D. T. c. Fakültesi Antropoloji ve Etnoloji enstitüsü. Al~ara. ö~rencilerinden 2243 numaralı Mediha Ça~daş. jl!i. ' i \ \ lı' li 1 i'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D. T. c. Fakültesi Antropoloji ve Etnoloji enstitüsü. Al~ara. ö~rencilerinden 2243 numaralı Mediha Ça~daş. jl!i. ' i \ \ lı' li 1 i'"

Transkript

1

2 / ı, i Al~ara D. T. c. Fakültesi Antropoloji ve Etnoloji enstitüsü ö~rencilerinden 2243 numaralı Mediha Ça~daş. \ \ jl!i ' i lı' li i' :ı ' / /

3 S İ H İ R, A M U L E T (Nazarlık- Muska) Te VE B U N L A R L A İ L G İ L İ İ N A N Ç L A R \ 'i-,j'

4 r~-ı lle.jl :ı DI= ~ 5bl.C3~ \ c:ıv::ı ') ' ' '\. '!.;

5 ı İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş ve Amuletin Etimolojisi Sayfa Amulatin tarifi Amuletin Etnolojik yônden tatkiki Amulet olarak kullanılan objeler nelerdir ve amulatin genel karakterleri Prehistorik ça(;larda amulet ı::ırotohistuvar ve Tar i hi devirlerde Amu- let ı ı ll ll ır I 2-? 3-4 I rz ) 7 IB-24 \. Muhtelif Etnilerde amuıst MısırdaA A.mulet Habeşiştanda " Babilanyada ll Sayfa 25-' Hirıd:i.stan:da ll Tibette KeCtle)'de Greklcrdn Romalı J..::"tr da Eskimolai"da Kızıl '" ıı ıı ll ll derililerde Meksikada Mayalarda 30-')I '32 ')'~ 33-~74 3~ 36 Hebrid adalarında 38 Muhtelif dinlerde amulet Şamanıılda Budistlerde Müslümanlıkta Anadoluda Sonuç amulet tl ll ll ları I SI-54 ıl i lı! il :~.: p

6 CHR I İn:::>anlar en esld ça!~lardan bu güne kaclar tabiatı ve onun tlirlü tezahürlerini a:nlamaga ve bu tezahürlere üstün gelmeye çalışmışlar, eze li ebedi dertlerine daima çarejler bulma.ki? yollarını aramışlardır. Din ve felsefe, sihr(magie) bu konuda onlara on yakın teselli kaynntı olmuş tur~ FeHUce:tlerini çeşitli kaynaklara atfeden insanlar, onlara karşı ön ceden savunma yollarını aramışlardır o Çagdaş medeniyet in bilimsel zhı... niyeti bu günkü durumunu kazanmadan evvel batıl inançlara dayanan bir çok safhalardan geçmiştir. Bu batıl inançların bazıları zamanımıza kadar devanı edegelm.işlerdir. Bu gün medeni sosyotelerde hala. bu inançların arta kalan izlerine raslanmaktadır. Bu nevi inançlardan zamanımızda da önemini muhafaza etmiş olan sihir ve onunla ilgili obje''(amulet)(nazarltt" ık-muska) ' hakkındaki inançların anlam ve mahiyetini, prehistuvar~ pro-.\-.~:e tohistuvardan bu günet;y~bu günkü etnilerde incelemeye ve nihayet bu korıud da mütevazı b:lr sentez yapmaya çalıştım. Çok gen:lş ve uzun bi.r meı:ıaiyi gerektiren bu konuyu vaktin müsaades:l nisbetinde işlemeye gayret et cün Bana bu vazifeyi veren, çalışmalarımda degerli yardımlarından faydalandığım sayın ho cam Ord" rrof.. şevket Aziz Kanfmya ho calarım Dr o Doç" Nerrnin Erdentuğa, Dr. Kılıç Köktene teşekkürjıerimi sunmaya bir borç bilirimo İngiliz» Jl'ransız, alman edebiyatında amulot iu etimoloj isi gaz, önune alındığında bu kelime ile sihirli obje~erin ifade edildiği görulur. Aynı kolüne turkçede nazarlık ve muska, hanıayil anlarıuna tekabul eder o ~i~' ğer taraftan Asya etnilerinden Altay ve Yenisay kabileleri lisanında ll~~s "~'öz" kelimesi takdis edilen ve evler:l koruyan objelerin karşılı{h ola:f rak, Moğol dilinde "Ongon" kelünes tılı sımıı figür inler iıı karşılı(;{;ı, }arım lehçesinde "Abak" kelimesi ve Di van.:ı.. Lügatı Türk de "Aba.kı keii.lui;;.!- si canlılur ı fena e;özlorci.lc)ll koruyan objelerin karşılıt~ı olarak kaydeclil:lr. Dünyanın en eski fikir mahsüllerini taşıyan Vedda odebiyagınd~, p tı.lısım ve onurıla lgii bir sürü inançlar gurubuna "Vlani tabir edilmektedir; bu kelimenin diger bir anlamıda slis eşyasını ifade eder Etimoloji..tl~tif'l(lf Yönden V e dda,!'ilan i k e H nıo s i ".r,:anilo " k e lt me s il e ayni anı aı.ı~ ta ş ımajet ad ır " Vedda ll.taratiründe Bllıre alt metinler topluluğu olarak kabul edebilece-

7 u.?~ üniz "Atharva" v ec i' ı d a b 'ı:ı: -~ c~ol r.: ' "' aı'lıjr..... formülleri zikredilmokte,lir_w Hint te sihirlt söz formülleri "lvlat:nı" kelimo;':lile ifade oj.u.mııalctaclır Tfls.ki sır yazıla:.rında "Ka kelimesi k:albi olan tjir varl:ı.k ola rak taı::>vir edı me ç e ve es LL...::; ~ ı t ' ı J :Lr d:-~ ka<- ı.p,c;, e.lrj_ı nc.e anıuletler bu met'hurnla ilgili olarak lcullanılmakta idi "Dat" kelimesi vücudun çatısı manasını taşımakta ve bu isimde Tanrılara sihri objeler sunuldugu zikredilir. EskJ IV!J.sırlılarda diger bir mefhum sihi.rli gözü işrret etmekte ve "Uza" kelinı< mesile ifade olunmaktadır. Eski Mısırda göz şeklinde amulotler yapılmıştır. tedir. Habeş lisanında Dabtara kelimesi :3ıiıhirli sözleri ifade etmejcgskl~ola:rda rr Arnuaq" keliuıe.:d i.nsanı tehlikelerden koruyan obj e+ ye verilen isimdir. Dogu Kızıl derililer araı:nnda "JVIani tou.kelimesi ~~Jh r bir mefhum taşımakta ve bu kelime ile ifade olunan sihir sistemi ile ilgili amuletler taşım~ta oldukları görülür" nuronlar gayri tabii gördükleri cisimleri amulet olarak J.cullanmışar ve buna.ta"oky" adını vermişlerdir. Bunarda rüya ve büyü ile Llgili anıtilletlerde "Onniot" adını almaktadır. Amuletip IJ:'arifi Amulet nıefhunıu muhtelif müellifler tarafından muhtelif şekillerde tarit edilmiştir. Bu tariflerden bazılarını gözden geçirelim: Geniş bir tarife göre amulet, tehlikelerden korunmak talihli olmak, talihsizlikten kurt*lmak, hastalıkları iyi etmek, kuvvet kazan~k, ~'aiırının himayes.iııe mazhar olmak, maksa<iıilo insanın Uzer.inde taşıdığı şu veya bu şekilde muhafaza ettihi kendisinde sihri kuvveti saklayan obje- erdir. Bazı müellifler i!e amuleti fenalıklara karşı koruyucu bir kudre- te sahip s ü s e şyaları dır d iye tar H eder ı er Bu ikinc i tar ı.r ik in sanların sihrl kuvvotj.ere inanma ihtiyacile suslemne ihtiyacını tek obje ile tem~n ettie;i fikrini desteklemek isterlero

8 Diger bir tari4ise taşınabilen objelerle beraber sihr söz formullerini 3 anıulet meflıumunde toplanıaktadır. Bazı mllellifle:r,sihir ve amulet kelimolerinin aslında b:i.rbiringl.r. den farklı mofhunılar ifade ettigini iddia ederler. Bu muelliflere göre sihir, kelime veya söz formullerini söyleyerek yapılır; amulet ise konuşulan söz veya sözler mecmuası olmayıp taşınabilen eşya Uzerine yazılmı~ veya kazı~mış yazılar yahut tılısımlı eşyalara verilen isimdir diye tarif ederler. Bu tari~ler çeşitli şekilde ifade edilmekle beraber biribirinden pek farklı d.egildirler P orta lcarcılcterler. haizdirler. Bu mefhumun ayrı ayrı şekilde tarif edilmesine sebep çeşitli etnilerin din ve inanç farkından dogmaktadır. Amuletj,n Etnoloj ill_y.önden tatkiki l Etndıl oj ik e kol rııen,s u plan nı n amu le t m<ıf humunu in o eilıenmeıiıte t i o e~ sinde esaslı iki kanaata sahip oluyoruz. Bunlardan magik nazariye ile ilgili olanı etn6lojinin kurucurarı dan olan E9 B".)(ylor tarafından i.leri atılmış tır 9 Ayni teori J-. G. Fra~E zer tarafından tekamlil ettirilwiştir. Bu birinci kanaata göre iptidai insan zihniyeti bir maddenin pa:rçası maddeden ayrılmış olsa dahi yine onda ayrılmış oldugu şeyle bir irtibat olduğuna inanır. IVIesela: G-öze benzeyen taşın gözün görme hassası üzerine tesir edebileceğine inanıra Kezg bir ı: kartalın cesare lf ve keskin baleışının silırini onun tuyle:rinde saklı olduguna ve bu tuyl~bri saklamak yahut üzerinde ta.'i::unakla bu vasfın onlaracıa geç ecegi inancı hakündir. E. B. Taylor bu misallerdede zikredildi~i gibi insanlar~b-zihinde kurulan munasibeti gerçekte olan bir munasfbet sanarak bir çok maddelerde sihir kuvvetıiı. oldu~una inanmı.ş olduklarını açıklar. 'I~ylo.run gö.rüş lerini tekamul ettiren ve yayan meşhur etnook Frazer de insanların kendi li!ükent Univer~ity Library

9 kafaların!!laki fikir nizanıını tabiatın nizamı olarak görelüklerini ve eş yaya kendiler ine göre de('!; er verdileler ini il8.ve eder. İkinci görüş birinci görüşten esas itibarile pek farklılık göstermeza Bu görüşte iptidainin sihir kudreti anj.ayışı ile ilgilidir. İkinci kanaatı l?oli:nezya ve maıe:nezyadaki mana anlayışı i.le izah edebiliriz. Malenezya ve ~olinezyada tek&mülü olarak mana anlayışı biz amulet mefhumunu fikir ile kabili izah görmekteyiz. MSlenezyalılar arasında amuletler taşınan kimseler tarafındar. şu veya bu tarzda degerlendirilnıiş kendilerine hususiyatler atfedilmiş objelerd~~. Bunlar nasıl mana haline gelmiş ve insanlar tarafından taşınmışlardır? Evvel~bu maddej.er al~kayı çekecek durumdadırlar. lviesela; İnsanlara benzerler, insam n etrafında gördü&; ii şeylerde~ farklıdır lar_, :~u obj eler de insana tesir etme hassas ı vardır. Aynı zarnanda. kew.. Une bakan ldmseye adeta (beni al taşı) gibi bir tt"'d.r bıralnr. Bu eşyalar ekseriya alınıp taşındıkları Vt=.:ı muhafaza edildikleri iç in manadirlar; nasıllö mana oldukjarı için sakjanılatl taşınılan maddeler oldugu gibi. (l) i il L

10 '\ A.mulet Olarak kullanılan objeler nelerdir? Amulet olarale kendilerinde sihri bir kuvve saklı olduguna nılan objeler( maddeler) şunlardır: ı:eaşlar ( hususile garip şekiller taşıyan.9 orijinal renkler i olan pre- histuvarda alet olaı ak kullanılmış çakmak taşları., işlenınemiş çal(mak taşları., göze benzeyen taşlar V.. So) bazı nebatlar,nebat kökleri, yaprakları, tohumlarj ağaç kabuk ve parçaları, hayvan boynuzları.ıı dişle:r:i., hayvanların pençe tır:rıak i V.,s" böcekler., insanın saç ve dişi hatta yamyamlarda insan kafası ve eli, ölü ( yadigarları, bitkilerden yapılan ilaçlar, demir, altın, gümüş VoSıı madenler, tuz,. renkli maddeler, inss.n vevr h~yvarı şek:il"teri(idoller) (ı) göz,el,boynuz şekilleri, yabancı diyarıardan getirtilmiş süs eşyaları muskalar, kutsal metin lerden alınını ş yazılar, madalyalar sikkeleır., kurban edilmiş veya tanr ıya sunu I. muş bir maddr:min parçaları., kutsal bir mahal veya kimseye ait şeyler mercanler i kavkılar ~ tüyler,hayvan deriler i., haç şekilleı~ i~ yıldız şekilleri V os" dir" ~ ı Amulet objeleri, kendilerine sihri kuvvet atfedilen eşyalar bu vasfı nasıl kazanmışlardırp anıulet objelerinin genel karakterleri nelerdir? Bu soruları misaller vererek belirtmeye çalışabiliriz. Normal üstü bir inkişaf göstermiş bazı bitkilere, kozu kendilerine has hususiyat gösteren meyvalara sihri kuvvet atfedilerek saklan:lr" İtalyada çift bademler ve çift cevizler kem gözden baş agrısından, büyüden koruyan ve in insana talih getiren birer amulet olarak kullanılırlaro lave ediliro Anadoluda küçük ceviz ve fındıklar nazarklık olarak nazar talnrrıına i-' Aşağı siyamda acayip şekilli yaprakları kalplerinin üzerine asan yer liler, yaprağırı ruhları korkuttuğuna inanırlar keza bazıları bu yapraklardan kapılarına. asarlar. (ı) İdallerin a.mulet olmaları munaka.şalıdır. Protohistuvarda amulet mevzuunda idollere temas edilecektiro

11 Bir eşyanın nadirattan oluşu on~amulet olarak taşınması veya muhafaza eelilmesine yol açar" Pendleton Lancaschire de bir maden işçisi ailesi medul şeklinde bir siyal;ı. taşı üç nesil ailesinin en değerli eşyası olaralc" kendileriı ni madon kazalarından kor:udğu inancı ile taşımış ve muhafaza etmişlerdir, Kcıza ' mitolojik hayvanlardan şu veya.nı ~ıe.ldlde elde adildiğine inanılan nacur maddeler amujet olmtiıflardır. İngiliz folklöründe Hfer:m.tı ( ı:ığrel ti otu) tohumı.iı.nu bulan ' ve taşıyenı kimsenin insanların gözünde görünmez olacakları söylenir o Epirus destanında bir kartalın yuvasından yumurtalarını alıp kaynatılır ve tekrar yuvaya konursa~ kartalın kuluçlcaya yardım için.turdan ülkesirıden yuvasına getirdiği çakmak ta.şının hastalıklar ı iyi etmek ve kem gözün insan üzerinde yaptığı tesirleri izale edeceği yazılıdır. Nikobar adalarında kemige benzer maddeden yapılmış bir halka taşıyan bir yerli onu arınanda taşıyan garip bir hayvanın içinde bulduj;unu ve bunun ke:ndj.si:n \ ni felaketlerden kurtarelığını anlatır. Hindistancıa ve.japonyada bazı parlak taşların yılanların başlarından ye ~,,, re düştüğüne inanılarak bunları yılan taşı diye amulet olarak kullanırlaro Amulet eşyası denince küçük ve taşınabilen herhangi bir yere bağlı mayan obj eler akla gelirsede, dikkati eelbeden fakat insanın beraber inde taşıyali mıyacağı büyük bir taşı insanlar ona rasladıkça hayretle bakar yahut 0 taş için, de her hangi sem$vi varlı(iın per i' cin v. s mevcudiyetine Inanılarak sanki bir haç yeri gibi orayı Ziyaret ederek, belkide Orada kurban keserek bu taşa sihri kuvvet atfetmiş olurlarp İngiliz Guanasında bir oyu c Arovak sihirbazı tarafından çocuk doğumundak~ izdirabı hafifletici bir yer r olarak gösterilrıü.ştir, Anadoluda bazı garip şekil 'l li kayaların ve büyük t ı aş_ an~:n hastalıkları iyi edici,. arzuları yerine getirici i' sihre sahip olduğu kanaati va.tdır9 Gaziantep tabii olarak büyük deliği olan bir t " aşa o csürük ta.şı adı veriliı/ve rek iyi ı o acakları inancı hakimdir., Mısırda hanedanlar zamanına ait da Kel t mezarll:arında me dul şekl.inde yakınında öksürük olanların bu delı"kten geç e- mezarlarda, prehistorik iskeletler yanınç aj.nrıak taşlar ı ve taş lar bul t - unmuş ur"

12 ' o devir insanları bunların sihri kuvveti olduguna inanmışları:ii.oir~ Dogu Avrupada ekser:i sun'i olarak insan figurlerine benzer~ köklerdeb bazı ağaçların odunundan yapılmış şekiller amulet örnekleridir. Aşagı Siyamda kursa benzer bir şekj_lde inkişaf etmiş olan bir ağaç me;y: vası elbiseleritı dayanma süresini arttıran ve talih getiren, hastalj_klara karşj bir tarafa amulet olaralt asılnıaktadıro Bu objeye yerliler agaç kuş oldu demek- tedirler o Bir çok hayvanların derileri ilaç olarak değerlendirilen am~let objesi olarak kullanılmaktadıro Sarı ayı derisi, yılan derisi kurt, kurbaga derileri gibio Anadoluda yılan derim:iı büyü yapmakta ve sıtıaııı. hastalığının tedavisinde ( ~ bunun tütsüsü yapılarale amulet olarak kullanı.ihlr., li i Bazı kuşların gagaları perrçeleri bazı hayvanların kuyruklarıda anıulet. olarak kullanılm:ır:ştj.r.. Lower Siamese States da, keçinin dilinin düşmeden mütevellit yara ve (V\ ağrılara iyi geldigiıü söylerler~ Bu fkri oşlara keçinin düştuğü zaman yalanması ilham etmiştir. Keçi dili burada amulet olarak kullanılır o Anadoluda J~rzurumda kurbanlarj.n burunları kurutularak lohusayı nazardan korumak için göz boneuğu ile beraber bir yere asılır. Prehistorik devir insanlarının yaptıkları ve kullandıkları taş aletler ~~ sonraki devirlerde sihri kuvveti olan objeler olarak kullanılmış ve iptidailer arasırıda kullanılagelmektediro Bunlar küçuk el baltaları, lamlar, cilalı küçük el baltaları,, ok uç lar ı, bizler teşkil eder. Avrupa Asya, Afrika ve Amerika etnileri arasında bu aletlerin ve çakmaj yahut perilerin aletleri olarak türlü gayeler için sihri obje olarak kullanılır<!', q ı taşlarının tabiat üstü bir kuvvete sahip olduğu inaneı görülur. Yıldırım taşı lar. ıl Belç ikada köyluler sileks parçalarına yıldırım taşı derler, hastalıldarç,,,. karşı sihirli obje olarak kullanırlar, Mejlle kıymetli taşlar sıhhat için iyilik j: sağlayan birer tılısımüır, yüzük ve kolye oli:ir<~ık taşınılır. i! lı ı ll

13 8 sahil i L;errıieilEn i bal taya benzer cilalı taşüırı taşıyu.rttk ş id dı:d;li fıı"tınalardan, deniz kazalarından korunacaklarına Ma.nş köylüleri tarlada buldukları orijinal taçüara perinin aletleri adını verirler" İnsana saadet getiren ve kötü gözden koruyucu nazarile bakarlar Normandiyada. halk Belemnit fosillerine yıldırım taşı, beyaz deniz taşlarına saadet taşı ve küçük el baltası şeklinde.ki taşlarada taşı diye bunları ı;uuulet olarak kullanırlar., Bretagnevda küçük el baltaları sihri kuvvete sahip olarru~ ev duvar larına asılır, bir kimse tarlasında bıçak veya balta şeklinde bir taş bulur mutlaka cennete gideceğine inanır.. Yıldırım taşları eb.la.:ı:::ı:-- çocuklara onları nazardan korumak için kolye olarak takılır. Yıldırım taşları ayni zrunarıda evi yıldırımdan korur...arnıorikte eski mezarlardan renkli taşlardan ve bal ta şeklindeki taşlaradan mürekkep bir çok talisman olarak kullanılmış kolyeler bulunmuştur. Lorainde büyük çaptaki amonitler köylerde evlere asıii:ır., Koyun ve ine.kleri hastalıklardan koruyan amulet olarak hayvanıara takılır.. Vivaraide(Fr.t yılana benzer taşlar göze ve kurbakaya benzer taşlar amulet olarak kullanılır. (Levha. I, ) Suette'de cilalı baltaları hala zamanın köylüleri hastalıklardan koruyan, zen&!;in eden~ felaketlerden koruyan saadet balışeden tılsımlar olarale ( sakla.rlar. 'ıı Norveç te yıldırım taşları 8 yumurta biçimli taşlar 9 gr ı beyaz taş hastalıkların tedavisdnde ve ayrıca saadet, şans getirici olarille amulet olarak kullanılır. Laponlı;tr fırtına veya yıldırım taşı diye tanıdıkları taşları hastalık tedavisinde göğüslerinin üzerine korlarq İtalyada çok çeşitlılı. taşlar amulet olarak kullanılmıştır. Sudanda çak:mak taşlarına ve bazı taşıara yıldırım taşı denir, tıls sım olarak saklanır.pigmeler güneş taşı ve gök taşı derler ve bunlara sihri kuvvet atfederler 9

14 Hint i dişi Le..v h cı (ı) "''" Ul ru..i s rlv- a. M v ld "fa. rg~. le:. k u{/ oı. rı de~.. n (ca~ le\~ Fı'~ hast F f rı. p, ~. ll yi/2.ii l /P.'jl<>.t- ( Frj lo l ltfo.. Ta Jr A;.' Q~~.J.oz. re.. J" r;... ı," tti s ( ) J

15 Hint te, sumatrada, Cavad-a yıldı:r ırrı taş ı.~ Pil:lırli olarak tanılır ~ Cavada.ı vıldır ımın dişi denir. 9 Tti"arek ve Hoggar l&rda pre.hi st or ik ale tl er bir t ıls:ım obj esi olarak hastalıkları iyi etmekte kullanılır. Senegal kadınla:rı beyaz çakmak taşları:na silti kuvvet atfederler o Fi dişi sahilinde ok uçları ve cilalı baltalar çakmak taşları sihr i kuvveti dolayüü le kırallar tarafından taşınır. Fransız Kongosunda yıldırım taşları gökten düşer ve büyuk ağaçları yı dırıma karşı l<:orur inancı vardır o Kongoda diş ve diğer küçük.hayvanlardan ijlı_üteşek kil kolyeleri hastalıklardan korunmak için takarlar. Yeni Gine zencileri çakmak taşına, yıldırım yahut Allahın taşı adını verirler. Yıldırımdan korunmak için insanı öldürebilmek iç in, hayvanları korumak, evleri korumak için kullanırlar. H indi çinde Çakmak taşlar ı ve cilalı baltaların gökten düş tü(~ üne inanırlar ve bunları hastalıkları iyi edicek amulet olarak kullanırlar. Annamlılara göre kim yanında yıldırım taşı taşırsa arzularına nail olur muşkülleri yener, hastal:ıklara karşı korunur ayni zamanda bunlara göre bu taşlar hastalıklara karşı, yıldır ıma, kötü ruhlara, fırtınaya karşı koruyucu amuletlerdi:ıi ' Yeni Kaledonyada taş parçaları hastalıklara karşı, har pt e muvaffak olmale için, bereket tılısımı olarak ve deniz nakliyatında boyuna asılır, cepte saklanır ı evde bulundurulur, kapı eşiğine asılıro it; Polinezyada mercan kül tü görü.lür; kendilarinu silıri ku.vvet atfedilen mercaı canlar alel~de şekilde olmayıp orij i:ş.al şekilli ve çok inkişaf etnüş mercanlardj_r. Kapta süs ve amulet erşyası hemen hemen aynı vasfı taşır" Fildişinden gerdanlıklar yı lan ha~ ı diy"" adla nd ı rdı.kları.kavkılardan aıürelcke _p kolyeler ve sol kolla:ı: ı ü.zhrinde lcaolan \re y.-lıun doınuzu şekli çizilmiş kay ış lar hem süs hemde a mulet eşyası kar ak ter indedir o (ı) MalEmezyalılara amulet olarale taşj.dıkları taşlarj_ niçin yaıılarında taşı ~~klap~-taşlap~ sakladıkları soruldugunda, taşın şeklinde orijinalite bulduklarını "\ı (ı) P., Sainjyves. Pier Vlagiques Paris~ I936

16 !() ve eger bu taşda bi:c özellik bulunmasaydı şekli böyle olmazdı. diye ifade edil,_. miştir. tlzerinde küçük diskler bulunan bir taşın taşıyanı zengin ettigini, etrafına küçük küçük taşlar yapışrruş olruı bir jaşın (konglgmeranın) domuzlaruı çogalmasına iyi gelditini söylemektedirlero lvlurray adalarında. bir yerli tabusu olan bir yı.lanın başına benzer bir lav yumrusunun tarlasj_nı farelerin tahr.ibatı.ndan korumak için amule~g olarak kullanıldığını anlatihışlardır, Bi:r çok memleketlerde kırmızı taşlar kantaşı olarak kanamalardap beyaz taşlar der i hastalıklar ı iç inj ku ts al taşların :ı:ıazar d eğmesine karşı kullanı.ldılc lar ı görülür e.anadoluda kantaşı, burun kanamalarında zürlll'üt taşı. dogwnda kolaylık iç. iç ir kullanılan amuletle:rd.ir. Birbirine benzer şeylerin birbirlerine yakınlık duydukları ve birbirini ' \ \ çektikleri inancı ile iptidainin benzer şekilleri amulet olarak kullandıgı gö... rülür, Mamafih muhtelif yerlerde insanların duydukları çeşitli ihtiyaçlara cevap vermek ;için uğraşmaları amulet taşıma ve muhafaza etmek için vesile olmuşturo Mesela: Bir ayı balığı avaısının gözünde bu balığın şekli iyice tecessüm etmiştir, hariç te gördüğü obj eler arasında ona benziyenıimi görünce hemen bu objenin ayı balığı avlanıakta kendisine sihri kuvvet a:tl:;ı::ıeie bahşedeceği fikrine kapılarak~ onu yanında taşı.mış bu suretle bu obje amulet mahiyetini almıştıro İngiliz Guanasında (Ophiacaryon paradoxum) nebatı» yılana benzediği i Ir için yılanlara vı:,. yılan ıs ırmasına karşı kullanılır o Eğer yılan bulmak gerekır-.,:;ı se ayni nebatı yılanları cezbeder diye kullanmaktadırla:r., ~rürkiyede yılancık hastalığına karşı gümüş veya bakırdan yapılmış yılan figürleri amulet olarak kullanıldığı gibi yılan taşı denen taşta yılan sôj malarına karşı kullanılır., Nikobarlılalıar yüzerken timsahların hücumlarından korunmak için vücudlarj na timsah resmi çizerler. Codrinton Malenezyada bir mercan taşı hakkında şunları işitmiştir,

17 II Bir agacın meyvasına benzeyen mercan ağacın dibine sahibi tarafından gömülür~3c~, meyvaların bol ve iyi yetişmesinde faydalı olacağına inanllır. Eğer bu n~rcanın gö.müldüğü sc:ıne çok meyva olursa o ağacın sahibi başkalarının kendi ağacının tında yatnıalarına müsade eder, orada yatan kimseler bu mercanın.n. meyva yetişt medeki tılsımının kendi ağaçlarınada geçeceğine irw.nj.:rlar o Malayada pirinç yetiştirmede iyi tesir eden bir taş haklnnda şu hikaye anlatılır. Jorunlu bir adam yabancı bir kasabaya gitmiş ve orada kasabalılara pir inç yetiştinneye :iyi tesir eden bir siyah taş kaybettigini söylemiş;,!ifbir kaç gün sonra o civarda b:i.r köylü yolda bir siyah taş bulmuş bu taşı evvelki yolcunun kaybettiği taş olduguna hükmetmiş ve tarlasını bu siyah taşı yıkadığı su ile sularrıış, o yıl pirinç lllalısulu çok bere.k:<::ıtli olmuşa Arap yarım adası ve cıvar ülkeler kurak olduğu için buralarda su vc:.ı :om kaynaklarının şüphesiz özel bir önemi vardır~ Mandeanslar arasında yedi kuyular adı verilen bir mahalde bazı sihri merasimler yap,ılır. Yedi kelimesi ve sayısı Samiler arasında kutsal sayılır, bu rakkara ayinlerin icrası esnasında çok ge.!ıere Kuzey Afrika müslümanları arasında beş sayısı sih:ri kuvvet e haizdir Q Heredot Arapların ~utsal saydıkları kana HB:~ yedi taşı arımlot olar ak kullandıklar ını zikreder o Arap ve Samiler kendilerine hususiyet atfedilen kuyulardan alınan su ların toprağı rııünbit bir hale geti.receğine ve ıhastalıkarı iyi edeceğine inanırlar. Orta çağlardan ilkbaharda Fırat nehrinin kaynağında yıkanan kimsenin o yıl hastalık yüzü yeceğine inanılır.(ı) Cozwini o zamamıa:ıo.:mn insanları.nın kendilerini hastalıktan, fena r~hlar tesirinden ve başka tehlikelerden koruduğuna inandıkları b~ir çok amuletle:rin, Dicle ve başka nehirlerde bulunduğuna inandıj.tları masallardada zikredildigini söyler. Bu katsal nehirlerin kıyılarındaki nebatlarda hastalığı iyi edici hassalar olduğu sanılmaktadıro Bazı Sami kavimler arasında karaca ve antilopla:r uğurlu hayvanlar tanılır. Yabani eşek eti yemek yasak olduğu halde bu ete kutsiyet atfettikleri ~. (ı) Wa Robertson Smith: The Religion Of The Semites Le do ı~ C)2. 7 SıJY.f.o 8),))5,)8

18 inandıkları Tatar kabileleri senede bir gün kendilerine kuvvet saglıyacagına at etini yerlero Bir ipe veyahtiı.t başj.ca bir şey üzerine dügümlor yaparak iptidailer bun. ların hastalık -y.,s, vesair hususlarda koruyucu amuıstler olduğuna inanırlar. Batı A:Cr ilcada bir sihirbaz bir nebat sapı na dügüm bağlarken, sihir yaptıran kimsenin düşmanıarına şöyle bedduada bulunur. (Bütün felaketler onun başına çöksün tarlaya giderse yılan soksun, ava giderse v ahşi hayvanlar parçalasın, şimşek şına düşsün, nehirlerde sular alıp götürsün)diyerek otu dügümleyen sihirbaz düşmanı bu dügümle bağladığına inanır. Bir ç<hk kabilelerde yüzükler sihir alanında önem.k.:.ı.za.ı:wuşlaı:dır. insanın ruj-uı un : ~ıı:::a veya w-: un bi... zam"'m iç in ı~ıu ve~"il bu " e:,'dc vücuddan ((( uzak olar ak saklana b il e c eğ ine inanan baz ı e tn il. er vardır, N! e s c la: (Co le be s) er d e yeni bir eve taşınan kimselerin ruhunu silıirbaz başka bir yere saklar, zira eve ilk girerken orada ruhlt=rrı korkutan b.ir şey olduğuna inanırlar. Alaska Eskimolarında :.cuhların saklı olduguna inanılan bazı.kutular amulet olarak dikkatle saklanıra A'TI.adoluda yeni bir eve taşınırken sarımsak ve.sosa.n kabukları ile tutsülenir. Bu tütsü evdeki fena ruhlal'ı defetmek ve büyü yapılmışsa onu tesirsiz bırakmak içindir ev temizlendikten sonra üzerlik tohumu 9

19 IJ Prehistorik Çaelarda Amulot. Bu ça~ insanlarjnın nelere sihirli kuvvet atfederek bunları a~jlct o rak kullo.ncltkl:ır ı kesin olarak bilinmemektedir; yalnız bilinen çuclurki tabia~. tın kuvvetlerini izahda içinrto bulundu~uruuz yüzyılın insanlarından aciz duru :ruında bulunan bu insanlar gi::ırdükleri acaip şeylerde ~~~ hayvan K)nebatlarda tabiat üstü kuvvetin saklı oldu~una,büyüye ve sihre inandıklarından şüphemiz yolctur. Prehistorik çaglara ait amulet olması ihtimali olan eşya ve çekiller ekseriya bir tesadüf eseri olarak bulunmuşlardır. Pr. Reinack'a g0re Fransa ma~aralarında çizilmiş veya kazılmış hayvan resimlerini bır~kmış olan muhtelif artistler,yaptıkları bu nevi eserleri san at ve zevk gayesiyle de~ij eçyayı büyülemek maksadıyla yapmışlardır;çunkibu düşünceyi şu nokta dt:~stckler görünmektedir Yarıılan resimler magaro duvarlarıı rının on karanlık,girilnıesi zor yerlerine yapılınış olduğu ve yırtıcı hayvbnla rın şekillerinin bulunmamasıdır. G.Goury magdalaıüen tapınaklarından vo bu zamana ait büyü rirı.tlerin_ den bile bahsetmbktegir. Lst paleolitikte yapılmış olan bir çok hayvan figürt ler in' de siyah ve kırmızı lekeler görülür ; bu iı;.\aretlorin büyülonıe iş are ci olarak hayvanıara yapıldıgı kanaatı vardır.( İnsanın erk i ~wroti olan el şekjller i ve izler i tı ls ı m i şaret i olc=ı.rak) prehüluvarda yalnız mağara üuvarlarında değil tabiat üotü H kuvvet atfettikl.s:,: ri objeler üzerinae görülmüştür. Tarih öncesi inoanlı~ın oihri kuvvet atfederek amulot olarak kullanı ınış oldukları eşyal::uın bugünkü etrıilorde olduğu gibi çok çe~;?itli şeyler olma ~ sı kuvvetle muhtemeldir.. Bir çok konularda oldugu gibi prohistuvar insanları nın din ve inançları hn.kkındaki b:ilgi ve talıminlerimizi bugünlin etnilorin. göz ıönüne alarak elde etmekteyiz. v Prehistuvarda amuletler :::ı.ncak ölü eşyası arasjnda mezarlarda ve ma lqra dolgu tabakalarında bulunuyor. (ı) Kansu f. Şevket Aziz. Iynsanl'ı~ın kayn -L ',~ a c arı ve ı K meô.eniy,f~~~r.

20 I Bu devir insanlarının gunluk hayatlarında karşılaştıkları muşkulleri bortaraf edecek tabiat UstU kuvvete sahip olan objelerin ma~ara dolgu t bakalar ında, mezarlarda bulunmuı:;; olan o bj elerden başka zamanım~ z otniler' i de'de göruldu~u Uzere hayvan pençelerinin,deri ve tuylerinin veya nobat tohum ve yaprakların V.S; nin'de sihirli objeler olan:ı.k kullanılmış olmala~! rı çok kuvvetle muhtemeldir ;fakat bu nevi objolerin elimize geçmelerine imkan yoktur.!'ı.ncak biz bu Eıtimali bu gunku otnierde amulet hakkındaki bil~ilerimizi gözönune alarak ileri surebiiyoruz. Prehistorik devirde amulot olarak kullanıldıklarında şüphemiz eşyalar umimiyetle kemiker; çakmak taşları; balık verk.<brelerj_ böcekler, insana,hayvanlara,moyvalara benzer tabii şekil almı~ çakj_j taşları,tabii ve suni olarak delinmiş taşlar ve dikkati çeken renkli varlak taşlar, van dişleri,kafa iskeletleri,insan kemikleri,taşlardan yapılmış di statuetler,kavkılar,fildişinden boncuklar teşkil etmektedir Bazı prelüstoryen ve arkeologlar amulet olması kuvvcit.lt~ muhtemuj piesleri sus eşyaları içine dahil etmek temayulunu gösterirler. İptidail de ve nıej_eni sosyeteılerde raslanan amuletlu:cin ::ır:ı.cjg0 ~-ıll; c.~y:,lluxın:.). inh sar etmiş oldukları hemen kabul edilemez kanaatindeyiz;şuhalde insanlar eşy::ı.lc::ı.ra sonradaıtın sihri kuvvet atfetmlşlerdir'; yani s!üı eşyaliı_rınıniıl::; u kabul sdenıeymsyiz ;ancak bunun aksi halleri tesbit edilmiştir. Bazı memleketlerdeı amuıstler sonradan hem B lls hem' de sihiri obj e kultu olan yerlerde mercanlar hem sus objesi hem'de amuıst vasfını ta~ır lar Hindistanda a~aç yapraklarından ve meyvalarından yapılmış kolyeler +Güney Afrikada dişlerden ibaret kolyeler'de bu karakteri haizdirler. ditjer tare,j'tan üst paleoli tikte yaralı olarak çiz ilmi ş hayvan tasfirleri bunların san'at zevkinden ziyade sihri duşuncelerle yapılmış olduklarını ilham eden belgeler i teşkil eder. Bu günün iptidailerinin mantalitesi'~e bunu destekler görunur Bir iptidai ava gitmeden önce avlıyacu~ı hayvanın resmini yaralanmış olarak yapar ve bu suretle avını daha kolaylıkla avlıya

21 ca~ına kanaat getirir İpdidaile;de en yaygın sihir usulü duşmanının hor L han(~i bir maddeden bir tasvirini yapmak veya şeklini çizmrklir. rnek ~art deiildir Hat ta horhangi bir madde onun tasviri ~ sayılabilir. Bu eşyaya ne yapılırsa aynının düşmanın'da başına geleaegine inanılır. Bu f I'5 kirler herhalde prehistuvar insanlarında'da hakimdi Arie~e'de şeytan ve büyücü reliefl.erini, fekondit:e ayinle:cini canlandı~ tan reliefler görülnıliştü:r. İsteo pij lcı:ı.dı.n heylcelleriniiıde :8'ıransada, Si b:lryaq.; da, İtalyada ve AvTupunuı bazı yerlerinde yayın olarak bulunması muhtemel L olarak bereket sembolleri olması fikrini ilham etmektedir (ı). Çlinki zenci IV' K ının bu kadar geniş alana yayılması imkansız gbidir I'rotohistuvarda çoklukla raslanan be~eket fikriııi ifade eden idellerde geniş kalçalı kadın figürleri dir. prehistuvarda mezar ve ma~ara dolgularından çıkarılan ve amulet olması :\' muhtemel olan eşyalar şunlardır : Lauqerie -Basse diğeri Chancelade' da bulunmuş olan kemil:ten yapılmış üzerinde ınam*ut,bizon resimleri bulunan boyuna asılmak için delikli iki ke_ mik objenin bazı prehibtorienlerin gerdanlık(pandoloque ) olarak te~hisler ne; J ağmen amulet olmaları kuvvetle muhtemeldü. i;)eld.ii(a;;.b) ( ~ 3) Bunlara benzer diger buluntularda herhalde sihri kuvvete sahi~ olduk larına inanılan objelerdlr. l>.rehistorik çağlarda ölctye 'de sihirli kuvvet 'li. atfedildigiu:l bazı mezar e~;yaları arasında ölü kemiklerine raslanrnasj_ düşllrı r dürtcjbktedir Bunlar muhtemel olarak ~ihirli obj E:ıler meyanında gözönüne alılf mışlardır. Devrimişzin kelle avcılarında insan kemikleri bilhassa kafası el' j,, ayakları amulet olarak kullanılır. İnsan avaılarının ekserisi silu i kuvvete sahip olfn&k mc::ı..ksadıyla hemcinsinin öldürm:el<:tedir Arıtropof'aj i yi bu cihetten mütalea yerinde bir duşünüştür. Taki:rih öncesi devi:rler derı cı.rta kalan bir inançladırld insaı~ın majik esaslarcı. sahip oldu~u orta ça~ ecza±knel.erindo insan kemiklerinin tılsım ob jesi olarak satıldı~ı tesbit edilmiştir. (ı) Kansu. Ord. ltf. şevket aziz: İnsanlı~ın kaynakları ve ilk medeniyet ler.ankara. 946.

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö.2500-2000 Anadolu uzun bir duraklama sürecinden sonra Olgun Bronz Çağ da yeniden parlak bir dönem yaşar. Yazı henüz kullanılmamakla birlikte uygarlık üstün bir düzeye ulaşmıştır.

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Kelaynakların Hazin Öyküsü

Kelaynakların Hazin Öyküsü Kelaynakların Hazin Öyküsü Hazin bir öykü anlatacağım bu kez sizlere... Bir varmış bir yokmuş... Uçsuz bucaksız bir ova varmış. Fırat ın sularıyla bereket bulmaya çalışan bu topraklar, fakir köylünün tek

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR

MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR Dünyanın en eski flütü 40 bin yıl önceye uzanıyor. Hititler in flüt, gitar, lir, arp, tef, çalpara, davul ve gayda kullandığını gösteren taş kabartmalar var.

Detaylı

X. BÖLÜM KEMİĞİN FARKLI KULLANIMLARI. Mızraklarda ve oklarda yaygın olduğunu bildiğimiz sap kullanımı bununla sınırlı

X. BÖLÜM KEMİĞİN FARKLI KULLANIMLARI. Mızraklarda ve oklarda yaygın olduğunu bildiğimiz sap kullanımı bununla sınırlı X. BÖLÜM KEMİĞİN FARKLI KULLANIMLARI ALET SAPI : Mızraklarda ve oklarda yaygın olduğunu bildiğimiz sap kullanımı bununla sınırlı değildir. Bıçak, kazıyıcı vb. keskin kenarlara sahip aletlerin elde kullanımının

Detaylı

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR En azından sanatla ilgisi olanlar, dünya tarihinin en eski çizimlerin, İspanya daki Altamira Mağarası ile Fransa daki Lasque Mağarası duvarına yapılmış hayvan resimleri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

"Yaşayan Bahar", ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik.

Yaşayan Bahar, ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik. Günün çevre haberi: "Yaşayan bahar" Baharın habercileri "kırlangıçlar" "leylekler" "ebabiller"... Tüm Avrupa'da doğa severler bu habercilerin yolunu gözlüyorlar... Siz de katılmak ister misiniz? "Yaşayan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Arkeoloji insanların kültürlerini ortaya çıkarıp, belgelemek ve analizlerini yapmak suretiyle maddi kültür ve çevresel

Detaylı

ilahiyat FAKÜLTES-İ. DERGiSi

ilahiyat FAKÜLTES-İ. DERGiSi ilahiyat FAKÜLTES-İ. DERGiSi 6. Sayı Aqıtürk Üniversitesi Basımevi -,ERZURUM, 191!6 ANADOLU'NUN TARİH ÖNCESi İNANÇLARI-"' \.,~- --- Doç.Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu Anadolu'nun tarih. öncesi dev1rleri, tarihin

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

İncirin yıl boyunca meyve vermesi atalarımızın hayatta kalması açısından da büyük önem taşımıştır.

İncirin yıl boyunca meyve vermesi atalarımızın hayatta kalması açısından da büyük önem taşımıştır. Çok sayıda dinsel ve folklorik söylenceye konu olan incir ağacı, hem tarihe tanıklık etmiş hem de onu biçimlendirmiştir. Peki incir geleceğimizi nasıl zenginleştirebilir? Yeryüzünde 750'den fazla incir

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER 1. TaĢ Çağı a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağ) = (M.Ö. 2.000.000-10.000) b) Orta Taş / Yontma Taş (Mezolitik Çağ) = (M.Ö. 10.000-8.000) c) Yeni Taş / Cilalı

Detaylı

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM 1 Timsahlar dişlerini kendileri temizleyemezler. Timsahlar yemek yedikten sonra dişlerinin temizlenmesi için ağızlarını açarlar.

Detaylı

GEZİ ÖNCESİ ALIŞTIRMALAR 6-13 YAŞ GRUBU

GEZİ ÖNCESİ ALIŞTIRMALAR 6-13 YAŞ GRUBU GEZİ ÖNCESİ ALIŞTIRMALAR 6-13 YAŞ GRUBU 2 İÇİNDEKİLER CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (ALIŞTIRMA-1) CANLILAR (ALIŞTIRMA-2) GIDA ZİNCİRLERİ (ALIŞTIRMA-3) AĞDA NE VAR (ALIŞTIRMA-4) ADAPTASYON (ALIŞTIRMA-5)

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE

DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE Her şey, 1983 yılının sıradan bir gününde tarlasını karasabanla sürmekte olan bir çiftçinin, toprak altında bulduğu oymalı taş ile başladı! İhtiyar çiftçi, dünyanın

Detaylı

ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM:

ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM: 1 ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM: İki veya daha fazla maddenin, özel bir tekniğe(ergime) göre karıştırılmalarına alaşım denir. Alaşım oluşturmaya yarayacak çok fazla maden ve çok fazla alaşım çeşidi vardır. Alaşımları

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

KAÇIRMAYIN %30 A VARAN İNDİRİM!

KAÇIRMAYIN %30 A VARAN İNDİRİM! KAÇIRMAYIN %30 A VARAN İNDİRİM! * İndirim 01.01.2016 tarihinden itibaren PANDORA mağazalarında geçerli olacaktır. PANDORA kampanyayla ilgili dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İndirim

Detaylı

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09 Keyword Avg. Monthly Competition Searches (exact match only) hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

Detaylı

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İÇERİK 1. Zaman nedir? 2. Fosil nedir? 3. Fosil çalışan bilim hangisidir? 4. Tarihçe 5.

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Dinlerin Rengi Renklerin Dili

Dinlerin Rengi Renklerin Dili Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 11, Sayı 1, 2011 ss. 261-265 Dinlerin Rengi Renklerin Dili Kadir Albayrak Sarkaç Yayınları, Ankara 2010, 118 s. On parmağımda on renk, her bir renk bir ömre

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ERKEK 8 YAŞ. Korsan (#1115) 1 Adet. Kral (#1116) 1 Adet. Prens (#1117) 1 Adet. Prens (#1180) 1 Adet

ERKEK 8 YAŞ. Korsan (#1115) 1 Adet. Kral (#1116) 1 Adet. Prens (#1117) 1 Adet. Prens (#1180) 1 Adet Kral (#1116) 1 Adet Korsan (#1115) 1 Adet Prens (#1117) 1 Adet Prens (#1180) 1 Adet Hindistan (#1189) 2 Adet İ ngiliz Asker (#1193) 1 Adet Kızılderili (#1190) 1 Adet Rusya (#1122) 2 Adet Rusya (#1123)

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir?

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? 2) Paleolitik çağda doğal malzemeleri hangi yöntemleri kullanıp şekillendirerek

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Panayır, önce büyük bir insan kalabalığı demektir Kasabanın sakin hayatı bir anda birkaç günlüğüne hareketlenir, nüfusu 5 e 10 a katlanır

Panayır, önce büyük bir insan kalabalığı demektir Kasabanın sakin hayatı bir anda birkaç günlüğüne hareketlenir, nüfusu 5 e 10 a katlanır Değerli Dostlar, PANAYIR deyince aklınıza ne gelir? Kaybolmaya yüz tutan bu geleneğimizin son kalelerinden birine çocukluğumdan 50 yıl sonra, 2009 eylül ayında şahit oldum Hiç panayır gördünüz mü? Peki,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

Dr. İsmet Turanlı. Köln

Dr. İsmet Turanlı. Köln Dr. İsmet Turanlı Köln Fertilite bozukluklarında Psikosomatik yönden diagnoz ve tedavi Fertilite bozukluğu olan hastalara prensip olarak BİO-PSİKO-SOSYAL dimensiyonda yaklaşmak lazımdır. Lüzumlu diyagnostik:

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz.

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz. II-1 DERİ AYAKKABI HS Numaraları Mal İlgili Yönetmelikler 6403 Deri Ayakkabılar Gümrük Tarife Washington Sözleşmesi 6404 Ayakkabılar (Tabanları kauçuk, plastik, deri ya da deri oluşumundan, arkaları düğümlü

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı