HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D."

Transkript

1 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

2 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak hedef alırlar. Normal hücrelere kemoterapiye göre yan etkileri daha azdır. İlaç direci gelişimi daha azdır. Kümülatif yan etkileri daha azdır. Doz sınırlayıcı yan etkileri daha azdır.

3 Anti-VEGF Stratejileri 1. AntiVEGF antikorları 2. AntiVEGF Reseptör Antikorları p85 ras PLCg GRB2 SOS 3. VEGFReseptör Tirozin kinaz inhibitörleri

4 Bevacizumab VEGF yi bağlar Anti-VEGF antikoru (Bevacizumab) VEGF P P P P VEGFR-1 P P P P VEGFR-2 Endotel hücresi Presta et al. Cancer Res. 1997;57:4593.

5 Bevacizumab Rekombinant İnsan monoklonal IgG1 antikoru VEGF e bağlanarak VEGF ün yüzey endotel hücreleri üzerindeki reseptörleri ile etkileşimini engeller(flt-1 ve KDR) Endotel hücre proliferasyonu ve yeni damar oluşumunu engeller.

6 ENDİKASYONLARI Metastatik kolorektal kanserlerde intravenöz 5- Florourasil bazlı kemoterapilerle birlikte 1. ve 2. basamakta Unrezektabıl, lokal ileri evre veya metastatik KHDAK da karboplatin ve paklitakselle birlikte Metastatik Her-2 (-) kemoterapi almamış meme kanserli hastalarda paklitakselle birlikte.

7 SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLER Gastrointestinal perforasyon, fistül formasyonu, intra-abdominal abse ( %2,4) Gastrointestinal sistem dış fistül formasyonu (< %3) Yara iyileşmesi komplikasyonları (%0,8) Hemoraji

8 Arteriyel tromboembolik olaylar Hipertansiyon Reversibıl posterior lökoensefalopati Nötropeni ve enfeksiyon Proteinüri Konjestif kalp yetmezliği İnfüzyon reaksiyonları

9 GEÇ YAN ETKİLER Gastrointestinal perforasyon (fistül formasyonu, intra-abdominal abse ile komplike olabilir ( %2,4) Pazarlama-sonrası klinik çalışmalarda %1 % 30 u fatal seyirli Genellikle ilk 50 haftada Bir yıla kadar görülebilir. Perforasyon olan hastalarda tedaviyi kalıcı olarak kesmek gereklidir.

10 Gastrointestinal perforasyon çalışma kontrol Kemo-Bev % 3. kol AVF2107 (IFL+-bev) AVF2192(Fl +-bev) 0, FU/LV+bev ECOG 3200 (FOLFOX+bev 0 1 1,3 bev tek başına

11 GI perforasyon için risk faktörleri Akut divertikülit İntra abdominal abse GI obstrüksiyon Perforasyon bölgesinde tümör Abdominal karsinomatozis Abdominopelvik radyoterapi Daha önce abdominal cerrahi (kolorektal, pankreas, over)

12 Gastrointestinal sistem dışı fistül formasyonu (< %3) Fatal olabilir. Trakeo-osefajiyal, bronkoplevral, biliyer, vajina ve mesane. 6 ay içinde gelişebilir. Tedaviyi kalıcı olarak kesmek gerekir.

13 Proteinüri Çalışmalarda : Grade 3-4 proteinüri (> 3,5gr/24 saat) % 3 - En sık metastatik RCC lu hastalarda yapılan çalışmalarda görülmüştür % Nefrotik sendrom % 0,5 Bevacizumabın kesilmesinden sonra geç dönemde de protienüri normal sınırlara gelmemektedir.

14 Konjestif kalp yetmezliği % 2 oranında Daha önce antrasiklin alanlarda % 3,8 Paklitaksel + Bevacizumab alanlarda % 2,2

15 Hipertansiyon Grad 3-4 HT Görülme sıklığı % 8-18 arasında değişmektedir. Hastaların % 1,7 sinde kontrol edilemeyen HT gelişebilir. ACE inhibitörleri, Beta blokerler, diüretikler, Ca kanal blokerleri ile kontrol altına alınabilir. Tedavi sırasında 3-4 haftada bir tansiyon kontrolü Tedavi sonrasında 4 aya kadar tansiyon takibi gerekir geç dönemde de HT görülebilir.

16 Tümör EGFR Ekspresyon oranı Meme 14 % - 91 % Kolon 25 % - 77 % Akciğer kanseri 40 % - 80 % (KHDAK) Baş-Boyun 80 % - 95 % Over 35 % - 70 % Pankreas 30 % - 50 %

17 İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Ailesi EGF, TGFa, b Cellulin Amfiregulin, HB-EGF Spesifik ligantı yoktur dimer parteneri olarak fonksiyon görür Heregulinler NRG2 NRG3 Heregulinle β-selulin TK TK TK erbb1 HER1 EGFR erbb2 HER2 neu erbb3 HER3 erbb4 HER4

18 EGFR nin Yapısı Ekstraselüler Domain Transmembran Domain TK Intraselüler Domain

19 EGFR tyrosine kinase inhibitörleri EGFR sinyallerini inhibe etme stratejileri Anti-ligand Anti-EGFR mab ler mab ler Bispesifik Ab ler Immune effectör hücreler ATP TK TK TK TK

20 CETUKSİMAB Cetuximab + radyoterapini x radyoterapi çalışmalarında bütün toksisite düzeyleri göz önüne alındığında geç radyasyon toksisitesi eş zamanlı Cetuximab alan gurupda daha fazla bulunmuştur. Grad 3 ve 4 toksisite yönünden ise guruplar arasında geç toksisite yönünden fark bulunamamıştır.

21 En çok etkilenen bölgeler Tükrük bezleri Larinks Subkutan doku Mukozmemranlar Osefagus Deri

22 Panitumumab Vectibix (panitumumab) bir rekombinant, insan IgG2 kappa monoklonal antikorudur spesifik olarak EGFR ye bağlanır EGFR eksprese eden kolorektal tümörlerde endikedir. Hipomagnezemi yapar. Tedavi sırasında ve tedavi sonrasında 8 hafta boyunca Mg ve Ca düzeyleri izlenmelidir.

23 ERLOTİNİB Epidermal büyüme Faktör Reseptörü (HER1/EGFR) tyrosine kinaz inhibitörü. Lokal ileri evre ve metastatik KHDAK unda daha önce en az bir kemoterapi alanlarda Lokal ileri evre anrezektabıl ve metastatik pankreas kanserinde gemcitabin ile birlikte

24 Yan Etkiler Cilt döküntüleri Diyare Ateş Pulmoner toksisite

25 Erlotinib Erlotinib ile yapılan tüm çalışmalarda (4900 hastada) pulmoner toksisite %0,7 Semptomlar erlotinib tedavisi başladıktan 5 gün ile 9 ay arasında ortaya çıkabilir.( ortalama 39 gün)

26 pnömoni, radyayon pnömonisi, hipersensitivite pnömonisi, interstisyel pnömoni, interstisyel akciğer hastalığı, obliteratif bronşiolitis, pulmoner fibrozis, ARDS,

27 Akciğer kanseri çalışmalarında vakaların çoğu Eşzamanlı veya daha önceden kemoterapi alan hastalarda Daha önce radyoterapi alan hastalar Akciğer parankim hastalığı olanlar Metastatik akciğer kanseri olanlar Pulmoner enfeksiyonu olanlar

28 . Açıklanamayan ateş, öksürük, dispne varsa tedavi kesilmeli. Tanısal işlemler yapılmalı İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı konulursa tedavi kalıcı olarak kesilmeli

29 Gefitinib Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (HER1/EGFR) tiyrozin kinaz inhibitörü. Benzer pulmoner toksisite görülmektedir.

30 TRANSTUZUMAB EGFR-2 proteini (her-2) ye karşı geliştirilen monoklonal antikor.her-2 proteininin ekstraselüler domainini bağlar

31

32 KARDİYOTOKSİSİTE PATOGENEZİ Her-2 embriolojik kardiogenezisde önemli bir rol oynamaktadır. Her-2 yetişkin miyokardında PCR la gösterilmiştir. Antrasiklin kullanan hastaların miyokardında daha fazla HER 2 saptanmıştır. Radyoaktif olarak işaretlenmiş herseptinin miyokartta da tutulduğu gösterilmiştir. Lee et al; Nature, 1995 Behr et al; N. England J Med; 2001

33 Doksorubisinle daha önce tedavi edilen hastlarda Gizli miyokart hasarı Supklinik disfonksiyon ve anormal histoloji oluşturur. HER2-neu + GP130 kardiak hasarın tamiri için gereklidir Herseptin bu mekanizmayo bloke ediyor olabilir. Ewer et al; Proc. ESMO 2002 Abs.# 184

34 Trastuzumaba bağlı kardiotoksisitenin ErbB/neuregülin yolu üzerinden geliştiği düşünülmektedir.transtuzumab neuregülinin miyokarttaki koruyucu etkisini kısmen bloke etmektedir. ChienKR..Cell1999;98: Crone SA,, et al..natmed 2002;8:

35 Transtuzumab+antrasiklin kardiyotoksisite %27, KKY %16 (NYHA klas III, IV) Transtuzumab+paklitaksel kardiotoksisite %13, KKY %2 Transtuzumab (tek başına) Kardiotoksisite % 3-7, tedavi dozu veya süresinden bağımsız.

36 Docetaksel,vinorelbin, platinlerle kombinasyonunda toksisite daha az. HERA,NCCTG N9831,NSABP-B31 çalışmaları adjuvan Kt+ transtuzmabın hastalıksız sağkalım katkısını göstermiştir. LVEF nundaki düşüşe bağlı olarak tedavi kesilir. Tedavi kesildikten sonra genellikle düzelir.

37 MONİTORİZASYON Endomyokardiyal biopsi LVEF (RNVG, 2D EKO) Antimyozin antikor sintigrafisi Troponinler

38 Glomerulopatİ: Pazarlama sonrası çalışmalarda nadirde olsa glomerulupati ve nefrotik sendrom görülmüştür Vakalar tedavinin 4. ayı ile 18.ayı arasında bildirilmiştir. Patoloji membranöz glomerulonefrit, fokal glomeruloskleroz Komplikasyonlar Volüm yüklenmesi Konjestif kalp yetmezliği.

39 Lapatinib EGFR/ErbB1 ve Her2/ErbB2 yi inhibe eden oral dual bir tyrozinkinaz inhibitörü. Refrakter metastatik meme kanserinde ve beyin metaztazlarında etkili hasta 1674 ü meme CA 1094 ü 6 aydan fazla lapatinib kullanmış. Semptomatik ve asemptomatik LVEF azalması meme CA lı ve diğer hastalarda %1,3 Semptomatik LVEF azalması nonprogresif ve geri dönüşümlü.

40 Imatinib Mesylate (Gleevec, STI571, CGP57148B) ABL, BCR-ABL, PDGFR and KIT tyrozine kinazların potent inhibitörü

41 Geç yan etkiler Klinik çalışmalarda : Ciltte incelme Kolay yaralanma Saçlarda incelme Supkonjiktival hemoraji Halsizlik Anemi

42 Uzun dönem kullanımda Yapılan hayvan deneylerinde : Hapatik : hepatoselüler nekroz, safra yolu nekrozu safra yolu hiperplazisi Renal : BUN, Kreatininde artış Kardiak : kardiyomyopati İmmünsüpresyona bağlı yan etkiler : fırsatçı enfeksiyonlarda artış

43 Sunitinib Gastrointestinal stromal tümörlerde İmatinib mesilat sonrası ve RCC da endike olan bir mültikinaz inhibitörü. Sunitinib ile tedavi olan hastaları %21 inde LVEF nunda normalin altına düşüş izlenmiş ancak geri dönüşümlü ve asemptomatikmiş. Bulgular 1. ay ile 14. ay arasıda çıkabiliyor. LVEF %50 nin altına inerse veya %20 den fazla azalırsa doz azaltılmalı yada tedavi kesilmelidir.

44 Uzun süreli tedavilerde hastalar HT (%20) ağır HT (%4) Hipotiyroidi (%4) yönünden yakın takip edilmelidir.

45 CD20 antigen - Hidrofobik 35 kd fosfoprotein - Sadece B hücrelerinde eksprese edilir. - B hücreli lenfomaların %90 nından fazlasında mevcuttur. - Hücre siklusunun başlaması ve diferansiyasyon için gereklidir. Rituximab Kanser tedavisi için FDA onayı alan ilk antikor. NHL tedavisinde endike Rituximab: Anti-CD20 Monoklonal Antikor

46 B lenfositler üzerindeki immünoterapi hedefleri DR CD19 slg CD20 CD22 B lymphocyte

47 Rituksimab ın etki mekanizması Anderson et al. Biochem Soc Trans 1997; 25:705-8; Golay et al. Blood 2000; 95:3900-8; Reff et al. Blood 1994; 83:435-45; Clynes et al. Nat Med 2000; 6:443-6; Shan et al. Cancer Immunol Immunother 2000; 48:673-83

48 Uzun dönem yan etkileri B hücre deplesyonu yapmaktadır.( RA,SLE, MS de de kullanılmaktadır. ) Enfeksiyon Bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artar. Hepatitis B reaktivasyonu olabilir.

49 Rituksimab viral enfeksiyonlara neden olabilir veya viral enfeksiyonları reaktive edebilir. Rituximaba bağlı Progresif multifokal lökoansefalopati (PML) vakaları bildirilmiştir. JC virüsü yetişkinlerin % 80 nında latent olarak bulunur ve rituksimab kullanımıyla reaktive olarak PML yapabilir. Yaklaşık SLE hastanın katıldığı bir çalışmada 2 vaka bildirilmiştir. Pazarlama sonrası geri bildirimlerde vakaları sayısı artmıştır.

50 1.Vaka : 70 y bayan lupus nefriti ve hemolitik anemi. Yılda iki kez Rituksimab alıyor. Steroid kullanıyor 2. yılın sonunda vertigo, yürüme güçlüğü gelişiyor. MRI : multibıl lezyonlar. Biobsi : klasik PML bulguları. 45 y bayan hasta, steroid ve siklofosfamid kullanıyor yılları arasında 3 kür rituksimab alıyor da PML gelişiyor.

51 Romatoid artritli ve rituksimab kullanan 3 hastada psöriasis aktivasyonu rapor edilmiştir.( tedavinin 16. ve 20. aylarında ) B hücre deplesyonuna bağlı T hücre hiperaktivasyonu? B hücrelerinin T hücreleri üzerindeki kontrolünün kaybolması? Kleinman M.D Arthritis & Rheumatism. 2007

52 İbritumomab Tiuxetan (Zevalin) Relaps ve refrakter düşük gradlı follüküler veya transforme B-hücreli lenfomalarda, ritüksimaba refrakter NHL de endike.

53 İkincil Maliynite: Zevalinle tedavi gören 349 hastadan %2 sinde gelişmiştir. Tedavi başlangıcından ortalama 8-34 ay sonra Tanıdan 4-14 yıl sonra Bir hastada grad 1 menenjioma Üç hastada miyelojenik lösemi İki hastada myelodisplastik sendrom

54 3 ay ile 4 yıl arası takiplerinde hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlar görülmüştür. Sepsis Ampiyem Pnomoni Febril nötropeni Kolanjit

55 Karsinojenik ve mutajenik etkisini test etmek için uzun dönem hayvan çalışmaları ve erkek ve kadın fertilitesine etkileriyle ilgili çalışmalar yoktur. Radyasyon potansiyel bir karsinojen ve mutajen olduğundan zevalinin potansiyel olarak erkek ve kadın gonadları üzerinde toksik etkisinin olması beklenir. Tedavi sırasında ve sonraki 12 ayda etkili bir doğum kontrolü gereklidir.

56 Bexxar I-131 Tositumomab Tositumomab ve I 131 Tositumomab içeren anti-neoplastik radyoimmünoterapotik. Tositumomab CD20 antijenine karşı bir murine IgG 2a lambda monoklonal antikorudur. CD20 pozitif, transforme veya olmayan rituksimaba dirençli, kemoterapi sonrası nüks eden folliküler, non-hodgkin lenfomalarda endikedir.

57 Klinik çalışmalara katılan hastalarda : miyelodisplatik sendrom ve lösemi gelişme riski %8, uzamış hasta alımında ise % 2 bulunmuştur. 20. ile 35. aylar arasında tespit edilmiştir.

58 Görülen diğer kanserler non-melanomatöz cilt kanserleri. Meme Akciğer Mesane Baş-boyun Kolon melanoma

59 Hipotiroidizm gelişebilir yıllık tiroid fonksiyonu takibi yapılmalıdır.

60 ALEMTUZUMAB Alemtuzumab rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen Hücre yüzeyi CD52 glikoproteinine karşı geliştirilen antikordur. Alkilleyici ajanları kullanmış ve fludarabine dirençli B-hücreli KLL hastalarında endikedir.

61 Orta ve uzun dönemde Ciddi yan etkiler Skonder maliyniteler Testiküler tümörler, Prostat kanseri, Plazma hücre diskrazileri, Sekonder lösemi, Yassı hücreli karsinoma, Agresif lenfomaya dönüşüm

62 Pazarlama sonrası araştırmalarda Tümörlizis sendromu, Good-pasture sendromu, Graves hastalığı, Guillan barre sendromu optik nöropati, MS li hastalarda yapılan bir çalışmada bir hastada ITP bildirilmiştir.

63 BERTOZOMİB Bertozomib hücrelerde 26S proteozom un kimotripsin benzeri aktivitesini bloke eder. Daha önce en az bir basamak tedavi almış olan Multibıl myeloma hastalarında Daha önce en az bir tedavi almış mantle hücreli lenfoma hastalarında endikedir..

64 Kronik kullanımında görülen yan etkiler. Hayvan çalışmalarında insanlara uygulanan doz ve sürede verildiğinde Anemi, trombositopeni,gastrointestinal, nörolojik, ve lenfoid sistem toksisiteleri izlenmiş Nörotoksik etki aksonal şişme, periferik sinirlerde, dorsal sinir köklerinde, medulla spinalis yollarında dejenerasyon şeklinde izlenmiş Klinik çalışmalarda : daha çok duyu nadiren miks tipte duyu kaybı izlenmiş. Beyinde, gözde, ve kalpde multifokal kanamalar görülmüş.

65 PN nin derecesi,belirti ve bulgular Doz modifikasyonu Grad 1(parestezive/veya refleks kaybı)ağrı veya fonksiyon kaybı olmadan Değişiklik yok Grad 1 ve ağrı veya grad 2(fonksiyonları etkiliyor ama günlük aktiviteleri değiştirmiyor) Doz 1mg/m² ye düşülür Grad 2 ve ağrı veya grad 3(günlük aktiviteleri etkiliyor) Tedaviyi durudur,toksisite geçince 0,7mg /m² den başla haftada bir doz ayarlaması yap Grad 4(kalıcı duyukaybı) Tedaviyi kes

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER Dr. Şefika Arzu Ergen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AMAÇ Tümörlü dokulara veya hedef hacime tedavi edici

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı