sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi"

Transkript

1 A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI

2 Ç NDEK LER Do unun Mevlana sından Batının Rûmi sine Yeter Demir Ne Varsa Onda Var Hüsnü Yavuz Aytekin Gönül Üzeriden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı Zeynep Kaya Mevlâna Celaleddini Rumi (Biyografi) Sümeyye Kocamaz Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî sini nasıl anlatıyor? lhan Bilgü Batı Dünyasının Mesnevî le Tanı ması Yrd.Doç.Dr. Nuri im ekler Hz. Mevlana Ve Konya Enes Bayraklı Ulvi Alacakaptan la Tiyatro Üzerine Röportaj Victor Hugo Bülent Esin Mevlana nın Eserleri A a ıdan Küreselle meye lk Adım Burçin Esin Tutulan Rüya... El-hamrâ Onur im ek Evet, Geldiler Ve Kaldılar Ünal Koyuncu Sparta Mahmut Bülbül Son Ülke Mesnevi`nin ilk Onsekiz Beyti Yazıların hukuki sorumlulu u yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

3 sabah ülkesi editörden Sahibi Islamische Gemeinschaft Milli Görü IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender O uz Üçüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, Stellv. Vorsitzender Genel Yayın Yönetmeni Yakup Geçgel Yazı leri Müdürü Yeter Demir Yayın Kurulu Abdülgani Karahan Ali Aziz Do u Dr. Burçin Esin Bülent Esin Enes Bayraklı Hüsnü Yavuz Aytekin Ünal Koyuncu Yeter Demir Yusuf Dursun Yusuf Kocamaz Zeynep Kaya Layout musdi Baskı Yavuzsöhne-Duisburg rtibat Boschstrasse Kerpen Almanya Yıllık Abone ücreti: 59,- EURO Jahresabonnement: 59,- EURO IGMG Genel Merkez üyeleri ücretsizdir. Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Sabah Ülkesi Dergisi adet basılıyor olup: Türkiye, Bosna-Hersek, Lichtenstein, Mısır, Avusturya, sviçre, sveç, Norveç, Danimarka, Kanada, Amerika Birle ik Devletleri, Avustralya, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa, ngiltere ve talya ya da ıtılmaktadır. Her gün bir yere konup göçmek, akarsu gibi bulanmamak, donmaktan kurtulmak ne ho tur. Dün de geçti düne ait söz de dün gibi gelip geçti. Bugün yeni bir söz söylemek gerek. Mevlana gibi Bugün yeni bir söz söylemek gerek. diyerek dergimizin on ikinci sayısıyla herkese yeniden yeni bir Merhaba, Bildi imiz üzere UNESCO 2007 yılını Mevlana Calâleddin Rumî nin 800. do um yılı olması hasebiyle Mevlana yılı olarak ilan etmi tir. Çünkü Mevlana da Batının ve Do unun muhtaç oldu u de erler mevcuttur. Dü ünce tarihimizde piramidin zirvesinde olan Mevlana yı günümüze ta ıyan, ça lar ötesine adını duyuran; zahiri âlemde gördüklerini batını bir potada slam ahlakıyla eritmesiydi. Mevlana yı kapa a ta ıdı ımız dergimizin bu sayısında yo unlu una ra men bizleri kırmayarak yazısını payla an Yrd. Doç. Dr. Nuri im ekler Bey in (Selçuk Üniversitesi Mevlâna Ara tırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) Batı nın Mesnevi ile Tanı ması yazısını okuyacaksınız. Bizdeki tiyatrocular bile farkında de il ama geleneksel tiyatronun yerel unsurları günümüz tiyatrosunun aramak oldu u eylerdir. Ama bizde uzun süredir bir eyin de erli olabilmesi için illa batıdan gelmesi gereklidir. Bu bakımdan kendi içimizdeki, özümüzdeki eyin farkında olmuyoruz ço u zaman. diyen Ulvi Alacakaptan Bey ile tiyatro üzerine yaptı ımız röportajımızı sunuyoruz sizlere. Herkesi az zan-i hud yar-i men Az durun-i men necusi esrar-i men Diyen Mevlana nın günümüzde yanlı yorumlandı ını anlatan Do unun Mevlana sından Batı nın Rumi sine adlı yazıyı ve Manası hiç dü ünülmeden dillere pelesenk edilen Mevlana nın hümanist oldu u lakırdısının cevabını Fihi ma fih kitabında, hazreti Mevlana nın insan üzerine yaptı ı bazı mülahazalarda bulabiliyoruz. diyen Yavuz Aytekin in Ne Varsa Onda Var yazısını payla aca ız sizlerle. stanbul Green Park Hotel de yapılan, Türkiye de kadın odaklı çalı an sivil toplum kurulu larının 7 yıldır düzenledi i kadın bulu ması programlarından Küresel tehdide kar ı bölgesel kadın dayanı ması adlı programı Burçin Esin den okuyaca ız. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî sini nasıl anlatıyor? yazısıyla lhan Bilgü, Mevlana nın biyografisiyle Sümeyye Kocamaz, Gönül Üzerinden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı yla Zeynep Kaya, tasavvuf musikisiyle Emre Karali, Konya ehir yazısıyla Enes Bayraklı, Mesnevi nin ilk on sekiz beyitinin tercümesiyle Yusuf Dursun, Viktor Hugo nun biyografisiyle Bülent Esin, El- Hamra Sarayı ile Onur im ek, Sparta 300 ile Mahmut Bülbül ve her sayımızda oldu u gibi kitap tanıtımlarımızla beraberiz. Yaz aylarının sıcak atmosferini ya adı ımız u günlerde herkese iyi tatiller dile iyle yi okumalar O na emanet sayý12/2007 3

4 4 sayı13/2007

5 DO UNUN MEVLANA SINDAN BATININ RÛM S NE Ya am ve fikirleriyle insanlı a yön veren, sadece ya adıkları ça da de il, dü üncelerini ça lar ötesine duyurabilen mümtaz ahsiyetler vardır. Zamanın ba döndürücü hızlılı ına ra men isimleri unutulamamı bu ahsiyetler hala dünyayı kucaklamaya devam etmektedirler. Yunus Emre nin bir iirinde dedi i gibi Her gün yeniden do arız Bizden kim usanası yargısınca günümüzde de ya amaya devam eden slam dü ünürlerinden Mevlana da bu ahsiyetlerin ba ında gelir. Her gün bir yere konup göçmek, akarsu gibi bulanmamak, donmaktan kurtulmak ne ho tur. Dün de geçti düne ait söz de dün gibi gelip geçti. Bugün yeni bir söz söylemek gerek. diyen Mevlana yı her dem yeniden ya atan, onu yeni kılan neydi? Mevlana nın hayatına baktı ımızda di er sufilerde oldu u gibi tavrının evrensel bir yakla ımda oldu unu görürüz. Mevlana nın evrensel tavrı günümüzde hümanizm kavramıyla senkretik bir yakla ımla ele alınıyor. nsancılık, insanları sevme ülküsü anlamında bilinen ve kullanılan hümanizm, aslında skolâstik dü üncenin hâkim oldu u ortaça Avrupa sında kilise ve ruhban sınıfına kar ı tepki olarak do mu tur. Bu tepki ile hümanizm, dü ünce ve sorgulamayı elinde bulunduran kilise ideolojisine kar ı insana ki isel özgürlüklerini vererek, ona birey oldu unu yeniden hatırlatır. Sayı13/2007 5

6 manını kaybeden bir ça ın dini. Sözünü dinletmek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda. Marksizm den egzistansiyalizme kadar Avrupa nın tüm dü ünce akımları hümanist. Kavramdan çok kılıf; kelime de il bukalemun: demokrasi gibi, sosyalizm gibi. Hümanizm genç bir kavram, batı dillerini 1850 den sonra fethetmi. Ama müsta riplerimiz hemen benimsemi kelimeyi, onlara göre Yunus lar, Mevlana lar, Hacı Bekta Veli ler su katılmamı birer hümanist. Hümanizm nedir, kimsenin tarife yana tı ı yok. Kelimenin iki ayrı manası var: Antikite hayranlı ı. 16. asır Avrupası için bir kaçı, bir meçhulü arayı tı hümanizm. Bir egzotizm, bir yeni boyut ihtiyacı. Kilisenin yasaklarından kurtulmak isteyen Orta Ça insanı Eski Ça edebiyatlarına kaçtı. Ferdi cemaat içinde eritmeyen paganizm, hürriyetti, direni ti Filhakika hümanizmin ikinci manası insanlık dinidir. Kilisenin abesleriyle bunalan serazat zekalardan kimi, tabiatta tanrı yoktur, tanrıyı yaratan insandır. Toplum kendi de erlerini gök kubbeye aksettirmi, be eriyi ilahile tirmi tir, dedi; kimi, insanlı ı kurtaracak tek kılavuz ilimdir ; ne Rab ne ibad. Cemil Meriç in bu vurucu açıklamalarında yola çıkarak dü ündü ümüzde insanları hiçbir ayırım yapmadan seven Mevlana hümanist olamaz. Çünkü Mevlana bütün Müslüman sufiler gibi insanları yaratanından ötürü sever. nsanı Tanrı ya muhtaç ettirmeyen batı kaynaklı hümanizmdeki sevgiyle çok farklı bir yerdedir bu sevgi. Mevlana insanları severken ekil aramıyor sadece öz üne iniyor ve bunu yaparken sadece Kur an-ı Kerim i örnek alıyor. Kur an-ı Kerim Tin Suresi nde insanın en güzel ekilde yaratıldı ını ifade eder. Canım bedenimde oldukça Kur an ın kölesiyim. Tanrı nın seçkin peygamberi Muhammed in yolunun topra ıyım. Kim benden bundan ba ka bir söz naklederse, o sözden de bezmi im ben onu söyleyenden de. diyerek Kur an ve peygamberin izinden gitti ini belirtir. Mesnevi sinin ba ında öyle söyler: Herkesi az zan-i hud yar-i men Az durun-i men necust esrar-i men (Herkes kendi zannınca benim dostum oldu, çimdeki gizimi hiç mi hiç aramadı). Bu beyite kar ılık Mesnevi deki bulunan Karanlıktaki fil adlı hikâyeye bakalım: Hintliler halka göstermek amacıyla geceleyin bir fil getirdiler. nsanlar fili çok merak ettikleri için hemen içeriye girdiler ama karanlık oldu u için fili ancak elleriyle yoklayabildiler. Birinin eli hortumuna ili ti ve dedi Bu hayvan koca bir olu a benzer. Ötekinin eli kula ına vardı ve dedi ki Hayır, bu hayvan koca bir yelpazeye benzer. Baca ına dokunan ki i ise Hayır, bu bir sütuna benzeyen varlıktır. Filin sırtına çıkan ise, Geni bir tahta benzeyen bir hayvandır bu dedi. Herkes kendisinin his etti i gibi fili algıladı. Fakat e er ellerinde bir lamba olsaydı hepsi de gerçe i görebilirdi. te bu maddi akıl (aklı cüz) de öyle aldatıcıdır. On sekizinci beytinde Mevlana öyle der: Derneyabıd hal-i puhta hiç ham Pes suhan kuta bayıd vessalam. (Eren ki inin halinden ham olan anlamaz, Öyle ise, sözü kısa kesmek gerek, vesselam). Mevlana nın bu beyitlerinden herkes tarafından anla ılamayaca ını lakin insan-ı kâmilin bunu öz bir ekilde anlayaca ını vurgular. Molla Cami, söyle naklediyor: Mevlana ya dü manlık güden Konyalı Siraceddin e Mevlana nın: Ben yetmi iki milletle beraberim dedi ini söylediler. Siraceddin de düsmanligindan, Mevlana yi huzursuz etmek ve kısmetten dü ürmek niyetiyle, yakınlarından olan bir âlime ona gönderdi. O âlim, Siraceddin in talimatına göre, büyük bir kabalık içinde Mevlana ya sen böyle mi söyledin, diye soracak, ayet ikrar ederse edep dı ı sözlerle incitecek, insanlar arasında mahcup edecekti. O âlim, Mevlana nın huzuruna geldi ve sordu. Sen yetmi iki milletle beraberim diye söyledin mi? Mevlana da cevaben: Evet demi im deyince, o âlim a zına geleni söyledi, a ırı derecede ileri geri konu tu. Mevlana tebessüm ederek dedi ki: Senin bu söylediklerine ra men, seninle de beraberim. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı de ildir, Yüz kere tövbeni bozmu olsan da yine gel... Yine Mevlana yı hümanist akımının içinde oldu una kanıt gösterilen rubailerden birisi olan bu rubainin aslında Mevlana ya ait olup olmadı ı ihtilaflıdır. Bütün bu ihtilafları bir kenara bıraksak bile, Mevlana nın burada yaptı ı evrensel ça rı slam ın yapısına zıt dü mez. Çünkü Mevlana bu ça rısında Allah (c.c) ın rahmetinin çok geni oldu unu vurgulamı ve slam ın sınırlarını çi nemeden putperestleri, Mecusileri ve kâfirleri evrensel olan hak din slam a davet etmi tir. Kendisine a kla 6 sayı13/2007

7 ba lanılan Allah, monoteist dinlerdeki yüce yaratıcıdır. Lakin Batı dünyası slam diniyle ilgili herhangi bir malumata sahip olmadan, onun iirlerini ve hikâyelerini kendi kültüründen yola çıkarak kendi dünyasında anlamaya çalı ıyor. Fakat Hz. Mevlana bir Müslümandı ve onun Müslüman olarak söyledikleri Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte yanlı kabul ediliyordu. ABD nin önde gelen üniversitelerinden Cornell de Mevlana Celal eddin-i Rumi nin 800. do um yıldönümü münasebetiyle yapılan programda Chicago Katolik Birli i Ö retim Üyesi Profesör Scott Alexander, Mevlana yı anlatan bir konu masında; Mevlana nın Batı dünyasında yanlı tanıtıldı ının altını çizerek Mevlana nın ö retisinin temelini slami ana kaynaklardan aldı ını belirtti. Alexander, Mevlana nın sanki slam ile ilgisiz New Age dinleri tarzı bir ekol gibi sunuldu unu bunun ise Mevlana ö retisine ve slam a kar ı bir saygısızlık oldu unu vurguladı. (1) Mevlana bir rubaisinde de; Kafir de sensin, küfür de sensin, sen ikisinden de betersin. Mümin de sensin, iman da sensin, sen ikisinin de ba ısın (Firûzanfer, Rubaiyat. 1940) diyerek insanın hem küfrün hem de imanın kayna- ı olabilece ini vurgulamı tır. Bir Sema meclisinde Mevlana, Sema etmektedir. Birdenbire Hıristiyan sarho Sema ya girer. O sarho heyecanlar göstererek Mevlana ya çarpmaktadır. Bunun üzerine dostlar o sarho u incitirler. Mevlana, o sarho u incitenlere hitaben, arabı o içmi tir, sarho lu u siz ediyorsunuz buyurur. Dostlar, o sarho u tanıtmak için cevaben, Tersadır (Hıristiyan) dediklerinde, Mevlana, tersanin di er, korkak ve korkan, manasını ima ederek; O tersa (korkar ve korkan) ise siz niçin de ilsiniz? der ve dostları, yaptıkları hatadan dolayı özürler dilerler. Hiçbir kafiri hor görmeyin. Olur ya, müslüman olarak ölebilir. Ömrünün sonundan ne haberin var ki ondan tamamiyla yüz çeviriyorsun. diyerek insanlara bizim hüküm veremeyece imizi söyler. te Mevlana nın, Mesnevi nin ı ıklarını Batıya çeken sır tevhid inancından kaynaklanan evrenselliktir. Sayı13/2007 7

8 NE VARSA ONDA VAR Hüsnü Yavuz Aytekin Men bende-i kur anem eger can darem Men hak-i rah-i Muhammed Muhtarem Eger nakl koned cüz in kes ez güftarem Bizarem ez u vez an sühan bizarem (1) Hz. Mevlana nın ebedi âleme do u unun yedi yüzüncü sene-i devriyesini idrak etti imiz u günlerde, dünya da yürütülen çok sayıda faaliyetlere ahit olmaktayız. nsanlı ın kendisi ile bu kadar me gul oldu u zatın kim oldu u meselesini, de il bir dergi makalesine, bir kitaba dahi sı dırdı ını iddia edebilen bir akl-ı evvel kimse de tanımadım. Bilakis Mevlana ile hemhal olan, ömürlerini Mevlana yı anlamaya ve ona yakla maya çalı an zevat-ı kiramın beyanına dayanarak, bunun imkân dairesi içerisinde olmadı ını söyleyebilirim. Söz tam burada iken, sohbetinde bulunma erefine nail oldu um Mevlana a ı ı bir Allah dostunun da veciz bir sözünü iktibas etmekten geri duramayaca ım. Allah dostlarının hayatı bir ömre sı dırılamayacak kadar büyüktür. Bunu rasyonel dü ünceye sahip bir kafanın anlaması gayet zor, belki de muhaldir. Lakin Hak Teala nın kendilerine bah etti i bereketli ömürlerinin meyveleri olan eserlerine (gerek sayı, gerekse nitelik bakımından) etraflıca bir göz attı ımızda her birerimizin görebilece i kadar açıktır bu. Kimi zevat-ı kiramın büyülüklerinin a ikârlı ını tespit ve teyit etmekle beraber, onlarla kurabilece imiz münasebetlere engel te kil eden kimi tavırlarımızı da itina ile gözden geçirme zaruriyeti ile kar ı kar ıya bulunmaktayız. Mevlana Hazretleri ba ka insanlarla beraber, muayyen bir ça da ya amı, onlar ir at etmi büyük bir Allah dostudur ve çokça söylenildi i gibi hümanist de ildir. O üzerinde seyretti i yolun hangi yol oldu unu en veciz ifadesi ile yukarıda iktibas etti imiz iirinde beyan eylemi lerdir. O, Resulullah efendimiz gibi insanlarla bir arada ya amı tır. Bu zühde engel de ildir. Çünkü zühd Mevlana hazretlerinin nazarında dünyadan yüz çevirmek, taat ve ahirete teveccüh etmektir. (2) Bu ise ancak ilimle mümkün olmaktadır. Zahidin sürekli cehdetmesi ve kendisine ne yapmalıyım diye sorması dahi hep ilimdir. Bir zahid onun için aynı anda hem alim, hem de zahiddir. Bu da bir alim yüz zahidden iyidir sözünü teyit etmektedir. Burada Mevlana bir ilimden daha bah- 8 sayı13/2007

9 setmektedir ki, onun seviyesi ve de eri adı geçen tür ilimler kat kat yukarıdadır. Bu Allah ın diledi ine bah- etti i bir ilimdir. Di er birçok veliler gibi, Mevlana hazretleri de bizlere bazı eserler bırakmı tır. Bunların en çok tanınanlarına örnek olarak, Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihi ma fih verilebilir. Mesnevi ve Divan-ı Kebir manzum eserlerdir. Beyit sayısı Mesnevi de takriben yirmibe bin, Divan-ı Kebir de ise ellibin kadardır. Fihi ma fih ise Mevlana hazretlerinin sohbetlerinin o lu Sultan Veled yahut ba ka ahıslar tarafından kaleme alınması ile meydana gelmi tir ve nesirdir. Eserin dili Farsçadır, açık bir dille yazılmı tır. Bu veçhile okunması ve anla ılması -nisbeten- daha kolaydır. Tasavvufi diye tavsif edebilece imiz di er eserler gibi, Fihi ma fih de bir takım donanımları zorunlu kılmaktadır. Bu da en yalın ifade ile tasavvufun kendine has lisanına sahip olmak demektir. Zira fihi ma fih e rengini veren unsur tasavvuftur. Bu zaviyeden bakılarak insanlık, din, dünya, ahiret a k gibi mevzuları içermektedir. Kimileri çok çalı ıp ter dökmek zorunda kalır, kimileri de Allah dostlarının nazarına mazhar olarak vuslat menziline varırlar. Ez cümle, maksada eri mek için bir yol gösterici, bir mür id arttır. Hz. Mevlana bizlere bir rehber, bir mür iddir. Öyle ki, yeryüzünün her tarafından insanlar akın akın ziyaretine gelmekteler, mesnevi ırma ına dü en saman çöpleri gibi kendilerini teslim edip suyun akı ına, din denizine akmaktalar. Hala Ben bu canı ta ıdıkça Kur an ın bendesiyim Ben o Muhammed Muhtarın aya ının tozuyum E er birisi benden bundan ba ka bir ey naklederse Ondanda, o sözdende ikayetçiyim 2. Fihi ma fih, Mevlana, MEB yayınları (çev. Meliha Ülker Anbarcıo lu), stanbul, 1990, S a.g.e, S. 100 Manası hiç dü ünülmeden dillere pelesenk edilen Hz. Mevlana nın hümanistli i lakırdısının cevabını Fihi ma fih te, Hz. Mevlana nın insan üzerine yaptı ı bazı mülahazalarda bulabiliyoruz. nsan, Allah ın bütün sıfatlarına mazhar kılınan tek varlıktır. Onun cemalinin aynası olması münasebeti ile de her ey ondadır. nsan Hz. Mevlana ya göre sosyal bir varlıktır ve yalnız olmamalıdır. Ona göre ruh topluluklarının büyük eserleri olmaktadır, bu eserler insan tek iken ortaya çıkmazlar. badethanelerin yapılmasının manası, insanların oraya toplanması ve dolayısıyla Allah ın rahmetinin artmasıdır. Evlerin ayrı ayrı olmasının manası ise insanların kusurlarının, ayıplarının setredilmesidir. Kabeyi ziyaret etmenin zorunlulu u ise de i ik ülkelerden, memleketlerden insanların gelip orada toplanmalarıdır. (3) Akıl tek ba ına yeterli de ildir Hz. Mevlana nazarında. Hatta aklı önceledikleri için filozoflara kar ı çıkmı tır. Duyguları da dikkate almak gereklidir ona göre. nsan gördü ü ve i itti i de il, görmedi i ve i itemedi i eylere â ık olur. Gerçek a kta ise a ktan ba ka ne varsa yasaktır. Bütün maddi ve manevi sevgilerin hepsi aslında Allah ı tanımak ve bilmektir. lim Allah ı tanımak için istenir. Âlimin gayesi sahibi olaca ı ilim vasıtası ile kendini tanımak, hakikate ula mak olmalıdır. Zira kendini tanıyan rabbini tanıyabilir. E er insanda ilim tastamam olsaydı ve bilgisizlikten eser olmasaydı, insan yanardı. Bu nazar ile bakıldı ında bilgisizlik bilgiye nazaran daha makbuldür. Zira varlı ın devam etmesi için arttır. Veliler ve nebiler, efendimizin ölmeden önce ölünüz kavlince ölüm onlara gelmeden ölmü lerdir. Varlıklarından eser kalmamı tır. Allah onları kendi sıfatlarıyla halka görünmeleri için vücuda getirmi tir. Sayı13/2007 9

10 Gönül Üzeriden Alınıp Verilen A kın Büyüleyen Çarkı Zeynep Kaya Sema; 1200 yıllarda Hz. Mevlana ile ba layıp 2000 li yıllara kadar devam eden mevlevi külliyatının bir nev idir. Kelime olarak i itmek manasına gelir. Türk tarihinin, kültürünün ve inanı ının âlâ bir aynası halindedir. Nedir sema? Neyi i itmektir? Kâinattaki ortak sesi i itip, duyup, ona uyup bütün bir varlıkla Allah ı zikretmektir sema. Zakirin kendini unutup Mevla ile bütünle mesidir. Bir anlamda kendinden geçip dönmesidir. Çünkü sema, â ıkların Allah c.c. ile bulu ma halidir. Kullu u idraktir. Bir a k ve cezbe halidir. Semazenlerin gıdası olan a kın çark halidir. Semazenler yedi ana bölümden olu an sema sırasında adeta Miraç ederler, giderler gelirler. Orada olmak, zikri seyretmek bile bu manevi yolculuktan payidar olmak anlamına gelir ki her ziyaretin bir kar ılı ı vardır. Semazenler sahneye çıkmadan evvel orda olmayı hak etmek zorundalar. Bunun için kat ettikleri yol me akkatlidir. Yükseli kolay de il. Ehil olabilmek için terbiye ve a k merdivenlerini birer birer tırmanmak arttır. Nefis ile girilen mücadelede zafer gereklidir. Dersler ve kurallar çok önemli. Aslında Hz. Mevlâna zamanında sema icra etmek için uyulması gereken belli kurallar yoktu. Sonraları Osmanlı döneminde Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanından ba layarak tekkelerin kapatılmasına kadar olan zaman- 10 sayı13/2007

11 da Mevlevi tekkeleri adeta maddi ve manevi açıdan birer akademiye çevrilmi tir. Artık yeti ecek ki iler ara tırılır, akrabaları bile incelenirdi. Ne kadar me akkatli bir yola çıktı ını bilen ve devam etmek isteyenlerin dervi kontrolünde tekkede nefsi ve fıtri zayıflıkları tespit edilir ve nevniyazlar bunlardan arındırılırdı. Farz ve sünnetlerin dı ında yapılan nafile ibadetlerle tefekkür, hulut, uzlet, riyazet, korku, ümit, hayâ, ükür, sabır, rıza, niyet, azim, hedef, yakin, fakr gibi derin mevzularda manevi e itimini de tamamlayan nevniyazın artık bir semazen oldu u icazeti verilirdi. Hata yada yanlı yapan bir Mevlevi ise durumuna göre uyarılır, hırkası, sikkesi alınır daha da kötüsü kendisine yol verilebilinirdi. Her hareketin belli kurallarca ifa edildi i, her hareketin sindirildi i, manevi bir olgunlu un art oldu u Mevlevilikte dervi lerin üzerinde hiç bir alamet olmasa dahi insanlar arasında hemen fark edilirlerdi. Çünkü oturma-kalkma, yeme-içme, konu ma gibi davranı ları kemal-i edeple ö renir ve öyle ya arlardı. Peki, dönmek neden? Dönen dünya ile en küçük yapı maddesi ve onun ekillendirdi i her varlı ın aynı hareketi yaptı ını dü- ünürsek dönmeyi varlı ın temeline koyabiliriz. nsan da hem bünyesindeki hareketle hem çevresindeki hareketle döner. Özüne döner. Aslına döner. Kullu una döner. nsanın dönmesini di er varlıkların dönmesinden ayıran özellik onun akıl sahibi olmasıdır. Akıl sahibi insan içindekilerle, dı ındakilerle bir olup dönmeye ba larsa kendi ba ına dönen âlem, insanla beraber dönmeye ba lar. Semaya ahit olanlar olu an bu manevi dalgalanmanın etkisinde kalırlar. Sema safa, cana ifa, ruha gıdadır Gösteri usullerin nizamında semahanelerde semazenler tarafından sunulur. Sema sırasındaki müzi i Mutrıp diye adlandırılan grup icra eder. Hz. Mevlana nın eserlerinden alınan ve mevleviler tarafından bestelenmi eserler e li inde sema yapılır. Hatta Mevlevi ayinlerindeki müzik, dünyada sufi müzi i alanında büyük ilgi görüyor. Bir sema yedi bölümden olu ur. Gösteriyi izlemeden önce bölümlerin ne anlama geldi ini bilmek yeme- i yemeden evvel pi irmek gibidir. Bölümleri kısaca aktarayım: Birinci Bölüm: lâhî a kı temsil eden Peygamber Efendimizi metheden Itrî nin besteledi i bir ma t ile ba lar. Buna Na t-ı erîf denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki bütün Peygamberleri ve hepsini yaratan Allah ı methetmek demektir. kinci Bölüm: Bu methiyeden sonra bir kudüm darbesi duyulur. Bu vuru Allah ın (C.C.) kâinatı yaratı ındaki Kün=Ol emrini temsil eder. (Kur. Ker. S. 36/A:82) Üçüncü Bölüm: Üçüncü bölümde ise Her eye can veren Nefesi nefhayı lâhiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur. Dördüncü Bölüm: Bu, Semazenlerin birbirine üç kere selâm vererek, bir pe revle dairevî yürüyü üdür. ekilde gizli ruhun ruha selâmıdır. Semazenler birbirine üç kez selam vererek pe rev e li inde daire eklinde yürüyü e geçerler. Be inci Bölüm: Sema töreni 4 Selâmdır. Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate do ar. Kollarını ba lıyarak bir rakamını temsil eder böylece Allah ın birli ine ahadet eder. eyh Efendi nin elini öperek Sema ya girme izni alır. Sema ya ba lar. Altıncı Bölüm: Sema töreninin 6. bölümünde bilhassa Me rik de Allah ındır, ma rib de Hangi tarafa dönerseniz, Allah ın yüzü oradadır. Çünkü Allah Vasi dir, Âlim dir Bakara S Ayet inin okundu u Kur an-ı Kerim tilâvetiyle devam eder. Yedinci Bölüm: 7. bölümde Sema töreni, bütün Peygamberlerin, ehitlerimizin ve bütün inananların ruhları için okunan bir fatiha ve devletimizin selâmeti için bir dua ile son bulur. Sikke nefsin mezar ta ını, tennure nefsin kefenini, üstteki hırka ise nefsini temsil eder. Semazenler semahaneye girdiklerinde tam kar ılarında eyh Postu bulunur. Postların derecelerine göre renkleri vardır. Kırmızı renginde olan post Allah a kavu mayı, varolu u simgeledi i için en büyük makamdır. Semazenler ve mutrıp, eyp Postunu selamlayıp gösteriye ba lamak üzere yerlerine geçerler. Semaya ba lanırken ilk önce nefis anlamına gelen hırka çıkarılarak manevi temizlik yapılır. Allah ta yok olu u vurgulayan semada, semazenlerin çapraz ba lı kollarıyla duru u tevhidi gösterir. Daha sonra iki yana açılan kollar dönen alemi, dönerken kucaklayı tır. Semazenler gökyüzüne dönük sa eli ile Allah tan aldı ını yeryüzüne dönük olan sol eli ile halka da ıtır. Semazenin sol aya ı sabit bir ekilde, vücudunu döndürmesi Çark dır. Çark ile dönen dervi in Mevla ile bütünle mesinden, a kından ve samimiyetinden etkilenmeyecek göz var mıdır? Vakti eriflerimiz hayrolsun. Hayırlar fetholsun. erler defolsun. Allah ı azimü an ismi zatıyla Kalblerimizi pür nur kılsın. Demler safalar ziyada olsun. Dem Hz. Mevlâna Sırrı Cenabı ems Keremi imamı Ali efaati Muhammedin nebiyyin Hu diyelim Hu Sayı13/

12 B YOGRAF MEVLÂNA CELALEDD N RUM de Belh ehrinden ayrılmı lardır. Öncelikle Ni apur beldesine gitmi lerdir. Me hur eyh Feridüttin Attar ile burada kar ıla mı lardır. Küçük Celaleddin burada dikkatleri üzerine çekmi tir. Feridüttin attar hazretleri Mevlana Celaleddini Rumi hazretlerinin hazinelerini fark etmi ve ona Esrarname isimli eserini hediye etmi, Mevlana hazretlerinin ileride gönüllerde büyük bir ate yakaca ınıda belitmi tir. Sümeyye Kocamaz Mevlânâ Celaleddin-i Rumi hazretleri 30 Eylül 1207 tarihinde günümüzde Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresinde, Belh ehrinde dünyaya gelmi lerdir. Kendisine duyulan hürmet ve saygıdan ötürü Mevlana ismi Anadolu ya yerle ip burada ya adı ı için de Rumi ismi verilmi tir. Babası Sultânü l-ulemâ adı ile anılan Bahaeddin Veled, annesi ise zamanın Belh Emiri Rükneddin in kızı Mümine Hatun dur. Belh ehri bir çok alimin bulundu u bir beldeydi. Rivayetlere göre Hz. Muhammed sav. Bu ehirdeki alimlerin rüyasına girmi, ve onlardan Bahaeddin Veled hazretlerine bundan böyle Sultânü l-ulemâ diye hitap etmelerini istemi ti, bu rüya kırkbir ki i tarafından görülmü, ve Bahaeddin Veled hazretlerine bundan böyle alimlerin alimi anlamına gelen bu isim verilmi tir. Sultânü l-ulemâ yakla makta olan Mo ol istilası ve bazı siyasi olayların ardından Belh ehrinden ailesiyle beraber göç etmeye karar vermi ve 1212 ya da 1213 senelerin- Ni apur dan sonra Sultânü l-ulemâ ve ailesi önce Ba data burdan da hac vazifesini yerine getirmek üzere Arabistan a yönelmi lerdir. Dönü tede birçok Anadolu beldesini gezmi ler, ancak sonunda uan Karaman olarak bilinen Larende beldesine yerle mi lerdir. Burdaki ikametleri yedi yıl sürmü tür. Larende de Celaleddin hazretleri 18 yasında Semerkand lı Lala erafettin in kızı Gevher hatunla evlenmi ve Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi isimli iki erkek çocu u olmu tur. Yıllar sonra Gevher hatunu kaybeden Mevlana hazretleri bir çocuklu dul bir hanım olan Kerra Hanım ile evlenmi ve Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki o lu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya gelmi tir. Mevlana hazretlerinin ailesiyle birlikte Anadolu ya göç ettikleri bu yıllarda, Anadoluya Selçuklu Devleti hakimdi. Alâeddin Keykubâd devlet hükümdarıydı ve Konya bu büyük devlete ba kentlik eden, çok de erli alimlerin, sanatkarların ya adı ı ve bir çok sanat eserinin bulundu u bir ehirdi. Alâeddin Keykubâd alimlere çok önem veren bir hükümdardı ve Sultânü l-ulemâ Bahaeddin Veled i defalarca Konya ya ça ırmı tı. 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile Konya ya gelen Sultânü l-ulemâ burada görkemli törenlerle kar ılanmı tı. Rivayetlere göre Alâeddin Keykubâd Sultânü l-ulemâ nın ne elini ne de aya ını öpmü, bilakis atının üzengisini öperek kendilerine olan sevgi ve hürmetini göstermi tir. Sultânü l-ulemâ ve ailesi Konya da Altunapa Medresesi ne yerle mi lerdi. Ba ta hükümdar olmak 12 sayı13/2007

13 üzere Konya nın tüm ileri gelenleri Sultânü l-ulemâ ya çok büyük hürmet gösteriyorlar ve birer birer müridi oluyorlardı. Bahaeddin Veled 1231 senesinde Konya da vefat etmi ve Selçuklu Saray ında gül bahçesi diye anılan yere defnedilmi tir. Babasının vefatından sonra müridlerin ve hükümdarın yo un ısrarları ve babasının vasiyetinin üzerine Mevlana hazretleri plikçi Medresesin de vaazları, dersleri ve fetvaları vermeye ba ladı. Bir müddet sonra Tirmizli Seyhit Burhaneddin Muhakkik hazretleriyle görü meye ba layan Mevlana hazretleri Tirmizi tarafından birçok alanda sınavlara sokuldu. Bu sınavları ba arıyla geçen Mevlana hazretlerine, babasının eski bir ö rencisi olan Tirmizi hazretleri, Mevlana ya babasının yolundan yani gönül yolundan gitmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Mevlana hazretleri dokuz yıl süren bu süreçte Burhaneddin Muhakkik Tirmizi ye müridlik etti ve ancak bu ekilde babasının gerçek varisi olaca ını da idrak etmi bulundu. Mevlana Celaleddini Rumi hazretleri Halep te ve am da medrese e itimini tamamladı. Ardından Konya da üç kez hocası Tirmizi nin gözetimi altında çile çıkarttı ve riyazete ba ladı. Bu dönemden sonra hocası artık bir semada iki güne olmaz dercesine Kayseri ye dönmek istiyordu ancak Mevlana hazretleri onu bırakamıyordu. Rivayetlere göre ö rencisinden habersiz Konya dan ayrılmak isteyen Tirmizi hazretleri atını Kayseri ye do ru sürmeye ba layınca atı tökezleyip dü mü, bunun üzerine Mevlana Celaleddin hazretlerine giderek kendisini bırakmasını istemi tir. Tirmizi Konya ya bir gönül aslanı gelecek bense bir din aslanıyım biz birbirimize a ır geliriz diyerek Konya dan ayrılmı tır. Ne var ki Mevlana bu ayrılı a dayanamamı tır. Kitaplarında da sık sık hocasından bahsetmektedir. Mevlana hazretlerinin hayatının ku kusuz en çok yazılıp çizilen ve merak edilen kısmı asıl adı emsettin Muhammed Tebrizi olan Tebrizli ems le geçen bölümdür. Mevlana hazretleri ve ems in arasındaki gönül ba ını anlamaya böyle bir muhabbetten nasibini alamamı kimselerin gücü yetmemi, gerek o dönemde gerekse günümüzde iftira boyutuna gelen yorumlar yapılmı tır. Tebrizli ems in bir aradı ı vardı, gönlü bunu Konya da bulaca ını söylemi ti ve bu niyetle Konya ya varmı tı. ki gönül dostu çok geçmeden birbirlerini bulmu lardı. Süresi kesin olarak bilinmeyen ancak 40 ile altı ay arası olabilece i söylenen halvete girdiler. Bu zaman zarfı Mevlana için büyük farklılıkların ya andı ı bir dönem olmu tur. Mevlana hazretleri derslerini görev ve sorumluluklarını bir kenara itmi, dostlarını müridlerini aramaz olmu, görünümü dahil her eyi de i mi ti. Konya halkı kendilerini Mevlana hazretlerinden mahrum bırakan ems hazretlerine kar ı hiddetlenmi ve ne yazık ki bu öfkelenme ems i ölümle tehdit etmeye bile neden olmu tur. Tüm bu tatsızlıklara artık dayanamayan Tebrizli ems bir gün aniden ortadan kaybolmu tur. ems in gidi i Mevlana hazretlerini peri an etmi, kendileri kimseyi görmek istememi, yemeden içmeden kesilmi ve bütün meclislerden uzak durmaya ba lamı lardır. Durumun böyle sonuçlanması ahaliyide üzmü ve Mevlana hazretlerinin büyük o lununda bulundu u bir grup am da oldu u rivayet edilen ems hazretlerini bulup getirmeye gitmi tir. ems hazretleri Sultan Veled in ısrarları ve Mevlana hazretlerinin dönmesi için yazdı ı gazellerin etkisiyle Konya ya dönmü tür. Ancak Mevlana hazretleri ile olan ili kileri yine halkın tepkisini toplayınca; kısa süren barı- ın sonunda Tebrizli ems hazretleri bir daha asla geri dönmemek üzere ikinci kez kaybolmu lardır. Eflakinin rivayetlerine göre ems aralarında Mevlana hazretlerinin küçük o lu Alaeddin in de bulundu u ki ilerce suikasta u ramı tır. Ancak Mevlevi genele inde ems öldürüldü denmemi, ikinci kez kayboldu u ifade edilmi tir. Tebrizli ems hazretlerinin ayrılı ının acısını kolay kolay atlatamayan Mevlana hazretleri yıllarca ems in yasını tutmu, kendisinden gelen yalan haberlere bile elinde avucunda ne varsa vermi tir. Ancak bir süre sonra ems in gelmeyece ini kabul etmi ve co kunlu unu Selahattin Zerküb ile yatı tırmı tır. Mevlana hazretleri ve Selahattin Zerküb arasındaki muhabbet mevlana nın büyük o lu sultan veledin selahattinin kızı ile evlenmesinin ardından iyice kuvvetlenmi tir. Selahattin in ölümünden sonra ise, yerini Hüsamettin Çelebi almı tır. Mevlana hazretleri son on yılını Mesnevi nin yazılmasınada vesile olan Hüsamettin Çelebi ile geçirmi tir. Ünlü Mesnevi nin ilk 18 beyitini Mevlana hazretleri bizzat kendileri yazmı lar geri kalan kısmını ise kendisi söylemi Hüsamettin Çelebi ise telif etmi tir. Sonuçta yıllar süren me akkatli bir çalı manın ardından beyitten olu- an 6 citlik muhte em bir eser ortaya çıkmı tır. Eserde farklı öykülerde tasavvufun ilkeleri örneklerle açıklanmaktadır. Mesnevinin biti inin ardından Mevlana hazretleri iyice yorgun dü mü ler ve sa lıkları da bozulmu tu. 17 Aralık 1273 te Mevlana hazretleri Ey beni sevgililerin en sevgilisine götürecek olan sevgili, nerdesin? diyerek Azrail e ölüm dö e inde davetiye yazmı ve a kını beyitlere sı dıramadı ı Hakk a kavu mu tur. Mevlana hazretleri Hamdım, yandım, pi tim. sözleri ile özetledi i ya amı boyunca bizlere birbirinden kıymetli eserler bırakmı tır. Mesnevi, Mevlana nın yazdı ı tüm iirleri kapsayan ve içinde ems mahlası ile yazdı ı beyitler bulundu u için Divan-ı ems diye de bilinen Divan-ı Kebir ve ne varsa içindedir anlamına gelen; sohbetlerinden kaydedilmi Fihi ma Fih isimli eserler bunlardan bazılarıdır. Mevlâna nın bu eserlerinin haricindekiler ise; verdi i vaazların kaydedildi i Mecâlis-i Seb a ve çe itli ahıslara yazdı ı mektupları kapsayan Mektûbât adlı mensur eserleridir. Mevlana da ölüm bir yok olu de il öbür dünyaya do- u tur ve sevgiliyle bulu madır. Bu anlamda bir dü ün gibidir. Bu sebepten Hz. Mevlana nın ölüm yıl dönümü eb i Aruz, yani dü ün günü olarak kutlanır. Allah ondan razı olsun. Sayı13/

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Mevlana"nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış.

Mevlananın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış. Mevlana"nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış. Mevlana"nın Konya"daki dergahının kapısında, Molla Camî"nin şu beyti yazılıdır: Kâbe-i uşak başıd in makam, Her nakis amad inca şud tamam (Aşıkların Kabesidir

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN OKULUMUZUN GENEL KÜNYESİ Okul Müdürü : Suat BOZKURT Okul Taban Puanı: 399,746 Öğrenci Sayısı: 930 Adres: Güneşli / Bağcılar Öğretmen Sayısı : 54 Yabancı

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU UR ı ı KATILIM ORANI : % 87 GELMEYEN ÜYELER Z NL ÜYE : U ur Özcan, Erkan Aldatmaz, Ozan Lökçetin : Kemal Kızılbulut, Fırat Yüceba KONUKLARIMIZ : UN CEF Türkiye Milli Komitesi Bursa Temsilcili inden; Sabahat

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca

MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca AHMET KıRCA: 18 Şubat 1936 da Suşehri nde doğdu. Suşehri Cumhuriyet İlkokulu nda ilkokulu; Şebinkarahisar, Tirebolu ve Sivas ta

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

Yunus Emre Hakkında; Yunus Emre İlkokulu

Yunus Emre Hakkında; Yunus Emre İlkokulu Yunus Emre Hakkında; Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam'a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

RAHMETLI BABAM KADIR ALTINÖZ VE ANNEM NADIRE ALTINÖZ E ITHAF OLUNUR.

RAHMETLI BABAM KADIR ALTINÖZ VE ANNEM NADIRE ALTINÖZ E ITHAF OLUNUR. RAHMETLI BABAM KADIR ALTINÖZ VE ANNEM NADIRE ALTINÖZ E ITHAF OLUNUR. KUR AN-I KERİM DEN İNCİLER DERLEYEN YAKUP ALTINÖZ TEZHİB RECEP CENGİZ KOORDİNASYON MURAT KOŞAR GRAFİK TASARIM MUSTAFA GÖZCÜ RENK AYRIMI,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı