Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim"

Transkript

1 DERLEME Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Dr. İsmail BIYIK, a Dr. Zehra İlke AKYILDIZ, b Dr. Oktay ERGENE b a Kardiyoloji Kliniği, Uşak Devlet Hastanesi, Uşak b 2. Kardiyoloji Kliniği, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. İsmail BIYIK Uşak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak, TÜRKİYE ÖZET Di a be tes mel li tus (DM) sık gö rü len ve gi de rek yaş la nan dün ya da in si dan sı ar tan önem li bir has ta lık tır. Gü nü müz de DM ko ro ner ar ter has ta lı ğı eş de ğe ri ola rak de ğer len di ril mek te dir.. Di ya - be tik has ta lar elek tif per kü tan ko ro ner gi ri şim (PKG) ya pı lan has ta la rın yak la şık dört te bi ri ni; akut ko ro ner sen drom ne de niy le PKG ya pı lan has ta la rın da yak la şık üç te bi ri ni oluş tur mak ta dır. İş lem son ra sı komp li kas yon la rın sık lı ğı, vas kü ler lez yon la rın da ha komp leks ol ma sı ne de ni ile DM has - ta la rı PKG için yük sek risk li bir gru bu oluş tu rur. Mev cut bil gi bi ri kim le ri ne gö re; bu has ta lar da PKG sı ra sın da gli kop ro te in IIb/II I a in hi bi tör le ri kul la nı mı kuv vet le öne ril mek te dir; uy gun bir lez - yon mev cut ise ilaç sa lı nım lı stent (İSS) ter cih edi le bi lir. Di ya be tik has ta lar da ba lon an ji yop las ti, stent le me, İSS le rin ro lü, cer ra hi gi ri şim ka ra rı üze ri ne tar tış ma lar ve ça lış ma lar de vam et mek te dir. Di ya be tik has ta lar da PKG le rin ye ri ve öne mi ha len de vam eden FRE E DOM, CAR Di a, Ba ri 2D ve SYNTAX gi bi ran do mi ze, çok mer kez li ve ge niş öl çek li ça lış ma la rın so nuç la rı doğ rul tu sun da ye ni - den şekil le ne cek tir. Anah tar Ke li me ler: Di a be tes mel li tus, per kü ta nöz ko ro ner gi ri şim, ilaç sa lı nım lı stent ABS TRACT Di a be tes mel li tus (DM) is a com mon di se a se with a gra du ally in cre a sing in ci den ce in aging world. Cur rently DM is ac cep ted as co ro nary ar tery di se a se equ i va lent. Di a be tic pa ti ents are ap pro xi ma tely one qu ar ter of pa ti ents whom per cu ta ne o us in ter ven ti on (PCI) is per for med elec ti - vely and one third of pa ti ents whom PCI is per for med for acu te co ro nary events. DM cons ti tu tes a high risk gro up for PCI du e to mo re com mon PCI comp li ca ti ons, mo re comp lex vas cu lar le si ons. Accor ding to our know led ge glycop ro te in IIb/II I a in hi bi tors can be used on di a be tics du ring PCI; if the le si on is ap prop ri a te drug elu ting stent (DES) imp lan ta ti on can be pre fer red. De ba tes and in vesti ga ti ons are con ti nu ing on pre fe ren ce of bal lo on an gi op lasty, sten ting, DES use, de ci si on of sur gery in di a be tic pa ti ents. Po si ti on and sig ni fi can ce of PCI in di a be tic pa ti ents will ta ke sha pe over aga - in ac cor ding to the re sults of on go ing ran do mi zed, lar ge sca le, mul ti cen ter stu di es such as FRE E - DOM, CAR Di a, Ba ri 2D and SYNTAX. Key Words: Di a be tes mel li tus; per cu ta ne o us co ro nary ınter ven tı on; drug-elu ting stents :44-50 Copyright 2009 by Türkiye Klinikleri enel olarak toplumun %8 i diyabet hastasıdır. Gün geçtikçe diyabet insidansının artması nedeni ile epidemik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. 1 Tip II diyabetikler, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kez daha fazla KVH riski taşımaktadır. 2 Diyabetiklerin yaklaşık olarak dörtte üçü kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 3 Revaskülarizasyon uygulanan hastaların %25 i diyabetiktir. 4 Diabetes mellitus hastalarında koroner aterosklerozun daha yaygın, kompleks olması; sessiz bir kliniğe sahip olabilmesi ve daha genç yaşlarda ortaya çıkması seçilecek revaskülarizasyon yöntemini belirlemenin önemini arttırmaktadır. 44

2 DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM DİYABETİKLERDE KARDİYOVASKÜLER RİSK Diyabetik hastalarda diffüz ve yaygın ateroskleroz gelişimi mevcuttur. Bu hastalarda perkütan veya cerrahi koroner revaskülarizasyon sonrası kısa ve uzun dönem prognoz diyabetik olmayanlara göre daha kötüdür. 5,6 Çıplak metal stent (İng. BMS) yerleştirilen diyabetiklerde uzun dönem mortalite diyabetik olmayanlara göre iki kat fazladır. 7 Bu hastalarda koroner revaskülarizasyona anormal bir yanıt söz konusudur. Ancak bu abartılı cevabın nedeni net olarak bilinmemektedir. Lezyona uygulanan PKG sonrasında o bölgede gelişen neointimal proliferasyon restenoza neden olmakta ve hedef lezyon dışı bölgelerdeki lezyonlarda da ilerleme saptanmaktadır. 8,9 Bu duruma katkıda bulunan faktörler arasında hiperglisemi, insülin direnci, dislipidemi, endotel disfonksiyonu, PDGF gibi büyüme faktörlerinde artış, inflamatuvar yanıtın artması, artmış oksidatif stres ve plak içine kanama sayılabilir. 10,11 Hiperglisemi ile trombosit yüzeyinde glikoprotein IIb/IIIa reseptör ekspresyonu artar böylelikle trombositler agregasyona daha eğilimli olurlar. 12 Tüm bu faktörler diyabetik hastalarda hedef lezyon dışı bölgelerde görülen plak rüptürünü, tromboz gelişimini ve önceki çalışmalarda gösterilen çok damar hastalarına uygulanan bypass ile sağlanan mortalite yararını kısmen açıklamaktadır. 13 Diyabetik nefropati ve retinopati gibi mikrovasküler komplikasyonların varlığı artmış kardiyovasküler ölüm ile ilişkilidir. 14 PKG uygulanan diyabetiklerde, mikrovasküler komplikasyonların varlığı major istenmeyen kardiyak olayların (İng. MACE) bağımsız bir belirleyicisidir. Bir yıllık izlemde, majör istenmeyen kardiyak olay sıklığı mikrovasküler komplikasyonu olmayan diyabetiklerde %21 iken; tek başına diyabetik nefropatililerde %40, tek başına diyabetik retinopatililerde %51, diyabetik retinopati ve nefropati birlikteliği olanlarda ise %73,5 olarak saptanmıştır. 14. İsmail BIYIK ve ark. BALON ANJİYOPLASTİ VE KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME (KABG) Sadece diyabetik hastalarda, KABG ile balon anjiyoplastiyi karşılaştıran çalışmaların olmaması nedeniyle, eldeki verilerin çoğu çeşitli çalışmaların diyabetik alt grup analizlerine dayanmaktadır lı yıllarda yapılan pek çok çalışmanın diyabetik alt grup analizlerinde, PKG işlem başarısı diyabetik olmayanlarla benzerdir (%85-96); ancak restenoz oranları daha yüksek (%47-69) ve özellikle insülin kullanan diyabetiklerde prognoz daha kötü bulunmuştur. 15,16 Balon anjiyoplasti sonrası restenoz diyabetiklerde iki kat daha fazla saptanmış ve uzun mortalitenin önemli bir göstergesi olmuştur. 17 Çok damar hastalarında KABG ile balon anjiyoplastinin karşılaştırıldığı BARI randomize çalışmasının diyabetik alt grup sonuçlarında 5-, 7-, 10-yıllık sağkalım KABG lehinedir Bu yarar özellikle antidiyabetik tedavi alan hastalarda belirgindir (10 yıllık sağkalım: PKG %45,5; KABG %57,8 p=0.025) ve greftlemede en az bir internal meme arteri kullanılan hastalarla kısıtlıdır. Greftlemede safen ven kullanılan hastalarla anjiyoplasti uygulanan hastalar arasında mortalite farkı saptanmamışken; anjiyoplasti uygulananlarda revaskülarizasyon oranı daha yüksek bulunmuştur. CABRI çalışmasının diyabetik alt grup analizinde KABG lehine uzun dönem mortalite azalması saptanmıştır. 21 EAST çalışmasının 8-yıllık takibi diyabetiklerde istatistiksel anlamlılığa ulaşmayan KABG tercihi ile sonlanmıştır (sağkalım: KABG %75,5, anjiyoplasti %60,1 p=0.23). 22 Olguların % 45 nin tek damar hastası olduğu RITA-1 çalışmasında anjiyoplasti uygulananlara göre KABG uygulanan diyabetiklerde mortalite daha kötü saptanmıştır. Bu çalışmaya yalnızca 62 diyabetik hastanın katılmasının yanı sıra sonuçlar istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. 23 BARI, EAST, CABRI, RITA çalışmalarının da dahil edidiği bir meta-analizde tüm nedenlere bağlı mortalite dördüncü yıl sonunda KABG grubunda anjiyoplastiye göre belirgin düşük saptanırken; bu durum 6,5 yılda istatistiksel anlamlılığını yitirmektedir. 24 Bu sonuçlar diyabetik çok damar hastalarında KABG in balon anjioplastiye üstün olduğunu göstermektedir. Çıplak Metal Stent ve KABG Çıplak metal stentlerin klinik kullanıma girmesiyle anjiyografik sonuçlarda düzelme, ani damar oklüzyonunda azalma, restenoz oranlarında iyileşme sağlanarak diyabetik hastaların prognozunda önemli iyileşmeler gelişmiştir. Stent uygulanan diyabetik hastalarda, balon anjiyoplasti uygulananlara göre daha düşük oranda restenoz geliştiği gösterilmiştir. 25 Ancak çıplak metal stent yerleştirilen diyabetiklerde stent yerleştirilen bölgede artan neointimal proliferasyonla ilişkili olarak diyabetik olmayanlara göre daha fazla restenoz oluşmaktadır. 26 Ayrıca, diyabeti olanlarda olmayanlara göre, çıplak metal stent yerleştirilmesinden sonra daha fazla restenoz, stentlenen damarda daha fazla tıkanma ve hedef lezyondan farklı uzak damar revaskülarizasyon oranlarında artış olduğu bildirilmiştir. 27 İnsülin kullanmayan diyabetiklere ve diyabeti olmayan bireylere göre insülin kullanan diyabetiklerde daha ince damar yapısı ve daha yoğun plak yükü 45

3 İsmail BIYIK ve ark. olduğu intravasküler ultrasonografi ile gösterilmiş ve bu hastalarda diğerlerine göre daha yüksek oranda restenoz geliştiği ve hedef damar revaskülarizasyonu (HDR) oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 28 Çok damar hastalarında KABG ile çıplak metal stent uygulamalarının karşılaştırıldığı ARTS 1 çalışmasının diyabetik alt grubunda 1-, 3-yıllık mortalite oranları benzerdir; bununla birlikte revaskülarizasyon insidansının yüksek olması nedeni ile en düşük olaysız sağkalım oranı stent uygulanan diyabetik hastalarda saptanmıştır. Bu çalışmada stent grubunda KABG grubuna göre tedavi maliyetlerinin daha düşük olduğu görüldü. Bu sonuç, KABG cerrahisi yapılanlarda sternal enfeksiyon, renal yetmezlik, kalp yetmezliği, pulmoner emboli, serebrovasküler olay ve gastrointestinal kanama gibi postoperatif komplikasyonların hastane yatışlarını artırmasına bağlanmıştır. 29 SOS ve ERACI II çalışmalarında diyabetik hastalarda 5 yıllık sağkalım oranları stent ve KABG uygulananlar arasında benzer (%91-%92,3) bulunmuştur. İki çalışmada da stent grubu revaskülarizasyon oranları daha yüksek saptanmıştır. Bu çalışmalarda asıl göz önünde bulundurulması gereken nokta KABG e mortalite avantajı kazandıranın tam revaskülarizasyon ve greftlemede arter uygulamasıdır. BARI çalışmasında tam revaskülarizasyon oranı %87; arteryel greft kullanma oranı %81 olarak bildirilmektedir. 18,19 İLAÇ SALINIMLI STENTLER DM restenoz gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biridir. Çıplak metal stentlere göre İSS lerin stent-içi restenozu azalttığı ve HDR oranını düşürdüğü pek çok çalışmada ortaya konulmuştur Günümüzde İSS lerin en çok tercih edildiği hasta grubu diyabetiklerdir. 34 Diyabetik çok damar hastalarında SSS lerin majör istenmeyen kardiyak olay oranını ve yeniden revaskülarizasyon gereksinimini çıplak metal stentlere göre azaltığı (p=0.003, p=0.001) ve SSS bir yıllık seyri olumlu etkilediği bildirilmiştir. 35 Ancak, İSS in güvenilirlik ve etkinlik çalışmalarında diyabetik hastalara ait veriler çoğu çalışmada az olgu sayısını içeren alt grup analizlerine dayanmaktadır. İnsüline bağımlı diyabetik, insuline bağımlı olmayan diyabetik ve diyabetik olmayanlarda SSS lerin etkinliği ve güvenilirliğini araştıran bir çalışmada; diyabetiklerde ve diyabet olmayanlarda işlem başarısının yüksek (%98-%99) ve benzer olduğu; ancak işlemle ilişkili ve intraaortik balon (İAB) gereksinimi, akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişimi ve ölüm gibi hastane içi komplikasyonların, diyabetiklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. İAB gereksinimi, ABY gelişimi ve DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM ölüm, insüline bağımlı diyabetiklerde daha yüksek oranda olmuştur. Bir aylık izlemde; diyabetik hastalarda; miyokard infarktüsü (Mİ), subakut stent trombozu ve majör istenmeyen kardiyak olay oranları benzer, ancak ölüm oranları daha yüksek bulunmuştur. Insüline bağımlı diyabetiklerde mortalite, subakut stent trombozu ve Q dalgalı Mİ oranlarının daha yüksek olduğu; 6 aylık izlemde ise revaskülarizasyon oranlarının düşük olduğu görülmüştür. 36 Ancak bu çalışmada diyabetik grupta glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin az kullanılmış olması (%14) akut ve subakut komplikasyonların artışıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. SSS ve çıplak metal stent karşılaştırması yapılan SI- RIUS çalışmasının diyabetik alt grubunda HDR oranı SES grubunda anlamlı olarak azalmıştı; bu durum majör istenmeyen kardiyak olaylara da yansımıştı (p<0.001). Bununla birlikte SES uygulanan hastalardan diyabetik olanlarda özellikle insülin tedavisi alanlarda yeniden girişim oranlarında artma eğilimi saptanmıştır. 37 SSS ile çıplak metal stentin direkt karşılaştırıldığı DIABETES çalışmasında ise diyabetik hastalarda de-novo koroner lezyonlarda SSS lerin restenozu azaltma açısından çıplak metal stentlere göre anlamlı olarak daha etkin ve güvenli olduğu saptanmıştır; bu sonuç insülin kullanan ve kullanmayan her iki grup için de geçerli idi. 38 PSS ve çıplak metal stent karşılaştırması yapılan TAXUS IV çalışmasında PSS uygulanan diyabetik hastalarda 9. ayda daha düşük restenoz, ve 1. yılda daha düşük HDR oranları anlamlı olarak saptanmıştır. 39 Diyabetik hastalarda başabaş SSS ve PSS in etkinliğinin karşılaştırıldığı ISAR-DIABE- TES çalışmasında geç lümen kaybı SES ile istatistiksel olarak anlamlı daha az saptanmıştır. Bu çalışmada PSS in HDR oranı %12 dir; bu değer diğer PSS çalışmalarına göre yüksektir bu nedenle bu çalışma ile bu iki grup İSS in hangisinin restenoz yönünden üstün olduğuna dair net bir şey söylenmesi zordur. 40 Bu iki İSS in çıplak metal stent ile karşılaştırıldığı 10 adet çalışmanın değerlendirildiği bir meta-analiz sonucunda restenoz ve HDR açısından diyabetik hastalarda PSS ve SSS arasında fark saptanmamıştır. 41 Gerçek hayatın değerlendirildiği RE- SEARCH ve T-SEARCH kayıt çalışmalarının meta-analiz sonuçlarında diyabetiklerde SSS ve PSS arasında klinik sonlanımlar açısından hiçbir farklılık saptanmamıştır. Bununla birlikte PSS, çıplak metal stente göre klinik sonlanımlarda daha iyi olma eğilimi göstermiştir. 42 Yeni bir meta-analizde İSS lerle yapılan sekiz büyük çalışmadaki diyabetik hasta verileri yayınlandı. RAVEL, SIRIUS, C-SIRIUS, E-SIRIUS, SES-SMART, DIABETES, TAXUS II SR, TAXUS II MR, TAXUS IV, 46

4 DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM TAXUS V, TAXUS VI çalışmalarında PSS ve SSS in çıplak metal stentlerle karşılaştırıldığı 1520 diyabetik hastanın verilerinin alındığı bu meta-analizde; ortalama geç lüminal kayıp İSS de 0,18 mm çıplak metal stentlerde 0,93 mm (p<0.001); hedef lezyon revaskülarizasyonu (HLR) İSS de % 7,5 çıplak metal stentlerde % 22,9 (p<0.001) bulunmuştur. 43 Bu sonuçlar diyabetik hastalarda İSS lerin stent içi restenoz ve HLR anlamlı azalma sağladığını göstermektedir ancak bununla birlikte diyabetik hastalarda hangi İSS in üstün olduğuna dair net sonuçları söylemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu veriler ışığında diyabetik, referans damar çapı 3,5 mm altında olan olgularda İSS kullanımı önerilebilir. 44 AKUT ST YÜKSELMELİ Mİ (STEMİ) Akut Mİ ile başvuran hastaların yaklaşık % si diyabetiktir. Diyabetiklerde primer PKG sonrası reperfüzyon oranının diyabetik olmayanlara göre daha düşük olduğu ve distal koruma cihaz kullanımının reperfüzyonun düzelmesine yardımcı olmadığı bildirilmektedir. 45 Primer PKG yapılan diyabetiklerde mortalitenin, diyabetik olmayanlara göre iki kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. 46 İşlem sırasında plazma glukoz düzeyinin yüksek olması ve infarktüsün geniş bir alanı etkilemesi mortalitenin ve no-reflow olayının önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. 47,48 İSS in akut Mİ geçiren diyabetik hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğine yönelik çalışmalar bulunmamakla birlikte 2357 hastanın alındığı yeni yayınlanan bir meta-analizde İSS lerin akut STEMİ ünde etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. 49 TYPHOON, MISSION, STRATEGY, SESAMI, PAS- SION, HAAMU-STENT ve Pasceri çalışmalarının dahil edildiği bu meta-analizde majör akut koroner olay oranının İSS grubunda, çıplak metal stent grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu bildirilmektedir (sırasıyla %9,3-% 17,6 p: ). Bu meta-analizde diyabetik hastalara ait veri bulunmamaktadır. Bu nedenle STEMİ varlığında İSS in etkinliğini ve güvenilirliğini diyabetiklerde değerlendirebilmek için diyabetik hastaların katıldığı spesifik çalışmaların sonuçlarını beklemek daha doğru bir yaklaşım gibi görünmektedir. İsmail BIYIK ve ark. AKUT ST YÜKSELMESİZ Mİ (NSTEMİ) Akut NSTEMİ geçiren diyabetik hastalarda erken invaziv strateji önerilmektedir. 50 TARGET çalışmasında akut NSTEMİ olgularında klopidogrel, aspirin, işlem sırasında anfraksiyone heparin ve glikoprotein IIb/IIIa antogonisti tirofiban veya abciximab kullanımıyla PKG uygulamasının bu grupta prognozu düzelttiği gösterildi. 51 Bu çalışmada koroner anatomisi uygun olan diyabetik hastalarda üçlü antiplatelet tedavi desteğiyle PKG ve stent uygulamasının güvenli bir şekilde yapılabileceği bildirilmektedir. Ancak, bir yıllık majör istenmeyen kardiyak olay oranları arasında anlamlı fark görülmese de, diyabetiklerde hala HDR ve mortalite oranları diyabetik olmayanlardan daha yüksektir. FRISC II ve TACTICS TIMI-18 çalışmalarında NSTEMİ geçiren diyabetik hastalarda erken invaziv yaklaşımın yararı daha açık bir şekilde görülmüştür. 52,53 KLİNİK YAKLAŞIMIN BELİRLENMESİ Diabetes mellitus hastalarında hangi yaklaşımın uygulanacağının belirlenmesinde, lezyon kompleksliğinin değerlendirilmesi belirleyici olmaktadır. Bu konuda genel olarak kabul gören bir skorlama sistemi olmamakla birlikte SYNTAX skorlama sistemi önerilmektedir. 54 Flaherty ve ark. 5 elektif koroner revaskülarizasyon planlanan diyabetik hastalara yaklaşım konusunda bir algoritma geliştirmişlerdir (Şekil 1). Ayrıca Pagnotta ve ark.3 diyabetik ve çok damar hastası olanlarda by-pass cerrahisi veya İSS tercihinde yardımcı olabilecek bir algoritma geliştirmişlerdir (Şekil 2). Hangi yaklaşımın tercih edileceği hastanın klinik özellikleri, lezyon morfolojisi, merkezin deneyimi, alt yapısı ve hasta tercihleri göz önüne alınarak bireyselleştirilmelidir. SONUÇ Bu hasta grubunda metabolik bozukluğun asıl sorun olduğu daima akılda tutulmalı ve PKG sırasında ve sonrasında sıkı glisemik kontrolün sağlanmasına büyük önem verilmelidir; lipid modifikasyonuna ve yoğun medikal tedaviye devam edilmelidir. 55,56 Bu hastalarda izlenecek yaklaşım konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Diyabetiklerde, çıplak metal stentlerdeki yüksek restenoz oranları, işlem sonrası hızlanan neointimal proliferasyon, negatif vasküler remodeling, artmış trombosit agregasyonu ve azalmış fibrinoliz ile ilişkili olabilir. Uzun dönem kardiyak olay gelişimi sıklığının yüksekliği, ateroskleroz progresyonu nedeniyle yeni lezyonların gelişimi, önceki lezyonların ilerlemesi veya diffüz hasta damara yapılan tam olmayan revaskülarizasyona bağlı olabilir. İSS uygulanan diyabetik hastalarda hastane mortalitesi; 30 günlük ve 6 aylık komplikasyon oranları diyabetli olmayanlardan daha yüksektir. İSS uygulamalarında subakut ve geç tromboz riskinin yüksekliği önemli sorunlar olarak devam etmektedir. 57,58 Diyabetik hastalarda tercih edilecek yaklaşımın belirlenmesine halen devam eden FREEDOM, CARDia, SYNTAX, BARI 2D çalışmalarının sonuçları önemli katkılar sağlayacaktır. 3 47

5 İsmail BIYIK ve ark. DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM Diyabetik Hastalarda Elektif Koroner Revaskülarizasyon Sol Ana akoroner Hastalığı ( %50) KABG tercih edilir. - Üç Damar KAH veya - İki Damar KAH ve Proksimal LAD Lezyonu ( %70) - Tek Damar KAH veya - Proximal LAD lezyonu bulunmayan iki Damar KAH PKG tercih edilir. YÜKSEK RİSKLİ HASTA (medikal tedaviye dirençli anginaya ek olarak) 1. Geçirilmiş kalp cerrahisi 2. AMİ <7 gün 3. Sol ventrikül EF<%35 4. Yaş >70 5. İABP kullanımı Genelde KABG tercih edilir; Hastaların tercihine göre PKG uygun bir alternatif olabilir. KABG/PKG stratejilerin birbirlerine üstünlüğü saptanmamıştır. Karar bireyselleştirilmelidir. ŞEKİL 1: Diyabetik hastalara yaklaşım. 5 AMİ: Akut Miyokard İnfarktüsü, İABP: İntraaortik Balon Pompa, KAH: Koroner Arter Hastalığı, LAD: sol ön desendan Diyabetik Çok Damar Hastalığı Sol Ana Koroner Hastalığı Lad lezyonu bulunmayan İki Damar Hastalığı Sol Ana Koroner lezyonu bulunmayan Üç Damar Hastalığı LAD lezyonu bulunan İki Damar Hastalığı SYNTAX skoru >19 mikrovasküler komplikasyon + SYNTAX Skoru >19 mikrovasküler komplikasyon - KABG tercih edilir. ISS düşünülebilir. ISS tercih edilir. YOĞUN TIBBİ TEDAVİ YAKLAŞIM HEDEFLERİ: ldlk <70 MG/DL, hb a1c <%7, Kan Basıncı <130/80 mmhg, Vücut Kitle İndeksi <25 kg/m 2 ŞEKİL 2: Diyabetik çok damar hastasına yaklaşım. 3 KAYNAKLAR 1. Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA, Dietz WH, Vinicor F, Bales VS, et al. Prevalence of obesity, diabetes, and obesity-related health risk factors, JAMA 2003;289: Lee CD, Folsom AR, Pankow JS, Brancati FL; Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators. Cardiovascular events in diabetic and nondiabetic adults with or without history of myocardial infarction. Circulation 2004;109: Pagnotta P, Cabbavale M, Briguori C. How to treat diabetic patients with multivesseal disease in the DES era. Minerva Cardioangiol 2006;54: Smith SC Jr, Faxon D, Cascio W, Schaff H, Gardner T, Jacobs A, et al. Prevention Conference VI: Diabetes and Cardiovascular Disease: Writing Group VI: revascularization in diabetic patients. Circulation 2002;105:e Flaherty JD, Davidson CJ. Diabetes and coronary revascularization. JAMA 2005;293: Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, et al. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. Circulation 2000;102:

6 DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM İsmail BIYIK ve ark. 7. Morris JJ, Smith LR, Jones RH, Glower DD, Morris PB, Muhlbaier LH, et al. Influence of diabetes and mammary artery grafting on survival after coronary bypass. Circulation 1991;84(5 Suppl):III Ledru F, Ducimetière P, Battaglia S, Courbon D, Beverelli F, Guize L, et al. New diagnostic criteria for diabetes and coronary artery disease: insights from an angiographic study. J Am Coll Cardiol 2001;37: Kornowski R, Mintz GS, Kent KM, Pichard AD, Satler LF, Bucher TA, et al. Increased restenosis in diabetes mellitus after coronary interventions is due to exaggerated intimal hyperplasia. A serial intravascular ultrasound study. Circulation 1997;95: Nesto RW. Correlation between cardiovascular disease and diabetes mellitus: current concepts. Am J Med 2004;116(Suppl 5A):11S- 22S. 11. Moreno PR, Fuster V. New aspects in the pathogenesis of diabetic atherothrombosis. J Am Coll Cardiol 2004;44: Creager MA, Lüscher TF, Cosentino F, Beckman JA. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: Part I. Circulation 2003;108: Rozenman Y, Sapoznikov D, Mosseri M, Gilon D, Lotan C, Nassar H, et al. Long-term angiographic follow-up of coronary balloon angioplasty in patients with diabetes mellitus: a clue to the explanation of the results of the BARI study. Balloon Angioplasty Revascularization Investigation. J Am Coll Cardiol 1997;30: Briguori C, Condorelli G, Airoldi F, Manganelli F, Violante A, Focaccio A, et al. Impact of microvascular complications on outcome after coronary stent implantations in patients with diabetes. J Am Coll Cardiol 2005;45: Pocock SJ, Henderson RA, Rickards AF, Hampton JR, King SB 3rd, Hamm CW, et al. Meta-analysis of randomised trials comparing coronary angioplasty with bypass surgery. Lancet 1995;346: Kip KE, Faxon DP, Detre KM, Yeh W, Kelsey SF, Currier JW. Coronary angioplasty in diabetic patients. The National Heart, Lung, and Blood Institute Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Registry. Circulation 1996;94: Van Belle E, Ketelers R, Bauters C, Périé M, Abolmaali K, Richard F, et al. Patency of percutaneous transluminal coronary angioplasty sites at 6-month angiographic follow-up: A key determinant of survival in diabetics after coronary balloon angioplasty. Circulation 2001;103: Influence of diabetes on 5-year mortality and morbidity in a randomized trial comparing CABG and PTCA in patients with multivessel disease: the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Circulation 1997; 96: The BARI investigators. Seven year outcome in the bypass angioplasty revascularization investigation (BARI) by treatment and diabetic status. J Am Coll Cardiol 2000;35: BARI Investigators. The final 10-year followup results from the BARI randomized trial. J Am Coll Cardiol 2007;49: Kurbaan AS, Bowker TJ, Ilsley CD, Sigwart U, Richards AF; CABRI Investigators. Difference in the mortality of the CABRI diabetic and nondiabetic populations and its relation to coronary artery disease and the revascularization mode. AmJ Cardiol 2001;87: King SB 3rd, Kosinski AS, Guyton RA, Lembo NJ, Weintraub WS. Eight-year mortality in the Emory Angioplasty versus Surgery Trial (EAST) J Am Coll Cardiol 2000;35: Henderson RA, Pocock SJ, Sharp SJ, Nanchahal K, Sculpher MJ, Buxton MJ, et al. Long-term results of RITA-1 trial: clinical and cost comparisons of coronary angioplasty and coronary-artery bypass grafting. Randomised Intervention Treatment of Angina. Lancet 1998;352: Hoffman SN, TenBrook JA, Wolf MP, Pauker SG, Salem DN, Wong JB. A meta-analysis of randomized controlled trials comparing coronary artery bypass graft with percutaneous transluminal coronary angioplasty: one- to eight-year outcomes. J Am Coll Cardiol 2003;41: Van Belle E, Bauters C, Hubert E, Bodart JC, Abolmaali K, Meurice T, et al. Restenosis rates in diabetic patients: a comparison of coronary stenting and balloon angioplasty in native coronary vessels. Circulation 1997;96: Carrozza JP Jr, Kuntz RE, Fishman RF, Baim DS. Restenosis after arterial injury caused by coronary stenting in patients with diabetes mellitus. Ann Intern Med 1993;118: Elezi S, Kastrati A, Pache J, Wehinger A, Hadamitzky M, Dirschinger J, et al. Diabetes mellitus and the clinical and angiographic outcome after coronary stent placement. J Am Coll Cardiol 1998;32: Abizaid A, Kornowski R, Mintz GS, Hong MK, Abizaid AS, Mehran R, et al. The influence of diabetes mellitus on acute and late clinical outcomes following coronary stent implantation. J Am Coll Cardiol 1998;32: Abizaid A, Costa MA, Centemero M, Abizaid AS, Legrand VM, Limet RV, et al. Clinical and economic impact of diabetes mellitus on percutaneous and surgical treatment of multivessel coronary disease patients: insights from the Arterial Revascularization Therapy Study (ARTS) trial. Circulation 2001;104: Colombo A, Drzewiecki J, Banning A, Grube E, Hauptmann K, Silber S, et al. Randomized study to assess the effectiveness of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxeleluting stents for coronary artery lesions. Circulation 2003;108: Stone GW, Ellis SG, Cannon L, Mann JT, Greenberg JD, Spriggs D, et al. Comparison of a polymer-based paclitaxel-eluting stent with a bare metal stent in patients with complex coronary artery disease: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294: Dawkins KD, Grube E, Guagliumi G, Banning AP, Zmudka K, Colombo A, et al. Clinical efficacy of polymer-based paclitaxel-eluting stents in the treatment of complex, long coronary artery lesions from a multicenter, randomized trial: support for the use of drug-eluting stents in contemporary clinical practice. Circulation 2005;112: Holmes DR Jr, Leon MB, Moses JW, Popma JJ, Cutlip D, Fitzgerald PJ, et al. Analysis of 1-year clinical outcomes in the SIRIUS trial: a randomized trial of a sirolimus-eluting stent versus a standard stent in patients at high risk for coronary restenosis. Circulation 2004;109: Urban P, Gershlick AH, Guagliumi G, Guyon P, Lotan C, Schofer J, et al. Safety of coronary sirolimus-eluting stents in daily clinical practice: one-year follow-up of the e-cypher registry. Circulation 2006;113: Briguori C, Colombo A, Airoldi F, Focaccio A, Iakovou I, Chieffo A, et al. Sirolimus-eluting stent implantation in diabetic patients with multivessel coronary artery disease. Am Heart J 2005;150: Kuchulakanti PK, Torguson R, Canos D, Rha SW, Chu WW, Clavijo L, et al. Impact of treatment of coronary artery disease with sirolimuseluting stents on outcomes of diabetic and nondiabetic patients. Am J Cardiol 2005;96: Moussa I, Leon MB, Baim DS, O'Neill WW, Popma JJ, Buchbinder M, et al. Impact of sirolimus-eluting stents on outcome in diabetic patients: a SIRIUS (SIRolImUS-coated Bx Velocity balloon-expandable stent in the treatment of patients with de novo coronary artery lesions) substudy. Circulation 2004;109: Sabaté M, Jiménez-Quevedo P, Angiolillo DJ, Gómez-Hospital JA, Alfonso F, Hernández- Antolín R, et al. Randomized comparison of sirolimus-eluting stent versus standard stent for percutaneous coronary revascularization in diabetic patients: the diabetes and sirolimus-eluting stent (DIABETES) trial. Circulation 2005;112: Hermiller JB, Raizner A, Cannon L, Gurbel PA, Kutcher MA, Wong SC, et al. Outcomes with the polymer-based paclitaxel-eluting TAXUS stent in patients with diabetes mellitus: the TAXUS-IV trial. J Am Coll Cardiol 2005;45:

7 İsmail BIYIK ve ark. DİYABETİK HASTALARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM 40. Dibra A, Kastrati A, Mehilli J, Pache J, Schühlen H, von Beckerath N, et al. Paclitaxel-eluting or sirolimus-eluting stents to prevent restenosis in diabetic patients. N Engl J Med 2005;353: Stettler C, Allemann S, Egger M, Windecker S, Meier B, Diem P. Efficacy of drug eluting stents in patients with and without diabetes mellitus: indirect comparison of controlled trials. Heart 2006;92: Daemen J, Garcia-Garcia HM, Kukreja N, Imani F, de Jaegere PP, Sianos G, et al. The long-term value of sirolimus- and paclitaxeleluting stents over bare metal stents in patients with diabetes mellitus. Eur Heart J 2007;28: Boyden TF, Nallamothu BK, Moscucci M, Chan PS, Grossman PM, Tsai TT, et al. Meta-analysis of randomized trials of drug-eluting stents versus bare metal stents in patients with diabetes mellitus. Am J Cardiol 2007;99: Ergene O, Ağca FV, İlgezdi DE, Nazlı C, Kınay AO. Kimlere İlaç Salınımlı Stent. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2006;6: Marso SP, Miller T, Rutherford BD, Gibbons RJ, Qureshi M, Kalynych A, et al. Comparison of myocardial reperfusion in patients undergoing percutaneous coronary intervention in ST-segment elevation acute myocardial infarction with versus without diabetes mellitus (from the EMERALD Trial). Am J Cardiol 2007;100: Marso SP, Giorgi LV, Johnson WL, Huber KC, Laster SB, Shelton CJ, et al. Diabetes mellitus is associated with a shift in the temporal risk profile of inhospital death after percutaneous coronary intervention: an analysis of 25,223 patients over 20 years. Am Heart J 2003;145: Iwakura K, Ito H, Ikushima M, Kawano S, Okamura A, Asano K, et al. Association between hyperglycemia and the no-reflow phenomenon in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2003;41: Ishihara M, Kojima S, Sakamoto T, Asada Y, Tei C, Kimura K, et al. Acute hyperglycemia is associated with adverse outcome after acute myocardial infarction in the coronary intervention era. Am Heart J 2005;150: Pasceri V, Patti G, Speciale G, Pristipino C, Richichi G, Di Sciascio G. Meta-analysis of clinical trials on use of drug-eluting stents for treatment of acute myocardial infarction. Am Heart J 2007;153: Roffi M, Topol EJ. Percutaneous coronary intervention in diabetic patients with non-stsegment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J 2004;25: Roffi M, Moliterno DJ, Meier B, Powers ER, Grines CL, DiBattiste PM, et al. Impact of different platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors among diabetic patients undergoing percutaneous coronary intervention: : Do Tirofiban and ReoPro Give Similar Efficacy Outcomes Trial (TARGET) 1-year follow-up. Circulation 2002;105: Wallentin L, Lagerqvist B, Husted S, Kontny F, Ståhle E, Swahn E. Outcome at 1 year after an invasive compared with a non-invasive strategy in unstable coronary-artery disease: the FRISC II invasive randomised trial. FRISC II Investigators. Fast Revascularisation during Instability in Coronary artery disease. Lancet 2000;356: Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA, Vicari R, Frey MJ, Lakkis N, et al. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glucoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban. N Eng J Med 2001;344: Sianos G, Morel M, Kappetein AP, Morice MC, Colombo A, Dawkins K, et al. The SYNTAX score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery disease. EuroInterv 2005;2: Corpus RA, George PB, House JA, Dixon SR, Ajluni SC, Devlin WH, et al. Optimal glycemic control associated with a lower rate of target vessel revascularization in treated type ıı diabetic patients undergoing elective percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 2004;43: Ergene O, Bıyık İ. Diyabetes mellitus ve perkütan koroner girişimler. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2007;7: Rodriguez AE, Maree AO, Mieres J, Berrocal D, Grinfeld L, Fernandez-Pereira C, et al. Late loss of early benefit from drug-eluting stents when compared with bare-metal stents and coronary artery bypass surgery: 3 years follow-up of the ERACI III registry. Eur Heart J 2007;28: Waksman R, Buch AN, Torguson R, Xue Z, Smith K, Javaid A, et al. Long-term clinical outcomes and thrombosis rates of sirolimus-eluting versus paclitaxel-eluting stents in an unselected population with coronary artery disease (REWARDS registry). Am J Cardiol 2007;100:

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi?

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Derleme Review 325 Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Drug-eluting stents in multivessel coronary artery disease: Was one of

Detaylı

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi?

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Have drug-eluting

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği ve sonuçları

Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği ve sonuçları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(8):531-536 531 Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği

Detaylı

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İlaç Salınımlı Stentler 1. Kuşak 2. Kuşak PES SES ZES EES Taxus Cypher 3. Kuşak Endeavor

Detaylı

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği A k u t K o r o n e r S e n d r o m STEMİ NSTEMİ Zaman kazançtır?! Zamana karşı yarış

Detaylı

İlaç Salınımlı Koroner Stentler

İlaç Salınımlı Koroner Stentler Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 İlaç Salınımlı Koroner Stentler Dr. Veysel Özgür BARIŞ*, Uzm.Dr. Demet MENEKŞE GEREDE*, Prof.Dr. Deniz KUMBASAR*, Prof.Dr. Çetin EROL* Öz Koroner arter hastalığı günümüzde

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Dr. Candan MANSUROĞLU, Dr. Ender ÖRNEK, Dr. Mustafa ÇETİN, Dr. Emrullah KIZILTUNÇ,

Detaylı

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP 85 İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP Dr. Orhan Doğdu, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Özgür Günebakmaz, Dr. Mikail

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Dr. Serdar FIRTINA*, Dr.

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler RESPONSIBLE FACTORS EFFECTING THE COURSE TO ELECTIVE CORONARY ARTERY SURGERY IN THE FOLLOW-UP AFTER PTCA Mehmet Ali Özatik,

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Klinik Araştırma. MN Kardiyoloji 21/2014

Klinik Araştırma. MN Kardiyoloji 21/2014 Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 Perkütan Koroner Girişim veya Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulanmış Çok Damar Koroner Arter Hastalarının SYNTAX Skoruna Göre Sınıflandırılması ve Retrospektif Karşılaştırılması

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

Akut koroner sendrom ile başvuran 70 yaş ve üzeri hastalarda invaziv tanısal yöntem tercihleri ve bunun erken dönem mortalite ile ilişkisi

Akut koroner sendrom ile başvuran 70 yaş ve üzeri hastalarda invaziv tanısal yöntem tercihleri ve bunun erken dönem mortalite ile ilişkisi Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(6):393-399 393 Akut koroner sendrom ile başvuran 70 yaş ve üzeri hastalarda invaziv tanısal yöntem tercihleri ve bunun erken dönem mortalite ile ilişkisi

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

NSTEMI Hastalarında SYNTAX Skoru ile Tepe Troponin, MPV, egfr ve NLO Arasındaki İlişki. Dr. Muhammed Fevzi KILINÇKAYA- XXVII.

NSTEMI Hastalarında SYNTAX Skoru ile Tepe Troponin, MPV, egfr ve NLO Arasındaki İlişki. Dr. Muhammed Fevzi KILINÇKAYA- XXVII. NSTEMI Hastalarında SYNTAX Skoru ile Tepe Troponin, MPV, egfr ve NLO Arasındaki İlişki Dr. Muhammed Fevzi KILINÇKAYA- XXVII. UBK/Antalya Sunum Planı Giriş Materyal-Metot Bulgular Tartışma Sonuç 2 Giriş/Syntax

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ORTA-YÜKSEK RISKLI KARARSIZ ANGINA PEKTORISTE HEMODINAMIK OLARAK ÖNEMLI OLMAYAN KORONER ARTER LEZYONLARININ BALON ANJIYOPLASTI VE STENT ILE TEDAVILERININ KLINIK SONUÇLARA ETKISI: RETROSPEKTIF ANALIZ Doç.Dr.

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Dr. Umuttan Doğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner arter hastalığı nedeniyle

Detaylı

ESC/AHA Kılavuzlarına Göre Koroner Cerrahisi Endikasyonları

ESC/AHA Kılavuzlarına Göre Koroner Cerrahisi Endikasyonları ESC/AHA Kılavuzlarına Göre Koroner Cerrahisi Endikasyonları Dr.Bülend KETENCİ Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3.Okulu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler Dr. Ersel Onrat Antalya 31.05.2014 KORONER ARTER HASTALIĞI ve ATRİYAL FİBRİLASYON BİRLİKTELİĞİ Koroner arter hastalığı (KAH) sıklığı yaşla

Detaylı

Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı

Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı Enver ATALAR*, Lale TOKGÖZOĞLU* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Akut koroner sendromlar

Detaylı

Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel bakış

Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel bakış Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; Ek sayı:42-49 Derleme-Review http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1875 Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Özlem Özbek Özet Korunmamış sol ana koroner arter darlığında tercih edilen tedavi yöntemi koroner arter bypass greftleme cerrahisidir. İlaç-kaplı stentlerin

Detaylı

Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi

Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi 289 E T M EDUCATION Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi Dr. Erdo an lkay, Dr.Mustafa Yavuzk r F rat Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz Kronik stabil anginal

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI TGKD Cilt 16, Sayı 2 41 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI Dr. Nermin Yıldız Koyunsever, Dr. Durmuş Yıldıray Şahin, Dr. Taner Şeker, Dr. Yahya

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi. Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON

Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi. Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON Bilindiği gibi akut koroner sendrom un nedeni plak rüptürü, trombosit ak.vasyonu, agregasyonu

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Cleveland, Ohio/ABD, Kasım 1998 Kaza notları: 2 kişi olay anında, 1 kişi hastanede

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 12 (4):236-242, 2005 Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Beyhan Eryonucu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mustafa Tuncer, Musa Şahin

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m

Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 98-106 Gelifl Tarihi/Received: 02/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 12/01/2009 Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m Management of Acute Coronary Syndrome

Detaylı

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989 Yavuz MAŞRABACI, MD Internal Medicine Specialist Place and Date of Birth : Amasya, 12.12.1958 EDUCATION University : Ankara University, School of Medicine, 1982 Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KADINLARDA KORONER GİRİŞİMİN ÖZELLİKLERİ ve SONUÇLARI. Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

KADINLARDA KORONER GİRİŞİMİN ÖZELLİKLERİ ve SONUÇLARI. Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KADINLARDA KORONER GİRİŞİMİN ÖZELLİKLERİ ve SONUÇLARI Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyovasküler hastalıklar kadınlarda en sık ölüm nedeni Kalp hastalığı Serebrovasküler

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Short and long term outcomes of primary angioplasty in patients aged 75 years and over

Short and long term outcomes of primary angioplasty in patients aged 75 years and over Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 189-196 Dicle Medical Journal T. Işık ve ark. Yaşlı hastalarda primer anjiyoplasti doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0013 sonuçları 189 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Dr. Ayşegül Gümrükçü Trabzon Kanuni EAH Mayıs 2016 Trabzon

Dr. Ayşegül Gümrükçü Trabzon Kanuni EAH Mayıs 2016 Trabzon Dr. Ayşegül Gümrükçü Trabzon Kanuni EAH 26 29 Mayıs 2016 Trabzon 1 Göğüs ağrısı veya AKS şüphesi AS başvurularının önemli bir sebebi (%10), 6milyon/yıl başvuru ABD de Hastaneye yatışların %25 nedeni Fakat

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI - 2

KORONER ARTER HASTALIĞI - 2 Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2006: Cilt 17: Sayı 2: 65-80 DERLEME - REVIEW ARTICLE KORONER ARTER HASTALIĞI - 2 Adnan ABACI 1, Murat ÖZDEMİR 1, Deniz DEMİRKAN 1, Volkan SİNCİ 2 KORONER ARTER

Detaylı

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ Gerekçeler: Girişimsel işlemlerin uygulanması sırasında hasta sağlığı ve haklarını korumak, yapılan işlemlerin kalitesini yükseltmek için

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KASIM 2007-ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA DEÜTF KARDİYOLOJİ ANABILIM DALI NDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YOLUYLA İLAÇ SALINIMLI STENT

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KORONER ANJİOPLASTİ UYGULANAN KADIN VE ERKEK HASTA GRUPLARINDA SAPTANAN FARKLI ÖZELLİKLER*

KORONER ANJİOPLASTİ UYGULANAN KADIN VE ERKEK HASTA GRUPLARINDA SAPTANAN FARKLI ÖZELLİKLER* 224 KORONER ANJİOPLASTİ UYGULANAN KADIN VE ERKEK HASTA GRUPLARINDA SAPTANAN FARKLI ÖZELLİKLER* İ.C. Cemşid DEMİROĞLU, Vedat AYTEKİN, Saide AYTEKİN, Hamit K. AŞKIN, Suavi TÜFEKÇİOĞLU, Hasan FERAY, Cem'i

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı