Toplantı : YILI Karayolları G. Md. Bütçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7. 1968 YILI Karayolları G. Md. Bütçe"

Transkript

1 Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATSU S. Sayısı: 968 YILI Karaylları G. Md. Bütçe

2

3 Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı Karma Kmisynu rapru (/48) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayt : 7-68/7704 0, il MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla tarihinde kararlaştırılan «Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütç sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Demi Başbakan Karaylları G. M& Bütçesi (& Sayisi : 066)

4 4 GEREKÇE (A/l) Cari harcamalar Bölüm Madde Aylıklar: 559, 687, 07, 08 ve 667 sayılı kanunlara göre; Merkez t Kanuni kadr «L» cetveli 2 9' % 5 karşılığı..: İller Kasama kadr «L» cetveli % 5 karşılığı ıl lira tasarruftan sağlanacaktır sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 89 sayılı Kanunla Ödenecek yardımlar karşılığı teklif edilmiştir Hizmetliler ücreti : Karaylları CL Mf ÛBütşesi ; ÇS«Sayısı : 056)

5 Merkez : tiler : 967 cd» cefcvbii 967 «D» cetveli 5 Aylık Yıllığı Aded Û Müktesep haklara göre hesabedilen % 5 ler ı, İ Geçici hizmetliler ücreti : Aded Yıllık tutarı 'Merkez : ibarem içi Barem dışı İller : Barem içi Barem dışı % 5 ler karşılığı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

6 6 Bölüm Madde 2.27 Devlet ylları bakımı teknik persnel ücreti : tmakina, trafik, yl, asfalt ve köprü (bakımı hizmetlerinde çalışan teknik persnelin ücretlerini tir il ve köy ylları bakımı teknik persnel ücreti : İl ve köy yllarında bakım ve idame işlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak İşçi ücretleri : İşçilerin yevmiye ve tplu sözleşmeye göre verilmesi lâzımgelen ödenekleri karşılamak üzere tekli 2.0 Çcuk zammı : 656 sayılı Kanuna tabi memurların çcuk zamlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Dğum yardımı : imerkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi hizmetlilerin çcuğu laca miştir. 2.0 ölüm yardımı : 656 sayılı Kanuna tabi memulların ölüm yardımlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Tedavi gideri : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 75 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Bakanla ve 6/24 sayılı Kararı ile yürürlüğe knulan tedavi masrafları yönetmeliğine göre yapılacak ssy lif edilmiştir Yakacak zammı : Maaşlı memurlarla avukatların yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir Emekli keseneği karşılıkları : 544 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin A ve B fıkraüan ile 726 sayılı Kanunun 7 nci maddesi g ödenecek emkli kesenekleri karşılığı larak»2.0 aylıklar Hizmetliler ücreti ,00 X % 6,5 = lira ise de geçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde tutularak 4 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

7 7 Bölüm Madde 2.80 Ssyal Sigrtalar kurumlan kesenek ve prim karşılıktan : Geçici hizmetliler, Devlet ylları bakımı teknik persnel, il ve köy yllan bakımı teknik nek ve prim karşılığı larak teklif edilmiştir Kasa tazminatı : 799 sayılı Kanuna göre verilmekte lan kasa tazminatı fiilî ödemelere göre hesabedilmiş 2.60 Yabancı dil ikramiyesi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil ödeneği : 5027 ve 727 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken Genel Müdürlük temsil ödeneğini k 2.8 Sürekli görev ylluklan : Bölgeler iıdari ve meslekî persnel ihtiyacı henüz karşılanamamıştır. Buralara sağlana fölgelerarası nakli zaruri lacak persnel daimî ylluğu için lira teklif edilmiştir. 2.8 Geçici görev ylluğu : Bölge avukatlarının dâvaları takiıbetmek üzere dâva mahalline, ayniyat ve ambar memu Murakabe Kurulu persnelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari elemanların as tetkikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev ylluğu : Amerika ve Avrupa memleketlerinde yl mevzuundaki teknik gelişmeleri tetkik etmek ve i diyle. C. G. D. ve A. I. D. yardımlarından, Zemin stabilizasynu, heyelanlar, asfalt betnu, ilkel gerilmeli betn yl makinaları ve timize gelmesi muhtemel lan ecnebi mütehassısların yurt içi ylluklarını karşılamak ü 0 00 lira teklif edilmiştir Ylluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi üzerinde seyyar larak rilecek tazminaltlar karşılığı larak teklif edilmiştir Yl ve inakina bakımı geçici görev ylluğu : Bakım işlerinde çalışan yl ve makina teknik ve sanat sınıfı persnelinin bakım faal melerinde verilecek ylluklarını karşılamak için teklif edilmiştir. 966 yılı Martında yürürlüğe giren 2 nci tplu iş sözleşmesi gereğince işçilerin yevmiyeleri Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

8 Slüm Madde S de etki yaptığı gibi yine, tplu sözleşme icabı, hikmetlerin genellikle arazi üzerinde lan b (halde hizmet görülmesi hallinde yere namedilmeyip geçici görevli addedilmesi dlayısiyle artan ;.:-:ı ^ karşıl'arnıa'k zarureti vardır Kurs ylluğu : 968 malî yılında merkez ve bölge teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların ylluk ve y lif edilmişir Tedavi ylluğu : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 75 sayılı Kanun 'gereğince çıkarılmış bulu hükümleri uyarınca tedavi için bulundukları yenlerden sağlık müessese ve merkezlerine gönd aninî larak teklif edilmiştir. f 2.85 Yurt dışı geçici görev ylluğu : Tekniğin sn gelişmelerini en ileri memle'ketlerde görüp tetkik: etmek maksadiyle dış m tirak edeceklerin ylluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Yurt dışı staj ve öğrenim ylft ğn : Yllukları kararnamedeki miktarlar üzerinden tesbilt edilerek teklif edilmiştir Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu : 968 malî yılında prgram gereğince iştiraik edilecek kngre ve knferanslara iştirak ede üzere teklif edilmiştir Kırtasiye alımları ve giderleri,: 968 malî yılında Malzeme fisimden alınması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzer Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Baskı için temin edilecek kâğıt ve bastırılacak idari frmların masraflarını karşılamalk Döşeme ve demirbaş almları ve giderleri : Merkez, bölge ve grup şefliğinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için teklif edilmiştir Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük merkez teşkilâtı iü'e bölgler ve grup şeflikleri yayın alınlarını karşılamak üz Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

9 Dölüm Makide Yakacak alımları ve giderleri : 968 malî yılı merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak knulmuştur. Cinsi Miktarı Birimi Fiyatı Kk kömürü Linyit (Sama) Maden kömürü dun Linyit T. B. 8/50 Nakliye masrafları Tn!» >»» Hizmetli giyim alımlar ve giderleri : Giyilin eşyası verilmesi gereken persnelin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Diğer alımlar ve giderleri : maddelerindeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden (karşıla Su giderleri : Teşkilâtın içme suyu ve şehir sulan ihtiyacı için teklif edilmiştir Temizlik giderleri : Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir Aydınlatma giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve makina ikmal grup şeflikleri aydınlatması ile ilgili ihtiyacı karşıla Diğer yönetim giderleri : maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karşılan Psta, - Telgraf giderleri : Merkez ve bölgeler ile makina İkmal grup şefliklerinin psta ve telgraf giderleri karşılı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

10 0 Bölüm Madde Telefn giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler, makina ikmal grup şeflikleri telefn giderlerini karşılamak üzere Kira bedeli : Genel Müdürlük teşkilâtı ile bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapı teklif edilmiştir Yangından krunma giderleri : Yangından kruruma giderleri larak teklif edilmiştir Mahkeme harçları ve giderleri : Dâvaların takıp ve intacı için lüzumlu harç, resim, vergi, halkem ve bilirkişi ücretleri, ilâm letilen giderleri ile 4 sayılı Kanun gereğince ödenecek vekâlet ücretleri için teklif edilmiştir sayılı Kanunun ncü maddesinin gsrektirdiği giderler Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler: Maddenin muhafazasi için lira teklif edilmiştir Kurs giderleri: 968 malî yılında ım'erkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kursların giderleri karşılığı larak ' Burs giderleri: Genel müdürlüğümüz adına Teknik Üniversite ve teknik.kullarda halen 60 öğrenci mevcuttur. yılda 50 lira da tedavi masrafı lmak üzere 250 X 2 = = 050 lira öğrencinin yıllık masrafı 60 öğrencinin 050 X 60 = liraya ihtiyaç vardır Dış ülkelerde kutulan öğrenci giderleri:., Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif edilm Staj ve öğrenim giderleri: 4489 sayılı Kanuna göre 2 persnel Amerika'ya, 2 persnel de Almanya'ya gönderilecektir. B tahmin edilmiştir. Bu duruma göre (% 5 zamlı 540 lira) Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

11 II Bölüm Madde Amerika'ya güdecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 688, = 48,88 X 2 = 2 297,76 Maaş döviz karşılığı farkı : 2 297,76 X 2 = 27 57,2, Ek ödenek 2 defa 482,06 X 4 == 928,24 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim ımasrafı 2 000, X 2 = 4 000, 5 50,6 Almanya'ya gidecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 25, = 7,04 X 2 = 426,08 Maaş döviz karşılığı farkı : 426,08 X2 = 7 2,96 Ek ödenek 2 defa 7,4 X 4 = 49,64 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim masrafı X ,60 Amerika için 5 50,6 + Almanya için 24 62,60 = 59 96,96 lira, 4 98 lira nksanı ile İç fuar ve sergiler giderleri: 968 yılında Genel Müdürlükçe iştirak edilecek fuar ve sergilerin giderleri karşılığı larak 6.90 Prpaganda ve tanıtma giderleri: Karaylları faaliyetlerini tanıtmak üzere yapılacak prpaganlda giderleri ile yl çalışmalar tibedileeek gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Uluslararası yurt içi tplantıları giderleri: Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil giderleri: Genel Müdürlüğün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığ Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

12 II Blüm Madde Bakım re malzeme giderleri: Yl 'bakımı Bitümlü kaplama bakımı Köpıtü bakımı Trafik Yönetim giderleri : Yl bakımı Köprü bakımı Trafik lira nksanı ile lira teklif edilmiştir Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yl ve köprü ânzalannın giderilmesi: önceden kestirilmesi mümkün lmıyan âdetler dlayısiyle husule gelecek yl ve köprü arızaların Çeşitli giderler: Trafik, yl bakumı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderleri karşılığı larak tekli 6.85 Makina ve teçhizat narımı ve satmalımı: Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir Makina ve teçhizat yedek parça ikmali: Atelye sarf malzemesi, yedek parça ve atelye müşterek malzemesini kaırşılamak üzea*e teklif ed 6.85 Bakım ve malzeme giderleri: Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Yönetim giderleri: Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Çeşitli giderler: Genel Müdürlüğümüz emrinde bulunan ve demirylları üzerinde çalışan 0 aded asfalt vagnun yapılan tamir ve (bakım masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

13 Blüm Madde 6.86 Bakım ve idame giderleri ( ylları) Karaylları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir: Karayllarına devredilmiş bulunan il yllarının ve köprülerinin (bakîmi ve idatıe giderlerini k Bakım idame giderleri (köy ylları dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit ediiîr: Bakım ve idame giderlerini kanlamak üzere teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : (A/2) Yatırım Harcamaları Malzeme işçilik Yönetimi Çeşitli Gider Araştırma Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Maliye Elektrnik hesap makinalan Karaylları Cr. Md. Bütçesi TSİ Sayısı : İ056f

14 4 Bölüm Madde Teknik persnel ücretleri,: Araştırma, _ fc Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Elektrnik hesap makinalan Maliyet ab Teknik persnel geçici görev yllukları : Devlet ylu etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu için teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : îl ylları etüt ve prje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere lira teklif edilmiştir Teknik persnel giderleri : İl yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere lira teklif e Teknik persnel geçici görev yllukları : Karaylları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il ylları etüt ve prje hizmetleri geçici göre miştir Etüt ve prje giderleri : Malzeme giderleri rr - İşçi ücretleri Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Ma. Bütçesi. (S, Sayısı : 056)

15 Bölüm Madde Yl, köprü tesis yapımı ve büyük narım giderleri İşçilik Yapı ve giderleri malzem Kira Kntrllük ve müşavirlik Yön idare binaları Tamirhane, dep anbar, atölye Yl yapımı 75 G Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü yl kapla. 9 9G 000 Köprü narımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Tesis narımı " G Teknik raersnel ücretleri : İdare binaları Tamirhane, dep, anbar ve atölyeler Yl yapımı Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü kaplama yapımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Köprü narımı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

16 6 Bölüm Madde Teknik persnel geçici görev ylukları : Devlet ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan teknik persnelin geçici görev ylukları için t Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri : İşçilik Kntrllük giderleri ve ve Yapı malzeme Kira müşavirlik Yöneti Yl yapımı Yl narımı Asfalt yapımı Köprü narımı Köprü yapımı Teknik persnel ücretleri : Yl yapımı Yl narımı Köprü yapımı Köprü narımı , f Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları yapı ve narım hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları &. McV Bütçesi (S. Sayısı : 056)

17 Bölüm Madde Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri Malzeme İşçilik Çeşitli giderler Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılama Köy ylalrı yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakdî larak Köy işleri Bakanlığınca tesbit edilir Köy ylları yapımına Köy İşleri Bakanının nayı ile dağıtılmak üzere teklif edilmiştir Yapı, tesis ve büyük narım giderleri : Turistik ylların yapı, tesis ve büyük narım giderleri için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin ücretlerini karşılamak için teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilm Makina, teçhizat alımları ve büyük narımlar : Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları Atölye, tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri Yedek parça giderleri u miktardan liralık kısmı prje keredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın den harcanmaz Teknik persnel ücretleri : Makina servisi teknik persnelinin ücretleri karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

18 Bölüm Madde S~ Teknik persnel geçici görer ylukları : Makina hizmetleri teknik persnel geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir 2.56 Makina ve teçhizat alımları ve büyük narımları : Yedek parça ikmali için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : ylları hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiş Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları makina hizmetleri geçici görev ylluğu larak, teklif edilmiştir Makina teçhizat alımları ve büyük narımları : Prje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilen (Nakden harcanmaz) Yedek parça alımı Takım, tezgâh avadanlık İşçilik giderleri Teknik persnel ücreti : Köy yllan makina hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyeleri karşılığı larak teklif Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları makina hizmetlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılamak üzere Kamulaştırma ve satmalma bedeli : Devlet ve il ylları kamulaştırması için teklif edilmiştir. (A/) Sermaye teşkili ve transferler sayılı Kanunun ncü maddesine göre Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidat ; Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

19 Bölüm Madde Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz aşağıda isimleri yazılı kurum ve derneklere 968 malî yılında hizalarınd mesi için teklif edilmiştir. Kurum ve derneğin adı Beynelmilel Köprü ve Şseler Birliği Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği Rılem - Beynelmilel Lâ'bratuvarlar ibrliği Highway Research Bard Highway Research Bard Türkiye Köprü inşaat Cemiyeti Beynelmilel Yllar Kngresi Daimî Birliği Avrupa Betn Kmitesi Amerikan Betn Enstitüsü Milletlerarası Jeljik Bilimler Birliği İngiliz Kraliyet Kırtasiye Bürsu Muhtelif - muhtemel ödemeler % ek karşılıklar : Aylıklar Hizmetliler ücreti Döviz 75 SW 40 $ 84 SW 00 $ 00 $.250 NP 400 SW 65 $ 50 $ 4 $ Tutarı Tl. 55, 6,80 7,75 904,50 904, ,8 587,9.62 6,2 268, , X % = lira teklif edilmiştir Emekli ikramiyesi: Emekliye 'aynl'acakları muhtemel lanların emekli işlemlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Sandık yönetim giderleri : Sandık yönetim giderleri larak 968 yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere teklif edilm Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

20 Bölüm Madde 20 Diğer ödemeler : 55 ten eksik yaş farkları ve ölüm tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. Sigrtaya ödenecek genel yönetim primi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir. Mahdut mesuliyetti Karaylları Kredi ve istihlak Kperatifi memur ve hizmetlilerin öğle y Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının îyazıları<na igıöre Ankara in erk ekindeki memurların 'öğl miştir. Ödeneğin hesabı : Genel Müdürlüğün merkezde çalışan maaşlı memurları H6 aded» «D» cetveli» 404»» «E» cetveli»' 4» Bunların % 00 inin tajbildtıtan istifa!de edebileceğinden 5'99 X % G -= 59 «senenin 05 gününden haifta ve (genel tatil igünleri yekûnu.5 göin çıkarılırsa G5 5 == Günde 00 kuruş yardım yapılacağına göre; 20 X i5)9 X:Ü0 = lira «derse de lir miştir Geçen yıl brçlan : ıbu madde ödeneği her yıl.burçları tasfiye etmek için aktarma yliyle ödenek temin etmek için de lira teklif edilmiştir ilâma bağlı brçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarınım mahkemelere intikali da Ibrcun (karşılık tertibinin bulunmama'sı Ihalleri karşıismlda.brcun (bu maddeden ödenmes istikraz ödemeleri (Knslide brç) "VVeSitingıhuıse firmasına ve Alman Mühimmat 'kredisine ödenmek süzere teklif edilmiştir Geliverilecek paralar : Muthase'bei Umumiye Kanununun 48 ive 74 ıncü maddelerine 'göre geri verilecek paraların öd 599 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 066)

21 Bölüm Madde Müteahhit bn brçları :.'07 sajyılı Kanuna ıgıöre çıkarılan iç ive dış Ibnlar karşılığı için teklif edilmiştir Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : Maddeyi muhafaza için lira teklif 'edilmiştir, sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı imaiddeyi mulhaifaıza için. lira teklif edilmiştir. GELİR GEREKÇESİ. Karaylları Genel (Müdürlüğü.kendi kaynaklarından temin edeceği tgelir karşılığı larak 62.0 nen sine lira, '6İ2.20 nei «Kiralar ve taşınır değerler 'gelirleri» maddesine lira, incii «Taş lira, nei «ımüteahlhitlerden alınacak ^çikme cezalan» maddesine lira, 6.90 ne lira, ncü.«(bağışlar» ımaddesine lira,, neü «Gelir.kaydlunacak: teminat akçeleri» mad ıncü («Hazine yardımı» maddesine lira, 7! ncü «Prje kredisi karşılıklar «569 sayılı Kanunun 20 nei maddesi ıgereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine lira 7 kit» maddesine lira teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

22 22 Rapr Karma Bütçe ve Plân Kmisynu Başkanlığına Karay lları Genel (Müdürlüğünün 966 malî yılı bütçesiyle yaptığı ve 967 imalî yılı bütçe tasarısına göre sanmaktayız. BÎRÎNCt KISIM KARAYLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ : Karaylları Genel Müdürlüğü tarihinde yürürlüğe giren 559 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ancak, teşkilâtın gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, mevcut kanunu tadil eden bir Teşkilât Kan edilmiştir. Bu tasarının biran önce kanunlaşması Karaylları Genel Müdürlüğünün daha verimli bir şekilde çalışmasını Teşkilât : Merkez Teşkilâtı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği, Muh lu, Müşavirler ile 7 Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına bağlı 7 Fen Heyeti Müdürlü ayrıca bir Merkez Ate]j/esinden ibarettir. Taşra Teşkilâtı : 7 Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine bağlı 04 Şube ve 2 Makina ve İkmal Grup 559 sayılı Kanuna göre, Karaylları, Devlet ylları, il ylları ve köy ylları lmak üzere üç sınıfa ayrılmış Devlet Ylları : Önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyn, iskele, liman ve alanlarını bir yllardır. il Ylları : Şehir, kasaba, ilçe ve bucaık merkezlerini birbirine ve il merkezine ve kmşu ildeki yakın ilçe kın demirylu istasynlarına, limanara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer (yerlere bağlıy Köy Ylları : Devlet ve il ylları ağlarına girmiyen diğer bütün yllar köy ylu sayılır. Köy Ylları halen Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yl, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünce tedvir edilm önemli Turistik mahalleri mevcut yllara bağlıyan kılçık yllar da, bedelleri turizm sektöründen alınarak narılmakta ve bakılmaktadır. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

23 2 Esas görevler : Devlet ve il yllarında; a) Eknmik ve teknik etütler yaparak yl ağlarını tesbit etmek ve öncelik sıralarına göre prgramla b) Bu yllar üzerindeki köprüleri inşa ve ıslah etmek, narmak ve devamlı bakım altında bulundurm c) Yl ağlarının yapnn, narım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit etmek, d) Yl ağlarının etüt ve prjelerini yapmak, e) Ylların emniyetle kullanıması ve krunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek yürütmek ve trafik İKİNCİ KISIM DEVLET YLLARI Karaylları ağının esasını teşkil eden devletylları, Bakanlar Kurulunun tarih ve 6/204 bit edilmiştir. 967 takvim yılı snu itibariyle, devlet ylları ağının ancak 000 Km si her havada açık yl vasfını ta ylları uzunluğunun yıllara göre durumu Tabl de gösterilmiştir. Burada görüldüğü üzere, halen 4 08 Km devlet ylu her havada açık yl değildir. Bunun 700 Km sin 5 Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği gibi, karaylları eknmik şartlara, turizme, trafik haemma ve gemetrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve narılmaktadır. Devlet ylları ağının tamamının her ımak'tadıı* Km lik devlet ylunun 6 75 Km si «anaistikarnetler» larak adlandırılmış lup, ssyal ve e yesinde tplamıştır. Bu ağ 20 yıllık trafik prjeksiynuna göre sınıflandırılmış ve yapılan varyantlarla fiilen 59 Km yl I. nci sınıf, Km yl II. nci sınıf, Km yl III ncü sınıf ve 654 Km yl IV ncü sını durumu ve ağa giren her ylun kendi sınıfının standartlarına getirilmesi halinde ımaliyetin ne lacağı te için,5 «milyar TL, asfaltlama için,6 ;mil yar Tl., prje ve kntrl giderleri için 750 milyn Tl., kamulaştırma yar 200 milyn Tl. lık bir malî prte rtaya çıkmıştır. Anaistikameıt yldan dışında kalan 8 2 Km yl için 6,5 milyar Tl. İrk bir masraf hesaplanmıştır. Bu gerekli ödenek 2,7 milyar Tl. lmaktadır. istanbul Geçişi ve Bğaz köprüsü, istanbul - Ankara - İskenderun ekspres ylu gibi özel yllar ve büyü şehiriçi geçişleri bu hesabın dışında bırakılmıştır. Devlet yllarının yl standartlarına göre durumu ve gemetrik standart bakımından sınıflandırılmaları Tabl 2, ve 4 te gösterilmiş bulunmaktadır. Karaylları G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 056)

24 24 İL YLLAEI Karaylu ulaştırma sisteminin ana damarlarını teşkil eden devlet yllarının il ylları ile ve il yllarının köy yl tarih ve 6/204 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile devlet ylu ağının 5 08 Km larak nayl Km larak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 495 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş lan Köy İşleri Bakanlığına bağlanan kuruluş ve üniteler hakkın sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 nei maddesine göre, Köy Ylları Kuruluşu adı geçen bakanlığa devredilmiştir rapru sn kısma eklenmiştir Km. lik yl ağı üzerinde Karaylları Genel Müdürlüğünce çalışılmaktadır. ÜÇÜNCÜ KISIM YATIRIMLAR 96:8 yılı içlin ayrılmış lam. Devlet ylları yıatarumı 2. İl ylları yatırımı. Turistik yllar 4. Köy yları (yatırımı Tplam Tl, lnk ylatırım sas iıtibaniyle aşağıdaki! dört bölüıme ayrılmıştır Tl. (Bütçede ıhareaıniaımiaz kaydı le yer alan prje fcredm k Tl Tl TL (bütçede (hareanaımiaz kaydı dle yer alan prje ıkradisi ik Tl. 967 yılı tatbikatı ve 968 bütçe tasarısı : Genel Müdürlüğün kuruluş yılından bu yıla kadar aldığı bütçe ödeneği Karaylları bütçesinin genel bütçeye ranları tabl 6 dadır. Tabl 6 da görüleceği üzere, Karaylları Genel Müdürlüğü bütçesinin % 7,0 a düşmektedir. Aynı ran 967 yılında % 6,8 idi. Devlet, il ve köy ylları için ayrı ay genel bütçeye nazaran sn 5 yıllık 967 yılı harcama durumu tabl 8 de ve yapılan işlerin özeti tabl 9 da tplanmıştır. 968 yılı yatırımlarının bütçeye göre değıtım şekli tabl 0 da işlerin cinsine göre dağıtım tabl de gösetr 7 numaralı tablnun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, millî gelirdeki karaylu yapının artış seyrine bütçedeki payının da artmakta lması icabederdi. Halbuki, 957 den 966 ya kadar millî gelirdeki karayllar halde yine aynı yıllarda karayllarına yapılan harcamaların millî bütçeye ranı %,4 ten % 7,7 ye düşmekted Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

25 25 DEVLET YLLARI Etüt ve prje : Plânlama, etüt ve prje işleri, 968 yılı için bu masrafları karşılamak üzere Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktarın pılacak etüt ve prjelerin ödeneğidir. 0 müyn lirası da 2 nci Beş Yıllık Plân döneminde yapılması düşünülen ları dle İstanbul - İzmir ve Pzantı - Adana etüt ve prjelerinin yabancı firmalara yapılacak ödemelerinin 9 Kamulaştrıma ve Satmalmalar : 967 malî yılında kamulaştırma işleni için Tl. ayrılmıştır. Bu ödenek, Devlet ylları ve karay mulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. Genel Müdürlüğün 967 yılından intikal eden brçlarla birlikte ler ve şehir geçişleri, bilhassa İstanbul Bğaz köprüsü çevre yllarında kamulaştırılması gereken taşınmaz m Tl. kamulaştırma ödeneğine ihtiyaç vardır. 968 yılı için knulabilen ödenek Tl. lmuştur. Bu ödenekle yalnız İstanbul çevre yllarının ları dahi yapılamamaktadır. Devam eden işleri yürütebilmek ve yeni işlere başlıyabilmek için en az 70 milyn vardır. Bu ödenekle ancak devam eden dşlerin yürütülmesi mümkün labilecektir. Dlayısiyle, İstanbul çevre yllar ken kamulaştırma işlerine ve diğer yeni yatırımların kamulaştırmalarına başlanamıyacak, snuç larak yatırım Yl yapımı : Karaylları Genel Müdürlüğü yl ve ylla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet, bir kısmını da ihale sureti Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda mürracaat edilmektedir :. Ssyal, eknmik, turistik ve askerî sebsplerden dlayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetle 2. < Sadece geçit sağlanması.gayesi güden çalışmalarda,. Metraj ve keşfi tam larak yapılamıyan ıslâh ve narım faaliyetlerinde, 4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle y'llarda meydana gelen hasarların giderilmesinde, 5. Mütaahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalarda, 6. Makinalı mütaalhlhit cezlbetaıiyen küçük, perakende işlerde, 7. Mütaahhit ad ve hesalbma yaptırılacak işlerde ikinci bir müta'ahhiit bulunamadığı hallerde, 8. Asfalt kaplama, yap um ve yenileme işlerinde, 9. Nrmal bakım ve kâr mücadelesi faaliyetlerinde, 0. Mevcut persnel ve makina ile listenilen süre içerisinde yapılması mümkün lan işlerde. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

26 26 Bu gibi işler dışındaki yapım ve narım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. Genel larak iğlerin hep bîl lmadığı anlaşılmaktadır. özet larak; Karaylları Genel Müdürlüğü çalışmalarında işin özelliklerine göre bir yl tekibetmekte ve yuka larını emanet, geri kalan durumlarda da ihale suretiyle yapmaktadır. a) ihaleli işler : 967 yılında lira harcanarak tplam uzunluğu 584 Km. lan 8 aded işte çalışılmış, 92 Km. altya önceki yıllarda üzerinde çalışılan bir kısım kesimler de tamamlanarak 49 Km. yl trafiğe açılmıştır. 967 yılınd kunkıran varyantı, Aşkale - Ilıca, Kütahya ayrımı - Bzüyük ve Milas - Bdrum ylları malî yıl snlarında ihale 967 yılında yapılan ihaleli çalışmalar snunda Yalva - İzmit arasının Yalva - Gölcük kesimi, Tireblu - ca - Düzce, Alaplı - Ereğli yllarının /4 nisbetindeki kısmı, 6 Km. uzunluktaki Knya - Aksaray ylunun üs rende ylunun üstyapısının 50 Km. si tamamlanarak trafiğe açılmış bulunmaktadır. Samsun - Hpa sahil ylun sında 967 yılı başına kadar kesik kalmış Rize - Çayeli, Akdeşen - ısümle kesimleri taahhüde bağlanmış ve 970 malara başlanmış bulunmaktadır. 968 yılında ihaleli yl yapım işleri için Tl. ayrılmış lup bu ödenekle tplam uzunluğu 547 Km edilecektir. Taahhüt işlerinde 968 yılındaki çalışmalar snunda 09 Km altyapı, 49 Km. üstyapı tamamlanmış da trafiğe açılmamış kesimlerle birlikte tplam larak 59 Km. yl memleket hizmetine açılmış lacaktır. Buna ilâve larak tplam uzunluğu 285 Km. lan 9 aded iş, ihalelerini sağlamak amaciyle prgrama knu içerisinde taahhüde bağlanacaktır. Bu ihalelerle, bilhassa Ankara - Znguldak, Ankara - Bursa, Muğla - Fethiy yük zrluklar arz eden Znguldak ylundaki Dmıkhan, Bursa ylundaki Ahi Dağı, Fethiye ylundaki Çiçekçi B caktır. b) Emanet işler : 967 yılında Tl. harcanarak tplam uzunluğu 2 60 Km. lan yl üzerinde 55 aded şantiye h pı, 605 Km. üstyapı işleri tamamlanarak daha önceki yıllarda yapılan kesimlerle birlikte 60 Km. yl trafiğ 9/b) Emanet larak yapılan çalışmalar snunda; Sirkeci - Flrya sahil ylu Yeşilyurt'a ulaştırılmış, Bulgaristan'la turistik önemine binaen inşa edilmesi kararlaştırılan 6 Km lik Babaeski - Kırklareli ylunun ra - İzmir ylunun 50 Km. uzunluktaki Turgutlu - İzmir kesimi tam larak bitirilmiş, 00 Km 4 Km. si hariç asfaltlanmış, Mersin - Adana ylunun Adana girişi 7 Km. si 6 şeritli lara mış Gâvur Dağı'nı bertaraf eden Tprakkale - Bahçe - Kömürler ylunda büyük faaliyet gösterilmiş, köy - Yzgat ve Erzincan - Refahiye kesimleri tamamlanıp trafiğe açılmış, Yzgat - Srgun, Yıldızeli - Sivas a lanmış, Ankara - Samsun ylu asfalt larak bitirilmiş, Samsun - Trabzn arasının 968 yılı snunda a Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Sirküler n: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Knu: Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hakkında Hükümet tarafından yapılan açıklamalar. Özet: 15 Kasım 2010 tarihinde, Devlet Bakanı

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6.

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6. 5 nadolu Üniversitesi 976, 977, 97, 979, 90, 9 ve 9 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı :.6.9 Sayı : ) Kanun No, - Kabul tarihi : 00. 5. 9 ler MDDE. nadolu Üniversitesi 976, 977, 97,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL

HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL 01.01.2008 31.12.2009 tarihleri arasında ki iki tam yılı kapsayan dönemde uygulanmak üzere; Tüzüğümüzün 72. madensi

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ..

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. 04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı