ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1"

Transkript

1 ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle son otuz yılda kamuoyunu en çok megul eden konular arasında yer aldı. Bu tartımalar 1981 yılındaki yasal düzenleme sonunda üniversiter yaamda birinci derecede söz sahibi olmaya balayan Yüksek Öretim Kurulu (YÖK) etrafında yeniden alevlendi. Çeitli biçimler alarak süregelen tartımalar bugün de hazırlanan çeitli yasal düzenleme taslaklarına da yansıyan derin fikir ayrılıkları çerçevesinde bütün iddetiyle devam etmektedir. Çoktürel (heterojen) yapılarının doal bir sonucu olarak üniversitelerin asgari müterekler üzerinde uzlaabilecekleri bir yasal düzenleme bir türlü yapılamamaktadır öncesinde yüksek öretim kurumlarının akademiler ve üniversiteler arasındaki ayrımadan kaynaklanan yapısı bu tarihten sonra farklı nitelik ve yapıdaki vakıf üniversitelerinin ve belki daha önemlisi ülkenin deiik yerlerinde açılan çok sayıdaki yeni üniversitenin katılımıyla daha da karmaık bir görünüm içine girdi. Üniversite sisteminin giderek artan bu farklılama dönemi, neoliberal ekonomi politikalarının birçok dier ülkeyle birlikte ülkemizde de giderek yaygınlatıı dönemle örtütü. Bu politikalar sonucunda üniversitelerimizde örencilere yönelik barınma, beslenme ve ulaım gibi hizmetlerin taeronlatıı ve özelletirildii gözlendi. Vakıf üniversiteleri yoluyla paralı eitim uygulaması yeniden baladı. Devlet üniversitelerinde ise örenci katkı payı uygulamasıyla aynı dorultuda önemli bir adım atılmı oldu. Devlet üniversiteleri, derinleen kaynak sorunları karısında kurdukları vakıflar aracılııyla kendi kaynaklarını kendileri yaratmak ve bu süreç içinde ister istemez serbest piyasa kurallarına uyum göstermek zorunda bırakıldı. Üniversitelere ilikin olarak ülkemizde süregelen tartımaların önemini yadsımamakla birlikte bu yazımızda bu tartımalarda büyük ölçüde gözardı edilen kimi önemli sorunlara, aırlıkla sosyal bilimler çerçevesinde deinmeyi amaçlamaktayız. Bu sorunların baında yabancı dilde eitim gelmektedir. Oldukça yaygın olarak ilköretim ve liseden sonra üniversite de süren yabancı dilde eitimin yabancı dilin öretim elemanları ve örenciler tarafından yeterince kavranamamı olmasından kaynaklanan güçlükler, anadilde bilim dilinin oluamaması ve belki en önemlisi örencileri yerel sorunlardan uzaklatırma gibi çeitli sorunlar yarattıı ve beyin göçüne uygun koullar hazırladıı gözardı edilmektedir. Yabancı dilde eitim veren yükseköretim programlarının son on-onbe yılda önemli bir artı göstermesi bu kaygılarımızı artırıcı niteliktedir. Yabancı dilde eitim deneyimleri uzun yıllara dayanan yüksek öretim kurumlarının dahi bu konuda esnek bir tavır sergileyemedikleri, örnein, Türkiye Ekonomisi, Türkiye ktisat Tarihi, Türk Hukuk Sistemi gibi dersleri bile yabancı dilde verme çabası içinde oldukları ve birçou Türkiye ile dorudan ilgili lisansüstü tezlerin yabancı dilde yazılmasının yarattıı sorunları görmezden geldikleri gözlenmektedir. Bu yazı kapsamında deinmek istediimiz ikinci konu, özellikle sosyal bilimlerde akademik performans deerlendirme konusundaki gelimelerin ülkemizdeki yansımaları ve uygulamada gözlenen çarpıklık ve sakıncalarla ilgilidir. 1 ODTÜ ktisat Bölümü Öretim Üyesi. Bu yazıda önemli ölçüde F.enses, Difficulties and Trade-offs in Performance Evaluation in Social Sciences-A Turkish Perspective, ERC Working Paper, 03-11, Middle East Technical University, Ankara, Aralık 2003 ten yararlanılmıtır. Bkz.

2 Batı Avrupa ülkelerinde siyasal otoritenin üniversiteleri denetim altına alma talepleri arttıkça, üniversiteler uluslararası finans kurulularının artlılık kıstaslarına benzer biçimde performans kıstaslarıyla karı karıya kaldılar. Bu durum karısında üniversiteler de öretim elemanlarının atama ve yükseltme kıstaslarını yeniden düzenleme çabası içine girerek kendilerini uluslararası akreditasyon ve kamu fonlarından daha büyük pay kapma yarıı içinde buldular. Üniversitelerin performans deerlendirmelerinde ise öretim elemanlarının aratırma ve yayın etkinlikleri ön plana çıktı. Çetili kuruluların bu temelde yaptıkları sıralamalar yüksek öretim kurumlarının kalitesinin temel göstergesi olarak alınmaya balandı ve birçou paralı eitim veren bu kurulular, serbest piyasa koullarında biribirleriyle yarımaya baladı. Aratırma ve yayın etkinlikleriyle ön plana çıkan öretim elemanları ise, sporcu transfer piyasasındakine benzer bir biçimde deiik kurumlardan yüksek meblalar karılıında bir kurumdan dierine transfer edilebilen üretim faktörlerine dönütü. Türkiye de de siyasal otoritenin son dönemde üniversiteye ilikin yasal düzenleme istekleri ve bazı üniversitelerin de, benzer bir çaba içine girmeleri yukarıdaki sürecin bir yansıması olarak deerlendirilebilir. Türkiye de de çeitli üniversiteler, bata akademik atama ve yükseltmelere ilikin kararları olmak üzere akademik performans deerlendirmelerinde temel kıstas olarak aratırma ve yayın etkinliklerini benimserken yurtdıında yapılan yayınlara aırlık verme yolunu seçtiler. Özellikle Social Science Citation Index (SSCI) gibi uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayınlanan makalelere ve uluslararası yayınevlerince yayınlanan kitaplara ve bu kitaplar içinde yayınlanan bölümlere yurtiçi dergilerde anadilde yayınlanan çalımalarla kıyaslanamayacak derecede büyük bir önem verilmeye balandı. Merkezî doçentlik sınavlarında da yurtdıı yayınlara aırlık veren bir yanlılık gözlendi. Kimi üniversiteler ve Türkiye Bilimler Akademisi gibi kurulular yurtdıındaki yayın organlarında yayınlanan çalımaları çeitli biçimlerde ödüllendirmeye baladı. Bu deerlendirme sürecinin ortaya çıkardıı aksaklık ve sakıncaların büyük ölçüde gözardı edildii söylenebilir. Bunların baında bir öretim üyesinin etkinlikleri içinde çok önemli bir yer tutması gereken eitim etkinliklerinin bu deerlendirme sürecinin hemen hemen tümüyle dıında tutulması gelmektedir. Bata SSCI kapsamındaki dergiler olmak üzere yurtdıındaki yayın organlarının yerel yayın organlarına kıyasla çeitli üstünlükleri olduu söylenebilir. Bunların baında bu yayın organlarında yayınlanan çalımaların genellikle yayın öncesinde sıkı bir deerlendirme sürecinden geçmi olması gelmektedir. Öte yandan, mevcut performans deerlendirmelerinin yurtdıı yayınlara aırlık vererek aratırmacıları, birçou Anglo-Amerikan kökenli yurtdıı dergilerinin gündemine yönlendirdii ve yabancı dilde eitime benzer bir biçimde yerel sorunlardan uzaklatırdıı söylenebilir. Bu tür bir yönelim, yerel aratırma fonlarının cılızlıı ve uluslararası kuruluların destekledikleri yerel aratırmalarda aratırma fonlarını kendi gündemlerinde ön plana çıkan konulara tahsis etme eilimleri karısında kukusuz daha da pekimektedir. Son yıllarda ardarda gelen ekonomik kriz ve büyük depremlerin Türkiye de ortaya çıkardıı derin sosyal ve ekonomik bunalımda sosyal bilim aratırmalarının yeni bir ivme kazanamamı olmasının nedenlerini bir ölçüde bu çarpık deerlendirme kıstaslarında aramak gerekmekedir. Aratırma ve yayın etkinliklerinin kalitesini artırmayı amaçlayan bu deerlendirme sürecinin yayın sayılarını ön planda tutarken yayın kalitesini de gözardı ettii gözlenmektedir. Oysa, yurtdıında yapılan bir yayının yurtiçinde anadilde yapılan bir yayından bizatihi daha kaliteli olduunu söylemek güçtür. Bir çalımanın SSCI kapsamında bir dergide yayınlanmı olmasının her zaman iyi bir kalite ölçütü oluturduunu söylemek de güçtür. Örnein, SSCI kapsamındaki dergilerde 1996 yayınlanan iktisat makalelerinin %26 sının yayın tarihinden sonra geçen ilk be yılda hiç atıf almadıkları, %85 inin ise aynı sürede 10 veya daha az atıf aldıı gözlenmi ve toplumsal yararlarının da sorgulanmasına

3 neden olmutur. 2 Bir gözlemcinin çok çarpıcı bir biçimde belirttii gibi, bir bilim insanının yayın yapması, ne kadar yayın yaptıı ve özellikle nerede yayın yaptıı ne yayınladıından çok daha önemli hale gelmitir. 3 Türk sosyal bilimcilerin SSCI kapsamındaki dergilerdeki yayınlarının önemli bir kısmının balıında Türkiye veya Türk gibi ibarelerin geçiyor olması bunların bir bölümünün evrensel bilime katkıdan çok Türkiye de olup biteni uluslararası kamuoyuna ana hatlarıyla aktarma ilevi gördüü ve/veya mevcut analitik birikimin yerel bir uyarlaması olduu kukusunu yaratmaktadır. Yurtdıı yayınları özendiren bir deerlendirme süreci yabancı dilde eitim veren kurumlar ve eitimlerini yurtdıında yapmı öretim elemanları lehine bir ortam oluturmakta ve kütüphane/internet eriimi gibi temel eitim araç gereçlerden yoksun kesimlerin durumunu gözardı ederek kendi içinde etkileen bir akademik topluluun olumasını engelleyici unsurlar taımaktadır. Bu kısa yazı çerçevesinde ana hatlarıyla deindiimiz yabancı dilde eitim ve akademik performansın deerlendirilmesi konuları teknik birer sorun olmanın çok ötesinde sonuçları olan konular olarak üniversitelere yönelik yeni düzenleme ve planlama çalımalarında da dikkate alınmalıdır. Üniversitelerin yabancı dil örenimine aırlık vermeleri ve ders programlarının yabancı dilde yazılmı kaynaklarla desteklenmesi özendirilirken yabancı dilde eitimin yukarıda belirtilen sakıncaları asla gözardı edilmemelidir. Bu yöndeki uygulamaların yaygınlamasına son verilmeli ve yabancı dilde eitim veren programların yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda daha deneyimli konumdaki kurumların uygulamalarının daha esnek bir yapıya kavuturulması salanmalıdır. Ara çözüm olarak da, yabancı dilde eitim veren yüksek öretim kurumlarında güçlü yerel unsurlar taıyan dersler anadilde verilmeli, lisansüstü tezler mutlaka anadilde yazılmalıdır.yerel unsur ve sorunları ön plana çıkaran ders programlarının oluturulması ve bunlara yönelik ders kitaplarının grup çalıması bazında örgütlenerek yazılması özendirilmelidir. Bunun gibi, sosyal bilimlerde akademik performans deerlendirme kıstasları yeniden gözden geçirilerek eitim performansına deerlendirmelerde daha fazla aırlık verilmesi salanmalıdır. Öte yandan, aratırma ve yayın etkinliklerinin deerlendirilmesinde yabancı dilde yapılan yayınlara özel aırlık verilmesi uygulamasına son verilmeli, bu yayınlara öncelik verilmesi durumunda ise, kuramsal katkı içerenlere ve çok disiplinli ve baka ülkelerle kıyaslamalı çalımalarla, çok sayıda atıf alabilen yayınlara önem verilmelidir. Performans ölçütlerinin oluturulmasında toplumsal gündeme ve mevcut sorunların çözümüne yönelik çalımalara aırlık verilmeli ve kendi içinde etkileebilen canlı bir akademik topluluun oluması amacı ön planda tutulmalıdır. Yine bu amaca yönelik olarak öretim elemanlarının gönüllülük esasına dayalı olarak yükseköretim kurumları arasında kısa süreli dolaımı özendirilmelidir. Üniversitelerimize ilikin yasal düzenlemelerin eitim sürecini daha önceki kademeleriyle bir bütün olarak ele alan ve üniversiteler arasındaki kurulu yılları ve buna balı olarak gelimilik düzeyi açısından varolan çeitlilii gözönüne alan bir anlayı içinde yapılması gereklidir. Bata fırsat eitsizlii olmak üzere, eitimin daha önceki kademelerinde gözlenen çeitli olumsuzlukların yüksek eitim kurumlarına taındıı gözardı edilmemelidir. Fırsat eitsizliine kısa erimli bir çözüm olarak daha önceki eitim kademelerinde de burs programları ve yoksul ailelere yönelik olarak parasız yatılı uygulaması yaygınlatırılmalıdır. Bu amaçlar dorultusunda, bata ABD olmak üzere kimi sanayilemi ülkelerde uygulanan ve dezavantajlı kesimlere belirli kotalar ayıran uygulamalara (affirmative 2 Bkz. Laband, D.L. and Tollison, R.D (2003), Dry Holes in Economic Research, Kyklos, 56, (2), Holub, H.W., Tappeiner, G. and Eberharter, V. (1991), The Iron Law of Important Articles, Southern Economic Journal, 58, s.326..

4 action) benzer düzenlemelerin üniversite giri sınavlarında toplumsal cinsiyet ve bölgesel öncelikleri yansıtacak biçimde yapılması düünülmelidir.

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

YÖK ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirilmesi *

YÖK ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirilmesi * YÖK ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirilmesi * Melih Ersoy H.Çağatay Keskinok Giriş Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ve onun iktisadi zemini

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ Ebru YENİCE 1. Giriş Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Bu bildiride ilk önce dünya ekonomisinin son yıllarda sürüklenmekte olduu dengesizliklere ilikin veri ve bilgiler sunulacak, tartıılacak

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

yapma ve, buna bağlı olarak da, somut çözüm önerileri getirme şansını kazanmaktadır.

yapma ve, buna bağlı olarak da, somut çözüm önerileri getirme şansını kazanmaktadır. Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 14, 1994 TÜRKİYE'DE İKTİSAT ÖGRETİMİ NASIL YAPILMALI? BİR MİKROİKTİSAD İ YAKLAŞlM DENEMESİ Serdar SAYAN* GİRİŞ Bu yazı, başta akademisyenler olmak üzere hemen bütün iktisatçıların

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı