Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma"

Transkript

1 Orijinal makale Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Oğuz TEKİN 1, Elife ERARSLAN 2, Bünyamin IŞIK 1, Adem ÖZKARA 1 1 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dal, ANKARA 2 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA ÖZET Diabetes Mellitus gibi kronik hastal klar n takibinde hastalar n tedaviye uyumlar n ve hastal klar ile ilgili yaklaş mlar n izlemek de önemlidir. Bu çal şmam zda, Ankara-Pursaklar bölgesinde Tip 2 Diabetes Mellitus'lu hastalarda glisemik parametreler ile hastal ğa uyum parametreleri karş laşt r ld. Hastalar n Vücut-kitle indeksi (VKİ), açl k kan şekeri (AKŞ), tokluk kan şekeri (TKŞ), hemoglobin A1c (HbA1c) değerleri kaydedildi. Hastalar n bilgilenme/kabul, tedavi, diyet, aktivite, kontrol parametreleri anket tipi sorularla tarand. HbA1c değerleri düşük olanlar n tedavi ve diyete uyum skorlar HbA1c değerleri 7 den yüksek olanlardan daha yüksek idi (Tablo II). Multifaktöryel analizlerde tedaviye uyum skorlar ile AKŞ, TKŞ ve HbA1c değerleri aras nda negatif, tedaviye uyum skorlar ile diyete uyum skorlar aras nda pozitif korelasyon vard. Diyete uyum skorlar ile AKŞ, TKŞ ve HbA1c değerleri aras nda da negatif korelasyonlar mevcuttu. Diyabetli hastalarda hastal ğ n takibinde hastal ğa yaklaş m, tedavi ve diyete uyum gibi psikososyal yaklaş mlar n da sorgulanmas ve tedaviyi zorlaşt ran faktörlerin tespit edilerek ortadan kald r lmas oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, tedavi bariyerleri, glisemik kontrol ABSTRACT Treatment barriers among Diabetic subjects and importance of them in glicaemic control-a crosssectional study in Ankara-Pursaklar region It is important to search of adaptation and approach of the patients to their diseases in the management of chronic diseases such as Diabetes Mellitus. In this study, we compared the glicaemic and adaptation parameters of Type-2 Diabetic patients in the Ankara-Pursaklar region. We recorded the Body-mass index (BMI), Fasting and Postprandial glucose and Mean of last three month s glicolized hemoglobin (HbA1c) levels of patients. We also conducted a questionnaire about knowledge/ acceptance, treatment, diet, activity, and control parameters of them. The adaptation of treatment and diet scores of group which HbA1c levels at tight control, were higher than those group HbA1c levels of 7 and over. (Table II) We also searched negative correlations between adaptation of treatment scores and fasting glucose, postprandial glucose, HbA1c levels of patients. We observed a positive correlation between adaptation of treatment scores and adaptation of diet scores. Also we observed negative correlations between adaptation of diet scores and fasting glucose, postprandial glucose, HbA1c levels of patients It is important to interrogate psychosocial approaches such as approach to the disease, adaptation of treatment and adaptation of diet, establishing and eliminating the barriers which may get difficult the treatment in the management of Diabetes Mellitus. Key Words: Diabetes mellitus, treatment barriers, glycaemic control GİRİŞ Aile Hekimliği Pratiğinde kronik hastal klar n idaresi s ras nda baz güçlüklerle karş laş r z. Bu hastal klar genellikle yaşam boyu devam ettikleri için insanlar n bunlara karş verdikleri tepkiler çeşitli olabilmektedir. İnsanlar n psikolojik yap lar ve reaksiyonlar farkl olmakta ve bu durum da kronik hastal k idaresini büyük ölçüde etkilemektedir. Pratikte bak m n iyileştirilmesi için baz yöntemler geliştirilmiştir. Diyabet bak m için geliştirilmiş olan devaml kalite iyileştirme indeksi ile 1 y l içinde komplikasyonlar önlemede rolü olan bak m göstergelerinde anlaml art şlar gözlenmiştir. Bunlar aras nda HbA1c seviyeleri, ayak bak m, diyet, egzersiz, eğitim, renal durum ve oftalmolojik muayene gibi parametreler dikkati çeker 1. Kronik hastal klarda düzenli takip ile komplikasyonlarda azalma sağlamak veya bunlar önlemek mümkündür. Bu nedenle hasta kat l m n n sağlanmas amac yla hastal ğ takip eden doktorlara kan ta dayal eğitim çal şmalar yap lm ş, bu eğitimden sonra anket tipi uygulamalar yap larak hastal k bak m ile ilgili sorular sorulmuş, yap lan eğitimin hastal k kay tlar n ve takip düzeyini art rd ğ tespit edilmiştir. (Örnek olarak HbA1c seviyesi takibi %27 den %50 ye ç km ş) 2 Bir başka 105

2 çal şmada kronik bak m modeli ile hastal ğ n bak m n n iyileştirildiği sonucuna var lm şt r 3. Diyabette hastalar n hastal klar hakk ndaki eğitimlerinin hastal ğ n kontrolünde faydal olduğu da bulunmuştur. Eğitimle ilgili bariyerlerden baz lar hastal ğ n ciddiyetinin fark nda olmama, hastal ğ inkar/korku, yarar olduğuna inanmama, ilgilenmeme idi 4. Bir çal şmada diyabetik hastalarda diyete uyumun aile faktörü ile artt ğ bulunmuştur. Bu nedenle diyete uyumda aile desteğinin gözetilmesi ve sağlanmas n n oldukça yarar sağlayacağ sonucuna var lm şt r 5. Bir başka çal şmada ise takip kart uygulamas n n ve evde kan şekeri ölçümünün tedavi başar s n art rd ğ gözlenmiştir 6. Tip 2 DM takibinde HbA1c değerinin 7 nin alt nda, AKŞ değerinin ise mg/dl aras nda olmas hedeflenmektedir 7. Biz bu çal şmam zda Tip 2 DM lu hastalarda takip s ras nda karş laş lan engelleri tespit etmek ve HbA1c düzeylerinin 7 nin alt nda tutulmas için gereken hasta tutumlar n belirlemeyi amaçlad k. Bu tutumlar bak m ndan gruplar aras nda karş laşt rmalar yapt k. MATERYAL VE METOT Bu bir gözlemsel, analitik ve kesitsel çal şmad r. Çal şma, Fatih Üniversitesi Pursaklar semt polikliniğinde İç Hastal klar bölümüne gelen Tip 2 Diyabetli hastalarda Ekim 2002 mart 2003 tarihleri aras nda uyguland. Hasta popülasyonu k rsal kesimdendi. Gelen hastalar n kimlik bilgileri, protokol numaralar, yaş, cins, gibi demografik bilgileri kaydedildi. Boy, kilo değerleri ölçüldü ve bu değerlerden VKİ leri hesapland. Çal şma için haz rlanm ş forma AKŞ, TKŞ, HbA1c değerleri işlendi. Daha sonra hastalar n tutum parametreleri anket tipi sorularla tarand. Parametreler; Bilgilenme/kabul, Tedavi, diyet, Aktivite, kontrol olarak belirlendi. Her bir parametre skorland. Parametreler 1-Bilgilenme/kabul Bu parametrede hastalar n hastal klar ve bununla ilgili tedavileri hakk ndaki bilgileri, tedaviyi kabul edip etmemeleri ve insülin tedavisine bak şlar sorguland. Bilgilenme/Kabul sorgulamas Hastal k bilgisi 1- Hastal ğ hakk nda yeterince bilgili 2- Yeterince bilgili değil Tedavi bilgisi 1- Tedavisinin devaml olduğunu biliyor 2- Tedavisinin devaml olduğunu bilmiyor Tedavi kabul 1- Tüm tedavileri kabul ediyor 2- Sadece OAD kabul ediyor İnsülin tedavisini kabul 1- Kabul ediyor 2- Kabul etmiyor İnsülin kabul etmiyorsa nedeni 1- Yaln z yaş yor 2- Rakamlar tan m yor 3- Olumsuz duyumlar 4- İğneden korkma 2- Tedavi Hastalar n tedavi şekilleri, ve tedaviye uyumlar sorguland Tedavi Sorgulamas Tedavi Şekli 1- Oral Antidiyabetik (OAD) 2- OAD +İnsülin 3- İnsülin Tedavi Uyumu 0- Hiç uymuyor 1- Arada uyuyor 2- Arada aksat yor 3- Düzenli 3-Diyet Hastalar n diyetlerine uyumlar sorguland Diyet Sorgulamas Diyet Uygulama 0- Hiç uymuyor 1- Arada uyuyor 2- Arada aksat yor 3- Düzenli 4- Aktivite Hastalar n Egzersiz yapma durumlar sorguland. Egzersiz yapma ve yapmamalar na göre iki grup oluşturulup değerlendirildi Aktivite Sorgulamas 1- Egzersiz yapm yor 2- Egzersiz yap yor a- Bazen yap yor b- Düzenli olarak yap yor 5- Kontrol Hastalar n cihazlar n n olup olmad ğ, şeker ölçüm s kl klar, ve kontrole gitme s kl klar sorguland. Kontrol sorgulamas Cihaz durumu 1- Şeker ölçüm Cihaz var 2- Şeker ölçüm cihaz yok Kan şekeri ölçüm s kl ğ 1- Y lda bir 2-6 ayda bir ayda bir 4- Ayda bir 5- Ayda Haftada bir 7- Haftada Haftada Her gün Kontrole gitme s kl ğ 1- Y lda bir ayda bir ayda bir 4-2 ayda bir 5- Ayda bir 106

3 Tablo I. Vakalar n genel olarak özellikleri N (Toplam) grup 1 grup 2 P CİNS Erkek 19 (31) 5 (29.4) 14 (32) Kad n 42 (69) 12 (70.6) 30 (68) NS BİLGİLENME / KABUL Hastal k bilgisi Yeterli 41 (67.2) 12 (70.6) 29 (66) Yeterli değil 20 (32.8) 5 (29.4) 15 (34) NS Tedavi bilgisi (Devaml olmas ) Biliyor 54 (88.5) 15 (88) 38 (88.6) Bilmiyor 7 (11.5) 2 (12) 5 (11.4) NS Tedavi kabul Tümünü K.E. 37 (60.7) 11 (65) 26 (59) OAD kabul K.E. 24 (39.3) 6 (35) 18 (41) NS İnsülin K.etmeme nedeni Rakam tan mama 12 (50) 5 (83) 7 (39) Olumsuz duyum 7 (29) 0 7 (39) İğneden korkma 5 (21) 1 (17) 4 (22) NS TEDAVİ Tedavi şekli OAD 48 (78.7) 16 (94) 32 (72.7) OAD +İnsülin 9 (14.8) 1 (6) 8 (18.2) İnsülin 4 (6.6) 0 4 (9.1) NS Tedaviye uyum Hiç uymuyor 2 (3.5) 0 2 (4.8) Bazen uyuyor (8.8) 0 5 (11.9) Bazen aksat yor 19 (33.3) 2 (13.3) 17 (40.5) Düzenli olarak uyuyor 31 (54.4) 13 (86.7) 18 (42.9) 0.031* DİYET Diyeti uygulama Hiç uygulam yor 9 (15.8) 0 9 (22) Bazen uyguluyor 31 (54.4) 9 (56.3) 22 (53.7) Bazen aksat yor 16 (28.1) 6 (37.5) 10 (24.4) Düzenli ol uyguluyor 1 (1.8) 1 (6.3) * AKTİVİTE (Egzersiz) Hiç yapm yor 13 (23.2) 3 (18.8) 10 (25) Biraz yap yor 28 (50) 9 (56.3) 19 (47.5) Düzenli yap yor 15 (26.8) 4 (25) 11 (27.5) NS KONTROL Cihaz var 7 (12) 1 (6) 6 (14.3) Cihaz yok 52 (88) 16 (94) 36 (85.7) NS Ölçme s kl ğ Y lda bir 2 (3.4) 0 2 (4.8) 6 ayda bir 8 (13.8) 1 (6.3) 7 (16.7) 3-4 ayda bir 18 (31) 7 (43.8) 11 (26.2) Ayda bir 24 (41.4) 6 (37.5) 18 (42.9) Ayda (6.9) 1 (6.3) 3 (7.1) Haftada bir 2 (3.4) 1 (6.3) 1 (2.4) NS Kontrole gitme Y lda 1 5 (8.9) 0 5 (12.5) 5-6 ayda bir 6 (10.7) 2 (12.5) 4 (10) 3-4 ayda bir 13 (23.2) 4 (25) 9 (22.5) 2 ayda bir 12 (21.4) 4 (25) 8 (20) Ayda bir 20 (35.7) 6 (37.5) 14 (35) NS Grup-1: HbaA1c 7 den düşük, Grup-2: HbA1c 7 ve üstü * p değeri istatistiksel anlaml Tablo II. Hastal k bilgisi durumlar na göre vakalar n skorlar Hastal k bilgisi olan Hastal k bilgisi olmayan Yaş ± ±6.7 NS AKŞ ± ±55.6 NS TKŞ ± ±56.5 NS HbA1c 41 8± ±1.9 NS VKİ 41 33± ±4.6 NS Ted. uyum ± ±1 NS Diyet uyum ± ±0.67 NS Kontrol ± ±1.3 NS Ölçme ± ±0.9 NS 107

4 Tablo III. Egzersiz yapma durumlar na göre vakalar n skorlar Egzersiz yapmayan Egzersiz yapan Yaş ± ± 10.3 NS AKŞ ± ± 58 NS TKŞ ± ± 74.2 NS HbAIc ± ± 1.9 NS VKİ ± ± 4 NS Ted. uyum ± ± 0.72 NS Diyet uyum ± ± Kontrol ± ± 1.3 NS Ölçme ± ± 0.96 NS Tablo IV. HbA1c seviyelerine göre vakalar n skorlar HbA1c 7 den düşük HbA1c 7 ve üstü Yaş ± ±10.9 NS AKŞ ± ±51.6 < 0.001** TKŞ ± ±72 < 0.001** VKİ ± ±4.8 NS Ted. Uyum ± ± ** Diyet uyum ± ± * Egzersiz 16 2± ±0.73 NS Kontrol ± ±1.4 NS Ölçme ± ±1 NS ** p değeri istatistiksel olarak çok anlaml İstatistiksel Analiz Hastalar, HbAIc seviyelerine göre 2 gruba ayr ld. (7 ve üzeri, 7 nin alt ). Her iki grubun demografik özellikleri ve skorlar Ki-Kare testi ve Mann Whitney U testi ile karş laşt r ld. (Tablo I ve Tablo IV) Ayr ca HbA1c düzeyleri ile değişik parametreleri aras ndaki ilişkiler Multifaktöryel analizlerle incelendi (Spearman Korelasyon testi). P değerleri 0.05 seviyesinden düşük olan karş laşt rmalar istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Analizler Bilgisayarda SPSS paket program ile yap ld. Hastalar m z n çoğunluğu kad nlardan oluşuyordu (%69) Hastal k hakk nda bilgisi olanlar, olmayanlar n yaklaş k olarak 2 kat idi. Tedavisinin devaml olduğunu bilenler ise bilmeyenlerin yaklaş k 8 kat kadard. Büyük k sm tüm tedavileri (Gerekirse ileride insülin tedavisi dahil) kabul ederken bir k sm insülini çeşitli nedenlerle kabul etmiyorlard. Bu nedenlerin en büyük k sm n rakamlar tan mamak oluşturuyordu. Hastalar n gruplar aras nda diyet ve tedaviye uyum bak m ndan anlaml farkl l klar vard. Bu nedenle tedavi ve diyete uyum skorlar Mann Whitney U ile karş laşt r ld. HbA1c değerleri düşük olanlar n (İyi glisemik kontrol sağlanm ş olanlar n her iki uyum skorlar daha yüksek idi (Tablo IV). Bu durum korelasyon ilişkilerinde de dikkat çekmekte idi. (Şekil1) Hastalardan hastal k hakk nda bilgisi olanlar n diyet ve tedavi uyum skorlar, bilgisi olmayanlardan daha yüksek olmas na rağmen aralar nda istatistiksel olarak farkl l k yoktu (Tablo II). Tedavi ve diyete uyum skorlar 3 = İyi Uyum, 2 nin alt Kötü Uyum, 2 ile 3 aras ise Orta Derecede Uyum olarak değerlendirildi. Hastalar n % 23 ü hiç spor yapmamakta idi. Geri kalan ise bazen veya düzenli olarak aktif idiler. Egzersiz yapanlar n glisemik parametreleri, tedavi ve diyete uyum skorlar yapmayanlardan daha iyi durumda idi, ancak aralar nda istatistik farkl l k yoktu (Tablo III). Çoğunun şeker ölçüm cihazlar yoktu (%88). Ayda bir veya 3-4 ayda bir ölçüm yapanlar diğer ölçüm gruplar ndan daha belirgindi. Ölçme skorlar HbA1c düşük olanlarda biraz daha fazla idi ancak iki grup aras nda istatistiksel farkl l k yoktu. Hastalar n ayda bir kontrole giden grubu diğer s kl k gruplar ndan daha belirgin idi. (Tablo I ve IV). HBAIC ,5 0,0,5 Tedavi uyum Skoru 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 HBAIC Diyete uyum Skoru Şekil Şekil.1 1. HbA1c HBA1C düzeyleri düzeyleri ile Tedavi ve ile Diyete tedavi uyum skorlar ve aras ndaki diyete ilişkiler uyum skorlar aras ndaki ilişkiler ,5 0,0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 108

5 Multifaktöryel analizlerde Tedaviye uyum skorlar ile AKŞ (Spearman n= 56, R=-0.356, P = 0.007), TKŞ (Spearman n= 57, R=-0.410, P=0.002) ve HbA1c değerleri aras nda negatif (Spearman n=57, R=-0.401, P=0.002), Tedaviye uyum skorlar ile diyete uyum skorlar aras nda pozitif (Spearman n=53, R=0.338, P=0.013) korelasyon vard. Diyete uyum skorlar ile AKŞ (Spearman n=56, R=-0.398, P =0.002), TKŞ (Spearman n=57, R= , P<0.001) ve HbA1c değerleri aras nda negatif (Spearman n=57, R=-0.467, p<0.001) korelasyonlar vard. TARTIŞMA Diyabetik hastalarda HbA1c seviyelerinin izlenmesinin, komplikasyon gelişimini önlemedeki etkisi gösterilmişti 1. Ayr ca anket tipi kay tlar n ve eğitimin de hastal k takibinde önemli olduğu dikkati çekmekte idi 2,3 Bizim çal şmam zda, tedavi ve diyete uyum sorgulanm ş, bunlarla glisemik kontrol aras nda s k ve anlaml ilişki bulunmuştur. Hastal k hakk nda bilgisi olanlarda tedavi ve diyete uyum skorlar n n anlaml olmasa da bilgisi olmayanlardan daha yüksek olmas (Tablo II) eğitim ve bilgilenmenin önemine işaret edebilir. Ayr ca tedaviye uyum gösterme, diyete uyum gösterme ile ilişkili idi. Diyabetik hastalarda takipteki bir diğer parametre egzersiz sorgulanmas idi 1. Bizim çal şmam zda da, egzersizin HbA1c, tedavi ve diyet uyum skorlar üzerinde istatistiksel anlam olmasa da olumlu etkisi dikkati çekmekte idi. (Tablo III). Hastalar n önemli bir bölümü (%39) ileride gerekse bile insülin kullanmak istememekte idi ve bunun en s k nedeni rakamlar tan mamak, ikinci olarak ise çevreden insülin hakk nda olumsuz şeyler duymak olarak belirlenmişti. İnsülin tedavisi, Diyabetik parametrelerin kontrolünde oldukça önemli olduğuna göre bu negatif yaklaş m tarz düzeltilmeli idi. Hastalar m z n k rsal kesimden olmas ve eğitim düzeylerinin yeterli olmamas, tedavi başar s n tehdit eden bir unsur olarak karş m zda durmakta idi. Bunun aş lmas için gerek hastan n gerek çevresinin hem temel olarak hem de hastal k hakk nda eğitilmesi gerektiği ortaya ç kmaktad r. Diyete uyum ve egzersiz gibi yaşam tarz değişikliklerinin diyabet kontrolündeki etkileri gösterilmiştir 8. Diyete uyumda aile desteğinin önemini gösteren çal şma 5, diyete uyum skorunu art rmada ailelerle de iletişim kurman n ve hastal k yönetim plan na onlar da dahil etmenin önemine işaret etmektedir. Yapt ğ m z çal şma göstermektedir ki doktorun uygun tedavi vermesi ve uygun yaklaş m yan nda hastan n da tedavi ve önerilere uyumu diyabet tedavisinde ve takibinde büyük bir öneme sahiptir. Bunun sağlanmas için hekimin hastal k parametrelerini takip kadar hastaya psikososyal yaklaş mda da bulunmas ve uyum için gerekli kişisel ve sosyal destek mekanizmalar n harekete geçirmesi, varsa engelleri tespit edip ortadan kald rmas başar y art racakt r. REFERANSLAR 1- Chester H. Fox, Martin C. Mahoney. Improving Diabetes Preventive Care in a Family Practice Residency Program: A case study in Continuous Quality Improvement. Fam Med 1998; 30 : John Epling, John Smucny, Anita Patil, Fred Tudiver. Teaching Evidence-Based Medicine skills Through a Residency-Developed guideline. Fam Med. 2002; 34: Suzanne E. Landis, Miriam Schwarz, Diana R. Curran. North Carolina Family Medicine Residency Programs Diabetes learning Collaborative. Fam Med 2006; 38: Corina Graziani, Michael P. Rozenthal, James J. Diamond. Diabetes Education Program Use and Patient-perceived Barriers to Attendance. Fam Med 1999; 31: Lonnie K. Wen, Michael L. Parchman, Marvin D. Shepherd. Family support and Diet barriers among older Hispanic adults with type 2 diabetes. Fam Med 2004; 36: Using a Flow Sheet to Improve Performance in Treatment of Elderly Patients with Type 2 Diabetes. Gary Ruoff, Lynn S. Gray, Fam Med 1999; 31: Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus JOE A. FLORENCE, M.D., and BRYAN F. YEAGER, PHARM.D. American Fam. Med ; 59: , Facilitating Treatment Adherence with Lifestyle Changes in Diabetes Marlon Russell Koen gsberg, Ph. D., Donald Bartlett, Ph. D., And J. Steven Cramer, M.D.American Fam.Med 2004, 69; Yaz şma adresi: Dr. Oğuz TEKİN Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Pursaklar-Ankara 109

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi DOI NO: 10.5578/JSS.6806 Pakize Özyürek 1 Fatma Bayram 2 Gülbahar Beştepe 3 Yeşim Ceylantekin 4 Yeliz Ciğerci 5 Yasemin

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma MÜSBED 2013;3(4):173-183 DOI: 10.5455/musbed.20131203074020 Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma Handan Sezgin 1, Sezgi Çınar 2 Araştırma / Original Paper 1 Çanakkale

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Oğuz TEKİN 1, Olgun GÖKTAŞ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 2 Bursa

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri

Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Acil Servis Hastalar nda Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde Lowe Klinik Kriterleri nin Yeri ve Değeri Neşe Nur USER*, Özgür KARCIOĞLU** * Sakarya Devlet Hastanesi, SAKARYA ** Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ

AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 45-54, 2005 AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Socioeconomic Status and Education Levels of the Parents on

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar

Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar Yeni T p Dergisi 2009;26: 85-89 Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 85-89 Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar A.Ruhi TORAMAN 1, Fatma BATTAL 2, Hülya ÇA KURLU 3, Ahmet

Detaylı

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2 Araflt rmalar / Researches Diyabetik Hastalarda Protez Komplikasyonlar n n rdelenmesi, Difl Eti Hastal klar n n ve Difl Çürü ü Prognozunun Belirlenmesi* Özgür Tanr verdi, Deniz Ayman 1, Neslihan Türker

Detaylı

Samsun İl Merkezinde Çal şan Diş Hekimlerinin AIDS Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davran şlar

Samsun İl Merkezinde Çal şan Diş Hekimlerinin AIDS Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davran şlar Samsun İl Merkezinde Çal şan Diş Hekimlerinin AIDS Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davran şlar Sevgi CANBAZ*, Murat TOPBAŞ*, Tevfik SÜNTER*, Hakan LEBLEBİCİOĞLU**, Y ld z PEKŞEN* * Ondokuz May s Üniversitesi

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Özgün Araştırma / Original Investigation 59 Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Compliance of Patients Admitted to a Cardiology Outpatient

Detaylı

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(3): 95-101 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma *

Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma * Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(2):99-110 Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma * Dr. Afş n SAĞDUYU **, Dr. Tamer AKER ***, Dr. Erol ÖZMEN ****, Dr. Kültegin ÖGEL *****,

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı