TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER"

Transkript

1 TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Kliniği, Ankara.

2 Uykunun önemi Uyku, kişinin duyusal ve diğer uyaranlarla uyanabileceği, fizyolojik ve geçici bir bilinçsizlik durumudur. Çalışmalar uyku bozukluklarının kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, metabolik sendrom, bozulmuş glukoz toleransı, tip 2 diyabet ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali ile ilişkili faktörleri bilme, uyku sorunlarını daha iyi tanılamayı ve tedavi etmeyi sağlayabilir. Bu nedenle hastalarda uyku sorunlarının değerlendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması önemlidir. Chasens ER et al. Diabetes Educ. 2013;39,74-82 Zuo et al. BMC Public Health 2012;12,247..

3 Amaç Bu çalışma tip 2 diyabetli bireylerde; uyku kalitesi ve gündüz uykululuk halini incelemek; uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali ile yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), hastalık ve tedavi süresi, glikozile hemoglobin A1c (HbA1c) değeri, algılanan sağlık durumu ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkileri belirlemek, uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla yapıldı.

4 Materyal ve Metod Kesitsel çalışma (Kasım Şubat 2014) Çalışmanın evrenini Ankara ilinde bir eğitim hastanesinin diyabet polikliniğine başvuran tip 2 diyabetli 250 hasta oluşturdu. Örnekleme; 18 yaş ve üstünde, en az bir aydır tip 2 diyabet tanısı konulan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve Türkçe iletişim kurulabilen 180 hasta alındı. Obstrüktif uyku apne sendromu, kanser ve psikiyatrik hastalık tanısı konulan, bilişsel yetersizliği olan, alkol bağımlısı, gece çalışan, hamile ve klinik açıdan durumu stabil olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

5 Materyal ve Metod Etik onay Veriler toplanmadan önce hastaların aydınlatılmış onamları alındı. Veriler yüz yüze görüşme yapılarak ve tıbbi kayıtlar incelenerek elde edildi.

6 Veri toplama formları Bilgi Toplama Formu: Sosyodemografik özellikler ve hastalıkla ilgili değişkenler Algılanan sağlık durumu (beşli Likert tipi ölçek; 1-çok kötü, 5-çok iyi) Hastaların glisemik kontrol düzeyini değerlendirmek için son 3 ay içinde bakılan HbA1c değeri kullanıldı.

7 Veri toplama formları Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) 24 soru (0-21 puan) Uyku kalitesi kötü: 5 ve üstü puan Epworth Uykululuk Skalası (EUS) 8 soru (0-24 puan) Gündüz aşırı uykululuk: 10 ve üstü puan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFA) Düşük: <600 dk/hafta Orta: dk/hafta Yüksek: >3000 dk/hafta

8 Verilerin değerlendirilmesi Kolmogrov Smirnov testi Tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, ortalama, standart sapma, ortanca, aralık) Güvenirlik analizi Spearman korelasyon analizi Çalışmada bütün testlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

9 BULGULAR VE TARTIŞMA

10 Sosyodemografik özellikler Hastaların yaş ortalaması 55.4±17.1 yıldır. Araştırma grubunun %59.4 ü kadın, %47.8 i ortaöğretim ve üniversite mezunu, %74.4 ü evli idi. Hastaların %75.6 sı çalışmadığını, %62.8 i orta düzeyde geliri olduğunu, %90 ı ailesiyle birlikte yaşadığını, %20.6 sı sigara ve %5 i alkol kullandığını bildirdi.

11 Hastalıkla ilişkili özellikler Hastaların ortanca hastalık süresi 108 ay, Ortalama VKİ 30.6± 6.0, Ortalama HbA1c değeri %8.4±2.6 dir. Hastaların %79.4 ü sağlık durumunu kötü algıladığını bildirdi. Çoğunluğunun (%66.1) başka kronik hastalığa sahip olduğu, %36.7 sinde kronik komplikasyonların geliştiği belirlendi. Hastaların yaklaşık üçte birinin (%36.1) tedavisinde diyete oral antidiyabetik ilaçlar eklendi.

12 Tablo 1. Hastaların ortalama PUKİ puanlarının dağılımı PUKİ Ort ± SS Değişim aralığı Ortanca Toplam puan 7.1 ± Çalışmada hastaların %63.3 ünün uyku kalitesinin kötü olduğu belirlendi. (PUKİ 5 puan) İnsülin kullanan tip 2 diyabetli bireylerde ortalama toplam PUKİ puanı 6.7 ± 4.0 saptandı. Kötü uyku kalitesinin kadınlarda (%63), erkeklerden (%39) daha yaygın olduğu saptandı. Song Y et al. Plos one. 2013;8,e Tip 2 diyabetli bireylerde ortalama toplam PUKİ puanının 7.4 ± 4.2 olduğu, çalışma grubunun %53.3 ünün uyku kalitesinin kötü olduğu bulundu. Medeiros C et al. Arq Bras Endoc Metab. 2013;57, Tip 2 diyabetli bireylerde ortalama toplam PUKİ puanı 10.5 ± 4.0 bulundu. Chasens ER et al. Diabetes Educ. 2013;39,74-82.

13 Tablo 2. Hastaların ortalama EUS puanlarının dağılımı EUS Ort ± SS Değişim aralığı Ortanca Toplam puan 5.7 ± Çalışmada hastaların %21.7 sinin gündüz aşırı uykululuktan yakındığı belirlendi. (EUS 10 puan) Obstrüktif uyku apnesi olmayan diyabetli bireylerde gündüz aşırı uykululuk sıklığı %29 şeklinde bulundu. Iqbal N et al. Diabetic Medicine 2007;24, Tip 2 diyabetli bireylerde ortalama EUS puanının 10.7 ± 5.8 olduğu, çalışma grubunun %55.5 inin gündüz aşırı uykululuk yaşadığı bulundu. Medeiros C et al. Arq Bras Endoc Metab. 2013;57,

14 Tablo 3. Hastaların ortalama UFA puanlarının dağılımı UFA Ort ± SS Değişim aralığı Ortanca Toplam puan (saat/hafta) 11.9± Tablo 4. Hastaların fiziksel aktivite düzeylerinin dağılımı Aktivite düzeyi Sayı % Düşük Orta Yüksek Tip 2 diyabetli bireylerden %62 sinin düşük, %34 ünün orta ve %4 ünün yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu bulundu. Oguntibeju OO, et al. West Indian Med J. 2012;61, Tip 2 diyabetli bireylerde dinlenme süresi arttıkça metabolik riskin arttığı bulundu. Cooper A. Diabetologia (2014) 57:73 82.

15 Tablo 5. Hastaların PUKİ ve EUS puanları ile hasta ve hastalıkla ilgili değişkenler arasındaki ilişkiler Değişkenler * Spearman korelasyon analizi PUKİ Çalışmada algılanan sağlık durumu ile PUKİ puanı ve EUS puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulundu. Hastaların EUS puanı ile VKİ, HbA1c değeri ve PUKİ puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edildi. Toplam UFA puanının PUKİ puanı ve EUS puanı ile negatif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği saptandı. EUS r* p r* p Yaş (yıl) Algılanan sağlık durumu < Hastalık süresi (ay) Tedavi süresi (ay) VKİ (kg/m²) HbA1c (%) UFA EUS <

16 Uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali ile ilişkili faktörler Çalışmada hastaların VKİ arttıkça gündüz uykululuk halinin arttığı, İyi glisemik kontrolün gündüz aşırı uykululuk halinde azalmayla ilişkili olduğu, Uyku kalitesinde azalma ve gündüz uykululuk halinde artışın sağlık algısını olumsuz yönde etkilediği bulundu. Gündüz aşırı uykululuk sorunu olan diyabetli hastalarda diğer hastalara göre HbA1c ve VKİ değerlerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Iqbal N et al. Diabetic Medicine 2007;24, Tip 2 diyabetli bireylerde kötü uyku kalitesi ve gündüz uykululuğun diyabet bakım profilini etkilediği bulundu. Chasens ER. Diabetes Educ. 2013;39,74-82 Tip 2 diyabetli bireylerde depresyonun kötü uyku kalitesi ile ilişkili olduğu saptandı. Medeiros C et al. Arq Bras Endoc Metab. 2013;57,

17 Fiziksel aktivite ile uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali arasındaki ilişki Fiziksel aktivitenin uyku kalitesinde artış ve gündüz uykululuk halinde azalma ile ilişkili olduğu belirlendi. Orta yaşlı ve yaşlı bireylerde egzersiz programlarının uyku kalitesine orta düzeyde olumlu etkileri olduğu bulundu. Yang P. J Physiother 2012;58, Postmenopozal dönemdeki kadınlarda uyku kalitesinin fiziksel aktivite düzeyine göre farklılık göstermediği saptandı. Casas R. Menopause;2012,19, Yaşlılarda uyku kalitesinin fiziksel aktivite düzeyine göre farklılık göstermediği, inaktif yaşlılarda gündüz uykululuk halinin arttığı bulundu. Chasens ER. Diabetes Educ. 2013;39,74-82

18 Uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali arasındaki ilişki Uyku kalitesi kötüleştikçe gündüz uykululuk halinin arttığı belirlendi. Uyku bozukluğu olan tip 2 diyabetli bireylerde gündüz uykululuk halinin arttığı saptandı. Eriksson AK. Diabet Med 2008;25, Yaşlılarda uyku kalitesi kötü olanlarda gündüz uykululuk halinin arttığı saptandı. Medeiros C et al. Arq Bras Endoc Metab. 2013;57,

19 Sonuç Bu çalışmanın sonuçları; tip 2 diyabetli bireylerde kötü uyku kalitesinin ve gündüz aşırı uykululuk halinin yaygın bir sorun olduğunu, uyku kalitesinin algılanan sağlık durumu, fiziksel aktivite ve gündüz aşırı uykululuk hali ile ilişkili olduğunu; gündüz aşırı uykululuk halinin vücut kitle indeksi, glisemik kontrol, algılanan sağlık durumu ve fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu gösterdi.

20 Öneriler Tip 2 diyabetli bireylerde uykunun terapötik ve sosyal etkileri dikkate alınarak, hemşireler tarafından uyku bozuklukları erken dönemde tanılanmalı, Birey ve ailesi tedavi için yönlendirilmeli ve etkin girişimler planlanmalı, Uyku bozuklukları ve ilişkili faktörleri incelemek için izlem çalışmaları yapılmalıdır.

21

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER -87- HPB-0 DİYABETLİ HASTALARDA YAYGIN İNSÜLİN KULLANIM HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rabia Akca Sivas Numune Hastanesi, Sivas GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalarda yaygın insülin

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma MÜSBED 2013;3(4):173-183 DOI: 10.5455/musbed.20131203074020 Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma Handan Sezgin 1, Sezgi Çınar 2 Araştırma / Original Paper 1 Çanakkale

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA**

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA** C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU Semiha AKIN *, Zehra DURNA** ÖZ Amaç: Bu araştırma kalp yetersizliği olan hastaların hastalığa psikososyal

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.169 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Hemşirelik Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi Gülay BİNGÖL (**), Ayşen DEMİR (*), Remziye

Detaylı

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Rengin Erdal Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Güzel Dişçigil Prof. Dr. Recep Erol Sezer Doç. Dr. Serap Çifçili

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2014;

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi

Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi DOI: 10.5505/epilepsi.2014.39358 KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi Quality of Life and Sleep in Young Male Patients with Epilepsy Halit YAŞAR, 1

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9 Önsöz -iii- Bilimsel Program -iv- Bilimsel Program -v- Bilimsel Program -vi- Kurs Programý -vii-

Detaylı

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA ÖZ BAKIM GÜCÜ VE ÖZ YETERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA ÖZ BAKIM GÜCÜ VE ÖZ YETERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA ÖZ BAKIM GÜCÜ VE ÖZ YETERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF SELF CARE ABILITY

Detaylı

HUZUREVİ SAKİNİ DİYABETLİLERİN AYAK BAKIMI DAVRANIŞLARI* Arzu ERKOÇ 1, Birsen YÜRÜGEN 2 Mehtap TAN 3, Ezgi ALTAN 4, İpek MALAZGİRTLİ 4

HUZUREVİ SAKİNİ DİYABETLİLERİN AYAK BAKIMI DAVRANIŞLARI* Arzu ERKOÇ 1, Birsen YÜRÜGEN 2 Mehtap TAN 3, Ezgi ALTAN 4, İpek MALAZGİRTLİ 4 HUZUREVİ SAKİNİ DİYABETLİLERİN AYAK BAKIMI DAVRANIŞLARI* Arzu ERKOÇ 1, Birsen YÜRÜGEN 2 Mehtap TAN 3, Ezgi ALTAN 4, İpek MALAZGİRTLİ 4 ÖZET Bu çalışma, huzurevlerinde yaşayan diyabetlilerin ayak bakımına

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı