içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor"

Transkript

1

2

3 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKC (ECE'05) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tatil Kapak Foto raf Aysun Büyükcengiz Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. içindekiler Dernekten Dernekler D flar dan Göründükleri Gibi De ildirler Genel Kurul a Ça r Kemal Kurdafl Anma Töreni ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi 3. Ankara Gönüllü Tak m Çocuk fienli i Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz Uygulamal Yaz n Atölyesi nden Bir Seminer Dizisi Daha Anadolu dan Bir Demet Çiçek 15. Kez Ankara dayd Müzikokteyl 4. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 27 May s ta! Matematik Saati Tavla Turnuvas Sonuçland Trans Sibirya Ekspresi: Efsanevi Tren Yolculu u Bisiklet Semineri ve Y l n lk Do a Gezisi 1.OMD Athletics Viflnelik Spor Festivali Running Physiology Viflnelik Konserleri Bafllad! Roman Gecesi Sinema Kulübü nden Kullan lmayan Enerji: Enerji Verimlili i Paneli Burs Komitesi nden Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor Haydi Çocuklar Yaz Kamp na! Teknoloji Yede iniz Var m yd? Dosya Tatil Nedir, Ne De ildir? E lenerek Dinlenme Turizm ve Ekonomik Canlanma Kavramlar Yolculuk ODTÜ den Bir Köfle Kütüphane Merdivenindeki Resim Hocam necek Var Polonez Köyü Kitaplar Aras nda Jerzy Kosinsky Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

4 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, May s ay bize önemli günlerle geliyor. Her May s ay ac larla sevinçlerin karmafl k sarmal halinde geçer. Do a yenilenirken, içimiz enerji ve üretkenlikle dolar. Do a uyan fl na 1 May s la bafllarken, kendi içinde yapt bayram, iflçilere de gönderir. flçiler ve do a hep beraber, elele 1 May s selamlarlar, kutlarlar bayramlar n. Emek ve özgürlük 1 May s la flekillenir, çiçeklerle renklenir, anlam kazan r. 6 May s a geldi imizde içimiz ac yla burkulur. Bu sene 3 fidan n ölümlerinin 40. y l doluyor. K rk y ld r bu ac yüreklerde duruyor, Deniz, Hüseyin ve Yusuf un analar k rk y ld r a l yor. Üç fidan anarken, insanlar baflka fidanlar n bar fltan, sevgiden, emekten uzaklaflt r lmamas n dilerler yürekten. Fidanlar yok olsa da izleri yok olmaz, kokular, varl klar y llar geçse de taze kal r ve hat rlan r. 19 May s bir baflka May s t r gençli e emanet edilen, ba ms zl n simgesidir. Ça dafllaflman n öncüsüdür. Bir milletin May s ay ile birlikte uyan fl, gençli e verilen önem ve gelece in biçimlenmesidir. Yok edilmek istenen ulusun aya a kalkarak devrimci ruh ile ayn amaca do ru koflmas d r. Bir dönüm noktas, yeni bir ülkenin ve Cumhuriyet in kurulmas n n ilk ayak sesleridir. Bu anlaml ayda 19 May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n z, 1 May s flçi Bayram n z ve annelerimizin Anneler Günü nü yürekten kutlar z. Ve bir teflekkür; Sevgili ODTÜ Mezunlar, ODTÜ nün bizlere kazand rm fl oldu u en önemli de erlerden birisi olan bilimsel düflüncenin yan s ra, ayd n bir toplum olmak için olmas gereken etik de erlere karfl kazand rd duyarl l k da, edindi imiz de erler içinde çok önemli bir yerdedir. Gönüllülük esas na dayal demokratik kitle örgütlerinin sa l kl yaflamas, üyelerinin olaylar veya geliflmeleri izlemesi, ilgilenmesi, önemsemesi, analiz ve sentez yapmas ile do ru orant l d r. ODTÜ Mezunlar Derne i yönetimi olarak üniversitemizin bizlere kazand rd bu de erlerle yola ç kt m z yönetim dönemimizi 10 Haziran 2012 tarihindeki Genel Kurul ile tamaml yoruz. Üyelerimiz aras nda ayr mc l k yapmadan, her üyeye eflit davrand k. Her türlü olumsuzlu a ra men, çekinmeden, y lmadan, ilkelerimizden taviz vermeden, derne imizi ticari, sosyal ve siyasi ç karlar için kullanmak isteyenlere karfl duruflumuzu sürdürdük ve sürdürmeye devam edece iz. Sevgili üyelerimiz, bugüne kadarki çabalar m zda bizleri yaln z b rakmad n z ve daima destekledi iniz için sizlere Yönetim Kurulu olarak gönülden teflekkürlerimizi sunuyoruz. 10 Haziran 2012 tarihinde yap lacak olan Genel Kurul da buluflmak dile iyle. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu MAYIS

5 r N ektn d E E Dernekler D flar dan Göründükleri Gibi De ildirler Aysun Büyükcengiz ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: Himmet Şahin ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Yönetim Kurulu Baflkanl döneminde edindi i tecrübeleri, ODTÜ ve di er üniversite dernekleriyle iliflkileri ODTÜ lüler Bülteni ne anlatt. Say n Himmet fiahin, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüttü- ünüz dönem içinde edindi iniz önemli tecrübeler nedeniyle di er üniversite derneklerinin sizden dernekçilik konusunda yard m talepleri oldu unu biliyoruz. Dernekçilik sahiden bu kadar zor mu? Dernekler d flar dan göründükleri gibi de ildirler. Çünkü az say daki gönüllü ve ondan daha az say daki profesyonel elemanla, çok say daki üyesine ve topluma hizmet etmeye çal fl r. Bu çok zahmetli ve bir o kadar da özveri gerektiren bir ifltir. Derneklerde önemli olan size emanet edilen büyük geminin sa salim istenen limanlara do ru götürülmesidir. Bu sizin ayn zamanda dürüstlü ünüz ve namusunuzdur. Bunu yapabilmek için öncelikle, ülkenin ve üyelerinizin ihtiyaç ve sorunlar n gözetecek bir durufl sergilemelisiniz. ODTÜ Mezunlar Derne i çok say da üyesi olan dev bir Demokratik Kitle Örgütü oldu u için sosyal sorumlulu umuz çok daha yüksek. Üyelerimizle ve toplumla derne imizde yapt m z tüm üretimleri paylafl yoruz. Bu noktada böylesine etkin çal flma olana bulamayan di er kurumlardan bu tip talepler gelmesi de normal. ODTÜ Mezunlar Derne i di er DKÖ ve STK lar içinde parlayan bir yükselme grafi ine sahip. Çal flmalar n zda esas ald n z noktalar nedir? Öncelikle ODTÜ ruhu ve duruflumuzu her söylemimizde ve her uygulamam zda günlük hayat içinde kullanmak diyebilirim. Ça dafl ve demokratik bak fl aç - m z, tüzü ümüzün bize verdi i sorumluluklar ve bilimin ak lc üstünlü ü çal flmalar m zda bize her zaman yol gösterdi. Özellikle ODTÜ Mezunlar Derne i gibi haftan n her günü neredeyse 24 saat faaliyet gösteren bir derne in t k r t k r bir düzenekte ifllemesi için çok ciddi maddi ve manevi fedakarl klar yapmak flart. Aksi takdirde Derne in imaj n koruyarak daha ileriye götürmek ve yüksek hizmet standard beklentisinde olan üyelerimizin taleplerini karfl lamak çok zor olur. Kiflisel olarak, tüm bu esaslar dahilinde, haftan n her günü burada üyelerle yak n temas halinde, onlar n beklentilerini al p daha iyisini yapmak üzere çal flmalar yürütüyoruz. Dernekler gibi gönüllü çabalarla yürüyen kurumlar için bu zor bir tempo olsa gerek. Evet, zor ama ayn zamanda büyük bir sorumluluk ve onur. Dernekçilik karfl dan kolay görünse de içine girince zorluklar anlafl lan bir gönüllü oluflum. Sonuçta hepimiz burada gönüllü olarak çal fl yoruz. Ancak kurumlar n süreklili i söz konusu oldu- unda yap lan tüm projeler, uygulamalar ve genel iflleyiflin dönemler boyunca ayn flekilde devam edebilmesi önemli. Üye beklenti ve hassasiyetlerini karfl larken ve toplumsal bir durufl sergilerken, yasal zorunluluklar yerine getirmek, büyük bir demokratik kitle örgütü olarak ODTÜ duruflumuzundan ve ruhumuzdan ödün vermeden di er DKÖ ve STKlarla ortak çal flmalar yapmak ve ayn zamanda üniversitemiz ve gelece in üyeleri olan ö rencilerimizle diyalo u en yüksek noktada tutmak, çok ince bir çizgide yürümeye benziyor. Üyelerimizin, yapt m z çal flmalarda yan m zda olarak bizleri desteklemeleri ve kimi kiflisel rant sa lama gayretleri içinde olan kiflilere prim vermemeleri de çok önemli tabi. Bu tip kiflilerin, derne imizin ad n kullanarak yaratt klar baz durum- 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

6 r N ektn d E E ODTÜ Rektörlü ü ve ODTÜ flatmak ve yard mc olma gayret- Ö rencileri ile iliflkilerimizin lerim nedeniyle hakk mda 10 y l çok iyi bir düzeye getirildi ini ile dava aç lmas ve bir y ld r yar- biliyoruz. Bu noktada deneyimlerinizi bizimle paylafl r m - s n z? g lanmama ne yaz k ki hiçbir tepki göstermemeleri çok üzücü. Bu konuda sessiz kalmalar n anla- lar, derne imizi yasal imaj boyutunda zan alt nda b rakacak boyutlara varabiliyor. Gelelim en efsanevi soruya? flletme Derne e yük oluyor mu? flletmenin Derne e yük oldu- u söylemleri eskiden beri var. Bunun bazen yan lt c bir flekilde derne e zarar verecek boyutlara tafl nd n da görüyoruz. Öncelikle flu tespiti yapal m; ODTÜ Mezunlar Derne i dev bir iflletme yap s na sahiptir. Biz bu dev yap y kar amac gütmeden ve birinci s n f kalite ve hizmet anlay fl ile yasal zorunluluklardan ödün vermeden yürütüyoruz. Bu noktada, yani fiyatlar makul bir düzeyde tutarken, birinci s n f kaliteli hizmet yaratmak, kar amac güdülmedi i sürece, iflletmenin kendi kaynaklar yla sürdürülebilmesini dönemsel olarak zorlaflt rabilecek bir etken. Örne- in bu seneki gibi tam iki ay boyunca yo un kar ya fl yüzünden üyelerin derne e gelemedi- i, ya da geçen sene yaz aylar nda mütemadiyen ya mur ya d için havuz bafl nda oturulamad durumlar, sigara yasa ve ekonomik krizler gibi d fl etkenler iflletmeyi etkiliyor. Derne i en az kullanan kifliler. Ayda bir kere bile gelip burada yemek yemeyen ve iflletmeye bu yönde katk vermeyen bir kiflinin flletme, Derne e yük oluyor, bizim aidatlar m z iflletemeye gidiyor demeye hakk var m d r? Kald ki, Dernek aidat YILLIK 150 TL olup, 6 y ld r bunca zam ve enflasyona ve biri bitmeden biri bafllayan ekonomik krizlere ra men hep ayn düzeyde tutulmufltur. Ancak bunu bile ödemekten imtina eden, umursamayan pek çok üyemiz oldu unu söylemeliyim. Dolay s yla bu cüzi aidat n ödeyebilen üyelerden toplanan aidat gelirleri de zaten derne in faaliyetlerinde, üyelere yap lan hizmetlerde ve personel ödemelerinde kullan lmaktad r. Evet, üniversitemiz ve ö rencilerimizle çok iyi iliflkiler gelifltirdik. Ö rencilerimize gelece in üyeleri olarak buray kullanmalar için faaliyet yapma imkan verdik, ayr ca 4. s n f ö rencilerine Geçici Tesis Kullan m Kart vererek onlar n flimdiden Dernekte olmalar n sa lad k. Ayr ca biliyorsunuz ben, e itimci kimli im nedeniyle, ODTÜ E itim Komisyonu nun bir üyesi olarak da ODTÜ Rektörlü ü taraf ndan görevlendirildi imden, üniversitemiz ve ö rencilerimizle diyalo umuzun sa lam zeminlere oturtulmas ve sürdürülmesine imkan bulundu. Ancak, her zaman Dernek ö rencimize sahip ç ks n diye mail ortamlar nda a r elefltiri yapanlar n ya da ülkedeki ve üniversitemizdeki kimi durumlara Dernek sesini ç kars n diyenlerin, 5 Ocak taki ODTÜ deki ö renci bas n aç klamas talepleri karfl s nda meydana gelen olaylarda, polis ve ö renciler aras ndaki gerginli in ortadan kald r lmas yönündeki durumu yumu- yabilmek zor. Üyelerimize son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Büyük bir Dernek olmak sadece lafta de il, fiiliyatta yapt - n z ifllere ba l d r. Biz ODTÜ ruhunu ve duruflumuzu koruyarak, özveri, dürüstlük ve iyi niyetle çal flmalar m z yapt k. Üyelerimiz de bunu gördüklerini ve takdir ettiklerini her ortamda belirttiler. Enerjimizi yap c yönde destekleyen tüm üyelerimize flahs m ve Yönetim Kurulumuz ad na sonsuz teflekkürlerimizi, sevgi ve sayg lar m z sunuyorum. Derne imizi her bak mdan istenilen noktaya getirmek için birlikte çal flt k, flikayet ederek de il, üreterek var olduk. Tüm üyelerimizin sa duyulu de- erli destekleri bize yol gösterdi. Derne imiz için daha çok ve daha güçlü bir flekilde çal flmaya tüm üyelerimizi davet ediyorum. Çok teflekkür eder, çal flmalar n zda kolayl klar dileriz. Esas olarak; üyelerimizin buray daha s kl kla kullanmalar iflletme yükümüzü hafifletecektir ancak üzülerek görüyoruz ki, iflletme konusunda en çok elefltiri yapanlar veya iflletmenin derne- e dert oldu unu söyleyenler, MAYIS

7 r N ektn d E E Genel Kurul a Ça r Derne imiz Ola an Genel Kurulu, 26 May s 2012 Cumartesi günü saat da Viflnelik Tesisi'nde toplanacakt r. Bu tarihte ço unlu un sa lanamamas durumunda Genel Kurul, 10 Haziran 2012 Pazar günü saat 10:00 da Viflnelik Tesisi'nde ço unluk aranmaks z n toplanacakt r. Tüm üyelerimizin Genel Kurul a kat l m n dileriz. Gündem; ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu 1. Aç l fl, 2. Divan n oluflturulmas, 3. Sayg duruflu, 4. Gündemin okunmas, karara ba lanmas, dönemi çal flma raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunmas ve görüflülmesi, 6. SPK onayl ba ms z denetim firmas denetim raporunun sunulmas, 7. Yönetim Kurulu nun aklanmas n n oya sunulmas, 8. Öngörülen yönetmelik de iflikliklerinin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 9. Y ll k üyelik aidat n n yeniden de erlendirilmesi ve karara ba lanmas, dönemi çal flma plan n n görüflülmesi ve karara ba lanmas, dönemi bütçesinin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 12. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullar as l ve yedek üyelerinin seçimi, 13. Dilek ve öneriler, 14. Kapan fl. Kemal Kurdafl Anma Töreni Kemal Kurdaş'ın yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Nuri Saryal, Kurdaş'la birkaç anısını salondaki konuklarla paylaştı. O DTÜ ye verdi i hizmetler ve çevreye duyarl l ile bilinen, geçti imiz y l 19 Nisan da aram zdan ayr lan OD- TÜ eski rektörlerinden Kemal Kurdafl n birinci ölüm y ldönümünde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde bir anma töreni düzenlendi. Kemal Kurdafl n o lu Osman Kurdafl, yak n çal flma arkadafllar ndan ve ODTÜ nün eski rektörlerinden Nuri Saryal ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in kat ld anma töreninin ard ndan, geçti imiz y l Kemal Kurdafl an s na Rektörlük binas n n arkas na dikilen a ac n yan na yap lacak ODTÜ Kemal Kurdafl An t n n temeli törenle at ld. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflen anma töreninde bir konuflma yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, 43 y l önce rektörlük yapm fl olmas - na ra men neden Kemal Kurdafl için anma töreni düzenlendi ini flöyle aç klad : Üniversiteye kaynak alabilmek için mücadele etmifl ve bu kayna en iyi flekilde de erlendirerek 8 y lda büyük geliflme sa lam flt r. Ankara n n çorakl ile mücadele etmifl; ilk a ac n 1961 y l nda dikmifl; bugün ODTÜ Orman yaklafl k 30 kilometre karelik alana yay l yor. Ona vefa ODTÜ Kemal Kurdaş Anıtı tamamlandığında böyle görünecek. borcumuz var. Bu mirasa sahip ç kmak, ODTÜ nün gelece ine sahip ç kmakt r. ODTÜ Kemal Kurdafl An t 25 May s ta Aç lacak Kemal Kurdafl n ölümünden sonra kendisi için dikilen ç nar a ac n n yan na ODTÜ Kemal Kurdafl An t yap lmas için çal flmalar n bir süredir devam etti ini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Acar, Mimarl k Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Süha Özkan taraf ndan tasarlanan an t 25 May s ta ODTÜ Günü nde açmay hedeflediklerini ifade etti. Ahmet Acar, Eymir Gölü nde Kemal Kurdafl n ad - n n verilece i ve her y l tekrarlanacak bir a aç dikme flenli i düzenlemeyi planlad klar n söyledi. Törende söz alan Osman Kurdafl, ODTÜ Kemal Kurdafl An t için ODTÜ ye teflekkür etti. Ayd n Tiryaki taraf ndan haz rlanan Foto raflarla Kemal Kurdafl adl sunumun ard ndan ODTÜ eski rektörlerinden Nuri Saryal Kemal Kurdafl için bir anma konuflmas yapt. 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

8 D erne imizden ve OD- TÜ den haberleri size ulaflt ran; spor, sinema, teknoloji yaz lar yla, renkli dosya çal flmalar yla hayat n za katk da bulunan ODTÜ lüler Bülteni nin seçilmifl kapaklar ndan oluflan ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi 7 Nisan Cumartesi günü aç ld. 1. Say s ndan son say s na kadar tüm kapaklar n aras ndan Yay n Kurulu taraf ndan seçilen kapaklardan oluflan sergi, görenleri zamanda yolculu a ç kararak ilk say lar n yay nland günlere götürdü. Derne inizi evinize ulaflt rmak gibi de erli bir göreve sahip dergilerin kapaklar, serginin ard ndan Derne imizin dari Birimler bölümüne tafl narak sergilenmeye devam edecek. ODTÜ lüler Bülteni ne emek verenler kokteylde bulufltu lk say lar n kapaklar yla an lar canland ran sergi öncesinde, ilk say dan bu yana çeflitli dönemlerde Yay n Kurulu nda çal flan ve bültene yaz, foto raf gibi eserleriyle katk da bulunanlar bir araya getiren bir de kokteyl düzenlendi. 6 Nisan Cuma akflam gerçekleflen kokteyle, ODTÜ lüler Bülteni nin ilk say lar n haz rlayan U ur Tola, Süreyya Yücel Özden ve Özcan r N ektn d E E ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi Yalç nkaya n n yan s ra, Derne imiz Yönetim Kurulu üyeleri, eski Yay n Kurulu üyeleri ve yaz lar yla dergiye destek veren konuk yazarlar m z da kat ld. Kokteylde bir konuflma yaparak konuklara seslenen OD- TÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, OD- TÜ lüler Bülteni nin Derne imizin en önemli ürünlerinden biri oldu unu ifade ederek, bu ürüne katk da bulunan herkese teflekkür etti. Derginin 217. say s na ulaflt n dile getiren fiahin, ticari nitelikteki yay nlar n bile bu kadar uzun soluklu devam edemedi ine dikkat çekti. Derginin ilk say lar n birlikte haz rlayan U ur Tola, Süreyya Yücel Özden ve Özcan Yalç nkaya da birer konuflma yaparak bir bülten fleklinde elle yazarak haz rlad klar ilk say lar an msatt lar. Gecede yazarlar m z Ayd n Tiryaki, Bülent Varl k ve konuk yazarlar m zdan ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nebi Sümer birer konuflma yapt. ODTÜ lüler Bülteni nde nanoteknoloji konulu dosya çal flmas na katk da bulunan Hacettepe Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Mezunlar Derne i eski Baflkan Nurflen Baflaran, mezunlar derne i olarak kendilerine ODTÜ Mezunlar Derne i ni örnek ald klar n dile getirdi. Gecenin sonunda, konuklar n yüzlerinde emek verdikleri derginin 217. say s na ulaflm fl oldu unu görmenin ve dostlarla sohbet etme olana bulman n mutlulu u vard. 3. Ankara Gönüllü Tak m Çocuk fienli i O DTÜ Mezunlar Derne- düzenlenen etkinliklerle zihinsel ve larla çocuklara benimsetildi. Bilim Masas, lginç Bilgiler Masas ve Çim i'nin bir proje ekibi olarak bedensel geliflimlerine bir halka daha görev yapan Ankara Gönüllü ekledi. Adam Masas ise çocuklar n araflt rma, Tak m önderli inde bu y l 22 kavrama ve uygulama yönlerine Her AGT ODTÜ Çocuk fienli- Nisan da üçüncüsü düzenlenen AGT i'nde farkl bir tema belirleyen AGT, hitap etti. Yüzsüz Sanat Atölyesi'nin Çocuk fienli i; derne imizle birlikte bu y l temas n geri dönüflüm olarak canl heykel, kukla ve pandomim gösterileri büyük ilgi çekerken; ODTÜ Ca- Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve ODTÜ nün büyük katk lar yla gerçekleflti. 350 ye yak n gömalar ad na ODTÜ Çevre Toplulu u poeira Toplulu u ve ODTÜ Jonglörler belirledi. Çocuklar n bu bilinci kazannüllünün ve 400 ü aflk n ilkö retim ve ODTÜ Havac l k Ve Uzay Toplulu- Toplulu u tüm çocuklar dansa ve sanata teflvik etti. ö rencisinin ODTÜ Stadyumu nda u'nun katk lar yla geri dönüflüm ve bulufltu u flenlikte ilkö retim ö rencileri üniversite kültürü ile tan fl rken üretimin do a için önemi; at k ka tlardan yap lan heykeller ve maket uçak- Haz rl k aflamas nda belirlenen 25 Çekirdekçik Ekip üyesi çocu un Rana İşteben AGT Gönüllüsü fikirleri ve e ilimleri do rultusunda haz rlanan flenlik, çocuklar n küçük yaflta sorumluluk almas n n sa l kl bir nesil yetifltirmeye at lan ilk ad m oldu- unun bilinciyle günün as l sahiplerine emanet edildi. Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz! ODTÜ de Sa l k, Spor, Kültür Aysun Büyükcengiz O DTÜ, ODTÜ Mezunlar Derne i ve ODTÜ Ö retim Elemanlar Derne i taraf ndan gerçeklefltirilen ve mezunlar, ö retim elemanlar n ve ö rencileri bir araya getiren Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinliklerinin dördüncü y l, alt nc etkinli inde ODTÜ'de Sa l k, Spor, Kültür konu bafll ele al nd. 4 Nisan Çarflamba günü saat da ODTÜ Fizik Bölümü nde Dr. Necdet Bulut Amfisi nde bir araya gelen ODTÜ lüler, Prof. Dr. Ali Gökmen in kolaylaflt r c l nda ö rencilerin sa l k, spor ve kültür konular nda yaflad klar sorunlara çözüm önerileri getirdi. Ö renciler, spor ve kültür faaliyetleriyle ilgili en önemli sorun olarak çal flma alanlar n yetersizli ini dile getirerek, topluluklara ait odalar bulunmad için eflyalar n n zarar gördü ünü belirtti. Devrim Stad n n flenlik ve törenlerden zarar gördü ünü söyleyen ö renciler, törenler için baflka alanlar yap larak stad n spora uygun hale getirilmesini önerdiler. Toplant da, k fl antrenmanlar için de yeterli alan olmad ve salonlar n kapan fl saatlerinin erken bulundu u konufluldu. Yaflad klar sorunlara çözüm önerileri de getiren ODTÜ lü ö renciler, yetersiz bulduklar spor-etkinlik salonu ve çal flma alanlar n n ço alt lmas için Teknokent teki firmalardan destek al nmas n, yeni salonlar için sponsorlar bulunmas n önerdi. Ö renci topluluklar n n kültürel etkinliklerinde ve spor faaliyetlerinde sistemli sponsorluk çal flmalar n n yürütülebilmesi için bir sponsorluk ofisi kurulmas fikri de konufluldu. Ö renciler, Okula Yüz Verin Projesi ni örnek göstererek, mezunlarla daha fazla ortak proje gelifltirilmesi yönünde isteklerini de belirttiler. Toplant ya kat lan Spor Müdürlü- ü yetkilisi, ODTÜ nün Türkiye de en çok say da branflta sporcuya sahip üniversitesi oldu una dikkati çekerek, spor faaliyetleriyle ilgili bütçe ihtiyac - n belirlemeye yönelik ciddi çal flma yap lmas gereklili ini dile getirdi. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

9 Uygulamal Yaz n Atölyesi nden Bir Seminer Dizisi Daha: Kurmacan n Gizemi O DTÜ Mezunlar Derne- i nin, üyelerinin sosyal, kültürel ve kiflisel geliflimlerine destek olmak amac yla bafllatt Uygulamal Yaz n Atölyesi, Kurmacan n Gizemi Roman Öykü Senaryoda Kurgu Ve Diyalog Teknikleri Semineri ile yoluna devam ediyor. Uygulamal Yaz n Atölyesi, hayata karfl duruflumuzu, yapt klar - m z, yapamad klar m z, söylediklerimizi, söyleyemeyip içimizde tuttuklar m z, kendimizi ve hayat anlayaca m z, içimizdeki yazma dürtüsünü ortaya ç kararak bize yeni ufuklar açacak bir ortam yaratmak üzere yeni bir seminerle çal flmalar na bafll yor. Bu seminer dizisinde, öykü, roman ve senaryo yaz m tekniklerini ö renmek isteyen üyelerimize kurgunun gelifltirilmesi, olay örgüsünün yarat lmas ve dramatik gerilimin oluflturulmas, diyalog yazma tekniklerinin kullan lmas kapsam nda aktar lan detayl aç klamalarla öykü Müzikokteyl Anadolu dan Bir Demet Çiçek 15. Kez Ankara dayd B u sene 15.sini gerçeklefltirdi- imiz 23 Nisan projemizde LKYAR ( lkö retim Okullar - na Yard m Vakf ) olarak 80 Anadolu çiçe ini ve onlar n 20 ö retmenini Nisan tarihleri aras nda Ankara da misafir ettik. Ankara da üniversiteli a abey ve ablalar yla birlikte 4 gün dolu dolu gezdiler, ODTÜ yü, Ankara y gördüler, sevgi ald lar, sevgi verdiler ve döndüler Y BO lar na LKYAR gönüllüsü olarak bu projede 4 gün boyunca Anadolu Çiçekleriyle birlikte olan ODTÜ Bilgisayar Mühendisli i ö rencisi Osman n bu projeyle ilgili yaz s ndan bir bölümü sizlerle paylaflmak ve bu güzel çocuklar için desteklerinizi bekledi imizi iletmek istiyoruz: Cuma sabah gelmeye bafllad ilk kardelenler; Gürün ve Saimbeyli den. Ayr ayr yerlerden gelen 80 çocu un hikayesini ö rendikçe, ayr yetenekleri oldu unu fark edenice, ayr hayalleri oldu unu gördükçe insan bir 5 10 ve senaryo uygulama çal flmalar yap lacakt r. nsan ruhu üzerinde yazman n dayan lmaz cazibesinin etkisi tart - fl lmazd r. Herkesin gelece e b rakaca bir mesaj vard r. Yazmak içgörü kazand r r. Bu bizi zenginlefltiren ve kiflisel geliflimimize katk yapan bir süreçtir. Uygulamal Yaz n Atölyesi nde amaç, üyelerimizin, kendilerini ve düflüncelerini do ru ve etkileyici bir dille ifade ederek yazman n yollar n uygulamal çal flmalarla ö renmeleridir. Edebiyat n büyülü rma nda akarak engin denizlere aç lmay hedefleyen üyelerimizi Uygulamal Yaz n Atölyesi ne bekliyoruz. O DTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Salonu 26 Nisan Perflembe akflam, bahar n getirdi i enerjiyi müzik ve dansla buluflturan bir etkinli e ev sahipli i yapt. Okula Yüz Verin projesi yarar na düzenlenen gecede Eskici nin 45 liklerinin yan s ra, Calo Flamenko, Dilek Arslan n Flamenko performans ve ODTÜ EDT nin dans gösterilerinin sergilendi. Dilek Ergeçen (CENG 85, GWS 05) LKYAR Gönüllüsü y l sonras n düflünmeden edemiyor, inanmak istiyor onlar hedeflerine ulaflm fl bir flekilde görmeye. Tüm gayretimiz bu yönde. Müzeler, hayvanat bahçesi, an tkabir vs. derken bir ç rp da geçiveriyor zaman. Her giden grupta daha doluyorsunuz ve sonuncusuyla birlikte etraftaki günlük olaylar idrak etmeye bafll yorsunuz: Arkadafllar, aile, dersler En son neyle u raflt m, yaflam m n en temel sorununu an msayam yordum bile. Kim bilir belki de bu yolculukta do mufltum, dörtnala gidiyordum hiç bilmedi im yerlere Bu projenin gerçekleflmesinde bizlere deste ini esirgemeyen baflta Derne imiz olmak üzere tüm kifli ve kurulufllara çok teflekkür ediyoruz. MAYIS

10 r N ektn d E E 4. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 27 May s ta! Geleneksel hale gelen Viflnelik Bahar fienli i, bu y l 27 May s Pazar gününü y l n en e lenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte e lenelim! H er y l May s ay nda, bir y l boyunca ODTÜ Mezunlar Derne i bünyesinde yap lan tüm etkinlik, kurs, seminerlerin kat l mc lar n n da katk lar yla sergilenmesi amac yla yap lan Viflnelik Bahar fienli i, tüm e lencesiyle dördüncü yafl n kutlamaya haz rlan yor. K fl boyunca özledi- imiz yemyeflil çimenler üzerine uzanmak, piknik yapmak, güneflin tad n ç karmak, belki de çocuklu umuzdan beri oynamad m z sokak oyunlar n oynamak için çim amfi ve k r bahçesi sizi bekliyor. Halat, çuval, dart oyunlar n n ayr bir heyecan katt Viflnelik Bahar fienli i, uçurtmalarla, balonlarla, çim amfide kurulan sat c lar soka ndaki aç k pazarda sat lan birbirinden de iflik eflyalar n yaratt renklerle Pazar gününü e lenceye dönüfltürüyor. Ayr ca, derne- imizde aç lan gitar ve ba lama kurslar n n kat l mc lar da konserleriyle flenlik alan n canland r yor. Foto raf, resim ve heykel kurslar na ait sergiler de flenlik günü kat l mc lar - m z n be enisine sunuluyor. Burs fonu yarar na yap lan çekiliflin hediyeleriyle, gün boyu enfes barbekü ve sürpriz yemek mönüleriyle ve son olarak unutulmaz akflam kapan fl konseriyle Viflnelik Bahar fienli i bu y l da çok e lenceli olacak. Bu e lenceyi kaç rmay n. Matematik Saati O DTÜ Mezunlar Derne i ve Avustralya Merkezli World Of Maths grubunun Türkiye temsilcisi iflbirli iyle, 15 Nisan Pazar günü Derne imizin Viflnelik Tesisi nde Matematik Saati adl bir çocuk aktivitesi düzenlendi. Geçti imiz ay gerçekleflen Pratik Matematik gibi Matematik Saati de yo un ilgi gördü. Anaokulu, ilkö retim okulu 2. s n ftan 5. s n fa kadar e itimi devam eden ö rencilere geometrik flekiller, kesirler ve geometrik cisimler konular çocuklara anlat ld. Tavla Turnuvas Sonuçland Her haftasonu çekiflmeli mücadelelere sahne olan Tavla Turnuvas, 15 Nisan Pazar günü gerçeklefltirilen karfl laflmalarla tamamland. Turnuvan n bu y lki birincisi Maksut B y k olurken, ikincilik kupas n Ümit Köse, üçüncülü ü ise Hüsnü Demirtafl ald. Turnuva Birincisi Maksut B y k, birincilik kupas n n yan nda bir de tavla ile ödüllendirildi. Trans-Sibirya Ekspresi: Efsanevi Tren Yolculu u Kültür Gezilerinin Duayeni Faruk Pekin, 12 Nisan Perflembe günü Viflnelik Salonu nda Dünyan n en uzun demiryollar ndan bir olan Trans-Sibirya Ekspresi gezisinden foto raflar eflli inde bir söylefli gerçeklefltirdi. 250 kiflinin kat ld söylefliye, Zeynep Perkit in Bat Rusya'y Sibirya'ya, Uzakdo u Rusya'ya, Mo olistan'a, Çin ve Japon Denizi'ne ba layan geziden foto raflar efllik etti. 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

11 r N ektn d E E Bisiklet Semineri ve Y l n lk Do a Gezisi ODTÜ Mezunlar Derne i Etkinlikler Komitesi bünyesinde oluflturulan Yaflas n ki Teker bisiklet ve Dere Tepe Dümdüz yürüyüfl gruplar, bu y l n ilk seminer ve do a gezisi etkinliklerini 27 Nisan 2012 Cuma ve 29 Nisan 2012 Pazar günü gerçeklefltirdi. 27 Nisan 2012 Cuma günü Etkinlikler Komitesi üyesi Özkan Çak rlar Bisikletin Do uflu, Geliflimi ve Bisiklet Kültürü bafll kl sunumunda, bisikletin Avrupa merkezli bir araç olarak do uflundan, sanayi ve teknoloji alanlar ndaki ilerlemelere koflut olarak gelifliminden ve bireysel, toplumsal ve kültürel alanlardaki etkilerinden söz ederek günümüzde özellikle kentsel ulafl m planlar yla ilgili a rl n vurgulad. 19. Yüzy l n sonlar nda bisikletin önemli bir ulafl m arac olarak ortaya ç kmas, malzeme ve üretim teknolojilerinin, pazarlama ve reklam stratejilerinin, yol yap m konusundaki ilerlemelerin önünü açmas, ilk kez bisikletlerde uygulanan diflli, diferansiyel, hava bas nçl lastikler gibi bulufllar n daha sonra otomotiv ve havac l k alanlar nda kullan lmas, önceleri zenginlerin oyunca olarak görülen bisikletin, üretimin artmas ve fiyatlar n düflmesiyle yayg nlaflarak yoksul kesimin ekonomik ve sosyal geliflimine yapt katk lar, kad nlar n bireysel ve toplumsal özgürlük mücadelesinde oynad rol alt çizilen önemli bafll klard. Günümüzde özellikle büyük kentlerde ortaya ç kan trafik s k - fl kl, hava ve gürültü kirlili i gibi sorunlarla bafledilmesinde giderek daha fazla gündeme gelen bisiklet kullan m n n gelecekte nas l bir kentsel kültür ögesi olabilece i üzerine yap lan tart flmalarla sona eren ilk semineri, 4 May s 2012 Cuma günü saat 19:00 da gerçeklefltirilecek ve konu bafll Bisikleti Tan yal m, Bisiklet Türleri, Hangi Bisikleti Nereden Alal m? olan ikincisi izleyecek. Semineri izleyen Pazar günü bisiklet ve yürüyüflseverler dernekte toplanarak ODTÜ de mevsimin ilk gezisini gerçeklefltirdiler. Yaklafl k 30 kiflilik grup A-4 kap s ndan girdikten sonra yurtlar bölgesinden yüzme havuzunun yan ndaki patikaya ulafl p Yal ncak yönüne ilerlediler. Yumuflac k toprak, çiçeklenmifl a açlar ve özgürce akan dereler eflli inde ikibuçuk saat kadar süren gezi Viflnelik tesislerinde son bulurken kat l mc lar bir sonraki seminer ve gezide buluflmak üzere sözlefliyorlard. Derne imize bisiklet park aparatlar ve üç adet yeni bisiklet ba fllayan, bisikleti olmayan kat l mc lara burs fonu yarar - na bisiklet sa layan ve gezi boyunca teknik destek veren Delta Bisiklet e ve ekibine teflekkürler. 1.OMD Athletics Viflnelik Spor Festivali yle Aç k Havada Spor Keyfi OMD Athletics Spor Merkezi, ilk spor festivalini 2 Haziran da gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Gün boyu Çim Amfi de yetiflkinler ve çocuklar için çeflitli spor etkinliklerinin ve oyunlar n yer alaca festival, da bafllayarak a kadar devam edecek. Festival program nda yetiflkinler ve çocuklar için çeflitli yar flmalara kat lma olana n n yan s ra, çocuk jimnastik, aikido, spinning, zumba ve yoga dersleri yar m saatlik sürelerle Çim Amfi de herkesin kat l m na aç k olacak. Gün boyunca midilli ve at turlar yapma olana- da sunulacak. Running Physiology ODTÜ Mezunlar Derne i nde, 7 Nisan Cumartesi günü, "Running Physiology" ad yla gerçekleflen seminerde Hollandal antrenör ve eski atlet Kees Arendz, amatör olarak yeni bafllayan, ileri seviye gibi farkl seviyelerde koflu sporu ile ilgilenen kifliler için, koflu teknikleri, koflu fizyolojisi, s nma ve so uma teknikleri, esnetme-gerdirme pratikleri ve farkl antrenmanlar konular nda bilgi verdi. Amatör olarak koflmak isteyenleri teflvik etmek ve onlara yol göstermek için gerçekleflen etkinlik, 8 Nisan Pazar günü Eymir Gölü çevresinde gerçekleflen pratik antrenman ile tamamland. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

12 Viflnelik Konserleri Bafllad! Y l n ilk Çim Amfi konseri: Bulutsuzluk Özlemi K fl boyunca en çok özlenen etkinliklerden biri Çim Amfi konserleriydi. Özgürlük ve Bar fl Buluflmas Konseri ile 21 Nisan Cumartesi akflam Çim Amfi nin ilk konserinde Neyse, Hüsnü Arkan ve Bulutsuzluk Özlemi müzikseverlerle bulufltu. Ya mura ra men devam eden konserde, çim amfi boyunca aç lan flemsiyelerle güzel görüntüler ortaya ç kt. Stromae Çim Amfi deydi Farkl tarz yla be eni toplayan ve k sa sürede genifl bir hayran kitlesine sahip olan Stromae, Türkiye de ilk konserini 28 Nisan Cumartesi akflam Viflnelik Çim Amfi de verdi. Stromae, sahne performans ve flark lar kadar ilngiç sahne tasar m ve lazer gösterisi ile de hayranlar na e lenceli bir gece yaflatt. Roman Gecesi V iflnelik te özel geceler 25 Nisan Çarflamba akflam " lle de Roman Olsun Roman Gecesi" ile devam etti. Çiçekçi k zlar n ve Roman Ekibi nin k vrak danslar n n renk katt geceye özel mönüdeki Roman usulü irmik niyokisi ve Roman usulü pilav konuklar için farkl bir deneyim oldu. Roman ekibinin yan s ra, konuklar n da k vrak danslar gecenin e lencesini doru a ç kard. OMD Oyuncular ndan Yeni Oyun Mockinpott Ac lar ndan Kurtulacak m? K eflanl Ali Destan ile büyük bir baflar ya imza atan ve defalarca yo un ilgi ile sahneye ç kan OMD Oyuncular, Peter Weiss in Mockinpott Ac lar ndan Kurtulacak m? adl oyunu Nisan tarihlerinde Ankara Meydan Sahnesi nde izleyiciyle buluflturdu. Bir repertuar tiyatrosu olarak yollar na devam eden OMD Oyuncular, Keflanl Ali Destan n da Nisan tarihlerinde Ankara Meydan Sahnesi nde sergilemifllerdi. MAYIS

13 r N ektn d E E Sinema Kulübü nden Angelopoulos Sinemas Ve Sonsuzluk Ve Bir Gün Kamil Akdoğan (ES 90) ODTÜ Mezunlar Derne i Sinema Kulübü nün 28. Buluflmas 19 Nisan 2012 tarihinde Viflnelik tesisi Yal ncak Salonu nda gerçeklefltirildi. Toplant - n n konusu Angelopoulos Sinemas ve geçti imiz Ocak ay nda yitirdi imiz Yunan yönetmenin Sonsuzluk ve Bir Gün (1988) isimli filmi idi. Filmin çözümlemesini kulübümüz üyelerinden sinema yazar Nefle Ürel yapt. Angelopoulos Sinemas Theo Angelopoulos 1935 y - l nda Atina da do du, babas n n ülkeden s n r d fl edilmesi üzerine sürgün ile tan flt ve tüm filmlerinde bu temay kulland. Filmleri birbirinin devam gibidir ve otobiyografik özellikler tafl r. Onlar üç dönemde incelemek mümkündür. Tarihsel ve siyasal içerikli filmler çekti i birinci dönemde 36 Günleri (1972), Kumpanya-Gezgin Oyuncular (1975), Avc lar (1977) ve Büyük skender i (1981); tarih örgüsünü korudu u ama kiflisel tarihlere e ildi i ikinci dönemde Kitara ya Yolculuk (1984), Ar c (1986), Puslu Manzaralar (1988) ve Leyle in Geciken Ad m n (1991), daha varoluflçu, insan kaderine odaklanm fl üçüncü dönemde Ulis in Bak fl (1995), Sonsuzluk ve Bir Gün (1998), A layan Çay r (2004) ve Zaman n Tozu (2009) filmleri yer al r. Theo Angelopoulos 24 Ocak 2012 de Öteki Deniz isimli filminin çekim çal flmalar s ras nda bir motosiklet çarpmas sonucu hayata veda etmifltir. Filmlerin montaj masas nda de il kamera ile haz rlanmas gerekti ine inanan Angelopoulos un sinemas Uzun derinlikli plan sekanslar dan oluflur. Holywood filmlerinde bir sekans n süresi 1 2 saniyeye düflebilirken Angelopoulos un filmlerinde bir sekans kimi zaman 3 dakikaya kadar ç kar. E lenen, mutlu insanlar n hemen hiç görülmedi i filmlerinde her zaman hüzünlü bir müzik vard r ve Eleni Karaindrou ile tan flt ktan sonra bu müzisyenin besteleri Angelopoulos filmlerinin ayr lmaz bilefleni olmufltur. Filmlerinde yer alan bafll ca temalar yolculuk, sürgün, yaln zl k ve yabanc laflmad r. Yunan mitolojisine de s k s k göndermeler vard r. Sonsuzluk ve Bir Gün Aç l fl sahnesinde yazl k bir ev görürüz. Bu ev uzun y llar n burada geçirmifl bir adam n art k terk etmek zorunda oldu u yuvas d r. Filmin de adam n da zamanla ilgili bir derdi vard r. Zaman nedir? Büyükbabam diyor ki, zaman bir çocukmufl deniz kenar nda deniz kabuklar yla oynayan. Film, ölmek üzere olan ünlü bir yazar n bir gününü anlat r. Alexander, Selanik teki yazl k evini terk edip son günlerini geçirece i hastaneye giderken kafas nda efli taraf ndan yaz lm fl otuz y l önce mutlu bir yaz gününde yaflad klar n anlatan bir mektup vard r. Ünlü yazar son zamanlar n yaflayaca hastaneye do ru arabas yla yol al rken küçük bir çocu a rastlar. Bir insan son gününde neler yapar? diye düflünen Theo Angelopoulos Sonsuzluk ve Bir Gün de buna yan tlar arar. Ölmek üzere olan bir insan geçmifliyle hesaplafl r, vedalaflmalar yapar ve belki de bunlarla beraber kendini rastlant lara b rak r, onlar n peflinden koflar. T pk Alexander n yapt gibi. Alexander annesiyle, k z yla, bak c s yla vedalafl r. Kendisine uzun y llar arkadafll k eden köpe ini teslim edecek birini arar örne in. Biraz da zorunluluktan ve bir dü ünü yar - da kesmek pahas na köpe i bak c s na teslim eder. Bir yandan okudu u mektupla beraber geçmifle dal p dal p giderken bir yandan da sanki ölmesine saatler kalmam fl gibi mülteci oldu u anlafl lan küçük çocuk için o gününün önemli bir bölümünü harcar. Önce küçü ü çocuk tacirlerinin elinden kurtar r, sonra onu memleketi olan s n rdaki ülkeye götürmek için yola koyulur. Angelopoulos filmini flu sözlerle özetler: Sonsuzluk ve Bir Gün kuru bir ideolojik metin de il, ça n kayg lar na lirik bir cevapt r: örne in, yetim çocuk sadece bir mülteci de il, A n n kendi gençli- inin bir yans mas d r; onu geçmiflin ve günün kar fl k labirentlerinden geçiren, mesle inin s kl kla ailesini ihmal etti i gerçe iyle yüzleflmesini sa layan bir ölüm mele idir. Bu film öteki filmlerimden daha fazla otobiyografik de- ildir ama düflüncelerimden çok duygular m ifade etti i için daha flahsidir. Not: Yaz n n haz rlanmas nda Nefle Ürel in sunum notlar ndan yararlan lm flt r. 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

14 r N ektn d E E Kullan lmayan Enerji: Enerji Verimlili i Paneli Aysun Büyükcengiz ODTÜ Mezunlar Derne i Enerji Komisyonu taraf ndan düzenlenen Kullan lmayan Enerji: Enerji Verimlili i adl panel, 21 Nisan Cumartesi günü Viflnelik Salonu nda gerçeklefltirildi. Enerji Komisyonu üyelerinden Erdal Coflkun (CE 67) un moderatörlü- ünü üstlendi i panele Enerji Genel Müdürlü ü Müdür Yard mc s Erdal Çal ko lu, TMMOB MMO Enerji Dan flman Tülin Keskin ve Enerji Yönetim Derne i kurucusu ve bir enerji flirketinde genel müdürlük görevini sürdüren Arif Künar (EE 89) konuflmac olarak kat ld. Türkiye nin enerji kullan m konusunda mevcut durumunu de- erlendirerek paneli açan Erdal Coflkun, Türkiye nin enerji ihtiyac n n yüzde 75 ini yurtd fl ndan sa lad n vurgulayarak ekonomik ve çevresel boyutta yenilenebilir enerji kullan m n n önemine dikkati çekti. Verimlilik sa lamak için kültürel karaktere uygun yöntem gerekiyor Enerji verimlili ini ve tasarrufunu sa lamak için politik kararl - l k gerekti ini söyleyerek sözlerine bafllayan Tülin Keskin, iyi bir sistem yönetimi ve halk n bilinçlendirilmesinin önemine iflaret etti. Keskin, kültürel karaktere uygun bir yöntemle enerji verimlili inin sa lanabilece ini ise Japonya örne i ile açk lad : Japonya da enerji verimlili i ile ilgili kanuna ayk r bir çal flma yapan flirket ilan ediliyor. Bu o flirket için utanç verici bir durum. Türkiye de vergi kaç ranlar bile ilan edilince utanm - yor, burada Japon sistemi ifllemez. Türkiye de 2000 y l nda s yal t m yönetmeli i ç kard k. Is yal t m kimli i olufltu, herkes bunu önemsemeye bafllad. Görüyoruz ki kanun gücüyle daha iyi çal flacak bir kültüre sahibiz. Enerji verimlili i konusunda Türkiye nin mevcut durumu ile ilgili yeterli veri olmad n belirten Tülin Keskin, fabrika say s n n, kaç etüt yap lmas gerekti inin, bu etütler için ne kadar harcama yap laca n n bilinmedi ini dile getirdi. Keskin, raporlarda ve çeflitli çal flmalarda enerji konusuna hep arz olarak bak ld n ifade ederek, elektrik ihtiyac m z n flu kadar n enerji verimlili inden karfl layaca z gibi bir ifadeye rastlanmad n söyledi. Tülin Keskin, 2000 y l ndan önce yap lm fl binalar n iyilefltirilmesi için bina bafl na bin TL lik harcama gerekti ini söyleyerek bu çal flma için maddi destek verilmesinin çözüm olabilece- ine dikkati çekti. Keskin, halka daha kolay ulaflma ve çal flmalar organize etme konular nda belediyelere önemli görevler düfltü ünü dile getirdi. Türkiye de enerji verimlili i merkezi kurulmal Tülay Keskin in ard ndan söz alan Arif Künar, enerji verimlili i konusunda Türkiye nin geçirdi i süreci de erlendirerek, daha etkili çal flmalar için bir enerji verimlili i merkezi kurulmas gerekti ini dile getirdi. Künar, kamu sektörü, özel sektör, meslek odalar ve üniversitelerden oluflan bir merkezin, gerek politika gelifltirmede gerekse uygulama alan nda pek çok sorunu çözebilece ini belirtti. Enerji verimlili i konusunda bir devlet politikas gelifltirilmesi gerekti ini vurgulayan Arif Künar, at lan ad mlar n birbiri ile ba lant - l olmamas nedeniyle yetersiz kal nd n söyledi. Geçti imiz y l enerji ithalat na harcanan paran n onda biri kadar bir harcama ile Türkiye de enerji verimlili inin sa lanabilece ini savunan Künar, mühendislik anlam nda yenilenebilir enerji sistemleri ve çözümleri konusunda Türkiye nin uluslararas alanda kendine bir yer edinecek kadar potansiyeli oldu unu vurgulad. Finans konusunun önemine dikkati çeken Arif Künar, bu alandaki finansal trafi in düzenlenmesi için bir enerji bankas kurulabilece ine de indi. Kamu kurumlar n n enerji verimlili i konusunda öncülük edebilece ini belirten Künar, iyilefltirme çal flmalar n n hastane, okul gibi kamu binalar ndan bafllat labilece ini dile getirdi. Enerji verimlili i çal flmalar yeni istihdam alan demek Panelin son konuflmac s Erdal Çal ko lu, enerji verimlili i konusunun ithalata ba ml l azaltmak ve enerji tasarrufu sa lamak aç s ndan önemine dikkat çekerek Türkiye nin bu anlamda önemli bir potansiyele sahip oldu- unu dile getirdi. Üretilen bilim de- er için harcanan enerji miktar na bakman n tek bafl na yeterli olmayaca n dile getiren Çal ko lu, her sektörden ayn tasarruf oran - n n beklenemeyece ini söyledi: Türkiye Japonya n n dört kat kadar enerji harc yor, ancak Türkiye daha fazla enerji gerektiren sektörlerde üretim yap yor ve Japonya gibi katma de eri yüksek üretim yapm yor. Enerji verimlili i konusunda baflar sa lanmas için bilinçlendirme çal flmalar, uygun finansman mekanizmalar ve zorunlu yasal standartlar gerekti- ini ifade eden Çal ko lu, Enerji verimlili i çal flmalar yeni sektör ve istihdam alan demek. Örne in binalarla ilgili çal flmalar Türkiye deki teknoloji ve insan gücü ile gerçeklefltirebiliriz. Potansiyeli kullanmak için her kesimden kurulufllar n iflbirli i, yasal altyap lar, uygun yerlerde bulunan idari yap lar ve konuya ilgi gösterilmesi gerekiyor. 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

15 r N ektn d E E BURS VE YARDIMLAR FONU HESAP NUMARALARI: fi BANKASI ODTÜ fiubes IBAN:TR GARANT BANKASI MALTEPE fiubes IBAN: TR YAPI KRED BANKASI ODTÜ fiubes IBAN: TR Z RAAT BANKASI ODTÜ fiubes -EURO IBAN: TR fi BANKASI ODTÜ fiubes - USD IBAN: TR "BURS FONU'NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ BURS FONU MUZA KATKI SA LAYAN ÜYELER M ZE, MEZUNLARIMIZA VE ODTÜ DOSTLARINA, BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA TEfiEKKÜRLER Burs Komitesi nden Haberler Nisan ay içerisinde bursiyerlerimizle iki kez bulufltuk. 1 Nisan 2012 tarihindeki ilk buluflmam zda ODTÜ Bilgisayar Mühendisli- i Bölümü mezunu, davran fl bilimleri dan flman ve e itmen Aysim Altay misafirimizdi. Aysim Altay, Yaflama Haz rlanmak konulu söyleflisinde hayatta haz rl kl olmak için donan ml ve e itimli olman n yan s ra do ru hedef koyman n ve motivasyonun da önemli oldu unu örneklerle N SAN AYI T BAR LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z, F RMA VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER ASLI ÜSTÜNER BUDAK D LL EBRU GÜMÜfiBAfi ERÇ N TÜRKEL HAM T NAF Z PAKDEM R MURAT FEYZ FAR OYTUN ALICI ÖZNUR O UZ KUNTASAL SAL HE S VR SERDAR SARMAN BÖLÜM MEZUN YET YILI ME'91 EE'72 PHYS'01 GEOE'85 IE'86 GEOE'09 ME'89 ENVE'97 ME'80 CE'83 SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN TOPLAM 15 BURS VEREN ÜYE BULUNMAKTADIR. anlatt. Konu- umuz, OD- TÜ ö rencilerinin bu konuda yeterli donan ma geçmiflte oldu u gibi bugün de sahip oldu unu vurgulad. Söylefli sonunda hep beraber e lenceli iki küçük oyun da oynand. Aysim Altay a bu güzel söylefli için çok teflekkür ederiz. 15 Nisan 2012 tarihindeki etkinli imizi ise ö rencilerimiz haz rlad lar. K - sa film gösterimleri yan s ra halat çekme, kek yeme, sandalye kapmaca ve hazine av oyunlar n n oynand etkinlikte çok e lendik. Etkinli i düzenleyen ve oyunlar kazanan ö rencilerimize o günün an s na küçük hediyeler verdik ve 27 May s ta yap lacak flenlikte görüflmek üzere sözlefltik. Etkinli e eme i geçen ö rencilerimize çok teflekkür ederiz. ODTÜ Mezunlar Derne i Burs ve Yard mlar Komitesi CE '94 BURS FONU'NA KATKIDA BULUNAN ÜYE VE MEZUNLARIMIZ AHMET SERHAT BAfiARAN ERDAL TOLGA TÜRERER FADEN MÜGE MERS N HAKAN ELMALI K.METE BASTIRMACI LEVENT GÜVEN M. ATAKAN FALAY NAZLI fi MfiEK R.FULYA URAS SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN TOPLAM 4 BURS VEREN CE 94 GRUBU BA IfiÇISI BULUNMAKTADIR. Oktay Tekin an s na ailesi Nursen Tekin - Hamit Tekin ODTÜ Mezunlar Derne i logolu kupalar m z Burs Fonu yarar na sat fla sunulmufltur. BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA ÇOK TEfiEKKÜRLER EDER Z

16 N Gü ce l May s n Dara açlar Kamil Akdoğan (ES 90) Yaflas n 1 May s! Günde saat çal fl yorlar sonra varsa evlerine ya da her nereyse bafllar n koyabilecekleri bir yere gidiyorlar, sonra varsa bir fleyler yiyorlar yoksa onca saatin yorgunlu uyla aç susuz s z p kal yorlar, sonra yeniden çal flabilmek için dinlendirdikleri vücutlar n yeni bir saatlik zulüm için kölelik yapt klar ifllerinde tüketmeye götürüyorlard. Pek ço u henüz haklar n dahi bilmiyordu. Bilenlerin pek ço unun ise haklar n nas l alabileceklerine iliflkin bir fikri yoktu ama bir fikri olanlar yegâne kurtulufl yolunu görmüfl ve örgütlenmeye bafllam fllard. Onlar n istedi i fley sekiz saatlik iflgününden baflka bir fley de ildi. Ama bunun anlam yaflamlar n çalanlar için sömürünün çok çok azalmas idi ve sekiz saatlik iflgünü talebini reddetmek için yeterince güçlü olduklar na inan yordu h rs zlar. Dünya döndükçe devam etsin istedikleri vahfli sömürüyü korumak için yasalar ç karm fllar, kurumlar oluflturmufllard y l nda biricik kurtulufllar - n sömürüye karfl ç kmakta gören yüzbinlerce iflçi aya a kalkm flt. Yasalara, kurumlara, ellerine silah tutuflturulmufl ve üzerlerine sal nmak için komut bekleyen polise, askere karfl ; birlefltikleri anda üretimden gelen güç gibi muazzam bir güce sahip olduklar n bilen emekçiler bu gücü kullanarak taleplerine ulaflmak istiyorlard o gün. Nitekim fiikago da ve birçok baflka flehirde Amerika da o güne dek etkisi henüz görülmemifl bu güç bütün hayat durdurmufltu. Yüzbinler ifl b rakarak alanlara koflmufltu. Bunun elbette bir bedeli vard. Nitekim o büyük gücün ilerde neler yapabilece ini az çok kestiren yasalar, mahkemeler, dara açlar ve cezaevleri harekete geçti ve Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel ve August Spies isimli dört iflçi önderini idam ederek gözda verdi. Albert Parsons mahkemede özür dilemesi halinde affedilece i söylendi inde: "Bütün dünya biliyor suçsuz oldu umu. E er as l rsam cani oldu- umdan de il, emekçi oldu umdan as laca m,"diyerek dara ac na gitmiflti. Yaflam dara ac nda son bulan son insan de ildi Albert Parsons, çünkü dünyan n dört bir yan nda onun inand ideallere inanan ve o inanc n en çarp c bedellerinden biri olarak tarihe kaz nan dara açlar nda yaflam yar m kalacak nice emekçiler, devrimciler vard daha. Yaflas n tam ba- ms z Türkiye! 6 May s 1972 de idam edilen Türkiyeli devrimci önderlerden Deniz Gezmifl bunlardan biriydi sadece. Balgat Amerikan üssündeki dört Amerikal askerin kaç r lmas eylemine kat ld gerekçesiyle bütün yurtta aranan Deniz Gezmifl, Sivas n Gemerek ilçesinde yakalanm fl ve mahkemeye ç kar lm flt. Hüseyin nan ve Yusuf Aslan la beraber Türkiye Cumhuriyeti Anayasas 'n n tamam n ; bir k sm n ta yir, tebdil veya ilgaya cebren teflebbüs suçlamas yla idam edilmeden önce ondan ve di er yoldafllar ndan da t pk Albert Persons dan istendi i gibi özür dilemesi istenmifl, ancak hiçbiri bu özrü dilememiflti. Deniz Gezmifl in idam edilmeden önce a z ndan ç kan son sözlerinden biri Yaflas n tam ba ms z Türkiye! idi. Deniz Gezmifl tam ba ms z bir Türkiye için mücadele eder ve son nefesini verirken en büyük engelinin emperyalizm oldu unu biliyordu. O emperyalizm do du u topraklarda tarihin en önemli kurtulufl savafllar ndan biri sayesinde kovulmufl ancak türlü ayak oyunlar ve ihanetlerle yeniden ülkesine girmiflti. Deniz Gezmifl, onu yeniden kovmak istedi i için idam edildi. Yaflas n Mustafa Kemal! Bir dara ac da 19 May s 1919 da Samsun a ç kan Mustafa Kemal için kurulsun istenmiflti. stanbul da kalsa belki de padiflah n ve emperyalizmin en gözde ve dolay s yla en varl kl paflalar ndan biri olacak Mustafa Kemal, bütün bunlar elinin tersiyle itmifl ve beraberindeki bir avuç yurtsever askerle beraber Samsun a ulusal kurtulufl savafl n bafllatmak için ç km flt. Bu ç k fl ihanet içinde olan saltanat n idam karar ç kartacak denli öfkesini çekerken; savafllardan yorgun düflmüfl, ülkesi iflgal alt ndaki yoksul Anadolu halk n n umutlar n alevlendiren bir k v lc m olmufltu. O k v lc m Mustafa Kemal gibi devrimci bir önderin usta elleriyle zaferden zafere koflan bir meflale haline gelecekti k sa sürede. Ve Türkiye halk emperyalizme karfl zafer kazanm fl ilk ulusal kurtulufl savafl n n mimar diye an l r olacakt dünyan n dört bir yan nda Albert Parsons 20 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

17 bu ay viflnelik Viflnelik Futbol Okulu Y ld zlar n Bekliyor! Viflnelik Futbol Okulu ODTÜ Futbol Okulu beraberli inde yap lacak antrenmanlarla ODTÜ bünyesinde spor ahlak na ve iyi bir spor e itimine sahip sporcular yetifltirmek amac yla 6 15 yafl aras sporcular bekliyoruz Çal flma Program : Cumartesi 10:00 12:00 Pazar 10:00 12:00 ODTÜ Kampüs Cumartesi 13:00 15:00 Pazar 13:00 15:00 ODTÜMD Viflnelik Tesisi letiflim: Bülent Karaca GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 15 TL 22 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218 PAZARTES A la Carte Mönü SALI A la Carte Mönü ÇARfiAMBA A la Carte Mönü

18 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız Kutlu Olsun... Anneler Günü'nüz kutlu olsun... PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI PERfiEMBE A la Carte Mönü CUMA Özhan Özgür ve Grup Ankara A la Carte Mönü CUMARTES Özhan Özgür ve Grup Ankara A la Carte Mönü 10:00-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) MAYIS

19 Viflnelik Mutfa ndan Çin Usulü Dana (Ekfli Tatl Soslu) Sayfam zda bu ay bildik malzemelerle yap lm fl farkl tatlar sevenler için Çin Usulü Dana (Ekfli Tatl Soslu) tarifine yer veriyoruz. Viflnelik Restoran n da sevilen yemekleri aras nda bulunan Çin Usulü Dana, evde deneyebilece iniz kadar kolay ve konuklar n - za ikram edebilece iniz kadar lezzetli. Daha önce denemediyseniz, lezzetini görmeniz için sizi Viflnelik Restoran a bekliyoruz Malzemeler: 150 gr. Dana Biftek 1 Orta Boy Kabak 1 Orta Boy Havuç 1 Kapya Biber 1 Çarliston Biber 1 Yeflil So an 1 Yumurta 2 Yemek Kafl S v Ya Sosu çin: 1 Çay Barda Sirke 1 Yemek Kafl fieker 2 Yemek Kafl Ketçap 2 Yemek Kafl Soya Sosu Birkaç Dal Maydanoz Haz rlan fl : Tavaya s v ya konur. K zg n ya a s ras yla julyen do ranm fl kabak, havuç, kaypa biber, çarliston biber, mantar ve halka halka do ranm fl so an eklenir. Sebzelere julyen do ranm fl biftek niflastaya bulan r ve k zart l r. K zarm fl biftek parçalar tavadaki sebzelere eklenir ve kar flt rarak birkaç dakika piflirilir. Son olarak sos eklenir. Bir süre daha piflirildikten sonra servis taba na al n r. Yumurta ak sar s ndan ayr l r. Biraz ç rp larak tavada omlet gibi piflirilir. Piflen yumurta aklar julyen do ranarak servis taba na al nan yeme in üzerine konur. Püf Noktas : Tavada piflen sebze ve ete sos eklendikten sonra yar m çay barda l k su ilave edilirse, sebze ve etlerin daha yumuflak olmas sa lan r. Afiyet olsun Van Gecesi Yunan Gecesi V iflnelik Restoran da 31 Mart Cumartesi akflam gerçeklefltirilen Van Gecesi nde yöreye özgü mönü, halk oyunlar gösterisi, türküler ve kilim stantlar yla Derne imiz renkli görüntülere sahne oldu. Türk Halk Müzi i Sanatç s Hüsamettin Subafl n n türküleriyle renk katt gecede sergilenen halk oyunlar gösterisi ilgiyle izlendi. Lobide kurulan kilim dokuma tezgah ve kilim sergisinin de yo un ilgi gördü ü gecede, konuklar Van n yöresel lezzetlerinden Kelecofl u tatma olana buldular. ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Restoran, özel gecelerine 5 Nisan Perflembe günü Yunan Gecesi ile devam etti. Girit Mutfa n n yemeklerinden örnekler sunulan gecede, radika, so- an dolmas, balkaba mücveri ve lorlu Girit tatl s konuklar n be enisine sunuldu. Konuklar n e lencesine, Maggie ve Süleyman müzikleri ile efllik etti. 26 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

20 r N ektn d E E Diyalog çin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftas Çerçevesinde Sand mda Balkanlar Balkan Halk Kültüründe Geleneksel El Sanatlar Sergisi Münevver Eminoğlu (CP 80) Arflivi Oluflturulmas Projesi siyonu: 14 parça (Makedon- kapsam nda, Makedonya dan Slovakya ya çok genifl Balkan co rafyas içinden derledi i el sanatlar ürünlerinden genellikle H ristiyan topluluklar na ait ya) ODTÜ THBT Koleksiyonu: 4 parça (Kar fl k) Sergi 24 Ekim 2011 günü olan örneklerdir. Sergi ile farkl saat 14:00 de ODTÜ, ODTÜ topluluklar n geleneksel el sanatlar n n farkl türlerinin bir arada sunulmas gerçeklefltirildi. Sergide 120 adet özgün eser ile 15 adet röprodüksiyon foto raf yer ald. Bu eserlerin ait olduklar koleksiyona göre da l - m afla dad r. Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi: 41 parça (Bütün Balkanlar kar fl k) Mezunlar Derne i, OSC, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi yöneticilerinin kat l mlar yla aç ld. Aç l flta projeyi temsilen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin ile koleksiyonerleri temsilen Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi Müdürü Cengiz Ayd n konuflma yapt.. Sergi P roje kapsam nda Ankara Etkinlik Haftas çerçevesinde proje yürütücüsü ODTÜ Mezunlar Derne i ve Bulgaristan dan orta m z Open Society Club Russe (OSC) taraf ndan Sand mda Balkanlar bafll alt nda iki ayr sergi haz rland ve ayn yer ve zamanda sunuldu. OSC arac l yla Ruse Tarih Müzesi Etnografya Bölümünden Desislava Ivanova Dimitrva sergiye, Bulgar halk kültüründe nazar olgusunu irdeleyen May Evil Sleep under the Stone: Apotropes [Tafl n Alt ndaki Y lan Uyand rma! Nazarl klar] adl eserleri ile kat ld. Sand mda Balkanlar sergimize zmir den Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, Yalova dan Fidan Ailesi, Ankara dan Bulgaristan göçmeni Mutlu Ailesi, Edirne den De irmendereli Ailesi ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Toplulu u eser vererek katk da bulundu. Diyalog için Halkbilimi Projesi kapsam nda gerçeklefltirilen sergi, Balkanlar n kavflak co rafya özelli inden kaynaklanan çok kültürlü/çok milliyetli/çok dinli yap s n n geleneksel el sanatlar ndaki izdüflümünü izlemeyi hedeflemifltir. Proje iki ana kaynaktan beslendi. Birincisi, Balkanlardan çeflitli göç dalgalar yla farkl zamanlarda Türkiye ye gelen ailelerin, dolay s yla Balkanlardaki müslüman topluluklar n n sand klar nda getirdi i el sanatlar örnekleridir. Di eri ise Ege Üniversitesi nin Anadolu ve Balkanlar da Halk Çalg lar, Halk Oyunlar, Geleneksel Giyim Kuflam ve Halk Müzi i Müze ve Fidan Ailesi Koleksiyonu: 40 parça (Bulgaristan) Mutlu Ailesi Koleksiyonu: 22 parça (Bulgaristan) De irmendereli Ailesi Kolek- 25 Ekim 2011 saat 16:00ya kadar aç k kald ve eserler ilgi ile izlendi. (Bu proje AB taraf ndan desteklenmektedir) 28 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Uluslararas 23 Nisan Çocuk Festivali 20-27 Nisan 09 Sekapark ETK NL K REHBER TÜRK YE ARNAVUTLUK BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK BULGAR STAN ESTONYA GÜNEY KORE GÜRC STAN H

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı