TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu."

Transkript

1 TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi inkılâbı D) Devletçilik 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf bloku içinde yer alan ülkelerden biri değildir. A) İngiltere B) Almanya C) Fransa D) Rusya yüzyılda sanayileşen devletler sömürgecilik faaliyetlerine giriştiler. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi sanayileşen devletlerin sömürge alanları içinde yer almamıştır? A) Güney Amerika B) Afrika C) Asya D) Batı Avrupa 7. I.Dünya Savaşı nın çıktığı sırada Osmanlı Devleti nde iktidarda bulunan parti A) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) İttihât ve Terakki Partisi D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 3. İmparatorlukların yıkılıp milli devletlerin kurulmasına doğrudan etki eden en önemli olay A) Rönesans hareketleri B) Fransız İhtilâli C) Coğrafi Keşifler D) Reform hareketleri 4. Tarihimizde 31 Mart Vak ası olarak bilinen Meşrutiyet yönetimine karşı olanların çıkardığı ayaklanma aşağıdakilerden hangisi tarafından bastırılmıştır? 8. I.Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin mücadele ettiği cephelerden biri de Kafkasya Cephesi dir. Bu cephedeki savaş aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? A) Brest-Litowsk Antlaşması yla B) Mondros Ateşkes Antlaşması yla C) Londra Konferansı yla D) Mudanya Ateşkes Antlaşması yla A) Yıldırım Orduları B) Kuvay-ı İnzibatiye C) Hareket Ordusu D) Kuvay-ı Seyyariye 5. Trablusgarp Savaşı nı sona erdiren antlaşma A) Paris Konferansı B) Londra Antlaşması C) Mondros Ateşkes Antlaşması D) Uşi Antlaşması 9. Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri yle imzaladığı barış antlaşması aşağıdakilerden A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Sevr Barış Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) Versay Antlaşması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 87

2 10. I.Dünya Savaşı nın getirdiği maddi ve manevi zararlar, devletleri, barış arayışına yöneltti. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kurulan teşkilatların ilkidir? A) AET B) UNESCO C) NATO D) Milletler Cemiyeti 14. İtilâf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti nin ordusunun büyük bir kısmını terhis edip silahlarına el koymuştur. İtilâf Devletleri nin böyle davranmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A) Osmanlı ordusunda ıslahat yapmayı B) Osmanlı Devleti ni savunma gücünden yoksun bırakmayı C) Osmanlı Devleti nin güvenliğini sağlamayı D) Osmanlı halkının ekonomik durumunu iyileştirmeyi 11. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkamlar, itilaf Devletleri nce işgal edilecektir. hükmü aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almıştır? A) Lozan Barış Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 12. Mondros Ateşkes Antlaşması nda Doğu Anadolu daki altı ilde karışıklık çıkarsa, İtilâf Devletleri bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir. İtilâf Devletleri nin altı il olarak belirttiği bu şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Erzurum B) Sivas C) Erzincan D) Diyarbakır 15. Rumlar ve Ermeniler İtilâf Devletleri ile işbirliği yaparak, topraklarımızın bir kısmını ele geçirme hevesine kapıldılar. Bunu gerçekleştirmek içinde Türk varlığına zarar verici cemiyetler kurdular. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz? A) Pontus Rum Cemiyeti B) Mavri Mira Cemiyeti C) Etnik-i Eterya Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti 16. Doğu illerimizin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kurulan milli cemiyet A) Milli Kongre Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 13. Osmanlı Devleti nin yaklaşık beş yüz yıllık başkenti olan İstanbul, İtilâf Devletleri tarafından hangi tarihte fiilen işgal edilmiştir? A) 13 Kasım 1918 B) 16 Mart 1920 C) 15 Mayıs 1919 D) 23 Temmuz Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde kazanmıştır? A) Çanakkale Savaşı nda B) Kafkasya Cephesi nde C) Balkan Savaşları nda D) Trablusgarp Savaşı nda 88 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

3 18. Mustafa Kemal in Başkomutan olarak katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden A) Çanakkale Savaşı B) Sakarya Meydan Savaşı C) Büyük Taarruz D) Dumlupınar Savaşı 22. Antalya yöresinde bulunan İtalyanlarla aramızda ciddi bir çatışma olmadı. TBMM ordularının Batı Cephesi ndeki kazandığı zaferler, İtalyanların işgal ettikleri bölgeden çekilmelerine yol açtı. Buna göre İtalyanlar hangi savaşın kazanılmasından sonra Anadolu yu tamamen terk etmiştir? A) I.İnönü B) II.İnönü C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkumandanlık Meydan Muharebesi 19. Kurtuluş Savaşı nda TBMM Hükümeti Doğu Cephesi komutanlığına aşağıdakilerden hangisini atamıştır? A) İsmet İnönü nü B) Rauf Orbay ı C) Kazım Karabekir Paşa yı D) Ali Fuat Bey i 23. TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun kazandığı ilk askeri zafer A) I.İnönü Muharebesi B) II.İnönü Muharebesi C) Eskişehir-Kütahya Savaşları D) Sakarya Meydan Muharebesi 24. Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmaya son verilmesini sağlayan antlaşma A) Lozan Barış Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Gümrü Barış Antlaşması 20. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi başarı A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Gümrü Barış Antlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Londra Konferansı 25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün siyasal alanda yaptığı inkılâplardan biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Halifeliğin kaldırılması D) Medreselerin kaldırılması 21. Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırılmıştır? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Moskova Antlaşması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 89

4 TEST 2 Yıl Sonu Tekrar 1. Fransız İhtilâli, Osmanlı Devleti nin yıkılmasını çabuklaştıran önemli etkenlerden biridir. Fransız ihtilâli ile ortaya çıkan milliyetçilik hareketi en fazla Balkan Yarımadası nda görüldü. Buna göre Osmanlı Devleti ne karşı ilk olarak Balkan Yarımadası nda kimler isyan etmiştir? A) Sırplar B) Yunanlılar C) Arnavutlar D) Bulgarlar 5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sevr Antlaşması nı imzalayan taraflardan biri değildir? A) TBMM Hükümeti B) Osmanlı Devleti C) İngiltere D) Fransa 6. Sevr Antlaşması na göre Antalya ve Konya yöresi hangi ülkeye verilmiştir? A) Fransa B) İtalya C) Rusya D) İngiltere 2. Balkanlarda çıkan Sırp ve Yunan isyanları aşağıdaki ülkelerden; I. Rusya II. İngiltere III. Fransa hangisi ya da hangileri tarafından desteklenmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III 7. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra yurdumuz İtilâf Devletleri tarafından yer yer işgal edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Fransızlar tarafından işgal edilen yerlerden birisi değildir? A) Antep B) Maraş C) Urfa D) İzmir Atina Antlaşması hangi savaşın sonucunda imzalanmıştır? A) I.Balkan Savaşı B) II.Balkan Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) I.Dünya Savaşı 8. Misak-ı Milli kararlarını aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden daha önce tanımıştır? A) Sovyet Rusya B) Fransa C) İtalya D) İngiltere 4. I.Dünya Savaşı öncesinde Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. Aşağıdaki hangi üç devletle bir grup oluşturulduğunda diğeri bunların dışında kalır? A) İngiltere B) Fransa C) Avusturya Macaristan İmparatorluğu D) Rusya 9. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşı nın sonuçlarından biri değildir? A) Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmıştır. B) TBMM Hükümeti bu zaferden sonra Londra Konferansı na çağrılmıştır. C) Zaferden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 90 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

5 10. Kurtuluş Savaşı mız içinde yapılan aşağıdaki mücadelelerden hangisinde ordumuz mağlup olmuştur? A) İ.İnönü Savaşı B) II.İnönü Savaşı C) Sakarya Meydan Savaşı D) Eskişehir Kütahya Savaşları 14. M. Kemal Paşa nın Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz emrini verdiği muharebe A) Sakarya Meydan Muharebesi B) I.İnönü Muharebesi C) II.İnönü Muharebesi D) Başkumandan Meydan Muharebesi 11. Kurtuluş Savaşımızın askeri dönemi hangi muharebeyle tamamlanmıştır? A) I.İnönü Muharebesi B) Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi yle C) Sakarya Meydan Muharebesi yle D) II.İnönü Muharebesi yle 15. Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde meydana gelmemiştir? A) Erzurum Kongresi nin toplanması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) Amasya Genelgesi nin yayınlanması D) Sakarya Meydan Muharebesi nin kazanılması Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması nı imzalayan Türk heyetinin başkanı aşağıdakilerden A) Kazım Karabekir Paşa B) İsmet Paşa C) Bekir Sami Bey D) Fevzi Paşa 16. TBMM Hükümeti nin siyasal varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet A) Ermenistan B) İngiltere C) Fransa D) Yunanistan 13. Mudanya Ateşkes Antlaşması yla İstanbul, Boğazlar ve çevresinin TBMM Hükümeti ne bırakılması aşağıdaki durumlardan hangisini kanıtlar? A) Savaşın henüz bitmediğini B) İtilâf Devletleri nin TBMM Hükümeti ni tanımadığını C) Osmanlı Devleti nin hukuken sona erdiğini D) Bir kısım kapitülasyonların halen devam ettiğini 17. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi doğu sınırımızla ilgili değildir? A) Gümrü Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Moskova Antlaşması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 91

6 18. Atatürk, demokrasinin tam manasıyla gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çok partili hayata geçilmesi için çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçiş denemeleri sırasında kurulan ilk partilidir? A) Cumhuriyet Halk Fırkası B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası C) Serbest Cumhuriyet Fırkası D) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası 22. Türk Medeni Kanunu nun kabul edilmesi hangi alanda yapılan inkılâplardan biridir? A) Eğitim alanında B) Hukuk alanında C) Siyasal alanda D) Ekonomik alanda 23. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu nun kabul edilmesi hangi alanda yapılan inkılâplardan biridir? A) Eğitim alanında B) Hukuk alanında C) Ekonomik alanda D) Siyasal alanda 19. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, kahraman ordumuza, Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri! emirini hangi muharebeden sonra vermiştir? A) I.İnönü Muharebesi nden B) II.İnönü Muharebesi nden C) Sakarya Meydan Muharebesi nden D) Başkumandan Meydan Muharebesi nden 20. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması nı imzalayan ülkeler arasında yer almaz? 24. Harf İnkılâbı, Cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli yeniliklerden biridir. Yeni Türk harfleri aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir? A) 29 Ekim 1923 B) 23 Nisan 1920 C) 1 Kasım 1928 D) 3 Mart Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılâplardan biri değildir? A) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması B) Soyadı Kanunu çıkarılması C) Kıyafette değişiklik yapılması D) Halifeliğin kaldırılması A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Osmanlı Devleti 21. Aşağıdaki İnkılâplardan hangisi Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleştirilmiştir? A) Halifeliğin Kaldırılması B) Saltanatın Kaldırılması C) Soyadı Kanunu nun kabulü D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 92 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

7 TEST 3 Yıl Sonu Tekrar 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nin açılışından önce gerçekleşmiştir? A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi B) Takrir-i Sükun Kanunu nun çıkarılması C) İstiklâl Mahkemeleri nin kurulması D) Tekâlif-i Milliye Kanunu nun çıkarılması 6. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı nın sonuçlarından biri değildir? A) Milletler Cemiyeti nin kurulması B) Cumhuriyet rejiminin yaygınlaşması C) Yeni devletlerin kurulması D) Sömürgeciliğin ortadan kalkması 2. Misak-ı Milli kararlarından biri de Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. şeklindedir. Bu kararda kaldırılması istenen sınırlamalar A) Aşar vergisi B) Kapitülasyonlar C) Osmanlı saltanatı D) Eski eğitim sistemi 7. I.İnönü Zaferi nin kazanılmasından sonra (21 Şubat 12 Mart 1921) yapılan Londra Konferansı na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Osmanlı Devleti D) Sovyet Rusya 3. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmıştır? A) Misak-ı Milli kararları B) Tekalif-i Milliye Emirleri C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Takrir-i Sükun Kanunu 4. Aşağıdaki siyasi gruplardan hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi nde ortaya çıkmıştır? A) Müdafa-i Hukuk B) Felah-ı Vatan Grubu C) İttihat ve Terakki D) Sulh ve Selameti Osmaniye 8. Batı Cephesi ndeki direniş hareketi aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra başlamıştır? A) İzmir in İşgali nden B) Atatürk ün Samsun a çıkışından C) Kuvayımilliye birliklerinin birleştirilmesinden D) Amasya Genelgesi nin yayımlanmasından 5. İtilaf Devletleri nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan milli iradeyi yok etmeye yöneliktir? A) Boğazların yönetimine el koymaları B) Osmanlı ordusunun büyük kısmını terhis etmeleri C) Mebusan Meclisini dağıtmaları D) Ulaşım ve haberleşme sistemine el koymaları 9. Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. şeklindeki hüküm ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir? A) Erzurum Kongresi nde B) Sivas Kongresi nde C) Amasya Genelgesi nde D) Misak-ı Milli de T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 93

8 10. Kurtuluş Savaşımızın hazırlık döneminde, Mustafa Kemal Paşa, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A) Düzenli orduyu kurmuştur. B) Milli birlik ve beraberliği sağlamıştır. C) Türk İnkılâbı nın anlaşılmasını sağlamıştır. D) Komşu ülkelerle savunma ittifâkları yapmıştır. 13. Kuvayımilliye birliklerinin kaldırılmasında; I. İşgalleri kesin olarak durduramamaları II. Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları III. İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları gibi nedenlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III 11. Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasında; I. Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi II. Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması III. İtilaf Devletleri nin Mondros Ateşkes Antlaşması nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak Anadolu yu yer yer işgal etmeleri gibi nedenlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III 14. Kurtuluş Savaşı mızın hazırlık döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinde ilk kez milli sınırlardan söz edilmiştir? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Sivas Kongresi nde D) Misak-ı Milli de 15. Yabancı bir ülkenin manda ve himayesi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde reddedilmiştir? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Amasya Görüşmeleri nde D) Misak-ı Milli de 12. Sivas Kongresi ne kadar birbirinden kopuk ve bağımsız hareket eden Milli Cemiyetler Sivas Kongresi nde bir ad altında birleştirilmiştir. Sivas Kongresi nden sonra Milli Cemiyetler için kullanılan ad A) Milli Kongre Cemiyeti B) Sulh ve Selamet-i Osmaniye C) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 16. Mondros Ateşkes Antlaşması nın bir maddesi de Doğu Anadolu ile ilgiliydi. Doğu Anadolu daki altı ilde (Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Harput, Sivas) karışıklıklar çıktığı taktirde, bu yerler işgal edilecekti. İtilaf Devletleri bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? A) Doğu Anadolu da ıslahat yapmayı B) Bu bölgeden Rusya ya yardım götürmeyi C) Doğu Anadolu da Ermenilere yurt sağlamayı D) Doğu Anadolu daki Müslüman sayısını artırmayı 94 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

9 17. Kurtuluş Savaşımızın hazırlık döneminde Mustafa Kemal in sivil olarak katıldığı ilk etkinlik A) Amasya Genelgesi nin ilanı B) Erzurum Kongresi nin toplanması C) Sivas Kongresi nin toplanması D) TBMM nin açılması 18. Hıyanet-i Vataniye (Vatana ihanet edenleri cezalandırma) Kanunu nun çıkarılmasına neden olan olay aşağıdakilerden A) TBMM nin varlığına yönelik hareketlerin başlaması B) İzmir in işgal edilmesi C) İtilaf Devletleri nin Mebuslar Meclisi ni dağıtması D) Ordunun ihtiyaçlarının artması 19. Mondros Ateşkes Antlaşması nın yedinci maddesine dayanarak önce İngilizler tarafından işgal edilip daha sonra da Fransızların işgaline terk edilen illerimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Konya Urfa Bitlis B) Adana Antalya Maraş C) Maraş Urfa Antep D) Diyarbakır Urfa Van 20. Fransız İhtilâli nden sonra tüm dünyaya yayılan ve çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkileyen fikir akımı aşağıdakilerden A) Islahatçılık B) Ümmetçilik C) Devletçilik D) Milliyetçilik 22. Özellikle Amasya Genelgesi nin yayımlanmasından sonra padişah ve İstanbul Hükümet i Mustafa Kemal Paşa nın çalışmalarını engellemek için gayret gösterdiler. Ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa nın resmi görevine son verdiler. Mustafa Kemal in Osmanlı Devleti nde yürüttüğü en son görev aşağıdakilerden A) Ordu müfettişliği B) Genel valilik C) Bölge valiliği D) Büyük elçilik 23. Amasya Genelgesi nin ülkemizin nasıl kurtarılacağıyla ilgili maddesi A) Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir. B) Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. C) İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimiz yok olduğu izlenimini vermektedir. D) Sivas ta milli bir kongre toplanacaktır. 24. Sevr Antlaşması na göre İzmir aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir? A) İngiltere B) Yunanistan C) Fransa D) İtalya 25. Erzurum Kongresi nin toplanmasında aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin doğrudan katkısı vardır? A) Kilikyalılar Cemiyeti nin B) Redd-i İlhak Cemiyeti nin C) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin 21. Atatürk; Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. sözüyle hangi ilkesine vurgu yapmıştır? A) Laiklik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) İnkılâpçılık T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 95

10 TEST 4 Yıl Sonu Tekrar 1. Atatürk ün Biz medeniyetten, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona yürüyoruz. sözü, I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Milli ekonomiye geçilmesi III. Yurtta sulh cihanda sulh politikalarından hangisi ya da hangilerini önemsediğine kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III 2. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra I. İşgallerin başlaması II. Türk ordusunun terhis edilmesi III. Osmanlı Devleti nin halkın can ve mal güvenliği sağlayamaması durumlarından hangisi ya da hangileri, Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve II 5. Lozan Barış Antlaşması nın; I. Kapitülasyonlar kaldırılacak II. Irak sınırı Türkiye İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmeler sonucu kesin şeklini alacak III. Yunanistan harp tazminatı yerine Karaağaç ı Türkiye ye verecek şartlarından hangisi ya da hangileri bazı sorunların çözümünün ertelendiğini gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 6. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin yönetimde söz sahibi olması, Atatürk ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin uygulandığını gösterir? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Devletçilik 3. Amasya Genelgesi nde milli egemenlik ve bağımsızlık için yapılan çağrı aşağıdaki maddelerin hangisinde yer almıştır? A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. B) Her ilden üç delege seçilerek Sivas a gönderilmelidir. C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. D) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. 7. TBMM Hükümetince Tekalif-i Milliye Emirleri nin çıkarılma gayesi A) Savaş öncesi İstanbul Hükümeti nin desteğini sağlamak B) İtilaf Devletleri nden alınacak yardımları tesbit etmek C) Halkın ekonomik gücünü ölçmek D) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve savaş gücünü artırmak 4. Türkiye Cumhuriyeti 1925 yılında Aşar vergisini kaldırmakla, I. Köylüyü ekonomik yönden rahatlatma II. Bütçeye kaynak sağlama III. Yabancı yatırımcıları ülkeden uzaklaştırma hedeflerinden hangisi ya da hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 8. Milli Mücadele döneminde alınan Milli iradeyi egemen kılmak esastır. ilkesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle resmen uygulanmaya başlamıştır? A) Kuvayımilliye birliklerinin kaldırılması B) TBMM nin açılmasıyla C) Düzenli orduya geçilmesiyle D) Medreselerin kaldırılmasıyla 96 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

11 9. Yeni Türk Devleti nin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangisi tarımsal faaliyetleri canlandırmaya yöneliktir? A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması B) Kılık kıyafette değişiklik yapılması C) Medeni Kanun un kabul edilmesi D) Kabotaj Kanunu nun çıkarılması 13. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle eğitim öğretim alanındaki çok başlılık ortadan kaldırılmıştır? A) Medeni Kanun un kabulüyle B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulüyle C) Soyadı Kanunu nun çıkarılmasıyla D) Kabotaj Kanunu nun kabulüyle 10. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki şartlarından hangisi, Osmanlı Devleti nin savunma gücünü ortadan kaldırmaya yönelik değildir? A) Osmanlı Orduları dağıtılacaktır. B) Osmanlı donanması İtilaf Devletleri ne telsim edilecektir. C) Yurt dışında bulunan askerler en yakın İtilaf Devletleri birliklerine teslim olacaktır. D) Doğu illerinde herhangi bir karşılıklı çıktığında İtilâf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. 14. Cumhuriyet döneminde din, mezhep ve tarikat ayrılığı yüzünden çıkabilecek karışlıkları önlemek amacıyla aşağıdaki inkılâplardan hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Harf İnkılâbı B) Laiklik ilkesinin benimsenmesi C) Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi D) Milli ekonomiye geçilmesi 11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde köylünün bilgi ve görüşünü yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalardan biridir? A) Köylüye tohum yardımı yapılması B) Kabotaj Kanunu nun çıkarılması C) Ziraat okullarının açılması D) Teşvik-i Sanayi Kanunu nun çıkarılması 15. Egemenliğin millete ait olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik 12. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle siyasi alandaki ikilik ortadan kaldırılmıştır? A) Medreselerin kapatılmasıyla B) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi nin kapatılmasıyla C) Soyadı Kanunu nun çıkarılmasıyla D) Saltanatın kaldırılmasıyla 16. Aşağıdaki durumlardan hangisi Atatürk ün Laiklik ilkesiyle doğrudan ilgisi söz konusudur? A) Herkesi istediği din ve mezhebi serbestçe seçebilmesi B) Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerinden üstün tutulmaması C) Egemenliğin millete ait olması D) Ekonomik alanda devletinde söz sahibi olması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 97

12 17. Cumhuriyet döneminde Teşvik-i Sanayi Kanunu nun çıkarılmasıyla aşağıdaki gelişmelerden hangisi amaçlanmıştır? A) Ülke bütünlüğünün sağlanması B) Sanayi üretiminin artırılması C) Laik düzene geçilmesi D) Öğretim birliğinin sağlanması 18. Atatürk ün Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmadıkça, aynı düşüncede, aynı zihniyette kişilerden oluşan bir ulus yapmaya imkân aramak doğru değildir. Sözüyle vurgulanmak istediği düşünce aşağıdaki kanunların hangisinin çıkarılmasıyla gerçekleşmiştir? A) Teşvik-i Sanayi Kanunu nun B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun C) Tekalif-i Milliye Emirleri nin D) Medeni Kanun un 21. Kurtuluş Savaşı nda, düzenli ordularımız Batı Cephesi nde hangi ülkenin askerleriyle mücadele etmiştir? A) İtalya B) Fransa C) Rusya D) Yunanistan 22. Ermenilerin Doğu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiklerini gösteren ilk belge aşağıdakilerden A) Gümrü Barış Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Sevr Antlaşması 23. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Antalya ve yöresini işgal eden, aramızda ciddi bir çatışmanın olmadığı ve Sakarya Meydan Muharebesi nin kazanılmasından sonra da ülkemizi terk eden Avrupa devleti aşağıdakilerden A) İtalya B) İngiltere C) Fransa D) Yunanistan 24. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz un sonuçlarından biri değildir? 19. Lozan Barış Antlaşması nda kurulan Boğazlar Komisyonu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle tamamen kaldırılmış ve bütün yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne devredilmiştir? A) Ankara Antlaşması B) Montrö Sözleşmesi C) Sadabat Paktı D) Balkan Antantı A) Milli mücadele başarıya ulaşmıştır. B) Anadolu da Yunan işgali sona ermiştir. C) Kurtuluş Savaşı nın askeri dönemi başarıyla tamamlanmıştır. D) Kars Antlaşması imzalanmıştır. 25. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplardan biridir? A) Saltanatın kaldırılması B) Türk Tarih Kurumu nun kurulması C) Halifeliğin kaldırılması D) Cumhuriyetin ilânı 20. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Boğazlar Komisyonu na ilişkin bir karar yoktur? A) Montrö Sözleşmesi nde B) Lozan Barış Antlaşması nda C) Sevr Antlaşması nda D) Gümrü Barış Antlaşması nda 98 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

13 TEST 5 Yıl Sonu Tekrar 1. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi eğitimle ilgilidir? A) Soyadı Kanunu nun çıkarılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Türk Medeni Kanunu nun kabul edilmesi D) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 6. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş kimlere karşı gerçekleştirilmiştir? A) İtalyanlara B) Yunanlılara C) Fransızlara D) İngilizlere 2. Osmanlı Devleti nin Avrupalı devletlere vermiş olduğu siyasî, adlî, malî imtiyazlara (kapitülasyonlara) ilk defa aşağıdakilerden hangisinde karşı çıkılmıştır? A) Amasya Genelgesi nde B) Sivas Kongresi nde C) Erzurum Kongresi nde D) Misak-ı Milli kararlarında 7. Kuvayımilliye birliklerinin görevi aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir? A) TBMM nin açılmasıyla B) Mudanya Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasıyla C) Lozan Barış Antlaşmasıyla D) Düzenli ordunun kurulmasıyla 3. Mustafa Kemal in tarihin bugüne kadar kaydetmediği bir suikast olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerden A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) İzmir in işgali C) İstanbul un işgali D) Kapitülasyonların kabul edilmesi 4. İlk olarak Erzurum Kongresi nde seçilen Temsil Heyetinin ilk başkanı kimdir? A) Rauf Orbay B) Refet Bele C) İsmet İnönü D) Mustafa Kemal 8. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye birliklerinin kazandıkları başarılardan biri değildir? A) Düşman ilerleyişini yavaşlatmaları B) Düzenli ordu kurulana kadar TBMM ye zaman kazandırmaları C) TBMM ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırılması D) Yurdun tamamen düşmandan temizlenmesi 5. Mustafa Kemal Paşa Sivas ta bir kongre toplanması kararını ilk defa nerede ilân etmiştir? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Amasya Görüşmeleri nde D) Temsil Heyeti ne seçildiğinde 9. Amasya Genelgesi nin hangi maddesiyle halk işgallere ve bölünmeye karşı uyarmıştır? A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. B) Genelge milli bir sır olarak saklanacaktır. C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D) Sivas ta milli bir kongre yapılacaktır. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 99

14 10. İtilaf Devletleri nin son Osmanlı Mebuslar Meclisi nin toplanmasına ses çıkarmamalarının nedeni A) Demokrasinin gereğini yerine getirmek istemeleri B) Türk halkını çok sevmeleri C) Toplanacak meclisin aleyhlerine karar alamayacağına inanmaları D) Türklere karşı kötü niyet beslememeleri 14. Mustafa Kemal in Milli Mücadelenin önderi olmasında; l. Amasya Genelgesi ni yayımlaması ll. Erzurum Kongresi nde başkan seçilmesi lll. Temsil Heyeti ne başkan seçilmesi gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin katkısı olmuştur? A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve lll D) l, ll ve lll 11. Temsil Heyeti nin İstanbul Hükümeti ne karşı kazandığı ilk siyasi başarı A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmeleri C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi 15. Amasya Genelgesi nin Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesinin l. Bağımsızlık ll. Milli egemenlik lll. İnsan ve insanlık sevgisi ilkelerinden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) ll ve lll 12. Mustafa Kemal in İstanbul Anadolu ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. şeklindeki düşüncesi aşağıdakilerin hangisi sonucunda kararlaştırılmıştır? A) Amasya Genelgesi yle B) Erzurum Kongresi yle C) Sivas Kongresi yle D) Amasya Görüşmeleri yle 16. TBMM, kendisini milletin tek temsilcisi haline getirmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır? A) Düzenli orduya geçilmesi B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılması C) Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin meclise ait olması D) Aşar vergisinin kaldırılması 13. Osmanlı Mebuslar Meclisi nin kapatılması ve İstanbul un işgali; I. TBMM nin açılması II. Doğu sınırımızın çizilmesi III. İzmir in işgali olaylarından hangisi ya da hangilerini kolaylaşmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) l ve ll D) l, ll ve lll 17. Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli ordu gönderilmeyerek sadece Kuvayımilliye birliklerinin mücadele ettiği cephe A) Güney Cephesi B) Kafkasya Cephesi C) Batı Cephesi D) Doğu Cephesi 100 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

15 18. Türk milletinin bağımsızlık azmini dile getiren, İstiklâl Marşı hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilerek Milli Marşı mız olmuştur? A) 23 Nisan 1920 B) 1 Kasım 1922 C) 12 Mart 1921 D) 3 Mart Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması hangi antlaşmayla sağlanmıştır? A) Ankara Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 23. Yeni Türk Devleti hangi antlaşma ile bütün dünya devletlerince tanınmıştır? A) Londra Konferansı B) Ankara Antlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sevr Antlaşması 19. TBMM Hükûmeti Kars Atlaşması nı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yapmıştır? A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Sovyet Rusya 24. Atatürk, Türkiye nin bir an önce çok partili hayata geçmesini istiyordu. Bu yolla; l. Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesi ll. Hükûmet çalışmalarının denetlenmesi III. Ülkeyi ilgilendiren siyasî, sosyal, ekonomi gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlara farklı çözümler bulunması Atatürk ün yukarıdaki hedeflerden hangisi ya da hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir? 20. Mudanya Ateşkes Antlaşması yla; I. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. ll. Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalar sona erdi. III. Mondros Ateşkes Antlaşması nın geçerliliği ortadan kalktı. ilgili olarak yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) Yalnız ll C) ll ve lll D) l, ll ve lll A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve lll D) l, ll ve lll Ekim 1923 te Cumhuriyetin ilân edilmesi ile hangi alanda inkılâp gerçekleştiilmiş oldu? A) Ekonomik alanda B) Siyasal alanda C) Toplumsal alanda D) Eğitim alanında 21. Aşağıdaki sınırlarımızdan hangisi bugünkü şekliyle Lozan Barış Antlaşması nda çizilmiştir? A) Türk Yunan B) Türk İran C) Türk Irak D) Türk Suriye T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 101

16 TEST 6 Yıl Sonu Tekrar 1. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi nde alınan kararlardan biri değildir? A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. B) Her türlü yabancı işgallerine karşı konulacaktır. C) Bütün milli cemiyetler birleştirilecektir. D) Osmanlı Hükümeti ülkeyi koruyamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. 5. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonra meydana gelmiştir? A) İstanbul un İtilâf Devletleri nce resmen işgali B) Amasya Görüşmeleri nin yapılması C) Erzurum Kongresi nin toplanması D) Sivas Kongresi nin yapılması 6. Sivas Kongresi nde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmamıştır? 2. Vatan bir bütündür parçalanamaz. kararı ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Sivas Kongresi nde D) Lozan Barış Antlaşması nda A) Halifeliğin Kaldırılması B) Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi C) Bütün milli cemiyetlerin birleştirilmesi D) Temsil Heyeti nin yetkilerinin genişletilmesi 3. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki illerimizden hangisinde askerlik görevinden ayrılmıştır? A) Amasya da B) Erzurum da C) Sivas ta D) Ankara da 7. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda İtilâf Devletleri İstanbul u resmen işgal etmişlerdir? A) Sivas Kongresi nin toplanmasının B) Misak-ı Milli nin kabul edilmesinin C) Amasya Genelgesi nin yayımlanmasının D) M. Kemal in askerlik görevinden ayrılmasının 4. TBMM nin açılmasından önce Anadolu da bir hükûmet gibi görev yapmış olan kuruluş aşağıdakilerden A) Temsil Heyeti B) Kuvayımilliye C) Kuvayı Seyyariye D) Kuvayı İnzibatiye 8. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclis ince Misak-ı Milli kararlarının alınmasının sonuçlarından biri değildir? A) İstanbul un işgale uğraması B) Mebuslar Meclisi nin dağıtılması C) İzmir in işgal edilmesi D) Bazı milletvekillerinin tutuklanması 102 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

17 9. Lozan Barış Antlaşması nda Türkiye Suriye sınırı tesbit edilirken, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi esas alınmıştır? A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Ankara Antlaşması 13. Misak-ı Milli kararlarında aşağıdaki konulardan hangisi yer almamıştır? A) TBMM nin açılması B) Kapitülasyonlar C) Azınlık hakları D) Türk vatanının sınırları 10. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Muharebesi nin sonuçlarından biri değildir? A) Türk halkının kurtuluş umudunun artması B) Londra Konferansı nın toplanması C) Gümrü Antlaşması nın yapılması D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması nın imzalanması 14. Mudanya Ateşkes Antlaşması, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda imzalanmıştır? A) I.İnönü Muharebesi B) II.İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkumandan Meydan Muharebesi 15. Lozan Barış Antlaşması yla sınırlarımız dışında kalan daha sonra da kendi hür iradeleriyle Türkiye ye katılan ilimiz 11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması yla gerçekleşmiştir? A) Hatay ın Türkiye ye katılması B) Boğazlar Komisyonu nun kaldırılması C) Rusya nın TBMM Hükümeti ni resmen tanıması D) Kapitülasyonların kaldırılması 12. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra; I. İtilaf Devletleri nin Anadolu yu yer yer işgale başlaması II. İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti nin sorumluluklarını yerine getirememesi III. Anadolu da TBMM ye karşı ayaklanmalar çıkması meydana gelen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Kuvayımilliye hareketinin başlamasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III A) Kars B) Hatay C) Maraş D) Edirne Ekim 1922 de yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması na, aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? A) Fransa B) Almanya C) İngiltere D) İtalya 17. Sivas Kongresi nde seçilen Temsil Heyeti nin görevi aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir? A) Temsil Heyeti nin Ankara ya gelmesiyle B) Lozan Barış Antlaşması yla C) TBMM nin açılmasıyla D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi nin dağılmasıyla T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 103

18 18. Misak-ı Milli kararlarının ilk defa tanındığı antlaşma aşağıdakilerden A) Gümrü Barış Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Moskova Antlaşması 22. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasını çabuklaştırmıştır? A) Sevr Antlaşması nın işgalci devletlerce zorla kabul ettirilmek istenmesi B) Yeni anayasaya karşı muhalefetin oluşması C) Osmanlı Hükümeti nin de Lozan Konferansı na çağrılması D) Çok paritili rejim denemelerine geçilmek istenmesi 19. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması yla hangi cephede silahlı çatışmalar sona ermiştir? A) Batı Cephesi nde B) Doğu Cephesi nde C) Kafkasya Cephesi nde D) Güney Cephesi nde 23. Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM temsilcilerinin de katıldığı Londra Konferansı aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda toplanmıştır? A) I.İnönü Muharebesi B) II.İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Büyük Taaruz 24. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile aşağıdaki yerlerden hangisi savaş yapılmadan alınmıştır? A) Batı Anadolu B) Doğu Anadolu C) Hatay D) Doğu Trakya 20. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi laik devlet düzenine geçişin aşamalarından biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması D) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi 25. Türk milletinin, gelişmesini ve güçlenmesini sağlayacak bütün yenilikleri benimsemesi anlayışı, Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur? A) Halkçılık B) Laiklik C) İnkılâpçılık D) Cumhuriyetçilik 21. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nden sonra gerçekleşmiştir? A) Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti nin Ankara ya gelmesi B) Kuvayımilli birliklerinin oluşması C) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması D) Yunanlıların İzmir i işgali 104 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

19 TEST 7 Yıl Sonu Tekrar 1. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda laiklik, devlet sisteminde ve hukuk anlayışında yer almaya başlamıştır? A) Fransız İhtilali nin B) Sanayi İnkılâbı nın C) Kavimler Göçü nün D) Reform hareketlerinin 4. Edirne de kurulmuş olup, amacı yörenin Yunanistan a katılmasını engellemek olan milli cemiyet aşağıdakilerden A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti C) Redd-i İlhak Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 2. Milliyetçilik düşüncesi, bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. Her milletin kendi devletini kurup kendi kendini yönetmesi ni öngören milliyetçilik akımı, imparatorlukların yıkılmasına neden oldu. Milli Devletler kuruldu. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti B) Çekoslovakya C) Macaristan D) İngiltere 5. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra başlayan işgallere karşı Osmanlı yönetiminin tutumunu yansıtır? A) İşgaller karşısında direnmek imkansızdır. İtilâf Devletleri nin isteklerine boyun eğmek en doğru harekettir. B) Anadolu daki Kuvayımilliye hareketi desteklenmelidir. C) İşgallere karşı mitingler yapılmalıdır. D) İşgallere karşı silahlı mücadele derhal başlatılmalıdır. 3. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanması ndan sonra Türkler aleyhine faaliyet gösteren zararlı bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Bunları iki grupta toplayabiliriz. Biri azınlıkların kurduğu cemiyetler diğeri de milli varlığa düşman cemiyetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biridir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Mavri Mira Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Teali İslâm Cemiyeti 6. - Başlangıçta yalnızca işgal bölgelerindeki Türk kuvvetlerine verilen bir isimdi. - Daha sonra, vatanın kurtuluşunu ve bağımsızlığını, milletin fikir ve ruh birliğini anlatan bir terim olarak kullanılmıştır. Yukarıda sözü edilen terim aşağıdakilerden A) Tekalif-i Milliye B) Takrir-i Sükun C) Kuvayımilliye D) Tevhid-i Tedrisat T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 105

20 7. Amasya Genelgesi nin bir maddesinde; Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. şeklinde geçmektedir. Bu maddeyle ilgili olarak; I. Kurtuluş Savaş ımızın yönetimi belirtilmiştir. II. Yönetim şeklinin değişeceği ima edilmiştir. III. Kurtuluş için yabancı bir ülkeden yardım alınması gerektiği anlatılmıştır. 10. Aşağıdaki Devletlerden hangisi Misak-ı Milli yi diğerlerinden daha önce tanımıştır? A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Yunanistan Yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III 8. I. Kars Antlaşması II. Moskova Antlaşması III. Mudanya Ateşkes Antlaşması IV. Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi nin sonucunda imzalanmıştır? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) II ve IV 11. Atatürk bir konuşmasında; Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir demiştir. Atatürk ün Türk milletinin özelliklerini belirttiği veciz sözünde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? A) Zeki olduğundan B) Çalışkan olduğundan C) Dayanışma gücünden D) Barışçı olduğundan 9. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmeti nin Milli Mücadele içinde yabancı devletlerle yaptığı antlaşmalardan biri değildir? A) Moskova Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Sevr Antlaşması 12. Milli Mücadele yıllarında TBMM Hükûmeti ve Osmanlı Hükûmeti aşağıdakilerden hangisine birlikte katılmıştır? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne B) Lozan Barış Konferansı na C) Londra Konferansı na D) Paris Barış Konferansı na 106 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

21 13. Ermeniler, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Sevr Antlaşması nı geçersiz saydıklarını bildirmişlerdir? A) Moskova Antlaşması yla B) Kars Antlaşması yla C) Lozan Barış Antlaşması yla D) Gümrü Barış Antlaşması yla 17. Atatürk, Soyadı Kanunu nu çıkararak toplumda ayrıcalık belirten isim ve unvanları yasaklamıştır. Bu inkılâp Atatürk ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin doğrultusunda yapılmıştır? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Halkçılık 14. TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ilk resmi antlaşma A) Kars Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması 15. Mustafa Kemal Paşa; Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz. sözünü hangi olay sonucunda söylemiştir? A) I.İnönü Muharebesi B) II.İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Kütahya Eskişehir Muharebesi 18. I. Herkesin ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi II. Herkese din ve vicdan hürriyeti sağlanması III. Devletin resmi dininin olmaması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk ün Laiklik ilkesine ters düşmez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 16. I. Kuvayımilliyecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman halka baskı yapması II. Kuvayımilliye liderlerinin disiplinsiz hareketleri III. Kuvayımilliye birliklerinin Anadolu da çıkan ayaklanmalardan bazılarını bastırmaları gelişmelerinden hangisi ya da hangileri TBMM nin Kuvayımilliye yi kaldırmasına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılâplardan biri değildir? A) Din kurumlarının düzenlenmesi B) Kıyafette değişiklik yapılması C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması D) Medeni Kanun un kabul edilmesi T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 107

22 20. Atatürk, Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? A) Uygarlığın önemini B) İlerlemenin önemini C) Ailenin toplumdaki önemini D) Toplumsal kuralların önemini 23. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan biridir? A) Kabotaj Kanunu nun çıkarılması B) Medeni Kanun un kabul edilmesi C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması D) Aşar vergisinin kaldırılması 24. Kurtuluş Savaşı nda Kuvayımilliye birliklerimiz Güney Cephesi nde aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? A) Rusya B) Fransa C) Yunanistan D) Sovyet Rusya 21. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün toplumsal hayatta yaptığı en önemli inkılâplardan biridir? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Milli bankaların kurulması C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması D) Demiryollarının millileştirilmesi 25. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda gerçekleşmiştir? A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Londra Konferansı D) Gümrü Antlaşması Boğazlar komisyonu kaldırılarak bütün yetkileri Türk Devleti ne verildi. - Türkiye nin Boğazlar ve çevresinde istediği kadar asker bulundurması kabul edildi. Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Lozan Barış Antlaşması na B) Montrö Sözleşmesi ne C) Ankara Antlaşması na D) Sevr Antlaşması na 108 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

23 TEST 8 Yıl Sonu Tekrar 1. - Vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığının sağlanması konusunda, Erzurum Kongresi nde alınmış olan kararlar aynen kabul edildi. - Türk vatanının parçalanmasını önlemek için Anadolu ve Rumeli de faaliyet gösteren bütün milli kuruluşlar birleştirildi. Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Amasya Genelgesi nde B) Sivas Kongresi nde C) Balıkesir Kongresi nde D) Alaşehir Kongresi nde 5. TBMM Hükûmeti ne karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili olarak; I. Kurtuluş Savaşı için, önemli bir engel oluşturmuşlardır. II. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti nin kışkırtmaları sonucunda çıkmıştır. III. Kuvayımilliye ile takviye edilen askeri birlikler tarafından kısa zamanda bastırılmıştır. Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III 2. Mustafa Kemal in daha Sivas Kongresi nin toplanması için çağrı yaptığı günlerde ifade ettiği, İstanbul, Anadolu ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. şeklindeki görüşünü ilk kez ne zaman ifade etmiştir? A) 19 Mayıs 1919 da B) 23 Temmuz 1919 da C) 4 Eylül 1919 da D) 22 Haziran 1919 da 6. TBMM Hükûmeti ne karşı çıkan ayaklanmalara İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti de destek vermişlerdir. Bu konuda İstanbul Hükûmet ile işgalci devletlerin el ele vermelerindeki amaç A) Anadolu halkına yardımcı olmak B) İşgalleri sona erdirmek C) TBMM yi ortadan kaldırmak D) Anadolu daki milli direnişe destek olmak 3. İstanbul Hükûmeti Temsil Heyeti nin hukuki varlığını ilk defa aşağıdakilerden hangisinde tanımıştır? A) Amasya Görüşmeleri nde B) Sivas Kongresi nde C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi nde D) Londra Konferansı nda 4. - İtilaf Devletlerinin İstanbul Hükûmeti ne karşı baskılarının artması - Temsil Heyeti nin görüşleri doğrultusunda çalışan milletvekillerinin tutuklanması - İstanbul un resmen işgal edilmesi gibi gelişmelerin nedeni aşağıdakilerden A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi B) Sivas Kongresi nin toplanması C) Erzurum kongresi nin yapılması D) Amasya Görüşmeleri nin yapılması 7. İstanbul, Osmanlı Devleti nin başkenti olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti, azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktır. şeklindeki hüküm aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir? A) Lozan Barış Antlaşması B) Gümrü Barış Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Sevr Antlaşması 8. Sevr Antlaşması na göre Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler hangi devlete verilmiştir? A) İtalya B) İngiltere C) Fransa D) Yunanistan T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 109

24 9. Düzenli ordunun kurulması sırasında bazı Kuvayımilliye birlikleri devlet otoritesi altına girmek istemediler. Bu yüzden TBMM ye karşı isyan ettiler. Aşağıdaki isyanlardan hangisi buna örnek olarak gösterilebilir? A) Aznavur Ayaklanması B) Çerkez Ethem Ayaklanması C) Konya Ayaklanması D) Milli Aşiret Ayaklanması 13. Kurtuluş Savaşı nda Antalya yöresinde bulunan İtalyanlarla aramızda ciddi bir çatışma olmamıştır. Ancak İtalyanlar kısa sürede işgal ettikleri bölgelerden çekilmişlerdir. İtalyanların işgal ettikleri bölgelerden çekilmelerine yol açan gelişme A) Doğu Cephesi nin kapanması B) TBMM nin Batı Cephesi nde kazandığı zaferler C) İtalya nın İtilaf grubuna geçmesi D) Sovyet Rusya nın tarafsız davranması 10. Vatan topraklarının işgalden kurtarılması için TBMM Hükûmeti birçok devletle birçok cephede savaştı. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir? A) Güney Cephesi B) Batı Cephesi C) Doğu Cephesi D) Galiçya Cephesi 14. Kurtuluş Savaşı nda Fransızlarla aramızdaki savaş hangi antlaşma ile son bulmuştur? A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Lozan barış Antlaşması 11. Milli Mücadele sırasında Doğu Cephesi nde aşağıdakilerden hangisiyle mücadele edilmiştir? A) Fransızlarla B) İngilizlerle C) Yunanlılarla D) Ermenilerle Kars antlaşması nın imzalanması - M. Kemal Paşa ya TBMM tarafından Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesi - Ankara Antlaşması nın imzalanması Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır? A) I.İnönü Zaferi B) II.İnönü Zaferi C) Sakarya Zaferi D) Büyük Taarruz Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildi. - Kars ve çevresi, Türkiye ye bırakıldı. - Ermeniler Doğu Anadolu ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiler. Yukarıda şartları verilen antlaşma A) Ankara Antlaşması B) Gümrü Barış Antlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 16. Lozan Barış konferansı na Boğazlarla ilgili konular görülürken dahil olan ülkeler hangileridir? A) İngiltere Fransa B) İtalya Fransa C) Sovyet Rusya Bulgaristan D) Japonya Romanya 110 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

25 17. Lozan Barış Antlaşması nda Trakya da Yunanistan ile olan sınır tesbit edilirken, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi esas alınmıştır? A) Ankara Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Mondros ateşkes Antlaşması D) Gümrü Barış Antlaşması 22. Yurdumuz insanları arasında milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve güçlendirmek Atatürk ilkelerinden hangisinin temel amaçlarındandır? A) Laiklik B) Devletçilik C) İnkılâpçılık D) Milliyetçilik 23. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? 18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi nin sonucunda gerçekleşmiştir? A) Ankara Antlaşması B) Gümrü Barış Antlaşması C) Londra Konferansı D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 19. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Muharebesi nin sonuçlarından biridir? A) Kars antlaşması nın yapılması B) M. Kemal e Gazilik unvanının verilmesi C) Gümrü Antlaşması nın imzalanması D) Londra Konferansı nın toplanması 20. Kurtuluş Savaş ımız içinde son derece önemli bir yeri olan Kuvayımilliye birliklerinin görevi hangi olayla sona ermiştir? A) Hatay ın Türkiye ye katılması B) Halifeliğin kaldırılması C) İstanbul un resmen işgali D) Saltanatın kaldırılması 24. Aşağıdakilerden hangisi laik devlet düzenine geçiş amacıyla yapılan inkılaplardan biridir? A) Şapka kanununun çıkarılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Yeni Türk alfabesinin kabulü 25. Atatürk ün Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. sözü hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? A) Laiklik B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik A) TBMM nin açılmasıyla B) İzmir in işgaliyle C) Düzenli ordunun kurulmasıyla D) Mudanya Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasıyla 21. Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli ekonomik atılımlar yapılarak, Etibank, Sümerbank ve Demirçelik fabrikası gibi kuruluşların oluşturulması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Laiklik B) Mİlliyetçilik C) İnkılâpçılık D) Devletçilik T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 111

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5 8. SINIF VE ATATÜRKÇÜLÜK Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5 1. Mustafa Kemal, İstanbul'a geldiği 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin Boğazları işgal etmesi, Padişah ve Hûkümet'in umutsuzluk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 11 MYIS 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp a saldırdı. Osmanlı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cevap Anahtarı. Etkinlik - 3 B - C - A - D - E - F. Etkinlik Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D 8- Y. Etkinlik - 1.

Cevap Anahtarı. Etkinlik - 3 B - C - A - D - E - F. Etkinlik Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D 8- Y. Etkinlik - 1. Selanik Akıllı Ödev - 1 ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Aile ismi : Atatürk Adı : Mustafa Kemal Baba adı : Ali Rıza Ana adı : Zübeyde Doğum yeri : Selanik Doğum yılı : 1881 1- C 2- A 3- D 4- B B - C - A

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz.

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR NotCopy Yayınlarının izni dahilinde paylaşılmıştır Başarılar dileriz 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. 2- Dil,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı