 olgu (%8.1) 170 cm üzerinde idi. Boy ortalamalar karfl laflt r ld nda 4000 gram ve üzerinde do um yapan gebelerde ortalama boy 164±8.6 iken, 4000 gram n alt nda do um yapan grupta 161.8±9.1 olarak bulundu. Aradaki boy fark istatistiksel olarak anlaml idi (p<0.001). Çal flma grubunda maternal VK da l m nda; 367 olgu (%64.1) aras (normal), 154 olgu (%26.9) (hafif kilolu), 51 olgu (%8.9) 31 ve üzerinde kilolu (obez) annelerden oluflmaktayd. Kontrol grubunda ise; 380 olgu (%61.8) normal kiloda, 187 olgu (%30.4) hafif kilolu, 47 olgu ise (%7.6) kilolu-obez s n f nda yer al - yordu. Gebelikte al nan kilo aç s ndan çal flma grubunda; 334 olguda (%58.3) 0-12 kilo aras nda kilo al m olurken, 192 olguda (%33.5) kg kilo al m, 46 olguda ise (%8) 20 kg ve üzerinde bir kilo art fl saptand. Kontrol grubunda ise; 397 olguda (%64.6) 0-12 kg art fl, 194 olguda (%31.6) kg art fl, 23 olguda ise (%3.7) 20 kg ve üzerinde bir kilo art fl vard. Maternal 12 kg n üze- Tablo gram n üzeri ve alt do umlarda maternal ve fetal özellikler. Do um Do um p a rl a rl de eri >4000 g g Anne yafl >35 109/572 (%19) 86/614 (%14) 0.02 Gravida medyan Parite medyan Gebelik haftas 38.6± ± Anne boy ortalamas (cm) 164± ±9.1 <0.001 Anne VK ortalamas 26.6± ± Gebelikte al nan kilo >12 kg 238 (%41.6) 217 (%35.4) 0.03 Anne HbA1c yüksekli i 30 (%5.2) 7 (%1.1) Polihidramnios 43 (%7.5) 4 (%0.6) <0.001 Makrozomili bebek hikayesi 148 (%25.8) 41 (%6.6) <0.001 Fetal cinsiyet (erkek/k z) 320/ / Perinatoloji Dergisi

3 Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler rinde kilo al m k yasland nda da çal flma ve kontrol grubu aras nda istatistiksel anlaml bir farkl l k bulundu (p=0.03). Median gravida çal flma grubundaki gebelerde 3 iken, kontrol grubunda 2 idi (p=0.58). Median parite say s ise çal flma ve kontrol grubunda 1 idi (p=0.03). Ortalama gebelik haftas çal flma grubunda 38.6±1.9 iken kontrol grubunda 38.2±3.4 olarak bulundu (p=0.01). Maternal HbA1c düzeyleri incelendi inde çal flma grubunda 30 olgunun (%5.2) ve kontrol grubunda 7 olgunun (%1.1) HbA1c de eri yüksek (>6) bulundu. ki grup aras nda yüksek HbA1c düzeyine sahip olgu say s aç s ndan anlaml bir fark bulundu (p=0.0001). Gebeli e polihidramniosun efllik etmesi çal flma grubunda 43 olguda (%7.5) var iken, kontrol grubunda 4 olguda (%0.6) görüldü (p<0.0001). Makrozomili bebek (>4000 g) do urma öyküsü aç s ndan gruplar k yasland nda ise, çal flma grubunda 148 olgunun (%25.8), kontrol grubunda ise 41 olgunun (%6.6) bulundu u görüldü. Makrozomili bebek do urma öyküsü aç s ndan da gruplar aras nda anlaml fark vard (p<0.0001). Tart flma Makrozomik fetüs, gestasyonel yafla bakmaks z n gram n üstündeki veya gebelik haftas na göre 90. persentilin üstündeki fetüsler için kullan l r. [1] Bununla birlikte do um a rl 4500 gram geçti inde fetal makrozomi ile iliflkili riskler belirgin olarak artar. Yenido an do um a rl, maternal ve fetal riskler tafl r. Eylemin uzamas, omuz distosisi, perinatal asfiksi, brakial pleksus yaralanmas, fetal ve maternal yaralanmalar, mekonyum aspirasyonu, respiratuar distres sendromu, postpartum atoni ve neonatal hipoglisemi oran artar. [2] Birçok faktör fetal makrozomi riskini art rabilir. Makrozomi oluflumunda en s k olarak maternal diyabet, maternal obezite veya gebelikte al nan kilonun fazla olmas etkilidir. Bunlar n d fl nda fetal makrozomi öyküsü, erkek fetüs olmak, geçirilmifl gebelik say s, miad afl m ve maternal yafl gibi faktörlerde makrozomik fetüs için risk faktörleridir. [3] Bunlardan baz s de ifltirilebilir faktörler iken, baz faktörler de de ifltirilemez. De ifltirilebilir risk faktörleri kaç n labilir veya düzeltilebilirse fetal ve maternal morbidite ile iliflkili risklerde azalt lm fl hatta bertaraf edilmifl olur. Fetal makrozomi ile diyabetin belirgin bir iliflkisi vard r. Biz çal flmam zda diyabetik olmayan gebelerdeki fetal makrozomi oluflumunda etkili faktörleri araflt rmak istedik. Makrozomik do umlarda karfl lafl - lan maternal ve fetal özellikler incelendi. Çal flmam zda maternal yafl ortalamalar aras nda gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yok iken, 35 yafl üzeri annelerde 4000 gram n üzerinde do um yapan grup lehine istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunmufltur (p=0.02). Literatürde Najafian ve ark. n n çal flmas nda 4000 gram n üzerinde do an 1800 bebe in sonuçlar n n de erlendirildi i çal flmada anne yafl 35 ve üzerinde olan olgular n oran %60 iken kontrol grubunda bu oran %21 de kalm flt r. [4] Bizim çal flmam zda 4000 gram n üzerinde do um yapan grubun %19.1 i 35 yafl üstü annelere ait iken, bu oran kontrol grubunda %14 tür. Ayr ca literatürde 17 yafl ndan küçük ve 50 graml k testi pozitif ç kmas na ra men glukoz tolerans testi negatif ç kan olgularda da makrozomiye rastlanabilece i bildirilmifltir. [1] Maternal boyun yüksek olmas da fetal makrozomide risk faktörleri aras nda say l r. Nitekim American College of Obstetric and Gynecology k lavuzunda da maternal boy fetal makrozomide risk faktörü olarak say lmaktad r. [5] Biz de çal flmam zda 170 cm in üzerindeki gebeliklerdeki maternal boy oran n, >4000 gram olan grupta kontrol grubuna göre 2 kata yak n oranda daha yüksek bulurken, tüm olgular n dahil edildi i ortalama maternal boylarda da >4000 gram olan grubun istatistiksel olarak daha yüksek oldu unu bulduk (p=0.001). Benzer flekilde bununla birliktelik gösteren VK ve gebelikte al nan kilo oranlar da fetal makrozomi grubunda daha fazla idi. Fetal makrozomide maternal risk faktörlerinin araflt r ld 1800 olguluk vakakontrol çal flmas nda maternal obezite (VK >24) oran makrozomi grubunda anlaml olarak daha yüksek bulunmufltur (%75 e karfl %16; p=0.0001). nsülin duyarl l maternal kilo ile yak n iliflkili iken fetal kilo al - m da gebeli in ikinci yar s nda ya doku birikimi ile olur. Boy genetik olarak fetal makrozomiye katk da bulunurken, VK nin fazla oluflu insülin duyarl l nda azalma sonucu hiperinsülinemi ve büyüme faktörlerinde art fla sekonder geliflir. Erken embriyolojik dönemde, kontrolsüz hiperglisemik bir kan flekeri profili abortus riskini art r r. Böyle bir gebelik ilk trimesterde abortus riskini atlat p terme ulafl rsa, bu kez de makrozomik bir fetüs riski tafl r. Dolay - s yla makrozomik bebek do uran anneler retrospektif olarak incelendi inde, öykülerinde abortuslara ba l gravida say s n n yüksek oldu u bulunmufltur. [6] Bariz gestas- Cilt 22 Say 2 A ustos

4 Akyol A ve ark. yonel diyabet olgular nda ise düflük ve ölü do umlar n daha s k oldu u zaten bilinmektedir. Çal flmam zda hem gravida hem de parite ortalamalar makrozomik grupta anlaml olarak daha yüksektir (p=0.001 ve p=0.01). Amerikan Kad n-do um Cemiyeti k lavuzunda da parite ile fetal kilo aras nda do ru bir orant oldu u ve do um bafl na g art fl oldu unu belirtmifllerdir. [1] Gebelik haftas artt kça fetal a rl n artt bilinmektedir. Makrozomik bebeklerin ortalama gebelik haftas normal do um kilosuna sahip bebeklere göre daha fazla bulunmufltur. [6] Özellikle miad afl m bebeklerde do um a rl daha belirgin flekilde artar. Ancak biz çal flmam zda miad afl m gebelikleri çal flma d fl b - rakt k. Buna ra men ortama gebelik haftalar çal flma ve kontrol gruplar aras nda 4000 gram n üzeri grup lehine anlaml olarak farkl ç km flt r. Maternal hiperglisemik ortam n fetüste de hiperglisemik ortam yaratarak fetal glikozüriye ve böylece polihidramniosa neden oldu u düflünülmektedir. Nitekim diyabetik gebelerde polihidramnios görülme oran diyabetik olmayanlara göre 30 kat artm flt r. [7] Bizim çal flmam zda da diyabetik olmasa bile makrozomik fetüs do uran kad nlarda polihidramnios varl n n fazla olmas hiperglisemik ortam ve kontrol grubundan daha fazla yüksek HbA1c de erine sahip olmas ndan kaynaklanm fl olabilir. Diyabetik gebeliklerde polihidramnios, hipergliseminin getirdi i artm fl fetal idrar yap m ile aç klan r. Hatta ikinci trimesterde geliflen polihidramnios olgular nda birlikte %80 oran nda makrozomi geliflece i bulunmufltur. [8] Polihidramnios makrozomi iliflkisini de erlendiren bir çal flmada makrozomi grubunda polihidramniosun yaklafl k 2 kat daha fazla (%17 ye karfl l k %8) oranda görüldü ü tespit edilmifltir. [9] Term gebelikleri kapsayan 3115 olguluk bir çal flmada, ultrasonla amnion s v indeksinin >20 cm olmas ve fetal a rl k ölçümü kombine edildi inde makrozomi görülme riskinin %71 oldu u bulunmufltur. [10] Literatürde makrozomik bebeklerin fetal cinsiyetle iliflkisi oldu u makrozomik bebeklerin daha çok erkek cinsiyetteki bebekler oldu u ve bu durumun özellikle 4500 gram n üzerindeki bebeklerde daha bariz oldu u belirtilmektedir. [11] Bizim çal flmam zda da 4000 gram n üzeri grupta erkek bebeklerin oran k z bebeklere göre daha fazla iken bu fark kontrol grubuyla karfl laflt r ld nda istatistiksel aç dan anlaml bir fark oluflturmuyordu. HbA1c son 3-4 haftal k glukoz düzeyleri ile iliflkili oldu undan gebelikteki glisemik çevre ve insülin düzeyi ile yak ndan iliflkilidir. Maternal insülin düzeyleri de fetal geliflim ve kilo ile iliflkili oldu undan maternal aflikar diyabet olmasa bile HbA1c yüksekli i makrozomi ile iliflkilidir. [12,13] Nitekim çal flmam zda da makrozomik fetüsler ve kontrol grubundaki HbA1c düzeyleri aras nda makrozomi grubu lehine 5 kata yak n oranda bir yükseklik (>6) bulunmufltur (%5.2 ye karfl %1.1; p<0.01). Gezer ve ark. n n yapt çal flmada makrozomik do um yapan gebelerde glukoz metabolizmas araflt r lm fl, HbA1c düzeyinin 6 ve üzerinde olmas makrozomik grupta %55.6 ya karfl l k, kontrol grubunda %37.5 oran nda bulunmufltur. Sonuç Diyabetik olmayan gebeliklerde de zaman zaman makrozomik fetüs karfl m za ç kmaktad r. Bu durumun oluflmas ndaki risk faktörlerinin belirlenerek do umda tahmin edilemeyen makrozomik bebeklere ba l, insidental maternal ve fetal komplikasyonlar n önüne geçilebilir. Çal flmam zda diyabetik olmayan gebelerde maternal yafl n, paritenin, gebelik haftas n n, maternal boyun, gebelikte al nan kilonun 12 kg n üzerinde olmas - n n, HbA1c düzeyinin, polihidramios varl n n ve makrozomi hikayesinin makrozomiye sahip fetüs oluflumunda etkili faktörler oldu unu bulduk. Ç kar Çak flmas : Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. Kaynaklar 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Fetal macrosomia. ACOG Practice Bulletin No. 22. Washington (DC): The College of Obstetricians and Gynecologists; Fuchs F, Bouyer J, Rozenberg P, Senat MV. Adverse maternal outcomes associated with fetal macrosomia: what are the risk factors beyond birthweight? BMC Pregnancy Childbirth 2013;8: Martinez A, Simmons R. Avery s diseases of the newborn. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005; p: Najafian M, Cheraghi M. Occurrence of fetal macrosomia rate and its maternal and neonatal complications: a 5-year cohort study. ISRN Obstet Gynecol 2012;2012: Chatfield J. ACOG issues guidelines on fetal macrosomia. American College of Obstetricians and Gynecologists. Am Fam Physician 2001;64: Wojcicki JM, Hessol NA, Heyman MB, Fuentes-Afflick E. Risk factors for macrosomia in infants born to Latina women. J Perinatol 2008;28: Martínez-Frías ML, Bermejo E, Rodríguez-Pinilla E, Frías JL. Maternal and fetal factors related to abnormal amniotic fluid. J Perinatol 1999;19: Perinatoloji Dergisi

5 Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler 8. Y ld r m fi, nce Z, Çoban A, Durmufl S, Demirel A, Can G. Diyabetik ve diyabetik olmayan annelerden do an makrozomik bebeklerde neonatal morbidite. Çocuk Dergisi 2010; 10: Csákány GM1, Baranyi E, Simon J, O áh J, Mészáros J, Gáti I. Early prediction of fetal macrosomia in diabetes mellitus. J Perinat Med 1990;18: Benson CB, Coughlin BF, Doubilet PM. Amniotic fluid volume in large-for-gestational-age fetus of nondiabetic mothers. J Ultrasound Med 1991;10: Kang BH, Moon JY, Chung SH, Choi YS, Lee KS, Chang JY, et al. Birth statistics of high birth weight infants (macrosomia) in Korea. Korean J Pediatr 2012;55: Jason A, Donald D, Brian M, Kenneth J. Predicting macrosomia. J Ultrasound Med 2008;27: Gezer A, Oral E, fiimflek Y, Ça dafl A, Pakkal N. Makrozomik do um yapan kad nlarda glikoz metabolizmas n n de- erlendirilmesinde do um sonras oral glikoz tolerans testinin belirleyicili i. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2005; 15:1-5. Cilt 22 Say 2 A ustos

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi İKSST Derg 6():65-70, 014 doi:10.5/iksst.014.065 Araştırma Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications Hasan Talay

Detaylı

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):144-150 Perinatal Journal 2013;21(3):144-150 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Cem Ard ç, Resul Ar soy,

Detaylı

Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri

Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):133-137 Perinatal Journal 2013;21(3):133-137 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi

Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 2/A ustos 2008 43 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080162001 Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Özgür Dündar 1, Tolga

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Gestasyonel diabet taramas nda 50 gr oral glukoz testinin etkinli i 50 gr GCT was calculated for both groups. Results: Of 426 evaluated pregnant women

Gestasyonel diabet taramas nda 50 gr oral glukoz testinin etkinli i 50 gr GCT was calculated for both groups. Results: Of 426 evaluated pregnant women GESTASYONEL D ABET TARAMASINDA 50 GR ORAL GLUKOZ TEST N N ETK NL Murat SAGÜN 1, Mi raci TOSUN 2, Erdal MALATYALIO LU 2, Mehmet Bilge ÇET NKAYA 2, Tayfun ALPER 2, Arif KÖKÇÜ 2 1 Kad n Do um ve Çocuk Hastal

Detaylı

Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi

Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi 62 Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 2/A ustos 2008 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080162004 Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi Melike Do anay,

Detaylı

Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi?

Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi? Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2016;24(1):6 10 Perinatal Journal 2016;24(1):6 10 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi? Gonca Batmaz 1, Fulya

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

limizde term gebeliklerde anemi s kl ve maternal yafl ile parite iliflkisi

limizde term gebeliklerde anemi s kl ve maternal yafl ile parite iliflkisi Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2017;25(1):6 10 Perinatal Journal 2017;25(1):6 10 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. limizde term gebeliklerde anemi s kl ve maternal yafl ile parite iliflkisi Ebru

Detaylı

Diyabetik olmayan gebelerde maternal lipid seviyelerinin fetal a rl k üzerine etkisi

Diyabetik olmayan gebelerde maternal lipid seviyelerinin fetal a rl k üzerine etkisi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):69-73 Perinatal Journal 2014;22(2):69-73 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Diyabetik olmayan gebelerde maternal lipid seviyelerinin fetal a rl k üzerine

Detaylı

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA 1 '6 Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uz. Dr. Umur ÇOLGAR ( *) İnt. Dr. Filiz YILMAZ(*) ÖZET Kırk yaşın üzerindeki 214 gebede, gebelik ve doğumu etkileyen faktörler

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular

Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular 118 Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):118-122 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193004 doi:10.2399/prn.11.0193004 Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular Semra Akköz Çevik Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr.

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yasemin Ak n 6 1 stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim

Detaylı

Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi

Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):74-78 Perinatal Journal 2014;22(2):74-78 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi Rahime

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Gestasyonel diyabet: Güncel durum

Gestasyonel diyabet: Güncel durum Derleme Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):105-109 Perinatal Journal 2014;22(2):105-109 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gestasyonel diyabet: Güncel durum Mehmet Okan Özkaya, Seyit Ali Köse Süleyman Demirel

Detaylı

MATERNAL BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE GEBELİKTE VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKİBİNİN PERİNATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

MATERNAL BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE GEBELİKTE VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKİBİNİN PERİNATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATERNAL BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE GEBELİKTE VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKİBİNİN PERİNATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ Dr. Nilüfer AKGÜN Beslenme Bilimleri Programı

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):7-11 Perinatal Journal 2013;21(1):7-11 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas brahim

Detaylı

Gebelikte diyabet: Tan ve tedavi. Türk Perinatoloji Derne i Uygulama Rehberi

Gebelikte diyabet: Tan ve tedavi. Türk Perinatoloji Derne i Uygulama Rehberi Klinik Uygulama K lavuzu Perinatoloji Dergisi 2016;24(2):110 127 Perinatal Journal 2016;24(2):110 127 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte diyabet: Tan ve tedavi. Türk Perinatoloji Derne i Uygulama

Detaylı

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):6 12 Perinatal Journal 2015;23(1):6 12 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar

Detaylı

UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI?

UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI? ARE THERE ANY DIFFERENCE IS PREGNANCY OUTCOMES BETWEEN TERM AND PROLONGED PREGNANCIES? Özlem YÖRÜK, Ayşegül ÖKSÜZOĞLU, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN, Ayla AKTULAY, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU Zekai

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

Kader K. ATA 1, Nevin H. ŞAHİN 2

Kader K. ATA 1, Nevin H. ŞAHİN 2 ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gebelik Öncesi Beden Kitle İndeksinin Perinatal ve Neonatal Sonuçlara Etkisi The Effect of Pregestational Body Mass Index on Prenatal And Neoanatal Outcomes Kader K. ATA 1, Nevin

Detaylı

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM Ders Dr.Seyfettin Uludağ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diabetes Mellitus insülin Sekresyon Azalması &Yokluğu *Etkisinde Azalma Periferik

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektin ile Leptin Ölçümlerinin Karfl laflt r lmas

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektin ile Leptin Ölçümlerinin Karfl laflt r lmas 92 Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 3/Aral k 2008 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080163003 Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektin ile Leptin Ölçümlerinin

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektinin Yeri

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektinin Yeri Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 2/A ustos 2008 49 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080162002 Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan ve Taramas nda Maternal Serum Adiponektinin Yeri Abdullah Göymen

Detaylı

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi Hakan HACISAL HO LU (1), M. Aytaç YÜKSEL (1), Fehmi ÜNAL (1), Remzi ABALI (2), lkbal TEMEL (1), Haluk B. BACANAKG

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi

K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi Perinatoloji Dergisi Cilt: 12, Say : 4/Aral k 2004 179 K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi Serap ÖZÇEL K, Ahmet KALE, Osman KARAMAN, Gökhan BAYHAN, Murat YAYLA Dicle Üniversitesi

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s

Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s Araflt rmalar / Researches Gebelikte fiiddet ve Benlik Sayg s Güliz Onat Bayram stanbul Üniversitesi, Bak rköy Sa l k Yüksekokulu, Kad n Sa l ve Hastal klar Hemflireli i AD stanbul ÖZET Gebelikte fliddet

Detaylı

Emine Dibek M s rl o lu 1, Didem Aliefendio lu 1, Kibriya Fidan 2, Fatma Nur Çakmak 3, Ali Haberal 2

Emine Dibek M s rl o lu 1, Didem Aliefendio lu 1, Kibriya Fidan 2, Fatma Nur Çakmak 3, Ali Haberal 2 Perinatoloji Dergisi Cilt: 14, Say : 1/Mart 2006 7 Sa l k Bakanl Ankara Etlik Do umevi ve Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesinde Do um Yapan Annelerin Antenatal Bak m Hizmetlerinden Yararlanma

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Orijinal Araştırma Çakmak ve ark. Elektif Sezaryen Yapılan Adölesan ve İleri Yaş Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Maternal

Detaylı

Preeklamptik gebelerde 24 saatlik idrarda protein miktar ile spot idrarda protein/kreatinin oran n n karfl laflt r lmas

Preeklamptik gebelerde 24 saatlik idrarda protein miktar ile spot idrarda protein/kreatinin oran n n karfl laflt r lmas Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2016;24(3):142 146 Perinatal Journal 2016;24(3):142 146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Preeklamptik gebelerde 24 saatlik idrarda protein miktar ile spot idrarda

Detaylı

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler Perinatoloji Dergisi Cilt: 18, Say : 1/Nisan 2010 1 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20100181001 Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler Murat Yayla 1, Rahime Nida Ergin 1, Yeflim

Detaylı

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

Gebeli in ilk trimesterindeki anemi etyolojisinde mikrobesin eksikli inin önemi

Gebeli in ilk trimesterindeki anemi etyolojisinde mikrobesin eksikli inin önemi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(2):72-76 Perinatal Journal 2013;21(2):72-76 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebeli in ilk trimesterindeki anemi etyolojisinde mikrobesin eksikli inin önemi

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Makrozomi:Ultrasonografik Tanı. Antenatal tarama yöntemleri

Makrozomi:Ultrasonografik Tanı. Antenatal tarama yöntemleri Makrozomi:Ultrasonografik Tanı Doç.Dr H.Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı Fetal Makrozomi için risk faktörleri Maternal diabet Maternal bozulmuş glukoz

Detaylı

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 77-81 Orijinal Makale Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Kezban Dik 1, Elif Koyuncuo lu 1, H. Tolga Çelik 2, Ay e Korkmaz 3

Detaylı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:244-248/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

40 Yafl Üstü Gebeliklerin Perinatal Sonuçlar

40 Yafl Üstü Gebeliklerin Perinatal Sonuçlar Perinatoloji Dergisi Cilt: 14, Say : 1/Mart 2006 1 40 Yafl Üstü Gebeliklerin Perinatal Sonuçlar Ali Gedikbafl, Alpaslan Akyol, Varujan Ma ar, Cemal Ark, Yavuz Ceylan Sa l k Bakanl Bak rköy Kad n Do um

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU TMFTPD 9. ULUSAL KONGRESİ 24-27 Eylül 2014/İSTANBUL GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Acıbadem Fulya Hastanesi

Detaylı

Düflük riskli asemptomatik gebeliklerde gebelik haftalar aras nda servikal uzunluk ölçümünün preterm do um öngörüsündeki de eri

Düflük riskli asemptomatik gebeliklerde gebelik haftalar aras nda servikal uzunluk ölçümünün preterm do um öngörüsündeki de eri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(2):66-71 Perinatal Journal 2013;21(2):66-71 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Düflük riskli asemptomatik gebeliklerde 18-22. gebelik haftalar aras nda servikal

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ Arş.Gör.Dr. Gamze FIŞKIN İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD İÇERİK PLANı Gestasyonel diyabet tanımı

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i

ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i Teecik Eğit Hast Derg 2012; 22 (1): 5-10 5 KLİNİK ARAŞTIRMA ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i THE EFFECTS OF

Detaylı

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı*

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Perinatoloji Dergisi Cilt: 4, Sayı: 4/Aralık 1996 228-232 228 İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Gürbüz KABA, Ali İsmet TEKİRDAĞ, Ahmet GÜL, Halil ASLAN, Semin ŞAHİN, İbrahim POLAT

Detaylı

Gebelikte multivitamin kullan m n n do um a rl na etkisi

Gebelikte multivitamin kullan m n n do um a rl na etkisi Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2017;25(2):71 75 Perinatal Journal 2017;25(2):71 75 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte multivitamin kullan m n n do um a rl na etkisi Sevcan Arzu Ar nkan,

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı doi:10.5222/jopp.2013.007 Araştırma İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı The Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

lk trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

lk trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(1):18-22 Perinatal Journal 2014;22(1):18-22 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Detaylı

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar Hippocrates TANIM VKİ (kg/m2) SINIF ZAYIF

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(1):6-12 Perinatal Journal 2014;22(1):6-12 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. 11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Detaylı

Doğum Kilosunu Etkileyen Faktörler

Doğum Kilosunu Etkileyen Faktörler Perinatoloji Dergisi 2:89-93,1994, Doğum Kilosunu Etkileyen Faktörler Sedat KADANALI, Ata ÖNVURAL, Oktay ERTEN Dokuz Eylül Univ. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı ve İzmir Doğumevi ÖZET Bebeğin

Detaylı

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GDM Gebelik sırasında ortaya çıkan veya ilk kez gebelik sırasında saptanan glukoz

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Ege Bölgesinde Yaflayan Gebe Kad nlar n Gebelik Egzersizleri Hakk ndaki Bilgi ve Davran fllar n n ncelenmesi [*]

Ege Bölgesinde Yaflayan Gebe Kad nlar n Gebelik Egzersizleri Hakk ndaki Bilgi ve Davran fllar n n ncelenmesi [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(3):200-204 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article Ege Bölgesinde Yaflayan Gebe Kad nlar n Gebelik Egzersizleri Hakk ndaki Bilgi ve Davran fllar n n ncelenmesi

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

stanbul da do um öncesi bak m hizmetlerinin de erlendirilmesi: Toplum tabanl bir araflt rma

stanbul da do um öncesi bak m hizmetlerinin de erlendirilmesi: Toplum tabanl bir araflt rma Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2012;20(3):126-134 Perinatal Journal 2012;20(3):126-134 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. stanbul da do um öncesi bak m hizmetlerinin de erlendirilmesi: Toplum tabanl

Detaylı

Adolesan Gebeliklerde Anne Yafl n n Perinatal Sonuçlara Etkisi

Adolesan Gebeliklerde Anne Yafl n n Perinatal Sonuçlara Etkisi CLINICAL STUDY Adolesan Gebeliklerde Anne Yafl n n Perinatal Sonuçlara Etkisi Metin NGEÇ, Bünyamin BÖREKÇ, Mehmet YILMAZ, Sedat KADANALI Department of Obstetrics and Gynecology, Atatürk University School

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Perinatoloji Dergisi 211;19(2):71-75 e-adres: http://www.perinataldergi.com/211195 doi:1.2399/prn.11.195 Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Ebru nci Coflkun, Burcu Dinçgez, Refika Genç Koyucu,

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Gebelik döneminde cinsellik nas l etkileniyor?

Gebelik döneminde cinsellik nas l etkileniyor? KADIN C NSEL SA LI I / Hemflire Çal flma Grubu Derleme Gebelik döneminde cinsellik nas l etkileniyor? Dr. Özlem Can Gürkan Marmara Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Do um ve Kad n Hastal klar Hemflireli

Detaylı

Fetal hareket say s n n nonstres test sonucunu öngörmedeki yeri above and below the boundary value were compared. Findings: When 5 cut-off point for n

Fetal hareket say s n n nonstres test sonucunu öngörmedeki yeri above and below the boundary value were compared. Findings: When 5 cut-off point for n ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) FETAL HAREKET SAYISININ NONSTRES TEST SONUCUNU ÖNGÖRMEDEK YER Murat Gökhan KINAfi 1, Selda Demircan SEZER 2, Hasan YÜKSEL 2, Ali R za ODABAfiI 2, Mevlüt TÜRE 3 1 Etimesgut

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 1 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M?

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? *Hem. Ay e MET N, **Hem.Burcu DE RMENC Ac badem Kocaeli Hastanesi *NICU Klinik E itim Hem iresi, **Poliklinik Klinik E itim Hem iresi Haz rlanma Tarihi: Sunu Plan Do al Do um

Detaylı

Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi

Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201713104 Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Atalay Ekin 1, Cenk Gezer 1, Cüneyt Eftal Taner 1, Ulaş Solmaz 1, Mehmet Özeren 1

Detaylı

Glukoz tolerans farkl olan gebelerde ilk ve ikinci trimester lipit düzeyleri

Glukoz tolerans farkl olan gebelerde ilk ve ikinci trimester lipit düzeyleri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):1-6 Perinatal Journal 2013;21(1):1-6 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Glukoz tolerans farkl olan gebelerde ilk ve ikinci trimester lipit düzeyleri Ayfle

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı