Montaj Ve Bakým Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ve Bakým Talimatý"

Transkript

1 /2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun

2 Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel gereksinimlerine uygundur. Uyumluluðu kanýtlanmýþtýr. Ýlgili belgeler ve uyumluluk beyaný üreticide dosyalanmýþtýr. Teknik deðiþiklikler saklýdýr! Sürekli gerçekleþen geliþmeler nedeniyle, resimler, fonksiyon aþamalarý ve teknik veriler az da olsa deðiþiklik gösterebilir. Belgelerin güncellenmesi Düzeltme konusunda öneriniz varsa ya da düzensizlikler tespit ettiyseniz, bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Üretici adresi ISISAN Buderus MERKEZ: Bestekar Þevki Bey Sokak, No Balmumcu - ÍSTANBUL Belge No.: Basým 06/2005 ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 2 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

3 Ýçindekiler Koþullar, Talimatlar Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Montaj Boru baðlantýlarý Isýtma Devresi baðlantýsý Gaz baðlantýsý Sýcak su baðlantýsý Kombi cihazý montajý Yakma havasý duman gazý baðlantýsý Þebeke Baðlantýsý Panel Servis Ünite Giriþi Sýcak su sensörü baðlantýsý Ýþletmeye alma Ýþletmeye hazýr bekleme konumunu hazýrlamak Isýtma tesisatýný doldurma Isýtma suyu devresinin havasýný almak Boylerin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Sýcak su devresinin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Sýzdýrmazlýk kontrolü Gaz besleme borusunun havasýný almak Ýþletmeye alma Çalýþmalarý Gaz taným deðerlerinin not edilmesi Sýzdýrmazlýk kontrolü yapýldý mý? Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný kontrolü Cihaz donanýmýnýn kontrolü Ayarlarýn yapýlmasý Gaz baðlantýsý basýncý (akýþ basýncý) ölçümü Brülör basýncý kontrolü Ýþletme konumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Fonksiyonlarýn kontrolü Kaplamalarýn takýlmasý Kullanýcýyý görevlendirme, belgeleri teslim etme Ýþletmeye alma iþlemini doðrulama Kontrol Genel Uyarýlar Kazanýn temizlik için hazýrlanmasý Ýç Sýzdýrmazlýk Kontrolü \ Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 3

4 Ýçindekiler ve Önsöz 7 Bakým Bakým çalýþmalarý Eþanjörün ve brülörün temizlenmes Gaz baðlantýsý (Akýþ basýncý) ölçümü Brülör basýncý kontrolü Ýþletme konumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Fonksiyonlarýn kontrolü Sýcak su esanjörünün yýkanmasý (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Bakýmýn doðrulanmasý Baþka bir gaz türüne geçiþ Ek Servis ünitesi Ýþletme sinyalleri Arýza sinyalleri Teknik Veriler Protokoller Ýþletmeye alma protokolü Denetim ve Bakým protokolleri Konformite beyaný Önsöz Önemli genel kullaným uyarýlarý! Cihazý, yalnýzca mevzuata uygun olarak ve Montaj ve Bakým talimatlarýný dikkate alarak çalýþtýrýn. Bakým ve onarým yalnýzca yetkili uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Cihazý, yalnýzca bu talimatta belirtilen aksesuarlar ve yedek parçalardan oluþan kombinasyonlarla çalýþtýrýn. Baþka kombinasyonlar, aksesuar ve yedek parça kullanýrsanýz, bunlarýn yalnýzca düþünülen kullaným için açýkça uygun olduðu belirtildiklerinde ve güç özellikleri ve emniyet koþullarýný etkilenmediðinde kullanýn. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 4 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

5 Koþullar, Talimatlar Koþullar, Talimatlar Bu montaj ve bakým talimatý Buderus Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K için geçerlidir. Tip: B 32, C 2, C 32, C 42, C 52 Kategori: TR II 2H3P 20; 50 mbar Elektrik Akýmý: 230 VAC, 50 Hz, IP X4D Gaz-Dolaným suyu ýsýtýcýsý, aþaðýdaki regülatörlerle donatýlabilir : Açma/Kapama Sýcaklýk Regülatörü 24 V; Regülatör Logamatic 4, Logamatic 42; Regülatör RC, ERC. Buderus Logamax U22-20/24/24K/28K kombi EN 483 ve EN 625 maddelerin ýþýðýnda Gaz yakýtlý cihazlar yönetmeliði AET/90/396 temel taleplerine normlarýna uygun olarak üretilmiþtir ve uygun olarak çalýþmaktadýr. Montaj ve devreye alma esnasýnda özellikle aþaðýdaki norm ve kurallarýn dikkate alýnmasý zorunludur: EN 437 Kontrol gazlarý, kontrol basýnçlarý, cihaz kategorileri EN 483 Gaz halinde yakýtlar için kazanlar; içme suyu iþlevi bulunan ve nominal kapasitesi 70 kw'a kadar olan C tipi baca baðlantýlý kazanlar. EN 625 Gaz halinde yakýtlar için kazanlar; içme suyu iþlevi bulunan ve nominal kapasitesi 70 kw veya daha az olan kombi kazanlara yönelik özel þartlar EN 5065 Elektrikli olmayan aletlerin evlerde veya benzeri þartlarda kullanýlmak üzere elektrikle donatýmý VDI 2035 Sýcak sulu ýsýtma sistemlerinde korozyon ve taþ oluþumu nedeniyle ortaya çýkabilecek hasarlardan kaçýnýlmasý ile ilgili hükümler Yerel enerji daðýtým þirketinin VDE-talimatlarý ve olasý özel talimatlarý. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 5

6 2 Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý 2 Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý DÝKKAT! DÝKKAT! Sistemin hazýrlanmasý ve çalýþtýrýlmasý için, teknik kurallarýnýn yanýsýra yapý denetimi ve yasal mevzuata da dikkat edilmelidir. Su ileten parçalarla çalýþýrken, Evrensel- Brülör-Beyin Gövdesi (UBA-Gövdesi) her zaman kapalý olmalýdýr. Montaj, gaz ve duman gazý baðlantýsý, ilk çalýþtýrma, elektrik baðlantýsý, bakým ve çalýþýr halde tutma iþlemleri, yalnýzca uzman bir þirket tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz ileten parçalardaki çalýþmalar, özel izinli uzman bir þirket tarafýndan yapýlmalýdýr. Temizleme ve bakým yýlda bir kez gerçekleþtirilmelidir. Bu iþlem sýrasýnda bütün sistem, mükemmel çalýþma açýsýndan kontrol edilmelidir. Kusurlar anýnda giderilmelidir. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 6 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

7 3 Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý 3 Logamax U22-20/24/24K/28K AW AW VK = Kazan gidiþi R¾ VS = Boyler gidiþi G½ (Tekli Cihaz) AW = Sýcak su çýkýþý R½ (Kombi Cihaz) GAS = Gaz baðlantýsý G EK = Soðuk su giriþi R½ (Kombi Cihaz) RS = Kazan dönüþü G½ (Tekli Cihaz) RK = Kazan dönüþü R¾ AS = Akýþ emniyet ventili Rp¾ Dýþ duvar cephe baðlantýsýnda ortak T-parçasý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 7

8 3 Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Logamax U22-28K Ø80-Ø25 Ø60-Ø00 5 Ø80-Ø AW AW RS VS VK = Kazan gidiþi R¾ Ø80/Ø25 VS = Boyler gidiþi G½ (Tekli Cihaz) AW = Sýcak su çýkýþý R½ (Kombi Cihaz) GAS = Gaz baðlantýsý G Ø80-Ø EK = Soðuk su giriþi R½ (Kombi Cihaz) RS = Kazan dönüþü G½ (Tekli Cihaz) RK = Kazan dönüþü R¾ AS = Akýþ emniyet ventili Rp¾ Dýþ duvar cephe baðlantýsýnda ortak T-parçasý ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 8 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

9 Montaj 4 4 Montaj Teslimat içeriði bkz. resim.. Kazan dairesi gereksinimleri DÝKKAT! UYARI! Kazan dairesýnýn yapý þartnamelerine uyun! Cihazýn yerleþtirileceði yerin belirlenmesinde duman gazý hattý için gerekli olan mesafelere uyun (Bkz. Duman gazý sistemi için montaj talimatý )! 50 mm lik minimum yan mesafe ölçülerine uyun! DÝKKAT! Parlayan malzemeler ya da sývýlar, dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn yakýnýnda saklanmamalý ya da kullanýlmamalýdýr. Kazanýn hasar görmesini önlemek için, yakma havasýnýn halojen hidrokarbonlarla (örneðin sprey kutularýnda, çözeltilerde ve temizlik malzemelerinde, boyalarda, yapýþtýrýcýlarda bulunur) ve yoðun tozlanmayla kirlenmesi engellenmelidir. Dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn kurulum alaný, donmaya karþý korunmuþ ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. 4 Resim Teslimat Ýçeriði resim. açýklamasý Poz. : Dolaným suyu ýsýtýcýsý Poz. 2: Plastik þeritli duvar tutucusu Poz. 3: Teknik belgeler Poz. 4: Aksesua: 2 Tespit sacýnýn sabitlenmesinde kullanýlan dübelli vidalar 2 Duvar dübelleri 2 Altlýk disk Contalar ( x ", 2 x ¾", 2 x ½") Redüksiyon halkasý Etiket Ýþletmeye Alma Ýkinci Tip Etiketi Boru baðlantýlarý 4.. Isýtma Devresi baðlantýsý UYARI! Boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Kazan hemen monte edilmeyecekse, baðlantýlarý örneðin yapýþtýrýcý bantlarla kapatýn. Baðlantý grubunu (Aksesuar) monte edin (bkz. Baðlantý Grubu Montajý Talimatý ). Resim Üst temizleme montajý boru baðlantýlarý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 9

10 4 Montaj Borularý gerilim oluþturmadan baðlayýn (resim. 2 ve 3). Bütün tesisin emniyeti açýsýndan, dönüþ hattýna bir pislik filtresi takmanýzý öneririz. Pislik filtresinin hemen önüne ve arkasýna filtre temizliðinin yapýlabilmesi için bir set yerleþtirilmelidir. Kendinden boylerli Logamax U22 Kýsa devre kablosu U-KS i (Aksesuar) Baðlantý Grubu Montajý Talimatý na uygun olarak boyler gidiþi ile boyler dönüþü arasýna takýn. Harici boylerli Logamax U22 Boyler baðlantýsýnda kullanýlacak nipeli, baðlantý plakasýna takýn. Nipeller boyler aksesuarlarý arasýnda bulunmaktadýr Gaz baðlantýsý Resim 3 Poz. : Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Alt temizleme montajý boru baðlantýlarý VK AW GAS EK RK DÝKKAT! UYARI! Gaz ileten parçalardaki çalýþmalar, yalnýzca özel izinli uzman bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz baðlantýsýna bir gaz filtresi takýlmasý önerilir. Gaz baðlantýsýný mevzuatlara uygun olarak yapýlmalýdýr besleme borusuna rakorlu bir gaz kapama vanasý monte edilmelidir (Abb. 2 ve 3) Sýcak su baðlantýsý DÝKKAT! UYARI! Galvanizli boru ya da armatür kullanmayýn. Sýcak Su Ekonomizörü bakýrdan yapýlmýþtýr, bu nedenle elektrolitik korozyon tehlikesi mevcuttur. UYARI! Plastik boru kullanýmýnda, plastik boru üreticilerinin uyarýlarý dikkate alýnmalýdýr, özellikle üreticinin önerdiði baðlantý tekniði kullanmalýdýr. Soðuk su giriþinin önüne, ek olarak kapatýlamayan bir membran emniyet ventili (maks. 8 bar) takýn. Bir ev basýnç düþürücüsüyle 0 bar lýk azami baðlantý basýncýnýn aþýlmayacaðý garantilenirse, bu ventile ihtiyaç yoktur. Borularý gerilim oluþturmadan baðlayýn (Abb. 2 ve 3). ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 0 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

11 Montaj Kombi cihazý montajý Montaj çalýþmalarý UYARI! Montaj için önkoþullar: Baðlantý plakasý Baðlantý grubu montaj talimatlarý na göre monte edilecek, borular döþenecek. Ambalajý çýkarýn ve geri dönüþüme verin. Baðlantý aðýzlarýnýn korunmasý için styropor (köpük) alt plakasýný çýkarmayýn! Montaj sýrasýnda, dolaným suyu ýsýtýcýsý ve duman gazý aðýzlarý, inþaat malzemelerinden kirlenmemeleri için, örneðin folyoyla örtülerek, korunmalýdýr. Duvar tutucularýný takýn. Uzunluðun düzeltilmesi için plastik þeriti (resim 4) kullanýn. Duvar tutucularýndaki köþeli girintiler, bir ZWR/ZR cihaz tipi deðiþimi için kullanýlmalýdýr. Bu iþlem sýrasýnda Baðlantý grubu montaj talimatlarý na uygun olarak boru baðlantýlarýný ayarlayýn. S20 veya HT75 tipi boyler kullanýldýðýnda ilgili baðlantý takýmlarýndaki montaj talimatlarýnda açýklanmýþ olan mesafe ölçülerine dikkat ediniz. Kaplamayý çýkartma Tespit vidasýný gevþetmek (resim 5, poz. ). Kaplamayý çýkarýn. Resim 4 Kaplamayý çýkartma Resim 5 Kaplamayý çýkartma Kombi cihazý duvar tutucusuna asýn (resim 6). Kombi cihazý, baðlantý grubuna (Aksesuar) vidalayýn. Resim 6 Duvara montaj Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

12 4 Montaj 4.3 Yakma havasý duman gazý baðlantýsý Montaja baþlamadan önce bölge bacacý ustasýna haber verilmelidir. B 32, C 2, C 32, C 42 ve C 52 tiplerde, duman gazý sisteminin temel montaj takýmlarý, EN 483 standartlarý da dikkate alýnarak Gas Cihazlarý Yönetmeliði 90/396/EWG ye uygun olarak Gaz-Dolaným suyu ýsýtýcýsý Logamax U22-20/24/24K/28K ile birlikte kullanýlmalarýna izin verilmiþtir (Sistem Ruhsatlandýrmasý). Bu durum, kazanýn tip etiketi üzerindeki ürün kod numarasýyla belgelenmiþtir. Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný, duman gazý sistemi montaj talimatýna uygun olarak monte edin. UYARI! Kullanýlan duman gazý sisteminin direnç deðerine baðlý olarak (p w -Deðeri), duman gazý aðýzlarýna bir redüksiyon halkasý yerleþtirilmelidir. Logamax U22-20 de p w < 60 Pa: (yaklaþýk 2000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 4 mm Logamax U22-24(K) de p w < 60 Pa: (yaklaþýk 2000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 43,5 mm Logamax U22-28K, 80/25 mm de p w < 45 Pa: (yaklaþýk 4000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 43,5 mm Daha yüksek p w deðerlerinde ya da baþka duman gazý sistemlerinde redüksiyon halkasý gerekmemektedir. Resim 7 Duman gazý aðýzlarýna redüksiyon halkasýný yerleþtirin DÝKKAT! UYARI! Lütfen duman gazý sisteminin belgesini kullanýn. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 2 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

13 Montaj Elektrik Baðlantýlar 4.4. Þebeke Baðlantýsý Elektrik montajý, yalnýzca gerekli izne sahip bir uzman tarafýndan yapýlmalýdýr. Kombi cihazý, sabit bir baðlantý ve ayýrýcý bir tertibat (Sigorta, en az 3 mm lik bir kontak açýklýðý olan LS-anahtarý) üzerine baðlanmalýdýr. UBA-Gövdesindeki yýldýz vidasýný (resim 8, poz. ) gevþetin. UBA-Gövdesinin aþaðý indirin. Resim 8 UBA-Gövdesini aþaðý indirmek UBA-Gövdesini açýn (resim 9). Þebeke baðlantý kutusunu, vidayý (resim 9, poz. ) gevþeterek açýn. Resim 9 UBA-Gövdesini açmak 2 vidayý gevþetin ve gerilme önleyiciyi çýkarýn. Þebeke kablosunu, gerilme önleyicinin içinden baðlantý kutusuna (resim 0) geçirin ve klemenslere baðlayýn. Gerilme önleyicisini tekrar sýkýca vidalayýn ve baðlantý kutusunu kapatýn. Kombi cihazý henüz çalýþtýrmayýn! VAC - max 6 VA 0VAC 0V Resim 0 Þebeke baðlantýsý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 3

14 4 Montaj Panel 7 Köprüyü çýkarýn ve regülatörü þalt planýna göre klemens kýzaðýna baðlayýn. Klemens panosunu kapatýn ve sabitleyin. UBA yý kapatýn. UBA yý yukarý kaldýrýn ve vidalayarak sabitleyin. Kazan, kontrol ünitesi olmadan geçici olarak iþletilecekse, iletimsiz köprüyü (resim, poz. 7), - 2 nolu klemenste iletimli bir köprüyle deðiþtirin ve gidiþ sýcaklýðýný ve gerekli olan ýsýtma gücünü UBA da ayarlayýn DÝKKAT! UYARI! Bu iþletme iþlemi, yalnýzca geçici bir iþletmeye alma iþlemi için uygundur. Istýcý tesisatlarý talimatlarýna uygun deðildir. Resim Panel Açýklamasý Poz. : Açma/Kapama Sýcaklýk Regülatörü Poz. 2: mod. Oda Sýcaklýðý Regülatörü (dijital) ERC Poz. 3: I/O Port/Komünikasyon baðlantýsý Poz. 4: Dýþ hava sýcaklýðý duyar elemaný Poz. 5: Elektrik Besleme 24 VAC/maks. 6VA Poz. 6: Þalt gerilimi 3-yollu ventil (9+) Poz. 7: Ýletimsiz köprü Servis Ünite Giriþi Dýþ sacýn altýndaki açýlabilir kapaðin arkasýnda, servis ünite giriþi mevcuttur (resim 2, poz. ). Bir Servis varsa, Servis, Servis üzerinden kazana baðlanabilir. Servis, kazanýn durumu ve iþletme akýþý okunabilir, komponentler kontrol edilebilir ve bir arýzeýn nedeni çabucak bulunabilir. Resim 2 Servis Ünite Giriþi ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 4 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

15 Montaj Sýcak su sensörü baðlantýsý Sýcak su sensörü baðlantýsý resim. 3 ye göre yapýlýr. Sýcak su sensörü FB nin, Logamax U22 nin kablo demetine doðrudan baðlantýsý, yalnýzca bir adaptör aracýlýðýyla olasýdýr. Bu adaptör, sadece kalorifer devresine sýcak su veren cihazlarýn yanýnda ikinci tip etiketiyle birlikte plastik bir torba içinde bulunmaktadýr. Bu adaptörle (resim 3, poz. ) sýcak su sensörü (resim 3, poz. 2) kablo demetine baðlanabilir. 2 Resim 3 Sýcak su sensörü Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 5

16 5 Ýþletmeye alma 5 Ýþletmeye alma Ýþletmeye alma iþlemi için Bölüm 0 daki iþletmeye alma protokolünü kullanýn. 5. Ýþletmeye hazýr bekleme konumunu hazýrlamak DÝKKAT! DÝKKAT! Yoðun tozlanma durumunda, örneðin kurulum alanýndaki yapý önlemleri sýrasýnda, dolaným suyu ýsýtýcýsý çalýþtýrýlmamalýdýr. 5.. Isýtma tesisatýný doldurma Dolaným suyu ýsýtýcýsý henüz çalýþtýrýlamaz. DÝKKAT! UYARI! Sisteme sürekli bir oksijen giriþine izin veren, hidrolik devir daimde hatlarýn kullanýlmasý (örn. Oksijen geçirgenli plastik borular), bir ekonomizör kullanýlarak sistem ayýrýmý yapýlmalýdýr. Tesisatýn doldurulmasý için þebeke suyu kullanýlmalýdýr. Resim 4 Isýtma tesisatýný doldurma Logamax U22: Suyla doldurulmuþ olan hortumu, doldurma boþaltma musluðuna (resim 4) takýn ve bir dört köþe baþlý anahtarla açýn. Logamax U22K: Iki doldurma musluðunu açýn (resim 5). Resim 5 Doldurma musluklarý ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 6 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

17 Ýþletmeye alma 5 Logamax U22/U22K: Üç yollu ventili (resim 6), orta konuma getirin. Bu iþlem için, üç yolu ventil üzerindeki kolu, bir tornavida ya da benzeri bir aletle saða kaydýrýp içeri bastýrýn.bakým musluklarý. Resim 6 Üç yollu ventil Gidiþ ve dönüþ baðlantýsýndaki bakým musluklarýný (resim 7) açýn. Resim 7 Bakým musluklarý Logamax U22: Su musluðunu açýn ve tesisatý,0,2 bar lýk bir basýnç (resim 8, poz. ) oluþuncaya dek doldurun. En iyi dolum basýncý.0 bar dýr. Logamax U22K: Dolaným suyu ýsýtýcýsý üzerindeki su musluðunu, doldurma boþaltma musluðunu kapatýn. Logamax U22K: Iki doldurma musluðunu kapatýn. Logamax U22/U22K: Tesisatýn, radyatörlerde bulunan hava alma vanalarýyla havasýný alýn. 2 Resim 8 Basýnç göstergesi Poz. : Sistem basýncýný gösteren manometre Poz. 2: Servis Tool cihazýnýn baðlanacaðý soket Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 7

18 5 Ýþletmeye alma 5..2 Isýtma suyu devresinin havasýný almak Yaylý kapaklarý çözün ve brülör kapaðýný çýkarýn. Hortumu takýn, hava alma vidasýný gevþetin. Dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn havasýný, manuel pürjör ventiliyle (resim 9) alýn. Manuel hava alma pürjörünü sýkýn. Resim 9 Manuel pürjör Kalan havanýn çýkmasýný saðlamak için, otomatik pürjördeki baþlýðý (resim 20) bir tur çevirin. Hava alma sýrasýnda basýnç düþmüþse, su ekleyin. Hortumu manuel pürjör ventilinden çýkarýn ve brülör kapaðýný tekrar monte edin. Hortumu doldurma ve boþaltma musluðundan çekin, hortum tüllü vidasýný sökün ve kapatma baþlýðýný yerine vidalayýn. Resim 20 Otomatik pürjör 5..3 Boylerin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) UYARI! DÝKKAT! Çýkan suyun UBA ya sýçramasýný önleyin! Boylerin havasýný ýsýtma devresi tarafýndan, hava alma vidasý üzerinden alýn (resim 2) Sýcak su devresinin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Soðuk su giriþindeki bakým ventilini açýn. Sýcak su musluklarýný, tam bir su akýþý oluþuncaya dek açýn. Resim 2 Boylerin havasýný almak ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 8 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

19 Ýþletmeye alma Sýzdýrmazlýk kontrolü Sistemi elektrikten çýkarýn. DÝKKAT! DÝKKAT! Ýlk iþletmeye almadan önce, yeni kablo bölümünü, gaz brülörü armatürünün en yakýn sýzdýrmazlýk noktasý dahil olmak üzere dýþ sýzdýrmazlýk açýsýndan kontrol edin. Bu iþlem sýrasýnda, gaz brülörü armatürünün giriþindeki kontrol basýncý en çok 50 mbar olmalýdýr. Bu basýnç kontrolünde sýzma tespit edilirse, köpük oluþturabilen bir malzemeyle tüm baðlantý noktalarýnda sýzdýran yer aranýr. Malzeme, gaz sýzdýrma kontrol malzemesi olarak kullanýlma iznine sahip olmalýdýr. Malzemeyi elektrik kablolarýyla temas ettirmeyin! Resim 22 Gaz kapama vanasý Gaz besleme borusunun havasýný almak Gaz kapama vanasýný (resim 22, poz. ) kapatýn. Kontrol nipelinin kapama vidasýný, baðlantý basýncý ve hava alma için biraz dýþa doðru çevirin ve hortrumu üstüne takýn (resim 23). Gaz kapama vanasýný (resim 22, poz. 2) açýn. Dýþarýya çýkan gazý, hortum aracýlýðýyla açýklýða yönlendirin. Artýk hava sýzmayýnca, gaz kapama vanasýný tekrar kapatýn (resim 22, poz. ). Hortumu çekip çýkarýn ve kapama vidasýný sýkýþtýrýn. DÝKKAT! UYARI! Gaz armatürünün sýzdýrýp sýzdýrmadýðýný kontrol edin. Resim 23 Gaz besleme borusunun havasýný almak Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 9

20 5 Ýþletmeye alma 5.2 Ýþletmeye alma Çalýþmalarý 5.2. Gaz taným deðerlerinin not edilmesi Yetkili gaz daðýtým þirketinden gaz taným deðerlerini öðrenin ve kaydedin Sýzdýrmazlýk kontrolü yapýldý mý? Yapýlan sýzdýrmazlýk kontrolünü doðrulayýn Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný kontrolü Emredilen yakma havasý-duman gazý baðlantý sistemi mi kullanýldý? Bu konuda Yakma Havasý-Duman gazý baðlantýsý adlý bölüme bakýnýz. Duman gazý sisteminin ilgili montaj talimatlarýnda bulunan uygulama talimatlarýna uyuldu mu? Duman gazý borusunun kesiti minimum gaz-dolaným suyu ýsýtýcýsýn baðlantý aðzýna uymak zorundadýr. Duman gazý yolu, mümkün olan en kýsa yol olarak seçilmelidir. Gaz türü Doðal gaz E (Doðal gaz H içerir) Likit gaz P Tab. Gaz türleri Gaz brülörlerinin fabrika ayarlarý Teslimat sýrasýnda Wobbe endeksi 4, kwh/m 3 (5 C, 03 mbar olarak ayarlanmýþtýr) olarak iþletmeye hazýr ayarlanmýþtýr, Wobbe endeksi,3-5,2 kwh/m 3 aralýðýnda kullanýlabilir. Gaz türü uyarý etiketi üzerindeki yazý, ayarlanmýþ kategori: G 20-2E Ayar deðiþtirildikten sonra (bkz. bölüm 8, sayfa 3) Propan için uygundur. Gaz türü uyarý etiketi üzerindeki yazý, ayarlanmýþ kategori: G 3-3P Cihaz donanýmýnýn kontrolü UYARI! Brülör, yalnýzca doðru memeler takýlýyken çalýþtýrýlmalýdýr. Gerekirse, gaz türünü deðiþtirin (bkz. bölüm 8, sayfa 3). Gaz türü Gaz memeleri Ø in mm Logamax U22-20/24/24K Logamax U22-28K Doðal gaz E* (G20) 0,87 0,90 Likit gaz P (Propan, G3) 0,55 0,60 Tab. 2 Gaz meme çapý * doðal gaz H içerir Ayarlarýn yapýlmasý Gidiþ suyu sýcaklýðýný ayarlamak 2. Kullanma seviyesinin kapaðýný (resim 24, poz. ) açýn. Termostatý (resim 24, poz. 2), sistemin projelendirilmesine göre istenen maksimum gidiþ suyu sýcaklýðýna ayarlayýn kw Resim 24 Kullanma seviyesi ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 20 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

21 Ýþletmeye alma 5 Fabrika ayarlarý = Termostat ayarý 7 (ykl. 78 C). Termostat ayarý Gidiþ suyu sýcaklýðý [ C] Tab. 3 Gidiþ suyu sýcaklýðý Isýtmasý Kombi Cihazlarda Boyler Sýcaklýðý Ayarlanmasý: Boyler sýcaklýðý termostatýyla (resim 24, poz. 6) sýcak tutma ya da çýkýþ sýcaklýðýný tab. 4 ye göre ayarlayýn. Fabrika ayarý = Termostat ayarý 0. Çok kireçli sularda, kireçlenmeyi önlemek için termostatý, 3 ya da 4 olarak ayarlayýn. Enerji kaybýný önlemek için termostatý (resim 24, poz. 6) soðuk çalýþtýrma ayarý olan e ayarlayýn. Üzerindeki blokajý (resim 24, poz. 3) kaldýrýn ve ayar yapýldýktan sonra tekrar üzerine takýn. Termostat ayarý Sýcak tutma sýcaklýðý [ C] Çýkýþ sýcaklýðý [ C] Tab. 4 Boyler sýcaklýðý Kombi Cihazlarda Sýcak Su Miktarýnýn Ayarlanmasý: Sýcak su sýnýrlayýcýsýnda (resim 25) istenilen ayarý yapýn: Sýcak su miktarýný artýrmak için: Ventili "+" yönünde çevirin. Sýcak su miktarýný azaltmak için: Ventili "-" yönünde çevirin. Fabrika Ayarlarý: 20 kw: 7 l/dak Fabrika Ayarlarý: 24 kw: 8 l/dak Fabrika Ayarlarý: 28 kw: 0 l/dak. Resim 25 Sýcak su sýnýrlayýcýsý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 2

22 5 Ýþletmeye alma Harici Boylerde: Kullanma suyu sýcaklýðýný ayarlamak Ýstenilen kullanma suyu sýcaklýðýný termostatla kullanma suyu konforuna (resim 24, poz. 6) uygun olarak tab. 5 e göre ayarlayýn. Termostat Harici Boylerde sýcaklýðý [ C] ayarý Tab. 5 Kullanma suyu sýcaklýðý Isýtma gücünü ayarlamak Isýtma gücünü gerekli ýsý ihtiyacýna göre termostatta (resim 24, poz. 5) tab. 6 e göre ayarlayýn. Gerekli ýsý ihtiyacýný hesaplayýn. Fabrika ayarý = Termostat ayarý "6" Fabrika ayarý = Termostat ayarý "0" (28K). Regülatör Ayarý Logamax U22-20 Isýtma gücü [kw] (±5%) Logamax U22-24(K) Logamax U22-28K 9,8 0,9 2,5 2,, 3,2 3 2,6 3,9 4,0 4 4,3 6, 6,4 5 5,9 8,6 9,0 6 7,5 20,4 2,0 7 9,0 22,0 23,7 8 9,7 23,2 26, 9 20,0 24,0 28,5 0 20,0 24,0 28,5 Tab. 6 Isýtma gücü Pompa ilave çalýþma süresini ayarlamak Þalteri ( (resim 26) konumuna getirin: Pompa ilave çalýþma süresi 4 dak. Eðer sistem oda sýcaklýðýna göre ayarlanýyorsa ve oda sýcaklýðý termostatýnýn erimi dýþýnda bulunan sistem parçalarý, örn. garajda bulunan radyatör, için donma tehlikesi varsa, þalteri ( 2 konumuna getirin. Pompa ilave çalýþma süresi 24 saat. UYARI! ERC ve MA.0 dýþ hava sensörü modülü veya Logamatic 4 panel kullanýlmasý durumunda pompa ek çalýþma süresi seçeneðini (Kazan UBA üzerinde ) "" konumuna alýnýz. Bu konumda pompa ek çalýþma süresi Kontrol cihazý tarafýndan ayarlanmaktadýr. Resim 26 Pompa ilave çalýþma süresi Þalteri ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 22 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

23 Ýþletmeye alma Gaz baðlantýsý basýncý (akýþ basýncý) ölçümü En az bir radyatör ventilini açýn. DÝKKAT! Dolaným su ýsýtýcýsý henüz çalýþtýrýlmamalýdýr! UYARI! Gaz kapama vanasýný kapatýn. KW 0 2 Resim 27 Bacacý Þalteri Kontrol nipelindeki kapama vidasýný gaz baðlantý basýncý (resim 28) için iki tur çevirerek çözün. Basýnç ölçme aletinin ölçme hortumunu kontrol nipelin üzerine takýn. Gaz kapama vanasýný yavaþça açýn. Bacacý þalterini (resim 27) "" konumuna getirin. Resim 28 Gaz baðlantý basýncýný Ölçme Sistemi elektrik olarak iþletmeye alýn (resim 29). Yaklaþýk 30 saniyelik bir bekleme süresinden sonra brülör ateþleme yapar. Gaz baðlantý basýncýný ölçün ve protokole kaydedin. Doðal gaz E: Gaz baðlantý basýncý min. 7, maks. 25 mbar (Anma baðlantý basýncý 20 mbar) olmalýdýr. Propan: Gaz baðlantý basýncý min. 42.5, maks mbar (Anma baðlantý basýncý 50 mbar) olmalýdýr. Bacacý þalterini (resim 27) "0" konumuna getirin. Gaz kapama vanasýný kapatýn. Ölçme hortumunu tekrar çekerek çýkarýn ve kontrol nipelindeki kapama vidasýný sýkýn. Gaz kapama vanasýný yavaþça açýn. Resim 29 Þebeke Þalteri Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19 720 8600-02/00 TR (TR) Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB2-/9 Buderus Brülör kullanýma hazýrdýr GZ50 tipi doðalgaza göre Lütfen saklayýn Servis için Ýçindekiler Yönetmelikler,

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu 70 500 0/00 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Montaj ve bakýmdan önce lütfen dikkatle okuyunuz Cihaz ilgili normlarýn ve mevzuatlarýn

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Hava Isýtma Cihazý AIRTRONIC D 2 S Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý `foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk tr Montaj talimatlarý = Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 4 Tekil cihaz... 4 Yan yana kurulum... 4 Ayýrma duvarlý tekil cihazlar...

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı