AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI"

Transkript

1 AKUT İNMEDE DESTEK ve KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu 3. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR OKULU- ANKARA

2 700,000 inme / yıl % 88 %12 616,000 iskemik 84,000 hemorajik % 2 12,320 hastaya Trombolitik tedavi (Tedavi edilen her 9 hastadan 1 i yararlanıyor) 1,369 hasta trombolitik tedaviden yarar görüyor Tüm inme olgularının % 0.2 si Thom T, et al Circulation 2006 Kwiatkowski TG N Eng J Med 1999 Reeves, et al Stroke 2005

3 Akut inme hastalarının yoğun bakımında temel amaçlar Beyin hasarının sınırlandırılması ve mümkünse geri döndürülmesi Trombolitik tedavi Nöron koruyucu tedavi? Komplikasyonların önlenmesi ve ikincil korunma Antiödem, antiagregan, antikoagülan tedavi Komplikasyonlara yönelik destek tedavi Optimal fonksiyonel düzelmenin sağlanması Erken rehabilitasyon

4 Akut inmede nörolojik komplikasyonlar İntrakranial basınç artışı ve herniasyon Trombolitik ya da antikoagülan tedaviye sekonder intrakranial kanama, intrainfarkt hematom Reinfarkt, rehemoraji SAK olgularında vazospazm, hidrosefali Fokal, jeneralize nöbet, status epileptikus

5 Akut inmede sistemik komplikasyonlar Aspirasyon pnomonisi, pnömoni, ARDS, solunum yetmezliği DVT, PE GİS kanama Üriner enfeksiyon, Prerenal azotemi, ABY,elektrolit bzk. Uygunsuz ADH sendromu MI, KKY, aritmi Metabolik bozukluklar Bası yaraları, psişik sorunlar

6

7 Nörolojik komplikasyonlar Strok progresyonu Rekürren strok Nöbet Enfeksiyonlar; Üriner sistem Akciğer Diğer Düşme ve yatak yarası Hafif yaralanma Ciddi yaralanma Yatak yarası Tromboembolizm Derin venöz tromboz Pulmoner emboli Kardiyak olaylar Akut MI Diğer Ağrı Omuz ağrısı Diğer

8

9 Birinci hafta

10 İlk 3 ay

11 Aşağıdakilerden hangisi akut inmede ilk bir hafta içinde sık görülen komplikasyonlardan değildir? a. Aspirasyon pnömonisi b. Nozokomial pnömoni c. Üriner enfeksiyon d. Derin venöz tromboz e. Nörojenik myokardiyal yetmezlik

12

13 Akut inme olgularında 3. ayda en sık görülen komplikasyon hangisidir? a. Aspirasyon pnömonisi b. Nozokomial pnömoni c. Ağrı d. Üriner enfeksiyon e. Derin venöz tromboz f. Hepsi

14

15 Olgu 37 yaşında erkek hasta Spor yaparken başına giren çok şiddetli ağrı bulantı kusma yakınması nedeniyle acil servise getiriliyor. Öz-soy geçmiş: Bir yıldır hipertansif, düzensiz ilaç kullanımı var, sigara 15 paket/y F / N Bakı: TA; 170 / 100 mmhg N: 75/ dak İleri düzeyde ajite, kooperasyon kurulamıyor Meninks iritasyon bulguları değerlendirilemedi, belirgin lateralizan bulgu yok.

16 Ön Tanı? a. İntraserebral hemoraji b. Subaraknoid kanama c. İntraventriküler kanama d. Vertebral arter diseksiyonu e. Hepsi olabilir

17

18 Hasta acil serviste, tanı SAK Ne yaparsınız? 1. Beyin Cerrahisi konsültasyonu isterim 2. Girişimsel Radyoloji konsültasyonu isterim 3. Nörolojik Yoğun Bakıma yatırırım 4. Çalıştığım merkezin geleneksel kurallarına göre değişir

19 Hastayı NYB ne yatırdınız; 8 saat sonra; Akut solunum distresi gelişti Takipne, taşikardi başladı Pembe köpüklü balgam ve hemoptizi gözlendi Akciğer bazallerinde raller mevcut

20 PA AC Grafisi

21 Olası Tanınız nedir? a. Pulmoner emboli b. Akut sağ kalp yetmezliği c. Aspirasyon pnömonisi d. Nörojenik pulmoner ödem e. Nozokomial pnömoni

22 Nörojenik Pulmoner Ödem (NPÖ) Ani intrakranial basınç artışı sonucu AC lerin ekstravasküler kompartmanında anormal sıvı birikimi Fatal SAK larda % 70 oranında görülebilir

23 NPÖ Fizyopatolojik Sınıflama Hidrostatik basınç artışı Diffüz alveolar hasar ve permeabilite artışı Hidrostatik basınç artışı ile beraber permeabilite artışı

24 Nörojenik Pulmoner Ödem (NPÖ) KLİNİK Takipne Taşikardi Bazal raller Solunum distresi, pembe köpüklü balgam, siyanoz, hemoptizi Normal juguler venöz basınç ve kardiak gallop ritmi olmaksızın pulmoner ödem tablosu LABORATUVAR Lökositoz PO2 EKG: Taşikardi PA AC gr Hemodinamik veriler; CVP, PCWP AYIRICI TANI Pnömoni Kardiak pulmoner ödem Pulmoner emboli

25 Tedavi Sedasyon Mekanik ventilatör ile solunum desteği Tidal volum 5-8 ml/kg PEEP 5-8 cmh 2 O İnspirasyon tepe basıncı <30-35 cmh 2 O FiO 2 40 cmh 2 O Diüretik, mannitol Doputamin Alfa-adrenerjik antagonistler Beta blokerler

26 Nörojenik pulmoner ödem Mortalite % 19 Rezolusyon zamanı; % 54 ü 72 saatten önce Fontes RBV. J Neurosurgical Anesth 2003;15:

27 Akut inmede solunum desteği Bilinç bozukluğu varlığında hava yolunun güvenliği için; Airway, 2-4 lt/dk nazal oksijen Aspirasyondan koruma amacıyla nazogastrik sonda ile beslenme Gerekirse elektif entübasyon (propofol 1 mg/ kg) ve mekanik ventilasyon Sık ve derin aspirasyon, rutin AC oskültasyonu ve periodik PA AC gr Kafa içi basınç artışı durumunda basıncı düşürmek için ; mekanik ventilatör desteğinde hiperventilasyon Arteryel O 2 saturasyonu % 95 in üzerinde tutulmalı!

28 Akut inmede solunum desteği gereksinimi Orofaringeal hipotoniye bağlı üst hava yolu obstrüksiyonu Refleks ve istemli öksürük Santral sürüm bozukluğu sonucu gaz değişim sorunları Diafragma fonksiyon bozukluğu Oksijen desturasyon artışı Lezyon lokalizasyonu ile ilişkili solunum ritm değişiklikleri

29 Akut inmede solunum sorunları Wijdicks ve arkadaşları Mayo Klinik Mekanik ventilasyon ve trakeostomi uygulanan 97 inme olgusunun retrospektif değerlendirilmesi; 1. Yıl sonunda % 74 olguda GOS 1-3 İleri yaş Önceden beyin hasarı öyküsü Kötü prognoz Pulmoner komplikasyonlar; trakeostomiden önce % 68 trakeostomiden sonra % 20 Erken trakeostominin GOS üzerine anlamlı etkisi yok Erken trakeostomi ile hastanede kalış süresi Cerebrovasc Dis 2004; 18:

30 Akut inmede görülen solunum sorunları Toplam GOS4-5 GOS1-3 Pnömoni % Aspirasyon % ARDS % Atelektazi % Müköz plak % Kardiojenik pulmoner ödem % Pnömotoraks % Plevral effüzyon % Pulmoner emboli % Nörojenik pulmoner ödem %1 0 1 Trakeal kanama % Wijdicks et alcerebrovasc Dis 2004; 18:

31 MV gereksinimi olan olgularda prognoz Mekanik ventilasyon gerektiren inme olgularında Mortalite yüksek (% 60-70) Fonksiyonel düzelme yetersiz (1/4 olgu bağımsız) 65 iskemik / hemorajik inme olgusu İlk altı ayda sağkalım oranı % 40 İleri yaş (65 y ) kötü prognoz Elektif entübasyon iyi prognoz Foerch C et al. JNNP 2004:75(7):988-93

32 İnme-disfaji-aspirasyon-pnömoni Hemisferik Çiğnemenin istemli kontrolunun bozulması Oral fazda bolus transportunun bozulması Yüz, dudak,dilin motor kontrol bozukluğu Farigeal peristaltizm bozukluğu Beyin sapı Ağız, dil ve yanakta duyu bozukluğu, Faringeal yutma tetiklenmesinde zamanlama bozukluğu Laringeal elevasyon, glottik kapanma bozukluğu Krikofarengeal relaksasyon bozukluğu

33 Disfaji Yetersiz yutma Güvensiz yutma Beslenme ve sıvı alımında yetersizlik Boğulma, orofaringeal aspirasyon Malnütrisyon Dehidratasyon Pnömoni Solunum yetmezliği Disfajik hastalarda aspirasyon pnömonisi nedeniyle hastanede yatış süresi % 93 oranında uzamaktadır. Robbins J J Rehab Research and Dev 2002

34 İnme-disfaji-aspirasyon-pnömoni yılları arası toplam 277 makale BDH da disfaji % Sorgulama yöntemi % Klinik muayene % Videofloroskopi % BDH da aspirasyon % Disfajik olgularda pnömoni riski 3 kat artar Aspire eden olgularda pnömoni riski 11 kat artar Martino R. et al Stroke 2005

35 İnme ve Pnömoni Nosokomial pnömoni (1/3) Aspirasyon pnömonisi 2/3 Hilker R. Et al, Stroke 2003;34:

36 Prognoz- öneriler Beyin sapı lezyonlarında daha yüksek oranda Yutma fonksiyon bozukluğu ve bilinç bozukluğunda aspirasyon pnomonisi riski N/G ile beslemek aspirasyon riskini çok belirgin etkilemiyor. Beslenirken vücut postürü önemli! Sık AC oskültasyonu, PA Ac grafisi, erken antibiyoterapi

37 NYB de 3. gün Hastanın solunumu düzeldi, mekanik ventilatörden ayrıldı. Bilinç uykulu, ılımlı sağ hemiparezi mevcut Aritmisi mevcut NYB de 4. gün Uykuya eğilim arttı, ağrılı uyaranı solu ile lokalize ediyor, Ateş 38.5 C Biyokimyasal inceleme; Na 125 mmol/l

38 Olası komplikasyon? a. Uygunsuz ADH sendromu b. Serebral tuz kaybı c. Vazospazm, serebral iskemi d. Kafa içi basınç artışı e. Hidrosefali f. Rehemoraji g. Nörojenik kalp h. Enfeksiyon i. Hepsi olabilir

39 Uygunsuz ADH Sendromu Serum vazopressin aktivitesinde artışa bağlı hiponatremik normovolemik durum SAK olgularında % oranında görülür Tedavi; Sıvı kısıtlaması

40 Serebral Tuz Kaybı Hiponatremik hipovolemik durum Hiponatremi < 135 mmol/l Serum osmolalitesi < 280 mosm/kg İdrar Na > 40 mmol/l Aşağıdakilerden en az ikisi Sıvı dengesi > ml/son 24 saat Kilo kaybı > 500 gr/24 saat Serum BUN/ kreatinin oranı > 20 Son 24 saatte Hct de % 3 lük artış CVP < 12 mmhg Pulmoner arte wedge basıncı < 18 mmhg Tedavi; hipertonik sodyum ile sıvı replasmanı

41 Serebral Vazospazm-KİBAS-Fıtıklaşma

42

43

44 Vazospazm Tanısı Anjiyografi Orta serebral arterde kan akım hızı (cm/san) Spazm yok Orta düzeyde Spazm var

45

46

47 Medikal tedavi Endovasküler tedavi Deneysel tedaviler

48 Vazospazm proflaksisi için öneriler Anevrizma onarımından önce; TA > 140 / 90 mmhg olmadıkça antihipertansif verilmemeli Diüretik kullanılmamalı Nimodipin uygulanmalı (4 saatte bir 60 mg p.o., 21 gün) Anevrizma onarımından sonra; İntravenöz sıvı (SF, Ringer laktat) cc/saat Albumin % 5 günde 3 kez 250 cc IV CVP mmhg tutulmalı Serum Na takibi (<135 ise % 3 lük SF IV) Gerektiğinde vazopressör (dobutamin, dopamin, epinefrin) Kendall H L, et al Neurocritical Care 2006;04:68-76

49 Balon anjiyoplasti Endovasküler Tedavi Papaverin infüzyonu Anjiyografik düzelme % Klinik düzelme % 33-80

50 Deneysel Tedaviler Nitrik oksit Andotelin antagonistleri İnflamatuvar mediatörler Serin proteaz inhibitörleri Statinler Antioksidanlar ve serbest radikal temizleyiciler

51 Akut inmede ateş Her 1 C ısı artışı serebral metabolik hızı % 7 oranında arttırır. Serebral metabolik hız Vazodilatasyon Serebral kan hacmi İntrakraniyal basınç Ventilatördeki hastalara Oksijen gereksinimi dikkat!! Karbondioksit üretimi

52 Akut inmede ateş Koltuk altı vücut ısısı 37.5º C altında tutulmalı (KİBAS ve iskeminin sınırlanması için) Ateş yükseldiğinde üçlü kültür (kan, aspirasyon ve idrar) alınarak ampirik antibiyotik başlanmalı, Periferik soğutma ve antipiretiklerle vücut ısısı düşürülmelidir.

53 Akut inme ve kan basıncı Sistolik KB mmhg Diastolik KB mmhg olmalı! Hipotansiyon varsa; Nedeni araştır IV % 0.9 SF ile sıvı (CVP ye göre) Dopamin infüzyonu Gerekirse Adrenalin

54 Akut inme ve kan basıncı

55 Akut inme ve kan basıncı Sistolik KB ve/veya Diastolik KB mmhg Tedavi etme! Sistolik KB 220 mmhg ve Diastolik KB mmhg ise; Oral/parenteral tedavi Diastolik KB 140 mmhg Esmolol / Metoprolol

56 Kan basıncının acil düşürülmesi gereken durumlar Akut MI Kalp yetmezliği Aort diseksiyonu Akut böbrek yetmezliği Hipertansif ansefalopati

57 Akut inmede kardiak izlem Aritmi ve miyokard iskemisi yönünden EKG monitorizasyonu Kalp hızı / dak olmalı! Kardiyak troponin T düzeyi izlemi; ctroponin T > 2 mcg/l Nörokardiyak Disfonksiyon Akut BDH da görülen EKG değişiklikleri; QT uzaması (% 45) ST depresyonu, T negatifliği (% 35-50) U dalgaları (%28) Taşikardi (% 28) Aritmi (% 27)

58 SAK ve ritm bozukluğu Derin ve ters dönmüş T dalgaları QT uzaması

59 Akut inmede glukoz metabolizması Kan glukoz düzeyi mg/dl olmalı! Hiperglisemi yönünden ilk 72 saat açlık ve tokluk KŞ izlemi Akut inme olgularının % u diabetik Diabetik olmayan olguların % inde stres hiperglisemisi (Hb A1c ) gelişebilir insülin tedavisi

60 Akut inmede sıvı-elektrolit dengesi Sıvı dengesi cc CVP 8-10 cm H 2 O olacak şekilde izotonik sıvılarla sağlanmalı! Aldığı- çıkardığı izlemi Üre, kreatinin, elektrolit izlemi Antiödem tedavi alanlarda prerenal azotemiye dikkat!

61 Serebral ödem ve kafa içi basınç artışının izlemi Klinik Radyolojik İnvaziv monitörleme (intraventriküler kateter, fiberoptik transducer) Transkranial Doppler USG

62 Temel Prensipler Monroe-Kellie hipotezi Kompliyans Serebral otoregülasyon Beyin % 87 BOS % 9 Kan %4 CPP= MAP-ICP MAP=([2 diastolik]+sistolik)/3 N: mmhg

63 Serebral ödem ve kafa içi basınç artışının tedavisi Yeterli venöz dönüş için başın nötral pozisyonda yükseltilmesi % 20 Mannitol 0,5-2 g/kg 4-6 saatte bir 30 dakikada infüzyon Hipertonik NaCl % 3-7, ml/ kg IV Gerekirse Furosemid maks. 1 mg/kg/gün Kontrollu hiperventilasyon (PaCO mmhg olacak şekilde) Barbitürat koma (Thiopental 0.1mg/kg/g) Dekompresyon veya EVD

64

65 Stroke 2008:39;512-13

66 Akut inme ve malnütrisyon (Protein enerji malnütrisyonu) Hastaneye kabulde % 7-15 İkinci haftada % Gariballa et al JPEN 1998, 22:315 Dennis MS (FOOD) Lancet 2005;365: Uzun süre rehabilitasyon gerektiren hastalarda % 50 Finestone HM Arch Phys Med Rehabil 1995; 76:

67 Akut inme ve malnütrisyon Bağışık yanıtlarında yetersizlik Enfeksiyona yatkınlık Bası yaralarında artış Mortalite ve morbidite artışı Finestone HM Arch Phys Med Rehabil 1995; 76: Davalos A Stroke 1996; 77: Food Stroke 2003;34:

68 Akut İnme ve Beslenme Disfaji ve veya bilinç bozukluğu varlığında ilk saat oral beslenmeden kaçınılmalıdır Daha sonra enteral nutrisyon önerilir PEG ilk 2 haftada uygulanmamalıdır Enteral nütrisyon kontrendike olmadıkça parenteral nütrisyona gerek yoktur BARSAK ÇALIŞIYORSA KULLANILMALI! Dennis MS FOOD Lancet 2005;365: Norton B BMJ 1996; 312:13-16 Hamidon BB Med J Malaysia 2006;61:59-66

69 Akut inmede beslenme Enerji gereksinimi; 30 kcal / kg Protein gereksinimi; g / kg Ek stres varlığında 2 g / kg Su gereksinimi; 30 ml / kg Barrocas et al, Primary Care 1994, 21(1):149

70 Akut inmede DVT ve PE den korunma Pulmoner emboli riski % 1-5 Strok sonrası ölümlerin % 10 nun nedeni PE Antikoagülasyonun kontrendike olmadığı her hastaya, mobilize olana dek, kilo ve riske göre SC veya IV uygun doz düşük molekül ağırlıklı heparin Kompresyon çorapları Kompresyon cihazları Vena kava filtresi

71 Akut inmede nöron koruyucu tedavi yaklaşımları Çok sayıda deneysel çalışma var henüz anlamlı klinik çalışma sonucu yok! Hipotermi Önemli!

72 SONUÇ Akut inme olgularında olası komplikasyonların bilinmesi ve önlem alınması ya da önlenemeyen komplikasyonlar ortaya çıktığında erken saptanıp uygun tedavi uygulanması mortalite ve morbiditeyi belirleyen temel unsurdur.

73 Teşekkürler

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI 1 SUBARACNOİD KANAMA SAK kanın subaraknoid boşluğa sızmasıdır. %75 i anevrizma rüptürü sonucu oluşur. SAK ı olan hastaların % 20

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ Hemodiyaliz tedavisi; son dönem Kr. Böb. Hast.da (SKBH), vücutta biriken üremik toksik maddelerin

Detaylı

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir NÜTRÜSYONEL SİSTEM Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi Metodoloji Kilo kaybı hikayesi Olağan endikasyon Malnütrüsyon için risk faktorü mü Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 54 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS P 0 Ağır pnömonili hastalarda Procalcıtonın ve APACHE-II düzeylerinin yoğun bakım yatış süresi ve mortalitesi ile ilişkisi

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı