ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok - PDF">

- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok"
ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3 UN~NHi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Bugün 300 binin üzerindeki üyesi ve 500'e yakın personeliyle dünyanın beş büyük Ticaret Odasından biri olan ito; Türkiye'nin kalkınması için ekonomik ve sosyal konular üzerine araştırmalar yapmakta, ihracat olanakları ve gelirlerinin artması, ekonominin dışa bağımlılığının olanaklar ölçüsünde sınırla nması amacıyla, yerli firmaların rekabet güçlerini geliştirmesine büyük önem vermektedir. üyelerinin yabancı ülkelere de ziyaretlerini organize eden ito, firmalarının fuarlara ve sergilere katılmasını sağlayarak, ihracat olanaklarının artırılmasına çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yan sanayici firmaların önemli bir ihracat potansiyeli oluşturdukları ve desteklendikleri takdirde yurtdışındaki pazarlarda söz sahibi olabileceklerini 1980'1i yıllarda fark eden ito, 1990 yılında Türk Yan Sanayi Borsasını kurmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ülkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından birini oluşturan "işbirliği Günleri" organizasyonu Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncu kez gerçekleştirilecektir. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve sat ın alma yöneticilerinin katılacağı bu organizasyona 300'ü aşkın yan sanayicinin iştirak etmesi ve yaklaşık 900 civarında görüşme yapılması öngörülmektedir. "IX. işbirliği Günleri" etkinliğimizin tüm ana ve yan sanayicilerimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dilerken organizasyonda emeği geçen KOBI Araştırma ve Geliştirme Şubesi Türk Yan Sanayi Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum. -ı - Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter a:: ı.ı.ı..ı lg > < 2 ı c( "' < 2 < ~ e ı ~ ~ c: e ~ ll\... a:: ı.ı.ı..ı -u - > < 2 < "' 2 < >

4 SUBCONTRACTING PREFACE The Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), is one of Turkey's largest non-govermental organization aiming to promote private sector together with foreign and domestic economic relations and as well as development within the city of Istanbul. Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. TSPX provides information from its computerised data bank for buyers and main contractors seeking subcontractors specialising in the metal working, plastic, rubber, electric and electronics sectors and willing to cooperate in all phases of production from engineering to scheduling. TSPX helps its members through various activities, one of which "Partnership Days", event that is aimed to find new export markets. This year the Partnership Days event will take off on October 2010 for the nineth time. In this year's event, there wi/1 be 32 national and international main contractors as participants and they will be represented by executives. More than 300 subcontracting companfes in different fields and total of 900 meetings are expected. In conclusion, 1 extend our heartfelt thanks to everyone who has taken part in this organisation and wish our distinguished guests the best outcome in their meetings. Dr. Cengiz Ersun Secretary General -2-

5 YAN SANAYi istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANA Yi BORSASI (TYSB) 1990 yılında, UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma T eşki latı)'nun teknik desteği ile istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda llkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. '<'tat TURK YAN SAN 'BORSASI "Yan Sanayi Borsası 20. yılını kutl uyor." ÜYE PROFiLi 2.500'e yakın üye % 67'i Marmara Bölgesi'nde, kalan % 33lik kısım Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde % 86'sı KOBi niteliğinde %SO' i ihracat yapmakta % 62'si de kalite belgesine sahip rı: LU..ı o '): <C 2 <C "' <C 2 <C TYSB HiZMETLERi a) TALEP EŞLEŞTIRME Yurtiçi ve yurtdışındaki ana sanayici satın almacıları ve yan sa nayiciler arasında gerçekleşir. Ana sanayici, parça, komponent, montaj ve diğer endüstriyel hizmetlere ihtiyaç duyduğunda, TYSB ile irtibata geçerek talebini iletir. Uzman TYSB kadrosu, talebi değerlendirir, veri tabanındaki uygun yan sanayicilerin seçimini yaparak, kendilerini talep konusunda bilgilendirir. Talebe yönelik olarak verilen fiyat teklifleri ana sanayici satın almacılara iletilir. -3- ı -... rı: LU..ı V > <C 2 <C "' 2 <C >

6 YAN SANAYi b) işbirligi GÜNLERi Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 'işbirliğ i Günleri' organizasyonu, potansiyel tedarikçilerle yan sanayici ler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından biridir. işbi rliğ i Günleri kapsamında, Borsa'ya iletilen ana sanayici ve satın almacıların talepleri değerlendirilerek, mevcut yan sanayici havuzundan uygun yan sanayiciler seçilmekte ve yüz yüze görüşmeleri sağlanmaktadır. c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM TYSB, yeni talep kaynakları yaratabilmek amacıyla, tüm dünyadaki sanayi ve yan sanayi fuarları na, üye yan sanayici firmaların milli katılımlarını organize etmekte, fuarlara işti r a k etmektedir. TYSB, her yıl organize ettiği HAN N OVER Sanayi Fuarı-Alma nya ve MIDEST-Fransa fuarlarının yanı sıra AAPEX Show-A.B.D., Subcon-ingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Subcontratacion-ispanya, Subfornitura-italya, Swisstech-isviçre, Elmia-lsveç, Z-Die-Aimanya ve Euromold-Aimanya fua rları organizasyonlarında da zaman zaman yer almakta d ır. d) DiGER FAALiYETLER SEMiNERLER ihracat pazarlaması Kümelenme Kalite Maliyet Yöntem leri Şirket yönetimi ve diğer güncel konularda üyelerimizin iht iyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmekt edir. PERiYODiK YAYlNLAR TYSB Bültenleri (Türkçe ve ingilizce) Sektör Rapo r l ar ı Pazar Araştırmaları Üye Profili Araştırması YAN SANAYiCiLERE YÖNELiK EGiTiMLER Yan sanayici üyelerin pazardaki rekabet gücüü arttırma k amacıyla, örnek uygulamalar, satın alma ve organizasyon ve sürecine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. inceleme GEZiLERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şart larının yakından tanınması ve çeşitli ülkelerdeki örnek tesislerin ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarlarına ve önde gelen sanayi kuruluşlarına inceleme gezileri organize edilmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI Reşad iye Cad Eminönü-istanbul Te l : Faks : E-posta : : 4

7 SUBCONTRACTING ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE-TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE (TSP X) TSPX is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was estab/ished in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both local/y and international/y. '<'~. TURkiSH SUBC6NTRACflNG EXOIANGf "Turkish Subcontracting Exchange celebrates 20th anniversary. MEMBER PROFILE App members as of October % of which from Marmara region, 33 % from allover Turkey. 86% SME's, 80 % alreday exporter, 62 % ho/ds some kind of quality certificate. ı:ıı:: LLl...ı u '): cı: 2 cı: "' cı: 2 cı: TSPX SERVICES a) MATCHMAKING Occurs between the main and the subcontractor. When a main contractor needs a part, component, subassembly or industria/ services, he gets in contact with TSPX The specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, se/ect a number of appropriate subcontractors from the database and inform about the request. Finally, the collected responses are conducted to the main contractors as quick/y as possible ı:ıı:: LLl ~ ;:::::! u > cı: 2 cı: "' 2 cı: >

8 SUBCONTRACTING b) PARTNERSHIP DA YS EVENT 'Partnership Days' organization is an effective way of estab/ishing contacts between potential business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and evaluated, then suitable subcontracting companies are identified through the data-bank. All information and services are free of charge. c) INTERNATIONAL SUBCONTRACTING FAIRS TSPX organizes various national fair attendence in regular basis such as HNNAOVER Subcontracting Fa ir- Gemany and MIDEST- France. From time to time it alsa attends AAPEX Show-USA, SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Subcontratacion- Spain, Subfomitura-lta/y, Swisstech Switzerland, Z-Die-Germany and Euromold-Germany. d) OTHER PROMOTIONAL ACTIVITIES Seminars Export marketing Cluster development Quality Cost management Corporate management and other recent issues Pe riodieals Members who have decided about potential export destinations are provided with specific seetar researches that are done by /COC research team on their beha/f. Training Programmesfor Suppliers To enhance suppliers' competetiveness by applying Business and Automotive Exellence standarts (quality standarts in purchasing, process, requirements, capabilities) to their organizations. Study Visits To follow up the recent technology, discover new markets and study the competitor facilities in different countries. ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE Reşadiye Cad Eminönü -Istanbul Tel : Fax : : Web : -6-

9 ... a:: w..ı o '): cc z cc lll cc z cc... a:: w..ı - u cc z > ı cc lll z cc >

10

11 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS 8) Electrolux Firma Ünvanı Ilgili Kişi : AB ELECTROLUX : ilk ER MANGAL TEPE : Firma Ünvanı ilgili Kişi : AURORA ISI : ALPER REiSOGLU : Firma ünvanı ilgili Kişi :ALARKO CARRIER : GÖKHAN ALDINÇ : 1 Bift 5eLUTıONS Firma Ünvanı Ilgili Kişi Firma Ünvanı Ilgili Kişi : ANU GLOBAL : ANIL UYANlK : '.AlSlN AlSlN BUROPE S.A. ~OilaMICM : AlSlN OTOMOTIV : CEMALEDiN SOKER : a:: w r o - > <C z <C "' z t <C >

12 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma Ünvanı ilgili Kişi fj arcelik - :ARÇELIK : GÜRHUN ŞENYÜZ : Firma ünvanı ilgili Ki şi : BFT S.P.A. : VOLKAN DUMAN : BOSCH Firma ünvanı ilgili Kiş i : BO SCH SANA Yi : ALP TEKORAL :www.bosch.com.tr Firma ünvanı ilgili Kişi :ÇELIK MOTOR : HALiL KESKIN : ELLAMP Firma Ünvanı ilgili Kişi : ELLAMP OTOMOTIV : CAN ÖZDEMIR : -8-

13 ANA SANA Yi Ci LER 1 MAIN CONTRACTORS Firma ünvanı ilgili Kişi + EMERSON :EMERSON :ISMAiL ÖZDEMIR :www.emerson.com Firma ünvanı ilgili Ki şi : GEA ISISAN : BURAK SERIM : Firma Ünvanı ilgili Kişi : GENERAL MOTORS : YUNUS EMRE ÖZDEMiR : Firma Ünvanı ilgili Kişi Firma ünvanı ilgili Ki ş i : HALLA OTOMOTiV : ADEM KÖSE : : HYDAC INTERNATIONAL : DIETER KOCH : a: w..ı - V > c( z c( "' z c( >

14 ANA SANA Yi Ci LER 1 MAIN CONTRACTORS HITACHI l nspire t he Ncxt Firma ünvanı ilgili Kişi : HITACHI EUROPE : TOSHIYUKI TAKAHSHI : HITACHI lnspirc the Ncxl Firma ünvanı ilgili Kişi :HITACHI PLANT : TOSHIYASU OHNO : Firma Ünvanı ilgili Kişi : IKEA COMPONENTS : DANIEL Cl KOR : Firma ünvanı ilgili Kişi :MAN TÜRIYE : ASLAN ÇEP : r Firma Ünvanı ilgili Kişi : MODULAR PANEL : TIMMIE BEIRNE : -10-

15 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma Ünvanı ilgili Kişi Otokar : OTOKAR OTOMOTiV : BORA ÇELiKOGLU : ~ FAG SCHAEFFLER GRUPPE Firma Ünvanı ilgili Kişi : SCHAEFFLER TECHNOLOG_ES : MARTIN NIEWERTH : Firma ünvanı ilgili Kişi Firma Ünvanı ligili Kişi SIEMENS : SIEMENS WIND POWER AlS : MOGENS NYBORG PEDERSEN : 2.1 : SIST ENÜSTRi : ALPARSLAN SAGLAM : ~!iou~hwes~ ~\R a d ı a ı o P ı n e. Firma Ünvanı ligili Kişi Firma ünvanı ilgili Kişi : SOUTHWEST RADIATOR : RON DOWLER : swedmec : SWEDMECAB : FRED RIK AHLSTROM : ı:ıı::: w -.;.ı - V > < z 1 < 11'1 z < >

16 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS 7 TIRSA.N Firma Ünvanı ilgili Firma Ünvanı ilgili K i şi : TIRSAN : KORHAN DEMiRCi : TOYOTETSU : TOYOTETSU :HALUK BAYRAKL\ : Firma ünvanı ilgili Kişi : TRI (POLAND) SP. : JUN NA KAN O : Firma ünvanı ilgili Kişi : TUSAŞ TÜRK HAVACillK : BÜLENT DOGRUÖZ : Firma Ünvanı ilgili Kişi YKK Little Part.\'. Big Difference.~ : YKK METAL : ilkersezen : ZODIAC.,. AEROSPACE IQ Firma Ünvanı ilgili Kişi : ZODIAC AEROSPACE :ERIC ERNOT : -12-

17 ... a:: w..ı u > c( 2 c( 11'1 2 c( >

18

19 M!~ li i J f.ij t9 ll 4 ;410:tQ.JJii;ttiZ.t;# J ACADEMIC RESEARCH GROUP 4. LEVENT 1 istanbul SAVAŞ BARIŞ AK PLASTIK VE METAL LTD. ŞTi. ESKiŞEHIR. ADNAN KESKIN AKCAN DIŞLI SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. BAŞAKŞEHIR /ISTANBUL AYKUT CANKELEŞ AKIM METAL SAN.TiC. A.Ş. TUZLA /ISTANBUL ALi FAZIL BÖYET AK KARDAN SAN, VE TiC. A.Ş. GEBZE/KOCAELI MURAT TAŞKIN AKPLAS PLASTiKSAN. VE TiC. A.Ş GEBZE 1 KOCAELI AYŞE BÖYET AKSAN ÇELIK DÖVME SAN VE TiC A.Ş. AKYURT 1 ANKARA TÜLAY KÖMÜRCÜ AKSJI,N K,t..LIP SANAYi VE TiCARET A.Ş. BEYLIKDUZU /ISTANBUL ÖZGÜR YILKAN A~BAKOM METAL A.Ş. BUYUKÇEKMECE /ISTANBUL SUNA GUNGOR AL-KOR fi!iak. KALlP SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. BEYLIKDUZU /ISTANBUL GÜNGÖR AKSU -13-

20 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ALPER PLASTiK SAN.VE TiCLTD.Ş Ti. PENDIK /ISTANBUL ALPER BÜYÜKKESER ALTAN f-!idrolik MÜH. SAN. VE TiC. A.Ş. TUZLA /ISTANBUL ilkut ERKIŞi Yetkil i ALTUN DÖKÜM SANAYI A.Ş. KARATAY/KONYA A. CEVDETALTUN ANC MAKINA KALlP SAN. VE TIC. LTD.ŞTi. DARlCA 1 KOCAELI CEM il ARSLAN Şe hir AR MAKINA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. SINCAN 1 ANKARA ÜMiTARI Şe h ir AR(:J~M KALlP VE FiKSTÜR SAN. A.Ş. ARIFIYE 1 SAKARYA LEVENTYAZAR Şe hir ARGÜj\JSAN OTO. MOB. MET. SAN.TiC.LID.ŞTi. INEGOL 1 BURSA E. OSMAN SELÇUK ~RI ÇELiK DÖVME SAN. TiC. LTD.ŞTi. UMRANIYE /ISTANBUL A. NESRiN BOZKURT E-m ail ARI METAL DÖVME VE MAK. im.tic. LTD.ŞTi. SELÇUKLU 1 KONYA ONUR OZKASAP l.com.tr ARKPRES EMNiYET KEMERi A.Ş. izmit 1 KOCAEL, ERHAN METiN -14-

21 ,. ARrvı.A FiLTRE SiSTEMLERi SAN VE TIC. A.Ş. ARIFIYE /SAKARYA ERDOGAN KAYA ARMA KALlP V~ YED. PARÇA TiC.SAN.L TD. ŞTi. K.ÇEKMEÇE /ISTANBUL MURAT DIKEL ARS~AN MAKiNA DÖK. SAN. TIC. LTD. ŞTi. YENIBOSNA /ISTANBUL OGUZHAN ARSLAN ART AÇ M,a.DENiEŞYA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. HADIMKOYY /ISTANBUL AYHAN ERKAN ASAŞ ALUrvıiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. BEYKOZ /ISTANBUL VOLKAN AKTOLUG ASÇELiK DÖKÜM işleme SAN. TiC. LTD. ŞTi. SAMSUN KUNTAYlAŞER AT ARD SAVUNMA VE HAVAClLlK A.Ş. E~!<IŞ~H!.R GULRIZ UNAL AVIT,A.Ş K9MPOZiT PLST. SAN. VE TiC. A.Ş. PENDIK /ISTANBUL ÖZHAN VARiNLi AY DÖKÜM MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. SINCAN 1 ANKARA!SMAiL YÜCE AY PLAS:riK MAKiNA SANAYi TiC. LTD.ŞTi. ESKIŞEHIR KAAN AY -15-

22 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Şe hi r AYCAN MAK. KAUP PLAS. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi BAYRAMPAŞA/ ISTANBUL. BORACAN Firma U n vanı Şe hi r AY[)IN TORNA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. ESK I Ş E H I R ERCAN AYDIN Ll AYFAR OTOMOTIV SAN. VE TiC. A. Ş. SILiVRi /ISTANBUL ARZU BINICi PAMUKÇU Şe h ir AYYILDIZ MAK. TAH. SAN. VE TiC. 4. LEVENT 1 istanbul HiKMET GÜNDOCiDU ldizt aahhut.com Firma Unvan ı Şehi r AYYILDIZ PLASTiK SANAYi BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul GÜNGÖR AYYILDIZ ayyi ldizplastik.com.tr Firma Unvan ı BALAP PLASTi K A.Ş. BURSA ELi F ÖZALKAYA lap.com.tr Yet kili E-mai l BALKAN ÇE Li K DÖVME SANAYi ÇERKEZKOY 1 TE KIRDA(; FARUK BALKAN inf Şe h ir BANTBORU SAN. VE TIC. A. Ş. GEBZE /KOCAELI R. YAVUZ AFACAN Şeh i r Yetkil i E-mai l BASKI DEVRE SAN. VE TiC. LTD. ŞT i. PE NDiK 1 istanbul CEM ERGiN r Firma Unvan ı Şeh i r BAŞOCiLU KA.BLO VE PROFil SAN. VE TiC. A.Ş. DUDULLU 1 ISTANBUL ILKER BURNUKARA -16-

23 BiLEN EGZOST SAN VE TiC A.Ş. DUDULLU /ISTANBUL ULAŞ ÖZER BÇlLJ BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TiC. A.Ş. NI LUFER 1 BURSA TURAN CEBECi pazarlama BOYpi..AS!BOYA VE PLAS. MAIL SAN.ıiC LTD.şıi. ESKIŞEHIR METIN SARAÇ BURAK A~üMlNYUM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. HADlMKOY /ISTANBUL ALi KILINÇ BURÇELiK BURSA ÇELiK DÖKÜM SAN. A.Ş. BURSA YÜCEL KOCAER C.A.B. OTOMOTiV YAN SANAYi LTD. ŞTi. KESTEL 1 BURSA CELALETTiN SEViM CAN CONTAVE HIRDAVATSAN. LTD. ŞTi. EŞKiŞEHI~.. BIRMEN OZUDURU CAVO OTOMOTiV TiC. VE SAN. A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI DENIZ GÖKER CENGiZ MAKiNASANAYi VE TiCARET A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI FARUK SUS CEYLANLAR FERFpRJE SAC SAN. LTD. ŞTi. G.ÇlSMAN PAŞA /ISTANBUL ALl RlZA CEYLAN -17-

24 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYii A.Ş. : KIRŞEHIR 1 ANKARA : ERKAN BARIŞIR : : ÇESAN EGZOSOTO. inş. SAN. VETIC.LTD. ŞTi. : CEYHAN 1 ADANA : DENIZ KUYUCUOGLU : :ÇETIN CIVA TA SANAYI VE TICARET A.Ş. :ÇATALCA /ISTANBUL : DOGAN ARPAÇAY : : ÇINA OTOMOTIV MAK. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR : ENGfN ÇINA : :ÇINAR BORU PROFIL SAN. TIC. LTD. ŞTI. : K.EREGLI 1 ZONGULDAK :AHMET KAHRAMAN : narboru.com : ÇiMSATAŞ-ÇUKUROVA INŞ.MAK. SAN.VE TiCAŞ. :MERSIN : DOGAN BOZADA : : DEMiRTÜRK KAUÇUK VE PLASTIK SAN.VE T]C. A.Ş. :BURSA : DENiZAŞIRI ELEK. MÜH. OTO. SAN. TIC. LTD. şli. B~YRAMPAŞA 1 ISTANBUL CUNEYTTAYLAN DIRINLER DÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. ÇIGL! 1 IZMiR. METIN YUSUFOVIÇ DiRiNLER MAKINA SAN. VE TICARET A.Ş. IZ MIR KASIM BABACAN -18-

25 .. DOGA ELEK. OTO. KALlP TUR.INŞ.SAN. VE TiC. NiLÜFER 1 BURSA. SARPER AYTANÇ DaGANLAR ÇELiK DÖV. SAN. VE TIC. LTD. şıi. KAZAN 1 ANKARA TOLGA DOGAN DÜNYAKAUPMAK. \(E OTO. SAN. VEı1c.LTD.Şli. DARlCA 1 KOCAELI VAHiTAYAN E.G.O.ELEKTRIKLi ALETLER SANAYI A.Ş. ÇORLU 1 TEKIRDAG SAVAŞ GIRIT EaM OTOM. KAUÇUK MAK. SAN. TIC. LTD.şıi. BORNOVA 1 IZMIR HASAN ÇALIK EÇS ~LEK. ENJ. VE KABLO SiST. SAN. VE TiC. A.Ş. NI LUFER 1 BURSA K. TUGRUL AYKAÇ EGEMET EGE METAL DÖV. SAN VE TIC LTD. şıi. KEMALPAŞA/lZMlR SELÇUK DEMIROK EJS ESKIŞEHIR JANT VE MAK. SAN. TiC. A.Ş. ESK I ŞEHIR CENAPAŞAN EKiNLER ELEKTRONiK SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. MANISA DEHA BOLU EKO END.KAUP OTM.PLS. SAN. VE DIŞ TIC LTD. Şii. KEMAL,PAŞA 1 IZMIR ZEKI YONDEM -19-

26 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unvan ı ELCAB KABLQ VE PROFIL SAN. VE TIC. L TO. ŞT I. ARNAVUTKOY 1 ISTANBUL FATIH TAN ELEKS DIŞ TiCARET ANONIM ŞIRKETi MAL TEPE 1 ISTANBUL MAHMUT ÜZÜMCÜ ELiMSAN METAlURJIVE MAK. SAN. VE TiC. AŞ. ADAPAZARI MUSTAFA ERTÜRK E_LiZY APIŞKANU BANTVE izo.malz SAN.l1c.LTDŞT1. UMRANIYE 1 ISTANBUL LEVENT DEM I RTAŞ r ELKI ELEKTRiK KABLO SAN. A. Ş. BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL BUGRA BAKKAL ELMA EV ALETLERi SAN. VE TIC. A. Ş. ÇIGLi 1 iz M ir HALUK KEMAHLIOGLU ~.LTE PANO ELEK. MAK. MET. SAN. VE TiC LTD.ŞTi. UMRANIYE 1 ISTANBUL YUSUF COŞKUN Firma Unvan ı EMARC-ÇELiKAUTOMOTIVE COMPONENT AŞ. BURSA GÖKHAN AKBAL EMEK MAKiNA METAL SAN. VE Ti C. LTD.ŞT I. ÜMRANiYE 1 istanbul NEJDET ÖZÇELIK EN DEL ENDÜSTRI ELEK. SAN. VE TIC. A.Ş. ESKiŞEHIR SERKAN ATEŞ -20-

27 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ENDER MÜH. VE.MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. BAYRAM~AŞA /ISTANBUL YUNUS KOSE ENES OTOMAT MAK. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. MALTEPE /ISTANBUL RlDVAN ÇAVDAR ENTES E~EKTRONiK Ci H. im. VE TiC. A.Ş. UM RANIYE /ISTANBUL ŞÜKRÜ MAMUŞ ENTiL ENDÜSTRi YATIRIMLARI VE TiC. A.Ş. ESKiŞEHIR BANU KILIÇ EPTA EL~KTRiK END. SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. ES.!<IŞEHIR. GUVEN TERZIOGLU ERA ELEKTRONiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. UM RANIYE /ISTANBUL IŞIN ÇiTÇi ERASYA METAL SANA Yi TiCARET LTD. ŞTi. KAZAN 1 ANKARA KAAN TOLLUOGLU ER-AYDiN;\MOKÖMÜRLERi SAN. VE TiC. LTD. şli. ÇEKMEKQY /ISTANBUL IKRAM GULYATOV E~_AY MAKiNA TiCARET VE SANAYi A. Ş. DORTYOL 1 SAKARYA MESUT ERCAN ERDEM METAL SAN. VE TiCAR ET KOLL.ŞTi. CEYHAN 1 ADANA ÖZER ERDEM -21-

28 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ERGiN MAK. MÖDELVE DÖK.SAN.TiC.LTD. ŞTi. KAYSERI A. ÖZGÜR ERGiN E~Ml)T BASlNÇLI DÖK. SAN. VE TiC. A.Ş. BUYUKÇEKMECE /ISTANBUL TURGUT KÜÇÜK ERSAN KAUÇUK SANAYi VE TiCARET A. Ş. TUZLA 1 ISTANBUL EMRE GÜNATA Fi rma Unvanı ERTJ>.Ş METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. BAGCILAR 1 ISTANBUL HiDAYET DUYDUM Firma Unvan ı ERTEKiN_KALIP imalat LiMiTED Şi R KET i TUZLA 1 ISTANBUL ERMAN VARAN ESALBA METAL SANAYi V E TiCARET A.Ş. ESKIŞEHIR Cl HAN CANTAŞ ETOŞAN MAK. VE TORNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. NI LUFER 1 BURSA ŞENAY ÜLGEN FEM META~ S~NAYii VE TICARET A.Ş. BAŞAKŞEHIR 1 ISTAN~UL MUSTAFA DANACIOGLU FEMSAN ELEKTRiK M OT. SAN. VE TiC. A. Ş. PENDiK 1 istanbul ERTUGRUL ÜLKER FEN iş ALUMINYUM SAN. VE TiC. A.Ş. GEBZE/KOCAELI SE KAN ŞiMŞEK serkan.si is.com.tr -22-

29 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TiC. A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI. CEMiNAN Şeh i r FET AŞ MET. VE YÜZEY işl. SAN. TiC.LTD.ŞTi DUDULLU 1 ISTANBUL LEVENT TAŞ i u rj i.com FiGES FiZiK VE GEO. BiLG. SiM. HiZ.TiC. A.Ş. TUZLA 1 ISTANBUL TARlK ÖGÜT tari FLEXKOf>.! KON.SiS. MÜH.SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. UM RANIYE 1 ISTANBUL ALPER UYTUN FORMAL ALÜMiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. KAYSERI GÜRKAN HÜRYILMAZ Fi rma Unvanı Şeh ir E-mai l FORMAY MAKiNASAN.END. TiC.LTD.ŞTi KEMA~PAŞA! IZ.MIR AYDOGAN DIPÇIN GALSAN PLASTiK VE KALlP SAN. A.Ş. GEBZE 1 KOCAE LI NOYAN ÜNAL E-ma il GAYSAN GAZLI AMOR. SAN. VE TiC. A.Ş ESENYURT 1 ISTANBU L VALERY SVIRIDOV Şe h i r GEDiK; DÖKÜM VE VANA SAN. VE TiC. A.Ş. PENDIK 1 ISTANBUL MUSTAFA MURAT KURT GE MAK GIDA END. MAK. VE TiC. LTD. ŞTi. ived ik 1 ANKARA HANDE ÖZTÜRK -23-

30 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unvani GENÇSAN HiDRQLiK HORTUM LTD. ŞTi. BORNOVA /!ZMIR BARIŞ GENÇ GIMSAN BAGLANTI ELEM. SAN. VE TiC. A.Ş. ESENYURT /ISTANBUL ILKNUR DÜZ GQÇMENLER OTO ÇERÇEVE VE ALM.SAN.A. Ş. LULEBURGAZ 1 KIRKLARELI M. HÜMAYUN HAŞIMLER GÖZÜKÜÇÜK MAKINE SAN. VE TiC. LTD. ŞTI. KAYSERI ENGIN GÖZÜKÜÇÜK GÜNGÖR OTOMOBiL YAN SANAYI A. Ş. GEBZE 1 KOCAELI SiNEM ÖZEL GÜRSAN CAM SANAYI VE TiCARET A. Ş. ANKARA IREM AKYÜZLÜ AYDIN HACIM MA.J<. Kf'.LIP MÜH.SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. HADlMKOY /ISTANBUL ILHAN GÖKÇAY Yetki li HAKSAN OTO. MAM. SAN. VE TiC. A.Ş. NILÜFER 1 BURSA SAM ET GÖZE N MAN HARPUT PLASTIK/KAZlM GÜZEL ÜMRANiYE /ISTANBUL GÜ LAY GÜZEL HAS VIDA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTi. ÜMRANIYE /ISTANBUL BANU ÇAVUŞ -24-

31 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS HAT PANO MÜH. SAN. VE TIC. LTD. ŞTi. KARAKÖY /ISTANBUL. HALilTORUN HATKO TEKNIK DONANI. MÜM. VE TIC.A.Ş. AVCILAR /ISTANBUL HÜSEYIN DOGN HAZAR EL ALETLERi VE METAL SAN. LTD. ŞTI PENDiK /ISTANBUL CEMAL UYGUR HEMA ENDÜSTRi A.Ş. ÇERKEZKÖY 1 TEKIRDAG ERTUGRUL YANlT HiS,t>,RLAR MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. ESKIŞEHIR ZEKERIYA KIYLIK HiTEK ELEK. VE ELEKTRO. SAN. VE TIC. LTD. ŞTi KARTALllSTANBUL, iskender ERBiL HÜNER KRiKO VE YED.PAR.SAN.VE TIC.L TD. ŞTI. BURSA iskender ERBIL ISE OTOMOTiV GELiŞTiRME SAN. TIC. LTD. ŞTi. AKSARAY BAHADIR HAKAN AKYÜZ IKA IMALAT KALlP APARAT SAN. LTD.ŞTi. SULTANBEYLl/ISTANBUL ATiLLA DERELI ilgen VIDA SANAYi VE TIC. LTD. ŞTI. SiLiVRI/ISTANBUL DENIZ BILMEZ -25-

32 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS i_ii/ia ÇELjK EN_D. TESIS. inş. SAN.VE Tic;. A.Ş UMRANIYE 1 ISTANBUL FA TMA ÖZDEMIR imq_rtaş OTO YEDEK PARÇA IMALAT A. Ş. NI LUFER 1 BURSA ERCAN ENGiN FiDAN in~ll I PLASTIK TEKSTiL OTO. SAN. VE TiC. A.Ş. ÇiGLI 1 IZMIR. _ ALICAN INELLIOGLU INSEL MAKINA Sfi.N. TiC. LTD. ŞTI. BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL MURAT ŞIRiN izeltaş izmir EL ALET. SAN. VE TiC. A.Ş. IŞIKKENT /_IZMIR TARlK DOGAN izmi~ KALlP SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTI. MANISA ibrahim ÇOBAN JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.Ş. AYDIN TAMER ÇERÇiOGLU E-mai l JEFLEKS PLASTIK KAUÇUK SAN. TiC. A.Ş. SiLIVRi 1 ISTANBUL FERiT ÖZTiMUR KAFAOGLU METAL PLA. MAK. SAN.VE TiC. A.Ş. E~_KIŞEHiı;l. BUŞRA DILTEMIZ KALiBRE BORU SANAYi VE TiCARET A.Ş. izmit 1 KOCAELi BANU ÇETIN -26-

33 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS KARE METAL FORM SANAYi TIC. LTD. ŞTi. BEYLIKDÜZÜ 1 istanbul S. NECAT ÖNEY KARTAY MAKiNA SAN. VE TIC. LTD. ŞTi. IKITELU/ISTANBUL HALIL BINAY KAYAHAN HiDR. MAK. END. VE TiC. A.Ş. KONYA KAMiL BABACAN KAYKAÇ MAKINA SAN. T AAH.TIC.L TD.ŞTI. ADANA RAMAZAN KAYKAÇ KESTAŞ BJIOŞTIGLARIIMALAT A.Ş. HADlMKOY /ISTANBUL ENVER DEMIR KmAN ıylot. ARAÇ.YED. PARÇA SAN. VE TiC. OSMANIYE BERKE KIBRISLIGIL KIRPART OTOMOTIV PAR. SAN.I VE TIC. A.Ş. BURSA AYŞEGÜL AKTULGA KOÇAY ~NDÜSTRiYEL MAKiNA ~SKlŞEHIR OZKAN KOÇAY KCllVISAN KARDEŞLEROIDIMTMAK. SAN.LTD. ŞTi. NILUFER 1 BURSA SERHAN DAMLACIK KÖKLÜCE MAK. IMALAT SAN.TICLTD. ŞTi. ESKIŞEHIR MURAT SEVGICAN i u ce ma ki na.com -27-

34 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS KURŞUNEL KALlP LTD.ŞTI. KONYA HASAN KURŞUNEL KYS KÜRKÇÜOGLU DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. KARATAY/KONYA EBUBEKiR SELEŞ JEFLE~S plastik KAUÇUK SAN. A.Ş. SILIVRI/ISTANBUL FERiT ÖZTiMUR LASPAR GROUP NILÜFER 1 BURSA ALPARSLAN OGUZ LUCAS ELKETRiK SAN. VE TIC. A.Ş. HAN Ll/ SAKARYA ZEYNEP BAYRAK M.F.)<. MAKiNA FREZE KALlP LTD. ŞTI. YENI.ŞEHIR 1 BI.JRSA METIN MARDIN MAKTEL MAKiNA VE TEL.SAN. A. Ş. MALTEPE /istanbul SEN EM YENERER MATAS.A,N MAKiNA SAN. VE TIC. A.Ş. ESKIŞEHIR RlDVAN TEZCAN MAVSAN MAKINA SANA YI ZEKAi DEMiR EYÜP 1 istanbul ZEKAi DEMiR MED EL ELEKTRIK ELEKTRONiK SAN. LTD. ŞTI. i KlTELLi /ISTANBUL NiYAZi SARIMADEN -28-

35 Ş e h i r MEGATEK ELEKTRO. ELEK, SAN. VE TiC. A.Ş. Ç~RKEZKÖY /TEKIRDAG NIGAR ŞENER i i k.com. tr Firma Un v anı MEKANiK TEKNOLOJi SANAYi VE TiC. A.Ş. TEKiRDAG MYRATCAN MALKOÇ r ME PAR METAL PARÇA SAN. VE TIC. A. Ş. ESENYURT /ISTANBUL CEMALETTIN ÇlRAKMAN MESA MAKINA DÖKÜM GIDA A.Ş. SELÇUKLU 1 KONYA RAUF TEKELiOGLU ~ESI:l MÜH~NDISLIK VE YAZILIM A.Ş. US K U DAR /ISTANBUL Ali CANTAŞ METMAK MAK. KALlP SAN. VE TiC. LTD. ŞTI. GEBZE/KOCAELI VOLKAN GÖRÜM METRiN KAUP MET.OTO.Y AN SAN.VET1C. LTD.Şli. NILÜFER 1 BURSA NILGÜN ACAR MiKROFILFiLTRE OTO. VE INŞ. SAN. DIŞ. TlC.LTD. SULTANBEYLl/ISTANBUL FIRUZE BABA MIKROSAY YAZILIM VE ELEKTRONIK A. Ş. MALTEPE /ISTANBUL TÜLIN TERZIOGLU MiPASAN MAK. MONTAJ PAZ. LTD. ŞTI. PENDIK /ISTANBUL EYÜP GAZIOGLU 29

36 2 i~ii ijf.ijt9144;qjij:fi.jjii;! f4z.j;g MSK ÇELiK DÖVME YED.PAR.SAN. TiC LID. ŞT l KARACABEY 1 BURSA. ERDINÇ MERiÇ NBR MAKINA SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTI. KASTEL 1 BURSA KEMAL ÇELiK NESAN OTOMOTIV SAN. TIC. L TO. ŞTI. MENDERES 1 izmir CÜNEYT ADAM NOVA K,A.LIP VE PLASTiiK SANAYI A.Ş. ESKIŞEHIR ERKAN ŞAHLAN NURSAN SANAYI VE TICARET ÜMRANIYE /ISTANBUL MUSTAFA METiN ORSAN MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTI. ikitellll istanbul GÖKHAN SERi M OS KIM OTOMOTIV LTD. ŞTI. NILÜFER 1 BURSA Ni HAN SEKiRDEN BARAŞ OTO ÇIG A.Ş. YILDIRIM 1 BURSA A.ŞEKiP ETEL ÖGE-PIPSAN PLASTIK SAN.VE TIC.A.Ş. TASDELEN /ISTANBUL ALfTANMAN ÖNDER KABLO SAN. VE TiCARET LTD. ŞTI. ESENYURT 1 istanbul MUSTAFA ACAR 30

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren,

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 23 KG 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 26 KG 1 ABDULLAH HAMZA GÜLMEZ YENİKENT

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10 FİNAL SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ SUNUM SAATLERİ (H.ÇALIŞ ın öğrencileri) PROTON OTOMASYON DENİZLİ 2002 MUSTAFA YILMAZ 9.0 2 SEVAL KABLO A.Ş. DENİZLİ 02200 YÜCEL YÜCEL 9.20 TEDAK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı 1 12095458802 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SAN.LTD.STI. ABİDİN LEVENT ERİŞ 2 41938781562 EFEMONTÜR KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADNAN CAN 3 30476339724 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5972 134 ABKA İLETİŞİM DANIŞMANLIK TEKNİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06.11.2007 Armutlu M.Md. - 0020524931 2 4054 341 AKDOĞA ÇİÇEKÇİLİK TARIMSAL ÜRETİM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 02.05.2000

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR

2015-2016 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR ADI SOYADI YURT İÇİ/YURTDIŞI BAŞVURU YAPTIĞI FAKÜLTE / YO BAŞVURU YAPTIĞI PROGRAM İNTİBAK SINIFI KAYIT HAKKI AÇIKLAMA ZEYNEP ÖZÇELİK YURTİÇİ TIP TIP (İNGİLİZCE) 2 1. ASIL İngilizce muafiyeti uygun. 10-14

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR Öğrenciler sınıf ve puanlarına göre sıralanmıştır. Kırmızı ile gösterilen

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ Tarih:11/04/2014

EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ Tarih:11/04/2014 Sayfa1 1 18670482354 ADNAN KARATEKİN-DİZAYN PEN ADNAN KARATEKİN 2 34372597516 AHMET GÜNGÖRTEKİN AFTEKİN OTO KİLİT TİCARET AHMET GÜNGÖRTEKİN 3 54172289480 ALİ ŞEN-HAMA İMALAT SAN.TİC. ALİ ŞEN 4 62596171748

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR FİRMA ÜNVANI BELGE KONUSU BELGE NO FESİH TARİHİ FESİH GEREKÇESİ A-METRE TUR.İNŞ.TAAH. KRT:211 14.31.35-3/3621 20.06.2012

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. AHMET CİHAN 3 4050018272 GOKSUTAS MERMER SAN.VE TIC.A.S. AHMET ÖMER KELEŞ 4 1640025726

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Meslek / Tecrübe Bilgisi

Meslek / Tecrübe Bilgisi Birim İşyeri Adı BABACANPEN PLASTİK İNŞ.METAL ELEK.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Meslek / Tecrübe Bilgisi Açık İş Sayısı Alüminyum Doğramacı Çalışma Periyodu EMAS KRİYOJENİK VE ENDÜSTRİYEL TANK SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H 3. DENİZSAN A.Ş. İSTANBUL 240 NM3/H 4. KİMTEKS A.Ş. KOCAELİ 22 NM3/H 5. VEYSEL VARDAL DENİZCİLİK A.Ş.

Detaylı

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 30-31 Ocak 2016 174 Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma : 60 Metre Engelli

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 7 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29677 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden: belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE? Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?STANBUL

Detaylı

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Değerli müşterimiz... Firmamızın felsefesi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak analiz ederek, isteğinden fazlasını sağlayabilecek proje çalışmalarını yapmak ve uygulamaktır. Proje çalışmaları sırasında

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUÇLARI BORA SARNIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER KONSERLER 9 İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU 3 Mart/Salı AYDAN ERBAŞ 4 Mart/Çarşamba İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi 4 Mart/Çarşamba SÜLEYMAN ERGUNER Enstrümantal Müzik Konseri Ali Emiri

Detaylı

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe 1 Okan MİŞE ÖZCAN YAPI ÜRT. SAN.TİC.A.Ş. ULAŞTIRMA ŞANTİYE KONYA ERMENEK 2 Filiz TATLILIOĞLU HÜRYAŞAR MÜHENDİSLİK YAPI

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

YURT İÇİ REFERANSLARIMIZ

YURT İÇİ REFERANSLARIMIZ YURT İÇİ REFERANSLARIMIZ CAM-İŞ MADENCİLİK İSTANBUL (212)350 50 50 YILDIZLAR HOLDİNG ANKARA (312)491 69 64 BATI BETON İZMİR (232)479 44 33 ÇİMSA TARSUS 324-627-2797 MELET ENERJİ KARACANLAR İS-TAŞ SAĞLAMLAR

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışma Bilgileri 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Yarışma Adı : (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışmanın Yapıldığı

Detaylı

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr Tescil Ünvanı Şirket Adres Telefo Telefonu Faks Faks e-posta KAYIŞDAĞI CAD.KARAMAN ÇİFTLİK PEUGEOT OTOMOTİV PAZARLAMA YOLU KAR PLAZA E BLOK NO:45 34752 1030 ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY İSTANBUL 216 5799400

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 03 3 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 1 4143 4852 KARADENİZ PLASTİK ALİ RIZA ÇAKMAK 14.07.1975 Karadeniz V.D. 2230032331

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey List of withdrawn and invalid certificates in Turkey CERTIFICATE COMPANY COUNTRY CITY INVALID SINCE 399 GERÇEK PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. TK Kayseri 07.04.2007 400 ÖZSAN MAKİNA San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana İZMİR KONUT TAHSİS KOMİSYONUNCA 31/01/2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN HAKİM ve CUMHURİYET SAVCILARINA AİT BORNOVA-MEVLANA LOJMANLARINA İLİŞKİN LOJMAN SIRA LİSTESİDİR. 04/052015 SIRA NO AD - SOYAD GÖREVİ

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 5 15 TEMMUZ 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı