EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM"

Transkript

1 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır. Karşılıklı beslenmenin, farklı boyutlarda kültürel değişme ve gelişmeye yol açtığı söylenebilir. Eğitim sistemi, bir taraftan yetiştirdiği üyeler ile hem kendini hem de toplumu etkiler. Diğer taraftan toplumda yer alan diğer alt sistemler ile eğitim sistemi arasında da bir etkileşimden söz edilebilir. Söz konusu karşılıklı ilişki, besleme ya da etkilemenin biçimi, düzeyi ve etkililiği hem eğitim sisteminin hem de toplumun örgütlenme biçimi ile doğrudan ilişkilidir. Toplumsal sistemde bulunan örgütlerin yapısı, özellikleri, bir birleriyle açık ve örtük ilişkileri karşılıklı beslenmeyi etkilemektedir. Belirtilen karşılıklı beslenmenin, genelde toplumsal sisteme özelde ise kültürel değişim süreçlerine etkileri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sivil toplum, sivil toplumun bir göstergesi olan sivil toplum örgütlerinin eğitim sistemi ile olan ilişkileri, karşılıklı etkileşimleri ve özellikle de sivil toplumun eğitim sistemine doğrudan ve dolaylı katkılarının kültürel değişim bağlamında neden ve nasıl olması gerekliliği üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Eğitim sistemi, kültürel değişim, sivil toplum, sivil toplum örgütü. ABSTRACT Civil Society and Cultural Change in the Effect of Field of Education Educational system and the other sub-systems of the society feed and make use of each other from a lot of regards. The mutual feed can be said to cause cultural change and development in different sizes. From one side, the educational system with the members whom it brings up affects both itself and the society. From the other side, an interaction can be mentioned between the other sub-systems in the society and the educational system. The mutual relation, the feed and the form, the level and the effect power of the influence are directly connected with both the educational system and the organization form of the society. The properties, the structure and the mutual open and closed relation of the organization in the society affects the mutual feed It can be said that the stated mutual feed has influences on the social system in general and on the process of the cultural change in special. In this study, it will be worked hard at the civil society, the relation and the mutual effect between the NGO (Non Governmental Organization) which is a

2 740 signal of the civil society and the educational system and especially as the regards of cultural change, why and how the civil society must assist the educational system directly or indirectly. Key Words: Educational system, cultural change, civil society, nongovernmental organizations. --- Eğitim sistemi, içinde yer aldığı toplumun değerleri ile paralel normların yaşama geçirilmesini amaç edinen bir sistemdir. Eğitim sistemleri, bir yönüyle içinde bulundukları toplumu olumlu yönde değiştirme ve geliştirme çabası içinde iken diğer yönüyle toplumun temel kültürel değer ve özelliklerini korumak için uğraş verirler. Birbirine zıtmış gibi görünen bu süreçler eğitim sistemlerinin temel işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, eğitim sistemlerinin üstlendikleri işin zor ve karmaşık olduğunu ifade etmek için yeterlidir. Toplumun hedeflenen değişim ve gelişim süreçlerinde belirlenen kazanımlara ulaşması için eğitim sistemine önemli işlevler düşmektedir. Hatta eğitim sistemleri kültürel değişme ve gelişme için özel olarak kurgulanmış sistemler olarak değerlendirilebilir. Morey ve Luthans a (1985: 221) göre örgütler, içinde bulundukları toplumun kültürel paradigmasının bir ürünüdür.dolayısıyla toplumsal temel özelliklerle toplumda bulunan çeşitli örgütler arasında önemli benzerlikler vardır. Özellikle eğitim sistemi ile toplumun diğer sistemleri arasında karşılıklı bir bağ, bir ilişkiden söz edilebilir. Bu anlamda okul toplumun ayrılmaz bir ögesidir. Eğitim sistemleri, bir taraftan yetiştirdiği insan kaynağı ile doğrudan toplumdaki sistemleri, dolaylı olarak da toplumu, diğer taraftan ise, yetiştirilmiş bu insan kaynağı içinde bulunduğu toplumsal sistemler aracılığıyla eğitim sistemini etkilemektedir. Eğitim Sisteminin Doğası Eğitime ilişkin tanımlar incelendiğinde, üç temel bakış açısının varlığından söz edilebilir. Russell (1976) bu bakış açılarından ilkinin; eğitimin amacının yetişme olanakları sağlamak ve engelleyici etkileri ortadan kaldırmak, ikincisinin; bireye kültür vermek ve yeteneklerini mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek ve üçüncüsünün ise; eğitimin birey açısından değil toplum açısından ele alınması bağlamında yararlı yurttaşlar yetiştirmek olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamda eğitimin çok yönlü etkilere sahiptir. Eğitim sisteminin dinamik ve açık bir sistem olarak her türlü etkiye açık olduğu kabul edilebilir. Burada dinamik kavramı, sistemin zaman içinde şartlara göre değişkenlik gösterebilme yeteneği anlamında kullanılmıştır. Genelde eğitim sistemi özelde ise bu sistemin araçları olan okullar, dinamik olan sosyokültürel ortamda görev yapmaktadırlar. Eğitim sistemleri diğer açık sistemler gibi, diğer sistemlerle etkileşim içindedirler. Bu, onların dışarıdan enerji ve kaynak alma durumunda olduklarının bir ifadesi olarak da

3 741 tanımlanabilir. Açık sistemlerin önemli özellikleri arasında, sistemin diğer sistemlerle etkileşimde iki temel boyut kullanmaları vardır. Sözü edilen bu boyutlar girdi ve çıktı dır. Girdi, sisteme dışarıdan gelen her şey, çıktı ise çevreye gitmek için sistemden ayrılan her şeydir. Alver e (2005) göre eğitim, belli kalıplarla ifade edilmesine karşın hayata ilişkin tüm olgularla iç içe olan bir kavramdır. Çünkü eğitim, tüm hayatı kapsayan ve asla okul ve müfredat ile sınırlandırılamayacak kadar kapsamlı, etkili ve sürekli bir süreçtir. Türkmen (2002) eğitimin; gelir artışı, daha iyi birey ve halk (kamu) sağlığı, düşük doğurganlık oranı, demokratikleşme, siyasal iktidarın istikrarlı oluşu, yoksulluk ve işsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranlarında düşme, toplumsal suçlarda ve mülkiyet suçlarında azalma olarak tanımlanan dokuz çıktısından söz etmektedir. Eğitim; bireysel ve toplumsal yararı, gelişmeyi ve değişime ayak uydurabilmeyi sağlarken, sosyal refahın artmasına da yardımcı olmaktadır. Değişime ayak uydurabilmek, değişimi yaratabilmek oldukça zor bir süreç anlamını taşımaktadır. Eğitim, kişiliğin yetişmesini, bireyi kendi kararlarını veren bir kişi olarak meydana getiren yeteneklerini ve yaratılışını amaçlamaktadır (Schafer, 2003). Bu yönüyle eğitim bireyi hayata hazırlamaktadır. Ancak Horst a (1998) göre bireylerin hayata hazırlanması demek yalnızca kazançlı bir iş bulmaları değil, aynı zamanda bireylerin haklarını ve görevlerini anlamış ve topluma katkıda bulunabilecek üyeler olarak yetiştirilmeleri anlamına gelmektedir. Bireyin toplumdaki üyelerle birlikte yaşaması, toplumun değerlerini benimsemesi, toplumsal hayatın normlarına uyması ve grup içinde kendisine verilecek rolleri yerine getirebilmesi ile toplumsallaşma süreci gerçekleşir. Bu yönüyle eğitim toplumu etkilemektedir. Buradaki kritik ancak basit soru: Eğitim toplumu nasıl etkiler? olabilir. Aslında verilecek yanıt da en az soru kadar basittir çünkü eğitim sistemleri okulları aracılığıyla bireyleri toplumsal davranış kalıplarına hazırlayan planlanmış bir sosyalleşme ağıdır.okula devam eden birey, önceki konumuna göre farklı durumdadır. Bu ağ içinde birey, planlanmış biçimde toplumsal rolleri, kuralları, yapı ve davranışları öğrenmektedir. Aslında burada sözü edilen toplumsal roller, kurallar, yapı ve davranışlar bir yönüyle o toplumun kültürel örüntülerinin birer yansıması olarak görülebilir. Eğitim ve Kültür Eğitim doğası ve işlevi gereği sosyal ve kültürel değişimin bir aracıdır. Kültür kavramı, üzerinde en çok konuşulan, en fazla tanımı yapılan kavramlar arasında gösterilebilir. Bunun nedeni; kavramın henüz tam anlamıyla açıklanamamış olması değil, kavramın farklı zamanlara ilişkin toplumsal olay, olgu, durumlar, farklı disiplinler ve ideolojiler ile ilişkilendirilmek durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Güvenç e (1984: 98) göre kültür; bilim alanında uygarlık; beşeri alanda eğitim sürecinin ürünü; estetik alanda güzel sanatlar; maddi ve biyolojik alanda üretme, tarım, çoğaltma ve yetiştirme

4 742 anlamlarını taşır. Kültür ile insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur Her ikisi de birbirini etkileyerek değiştirir, geliştirir. Çünkü insan kültürü yaratırken, kültür de insanı yaratmaktadır. Kültür kavramının kapsamlı tanımlarından birinin; bir toplumun, bir grubun sahip olduğu benzer veya ortak nitelikleri, bir diğerinin ise; insan (lık)ın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, doğa karşısındaki mücadele ve gelişimini sağlamak için geliştirdiği çözümler biçiminde olduğu söylenebilir. Toplumdaki insanların yaşamları, üretimleri, ilişki biçimleri o toplumun kültürel birikimlerini yansıtmaktadır. Kültürel birikimlerin çevreye aktarılması, yayılması bunların kabul düzeylerini ve yaşam/kalıcılık sürelerini arttır. Kültür; insanların zamanla ürettikleri, biriktirdikleri sonraki nesillere aktarmaya çalıştıklarıdır. Bu aktarım süreci örgütlü, sağlıklı, planlı ve verimli biçimde eğitim sistemi aracılığıyla mümkün olabilir. Aktarılamayan ya da yayılmayan kültürel birikimler zamanla unutulacak ve kaybolacaktır. Kültürel değerlerin aktarılamama, yayılamama ve zamanla unutulma riski olduğu söylenebilir. Bu riskin mümkün olan en düşük düzeye çekilebilmesi, etkili bir eğitim müfredatı ve onun uygulanması, her türlü iletişim kanalının ve teknolojilerinin kullanılması ile mümkün olabilir. İletişim teknolojilerinin nasıl ve daha etkin kullanılacağı bilgi ve davranışları yine eğitim kurumlarında (okullarda) bireylere kazandırılabilir. Şişman (2002), okulda bir arada olan insanlar arası ilişkilerin bürokratik kurallardan çok ortak değerler etrafında şekillendiğini, bunun nedeninin ise okulun değer üreten ve bu değerlere göre işleyen ve belirli değerleri gerçekleştirmeye çalışan bir örgüt olduğundan kaynaklandığını belirtmektedir. Eğitimin temel işlevlerinden biri, kültür değerlerini sonradan gelenlere aktarmaktadır; eğitimin temel amacı toplumun kültürünü yeniden üreterek yeni kuşaklara nakli ve toplumu yeniden amaçlanan geleceğe götürmektedir. Büyükdüvenci ye (1987: 2) göre eğitim, toplumun kendini daha yüksek düzeyde ve daha iyi şekilde kanıtlaması için kullandığı bir araçtır. Süreç içinde toplumsal yapının farklılaşması ile birlikte ailelerin çocuklarına aktardıkları bilgiler yeterli olmamaya başlayınca eğitim, kamusal alanda farklılaşmış bir kurum niteliği kazanmaya başlamıştır. Örneğin, modern-sanayi toplumlarının oluşumu ile birlikte, düşük sosyo-ekonomik sınıftakilerin yüksek statüye geçebilmelerini sağlayan eğitim toplumsal hareketliği ön plana çıkmıştır (Alix, 1995: 402). Günümüzde bilgiye ulaşmanın geçmişe göre kolaylaşması, ulaşılan bilginin güvenirliği sorununu getirmektedir. Ulaşılan bilginin güvenirliği ile ilgili karar verme işi için denetim eylemi, neredeyse bilgiye ulaşan son kullanıcıya denetici rolü yüklenerek sağlanmaktadır. Son kullanıcı rolündeki bireyin, bu rolün gereklerini yerine getirebilmesi; bireyin araştırma, sorgulama becerisini kazanması ile mümkündür. Denetleme rolünden yoksun bir kullanıcının, ulaştığı bilgiyi sorgulamadan doğrudan kabul etme ve bu bilgiye uygun biçimde

5 743 davranış değiştirme olasılığı yüksektir ve bu durum beraberinde tahmin edilmesi güç riskleri taşıyabilir. Örneğin ulaşılan bilgi tarih, kültür, sanat, din ve bilimin her hangi bir dalı vb. pek çok konuda olabilir. Denetimden uzak bir anlayışla kabullenilen bu tür yanlış/yanlı bilgiler toplum sağlığı için patlamaya hazır bombaya ya da salgın hastalıklara neden olabilecek virüslere benzetilebilir. Bu risklerden korunmanın birinci ön şartı, yetiştirilen yeni nesillere özellikle araştırma-sorgulama becerisinin kazandırılmasının sağlanmasıdır. Araştırma-sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme, kavrama, neyi, nasıl yapmakla ilgili planlama, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonuçları test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsamaktadır (MEB, 2005). Araştırma-sorgulama becerisine sahip bireyler aynı zamanda kritik düşünebilme, sorun çözmede farklı yaklaşımlar üretebilme gücünü de kazanırlar. Bu gücü kullanabilen bireylerin oluşturduğu toplum, yukarıda ifade edilen riskleri en aza indirgenmiş biçimde kültürel değişim ve gelişime yön verebilecektir. Kültürel gelişme, kültürü oluşturan ögelerin ileri biçimler oluşturabilmek için değişmesidir ve ileri kültür biçimi toplumları oluşturan insanların etkinliklerini arttırmayı, gelecek için daha fazla olanaklar sağlayan yeni düzenlemelerdir (Çeçen, 1984). Bilhan (1986) eğitim ile toplumsal değişme arasında dinamik işlevler zinciri bulunduğunu, değişme sürecinde eğitimin belirleyici bir unsur olarak (a) bir durumdan başka bir duruma geçişin sağlanması ve (b) toplumsal barışın sürekliliğinin korunması işlevlerini gördüğünü belirtmektedir. Birey, Eğitim ve Sivil Toplum Antik Yunan a kadar uzandığı vurgulanan sivil toplum kavramı Aristo ya göre kamusal iyiliği sağlamayı amaçlayan, bireysel çıkarlardan bağımsız yönetilen toplumdur ve Bu bakış açısı ile 18. yüzyılına kadar toplum ve devlet bir birinden ayırt edilmez (Kaldor, 2002). Bu bakış açısında toplum içinde insanların birbirleriyle nezaket kuralları içinde ilişki kurdukları vurgulanır. Sivil toplum kavramına ilişkin olarak farklı zamanlarda ve farklı düşünsel temellerle çok çeşitli tanımlamalar yapıldığından söz edilebilir. En genel anlamıyla sivil toplum, toplumu oluşturan bireylerin ilişkiler ağıdır. Tuncay a (2003) göre, sivil toplum devletten önce gelen, onun içinde yaşayan ama onunla özdeş olmayan hatta ona karşı koyabilen bir tür insan ilişkileri ağıdır. Bir toplumun sivil toplum olarak tanımlanabilmesi için devlet aygıtının iki temel özelliği taşıması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri devletin hukuk devleti olması, diğeri ise faaliyet alanı olarak devletin sınırlı olmasıdır (Çaha, 1999). Hukuk devleti, yurttaşların eşit konumlarda, temel haklarının her ne nedenle olursa olsun sınırlandırılmadığı bir yapıyı ifade etmektedir. Faaliyet alanı sınırlılığı ile ise devletin temel bazı politikalar ilgili olarak faaliyette bulunması, düzenleyici olması ifade edilmektedir. Tabakoğluna na (2002) göre sivil toplum kavramı,

6 744 birey ile devlet arasındaki yakınlık/uzaklık ya da başka bir ifade ile mesafeyi tanımlamaktadır. Tosun a (2001) göre ise bu kavram; siyasal-yönetsel, demokrasi ve demokratikleşme arayışlarını kapsamaktadır. İnsanoğlu bir taraftan daha iyiyi bulabilme arayışları, diğer taraftan yüzyıllar boyunca yaşadığı deneyimler ile kendisi için en uygun yönetim formu olarak demokrasiyi ve demokratik yönetim biçimini benimsemiştir. Ancak daha iyiyi bulma isteği tükenmemiş ve bu konudaki arayışlarını sürdüre gelmiştir. Bu süreçte demokrasi modelleri oluşturmuştur. İnsanoğlunun kendisi için en uygun yönetim modeli belirleme sürecinde, çeşitli araçlardan yararlandığı söylenebilir. Genelde örgütler/kuruluşlar, özelde ise sivil toplum örgütleri/kuruluşları (STÖ/STK) bu araçlardan biri olarak kabul edilebilir. Bu açıdan STÖ ler, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan örgütler olarak tanımlanabilir. Bir bakıma; demokrasi bağlamında ilk akla gelen temsili demokrasi tipinin, STÖ ler aracılığıyla katılımcı demokrasiye dönüştüğünden söz edilebilir. Demokrasinin bir kültür olarak yaşaması ve yaşatılması gerekliliği tartışma götürmez bir gerçek olarak değerlendirilmelidir. Demokrasi kültürünün temelinde de alınacak kararlara bu karardan etkileneceklerin katılımı söz konusudur. Bireylerin hem karara katılım sürecinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin demokratik yolların neler olduğunu bilmesi hem de alınacak kararlar hakkında yeterince bilgilendirilmeleri gerekir. Miser e (2000) göre katılım, bireylerin kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda, işlem ve eylemlerde etkileşimli özne olmalarıdır. Bireyin etkileşimli özne konumunda olabilmesi demokrasi modelinin katılıma olanak vermesi ile mümkün olabilecektir. Katılımcı demokrasi, siyasal gücün kullanımının toplumdan etkilendiği siyasal rejimdir (Şaylan, 1998: 84). Diğer bir tanımla katılımcı demokraside karar alma işlemi, kişilerin kendi hayatlarını etkileyen kararlara; önerileri, tartışmaları, planlamaları ve uygulamaları ile gerçekleşir. Bu bağlamda katılımcı demokrasinin beş ana özelliği vardır (Olsen, 1991): 1. Bütün bireyler kendilerini etkileyen bütün ortak karar alma mekanizmalarına istedikleri kadar katılma imkânına sahip olmalıdırlar. 2. Ortak karar almaya katılma sadece oylama ile sınırlı değil, değişen derecelerde katılım ve bağlılık gerektiren etkinlikleri de kapsamalıdır. 3. Ortak kararlardaki sorumluluk sadece görevlilerle sınırlı olmamalı, mümkün olduğunca yaygın olmalıdır. 4. Ortak kararlar almaya yönelik katılım, sadece siyasi sistem ile sınırlı olmamalı, toplumsal hayatın tümünü kapsamalıdır. 5. Siyasi olmayan kararlar alma işlemine katılım, bireylere daha önemli siyasi kararlara katılabilmek için gerekli siyasi beceri ve normları öğretir.

7 745 Putnam (1993) sivil toplumu aktif, kamu ruhuna sahip vatandaşların oluşturduğu, eşit siyasal ilişkilere, güvene ve iş birliğine dayalı bir toplumsal doku olarak tanımlar. STÖ lerde bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı etkileşimi geliştirmekte; aidiyet ve biz duygusuyla kültürel dokuları örmeye başlamaktadırlar (Yıldırım, 2004). Yıldız a (2004) göre STÖ ler demokrasi kültürünü besleyen saygı, tolerans, karşılıklılık gibi sivil değerlerin oluşturulmasına katkıda bulunan temel aktörlerden biridir. STÖ ler bir taraftan toplumun siyasal beklentilerinin ifade edilmesine ve devletin eylemlerinin sivil toplum tarafından denetlenmesine hizmet ederken diğer taraftan da topluma devlet karşısında bir korunma sağlamaktadır (Ünüsan, 1994). STÖ ler bireyleri ortak amaç etrafında toplayan, kendiliğinden oluşan sosyal gruplardır (Haigh, 2006). Devlet ya da kamu kuruluşları birinci sektör, kâr amaçlı piyasa kuruluşları ikinci sektör, kâr amacı gütmeyen STÖ ler ise üçüncü sektör olarak tanımlanmaktadır (David, 1998; Ulaş, 2001; Göymen, 2004). STÖ ler devlet dışı örgütlerdir ve sosyal adaletle ve/veya çevrenin korumasıyla ilgili olan kâr amacı gütmeyen gruplar olarak tanımlanmıştır (McCoy ve McCully, 1993). Fakat bu tanım STÖ lerinin geniş alanlara yayılan farklılıklarını kapsamakta yetersizdir (Pincen ve Finger, 1994; Palmer ve Birch, 2003). STÖ lerinin özellikleri arasında; kâr amacı gütmeme, esnek yapısı ile isteklere anında yanıt verebilme, gönüllüğe dayalı olma, karar-uygulamalarda katılımcı yaklaşım benimseme, devletten bağımsız olma, kamu yararını gözetme, iktidarı hedeflememe, kamu alanına sahip olma, yasallık ve şeffaflık sayılabilir (Drucker, 1996; Tunçay, 1998; Arslan, 2001; Güder, 2006; Yıldırım, 2004). Özellikler içinde yer alan gönüllülük kavramı, bireyin her hangi bir maddi kazanç/karşılık beklemeden, bir çıkar beklentisi içinde olmadan, toplumun yaşam kalitesini arttırmak üzere etkinliklerde bulunması anlamına gelmektedir. Temel sistem ya da en büyük sistem olarak tanımlanabilecek devlet aygıtının yönetiminde pek çok aktör yer almaktadır. Söz konusu aktörler ve temsil ettikleri; devleti bürokrasi, özel sektörü holdingler/şirketler, tüm toplumsal grupları da STÖ biçiminde sıralanabilir. Böyle bir modelde var olan siyasal ve toplumsal örgütlenmenin değişmesi; gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi esnek bir yapılanma ile mümkün olabilir. Özellikle katılımcı demokrasi sürecinde toplumsal dinamiklere özellikle de STÖ lere önemli görevlerin düştüğü söylenebilir. Örneğin Yiğit e (2005) göre STÖ ler özellikle Merkezî ve Doğu Avrupa da demokrasiye geçişi hızlandıran programlarının önemli bir parçasıdır. Gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları, hemen hemen tüm STÖ lerin tüzüklerinde, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kongreler, konferanslar, sempozyumlar, kişisel gelişime yönelik etkinlikler ve çeşitli konularda projeler gibi eğitimsel etkinlikler yolu ile üyelerinin ve toplumun eğitimine katkıda bulundukları söylenebilir. Bu tür yollarla STÖ lerin toplumun çeşitli konularda dikkatini çekerek bir duyarlılık oluşturdukları söylenebilir.

8 746 STÖ lerin eğitim alanıyla ilişkileri dikkate alındığında erken çocukluk eğitiminden yetişkin eğitimine, insan haklarından çevre duyarlılığına kadar pek çok alanda çalışma yaptıkları söylenebilir. STÖ lerinin, özellikle Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin bazı projelerinde yer alıyor olmaları, bu örgütlerin sistem üzerindeki etkinlik boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Türkiye de sivil toplum ve STÖ lerine devlet tarafından verilen önem ve özenin bir göstergesi olarak kalkınma planlarındaki yaklaşımlar gösterilebilir. Örneğin, dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı (DKP) Türkiye nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu dokümanın temel amaçlarından birisi kamu kesimi ile özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük iş birliğine katkıda bulunmaktır. Her düzeyde ve çok yönlü ilişkilerle sivil toplum arası bağlar, farklılık içinde birlik olma anlayışı ile kültürel zenginlik ve hoşgörünün güçlendirilmesi, STÖ lerin nitelikli iş gücü yetiştirme, sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilmektedir (DKP, 2006). Diğer taraftan, özellikle de eğitim açısından dikkate alındığında STÖ lerinin, değerlerin ve sosyal davranışın biçimlenmesinde eğitimin merkezi rolünü kabul ettikleri söylenebilir. Rio De Janeiro da 1993 yılında düzenlenen Küresel Forumda, STÖ lerin; değerlerin erozyona uğraması, yabancılaşma ve bireylerin kendi geleceklerinin oluşturulmasına katılmaması konularında kaygılı oldukları ve bu nedenle sürdürülebilir toplumların oluşturulmasını amaçlayan evrensel eğitimsel dönüşüm sürecine kendilerini adadıkları vurgulanmıştır (UNCED NGO Forum, 1993). Bir nüfuza ne kadar eğitim verilecek ve o nüfuzda kimin, ne tür eğitim alacağı gibi konular genellikle eğitim sistemi dışındaki kitleler tarafından kararlaştırılır. Bu kitlelerin, hem halkın içinden kitleler hem de özel nitelikli kitleler olduğu söylenebilir. Bu anlamda yukarıda belirtilen sorulara verilecek cevaplarda bu kitlelerin payları yüksektir. Toplum-okul ilişkileri ve bunların potansiyelini anlamak için katılımcıların kimler olduğu, toplumun okula ne katkı yapabileceği ve okulun toplumu destekleme yollarının tanımlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen örgütlerin ya da başka değişle toplum katılımının okula katkıları, (a) öğretim programı desteği, (b) okul kaynaklarının sağlanması ve (c) okulların yönetimi biçiminde üç alanda gruplandırılabilir (Adams, 2002: 52-53). Toplumun sayılan bu üç alandaki katılımı ve rolleri aşağıda Tablo 1 de verilmektedir. Toplumun çeşitli aktörlerle eğitim sistemine ve okula olan bu katkısı diğer bir değişle paydaşların süreçlere katılımının yalnızca eğitim sisteminde değil aynı zamanda toplumun diğer kurum/kuruluş ve örgütlerini de güçlendirmeye de katkı sağlayacağı düşünülebilir.

9 747 Eğitim Alanı Öğretim Programına Destek Sağlanması Okula Kaynak Sağlanması Okul Yönetimine Destek Sağlanması Tablo 1: Eğitimin Geliştirilmesinde Toplumun Kalıtımı Toplum İlgisinin Türü Okul programını destekleyici bir ortam geliştirmek. Okula kayıt olma, devam ve katılımı geliştirmek. Öğrencilerin evde gözlenmesi. Öğrencilere yeterli çalışma yerinin sağlamak. Problemli öğrencileri belirleyerek onlara yardım etmek. Ailelerinin acil durumlarında öğrencilere yardım etmek. Okul personelinin moralini yükseltmek. Destek amaçlı (kısa zamanlı) ya da düzenli (sürekli) öğretmenler sağlamak. Alan uzmanlığı konusunda eksikliği bulunan öğretmenlere destek sağlamak. Bilgi toplumuna geçişe katkıda bulunmak. Çıraklık/iş imkânı sağlamak. Okul için arsa/yer bağışlamak. Okul binalarının inşaatlarının yapılmasına iş/malzeme sağlamak. Tamir/koruma hizmetleri sağlamak. Kitap, araç-gereç ve öğrenme materyali sağlamak. Okullara verilen/bağışlanan parayı artırmak. Okul programlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Öğrenme sürecinde ailelerin sorumluluğunu desteklemek. Daha fazla malzeme desteği sağlamak. Personelin üzerindeki yükün azaltılmasına yönelik insan gücü sağlamak. Uzman desteği sağlamak. Para artmasına yardımcı olmak, moral desteği ve genel danışmanlık sağlamak. Yeni fikirler sunmak, aksaklıkları giderici hizmet etmek. Danışma/yönetim kurullarına yardım etmek. Yerel okul programlarının planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesine katılmak. Zamanla, Hükûmet desteği ve teknik yardımla, formal ve informal yerel eğitimin ana sorumluluğu alacağını kabul etmek. En düşük hükûmet desteği ile okul yönetim işlevlerinin çoğunu devralmak. Kaynak: (Williams 1997 den Akt.: Adams, 2002: 54) Education and National Development: Priorities, Policies, and Planning. Genelde eğitim özelde ise okul yönetimine ilişkin pek çok karar süreçleri vardır. Bu süreçlerin her birinde alınacak kararlar başta eğitimciler (yönetici, denetici, öğretmen, uzman) öğrenciler, öğrenci velileri ardından okul çevresini (toplum) doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Newman a (1985) göre karara katılma bir etkileme, etkileşim sürecidir. Karardan bir şekilde etkileneceklerin alınacak karara ilişkin süreçlere görüş, eleştiri ve beklentileriyle katılması hem kararın uygulama olasılığını, hem de kararın ilgili taraflarca kabulünü kolaylaştırabilir. Okul yönetimine veli katılımı konusu; etkililik, halk sorumluluğu, hak konusu ve daha demokratik bir okul yönetimi aracı olarak çeşitli bakış açılarından incelenebilir. Velinin okul yönetimi ve ilgili kararlara katılımı bir

10 748 sivil toplum örgütü olarak tanımlanabilecek okul denekleri aracılığıyla olabilir. Ancak önce velinin bu tür bir sürece katılıyor olmasının sağlayacağı yararların iyi tanımlanmış olması beklenir. Örneğin, okul yönetimine velilerin katılmasının nedenleri; (a) veliler çocukların ilk eğiticileridir, (b) velilerin kendi çocukları için uzun dönem sorumlulukları vardır, (c) velilerin katılımı öğrencinin öğrenmedeki başarı şansını artırabilir (d) bu bir haktır, (e) velilerin katılımı okul yönetimini demokratikleştirme sürecinin bir parçasıdır (Chan ve Chui, 1997: 103). Okulun en yakın çevresinde yer alan veliler ile başlayan kararlara katılım sürecinin giderek genişleyerek okulun, yakından uzağa doğru çevresini bu sürece dâhil edeceğinden söz edilebilir.okulun yakından uzağa biçiminde ifade edilen çevresinde; dayanışma grupları, işçi işveren sendikaları, eğitim sendikaları, eğitim dernekleri kısaca STÖ ler, yerel yönetimler sıralanabilir. SONUÇ Eğitim, tüm yaşamı kapsayan etkili ve sürekli bir süreçtir. Yaşam içinde ne varsa her şey karşılıklı bir etkileşim içerisinde eğitim olgusundan etkilenir ve eğitim olgusunu etkiler. Diğer bir değişle eğitim hem etkiler hem de bu etkilediklerinin etkileri altında işlevini sürdürür. Bireylerin toplumsal yaşamın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmesi için eğitim örgütlerinde ortak yaşam bilincinin sağlanmasına yönelik uygun etkinlikler gerçekleştirilir. Bireylerin demokrasi bilincini içselleştirebilmeleri ve bu içselleştirmelere uygun davranabilmelerinin sağlanması için okul öncesi eğitimden başlayarak, demokrasi ve demokrasi kültürü konularında müfredat uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektir. Sosyal sorumluluk bağlamında karar süreçlerine bireylerin örgütlü olarak katılmalarının sağlanmasında farklı ve yeni yolar bulunmalı ve bu yollar okullarda uygulamalı olarak bireylere kazandırılmalıdır. Türkiye nin kültür mirasının toplumu oluşturan tüm ögelere tanıtılması ve aktarılması için her düzeydeki eğitim örgütleri ile sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliği desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. KAYNAKÇA Adams, D., (2002), Education and National Development: Priorities, Policies, and Planning, Asian Development Bank Comparative Research Centre The University of Hong Kong. Alix, E., (1995), Sociology: An Everyday Life Approach, Minneapolis: West Publishing Company. Alver, K., (2005), Okumanın Hâlleri: Okumanın Sosyolojisi Üzerine, Sivil Toplum Düşünce&Araştırma Dergisi, 3 (12), Arslan, O., (2001), Kamusal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Bayrak Yayıncılık.

11 Bilhan, S., (1986), Eğitim Sosyolojisi, Ankara: DTCF Yayınları. Büyükdüvenci, S., (1987), Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. 749 Chan, Y.-Benjamin, M. &Chui Hong S., (1997). Parental participation in school councils in Victoria, Australia. International Journal of Educational Management. 11/3 ( ). Çaha, Ö., (1999), Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul: İz Yayıncılık. Çeçen, A., (1984), Kültür ve Politika, İstanbul: Hil Yayınları. David, L., (1998), Development NGOs and the Challenge of Partnership: Changing Relations between North and South. Social Policy & Administration 32 (5), DKP, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Resmî Gazete 1 Temmuz 2006 Cumartesi-Mükerrer Sayı: Drucker, P. F., (1996), Yeni Gerçekler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Göymen, K., (2004), Küresel Sivil Toplum: Gereksinme, Fırsatlar ve Engeller, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, (4-6 Haziran) Çanakkale, Biga: Onsekiz Mart Üniversitesi Güder, N., (2006), STK lar için Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM). Güvenç, B., (1984), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Yayınevi. Haigh, M. J., (2006), Promoting environmental education for sustainable development: the value of links between higher education and non-governmental organizations (NGOs), Journal of Geography in Higher Education, 30, (2), Horst, A., (1998), Political Education of Pupils in the New Federal States European Education, 93, (25), 2. Kaldor, M., (2002), Civil Society and Accountability, Human Devolopment Report, Occasional Paper. McCoy, M. & McCully, P., (1993), The Road from RIO; an NGO Guide to Environment and Development. Utrecht: International Books. MEB, (2005), İlköğretim 1-5 Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı, Ankara: MEB. Miser R., (2000), Topluluk Katılımı. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 183.

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 103-116 Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması The Open system theory and its applications to school Mustafa YALÇINKAYA G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ:

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: İMKÂNSIZLIKLAR

Detaylı

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Serkan Bayraktaroğlu * Rana Özen Kutanis ** Özet: Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org Kış/Winter Cilt/Volume:10 Yıl/Year:2011 Sayı/Issue:35 (082-099) ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı