Þaziye Teyze kurtuldu?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þaziye Teyze kurtuldu?"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 18 ÞUBAT 2006 CUMARTESÝ Bir dayanýþma örneði Cafer Tekin ve Aziz Demir ön ayak oldu, para toplandý, Kaymakamlýk fonundan yararlanýldý, Karaburna Belediyesi biriket verdi, Aþýr Akcan inþa etti, Ahmet Ferger boya ve çatýsýný yaptý ve; Þaziye Teyze kurtuldu? Öðretmenlerin bankamatik sýkýntýsý 15 Þubat 2006 tarihinden itibaren maaþlarýný Ziraat Bankasý yerine Vakýflar Bankasý ndan alacak öðretmenler sýkýntýlý. HABERÝ 3. SAYFADA Tedaþ arýzayý giderdi Tedaþ iþletme þefliði çalýþanlarý soðuk ve yoðun kar yaðýþýna raðmen Yer altý elektrik arýzalarýný giderdi. HABERÝ 3. SAYFADA 30 Ýlköðretim Okulu na Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý Kýrþehir genelinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý olmayan 30 Ýlköðretim Okulu bünyesinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacak. HABERÝ 3. SAYFADA HABERÝ 3. SAYFADA Neþet Ertaþ TBMM Onur Ödülü'ne aday Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Gençler basketbolda kayýp Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu nda önceki gün oynanan Hacýbektaþ gücü Gençler Basketbol Takýmý Avanos Gençler Takýmý na yenildi. Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. HABERÝ 2. SAYFADA Hacýbektaþgücü Gençler HABERÝ 8. SAYFADA Özkan Zileli Sevgi Üzerine Kocaman Bir Kalp Attýðýn ilk adýmda kaydý ayaðýn. Ýçinden lanet okuyup geri dönmek geçti. Oysa sen düþme hakkýný daha ilk adýmda kullandýðýn için þanslýydýn. Artýk düþmekten korkmak yoktu çünkü. yazýsý 2. sayfada Aþure Dayanýþmasý Gazetemizin basýldýðý matbaamýzda Aþure piþirmek istiyoruz. Malzemelerin temini, piþirilmesi ve daðýtýlmasýný Aþure nin mantýðýna uygun bir dayanýþmayla yapmanýn doðru olacaðýný düþündük. Malzemeler için küçük katýlýmlar bekliyoruz no' lu telefonu arayabilirsiniz. Gelin birlikte kuralým sevgi kazanýný, birlikte pay edelim piþirdiðimiz aþureyi. Ýsmail Kaygusuz 3. bölüm 4. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 BÖLGE HABERLERÝ 18 Þubat 2006 Cumartesi Attýðýn ilk adýmda kaydý ayaðýn. Ýçinden lanet okuyup geri dönmek geçti. Oysa sen düþme hakkýný daha ilk adýmda kullandýðýn için þanslýydýn. Artýk düþmekten korkmak yoktu çünkü. Ne güzeldir halbuki, ilk maçý kaybetmek, yemeðin ilk lokmasýný üzerine dökmek, kýrdýðýn ilk cevizin çürük çýkmasý ve ilk aþkta mutsuz olmak Aþk deyip bir parantez açmalý ve hemen kapatmalý o parantez ki aþk kaçmasýn bir yerlere... Ama mümkün mü kainatý iki parantezin arasýna sýðdýrmak. Aþk kainattýr ve kainat aþktýr, ikisi de birbirinden ibarettir diyerek iþi daha da muðlak hale getirmeli. Zaten her þey öyle deðil mi? Uzatmamalý sözü bence kainat aþktýr. Evrenin sürekli geniþlediðini biliyorsunuz. Aþk evreni de geniþliyor sevenlerin kalbi arttýkça. O evreni büyütmek oraya daha çok kalp sýðdýrmak için sevmeyi düþündünüz mü? Bundan sonra düþünün hatta sevin. Ama bunu yürekten yapýn. Karþýlýk beklemeyin. Yapabiliyorsanýz âþýk olun. Ben yaptým. Ve attýðým ilk adýmda düþtüm. Belki lanet okudum ama yare deðil..ama kalktým yeniden ayaða belki ayný yüreðin üzerine yürüdüm tekrar. Ne önemi var? Kocaman bir kalp ve içinde biz, kim bilir kimlerin kalbindeyiz?... Özkan Zileli Sevgi Üzerine Kocaman Bir Kalp Çiftçilerin elektrik borçlarýna ödeme kolaylýðý KIRÞEHÝR - Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan üreticilerin enerji maliyetlerini azaltmak ve kullanýcýlarýn borçlarýný düzenli ödemelerini teþvik etmek amacýyla, enerji borcunu ödemiþ bulunan üreticilerin kullandýklarý elektrik enerjisinin desteklenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaþtýrýldý. Tarým Ýl Müdürlüðü Konuyla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan çiftçilerimizi ve tüzel kiþiliði bulunan sulama abonelerini bilgilendirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: Bu itibarla 2005 yýlý enerji tüketimine ait faturasýný son ödeme tarihine kadar ödemiþ olan ve birikmiþ borcu bulunmayan sulama aboneleri ile birikmiþ borcu olanlardan borcu yapýlandýrmaya giren ve yapýlandýrýlmýþ borçlarýnýn tamamýný ödemiþ olan tarýmsal sulama abonelerinin söz konusu destekten faydalanabilmesi için baðlý bulunduklarý TEDAÞ Müdürlüðünden almýþ olduklarý abonenin adý soyadý, abone no, T.C. Kimlik numarasý vergi numarasý 2005 yýlýndan 12 aylýk kümülatif aktif elektrik enerjisi tüketimi ile 12 aylýk kümülatif elektrik enerjisi tüketim miktarýnýn destekleme tutarý olan 1.70 Ykr. Ýle çarpýmý sonucu bulunan destekleme tutarýný gösteren onaylý belge ile 03 Mart 2006 tarihine kadar Tarým Ýl Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sulama amacýyla elektrik enerjisi kullanan çiftçilerimize ve tüzel kiþiliði bulunan sulama abonelere duyurulur. Neþet Ertaþ TBMM Onur Ödülü'ne aday KIRÞEHÝR - Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ýlki geçen yýl ünlü beyin cerrahý Gazi Yaþargil'e verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur ödülü için baþvurular baþladý.. Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. Bozkýrýn tezenesi için "türkü pýnarý diyen Bayýndýr; gerekçesini þöyle açýkladý; "Neþet Ertaþ, ünü Türkiye'yi aþmýþ, Türküyü ülkemizde sevdiren ender insanlardan biri.. Ülkemize Bozlak ve Abdal kültürünü kazandýran kiþidir. Yoðun yöresel özellikleri ve baskýn mahallilik unsurlarý ile donanmýþ, bu müziði yöresinin dýþýna çýkarmýþ, Ülke genelinde ve hatta yurt KIRÞEHÝR - Kýrþehir Defterdarý Yücel Erata yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, Geleneksel hale gelen "Vergi Haf-tasý" kutlamalarýnýn onyedincisi Þubat 2006 tarihleri arasýnda kutlanacaðýný belirtti. Kýrþehir Defterdarý Yücel Erata'nýn yapmýþ olduðu basýn açýkla-masýnda: 1990 yýlýndan bu yana her yýl Mart ayýnýn son haftasý "Vergi Haftasý" olarak kutlanmaktaydý.ancak Mart ayýnýn gelir vergisi mükelleflerimizin beyanname verme dönemi olmasý nedeniyle bu dönemde vergi dairelerindeki iþlemler yoðunlaþtýðýndan, Meclis'in bu yýl ikincisini vereceði Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ne, Neþet Ertaþ aday gösterildi. Bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ, TBMM Onur ödülüne aday gösterildi. Ertaþ'ý onur ödülüne aday gösteren Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu Üyesi CHP Kýrþehir Milletvekili Hüseyin Bayýndýr oldu. dýþýnda bilinmesini ve tanýnmasýný saðlamýþtýr. 1960'lardan itibaren binlerce yýllýk sazýmýz baðlama ile birlikte anýlan; sadece geniþ halk kesimlerinde deðil, ciddi musiki çevrelerinin ve gerçek türkü dostlarýnýn da gündeminden hiç düþmeyen Geleneksel hale gelen "Vergi Haftasý" kutlamalarýnýn onyedincisi Þu-bat 2006 tarihleri arasýnda kutlanacaktýr. Vergi Haftasýndaki amaç kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý, toplumun bütün kesimlerinde verginin önemini benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþ-kanlýðýnýn artýrýlmasýdýr. Ýlimizde de "Vergi Haftasý" toplumun her kesimine hitap edecek þekilde çeþitli etkinliklerle deðerlendirilecektir. Bu çerçevede; 20 Þubat 2006 Pazartesi günü saat 09.00'da Neþet Ertaþ ý farklý bir baðlamda deðerlendirmek gerekmektedir, Neþet Ertaþ, aslýnda bir anlamda tam bir yöre sanatçýsý olmasýna raðmen, yaygýn þöhreti ve söylediði türkülerin popüleritesi ile ülke genelinde tanýnan biri olarak yer Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýna müteakiben saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý söylenecek, 20 Þubat 2006 Pazartesi günü almaktadýr. Neþet Ertaþ'ýn sanatý için, baþta Muharrem Usta olmak üzere, Hacý Taþan, Çekiç Ali ve Abdal/Türkmen Müziði geleneðinin çeþitli yörelerde farklý tavýr ve üslûplarda karþýmýza çýkan diðer ustalarý da dahil olmak üzere hepsinin üst seviye de sentezi ve esrarlý bir bileþkesidir. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan, sevgiyi en iyi þekilde iþlemiþ ve bunu eserlerine büyük bir ustalýkla yansýtmýþ ve geniþ kitlelere bu büyük sevgiyi aktarmýþtýr. Ülkemizde söylenen türkülerin çoðunluðu Büyük Üstat Neþet Ertaþ'a aittir. Bugün hangi Radyo ve Televizyon programýndaki müzik programýný açsanýz, mutlaka, 5 paraçadan üçü Kýrþehir yöresinden. Bundan da Neþet Usta'nýn büyük katkýsý var. Hem yöremize hem de Türkiye'nin tanýtýmýna verdiði katkýlardan dolayý kendisini aday gösterdim." Önerisinin: üyesi olduðu Meclis Kültür ve Sanat kurulunda da ilgi gördüðünü Vergi Haftasý kutlamalarý önümüzdeki hafta saat 10.00'da Defterdarlýðýmýz daire amirleri ile birlikte Sayýn Valimiz Makamýnda ziyaret edilecektir. Verginin önemini belirten afiþler mükelleflerimizin yoðun olduðu caddelere asýlacak, Denetim aracý ile mükelleflerimizin yoðun olarak bulunduðu þehrimizin deðiþik kesimlerinde Defterdarlýðýmýzca oluþturulacak ekiplerle va- GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 18 Þubat 2006 Cumartesi HABER 3 Bir dayanýþma örneði Cafer Tekin ve Aziz Demir ön ayak oldu, para toplandý, Kaymakamlýk fonundan yararlanýldý, Karaburna Belediyesi biriket verdi, Aþýr Akcan inþa etti, Ahmet Ferger boya ve çatýsýný yaptý ve; Þaziye Teyze kurtuldu? HACIBEKTAÞ Yenice Engel Köyü nden kimsesiz ve özürlü Þaziye Kangal için duyarlý vatandaþlar bir araya gelerek oturabileceði bir ev yaptý. Ev yaptýrma giriþiminde bulunan ve baþtan sona bütün yapýlanlarda emeði olan Cafer Tekin, konu ile ilgili þu bilgileri verdi: Yenice Engel köyünde yaþayan, Þaziye Kangal adýndaki bayanýn zor durumda olduðunu öðrendik. Aziz Demir arkadaþla birlikte durumunu öðrenmek için köye gittik. Þaziye Kangal ýn durumu anlatýlandan çok daha vahim ve içler acýsýydý. Viraneye dönmüþ tek gözlü evin içinde biçare öylece duruyordu. Bacasý, tuvaleti, elektriði suyu da yok. Bacaðý olmayan, dolayýsýyla sürünerek yürüyen, kendi kendine yetemeyen, yaðmurda çamurda ihtiyaç için dýþarýya çýkmak zorunda olan Þaziye Kangal'a çok üzüldük. Arkadaþlarla hemen kararýmýzý verdik. Ýliþkilerimizi kullanarak, oturabilecek küçük bir ev yaptýrmak için kollarý sývadýk. Hacýbektaþ sosyal yardýmlaþma fonundan 400 YTL yardým aldýk. Karaburna belediyesi 650 tane HACIBEKTAÞ 15 Þubat 2006 tarihinden itibaren maaþlarýný Ziraat Bankasý yerine Vakýflar Bankasý ndan alacak öðretmenler sýkýntýlý. Vakýflar Bankasý Hacýbektaþ'ta kendi ATM'lerini kurana kadar öðretmenlerin maaþlarýný almalarý için Ziraat Bankasý ile anlaþtý. 15 Þubat 2006 tarihinde ATM'lere giden öðretmenler biriket verdi ve inþaatý baþlattýk. Yapý iþlerini Aþýr Akcan arkadaþa, sýva ve çatýsýný Ahmet Ferger ve arkadaþlarýna yaptýrdýk, para almadýlar. Cafer Baðýþta çýkma kapý ve çekyat verdi. 25 metrekare geniþliðinde, mutfak ve salonu iç içe olan, alafranga wc'li banyosu bulunan, elektrik ve suyu içinde olan bir ev yaptýk. Bütün ihtiyaçlarý sosyal maaþlarýný tamamýný alamadýlar. Bu nedenle ATM önünde yýðýlma ve kuyruk oluþtu. Sýkýntýlý olan öðretmenler þunlarý söylediler: Hiçbir gerekçe burada olmayan bankadan para çekmeyi haklý gösteremez. Vakýf bank günlük para çekme limitini 600 YTL olarak belirlemiþ. Ayýn 15 inde fazla paraya ihtiyacý olan arkadaþlar bir gün sonrasýný beklemek zorundalar. yardýmlaþma fonundan karþýlanýyor. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. Öðretmenlerin bankamatik sýkýntýsý Bu durumda ödeyeceðimiz kredi borçlarýmýzý bir gün sonra ödeyeceðiz. Tabiki geç ödemenin faizini de vereceðiz. Bir de herkesin hesabýnda isteðimizin dýþýnda 1500YTL para gözüküyor. Farkýnda olarak ya da olmayarak çektiðimiz zaman günlük faiz ile içinden çýkýlmaz bir hal alýyor. Avans diye gösteriliyor ama çektiðimizde faiz uygulamasý ile memurlar zor durumda býrakýlýyor. Þimdiden sorunlarýmýz baþladý. Bankanýn önünde yýðýlmalar ve kuyruklar oluþuyor. Tedaþ arýzayý giderdi HACIBEKTAÞ Tedaþ iþletme þefliði çalýþanlarý soðuk ve yoðun kar yaðýþýna raðmen Yer altý elektrik arýzalarýný giderdi. Tedaþ iþletme þef Rahmi Tekin konu hakkýnda þu bilgileri verdi: Bilindiði üzere 2005 yaz döneminde Hacýbektaþ belediyesi kaldýrým ve refüj çalýþmasý yaptý. Kaldýrýmlarý geniþletilirken, yollarýn yollarýn daralmamasý için iki yol arasýndaki refüjü daralttý. Yapým ihalesini alan þirketin çalýþanlarý, refüjü çalýþmasý yaparken, dikkatsiz ve düzensiz çalýþmalarý sonucu yer altýndan geçen elektrik kablolarýna zarar vermiþlerdir. Havalar iyi giderken verilen zarar belli olmuyordu. Fakat yaðan kar ve yaðmur KIRÞEHÝR -Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ülke genelindeki Bilgisayar sýnýfý olmayan mevcut 3000 Ýlköðretim Okuluna Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý kurma projesi kapsamýnda Kýrþehir ilimiz genelinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý olmayan 30 Ýlköðretim Okulu bünyesinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacak. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan BTS açýlmasý için gönderilen 10 Ýlköðretim Okulunun isimlerinin yer aldýðý yedek listenin de Bakanlýkça onaylanmasý ve bu okullara da Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý açýlmasý gerçekleþecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik'le görüþen Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, yedek listedeki okullara da bu yýl içerisinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý (BTS) açýlacaðýný bildirdi. Konuyla ilgili Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan'ýn nedeniyle topraðýn altýna geçen nem ve su arýzalý kablolarda þase yapmaya ve dolayýsýyla arýzaya, elektrik kesilmesine neden oldu. Bu nedenle oluþan arýzadan dolayý Nevþehir caddesinin bir bölümüne üç dört gün elektrik veremedik. Emniyet Amirliði ile Hacýbektaþ Belediyesi arasýndaki bölümün yer altý kablolarýnýn tamamýnýn deðiþmesi gerekir. Bu da ancak yaz döneminde gerçekleþtirebiliriz. dedi. 30 Ýlköðretim Okulu na Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý danýþmaný Ýnayet Soydaner'in imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada: Ýlk etapta ihalesi yapýlan 20 ilköðretim okulunda açýlacak olan Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý, daha sonra Bakanlýkça Eðitim Çerçeve Projesi kapsamýnda 1400 ilköðretim okulu için yapýlacak ihaleler sonucunda 10 Ýlköðretim Okulumuzda daha Bilgisayar Teknoloji Sýnýfý açýlacak. BTS açýlacak okullarýn 17 'si Kýrþehir Merkezde, 7'si Kaman, 2'si Çiçekdaðý, 2'si Mucur, 1'i Akpýnar ve 1'ide Boztepe ilçemizde olmak üzere toplam 30 Ýlköðretim okulumuz bu yýl içerisinde Bilgisayar Teknoloji Sýnýfýna kavuþmuþ olacak dedi.

4 4 ARAÞTIRMA Ancak Osmanlý bunu sezmiþ, ayaklanan kitlelerin Kazova'ya birlik sancaðýný dikmelerine, bütün güçleri seferber edip engel olmuþtur. Zünnun'culara en büyük darbeyi, Diyarbakýr beylerbeyi Hüsrev Paþa, Rüstem yaratýlýþlý Kürt askerleri! ile vurmuþ. (12) ve onlarý daðýtarak Kalender Þah'ýn da yenilmesine zemin hazýrlamýþtýr. Anlaþýlýyor ki, Hacý Bektaþ Veli'nin torunlarýndan, Balým Sultan'ýn (1426?-1518) kardeþi ya da oðlu olan, Kalender Abdal, Civan Kalender, Kalender Çelebi adlarýyla da tanýnan Kalender Þah bu birlikteliðin önderi seçilmiþtir. Kalender Þah ( /8) iyi bir ozandýr. Balým Sultan'dan sonra Pir postuna oturmuþ ve Hacý Bektaþ Dergahý nýn baþýndadýr.(13 Balým Sultan'ýn barýþçýl yumuþaklýðýna karþýn, Kalender bu yola baþkoymuþtur. Dedesi Hacý Bektaþ Veli'den manevi buyruðu almýþtýr: Dün gece seyrimde batýn yüzünde Aslý imam nesl-i Ali'yi gördüm Elif taç baþýnda nikap yüzünde Hünkar Hacý Bektaþ Veli'yi gördüm Geçti de secdeye oturdu kendi Cemalin þeminden çeraðlar yandý Ýþaret eyledi Kar Abdal geldi Bize Hak'tan gelen doluyu gördüm Ýçtim o doluyu aklým yitirdim Menzil gösterdiler geçtim oturdum Ýndirdim kisvetim ikrar getirdim Kemend ile baðlý belimi gördüm Mürþid eteðidir tutmuþtur destim Bu idi muradým eriþti kastým Ben beni yitirdim serhoþum mestim Ýsmini vird eden dilimi gördüm Kalender yoluna koymuþtur seri Þükür kurban kestim gördüm didarý Erenler serveri Horasan piri Hünkar Hacý Bektaþ Veli'yi gördüm Anadolu Alevi-Bektaþi önderleri Seyyidler, Dedeler toplanarak, bir anlaþmaya varmýþ ve karar vermiþlerdi. Kalender Þah'ýn arkasýnda yürüyeceklerdi. Alevilerin büyük umudu ve þahý Þah Ýsmail ( ) büyük yenilgiden sonra toparlanamamýþ ve 1524'de ölmüþtü. Anadolu Alevilerini Erdebil Tekkesi'ne baðlayan, Hoca Ali'den ( ) bu yana en büyük halka da kýrýlmýþ bulunuyordu. Anadolu daki Alevi- Bektaþi inançlý halk kitleleri kendi þahlarýný yaratmalýydýlar. Bunu Hacý Bektaþ Dergahý'nýn baþýndaki Kalender'in kiþiliðinde buldular. Ýþte bu dönemde Pir Sultan Abdal da nefeslerinde, deyiþlerinde ve düvazimamlarda Hacý Bektaþ Veli ve evlatlarýný, Dergah'ýný iþleyerek, onlarý ehlibeytle, Muhammed Mustafa ve Haydar-ý Kerrar (Ali) ile eþleþtirerek, Hacý Bektaþ Dergahý'nýn siyasetini yapmýþtýr. Pir Sultan, þiirlerinde adýný kullanmayacak kadar Þah'laþtýrýp, baðlanmýþtýr Kalender'e. Olasýlýkla özel olarak Kalender Þah üzerine yazdýðý þiirler ortadan kaldýrýlmýþ olduðu için günümüze ulaþamamýþtýr. Buna raðmen yeni saptamýþ bulunduðumuz iki önemli þiirde, iki ayrý ozanýn doðrudan Kalender'e hitap ettiðini de görüyoruz. Ayrýca konumuzla da çok yakýndan iliþkilidir, Kalender Þah'ýn taliplerinden olduðu anlaþýlan Koyun Abdal adýndaki ozan (Mezarý Kayseri-Bünyan'ýn Akkýþla köyünde), bilinen tek þiirinde Kalender'e seslenmektedir. Koyun Abdal, hareketin içinden olup, ortamý deðerlendirirken (Kalender'in) Ýran Þahý'na (Þah Tahmasb) gideceði dedikodusu üzerine, endiþelerini dile getiriyor ve gitmemesini diliyor: Seni Þah'a gider derler Anan atan yüzün suyun Hacý Bektaþ deðil m'atan Kerbela'da mekan tutan Hünkâr Veli deðil m'öten Bölük bölük oldu beyler Yedilmez oldu yedekler Terketme güzel Kalender Sen Hacý Bektaþ oðlusun Þu aleme dopdolusun Sen de bir erin oðlusun Koyun Abdal durmuþ aðlar Kurulmaz oldu otaðlar Dikildi sayvanlar tuðlar Koyun Abdal'ýn dileði olmuþ, daha sonra anlatacaðýmýz ayaklanma sýrasýnda Ýran Þah'ýndan yardým dileme ya da Ýran a gitme olayý vuku bulmamýþtýr. Ayrýca Kalender Çelebi'nin, Þah Ýsmail Hatayi'nin -büyük olasýlýkla ölümünden kýsa bir süre önce - ziyaretine gittiðini görüyoruz. Hatayi, aruzla yazdýðý bir þiirinde, kendisinden on yaþ Ýsmail Kaygusuz 3 kadar da büyük olan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþini Kalender'e büyük övgüler düzmüþtür.(14) Onu iki alemin gerçek sýrrý ve sultaný diye niteleyen, Kalender'in baþkanlýðýnda gelmiþ olan heyete Hak kadehinden içip mest olmuþ konuklar diyen Hatayi, Kalender'i Mustafa (Muhammed) ve Murteza (Ali) gibi karþýlýyor. Þah'a kavuþmuþ mihman(ým)dýr Kalender/ Hatayi'nin açtýðý velilik kâbesinde Þah-ý Merdan kuludur Kalender diyen Hatayi, konuklarýný yedirip içirip aðýrlýyor ve onlarý hesaba ihsan olarak geçirdiði þakasýný yapýyor. Arkasýndan ona þöhretin dünyayý tutmasý göründü (imdi þöhret-i alem göründü) derken, sanki Kalender'e el verip, bir gelecek muþtuluyor: Ýki alemde sultandýr Kalender Kadimi küfr ü imandýr Kalender Kalender'dir hakikat sýrr-ý kevneyn (iki dünyanýn gerçek sýrrý) Emir-i Hayy-i fermandýr Kalender (Hayy: Tanrý) Kalender Mustafa vü Murteza'dýr Zihi cism ile hem candýr Kalender (Zihi: ne mutlu) Cihan içinde sertapa bürehne (baþtan ayaða çýplak) Þehin aþkýna kurbandýr Kalender Misafirler ki mest-i cam-ý Hak'týr (Tanrýnýn kadehi) Visal-ý Þah'a mihmandýr Kalender (visal: kavuþma, mihman: konuk) Cihanýn devrini buldu gýda nuþ Acayip ehl-i imandýr Kalender Geç imdi þöhret-i alem göründü Hisaba cümle ihsandýr Kalender Velayet Kâ'besin açtý Hatayi Gulam-ý Þah-ý Merdan'dýr Kalender I.6. Pir Sultan Abdal Ve Hacý Bektaþ Veli Dergahý Seçeneði Pir Sultan Abdal, Kalender Þah ayaklanmasýna kadar, tam yirmi yýl boyunca yukarýda dökümünü yaptýðýmýz, sözünü ettiðimiz onlarca isyan hareketlerini ve onlarýn kanla bastýrýlmalarýný, kýrýmlarý gördü. Ýçinde yaþadý. Dikkat ettiysek baþkaldýrýlarýn çoðunluðu Bozok (Yozgat), Tokat, Artova, Kaz ova (Tokat-Turhal arasýndaki ova), Sivas ve Erzincan yöresinde düðümleniyor, güçleniyor, büyüyüp taþýyor. Ya da çözülüp yokoluyor. Kesin olan, Pir Sultan'ýn Sivas'ýnýn her baþkaldýrýda bulunmak durumunda olmasýdýr. Pir Sultan Abdal'ýn - þiirlerinde karþýlýklý etkileþimde bulunduklarý - Þah Ýsmail Hatayi ile görüþmüþ olduðu, hakkýndaki söylencelerden ve bazý þiirlerinin yorumundan çýkarýlabiliyor. (15) Dede-Talip yakýnlýklarý bir yana, Þah'lýðýný kabul ve ilan ettiði Kalender'in Þah Ýsmail Hatayi ile görüþmeðe gittiði heyetin içinde Pir Sultan da olsa gerektir. Ayrýca aþaðýda kýsaca deðineceðimiz gibi 1509 yýlýnda Þah Ýsmail ile bir buluþma gerçekleþtirilmiþtir. Zaten þiirlerindeki kent ve ülke adlarýna bakýlýrsa Pir Sultan Abdal ýn bu yerleri gezmiþ olduðu hemen anlaþýlýr. Pir Sultan'ýn Þah Hatayi'ye bir çeþit serzeniþ, ya da Çaldýran felaketi sonrasý için teselli kokan bir þiiri vardýr. Eðer sözünü ettiðimiz konuk heyette bulunuyorduysa, bunu kendisine okumuþ olmalýdýr. Bu dört kýtalýk þiirinde serzeniþ olduðu kadar, teselliyle birlikte eleþtiri de bulunmaktadýr: Erenlere eþ olayým Bu yola yoldaþ olayým Ýçeyim serhoþ olayým Aymak elinden gelir mi? Alna yazýlmýþ yazýyý Besili körpe kuzuyu Hakkýn yazdýðý yazýyý Bozmak elinden gelir mi? Dere tepe dümdüz olur Gece geçip gündüz olur Gökte kaç bin yýldýz olur Saymak elinden gelir mi? 18 Þubat 2006 Cumartesi Pir Sultan'ým ey Hatayi Dilimiz söyler hatayý Piþmedik çið yumurtayý Soymak elinden gelir mi? [12] Peçevi Tarihi, I, s. 96. [13] Çelebi Cemaleddin Efendi ve Celaleddin Ulusoy Kalender'in Balým Sultan'ýn kardeþi olduðunu yazmaktadýrlar. Oðlu da olabilir. Ama ölüm yýllarýnýn kesin olduðuna dikkat edilirse, onu Balým Sultan'ýn torunu kabul etmek, ya da Ý. H. Uzunçarþýlý gibi ikisi arasýna birkaç kuþak koymak bizce çok yanlýþtýr; kasýtlý yapýlmýþ da olabilir. [14] A.Yaþar Ocak'ýn, Kalenderiler adlý kitabýnda (s. 158), Kalender Sultan'a doðrudan hitabeden bu þiirin, Þah Ýsmail Hatayi tarafýndan, Kalenderiliðin propagandasý için yazýldýðýný, ileri sürmesi bir zorlamadan baþka birþey deðildir. Çünkü, þiirin Kalenderilik için yazýlmadýðýný görmek için öyle büyük çaba gerekmiyordu. Ocak iþlediði konudan dolayý, iþine geldiði için böyle yorumlamýþ görünüyor. [15] Bkz. Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal, 7. Baský, Ýstanbul, 1989, s , vd.. (SÜRECEK)

5 18 Þubat 2006 Cumartesi BÝLÝM -KÜLTÜR - SANAT 5 HALK ÞÝÝRÝ Bir yanda açlýk bir yanda zulüm Çatlamýþ yer yer toprak ana Suya hasret bilgiye hasret insanlar Görülmemiþ bir kýtlýk Anadolu da Ürün yetiþmez fidan boy vermez Halk yorgun aç açýk çocuklar Çalýþýr durmadan nasýrlý eller Köle gibi kadýnlar Anadolu da Bütün bu sefalet hüküm sürerken Sarayda yosmalar bade sunarken Selçuklu zulümü halký ezerken Sultanlar tanrýdýr Anadolu da Dil yozlaþmýþ Arapça ya dönülmüþ Halk baþka saray baþka konuþur Halkýn istekleri hiçe sayýlýr Tutsaktýr gençler Anadolu da Köyler yakýlýr haraç alýnýr Moðol istilasý tehdit savurur Kol bacak kesilir ýrza geçinir Kafalar uçuþur Anadolu da Uzakta bir yerde bir çocuk doðar Annesi Hatem dir babasý Sani Filizlenir Anadolu nun umudu Sevgi rüzgarý eser Anadolu da Bektaþ adýný verir babasý ona Hocasý olur Lokman Perende Bilim tahsil eder Yesevi Ocaðýnda Doðudan yükselir ýþýk Anadolu da Bir köseði çekilir yanan ocaktan Atýlýr gökyüzüne yönü batýdýr Bektaþ a da artýk yol görünür Kara dut yeþerir Anadolu da Yeþerdiði yer O na yurt olur Güvercin donunda Suluca ya gelir Sevgiyi hoþ görüyü yanýna alýr Dostluk kardeþlik gelir Anadolu ya Silkinir güvercin Karahöyük te Yeþermiþ kara dut veriyor meyve Hala yanýktýr bir ucu dalýn Simgeleþir mucize Anadolu da Hacýbektaþ Sevgisi Anadolu da Yoldaþ olur Ýdris Hoca ya Kadýncýk Ana da misafir kalýr Doksan bin Horasan Piri ne baþ olur Aslan ceylan dost olur Anadolu da Pirim,Hünkarým der halký O na Adý Hünkar Hacýbektaþ Veli olur Herkes Türkçe okur Türkçe konuþur Ortam hazýr olur Anadolu da Anadolu huzur bulur onunla Karahöyük Hacýbektaþ Olur sonunda Halk bilinçlenir toprak uyanýr Bire bin verir Anadolu da Bir muhabbet aðý kurulur Her türlü zulme dur denilir Halk iç içe kaynaþýr Kötülükler son bulur Anadolu da Yüz yýllar geçer kökleþir sevgi Balým Sultan ile yayýlýr bilgi Balkanlarda kurulur bektaþ dergahý Semaha durulur Anadolu da Padiþah bu durumdan rahatsýz olur Ulu Dergah a cami yapýlýr Yobaz bir Nakþibendi atanýr Kara bir dönem olur Anadolu da Cumhuriyet sözü burada anýlýr Halkýn yüreðine umut yayýlýr Sonunda Cumhuriyet kurulur Yeni bir gün doðar Anadolu da Yedi ev yedi yüz olur Hacýbektaþ ilçesi kurulur Akýn akýn insanlar pirine gelir Her 16 Aðustos Anadolu da Hacý Bektaþ Veli gönül eridir Onun gözünde insanlar birdir Haydar da Onun bir neferidir Bir olalým diri olalým iri olalým Anadoluda Haydar Kaim Ýstanbul'da eþekle nakliyat yasaklandý yaþýn üzerindeki erkek çocuklarýn maden ocaklarýnda, 12 yaþýn üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalýþtýrýlmasýna iliþkin kararname çýktý Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaþmasý Teþkilatý) üyeliðini onayladý Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesi görüþüldü; köyden 'inde okul olmadýðý açýklandý Elazýð Senatörü Profesör Celal Ertuð, "Bir dikta ortamýna adým adým yaklaþýlmaktadýr. Ordunun mesajý açýktýr. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Baþbakan Süleyman Demirel ise, "Meþru yollardan geldim. Bulurlar 226'yý, bizi devirirler" dedi Ýstanbul Yüksek Öðrenim Derneði (ÝYÖD) "amaç dýþý faaliyet" gösterdiði gerekçesiyle süresiz kapatýldý. Ýstanbul Yüksek Öðrenim Derneði (ÝYÖD) Dev- Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) Ýstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluþturuyordu Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararýný erteledi yýlý bugün, Tarým Koruma Ýlaçlarý A.Þ'nin Ýstanbul Kartal ve Ýzmit Derince'deki iþyerlerinde alýnan grev kararýnýn, 60 gün ertelenmesi kararlaþtýrýldý.ayný gün, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankasý'nýn hamamcýlara tarým kredisi verdiðini saptadý Türkiye'de 12 Eylül sonrasý yaþanan en büyük grev olan NETAÞ grevi bugün anlaþmayla sonuçlandý Gazeteci Kemal Kýlýç öldürüldü. Kemal Kýlýç Ýnsan Haklarý Derneði Urfa Þubesi Yönetim Kurulu üyesiydi Demokrasi Partisi'nin (DEP) Genel Merkezi bombalandý, bir kiþi öldü, 2'si aðýr 16 kiþi yaralandý. Demokrasi Partisi (DEP) yýlbaþýndan beri 4 kez saldýrýya uðramýþtý. Olayý Ýslami Cihat Örgütü üstlendi Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyet Halk Partisi çatýsý altýnda birleþti. Kurultaya katýlan 1003 delege CHP'de, 635 delege SHP'de birleþmek için oy kullandý. Ýki partinin genel baþkanlarýnýn anlaþmasý sonucu Sosyaldemokrat Halkçý Parti'li Hikmet Çetin oybirliðiyle genel baþkan seçildi Tansu Çiller TEDAÞ ve TOFAÞ soruþturmalarýndan aklandý. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasýndan yana oy kullandýlar. Bugün Doðanlar: Sürrealist Andre Breton Sinema yönetmeni Ertem Eðilmez Yönetmen Milos Forman Amerikalý sinema oyuncusu Kim Novak Amerikalý sinema oyuncusu John Travolta Sinema oyuncusu Kadir Ýnanýr 1948'de doðdular. Bugün Ölenler: Heykeltraþ, þair, mimar, ressam Michelangelo Tarihçi Abdurrahman Þeref Bey "Atatürk'ün Amirali" olarak anýlan Þükrü Onan Orkestra þefi ve müzisyen Þerif Yüzbaþýoðlu "Yaþamým, ölümüm her yaþam, her aþk ve her ölüm olmalý" diyen yazar Tezer Özlü, intihar ederek Çevirmen Melahat Togar. Bianet.org Soldan Saða: 1) Bir ilimiz. 2) Dayanma gücü Para dolabý. 3) (Tersi) Kýsaca mililitre Ses yankýsý Bir kamu iksadi kuruluþumuzu simgeleyen harfler. 4) Benzeri olmayan, tek Birli. 5) Ýlave Lambanýn ýþýðýný toplayan aksesuarý. 6) Bir yanýcý gaz. 7) Uç takýlarak kullanýlan yazý kalemi Yabancý. 8) Avrupa ve Asya'yý ayýran sýra daðý Tasdik etme. 9) Tartýþýlmaz inanç ve ibadet kurallarý bulunan dogmatik yapý Yoksullarý barýndýran hayýr kurumlarýnýn genel adý. 10) Kapital Bir nota. 11) Aþama, merhale. 12) Þarký, türkü Gözün bir bölümü. Yukarýdan Aþaðýya: 1) Bir çeþit tatlý. 2) Helva yapýmýnda kullanýlan iri buðday unu Cirahat, apse. 3) Bir þaþma ünlemi Enayi avanak. 4) Biteviye Vilayet Eski dilde yýlan. 5) Kurallara uygun yarýþma Alýnaný geri verme. 6) Geliþmiþ, maðmur Bir yumurta yemeði. 7) Beyaz (Tersi) Yönelme önem verme Bir nota. 8) Ýçine bir þeyler konan gereç Öðütülmüþ tahýl Namus Geniþlik. 9) Kilim dokuma tezgahý - Amaç gerek. 10) ( Tersi) Yýldýz Topraðýn yarý nemli olma durumu

6 6 18 Þubat 2006 Cumartesi Karadenizli çay toplayan çoçuklar Sigaranýn sebep olduðu hastalýklar Devamlý sigara içilmesi deri yapýsýný bozmakta, kýrýþýklýklara yol açmaktadýr. Bunun yanýnda diþlerin sararmasýna ve karmasýna, týrnaklarda düzensizliðe yol açmaktadýr. Prostat kanserinin %40'dan fazlasý sigaradan olur. Kalp krizine yakalanma riski, içmeyenlere göre dört kat baðýrsak kanserine yakalanma riski ise iki kat daha fazladýr. Aðýz kanseri ve yemek borusu kanseri vakalarýnýn %80'ine sigara yol açmaktadýr. Sigara içmek, vücudun insülün salgýlama kabiliyetini zamanla yok etme bu ise þeker hastalýðýna yol açmaktadýr. Amfizem hastalýðýnýn yol açtýðý ölümlerin %85 sigara yüzünden olmaktadýr. Akciðerdeki alveollar zamanla esnekliðini kaybetmekte ilerleyen saflarda yoðun bir biçimde solunum zorluðu olmakta ve hastalara solunum desteði gerekmektedir. Sigara kýsýrlýk riskini üç kat artýrýr. Sigara içen kadýnlar 5 10 yýl daha erken menopoza girmektedirler. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve erimesine sebep olmaktadýr. Sigara içen kadýnlarýn içmeyenlere göre göðüs kanserine %75 daha fazla rahim kanserine dört kat daha fazla yakalanma riski taþýmaktadýr. Günde sadece 5 sigara içen hamile bir kadýnýn erken doðum yapma ve saðlýksýz bir bebek doðurma riski normal hanýmlara göre yüksektir. Anne veya babanýn sigara içmesi çocuklarýnda solunum yolu hastalýklarýyla karþýlaþma ihtimalini alký kat artýrmaktadýr. Atatürk Ýlköðretim Okulu 6/A FIKRA Murat Sönmez Akýl hastanesinde iki deliyi salývermiþler. Doktorlar kendi aralarýnda: Þunlara son bir test yapalým da görelim akýllarý baþlarýna gelmiþ mi? demiþler. Bunun üzerine iki deliyi bir masa baþýna çaðýrmýþlar. Masanýn üzerine bir kavanoz Sevda Düzgün Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusuda canlý hamam böceði dökmüþler ve; Buyurun beyler, yiyiniz. demiþler. Delilerden bir tanesi hemen zeytinlere saldýrmýþ. Ötekisi araya girmiþ. Önce kaçanlarý yiyelim, öbürleri nasýl olsa duruyor!. Yalçýn Karabacak Bizim insanimizin neredeyse hepsi ön yargýlýdýr. Bir insan gördükleri zaman hemen kýyafetinden, o insan hakkýnda yorum yapmaya baþlanýr. Ama daha sonra görülür ki o insan öyle deðilmiþ. Örneðin, bir yemeðe davetlisiniz ve o yemeðe katýldýnýz. Oradaki insanlar hakkýnda hemen iyi ya da kötü yönde düþükçelere sahip oluruz. Ama bunlarý sadece kýyafetinden ve dýþ görünüþünden yaparýz. O insanlarla samimiyetimizi geliþtirdikten sonra görürüz ki hakkýnda kötü düþündüðümüz kiþi aslýnda öyle birisi deðilmiþ. Belki daha iyi belkide Sinan Karabacak Hepimiz bazen hastalanýrýz. Grip, nezle oluruz. Düþer kolumuzu, bacaðýmýzý kýrarýz. Doktorlar ve hemþireler bizi tedavi etmek için eðitim görürler. Bir doktor hastalýðý incelerken çeþitli yöntemlere baþ vururuz. Aðzýmýza, kulaklarýmýza bakar. Sýrtýmýzý, kalbimizi dinler. Bazen kan alýp tahlil yaptýrýr. Laboratuvarlarda incelenir, rapor hazýrlanýr. Doktorlar bunlara dayanarak hastalýðýmýzý bulur. Ýlaç verir. Nasýl uygulanacaðýný söyler. Aþý biz çocuklarý difteriden, kýzamýktan, sarýlýktan çeþitli hastalýklardan korur. Bir kaza sonucu kýrýlan kemiklerimizin iyileþmesi için filmler çekerler, incelerler ve alçýya alýrlar. Diþ doktorlarýna gittiðimizde diþlerimize bakar, çürük olup almadýðýný, diþ etlerini kontrol eder, tedavisini yapar. Bazen gözlerimiz iyi görmez; göz doktoruna gideriz. Gözümüzde kusur varsa tedavi eder, farklý yazýlar okutur, ona göre yakýn ve uzak gözlüðü verir. Bazende dinlendirici gözlük verebilir. Biz çocuklar aþýlarýmýzý düzenli þekilde Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. Ön yargýlý davranmak düþündüðümüzden daha kötü kiþiler olabilir. Belki de ayný þeyi onlarda bizim için yapýyorlardýr. Bazý insanlar vardýr, çok zengin, iyi giyimli ama boþ fikirli, bazý insanlar yoksul ama iyi fikirli. Yani marifet kýyafette deðil. Eðer öyle olsaydý zenginlerin hepsi çok iyi düþünür, fikirleri çok iyi insanlar olurdu. Ama gel gör ki ne yazýk ki öyle deðil. Konuda da söz ettiði gibi insanlarý önce kýyafetleriyle yargýlarýz. Daha sonra fikirleri ile yolcu ederiz. Ýnsan arkadaþýný da böyle seçerse arkadaþsýz kalýr. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Doktorlarýmýz ve biz yaptýrmalý belirli aralýklarla doktor kontrolünden geçmeliyiz. Saðlýklý yaþamak istiyorsak iyi beslenmeliyiz, uykumuzu iyi almalýyýz, televizyon izlerken yakýndan izlememeliyiz. Kitap okurken gözümüzle kitap arasýnda en az 30 cm olmalý, ders çalýþýrken sandalyede dik oturmalýyýz. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Güneþ sistemi dýþýndaki ilk gezegen Ali Doðan Aysu Astronotlar için 1990'larýn baþýna kadar sadece gezegen üzerine çalýþabilme þansý vardý. Son 15 yýlda ise çalýþmalarýný hýzlandýrarak bir çok yeni gezegen buldular. Bunlarýn arasýnda ilk sýrayý 1991'de keþfedilen bir ölü yýldýz alýyor. Virgo takým yýldýzlarýnýn bir üyesi olan bu gök cismi, kendisi gibi üç gezegenle beraber Güneþ benzeri PSR B yýldýzýn yörüngesinde dolaþýyor. Ölümcül bir radyasyon seviyesine sahip olduðu için yaþam olmasý çok düþük olasýlýk. Güneþ sistemi dýþýnda ilk keþif olmasý araþtýrmacýlarý çok heyecanlandýrdý. Bu sayede dört yýl sonra komþu galaksiden Pegasus yýldýz grubuna ait ikinci gezegen bulundu. Atatürk Ýlköðretim Okulu Ders yýlý sonunda sýnýfta kalan öðrencilerden biriyle öðretmen arasýnda þu konuþma geçti. Öðretmen: - Bir daha sýnýfta kaldýðýný görmeyeceðim, anladýn mý? Öðrenci: - Ýstifamý ediyorsunuz öðretmenim? FM 88.2 Kýrþehirin Sesi Radyosu

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı