Montaj Ve Bakým Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ve Bakým Talimatý"

Transkript

1 /2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun

2 Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel gereksinimlerine uygundur. Uyumluluðu kanýtlanmýþtýr. Ýlgili belgeler ve uyumluluk beyaný üreticide dosyalanmýþtýr. Teknik deðiþiklikler saklýdýr! Sürekli gerçekleþen geliþmeler nedeniyle, resimler, fonksiyon aþamalarý ve teknik veriler az da olsa deðiþiklik gösterebilir. Belgelerin güncellenmesi Düzeltme konusunda öneriniz varsa ya da düzensizlikler tespit ettiyseniz, bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Üretici adresi ISISAN Buderus MERKEZ: Bestekar Þevki Bey Sokak, No Balmumcu - ÍSTANBUL Belge No.: Basým 06/2005 ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 2 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

3 Ýçindekiler Koþullar, Talimatlar Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Montaj Boru baðlantýlarý Isýtma Devresi baðlantýsý Gaz baðlantýsý Sýcak su baðlantýsý Kombi cihazý montajý Yakma havasý duman gazý baðlantýsý Þebeke Baðlantýsý Panel Servis Ünite Giriþi Sýcak su sensörü baðlantýsý Ýþletmeye alma Ýþletmeye hazýr bekleme konumunu hazýrlamak Isýtma tesisatýný doldurma Isýtma suyu devresinin havasýný almak Boylerin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Sýcak su devresinin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Sýzdýrmazlýk kontrolü Gaz besleme borusunun havasýný almak Ýþletmeye alma Çalýþmalarý Gaz taným deðerlerinin not edilmesi Sýzdýrmazlýk kontrolü yapýldý mý? Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný kontrolü Cihaz donanýmýnýn kontrolü Ayarlarýn yapýlmasý Gaz baðlantýsý basýncý (akýþ basýncý) ölçümü Brülör basýncý kontrolü Ýþletme konumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Fonksiyonlarýn kontrolü Kaplamalarýn takýlmasý Kullanýcýyý görevlendirme, belgeleri teslim etme Ýþletmeye alma iþlemini doðrulama Kontrol Genel Uyarýlar Kazanýn temizlik için hazýrlanmasý Ýç Sýzdýrmazlýk Kontrolü \ Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 3

4 Ýçindekiler ve Önsöz 7 Bakým Bakým çalýþmalarý Eþanjörün ve brülörün temizlenmes Gaz baðlantýsý (Akýþ basýncý) ölçümü Brülör basýncý kontrolü Ýþletme konumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Fonksiyonlarýn kontrolü Sýcak su esanjörünün yýkanmasý (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Bakýmýn doðrulanmasý Baþka bir gaz türüne geçiþ Ek Servis ünitesi Ýþletme sinyalleri Arýza sinyalleri Teknik Veriler Protokoller Ýþletmeye alma protokolü Denetim ve Bakým protokolleri Konformite beyaný Önsöz Önemli genel kullaným uyarýlarý! Cihazý, yalnýzca mevzuata uygun olarak ve Montaj ve Bakým talimatlarýný dikkate alarak çalýþtýrýn. Bakým ve onarým yalnýzca yetkili uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Cihazý, yalnýzca bu talimatta belirtilen aksesuarlar ve yedek parçalardan oluþan kombinasyonlarla çalýþtýrýn. Baþka kombinasyonlar, aksesuar ve yedek parça kullanýrsanýz, bunlarýn yalnýzca düþünülen kullaným için açýkça uygun olduðu belirtildiklerinde ve güç özellikleri ve emniyet koþullarýný etkilenmediðinde kullanýn. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 4 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

5 Koþullar, Talimatlar Koþullar, Talimatlar Bu montaj ve bakým talimatý Buderus Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K için geçerlidir. Tip: B 32, C 2, C 32, C 42, C 52 Kategori: TR II 2H3P 20; 50 mbar Elektrik Akýmý: 230 VAC, 50 Hz, IP X4D Gaz-Dolaným suyu ýsýtýcýsý, aþaðýdaki regülatörlerle donatýlabilir : Açma/Kapama Sýcaklýk Regülatörü 24 V; Regülatör Logamatic 4, Logamatic 42; Regülatör RC, ERC. Buderus Logamax U22-20/24/24K/28K kombi EN 483 ve EN 625 maddelerin ýþýðýnda Gaz yakýtlý cihazlar yönetmeliði AET/90/396 temel taleplerine normlarýna uygun olarak üretilmiþtir ve uygun olarak çalýþmaktadýr. Montaj ve devreye alma esnasýnda özellikle aþaðýdaki norm ve kurallarýn dikkate alýnmasý zorunludur: EN 437 Kontrol gazlarý, kontrol basýnçlarý, cihaz kategorileri EN 483 Gaz halinde yakýtlar için kazanlar; içme suyu iþlevi bulunan ve nominal kapasitesi 70 kw'a kadar olan C tipi baca baðlantýlý kazanlar. EN 625 Gaz halinde yakýtlar için kazanlar; içme suyu iþlevi bulunan ve nominal kapasitesi 70 kw veya daha az olan kombi kazanlara yönelik özel þartlar EN 5065 Elektrikli olmayan aletlerin evlerde veya benzeri þartlarda kullanýlmak üzere elektrikle donatýmý VDI 2035 Sýcak sulu ýsýtma sistemlerinde korozyon ve taþ oluþumu nedeniyle ortaya çýkabilecek hasarlardan kaçýnýlmasý ile ilgili hükümler Yerel enerji daðýtým þirketinin VDE-talimatlarý ve olasý özel talimatlarý. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 5

6 2 Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý 2 Tehlike ve Emniyet Uyarýlarý DÝKKAT! DÝKKAT! Sistemin hazýrlanmasý ve çalýþtýrýlmasý için, teknik kurallarýnýn yanýsýra yapý denetimi ve yasal mevzuata da dikkat edilmelidir. Su ileten parçalarla çalýþýrken, Evrensel- Brülör-Beyin Gövdesi (UBA-Gövdesi) her zaman kapalý olmalýdýr. Montaj, gaz ve duman gazý baðlantýsý, ilk çalýþtýrma, elektrik baðlantýsý, bakým ve çalýþýr halde tutma iþlemleri, yalnýzca uzman bir þirket tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz ileten parçalardaki çalýþmalar, özel izinli uzman bir þirket tarafýndan yapýlmalýdýr. Temizleme ve bakým yýlda bir kez gerçekleþtirilmelidir. Bu iþlem sýrasýnda bütün sistem, mükemmel çalýþma açýsýndan kontrol edilmelidir. Kusurlar anýnda giderilmelidir. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 6 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

7 3 Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý 3 Logamax U22-20/24/24K/28K AW AW VK = Kazan gidiþi R¾ VS = Boyler gidiþi G½ (Tekli Cihaz) AW = Sýcak su çýkýþý R½ (Kombi Cihaz) GAS = Gaz baðlantýsý G EK = Soðuk su giriþi R½ (Kombi Cihaz) RS = Kazan dönüþü G½ (Tekli Cihaz) RK = Kazan dönüþü R¾ AS = Akýþ emniyet ventili Rp¾ Dýþ duvar cephe baðlantýsýnda ortak T-parçasý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 7

8 3 Ölçümler, Gaz ve Hidrolik Baðlantýlarý Logamax U22-28K Ø80-Ø25 Ø60-Ø00 5 Ø80-Ø AW AW RS VS VK = Kazan gidiþi R¾ Ø80/Ø25 VS = Boyler gidiþi G½ (Tekli Cihaz) AW = Sýcak su çýkýþý R½ (Kombi Cihaz) GAS = Gaz baðlantýsý G Ø80-Ø EK = Soðuk su giriþi R½ (Kombi Cihaz) RS = Kazan dönüþü G½ (Tekli Cihaz) RK = Kazan dönüþü R¾ AS = Akýþ emniyet ventili Rp¾ Dýþ duvar cephe baðlantýsýnda ortak T-parçasý ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 8 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

9 Montaj 4 4 Montaj Teslimat içeriði bkz. resim.. Kazan dairesi gereksinimleri DÝKKAT! UYARI! Kazan dairesýnýn yapý þartnamelerine uyun! Cihazýn yerleþtirileceði yerin belirlenmesinde duman gazý hattý için gerekli olan mesafelere uyun (Bkz. Duman gazý sistemi için montaj talimatý )! 50 mm lik minimum yan mesafe ölçülerine uyun! DÝKKAT! Parlayan malzemeler ya da sývýlar, dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn yakýnýnda saklanmamalý ya da kullanýlmamalýdýr. Kazanýn hasar görmesini önlemek için, yakma havasýnýn halojen hidrokarbonlarla (örneðin sprey kutularýnda, çözeltilerde ve temizlik malzemelerinde, boyalarda, yapýþtýrýcýlarda bulunur) ve yoðun tozlanmayla kirlenmesi engellenmelidir. Dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn kurulum alaný, donmaya karþý korunmuþ ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. 4 Resim Teslimat Ýçeriði resim. açýklamasý Poz. : Dolaným suyu ýsýtýcýsý Poz. 2: Plastik þeritli duvar tutucusu Poz. 3: Teknik belgeler Poz. 4: Aksesua: 2 Tespit sacýnýn sabitlenmesinde kullanýlan dübelli vidalar 2 Duvar dübelleri 2 Altlýk disk Contalar ( x ", 2 x ¾", 2 x ½") Redüksiyon halkasý Etiket Ýþletmeye Alma Ýkinci Tip Etiketi Boru baðlantýlarý 4.. Isýtma Devresi baðlantýsý UYARI! Boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Kazan hemen monte edilmeyecekse, baðlantýlarý örneðin yapýþtýrýcý bantlarla kapatýn. Baðlantý grubunu (Aksesuar) monte edin (bkz. Baðlantý Grubu Montajý Talimatý ). Resim Üst temizleme montajý boru baðlantýlarý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 9

10 4 Montaj Borularý gerilim oluþturmadan baðlayýn (resim. 2 ve 3). Bütün tesisin emniyeti açýsýndan, dönüþ hattýna bir pislik filtresi takmanýzý öneririz. Pislik filtresinin hemen önüne ve arkasýna filtre temizliðinin yapýlabilmesi için bir set yerleþtirilmelidir. Kendinden boylerli Logamax U22 Kýsa devre kablosu U-KS i (Aksesuar) Baðlantý Grubu Montajý Talimatý na uygun olarak boyler gidiþi ile boyler dönüþü arasýna takýn. Harici boylerli Logamax U22 Boyler baðlantýsýnda kullanýlacak nipeli, baðlantý plakasýna takýn. Nipeller boyler aksesuarlarý arasýnda bulunmaktadýr Gaz baðlantýsý Resim 3 Poz. : Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Alt temizleme montajý boru baðlantýlarý VK AW GAS EK RK DÝKKAT! UYARI! Gaz ileten parçalardaki çalýþmalar, yalnýzca özel izinli uzman bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz baðlantýsýna bir gaz filtresi takýlmasý önerilir. Gaz baðlantýsýný mevzuatlara uygun olarak yapýlmalýdýr besleme borusuna rakorlu bir gaz kapama vanasý monte edilmelidir (Abb. 2 ve 3) Sýcak su baðlantýsý DÝKKAT! UYARI! Galvanizli boru ya da armatür kullanmayýn. Sýcak Su Ekonomizörü bakýrdan yapýlmýþtýr, bu nedenle elektrolitik korozyon tehlikesi mevcuttur. UYARI! Plastik boru kullanýmýnda, plastik boru üreticilerinin uyarýlarý dikkate alýnmalýdýr, özellikle üreticinin önerdiði baðlantý tekniði kullanmalýdýr. Soðuk su giriþinin önüne, ek olarak kapatýlamayan bir membran emniyet ventili (maks. 8 bar) takýn. Bir ev basýnç düþürücüsüyle 0 bar lýk azami baðlantý basýncýnýn aþýlmayacaðý garantilenirse, bu ventile ihtiyaç yoktur. Borularý gerilim oluþturmadan baðlayýn (Abb. 2 ve 3). ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 0 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

11 Montaj Kombi cihazý montajý Montaj çalýþmalarý UYARI! Montaj için önkoþullar: Baðlantý plakasý Baðlantý grubu montaj talimatlarý na göre monte edilecek, borular döþenecek. Ambalajý çýkarýn ve geri dönüþüme verin. Baðlantý aðýzlarýnýn korunmasý için styropor (köpük) alt plakasýný çýkarmayýn! Montaj sýrasýnda, dolaným suyu ýsýtýcýsý ve duman gazý aðýzlarý, inþaat malzemelerinden kirlenmemeleri için, örneðin folyoyla örtülerek, korunmalýdýr. Duvar tutucularýný takýn. Uzunluðun düzeltilmesi için plastik þeriti (resim 4) kullanýn. Duvar tutucularýndaki köþeli girintiler, bir ZWR/ZR cihaz tipi deðiþimi için kullanýlmalýdýr. Bu iþlem sýrasýnda Baðlantý grubu montaj talimatlarý na uygun olarak boru baðlantýlarýný ayarlayýn. S20 veya HT75 tipi boyler kullanýldýðýnda ilgili baðlantý takýmlarýndaki montaj talimatlarýnda açýklanmýþ olan mesafe ölçülerine dikkat ediniz. Kaplamayý çýkartma Tespit vidasýný gevþetmek (resim 5, poz. ). Kaplamayý çýkarýn. Resim 4 Kaplamayý çýkartma Resim 5 Kaplamayý çýkartma Kombi cihazý duvar tutucusuna asýn (resim 6). Kombi cihazý, baðlantý grubuna (Aksesuar) vidalayýn. Resim 6 Duvara montaj Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

12 4 Montaj 4.3 Yakma havasý duman gazý baðlantýsý Montaja baþlamadan önce bölge bacacý ustasýna haber verilmelidir. B 32, C 2, C 32, C 42 ve C 52 tiplerde, duman gazý sisteminin temel montaj takýmlarý, EN 483 standartlarý da dikkate alýnarak Gas Cihazlarý Yönetmeliði 90/396/EWG ye uygun olarak Gaz-Dolaným suyu ýsýtýcýsý Logamax U22-20/24/24K/28K ile birlikte kullanýlmalarýna izin verilmiþtir (Sistem Ruhsatlandýrmasý). Bu durum, kazanýn tip etiketi üzerindeki ürün kod numarasýyla belgelenmiþtir. Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný, duman gazý sistemi montaj talimatýna uygun olarak monte edin. UYARI! Kullanýlan duman gazý sisteminin direnç deðerine baðlý olarak (p w -Deðeri), duman gazý aðýzlarýna bir redüksiyon halkasý yerleþtirilmelidir. Logamax U22-20 de p w < 60 Pa: (yaklaþýk 2000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 4 mm Logamax U22-24(K) de p w < 60 Pa: (yaklaþýk 2000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 43,5 mm Logamax U22-28K, 80/25 mm de p w < 45 Pa: (yaklaþýk 4000 mm lik bir duman gaz sistem uzunluðuna denktir) Redüksiyon halkasý Ø 43,5 mm Daha yüksek p w deðerlerinde ya da baþka duman gazý sistemlerinde redüksiyon halkasý gerekmemektedir. Resim 7 Duman gazý aðýzlarýna redüksiyon halkasýný yerleþtirin DÝKKAT! UYARI! Lütfen duman gazý sisteminin belgesini kullanýn. ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 2 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

13 Montaj Elektrik Baðlantýlar 4.4. Þebeke Baðlantýsý Elektrik montajý, yalnýzca gerekli izne sahip bir uzman tarafýndan yapýlmalýdýr. Kombi cihazý, sabit bir baðlantý ve ayýrýcý bir tertibat (Sigorta, en az 3 mm lik bir kontak açýklýðý olan LS-anahtarý) üzerine baðlanmalýdýr. UBA-Gövdesindeki yýldýz vidasýný (resim 8, poz. ) gevþetin. UBA-Gövdesinin aþaðý indirin. Resim 8 UBA-Gövdesini aþaðý indirmek UBA-Gövdesini açýn (resim 9). Þebeke baðlantý kutusunu, vidayý (resim 9, poz. ) gevþeterek açýn. Resim 9 UBA-Gövdesini açmak 2 vidayý gevþetin ve gerilme önleyiciyi çýkarýn. Þebeke kablosunu, gerilme önleyicinin içinden baðlantý kutusuna (resim 0) geçirin ve klemenslere baðlayýn. Gerilme önleyicisini tekrar sýkýca vidalayýn ve baðlantý kutusunu kapatýn. Kombi cihazý henüz çalýþtýrmayýn! VAC - max 6 VA 0VAC 0V Resim 0 Þebeke baðlantýsý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 3

14 4 Montaj Panel 7 Köprüyü çýkarýn ve regülatörü þalt planýna göre klemens kýzaðýna baðlayýn. Klemens panosunu kapatýn ve sabitleyin. UBA yý kapatýn. UBA yý yukarý kaldýrýn ve vidalayarak sabitleyin. Kazan, kontrol ünitesi olmadan geçici olarak iþletilecekse, iletimsiz köprüyü (resim, poz. 7), - 2 nolu klemenste iletimli bir köprüyle deðiþtirin ve gidiþ sýcaklýðýný ve gerekli olan ýsýtma gücünü UBA da ayarlayýn DÝKKAT! UYARI! Bu iþletme iþlemi, yalnýzca geçici bir iþletmeye alma iþlemi için uygundur. Istýcý tesisatlarý talimatlarýna uygun deðildir. Resim Panel Açýklamasý Poz. : Açma/Kapama Sýcaklýk Regülatörü Poz. 2: mod. Oda Sýcaklýðý Regülatörü (dijital) ERC Poz. 3: I/O Port/Komünikasyon baðlantýsý Poz. 4: Dýþ hava sýcaklýðý duyar elemaný Poz. 5: Elektrik Besleme 24 VAC/maks. 6VA Poz. 6: Þalt gerilimi 3-yollu ventil (9+) Poz. 7: Ýletimsiz köprü Servis Ünite Giriþi Dýþ sacýn altýndaki açýlabilir kapaðin arkasýnda, servis ünite giriþi mevcuttur (resim 2, poz. ). Bir Servis varsa, Servis, Servis üzerinden kazana baðlanabilir. Servis, kazanýn durumu ve iþletme akýþý okunabilir, komponentler kontrol edilebilir ve bir arýzeýn nedeni çabucak bulunabilir. Resim 2 Servis Ünite Giriþi ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 4 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

15 Montaj Sýcak su sensörü baðlantýsý Sýcak su sensörü baðlantýsý resim. 3 ye göre yapýlýr. Sýcak su sensörü FB nin, Logamax U22 nin kablo demetine doðrudan baðlantýsý, yalnýzca bir adaptör aracýlýðýyla olasýdýr. Bu adaptör, sadece kalorifer devresine sýcak su veren cihazlarýn yanýnda ikinci tip etiketiyle birlikte plastik bir torba içinde bulunmaktadýr. Bu adaptörle (resim 3, poz. ) sýcak su sensörü (resim 3, poz. 2) kablo demetine baðlanabilir. 2 Resim 3 Sýcak su sensörü Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 5

16 5 Ýþletmeye alma 5 Ýþletmeye alma Ýþletmeye alma iþlemi için Bölüm 0 daki iþletmeye alma protokolünü kullanýn. 5. Ýþletmeye hazýr bekleme konumunu hazýrlamak DÝKKAT! DÝKKAT! Yoðun tozlanma durumunda, örneðin kurulum alanýndaki yapý önlemleri sýrasýnda, dolaným suyu ýsýtýcýsý çalýþtýrýlmamalýdýr. 5.. Isýtma tesisatýný doldurma Dolaným suyu ýsýtýcýsý henüz çalýþtýrýlamaz. DÝKKAT! UYARI! Sisteme sürekli bir oksijen giriþine izin veren, hidrolik devir daimde hatlarýn kullanýlmasý (örn. Oksijen geçirgenli plastik borular), bir ekonomizör kullanýlarak sistem ayýrýmý yapýlmalýdýr. Tesisatýn doldurulmasý için þebeke suyu kullanýlmalýdýr. Resim 4 Isýtma tesisatýný doldurma Logamax U22: Suyla doldurulmuþ olan hortumu, doldurma boþaltma musluðuna (resim 4) takýn ve bir dört köþe baþlý anahtarla açýn. Logamax U22K: Iki doldurma musluðunu açýn (resim 5). Resim 5 Doldurma musluklarý ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 6 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

17 Ýþletmeye alma 5 Logamax U22/U22K: Üç yollu ventili (resim 6), orta konuma getirin. Bu iþlem için, üç yolu ventil üzerindeki kolu, bir tornavida ya da benzeri bir aletle saða kaydýrýp içeri bastýrýn.bakým musluklarý. Resim 6 Üç yollu ventil Gidiþ ve dönüþ baðlantýsýndaki bakým musluklarýný (resim 7) açýn. Resim 7 Bakým musluklarý Logamax U22: Su musluðunu açýn ve tesisatý,0,2 bar lýk bir basýnç (resim 8, poz. ) oluþuncaya dek doldurun. En iyi dolum basýncý.0 bar dýr. Logamax U22K: Dolaným suyu ýsýtýcýsý üzerindeki su musluðunu, doldurma boþaltma musluðunu kapatýn. Logamax U22K: Iki doldurma musluðunu kapatýn. Logamax U22/U22K: Tesisatýn, radyatörlerde bulunan hava alma vanalarýyla havasýný alýn. 2 Resim 8 Basýnç göstergesi Poz. : Sistem basýncýný gösteren manometre Poz. 2: Servis Tool cihazýnýn baðlanacaðý soket Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 7

18 5 Ýþletmeye alma 5..2 Isýtma suyu devresinin havasýný almak Yaylý kapaklarý çözün ve brülör kapaðýný çýkarýn. Hortumu takýn, hava alma vidasýný gevþetin. Dolaným suyu ýsýtýcýsýnýn havasýný, manuel pürjör ventiliyle (resim 9) alýn. Manuel hava alma pürjörünü sýkýn. Resim 9 Manuel pürjör Kalan havanýn çýkmasýný saðlamak için, otomatik pürjördeki baþlýðý (resim 20) bir tur çevirin. Hava alma sýrasýnda basýnç düþmüþse, su ekleyin. Hortumu manuel pürjör ventilinden çýkarýn ve brülör kapaðýný tekrar monte edin. Hortumu doldurma ve boþaltma musluðundan çekin, hortum tüllü vidasýný sökün ve kapatma baþlýðýný yerine vidalayýn. Resim 20 Otomatik pürjör 5..3 Boylerin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) UYARI! DÝKKAT! Çýkan suyun UBA ya sýçramasýný önleyin! Boylerin havasýný ýsýtma devresi tarafýndan, hava alma vidasý üzerinden alýn (resim 2) Sýcak su devresinin havasýný almak (yalnýzca Logamax U22-24K/28K için) Soðuk su giriþindeki bakým ventilini açýn. Sýcak su musluklarýný, tam bir su akýþý oluþuncaya dek açýn. Resim 2 Boylerin havasýný almak ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 8 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

19 Ýþletmeye alma Sýzdýrmazlýk kontrolü Sistemi elektrikten çýkarýn. DÝKKAT! DÝKKAT! Ýlk iþletmeye almadan önce, yeni kablo bölümünü, gaz brülörü armatürünün en yakýn sýzdýrmazlýk noktasý dahil olmak üzere dýþ sýzdýrmazlýk açýsýndan kontrol edin. Bu iþlem sýrasýnda, gaz brülörü armatürünün giriþindeki kontrol basýncý en çok 50 mbar olmalýdýr. Bu basýnç kontrolünde sýzma tespit edilirse, köpük oluþturabilen bir malzemeyle tüm baðlantý noktalarýnda sýzdýran yer aranýr. Malzeme, gaz sýzdýrma kontrol malzemesi olarak kullanýlma iznine sahip olmalýdýr. Malzemeyi elektrik kablolarýyla temas ettirmeyin! Resim 22 Gaz kapama vanasý Gaz besleme borusunun havasýný almak Gaz kapama vanasýný (resim 22, poz. ) kapatýn. Kontrol nipelinin kapama vidasýný, baðlantý basýncý ve hava alma için biraz dýþa doðru çevirin ve hortrumu üstüne takýn (resim 23). Gaz kapama vanasýný (resim 22, poz. 2) açýn. Dýþarýya çýkan gazý, hortum aracýlýðýyla açýklýða yönlendirin. Artýk hava sýzmayýnca, gaz kapama vanasýný tekrar kapatýn (resim 22, poz. ). Hortumu çekip çýkarýn ve kapama vidasýný sýkýþtýrýn. DÝKKAT! UYARI! Gaz armatürünün sýzdýrýp sýzdýrmadýðýný kontrol edin. Resim 23 Gaz besleme borusunun havasýný almak Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 9

20 5 Ýþletmeye alma 5.2 Ýþletmeye alma Çalýþmalarý 5.2. Gaz taným deðerlerinin not edilmesi Yetkili gaz daðýtým þirketinden gaz taným deðerlerini öðrenin ve kaydedin Sýzdýrmazlýk kontrolü yapýldý mý? Yapýlan sýzdýrmazlýk kontrolünü doðrulayýn Yakma havasý-duman gazý baðlantýsýný kontrolü Emredilen yakma havasý-duman gazý baðlantý sistemi mi kullanýldý? Bu konuda Yakma Havasý-Duman gazý baðlantýsý adlý bölüme bakýnýz. Duman gazý sisteminin ilgili montaj talimatlarýnda bulunan uygulama talimatlarýna uyuldu mu? Duman gazý borusunun kesiti minimum gaz-dolaným suyu ýsýtýcýsýn baðlantý aðzýna uymak zorundadýr. Duman gazý yolu, mümkün olan en kýsa yol olarak seçilmelidir. Gaz türü Doðal gaz E (Doðal gaz H içerir) Likit gaz P Tab. Gaz türleri Gaz brülörlerinin fabrika ayarlarý Teslimat sýrasýnda Wobbe endeksi 4, kwh/m 3 (5 C, 03 mbar olarak ayarlanmýþtýr) olarak iþletmeye hazýr ayarlanmýþtýr, Wobbe endeksi,3-5,2 kwh/m 3 aralýðýnda kullanýlabilir. Gaz türü uyarý etiketi üzerindeki yazý, ayarlanmýþ kategori: G 20-2E Ayar deðiþtirildikten sonra (bkz. bölüm 8, sayfa 3) Propan için uygundur. Gaz türü uyarý etiketi üzerindeki yazý, ayarlanmýþ kategori: G 3-3P Cihaz donanýmýnýn kontrolü UYARI! Brülör, yalnýzca doðru memeler takýlýyken çalýþtýrýlmalýdýr. Gerekirse, gaz türünü deðiþtirin (bkz. bölüm 8, sayfa 3). Gaz türü Gaz memeleri Ø in mm Logamax U22-20/24/24K Logamax U22-28K Doðal gaz E* (G20) 0,87 0,90 Likit gaz P (Propan, G3) 0,55 0,60 Tab. 2 Gaz meme çapý * doðal gaz H içerir Ayarlarýn yapýlmasý Gidiþ suyu sýcaklýðýný ayarlamak 2. Kullanma seviyesinin kapaðýný (resim 24, poz. ) açýn. Termostatý (resim 24, poz. 2), sistemin projelendirilmesine göre istenen maksimum gidiþ suyu sýcaklýðýna ayarlayýn kw Resim 24 Kullanma seviyesi ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 20 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

21 Ýþletmeye alma 5 Fabrika ayarlarý = Termostat ayarý 7 (ykl. 78 C). Termostat ayarý Gidiþ suyu sýcaklýðý [ C] Tab. 3 Gidiþ suyu sýcaklýðý Isýtmasý Kombi Cihazlarda Boyler Sýcaklýðý Ayarlanmasý: Boyler sýcaklýðý termostatýyla (resim 24, poz. 6) sýcak tutma ya da çýkýþ sýcaklýðýný tab. 4 ye göre ayarlayýn. Fabrika ayarý = Termostat ayarý 0. Çok kireçli sularda, kireçlenmeyi önlemek için termostatý, 3 ya da 4 olarak ayarlayýn. Enerji kaybýný önlemek için termostatý (resim 24, poz. 6) soðuk çalýþtýrma ayarý olan e ayarlayýn. Üzerindeki blokajý (resim 24, poz. 3) kaldýrýn ve ayar yapýldýktan sonra tekrar üzerine takýn. Termostat ayarý Sýcak tutma sýcaklýðý [ C] Çýkýþ sýcaklýðý [ C] Tab. 4 Boyler sýcaklýðý Kombi Cihazlarda Sýcak Su Miktarýnýn Ayarlanmasý: Sýcak su sýnýrlayýcýsýnda (resim 25) istenilen ayarý yapýn: Sýcak su miktarýný artýrmak için: Ventili "+" yönünde çevirin. Sýcak su miktarýný azaltmak için: Ventili "-" yönünde çevirin. Fabrika Ayarlarý: 20 kw: 7 l/dak Fabrika Ayarlarý: 24 kw: 8 l/dak Fabrika Ayarlarý: 28 kw: 0 l/dak. Resim 25 Sýcak su sýnýrlayýcýsý Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005 2

22 5 Ýþletmeye alma Harici Boylerde: Kullanma suyu sýcaklýðýný ayarlamak Ýstenilen kullanma suyu sýcaklýðýný termostatla kullanma suyu konforuna (resim 24, poz. 6) uygun olarak tab. 5 e göre ayarlayýn. Termostat Harici Boylerde sýcaklýðý [ C] ayarý Tab. 5 Kullanma suyu sýcaklýðý Isýtma gücünü ayarlamak Isýtma gücünü gerekli ýsý ihtiyacýna göre termostatta (resim 24, poz. 5) tab. 6 e göre ayarlayýn. Gerekli ýsý ihtiyacýný hesaplayýn. Fabrika ayarý = Termostat ayarý "6" Fabrika ayarý = Termostat ayarý "0" (28K). Regülatör Ayarý Logamax U22-20 Isýtma gücü [kw] (±5%) Logamax U22-24(K) Logamax U22-28K 9,8 0,9 2,5 2,, 3,2 3 2,6 3,9 4,0 4 4,3 6, 6,4 5 5,9 8,6 9,0 6 7,5 20,4 2,0 7 9,0 22,0 23,7 8 9,7 23,2 26, 9 20,0 24,0 28,5 0 20,0 24,0 28,5 Tab. 6 Isýtma gücü Pompa ilave çalýþma süresini ayarlamak Þalteri ( (resim 26) konumuna getirin: Pompa ilave çalýþma süresi 4 dak. Eðer sistem oda sýcaklýðýna göre ayarlanýyorsa ve oda sýcaklýðý termostatýnýn erimi dýþýnda bulunan sistem parçalarý, örn. garajda bulunan radyatör, için donma tehlikesi varsa, þalteri ( 2 konumuna getirin. Pompa ilave çalýþma süresi 24 saat. UYARI! ERC ve MA.0 dýþ hava sensörü modülü veya Logamatic 4 panel kullanýlmasý durumunda pompa ek çalýþma süresi seçeneðini (Kazan UBA üzerinde ) "" konumuna alýnýz. Bu konumda pompa ek çalýþma süresi Kontrol cihazý tarafýndan ayarlanmaktadýr. Resim 26 Pompa ilave çalýþma süresi Þalteri ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! 22 Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/2005

23 Ýþletmeye alma Gaz baðlantýsý basýncý (akýþ basýncý) ölçümü En az bir radyatör ventilini açýn. DÝKKAT! Dolaným su ýsýtýcýsý henüz çalýþtýrýlmamalýdýr! UYARI! Gaz kapama vanasýný kapatýn. KW 0 2 Resim 27 Bacacý Þalteri Kontrol nipelindeki kapama vidasýný gaz baðlantý basýncý (resim 28) için iki tur çevirerek çözün. Basýnç ölçme aletinin ölçme hortumunu kontrol nipelin üzerine takýn. Gaz kapama vanasýný yavaþça açýn. Bacacý þalterini (resim 27) "" konumuna getirin. Resim 28 Gaz baðlantý basýncýný Ölçme Sistemi elektrik olarak iþletmeye alýn (resim 29). Yaklaþýk 30 saniyelik bir bekleme süresinden sonra brülör ateþleme yapar. Gaz baðlantý basýncýný ölçün ve protokole kaydedin. Doðal gaz E: Gaz baðlantý basýncý min. 7, maks. 25 mbar (Anma baðlantý basýncý 20 mbar) olmalýdýr. Propan: Gaz baðlantý basýncý min. 42.5, maks mbar (Anma baðlantý basýncý 50 mbar) olmalýdýr. Bacacý þalterini (resim 27) "0" konumuna getirin. Gaz kapama vanasýný kapatýn. Ölçme hortumunu tekrar çekerek çýkarýn ve kontrol nipelindeki kapama vidasýný sýkýn. Gaz kapama vanasýný yavaþça açýn. Resim 29 Þebeke Þalteri Teknik yenilikler nedeniyle oluþabilecek deðiþiklikler saklýdýr! ISISAN Isýtma ve Klima San. A.S. Montaj Ve Bakým Talimatý Logamax U22-20/24/24K/28K Basým 06/

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı