sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi"

Transkript

1 A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI

2 Ç NDEK LER Do unun Mevlana sından Batının Rûmi sine Yeter Demir Ne Varsa Onda Var Hüsnü Yavuz Aytekin Gönül Üzeriden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı Zeynep Kaya Mevlâna Celaleddini Rumi (Biyografi) Sümeyye Kocamaz Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî sini nasıl anlatıyor? lhan Bilgü Batı Dünyasının Mesnevî le Tanı ması Yrd.Doç.Dr. Nuri im ekler Hz. Mevlana Ve Konya Enes Bayraklı Ulvi Alacakaptan la Tiyatro Üzerine Röportaj Victor Hugo Bülent Esin Mevlana nın Eserleri A a ıdan Küreselle meye lk Adım Burçin Esin Tutulan Rüya... El-hamrâ Onur im ek Evet, Geldiler Ve Kaldılar Ünal Koyuncu Sparta Mahmut Bülbül Son Ülke Mesnevi`nin ilk Onsekiz Beyti Yazıların hukuki sorumlulu u yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

3 sabah ülkesi editörden Sahibi Islamische Gemeinschaft Milli Görü IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender O uz Üçüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, Stellv. Vorsitzender Genel Yayın Yönetmeni Yakup Geçgel Yazı leri Müdürü Yeter Demir Yayın Kurulu Abdülgani Karahan Ali Aziz Do u Dr. Burçin Esin Bülent Esin Enes Bayraklı Hüsnü Yavuz Aytekin Ünal Koyuncu Yeter Demir Yusuf Dursun Yusuf Kocamaz Zeynep Kaya Layout musdi Baskı Yavuzsöhne-Duisburg rtibat Boschstrasse Kerpen Almanya Yıllık Abone ücreti: 59,- EURO Jahresabonnement: 59,- EURO IGMG Genel Merkez üyeleri ücretsizdir. Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Sabah Ülkesi Dergisi adet basılıyor olup: Türkiye, Bosna-Hersek, Lichtenstein, Mısır, Avusturya, sviçre, sveç, Norveç, Danimarka, Kanada, Amerika Birle ik Devletleri, Avustralya, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa, ngiltere ve talya ya da ıtılmaktadır. Her gün bir yere konup göçmek, akarsu gibi bulanmamak, donmaktan kurtulmak ne ho tur. Dün de geçti düne ait söz de dün gibi gelip geçti. Bugün yeni bir söz söylemek gerek. Mevlana gibi Bugün yeni bir söz söylemek gerek. diyerek dergimizin on ikinci sayısıyla herkese yeniden yeni bir Merhaba, Bildi imiz üzere UNESCO 2007 yılını Mevlana Calâleddin Rumî nin 800. do um yılı olması hasebiyle Mevlana yılı olarak ilan etmi tir. Çünkü Mevlana da Batının ve Do unun muhtaç oldu u de erler mevcuttur. Dü ünce tarihimizde piramidin zirvesinde olan Mevlana yı günümüze ta ıyan, ça lar ötesine adını duyuran; zahiri âlemde gördüklerini batını bir potada slam ahlakıyla eritmesiydi. Mevlana yı kapa a ta ıdı ımız dergimizin bu sayısında yo unlu una ra men bizleri kırmayarak yazısını payla an Yrd. Doç. Dr. Nuri im ekler Bey in (Selçuk Üniversitesi Mevlâna Ara tırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) Batı nın Mesnevi ile Tanı ması yazısını okuyacaksınız. Bizdeki tiyatrocular bile farkında de il ama geleneksel tiyatronun yerel unsurları günümüz tiyatrosunun aramak oldu u eylerdir. Ama bizde uzun süredir bir eyin de erli olabilmesi için illa batıdan gelmesi gereklidir. Bu bakımdan kendi içimizdeki, özümüzdeki eyin farkında olmuyoruz ço u zaman. diyen Ulvi Alacakaptan Bey ile tiyatro üzerine yaptı ımız röportajımızı sunuyoruz sizlere. Herkesi az zan-i hud yar-i men Az durun-i men necusi esrar-i men Diyen Mevlana nın günümüzde yanlı yorumlandı ını anlatan Do unun Mevlana sından Batı nın Rumi sine adlı yazıyı ve Manası hiç dü ünülmeden dillere pelesenk edilen Mevlana nın hümanist oldu u lakırdısının cevabını Fihi ma fih kitabında, hazreti Mevlana nın insan üzerine yaptı ı bazı mülahazalarda bulabiliyoruz. diyen Yavuz Aytekin in Ne Varsa Onda Var yazısını payla aca ız sizlerle. stanbul Green Park Hotel de yapılan, Türkiye de kadın odaklı çalı an sivil toplum kurulu larının 7 yıldır düzenledi i kadın bulu ması programlarından Küresel tehdide kar ı bölgesel kadın dayanı ması adlı programı Burçin Esin den okuyaca ız. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî sini nasıl anlatıyor? yazısıyla lhan Bilgü, Mevlana nın biyografisiyle Sümeyye Kocamaz, Gönül Üzerinden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı yla Zeynep Kaya, tasavvuf musikisiyle Emre Karali, Konya ehir yazısıyla Enes Bayraklı, Mesnevi nin ilk on sekiz beyitinin tercümesiyle Yusuf Dursun, Viktor Hugo nun biyografisiyle Bülent Esin, El- Hamra Sarayı ile Onur im ek, Sparta 300 ile Mahmut Bülbül ve her sayımızda oldu u gibi kitap tanıtımlarımızla beraberiz. Yaz aylarının sıcak atmosferini ya adı ımız u günlerde herkese iyi tatiller dile iyle yi okumalar O na emanet sayý12/2007 3

4 4 sayı13/2007

5 DO UNUN MEVLANA SINDAN BATININ RÛM S NE Ya am ve fikirleriyle insanlı a yön veren, sadece ya adıkları ça da de il, dü üncelerini ça lar ötesine duyurabilen mümtaz ahsiyetler vardır. Zamanın ba döndürücü hızlılı ına ra men isimleri unutulamamı bu ahsiyetler hala dünyayı kucaklamaya devam etmektedirler. Yunus Emre nin bir iirinde dedi i gibi Her gün yeniden do arız Bizden kim usanası yargısınca günümüzde de ya amaya devam eden slam dü ünürlerinden Mevlana da bu ahsiyetlerin ba ında gelir. Her gün bir yere konup göçmek, akarsu gibi bulanmamak, donmaktan kurtulmak ne ho tur. Dün de geçti düne ait söz de dün gibi gelip geçti. Bugün yeni bir söz söylemek gerek. diyen Mevlana yı her dem yeniden ya atan, onu yeni kılan neydi? Mevlana nın hayatına baktı ımızda di er sufilerde oldu u gibi tavrının evrensel bir yakla ımda oldu unu görürüz. Mevlana nın evrensel tavrı günümüzde hümanizm kavramıyla senkretik bir yakla ımla ele alınıyor. nsancılık, insanları sevme ülküsü anlamında bilinen ve kullanılan hümanizm, aslında skolâstik dü üncenin hâkim oldu u ortaça Avrupa sında kilise ve ruhban sınıfına kar ı tepki olarak do mu tur. Bu tepki ile hümanizm, dü ünce ve sorgulamayı elinde bulunduran kilise ideolojisine kar ı insana ki isel özgürlüklerini vererek, ona birey oldu unu yeniden hatırlatır. Sayı13/2007 5

6 manını kaybeden bir ça ın dini. Sözünü dinletmek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda. Marksizm den egzistansiyalizme kadar Avrupa nın tüm dü ünce akımları hümanist. Kavramdan çok kılıf; kelime de il bukalemun: demokrasi gibi, sosyalizm gibi. Hümanizm genç bir kavram, batı dillerini 1850 den sonra fethetmi. Ama müsta riplerimiz hemen benimsemi kelimeyi, onlara göre Yunus lar, Mevlana lar, Hacı Bekta Veli ler su katılmamı birer hümanist. Hümanizm nedir, kimsenin tarife yana tı ı yok. Kelimenin iki ayrı manası var: Antikite hayranlı ı. 16. asır Avrupası için bir kaçı, bir meçhulü arayı tı hümanizm. Bir egzotizm, bir yeni boyut ihtiyacı. Kilisenin yasaklarından kurtulmak isteyen Orta Ça insanı Eski Ça edebiyatlarına kaçtı. Ferdi cemaat içinde eritmeyen paganizm, hürriyetti, direni ti Filhakika hümanizmin ikinci manası insanlık dinidir. Kilisenin abesleriyle bunalan serazat zekalardan kimi, tabiatta tanrı yoktur, tanrıyı yaratan insandır. Toplum kendi de erlerini gök kubbeye aksettirmi, be eriyi ilahile tirmi tir, dedi; kimi, insanlı ı kurtaracak tek kılavuz ilimdir ; ne Rab ne ibad. Cemil Meriç in bu vurucu açıklamalarında yola çıkarak dü ündü ümüzde insanları hiçbir ayırım yapmadan seven Mevlana hümanist olamaz. Çünkü Mevlana bütün Müslüman sufiler gibi insanları yaratanından ötürü sever. nsanı Tanrı ya muhtaç ettirmeyen batı kaynaklı hümanizmdeki sevgiyle çok farklı bir yerdedir bu sevgi. Mevlana insanları severken ekil aramıyor sadece öz üne iniyor ve bunu yaparken sadece Kur an-ı Kerim i örnek alıyor. Kur an-ı Kerim Tin Suresi nde insanın en güzel ekilde yaratıldı ını ifade eder. Canım bedenimde oldukça Kur an ın kölesiyim. Tanrı nın seçkin peygamberi Muhammed in yolunun topra ıyım. Kim benden bundan ba ka bir söz naklederse, o sözden de bezmi im ben onu söyleyenden de. diyerek Kur an ve peygamberin izinden gitti ini belirtir. Mesnevi sinin ba ında öyle söyler: Herkesi az zan-i hud yar-i men Az durun-i men necust esrar-i men (Herkes kendi zannınca benim dostum oldu, çimdeki gizimi hiç mi hiç aramadı). Bu beyite kar ılık Mesnevi deki bulunan Karanlıktaki fil adlı hikâyeye bakalım: Hintliler halka göstermek amacıyla geceleyin bir fil getirdiler. nsanlar fili çok merak ettikleri için hemen içeriye girdiler ama karanlık oldu u için fili ancak elleriyle yoklayabildiler. Birinin eli hortumuna ili ti ve dedi Bu hayvan koca bir olu a benzer. Ötekinin eli kula ına vardı ve dedi ki Hayır, bu hayvan koca bir yelpazeye benzer. Baca ına dokunan ki i ise Hayır, bu bir sütuna benzeyen varlıktır. Filin sırtına çıkan ise, Geni bir tahta benzeyen bir hayvandır bu dedi. Herkes kendisinin his etti i gibi fili algıladı. Fakat e er ellerinde bir lamba olsaydı hepsi de gerçe i görebilirdi. te bu maddi akıl (aklı cüz) de öyle aldatıcıdır. On sekizinci beytinde Mevlana öyle der: Derneyabıd hal-i puhta hiç ham Pes suhan kuta bayıd vessalam. (Eren ki inin halinden ham olan anlamaz, Öyle ise, sözü kısa kesmek gerek, vesselam). Mevlana nın bu beyitlerinden herkes tarafından anla ılamayaca ını lakin insan-ı kâmilin bunu öz bir ekilde anlayaca ını vurgular. Molla Cami, söyle naklediyor: Mevlana ya dü manlık güden Konyalı Siraceddin e Mevlana nın: Ben yetmi iki milletle beraberim dedi ini söylediler. Siraceddin de düsmanligindan, Mevlana yi huzursuz etmek ve kısmetten dü ürmek niyetiyle, yakınlarından olan bir âlime ona gönderdi. O âlim, Siraceddin in talimatına göre, büyük bir kabalık içinde Mevlana ya sen böyle mi söyledin, diye soracak, ayet ikrar ederse edep dı ı sözlerle incitecek, insanlar arasında mahcup edecekti. O âlim, Mevlana nın huzuruna geldi ve sordu. Sen yetmi iki milletle beraberim diye söyledin mi? Mevlana da cevaben: Evet demi im deyince, o âlim a zına geleni söyledi, a ırı derecede ileri geri konu tu. Mevlana tebessüm ederek dedi ki: Senin bu söylediklerine ra men, seninle de beraberim. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı de ildir, Yüz kere tövbeni bozmu olsan da yine gel... Yine Mevlana yı hümanist akımının içinde oldu una kanıt gösterilen rubailerden birisi olan bu rubainin aslında Mevlana ya ait olup olmadı ı ihtilaflıdır. Bütün bu ihtilafları bir kenara bıraksak bile, Mevlana nın burada yaptı ı evrensel ça rı slam ın yapısına zıt dü mez. Çünkü Mevlana bu ça rısında Allah (c.c) ın rahmetinin çok geni oldu unu vurgulamı ve slam ın sınırlarını çi nemeden putperestleri, Mecusileri ve kâfirleri evrensel olan hak din slam a davet etmi tir. Kendisine a kla 6 sayı13/2007

7 ba lanılan Allah, monoteist dinlerdeki yüce yaratıcıdır. Lakin Batı dünyası slam diniyle ilgili herhangi bir malumata sahip olmadan, onun iirlerini ve hikâyelerini kendi kültüründen yola çıkarak kendi dünyasında anlamaya çalı ıyor. Fakat Hz. Mevlana bir Müslümandı ve onun Müslüman olarak söyledikleri Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte yanlı kabul ediliyordu. ABD nin önde gelen üniversitelerinden Cornell de Mevlana Celal eddin-i Rumi nin 800. do um yıldönümü münasebetiyle yapılan programda Chicago Katolik Birli i Ö retim Üyesi Profesör Scott Alexander, Mevlana yı anlatan bir konu masında; Mevlana nın Batı dünyasında yanlı tanıtıldı ının altını çizerek Mevlana nın ö retisinin temelini slami ana kaynaklardan aldı ını belirtti. Alexander, Mevlana nın sanki slam ile ilgisiz New Age dinleri tarzı bir ekol gibi sunuldu unu bunun ise Mevlana ö retisine ve slam a kar ı bir saygısızlık oldu unu vurguladı. (1) Mevlana bir rubaisinde de; Kafir de sensin, küfür de sensin, sen ikisinden de betersin. Mümin de sensin, iman da sensin, sen ikisinin de ba ısın (Firûzanfer, Rubaiyat. 1940) diyerek insanın hem küfrün hem de imanın kayna- ı olabilece ini vurgulamı tır. Bir Sema meclisinde Mevlana, Sema etmektedir. Birdenbire Hıristiyan sarho Sema ya girer. O sarho heyecanlar göstererek Mevlana ya çarpmaktadır. Bunun üzerine dostlar o sarho u incitirler. Mevlana, o sarho u incitenlere hitaben, arabı o içmi tir, sarho lu u siz ediyorsunuz buyurur. Dostlar, o sarho u tanıtmak için cevaben, Tersadır (Hıristiyan) dediklerinde, Mevlana, tersanin di er, korkak ve korkan, manasını ima ederek; O tersa (korkar ve korkan) ise siz niçin de ilsiniz? der ve dostları, yaptıkları hatadan dolayı özürler dilerler. Hiçbir kafiri hor görmeyin. Olur ya, müslüman olarak ölebilir. Ömrünün sonundan ne haberin var ki ondan tamamiyla yüz çeviriyorsun. diyerek insanlara bizim hüküm veremeyece imizi söyler. te Mevlana nın, Mesnevi nin ı ıklarını Batıya çeken sır tevhid inancından kaynaklanan evrenselliktir. Sayı13/2007 7

8 NE VARSA ONDA VAR Hüsnü Yavuz Aytekin Men bende-i kur anem eger can darem Men hak-i rah-i Muhammed Muhtarem Eger nakl koned cüz in kes ez güftarem Bizarem ez u vez an sühan bizarem (1) Hz. Mevlana nın ebedi âleme do u unun yedi yüzüncü sene-i devriyesini idrak etti imiz u günlerde, dünya da yürütülen çok sayıda faaliyetlere ahit olmaktayız. nsanlı ın kendisi ile bu kadar me gul oldu u zatın kim oldu u meselesini, de il bir dergi makalesine, bir kitaba dahi sı dırdı ını iddia edebilen bir akl-ı evvel kimse de tanımadım. Bilakis Mevlana ile hemhal olan, ömürlerini Mevlana yı anlamaya ve ona yakla maya çalı an zevat-ı kiramın beyanına dayanarak, bunun imkân dairesi içerisinde olmadı ını söyleyebilirim. Söz tam burada iken, sohbetinde bulunma erefine nail oldu um Mevlana a ı ı bir Allah dostunun da veciz bir sözünü iktibas etmekten geri duramayaca ım. Allah dostlarının hayatı bir ömre sı dırılamayacak kadar büyüktür. Bunu rasyonel dü ünceye sahip bir kafanın anlaması gayet zor, belki de muhaldir. Lakin Hak Teala nın kendilerine bah etti i bereketli ömürlerinin meyveleri olan eserlerine (gerek sayı, gerekse nitelik bakımından) etraflıca bir göz attı ımızda her birerimizin görebilece i kadar açıktır bu. Kimi zevat-ı kiramın büyülüklerinin a ikârlı ını tespit ve teyit etmekle beraber, onlarla kurabilece imiz münasebetlere engel te kil eden kimi tavırlarımızı da itina ile gözden geçirme zaruriyeti ile kar ı kar ıya bulunmaktayız. Mevlana Hazretleri ba ka insanlarla beraber, muayyen bir ça da ya amı, onlar ir at etmi büyük bir Allah dostudur ve çokça söylenildi i gibi hümanist de ildir. O üzerinde seyretti i yolun hangi yol oldu unu en veciz ifadesi ile yukarıda iktibas etti imiz iirinde beyan eylemi lerdir. O, Resulullah efendimiz gibi insanlarla bir arada ya amı tır. Bu zühde engel de ildir. Çünkü zühd Mevlana hazretlerinin nazarında dünyadan yüz çevirmek, taat ve ahirete teveccüh etmektir. (2) Bu ise ancak ilimle mümkün olmaktadır. Zahidin sürekli cehdetmesi ve kendisine ne yapmalıyım diye sorması dahi hep ilimdir. Bir zahid onun için aynı anda hem alim, hem de zahiddir. Bu da bir alim yüz zahidden iyidir sözünü teyit etmektedir. Burada Mevlana bir ilimden daha bah- 8 sayı13/2007

9 setmektedir ki, onun seviyesi ve de eri adı geçen tür ilimler kat kat yukarıdadır. Bu Allah ın diledi ine bah- etti i bir ilimdir. Di er birçok veliler gibi, Mevlana hazretleri de bizlere bazı eserler bırakmı tır. Bunların en çok tanınanlarına örnek olarak, Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihi ma fih verilebilir. Mesnevi ve Divan-ı Kebir manzum eserlerdir. Beyit sayısı Mesnevi de takriben yirmibe bin, Divan-ı Kebir de ise ellibin kadardır. Fihi ma fih ise Mevlana hazretlerinin sohbetlerinin o lu Sultan Veled yahut ba ka ahıslar tarafından kaleme alınması ile meydana gelmi tir ve nesirdir. Eserin dili Farsçadır, açık bir dille yazılmı tır. Bu veçhile okunması ve anla ılması -nisbeten- daha kolaydır. Tasavvufi diye tavsif edebilece imiz di er eserler gibi, Fihi ma fih de bir takım donanımları zorunlu kılmaktadır. Bu da en yalın ifade ile tasavvufun kendine has lisanına sahip olmak demektir. Zira fihi ma fih e rengini veren unsur tasavvuftur. Bu zaviyeden bakılarak insanlık, din, dünya, ahiret a k gibi mevzuları içermektedir. Kimileri çok çalı ıp ter dökmek zorunda kalır, kimileri de Allah dostlarının nazarına mazhar olarak vuslat menziline varırlar. Ez cümle, maksada eri mek için bir yol gösterici, bir mür id arttır. Hz. Mevlana bizlere bir rehber, bir mür iddir. Öyle ki, yeryüzünün her tarafından insanlar akın akın ziyaretine gelmekteler, mesnevi ırma ına dü en saman çöpleri gibi kendilerini teslim edip suyun akı ına, din denizine akmaktalar. Hala Ben bu canı ta ıdıkça Kur an ın bendesiyim Ben o Muhammed Muhtarın aya ının tozuyum E er birisi benden bundan ba ka bir ey naklederse Ondanda, o sözdende ikayetçiyim 2. Fihi ma fih, Mevlana, MEB yayınları (çev. Meliha Ülker Anbarcıo lu), stanbul, 1990, S a.g.e, S. 100 Manası hiç dü ünülmeden dillere pelesenk edilen Hz. Mevlana nın hümanistli i lakırdısının cevabını Fihi ma fih te, Hz. Mevlana nın insan üzerine yaptı ı bazı mülahazalarda bulabiliyoruz. nsan, Allah ın bütün sıfatlarına mazhar kılınan tek varlıktır. Onun cemalinin aynası olması münasebeti ile de her ey ondadır. nsan Hz. Mevlana ya göre sosyal bir varlıktır ve yalnız olmamalıdır. Ona göre ruh topluluklarının büyük eserleri olmaktadır, bu eserler insan tek iken ortaya çıkmazlar. badethanelerin yapılmasının manası, insanların oraya toplanması ve dolayısıyla Allah ın rahmetinin artmasıdır. Evlerin ayrı ayrı olmasının manası ise insanların kusurlarının, ayıplarının setredilmesidir. Kabeyi ziyaret etmenin zorunlulu u ise de i ik ülkelerden, memleketlerden insanların gelip orada toplanmalarıdır. (3) Akıl tek ba ına yeterli de ildir Hz. Mevlana nazarında. Hatta aklı önceledikleri için filozoflara kar ı çıkmı tır. Duyguları da dikkate almak gereklidir ona göre. nsan gördü ü ve i itti i de il, görmedi i ve i itemedi i eylere â ık olur. Gerçek a kta ise a ktan ba ka ne varsa yasaktır. Bütün maddi ve manevi sevgilerin hepsi aslında Allah ı tanımak ve bilmektir. lim Allah ı tanımak için istenir. Âlimin gayesi sahibi olaca ı ilim vasıtası ile kendini tanımak, hakikate ula mak olmalıdır. Zira kendini tanıyan rabbini tanıyabilir. E er insanda ilim tastamam olsaydı ve bilgisizlikten eser olmasaydı, insan yanardı. Bu nazar ile bakıldı ında bilgisizlik bilgiye nazaran daha makbuldür. Zira varlı ın devam etmesi için arttır. Veliler ve nebiler, efendimizin ölmeden önce ölünüz kavlince ölüm onlara gelmeden ölmü lerdir. Varlıklarından eser kalmamı tır. Allah onları kendi sıfatlarıyla halka görünmeleri için vücuda getirmi tir. Sayı13/2007 9

10 Gönül Üzeriden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı Zeynep Kaya Sema; 1200 yıllarda Hz. Mevlana ile ba layıp 2000 li yıllara kadar devam eden mevlevi külliyatının bir nev idir. Kelime olarak i itmek manasına gelir. Türk tarihinin, kültürünün ve inanı ının âlâ bir aynası halindedir. Nedir sema? Neyi i itmektir? Kâinattaki ortak sesi i itip, duyup, ona uyup bütün bir varlıkla Allah ı zikretmektir sema. Zakirin kendini unutup Mevla ile bütünle mesidir. Bir anlamda kendinden geçip dönmesidir. Çünkü sema, â ıkların Allah c.c. ile bulu ma halidir. Kullu u idraktir. Bir a k ve cezbe halidir. Semazenlerin gıdası olan a kın çark halidir. Semazenler yedi ana bölümden olu an sema sırasında adeta Miraç ederler, giderler gelirler. Orada olmak, zikri seyretmek bile bu manevi yolculuktan payidar olmak anlamına gelir ki her ziyaretin bir kar ılı ı vardır. Semazenler sahneye çıkmadan evvel orda olmayı hak etmek zorundalar. Bunun için kat ettikleri yol me akkatlidir. Yükseli kolay de il. Ehil olabilmek için terbiye ve a k merdivenlerini birer birer tırmanmak arttır. Nefis ile girilen mücadelede zafer gereklidir. Dersler ve kurallar çok önemli. Aslında Hz. Mevlâna zamanında sema icra etmek için uyulması gereken belli kurallar yoktu. Sonraları Osmanlı döneminde Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanından ba layarak tekkelerin kapatılmasına kadar olan zaman- 10 sayı13/2007

11 da Mevlevi tekkeleri adeta maddi ve manevi açıdan birer akademiye çevrilmi tir. Artık yeti ecek ki iler ara tırılır, akrabaları bile incelenirdi. Ne kadar me akkatli bir yola çıktı ını bilen ve devam etmek isteyenlerin dervi kontrolünde tekkede nefsi ve fıtri zayıflıkları tespit edilir ve nevniyazlar bunlardan arındırılırdı. Farz ve sünnetlerin dı ında yapılan nafile ibadetlerle tefekkür, hulut, uzlet, riyazet, korku, ümit, hayâ, ükür, sabır, rıza, niyet, azim, hedef, yakin, fakr gibi derin mevzularda manevi e itimini de tamamlayan nevniyazın artık bir semazen oldu u icazeti verilirdi. Hata yada yanlı yapan bir Mevlevi ise durumuna göre uyarılır, hırkası, sikkesi alınır daha da kötüsü kendisine yol verilebilinirdi. Her hareketin belli kurallarca ifa edildi i, her hareketin sindirildi i, manevi bir olgunlu un art oldu u Mevlevilikte dervi lerin üzerinde hiç bir alamet olmasa dahi insanlar arasında hemen fark edilirlerdi. Çünkü oturma-kalkma, yeme-içme, konu ma gibi davranı ları kemal-i edeple ö renir ve öyle ya arlardı. Peki, dönmek neden? Dönen dünya ile en küçük yapı maddesi ve onun ekillendirdi i her varlı ın aynı hareketi yaptı ını dü- ünürsek dönmeyi varlı ın temeline koyabiliriz. nsan da hem bünyesindeki hareketle hem çevresindeki hareketle döner. Özüne döner. Aslına döner. Kullu una döner. nsanın dönmesini di er varlıkların dönmesinden ayıran özellik onun akıl sahibi olmasıdır. Akıl sahibi insan içindekilerle, dı ındakilerle bir olup dönmeye ba larsa kendi ba ına dönen âlem, insanla beraber dönmeye ba lar. Semaya ahit olanlar olu an bu manevi dalgalanmanın etkisinde kalırlar. Sema safa, cana ifa, ruha gıdadır Gösteri usullerin nizamında semahanelerde semazenler tarafından sunulur. Sema sırasındaki müzi i Mutrıp diye adlandırılan grup icra eder. Hz. Mevlana nın eserlerinden alınan ve mevleviler tarafından bestelenmi eserler e li inde sema yapılır. Hatta Mevlevi ayinlerindeki müzik, dünyada sufi müzi i alanında büyük ilgi görüyor. Bir sema yedi bölümden olu ur. Gösteriyi izlemeden önce bölümlerin ne anlama geldi ini bilmek yeme- i yemeden evvel pi irmek gibidir. Bölümleri kısaca aktarayım: Birinci Bölüm: lâhî a kı temsil eden Peygamber Efendimizi metheden Itrî nin besteledi i bir ma t ile ba lar. Buna Na t-ı erîf denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki bütün Peygamberleri ve hepsini yaratan Allah ı methetmek demektir. kinci Bölüm: Bu methiyeden sonra bir kudüm darbesi duyulur. Bu vuru Allah ın (C.C.) kâinatı yaratı ındaki Kün=Ol emrini temsil eder. (Kur. Ker. S. 36/A:82) Üçüncü Bölüm: Üçüncü bölümde ise Her eye can veren Nefesi nefhayı lâhiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur. Dördüncü Bölüm: Bu, Semazenlerin birbirine üç kere selâm vererek, bir pe revle dairevî yürüyü üdür. ekilde gizli ruhun ruha selâmıdır. Semazenler birbirine üç kez selam vererek pe rev e li inde daire eklinde yürüyü e geçerler. Be inci Bölüm: Sema töreni 4 Selâmdır. Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate do ar. Kollarını ba lıyarak bir rakamını temsil eder böylece Allah ın birli ine ahadet eder. eyh Efendi nin elini öperek Sema ya girme izni alır. Sema ya ba lar. Altıncı Bölüm: Sema töreninin 6. bölümünde bilhassa Me rik de Allah ındır, ma rib de Hangi tarafa dönerseniz, Allah ın yüzü oradadır. Çünkü Allah Vasi dir, Âlim dir Bakara S Ayet inin okundu u Kur an-ı Kerim tilâvetiyle devam eder. Yedinci Bölüm: 7. bölümde Sema töreni, bütün Peygamberlerin, ehitlerimizin ve bütün inananların ruhları için okunan bir fatiha ve devletimizin selâmeti için bir dua ile son bulur. Sikke nefsin mezar ta ını, tennure nefsin kefenini, üstteki hırka ise nefsini temsil eder. Semazenler semahaneye girdiklerinde tam kar ılarında eyh Postu bulunur. Postların derecelerine göre renkleri vardır. Kırmızı renginde olan post Allah a kavu mayı, varolu u simgeledi i için en büyük makamdır. Semazenler ve mutrıp, eyp Postunu selamlayıp gösteriye ba lamak üzere yerlerine geçerler. Semaya ba lanırken ilk önce nefis anlamına gelen hırka çıkarılarak manevi temizlik yapılır. Allah ta yok olu u vurgulayan semada, semazenlerin çapraz ba lı kollarıyla duru u tevhidi gösterir. Daha sonra iki yana açılan kollar dönen alemi, dönerken kucaklayı tır. Semazenler gökyüzüne dönük sa eli ile Allah tan aldı ını yeryüzüne dönük olan sol eli ile halka da ıtır. Semazenin sol aya ı sabit bir ekilde, vücudunu döndürmesi Çark dır. Çark ile dönen dervi in Mevla ile bütünle mesinden, a kından ve samimiyetinden etkilenmeyecek göz var mıdır? Vakti eriflerimiz hayrolsun. Hayırlar fetholsun. erler defolsun. Allah ı azimü an ismi zatıyla Kalblerimizi pür nur kılsın. Demler safalar ziyada olsun. Dem Hz. Mevlâna Sırrı Cenabı ems Keremi imamı Ali efaati Muhammedin nebiyyin Hu diyelim Hu Sayı13/

12 B YOGRAF MEVLÂNA CELALEDD N RUM de Belh ehrinden ayrılmı lardır. Öncelikle Ni apur beldesine gitmi lerdir. Me hur eyh Feridüttin Attar ile burada kar ıla mı lardır. Küçük Celaleddin burada dikkatleri üzerine çekmi tir. Feridüttin attar hazretleri Mevlana Celaleddini Rumi hazretlerinin hazinelerini fark etmi ve ona Esrarname isimli eserini hediye etmi, Mevlana hazretlerinin ileride gönüllerde büyük bir ate yakaca ınıda belitmi tir. Sümeyye Kocamaz Mevlânâ Celaleddin-i Rumi hazretleri 30 Eylül 1207 tarihinde günümüzde Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresinde, Belh ehrinde dünyaya gelmi lerdir. Kendisine duyulan hürmet ve saygıdan ötürü Mevlana ismi Anadolu ya yerle ip burada ya adı ı için de Rumi ismi verilmi tir. Babası Sultânü l-ulemâ adı ile anılan Bahaeddin Veled, annesi ise zamanın Belh Emiri Rükneddin in kızı Mümine Hatun dur. Belh ehri bir çok alimin bulundu u bir beldeydi. Rivayetlere göre Hz. Muhammed sav. Bu ehirdeki alimlerin rüyasına girmi, ve onlardan Bahaeddin Veled hazretlerine bundan böyle Sultânü l-ulemâ diye hitap etmelerini istemi ti, bu rüya kırkbir ki i tarafından görülmü, ve Bahaeddin Veled hazretlerine bundan böyle alimlerin alimi anlamına gelen bu isim verilmi tir. Sultânü l-ulemâ yakla makta olan Mo ol istilası ve bazı siyasi olayların ardından Belh ehrinden ailesiyle beraber göç etmeye karar vermi ve 1212 ya da 1213 senelerin- Ni apur dan sonra Sultânü l-ulemâ ve ailesi önce Ba data burdan da hac vazifesini yerine getirmek üzere Arabistan a yönelmi lerdir. Dönü tede birçok Anadolu beldesini gezmi ler, ancak sonunda uan Karaman olarak bilinen Larende beldesine yerle mi lerdir. Burdaki ikametleri yedi yıl sürmü tür. Larende de Celaleddin hazretleri 18 yasında Semerkand lı Lala erafettin in kızı Gevher hatunla evlenmi ve Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi isimli iki erkek çocu u olmu tur. Yıllar sonra Gevher hatunu kaybeden Mevlana hazretleri bir çocuklu dul bir hanım olan Kerra Hanım ile evlenmi ve Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki o lu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya gelmi tir. Mevlana hazretlerinin ailesiyle birlikte Anadolu ya göç ettikleri bu yıllarda, Anadoluya Selçuklu Devleti hakimdi. Alâeddin Keykubâd devlet hükümdarıydı ve Konya bu büyük devlete ba kentlik eden, çok de erli alimlerin, sanatkarların ya adı ı ve bir çok sanat eserinin bulundu u bir ehirdi. Alâeddin Keykubâd alimlere çok önem veren bir hükümdardı ve Sultânü l-ulemâ Bahaeddin Veled i defalarca Konya ya ça ırmı tı. 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile Konya ya gelen Sultânü l-ulemâ burada görkemli törenlerle kar ılanmı tı. Rivayetlere göre Alâeddin Keykubâd Sultânü l-ulemâ nın ne elini ne de aya ını öpmü, bilakis atının üzengisini öperek kendilerine olan sevgi ve hürmetini göstermi tir. Sultânü l-ulemâ ve ailesi Konya da Altunapa Medresesi ne yerle mi lerdi. Ba ta hükümdar olmak 12 sayı13/2007

13 üzere Konya nın tüm ileri gelenleri Sultânü l-ulemâ ya çok büyük hürmet gösteriyorlar ve birer birer müridi oluyorlardı. Bahaeddin Veled 1231 senesinde Konya da vefat etmi ve Selçuklu Saray ında gül bahçesi diye anılan yere defnedilmi tir. Babasının vefatından sonra müridlerin ve hükümdarın yo un ısrarları ve babasının vasiyetinin üzerine Mevlana hazretleri plikçi Medresesin de vaazları, dersleri ve fetvaları vermeye ba ladı. Bir müddet sonra Tirmizli Seyhit Burhaneddin Muhakkik hazretleriyle görü meye ba layan Mevlana hazretleri Tirmizi tarafından birçok alanda sınavlara sokuldu. Bu sınavları ba arıyla geçen Mevlana hazretlerine, babasının eski bir ö rencisi olan Tirmizi hazretleri, Mevlana ya babasının yolundan yani gönül yolundan gitmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Mevlana hazretleri dokuz yıl süren bu süreçte Burhaneddin Muhakkik Tirmizi ye müridlik etti ve ancak bu ekilde babasının gerçek varisi olaca ını da idrak etmi bulundu. Mevlana Celaleddini Rumi hazretleri Halep te ve am da medrese e itimini tamamladı. Ardından Konya da üç kez hocası Tirmizi nin gözetimi altında çile çıkarttı ve riyazete ba ladı. Bu dönemden sonra hocası artık bir semada iki güne olmaz dercesine Kayseri ye dönmek istiyordu ancak Mevlana hazretleri onu bırakamıyordu. Rivayetlere göre ö rencisinden habersiz Konya dan ayrılmak isteyen Tirmizi hazretleri atını Kayseri ye do ru sürmeye ba layınca atı tökezleyip dü mü, bunun üzerine Mevlana Celaleddin hazretlerine giderek kendisini bırakmasını istemi tir. Tirmizi Konya ya bir gönül aslanı gelecek bense bir din aslanıyım biz birbirimize a ır geliriz diyerek Konya dan ayrılmı tır. Ne var ki Mevlana bu ayrılı a dayanamamı tır. Kitaplarında da sık sık hocasından bahsetmektedir. Mevlana hazretlerinin hayatının ku kusuz en çok yazılıp çizilen ve merak edilen kısmı asıl adı emsettin Muhammed Tebrizi olan Tebrizli ems le geçen bölümdür. Mevlana hazretleri ve ems in arasındaki gönül ba ını anlamaya böyle bir muhabbetten nasibini alamamı kimselerin gücü yetmemi, gerek o dönemde gerekse günümüzde iftira boyutuna gelen yorumlar yapılmı tır. Tebrizli ems in bir aradı ı vardı, gönlü bunu Konya da bulaca ını söylemi ti ve bu niyetle Konya ya varmı tı. ki gönül dostu çok geçmeden birbirlerini bulmu lardı. Süresi kesin olarak bilinmeyen ancak 40 ile altı ay arası olabilece i söylenen halvete girdiler. Bu zaman zarfı Mevlana için büyük farklılıkların ya andı ı bir dönem olmu tur. Mevlana hazretleri derslerini görev ve sorumluluklarını bir kenara itmi, dostlarını müridlerini aramaz olmu, görünümü dahil her eyi de i mi ti. Konya halkı kendilerini Mevlana hazretlerinden mahrum bırakan ems hazretlerine kar ı hiddetlenmi ve ne yazık ki bu öfkelenme ems i ölümle tehdit etmeye bile neden olmu tur. Tüm bu tatsızlıklara artık dayanamayan Tebrizli ems bir gün aniden ortadan kaybolmu tur. ems in gidi i Mevlana hazretlerini peri an etmi, kendileri kimseyi görmek istememi, yemeden içmeden kesilmi ve bütün meclislerden uzak durmaya ba lamı lardır. Durumun böyle sonuçlanması ahaliyide üzmü ve Mevlana hazretlerinin büyük o lununda bulundu u bir grup am da oldu u rivayet edilen ems hazretlerini bulup getirmeye gitmi tir. ems hazretleri Sultan Veled in ısrarları ve Mevlana hazretlerinin dönmesi için yazdı ı gazellerin etkisiyle Konya ya dönmü tür. Ancak Mevlana hazretleri ile olan ili kileri yine halkın tepkisini toplayınca; kısa süren barı- ın sonunda Tebrizli ems hazretleri bir daha asla geri dönmemek üzere ikinci kez kaybolmu lardır. Eflakinin rivayetlerine göre ems aralarında Mevlana hazretlerinin küçük o lu Alaeddin in de bulundu u ki ilerce suikasta u ramı tır. Ancak Mevlevi genele inde ems öldürüldü denmemi, ikinci kez kayboldu u ifade edilmi tir. Tebrizli ems hazretlerinin ayrılı ının acısını kolay kolay atlatamayan Mevlana hazretleri yıllarca ems in yasını tutmu, kendisinden gelen yalan haberlere bile elinde avucunda ne varsa vermi tir. Ancak bir süre sonra ems in gelmeyece ini kabul etmi ve co kunlu unu Selahattin Zerküb ile yatı tırmı tır. Mevlana hazretleri ve Selahattin Zerküb arasındaki muhabbet mevlana nın büyük o lu sultan veledin selahattinin kızı ile evlenmesinin ardından iyice kuvvetlenmi tir. Selahattin in ölümünden sonra ise, yerini Hüsamettin Çelebi almı tır. Mevlana hazretleri son on yılını Mesnevi nin yazılmasınada vesile olan Hüsamettin Çelebi ile geçirmi tir. Ünlü Mesnevi nin ilk 18 beyitini Mevlana hazretleri bizzat kendileri yazmı lar geri kalan kısmını ise kendisi söylemi Hüsamettin Çelebi ise telif etmi tir. Sonuçta yıllar süren me akkatli bir çalı manın ardından beyitten olu- an 6 citlik muhte em bir eser ortaya çıkmı tır. Eserde farklı öykülerde tasavvufun ilkeleri örneklerle açıklanmaktadır. Mesnevinin biti inin ardından Mevlana hazretleri iyice yorgun dü mü ler ve sa lıkları da bozulmu tu. 17 Aralık 1273 te Mevlana hazretleri Ey beni sevgililerin en sevgilisine götürecek olan sevgili, nerdesin? diyerek Azrail e ölüm dö e inde davetiye yazmı ve a kını beyitlere sı dıramadı ı Hakk a kavu mu tur. Mevlana hazretleri Hamdım, yandım, pi tim. sözleri ile özetledi i ya amı boyunca bizlere birbirinden kıymetli eserler bırakmı tır. Mesnevi, Mevlana nın yazdı ı tüm iirleri kapsayan ve içinde ems mahlası ile yazdı ı beyitler bulundu u için Divan-ı ems diye de bilinen Divan-ı Kebir ve ne varsa içindedir anlamına gelen; sohbetlerinden kaydedilmi Fihi ma Fih isimli eserler bunlardan bazılarıdır. Mevlâna nın bu eserlerinin haricindekiler ise; verdi i vaazların kaydedildi i Mecâlis-i Seb a ve çe itli ahıslara yazdı ı mektupları kapsayan Mektûbât adlı mensur eserleridir. Mevlana da ölüm bir yok olu de il öbür dünyaya do- u tur ve sevgiliyle bulu madır. Bu anlamda bir dü ün gibidir. Bu sebepten Hz. Mevlana nın ölüm yıl dönümü eb i Aruz, yani dü ün günü olarak kutlanır. Allah ondan razı olsun. Sayı13/

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba rına basar; Allah a yakın olmanın bütün güzelliklerini

Detaylı

FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR

FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ LÂH YAT ANAB L M DALI TASAVVUF B L M DALI FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR Yüksek Lisans Tezi NURGÜL KARAYAZI Danı man: Prof.

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Mevlânâ'nın doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi : Belh'tir.

Mevlânâ'nın doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi : Belh'tir. Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî 1.Adı: Mevlânâ'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. M evlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz mânâsına gelen Mevlânâ ismi O'na daha pek genç

Detaylı

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf N SAN 2009 YIL 31 SAYI 363 ISSN 1300-1566 En amansız dönemlerde, en imansız hâdiseler kar ısında bile tâli imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze ba layarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın do

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

sabah ülkesi SAYI22 Ocak 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç

sabah ülkesi SAYI22 Ocak 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç sabah üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI22 Ocak Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç Şehr-i İstanbul Röportaj: Necati Çelik ICINDEKILER 04 08 12 Estetik

Detaylı

ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ

ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ Editör: Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Elmalı da İlmî ve İrfânî Eğitim Geleneğimiz Editör: Prof. Dr. Ahmet ÖGKE ISBN Tashih & İç Düzen Ahmet ÖGKE Baskı & Cilt Kutlu Avcı

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları KASIM 2007 YIL 29 SAYI 346 ISSN 1300-1566 Ay yıldız bir kez daha ikbalime gülüyor, Ve plânı öteden bir dünya kuruluyor; Gayri artık karanlı ın mîâdı doluyor, Millet yıllanmı o meskenetten kurtuluyor Nesillerin

Detaylı

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ SAYI 04 3 AYDA BiR YAYIMLANIR N i SAN / HAZi RAN 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ BU TOPRAĞIN YETİŞTİRDİKLERİ:

Detaylı

sabah ülkesi SAYI25 Ekim 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Röportaj: Osman Sınav Nietzsche nin mânâ arayışı ve ahlâkın kökenine dâir

sabah ülkesi SAYI25 Ekim 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Röportaj: Osman Sınav Nietzsche nin mânâ arayışı ve ahlâkın kökenine dâir üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI25 Ekim Röportaj: Osman Sınav Nietzsche nin mânâ arayışı ve ahlâkın kökenine dâir Kuzeyin Atinası: Edinburgh Kaplumbağalar da Uçar ICINDEKILER 4 8 17 Sinemanın Filmi

Detaylı

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir.

Detaylı

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır Kültür Sadık YALSIZUÇANLAR OSMAN Hulûsİ EFENDİ: FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI O, ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet, meşrebi aşk, yolu fütüvvet,

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar.

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. KUR AN I HAYATA HAYAT KILMAK Umran dan Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. Rahman n elçisi aralar ndan ayr l yordu, ümmetini efkatiyle kucaklayan kutlu nebinin

Detaylı

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim

Detaylı