Þaziye Teyze kurtuldu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þaziye Teyze kurtuldu?"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 18 ÞUBAT 2006 CUMARTESÝ Bir dayanýþma örneði Cafer Tekin ve Aziz Demir ön ayak oldu, para toplandý, Kaymakamlýk fonundan yararlanýldý, Karaburna Belediyesi biriket verdi, Aþýr Akcan inþa etti, Ahmet Ferger boya ve çatýsýný yaptý ve; Þaziye Teyze kurtuldu? Öðretmenlerin bankamatik sýkýntýsý 15 Þubat 2006 tarihinden itibaren maaþlarýný Ziraat Bankasý yerine Vakýflar Bankasý ndan alacak öðretmenler sýkýntýlý. HABERÝ 3. SAYFADA Tedaþ arýzayý giderdi Tedaþ iþletme þefliði çalýþanlarý soðuk ve yoðun kar yaðýþýna raðmen Yer altý elektrik arýzalarýný giderdi. HABERÝ 3. SAYFADA 30 Ýlköðretim Okulu na Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý Kýrþehir genelinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý olmayan 30 Ýlköðretim Okulu bünyesinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacak. HABERÝ 3. SAYFADA HABERÝ 3. SAYFADA Neþet Ertaþ TBMM Onur Ödülü'ne aday Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Gençler basketbolda kayýp Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu nda önceki gün oynanan Hacýbektaþ gücü Gençler Basketbol Takýmý Avanos Gençler Takýmý na yenildi. Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. HABERÝ 2. SAYFADA Hacýbektaþgücü Gençler HABERÝ 8. SAYFADA Özkan Zileli Sevgi Üzerine Kocaman Bir Kalp Attýðýn ilk adýmda kaydý ayaðýn. Ýçinden lanet okuyup geri dönmek geçti. Oysa sen düþme hakkýný daha ilk adýmda kullandýðýn için þanslýydýn. Artýk düþmekten korkmak yoktu çünkü. yazýsý 2. sayfada Aþure Dayanýþmasý Gazetemizin basýldýðý matbaamýzda Aþure piþirmek istiyoruz. Malzemelerin temini, piþirilmesi ve daðýtýlmasýný Aþure nin mantýðýna uygun bir dayanýþmayla yapmanýn doðru olacaðýný düþündük. Malzemeler için küçük katýlýmlar bekliyoruz no' lu telefonu arayabilirsiniz. Gelin birlikte kuralým sevgi kazanýný, birlikte pay edelim piþirdiðimiz aþureyi. Ýsmail Kaygusuz 3. bölüm 4. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 BÖLGE HABERLERÝ 18 Þubat 2006 Cumartesi Attýðýn ilk adýmda kaydý ayaðýn. Ýçinden lanet okuyup geri dönmek geçti. Oysa sen düþme hakkýný daha ilk adýmda kullandýðýn için þanslýydýn. Artýk düþmekten korkmak yoktu çünkü. Ne güzeldir halbuki, ilk maçý kaybetmek, yemeðin ilk lokmasýný üzerine dökmek, kýrdýðýn ilk cevizin çürük çýkmasý ve ilk aþkta mutsuz olmak Aþk deyip bir parantez açmalý ve hemen kapatmalý o parantez ki aþk kaçmasýn bir yerlere... Ama mümkün mü kainatý iki parantezin arasýna sýðdýrmak. Aþk kainattýr ve kainat aþktýr, ikisi de birbirinden ibarettir diyerek iþi daha da muðlak hale getirmeli. Zaten her þey öyle deðil mi? Uzatmamalý sözü bence kainat aþktýr. Evrenin sürekli geniþlediðini biliyorsunuz. Aþk evreni de geniþliyor sevenlerin kalbi arttýkça. O evreni büyütmek oraya daha çok kalp sýðdýrmak için sevmeyi düþündünüz mü? Bundan sonra düþünün hatta sevin. Ama bunu yürekten yapýn. Karþýlýk beklemeyin. Yapabiliyorsanýz âþýk olun. Ben yaptým. Ve attýðým ilk adýmda düþtüm. Belki lanet okudum ama yare deðil..ama kalktým yeniden ayaða belki ayný yüreðin üzerine yürüdüm tekrar. Ne önemi var? Kocaman bir kalp ve içinde biz, kim bilir kimlerin kalbindeyiz?... Özkan Zileli Sevgi Üzerine Kocaman Bir Kalp Çiftçilerin elektrik borçlarýna ödeme kolaylýðý KIRÞEHÝR - Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan üreticilerin enerji maliyetlerini azaltmak ve kullanýcýlarýn borçlarýný düzenli ödemelerini teþvik etmek amacýyla, enerji borcunu ödemiþ bulunan üreticilerin kullandýklarý elektrik enerjisinin desteklenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaþtýrýldý. Tarým Ýl Müdürlüðü Konuyla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan çiftçilerimizi ve tüzel kiþiliði bulunan sulama abonelerini bilgilendirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: Bu itibarla 2005 yýlý enerji tüketimine ait faturasýný son ödeme tarihine kadar ödemiþ olan ve birikmiþ borcu bulunmayan sulama aboneleri ile birikmiþ borcu olanlardan borcu yapýlandýrmaya giren ve yapýlandýrýlmýþ borçlarýnýn tamamýný ödemiþ olan tarýmsal sulama abonelerinin söz konusu destekten faydalanabilmesi için baðlý bulunduklarý TEDAÞ Müdürlüðünden almýþ olduklarý abonenin adý soyadý, abone no, T.C. Kimlik numarasý vergi numarasý 2005 yýlýndan 12 aylýk kümülatif aktif elektrik enerjisi tüketimi ile 12 aylýk kümülatif elektrik enerjisi tüketim miktarýnýn destekleme tutarý olan 1.70 Ykr. Ýle çarpýmý sonucu bulunan destekleme tutarýný gösteren onaylý belge ile 03 Mart 2006 tarihine kadar Tarým Ýl Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan çiftçilerimize ve tüzel kiþiliði bulunan sulama abonelere duyurulur. Neþet Ertaþ TBMM Onur Ödülü'ne aday KIRÞEHÝR - Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ýlki geçen yýl ünlü beyin cerrahý Gazi Yaþargil'e verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur ödülü için baþvurular baþladý.. Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. Bozkýrýn tezenesi için "türkü pýnarý diyen Bayýndýr; gerekçesini þöyle açýkladý; "Neþet Ertaþ, ünü Türkiye'yi aþmýþ, Türküyü ülkemizde sevdiren ender insanlardan biri.. Ülkemize Bozlak ve Abdal kültürünü kazandýran kiþidir. Yoðun yöresel özellikleri ve baskýn mahallilik unsurlarý ile donanmýþ, bu müziði yöresinin dýþýna çýkarmýþ, Ülke genelinde ve hatta yurt KIRÞEHÝR - Kýrþehir Defterdarý Yücel Erata yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, Geleneksel hale gelen "Vergi Haf-tasý" kutlamalarýnýn onyedincisi Þubat 2006 tarihleri arasýnda kutlanacaðýný belirtti. Kýrþehir Defterdarý Yücel Erata'nýn yapmýþ olduðu basýn açýkla-masýnda: 1990 yýlýndan bu yana her yýl Mart ayýnýn son haftasý "Vergi Haftasý" olarak kutlanmaktaydý.ancak Mart ayýnýn gelir vergisi mükelleflerimizin beyanname verme dönemi olmasý nedeniyle bu dönemde vergi dairelerindeki iþlemler yoðunlaþtýðýndan, Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. dýþýnda bilinmesini ve tanýnmasýný saðlamýþtýr. 1960'lardan itibaren binlerce yýllýk sazýmýz baðlama ile birlikte anýlan; sadece geniþ halk kesimlerinde deðil, ciddi musiki çevrelerinin ve gerçek türkü dostlarýnýn da gündeminden hiç düþmeyen Geleneksel hale gelen "Vergi Haftasý" kutlamalarýnýn onyedincisi Þu-bat 2006 tarihleri arasýnda kutlanacaktýr. Vergi Haftasýndaki amaç kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý, toplumun bütün kesimlerinde verginin önemini benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþ-kanlýðýnýn artýrýlmasýdýr. Ýlimizde de "Vergi Haftasý" toplumun her kesimine hitap edecek þekilde çeþitli etkinliklerle deðerlendirilecektir. Bu çerçevede; 20 Þubat 2006 Pazartesi günü saat 09.00'da Neþet Ertaþ ý farklý bir baðlamda deðerlendirmek gerekmektedir, Neþet Ertaþ, aslýnda bir anlamda tam bir yöre sanatçýsý olmasýna raðmen, yaygýn þöhreti ve söylediði türkülerin popüleritesi ile ülke genelinde tanýnan biri olarak yer Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýna müteakiben saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý söylenecek, 20 Þubat 2006 Pazartesi günü almaktadýr. Neþet Ertaþ'ýn sanatý için, baþta Muharrem Usta olmak üzere, Hacý Taþan, Çekiç Ali ve Abdal/Türkmen Müziði geleneðinin çeþitli yörelerde farklý tavýr ve üslûplarda karþýmýza çýkan diðer ustalarý da dahil olmak üzere hepsinin üst seviye de sentezi ve esrarlý bir bileþkesidir. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan, sevgiyi en iyi þekilde iþlemiþ ve bunu eserlerine büyük bir ustalýkla yansýtmýþ ve geniþ kitlelere bu büyük sevgiyi aktarmýþtýr. Ülkemizde söylenen türkülerin çoðunluðu Büyük Üstat Neþet Ertaþ'a aittir. Bugün hangi Radyo ve Televizyon programýndaki müzik programýný açsanýz, mutlaka, 5 paraçadan üçü Kýrþehir yöresinden. Bundan da Neþet Usta'nýn büyük katkýsý var. Hem yöremize hem de Türkiye'nin tanýtýmýna verdiði katkýlardan dolayý kendisini aday gösterdim." Önerisinin: üyesi olduðu Meclis Kültür ve Sanat kurulunda da ilgi gördüðünü Vergi Haftasý kutlamalarý önümüzdeki hafta saat 10.00'da Defterdarlýðýmýz daire amirleri ile birlikte Sayýn Valimiz Makamýnda ziyaret edilecektir. Verginin önemini belirten afiþler mükelleflerimizin yoðun olduðu caddelere asýlacak, Denetim aracý ile mükelleflerimizin yoðun olarak bulunduðu þehrimizin deðiþik kesimlerinde Defterdarlýðýmýzca oluþturulacak ekiplerle va- GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 18 Þubat 2006 Cumartesi HABER 3 Bir dayanýþma örneði Cafer Tekin ve Aziz Demir ön ayak oldu, para toplandý, Kaymakamlýk fonundan yararlanýldý, Karaburna Belediyesi biriket verdi, Aþýr Akcan inþa etti, Ahmet Ferger boya ve çatýsýný yaptý ve; Þaziye Teyze kurtuldu? HACIBEKTAÞ Yenice Engel Köyü nden kimsesiz ve özürlü Þaziye Kangal için duyarlý vatandaþlar bir araya gelerek oturabileceði bir ev yaptý. Ev yaptýrma giriþiminde bulunan ve baþtan sona bütün yapýlanlarda emeði olan Cafer Tekin, konu ile ilgili þu bilgileri verdi: Yenice Engel köyünde yaþayan, Þaziye Kangal adýndaki bayanýn zor durumda olduðunu öðrendik. Aziz Demir arkadaþla birlikte durumunu öðrenmek için köye gittik. Þaziye Kangal ýn durumu anlatýlandan çok daha vahim ve içler acýsýydý. Viraneye dönmüþ tek gözlü evin içinde biçare öylece duruyordu. Bacasý, tuvaleti, elektriði suyu da yok. Bacaðý olmayan, dolayýsýyla sürünerek yürüyen, kendi kendine yetemeyen, yaðmurda çamurda ihtiyaç için dýþarýya çýkmak zorunda olan Þaziye Kangal'a çok üzüldük. Arkadaþlarla hemen kararýmýzý verdik. Ýliþkilerimizi kullanarak, oturabilecek küçük bir ev yaptýrmak için kollarý sývadýk. Hacýbektaþ sosyal yardýmlaþma fonundan 400 YTL yardým aldýk. Karaburna belediyesi 650 tane HACIBEKTAÞ 15 Þubat 2006 tarihinden itibaren maaþlarýný Ziraat Bankasý yerine Vakýflar Bankasý ndan alacak öðretmenler sýkýntýlý. Vakýflar Bankasý Hacýbektaþ'ta kendi ATM'lerini kurana kadar öðretmenlerin maaþlarýný almalarý için Ziraat Bankasý ile anlaþtý. 15 Þubat 2006 tarihinde ATM'lere giden öðretmenler biriket verdi ve inþaatý baþlattýk. Yapý iþlerini Aþýr Akcan arkadaþa, sýva ve çatýsýný Ahmet Ferger ve arkadaþlarýna yaptýrdýk, para almadýlar. Cafer Baðýþta çýkma kapý ve çekyat verdi. 25 metrekare geniþliðinde, mutfak ve salonu iç içe olan, alafranga wc'li banyosu bulunan, elektrik ve suyu içinde olan bir ev yaptýk. Bütün ihtiyaçlarý sosyal maaþlarýný tamamýný alamadýlar. Bu nedenle ATM önünde yýðýlma ve kuyruk oluþtu. Sýkýntýlý olan öðretmenler þunlarý söylediler: Hiçbir gerekçe burada olmayan bankadan para çekmeyi haklý gösteremez. Vakýf bank günlük para çekme limitini 600 YTL olarak belirlemiþ. Ayýn 15 inde fazla paraya ihtiyacý olan arkadaþlar bir gün sonrasýný beklemek zorundalar. yardýmlaþma fonundan karþýlanýyor. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. Öðretmenlerin bankamatik sýkýntýsý Bu durumda ödeyeceðimiz kredi borçlarýmýzý bir gün sonra ödeyeceðiz. Tabiki geç ödemenin faizini de vereceðiz. Bir de herkesin hesabýnda isteðimizin dýþýnda 1500YTL para gözüküyor. Farkýnda olarak ya da olmayarak çektiðimiz zaman günlük faiz ile içinden çýkýlmaz bir hal alýyor. Avans diye gösteriliyor ama çektiðimizde faiz uygulamasý ile memurlar zor durumda býrakýlýyor. Þimdiden sorunlarýmýz baþladý. Bankanýn önünde yýðýlmalar ve kuyruklar oluþuyor. Tedaþ arýzayý giderdi HACIBEKTAÞ Tedaþ iþletme þefliði çalýþanlarý soðuk ve yoðun kar yaðýþýna raðmen Yer altý elektrik arýzalarýný giderdi. Tedaþ iþletme þef Rahmi Tekin konu hakkýnda þu bilgileri verdi: Bilindiði üzere 2005 yaz döneminde Hacýbektaþ belediyesi kaldýrým ve refüj çalýþmasý yaptý. Kaldýrýmlarý geniþletilirken, yollarýn yollarýn daralmamasý için iki yol arasýndaki refüjü daralttý. Yapým ihalesini alan þirketin çalýþanlarý, refüjü çalýþmasý yaparken, dikkatsiz ve düzensiz çalýþmalarý sonucu yer altýndan geçen elektrik kablolarýna zarar vermiþlerdir. Havalar iyi giderken verilen zarar belli olmuyordu. Fakat yaðan kar ve yaðmur KIRÞEHÝR -Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ülke genelindeki Bilgisayar sýnýfý olmayan mevcut 3000 Ýlköðretim Okuluna Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý kurma projesi kapsamýnda Kýrþehir ilimiz genelinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý olmayan 30 Ýlköðretim Okulu bünyesinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacak. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan BTS açýlmasý için gönderilen 10 Ýlköðretim Okulunun isimlerinin yer aldýðý yedek listenin de Bakanlýkça onaylanmasý ve bu okullara da Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý açýlmasý gerçekleþecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik'le görüþen Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, yedek listedeki okullara da bu yýl içerisinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacaðýný bildirdi. Konuyla ilgili Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan'ýn nedeniyle topraðýn altýna geçen nem ve su arýzalý kablolarda þase yapmaya ve dolayýsýyla arýzaya, elektrik kesilmesine neden oldu. Bu nedenle oluþan arýzadan dolayý Nevþehir caddesinin bir bölümüne üç dört gün elektrik veremedik. Emniyet Amirliði ile Hacýbektaþ Belediyesi arasýndaki bölümün yer altý kablolarýnýn tamamýnýn deðiþmesi gerekir. Bu da ancak yaz döneminde gerçekleþtirebiliriz. dedi. 30 Ýlköðretim Okulu na Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý danýþmaný Ýnayet Soydaner'in imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada: Ýlk etapta ihalesi yapýlan 20 ilköðretim okulunda açýlacak olan Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý, daha sonra Bakanlýkça Eðitim Çerçeve Projesi kapsamýnda 1400 ilköðretim okulu için yapýlacak ihaleler sonucunda 10 Ýlköðretim Okulumuzda daha Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý açýlacak. BTS açýlacak okullarýn 17 'si Kýrþehir Merkezde, 7'si Kaman, 2'si Çiçekdaðý, 2'si Mucur, 1'i Akpýnar ve 1'ide Boztepe ilçemizde olmak üzere toplam 30 Ýlköðretim okulumuz bu yýl içerisinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfýna kavuþmuþ olacak dedi.

4 4 ARAÞTIRMA Ancak Osmanlý bunu sezmiþ, ayaklanan kitlelerin Kazova'ya birlik sancaðýný dikmelerine, bütün güçleri seferber edip engel olmuþtur. Zünnun'culara en büyük darbeyi, Diyarbakýr beylerbeyi Hüsrev Paþa, Rüstem yaratýlýþlý Kürt askerleri! ile vurmuþ. (12) ve onlarý daðýtarak Kalender Þah'ýn da yenilmesine zemin hazýrlamýþtýr. Anlaþýlýyor ki, Hacý Bektaþ Veli'nin torunlarýndan, Balým Sultan'ýn (1426?-1518) kardeþi ya da oðlu olan, Kalender Abdal, Civan Kalender, Kalender Çelebi adlarýyla da tanýnan Kalender Þah bu birlikteliðin önderi seçilmiþtir. Kalender Þah ( /8) iyi bir ozandýr. Balým Sultan'dan sonra Pir postuna oturmuþ ve Hacý Bektaþ Dergahý nýn baþýndadýr.(13 Balým Sultan'ýn barýþçýl yumuþaklýðýna karþýn, Kalender bu yola baþkoymuþtur. Dedesi Hacý Bektaþ Veli'den manevi buyruðu almýþtýr: Dün gece seyrimde batýn yüzünde Aslý imam nesl-i Ali'yi gördüm Elif taç baþýnda nikap yüzünde Hünkar Hacý Bektaþ Veli'yi gördüm Geçti de secdeye oturdu kendi Cemalin þeminden çeraðlar yandý Ýþaret eyledi Kar Abdal geldi Bize Hak'tan gelen doluyu gördüm Ýçtim o doluyu aklým yitirdim Menzil gösterdiler geçtim oturdum Ýndirdim kisvetim ikrar getirdim Kemend ile baðlý belimi gördüm Mürþid eteðidir tutmuþtur destim Bu idi muradým eriþti kastým Ben beni yitirdim serhoþum mestim Ýsmini vird eden dilimi gördüm Kalender yoluna koymuþtur seri Þükür kurban kestim gördüm didarý Erenler serveri Horasan piri Hünkar Hacý Bektaþ Veli'yi gördüm Anadolu Alevi-Bektaþi önderleri Seyyidler, Dedeler toplanarak, bir anlaþmaya varmýþ ve karar vermiþlerdi. Kalender Þah'ýn arkasýnda yürüyeceklerdi. Alevilerin büyük umudu ve þahý Þah Ýsmail ( ) büyük yenilgiden sonra toparlanamamýþ ve 1524'de ölmüþtü. Anadolu Alevilerini Erdebil Tekkesi'ne baðlayan, Hoca Ali'den ( ) bu yana en büyük halka da kýrýlmýþ bulunuyordu. Anadolu daki Alevi- Bektaþi inançlý halk kitleleri kendi þahlarýný yaratmalýydýlar. Bunu Hacý Bektaþ Dergahý'nýn baþýndaki Kalender'in kiþiliðinde buldular. Ýþte bu dönemde Pir Sultan Abdal da nefeslerinde, deyiþlerinde ve düvazimamlarda Hacý Bektaþ Veli ve evlatlarýný, Dergah'ýný iþleyerek, onlarý ehlibeytle, Muhammed Mustafa ve Haydar-ý Kerrar (Ali) ile eþleþtirerek, Hacý Bektaþ Dergahý'nýn siyasetini yapmýþtýr. Pir Sultan, þiirlerinde adýný kullanmayacak kadar Þah'laþtýrýp, baðlanmýþtýr Kalender'e. Olasýlýkla özel olarak Kalender Þah üzerine yazdýðý þiirler ortadan kaldýrýlmýþ olduðu için günümüze ulaþamamýþtýr. Buna raðmen yeni saptamýþ bulunduðumuz iki önemli þiirde, iki ayrý ozanýn doðrudan Kalender'e hitap ettiðini de görüyoruz. Ayrýca konumuzla da çok yakýndan iliþkilidir, Kalender Þah'ýn taliplerinden olduðu anlaþýlan Koyun Abdal adýndaki ozan (Mezarý Kayseri-Bünyan'ýn Akkýþla köyünde), bilinen tek þiirinde Kalender'e seslenmektedir. Koyun Abdal, hareketin içinden olup, ortamý deðerlendirirken (Kalender'in) Ýran Þahý'na (Þah Tahmasb) gideceði dedikodusu üzerine, endiþelerini dile getiriyor ve gitmemesini diliyor: Seni Þah'a gider derler Anan atan yüzün suyun Hacý Bektaþ deðil m'atan Kerbela'da mekan tutan Hünkâr Veli deðil m'öten Bölük bölük oldu beyler Yedilmez oldu yedekler Terketme güzel Kalender Sen Hacý Bektaþ oðlusun Þu aleme dopdolusun Sen de bir erin oðlusun Koyun Abdal durmuþ aðlar Kurulmaz oldu otaðlar Dikildi sayvanlar tuðlar Koyun Abdal'ýn dileði olmuþ, daha sonra anlatacaðýmýz ayaklanma sýrasýnda Ýran Þah'ýndan yardým dileme ya da Ýran a gitme olayý vuku bulmamýþtýr. Ayrýca Kalender Çelebi'nin, Þah Ýsmail Hatayi'nin -büyük olasýlýkla ölümünden kýsa bir süre önce - ziyaretine gittiðini görüyoruz. Hatayi, aruzla yazdýðý bir þiirinde, kendisinden on yaþ Ýsmail Kaygusuz 3 kadar da büyük olan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþini Kalender'e büyük övgüler düzmüþtür.(14) Onu iki alemin gerçek sýrrý ve sultaný diye niteleyen, Kalender'in baþkanlýðýnda gelmiþ olan heyete Hak kadehinden içip mest olmuþ konuklar diyen Hatayi, Kalender'i Mustafa (Muhammed) ve Murteza (Ali) gibi karþýlýyor. Þah'a kavuþmuþ mihman(ým)dýr Kalender/ Hatayi'nin açtýðý velilik kâbesinde Þah-ý Merdan kuludur Kalender diyen Hatayi, konuklarýný yedirip içirip aðýrlýyor ve onlarý hesaba ihsan olarak geçirdiði þakasýný yapýyor. Arkasýndan ona þöhretin dünyayý tutmasý göründü (imdi þöhret-i alem göründü) derken, sanki Kalender'e el verip, bir gelecek muþtuluyor: Ýki alemde sultandýr Kalender Kadimi küfr ü imandýr Kalender Kalender'dir hakikat sýrr-ý kevneyn (iki dünyanýn gerçek sýrrý) Emir-i Hayy-i fermandýr Kalender (Hayy: Tanrý) Kalender Mustafa vü Murteza'dýr Zihi cism ile hem candýr Kalender (Zihi: ne mutlu) Cihan içinde sertapa bürehne (baþtan ayaða çýplak) Þehin aþkýna kurbandýr Kalender Misafirler ki mest-i cam-ý Hak'týr (Tanrýnýn kadehi) Visal-ý Þah'a mihmandýr Kalender (visal: kavuþma, mihman: konuk) Cihanýn devrini buldu gýda nuþ Acayip ehl-i imandýr Kalender Geç imdi þöhret-i alem göründü Hisaba cümle ihsandýr Kalender Velayet Kâ'besin açtý Hatayi Gulam-ý Þah-ý Merdan'dýr Kalender I.6. Pir Sultan Abdal Ve Hacý Bektaþ Veli Dergahý Seçeneði Pir Sultan Abdal, Kalender Þah ayaklanmasýna kadar, tam yirmi yýl boyunca yukarýda dökümünü yaptýðýmýz, sözünü ettiðimiz onlarca isyan hareketlerini ve onlarýn kanla bastýrýlmalarýný, kýrýmlarý gördü. Ýçinde yaþadý. Dikkat ettiysek baþkaldýrýlarýn çoðunluðu Bozok (Yozgat), Tokat, Artova, Kaz ova (Tokat-Turhal arasýndaki ova), Sivas ve Erzincan yöresinde düðümleniyor, güçleniyor, büyüyüp taþýyor. Ya da çözülüp yokoluyor. Kesin olan, Pir Sultan'ýn Sivas'ýnýn her baþkaldýrýda bulunmak durumunda olmasýdýr. Pir Sultan Abdal'ýn - þiirlerinde karþýlýklý etkileþimde bulunduklarý - Þah Ýsmail Hatayi ile görüþmüþ olduðu, hakkýndaki söylencelerden ve bazý þiirlerinin yorumundan çýkarýlabiliyor. (15) Dede-Talip yakýnlýklarý bir yana, Þah'lýðýný kabul ve ilan ettiði Kalender'in Þah Ýsmail Hatayi ile görüþmeðe gittiði heyetin içinde Pir Sultan da olsa gerektir. Ayrýca aþaðýda kýsaca deðineceðimiz gibi 1509 yýlýnda Þah Ýsmail ile bir buluþma gerçekleþtirilmiþtir. Zaten þiirlerindeki kent ve ülke adlarýna bakýlýrsa Pir Sultan Abdal ýn bu yerleri gezmiþ olduðu hemen anlaþýlýr. Pir Sultan'ýn Þah Hatayi'ye bir çeþit serzeniþ, ya da Çaldýran felaketi sonrasý için teselli kokan bir þiiri vardýr. Eðer sözünü ettiðimiz konuk heyette bulunuyorduysa, bunu kendisine okumuþ olmalýdýr. Bu dört kýtalýk þiirinde serzeniþ olduðu kadar, teselliyle birlikte eleþtiri de bulunmaktadýr: Erenlere eþ olayým Bu yola yoldaþ olayým Ýçeyim serhoþ olayým Aymak elinden gelir mi? Alna yazýlmýþ yazýyý Besili körpe kuzuyu Hakkýn yazdýðý yazýyý Bozmak elinden gelir mi? Dere tepe dümdüz olur Gece geçip gündüz olur Gökte kaç bin yýldýz olur Saymak elinden gelir mi? 18 Þubat 2006 Cumartesi Pir Sultan'ým ey Hatayi Dilimiz söyler hatayý Piþmedik çið yumurtayý Soymak elinden gelir mi? [12] Peçevi Tarihi, I, s. 96. [13] Çelebi Cemaleddin Efendi ve Celaleddin Ulusoy Kalender'in Balým Sultan'ýn kardeþi olduðunu yazmaktadýrlar. Oðlu da olabilir. Ama ölüm yýllarýnýn kesin olduðuna dikkat edilirse, onu Balým Sultan'ýn torunu kabul etmek, ya da Ý. H. Uzunçarþýlý gibi ikisi arasýna birkaç kuþak koymak bizce çok yanlýþtýr; kasýtlý yapýlmýþ da olabilir. [14] A.Yaþar Ocak'ýn, Kalenderiler adlý kitabýnda (s. 158), Kalender Sultan'a doðrudan hitabeden bu þiirin, Þah Ýsmail Hatayi tarafýndan, Kalenderiliðin propagandasý için yazýldýðýný, ileri sürmesi bir zorlamadan baþka birþey deðildir. Çünkü, þiirin Kalenderilik için yazýlmadýðýný görmek için öyle büyük çaba gerekmiyordu. Ocak iþlediði konudan dolayý, iþine geldiði için böyle yorumlamýþ görünüyor. [15] Bkz. Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal, 7. Baský, Ýstanbul, 1989, s , vd.. (SÜRECEK)

5 18 Þubat 2006 Cumartesi BÝLÝM -KÜLTÜR - SANAT 5 HALK ÞÝÝRÝ Bir yanda açlýk bir yanda zulüm Çatlamýþ yer yer toprak ana Suya hasret bilgiye hasret insanlar Görülmemiþ bir kýtlýk Anadolu da Ürün yetiþmez fidan boy vermez Halk yorgun aç açýk çocuklar Çalýþýr durmadan nasýrlý eller Köle gibi kadýnlar Anadolu da Bütün bu sefalet hüküm sürerken Sarayda yosmalar bade sunarken Selçuklu zulümü halký ezerken Sultanlar tanrýdýr Anadolu da Dil yozlaþmýþ Arapça ya dönülmüþ Halk baþka saray baþka konuþur Halkýn istekleri hiçe sayýlýr Tutsaktýr gençler Anadolu da Köyler yakýlýr haraç alýnýr Moðol istilasý tehdit savurur Kol bacak kesilir ýrza geçinir Kafalar uçuþur Anadolu da Uzakta bir yerde bir çocuk doðar Annesi Hatem dir babasý Sani Filizlenir Anadolu nun umudu Sevgi rüzgarý eser Anadolu da Bektaþ adýný verir babasý ona Hocasý olur Lokman Perende Bilim tahsil eder Yesevi Ocaðýnda Doðudan yükselir ýþýk Anadolu da Bir köseði çekilir yanan ocaktan Atýlýr gökyüzüne yönü batýdýr Bektaþ a da artýk yol görünür Kara dut yeþerir Anadolu da Yeþerdiði yer O na yurt olur Güvercin donunda Suluca ya gelir Sevgiyi hoþ görüyü yanýna alýr Dostluk kardeþlik gelir Anadolu ya Silkinir güvercin Karahöyük te Yeþermiþ kara dut veriyor meyve Hala yanýktýr bir ucu dalýn Simgeleþir mucize Anadolu da Hacýbektaþ Sevgisi Anadolu da Yoldaþ olur Ýdris Hoca ya Kadýncýk Ana da misafir kalýr Doksan bin Horasan Piri ne baþ olur Aslan ceylan dost olur Anadolu da Pirim,Hünkarým der halký O na Adý Hünkar Hacýbektaþ Veli olur Herkes Türkçe okur Türkçe konuþur Ortam hazýr olur Anadolu da Anadolu huzur bulur onunla Karahöyük Hacýbektaþ Olur sonunda Halk bilinçlenir toprak uyanýr Bire bin verir Anadolu da Bir muhabbet aðý kurulur Her türlü zulme dur denilir Halk iç içe kaynaþýr Kötülükler son bulur Anadolu da Yüz yýllar geçer kökleþir sevgi Balým Sultan ile yayýlýr bilgi Balkanlarda kurulur bektaþ dergahý Semaha durulur Anadolu da Padiþah bu durumdan rahatsýz olur Ulu Dergah a cami yapýlýr Yobaz bir Nakþibendi atanýr Kara bir dönem olur Anadolu da Cumhuriyet sözü burada anýlýr Halkýn yüreðine umut yayýlýr Sonunda Cumhuriyet kurulur Yeni bir gün doðar Anadolu da Yedi ev yedi yüz olur Hacýbektaþ ilçesi kurulur Akýn akýn insanlar pirine gelir Her 16 Aðustos Anadolu da Hacý Bektaþ Veli gönül eridir Onun gözünde insanlar birdir Haydar da Onun bir neferidir Bir olalým diri olalým iri olalým Anadoluda Haydar Kaim Ýstanbul'da eþekle nakliyat yasaklandý yaþýn üzerindeki erkek çocuklarýn maden ocaklarýnda, 12 yaþýn üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalýþtýrýlmasýna iliþkin kararname çýktý Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaþmasý Teþkilatý) üyeliðini onayladý Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesi görüþüldü; köyden 'inde okul olmadýðý açýklandý Elazýð Senatörü Profesör Celal Ertuð, "Bir dikta ortamýna adým adým yaklaþýlmaktadýr. Ordunun mesajý açýktýr. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Baþbakan Süleyman Demirel ise, "Meþru yollardan geldim. Bulurlar 226'yý, bizi devirirler" dedi Ýstanbul Yüksek Öðrenim Derneði (ÝYÖD) "amaç dýþý faaliyet" gösterdiði gerekçesiyle süresiz kapatýldý. Ýstanbul Yüksek Öðrenim Derneði (ÝYÖD) Dev- Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) Ýstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluþturuyordu Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararýný erteledi yýlý bugün, Tarým Koruma Ýlaçlarý A.Þ'nin Ýstanbul Kartal ve Ýzmit Derince'deki iþyerlerinde alýnan grev kararýnýn, 60 gün ertelenmesi kararlaþtýrýldý.ayný gün, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankasý'nýn hamamcýlara tarým kredisi verdiðini saptadý Türkiye'de 12 Eylül sonrasý yaþanan en büyük grev olan NETAÞ grevi bugün anlaþmayla sonuçlandý Gazeteci Kemal Kýlýç öldürüldü. Kemal Kýlýç Ýnsan Haklarý Derneði Urfa Þubesi Yönetim Kurulu üyesiydi Demokrasi Partisi'nin (DEP) Genel Merkezi bombalandý, bir kiþi öldü, 2'si aðýr 16 kiþi yaralandý. Demokrasi Partisi (DEP) yýlbaþýndan beri 4 kez saldýrýya uðramýþtý. Olayý Ýslami Cihat Örgütü üstlendi Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyet Halk Partisi çatýsý altýnda birleþti. Kurultaya katýlan 1003 delege CHP'de, 635 delege SHP'de birleþmek için oy kullandý. Ýki partinin genel baþkanlarýnýn anlaþmasý sonucu Sosyaldemokrat Halkçý Parti'li Hikmet Çetin oybirliðiyle genel baþkan seçildi Tansu Çiller TEDAÞ ve TOFAÞ soruþturmalarýndan aklandý. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasýndan yana oy kullandýlar. Bugün Doðanlar: Sürrealist Andre Breton Sinema yönetmeni Ertem Eðilmez Yönetmen Milos Forman Amerikalý sinema oyuncusu Kim Novak Amerikalý sinema oyuncusu John Travolta Sinema oyuncusu Kadir Ýnanýr 1948'de doðdular. Bugün Ölenler: Heykeltraþ, þair, mimar, ressam Michelangelo Tarihçi Abdurrahman Þeref Bey "Atatürk'ün Amirali" olarak anýlan Þükrü Onan Orkestra þefi ve müzisyen Þerif Yüzbaþýoðlu "Yaþamým, ölümüm her yaþam, her aþk ve her ölüm olmalý" diyen yazar Tezer Özlü, intihar ederek Çevirmen Melahat Togar. Bianet.org Soldan Saða: 1) Bir ilimiz. 2) Dayanma gücü Para dolabý. 3) (Tersi) Kýsaca mililitre Ses yankýsý Bir kamu iksadi kuruluþumuzu simgeleyen harfler. 4) Benzeri olmayan, tek Birli. 5) Ýlave Lambanýn ýþýðýný toplayan aksesuarý. 6) Bir yanýcý gaz. 7) Uç takýlarak kullanýlan yazý kalemi Yabancý. 8) Avrupa ve Asya'yý ayýran sýra daðý Tasdik etme. 9) Tartýþýlmaz inanç ve ibadet kurallarý bulunan dogmatik yapý Yoksullarý barýndýran hayýr kurumlarýnýn genel adý. 10) Kapital Bir nota. 11) Aþama, merhale. 12) Þarký, türkü Gözün bir bölümü. Yukarýdan Aþaðýya: 1) Bir çeþit tatlý. 2) Helva yapýmýnda kullanýlan iri buðday unu Cirahat, apse. 3) Bir þaþma ünlemi Enayi avanak. 4) Biteviye Vilayet Eski dilde yýlan. 5) Kurallara uygun yarýþma Alýnaný geri verme. 6) Geliþmiþ, maðmur Bir yumurta yemeði. 7) Beyaz (Tersi) Yönelme önem verme Bir nota. 8) Ýçine bir þeyler konan gereç Öðütülmüþ tahýl Namus Geniþlik. 9) Kilim dokuma tezgahý - Amaç gerek. 10) ( Tersi) Yýldýz Topraðýn yarý nemli olma durumu

6 6 18 Þubat 2006 Cumartesi Karadenizli çay toplayan çoçuklar Sigaranýn sebep olduðu hastalýklar Devamlý sigara içilmesi deri yapýsýný bozmakta, kýrýþýklýklara yol açmaktadýr. Bunun yanýnda diþlerin sararmasýna ve karmasýna, týrnaklarda düzensizliðe yol açmaktadýr. Prostat kanserinin %40'dan fazlasý sigaradan olur. Kalp krizine yakalanma riski, içmeyenlere göre dört kat baðýrsak kanserine yakalanma riski ise iki kat daha fazladýr. Aðýz kanseri ve yemek borusu kanseri vakalarýnýn %80'ine sigara yol açmaktadýr. Sigara içmek, vücudun insülün salgýlama kabiliyetini zamanla yok etme bu ise þeker hastalýðýna yol açmaktadýr. Amfizem hastalýðýnýn yol açtýðý ölümlerin %85 sigara yüzünden olmaktadýr. Akciðerdeki alveollar zamanla esnekliðini kaybetmekte ilerleyen saflarda yoðun bir biçimde solunum zorluðu olmakta ve hastalara solunum desteði gerekmektedir. Sigara kýsýrlýk riskini üç kat artýrýr. Sigara içen kadýnlar 5 10 yýl daha erken menopoza girmektedirler. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve erimesine sebep olmaktadýr. Sigara içen kadýnlarýn içmeyenlere göre göðüs kanserine %75 daha fazla rahim kanserine dört kat daha fazla yakalanma riski taþýmaktadýr. Günde sadece 5 sigara içen hamile bir kadýnýn erken doðum yapma ve saðlýksýz bir bebek doðurma riski normal hanýmlara göre yüksektir. Anne veya babanýn sigara içmesi çocuklarýnda solunum yolu hastalýklarýyla karþýlaþma ihtimalini alký kat artýrmaktadýr. Atatürk Ýlköðretim Okulu 6/A FIKRA Murat Sönmez Akýl hastanesinde iki deliyi salývermiþler. Doktorlar kendi aralarýnda: Þunlara son bir test yapalým da görelim akýllarý baþlarýna gelmiþ mi? demiþler. Bunun üzerine iki deliyi bir masa baþýna çaðýrmýþlar. Masanýn üzerine bir kavanoz Sevda Düzgün Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusuda canlý hamam böceði dökmüþler ve; Buyurun beyler, yiyiniz. demiþler. Delilerden bir tanesi hemen zeytinlere saldýrmýþ. Ötekisi araya girmiþ. Önce kaçanlarý yiyelim, öbürleri nasýl olsa duruyor!. Yalçýn Karabacak Bizim insanimizin neredeyse hepsi ön yargýlýdýr. Bir insan gördükleri zaman hemen kýyafetinden, o insan hakkýnda yorum yapmaya baþlanýr. Ama daha sonra görülür ki o insan öyle deðilmiþ. Örneðin, bir yemeðe davetlisiniz ve o yemeðe katýldýnýz. Oradaki insanlar hakkýnda hemen iyi ya da kötü yönde düþükçelere sahip oluruz. Ama bunlarý sadece kýyafetinden ve dýþ görünüþünden yaparýz. O insanlarla samimiyetimizi geliþtirdikten sonra görürüz ki hakkýnda kötü düþündüðümüz kiþi aslýnda öyle birisi deðilmiþ. Belki daha iyi belkide Sinan Karabacak Hepimiz bazen hastalanýrýz. Grip, nezle oluruz. Düþer kolumuzu, bacaðýmýzý kýrarýz. Doktorlar ve hemþireler bizi tedavi etmek için eðitim görürler. Bir doktor hastalýðý incelerken çeþitli yöntemlere baþ vururuz. Aðzýmýza, kulaklarýmýza bakar. Sýrtýmýzý, kalbimizi dinler. Bazen kan alýp tahlil yaptýrýr. Laboratuvarlarda incelenir, rapor hazýrlanýr. Doktorlar bunlara dayanarak hastalýðýmýzý bulur. Ýlaç verir. Nasýl uygulanacaðýný söyler. Aþý biz çocuklarý difteriden, kýzamýktan, sarýlýktan çeþitli hastalýklardan korur. Bir kaza sonucu kýrýlan kemiklerimizin iyileþmesi için filmler çekerler, incelerler ve alçýya alýrlar. Diþ doktorlarýna gittiðimizde diþlerimize bakar, çürük olup almadýðýný, diþ etlerini kontrol eder, tedavisini yapar. Bazen gözlerimiz iyi görmez; göz doktoruna gideriz. Gözümüzde kusur varsa tedavi eder, farklý yazýlar okutur, ona göre yakýn ve uzak gözlüðü verir. Bazende dinlendirici gözlük verebilir. Biz çocuklar aþýlarýmýzý düzenli þekilde Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. Ön yargýlý davranmak düþündüðümüzden daha kötü kiþiler olabilir. Belki de ayný þeyi onlarda bizim için yapýyorlardýr. Bazý insanlar vardýr, çok zengin, iyi giyimli ama boþ fikirli, bazý insanlar yoksul ama iyi fikirli. Yani marifet kýyafette deðil. Eðer öyle olsaydý zenginlerin hepsi çok iyi düþünür, fikirleri çok iyi insanlar olurdu. Ama gel gör ki ne yazýk ki öyle deðil. Konuda da söz ettiði gibi insanlarý önce kýyafetleriyle yargýlarýz. Daha sonra fikirleri ile yolcu ederiz. Ýnsan arkadaþýný da böyle seçerse arkadaþsýz kalýr. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Doktorlarýmýz ve biz yaptýrmalý belirli aralýklarla doktor kontrolünden geçmeliyiz. Saðlýklý yaþamak istiyorsak iyi beslenmeliyiz, uykumuzu iyi almalýyýz, televizyon izlerken yakýndan izlememeliyiz. Kitap okurken gözümüzle kitap arasýnda en az 30 cm olmalý, ders çalýþýrken sandalyede dik oturmalýyýz. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Güneþ sistemi dýþýndaki ilk gezegen Ali Doðan Aysu Astronotlar için 1990'larýn baþýna kadar sadece gezegen üzerine çalýþabilme þansý vardý. Son 15 yýlda ise çalýþmalarýný hýzlandýrarak bir çok yeni gezegen buldular. Bunlarýn arasýnda ilk sýrayý 1991'de keþfedilen bir ölü yýldýz alýyor. Virgo takým yýldýzlarýnýn bir üyesi olan bu gök cismi, kendisi gibi üç gezegenle beraber Güneþ benzeri PSR B yýldýzýn yörüngesinde dolaþýyor. Ölümcül bir radyasyon seviyesine sahip olduðu için yaþam olmasý çok düþük olasýlýk. Güneþ sistemi dýþýnda ilk keþif olmasý araþtýrmacýlarý çok heyecanlandýrdý. Bu sayede dört yýl sonra komþu galaksiden Pegasus yýldýz grubuna ait ikinci gezegen bulundu. Atatürk Ýlköðretim Okulu Ders yýlý sonunda sýnýfta kalan öðrencilerden biriyle öðretmen arasýnda þu konuþma geçti. Öðretmen: - Bir daha sýnýfta kaldýðýný görmeyeceðim, anladýn mý? Öðrenci: - Ýstifamý ediyorsunuz öðretmenim? FM 88.2 Kýrþehirin Sesi Radyosu

7

8 HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu nda önceki gün oynanan Hacýbektaþgücü Gençler Basketbol Takýmý Avanos Gençler Takýmý na yenildi. Çok soðuk bir ortamda oynanan maçta, Hacýbektaþ genç takýmý baþtan sona iyi oynayamadý. Avanos genç takýmý daha bilinçli ve daha organize bir oyun çýkardý ve maçtan farklý galip ayrýlmasýný bildi. Maçtan sonra görüþtüðümüz Hacýbektaþ takým koçu Özgür Bektaþ Elimizden geleni yaptýk, çalýþma koþullarýmýz uygun deðil, spor salonumuzun kaloriferleri yanmýyor, soðukta yeterince çalýþamýyoruz. dedi. Avanos genç takým koçu Mehmet Babür Taþer ise þunlarý söyledi: Önemli olan çocuklarýn saðlýklý spor yapmalarý ve ortamýn saðlanmasý. Biz Avanos olarak alt yapýya önem veriyoruz, iddiamýz yok. Ýleri ki yýllarda ilçemizi ve Nevþehir'i bölgesel liglerde temsil etmek. Sonuçta spor yapýyoruz çocuklarýn saðlýklý alanda spor yapmalarý için ortamýn saðlanmasý gerekir. Bir maçýn oynanmasý için ýsýnýn 12 derece olmasý lazým. Ýyi oynadýk maçý kazandýk. dedi. Hacýbektaþ gücü gençler Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Gençler basketbolda kayýp Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Genel Baþkaný Köksal Aydýn, SSK'nýn devriyle ilaç harcamalarýnda üç kat artýþ olduðunu belirterek, ''Hükümet devrin SSK'ya maliyetinin 1.7 milyar YTL olacaðýný öngörmesine raðmen, maliyet tahmin edilenin en az üç katý olmuþtur'' dedi. SES, SSK saðlýk kuruluþlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesinin birinci yýlýný deðerlendirdi. Avanos Gençler Hacýbektaþgücü Gençler kadrosu: Hakan Polat, Ali Batur, Mehmet Akif Yeter, Serkan Kaya, Mustafa Aygüneþ, Halil Kaya, Mustafa Þahin, Hakan Doðrusöz, Rafet Parlak, Ahmet Çelik, Alican Doðrusöz. Hakem kadrosu: Baþ hakem: Ahmet Köksal, Yardýmcý hakem: Süheda Kürkçü Masa hakemi : Seyit Demirci, Nihan Çankaya, Resul Köstekçi SES: 'SSK'nýn devri ilaçta üç kat zarara neden oldu' SES Genel Baþkaný Köksal Aydýn, sendikada düzenlediði basýn toplantýsýnda, devirle özelden hizmet, ilaç ve týbbi ilaç alýmýnýn önünün tamamen açýldýðýný kaydetti. SSK ilaç fabrikasýnýn kapatýldýðýný anýmsatan Aydýn, Kurum kaynaklarýnýn yerine bütçe açýklarýný kapatmakta ve özel sektöre faizsiz kredi olarak daðýtýlarak kullanýldýðýný söyledi. SSK'nýn korkunç yolsuzluklara þahit olduðunu bildiren Aydýn, bunun pilot uygulama olarak kullanýlan hastanelerde ortaya çýktýðýný dile getirdi. Aydýn, 37 dispanserin kapatýldýðýný anýmsatarak, hükümetin iddia ettiði gibi kuyruklarýn azalmadýðýný sadece yer deðiþtirdiðini belirtti. Aydýn, özelden hizmet alýmýnýn geçici bir memnuniyet yarattýðýný ancak tüm özel saðlýk kuruluþlarýnda ''fark ücreti'' kavramýnýn baþladýðýný kaydetti. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) 7 bin 800 kontenjan ayýrdýðý sözleþmeli öðretmenlik için baþvuru süresi bugün baþladý. Baþvurular, Bakanlýðýn ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresinden yapýlabilecek. Baþvurularla ilgili bilgiler ve sözleþme hükümleri bu siteden öðrenilebilecek. Sözleþmeli öðretmen adaylarýnýn 2004 veya 2005 KPSS'ye katýlmýþ ve MEB'in branþlar bazýnda belirlediði taban puanýn üzerinde puan almýþ olmalarý, ayrýca bundan önceki sözleþmeli öðretmen alýmý sýrasýnda belirlenen koþullarý taþýmalarý gerekiyor. Ýnternetteki formlarý dolduran adaylar, bu formlarý il milli eðitim müdürlüklerinde onaylattýktan sonra baþvurmuþ sayýlacaklar. Baþvuru süresi 22 Þubat Çarþamba günü sona erecek. Erkek adaylarýn askerlikle iliþiðinin bulunmamasý ya da askerlik yükümlülüðünü 30 Haziran 2006 tarihine kadar erteletmiþ olmasý gerekiyor. Tam teþekküllü hastanelerden alýnacak saðlýk kurulu raporlarýnýn yaný sýra, saðlýk ocaklarýndan alýnacak ''öðretmen olur'' ifadesi bulunan raporlar da geçerli olacak. Atamalar 24 Þubat'ta Atamalar, 24 Þubat'ta bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirilecek ve sonuçlar ile atamalara iliþkin her türlü bilgi ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresinde açýklanacak. Görevlendirilen öðretmenler, tebligat beklemeden 27 Þubat 2006 Pazartesi gününden itibaren görevlendirildikleri eðitim kurumlarýnýn baðlý olduðu il/ilçe milli eðitim müdürlüklerine, istenen belgelerle birlikte baþvurabilecekler. Gerekli þartlarý taþýyan ve kendileriyle sözleþme imzalanan öðretmenler, görevlendirildikleri eðitim kurumlarýnda eðitim ve öðretim süreci de dikkate alýnarak hemen göreve baþlayabilecekler. Yaðmurla Karýþýk Kar En Yüksek 0C 4 En Düþük 0C -5 Rüzgar Hýzý 12,86 km/s Rüzgar Yönü Güney Nem 87 % Çið Noktasý -1 0C Sözleþmeli öðretmenlik baþvurularý baþladý Branþlar ve Taban puanlar Sözleþmeli öðretmen atanacak branþlar ve taban puanlarý þöyle: Beden Eðitimi 69 Biyoloji 88 Coðrafya 81 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 70 Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji 77 Giyim/Hazýr Giy/Moda Tas. 76 Görme Engelliler Sýnýfý Öðrt. 50 Ýmam-Hatip Lisesi Mes. Dersleri 80 Ýngilizce 50 Ýþ Eðitimi (Ev Ekonomisi) 50 Ýþ Eðitimi (Ýþ ve Teknik) 50 Ýþitme Engelliler Sýnýfý Öðrt. 50 Matematik 87 Matematik 1 (Ýlköðretim) 50 Mobilya ve Dekorasyon 72 Müzik 59 Okul Öncesi Öðr/Çocuk Gel. 60 Rehber Öðretmen 50 Resim Ýþ/Resim 65 Sýnýf Öðretmenliði 60 Sosyal Bilgiler 77 Tarih 83 Türk Dili ve Edebiyatý 77 Türkçe 60 Ücret ve ders saatleri Bakanlar Kurulu kararý gereðince, görevlendirilecek sözleþmeli öðretmenlere bir öðretim günü için brüt YTL ödenecek. Öðretmenlerle yapýlacak sözleþme, 30 Haziran 2006'da sona erecek. Her 6 ders saati bir öðretim günü olacak. Çalýþma süresi sýnýf öðretmenliði öðreticiliðinde haftada 5, sýnýf öðretmenliði öðreticiliði dýþýndaki branþlarda 4 öðretim gününden fazla olamayacak. Bir öðretim gününün hesaplanmasýnda esas alýnan saatlerin doldurulamamasý halinde ödenecek ücretler verilen ders saati dikkate alýnarak belirlenecek. Ödemeler ilgililere görevin yapýlmasýný müteakip her ayýn 15'inde yapýlacak. Sözleþmeli öðretmenler sosyal güvenlik mevzuatý yönünde SSK hükümlerine tabi olacak.

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı