Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi"

Transkript

1 Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak. "Ýlk Adýmda Dost Eli" adý altýnda hazýrlanan proje kapsamýnda tarihleri arasýnda, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bahçesi, Saat Kulesi Hürriyet Parký Polis Ýrtibat... 7 DE TBMM, Erdoðan'ýn yemin törenine hazýr 28 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Güvenlik tedbirleri ile ilgili TGRT Haber de "Gün Ortasý" programýnda Belgin Aydýn'ýn sorularýný yanýtlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Torba Kanununun çýkartýlmasý için de Meclis Genel Kurulu çalýþmalarýna devam edeceðini de belirtti. 7 DE 27 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ TOFED'den terminal teþekkür Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Çorum Þubesi'nin daveti üzerine kente gelen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri 5 DE ECE Holding'in ISVEA'sý, ödüle doymuyor ECE Holding tarafýndan geçen sene satýn alýnan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider markalarýndan ISVEA, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A'Design Award'ta 6 ödüle birden layýk görüldü. Tüm dünyada en iyi tasarým ve tasarýmcýlarý öne çýkarmak için düzenlenen A'Design Award yarýþmasýnda geçen yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý ISVEA, bul yýl ise ödül sayýsýný artýrarak... 3 DE Rekabet kaliteyi artýrýr Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Çorum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. TSO'da gerçekleþtirilen ziyarete TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan'ýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri de katýldý. TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, ziyarette yaptýðý konuþmada Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti verdiðini söyledi. 5 DE Polisten leblebili denetim Trafik Þube Müdürlüðü ile Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerinin trafik uygulama ve denetimleri devam ediyor. 5 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %24,6, yüzölçümü %35,8, deðeri %50,4, daire sayýsý %27,4 oranýnda arttý. Gül-Der "Deðerler Eðitimi " yaz kursu sona erdi Kýsa adý Gül-Der olan Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" Yaz Kur'an Kursu düzenlenen törenle sona erdi. Ýki ay süren "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" yaz Kur'an kursunda, Kur'an öðretimi, Ýlmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek, çocuklarýn ahlaklý, dinini bilen, Peygamberini tanýyýp rehber edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmeleri amaçlandý. Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci ile eðitime baþlayan kurs, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen fazla kayýp vermeden 95 öðrenci ile bitirdi. Yapý Ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda, yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,6 milyon m2 iken; bunun 63,8 milyon m2'si (%56,7) konut, 29,9 milyon m2'si (%26,5) konut dýþý ve 18,9 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Çorum'da ise yýlýn ilk altý aylýk döneminde yapý ruhsatý verilen bina sayýsý 296, daire sayýsý ise 2 bin 248 oldu. 4 DE ATV kaza yaptý: 1 ölü Çorum'da ATV denilen aracýn devrilmesi sonucu alkollü olduðu belirlenen sürücü hayatýný kaybetti. Olay Mecitözü'ne baðlý Sarkoðlan Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. 74 yaþýndaki Rýza Yüksel, alkol aldýktan sonra ATV aracýna bindi. 9 DA 3 DE Huzurevinden Sinop gezisi 2 DE Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan baþarýlarla dolu bir yýl 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:21 Güneþ : 05:54 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:31 Akþam : 19:32 Yatsý : 20: Afyonkarahisar'ýn kurtuluþu (1922) - Olaþ Zaferi (1696) - Þam-Medine (Hicaz) demiryolunun açýlýþý (1908) ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ NE BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF DENEYÝMÝ OLAN BAYAN ELEMAN ARANIYOR ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT CADDESÝ NO 25 TEL CEP Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Huzurevinden Sinop gezisi Atýl Uzelgün Huzurevi sakinleri Aðustos tarihlerinde Sinop'u gezdiler. Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa verdiði bilgide büyüklerin bir hafta önce Samsun'u gezdiklerini daha sonra Sinop ilini gezerek burada hoþça vakit geçirdiklerini ifade ederek, bu tip organizasyonlarýn huzurevi sakinleri için moral ve motivasyon olduðunu söyledi.longa, bundan sonra ki süreçte de bu tip gezilerin yapýlmasý için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti. Yýlmaz MERT Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan baþarýlarla dolu bir yýl Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu eðitim öðretim yýlýný baþarýlarla tamamladý. Spor müsabakalarýnda çok sayýda derece elden Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðrencileri bu baþarýlarýný lise sýnavlarýnda da gösterdi. Mezun öðrencilerden bir çoðu Fen Liselerine girmeye hakkazandý. Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Tahtasýz yaptý-ðý açýklamada okulun eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþadýðýný belirtti TEOG sýnavlarýna 260 öðrenci katýldýðýný ve bu sýnavlarýn sonucunda, 1 öðren-cinin Ýstanbul Galatasaray Lisesi'ne, 1 öðrencinin Ankara Fen Lisesi'ne, 1 öðrencinin Ýzmir Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 19 öðrencinin Çorum Fen Lisesi'ne, 1 öðrencinin Tokat Fen Lisesi'ne, gönderildiðini kaydeden Tahtasýz, 50 öðrencinin de Çorum Anadolu Lisesi ile Baþöðretmen Anadolu Lisesine, kalan öðrencilerinde tamamýnýn diðer Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleþtirildiðini söyledi. TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Matematik Olimpiyatlarý'na 10 öðrenci ile katýlým saðladýklarýný ve 1 öðrencinin Karadeniz Bölge Üçüncüsü olduðunu anlatan Tahtasýz, "5. sýnýflarda 90 öðrenciye Yabancý Dil Sýnýfý oluþturulmuþ, haftada 13 saat Ýngilizce dersi verilerek lise düzeyinde Ýngilizce öðretimi saðlanmýþtýr" dedi. Tahtasýz spor ve sosyal etkinliklerde de baþarýlar elde ettiklerini dile getirerek, "Yüz-mede kýzlarda Ýl birincisi, voleybolda erkekler Ýl birincisi ve bölge birincisi, basketbol-da kýzlar Ýl birincisi, erkeklerde Ýl ikincisi, satrançta kýzlar ve erkekler Ýl birincisi, þiir yarýþmasýnda Ýl birincisi ve çevre ile ilgili kompozisyonda Türkiye ikincisi olduk. Baþta Okul Müdürümüz Selçuk Köse olmak üzere okulumuza eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþatan tüm yönetici, öðretmen ve hizmetli personelimize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Dört þey güzel hasletlerdendir: Doðru söz, doðru iþ, samîmi dostluk ve emânete riâyet. Ebû Ali Sekafî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri GENÇLÝK ÇAÐIM Gezdiðim dikenli aþk yollarýnda Elime bir kýrýk saz geldi geçti Benim aradýðým bir allý gelin Kader yardým etti kýz rast geldi Aþk deðil mi bizi derde düþüren Ferhat gibi yüce daðlar aþýran Ýkimizi bu sevdaya düþüren Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Ýsmini andýkça titrerim hala Var mý benim gibi aþka müptela Muhabbet denilen püsküllü bela Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Bu ne sevgi ah bu ne ýzdýrap Zavallý gönlümü eyledin harap Nasibim olsun bir yudum þarap Onu da içeyim yarýn elinden Aþýklarýn sevgi vardýr özünde Yalan yoktur söylediði sözünde Geçen ilkbaharýn kurak yazýnda Baharý görmeden yaz geldi geçti HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,166 2,166 EUR 2,860 2,861 STERLiN 3,591 3,593 JPY YENi 2,085 2,086 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI AKMAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 ECE Holding'in ISVEA'sý, ödüle doymuyor Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %24,6, yüzölçümü %35,8, deðeri %50,4, daire sayýsý %27,4 oranýnda arttý. Yapý Ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda, yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,6 milyon m2 iken; bunun 63,8 milyon m2'si (%56,7) konut, 29,9 milyon m2'si (%26,5) konut dýþý ve 18,9 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Çorum'da ise yýlýn ilk altý aylýk döneminde yapý ruhsatý verilen bina sayýsý 296, daire sayýsý ise 2 bin 248 oldu. Ruhsat verilen alanlarýn yüzölçümü 658 bin 099 m2 olurken bunlarýn toplam deðeri ise 472 milyon 364 bin 177 olarak gerçekleþti. Yine 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda Çorum'da yapý kullanma izin belgesi verilen bina sayýsý 316 daire sayýsý ise 2 bin 316 olarak gerçekleþti. Yapý kullanma izin belgesi verilen mülklerin toplam deðeri ise 286 milyon 082 bin 875 oldu. Fatih AKBAÞ ECE Holding tarafýndan geçen sene satýn alýnan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider markalarýndan ISVEA, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A'Design Award'ta 6 ödüle birden layýk görüldü. Tüm dünyada en iyi tasarým ve tasarýmcýlarý öne çýkarmak için düzenlenen A'Design Award yarýþmasýnda geçen yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý IS- VEA, bul yýl ise ödül sayýsýný artýrarak tam 6 ödüle birden layýk görüldü. Biri Türk olmak üzere 4 kiþilik tasarým ekibiyle yarýþmaya katýlan marka, tasarýma getirdiði inovatif yaklaþýmý ile uluslararasý jüriden büyük ilgi gördü. EN ÇOK ÖDÜL TÜRK TASARIMCI- YA 52 yýllýk Ýtalyan markasý ISVEA'nýn genç Türk tasarýmcýsý Sevil Acar, tasarladýðý "Sott'Aqua Marino", "Eleganza" ve "Valente" banyo dolaplarý ile 3 ödül birden alýrken, markanýn Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano'nun tasarýmý Bplus seramik serisi", Nativita Design House tasarýmý "Sentimenti" ve Genesis Design Studio tasarýmý "Soluzione" da ödül alan diðer tasarýmlar arasýnda yer aldý. TÜRK TÜKETÝCÝSÝNDEN DE TAM NOT ISVEA adýna ödülleri ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat ve ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano birlikte aldýlar. Dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan olan A'Design Award'ta, geçen sene 3 ayrý tasarýmcýyla 5 ödül kazandýklarýný belirten Yakup Fýrat, "2014'te ödül sayýmýzý arttýrarak 4 ayrý tasarýmcýmýzla 6 ödüle Ettore Giordano layýk görüldük. Tasarým kültürünü, ürün kalitesi ve farklý fonksiyonellik anlayýþýný Türk tüketicileri ile tanýþtýran IS- VEA ile önümüzdeki sene bu sayýyý daha da artýracaðýz. Ar-Ge'ye yaptýðýmýz yatýrým, tasarýma ve tasarýmcýya verdiðimiz deðer bize baþarýlý sonuçlar getiriyor. ISVEA; tasarým, kalite ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarýnýn yaný sýra, saðlýk ve çevre dostu üretim bilinciyle de dikkat çeken bir marka olarak Türk tüketicisinden de tam not alýyor" dedi. Ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano ise Bplus serisini tasarlarken Ece Holding Ar-Ge merkezinin geliþtirdiði clearim teknolojisini tasarýmýna adapte ettiðini, tasarým ve teknolojinin mükemmel senteziyle bu baþarýyý yakaladýklarýný iletti. Ettore Giordano, "ISVEA ile birlikte 2015'te de fonksiyonel, farklý alanlar için farklý çözümler sunan, yenilikçi ve çevre dostu tasarýmlar sunacak ve daha çok ödülle döneceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Sevil Acar YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Yeþilyayla köyü ila tarihlerinde saatleri arasýnda: Sungurlu'ya baðlý Yeþilyayla köyü ila tarihlerinde saatleri arasýnda: Sungurlu'ya baðlý Çetmi köyü. Haber Servisi Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý'ndan Kafkas'a ziyaret Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Kafkas'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette her iki ülke arasýnda ki saðlýk çalýþmalarý deðerlendirildi. Bahadýr YÜCEL Meclis, Özel Ýdare iþçileriyle buluþtu Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde görev yapan iþçilerle bir araya gelerek, iþçi personelin sorunlarýný dinledi. Ýl Özel Ýdaresi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantýya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi Merkez üyeleri Erhan Akar, Yýldýz Bek ve Yurdanur Özzehinli, Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel de yer aldý. Toplantýda bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kendisinin de daha önce kamuda görev yaptýðýný belirtti ve Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin yanýnda olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya, Ýl Özel Ýdaresi ile birlikte bir aile gibi hizmet vermeye devam ettiklerini kaydederken, ayný zamanda Ýl Genel Meclisi hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Ýl Özel Ýdaresi iþçi personeliyle ayný çatý altýnda çalýþmaktan gurur duyduklarýný belirten Meclis Baþkaný Kaya, "Sizler bizim için her þeyden önemlisiniz. Özveriyle çalýþtýðýnýzý görüyor ve izliyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz yatýrýmlarýnýn önemli bir bölümü sizin ellerinizle hizmete dönüþüyor" dedi. Seçilmiþler olarak kendilerinin tüm vatandaþlara karþý sorumlu olduklarýný, iþçi personelin ise kendi vicdanlarýna karþý sorumlu olduðunu söyleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, "Sizler hizmetlerin en önemli odaðýsýnýz. Hep birlikte daha güzel çalýþmalara imza atýyoruz ve atacaðýz da. Ülkemizin insanýna hizmet verme noktasýnda sizlere her türlü desteði vermeye hazýrýz" diye konuþtu. Toplantýda söz alan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise iþçi personelin sorularýný sözlü veya yazýlý bir þekilde her zaman kendilerine ilettiklerini ve karþýlýklý anlayýþ içerisinde çalýþtýklarýný söyledi.yine toplantýda söz alan Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel ise, Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin sorunlarýnýn kurum yöneticileri ve sendika yetkililerinin uyumlu çalýþmasý ile çözüme kavuþturulduðunu aktardý ve bugüne kadar oluþan sorunlarýn çözümünde emeði geçenlere teþekkür etti. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Özel okulda okuyacak öðrenciye devlet desteði Mahir ODABAÞI SUDA BOÐULMADA DÜNYA DA KAÇINCIYIZ? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim öðretim yýlýnda baþlayacak olan devlet desteðinden Pýnar Koleji öðrencine kayýt olacak öðrenciler yararlanabilecek. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, konu hakkýnda verdiði bilgide devlet okullarýnda öðrenim görmekte olupta, gelecek yýl özel okullara nakil olacak her kademedeki öðrencilere, Bakanlýðýn 3 bin 500TL'ye kadar devlet desteði vereceðini ve bu destekten yararlanmak isteyen öðrenci velilerinin 29 Aðustos 2014 tarihine kadar çocuklarýnýn kayýtlý olduklarý devlet okulu müdürlüklerine baþvuruda bulunmasý gerektiðini söyledi. Alpoðlu, baþvuru esnasýnda, velilerin gelir belgelerini, varsa üniversitede okuyan kardeþlerinin öðrenci belgelerini ve öðrenciye ait il geneli, ulusal yada uluslararasý yarýþmalardaki baþarý belgelerini yanlarýnda bulundurmalarýnýn yararlý olacaðýný kaydetti. Çorum için, anasýnýfýnda 78 öðrenciye 2 bin 500TL, Ýlkokulda 194 öðrenciye 3 bin TL, Ortaokulda 314 öðrenciye 3 bin 500TL, Liselerde 585 öðrenciye 3 bin 500 TL,devlet desteðinin verileceðini söyleyen Alpoðlu, okula kayýt olacak öðrencilerin bu destekten yararlanabileceklerini ifade etti. Haber Servisi Kaya'dan köy ziyaretleri Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut, Güvençli, Boðabaðý ve Kadýkýrý köylerini ziyaret ederek buradaki sorunlarý dinledi. Ziyaretlerde Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ, Güvençli Köyü Muhtarý Adnan Aðca, Boðabaðý Köyü Muhtarý Mehmet Tüfekçi, Kadýkýrý Köyü Muhtarý Mehmet Görür ve köy halký ile görüþtü. Turgut Köyü Muhtarlýðýnýn kendi imkanlarýyla içme suyu amaçlý makineli drenaj çalýþmalarýný inceleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ ve köy halkýný çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Haber Servisi Gül-Der "Deðerler Eðitimi" yaz kursu sona erdi Kýsa adý Gül-Der olan Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" Yaz Kur'an Kursu düzenlenen törenle sona erdi. Ýki ay süren "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" yaz Kur'an kursunda, Kur'an öðretimi, Ýlmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek, çocuklarýn ahlaklý, dinini bilen, Peygamberini tanýyýp rehber edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmeleri amaçlandý. Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci ile eðitime baþlayan kurs, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen fazla kayýp vermeden 95 öðrenci ile bitirdi. Kurs da müfredatýn yaný sýra öðrencilere yönelik sosyal etkinliklerde düzenlendi.bu sosyal etkinlikler çerçevesinde üç kez Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde sinema günleri yapýldý. Yine öðrenciler Ýtfaiye Müdürlüðünü gezerek, itfaiyenin çalýþmalarý hakkýnda ve yangýndan korunma, yangýn esnasýnda neler yapýlmasý ile ilgili bilgiler aldýlar.yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi Yaz Kur'an Kursu kapanýþ programýnda, açýlýþ konuþmasýný Gül- Der adýna Yakut Bozdoðan yaptý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurslarýn genel koordinatörü ve NFK Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Yabacý konuþtu. Her öðretmenin sýnýfýndan öðrenciler Kur'an okudu, okunan Kur'an'ýn mealini verdiler. Ezberledikleri hadisleri okudular. Program sonunda Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi. Öðrencilere katýlým belgelerinin yanýnda dernek tarafýndan hediyeler verildi. Dernek yönetimi Yaz Kur'an kursunu düzenleyen STK'lara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne ve Çorum Belediyesine teþekkür ederek, STK'larla olan bu gibi çalýþmalarýn her türlü alanlarda yapýlmasýný temenni ettiler. Bahadýr YÜCEL Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KUR- TULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Çünkü biz uyarý levhalarýnýn üzerine elbiselerimizi asýp gölete, baraja, denize girecek kadar CESUR bir milletiz. Lütfen baþka örnek beklemeyin yoksa sayfalar tutar. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin (yazara eleþtiriöneri: )

5 YILDIZ HABER 5 TOFED'den terminal teþekkür Rekabet kaliteyi artýrýr Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Çorum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. TSO'da gerçekleþtirilen ziyarete TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan'ýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri de katýldý. TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, ziyarette yaptýðý konuþmada Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti verdiðini söyledi. Türkiye'de B1 belgeli þehirlerarasý 340 otobüs þirketi, 8 bin 500 adet otobüsün olduðunu ayrýca turizm ve grup taþýyan segmentlerin olduðunu belirten Erdoðan, þehirlerarasý bir grupla yolculuk edilecekse B2 belgeli bir otobüsün kiralanmasý gerektiðini aksi takdirde korsan taþýmacýlýk olduðunu ifade etti. Erdoðan, "Türkiye'de Bakanlýktan B2 belgeli bin 650 þirket var. 37 bin tane de otobüs var. Türkiye bir turizm ülkesi. Dolayýsýyla bu segmentte sayý oldukça yüksek" dedi. Þehirlerarasý zaman tarifesi ile yapýlan taþýmanýn çok zor olduðuna dikkat çeken Erdoðan, "Herhangi bir firma bir þehirden baþka bir þehire sefer açmýþ ise, o firma iki kiþiyle de olsa zarar ettiðini gözetmeksizin o seferi yapmasý gerekiyor. O sefer iptal edilirse Ulaþtýrma Bakanlýðý ceza yazýyor. Bu nedenle bizim iþimiz zor. Devletin bizi desteklemesi gerekiyor. Son zamanlarda bize on numara yað, kaçak mazot gibi atýlan suçlamalarý kabul etmiyoruz" diye konuþtu. TOFED'den bahseden Erdoðan, "76 ilde otobüs derneklerinin üye olduklarý bir sivil toplum kuruluþu. Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanýþma Vakfý (TOSEV) olarak da yeni kurulduk. Yaklaþýk 100 öðrenci ile baþladýk. Meslekte maðdur olmuþ kaptanlarýn çocuklarýna burs veriyoruz. Türkiye en iyi otobüslerin üretildiði ülkelerden bir tanesiyiz. Bütün güvenli markalarýn Türkiye'de fabrikalarý var. Oto yollarýmýz güzel, yol tesislerimiz güzel, en iyi otobüs iþletmeciliðini biz yapýyoruz. Dünya'da da bu iþin liderliðini Türkler yapmalý dedik. Uluslararasý Karayolu Taþýmacýlarý Birliði adý altýnda birlik kuruyoruz. Þuana kadar 16 ülke oldu" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, taþýmacýlýk belgelerini TSO'nun düzenlediðini ancak yetkinin Ulaþtýrma Bakanlýðý'na ait olduðunu ve birnevi Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn taþeronluðunu yaptýklarýný söyledi. Rekabetin kaliteyi artýrdýðýna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Hýzlý tren bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet her zaman iyidir. Kaliteyi artýrýr. Eski taþýmacýlýk ile bugün ki taþýmacýlýk arasýnda daðlar kadar fark var. Bu kalite arttýðý sürece, özellikle dinlenme tesisleri, bu yerler sosyal paylaþým yerleri, insanlarýn kaynaþtýðý yerler. Buralarýn kalitesi artarsa insanlar karayolu taþýmacýlýðýný daha çok tercih ederler" dedi. Yasin YÜCEL Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Çorum Þubesi'nin daveti üzerine kente gelen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin, S.S.Ankara Otogar Ýþletmeleri Otogar Ýþletmeciliði ve Servis Hizmetleri Taþýma ve Ýþletme Yönetim Kurulu Baþkaný Aytekin Aydýn ve Çorum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý katýldý. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Çorum Belediyesi'nin yapmýþ olduðu yeni otobüs terminali inþaatýnda incelemelerde bulunduk, çok özel ve görkemli bir proje. Hem þehirlerarasý hem de ilçeler otogarý için büyük emek verilmiþ. Sivil araç otoparklarý ve otobüslerin kalkacaðý alanlar çok güzel bir þekilde düzenlenmiþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ve ekibini tebrik ediyorum" dedi. Erdoðan, "Emniyet ile yaptýðýmýz istatistiki araþtýrmalara göre karayolunda yapýlan yolculuklarda en güvenli yolculuk toplu taþýma ile yapýlan yolculuktur. Vatandaþlarýmýza þehir içerisinden kalkan korsan vasýtalar yerine terminallerden kalkan otobüs þirketleri ile seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz" diye söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Ulaþým baþlýðý Çorum Belediyesi için son yýllarda çok önemli bir baþlýk. Çorum'da ciddi deðiþim yaþadýðýmýz konulardan bir tanesidir. Ulaþým Hizmetleri adý altýnda bir müdürlüðü bu dönem kurduk. Þehir içi ve þehirlerarasý ulaþýmda bir çok deðiþim yaþadýk. Þehir içerisinde akýllý kavþaklar, trafik kontrol merkezi, yeni yapýlan yollardaki standardý yükselttik" þeklinde kaydetti. Þehirlerarasý ulaþýmda ise baþlý baþýna bir deðiþiklik yaptýklarýný söyleyen Candan, "Önümüzdeki günlerde inþaatý tamamlanacak olan yeni terminalimize yakýn zamanda taþýnacaðýz. Otobüsle ulaþým Türkiye ve Çorum için otobüs taþýmacýlýðý çok önemli. Bu anlamda Avrupa'dan çok daha farlý bir noktadayýz. Henüz hýzlý trenimiz yok. Þehrimizde havaalaný yok. Bu anlamda otobüs taþýmacýlýðý þehrimiz için önemini artýrarak devam ettiriyor. Çorum, sanayinin, ticaretin hýzla geliþtiði, üniversitesi ve ticareti ile sürekli insan akýmýnýn olduðu bir þehir. Bundan sonraki dönemde de otobüsle ulaþýmýn cazibesini artýrarak devam ettireceðini düþünüyoruz" dedi. Haber Servisi Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan Anitta Otelde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TOFED Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Genel Sekreter Mevlit Ýlgi, Ankara Otobüsçüler Kooperatifi Baþkaný Aytekin Aydýn, Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Derneði Baþkaný, TSO Meclis üyesi Murat Köylüoðullarý katýldý. Toplantýda konuþan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, "Çorum'a baþkanýmýz uzun süredir davet ediyordu. Gelmek bugüne kýsmetmiþ. Hayal ettiðimden daha çok güzel bir Ýl ile karþýlaþtým" dedi. Erdoðan, "Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti Mehmet Erdoðan "Devlet desteði bekliyoruz" veriyoruz" dedi. Türkiye'de Bakanlýktan B2 belgeli bin 650 þirket olduðunu ve 37 bin tane de otobüs bulunduðunu kaydeden Erdoðan, "Türkiye bir turizm ülkesi. Dolayýsýyla bu segmentte sayý oldukça yüksek. Þehirlerarasý zaman tarifesi ile yapýlan taþýma çok zor. Herhangi bir firma bir þehirden baþka bir þehire sefer açmýþ ise, o firma iki kiþiyle de olsa zarar ettiðini gözetmeksizin o seferi yapmasý gerekiyor. O sefer iptal edilirse Ulaþtýrma Bakanlýðý ceza yazýyor. Bu nedenle bizim iþimiz zor. Devlet bizi desteklemesi gerekiyor. Son zamanlarda bize on numara yað, kaçak mazot gibi atýlan suçlamalarý kabul etmiyoruz. Otobüs üretiminde Türkiye 1. sýrada" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Waterfresh Fýat Fýorýno'yu tercih etti Waterfresh Reverse Osmosis Arýtma Sistemleri müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek adýna araç filosunu Fýatla yenilemeyi tercih etti. Karakaþlar Otomotiv'de gerçekleþen teslimat töreninde araçlarýný Satýþ Müdürü Asým Avcý'dan teslim alan þirket sahibi Alparslan Þahin, 1.3 Multijet 75 hp Euro5 motor özelliðine sahip, Fýat Fýorýno Panorama araçlarýn minimum yakýt sarfiyatý ve hususi kullanýmýn saðladýðý avantajlardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek tavsiyede bulundu. Karakaþlar Otomotiv de, pasta kesimi ile devam eden teslimatta, konfora ve iþleve yönelik birçok donaným üzerinde özenle çalýþýlarak dizayn edilen Fýat Fýorýno'nun, yüksek manevra yeteneði ve enerjisiyle, daha büyük taþýma kapasitesi ve hacim imkaný sunuyor, bu yüzden tercih edilenler listesinin ilk sýralarýnda yer almayý baþardýðýný kaydeden Avcý, "Fýat Fiorino Panorama, hususi otomobil olan bir Fiorino versiyonudur" dedi. "Sahip olduðu hacim ile vazgeçilmez yol arkadaþýnýz ve iþ ortaðýnýz" diyerek sözlerine devam eden Avcý, "Sahip olduðu sonsuz çeþitlilikteki aksesuar gamý (portbagajlar, bagaj aðlarý)ihtiyaçlarýnýza uygun binlerce fonksiyonel çözüm yaratmanýza yardým edecek ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de, kolay açýlabilir kayan kapýlarý ve en doðru yükseklikte dizayn edilmiþ koltuklarý ve minimum yakýt sarfiyatýdýr. Derin ve geniþ bagaj bölümün kolay eriþim ve daha fazla yükleme kapasitesi saðlamaktadýr" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014

2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı