EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM"

Transkript

1 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır. Karşılıklı beslenmenin, farklı boyutlarda kültürel değişme ve gelişmeye yol açtığı söylenebilir. Eğitim sistemi, bir taraftan yetiştirdiği üyeler ile hem kendini hem de toplumu etkiler. Diğer taraftan toplumda yer alan diğer alt sistemler ile eğitim sistemi arasında da bir etkileşimden söz edilebilir. Söz konusu karşılıklı ilişki, besleme ya da etkilemenin biçimi, düzeyi ve etkililiği hem eğitim sisteminin hem de toplumun örgütlenme biçimi ile doğrudan ilişkilidir. Toplumsal sistemde bulunan örgütlerin yapısı, özellikleri, bir birleriyle açık ve örtük ilişkileri karşılıklı beslenmeyi etkilemektedir. Belirtilen karşılıklı beslenmenin, genelde toplumsal sisteme özelde ise kültürel değişim süreçlerine etkileri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sivil toplum, sivil toplumun bir göstergesi olan sivil toplum örgütlerinin eğitim sistemi ile olan ilişkileri, karşılıklı etkileşimleri ve özellikle de sivil toplumun eğitim sistemine doğrudan ve dolaylı katkılarının kültürel değişim bağlamında neden ve nasıl olması gerekliliği üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Eğitim sistemi, kültürel değişim, sivil toplum, sivil toplum örgütü. ABSTRACT Civil Society and Cultural Change in the Effect of Field of Education Educational system and the other sub-systems of the society feed and make use of each other from a lot of regards. The mutual feed can be said to cause cultural change and development in different sizes. From one side, the educational system with the members whom it brings up affects both itself and the society. From the other side, an interaction can be mentioned between the other sub-systems in the society and the educational system. The mutual relation, the feed and the form, the level and the effect power of the influence are directly connected with both the educational system and the organization form of the society. The properties, the structure and the mutual open and closed relation of the organization in the society affects the mutual feed It can be said that the stated mutual feed has influences on the social system in general and on the process of the cultural change in special. In this study, it will be worked hard at the civil society, the relation and the mutual effect between the NGO (Non Governmental Organization) which is a

2 740 signal of the civil society and the educational system and especially as the regards of cultural change, why and how the civil society must assist the educational system directly or indirectly. Key Words: Educational system, cultural change, civil society, nongovernmental organizations. --- Eğitim sistemi, içinde yer aldığı toplumun değerleri ile paralel normların yaşama geçirilmesini amaç edinen bir sistemdir. Eğitim sistemleri, bir yönüyle içinde bulundukları toplumu olumlu yönde değiştirme ve geliştirme çabası içinde iken diğer yönüyle toplumun temel kültürel değer ve özelliklerini korumak için uğraş verirler. Birbirine zıtmış gibi görünen bu süreçler eğitim sistemlerinin temel işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, eğitim sistemlerinin üstlendikleri işin zor ve karmaşık olduğunu ifade etmek için yeterlidir. Toplumun hedeflenen değişim ve gelişim süreçlerinde belirlenen kazanımlara ulaşması için eğitim sistemine önemli işlevler düşmektedir. Hatta eğitim sistemleri kültürel değişme ve gelişme için özel olarak kurgulanmış sistemler olarak değerlendirilebilir. Morey ve Luthans a (1985: 221) göre örgütler, içinde bulundukları toplumun kültürel paradigmasının bir ürünüdür.dolayısıyla toplumsal temel özelliklerle toplumda bulunan çeşitli örgütler arasında önemli benzerlikler vardır. Özellikle eğitim sistemi ile toplumun diğer sistemleri arasında karşılıklı bir bağ, bir ilişkiden söz edilebilir. Bu anlamda okul toplumun ayrılmaz bir ögesidir. Eğitim sistemleri, bir taraftan yetiştirdiği insan kaynağı ile doğrudan toplumdaki sistemleri, dolaylı olarak da toplumu, diğer taraftan ise, yetiştirilmiş bu insan kaynağı içinde bulunduğu toplumsal sistemler aracılığıyla eğitim sistemini etkilemektedir. Eğitim Sisteminin Doğası Eğitime ilişkin tanımlar incelendiğinde, üç temel bakış açısının varlığından söz edilebilir. Russell (1976) bu bakış açılarından ilkinin; eğitimin amacının yetişme olanakları sağlamak ve engelleyici etkileri ortadan kaldırmak, ikincisinin; bireye kültür vermek ve yeteneklerini mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek ve üçüncüsünün ise; eğitimin birey açısından değil toplum açısından ele alınması bağlamında yararlı yurttaşlar yetiştirmek olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamda eğitimin çok yönlü etkilere sahiptir. Eğitim sisteminin dinamik ve açık bir sistem olarak her türlü etkiye açık olduğu kabul edilebilir. Burada dinamik kavramı, sistemin zaman içinde şartlara göre değişkenlik gösterebilme yeteneği anlamında kullanılmıştır. Genelde eğitim sistemi özelde ise bu sistemin araçları olan okullar, dinamik olan sosyokültürel ortamda görev yapmaktadırlar. Eğitim sistemleri diğer açık sistemler gibi, diğer sistemlerle etkileşim içindedirler. Bu, onların dışarıdan enerji ve kaynak alma durumunda olduklarının bir ifadesi olarak da

3 741 tanımlanabilir. Açık sistemlerin önemli özellikleri arasında, sistemin diğer sistemlerle etkileşimde iki temel boyut kullanmaları vardır. Sözü edilen bu boyutlar girdi ve çıktı dır. Girdi, sisteme dışarıdan gelen her şey, çıktı ise çevreye gitmek için sistemden ayrılan her şeydir. Alver e (2005) göre eğitim, belli kalıplarla ifade edilmesine karşın hayata ilişkin tüm olgularla iç içe olan bir kavramdır. Çünkü eğitim, tüm hayatı kapsayan ve asla okul ve müfredat ile sınırlandırılamayacak kadar kapsamlı, etkili ve sürekli bir süreçtir. Türkmen (2002) eğitimin; gelir artışı, daha iyi birey ve halk (kamu) sağlığı, düşük doğurganlık oranı, demokratikleşme, siyasal iktidarın istikrarlı oluşu, yoksulluk ve işsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranlarında düşme, toplumsal suçlarda ve mülkiyet suçlarında azalma olarak tanımlanan dokuz çıktısından söz etmektedir. Eğitim; bireysel ve toplumsal yararı, gelişmeyi ve değişime ayak uydurabilmeyi sağlarken, sosyal refahın artmasına da yardımcı olmaktadır. Değişime ayak uydurabilmek, değişimi yaratabilmek oldukça zor bir süreç anlamını taşımaktadır. Eğitim, kişiliğin yetişmesini, bireyi kendi kararlarını veren bir kişi olarak meydana getiren yeteneklerini ve yaratılışını amaçlamaktadır (Schafer, 2003). Bu yönüyle eğitim bireyi hayata hazırlamaktadır. Ancak Horst a (1998) göre bireylerin hayata hazırlanması demek yalnızca kazançlı bir iş bulmaları değil, aynı zamanda bireylerin haklarını ve görevlerini anlamış ve topluma katkıda bulunabilecek üyeler olarak yetiştirilmeleri anlamına gelmektedir. Bireyin toplumdaki üyelerle birlikte yaşaması, toplumun değerlerini benimsemesi, toplumsal hayatın normlarına uyması ve grup içinde kendisine verilecek rolleri yerine getirebilmesi ile toplumsallaşma süreci gerçekleşir. Bu yönüyle eğitim toplumu etkilemektedir. Buradaki kritik ancak basit soru: Eğitim toplumu nasıl etkiler? olabilir. Aslında verilecek yanıt da en az soru kadar basittir çünkü eğitim sistemleri okulları aracılığıyla bireyleri toplumsal davranış kalıplarına hazırlayan planlanmış bir sosyalleşme ağıdır.okula devam eden birey, önceki konumuna göre farklı durumdadır. Bu ağ içinde birey, planlanmış biçimde toplumsal rolleri, kuralları, yapı ve davranışları öğrenmektedir. Aslında burada sözü edilen toplumsal roller, kurallar, yapı ve davranışlar bir yönüyle o toplumun kültürel örüntülerinin birer yansıması olarak görülebilir. Eğitim ve Kültür Eğitim doğası ve işlevi gereği sosyal ve kültürel değişimin bir aracıdır. Kültür kavramı, üzerinde en çok konuşulan, en fazla tanımı yapılan kavramlar arasında gösterilebilir. Bunun nedeni; kavramın henüz tam anlamıyla açıklanamamış olması değil, kavramın farklı zamanlara ilişkin toplumsal olay, olgu, durumlar, farklı disiplinler ve ideolojiler ile ilişkilendirilmek durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Güvenç e (1984: 98) göre kültür; bilim alanında uygarlık; beşeri alanda eğitim sürecinin ürünü; estetik alanda güzel sanatlar; maddi ve biyolojik alanda üretme, tarım, çoğaltma ve yetiştirme

4 742 anlamlarını taşır. Kültür ile insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur Her ikisi de birbirini etkileyerek değiştirir, geliştirir. Çünkü insan kültürü yaratırken, kültür de insanı yaratmaktadır. Kültür kavramının kapsamlı tanımlarından birinin; bir toplumun, bir grubun sahip olduğu benzer veya ortak nitelikleri, bir diğerinin ise; insan (lık)ın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, doğa karşısındaki mücadele ve gelişimini sağlamak için geliştirdiği çözümler biçiminde olduğu söylenebilir. Toplumdaki insanların yaşamları, üretimleri, ilişki biçimleri o toplumun kültürel birikimlerini yansıtmaktadır. Kültürel birikimlerin çevreye aktarılması, yayılması bunların kabul düzeylerini ve yaşam/kalıcılık sürelerini arttır. Kültür; insanların zamanla ürettikleri, biriktirdikleri sonraki nesillere aktarmaya çalıştıklarıdır. Bu aktarım süreci örgütlü, sağlıklı, planlı ve verimli biçimde eğitim sistemi aracılığıyla mümkün olabilir. Aktarılamayan ya da yayılmayan kültürel birikimler zamanla unutulacak ve kaybolacaktır. Kültürel değerlerin aktarılamama, yayılamama ve zamanla unutulma riski olduğu söylenebilir. Bu riskin mümkün olan en düşük düzeye çekilebilmesi, etkili bir eğitim müfredatı ve onun uygulanması, her türlü iletişim kanalının ve teknolojilerinin kullanılması ile mümkün olabilir. İletişim teknolojilerinin nasıl ve daha etkin kullanılacağı bilgi ve davranışları yine eğitim kurumlarında (okullarda) bireylere kazandırılabilir. Şişman (2002), okulda bir arada olan insanlar arası ilişkilerin bürokratik kurallardan çok ortak değerler etrafında şekillendiğini, bunun nedeninin ise okulun değer üreten ve bu değerlere göre işleyen ve belirli değerleri gerçekleştirmeye çalışan bir örgüt olduğundan kaynaklandığını belirtmektedir. Eğitimin temel işlevlerinden biri, kültür değerlerini sonradan gelenlere aktarmaktadır; eğitimin temel amacı toplumun kültürünü yeniden üreterek yeni kuşaklara nakli ve toplumu yeniden amaçlanan geleceğe götürmektedir. Büyükdüvenci ye (1987: 2) göre eğitim, toplumun kendini daha yüksek düzeyde ve daha iyi şekilde kanıtlaması için kullandığı bir araçtır. Süreç içinde toplumsal yapının farklılaşması ile birlikte ailelerin çocuklarına aktardıkları bilgiler yeterli olmamaya başlayınca eğitim, kamusal alanda farklılaşmış bir kurum niteliği kazanmaya başlamıştır. Örneğin, modern-sanayi toplumlarının oluşumu ile birlikte, düşük sosyo-ekonomik sınıftakilerin yüksek statüye geçebilmelerini sağlayan eğitim toplumsal hareketliği ön plana çıkmıştır (Alix, 1995: 402). Günümüzde bilgiye ulaşmanın geçmişe göre kolaylaşması, ulaşılan bilginin güvenirliği sorununu getirmektedir. Ulaşılan bilginin güvenirliği ile ilgili karar verme işi için denetim eylemi, neredeyse bilgiye ulaşan son kullanıcıya denetici rolü yüklenerek sağlanmaktadır. Son kullanıcı rolündeki bireyin, bu rolün gereklerini yerine getirebilmesi; bireyin araştırma, sorgulama becerisini kazanması ile mümkündür. Denetleme rolünden yoksun bir kullanıcının, ulaştığı bilgiyi sorgulamadan doğrudan kabul etme ve bu bilgiye uygun biçimde

5 743 davranış değiştirme olasılığı yüksektir ve bu durum beraberinde tahmin edilmesi güç riskleri taşıyabilir. Örneğin ulaşılan bilgi tarih, kültür, sanat, din ve bilimin her hangi bir dalı vb. pek çok konuda olabilir. Denetimden uzak bir anlayışla kabullenilen bu tür yanlış/yanlı bilgiler toplum sağlığı için patlamaya hazır bombaya ya da salgın hastalıklara neden olabilecek virüslere benzetilebilir. Bu risklerden korunmanın birinci ön şartı, yetiştirilen yeni nesillere özellikle araştırma-sorgulama becerisinin kazandırılmasının sağlanmasıdır. Araştırma-sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme, kavrama, neyi, nasıl yapmakla ilgili planlama, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonuçları test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsamaktadır (MEB, 2005). Araştırma-sorgulama becerisine sahip bireyler aynı zamanda kritik düşünebilme, sorun çözmede farklı yaklaşımlar üretebilme gücünü de kazanırlar. Bu gücü kullanabilen bireylerin oluşturduğu toplum, yukarıda ifade edilen riskleri en aza indirgenmiş biçimde kültürel değişim ve gelişime yön verebilecektir. Kültürel gelişme, kültürü oluşturan ögelerin ileri biçimler oluşturabilmek için değişmesidir ve ileri kültür biçimi toplumları oluşturan insanların etkinliklerini arttırmayı, gelecek için daha fazla olanaklar sağlayan yeni düzenlemelerdir (Çeçen, 1984). Bilhan (1986) eğitim ile toplumsal değişme arasında dinamik işlevler zinciri bulunduğunu, değişme sürecinde eğitimin belirleyici bir unsur olarak (a) bir durumdan başka bir duruma geçişin sağlanması ve (b) toplumsal barışın sürekliliğinin korunması işlevlerini gördüğünü belirtmektedir. Birey, Eğitim ve Sivil Toplum Antik Yunan a kadar uzandığı vurgulanan sivil toplum kavramı Aristo ya göre kamusal iyiliği sağlamayı amaçlayan, bireysel çıkarlardan bağımsız yönetilen toplumdur ve Bu bakış açısı ile 18. yüzyılına kadar toplum ve devlet bir birinden ayırt edilmez (Kaldor, 2002). Bu bakış açısında toplum içinde insanların birbirleriyle nezaket kuralları içinde ilişki kurdukları vurgulanır. Sivil toplum kavramına ilişkin olarak farklı zamanlarda ve farklı düşünsel temellerle çok çeşitli tanımlamalar yapıldığından söz edilebilir. En genel anlamıyla sivil toplum, toplumu oluşturan bireylerin ilişkiler ağıdır. Tuncay a (2003) göre, sivil toplum devletten önce gelen, onun içinde yaşayan ama onunla özdeş olmayan hatta ona karşı koyabilen bir tür insan ilişkileri ağıdır. Bir toplumun sivil toplum olarak tanımlanabilmesi için devlet aygıtının iki temel özelliği taşıması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri devletin hukuk devleti olması, diğeri ise faaliyet alanı olarak devletin sınırlı olmasıdır (Çaha, 1999). Hukuk devleti, yurttaşların eşit konumlarda, temel haklarının her ne nedenle olursa olsun sınırlandırılmadığı bir yapıyı ifade etmektedir. Faaliyet alanı sınırlılığı ile ise devletin temel bazı politikalar ilgili olarak faaliyette bulunması, düzenleyici olması ifade edilmektedir. Tabakoğluna na (2002) göre sivil toplum kavramı,

6 744 birey ile devlet arasındaki yakınlık/uzaklık ya da başka bir ifade ile mesafeyi tanımlamaktadır. Tosun a (2001) göre ise bu kavram; siyasal-yönetsel, demokrasi ve demokratikleşme arayışlarını kapsamaktadır. İnsanoğlu bir taraftan daha iyiyi bulabilme arayışları, diğer taraftan yüzyıllar boyunca yaşadığı deneyimler ile kendisi için en uygun yönetim formu olarak demokrasiyi ve demokratik yönetim biçimini benimsemiştir. Ancak daha iyiyi bulma isteği tükenmemiş ve bu konudaki arayışlarını sürdüre gelmiştir. Bu süreçte demokrasi modelleri oluşturmuştur. İnsanoğlunun kendisi için en uygun yönetim modeli belirleme sürecinde, çeşitli araçlardan yararlandığı söylenebilir. Genelde örgütler/kuruluşlar, özelde ise sivil toplum örgütleri/kuruluşları (STÖ/STK) bu araçlardan biri olarak kabul edilebilir. Bu açıdan STÖ ler, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan örgütler olarak tanımlanabilir. Bir bakıma; demokrasi bağlamında ilk akla gelen temsili demokrasi tipinin, STÖ ler aracılığıyla katılımcı demokrasiye dönüştüğünden söz edilebilir. Demokrasinin bir kültür olarak yaşaması ve yaşatılması gerekliliği tartışma götürmez bir gerçek olarak değerlendirilmelidir. Demokrasi kültürünün temelinde de alınacak kararlara bu karardan etkileneceklerin katılımı söz konusudur. Bireylerin hem karara katılım sürecinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin demokratik yolların neler olduğunu bilmesi hem de alınacak kararlar hakkında yeterince bilgilendirilmeleri gerekir. Miser e (2000) göre katılım, bireylerin kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda, işlem ve eylemlerde etkileşimli özne olmalarıdır. Bireyin etkileşimli özne konumunda olabilmesi demokrasi modelinin katılıma olanak vermesi ile mümkün olabilecektir. Katılımcı demokrasi, siyasal gücün kullanımının toplumdan etkilendiği siyasal rejimdir (Şaylan, 1998: 84). Diğer bir tanımla katılımcı demokraside karar alma işlemi, kişilerin kendi hayatlarını etkileyen kararlara; önerileri, tartışmaları, planlamaları ve uygulamaları ile gerçekleşir. Bu bağlamda katılımcı demokrasinin beş ana özelliği vardır (Olsen, 1991): 1. Bütün bireyler kendilerini etkileyen bütün ortak karar alma mekanizmalarına istedikleri kadar katılma imkânına sahip olmalıdırlar. 2. Ortak karar almaya katılma sadece oylama ile sınırlı değil, değişen derecelerde katılım ve bağlılık gerektiren etkinlikleri de kapsamalıdır. 3. Ortak kararlardaki sorumluluk sadece görevlilerle sınırlı olmamalı, mümkün olduğunca yaygın olmalıdır. 4. Ortak kararlar almaya yönelik katılım, sadece siyasi sistem ile sınırlı olmamalı, toplumsal hayatın tümünü kapsamalıdır. 5. Siyasi olmayan kararlar alma işlemine katılım, bireylere daha önemli siyasi kararlara katılabilmek için gerekli siyasi beceri ve normları öğretir.

7 745 Putnam (1993) sivil toplumu aktif, kamu ruhuna sahip vatandaşların oluşturduğu, eşit siyasal ilişkilere, güvene ve iş birliğine dayalı bir toplumsal doku olarak tanımlar. STÖ lerde bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı etkileşimi geliştirmekte; aidiyet ve biz duygusuyla kültürel dokuları örmeye başlamaktadırlar (Yıldırım, 2004). Yıldız a (2004) göre STÖ ler demokrasi kültürünü besleyen saygı, tolerans, karşılıklılık gibi sivil değerlerin oluşturulmasına katkıda bulunan temel aktörlerden biridir. STÖ ler bir taraftan toplumun siyasal beklentilerinin ifade edilmesine ve devletin eylemlerinin sivil toplum tarafından denetlenmesine hizmet ederken diğer taraftan da topluma devlet karşısında bir korunma sağlamaktadır (Ünüsan, 1994). STÖ ler bireyleri ortak amaç etrafında toplayan, kendiliğinden oluşan sosyal gruplardır (Haigh, 2006). Devlet ya da kamu kuruluşları birinci sektör, kâr amaçlı piyasa kuruluşları ikinci sektör, kâr amacı gütmeyen STÖ ler ise üçüncü sektör olarak tanımlanmaktadır (David, 1998; Ulaş, 2001; Göymen, 2004). STÖ ler devlet dışı örgütlerdir ve sosyal adaletle ve/veya çevrenin korumasıyla ilgili olan kâr amacı gütmeyen gruplar olarak tanımlanmıştır (McCoy ve McCully, 1993). Fakat bu tanım STÖ lerinin geniş alanlara yayılan farklılıklarını kapsamakta yetersizdir (Pincen ve Finger, 1994; Palmer ve Birch, 2003). STÖ lerinin özellikleri arasında; kâr amacı gütmeme, esnek yapısı ile isteklere anında yanıt verebilme, gönüllüğe dayalı olma, karar-uygulamalarda katılımcı yaklaşım benimseme, devletten bağımsız olma, kamu yararını gözetme, iktidarı hedeflememe, kamu alanına sahip olma, yasallık ve şeffaflık sayılabilir (Drucker, 1996; Tunçay, 1998; Arslan, 2001; Güder, 2006; Yıldırım, 2004). Özellikler içinde yer alan gönüllülük kavramı, bireyin her hangi bir maddi kazanç/karşılık beklemeden, bir çıkar beklentisi içinde olmadan, toplumun yaşam kalitesini arttırmak üzere etkinliklerde bulunması anlamına gelmektedir. Temel sistem ya da en büyük sistem olarak tanımlanabilecek devlet aygıtının yönetiminde pek çok aktör yer almaktadır. Söz konusu aktörler ve temsil ettikleri; devleti bürokrasi, özel sektörü holdingler/şirketler, tüm toplumsal grupları da STÖ biçiminde sıralanabilir. Böyle bir modelde var olan siyasal ve toplumsal örgütlenmenin değişmesi; gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi esnek bir yapılanma ile mümkün olabilir. Özellikle katılımcı demokrasi sürecinde toplumsal dinamiklere özellikle de STÖ lere önemli görevlerin düştüğü söylenebilir. Örneğin Yiğit e (2005) göre STÖ ler özellikle Merkezî ve Doğu Avrupa da demokrasiye geçişi hızlandıran programlarının önemli bir parçasıdır. Gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları, hemen hemen tüm STÖ lerin tüzüklerinde, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kongreler, konferanslar, sempozyumlar, kişisel gelişime yönelik etkinlikler ve çeşitli konularda projeler gibi eğitimsel etkinlikler yolu ile üyelerinin ve toplumun eğitimine katkıda bulundukları söylenebilir. Bu tür yollarla STÖ lerin toplumun çeşitli konularda dikkatini çekerek bir duyarlılık oluşturdukları söylenebilir.

8 746 STÖ lerin eğitim alanıyla ilişkileri dikkate alındığında erken çocukluk eğitiminden yetişkin eğitimine, insan haklarından çevre duyarlılığına kadar pek çok alanda çalışma yaptıkları söylenebilir. STÖ lerinin, özellikle Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin bazı projelerinde yer alıyor olmaları, bu örgütlerin sistem üzerindeki etkinlik boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Türkiye de sivil toplum ve STÖ lerine devlet tarafından verilen önem ve özenin bir göstergesi olarak kalkınma planlarındaki yaklaşımlar gösterilebilir. Örneğin, dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı (DKP) Türkiye nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu dokümanın temel amaçlarından birisi kamu kesimi ile özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük iş birliğine katkıda bulunmaktır. Her düzeyde ve çok yönlü ilişkilerle sivil toplum arası bağlar, farklılık içinde birlik olma anlayışı ile kültürel zenginlik ve hoşgörünün güçlendirilmesi, STÖ lerin nitelikli iş gücü yetiştirme, sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilmektedir (DKP, 2006). Diğer taraftan, özellikle de eğitim açısından dikkate alındığında STÖ lerinin, değerlerin ve sosyal davranışın biçimlenmesinde eğitimin merkezi rolünü kabul ettikleri söylenebilir. Rio De Janeiro da 1993 yılında düzenlenen Küresel Forumda, STÖ lerin; değerlerin erozyona uğraması, yabancılaşma ve bireylerin kendi geleceklerinin oluşturulmasına katılmaması konularında kaygılı oldukları ve bu nedenle sürdürülebilir toplumların oluşturulmasını amaçlayan evrensel eğitimsel dönüşüm sürecine kendilerini adadıkları vurgulanmıştır (UNCED NGO Forum, 1993). Bir nüfuza ne kadar eğitim verilecek ve o nüfuzda kimin, ne tür eğitim alacağı gibi konular genellikle eğitim sistemi dışındaki kitleler tarafından kararlaştırılır. Bu kitlelerin, hem halkın içinden kitleler hem de özel nitelikli kitleler olduğu söylenebilir. Bu anlamda yukarıda belirtilen sorulara verilecek cevaplarda bu kitlelerin payları yüksektir. Toplum-okul ilişkileri ve bunların potansiyelini anlamak için katılımcıların kimler olduğu, toplumun okula ne katkı yapabileceği ve okulun toplumu destekleme yollarının tanımlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen örgütlerin ya da başka değişle toplum katılımının okula katkıları, (a) öğretim programı desteği, (b) okul kaynaklarının sağlanması ve (c) okulların yönetimi biçiminde üç alanda gruplandırılabilir (Adams, 2002: 52-53). Toplumun sayılan bu üç alandaki katılımı ve rolleri aşağıda Tablo 1 de verilmektedir. Toplumun çeşitli aktörlerle eğitim sistemine ve okula olan bu katkısı diğer bir değişle paydaşların süreçlere katılımının yalnızca eğitim sisteminde değil aynı zamanda toplumun diğer kurum/kuruluş ve örgütlerini de güçlendirmeye de katkı sağlayacağı düşünülebilir.

9 747 Eğitim Alanı Öğretim Programına Destek Sağlanması Okula Kaynak Sağlanması Okul Yönetimine Destek Sağlanması Tablo 1: Eğitimin Geliştirilmesinde Toplumun Kalıtımı Toplum İlgisinin Türü Okul programını destekleyici bir ortam geliştirmek. Okula kayıt olma, devam ve katılımı geliştirmek. Öğrencilerin evde gözlenmesi. Öğrencilere yeterli çalışma yerinin sağlamak. Problemli öğrencileri belirleyerek onlara yardım etmek. Ailelerinin acil durumlarında öğrencilere yardım etmek. Okul personelinin moralini yükseltmek. Destek amaçlı (kısa zamanlı) ya da düzenli (sürekli) öğretmenler sağlamak. Alan uzmanlığı konusunda eksikliği bulunan öğretmenlere destek sağlamak. Bilgi toplumuna geçişe katkıda bulunmak. Çıraklık/iş imkânı sağlamak. Okul için arsa/yer bağışlamak. Okul binalarının inşaatlarının yapılmasına iş/malzeme sağlamak. Tamir/koruma hizmetleri sağlamak. Kitap, araç-gereç ve öğrenme materyali sağlamak. Okullara verilen/bağışlanan parayı artırmak. Okul programlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Öğrenme sürecinde ailelerin sorumluluğunu desteklemek. Daha fazla malzeme desteği sağlamak. Personelin üzerindeki yükün azaltılmasına yönelik insan gücü sağlamak. Uzman desteği sağlamak. Para artmasına yardımcı olmak, moral desteği ve genel danışmanlık sağlamak. Yeni fikirler sunmak, aksaklıkları giderici hizmet etmek. Danışma/yönetim kurullarına yardım etmek. Yerel okul programlarının planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesine katılmak. Zamanla, Hükûmet desteği ve teknik yardımla, formal ve informal yerel eğitimin ana sorumluluğu alacağını kabul etmek. En düşük hükûmet desteği ile okul yönetim işlevlerinin çoğunu devralmak. Kaynak: (Williams 1997 den Akt.: Adams, 2002: 54) Education and National Development: Priorities, Policies, and Planning. Genelde eğitim özelde ise okul yönetimine ilişkin pek çok karar süreçleri vardır. Bu süreçlerin her birinde alınacak kararlar başta eğitimciler (yönetici, denetici, öğretmen, uzman) öğrenciler, öğrenci velileri ardından okul çevresini (toplum) doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Newman a (1985) göre karara katılma bir etkileme, etkileşim sürecidir. Karardan bir şekilde etkileneceklerin alınacak karara ilişkin süreçlere görüş, eleştiri ve beklentileriyle katılması hem kararın uygulama olasılığını, hem de kararın ilgili taraflarca kabulünü kolaylaştırabilir. Okul yönetimine veli katılımı konusu; etkililik, halk sorumluluğu, hak konusu ve daha demokratik bir okul yönetimi aracı olarak çeşitli bakış açılarından incelenebilir. Velinin okul yönetimi ve ilgili kararlara katılımı bir

10 748 sivil toplum örgütü olarak tanımlanabilecek okul denekleri aracılığıyla olabilir. Ancak önce velinin bu tür bir sürece katılıyor olmasının sağlayacağı yararların iyi tanımlanmış olması beklenir. Örneğin, okul yönetimine velilerin katılmasının nedenleri; (a) veliler çocukların ilk eğiticileridir, (b) velilerin kendi çocukları için uzun dönem sorumlulukları vardır, (c) velilerin katılımı öğrencinin öğrenmedeki başarı şansını artırabilir (d) bu bir haktır, (e) velilerin katılımı okul yönetimini demokratikleştirme sürecinin bir parçasıdır (Chan ve Chui, 1997: 103). Okulun en yakın çevresinde yer alan veliler ile başlayan kararlara katılım sürecinin giderek genişleyerek okulun, yakından uzağa doğru çevresini bu sürece dâhil edeceğinden söz edilebilir.okulun yakından uzağa biçiminde ifade edilen çevresinde; dayanışma grupları, işçi işveren sendikaları, eğitim sendikaları, eğitim dernekleri kısaca STÖ ler, yerel yönetimler sıralanabilir. SONUÇ Eğitim, tüm yaşamı kapsayan etkili ve sürekli bir süreçtir. Yaşam içinde ne varsa her şey karşılıklı bir etkileşim içerisinde eğitim olgusundan etkilenir ve eğitim olgusunu etkiler. Diğer bir değişle eğitim hem etkiler hem de bu etkilediklerinin etkileri altında işlevini sürdürür. Bireylerin toplumsal yaşamın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmesi için eğitim örgütlerinde ortak yaşam bilincinin sağlanmasına yönelik uygun etkinlikler gerçekleştirilir. Bireylerin demokrasi bilincini içselleştirebilmeleri ve bu içselleştirmelere uygun davranabilmelerinin sağlanması için okul öncesi eğitimden başlayarak, demokrasi ve demokrasi kültürü konularında müfredat uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektir. Sosyal sorumluluk bağlamında karar süreçlerine bireylerin örgütlü olarak katılmalarının sağlanmasında farklı ve yeni yolar bulunmalı ve bu yollar okullarda uygulamalı olarak bireylere kazandırılmalıdır. Türkiye nin kültür mirasının toplumu oluşturan tüm ögelere tanıtılması ve aktarılması için her düzeydeki eğitim örgütleri ile sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliği desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. KAYNAKÇA Adams, D., (2002), Education and National Development: Priorities, Policies, and Planning, Asian Development Bank Comparative Research Centre The University of Hong Kong. Alix, E., (1995), Sociology: An Everyday Life Approach, Minneapolis: West Publishing Company. Alver, K., (2005), Okumanın Hâlleri: Okumanın Sosyolojisi Üzerine, Sivil Toplum Düşünce&Araştırma Dergisi, 3 (12), Arslan, O., (2001), Kamusal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Bayrak Yayıncılık.

11 Bilhan, S., (1986), Eğitim Sosyolojisi, Ankara: DTCF Yayınları. Büyükdüvenci, S., (1987), Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. 749 Chan, Y.-Benjamin, M. &Chui Hong S., (1997). Parental participation in school councils in Victoria, Australia. International Journal of Educational Management. 11/3 ( ). Çaha, Ö., (1999), Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul: İz Yayıncılık. Çeçen, A., (1984), Kültür ve Politika, İstanbul: Hil Yayınları. David, L., (1998), Development NGOs and the Challenge of Partnership: Changing Relations between North and South. Social Policy & Administration 32 (5), DKP, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Resmî Gazete 1 Temmuz 2006 Cumartesi-Mükerrer Sayı: Drucker, P. F., (1996), Yeni Gerçekler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Göymen, K., (2004), Küresel Sivil Toplum: Gereksinme, Fırsatlar ve Engeller, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, (4-6 Haziran) Çanakkale, Biga: Onsekiz Mart Üniversitesi Güder, N., (2006), STK lar için Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM). Güvenç, B., (1984), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Yayınevi. Haigh, M. J., (2006), Promoting environmental education for sustainable development: the value of links between higher education and non-governmental organizations (NGOs), Journal of Geography in Higher Education, 30, (2), Horst, A., (1998), Political Education of Pupils in the New Federal States European Education, 93, (25), 2. Kaldor, M., (2002), Civil Society and Accountability, Human Devolopment Report, Occasional Paper. McCoy, M. & McCully, P., (1993), The Road from RIO; an NGO Guide to Environment and Development. Utrecht: International Books. MEB, (2005), İlköğretim 1-5 Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı, Ankara: MEB. Miser R., (2000), Topluluk Katılımı. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 183.

12 750 Morey, N. ve Luthans, F., (1985) Refining the displacement of culture and the use scenes and themes in organizational studies, Academy of Management Review, 10 (2) Newman, W., (1985), Yönetim: İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare. (Çeviren: Kenan Sürgit) Ankara: Yetkin Yayınları. Olsen, M., (1991), Modern Polities, New Jersey: Prentice Holl Engewond Cliffs. Palmer, J. A. & Birch, J. C., (2003), Education for Sustainability: The Contribution and Potential of a Nongovernmental Organisation, Environmental Education Research, 9 (4), Pincen, T. & Finger, M., (Eds.), (1994), Environmental NGOs in World Politics: linking the local and the global. Routledge: London. Putnam, R. D.-Leonardi, R. & Nanetti, R. Y., (1993), Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton. Russell, B., (1976), Eğitim ve Toplum Düzeni, (Çeviren: Nail Bezel), İstanbul: Varlık Yayınevi. Schafer, A., (2003), Imaginary horizons of educational theory. Educational Philosophy and Theory, 35 (2), Şaylan, G., (1998), Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi, Ankara: TODAİE Yayınları. Şişman, M., (2002), Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Ankara: PegemA Yayıncılık. Tabakoğlu, B., (2002), Türkiye de Sivil Toplum Söylemleri, STK lar STK lar, Yerelleşme Ve Yerel Yönetimler, İTÜ, STK lar, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Haziran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, (s ). Tosun, G. E., (2001), Demokratikleşme Perspektifinden, Devlet-Sivil Toplum İlişkisi. İstanbul: Alfa Yayınevi. Tunçay, M., (1998), Sivil toplum kuruluşları ile ilgili kavramlar Tanzimattan Günümüze İstanbul da Sivil Toplum Kuruluşları. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları -----, (2003), Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlgili Kavramlar, Sivil Toplum Düşünce & Araştırma Dergisi, 1 (9-13). Türkmen, F., (2002), Eğitimin ekonomik ve sosyal faydaları ve Türkiye de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması, Ankara: DPT Yayın No: DPT: 2665.

13 Ulaş, T., (2001), Merhaba Sivil Toplum. İstanbul: Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları. 751 UNCED NGO Forum, (1993), Treaty on Environmental Education for Sustainable societies and Global Responsibility, in: R. Pollard (ed.) The NGO Alternative Treaties from the Global Forum at Rio De Janeiro June 1-15, 1992, 02 Ağustos 2007). Ünüsan, T., (1994), Çağdaş yerel yönetimler, Ankara: TODAİ Yayınları. Yıldırım, İ., (2004), Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldız, Ö., (2004), Sivil Toplum, Demokrasi ve Çoğulculuk Sivil Toplum Düşünce & Araştırma Dergisi, 2 (5), Yiğit, M., (2005), Küresel Eşitsizliği Gidermede Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Bildiriler Kitabı, (s ) (15-16 Ekim) Çanakkale, Biga: Onsekiz Mart Üniversitesi.

14 752

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Eğitimin Toplumsal Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

Eğitimin Toplumsal Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitimin Toplumsal Temelleri Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitim Bir kavram olarak Bir süreç olarak Bir örgüt olarak EĞİTİM Bir sistem olarak Bir kavram olarak eğitim Bir kavram olarak eğitim Eğitim bireylerin

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi

Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN * 0 Doç. Dr. İbrahim CILGA * Yrd. Doç. Dr. Sunay İL Özet: Türkiye'de demokratik toplumun gelişmesinde aile temel kurumlardan

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS SEKTÖREL KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ Melisa KORKMAZ Küreselleşme Kavramı Günümüz dünyasında artık ülkeler ekonomik, sosyal ve teknolojik ağlar ile birbirlerine sıkı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır?

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Ekrem KALKAN İçindekiler: 1. Eğitim nedir? 2. İyi bir eğitim öğrencilere ne sunmalıdır?

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yalova Üniversitesi, 22.05.2008 Tarih ve 5765 sayılı kanunla eğitim ve öğretimine başlamıştır. Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış; sosyal ve analitik çözümler üretebilen, ürettiği bilgiyi toplumla

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi KAM 305 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik Gündemi SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstanbul Herhangi bir ülkede sivil toplumun varlığı, öncelikle toplumsal gelenek, kültür, iletişim ve toplumsal

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU Tarihi Okulun İsmi Formu Dolduranın Adı Soyadı Formu Dolduranın Asli Görevi : / / : : : Bu form Başka Bir Okul Mümkün Derneği ne protokolle

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı