VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ANKARA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi Denetmeni

2 VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi Denetmeni Aralık, 2009

3 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 KızılayANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) web: e-posta: Copyright:Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası nın ilgili hükümleri uyarınca, yazarın izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, özetlenemez, yayınlanamaz, depolanamaz. Kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir. Baskı: Bizim Repro (0312) ANKARA SMMM ODASI Yayın No: 69 Ankara, Kasım 2009 Odamız kitaplarında yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlarına aittir. Yayıncı kuruluş Ankara SMMM Odası nı bağlamaz.

4 SUNUŞ Bir ülkenin muhasebe sistemi, muhasebenin teorisini oluşturan unsurların ve vergi yasalarındaki düzenlemelerin etkisi altındadır. Ekonomik olayların büyüklüğü, muhasebe ve vergi konularına ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Türk Vergi Sistemi, işlem ve olayların belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. Bir dönemde meydana gelen bu işlem ve olaylar sonucunda, mükelleflerin servet, sermaye ve mali durumları ile faaliyet sonuçlarının elde edilmesi 3568 sayılı Meslek Yasasına göre faaliyet gösteren meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır sayılı Meslek Yasasına göre faaliyet gösteren meslek mensuplarımız, gerçek ve tüzel kişilere sundukları hizmetlerde Tek Düzen Muhasebe Sistemini kullanarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve mali tablolarını buna göre düzenlemekte ve ticari karından hareketle mali kara ulaşarak, bu mali kar üzerinden ödenecek gelir veya kurumlar vergisini hesaplamaktadır. Bu hesaplamalar sırasında ticari ve mali kar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Vergiden istisna edilmiş gelirler ve indirimler ile kanunen kabul edilmeyen giderler muhasebe karı ile vergiye tabi kar arasında Vergi Usul Kanunun da geniş bir şekilde yer alan değerleme ile ilgili hükümlerden kaynaklanabileceği gibi, yeni vergi düzenlemelerinden de kaynaklanabilmektedir. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği doğası gereği bilgiye ve bilginin sürekli yenilenmesine dayanmaktadır. Vergisel işlemler ve yeni düzenlemelerde muhasebeleştirmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek örgütlerinin vazgeçilmez görevlerinden birisi de bilgi paylaşımını sağlamaktır. Sayın Hasan ALTUNCU ve Sayın Zafer KÜTÜK tarafından hazırlanan Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi kitabının siz değerli meslek mensuplarımızın, hizmetlerini sunarken mevcut donanımlarını artıracağına inanıyor, emeği geçenlere Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Ali Metin POLAT Başkanı

5 ÖNSÖZ Muhasebe; kıymet hareketlerini parayla ifade ederek sınıflandıran, tarih sırası içinde kayıtlayan, bu kayıtları raporlayan ve yorumlayan bilim olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler tarafından yayınlanan mali tablolar işlem ve olayların mali etkilerini, sınıflandırarak gösterirler. Mali durumun ölçülmesi ile ilgili varlık, yabancı kaynak ve özkaynak olarak sınıflandırılan bu unsurlar bilançoda yer alır. Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ise gelir ve gider olarak gelir tablosunda gösterilir. Muhasebede bu sınıflandırmanın sağlanabilmesi bazı temel kavram ve tahminlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Ülkemizde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini, gelir tablosu ve bilanço olarak iki ana başlık altında toplayan Tek Düzen Muhasebe Sistemidir. Vergi kanunlarının uygulanmasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların muhasebe alanına etkisi muhasebede standartlaşmayı gerektirmiştir. Bu standartların uygulanması ve vergi mevzuatıyla uyumlaştırılması gereği uygulayıcıların karar almalarını, planlama yapmalarını ve denetim işlevlerini etkin yürütebilmelerini sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışmada vergi muhasebesinde yaşanan temel sorunların çözülmesi ve uygulamada karşılaşılabilecek farklılıkları özetleyen düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, okuyucunun muhasebenin hem kayıt hemde vergi mevzuatıyla köprü kurmasının kavranması sağlanmak istenmiştir. Konuyla ilgilenenlere yararlı olması dileğiyle Hasan ALTUNCU - Zafer KÜTÜK Ankara, 2009

6 Ç NDEK LER 1.KISIM GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebe ve Hesap Kavram 1.1. Muhasebe E itli i 1.2. Muhasebede Defterler 1.3. Muhasebede Belgeler 1.4. Tek Düzen Hesap Plan Kapsam 1.5. Mali Tablolar Bilanço Bilançonun Unsurlar Varl klar Borçlar Özkaynaklar Bilanço Hesaplar 1.6. Gelir Tablosu Gelir Tablosunun Unsurlar Gelirler Giderler Vergi Kanunlar nda Giderler 2.Tek Düzen Hesap Plan 2.1. Kay t Zaman ve Tahakkuk 2.2. Tahakkuk Kriterleri 3. Muhasebede Hata 3.1. Matematik Hatalar 3.2. Kay t Hatalar 3.3. Nakil Hatalar 3.4. Unutulma ve Tekrarlama 3.5. Bilanço Hatalar 2.KISIM HESAPLARIN BÖLÜMLENMES 1. BÖLÜM DÖNEN VARLIKLAR 1. Genel Aç klama 1.1. Haz r De erler Nakit Ve Benzeri lemler Kasa Noksanl Fazlal Al nan Çekler Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Di er Haz r De erler 2. Menkul K ymetler 2.1. Hisse Senetleri 2.2. Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonolar Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonolar 2.3. Di er Menkul K ymetler 2.4. Menkul K ymetler De er Dü üklü ü Kar l 5

7 2.5. Menkul K ymetlerin De erlemesi 3. Ticari Alacaklar 3.1. Al c lar 3.2.Alacak Senetleri 3.3. Alacak Senetleri Reeskontu 3.4. Verilen Depozito Ve Teminatlar 3.5. Di er Ticari Alacaklar 3.6. üpheli Ticari Alacaklar üpheli Ticari Alacaklar Kar l 3.7. Di er Alacaklar 2. BÖLÜM STOKLAR 1. Genel Aç klama 1.1. lk Madde Ve Malzeme 1.2.Yar Mamuller - Üretim 1.3. Mamuller 1.4. Ticari Mallar Stok Hareketlerinin Kay t Yöntemleri Stok De erleme Yöntemleri 1.5. Di er Stoklar 1.6. Stok De er Dü üklü ü Kar l (-) 1.7. Verilen Sipari Avanslar 1.8. Özellikli Durumlar 3. BÖLÜM YILLARA YAYGIN N AAT VE ONARIM SÖZLE MELER N N MUHASEBELE T R LMES 1. Y llara Yayg n n aat Ve Onar m Sözle meleri 2. Y llara Yayg n n aat Ve Onar m Maliyetleri 3. Y llara Yayg n n aat Enflasyon Düzeltme Hesab 4. Ta eronlara Verilen Avanslar 5. Y llara Yayg n n aat Ve Onar m Hakedi Bedelleri 6. Y llara Yayg n n aat Enflasyon Düzeltme Hesab 7. Y llara Yayg n n aat Onar m lerinin Muhasebele tirilmesi 8. Ta eronlara Verilen Avanslar n Muhasebele tirilmesi 4. BÖLÜM KATMA DE ER LEMLER N N MUHASEBELE T R LMES 1. Devreden Katma De er Vergisi 2. ndirilecek Katma De er Vergisi 3. Di er Katma De er Vergisi 4. Hesaplanan Katma De er Vergisi 5. Di er Katma De er Vergisi 6. hraç Kay tl Teslim 7. Baz Kurum ve Kurulu lardan Al nan Hizmetlerde KDV Tevkifat 8. Te vik Belgesine stinaden Yap lan Sat larda KDV 9. Yurtd ndan Sa lanan Hizmetlerde Stopaj ve KDV 1. Genel Aç klama 5.BÖLÜM DURAN VARLIKLAR 6

8 2. Ticari Alacaklar 3. Di er Alacaklar 4. Mali Duran Varl klar 4.1. Ba l Menkul K ymetler 4.2. tirakler 4.3. Ba l Ortakl klar 5. Maddi Duran Varl klar 5.1. Genel Aç klama 5.2. Amortisman ve Tükenme Paylar Amortismana Tabi ktisadi K ymetlerin Özellikleri Finansman Giderleri Arazide Amortisman 5.3. Amortisman Ay rma Yöntemleri Maden letmelerinde Amortisman Fevkalade Amortisman Maddi Olmayan Duran Varl klarda H zland r lm Amortisman Amortisman Uygulama Süresi 5.4.Kurulu ve Örgütlenme Giderleri 5.5.Özel Maliyetler 5.6.Amortismana Tabi ktisadi K ymetlerin Sat lmas Amortismana Tabi ktisadi K ymetlerin Amortismana Tabi ktisadi K ymetlerin Sigorta Tazminat 5.7. Ar-Ge Giderleri 5.8. K st Amortisman Uygulamas 5.4. Amortismana Tabi ktisadi K ymetin Sat 5.9. Amortisman le lgili Hesaplar 6.BÖLÜM KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR 1. Genel Aç klama 2. Mali Borçlar 2.1. Banka Kredileri 2.2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri 2.3.Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri 2.4. Ç kar lm Bonolar Ve Senetler 2.5. Ç kar lm Di er Menkul K ymetler 2.6. Menkul K ymetler hraç Farklar (-) 3. Ticari Borçlar 3.1. Sat c lar 3.2. Borç Senetleri 3.3. Borç Senetleri Reeskontu 4. li kili Ki iler 4.1.Transfer Fiyatland rmas 4.2. Örtülü Sermaye 7

9 1. Gelecek Aylara Ait Giderler Gelecek Y llara Ait Giderler 2. Gelir Tahakkuklar Gelir Tahakkuklar 3. Gelecek Aylara Ait Gelirler Gelecek Y llara Ait Gelirler 4. Gider Tahakkuklar Gider Tahakkuklar 7.BÖLÜM DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 8.BÖLÜM ÖZKAYNAKLAR 1. Genel Aç klama 2. Kar Da t m ve Muhasebesi 3. Ta nmaz ve tirak Hissesi Sat Kazanc stisnas lemleri ve Muhasebele tirilmesi 1.Genel Aç klama 2. 7A Seçene inde Maliyet Hesaplar 2.1. Direkt lkmadde ve Malzeme Giderleri 2.2. Direkt çilik Giderleri Hesab 2.3. Genel Üretim Giderleri 2.4. Hizmet Üretim Maliyeti 2.5. Ara t rma ve Geli tirme Giderleri 2.6. Pazarlama Sat ve Da t m Giderleri 2.7. Genel Yönetim Giderleri 2.8. Finansman Giderleri Hesab 3. Uygulama 4. 7B Seçene inde Maliyet Hesaplar 4.1. Uygulama 1. Genel Aç klama 2. Özellikli Durumlar 9. BÖLÜM MAL YET HESAPLARI 10. BÖLÜM GEL R TABLOSU HESAPLARI 3.KISIM 1.BÖLÜM ÖZELL KL DURUMLAR 1. Ba ve Yard mlar n Muhasebele tirilmesi 2. Proje Kar l Muhasebe Hizmeti Verilmesi 3. Ciro Primleri 4. hracat 8

10 5. Özel Tüketim Vergisi ve Muhasebesi 6. Promosyon ve E antiyon Mallar n Muhasebele tirilmesi 7. Özel n aatlarda Vergi ve Muhasebe Uygulamas 8. Ara t rma Geli tirme Faaliyetleri 2. BÖLÜM F NANSAL K RALAMA LEMLER N N MUHASEBELE T R LMES 1. Genel Aç klama 2. Finansal Kiralama 3. De erleme Ve Amortisman Uygulamas 4. Muhasebele tirilmesi 3. BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBES 1- Genel Aç klama 2- Mali Tablolar n Düzeltme Safhalar 3- Mali Tablolar n Enflasyona Göre Düzeltilmesi 3.1- Bilançonun Düzeltilmesi Amortismana Tabi Varl klar n Düzeltilmesi Stoklar n Düzeltilmesi tirakler Ba l Ortakl klar Ba l Menkul K ymetler ve Di er Hisse Senetleri Kalemlerinin Düzeltilmesi Öz Sermaye Kalemlerinin Düzeltilmesi 3.2- Gelir Tablosunun Düzeltilmesi 3.3- Parasal De eri Elde Bulundurma Kay p veya Kazanc n Tespiti (Net Parasal Pozisyon Kâr Ve Zarar n n Hesaplanmas ) 4- Enflasyon Muhasebesi 5. lk Düzeltme Örnek Uygulama Mono rafi Ek 1 Muhasebe Hileleri Ek 2 Faydal Ömür ve Amortisman Oranlar Ek 3 ktisadi K ymetlerin De erlenme Tablosu 4. BÖLÜM 9

11 10

12 1.KISIM GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebe ve Hesap Kavram : Muhasebe mali nitelikteki olaylar ve i lemleri para ile ifade edilmi ekilde kaydetme, s n fland rma, özetleyerek rapor etme ve sonuçlar yorumlama yakla m d r. letme faaliyetlerinde süreklilik esas niteliktedir. Ancak belirli aral klar içersinde de faaliyetlerin belirlenmesi, ölçülmesi ve sonucun mali tablolar eklinde gösterilmesi gerekmektedir bu konuda bir y l faaliyet dönemi olarak dikkate al n r. Her y l 1 Ocak tarihinde ba layan mali y l, o y l n sonunda, 31 Aral k tarihinde sona erer ve mali sonuçlar haz rlanan mali tablolar yard m yla ilgili taraflar n kullan m na sunulur. Bir faaliyet dönemi içinde muhasebe ak temel olarak a a daki gibi gerçekle ir : e Ba lama Bilançosunun düzenlenmesi, Belge ve bilgilerin toplanmas, Yevmiye Defterine kay t, Defteri Kebire kay t, Ayl k Mizan düzenlenmesi, Dönem sonu envanter i lemlerinin yap lmas, Genel Kesin Mizan düzenlenmesi Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun düzenlenmesi Dönem Hesaplar n n Kapat lmas Kaynak Belgeler Yevmiye Büyük Defter Mizan Finansal Tablolar G RD lem ÇIKTI Di er Raporlar Yukar da belirtilen ak her y l ayn ekilde gerçekle ir. Y l içersinde ayn nitelikteki i lemler, bir hesap içinde tutulur. Böylece i lemlerin kaydedilmesi kolay olur. 11

13 Örne in, para ile ilgili i lemler kasa hesab nda, demirba ile ilgili i lemler demirba hesab nda borç ve alacaklar ile ilgili i lemlerde, s ras yla al c lar ve sat c lar hesaplar nda takip edilirler. Muhasebe kay tlar n n tutulmas s ras nda, ortaya ç kan her olay en az iki ekonomik kavram etkilemesinden dolay en az iki tarafa kay t yap lmas gerekmektedir (Çift Tarafl l k lkesi) Muhasebe E itli i Varl klar = Borçlar + Özsermaye Bu e itli e göre i letmenin sahip oldu u varl klar ve bu varl klar n kayna n te kil eden, i letme sahip veya sahipleri taraf ndan veya üçüncü ki i veya kurulu lar taraf ndan sa lanan kaynaklar bir i letmenin temel muhasebe denkli ini olu turmaktad r. Bu nedenle herhangi bir hesapta meydana gelen bir de i im e itli in di er kalemlerinde de i ime sebep olmaktad r. Hesaplar n i leyi ekli ele al nd nda varl k hesaplar ile kaynak hesaplar n n i leyi leri aras nda farkl l klar bulunmaktad r. Varl k hesaplar nda, herhangi bir art meydana geldi inde hesab n borç taraf, azal meydana geldi inde ise alacak taraf çal t r lmaktad r. Kaynak hesaplar nda ise, bu uygulama de i erek, bir kaynak hesab nda art meydana geldi inde hesab n alacak taraf, azal meydana geldi inde ise borç taraf kullan lmaktad r. 12

14 1.2. Muhasebede Defterler Yevmiye Defteri (VUK 183); i lemlerin muhasebe terimleri ile tarih s ras na göre ve ilgili kanunlar n belli etti i kurallara uygun olarak kaydedildi i defterdir. Yevmiye defteri ilk olarak yeni i e ba layan i letmelerde kurulu bilançosunda, devam eden i letmelerde ise önceki dönem sonunda ç kar lan bilançoda yer alan varl k ve kaynaklar n hesaplara yans t lmas için aç l kayd yap l r. Bu kay ttan sonra günlük i lemler s ras yla, belgelere dayanarak ve yevmiye maddeleri halinde yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye defterine iki tarih çizgisi aras nda yer alan terimlerin tümü bir yevmiye maddesini olu turur. Tam bir yevmiye maddesinde a a daki ö eler bulunur. Madde s ra numaras Tarih Borçlu ve alacakl hesaplar Mebla Aç klama Defter-i Kebir (VUK 184, TTK 71); Bu defter, yevmiye defterine geçirilmi olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara da tan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Kay tlar n devaml olarak muhasebe fi leri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza veya paraf n ta yan makbuz belgelere dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara i lenmesi deftere i lenmesi hükmündedir. Ancak bu kay tlar, muamelelerin esas defterlere TTK göre 45 günden daha geç intikal ettirilmesine izin vermez Muhasebede Belgeler - Fatura - Perakende sat fi leri - Gider pusulas - Müstahsil makbuzu - Sevk irsaliyesi - Personel Ücret bordrosu vb Tek Düzen Hesap Plan Kapsam Tek Düzen Hesap Plan kapsam na bilanço esas na göre defter tutan gerçek ve tüzel ki iler girmektedir. Ancak bilanço esas na göre defter tutmakla beraber faaliyet konular itibariyle farkl muhasebe tekni ini kullanmak durumunda bulunan; a) Banka ve Sigorta irketleri, b) Özel Finans Kurumlar, c) Finansal Kiralama irketleri (Faktoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil) d) Menkul K ymet Yat r m Fonlar, Arac Kurumlar ve Yat r m Ortakl klar, belirlenen Muhasebenin Temel Kavramlar na, Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas na ve Mali Tablolar lkeleri ne uymalar kayd yla 1 Nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebli inin di er mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü de ildirler. 13

15 letme hesab esas na göre defter tutan i letmeler ise sadece belirlenen Muhasebenin Temel Kavramlar na uymakla yükümlüdürler Mali Tablolar Belli bir süre içinde olu an mali nitelikteki olaylar n, i letmenin varl k ve kaynak unsurlar nda yaratt de i melerin özetlendi i formlara MAL TABLO denir. Mali tablolar, esas nda mali raporlama sürecinin bir parças olup; bilanço, gelir tablosu, nakit ak m tablosu, öz sermaye de i im tablosu ve mali tablolar n ayr lmaz bir parças olan dipnotlardan olu ur. Ayr ca mali tablo bilgilerine dayan larak üretilmi ek bilgilerde yer alabilir. letmeler taraf ndan yay nlanan mali tablolar i lem ve olaylar n mali etkilerini, s n fland rarak gösterirler. Mali durumun ölçülmesi ile ilgili varl k, yabanc kaynak ve özkaynak olarak s n fland r lan bu unsurlar Bilançoda yer al r. Faaliyet sonuçlar n n ölçülmesi ise gelir ve gider olarak Gelir Tablosunda gösterilir. letme sahip veya sahipleri, devlet, yöneticiler, yat r mc lar, i letmelere borç verenler, çal anlar (i çi ve memurlar), sat c lar ve di er ticari alacakl lar, mü teriler, toplum i letmelerin faaliyetlerinin neler oldu unu görmek isterler. Bu bilgilerin di er i letmelerin mali tablolar ile kar la t r labilir olmas n n yan nda güvenilir, anla labilir ve geçerli bilgiler olmas gerekir. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Sat lar n Maliyeti Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Fon Ak m Tablolar 3- Nakit Ak m Tablosu 4- Kar Da t m Tablosu 5- Özkaynaklar De i im Tablosu Mali Tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aral klar yla bu bilgileri kullanacak olan ki ilere iletilmesini sa layan araçlar olup kurumsal birimlerin mali yap lar hakk nda bilgi verir. Bütünlük, güvenilirlik, kullan l l k, yöntemsel geçerlilik ve ula labilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki e itimi alm personel taraf ndan muhasebe kay tlar ndaki verilere dayan larak ve istatistiksel yöntemler kullan larak haz rlan r. Mali tablolar i letmelerin; a) Kaynaklar n n da l m ve kullan m n, b) Faaliyetlerinin nas l finanse edildi i ve nakit ihtiyac n n nas l kar land n, c) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumluluklar ile taahhütlerini yerine getirebilme yetene ini, d) Mali durumu ve mali durumundaki de i iklikleri, e) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve ba ar s n, f) Kendilerine sa lanan kaynaklar bütçelerine uygun ve yasal ekilde kullan p kullanmad klar n, g) Mali i lemlerinde saydam olup olmad klar n ve hesap verilebilirli ini, Gösterir. 14

16 1.5.1.Bilanço letmenin belirli bir anda sahip oldu u varl klar ve bunlar n hangi kaynaklardan sa land n gösteren tablodur. Bilançonun bir taraf nda varl klar aktif kalemleri kapsar. Di er tarafta varl klar n nas l elde edildi ini gösteren pasif kalemler yani kaynaklar vard r. Varl klar = Kaynaklar => Kaynaklar = Yabanc Kaynaklar + Özkaynaklar Varl klar = Yabanc Kaynaklar + Özkaynaklar olarak formüle edilir. Bilanço iki taraftan olu maktad r. Sol tarafa aktif, sa tarafa da pasif denilmektedir. Aktifte i letmenin varl klar, Pasifte ise i letmenin kaynaklar yer al r. Bilançonun aktifinde yer alan varl klar, paraya dönü me h zlar na göre en çok likitten en az likit de ere do ru; pasifinde yer alan kaynaklar ise en k sa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kayna a do ru s ralan rlar. Aktif (Varl klar) B LANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR II. DURAN VARLIKLAR IV. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR V. ÖZKAYNAKLAR Bilançonun Unsurlar Varl klar letmenin kontrolünde olan ve gelecekte i letmeye ekonomik fayda sa lamas beklenen de erlere varl k denir. Varl klar n, i letmeye gelecekte sa layaca ekonomik yarar çe itli ekillerde olu abilir. - letme taraf ndan sat lan mal ve hizmetlerin üretiminde tek ba na veya di er varl klarla beraber kullan labilir, -Di er varl klarla takas yap labilir, -Bir borcun ödemesinde kullan labilir, - letme sahiplerine da t labilir Borçlar Borçlar geçmi olay ve i lemler sonucunda olu ur. Örne in, mallar n al m veya hizmetlerin kullan m, al m veya kullan m s ras nda ya da önceden ödeme yap lmam sa, ticari borç yaratmas nda oldu u gibi. Benzer ekilde bankalardan kredi al nmas bunlar n geri ödenmesi yükümlülü ünün do mas na neden olur. Buna göre geçmi kaynakl i lem ve olaylar n ödenmesi halinde i letmenin ekonomik fayda sa layabilecek de erlerinde (varl klar nda) bir azal a neden olacak mevcut yükümlülükler borç olarak tan mlanabilir. Mevcut borçlar birkaç ekilde sona erebilir. Örne in; Nakit ödemesi, Di er varl klar n verilmesi, Hizmet sa lanmas, 15

17 Bir yükümlülü ün bir ba ka yükümlülükle de i tirilmesi, Yükümlülü ün öz kaynaklara dönü türülmesi. Borç tutar, alacakl n n alaca ndan vazgeçmesi ya da alacak hakk n yitirmesi gibi durumlarda da sona erer Özkaynaklar letmenin varl klar toplam ndan yabanc kaynaklar n indirilmesi suretiyle kalan k s m Özkaynakt r. Özkaynaklar, varl klardan bütün borçlar dü üldükten sonra kalan tutard r. Örne in, irket olarak faaliyet gösteren bir i letmede hissedarlar n i letmeye koydu u fonlar, da t lmam karlar, da t lmam karlardan ayr lan yedekler ve sermaye yedekleridir. Bu kalemlerin ayr nt l olarak bilançoda gösterilmesi i letmenin özkaynaklar n da tma veya mevcut i te kullanma imkanlar n gösterece i için mali tablolar kullananlar n karar vermelerine yard mc olan unsurlard r Bilanço Hesaplar 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DE ERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 T CAR ALACAKLAR 13 D ER ALACAKLAR 15 STOKLAR 17 YILLARA YAYGIN N AAT VE ONARIM MAL YETLER 18 GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI 19 D ER DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 22 T CARI ALACAKLAR 23 D ER ALACAKLAR 24 MAL DURAN VARLIKLAR 25 MADD DURAN VARLIKLAR 26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TAB VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI 29 D ER DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR 30 MAL BORÇLAR 32 T CAR BORÇLAR 33 D ER BORÇLAR 34 ALINAN AVANSLAR 36 ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER 37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI 39 D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR 16

18 4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 40 MAL BORÇLAR 42 T CAR BORÇLAR 43 D ER BORÇLAR 44 ALINAN AVANSLAR 47 BORÇ VE D ER KAR ILIKLARI 48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAHUKKUKLARI 49 D ER UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENM SERMAYE 52 SERMAYE YEDEKLER 54 KÂR YEDEKLER 57 GEÇM YILLAR KÂRLARI 58 GEÇM YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 1.6. Gelir Tablosu Belli dönemdeki i letme faaliyet sonuçlar n s n fland rarak gösteren mali tablodur. Gelir tablosunda; sat lar, gelirler, sat lar maliyeti, giderler, kâr ve zararlara ait hesaplar ve belli dönemlere ait i letme faaliyeti sonuçlar s n fland r larak gösterilir. Ola an faaliyetlerden olu an gelir ve giderler ile di er gelir ve giderler ayr ayr gösterilir. Gelir ve giderleri farkl gruplar halinde sunmak ve onlar ayr t rmak, brüt kar marj, vergi öncesi ola an faaliyet kar ve net kar gibi baz performans ölçüm bilgilerini de sa lar Gelir Tablosunun Unsurlar Gelirlerin ve giderlerin temel özellikleri a a da oldu u gibidir Gelirler Gelirin tan m has lat n ve kazanc n ikisini birden içerir. Has lat i letmenin ola an faaliyetleri neticesinde ortaya ç kar; sat, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira gibi çe itli ekillerde görülebilir. Gelir, çe itli varl klar n elde edilmesini veya varl klarda art lar olmas n sa lar. Nakit, alacaklar, verilen mal ve hizmetlere kar l k al nan mal ve hizmetler gelirin örneklerini olu turur. Gelir, borçlar n tasfiyesinden de kaynaklanabilir. Örne in, bir i letme alacakl s na mevcut bir borcunun veya yükümlülü ünün kapat lmas kar l nda mal veya hizmet sa layabilir Giderler Gider tan m, zararlarda oldu u gibi i letmenin ola an faaliyetleri s ras nda do an giderleri de içerir. letmenin ola an faaliyetleri ile ilgili giderler, sat lar n maliyeti, ücretler ve amortismanlar gibi giderleri içerir. Giderler genellikle nakit, nakit benzerleri, stoklar, maddi duran varl klar n i letme d na ç k veya i letmedeki varl klar n de erlerinde azalmalar eklinde olu ur. 17

19 Zararlar gider tan m na giren di er kalemleri belirtir. Bunlar i letmenin hem ola an hem de ola an d faaliyetlerinden do abilir. Zararlar ekonomik yarardaki azal lar ifade eder ve özellikleri itibariyle giderlerden bir farklar yoktur. Zararlar; yang n, sel gibi felaketlerden olu an zararlar ile uzun vadeli varl klar n elden ç kar lmas sonucunda olu an zararlar gibi zararlar da kapsar. Giderlerin tan m, bir yabanc paran n kurundaki art tan dolay o para cinsinden olan borçlardaki art lardan kaynaklanabilen gerçekle memi zararlar da içerir Vergi Kanunlar nda Giderler Gelir Vergisi Kanununu (GVK) 38. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 6. maddesinde aç kland üzere Bilanço esas na göre ticari kazanç, te ebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve ba ndaki de erleri aras ndaki müspet fark olarak tan mlanm t r. Bu dönem zarf nda i letme sahip veya sahiplerince: 1- letmeye ilave olunan de erler bu farktan indirilir; 2- letmeden çekilen de erler ise farka ilave olunur. Ticari kazanc n bu suretle tespit edilmesi s ras nda, Vergi Usul Kanununun de erlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur. letmeler, hesap dönemi sonunda bilanço ç kar rlar. Bunun için i letmeye dahil mevcutlar, alacaklar ve borçlar tespit ederler. Daha sonra Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre de erlerler. Muhasebe uygulama genel tebli lerinde belirlenen esaslara göre Tek Düzen Hesap Plan na uygun olarak ç kar lan bilançoya Ticari Bilanço" bu bilançonun vergi kanunlar na göre düzenlenmi ekline ise "Mali Bilanço" denilmektedir. Vergi kanunlar n n uygulanmas nda Mali Bilanço esas al n r. Kazanç, dönem sonunda ç kar lan mali bilançolar üzerinden hesap dönemi sonunda ve ba ndaki özkaynak tutarlar n n kar la t r lmas suretiyle hesaplan r. Dönem sonundaki özkayna n dönem ba ndakine göre fazla olan k sm, yani müspet fark o dönemin ticari kazanc say l r. ayet dönem ba ndaki özkaynak dönem sonundakinden daha yüksekse aradaki fark, i letmenin zarar n gösterir. Ancak dönem içinde i letmeye d ar dan ilave olunan ve özkayna artt ran de erlerin bulunan farktan indirilmesi, i letmeden çekilmi ve özkayna azaltan de erlerin ise bu farka eklenmesi gerekmektedir. Kazanc n Tespitinde ndirilecek ve ndirilmeyecek Giderler Kazanç, safi tutar yla vergilendirilir. Elde edilen kazanc n safi tutar n n hesaplanmas nda i le ilgili yap lan giderlerin elde edilen has lattan indirilmesi gerekir. Nitekim, GVK ve KVK nda i letmelerin kazanç sa lamalar na veya elde edecekleri kazanc sürdürmelerine yönelik olarak yap lan giderlerin, gelirlerden mahsup edilece i düzenlemeleri mevcuttur. Ancak düzenlemeler yap lan her türlü giderin indirilmesine izin vermemektedir. Giderlerin indirilmesi aç s ndan esas olan vergi kanunlar ac s ndan kanunen kabul edilmeyen giderleri (KKEG) dönem içerisinde kazançtan dü memesidir. Ancak KKEG, giderin yap ld s rada dönem kazanc ndan dü ülmü ise, beyannamenin verilmesi s ras nda kazanca ilave edilecektir. A a da kazanc n tespitinde has lattan indirilecek ve indirilemeyecek gider çe itleri aç klanm t r. 18

20 ndirilecek Giderler: Kazanç elde etmek için yap lan bir k s m giderlerin vergi kanunlar nca has lattan indirilebilmesi ilkesi kabul edilmi tir. Hangi gider unsurlar n n gider olarak kazançtan indirilebilece i GVK 40 nc maddesi ve KVK nun 8 nci maddesinde say lan giderler has lattan indirilir. Ancak bir giderin indiriminin kabul edilebilmesi için giderin mutlaka: Kazanc n elde edilmesi ve yahut idame ettirilmesi amac yla yap lm olmas, Vergi kanunlar nda belirtilen haller müstesna olmak üzere, tevsik edici bir belgeye dayanmas gerekmektedir. Giderler ile kazanc n elde edilmesi veya sürdürülmesi aras nda nedensellik ba n n olmas gerekir. Yani giderle yürütülen faaliyet aras nda illiyet ba n n olmas gerekir. Örne in A letmesi taraf ndan gider kaydedilebilen gider, B letmesi için gider kabul edilmeyebilir. Harcaman n yap ld gelir, vergiye tabi bir gelir olmal d r. Vergiden muaf veya istisna edilen veyahut da vergiye tabi olmayan bir gelirle ilgili harcama gider kabul edilemez. (KVK md. 5) Gider maliyet unsuru olmamal d r. Baz giderler ya ticari mal maliyetine yada üretim maliyetine yada sabit k ymet maliyetine aittir. Gider hesap dönemi ile ilgili olmal d r. Gider gelirin harcanmas eklinde yap lmamas gerekir. Gider kazanç elde etmeye yönelik olmal d r. Kazanc n elde edilmesi ile ilgisi bulunmayan keyfi ve lüks nitelikteki sadece gelirin harcanmas na yönelik harcamalar gider kabul edilmez. Gider kar l nda maddi veya gayrimaddi bir iktisadi k ymet iktisap edilmi olmamal d r. Normal tamir bak m ve benzeri giderleri d nda iktisadi k ymetin de erini art racak giderler ile kiralanan bir gayrimenkulun de erini art racak ekilde (özel maliyet) yap lan giderler amortisman yoluyla gider yaz l r. Bu artlar n dikkate almas kayd yla, has lattan indirilmesi kanunen kabul edilen giderler unlard r: Kazanc n Elde Edilmesi ve dame Ettirilmesi için Yap lan Genel Giderler Kazanç ile ilgili olarak yap lan genel giderlerin indirilebilmesi için kazanc n elde edilmesi ve idamesi aras nda bir illiyet ba bulunmas, giderlerin kazanc n elde edilmesine yönelik olmas harcaman n ilgili oldu u gelir do uran olay n vergiye tabi olmas, yap lan gider kar l nda maddi veya maddi olmayan herhangi bir k ymet iktisap edilmemi olmas ve giderin maliyet unsuru olmamas gerekir. A a da say lan giderler genel olarak bu mahiyettedir. - K rtasiye, temizlik, s tma, ayd nlatma, su ve telefon gideri, - yeri, araç ve i letme faaliyetiyle ilgili mallar n kira giderleri, - Bina, ta t, emtia ve bunlara yönelik sigorta giderleri - Pazarlama, sat ve da t m giderleri, - Yap lan i le orant l temsil ve a rlama giderleri, - Finansman giderleri - Reklam giderleri, - malat sürecinde bulunmayan personel giderleri Yurt d ndaki ki ilere ödenen komisyonlar, reklam giderleri, reklamasyon ve simsariye giderleri, bu ekilde indirilebilecek giderlerdendir. 19

21 Götürü Gider Uygulamas : Vergi kanunlar nda ihracat, yurt d nda in aat, onarma, montaj ve ta mac l k faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yaz l giderlere ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri has lat n binde be ini a mamak art yla, yurt d ndaki bu i lerle ilgili giderlerine kar l k olmak üzere götürü olarak hesaplad klar giderleri de indirebilecekleri belirtilmi tir. Bu hükümle, baz giderlerin Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tevsik edilemedi i hallerde dahi ticari kazanc n tespitinde indirebilmelerine olanak sa lanm t r. 1 Götürü gider uygulamas ndan; ihracat, yurt d nda in aat, onarma, montaj ve teknik hizmetler ile ta mac l k faaliyetinde bulunan, (Dar mükellefiyet esas nda vergilendirilenler de dahil) i letmeler yararlanabilmektedir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan i letmelerin götürü gider kayd ve bunu kazanc n tespitinde indirim konusu yapmalar mümkün de ildir. n aat, onarma, montaj ve teknik hizmet faaliyetlerinde götürü gider uygulamas na esas al nacak has lat, i letmelerin bu faaliyetlerinden elde edilen ve genel esaslar çerçevesinde tevsik edilen döviz cinsinden yurt d has lat ifade etmektedir. Azami götürü gider tutar n n hesaplanmas nda, kazanc n Türkiye'de genel netice hesaplar na intikal ettirildi i tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankas döviz al kuru esas al nacakt r. Buna göre azami götürü gider tutar, mükellefin döviz cinsinden in aat, onarma, montaj ve teknik hizmet has lat na söz konusu tarihteki döviz kurunun uygulanmas suretiyle tespit edilecektir. Örnek:(T) Anonim irketi, 2009 y l nda döviz kar l yap lan ihracattan TL has lat elde etmi tir. irketin an lan y lda ihracat faaliyeti ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu'nun 40' nc maddesinin birinci bendi kapsam na giren genel gider toplam TLd r. Bu giderlerin TL 'n n belgesi temin edilememi tir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutar a a daki ekilde hesaplanacakt r. Belgelendirilmi giderler: Belgelendirilmemi giderler Toplam giderler : : TL : TL : TL Belgesiz giderlere kar l k olmak üzere kazançtan indirilebilecek götürü gider tutar ; x %0.05=) : TL Kanunen kabul edilmeyen giderler ( =) : TL Kazançtan indirilecek belgeli giderler ile götürü olarak hesaplanan giderlerin toplam ( =) : TL Hizmetli ve çilerin yerinde Veya yerinin Mü temilat nda a e ve bate, (Yiyecek ve Bar nma) Giderleri ile Tedavi ve laç Giderleri Ödenen Sigorta Primleri ve Emekli Aidatlar letmede çal an hizmetli ve i çilerin i yerinde veya i yerinin eklentilerinde, yiyecek ve bar nma giderleri ile tedavi ve ilaç giderleri kazanc n tespitinde gider olarak dikkate al nabilir. Ancak bu giderlerin i yerinde veya i yerinin eklentilerinde yap lmas artt r. 1 Götürü gider indirimi olarak da adland r lan bu uygulamaya ili kin olarak Maliye Bakanl 'nca 194, 197 ve 233 Seri Numaral Gelir Vergisi Genel Tebli leri'nde ayr nt l aç klamalar yap lm t r. Dar mükellefiyete tabi olan mükelleflerin Türkiye ile yabanc memleketler aras nda yapt klar ula t rma i lerinden elde ettikleri kazançlara ili kin olarak götürü gider uygulamas ndan yararlanmalar söz konusu de ildir. 20

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı