VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS"

Transkript

1 VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS Çeliklerin kaynak kabiliyetine etkisi bakımından alaım elementleri hususunda u temel kaide geçerlidir: alaım elementi ne kadar az olursa kaynak kabiliyeti o kadar fazla olur. % 0,2'ye kadar karbonun bu bakımdan, etkisi ihmal edilebilir mertebededir. Silisyumunki elverisiz ise de yüksekçe manganez ilâvesiyle olumsuz etki yok edilir. % 0,3'e kadar molibden ve vanadium kaynak kabiliyetini bozmaz, buna karılık çeliin mukavemetini artırır. Krom, nikel, alüminyum ve tungsten daha % 0,1'den itibaren, sert oksit tabakası tekil ederek, kaynak kabiliyetini bozar. Elektrikli direnç kaynaklarında (punta, diki, projeksiyon kaynakları) bu sınır geniler öyleki hava çelikleri (18 W, 4 Cr, 1 C veya 2,5 W, 2,7 V, 4 Cr, 0,95 C, 2,3 Mo) bu yöntemlerle iyi kaynak edilebilirler; yüksek alaımlı, havada sertlemeye meyilli çeliklerin yava soutulması veya uygun bir tavlamaya tabi tutulması tavsiye edilir. Gaz ergitme ve elektrik ark kaynaklarında alaım elementlerinin cins ve miktarlarının, kaynak kabiliyeti üzerine büyük etkisi vardır. Bu ilâve elementlerin dıında ön ısıl ilemler, bizzat kaynaın uygulanması sırasındaki ısı oranları, çekme olanakları, (özellikle sertlemeye ve gevreklemeye meyilli malzemede) önemli rol oynarlar. Adi çeliklerin çou, desoksidasyon yönteminin bir kalıntısı olarak, önemli miktarda manganez içerir. Bunun dıında silisyum, kükürt ve fosfor gibi saflıı bozan elementler de mamul çelikte az ya da çok miktarda bulunur. Bu tür ademi safiyetlerin mekanik nitelikler üzerindeki etkisi geni ölçüde bu elementlerin çeliin dokusu içinde daılı ekline balıdır. Bahis konusu saflıı bozan elementlerin alaımlamasına hâkim denge diyagramının likidus ve solidus çizgileri, ek. 39 b de olduu gibi birbirlerine yakın iseler sıvı ve katının bileimleri katılamada az çok aynı kalacaktır. Bu da, ingotun dokusu içinde herhangi bir kristalde ibu elementlerin göreceli olarak homogen bir daılıına götürecektir. Bununla birlikte, likidus ve solidusun ek. 39 a'da olduu gibi birbirlerinden iyice ayrılmı olmaları halinde, S bileimde neredeyse saf metal ilk olarak L bileiminde sıvıdan çökelecek, böylece de saflıı bozan element son olarak katılaan sıvı içinde, yani kristal sıvılarında younlamı olacaktır. Mutat olarak «çekirdekleme» diye adlandırılan bu etkiden daha önce söz etmitik. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

2 Silisyum ve manganez açısından katı çelikte kristaller hiçbir zaman geni ölçüde çekirdeklemezler ve bu elementlerin çelik içinde katı halde eriyebilme kabiliyeti olduundan, mikro-içyapıda hiçbir zaman ayrı bileken olarak görünmezler. Öbür yandan kükürtle fosfor, ciddi ekilde toplanırlar ve yeterince var olmaları halinde, katılama sırasında, sırasıyla demir bileikleri eklinde, austenit tane sınırlarına çökelirler. Bu bileiklerin çelik içinde katı halde alçak erime kabiliyeti nedeniyle bu çökelmelerin etkileri daha da aırlaır. Silisyum, manganez gibi, ergimi çelik üzerinde oksit temizleyici ve «kalman», yani gazlan, özellikle oksijeni balayarak çeliin karbonu ile reaksiyona girip karbon oksit olumasını önleyici etkiyi haizdir; dökme çeliin «sıkılıı» nı artırır. Ayrıca sair elementlerin çökelmesini önler. % 0,5'ten fazla oranda, çekme mukavemetini ve belirli koullar altında da akma sınırını yükseltir (kopma uzaması ve çentik darbe mukavemetine etkisi yoktur). % 1,5'ten fazla silisyum çelii aınmaya dayanıklı kılar. Silisyum, çeliin souk çekilme kabiliyetini (derin çekme) azaltır. Kazan imalâtında kullanılan krom-molibden çeliklerinin % 0,6dan fazla silisyumla alaımlandırılmaları halinde bunların pullanmaya (tufal dökmeye) mukavemetleri artar. Karbonsuz ve % 4'e kadar silisyumlu çelikler, magnetik özellikleri itibariyle elektrik makinaları imalinde kullanılırlar. Silisyumlu çelikler sıcakta tane tabalamasına eilimli olurlar. Kaynakta silisyum, ancak çok yüksek miktarda bulunması halinde zararlıdır (manganez oranı yükseltilirse silisyumunki de artırılabilir); % 0,7'den itibaren, ergitme kaynaklarında önlem alınmazsa silisyum oksiti, kolaylıkla gözenek ve çatlaklar hasıl eder. Alaımsız elektrod çekirdekleri kaide olarak çok az silisyum içerirler. Burada da silisyummanganez oranı önemlidir. Tekabül eden miktarda karbon ve manganez bulunmaması halinde % 0,15-0,5 oranında silisyum, gözenek teekkülü bakımından kritiktir. Gözenekler ya karbon oksidinden, veya silisyumun örtü rutubeti veya örtüde (bulunan maddelerin yanmasından hasıl olan gazlarla reaksiyon haline girmesinden ileri gelir. Bildiimiz gibi bazik elektrodlar bunda istisna tekil ederler. Burada önemli bir soruna temas etmekte yarar vardır. Daha önce de gördüümüz gibi, herhangi bir alaımın nitelikleri sadece var olan fazların karakteriyle deil, aynı zamanda, içyapıda mevcut olan tanelerin boyutu tarafından da etkilenir. Tavlanmı bir çelikte ferrit ve perlit tanelerinin boyutu, nitelikleri etkileyip kendilerinden itibaren soumada olutukları austenit tanelerinin boyutuna da bir ölçüde balıdır. Üst kritik sıcaklıın (Ac 3 ) üstünde var olan austenitin tane boyutunun da sürekli souma sırasında dönüüm derecesi veya, isotermal (sabit sıcaklık) koullarda çeliin sertleme karakteristikleri üzerinde belirgin etkisi vardır. Bir çelik ısıtıldıında, austenitik tane boyutu, austenitin olutuu sıcaklıkta, asgaridedir; sonra, ısıtma sürdürülünce, tanelerin boyutu önce sıcaklıın, sonra da sürenin fonksiyonu olarak artar. ek. 40, iki farklı çelik için tane boyutu-sıcaklık ilikisinin tabiatını gösterir. Çeliklerden birinin taneleri, üst kritik sıcaklıın üstüne çıkılır çıkılmaz kabalamaya balar. Oysa ki öbür çelikte taneler, Ac 3 ' ün ancak hayli üstüne çıktıktan sonra belirgin ekilde kabalaır. Gecikmi kabalama arzeden bir çelik, ince taneli; kritik sıcaklıın üstüne ısıtılır ısıtılmaz derhal kabalaan KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

3 çelik de kaba taneli çelik adını alır. Çeitli çeliklerin tane büyüme eilimi, imalı sırasında desokside olu ekline balanmaktadır. Alüminyumla desokside olmu çelikler ince taneli karakteristie eilimli olup silisyumla desokside olmu olanlar genellikle kaba taneli tabiatı haizdirler. Vanadium, titanium, zirkonium, vb. tane büyümesini önleyicilerin eklenmesi de çeliklerde ince tane karakteristiklerini tevik eder. Silisyum, ısıya dayanıklı çeliklerin bileimine de girer ve aaıda göreceimiz gibi katı eriyik içinde tamamen erir. Manganez, oksit temizleyici özellii nedeniyle çeliklerde belirli bir miktarda daima bulunur. % 0,8'in altında Mn içeren çeliklere Mn ile alaımlı çelik adı verilmez. Mn, çekme mukavemetini, akma sınırını, aınma mukavemetini ve düük karbon halinde de, çentik darbe mukavemetini yükseltir. Karbonun da aynı oranlarda yüksek olması halinde, kritik souma hızını düürmek suretiyle sertleme kabiliyetine yardımcı olur. Keza kükürtün çeliin sünekliine olan olumsuz etkisine de, manganez sülfürü tekil ederek, karı koyar. % 0,8-3 arasında Mn içeren çeliklere perlitik manganez çelii adı verilir. % 1,5'dan fazlası, fazla ısınmaya hassasiyeti artırmaya meylettirirse de bu keyfiyet biraz vanadium ilâvesiyle önlenir. Yüksek manganez miktarı çeliin su alma gevrekliini artırır fakat bu dahi vanadium veya molibden ilâvesiyle azaltılır. Normalizasyon tavlamasında, manganezin A 3 transformasyon çizgisini aaıya kaydırdıını gözönünde tutmalıdır (kazan imali). % 10 ilâ 15 manganez, aynı zamanda karbon veya sair alaım elementlerinin (krom) bulunmasıyla yüksek oranda austenitik doku hasıl eder. Düük veya orta karbonlu perlitik mangan çeliklerindeki mangan miktarı kaynak kabiliyeti bakımından elverilidir. Austenitik manganez çeliklerinin kaynaında, bunların yüksek sıcaklıkta uzama katsayıları güçlüklere sebep olur. Manganezin nikel gibi austeniti stabilize etmesine karın nikelin aksine, karbürleri de stabilize edici etkisi olup kendisi dahi Mn 3 C karbürünü oluturur. Gerçekten çeliklerdeki alaım elementlerinin kimi belirgin olarak katı eriyik, kimi de karbür fazı oluturma eilimi gösterir (ek. 41). Belli bir alaım elementi, örnein manganez, tipik olarak hem bir katı eriyik hem de bir karbür oluturacaktır. Tabloda X'lerin, tam katı eriyik veya karbür olumasını temsil eden çizgilere göre pozisyonu, kabaca bu fazların her birine giren alaım elementi oranını gösterir. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

4 Manganez için X, örnein, manganezin yaklaık dörtte üçünün demir içinde katı eriyik halde, geri kalan dörtte birinin de karbür fazında olduunu ifade eder. Silisyum gibi çeitli elementler, katı eriyik içinde tamamen erir. Titanium gibileri de az çok tamamen karbür fazlarında bileir. Yüksek manganezli austenitik çeliin tipik örnei «Hadfield» çelii olup bunda Mn = % 12,5 ; C = % 1,2 dir. Her ne kadar bu çelik austenitik ise de oda sıcaklıına kadar yava soumaya bırakıldıında bazı karbür çökelmeleri vaki olacaktır. Bu nedenle çelie 1050 C'de su vererek karbon eriyik halde tutulur. Kaynak sırasında ısı yükselmesi nedeniyle bu karbürlerin çökelmesiyle vaki olan gevrekleme çatlamalar meydana getirdiinden parçanın ısısının 250 C'ı geçmemesi için önlemler alınır. Döneceiz konuya. Hadfield çeliinin kopma mukavemeti 849 N/mm 2 ; uzaması % 40; sertlii yüzeyde 550, göbekte 200 Brinell'dir. Bu deerlerden yüksek manganezli austenitik çeliin fevkalâde tok ve darbeye dayanıklı olduu görülür; her ne kadar göreceli olarak yumuak ise de aınmaya son derece iyi dayanır. Görünürde çelikili olan durum, mekanik çalımanın yüzeyde çok büyük sertlik hasıl etmesiyle izah edilirse de bunun nedeni hâlâ bilinmemektedir. Yüksek manganezli çelik, konkasör çeneleri, draglayn kepçeleri, elevatör zincirleri... gibi hem darbeye, hem de aınmaya mukavemetin arandıı parçaların imalinde kullanılır. Krom, az miktarda (% 0,4'e kadar) olursa tavlanmı haldeki çeliin çekme mukavemet ve metanetini artırır, akma sınırını çok az azaltır. Daha yüksek krom oranları (% 0,8-1,0), sıcakta mukavemeti çok artırır, tufal dökmeyi azaltır ve çelii fazla ısıtmadan etkilenmez hale getirir. Krom, karbür tekil ettiinden, yüksek karbon ve kromlu çeliklerin ilenmesi zorlaır. % 1-1,5 kromlu dökme çelikler sert ve aınmaya dayanıklı olur. Az miktarda dahi krom, kritik souma sıcaklıını düürür; kaynakta (St 52), havada soumada bile, ana malzemeye ısının daılmasıyla sertleme tehlikesi belirir. Bu belirtilere ramen krom-molibdenli semantasyon, ıslâh ve imalât çelikleri ergitmeli kaynak kabul ederler. % 1 ilâ 6 kadar krom, az karbonlu çelikleri demir KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

5 karbürlerini ayrıtırıp tane sınırlarını daıtarak basınçlı sıcak hidrojene mukavemetli hale getirir. %13'ten fazla krom da çelii korozyona dayanıklı kılar. Daha yüksek krom oranı A 4 deime çizgisini alçaltır, aynı zamanda A 3 çizgisini yükseltir ye %15 kroma kadar gamma sınırını kaydırır; böylece hasıl olan Ferritik krom çelikleri kaynakta fazlaca tane kabalamasına meylederler. Bu fazla ısınmaya karı hassasiyet ve ısıtma ile hasıl olan karbür teekkülü sonucunda meydana gelen korozyon zorlamalarından ortaya çıkan tane daılması titan, tantal ve niobiumla alaımlandırılmak suretiyle geni ölçüde önlenir. Daha % 0,2 kromdan itibaren, çetin bir oksit tabakasının teekkülü nedeniyle, ergitme kaynaı güçleir. Krom eklenmesiyle gözlenen sertlik artıı talıca, kromun bir karbür stabilizatörü olup Cr 7 C 3 veya Cr 23 C 6, veya demir karbürüyle çift karbür hasıl etmesindendir. Alaım elementi olarak kromun balıca sakıncası tane büyümesine meylettirip bunun sonucunda da gevreklemenin hasıl olmasıdır. Bu nedenle kaynakta, ana metalin fazla ısınmasından veya normal ısıl ilem sıcaklıında çok uzun süre kalmasından kaçınılacaktır. Kromun alaım elementi olarak etkileri ek. 42'de görülür. Nikel, tavlanmı halde imalât çeliklerinde (% 1-5 Ni) mukavemet üzerinde az rol oynar; sertlemeye hassasiyeti artırır (% 3-5 Ni'de), 350 C'a kadar sıcakta mukavemeti ve sıcakta akı sınırını yükseltir. Bu sebepten de kazan imalinde kullanma yeri bulunur. Nikel kritik souma hızını düürür, özellikle kromla birlikte iyi bir tam sertleme hasıl eder. Bu çelikler çok dayanıklı olup semantasyon ve ıslâh çelii olarak kullanılırlar. Ancak, kaynakta, su almaya Çok meylederler.. % nikelli çelikler, tekabül eden karbon oranıyla birlikte havada sertlemeye yatkındırlar. Daha yüksek bir nikel oranı, çevre sıcaklıında deime çizgisini kaydırarak ausitenitik tane olumasını tevik eder ve korozyona mukavemeti yükseltir (austenitik Cr-Ni çelikleri). Genel olarak nikelli çeliklerin kaynak kabiliyeti iyidir. Tam karbonlu çelie nikel eklenmesi, A 4 noktasını yükseltip A 3 noktasını düürerek artan bir sıcaklık alanı üstünde austenitik fazını stabil kılma eilimini gösterir. Oda sıcaklıına yava soumadan sonra elde edilen içyapı, belli bileimde bir nikelli çelik için ek. 43 te görülür. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

6 Nikel, karbürleri labil (kararsız) kılıp bunları grafite ayrıtırmaya meyleder. Bu nedenle yüksek karbonlu çelie nikel eklenmesi tavsiye edilmez. Daha yüksek bir karbon oranı istendiinde genellikle manganez oranı yükseltilir: manganezin karbür stabilizatörü olduunu görmütük. Çekme mukavemetini ve tokluu artırmasının yanısıra nikel, tane inceltici etkiyi haiz olup alçak nikelli alçak karbonlu çelikler bu nedenle semantasyona çok uygun olurlar zira 900 C civarında uzun süre ısıtma sırasında tane büyümesi sınırlı olur. Nikel ve kromun birlikte eklenmesi halinde bu iki element birbirlerinin olumsuz etkilerini giderip her birinin olumlu etkileri birbirlerine eklenir. Bakır, % 0,5'e kadar ve normal souma ile çeliin mukavemetini deitirmezse de daha yüksek souma hızlarında etkili olabilir. 500 C'ın üstünde ısıtıp su vermekle, % 0,5'ten itibaren bakirli çelikler kısmî su alırlar. Düük oranlarda bile (% 0,2'ye kadar) bakır çelikte atmosferik korozyonun etkisini (pas teekkülü) azaltır. % 1 bakıra kadar malzemenin souk ve sıcak mukavemeti yükselir; mamafih böyle bir çelik, 1080 C'ın üstünde döüldüünde yüzey çatlamasına meyleder. (Bir nikel ilâvesi bu tehlikeyi önler). Pratikteki miktarlarla alaımlandınlmı bakirli çeliklerin kaynak kabiliyetinde deime görülmez. Molibden ilâvesi, düük oranlarda bile (% 0,2-0,5), kopma mukavemetini, C'lık sıcaklıklarda sürünmeye (creep) mukavemeti yükseltir. Taneyi inceltip sertlemede kritik souma hızını azaltır. Isıya dayanıklı çeliklerde % 0,3 ilâ % 1 molibden ilâvesi, koruyucu üst kabua mekanik zorlamalara karı mukavemet verir. Normal olarak kullanılan miktarlarda molibden, çeliin su alma kabiliyetini artırır, kaynak kabiliyetini azaltır. Bu nedenle molibden içeren çeliklerin kaynaında bazı önlemlerin alınması gereklidir. Alüminyum, oksit temizleyici ve kalman olarak vazife görür. Demir ve manganeze balanmı bakiye oksijeni kendi üzerine çekerek onu zararsız hale getirir. Aynı zamanda yourulmaya ve bazlara (kostik soda) mukavemeti artırır, soukta kırılganlıı azaltır. Kromsilisyum-molibdenli atee dayanıklı çeliklere % 0,8 Al ilâvesi, sıkı, iyi tutan, koruyucu KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

7 alüminyum oksit kabuu tekil ederek tufal dökmeye mukavemeti artırır. Mamafih bu kabuktan, çeliin kaynak kabiliyeti bir dereceye kadar etkilenir: alüminyumlu çelikler, oksi-asetilen kaynaında, ancak dekapan tozlar kullanılarak ve elektrik ark kaynaında da bazik elektrodlarla kaynak edilebilirler. Vanadium, çeliin su alma kabiliyetini hızla artırır. Oranı çok sınırlı olmalıdır. Nadiren % 0,1-0,2'nin üstüne çıkılır. Kükürt, aslında istenmeyen bir madde olup çeliklerde sınırlı miktarlarda bulunur. Çok yüksek bir saflık derecesinin aranmadıı hallerde, müsaade edilen en yüksek kükürt miktarı % 0,06 civarındadır. Sadece, ilenmeyi kolaylatırmak için, automat çeliklerinde % 0,3'e kadar çıkılır. Sızdırma sakıncasının dıında, müsaade edilen oranlar içinde kükürt çeliin özelliklerini ve kaynak kabiliyetini fazlaca etkilemez. Çelikte daha yüksek miktarlarda kükürt ve fosfor bulunması kaynak çatlaklarının nedenini tekil eder. Mamafih bunlar sadece kükürt oranına atfedilemez: onun daılı eklide, sadece, yine mevcut sair alaım elementlerinin cinsi ile beraber, bu yönde rol oynar (manganez, titanium, krom ve alüminyum kükürtü küresel hale getirerek olumlu, nikel ve molibden onu film haline sokarak olumsuz etki yapar). Yeterli derecede yüksek manganez miktarı ile kükürt, zararsız küresel manganez sülfürü haline gelir. Mamafih, akıcılıı yüzünden kristalleri sarmaya meyleden demir sülfürü, gevrek bir malzeme olarak dokuya zarar verir, döme eylemi esnasında vaki sıcak kırılmadan sorumlu olur. ster ana metalden, ister elektrod çekirdeinden, isterse de örtüden gelsin, daha yüksek kükürt miktarı kaynak banyosuna girdiinde gözenekli bir kaynak metali hasıl eder ve dikite sıcak çatlamalara götürür. Yüksek manganez oranı buna karı koyar. Fosfor da, kükürt gibi, normlarda sınırlanmı olup en yüksek oran % 0,06 olarak tespit edilmitir. Özel çeliklerde daha da yüksek miktarlar aranır. Automat çeliklerinde, ilenen parçanın dı görünüü itibariyle daha yüksek fosfor oranına müsaade edilir (% 0,15'e kadar). Krom ve bakırla birlikte bulunduunda bazı oksitleyici gazlara karı kimyasal mukavemeti artırır. Keza abrazyona dayanıklılık artar. Bu yüzden kömür veya kok nakil vagonları bugün daha çok fosforlu çelikten imal edilmektedir. Sulanmaya meyli sebebiyle bu madde, malzemenin homojenliini geni ölçüde bozar. Çelii gevrek hale getirir ve soukta döülme kabiliyetini kısar. Sıcakta da tane kabalamasına götürür. Fosforlu çelikler krom ve bakır içeren bazik elektrodlarla mükemmelen kaynak edilebilirler. Yukarda gördüklerimizin ııı altında alaım elementlerinin, basitletirme bakımından sertlik ve süneklik olarak düüneceimiz mekanik özellikler üzerindeki etkilerini özetleyelim. KATI ERYK SERTLEMES Eritici metal içinde tamamen eriyebilen bir alaım elementinden bir miktar ilâve ederek süneklikten çok az kayıp karılıında hafif bir sertlik yükselmesi elde edilebilir. Ya ikame (yerine geçme) veya kristal sınırlarına sıkımı (interstitial) tipinde katı eriyik halinde bu yabancı atomların varlıı, gerilmi ebeke koulu yaratıp bu da hafif bir sertlik yükselmesiyle sonuçlanır. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

8 ÇÖKELME SERTLEMES Bir-alaım elementinin bir eritici metal içinde erime kabiliyeti, sıcaklık dümesiyle azalır. Durum, sıcak suda eriyen tuza benzer: su soudukça, sıcakken erimi tuzun bir kısmı kristal halinde eriyikten ayrılır. Yani sıcakken, eriyikte mevcut tuz miktarı, suda azami erime kabiliyetinin üstünde bir miktardadır. Aynı olay uygun tipte bir alaımda da vaki olabilir, yani katı eriyik soudukça alaım elementinin bir kısmı eriyikten ayrılıp kristalleebilir. Çökelme sertlemesi arzedebilen bir alaımın tutumu, bazı ısıtma ve soutma koulları uygulanarak, deiir hale getirilebilir. Katı eriyik hızla soutulursa (daldırma) erimi metal eritici metal içinde kalabilir ve bu takdirde eriyik, fazla doymu bir eriyik olarak mütalâa edilir. Bu fazla doymu eriyikten hafif bir sertlik yükselmesi beklenir. Mamafih, eriyen metali (alaım elementini) eritici metalin dıına ince zerreler halinde çökelmeye tevik etmekle daha fazla bir sertlik artıı elde edilebilir. Zerrelerin kristallemesi, alaımı oda sıcaklıında yalandırarak tevik edilebilir. Bunun için de ya sıcaklıı, çökelmenin vaki olacaı bir dereceye çıkararak, veya fazla doymuluk halinin daha iddetli olduu ve çökelmenin zorlandıı bir düük sıcaklıa soutma yoluna gidilir. Eer çökelme, yava souma esnasında normal olarak vaki olacaı sıcaklıktan daha aaı bir sıcaklıkta hasıl edilebilirse, zerrelerin daha iyi bir daılması elde edilir ve çökeltinin sertletirici etkisi daha belirli olur. DÖNÜME (TRANSFORMASYON) SERTLEMES Bazı bakımlardan deime sertlemesi çökelme sertlemesine balıdır. Olayın mekanizması önce, bazı uygun sıcaklık düzeyinde kristalleme eklinde bir deime hasıl edebilecek bir eritici metalin seçilmesiyle balar. Sonra, yüksek sıcaklıkta kristallemi ekilde önemli miktarda fakat alçak sıcaklık halinde sınırlı miktarda eriyebilen bir alaım elementi ilâve edilir. Uygun miktarda eriyen elementten içeren bir alaım, yüksek sıcaklıkta kristallemi halin mevcut olduu ve alaım elementinin bir katı eriyik tekil etmek üzere ebekeye dahil olduu bir sıcaklık düzeyine ısıtılır. Alaımın kristalleme deimesinin vaki olduu noktaya soutulmasında alaım elementi sınırlı erime kabiliyetinin tüm etkisini anî olarak hisseder; anî olarak fazla doymu bir katı eriyik haline gelmitir ve böylece çökelme vakî olur. Souma oranı genellikle, metal içinde çökelmi zerrelerin iyi daılmasını salayacak ekilde ayarlanabilir. Strüktür koulu belirli bir sertlik artıı ve süneklik azalması eklinde sonuçlanır. Aaıdaki tablo bazı elementlerin hangi yolla sertlik yükselmesi hasıl ettiklerini gösterir. Her gruptaki elementler, etkilerinin göreceli iddetine göre sıralanmılardır. ALAIM ELEMENTLERNN ÇELN MUKAVEMETN ARTIRMA YOLLARI A) KATI ERYK SERTLEMES 1 Fosfor 2 Silisyum 3 Manganez KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

9 4 Nikel 5 Karbür tekili için gerekli miktardan fazla krom 6 Karbür tekili için gerekli miktardan fazla molibden 7 Karbür tekili için gerekli miktardan fazla vanadium 8 Karbür tekili için gerekli miktardan fazla tungsten 9 Bakır B) TANE NCELMES 1 Vanadium 2 Molibden C) KARBÜR TABATI VE EKL 1 Vanadium 2 Krom 3 Molibden 4 Manganez 5 Tungsten D) KRTK ALANIN ÜSTÜNDEN SOUYARAK SERTLEEBLME 1 Karbon 2 Manganez 3 Krom 4 Molibden 5 Vanadium 6 Tungsten 7 Nikel 8 Silisyum E) ÇÖKELME SERTLEMES 1 Bakır Çeitli alaım elementlerinin ilâvesi artan mukavemet ve sertlikten baka etkiler de yapar. Elementlerin bazıları, kopma mukavemetini gereksiz ekilde yükseltmeden elastikiyet sınırını yükseltmede özellikle etkili olur. Bakır, fosfor, nikel ve silisyumun sair elementlerden daha çok, yüksek elâstik oran (elastikiyet haddi bölü kopma mukavemeti) temin ettikleri kaydedilmitir. Artan mukavemetle azalan süneklik beraber gider. Mamafih alçak alaımlı çelikler, belirli bir kopma mukavemeti için, saf karbonlu çeliklere göre daha yüksek süneklik arz ederler. Sadece karbon oranının yükseltilmesiyle elde edilen kopma mukavemeti artıı ciddi süneklik ve sıkılık azalmasıyla sonuçlanabilir; zira sünek olmayan bir karbür bilekeni olan Sementit miktarı o oranda artar. KARBONLU VE ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI, Burhan Ouz, OERLIKON Yayını,

VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI

VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI Bir metalin kaynaklanabilme kabiliyeti (kaynak kabiliyeti) ni sınırlayan en önemli husus ana metalin kaynak civarında çatlamaya hassasiyetidir. Çou zaman birbirlerine balı olmayan

Detaylı

XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME

XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME Su altında kaynak özellikle A.B.D. Bahriyesi ve kurtarma irketleri tarafından geni ölçüde uygulama alanına sokulmutur. Balıca kullanıldıı yerler gemilerin acilen tamiri

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI

2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI 2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI Bakır, kesinlikle insanoğlunun kullandığı ilk metaldir. Her ne kadar "Bronz çağı"nın Taş çağından sonra geldiği genellikle kabul edilmişse de birçok arkeolog, bir "Bakır çağı"nın

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI Kaynak birleştirme yerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında son derece önemlidir. «İyi bir hazırlık, kaynağı yarı yarıya başarıya ulaştırmak demektir» sözünü her kaynakçının

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Kaynak Teknolojileri 1 KAYNAK NEDİR? Kaynak, malzemelerin kaynak bölgesinde ısı ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesidir.

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI Katı hal kaynağı, kaynaşmanın esas itibariyle ana metalların ergime noktasının altında sıcaklıklarda, herhangi bir sertlehimleme ilâve metali bulunmadan vaki olduğu

Detaylı

TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ

TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ Titanium ve alaşımlarının çoğu başlıca TIG, plasma-ark, MIG ve elektron huzme süreçleriyle kaynak edilebilirler. Sair süreçler aşağıda ayrıca irdelenmiştir. Uygulamalar

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI

TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI *Hikmet Nazım EKİCİ Kaynak Nedir? Kaynak belirli yöntemler kullanılarak iki malzemenin birleştirilmesi veya aşınmış,çatlamış bölgelerin doldurulması işlemidir.ancak

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı