BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE *"

Transkript

1 BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE * Nükleer santral kurmazsak yakın gelecekte karanlıkta kalacağız iddiaları, Rusya ve Ukrayna arasında geçen kış yaşanan doğal gaz krizinin gündeme taşıdığı enerjide dışa bağımlılık açmazı, nükleer programları nedeniyle dünya ile karşı karşıya kalan İran, olanları ya da olabilecekleri hiçe sayarak nükleer denemeler yapan Kuzey Kore, demokratikleştirme adıyla sunulan Irak petrollerinin paylaşımı senaryoları, artış eğilimindeki petrol fiyatları hepsi bir arada değerlendirildiğinde Türkiye, 1977, 1983 ve 1997 yıllarında çıkılan nükleer santral ihalelerinde yaşanılan başarısızlığa rağmen Hükümetin nükleer santral yatırımları konusunda tekrar yeni bir girişimde bulunduğu görülmektedir. 1 Nükleer enerjiye ihtiyaç var mı? Nereye ve nasıl yapılacak? Nasıl işletilecek? Nükleer atıklar nasıl güvenli yönetilecek? Yerel ve ulusal kamuoyu buna nasıl ikna edilecek? Dünya nükleer enerjiden vaz mı geçiyor? Nükleer güvenlik nasıl sağlanacak? Tüm bu süreci planlayıp yürütecek politika, program ve yetkin kadroya sahip miyiz? gibi pek çok sorunun cevabını aradığı bu süreçte izlenecek yöntem tümden kabul yada tümden red boyutunda tartışmanın toplumsal kutuplaşmaya varmadan 2 ülkemiz ve dünya gerçeklerine uygun nesnel bilimsel gerçekliğini ortaya koyarak siyasal iradeye karar vermede yardımcı olmaktır. Bu çalışmada, konunun teorik ve teknik boyutuna girilmeyerek, son günlerde başta Hükümet olmak üzere tekrar gündeme getirilen nükleer enerji ve santraller konusundaki gelişmeler ışığında yarım yüzyıla varan Türkiye nin nükleer santral serüveni ve bunun üzerine kısa değerlendirmeler yer almaktadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik tüm etkinliklerinin olmazsa olmazı enerjidir. Ülkeler için enerji kaynaklarına sahip olmak, bu kaynaklardan uygun yöntemlerle enerji elde etmek, üretilen enerjinin yurtiçi ve yurt dışı arzını güvenli kılmak, bunlarla ilgili yapılara ve teknolojilere sahip olup politika belirleme ve kontrolünde belirleyici olmak stratejik konuların başında gelmektedir. Bu özelliği ile enerji, ulusal ve uluslararası gündemlerde yoğun ilgi çekmektedir. Dünya coğrafyasında enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan soğuk-sıcak güç gösterileri, savaş ve işgallere varan sıcak gelişmeler konunun stratejik önemini ortaya koymakla birlikte ülkeler için ulusal ve uluslararası politika, ekonomi, sosyal ve çevresel konuların başında yeterli ve güvenli enerji kaynaklarına sahip olmak önde gelmektedir. Bu bağlamda enerji, ekonomi, çevre ve güvenlik birbirleriyle sıkı ilişkileri olan kavramlardır. Toplumların önemli çoğunluğu, sınırlı doğal kaynaklarını çevreye duyarlı nitelikte en iyi biçimde değerlendirerek toplumsal refaha hizmet edecek güvenli, temiz, verimli, ekonomik ve ticari olarak erişilebilir enerji arzını sağlama çabasındadır. Bunu başarma amacıyla girişilen tüm çabaların ortak noktası ise: Üretilen çözümlerin aynı zamanda sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenli olmasıdır. Günümüzde ulaşılan nokta ise, her ülkenin kendi öz kaynaklarına * Doç. Dr. Hamit PALABIYIK, Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAVAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ababilim Dalı Öğretim Üyeleri 1 İlki 2012 de olmak üzere toplam 5 bin megavat kurulu gücünde nükleer santraller kurulacağını ve ihale aşamasına gelindiğini açıklamaları, 3 nükleer santral 7 yıl sonra devrede, Zaman, ; Hükümet nükleerde kararlı, Akşam, Bkz. Milletvekillerinin Sinop kavgası, sabah, ; Nükleer enerji karşıtlığı, Nükleer enerji polemiği, Hürriyet, ; Ömer Ersun, Entrika yumağı, Stratejik Analiz, Şubat 2005; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ülkemizde elektrik enerjisinin durumu ve nükleer santraller, MAİ ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu,

2 dayanarak geliştirdikleri enerji politika, plan ve programlarına uygun teknolojik gelişmelerle enerji kullanımında alternatif enerji kaynaklarına giderek artan oranda önem vermeleri, enerjiçevre ve güvenlik ilişkisinin her aşamada dikkate alınmasıdır. Bu çerçevede ülkeler, enerji gibi stratejik öneme sahip bir konuda politika ve stratejilerini belirleyip bunları eylem programlarıyla uygulamada özellikle elektrik enerjisi üretim kompozisyonunda nükleer enerji seçeneğini benimsemektedirler. Bunda ise enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, kaynak çeşitliliğini sağlamak, nükleer teknolojiyi geliştirmek ve görece temiz enerji elde etmek amaçları dikkat çekmektedir. Batı, atık sorunu ve işletme güvenliği gibi konularda yeni teknolojiler geliştirilene dek santral siparişlerini ertelerken, Asya da artan nüfus ve enerji ihtiyacına paralel olarak nükleer enerji tercih edilmektedir. Geçmişten günümüze ülkemizde nükleer santral konusunda değişik çevrelerce pek çok iddia ortaya atılarak tartışıldığı ve konunun hem savunucuları hem de karşıtları tarafından istismar edildiği görülmektedir. Popüler olan nükleer enerji ya da santral konusunda tümden evet ya da tümden red ekseninde konuya yaklaşılmasıdır. Nükleer enerji bir tehlike mi? ya da enerji açığını gidermede uzun dönemli bir çözüm mü? Tartışması sürmektedir. Oysa bilimsel ve teknolojik özellikleriyle tartışılması, avantaj ve dezavantajlarının bilimsel platformlarda açık ve net biçimde ortaya konulup ulusal enerji politikasına entegre siyasal kararlılıkla uygulanması gereken konu olması gerekirken, ülkemizde nükleer enerji konusu, ulusal ya da uluslararası alanda özel/küresel çıkarların temsil edildiği salt siyasal içeriği ile geçici yaklaşımlarla gündeme gelen retorikten öteye gidememiştir. Ülkemizdeki nükleer enerjisantraller konusundaki güncel tartışma ve gelişmelerin bundan farklı olduğu yönünde dikkat çekici bir gelişme bulunmamaktadır. Her politikanın belli siyasal yaklaşımı bünyesinde barındırması bir gerçektir. Ancak, sorumlu siyasal iradenin politika ve strateji üretmesinde bilimsel, mesleki, teknik ve sosyal değerlendirmelerle bunların çıktılarından yararlanması; sağlanacak kamuoyu desteği ile de projelerin uzun dönemli kararlı uygulamalarla yapılabilirliğinin arttırılması gerekmektedir. Türkiye de Nükleer Enerjinin Tarihi 3 Ülkemizde nükleer enerjinin gündem konusu haline gelmesi 1955 yılında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması amacıyla toplanan I. Cenevre Konferansı hemen sonrasında 1956 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Atom Enerjisi Komisyonu nun kuruluşuyla başlamış; hemen ertesi yıl, 1957 tarihinde, Türkiye, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) üyesi olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 1962 yılında ilk olarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nce 1 MW gücünde TR-1 adında havuz tipi deney reaktörü işletmeye alınmıştır. Elektrik üretimi amacıyla kurulması planlanan nükleer santral etütleri ülkemizde ilk olarak yılları arasında yapılmıştır. Planlı dönemde ilk olarak II. Beş Yıllık Kalkınma Planı gereği yabancı bir danışma grubuna hazırlatılan yapılabilirlik etütleri sonucunda 1977 yılında işletmeye girecek biçimde MW gücünde doğal uranyum yakıtlı ağır-su tipi nükleer santralin kurulması planlanmış; Ancak, başta yer seçiminden kaynaklanan ve diğer sorunlar nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 3 Bkz. Türkiye de nükleer enerjinin tarihçesi, Nükleer Enerji Dünyası, web.tr. 2

3 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK) kurulmasıyla ülkemizde elektrik işleri tek merkezde toplanmış; TEK e bağlı olarak 1972 yılında Nükleer Enerji Dairesi kurulmuştur. Kısa zamanda dairenin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, çeşitli mühendislik alanlarında genç personel yurt dışında nükleer enerji konusunda eğitim almışlardır. III. Beş Yıllık kalkınma Planında ise daha büyük güçte bir santral ile 80 MW gücünde eğitim amaçlı ilk örnek santralin yapılması öngörülmüşse de büyük güçteki santralin yapımını geciktirmemek amacıyla ilk örnek santral çalışmasından vazgeçilmiş; Güney Anadolu da 1983 tarihinde işletmeye alınacak biçimde 600 MW gücünde nükleer santralin uygulama projeleri ve yer temini çalışmalarının tamamlanması programlanmıştır li yıllarda kurulması amaçlanan nükleer santralin fizibilite ve yer araştırma çalışmaları yapılmış; Sonuçta fayda-maliyet bakımından santralin kurulabileceği en uygun yerler olarak Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğneada mevkileri belirlenmiştir. Santral yer seçimine ilişkin bilimsel-teknik-güvenlik unsurları nedeniyle Mersin-Akkuyu yöresi ilk nükleer santralin kuruluş yeri olarak belirlenmiştir. Akkuyu sahası için saha lisans çalışmaları TEK tarafından tamamlanmış; gerçekleştirilen yer etütlerine göre Yer Raporu hazırlanmıştır. Bu rapora dayanılarak lisans verme yetkisine sahip Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu tarafından 1976 yılında Akkuyu sahası için Yer Lisansı verilmiştir. Bu aşamadan sonra santralin projelendirilmesi kapsamında detaylı deprem, zemin, jeolojik, meteorolojik, hidrolik, çevre ve oşinoğrafik etütler gerçekleştirilmiş; Çeşitli üniversite, araştırma kurumları ve diğer ilgili kamu kurumlarınca araştırmalar yürütülmüştür. Bu dönemde Akkuyu da elektrik, su, karayolu gibi altyapı hizmetleri yanında şantiye, misafirhane, geçici lojmanlar, meteoroloji istasyonu ve bir rasat kulesi de yapılmıştır. Bir Türk firmasına hazırlatılan santral alanı tesviyesi, yol-su bağlantıları, liman projeleri ihaleleri yapılarak işin bir bölümü tamamlanmıştır. Aynı yıl, yabancı müşavirlik mühendislik firması ile birlikte hazırlanılan proje ve ihale şartnameleri çerçevesinde yapılan teklifler 1977 yılında değerlendirilerek İsveçli firmalardan oluşan konsorsiyumun kaynar sulu reaktör tipi santral teklifi kabul edilmiştir. Yoğun geçen sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılamayarak 1979 da görüşmeler kesilmiştir. Türkiye, 1980 tarihinde Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması nı imzalayıp onaylayarak nükleer silah üretmeyip bunların yayılmasına da aracı olmayacağını taahhüt etmiştir tarihinde de UAEA ile nükleer santrallerin barışçıl amaçlarla işletilmesini denetim amacıyla Ajans uzmanlarının kontrol yetkisinin tanındığı safeguard anlaşması imzalanmıştır. Aynı yıl, Çekmece Nükleer araştırma ve Eğitim Merkezinde TR-2 araştırma reaktörü kurulmuştur yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurularak lisans veren otorite olarak yetkilendirilmiştir te ülkemiz OECD Nükleer Enerji ajansı üyesi olmuştur. Bu dönemde TEK, ikinci bir santral yeri olarak Sinop-İnceburun mevkiini belirlemiştir. Ön araştırmaları tamamlanan sahada deprem konusunda çıkan sorunlar sonucunda çalışmalar durdurulmuştur tarihli kanun hükmünde kararname gereği Nükleer Elektrik Santralleri Kurumu kurulması öngörülmüşse de bu başarılamamıştır yılı sonunda alınan teklifler değerlendirilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kanada firmasına Akkuyu da 634 MW; Alman firmasına yine Akkuyu da 990 MW ve Amerikan firmasına Sinop ta 1185 MW gücünde bir veya iki nükleer santral kurmak için niyet mektubu verilmiştir. Amerikan firması ile kuruluş yerinin depremselliği yönünden kabul 3

4 edilebilirliği konusunda anlaşmazlık yaşanmış; firma ihaleden çekilmiştir yılı içinde diğer firmalarla sözleşme üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlanmış; dış kredi ihtiyacı da karşılanmıştır. Hükümetin işletmenin bir ortaklıkla idaresi ve belli yıl sonra devri konularındaki önerileri yoğun görüşmelerde değerlendirilmiş; ortaklığın niteliği konusundaki anlaşmazlık sonucu 1985 yılı başlarında Alman firmasıyla görüşmeler kesilmiştir. Görüşmelere davet edilen Kanada firmasıyla kurulacak ortaklıkta %40 oranında TEK in; %60 oranında kanada firması ve diğer ortaklarının payı kabul edilerek bir ön protokol imzalansa da Kanada Hükümeti nin ilgili payın finansmanını garanti etmemesi nedeniyle 1986 yılında Kanada firmasıyla da görüşmeler kesilmiştir tarihinde yaşanan Çernobil felaketi ile tüm çalışmalar askıya alınmıştır yılında TEK Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı kapatılarak personel dağıtılmıştır yılında TEK, Başlıca nükleer santral imalatçısı firmalara yazı yazarak, 2002 yılında işletmeye açılacak şekilde 1000 MW gücünde bir ya da iki üniteli nükleer santralin yap işlet devret modeliyle inşası konusunda teknik ve mali bilgi istemiştir yılı Ocak ayında Akkuyu Nükleer Santral Projesi Resmi Gazetede yayınlanarak tekrar yatırım programına alınmıştır yılı başında, güncel gelişmeleri izlemek ve mevcut şartnameleri buna göre tadil etmek amacıyla danışman firma belirlemek üzere teklifler alınmıştır yılında TEK, TEAŞ ve TEDAŞ olarak yapılandırılmış; nükleer santral çalışmaları TEAŞ bünyesinde tutulmuştur. İhale öncesi şartnamelerin yeniden hazırlanılması amacıyla 1995 yılında Güney Kore ve Türk firmasıyla sözleşme yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 17 Aralık 1996 tarihinde Akkuyu Nükleer santrali için uluslararası ihaleye çıkılmış; 15 Ekim 1997 tarihinde Fransız-Alman; Amerikan-Japon; Kanada-Japon firmalarından oluşan üç konsorsiyumdan teklif alınmıştır. Tekliflerin değerlendirilmesi için ise 1998 yılında İspanyol danışmanlık firmasıyla anlaşılmıştır. Mart 1998 tarihinde teklifler değerlendirilmeye başlanmış; ihale sonucu açıklaması 6 defa ertelenmiş ve nihayet Temmuz 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ihale iptal edilmiştir. 4 İkinci defa kurulan TEAŞ Nükleer Santraller Dairesi başkanlığı da kapatılmıştır. Atom enerjisi alanında lisans verme yetkili Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2002 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlık, nükleer santral kurulmasıyla ilgili görevin kuruma ait olduğunu ve halkı bilgilendirmek için kurum içinde bir Nükleer Bilgi Biriminin oluşturulduğunu açıklamıştır yılı Kasım ayında Bakanlık ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, toplam 5000 MW gücünde üç nükleer reaktörün inşasına 2007 de başlayıp 2012 de işletmeye açılacağı açıklamasında bulunmuştur yılında Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ankara Nükleer Tarım ve Araştırma Merkezi birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmuştur yılı başlarında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada saha belirleme çalışmaları detaylı teknik incelemeler sonucunda 8 yer belirlendiğini açıklamıştır. Nisan ayında ise Türkiye nin ilk nükleer santrali için Sinop ilinin 4 Merhum Başbakan Ecevit bu süreçte rüzgâr ve güneş enerjisinin uygulama alanlarının genişletilebileceğine dikkat çekmiş; nükleer enerji santralleri yapımından vazgeçilmesinin doğru olmayacağını fakat bir süre ertelenmesi ve yeni nesil nükleer santral teknolojisinin devreye girmesine de fırsat tanınmasının uygun olacağını belirtmiştir NTV MSNBC, Akkuyu santraline iptal kararı, 25 Temmuz

5 seçildiği açıklanmıştır. 5 Bakanlığın, aralarında Koç, Sabancı, Zorlu gibi büyük şirketlerin bulunduğu alanında önde gelen 10 özel sektör firmasıyla 13 Nisan 2006 tarihinde ortak düzenlediği Nükleer Santral Zirvesi sonucunda ise genelde İrlanda modeli olarak adlandırılan kamu-özel ortaklığı üzerinde görüşüldüğü açıklanmıştır. 6 Son olarak ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın hazırladığı Nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin kanun tasarısı 31 Ekim 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu nda imzaya açılmıştır. Nükleer enerjiye yasal dayanak sağlayan tasarının genel hatları şöyledir: Santral konusunda ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri alındıktan sonra bakanlık tarafından ve bu kanun kapsamında santral kuracak ve/veya işletecek şirket ve/veya şirketlerin seçilmesi süreci başlatılacak; Bu sürece TAEK'in belirlediği teknolojik ölçüleri karşılayan şirketler katılabilecek; Kanundan yararlandırılacak şirket yapılacak seçim sonucunda belirlenecektir. Kanundan yararlandırılacak megavat-elektrik cinsinden santral kapasitesi, yer tahsisi, lisans bedeli ve altyapıya yönelik teşvikler ile tekliflerin yapılmasına ve seçime ilişkin esasları Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Kanun kapsamında 15 yıllık süre boyunca Bakanlar Kurulu tarafından yıllara sâri olarak belirlenecek elektrik alım miktarlarıyla, teklif edilecek yıllık birim elektrik satış fiyatlarının çarpımı sonucu oluşacak alım bedellerinin önceden saptanmış bir iskonto haddi üzerinden yarışmanın yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak en düşük teklifi veren şirket kanun hükmünden yararlanmaya hak kazanacaktır. Teklif edilecek yıllık birim elektrik enerjisi satış fiyatları, her bir yıl için seçim yapılan yıldan bir önceki yıla ait EPDK tarafından ilan edilen Türkiye ortalama toptan elektrik enerji satış fiyatını aşamayacaktır. Nükleer enerji konusunda Türkiye de günümüze kadar yapılanlar ile ilgili genel değerlendirmeler: Genel enerji politikamız kapsamında belirlenmiş ulusal nükleer enerji politikamız bulunmamaktadır. 21.yüzyılın başlarında günümüzde, yarım yüzyılı bulan nükleer enerji konusundaki sınırlı girişimler genel anlamda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu çerçevede, özgün enerji politikasından yoksun niteliğiyle başarısız olarak değerlendirilen bu girişimlerin başlıca özelliği, dünyadaki güncel gelişmeleri takip etme düşüncesindeki siyasal tutumun çok önemli eksik ve kısıtlarla giriştiği idari ve teknik çabalardan öte geçememesidir. Bu özelliği ile girişilen çabalar, edinilen kazanımların değerlendirilemediği, her bir aşaması tekrar baştan başlayan niteliği ile zaman, sermaye, personel ve kullanılabilir bilgi anlamında kayıp süreçlerdir. Nükleer enerji girişimlerine basit olarak, yurtdışından ithal teknoloji ile bir biçimde yapılıverip, bir çırpıda tüm enerji sorununa kökten cevap olacak gözüyle bakılmamalıdır. 5 Nükleer santral kesinleşti: Sinop TAEK Başkanı açıkladı: Nükleer santral için 8 yer önerdik. Başbakan Sinop'u ilan etti, Sabah, ; Nükleer santral Sinop a yapılacak, Sabah, Bakan Hilmi Güler, nükleer santral için ihale açılmayacağını ifade ederek, tabir caizse karşılıklı konuşup oyunun kurallarını koyacağız. Başvurulara bakacağız. Bunlar içinde belli kriterler olacak. Şu an için düşündüğümüz kriterler şöyle: Kim erken yapabilir. Yerlilik oranı kimde daha fazla olabilir. Yakıt teknolojisi kim getirebilir. Teknoloji transferinde hangisi daha fazla üstünlük sağlayabilir. Bunları özel sektörden gelen diğer önerilerle ele alacağız ve değerlendireceğiz" dedi. Enerji Bakanı Hilmi Güler, 5 bin megavatlık bir santral yatırımı öngördüklerini, özel sektörün istemesi durumunda bu gücün 8 bin megawatt'a kadar çıkabileceğini söyledi. Nükleer santral işi ihalesiz verilecek, sabah,

6 Nükleer enerji, diğer tüm alternatif enerji kaynaklarının objektif ve bilimsel olarak değerlendirildiği politika stratejileri arasında ekonomik, mali, teknik, idari, sosyal ve çevresel yönleriyle yapılabilir olması koşulu ile değerlendirilmelidir. Nükleer enerji konusunun önemli teknik, mali, ekonomik, sosyal ve çevresel niteliği gereği kamuoyunda çokça tartışılmasına rağmen siyasal retoriğe varan tartışma ortamı tümden kabul ya da tümden redde dönüşmüştür. Konunun, tüm nitelikleriyle değerlendirildiği, siyasal karar alıcılar başta olmak üzere ulusal ve yerel kamuoyunu bilgilendirici özgün bilimsel çalışmalara duyulan gerek açıktır. Nükleer santrallerin halka rağmen değil halkın istek ve desteğiyle kurulması gerekmektedir. Ancak ulusal ve yerel kamuoyu desteği açık ve net sağlanamamıştır. Ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere de konu olan bilgi edinme ve katılım odaklı yeni yaklaşımlarla kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ulusal kamuoyunun nükleer santraller konusuyla yakından ilgilenmesi tarihin en büyük nükleer kazası olarak adlandırılan Çernobil felaketi ile olmuştur. Bu nedenle sıklıkla ifade edilen ve alışılmamış elektrik kesintileriyle de gündeme getirilen(!) enerji darboğazının giderilmesi arayışlarında en iyi seçenek olarak sunulan nükleer santrallere kamuoyunun büyük kısmı ihtiyat ve şüpheyle yaklaşmaktadır. Nükleer enerji konusunda karar alıcılarda halen net ve açık siyasal kararlılık bulunmamaktadır. Nükleer teknolojinin ülkemize kazandırılmasında kamunun öncülüğünde özel sektörün katılımı planlı ve kontrollü olarak gerçekleştirilmelidir. Branşlar arası işbirliğini gerektiren nükleer teknoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri üniversiteler, sanayi ve araştırma kurumları ile işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Nükleer enerjide kullanılan teknoloji, niteliği gereği kendine özgü yüksek düzeyde uzmanlık ve titiz bir çalışma gerektirmektedir. Uzun dönemli, yüksek maliyetli, karmaşık ve yüksek teknolojiye dayanan, herhangi küçücük bir aksaklığın ya da yanlışın telafisi imkânsız ya da çok zor zararlara neden olabilecek projenin her aşamasında buna uygun proje yönetimine mutlaka uygun hareket edilmelidir. Projenin yer seçiminden başlayarak, projelendirme, inşa, işletme ve sonlandırılması süreçlerindeki lisans verme ve uygulamalara her aşamada üst düzeyde güvenlik ve kalite gerekleri egemen olmalıdır. Güvenlik boyutunda askeri ve terörist saldırılar ayrıca değerlendirilmelidir. Projelendirme ve işletim çok yoğun, karmaşık ve detaylı teknolojik uygulama ve analizleri gerektirmektedir. Bunu karşılayacak ulusal ve uluslararası bilgi, uygulama ve deneyime sahip yetişmiş, güncel gelişmelerden haberdar uzman personele büyük gereksinim bulunmaktadır. Uygulamanın her aşaması, uluslararası kabul gören standartlara uygun geliştirilmiş ulusal normlara uygun gerçekleştirilmelidir. Nükleer enerji yatırımlarında kullanılan teknoloji iyi seçilmeli, nükleer atık çöplüğü, nükleer çöplük olma tehlikeleri göz ardı edilmemelidir. Konunun teknik ve mali boyutu dikkate alındığında bazı durumlarda kötü niyetinden şüphe edilemeyecek yanlı bilgi ve/veya bilgi kirlenmesinden de söz edilmesi gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri sağlıklı ve doğru biçimde değerlendiren, konunun yerel, ulusal ve uluslararası nitelik ve gereklerine uygun sürdürülebilir yönetimini esas alan ulusal nükleer enerji politikasının belirlenmesi; ardından bunu hayata geçirecek uygun küresel, ulusal ve yerel stratejilerin geliştirilmesi; sonuçta da en uygun 6

7 kurumsal idare ve yetkin personelin tüm titizliğiyle konunun yönetimini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yapılması gerekenler: Nükleer enerji programının başarısı için güçlü bir siyasal kararlılık gerekmektedir. Yönetimdeki bu kararlılık, nükleer enerji ile ilgili çağdaş hukuki mevzuatın oluşturulması; buna uygun kurumsal yapılanma; ulusal enerji politikası içinde yerini alan nükleer enerji politikası gereklerine uygun ekonomik, sosyal, mali, teknik ve çevresel yönetim stratejileriyle desteklenmiş bütüncül eylem programına dayanmalıdır. Nükleer enerji programlarının başarısında başlıca iki önemli boyut dikkat çekmektedir. İlk olarak, uluslararası konjonktürde küresel standartlara uygun kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi; ikinci boyutta buna paralel olarak ulusal düzeyde ekonomik ve çevresel nitelikleriyle kabul edilebilir, yapılabilir ve sürdürülebilir özellikteki bütüncül eylem programının yerel ve ulusal kamuoyunda sosyal kabulünün gerçekleştirilmesidir Sonuç Yerine Genel anlamda stratejik ve teknolojik öneme sahip ülkemizin enerji politikası kapsamında belirlenmiş nükleer enerji politikası henüz yoktur. Bu çerçevede yarım yüzyılı bulan, her defasında yeniden baştan başlayan çabalar dikkate alındığında genel politikadan yoksun, dünyadaki güncel gelişmeleri takip amacını gütmekten öteye geçemeyen siyasal tutum, önemli teknik, idari ve mali açmazlar, yüksek oranda dışa bağımlılık, kurumsal yetersizlikler, sosyal kabulde çok önemli engeller, etkin olamayan kamuoyu, dışa kapalılık ve gizlilik, kararsızlık gibi başlıca sorunlar dikkat çekmektedir. Hükümetin hazırladığı ve henüz kamuoyuna açıklanmayan Nükleer Enerji Strateji Belgesi nin bu kapsamda değerlendirilerek beklentilere cevap vermesi gerekmektedir. Ülkemizde nükleer enerji santrali alanında başlatılan üç girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştır yılında başlayan süreçte, resmen başlatılan ve yapım aşamasına kadar gelinen nükleer santral projelerinde başarısız olunmuştur. Plan ve proje düzeyinde nükleer santral çabalarının pratik uygulamaları gerçekleşememiş; kalkınma planları, yatırım programları, siyasal parti ve hükümet programlarındaki hedef ve amaçlar bu kapsamda idealden öte geçememiştir. Bunun ise en önemli nedeni: Konuya yüksek düzeyde uzmanlık ve diğer ilgili konularda bütüncül yaklaşımı gerektiren sürekli ve kararlı anlayış yerine salt bir ihale ve operasyon bakış açısıyla geçici çözümlerle yaklaşılmasıdır. Bununla birlikte ulusal enerji politikasına eklemlenmiş nükleer enerji politikası ve stratejisi ile buna bağlı eylem planının olmayışı yeni bir yüzyılda kendisine daha sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir gelecek arayışındaki ülkemizde nükleer enerji konusunda yapılması gereken çok işin varlığını hatırlatmaktadır. Başarısızlığın nedenlerinin kararlı ve bütüncül yaklaşımla detaylarıyla analiz edilerek gelecek politika ve stratejileri şekillendirmesi kaçınılmazdır. Nükleer enerji konusunda karar verme ve uygulamada başlıca sorumlu siyasal iradenin tüm verileri bilimin ışığında değerlendirerek belirleyeceği nükleer enerji politikası ve buna ilişkin uygulama kararları o derece doğru, yerinde ve kabul edilebilir olacaktır. Bunun başarılamaması durumunda ise geçmişte toplum 7

8 olarak yaşadığımız zaman ve maliyet kayıplarına ek olarak ülkemiz geleceğinden kaybedeceğimiz telafisi zor her türlü kaybın tekrar yaşanması bir gerçektir. Gelinen noktada ise geçen yarım yüzyıllık nükleer santral tarihçemizde kaybedilen zaman, harcanan emek ve sermayenin kısaca boşa giden çok değerli ulusal sermaye olduğu bilinmelidir. Çok önemli bir konu da, ülkemizin nükleer enerjide dış sermaye ve onun rekabet alanına girmesi neticesinde sürecin başarısız yönetiminin ülkemizi ya iyi bir pazar ya da eski teknoloji çöplüğü haline dönüştürebilmesi tehlikesidir. Sonuç olarak ülkemizde gündemlerin çok sık değiştiği dikkate alındığında konunun ihale ve yatırım aşamasında gündem oluşturması kadar, yatırım eğer gerçekleştirse, ortaya çıkabilecek olası telafisi imkânsız zararlar ya da bir kaza sonucunda tekrar sıcak tartışmalarda bulunmamak dileğiyle 8

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir bülten tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında * Oğuz TÜRKYILMAZ 1 2014 yılı Türkiye

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji

Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji http://sbe.gantep.edu.tr den online ulaşılabilir Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(1):32-44 (2007) Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji Metin Yıldırım 1* ve İbrahim Örnek 1 1 Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME Banu SALMAN * Küreselleşme sürecinde devletin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme, kamu hizmetlerinin sermaye birikim sürecinin hizmetine sunulmasının

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı