içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor"

Transkript

1

2

3 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKC (ECE'05) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tatil Kapak Foto raf Aysun Büyükcengiz Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. içindekiler Dernekten Dernekler D flar dan Göründükleri Gibi De ildirler Genel Kurul a Ça r Kemal Kurdafl Anma Töreni ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi 3. Ankara Gönüllü Tak m Çocuk fienli i Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz Uygulamal Yaz n Atölyesi nden Bir Seminer Dizisi Daha Anadolu dan Bir Demet Çiçek 15. Kez Ankara dayd Müzikokteyl 4. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 27 May s ta! Matematik Saati Tavla Turnuvas Sonuçland Trans Sibirya Ekspresi: Efsanevi Tren Yolculu u Bisiklet Semineri ve Y l n lk Do a Gezisi 1.OMD Athletics Viflnelik Spor Festivali Running Physiology Viflnelik Konserleri Bafllad! Roman Gecesi Sinema Kulübü nden Kullan lmayan Enerji: Enerji Verimlili i Paneli Burs Komitesi nden Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor Haydi Çocuklar Yaz Kamp na! Teknoloji Yede iniz Var m yd? Dosya Tatil Nedir, Ne De ildir? E lenerek Dinlenme Turizm ve Ekonomik Canlanma Kavramlar Yolculuk ODTÜ den Bir Köfle Kütüphane Merdivenindeki Resim Hocam necek Var Polonez Köyü Kitaplar Aras nda Jerzy Kosinsky Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

4 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, May s ay bize önemli günlerle geliyor. Her May s ay ac larla sevinçlerin karmafl k sarmal halinde geçer. Do a yenilenirken, içimiz enerji ve üretkenlikle dolar. Do a uyan fl na 1 May s la bafllarken, kendi içinde yapt bayram, iflçilere de gönderir. flçiler ve do a hep beraber, elele 1 May s selamlarlar, kutlarlar bayramlar n. Emek ve özgürlük 1 May s la flekillenir, çiçeklerle renklenir, anlam kazan r. 6 May s a geldi imizde içimiz ac yla burkulur. Bu sene 3 fidan n ölümlerinin 40. y l doluyor. K rk y ld r bu ac yüreklerde duruyor, Deniz, Hüseyin ve Yusuf un analar k rk y ld r a l yor. Üç fidan anarken, insanlar baflka fidanlar n bar fltan, sevgiden, emekten uzaklaflt r lmamas n dilerler yürekten. Fidanlar yok olsa da izleri yok olmaz, kokular, varl klar y llar geçse de taze kal r ve hat rlan r. 19 May s bir baflka May s t r gençli e emanet edilen, ba ms zl n simgesidir. Ça dafllaflman n öncüsüdür. Bir milletin May s ay ile birlikte uyan fl, gençli e verilen önem ve gelece in biçimlenmesidir. Yok edilmek istenen ulusun aya a kalkarak devrimci ruh ile ayn amaca do ru koflmas d r. Bir dönüm noktas, yeni bir ülkenin ve Cumhuriyet in kurulmas n n ilk ayak sesleridir. Bu anlaml ayda 19 May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n z, 1 May s flçi Bayram n z ve annelerimizin Anneler Günü nü yürekten kutlar z. Ve bir teflekkür; Sevgili ODTÜ Mezunlar, ODTÜ nün bizlere kazand rm fl oldu u en önemli de erlerden birisi olan bilimsel düflüncenin yan s ra, ayd n bir toplum olmak için olmas gereken etik de erlere karfl kazand rd duyarl l k da, edindi imiz de erler içinde çok önemli bir yerdedir. Gönüllülük esas na dayal demokratik kitle örgütlerinin sa l kl yaflamas, üyelerinin olaylar veya geliflmeleri izlemesi, ilgilenmesi, önemsemesi, analiz ve sentez yapmas ile do ru orant l d r. ODTÜ Mezunlar Derne i yönetimi olarak üniversitemizin bizlere kazand rd bu de erlerle yola ç kt m z yönetim dönemimizi 10 Haziran 2012 tarihindeki Genel Kurul ile tamaml yoruz. Üyelerimiz aras nda ayr mc l k yapmadan, her üyeye eflit davrand k. Her türlü olumsuzlu a ra men, çekinmeden, y lmadan, ilkelerimizden taviz vermeden, derne imizi ticari, sosyal ve siyasi ç karlar için kullanmak isteyenlere karfl duruflumuzu sürdürdük ve sürdürmeye devam edece iz. Sevgili üyelerimiz, bugüne kadarki çabalar m zda bizleri yaln z b rakmad n z ve daima destekledi iniz için sizlere Yönetim Kurulu olarak gönülden teflekkürlerimizi sunuyoruz. 10 Haziran 2012 tarihinde yap lacak olan Genel Kurul da buluflmak dile iyle. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu MAYIS

5 r N ektn d E E Dernekler D flar dan Göründükleri Gibi De ildirler Aysun Büyükcengiz ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: Himmet Şahin ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Yönetim Kurulu Baflkanl döneminde edindi i tecrübeleri, ODTÜ ve di er üniversite dernekleriyle iliflkileri ODTÜ lüler Bülteni ne anlatt. Say n Himmet fiahin, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüttü- ünüz dönem içinde edindi iniz önemli tecrübeler nedeniyle di er üniversite derneklerinin sizden dernekçilik konusunda yard m talepleri oldu unu biliyoruz. Dernekçilik sahiden bu kadar zor mu? Dernekler d flar dan göründükleri gibi de ildirler. Çünkü az say daki gönüllü ve ondan daha az say daki profesyonel elemanla, çok say daki üyesine ve topluma hizmet etmeye çal fl r. Bu çok zahmetli ve bir o kadar da özveri gerektiren bir ifltir. Derneklerde önemli olan size emanet edilen büyük geminin sa salim istenen limanlara do ru götürülmesidir. Bu sizin ayn zamanda dürüstlü ünüz ve namusunuzdur. Bunu yapabilmek için öncelikle, ülkenin ve üyelerinizin ihtiyaç ve sorunlar n gözetecek bir durufl sergilemelisiniz. ODTÜ Mezunlar Derne i çok say da üyesi olan dev bir Demokratik Kitle Örgütü oldu u için sosyal sorumlulu umuz çok daha yüksek. Üyelerimizle ve toplumla derne imizde yapt m z tüm üretimleri paylafl yoruz. Bu noktada böylesine etkin çal flma olana bulamayan di er kurumlardan bu tip talepler gelmesi de normal. ODTÜ Mezunlar Derne i di er DKÖ ve STK lar içinde parlayan bir yükselme grafi ine sahip. Çal flmalar n zda esas ald n z noktalar nedir? Öncelikle ODTÜ ruhu ve duruflumuzu her söylemimizde ve her uygulamam zda günlük hayat içinde kullanmak diyebilirim. Ça dafl ve demokratik bak fl aç - m z, tüzü ümüzün bize verdi i sorumluluklar ve bilimin ak lc üstünlü ü çal flmalar m zda bize her zaman yol gösterdi. Özellikle ODTÜ Mezunlar Derne i gibi haftan n her günü neredeyse 24 saat faaliyet gösteren bir derne in t k r t k r bir düzenekte ifllemesi için çok ciddi maddi ve manevi fedakarl klar yapmak flart. Aksi takdirde Derne in imaj n koruyarak daha ileriye götürmek ve yüksek hizmet standard beklentisinde olan üyelerimizin taleplerini karfl lamak çok zor olur. Kiflisel olarak, tüm bu esaslar dahilinde, haftan n her günü burada üyelerle yak n temas halinde, onlar n beklentilerini al p daha iyisini yapmak üzere çal flmalar yürütüyoruz. Dernekler gibi gönüllü çabalarla yürüyen kurumlar için bu zor bir tempo olsa gerek. Evet, zor ama ayn zamanda büyük bir sorumluluk ve onur. Dernekçilik karfl dan kolay görünse de içine girince zorluklar anlafl lan bir gönüllü oluflum. Sonuçta hepimiz burada gönüllü olarak çal fl yoruz. Ancak kurumlar n süreklili i söz konusu oldu- unda yap lan tüm projeler, uygulamalar ve genel iflleyiflin dönemler boyunca ayn flekilde devam edebilmesi önemli. Üye beklenti ve hassasiyetlerini karfl larken ve toplumsal bir durufl sergilerken, yasal zorunluluklar yerine getirmek, büyük bir demokratik kitle örgütü olarak ODTÜ duruflumuzundan ve ruhumuzdan ödün vermeden di er DKÖ ve STKlarla ortak çal flmalar yapmak ve ayn zamanda üniversitemiz ve gelece in üyeleri olan ö rencilerimizle diyalo u en yüksek noktada tutmak, çok ince bir çizgide yürümeye benziyor. Üyelerimizin, yapt m z çal flmalarda yan m zda olarak bizleri desteklemeleri ve kimi kiflisel rant sa lama gayretleri içinde olan kiflilere prim vermemeleri de çok önemli tabi. Bu tip kiflilerin, derne imizin ad n kullanarak yaratt klar baz durum- 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

6 r N ektn d E E ODTÜ Rektörlü ü ve ODTÜ flatmak ve yard mc olma gayret- Ö rencileri ile iliflkilerimizin lerim nedeniyle hakk mda 10 y l çok iyi bir düzeye getirildi ini ile dava aç lmas ve bir y ld r yar- biliyoruz. Bu noktada deneyimlerinizi bizimle paylafl r m - s n z? g lanmama ne yaz k ki hiçbir tepki göstermemeleri çok üzücü. Bu konuda sessiz kalmalar n anla- lar, derne imizi yasal imaj boyutunda zan alt nda b rakacak boyutlara varabiliyor. Gelelim en efsanevi soruya? flletme Derne e yük oluyor mu? flletmenin Derne e yük oldu- u söylemleri eskiden beri var. Bunun bazen yan lt c bir flekilde derne e zarar verecek boyutlara tafl nd n da görüyoruz. Öncelikle flu tespiti yapal m; ODTÜ Mezunlar Derne i dev bir iflletme yap s na sahiptir. Biz bu dev yap y kar amac gütmeden ve birinci s n f kalite ve hizmet anlay fl ile yasal zorunluluklardan ödün vermeden yürütüyoruz. Bu noktada, yani fiyatlar makul bir düzeyde tutarken, birinci s n f kaliteli hizmet yaratmak, kar amac güdülmedi i sürece, iflletmenin kendi kaynaklar yla sürdürülebilmesini dönemsel olarak zorlaflt rabilecek bir etken. Örne- in bu seneki gibi tam iki ay boyunca yo un kar ya fl yüzünden üyelerin derne e gelemedi- i, ya da geçen sene yaz aylar nda mütemadiyen ya mur ya d için havuz bafl nda oturulamad durumlar, sigara yasa ve ekonomik krizler gibi d fl etkenler iflletmeyi etkiliyor. Derne i en az kullanan kifliler. Ayda bir kere bile gelip burada yemek yemeyen ve iflletmeye bu yönde katk vermeyen bir kiflinin flletme, Derne e yük oluyor, bizim aidatlar m z iflletemeye gidiyor demeye hakk var m d r? Kald ki, Dernek aidat YILLIK 150 TL olup, 6 y ld r bunca zam ve enflasyona ve biri bitmeden biri bafllayan ekonomik krizlere ra men hep ayn düzeyde tutulmufltur. Ancak bunu bile ödemekten imtina eden, umursamayan pek çok üyemiz oldu unu söylemeliyim. Dolay s yla bu cüzi aidat n ödeyebilen üyelerden toplanan aidat gelirleri de zaten derne in faaliyetlerinde, üyelere yap lan hizmetlerde ve personel ödemelerinde kullan lmaktad r. Evet, üniversitemiz ve ö rencilerimizle çok iyi iliflkiler gelifltirdik. Ö rencilerimize gelece in üyeleri olarak buray kullanmalar için faaliyet yapma imkan verdik, ayr ca 4. s n f ö rencilerine Geçici Tesis Kullan m Kart vererek onlar n flimdiden Dernekte olmalar n sa lad k. Ayr ca biliyorsunuz ben, e itimci kimli im nedeniyle, ODTÜ E itim Komisyonu nun bir üyesi olarak da ODTÜ Rektörlü ü taraf ndan görevlendirildi imden, üniversitemiz ve ö rencilerimizle diyalo umuzun sa lam zeminlere oturtulmas ve sürdürülmesine imkan bulundu. Ancak, her zaman Dernek ö rencimize sahip ç ks n diye mail ortamlar nda a r elefltiri yapanlar n ya da ülkedeki ve üniversitemizdeki kimi durumlara Dernek sesini ç kars n diyenlerin, 5 Ocak taki ODTÜ deki ö renci bas n aç klamas talepleri karfl s nda meydana gelen olaylarda, polis ve ö renciler aras ndaki gerginli in ortadan kald r lmas yönündeki durumu yumu- yabilmek zor. Üyelerimize son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Büyük bir Dernek olmak sadece lafta de il, fiiliyatta yapt - n z ifllere ba l d r. Biz ODTÜ ruhunu ve duruflumuzu koruyarak, özveri, dürüstlük ve iyi niyetle çal flmalar m z yapt k. Üyelerimiz de bunu gördüklerini ve takdir ettiklerini her ortamda belirttiler. Enerjimizi yap c yönde destekleyen tüm üyelerimize flahs m ve Yönetim Kurulumuz ad na sonsuz teflekkürlerimizi, sevgi ve sayg lar m z sunuyorum. Derne imizi her bak mdan istenilen noktaya getirmek için birlikte çal flt k, flikayet ederek de il, üreterek var olduk. Tüm üyelerimizin sa duyulu de- erli destekleri bize yol gösterdi. Derne imiz için daha çok ve daha güçlü bir flekilde çal flmaya tüm üyelerimizi davet ediyorum. Çok teflekkür eder, çal flmalar n zda kolayl klar dileriz. Esas olarak; üyelerimizin buray daha s kl kla kullanmalar iflletme yükümüzü hafifletecektir ancak üzülerek görüyoruz ki, iflletme konusunda en çok elefltiri yapanlar veya iflletmenin derne- e dert oldu unu söyleyenler, MAYIS

7 r N ektn d E E Genel Kurul a Ça r Derne imiz Ola an Genel Kurulu, 26 May s 2012 Cumartesi günü saat da Viflnelik Tesisi'nde toplanacakt r. Bu tarihte ço unlu un sa lanamamas durumunda Genel Kurul, 10 Haziran 2012 Pazar günü saat 10:00 da Viflnelik Tesisi'nde ço unluk aranmaks z n toplanacakt r. Tüm üyelerimizin Genel Kurul a kat l m n dileriz. Gündem; ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu 1. Aç l fl, 2. Divan n oluflturulmas, 3. Sayg duruflu, 4. Gündemin okunmas, karara ba lanmas, dönemi çal flma raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunmas ve görüflülmesi, 6. SPK onayl ba ms z denetim firmas denetim raporunun sunulmas, 7. Yönetim Kurulu nun aklanmas n n oya sunulmas, 8. Öngörülen yönetmelik de iflikliklerinin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 9. Y ll k üyelik aidat n n yeniden de erlendirilmesi ve karara ba lanmas, dönemi çal flma plan n n görüflülmesi ve karara ba lanmas, dönemi bütçesinin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 12. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullar as l ve yedek üyelerinin seçimi, 13. Dilek ve öneriler, 14. Kapan fl. Kemal Kurdafl Anma Töreni Kemal Kurdaş'ın yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Nuri Saryal, Kurdaş'la birkaç anısını salondaki konuklarla paylaştı. O DTÜ ye verdi i hizmetler ve çevreye duyarl l ile bilinen, geçti imiz y l 19 Nisan da aram zdan ayr lan OD- TÜ eski rektörlerinden Kemal Kurdafl n birinci ölüm y ldönümünde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde bir anma töreni düzenlendi. Kemal Kurdafl n o lu Osman Kurdafl, yak n çal flma arkadafllar ndan ve ODTÜ nün eski rektörlerinden Nuri Saryal ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in kat ld anma töreninin ard ndan, geçti imiz y l Kemal Kurdafl an s na Rektörlük binas n n arkas na dikilen a ac n yan na yap lacak ODTÜ Kemal Kurdafl An t n n temeli törenle at ld. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflen anma töreninde bir konuflma yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, 43 y l önce rektörlük yapm fl olmas - na ra men neden Kemal Kurdafl için anma töreni düzenlendi ini flöyle aç klad : Üniversiteye kaynak alabilmek için mücadele etmifl ve bu kayna en iyi flekilde de erlendirerek 8 y lda büyük geliflme sa lam flt r. Ankara n n çorakl ile mücadele etmifl; ilk a ac n 1961 y l nda dikmifl; bugün ODTÜ Orman yaklafl k 30 kilometre karelik alana yay l yor. Ona vefa ODTÜ Kemal Kurdaş Anıtı tamamlandığında böyle görünecek. borcumuz var. Bu mirasa sahip ç kmak, ODTÜ nün gelece ine sahip ç kmakt r. ODTÜ Kemal Kurdafl An t 25 May s ta Aç lacak Kemal Kurdafl n ölümünden sonra kendisi için dikilen ç nar a ac n n yan na ODTÜ Kemal Kurdafl An t yap lmas için çal flmalar n bir süredir devam etti ini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Acar, Mimarl k Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Süha Özkan taraf ndan tasarlanan an t 25 May s ta ODTÜ Günü nde açmay hedeflediklerini ifade etti. Ahmet Acar, Eymir Gölü nde Kemal Kurdafl n ad - n n verilece i ve her y l tekrarlanacak bir a aç dikme flenli i düzenlemeyi planlad klar n söyledi. Törende söz alan Osman Kurdafl, ODTÜ Kemal Kurdafl An t için ODTÜ ye teflekkür etti. Ayd n Tiryaki taraf ndan haz rlanan Foto raflarla Kemal Kurdafl adl sunumun ard ndan ODTÜ eski rektörlerinden Nuri Saryal Kemal Kurdafl için bir anma konuflmas yapt. 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

8 D erne imizden ve OD- TÜ den haberleri size ulaflt ran; spor, sinema, teknoloji yaz lar yla, renkli dosya çal flmalar yla hayat n za katk da bulunan ODTÜ lüler Bülteni nin seçilmifl kapaklar ndan oluflan ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi 7 Nisan Cumartesi günü aç ld. 1. Say s ndan son say s na kadar tüm kapaklar n aras ndan Yay n Kurulu taraf ndan seçilen kapaklardan oluflan sergi, görenleri zamanda yolculu a ç kararak ilk say lar n yay nland günlere götürdü. Derne inizi evinize ulaflt rmak gibi de erli bir göreve sahip dergilerin kapaklar, serginin ard ndan Derne imizin dari Birimler bölümüne tafl narak sergilenmeye devam edecek. ODTÜ lüler Bülteni ne emek verenler kokteylde bulufltu lk say lar n kapaklar yla an lar canland ran sergi öncesinde, ilk say dan bu yana çeflitli dönemlerde Yay n Kurulu nda çal flan ve bültene yaz, foto raf gibi eserleriyle katk da bulunanlar bir araya getiren bir de kokteyl düzenlendi. 6 Nisan Cuma akflam gerçekleflen kokteyle, ODTÜ lüler Bülteni nin ilk say lar n haz rlayan U ur Tola, Süreyya Yücel Özden ve Özcan r N ektn d E E ODTÜ lüler Bülteni Seçme Kapaklar Sergisi Yalç nkaya n n yan s ra, Derne imiz Yönetim Kurulu üyeleri, eski Yay n Kurulu üyeleri ve yaz lar yla dergiye destek veren konuk yazarlar m z da kat ld. Kokteylde bir konuflma yaparak konuklara seslenen OD- TÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, OD- TÜ lüler Bülteni nin Derne imizin en önemli ürünlerinden biri oldu unu ifade ederek, bu ürüne katk da bulunan herkese teflekkür etti. Derginin 217. say s na ulaflt n dile getiren fiahin, ticari nitelikteki yay nlar n bile bu kadar uzun soluklu devam edemedi ine dikkat çekti. Derginin ilk say lar n birlikte haz rlayan U ur Tola, Süreyya Yücel Özden ve Özcan Yalç nkaya da birer konuflma yaparak bir bülten fleklinde elle yazarak haz rlad klar ilk say lar an msatt lar. Gecede yazarlar m z Ayd n Tiryaki, Bülent Varl k ve konuk yazarlar m zdan ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nebi Sümer birer konuflma yapt. ODTÜ lüler Bülteni nde nanoteknoloji konulu dosya çal flmas na katk da bulunan Hacettepe Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Mezunlar Derne i eski Baflkan Nurflen Baflaran, mezunlar derne i olarak kendilerine ODTÜ Mezunlar Derne i ni örnek ald klar n dile getirdi. Gecenin sonunda, konuklar n yüzlerinde emek verdikleri derginin 217. say s na ulaflm fl oldu unu görmenin ve dostlarla sohbet etme olana bulman n mutlulu u vard. 3. Ankara Gönüllü Tak m Çocuk fienli i O DTÜ Mezunlar Derne- düzenlenen etkinliklerle zihinsel ve larla çocuklara benimsetildi. Bilim Masas, lginç Bilgiler Masas ve Çim i'nin bir proje ekibi olarak bedensel geliflimlerine bir halka daha görev yapan Ankara Gönüllü ekledi. Adam Masas ise çocuklar n araflt rma, Tak m önderli inde bu y l 22 kavrama ve uygulama yönlerine Her AGT ODTÜ Çocuk fienli- Nisan da üçüncüsü düzenlenen AGT i'nde farkl bir tema belirleyen AGT, hitap etti. Yüzsüz Sanat Atölyesi'nin Çocuk fienli i; derne imizle birlikte bu y l temas n geri dönüflüm olarak canl heykel, kukla ve pandomim gösterileri büyük ilgi çekerken; ODTÜ Ca- Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve ODTÜ nün büyük katk lar yla gerçekleflti. 350 ye yak n gömalar ad na ODTÜ Çevre Toplulu u poeira Toplulu u ve ODTÜ Jonglörler belirledi. Çocuklar n bu bilinci kazannüllünün ve 400 ü aflk n ilkö retim ve ODTÜ Havac l k Ve Uzay Toplulu- Toplulu u tüm çocuklar dansa ve sanata teflvik etti. ö rencisinin ODTÜ Stadyumu nda u'nun katk lar yla geri dönüflüm ve bulufltu u flenlikte ilkö retim ö rencileri üniversite kültürü ile tan fl rken üretimin do a için önemi; at k ka tlardan yap lan heykeller ve maket uçak- Haz rl k aflamas nda belirlenen 25 Çekirdekçik Ekip üyesi çocu un Rana İşteben AGT Gönüllüsü fikirleri ve e ilimleri do rultusunda haz rlanan flenlik, çocuklar n küçük yaflta sorumluluk almas n n sa l kl bir nesil yetifltirmeye at lan ilk ad m oldu- unun bilinciyle günün as l sahiplerine emanet edildi. Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz! ODTÜ de Sa l k, Spor, Kültür Aysun Büyükcengiz O DTÜ, ODTÜ Mezunlar Derne i ve ODTÜ Ö retim Elemanlar Derne i taraf ndan gerçeklefltirilen ve mezunlar, ö retim elemanlar n ve ö rencileri bir araya getiren Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinliklerinin dördüncü y l, alt nc etkinli inde ODTÜ'de Sa l k, Spor, Kültür konu bafll ele al nd. 4 Nisan Çarflamba günü saat da ODTÜ Fizik Bölümü nde Dr. Necdet Bulut Amfisi nde bir araya gelen ODTÜ lüler, Prof. Dr. Ali Gökmen in kolaylaflt r c l nda ö rencilerin sa l k, spor ve kültür konular nda yaflad klar sorunlara çözüm önerileri getirdi. Ö renciler, spor ve kültür faaliyetleriyle ilgili en önemli sorun olarak çal flma alanlar n yetersizli ini dile getirerek, topluluklara ait odalar bulunmad için eflyalar n n zarar gördü ünü belirtti. Devrim Stad n n flenlik ve törenlerden zarar gördü ünü söyleyen ö renciler, törenler için baflka alanlar yap larak stad n spora uygun hale getirilmesini önerdiler. Toplant da, k fl antrenmanlar için de yeterli alan olmad ve salonlar n kapan fl saatlerinin erken bulundu u konufluldu. Yaflad klar sorunlara çözüm önerileri de getiren ODTÜ lü ö renciler, yetersiz bulduklar spor-etkinlik salonu ve çal flma alanlar n n ço alt lmas için Teknokent teki firmalardan destek al nmas n, yeni salonlar için sponsorlar bulunmas n önerdi. Ö renci topluluklar n n kültürel etkinliklerinde ve spor faaliyetlerinde sistemli sponsorluk çal flmalar n n yürütülebilmesi için bir sponsorluk ofisi kurulmas fikri de konufluldu. Ö renciler, Okula Yüz Verin Projesi ni örnek göstererek, mezunlarla daha fazla ortak proje gelifltirilmesi yönünde isteklerini de belirttiler. Toplant ya kat lan Spor Müdürlü- ü yetkilisi, ODTÜ nün Türkiye de en çok say da branflta sporcuya sahip üniversitesi oldu una dikkati çekerek, spor faaliyetleriyle ilgili bütçe ihtiyac - n belirlemeye yönelik ciddi çal flma yap lmas gereklili ini dile getirdi. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

9 Uygulamal Yaz n Atölyesi nden Bir Seminer Dizisi Daha: Kurmacan n Gizemi O DTÜ Mezunlar Derne- i nin, üyelerinin sosyal, kültürel ve kiflisel geliflimlerine destek olmak amac yla bafllatt Uygulamal Yaz n Atölyesi, Kurmacan n Gizemi Roman Öykü Senaryoda Kurgu Ve Diyalog Teknikleri Semineri ile yoluna devam ediyor. Uygulamal Yaz n Atölyesi, hayata karfl duruflumuzu, yapt klar - m z, yapamad klar m z, söylediklerimizi, söyleyemeyip içimizde tuttuklar m z, kendimizi ve hayat anlayaca m z, içimizdeki yazma dürtüsünü ortaya ç kararak bize yeni ufuklar açacak bir ortam yaratmak üzere yeni bir seminerle çal flmalar na bafll yor. Bu seminer dizisinde, öykü, roman ve senaryo yaz m tekniklerini ö renmek isteyen üyelerimize kurgunun gelifltirilmesi, olay örgüsünün yarat lmas ve dramatik gerilimin oluflturulmas, diyalog yazma tekniklerinin kullan lmas kapsam nda aktar lan detayl aç klamalarla öykü Müzikokteyl Anadolu dan Bir Demet Çiçek 15. Kez Ankara dayd B u sene 15.sini gerçeklefltirdi- imiz 23 Nisan projemizde LKYAR ( lkö retim Okullar - na Yard m Vakf ) olarak 80 Anadolu çiçe ini ve onlar n 20 ö retmenini Nisan tarihleri aras nda Ankara da misafir ettik. Ankara da üniversiteli a abey ve ablalar yla birlikte 4 gün dolu dolu gezdiler, ODTÜ yü, Ankara y gördüler, sevgi ald lar, sevgi verdiler ve döndüler Y BO lar na LKYAR gönüllüsü olarak bu projede 4 gün boyunca Anadolu Çiçekleriyle birlikte olan ODTÜ Bilgisayar Mühendisli i ö rencisi Osman n bu projeyle ilgili yaz s ndan bir bölümü sizlerle paylaflmak ve bu güzel çocuklar için desteklerinizi bekledi imizi iletmek istiyoruz: Cuma sabah gelmeye bafllad ilk kardelenler; Gürün ve Saimbeyli den. Ayr ayr yerlerden gelen 80 çocu un hikayesini ö rendikçe, ayr yetenekleri oldu unu fark edenice, ayr hayalleri oldu unu gördükçe insan bir 5 10 ve senaryo uygulama çal flmalar yap lacakt r. nsan ruhu üzerinde yazman n dayan lmaz cazibesinin etkisi tart - fl lmazd r. Herkesin gelece e b rakaca bir mesaj vard r. Yazmak içgörü kazand r r. Bu bizi zenginlefltiren ve kiflisel geliflimimize katk yapan bir süreçtir. Uygulamal Yaz n Atölyesi nde amaç, üyelerimizin, kendilerini ve düflüncelerini do ru ve etkileyici bir dille ifade ederek yazman n yollar n uygulamal çal flmalarla ö renmeleridir. Edebiyat n büyülü rma nda akarak engin denizlere aç lmay hedefleyen üyelerimizi Uygulamal Yaz n Atölyesi ne bekliyoruz. O DTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Salonu 26 Nisan Perflembe akflam, bahar n getirdi i enerjiyi müzik ve dansla buluflturan bir etkinli e ev sahipli i yapt. Okula Yüz Verin projesi yarar na düzenlenen gecede Eskici nin 45 liklerinin yan s ra, Calo Flamenko, Dilek Arslan n Flamenko performans ve ODTÜ EDT nin dans gösterilerinin sergilendi. Dilek Ergeçen (CENG 85, GWS 05) LKYAR Gönüllüsü y l sonras n düflünmeden edemiyor, inanmak istiyor onlar hedeflerine ulaflm fl bir flekilde görmeye. Tüm gayretimiz bu yönde. Müzeler, hayvanat bahçesi, an tkabir vs. derken bir ç rp da geçiveriyor zaman. Her giden grupta daha doluyorsunuz ve sonuncusuyla birlikte etraftaki günlük olaylar idrak etmeye bafll yorsunuz: Arkadafllar, aile, dersler En son neyle u raflt m, yaflam m n en temel sorununu an msayam yordum bile. Kim bilir belki de bu yolculukta do mufltum, dörtnala gidiyordum hiç bilmedi im yerlere Bu projenin gerçekleflmesinde bizlere deste ini esirgemeyen baflta Derne imiz olmak üzere tüm kifli ve kurulufllara çok teflekkür ediyoruz. MAYIS

10 r N ektn d E E 4. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 27 May s ta! Geleneksel hale gelen Viflnelik Bahar fienli i, bu y l 27 May s Pazar gününü y l n en e lenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte e lenelim! H er y l May s ay nda, bir y l boyunca ODTÜ Mezunlar Derne i bünyesinde yap lan tüm etkinlik, kurs, seminerlerin kat l mc lar n n da katk lar yla sergilenmesi amac yla yap lan Viflnelik Bahar fienli i, tüm e lencesiyle dördüncü yafl n kutlamaya haz rlan yor. K fl boyunca özledi- imiz yemyeflil çimenler üzerine uzanmak, piknik yapmak, güneflin tad n ç karmak, belki de çocuklu umuzdan beri oynamad m z sokak oyunlar n oynamak için çim amfi ve k r bahçesi sizi bekliyor. Halat, çuval, dart oyunlar n n ayr bir heyecan katt Viflnelik Bahar fienli i, uçurtmalarla, balonlarla, çim amfide kurulan sat c lar soka ndaki aç k pazarda sat lan birbirinden de iflik eflyalar n yaratt renklerle Pazar gününü e lenceye dönüfltürüyor. Ayr ca, derne- imizde aç lan gitar ve ba lama kurslar n n kat l mc lar da konserleriyle flenlik alan n canland r yor. Foto raf, resim ve heykel kurslar na ait sergiler de flenlik günü kat l mc lar - m z n be enisine sunuluyor. Burs fonu yarar na yap lan çekiliflin hediyeleriyle, gün boyu enfes barbekü ve sürpriz yemek mönüleriyle ve son olarak unutulmaz akflam kapan fl konseriyle Viflnelik Bahar fienli i bu y l da çok e lenceli olacak. Bu e lenceyi kaç rmay n. Matematik Saati O DTÜ Mezunlar Derne i ve Avustralya Merkezli World Of Maths grubunun Türkiye temsilcisi iflbirli iyle, 15 Nisan Pazar günü Derne imizin Viflnelik Tesisi nde Matematik Saati adl bir çocuk aktivitesi düzenlendi. Geçti imiz ay gerçekleflen Pratik Matematik gibi Matematik Saati de yo un ilgi gördü. Anaokulu, ilkö retim okulu 2. s n ftan 5. s n fa kadar e itimi devam eden ö rencilere geometrik flekiller, kesirler ve geometrik cisimler konular çocuklara anlat ld. Tavla Turnuvas Sonuçland Her haftasonu çekiflmeli mücadelelere sahne olan Tavla Turnuvas, 15 Nisan Pazar günü gerçeklefltirilen karfl laflmalarla tamamland. Turnuvan n bu y lki birincisi Maksut B y k olurken, ikincilik kupas n Ümit Köse, üçüncülü ü ise Hüsnü Demirtafl ald. Turnuva Birincisi Maksut B y k, birincilik kupas n n yan nda bir de tavla ile ödüllendirildi. Trans-Sibirya Ekspresi: Efsanevi Tren Yolculu u Kültür Gezilerinin Duayeni Faruk Pekin, 12 Nisan Perflembe günü Viflnelik Salonu nda Dünyan n en uzun demiryollar ndan bir olan Trans-Sibirya Ekspresi gezisinden foto raflar eflli inde bir söylefli gerçeklefltirdi. 250 kiflinin kat ld söylefliye, Zeynep Perkit in Bat Rusya'y Sibirya'ya, Uzakdo u Rusya'ya, Mo olistan'a, Çin ve Japon Denizi'ne ba layan geziden foto raflar efllik etti. 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

11 r N ektn d E E Bisiklet Semineri ve Y l n lk Do a Gezisi ODTÜ Mezunlar Derne i Etkinlikler Komitesi bünyesinde oluflturulan Yaflas n ki Teker bisiklet ve Dere Tepe Dümdüz yürüyüfl gruplar, bu y l n ilk seminer ve do a gezisi etkinliklerini 27 Nisan 2012 Cuma ve 29 Nisan 2012 Pazar günü gerçeklefltirdi. 27 Nisan 2012 Cuma günü Etkinlikler Komitesi üyesi Özkan Çak rlar Bisikletin Do uflu, Geliflimi ve Bisiklet Kültürü bafll kl sunumunda, bisikletin Avrupa merkezli bir araç olarak do uflundan, sanayi ve teknoloji alanlar ndaki ilerlemelere koflut olarak gelifliminden ve bireysel, toplumsal ve kültürel alanlardaki etkilerinden söz ederek günümüzde özellikle kentsel ulafl m planlar yla ilgili a rl n vurgulad. 19. Yüzy l n sonlar nda bisikletin önemli bir ulafl m arac olarak ortaya ç kmas, malzeme ve üretim teknolojilerinin, pazarlama ve reklam stratejilerinin, yol yap m konusundaki ilerlemelerin önünü açmas, ilk kez bisikletlerde uygulanan diflli, diferansiyel, hava bas nçl lastikler gibi bulufllar n daha sonra otomotiv ve havac l k alanlar nda kullan lmas, önceleri zenginlerin oyunca olarak görülen bisikletin, üretimin artmas ve fiyatlar n düflmesiyle yayg nlaflarak yoksul kesimin ekonomik ve sosyal geliflimine yapt katk lar, kad nlar n bireysel ve toplumsal özgürlük mücadelesinde oynad rol alt çizilen önemli bafll klard. Günümüzde özellikle büyük kentlerde ortaya ç kan trafik s k - fl kl, hava ve gürültü kirlili i gibi sorunlarla bafledilmesinde giderek daha fazla gündeme gelen bisiklet kullan m n n gelecekte nas l bir kentsel kültür ögesi olabilece i üzerine yap lan tart flmalarla sona eren ilk semineri, 4 May s 2012 Cuma günü saat 19:00 da gerçeklefltirilecek ve konu bafll Bisikleti Tan yal m, Bisiklet Türleri, Hangi Bisikleti Nereden Alal m? olan ikincisi izleyecek. Semineri izleyen Pazar günü bisiklet ve yürüyüflseverler dernekte toplanarak ODTÜ de mevsimin ilk gezisini gerçeklefltirdiler. Yaklafl k 30 kiflilik grup A-4 kap s ndan girdikten sonra yurtlar bölgesinden yüzme havuzunun yan ndaki patikaya ulafl p Yal ncak yönüne ilerlediler. Yumuflac k toprak, çiçeklenmifl a açlar ve özgürce akan dereler eflli inde ikibuçuk saat kadar süren gezi Viflnelik tesislerinde son bulurken kat l mc lar bir sonraki seminer ve gezide buluflmak üzere sözlefliyorlard. Derne imize bisiklet park aparatlar ve üç adet yeni bisiklet ba fllayan, bisikleti olmayan kat l mc lara burs fonu yarar - na bisiklet sa layan ve gezi boyunca teknik destek veren Delta Bisiklet e ve ekibine teflekkürler. 1.OMD Athletics Viflnelik Spor Festivali yle Aç k Havada Spor Keyfi OMD Athletics Spor Merkezi, ilk spor festivalini 2 Haziran da gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Gün boyu Çim Amfi de yetiflkinler ve çocuklar için çeflitli spor etkinliklerinin ve oyunlar n yer alaca festival, da bafllayarak a kadar devam edecek. Festival program nda yetiflkinler ve çocuklar için çeflitli yar flmalara kat lma olana n n yan s ra, çocuk jimnastik, aikido, spinning, zumba ve yoga dersleri yar m saatlik sürelerle Çim Amfi de herkesin kat l m na aç k olacak. Gün boyunca midilli ve at turlar yapma olana- da sunulacak. Running Physiology ODTÜ Mezunlar Derne i nde, 7 Nisan Cumartesi günü, "Running Physiology" ad yla gerçekleflen seminerde Hollandal antrenör ve eski atlet Kees Arendz, amatör olarak yeni bafllayan, ileri seviye gibi farkl seviyelerde koflu sporu ile ilgilenen kifliler için, koflu teknikleri, koflu fizyolojisi, s nma ve so uma teknikleri, esnetme-gerdirme pratikleri ve farkl antrenmanlar konular nda bilgi verdi. Amatör olarak koflmak isteyenleri teflvik etmek ve onlara yol göstermek için gerçekleflen etkinlik, 8 Nisan Pazar günü Eymir Gölü çevresinde gerçekleflen pratik antrenman ile tamamland. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 218

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda 2 2 4 içindekiler 3 Bizden Size ODTÜLÜLER BÜLTEN ARALIK 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı