T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES MELLİTUSLU BİREYLERDE PERİFERİK SİNİRLERİN VE FRENİK SİNİRİN ELEKTRONÖROMİYOGRAFİK İNCELENMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Yusuf YEŞİL EDİRNE

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimimde gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı, tez danışmanım değerli hocam Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN'a ve uzmanlık eğitimim süresince katkılarını esirgemeyen İç Hastalıkları A.D'da görevli değerli bütün hocalarıma, Nöroloji A.D'da görevli Doç. Dr Nilda TURGUT ve Uzm. Dr. Kemal BALCI'ya, tezimin hazırlanmasında her türlü desteğinden dolayı Dr. Nesibe K. YEŞİL'e ve tüm asistan arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 TANIM VE TARİHÇE...3 EPİDEMİYOLOJİ VE PREVALANS...4 TANI VE SINIFLAMA...4 TİP 2 DİYABETES MELLİTUSUN FİZYOPATOLOJİSİ...9 TİP 2 DİYABETES MELLİTUSUN KLİNİK DÖNEMLERİ...13 DİYABETES MELLİTUSUN KOMPLİKASYONLARI...14 DİYABETİK NÖROPATİ...17 DİYABETİK NÖROPATİ PATOGENEZİ...18 TANIMLAMAR VE SINIFLANDIRMA...25 GEREÇ VE YÖNTEMLER...37 BULGULAR...41 TARTIŞMA...63 SONUÇLAR...73 ÖZET...76 SUMMARY...78 KAYNAKLAR...80 EKLER 3

4 SİMGE VE KISALTMALAR AKŞ AGE Anti-GAD Hb A 1c BAG BGT BKAP DM DPN DRP DSAP DSP ENMG GDM GLUT HDL HOMA-IR İRS İKDM KKDM : Açlık kan şekeri : Advanced glycosylation end products (ileri glikolizasyon son ürünleri) : Glutamic acid decarboxilase antibodies (Glutamik asid dekarboksilaz antikoru) : Hemoglobin A 1c (Glikozillenmiş hemoglobin) : Bozulmuş açlık glukozu : Bozulmuş glukoz toleransı : Birleşik kas aksiyon potansiyeli : Diyabetes mellitus : Diyabetik polinöropati : Diyabetik retinopati : Duysal sinir aksiyon potansiyeli : Distal simetrik polinöropati : Elektronöromiyografi : Gestasyonel diyabetes mellitus : Glukoz taşıyıcı : High density lipoprotein (Yüksek dansiteli lipoprotein) : Homeostasis model assestment insulin rezistance : İnsulin reseptör substrat : İyi kontrollü diyabetes mellitus : Kötü kontrollü diyabetes mellitus 4

5 KON LADA LDL MAU MODY NAD NADP NEFA NO OGTT PI-3 kinaz PKC VKİ : Kardiyovasküler otonom nöropati : Yetişkinin latent otoimmun diyabeti : Low density lipoprotein (Düşük dansiteli lipoprotein) : Mikroalbuminüri : Maturity onset diabetes of young (Gençlerde, erişkin başlangıçlı diyabet) : Nikotin amid adenin dinükleotid : Nikotin amid adenin dinükleotid fosfat : Non-esterified fatty acid (Esterifiye olmamış yağ asitleri) : Nitrik oksit : Oral glukoz tolerans testi : Phospho inositol 3 kinase : Protein kinaz C : Vücut kitle indeksi 5

6 GİRİŞ VE AMAÇ Diyabetes mellitus (DM), genetik ve çevresel nedenlerle, β-hücrelerinden sekrete edilen insülinin miktarında yetersizlik ya da periferik dokuda insüline duyarsızlık nedeni ile ortaya çıkan, hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Mutlak insülin eksikliğine bağlı olan tipine Tip 1 DM, kısmi insülin eksikliği veya periferik dokuda insülin direnci ile seyreden tipine Tip 2 DM denilmektedir. Tip 2 DM tüm diyabetik hastaların yaklaşık %90-95 ini oluşturur (1). Diyabetes mellitus kalp, böbrek, göz, periferik sinirler, iskelet-kas sistemi gibi çeşitli organ sistemlerini etkileyen metabolik bir bozukluk olarak bilinmektedir (2). Diyabeti önleme ve erken tanısını hedefleyen çalışmaların yapılması neticesinde, bazı hastaların açlık kan şekeri (AKŞ) ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) sonuçlarının diyabet kriterlerini doldurmadığı, ancak test sonuçlarının normal populasyondan farklı olduğu gözlendi. Pre-diyabet olarak adlandırılan bozulmuş açlık glukozu (BAG) ve bozulmuş glukoz toleransı (BGT) sınıfına giren hastalarda Tip 2 diyabet ve komplikasyonları için artmış risk olduğundan, bunların takip ve tedavisinin yapılması gerektiği yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur (3-5). İyi bilinmektedir ki diyabetik nöropati, hem periferik sinirleri hem de otonom sinirleri etkileyen diyabetin majör bir komplikasyondur. Diyabet saptandığı zamanki nöropati prevalansı %7,5 tur (6-8). Yapılan araştırmalar sonucunda, nöropati ile BGT arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır. Nöropatik ağrı saptanan olguların %35 inde BGT olduğu görülmüştür. İdiopatik nöropatisi olan 121 hastanın 89 unun kan şekerleri ölçüldüğünde, 28 inde DM tanısı, 12 sinde BGT, 3 ünde de BAG olduğu saptanmış. BGT tanısı konan hastaların duysal semptomlarının 1

7 ve ağrı yakınmalarının belirgin olduğu görülmüş. BGT ile ilişkili polinöropati semptomlarının DM nin erken dönemlerinde görülen ağrı, ısı ve otonom fonksiyonları ileten small-fiber (küçük fibrilli) tutulumu ile karakterize duysal nöropati ile benzer olduğu rapor edilmiş. Sinir ileti çalışmaları normal olan BGT lilerin deri biyopsilerinde, intradermal miyelinsiz liflerde akson kaybı olduğu gösterilmiş. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler 3 yönden BGT nin periferal nöropatiye yol açtığını desteklemiş; 1) Aynı yaş genel populasyonla karşılaştırıldığında, idiopatik nöropati saptanan kişilerde BGT sıklığının 3 kat daha fazla olduğu görülmüş, 2) BGT lilerde yaygın olan ağrılı duysal nöropati diyabetik nöropatideki tipik semptomlardan ayırtedilememektedir, 3) BGT li hastalarda nöropatiyi açıklayacak alternatif bir etyolojik neden saptanamamıştır (9-10). Daha önce yapılan bazı klinik çalışmalarda DM nin akciğer fonksiyon testlerinde restriktif bir paterne yol açtığı gösterilmiştir (2). Bunun nedeni DM li olgularda, akciğer dokusunda en çok bulunan kollajen ve elastinin non-enzimatik glikolizasyonuna, mikroanjiopatik değişikliklere ve pnomosit anormalliklerine bağlanmıştır. Yapılan tüm çalışmalar göz önüne alındığında, saptanan anormalliklere rağmen DM deki pulmoner disfonksiyon, belirgin solunum sıkıntısına yol açacak düzeyde değildir (11-15). Bununla birlikte son zamanlarda diyabetik hastalarda akciğer volümünün azalmasına neden olan diyafragma güçsüzlüğü rapor edilmiştir. Diğer inspiratuvar kaslarla karşılaştırıldığında diyafragma kası daha fazla etkileniyor gibi gözükmektedir. Bunun nedeninin diyabetin sık görülen komplikasyonlarından nöropati ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Diyafragma kasının diğer kaslara nazaran daha çok etkilenmesi, frenik sinirin uzunluğu ile ilişkilendirilmiştir. Daha önce Tip 1 diyabetiklerde yapılan transdiyafragmatik basınç ölçümleri diyafragma gücünün azaldığını ortaya çıkarmıştır (2,16). Bu nedenle biz çalışmamızda prediyabetik (BAG ve BGT), insülin kullanmayan iyi ve kötü kontrollü Tip 2 DM li hastalarda rutinde bakılan periferik sinirlerin yanı sıra bozulmuş diyafragma performansının olası bir göstergesi olabilen, frenik sinir nöropatisinin varlığını araştırmayı amaçladık. Hastaların frenik sinir iletisini, frenik sinir ileti çalışmasındaki esaslarla değerlendirdik. Ayrıca, aynı hastalarda elektronöromiyografi (ENMG) ile diğer periferik sinirlerin tutulumunun varlığını da araştırdık. 2

8 GENEL BİLGİLER TANIM VE TARİHÇE Diyabetes mellitus, insülin hormon salgısının ve/veya insülin etkisinin mutlak ya da göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında anormalliklerle giden kronik seyirli metabolik bir hastalıktır (4). Diyabet klinik özellikleri ile birlikte, antik çağlardan beri bilinen bir hastalıktır. İlk olarak milattan önce 1550 yılına ait Ebers Papirüsünde poliürik bir durum olarak tanımlanmaktadır. Poliürik bu duruma, ilk olarak diyabet tanımlaması ikinci yüzyılda Kapadokyalı Arataeus tarafından yapılmıştır (3,17). Thomas Willis 1674 yılında diyabetik hastaların idrarlarının tatlı olduğunu söylemiş ve 1776 yılında Matthew Dobsoy da idrara bu tatlılığı veren maddenin şeker olduğunu söylemiştir. Diyabete ilk kez mellitus takısını ekleyen ise John Rollo dur. Daha sonraları 19. yüzyılda Fransız fizyolog Cleude Bernard idrarda görülen şekerin karaciğerde glikojen şeklinde depolandığını söyleyen hekim olmuştur (3,17). Paul Langerhans 19. yüzyılda pankreasta küçük hücre kümeleri olduğunu ifade etmiş ve 1893 yılında Fransız Edouard Laguesse bu kümelerden glukozu düşürücü bir hormon salındığını ifade etmiştir. Tüm bunlardan sonra 1921 yılında Frederick G. Banting ve çalışma arkadaşları tarafından ilk defa insülin tanımlanması yapılmıştır (3,17). Tüm bu keşiflerden sonra, diyabette tedavi edici hekimlik adımları atılmaya başlanmış ve ilk defa Amerikalı hekim Eliot P. Joslin tarafından diyabetli hastalarda insülin tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. Tedavi adımlarından sonra 1950 yıllarına gelindiğinde ise 3

9 diyabetin insülinle tedavisine rağmen, neden olduğu komplikasyonların devam ettiği bilinir hale gelmiştir (3,17). EPİDEMİYOLOJİ VE PREVALANS Tip 1 DM çoğunlukla otoimmun nedenlere (%90) bağlı olarak pankreas β hücrelerinde harabiyet sonucu gelişir ve genellikle çocuk ve genç yaşlarda ortaya çıkar. Kuzey Amerika da tüm diyabetiklerin %9 u, İskandinav ülkelerinde %20 sini oluşurur. Tüm diyabet vakalarının ise yaklaşık %10 unu oluşturur (3,18). Tanı konulduğunda hastaların %90 ı 30 yaş altındadır. Tip 1 DM nin görülme sıklığı ve prevalansı coğrafik ve etnik özellikler gösterir, kuzey ülkelerinde insidans ve prevalans daha yüksektir. Güney ülkelerinde ise daha düşüktür (3,18). Tip 2 DM, genellikle 40 yaş üzerinde ortaya çıkar, kısmi insülin eksikliği ve periferik dokularda insülin direnci ile seyreder (3,18). Tip 2 DM de prevalans açısından etnik gruplar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. ABD de beyazlarda açlık kan glukozu değeri tanı kriteri olarak kullanıldığında, prevalans %3,1 bulunurken, siyah ırkta ve İspanyol kökenli Amerikalı larda daha yüksek değerler dikkati çekmektedir. Arizona da yaşayan Pima yerlileri arasında şişmanlık ile birlikte çok yüksek Tip 2 DM prevalansı gözlenmektedir (3,18). Ülkemizde yapılan TURDEP (Results of the Turkish Diyabetes Epidemiology Study) çalışmasında Tip 2 diyabet prevalansının yaş arasındaki bireylerde %7,2 olduğu, 60 yaş üzerindeki bireylerde ise bu oranın %20 olduğu ve 2000 yılı nüfus sayımına göre 4,9 milyon diyabetli hasta bulunduğu tespit edilmiştir. Her 3 diyabetliden birinin diyabetinin farkında olmadığı saptanmıştır (19). TANI VE SINIFLAMA Diyabetes mellitus, insülin hormon salgısının ve/veya insülin etkisinin mutlak ya da göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında anormalliklerle giden kronik seyirli metabolik bir hastalıktır. Diyabette tüm vücut enerji metabolizması etkilense de tanısı spesifik olarak plazma glukoz anormallikleri ile konulur. Diyabetes mellitusun sınıflaması beş klinik sınıfı içerir (Tablo 1): Tip 1 DM, Tip 2 DM, diğer spesifik diyabet tipleri, gestasyonel DM ve pre-diyabet (5). 4

10 Tablo 1. Diyabetin etyolojik sınıflaması (5) 1. TİP 1 DİYABET A.İmmün aracılı 2. TİP 2 DİYABET B.İdiopatik 3. GESTASYONEL DİYABET 4. PRE-DİYABET 5. DİĞER SPESİFİK TİPLER A. Beta hücre fonksiyonundaki genetik defektler 1. Kr*. 12 HNF**- 1 (MODY3***) 2. Kr. 7, glukokinaz (MODY2) 3. Kr. 20, HNF-4 α (MODY1) 4. Kr. 13, insülin promotör faktör-1 (IPF-1; MODY 4) 5. Kr.17,HNF-1 ß (MODY 5) 6. Kr. 2, neuro D1 (MODY6) 7. Mitokondriyol DNA 8. Diğerleri D. Endokrinopatiler 1. Akromegali 2. Cushing sendromu 3. Glukagonoma 4. Feokromositoma 5. Hipertiroidizm 6. Somatostatinoma 7. Aldosteronoma 8. Diğerleri G. İnfeksiyonlar 1. Konjenital rubella 2. Sitomegalovirüs 3. Diğerleri *Kr: Kromozom ** Hepatik Nükleer Faktör B. İnsülin etkisinde genetik defektler 1.Tip A insülin rezistansı 2. Leprechaunism 3. Rapson-Mendenhall Sendromu 4. Lipoatrofik diyabet 5. Diğerleri E. Kimyasal uyarılar ve ilaçlar 1. Nitrofenilüri (fare zehiri) 2. Pentamidin 3. Nikotinik asit 4. Glukokortikoidler 5. Tiroid hormonu 6. Diazoksit 7. β-adrenerjik agonistler 8. Tiazidler 9. Dilantin 10. Alfa interferon 11. Diğerleri H. İmmün aracılı diyabetin az rastlanılan formları 1. Stiff-man sendromu 2. Anti-insülin reseptör antikorları 3. Diğerleri 5 C. Ekzokrin pankreas hastalıkları 1. Pankreatit 2. Travma/Pankreatektomi 3. Neoplazi 4. Kistik fibroz 5. Hemokromatozis 6. Fibrokalküloz pankreatopati 7. Diğerleri F. Diyabetle ilişkili olabilen diğer genetik sendromlar 1. Down sendromu 2. Klinefelter sendromu 3. Turner sendromu 4. Wolfram sendromu 5. Friedreich ataksisi 6. Huntington koreası 7. Laurence- Moon- Biedle sendromu 8. Myotonik distrofi 9. Porfiria 10. Prader- Willi Sendromu

11 ***Maturity-onset diyabetes of the young Tip 1 Diyabetes Mellitus Tip 1 DM daha önceleri insüline bağımlı DM veya juvenil başlangıçlı DM olarak adlandırılmaktaydı. Dolaşımda insülin hemen hemen hiç bulunmaz ve bilinen tüm insülinojenik uyarılara β hücre cevabı yoktur. Diyabetiklerin %5-10 unu oluşturur (5). Tip 1 DM nin iki alt grubu vardır. Tip 1a, immun aracılı alt grup olarak adlandırılır ve olguların %90 dan fazlasını oluşturmaktadır. Tip1b idiyopatiktir ve çok nadir görülür. Bu nedenle genel anlamda Tip 1 DM, immun aracılı diyabet olarak kabul edilir. Tip1 DM genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel etkenler (virüsler, diyet ve çeşitli toksinler vs.) T hücre aracılıklı otoimmuniteyi tetikleyerek ß hücre yıkımını başlatır. Hastalığın başlangıcında balayı dönemi olabilmekle birlikte, yaşamın devamı için insüline ihtiyaç vardır. Hastalık zannedildiğinden daha yavaş seyirlidir ancak kliniğin ortaya çıkışı 30 yaşından önce birden başlayan poliüri ve polidipsi veya ketoz şeklinde olabilir (4,5). Tip 1 DM de ailesel kümelenmelerin oluşu, etyolojisindeki karmaşık genetik faktörler için bir kanıt oluşturmaktadır. Hastalığın özellikle erken dönemlerinde adacık hücre antikoru (ICA), insüline karşı antikorlar (IAA) ve glutamik asit dekarboksilaz antikorları (anti-gad) saptanabilir. ß hücre yıkımı farklı hızlarda olabilmektedir. Genellikle genç hastalarda birden ortaya çıkarken, erişkinde ise yanlışlıkla klinik olarak Tip 2 DM tanısı konulacak kadar yavaş olabililir. Yavaş seyirli ve otoimmun nedenli hiperglisemileri olan yetişkinin latent otoimmun diyabeti (LADA) tanılı hastalar yıllarca insülin kullanmadan yaşayabilirler. Erişkinlerde anti- GAD en sık pozitif olan immun belirteçtir ve hastaların üçte ikisinde pozitiftir. Bu nedenle LADA tanısında yararlıdır (4,5). Tip 2 Diyabetes Mellitus Tip 2 DM en sık görülen diyabet tipi olup bütün diyabetik olguların %85-90 ını oluşturur. Tip 2 diyabet, değişen oranlarda insülin direnci ve ilerleyici ß hücre disfonksiyonu sonucunda rölatif ve bazen mutlak insülin eksikliği ile karakterizedir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, hastalık bir takım risk faktörleri ile yakından ilişkilidir. Değiştirilebilir risk faktörleri arasında obezite, santral obezite, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara, alkol kullanımı, düşük lifli gıdalarla ve aşırı doymuş yağlarla beslenme sayılabilir. Değiştirilemez risk faktörleri ise, etnik köken, yaş, cinsiyet, genetik faktörler, aile öyküsü, gestasyonel diyabet, hipertansiyon, dislipidemi öyküsü, düşük doğum ağırlığıdır (4,20,21). 6

12 Farklı ülkelerde Tip 2 DM prevalansı geniş bir değişkenlik gösterir. En yüksek oranlar özellikle Amerika da Pima yerlilerinde (%50) ve güney pasifikteki Naura adasında (%40) görülmektedir. Olgu sayısının en fazla olduğu ülkelerin başında Hindistan, Çin, ABD, Pakistan gelmektedir. Ülkemizde yapılan TURDEP çalışmasında prevalans %7,2 olarak bulunmuştur (3,19). Tip 2 DM de genetik eğilimin varlığı kesin olarak gösterilmesine karşın ilişkili genler net olarak bilinmemektedir. Örneğin tek yumurta ikizlerinde %75 oranında hastalık ortaya çıkar. Ama adacık hücre antikoru bulunmaz ve HLA bölgesindeki genlerle ilişki kurulamamaktadır. Artmış kalori alımı ve obezite Tip 2 DM patogenezinde önemli rol almaktadır. Özellikle viseral obezitenin vücut kitle indeksinden (VKİ) bağımsız olarak insülin direnci ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir. VKİ nin >35 kg/m 2 olduğu hastalarda VKİ nin <22 kg/m 2 olanlara göre 10 yıllık bir sürede Tip 2 DM gelişme riski 80 kat daha fazladır. Sedanter yaşam, doymuş yağ asitlerinden zengin beslenme, sigara ve alkol de Tip 2 DM gelişiminde risk faktörleridir (20-23). Diğer Spesifik Diyabet Tipleri Bu kategori en az hasta sayısını içermektedir ve diyabetli hastaların %3 ünden azını temsil etmektedir. Tanı ve tedavileri diğer üç diyabet sınıfından önemli farklılıklar gösterdiğinden doğru tanınmaları önemlidir. Gencin erişkin başlangıçlı diyabeti (MODY), insülin etkisindeki genetik defektler, ekzokrin pankreas hastalıkları, endokrinopatiler, kimyasal uyarılar, ilaçlar, infeksiyonlar ve diyabetle ilişkili olabilen diğer genetik sendromların yol açtığı diyabetik olgular diğer spesifik diyabet tipleri grubunda yer almaktadır (3-5). Gestasyonel Diyabet Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) ilk kez hamilelikte tespit edilen glukoz tolerans bozukluğudur. GDM gebeliklerin yaklaşık %4-7 sinde görülmektedir. Tanı genellikle insüline karşıt çalışan hormonların arttığı ikinci üç aylık periyodda konulmaktadır. GDM olan kadınların %50 sinde daha sonra Tip 2 DM ortaya çıkmaktadır. Obezite, yaşın 25 ten büyük olması, ailede birinci derece akrabalarında diyabet öyküsü bulunması, önceki gebeliklerde glukoz intoleransı olması, obstetrik kötü hikayesi anamnezi bulunması (Ağırlığı > 4000 g olan bebek doğurma öyküsü, açıklanamayan intrauterin fetal 7

13 ölüm öyküsü, konjenital anomalili doğum öyküsü, polihidramniyos veya fetal makrosomi öyküsü), DM riski fazla olan etnik gruptan olması, GDM için risk faktörleridir (5). Gestasyonel diyabetes mellitus tanı kriterleri: Gebeliğin haftasında tarama testi olarak, günün herhangi bir saatinde (hastanın aç olması gerekmemektedir) 50 g oral glukoz verilmesini takiben 1. saatteki kan şekerinin >140 mg/dl olması durumunda 100 g glukoz ile OGTT yapılır. 100 g oral glukoz verilmesinden sonra eğer iki plazma glukoz aşağıdaki değerlere eşit veya aşıyorsa GDM tanısı konulabilir (5). 0. saat: 5 mg/dl 1. saat: 180 mg/dl 2. saat: 155 mg/dl 3. saat: 140 mg/dl Tip 1 ve Tip 2 Diyabetes Mellitusun Tanı Kriterleri Diyabet tanısı, rastgele bakılmış plazma glukoz ölçümü ile beraber diyabet semptom ve bulguları varlığında, açlık kan şekeri ölçümü ile veya oral glukoz tolerans testi ile konulabilir. Son 25 yılda Tip 2 diyabetin tanısı önemli ölçüde değişmiştir yılında Ulusal Diyabet Veri Grubunun ilk olarak ortaya attığı tanısal kriterler günümüze kadar birçok kez değişmiştir. Son olarak Amerikan Diyabet Cemiyeti 2004 yılında tanısal kriterleri gözden geçirmiştir. Diyabet tanımlaması için 2004 Amerikan Diyabet Birliği Tablo 2 deki tanı kriterlerini kabul etmektedir (3-5). Tablo 2. Diyabetes mellitus için tanı kriterleri Diyabet semptomları ile beraber rastgele (günün en son alınan yemeği göz önüne alınmadan, günün herhangi bir zamanı) bakılmış plazma glukoz düzeyinin 200 mg/dl olması. Diyabetin klasik semptomlarından poliüri, polidipsi, açıklanamayan kilo kaybı anlaşılmalıdır. Açlık plazma glukozu 126 mg/dl (Açlık en az 8 saat süren gıda alımının olmadığı süreyi belirtmektedir). OGTT sırasında ikinci saatteki plazma glukozunun 200 mg/dl olması. (Test Dünya Sağlık Örgütü nün belirttiği gibi 3 günlük yeterli karbonhidrat (150 g/gün) alımından sonra açlık durumunda 300 ml su içinde eritilmiş 75 g glukoz kullanılarak yapılmalıdır. Test sırasında dolaşılmamalı, sigara içilmemeli tam bir inaktivite sağlanmalıdır.) Pre-diyabet Diyabeti önleme ve erken tanısını hedefleyen çalışmaların yapılması neticesinde bazı hastaların AKŞ ve OGTT sonuçlarının yukarıda verilen diyabet kriterlerini doldurmadığı, 8

14 fakat test sonuçlarının normal populasyonla aynı olmadığı gözlendi. Pre-diyabet olarak adlandırılan BAG ve BGT sınıfına giren hastalarda Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için artmış risk olduğundan bunların takip ve tedavisinin yapılması gerektiği yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Bozulmuş glukoz toleransında da klinik olarak diyabet henüz ortaya çıkmamıştır. Ancak BGT olan hastalarda kardiyovasküler hastalık komplikasyonları görülme riskinin %26, 10 yıl içinde diyabet gelişme riskinin ise %30 civarında olduğu gösterilmiştir. Bu dönemin aşikar Tip 2 diyabet gelişmesinden yaklaşık 2-12 yıl öncesinde ortaya çıktığı iddia edilmektedir (3-5,22,23). 1- Bozulmuş Glukoz Toleransı: Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) tanısı açlık plazma glukozu 126 mg/dl nin altında tespit edilen hastalarda OGTT ile konulmaktadır. OGTT ile 2. saat plazma glukoz değerinin 140 mg/dl, fakat 200 mg/dl den düşük olması ile tanı koyulur. BGT tanısı koyulan hastalarda 10 yıl içinde %30 oranında Tip 2 DM gelişme riski mevcuttur (5). 2- Bozulmuş Açlık Glukozu: Bozulmuş açlık glukozu (BAG) tanısı açlık plazma glukozunun 126 mg/dl den düşük fakat 100 mg/dl olması ile konulur. İnsülin salınımının ilk fazı bozulmuştur ve diyabetin makro ve mikro komplikasyonlarının gelişme riski yüksektir (5). TİP 2 DİYABETES MELLİTUSUN FİZYOPATOLOJİSİ Tip 2 diyabet karaciğer, kas, ve yağ dokularının insüline duyarlılığının azalması ve bunların üzerine eklenmiş ß hücresi sekretuvar fonksiyonlarınde bozulma ile karakterize kronik bir hastalıktır. Her ne kadar anormal karbonhidrat metabolizması esas bozukluk olsa da yağ ve protein metabolizması da açıkça bozulur (24). Genetik ve Çevresel Faktörler Her ne kadar Tip 2 DM nin yaş, obezite gibi faktörlerle ilgili olduğu bilinmekteyse de, genetik nedenlerin patofizyolojide önemli rol oynadığı görülmektedir. Hastalığın oluşumundan birden fazla anormal gen polimorfizimi sorumlu tutulmaktadır. Ancak bugüne kadar hastalığa orta ya da ileri düzeyde etkisi olan herhangi bir gen tanımlanmamıştır. Diyabetik ailelerdeki geniş genom taramalarında Tip 2 diyabet lokusu değişik toplumlarda değişik noktalarda bulunmuştur. 9

15 Çoğunlukla genetik risk birçok genin birbiri ile etkileşimiyle olur ve her bir gen bireyin artmış yemek alımı ve azalmış fiziksel aktivitesinin sonuçlarına karşı korur veya duyarlılaştırır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde kilo alımı ile sonuçlanan sedanter yaşam tarzı ve artmış kalori alımı ve obezitenin gelişimi hep birlikte insülin direnci ve sonunda Tip 2 DM gelişiminde esas faktördür (3,5,24). İnsülin Sekresyonunda Defektler Tip 2 DM tanısı konulduğunda beta hücre fonksiyonunun yaklaşık %50 si kaybolmuştur. İnsülin direnci ve insülin sekreyonunda azalma Tip 2 DM lilerin çoğunda görülen ikili bir defekttir ve hem genetik hem de çevresel faktörler nedeniyle oluşur. Tip 2 DM li hastaların çoğunda insülin salınım paterni anormaldir. İnsülin salınımının ilk fazı belirsiz veya yokken, ikinci fazı hiperinsülinemiyle sonuçlanacak şekilde artmış ve uzamıştır. Beta hücrelerinin pulsatil tarzda sekresyon yeteneği bozulmuş, proinsülin ile insülin arasındaki oran bozularak proinsülin lehine kaymıştır. Adacık hücrelerinde insülinin normal sekresyonunda serbest yağ asitlerinin önemli rolü olmasına rağmen, artmış serbest yağ asidi düzeyi insülin salınımında azalmaya neden olur. Ayrıca artmış uzun zincirli açil CoA moleküllerinin birikimi intrasellüler sinyalin bozulmasına, oksidatif strese, seramidlerin oluşmasına ve amiloid protein birikimine neden olarak beta hücre disfonksiyonunun oluşmasına katkıda bulunur (5,21). İnsülin Direnci İnsülin direnci, normal konsantrasyondaki insülinin normalden daha az biyolojik yanıt oluşturması durumudur. İnsülinin karaciğer, kas ve yağ dokusundaki etkilerine karşı direnç neticesinde hepatik glukoz üretiminin supresyonu bozulur. Kas ve yağ dokusunda da insülin aracılığı ile olan glukoz alımı azalır. Bu durumda oluşan insülin direncini karşılayacak ve normal biyolojik yanıtı sağlayacak kadar insülin salgısı artışı ile metabolik durum kompanse edilir. Böylece hipergliseminin önlenmesi için beta hücreleri, sürekli olarak insülin salgısını arttırmaya yönelik çalışırlar. Sonuçta normoglisemi sağlanırken insülin düzeylerinde de normale göre 1,5-2 kat yüksek bir seviye oluşur. İnsülin direnci Tip 2 diyabet ve obezitede sık görülmekle birlikte obez olmayan ve normal OGTT si olan sağlıklı bireylerin ve esansiyel hipertansiyonlu hastaların %25 inde saptanmıştır. Yapılan prospektif çalışmalar insülin direnci olan bireylerde daha sonra glukoz intoleransı veya Tip 2 DM nin geliştiğini 10

16 göstermektedir. Bu nedenle prediyabetik dönemde insülin direncinin tayini ve tedavisi diyabetin makro ve mikrovasküler komplikasyonlarını geciktirebilir (26,27). İnsülinin biyolojik etkisini gösterebilmesi için, pankreas ß hücrelerinden sekrete edilmesi, karaciğer yoluyla sistemik dolaşıma katılması, dolaşımdan interstisyuma geçmesi ve hedef dokulara ulaşarak bu doku hücrelerinin membranlarında bulunan spesifik reseptörlerle ilişkiye girmesi gerekmektedir. İnsülin reseptörü ile birleşen insülin internalize edilecek ve sonuçta hormonun etkisini gerçekleştirecek bir seri postreseptör olayı tetikleyecektir. Bu basamakların herhangi birinde veya birkaçında gerçekleşebilecek bir aksama, sonuçta organizmanın insüline yetersiz yanıt vermesi ile sonuçlanacaktır. İnsülin direnci bir seri fizyolojik durumda (puberte, gebelik, yaşlılık, fiziksel inaktivite), metabolik hastalıklarda (obezite, Tip 2 DM de, hipertansiyonda, dislipidemide, aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarda, ovaryan disfonksiyonlarda) ve ilaç alımlarında (kortikosteroidler, oral kontraseptifler, diüretikler) görülebilen bir durumdur (25-28). İnsülin reseptörü birbirine disülfit bağları ile bağlı 2α ve 2ß altbiriminin oluşturduğu bir komplekstir. Alfa altbirimi hücre dışında bulunan ve insülinle direkt temasa giren kısımdır. Beta altbirimi ise hücre dışı-transmembran-hücre içi bölümleri olan daha büyük altbirimdir. Alfa altbiriminin insülinle temasından sonra, bu ileti beta altbirimine iletilir ve beta altbiriminin intrasellüler bölümünde yer alan tirozin rezidülerinin fosforilasyonu sonucu, insülin reseptör substrat (İRS) proteinleri aktive olur. İRS protein grubunda 4 ana protein vardır: İRS-1,2,3 ve 4. İRS-1 ve 2 intrasellüler sinyal ileti sisteminde en önemli proteinlerdir. İRS-1 öncelikle kas ve yağ dokusunda glukoz transportu ve hücre büyümesinde etkin iken, İRS-2 daha ön planda karaciğer dokusunda glukoz trasportundan sorumludur. Henüz etkileri tam anlaşılamamış diğer İRS molekülleri olan İRS-3 yağ dokusu, beta hücresi ve muhtemelen karaciğerde, İRS-4 ise timus, beyin ve böbreklerde eksprese edilmiştir. İRS proteinleri intrasellüler bir enzim olan fosfoinositol-3-kinazla (PI3-K) temasa geçerler. PI3-K insülinin hedef dokulardaki metabolik etkilerinde merkezi rol oynar (4,27,28). Bir sonraki basamak PI3-K proteininin devreye girmesi ve hücre içi glukoz taşıyıcılarını (GLUT=Glukoz transporter) hücre yüzeyine doğru transloke etmesidir. Şu anda bilinen 13 GLUT vardır. İnsülin yokluğunda, GLUT-4 lerin %90 ı veziküller şeklinde hücrenin iç taraflarında yer alır. İnsülinin etkisiyle beraber hücre yüzeyine hareketlenen veziküller hücre membranında yarık oluşturarak membrandaki GLUT moleküllerinin sayısını arttırır ve dolayısı ile hücre içine glukoz girişi hızlanır. İnsülin stimülasyonunun ortadan 11

17 kalkması ile GLUT, clathrin kaplı veziküller oluşturarak daha sonra tekrar kullanılmak üzere hücre içine geri döner (26,27). İnsülin direnci, bu basamakların bir veya birkaçında gerçekleşen defektler sonucu ortaya çıkan ve klinikte kendini metabolik sendrom olarak gösteren bir sorundur. Metabolik sendromda görülen insülin direnci genellikle postreseptör düzeydedir. İnsülin direnci kas dokusu, karaciğer, yağ dokusu, beta hücresi ve beyinde olabilmektedir. İRS-1 yetersizliği olan sıçanlarda glukoz intoleransı ile birlikte insülin direnci, hipertrigliseridemi, düşük HDL kolesterol düzeyi ve kan basıncı yüksekliği görülür. İRS-2 yetersizliği olan sıçanlarda kaslarda ve karaciğerde ağır insülin direnci olduğundan bunlarda daha erken diyabet geliştiği görülmüştür. Bu nedenle İRS-2 genindeki mutasyonların daha fazla diyabet gelişiminde rol aldığı düşünülmüştür. Ancak bugüne kadar insanlarda İRS-2 geninde mutasyon olduğu gösterilememiştir (26-28). İnsülin direncinin oluşmasında yağ dokusu adeta bir endokrin organ gibi davranarak leptin, adiponektin, TNF-α (tümör nekrozis faktör), komplement komponentleri, PAI- 1(plazminojen aktivatör inhibitörü), Renin anjiotensin sistem proteinleri ve rezistin gibi maddelerin salınımına neden olur. TNF-α nın moleküler biyolojik etkileri, İRS-1 in serin fosforilasyonunu arttırmak, tirozin kinaz aktivitesini inhibe etmek, İRS-1 ve PI3-kinaz arasındaki ilişkiyi bozmak, İRS-1 GLUT-4 ekspresyonunu azaltmak, GLUT-1 ekspresyonunu ve serum esterifiye olmamış yağ asitleri (non-esterified fatty acid=nefa) düzeyini arttırmak şeklinde özetlenebilir (21,25-28). 1- İnsülin direncinin hücresel sınıflaması: Prereseptör, reseptör ve postreseptör bölgede olmak üzere üç yerde görülür. A- Prereseptör düzeyde insülin direnci: 1- Anormal beta hücre salgı ürünleri, 2- Dolaşan insülin antagonistleri, 3- İskelet kası kan akımında ve kapiller endotel hücrelerinde bozukluklar. B- Reseptör düzeyinde insülin direnci: Reseptör düzeyindeki insülin direnci, insülinin bağlanma defekti olup, reseptör sayısında azalma ya da reseptör mutasyonları ile ilişkilidir. Tip 2 diyabetiklerde reseptör afinitesinde değişiklik olmadan insülin reseptör sayısında azalma vardır. İnsülin reseptör internalizasyonu ve işlenmesinde defektler tanımlanmıştır. C- Postreseptör düzeyinde insülin direnci: Son yıllarda insülin direncinin oluşmasında en önemli katkıyı postreseptör düzeydeki defektlerin sağladığı ileri sürülmektedir. Bunlar; 1) İnsülin reseptör tirozin kinaz aktivitesinin azalması, 2) İnsülin reseptör sinyal ileti sisteminde anomaliler, 12

18 3) Glukoz transportunda ve fosforilasyonunda azalma, 4) Glikojen sentetaz aktivitesinde bozulma, 5) Glikolizis/glukoz oksidasyonunda defektler. 2- İnsülin direncinin anatomo-patolojik sınıflaması: İnsülin direnci; iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğer olmak üzere başlıca 3 dokuda oluşur. İnsülin kas ve yağ dokusunda glukozun alımını, depolanmasını ve kullanılmasını uyarır. Karaciğerde ise glikojen oluşumunu ve depolanmasını sağlayarak ve de glikoneojenez ve glikojenolizi inhibe ederek, glukoz üretiminin azalmasına yol açar. A- İskelet kasında insülin direnci: Kas gibi periferik dokular insülin direncinin primer yeridir. Yapılan çalışmalarda Tip 2 DM li hastalarda insülin ile uyarılmış glukoz kullanımında defektin en fazla olduğu yerin iskelet kası olduğu gösterilmiştir. İskelet kasında insülin direnci postreseptör düzeydedir. B-Yağ dokusunda insülin direnci: Yağ dokusundaki hormon sensitif lipaz, trigliseritleri esterleşmemiş yağ asidi (NEFA) ve gliserole parçalar. Bu işlem normalde insülin tarafından inhibe edilir. Tip 2 DM ve obezitede ise insülinin antilipolitik etkisine karşı direnç gelişmektedir. İnsülin direnci veya insülin eksikliğinde hormon sensitif lipazın aktivitesi ve NEFA salınması artar, bu da Tip 2 DM gelişimi için bir risk faktörüdür. Artan NEFA düzeyleri diyabetiklerde hipergliseminin daha da artmasına yol açar. Bu duruma lipotoksisite denir. Yani; artmış NEFA düzeyleri insülinle uyarılmış glukoz alımını azaltır, hepatik NEFA oksidasyonunu ve hepatik glukoz üretimini uyarır. Ayrıca kronik olarak yükselmiş NEFA düzeyleri beta hücresinin insülin salgılamasını olumsuz etkiler. Yağ dokusundaki insülin direnci de postreseptör düzeydedir. C- Karaciğerde insülin direnci: Genel olarak, Tip 2 DM de karaciğerin de insülin etkisine dirençli olduğu kabul edilmektedir. Bu hastalarda açlık hiperglisemisinin tamamının karaciğer glukoz yapımındaki artışa bağlı olduğu kabul edilmektedir. Karaciğerden glukoz yapımı glikojenoliz veya glikoneojenez yoluyladır. Hepatik glikoneojenezdeki artışın kesin mekanizması bilinmemekle birlikte hiperglukagonemi ve laktat, alanin ve gliserol gibi glikoneojenik prekürsörlerin artışı söz konusudur. Yapılan çalışmalarda, hepatik glukoz çıkışının diyabetik olmayanlara göre 2-3 kat daha yüksek olduğu ve açlık plazma glukoz konsantrasyonunu doğrudan arttırdığı ileri sürülmüştür. Karaciğer seviyesinde insülin direnci, postreseptör birçok mekanizmayı ilgilendirmektedir (26-28). 13

19 TİP 2 DİYABETES MELLİTUSUN KLİNİK DÖNEMLERİ Glukoz homeostazisi göz önüne alındığında, klinik açıdan aşikar Tip 2 DM, tipik olarak aşağıdaki sıra ile gelişen patofizyolojik mekanizmalar ile karakterizedir (29). 1. Genetik olarak 1. faz insülin sekresyon kusuru, 2. Hiperinsülinemi, 3. İnsülin duyarlılığında azalma veya insülin direnci, 4. Göreceli insülin yetersizliği ile birlikte pankreas β hücrelerinin fonksiyonlarında bozulma. Aşikar Tip 2 DM de ise açlık hiperglisemisi ve postprandial hiperglisemide artış karakteristiktir. Bu duruma hepatik glukoz yapımının baskılanamaması ve periferik glukoz kullanımının azalması neden olmaktadır. Bu dönem tanı koyulduktan sonraki 2 yılı kapsamakta ve faz-1 adı verilmektedir. Bu dönemde yaşam tarzını düzenleyici önlemler (kilo kaybı, egzersiz, diyet) ve bazı oral ilaçlar uygulanarak glisemik kontrol sağlanmaya çalışılır. Daha sonraki faz-2 döneminde insülin sekresyonu azalmakta, glisemik kontrol ancak oral ilaçların kombinasyonu ile sağlanabilmektedir. Bu dönem diyabet tanısından sonraki 2-8 yılı kapsar. Son dönemde ise β hücrelerinin ilerleyici kaybı ile insülin tedavilerinin uygulanması gerekmektedir (Şekil 1). Bu dönem Tip 2 diyabetlilerde sekonder direnç dönemi olarak adlandırılmaktadır (30,31). BGT Şekil 1. Tip 2 DM nin doğal seyri (30,31) 14

20 DİYABETES MELLİTUSUN KOMPLİKASYONLARI Diyabet kronik bir hastalık olduğu için akut ya da kronik dönemde gelişebilecek komplikasyonlar hastalığın seyri, tedavisi ve prognozu açısından önem taşımaktadır. Diyabetes mellitusun komplikasyonları (31): 1- Akut komplikasyonlar; a. Diyabetik ketoasidoz, b. Hiperosmolar nonketotik koma, c. Hipoglisemi, d. Laktik asidoz. 2- Kronik komplikasyonlar; a- Makrovasküler komplikasyonlar: 1. Koroner kalp hastalığı, 2. Serebrovasküler hastalık, 3. Periferik damar hastalığı. b- Mikrovasküler komplikasyonlar: 1. Diyabetik nöropati, 2. Diyabetik retinopati, 3. Diyabetik nefropati. c- Diğer komplikasyonlar: 1- Hipertansiyon, 2- Dislipidemi, 3- Diyabetik ayak. Yapılan çalışmalara göre diyabet tanısını izleyen ilk yıllarda komplikasyonlar gözlenmeye başlanmakta veya tanı konulduğunda hastalar komplikasyonlardan etkilenmiş olmaktadırlar. Diyabetin kronik komplikasyonlarının gelişmesinde hiperglisemi, obezite, dislipidemi, endotel ve intima değişiklikleri, hiperinsülinemi ve insülin direnci gibi faktörler rol oynamaktadır. Ayrıca kronik komplikasyonların gelişiminde genetik faktörlerin de rol oynadığı ileri sürülmektedir. Son dönemdeki kan şekeri düzeyini değerlendirmede kullanılan HbA1c deki %1 oranındaki düşüşün, diyabetle ilişkili tüm komplikasyonlarda %21, diyabetle ilişkili tüm ölümlerde %27, miyokard infarktüsünde %14 ve mikrovasküler komplikasyonlarda %37 ornında azalma sağladığı gösterilmiştir (32). Diyabetik Makrovasküler Komplikasyonlar 1- Diyabetik kalp hastalığı: Koroner arter hastalığı, diyabetik kardiyomiyopati ve diyabetik kardiyovasküler otonom nöropati şeklinde olabilir. Koroner arter hastalığı, diyabetik hastalarda morbidite ve mortaliteyi asıl etkileyen kardiyovasküler hastalıktır. Diyabetiklerde yapılan prospektif çalışmalara göre hipergliseminin derecesi ile mikro ve makrovasküler 15

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA SERUM FETUİN-A DÜZEYİ, KALP KAPAK KALSİFİKASYONU VE

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Muhammet ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOKİMYA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı