VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler Listesi 4- Personel Bildirimi 5- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı. 6- Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi 7- Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.). 1 Personel Giderleri 8- Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı. 9- Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı. 10-Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı 11-Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı. 12-İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı. 13-Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı. 14-Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösterir liste 15-Aylık bordro say 2000i sistemi kapsamında hesaplananlar için kağıt ortamında verilmez 16-Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payına ait dekont,makbuz,poliçe,sözleşme örneği v.b. (Gelir Vergisi Genel Tebliği No: 256) 6 iş günü 6 işgünü

2 2 Ek Çalışma Karşılıkları 1- Ödeme Emri Belgesi 2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu 3- Ek Ders Ücreti Çizelgesi 4- Öğretim yılının ilk ödeme belgesine bağlanan derslerin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay, 5-- Banka Listesi 6-Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde; 7- Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay, 8- Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge, 9-Komisyon ve kurul üyelerinin kurul hakkı ve toplantı ücretlerinin ödenmesinde; 10- İlgili mevzuatında belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı, 11- Üyelerin ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca onaylı liste, 3 Ödül ve İkramiyeler 4 Sosyal Yardımlar 5 İşçi Ücretleri sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde; Bağlı veya ilgili bakan onayı; ilave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı, sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 7 Ağustos 1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde; Değerlendirme kurullarınca hazırlanan ve ödül ödeneğini idare eden makamın onayını içeren liste, değerlendirme kurullarından geçirilmeden ödül verilmesi halinde yetkili makamın onayı, 2- Aile yardımında; aile yardımı bildirimi 3- Doğum yardımında; doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi 4- Ölüm yardımında; ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi Ücret ödemelerinde; 2- Personel Bildirimi 3- İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı 4- İşçi Ücret Bordrosu Evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde; 5-Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır. Giyecek yardımı ödemelerinde; 6-Nakden yapılacak ödemelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu, ödeme belgesine bağlanır. Kıdem tazminatı ödemelerinde; 7- Harcama talimatı, 8- Hizmet cetveli, 9- Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, 10- Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge, 11-Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge, 12-Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge,

3 İhbar tazminatı ödemelerinde; 13- Harcama talimatı, 14- Hizmet cetveli, 15- İhbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, 6 Er ve Erbaş Harçlıkları 1-Er ve erbaş (jandarma er ve erbaşları hariç) harçlıklarının ödenmesinde, Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu 2-Jandarma er ve erbaşlarının harçlıkları ve tayın bedellerinin avans olarak ödenmesinde, er ve erbaşların sayısı ile harçlık ve tayın bedeli tutarını gösteren yazı, 7 Tedavi Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi 2- Eczanelere yapılacak ödemelerde; karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete, 3- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, 4- Fatura 5- Eczane ile her mali yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile beraber verilir 6- Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde; Fatura, Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde rapor 7-Memurun kendisine yapılacak ödemelerde; karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsamdışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete, Fatura 4 işgünü 4 işgünü 8 Cenaze Giderleri 2- Yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi 9 Yolluklar 2- Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, 3- Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi,Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, 4- Emekliler için ödenecek tazminatlarda; yetkili makamın onayı 5- Uçakla yapılan seyahatlerde; yolcu bileti 6- Taksi ile yapılan seyahatlerde; fatura veya perakende satış fişi ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi 7- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı

4 8- Kurs veya okullara gönderilenler için; söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belge 10 Tarifeye Bağlı Ödemeler 2-İlan giderlerinin ödenmesinde;harcama talimatı, Fatura, İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak, 3-Sigorta giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Sigorta poliçesi veya zeyilname, 4-Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Fatura, 11 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 2- Fatura (Telefon görüşmelerinde resmi-özel ayırımı gösterir onaylı liste) 12 Elektrik ve Su Giderleri 2- Fatura 2-Taahhüt Dosyası 3-Fatura 13 Hakediş Ödemeleri 4-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Bakım onarım,taşıma,temizlik,yemek v.b. ödemelerinde) 5-Yapım İşleri Hakediş Raporu (Yapım işleri ödemelerinde) 6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Hizmet ve Yapım işlerinde standart formu) 7-Taşınır İşlem Fişi (Gereken Hallerde) sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi gereğince yapılan alımlarda tevsik edici belge 9-İhaleli işlerde (Mal,Hizmet,Yapım)SGK dan prim borcu olmadığına dair belge veya ödeme emri belgesinin 4 işgünü açıklama kısmına prim borcu sorgulaması yapıldı ve borcu yoktur şeklinde şerh düşme (imzalı) sayılı Kanunun 3 üncü madde kapsamında alımlar 2-Onay Belgesi 3-Alım Komisyonu Kararı (Parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında) 4-Düzenlenmesi gereken hallerde protokol 5-Fatura 6-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Hizmet alımlarında) 7-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı 8-Taşınır İşlem Fişi 9-Devlet Malzeme Ofisi Alımlarında 2;5,7 ve 8 inci maddedeki belgeler aranır. 4 işgünü

5 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre yapılan alımlar Personel Nakil ve Özlük İşlemleri 2-Onay Belgesi 3-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı 4-Sözleşme (Düzenlenmesi gerekli görülmüşse) 5-Fatura 6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı 7-Taşınır İşlem Fişi 1-Personel Nakil Bildirimi 2- Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.) 3- Aylık maaşların hesaplanması 4-Banka hesap numaralarında yapılan değişikliklerin işlenmesi 4 İşgünü 17 1-İdari Para Cezalarına ait tahsilatlarda Cezaya ait Karar veya Tutanak 2-Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri için Kasa Defteri ile birlikte Muhasebe Yetkilisi Mutemet Alındısı 20 Dakika Bütçe Gelirleri Tahsilatı 3-Başka Muhasebe Birimleri için yapılacak tahsilatlarda ödemeye ilişkin Karar veya Yazı 4-Damga Vergisi,Harç ödemelerinde Resmi Yazı 18 Vezne İşlemleri 5-Kişilerden Alacaklar Hesabı için yapılacak tahsilatlarda,harcama Biriminin Yazısı 1-İhale işlemlerinde, Dairesince Bildirilen Nakit Geçici Teminata İlişkin Resmi Yazı 2- İhale Üzerinde kalan İstekliler ait Geçici/Kesin teminata İlişkin olarak Dairesince verilen resmi yazı 3-Kesin Teminat a İlişkin Teminat Mektubu, Teyit İstem Yazısı, Teyit Yazısı ile resmi Yazı 4-teminat iadelerinde;iadeye ilişkin dairesince verilen yazı, SGK dan prim borcu olmadığına ait yazı Piyasadan hazır halde alınan mallar için SGK yazısı aranmaz) 5-Üzerinde ihale kalan isteklilerin geçici teminatları, kesin teminatlarını yatırmadan iade edilmez. 6-Hazineye ait arsa ve arazi ecrimisil bedellerinin tahsili için muhasebe işlem fişi 7- Vezne hergün Sabah Saat 08:00 Açılır 12:00 kadar ve Ögleden Sonra 13:00 Açılır 16:00 da ise kasa kapanır 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 19 İdari Para Cezaları 2-ilgili idarenin idari yaptırım kararı 3-İdari yaptırım kararında tarih belirtilmediyse tebliğ alıdısı 20 Geçici teminat alınması 1-Gerçek kişilerde T.C kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası (nakit),aynı gün alınan 2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı

6 teminatın iadesi 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası Geçici Teminat 2-teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı 21 3-Alındı belgesi aslı 20 dakika Ödemesi (Nakit) 4-vekil ise noter tastikli vekaletname 5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi 22 Nakit Dışı Geçici Teminat Alınması (Banka teminat mektubu hariç) 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 2-Teminat alınmasına ilişkin idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri 20 dakika Nakit Dışı Geçici 1-Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 23 Teminat İadesi 2-Teminat iadesine il,işkin ilgili idarenin yazısı (Banka Teminat 3-Alındı belgesi aslı 20 dakika Mektubu Hariç) 4-Vekil ise noter tastikli vekaletname 5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi 24 Kesin Teminat 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 20 dakika Alınması (Nakit) 2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı 25 Nakit dışı kesin teminat 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 20 dakika Alınması(banka teminat mektubu hariç) 2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı ve mevzuata uygun ekleri 1-gerçek kişilerde T.C.Kimlik numatrası,tüzel kişilerde vergi numarası 2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler Kesin teminat İadesi 3-Alındı belgesi aslı 20 dakika

7 26 4-Vekil ise noter tastikli vekaletname 5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi Geçici ve Kesin Teminatın İlgilinin 1-gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası,tüzel kişilerde vergi numarası 2-teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri(idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler) 27 Banka 3-Alındı belgesi aslı 3 iş günü hesabına 4-vekil ise noter tastikli vekaletname Havalesi 5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi 6-Nakit teminat iadesinde banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe 28 İhale doküman bedeli tahsili Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası,tüzel kişilerde vergi numarası 20 dakika 29 Kişi borcu tahsilatları T.C.kimlik numarası veya borç dosya numarası 1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasını belirten başvuru dilekçesi Bütçe Gelirlerinden 2-Tahsilde alındı belgesi düzenlenmiş ise aslı 30 Red ve İadeler 3-İdaresinin yazısı ve ekleri 4 iş günü 4-Vekil ise Noter tastikli vekaletname 5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi 6-Bankadan yapılacak ödemelerde, ilgili kişi veya şirketin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe 15 gün Emanetlerde bulunan 1-T.C.Kimlik numarasını ve banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe 31 Paraların alacaklılarına 2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde) 3 iş günü

8 Başvuruları üzerine ödenmesi 3-gerekli hallerde iadenin yapılmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı 32 Nakit bağış talebi T.C.kimlik numarası 33 Vergi Kanunları ve özel kanunları gereğince tahsil edilecek her türlü vergi,resim ve harçlar Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 15 dakika sayılı kanun kapsamında aylık bağlama talep başvurusu 1.YAŞLILIK AYLIĞI a) 2022 Sayılı kanuna göre başvuru formu b) bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. c) Bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim belgesi yetkililerce doldurulup imzalanacak ve mühürlenecektir. d) aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı 2. ÖZÜRLÜ AYLIĞI a) 2022 sayılı kanuna göre başvuru formu b) bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. c) bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim belgesi yetkililerce doldurulup imzalanacak ve mühürlenecektir. d) aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı e) özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporu f) Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge )özür durumu %40-69 arası olanlar) 3.BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI a) 2022 sayılı kanuna göre başvuru formu b) bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır c) bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim belgesi yetkililerce doldurulup imzalanacak ve mühürlenecektir d) aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı e) özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporu 4.ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI a) Özürlü yakını aylığı başvuru formu b) aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış vasilik kararı c) özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu 2 ay 35 Hak Sahibi tarafından yasal süresi içerisinde seçim müdürlüğünden alınmayan seçim ücretinin emaneten ödenmesi T.C. Kimlik numarası ile ilgili kişinin banka şube ve hesap numarasını(iban) belirten dilekçe 3 iş günü

9 36 İlama dayalı 1-T.C. kimlik numarası, ödeme yapılacak banka adı ile banka hesap numarasını (iban) belirten dilekçe Borçların ödenmesi 2-Ödeme vekile yapılacaksa vekaletname 7 gün (talep dilekçesi ile) 3-Avukatlık vekalet ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu(icra takibi yoluyla yapılacak ödemelerde serbest meslek makbuzu icra dairesine verilecektir) 37 İlama dayalı borçların 1-İcra emri 7 gün Ödenmesi (icra emri ile) 2-Avukatla takip edilen iş ise vekaletname İlama 1-Peşin ödemede belge istenmemektedir 38 Dayalı 2-Taksitli ödemede taksit talebine havi dielkçe Alacakların tahsili 3-Nüfus Cüzdan forokopisi 39 Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilşkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması 1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı,servislerden borcu olmadığına dair yazı 3 gün 40 Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri Mahsup talebine ait dilekçe 3 gün 41 Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi Dilekçe 42 Yabancı uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası verilmesi Kişinin pasaportu ve yerleşim belgesi (onaylı) 5 dakika 43 İşe başlama işlemleri İşe başlamal bildirimi noter onaylı imza sirküsü onaylı nüfus cüzdan örneği yerleşim belgesi nakil vasıtaları sahiplerinden bu taştlara ait fatura veya noter senedinin tastikli bir örneği,tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracaatına ait belgenin bir örneği, şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve yerleşim belgeleri(basit usullerde kira kontratı, işyeri mülkiyeti kendşne ait ise belediyeden emlak değerini gösterir belge) 5 gün

10 44 İşi terk işlemleri İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 5 gün Nakil işlemleri İşi bırakma bildirimi,dilekçe,enson kullanılan belgeler ile kullanılmayan belgeler 1 ay Vergi ilaveleri Dilekçe 5 dakika 47 Vergi terkleri Dilekçe 5 dakika 48 Borcu yoktur talep yazıları işlemleri Dilekçe 30 dakika md tecil taleplerine ilişkin tecil işlemleri Tecil ve taksitlendirme talep formu/dilekçe/teminat evrakı 1 gün 50 Vergi levhası tastik işlemleri Dilekçe, Yoklama, Vergi Levhası 51 ÖKC izin yazısı talebi Dilekçe 52 ÖKC levhası tastik işlemleri ÖKC levha talep dilekçesi,ilk fiş alış fatura,ruhsat fotokopisi 15 dakika 53 İB form işlemleri İB formu 5 dakika 54 Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyyidi işlemleri Dilekçe 1 sat 55 E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü işlemleri Beyanname 56 İade işlemleri Banka hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 7 iş günü 57 Mahsup işlemleri 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi 3 ay

11 58 Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptakli işlemi Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere testik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK,GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı vr ise ilan ettirilmesi sağlanır. 30 dakika 59 Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK.nun 376.madd.talep işlemleri Dilekçe 60 Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tastik işlemleri Dilekçe,Damga Vergisi makbuzu 15 dakika 61 Kurum gelir vergisi vb.iade taleplerinin yapılması işlemleri 252 seri nolu GV,GT ekindeki mahsup dilekçesi ve kesintisi listesi 1 ay mahsuplarda 3 ay 62 Mükelleflerin talepleri üzerine sözleşmeden doğan DV Damga vergisi beyannamesi,sözleşme 5 dkika 63 Mükelleflerin talepleri üzerine emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları Dilekçe 64 Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC ruhsatını ve levhasını kaybedenlerin yeni ruhsat ve levha çıkarmaları işlemleri Dilekçe,ruhsatın ve levhanın kaybolduğunadair gazete ilanı 20 dakika 65 Vergi iadesi işlemleri için mükelleflerin vermiş olduğu teminat mektuplarının düzenlenen VİR ve YMM raporlarına istinaden geri iadesi işlemleri Dilekçe ekinde teminat mektubu ve iadeye ilişkin belgeler, VİR ve YMM raporu 5 iş günü 66 Mükelleflerin talepleri üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi Dilekçe,levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı 15 dakika

12 67 Emsal bedel başvurularının ilgili vergi dairesi aracılığı ile takdirlerinin yapılması Mükellefin dielkçesi ve ilgili mala ait dökümanlar İlk toplantı günü 68 Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma 69 Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri Uzlaşma talep dilekçesi Dilekçe 1 ay 30 gün 70 Veraset ve İntikal Vergisi 1-Veraset ve İntikal Beyannamesi 2-Gayrimenkullerde Emlak Değer bildirimi 3-Veraset ilamı 4-Tapu fotokopileri 5-Borç masraflara ait belgeler 6-Ticari bilanço ve Gelir tablosu 30 dakika 71 ÖTV 2 A beyannamesi ve ödeme belgesi ÖTV 2A beyannamesi,fatura 15 dakika 72 Yeniden inşa olunacak bina vs Tes.Harcı ve ilişik yazısı Belediye ve tapudan yazı 15 dakika 73 Mükellefiyet yazısı Dilekçe 74 Vergi-Veraset-Motorlu Taşıt İlşik kesme/fenni Muayene yazısı Dilekçe,Araç ruhsatı 75 İnternet vergi dairesi kullanıcı şifresi Talep dilekçesi 5 dakika 76 Pişmanlık ve Islah hükümlerine göre beyanname alınması Beyanname, ekleri ve dilekçe 15 dakika 77 Düzeltme beyannamesi Alınması Beyanname 78 Tasfiye giriş ve tasfiye sonuç beyannamesi Beyanname ve ekleri 20 dakika 79 Vergi hatalarını düzeltme Dilekçe 1 gün

13 80 Mükellefin Borç durumunu gösterir yazı İnternet (iş emri) İş Emri Saat dan önce ise aynı gün 81 Yeşilkart işlemleri Yeşilkar bürosundan alınan form 5 dakika 82 Haczin kaldırılması talebi Yazılı yada sözlü müracaat 1 gün 83 Taşınmaz Mal Satışı a) Defterdarlık Yetkisisnde bulunanlar: talep dilekçesi b) Bakanlık Yetkisisnde bulunanlar 6 ay 20 gün 6 ay 20 gün 84 Taşınır Mal Satışı a) Defterdar yetkisisnde bulunanlar b) Bakanlık yetkisisnde bulunanlar 1 yıl 1 Yıl 85 Taşınmaz Malın kieraya verilmesi a) Defterdar yetkisisnde bulunanlar Talep dilekçesi ve ekleri b) Bakanlık yetkisinde bulunanlar Talep dielekçesi ve ekleri 6 ay 20 gün 6 ay 20 gün 86 Ecrimisil İtiraz dilekçesi 30 gün 87 Kamu Konutu tahsisi Sıra,Görev,Hizmet Tahsisli: Talep dilekçesi,kamu konutları tahsis talep beyannamesi (Yönetmelik Ek-5) 15 gün 88 Taşınmaz mal trampası Talep dilekçesi, Talep dilekçesi ve koordinat değerli krokisi, Bina ise yapı kullanmaz izin belgesi tastikli örneği 6 ay 20 gün 89 Arsa ve Kat karşılığı inşaat Talep dilekçesi 6 ay 20 gün 90 Büfe kantin çay ocağı vb. yerlerin kiralanması Talep dilekçesi defterdarlıktan izin almak şartıyla 1 ay Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

14 İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : İzzet AYTEKİN İsim : Mehmet YILDIZ Unvan : Malmüdürü V. Unvan : Kaymakam Adres : Malmüdürlüğü-VARTO Adres : Hükümet Konağı Tel. : Telefon : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Aylık Ödeme Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu (Örnek: 8 ) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile Kanuni Temsilcilerde Temsil Belgesi ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ MAAġ ÖDEMELERĠ 1. Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu 2. Asgari geçim indirimine ait liste 3. Banka Listesi 4. Personel Bildirimi (Örnek 9) 5. Kefalet Kesinti Listesi (Varsa)

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

Yönetmelik. Maliye Bakanligindan: Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeligi

Yönetmelik. Maliye Bakanligindan: Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeligi Maliye Bakanligindan: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeligi BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, merkezî

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı