ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: , ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ The Assesment Loneliness And Social Support And These Influencing Some Agents At Students Hafize ÖZTÜRK 1 Feyza NAZİK SEVİNDİK 2 Seyhan Ç. YAMAN 3 ÖZET Bu çalışmayla amaçlanan Elazığ Sağlık Yüksekokulu ndaki öğrencilerin sosyal destek ve yalnızlık durumlarının ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesidir. Araştırmanın evreni Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nun tüm bölümlerinde (hemşirelik, sağlık memurluğu, ebelik) okuyan öğrenciler olup, örneklemi ise öğretim yılında araştırmanın yapıldığı tarihlerde derse devam eden ve çalışmaya katılan öğrenciler oluşturmuştur (n=258). Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Formu, Zimet ve ark. (1988) tarafından geliştirilmiş olup Eker ve ark. (1995) tarafından dilimize uygun geçerlilik ve güvenirliği yapılan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS= Multidimensional Scale of Perceived Social Support) ve Russel ve arkadaşlarının geliştirdiği (1980) ve Demir (1989) tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüzdelik, ki-kare, student t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Tüm öğrencilerin sosyal destek puan ortalaması (SD= 15.81), yalnızlık ölçeğinden aldıkları puan ortalaması (SD= 9.59) dir. Öğrencilerin %55.4 ile kendilerini düşük düzeyde yalnız hissettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, ana-baba tutumunun sosyal destek ile ilişkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Sosyal destek,yalnızlık,öğrenci. ABSTRACT The aim of the study is to research social support and loneliness and these influencing factors at students High School of Health. The samples were formed Fırat University High School of Health students (n=258). The data were used the questionnaire to prepare by researchers. MSPSS (Multidimensional Scale Of Perceived Social Support to develop by Zimmet and at all (1988) and build up validity and reliability by Eker et all (1995); UCLA Loneliness Scale to develop by Russel et all (1980) used, which validity and reliability build up by Aydın and Demir (1988). Using percentage values, Chi-square, student T test and variance made statistical analysis of data.of student are 62.81(SD=15.81) points of social support and 39.48(SD=9.59) points of loneliness. As a result, the students have been stated 55.4% low-level loneliness themselves. There are significant support with behavior of mother and father to their children (F=3.4455,p=0.0174) Key Words: Social support, loneliness, student. 1. Uluslar arası-5.ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre sinde poster bildiri olarak sunulmuştur. 1 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 2 Fırat Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu. 3 Fırat Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) GİRİŞ Sosyal destek, genellikle stres altındaki ya da güç durumdaki bireye yakından bağlı olduğu eş, aile, arkadaş gibi insanlar tarafından sağlanan maddi- manevi yardım olarak kabul edilmiştir lerin ortalarından itibaren, baş etme kaynağı olarak sosyal desteğin rolü büyük ilgi görmüştür Sosyal destek kuramlarında genel olarak sosyal desteğin yaşam boyu gerekli olduğu, ait olma duygusunu yaratan kişiler arası ilişkileri de kapsadığı ve olumlu yönde bir etkileşim olduğu kabul edilir. Diğer taraftan sosyal desteklerin sevgi, şefkat, yeterlik, benlik saygısı, bir gruba ait olma gibi sosyal gereksinimleri karşılayarak fizik ve ruh sağlığını olumlu bir biçimde etkilediği düşünülmektedir (Sorias 1988a, Sorias 1988b, Özgür 1993). Sosyal destek konusunda yapılan çalışmalarda iki önemli yaklaşım üzerinde durulmuştur. Bunlardan birincisi, sosyal destek ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu savunmaktadır (Main or Direct Effect Model). Doğrudan etkiler olarak da isimlendirilen bu yaklaşıma göre sosyal destek, bireyin sağlığı üzerinde her koşulda olumlu etki göstermektedir. Sosyal bakımdan kabul görme duygusu, kişinin özsaygısını artırmasının yanı sıra, yaşamın süreklilik ve belirlilik kazanmasına da yardımcı olur ( Arkar 2004, Cohen 1985, Sorias 1988b). İkinci yaklaşıma göre ise; sosyal desteğin en önemli işlevi stres verici yaşam olaylarının yarattığı zararları azaltarak ya da dengeleyerek ruh sağlığını korumasıdır (Buffering Effect Model) (Arkar 2004, Banaz 1992, Sorias 1988b). Sosyal desteğin birey için yüksek strese karşı tampon işlevi gördüğünü yada bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki yararlı etkilerini neyin belirlediği henüz açık değildir. Her iki model kuramsal olarak birbirlerinden farklılık gösterseler de, modeller arasında geçişlilik söz konusudur. Örneğin yeni bir duruma uyum sürecinde sosyal ilişkiler strese karşı tampon etkisi yaratırken, uyum gerçekleştikçe,sosyal destek dolaysız etki haline dönüşmektedir (Şahin 1999). Kişinin stres yaratıcı olaylarla karşılaşınca, sosyal destek ağı içerisindeki bireylerin, kişinin sorunlarla başa çıkabilmesi için gerekli kaynakları sağlaması temeline dayanır. Bu modele göre sosyal destekler, stres yaratıcı olayların değerlendirilmesini etkileyerek, olumsuz yaşam olaylarının fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki zarar verici etkilerini azaltma işlevi görürler (Sorias 1988a, Şahin 1999). Örneğin polislerde iş stresini azaltmada sosyal desteğinde ilişkili olduğu görülmüştür (www.egm.gov.tr/apk/dergi). Çalışanların yaşadıkları stresle baş edebilmeleri için sosyal hayata daha fazla katılmaları ve değişimin olumsuz etkilerine karşı güçlendirilmeleri gerekmektedir.bunun için işyerleri sosyal destek çalışmaları ile desteklenmelidir (Ekinci 2003). 384

3 Öğrencilerde Yalnızlık Ergenlerde yaşam olayları, algılanan sosyal destek ve psikolojik düzensizlikler arasındaki ilişki araştırılmış, elde edilen sonuçlara göre; Algılanan sosyal destek ile, olumsuz yaşam olaylarının psikolojik düzensizliklerde anlamlı bir faktör olduğu saptanmıştır. Olumsuz yaşam olayları ile psikolojik düzensizlikler arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Ancak bu ilişki, demografik değişkenler açısından farklılık göstermektedir (cinsiyet, yaşanan olayın türü, psiko-sosyal çevrenin değişimi açısından). Olumlu ve nötr yaşam olaylarıyla psikolojik düzensizlikler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Algılanan sosyal destek ile psikolojik düzensizlikler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sosyal destek açısından doyum azaldıkça, depresyon, anksiyete, somatik yakınmalar ve kişiler arası ilişkilerde duyarlılık artmaktadır. Algılanan sosyal desteğin türü önemli bulunmamıştır (Banaz 1992). Yalnızlık, subjektif bir kavram olarak düşünüldüğünde, boş hissetme ve kendini bırakmanın duygusal ifadesi olarak tanımlanabilir. Bireyin sosyal çevresiyle iletişiminin hem niteliksel hem de niceliksel bozulması durumunda yaşanan hoş olmayan bir duygudur (Arkar 2004, Öz 2004). Yalnızlık, çağın getirdiği hızlı değişimle insanları son yıllarda en çok korkutan sorunlardan biri olmuştur. Hızlı, hareketli yaşam koşulları ve değişimler insanların dengesini zorlamakta; beraberinde güvensizliği, yabancılaşmayı, ilişkilerde yüzeyselliği getirmekte olup, giderek insanların kendi kendilerine olmaları ağırlık kazanmakta, sosyal çevreleri sınırlanmakta, birbirlerine zaman ayırma ve bunun gerekliliği göz ardı edilmektedir. Tüm bu sorunlar, insanlarla ilişkilerin bozulmasına, aile içi ilişkilerden arkadaş, akraba, çalışma yaşamı, hasta-sağlık ekibi ilişkilerine kadar yansımaktadır (Alkan 1998). Yalnızlık, her yaş döneminde görülebilir. Yalnızlık yaşantısı kişiliğin tam olarak gelişememesi nedeniyle yaşamın ilk yıllarında üstü kapalı olarak yaşanabilir. Yenidoğan bebek annesinden ya da bakıcısından aldığı sıcak ve sevecen yakınlık ile gereksinimlerinin anında karşılanmasına bağlı olarak temel güven duygusu gelişir. Yaşam boyunca kişilerin kendilerini en fazla yalnız hissettikleri dönemler, ergenlik ve genç erişkinlik dönemleridir. Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve psikolojik gereksinimlerinin incelendiği bir çalışmada, öğrencilerin yalnızlık düzeyi; sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, ebeveynin sağ olup olmaması, anne-baba eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Aynı çalışmada, kızların duyarlılık, bağımsızlık, yakınlık, duyguları anlama, başkalarından yakınlık görme gereksinimi erkeklerinkinden, erkeklerin ise karşı cinsle ilişki gereksinimi kızlardan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Adölesanda 385

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) kişiliğini bulma, kendini kabul ettirme ve bir gruba girme gibi gereksinimlerin dengeli bir şekilde karşılanması durumunda yalnızlık azalmaktadır (Öz 2004). Yalnız öğrenciler büyük bir olasılıkla sosyal olarak kısıtlanmış dolayısıyla da kişiler arası iletişim becerileri gelişmemiş kişilerdir (Öz 2004, Yüksel 2002). Yalnız öğrencilerin sosyal ağları daha küçüktür. Onların aile ve arkadaşlarından daha düşük destek almaktadırlar. Algılanan sosyal destek azalmasıyla, yalnızlık daha büyük içsel psikolojik semptomlara ve olumsuz deneyimlere neden olmaktadır (Arkar 2004, Seginer 2004). GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın konusu: Sosyal destek son 20 yılda üzerinde çalışılmaya başlanmış önemli konulardan biridir. Kişilerde yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin birbirinden etkilendiği düşünülmektedir. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, üniversite yönetici ve eğiticilerini ilgilendiren bir konudur. Çünkü, onların sağlıkları ve davranışlarını etkileyen sosyal destek faktörleri, yalnızlık durumları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesiyle eğitim süreci daha anlamlı ve gerçekçi olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı ve önemi: Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi; eğitim sebebiyle yaşadıkları çevreden ve ailelerinden ayrılmak durumunda kalan bireylerin, yaşadıkları yalnızlığı belirlemek, öğrencilerin eğitimleri süresince oluşturdukları sosyal ağ ve sosyal destek faktörlerini belirlemek ve bu durumun yalnızlık ile ilişkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretim elemanlarının öğrencilere daha profesyonel yardım edebilmelerine, öğrencilerin içinde bulundukları psikolojik durumu anlamalarına ve yaşadıkları problemlerin çözümünde empati yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık durumları ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni: Evren, Eğitim yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nun Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Bölümlerinde okuyan toplam 285 öğrenci olup, örneklemi ise araştırmanın yapıldığı tarihlerde derse devam eden,tüm sınıflarda okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmuştur (n= 258). Araştırmaya katılım oranı %90.52 dir. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Formu, ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve aile durumlarını belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Zimet ve ark. (1988) tarafından geliştirilmiş olan Çok Boyutlu 386

5 Öğrencilerde Yalnızlık Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS= Multidimensional Scale of Perceived Social Support) kullanılmıştır (Eker 1995). Sosyal destek ölçeğinin aile, arkadaş ve özel insan olmak üzere üç alt ölçeği vardır. Ölçekten alınacak en düşük puan 12, en yüksek puan ise 84 tür. Alt ölçeklerden alınabilecek en düşük puan 3, en yüksek puan 7 dir. Bu ölçekte puan yükseldikçe sosyal destek faktörleri artmaktadır. Ayrıca, Russel ve arkadaşlarının geliştirdiği (1980), Demir (1988) tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Yalnızlık ölçeğinde ise alınan puan arttıkça yalnızlık artmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan 20 dir. Puanın arasında olması düşük düzey, arası orta düzey ve arası ise yüksek düzey yalnızlığı göstermektedir (Demir 1989). Veriler, SPSS bilgisayar programında yüzdelik, ki-kare, t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırmaya katılan öğrencilerin %51.2 si yaş grubunda; %76.4 ünün bayan; %96.9 unun bekar; % 36.8 inin ebelik, %34,5 inin hemşirelik ve %26,0 sının sağlık memurluğu bölümünde okudukları; %28.7 si birinci sınıfta, %28,7 sinin ikinci sınıf, %20,5 inin üçüncü sınıf ve %22,1 inin dördüncü sınıf öğrencisi oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin % 96.9 unun annesi, %91.9 unun babası yaşamaktadır. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarına bakıldığında ise; annelerinin %33,3 ünün okuryazar olmadığı, %9,7 sinin okur-yazar, %39,1 inin ilkokul, %9,3 ünün ortaokul mezunu ve %5,4 ünün lise ve üzeri eğitime sahip olduğu; babalarının da %3,5 inin okur-yazar olmadığı, %4,7 sinin okur-yazar, %29.8 inin ilkokul, %17,4 ünün ortaokul ve %36,4 ünün de lise ve üzeri eğitime sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrenciler yaşadıkları yer olarak % 51.2 si aileleriyle birlikte kaldıklarını, %27.1 i ise yurtta kaldığını belirtmişlerdir. Öğrencilere anne ve baba tutumları sorulduğunda, %66.3 oranında ailelerinin ilgili, sevecen, % 19.8 inin demokratik oldukları, % 1.9 unun ilgisiz olduklarını belirtmişlerdir. Karadeniz in yapmış olduğu çalışmada (1997), gençler ailelerinden en çok sevgi, anlayış, kendi kararlarına saygı beklemekte olduklarını ifade etmişlerdir. Fadıloğlu ve ark. yapmış olduğu bir çalışmada ise (1990), öğrenciler % oranında ailelerinin destekleyici olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, öğrencilerimizin sosyal destek aile alt ölçeğinden aldıkları puanla paralellik göstermektedir. Ebeveynler ve çocuk arasında rahat ve serbest fikir alışverişinde bulunma, her iki tarafın huzur içinde ilişkilerini yürütmesini kolaylaştırabilir. 387

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 388 Gelişmekte olan ülkemizde bugün gençlere dolayısıyla onları üretken bir kuşak olarak yetiştirilmeleri için anne-baba ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir (Bilen.., Fadıloğlu 1990, Karadeniz 1997). Öğrencilerin kendilerini en iyi tanımlayan özellikleri, en yüksek % 23.6 ile dürüst ve %15.5 ile girişken-aktif olduklarını belirtirken, en düşük % 3.9 ile araştırıcı olduklarını belirtmişlerdir. Günümüzde kendisi ile barışık, çevresi ile uyumlu gençlerin girişken, daha başarılı, içinde bulundukları topluma daha yararlı oldukları saptanmıştır. Durmuş çalışmasında, hemşirelik öğrencilerinde liderlik tavrının geliştirilmesi için girişkenlik, atılganlıklarının desteklenmesi gerektiğini söylemiştir (Durmuş 2000). Tablo 1: Öğrencilerin bölümlerini seçme nedenleri, aldıkları eğitimden memnun olma durumları ve memnun olmama nedenlerine göre dağılımları. Bölümlerini Seçme Nedenleri (n=258) Sayı Yüzde Kendi isteğim 63 24,4 Tesadüfen 67 26,0 Kendi dışımdaki nedenler ,6 Memnun Olma Durumu Memnun olan Memnun olmayan Memnun Olmama Nedenleri Teorikle ilgili nedenler Sosyal faaliyetlerle ilgili nedenler Eğitim ortamı ile ilgili nedenler Uygulamayla ilgili nedenler Diğer TOPLAM* *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Öğrencilerin bölümlerine kendi isteğiyle gelenlerin oranı %24.4 dür (Tablo 1). Mesleğe başlamada kişinin mesleği ile ilgili umutları vardır. Bunlar, mesleğin prestiji ile, kendi eğitim biçimiyle, yetenekleriyle ve önemli diğer kişilerin arzularıyla yakın ilişkilidir. Ege ve ark. çalışmasında (2000), ebelik öğrencilerinin yalnızca % 15.7 si kendi istekleri ile bölümü seçtiklerini belirtmişlerdir. Karadağ ve ark. yaptıkları başka bir araştırmada ise (2000), ebelik öğrencilerinin yalnızca % 12 si, sağlık memurluğu öğrencilerinin %6 sı birinci tercih olarak bölümlerini seçtiklerini, Rahman ve ark. çalışmasında da (2000), sağlık memurluğu öğrencilerinin %75 i bölüme istemeden geldiklerini söylemişlerdir. Bu sonuçlar bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Ege 2000, Karadağ 2000, Rahman 2000). Tablo 1 de öğrencilerin %18.6 sının aldıkları eğitimden memnun olduklarını görülmektedir. Eğitimlerinden memnun olmama nedenlerine bakıldığında ise; öğrencilerin %30.1 i derslerin teorikleri ile ilgili (teorik bilginin yetersiz oluşu, yoğun ve ağır olması, ezbere dayalı olması gibi), % 29.8 inin sosyal faaliyetlerle ilgili, % 20 si

7 Öğrencilerde Yalnızlık eğitim ortamı ile ilgili (ortamın baskıcı olması, yeterli olmaması gibi) nedenleri belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilere bir sorun ile karşılaştığınızda sorununuzu nasıl çözümler ya da baş edersiniz? diye sorulduğunda; %26.0 zamana bıraktığını, %18.2 si ise aklına ilk geleni yaptığını, %43.4 ü de sorununu sistematik olarak çözdüğünü şeklinde yanıtlamışlardır. Öğrencilerin sorunlarını en fazla konuştukları kişiye baktığımızda % 47.7 si arkadaşlarını, % 28.3 ü ailesini ve % 17.1 i ise hiç kimse ile konuşmadıklarını söylemişlerdir. Öğretmenleri ile konuşanların oranı ise %0.4 olarak belirtilmiştir. Fadıloğlu ve ark. çalışmasında (1990), öğrencilerin % i herhangi bir problemleri olduğunda önce arkadaşlarına başvurduklarını bildirmişlerdir. Bu sonuç, duygusal destek içinde bulunan sırdaş ilişkisine bağlanabilir. Conk ve ark. çalışmasında da (1990), benzerlik göstermekte ve bu da gencin sorunlarına kalıcı çözümler bulmasını engellemektedir. Öğrencilerin sorunlarını paylaşacak birilerinin olmasının sosyal desteği arttırıcı ve yalnızlığı azaltıcı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Conk 1990, Fadıloğlu 1990). Tablo 2: Öğrencilerin yalnızlık gruplarına göre dağılımı. Yalnızlık Grupları Sayı Yüzde Düşük düzey yalnızlık (20-40) Orta düzey yalnızlık (41-60) Yüksek düzey yalnızlık (61-80) 6 2,.3 TOPLAM Öğrencilerin yalnızlık puan ortalamaları dir (min=23.00, max=69.00). Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin % 55.4 ünün düşük düzeyde, % 2.3 ünün yüksek düzeyde yalnızlık hissettiği görülmektedir. Seginer ve ark çalışmasında (2004), adölesanlarda yalnızlık puanlarının düşük olduğu saptanmıştır. Arkar ve ark. sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, sosyal destek, sosyal ağ ve yalnızlık arasındaki ilişkileri sınamak amacıyla yaptığı çalışmasında (2004), yalnızlık puan ortalaması 36,16 ±10,0 olarak belirtilmiştir. Starch ve ark. adölesan kızlarda yaptıklarım çalışmada (2004), yalnızlık puan ortalamasını 25,82±8,76 olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin sosyal destek puanlarının yüksek olması yalnızlıklarının düşük olmasında etkili bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Bireyin sosyal çevresinin bazı özelliklerinin yalnızlık ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Örneğin sosyal ilişki sıklığı, sosyal ilişki ağı, ve yoğunluğu az olan bireylerin yalnızlığı daha çok yaşadıkları görülmektedir (Arkar 2004, Öz 2004). Öğrencilerin cinsiyetine, yaş grubuna, okudukları bölüme, sınıflarına, medeni durumlarına, annenin sağ olma durumu, babanın sağ olma durumu, aldıkları eğitimden 389

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) memnun olma durumlarına göre yalnızlık gruplarına göre yapılan ki-kare analizinde p>0.05 düzeyinde anlamlılık bulunamamıştır. Yapılan varyans analizine göre; Öğrencilerin tanımladıkları kendi özellikleri ile yalnızlık puan ortalaması arasında yapılan analiz sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F=2.601, p=0.010). Anne eğitimi ile yalnızlık arasında istatistik düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F=2.277, p=0.037). Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında baş etme yöntemleri ile yalnızlık arasında anlamlılık bulunmuştur (F=5.574, p=0.000). Ana-baba tutumları, yaşadıkları yer, baba eğitimi, sınıf, bölüm ve yaşları yalnızlık puan ortalaması arasında da anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Yalnızlık konusunda bireysel farklar (dışa dönüklük, kendini açma) ve sosyal ağ değişkenlerinin ele alındığı bir araştırmada (Banaz 1992), 97 erkek ve 82 kız öğrenciyle çalışılmış. Bireysel farklar ve sosyal ağ değişkenleri, yalnızlığın öncülleri olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sosyal ağların yoğunluğu ile yalnızlık arasında ilişki bulunmuştur. Dışa dönüklük ile yalnızlık arasındaki ilişki ancak sosyal ağ değişkenleri ile birlikte ele alındığında bir anlam kazanmaktadır (Banaz 1992). Tablo 3: Öğrencilerin sosyal destek ve sosyal destek alt ölçeklerinden aldıkları puanlara göre dağılımları Ortalama SD Min-max Sosyal destek puanı Aile alt ölçeği puanı Arkadaş alt ölçek puanı Özel insan alt ölçek puanı Tablo 3 de öğrencilerin sosyal destek ve alt ölçeklerinden aldıkları puanları verilmektedir. Sosyal destek puan ortalaması 62.81±15.80 dir. Sosyal destek aile alt ölçeği puan ortalaması 22.97±5.78, arkadaş alt ölçeği puan ortalaması 20.43± 6.43 ve özel insan alt ölçeği puan ortalaması ise 19.13±8.54 dür. Sonuçlar, Arkar ve ark sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Arkar 2004). Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre; Öğrencinin yaşı, bölümü, sınıfı, öğrencinin kendini tanımladığı özelliği ile sosyal destek puanı ve sosyal destek alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet ile sosyal destek aile alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, Mahon ve ark. adölesanların gelişimsel dönemlerine göre sosyal destek, ve yalnızlık arasındaki farklılığı belirlemek için yaptıkları çalışmada 390

9 Öğrencilerde Yalnızlık (1994), kızların erkeklere göre algılanan sosyal desstek puanlarının daha yüksek olduğunu ancak cinsiyetler arasında farklılığın olmadığını belirtmişlerdir (Mahon 1994). Hays ve Oxley in yaptıkları bir çalışmada, kızların arkadaşları ile daha fazla görüştükleri ve erkeklere oranla, daha çok duygusal ve bilişsel destek aldıklarını saptamıştır (Banaz 1992). Medeni durum ile sosyal destek alt ölçeği arasında yapılan istatistiksel analizde anlamlılık bulunmuştur (F= 4.744, p=0.030). Sosyal destek, özel insan ve arkadaş alt ölçeği puanlarıyla annenin sağ olma durumunun ilişkili olmadığı, yalnızca sosyal destek aile alt ölçeği puan toplamı ile anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=16.116, p=0.000). Ancak, sosyal destek puanı ve sosyal destek alt ölçek puanları a toplamı ile babanın yaşama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Ana-baba tutumları ile sosyal destek puanı, aile sosyal destek alt ölçeği ortalaması arasında anlamlı sonuç bulunmuştur (F=2,682, p=0.032; F=10.647, p=0.000). Öğrencinin karşılaştığı sorunlarla baş etme yöntemleri ile sosyal destek puanı ve sosyal destek alt ölçek puanlarıyla arasında anlamlı (Sosyal destek için; F=4.005, p=0.002, arkadaş alt ölçeği için; F=2.947, p=0.013, aile alt ölçeği; F=2.637, p=0.024, özel insan alt ölçeği; F=2.796, p=0.018) bir ilişki bulunmuştur. Tablo 4: Yalnızlık ve Sosyal destek, sosyal destek alt ölçek puan ortalamaları arasında ilişkinin dağılımı Sosyal destek puan ortalaması Yalnızlık -,638 Sosyal destek puan ortalaması Aile alt ölçeği puan ortalaması Arkadaş alt ölçeği puan ortalaması Sosyal Destek alt ölçekleri Aile alt ölçeği puan Arkadaş alt ölçeği ortalaması puan ortalaması -,378 -,542,577,757,239 Özel alt ölçeği puan ortalaması -,467,810,226,488 Tablo 4 de görüldüğü gibi öğrencilerin aldıkları yalnızlık puan ortalaması ile sosyal destek ve sosyal destek alt ölçek puan ortalamaları arasında negatif bir ilişki vardır. Ginter ve ark. İsrailli adölesanlarda yalnızlık, algılanan sosyal destek ve anksiyeteyi belirlemek için yaptıkları çalışmada (1996), yalnızlık ile sosyal destek ve anksiyete skorları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yalnızım diyen ve yalnız olmadığını ifade eden iki grup arasında sosyal destek yalnızlık ve anksiyete arasında 391

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) fark saptanmıştır (Ginter 1996). Arkar ve ark. çalışmasında da (2004) yalnızlık ile sosyal destek aile, arkadaş ve özel insan arasındaki ilişkinin negatif olduğu belirtilmiştir Arkar 2004). Ancak, sosyal destek puan ortalaması ile sosyal destek alt ölçek puan ortalaması arasında pozitif bir ilişki görülmektedir SONUÇLAR VE ÖNERİLER Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu gençlik yaş döneminde olup, ailelerinin kendilerine olan tutumları ilgili ve sevecendir. Öğrenciler, kendilerini girişkenaktif olarak tanımlamışlar, % 81.4 ünün aldıkları eğitimden memnun olmadığı, sorunlarını en çok arkadaşları ile konuştuklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yalnızlık puanlarının düşük olduğu, sosyal destek puan ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda; Öğrencilerin araştırıcı yönlerinin geliştirilmesi, girişken-aktif olmalarının desteklenmesi, Sosyal desteklerin, sevgi, şefkat, benlik saygısı, bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimleri karşılayarak fizik ve ruhsal sağlığı olumlu etkilediği düşünüldüğünde öğrencilerin benlik saygılarının ölçülmesi, Üniversitelerin ve bölümlerin liselerde tanıtımının yapılması sağlanarak öğrencilerin bölümlerine isteyerek gelmelerini için çalışmaların yapılması, Öğrencilerin sosyal aktivitelere motive edilmesi, araç-gereç, alt yapı olanaklarının geliştirilmesi, uygun eğitim ortamının sağlanması, önerilebilir. 51. Üniversite ortamı içinde sosyal desteklerinin daha da geliştirilmeye çalışılması KAYNAKLAR Alkan S., Sezgin A (1998). Yetişkin hastalarda yalnızlık, C.Ü. H.Y.O Dergisi, 2(1), 43- Arkar H, Sarı Ö, Fidaner H (2004), Relationships between quality of life, perceived social support, social network and loneliness in a Turkish sample Yeni Symposıum 42(1): Banaz M. (1992). Lise öğrencilerinde sosyal destek kaynakları ve stres ile ruh sağlığı arasındaki ilişki, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Yanbastı G), İzmir. Bilen M., Sağlıklı İnsan İlişkileri, Ailede Toplumda Kurumlarda, 2. Baskı, H.Ü. Eğitim Fak., Cohen S, Wills TA (1985), Stress,social support and the buffering hypothesis, Psychol Bull, 98:

11 Öğrencilerde Yalnızlık Conk Z.,Genç G.,Bolışık B (1990). E.Ü. H.Y.O. Öğrencilerinin Meslek ve Sağlık Sorunlarının İncelenmesi, E.Ü.H.Y.O. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, Demir A (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği, Psikoloji Dergisi, 7(23), Durmuş B (2000). Hemşirelik Öğrencilerinde Liderlik Tavrını Nasıl Geliştirebiliriz, İ.Ü. Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000 li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Ege E, Zincir H., Timur S (2000). Malatya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sorunları ve Mesleki Beklentileri, İ.Ü. Malatya S.Y.O 20002li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Eker D., Arkar H (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği nin Faktör Yapısı, Geçerlilik ve Güvenirliği, Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), Ekinci H., Ekinci S. (2003). İşletmelerde örgütsel stres yönetim stratejisi olarak sosyal desteğin rolüne ilişkin görgül bir çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:27, No:1, Fadıloğlu Ç., Yürekli A.,Yılmaz D (1990). Sosyal Ağın Öğrencilerin Duygu ve Yaşantılarına Etkisi, E.Ü. H.Y.O II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, Ginter EJ, Lufi D, Dwinell PL (1996), Loneliness, perceived social support and anxiety among Israeli adolescents, Psychol Rep. Aug;79(1): Karadağ N., Türker S.,Erkenci Y (2000). Balıkesir Üniversitesi SYO Öğrencilerinin Mesleği Seçme Nedenleri Ebelik ve Sağlık Memurluğu Mesleğine Bakış Açıları, İÜ Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000 li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitim Geleceği Sempozyumu, Karadeniz G (1997). Gençlik Sorunları, Çınar Hemşire Dergisi, (3): Mahon NE, Yarcheski A, Yarcheski TJ (1994), Differences in social support and loneliness in adolescents according to developmental stage and gender, Public Health Nurs, Oct;11(5): Öz F (2004), Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş.Ankara, sy: Özgür G (1993). Sosyal destek ve sağlık, Türk Hemşireler Dergisi, 43(2): Seginer R, Lilach E (2004), How adolescents constructs their future: the effect of loneliness on future orientation, Journal of Adolescence, 27(6), December, Sorias O (1988a). Sosyal Destek Kavramı, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (1): Sorias O (1988b). Sosyal Destek ve Ruh Sağlığı, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (1):

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) Starch EA, Masia-Warner C (2004), The relationship of peer victimization to social anxiety and loneliness in adolescent females, Journal of Adolescence, 27(3), June, Şahin D (1999). Sosyal Destek ve Sağlık, Sağlık Psikolojisi, Türk Psikoloji Derneği, Yayınları, Rahman S., Öztürk H., Nazik F. (2000). Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulama Alanlarındaki Uygulama Durumlarının Değerlendirilmesi, İ.Ü. Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000 li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitim Geleceği Sempozyumu, , (www.egm.gov.tr/apk/dergi) Polis Dergisi, 36. sayı. Yüksel G (2002). Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:22, sayı:3, sy:

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support 17 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler(*) Serap ÜNSAR** Seda KURT SADIRLI** Melike DEMĐR*** Refiye ZAFER**** Özgül EROL** Özet Giriş: Sosyal destek fiziksel ve psikolojik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi*

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Emel Yılmaz, Ela Yılmaz, Fatoş Karaca Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa Amaç: Araştırma, Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İlknur KAHRİMAN* Kabul Tarihi:26.08.2005

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İlknur KAHRİMAN * GİRİŞ

İlknur KAHRİMAN * GİRİŞ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İlknur KAHRİMAN * ÖZET Tanımlayıcı nitelikte olan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 2: 86-92 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* Investigation

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

Ergenlerin Büyük Ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Ergenlerin Büyük Ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 1 Ergenlerin Büyük Ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ÖZET Doç. Dr. Oya HAZER* Bu Araştırma, Ankara ilinin Keçiören ilçesi Hasköy ve Subayevleri semtindeki Sağlık Ocağı Bölgesinde

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* Mehtap TAN** Özlem ŞENTÜRK*** Kabul Tarihi:9.11.2005 ÖZET Araştırma, üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerini saptamak amacıyla

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1279 Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi The relation between submissive behaviors

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Filiz ÜNAL TOPRAK Doç. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Gebe Ergenlerin Kendilik Algıları Gebe ergenlerin puan ortalaması, diğer ergenlere göre daha yüksek tespit edilmiş!

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Ankara Üniversitesi haticebakkaloğlu@gmail.com

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı