Toplantı : YILI Karayolları G. Md. Bütçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7. 1968 YILI Karayolları G. Md. Bütçe"

Transkript

1 Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATSU S. Sayısı: 968 YILI Karaylları G. Md. Bütçe

2

3 Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı Karma Kmisynu rapru (/48) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayt : 7-68/7704 0, il MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla tarihinde kararlaştırılan «Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütç sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Demi Başbakan Karaylları G. M& Bütçesi (& Sayisi : 066)

4 4 GEREKÇE (A/l) Cari harcamalar Bölüm Madde Aylıklar: 559, 687, 07, 08 ve 667 sayılı kanunlara göre; Merkez t Kanuni kadr «L» cetveli 2 9' % 5 karşılığı..: İller Kasama kadr «L» cetveli % 5 karşılığı ıl lira tasarruftan sağlanacaktır sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 89 sayılı Kanunla Ödenecek yardımlar karşılığı teklif edilmiştir Hizmetliler ücreti : Karaylları CL Mf ÛBütşesi ; ÇS«Sayısı : 056)

5 Merkez : tiler : 967 cd» cefcvbii 967 «D» cetveli 5 Aylık Yıllığı Aded Û Müktesep haklara göre hesabedilen % 5 ler ı, İ Geçici hizmetliler ücreti : Aded Yıllık tutarı 'Merkez : ibarem içi Barem dışı İller : Barem içi Barem dışı % 5 ler karşılığı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

6 6 Bölüm Madde 2.27 Devlet ylları bakımı teknik persnel ücreti : tmakina, trafik, yl, asfalt ve köprü (bakımı hizmetlerinde çalışan teknik persnelin ücretlerini tir il ve köy ylları bakımı teknik persnel ücreti : İl ve köy yllarında bakım ve idame işlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak İşçi ücretleri : İşçilerin yevmiye ve tplu sözleşmeye göre verilmesi lâzımgelen ödenekleri karşılamak üzere tekli 2.0 Çcuk zammı : 656 sayılı Kanuna tabi memurların çcuk zamlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Dğum yardımı : imerkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi hizmetlilerin çcuğu laca miştir. 2.0 ölüm yardımı : 656 sayılı Kanuna tabi memulların ölüm yardımlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Tedavi gideri : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 75 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Bakanla ve 6/24 sayılı Kararı ile yürürlüğe knulan tedavi masrafları yönetmeliğine göre yapılacak ssy lif edilmiştir Yakacak zammı : Maaşlı memurlarla avukatların yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir Emekli keseneği karşılıkları : 544 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin A ve B fıkraüan ile 726 sayılı Kanunun 7 nci maddesi g ödenecek emkli kesenekleri karşılığı larak»2.0 aylıklar Hizmetliler ücreti ,00 X % 6,5 = lira ise de geçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde tutularak 4 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

7 7 Bölüm Madde 2.80 Ssyal Sigrtalar kurumlan kesenek ve prim karşılıktan : Geçici hizmetliler, Devlet ylları bakımı teknik persnel, il ve köy yllan bakımı teknik nek ve prim karşılığı larak teklif edilmiştir Kasa tazminatı : 799 sayılı Kanuna göre verilmekte lan kasa tazminatı fiilî ödemelere göre hesabedilmiş 2.60 Yabancı dil ikramiyesi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil ödeneği : 5027 ve 727 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken Genel Müdürlük temsil ödeneğini k 2.8 Sürekli görev ylluklan : Bölgeler iıdari ve meslekî persnel ihtiyacı henüz karşılanamamıştır. Buralara sağlana fölgelerarası nakli zaruri lacak persnel daimî ylluğu için lira teklif edilmiştir. 2.8 Geçici görev ylluğu : Bölge avukatlarının dâvaları takiıbetmek üzere dâva mahalline, ayniyat ve ambar memu Murakabe Kurulu persnelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari elemanların as tetkikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev ylluğu : Amerika ve Avrupa memleketlerinde yl mevzuundaki teknik gelişmeleri tetkik etmek ve i diyle. C. G. D. ve A. I. D. yardımlarından, Zemin stabilizasynu, heyelanlar, asfalt betnu, ilkel gerilmeli betn yl makinaları ve timize gelmesi muhtemel lan ecnebi mütehassısların yurt içi ylluklarını karşılamak ü 0 00 lira teklif edilmiştir Ylluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi üzerinde seyyar larak rilecek tazminaltlar karşılığı larak teklif edilmiştir Yl ve inakina bakımı geçici görev ylluğu : Bakım işlerinde çalışan yl ve makina teknik ve sanat sınıfı persnelinin bakım faal melerinde verilecek ylluklarını karşılamak için teklif edilmiştir. 966 yılı Martında yürürlüğe giren 2 nci tplu iş sözleşmesi gereğince işçilerin yevmiyeleri Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

8 Slüm Madde S de etki yaptığı gibi yine, tplu sözleşme icabı, hikmetlerin genellikle arazi üzerinde lan b (halde hizmet görülmesi hallinde yere namedilmeyip geçici görevli addedilmesi dlayısiyle artan ;.:-:ı ^ karşıl'arnıa'k zarureti vardır Kurs ylluğu : 968 malî yılında merkez ve bölge teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların ylluk ve y lif edilmişir Tedavi ylluğu : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 75 sayılı Kanun 'gereğince çıkarılmış bulu hükümleri uyarınca tedavi için bulundukları yenlerden sağlık müessese ve merkezlerine gönd aninî larak teklif edilmiştir. f 2.85 Yurt dışı geçici görev ylluğu : Tekniğin sn gelişmelerini en ileri memle'ketlerde görüp tetkik: etmek maksadiyle dış m tirak edeceklerin ylluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Yurt dışı staj ve öğrenim ylft ğn : Yllukları kararnamedeki miktarlar üzerinden tesbilt edilerek teklif edilmiştir Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu : 968 malî yılında prgram gereğince iştiraik edilecek kngre ve knferanslara iştirak ede üzere teklif edilmiştir Kırtasiye alımları ve giderleri,: 968 malî yılında Malzeme fisimden alınması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzer Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Baskı için temin edilecek kâğıt ve bastırılacak idari frmların masraflarını karşılamalk Döşeme ve demirbaş almları ve giderleri : Merkez, bölge ve grup şefliğinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için teklif edilmiştir Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük merkez teşkilâtı iü'e bölgler ve grup şeflikleri yayın alınlarını karşılamak üz Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

9 Dölüm Makide Yakacak alımları ve giderleri : 968 malî yılı merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak knulmuştur. Cinsi Miktarı Birimi Fiyatı Kk kömürü Linyit (Sama) Maden kömürü dun Linyit T. B. 8/50 Nakliye masrafları Tn!» >»» Hizmetli giyim alımlar ve giderleri : Giyilin eşyası verilmesi gereken persnelin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Diğer alımlar ve giderleri : maddelerindeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden (karşıla Su giderleri : Teşkilâtın içme suyu ve şehir sulan ihtiyacı için teklif edilmiştir Temizlik giderleri : Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir Aydınlatma giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve makina ikmal grup şeflikleri aydınlatması ile ilgili ihtiyacı karşıla Diğer yönetim giderleri : maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karşılan Psta, - Telgraf giderleri : Merkez ve bölgeler ile makina İkmal grup şefliklerinin psta ve telgraf giderleri karşılı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

10 0 Bölüm Madde Telefn giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler, makina ikmal grup şeflikleri telefn giderlerini karşılamak üzere Kira bedeli : Genel Müdürlük teşkilâtı ile bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapı teklif edilmiştir Yangından krunma giderleri : Yangından kruruma giderleri larak teklif edilmiştir Mahkeme harçları ve giderleri : Dâvaların takıp ve intacı için lüzumlu harç, resim, vergi, halkem ve bilirkişi ücretleri, ilâm letilen giderleri ile 4 sayılı Kanun gereğince ödenecek vekâlet ücretleri için teklif edilmiştir sayılı Kanunun ncü maddesinin gsrektirdiği giderler Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler: Maddenin muhafazasi için lira teklif edilmiştir Kurs giderleri: 968 malî yılında ım'erkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kursların giderleri karşılığı larak ' Burs giderleri: Genel müdürlüğümüz adına Teknik Üniversite ve teknik.kullarda halen 60 öğrenci mevcuttur. yılda 50 lira da tedavi masrafı lmak üzere 250 X 2 = = 050 lira öğrencinin yıllık masrafı 60 öğrencinin 050 X 60 = liraya ihtiyaç vardır Dış ülkelerde kutulan öğrenci giderleri:., Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif edilm Staj ve öğrenim giderleri: 4489 sayılı Kanuna göre 2 persnel Amerika'ya, 2 persnel de Almanya'ya gönderilecektir. B tahmin edilmiştir. Bu duruma göre (% 5 zamlı 540 lira) Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

11 II Bölüm Madde Amerika'ya güdecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 688, = 48,88 X 2 = 2 297,76 Maaş döviz karşılığı farkı : 2 297,76 X 2 = 27 57,2, Ek ödenek 2 defa 482,06 X 4 == 928,24 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim ımasrafı 2 000, X 2 = 4 000, 5 50,6 Almanya'ya gidecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 25, = 7,04 X 2 = 426,08 Maaş döviz karşılığı farkı : 426,08 X2 = 7 2,96 Ek ödenek 2 defa 7,4 X 4 = 49,64 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim masrafı X ,60 Amerika için 5 50,6 + Almanya için 24 62,60 = 59 96,96 lira, 4 98 lira nksanı ile İç fuar ve sergiler giderleri: 968 yılında Genel Müdürlükçe iştirak edilecek fuar ve sergilerin giderleri karşılığı larak 6.90 Prpaganda ve tanıtma giderleri: Karaylları faaliyetlerini tanıtmak üzere yapılacak prpaganlda giderleri ile yl çalışmalar tibedileeek gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Uluslararası yurt içi tplantıları giderleri: Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil giderleri: Genel Müdürlüğün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığ Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

12 II Blüm Madde Bakım re malzeme giderleri: Yl 'bakımı Bitümlü kaplama bakımı Köpıtü bakımı Trafik Yönetim giderleri : Yl bakımı Köprü bakımı Trafik lira nksanı ile lira teklif edilmiştir Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yl ve köprü ânzalannın giderilmesi: önceden kestirilmesi mümkün lmıyan âdetler dlayısiyle husule gelecek yl ve köprü arızaların Çeşitli giderler: Trafik, yl bakumı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderleri karşılığı larak tekli 6.85 Makina ve teçhizat narımı ve satmalımı: Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir Makina ve teçhizat yedek parça ikmali: Atelye sarf malzemesi, yedek parça ve atelye müşterek malzemesini kaırşılamak üzea*e teklif ed 6.85 Bakım ve malzeme giderleri: Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Yönetim giderleri: Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Çeşitli giderler: Genel Müdürlüğümüz emrinde bulunan ve demirylları üzerinde çalışan 0 aded asfalt vagnun yapılan tamir ve (bakım masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

13 Blüm Madde 6.86 Bakım ve idame giderleri ( ylları) Karaylları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir: Karayllarına devredilmiş bulunan il yllarının ve köprülerinin (bakîmi ve idatıe giderlerini k Bakım idame giderleri (köy ylları dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit ediiîr: Bakım ve idame giderlerini kanlamak üzere teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : (A/2) Yatırım Harcamaları Malzeme işçilik Yönetimi Çeşitli Gider Araştırma Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Maliye Elektrnik hesap makinalan Karaylları Cr. Md. Bütçesi TSİ Sayısı : İ056f

14 4 Bölüm Madde Teknik persnel ücretleri,: Araştırma, _ fc Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Elektrnik hesap makinalan Maliyet ab Teknik persnel geçici görev yllukları : Devlet ylu etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu için teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : îl ylları etüt ve prje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere lira teklif edilmiştir Teknik persnel giderleri : İl yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere lira teklif e Teknik persnel geçici görev yllukları : Karaylları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il ylları etüt ve prje hizmetleri geçici göre miştir Etüt ve prje giderleri : Malzeme giderleri rr - İşçi ücretleri Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Ma. Bütçesi. (S, Sayısı : 056)

15 Bölüm Madde Yl, köprü tesis yapımı ve büyük narım giderleri İşçilik Yapı ve giderleri malzem Kira Kntrllük ve müşavirlik Yön idare binaları Tamirhane, dep anbar, atölye Yl yapımı 75 G Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü yl kapla. 9 9G 000 Köprü narımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Tesis narımı " G Teknik raersnel ücretleri : İdare binaları Tamirhane, dep, anbar ve atölyeler Yl yapımı Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü kaplama yapımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Köprü narımı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

16 6 Bölüm Madde Teknik persnel geçici görev ylukları : Devlet ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan teknik persnelin geçici görev ylukları için t Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri : İşçilik Kntrllük giderleri ve ve Yapı malzeme Kira müşavirlik Yöneti Yl yapımı Yl narımı Asfalt yapımı Köprü narımı Köprü yapımı Teknik persnel ücretleri : Yl yapımı Yl narımı Köprü yapımı Köprü narımı , f Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları yapı ve narım hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları &. McV Bütçesi (S. Sayısı : 056)

17 Bölüm Madde Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri Malzeme İşçilik Çeşitli giderler Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılama Köy ylalrı yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakdî larak Köy işleri Bakanlığınca tesbit edilir Köy ylları yapımına Köy İşleri Bakanının nayı ile dağıtılmak üzere teklif edilmiştir Yapı, tesis ve büyük narım giderleri : Turistik ylların yapı, tesis ve büyük narım giderleri için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin ücretlerini karşılamak için teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilm Makina, teçhizat alımları ve büyük narımlar : Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları Atölye, tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri Yedek parça giderleri u miktardan liralık kısmı prje keredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın den harcanmaz Teknik persnel ücretleri : Makina servisi teknik persnelinin ücretleri karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

18 Bölüm Madde S~ Teknik persnel geçici görer ylukları : Makina hizmetleri teknik persnel geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir 2.56 Makina ve teçhizat alımları ve büyük narımları : Yedek parça ikmali için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : ylları hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiş Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları makina hizmetleri geçici görev ylluğu larak, teklif edilmiştir Makina teçhizat alımları ve büyük narımları : Prje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilen (Nakden harcanmaz) Yedek parça alımı Takım, tezgâh avadanlık İşçilik giderleri Teknik persnel ücreti : Köy yllan makina hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyeleri karşılığı larak teklif Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları makina hizmetlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılamak üzere Kamulaştırma ve satmalma bedeli : Devlet ve il ylları kamulaştırması için teklif edilmiştir. (A/) Sermaye teşkili ve transferler sayılı Kanunun ncü maddesine göre Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidat ; Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

19 Bölüm Madde Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz aşağıda isimleri yazılı kurum ve derneklere 968 malî yılında hizalarınd mesi için teklif edilmiştir. Kurum ve derneğin adı Beynelmilel Köprü ve Şseler Birliği Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği Rılem - Beynelmilel Lâ'bratuvarlar ibrliği Highway Research Bard Highway Research Bard Türkiye Köprü inşaat Cemiyeti Beynelmilel Yllar Kngresi Daimî Birliği Avrupa Betn Kmitesi Amerikan Betn Enstitüsü Milletlerarası Jeljik Bilimler Birliği İngiliz Kraliyet Kırtasiye Bürsu Muhtelif - muhtemel ödemeler % ek karşılıklar : Aylıklar Hizmetliler ücreti Döviz 75 SW 40 $ 84 SW 00 $ 00 $.250 NP 400 SW 65 $ 50 $ 4 $ Tutarı Tl. 55, 6,80 7,75 904,50 904, ,8 587,9.62 6,2 268, , X % = lira teklif edilmiştir Emekli ikramiyesi: Emekliye 'aynl'acakları muhtemel lanların emekli işlemlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Sandık yönetim giderleri : Sandık yönetim giderleri larak 968 yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere teklif edilm Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

20 Bölüm Madde 20 Diğer ödemeler : 55 ten eksik yaş farkları ve ölüm tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. Sigrtaya ödenecek genel yönetim primi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir. Mahdut mesuliyetti Karaylları Kredi ve istihlak Kperatifi memur ve hizmetlilerin öğle y Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının îyazıları<na igıöre Ankara in erk ekindeki memurların 'öğl miştir. Ödeneğin hesabı : Genel Müdürlüğün merkezde çalışan maaşlı memurları H6 aded» «D» cetveli» 404»» «E» cetveli»' 4» Bunların % 00 inin tajbildtıtan istifa!de edebileceğinden 5'99 X % G -= 59 «senenin 05 gününden haifta ve (genel tatil igünleri yekûnu.5 göin çıkarılırsa G5 5 == Günde 00 kuruş yardım yapılacağına göre; 20 X i5)9 X:Ü0 = lira «derse de lir miştir Geçen yıl brçlan : ıbu madde ödeneği her yıl.burçları tasfiye etmek için aktarma yliyle ödenek temin etmek için de lira teklif edilmiştir ilâma bağlı brçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarınım mahkemelere intikali da Ibrcun (karşılık tertibinin bulunmama'sı Ihalleri karşıismlda.brcun (bu maddeden ödenmes istikraz ödemeleri (Knslide brç) "VVeSitingıhuıse firmasına ve Alman Mühimmat 'kredisine ödenmek süzere teklif edilmiştir Geliverilecek paralar : Muthase'bei Umumiye Kanununun 48 ive 74 ıncü maddelerine 'göre geri verilecek paraların öd 599 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 066)

21 Bölüm Madde Müteahhit bn brçları :.'07 sajyılı Kanuna ıgıöre çıkarılan iç ive dış Ibnlar karşılığı için teklif edilmiştir Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : Maddeyi muhafaza için lira teklif 'edilmiştir, sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı imaiddeyi mulhaifaıza için. lira teklif edilmiştir. GELİR GEREKÇESİ. Karaylları Genel (Müdürlüğü.kendi kaynaklarından temin edeceği tgelir karşılığı larak 62.0 nen sine lira, '6İ2.20 nei «Kiralar ve taşınır değerler 'gelirleri» maddesine lira, incii «Taş lira, nei «ımüteahlhitlerden alınacak ^çikme cezalan» maddesine lira, 6.90 ne lira, ncü.«(bağışlar» ımaddesine lira,, neü «Gelir.kaydlunacak: teminat akçeleri» mad ıncü («Hazine yardımı» maddesine lira, 7! ncü «Prje kredisi karşılıklar «569 sayılı Kanunun 20 nei maddesi ıgereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine lira 7 kit» maddesine lira teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

22 22 Rapr Karma Bütçe ve Plân Kmisynu Başkanlığına Karay lları Genel (Müdürlüğünün 966 malî yılı bütçesiyle yaptığı ve 967 imalî yılı bütçe tasarısına göre sanmaktayız. BÎRÎNCt KISIM KARAYLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ : Karaylları Genel Müdürlüğü tarihinde yürürlüğe giren 559 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ancak, teşkilâtın gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, mevcut kanunu tadil eden bir Teşkilât Kan edilmiştir. Bu tasarının biran önce kanunlaşması Karaylları Genel Müdürlüğünün daha verimli bir şekilde çalışmasını Teşkilât : Merkez Teşkilâtı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği, Muh lu, Müşavirler ile 7 Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına bağlı 7 Fen Heyeti Müdürlü ayrıca bir Merkez Ate]j/esinden ibarettir. Taşra Teşkilâtı : 7 Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine bağlı 04 Şube ve 2 Makina ve İkmal Grup 559 sayılı Kanuna göre, Karaylları, Devlet ylları, il ylları ve köy ylları lmak üzere üç sınıfa ayrılmış Devlet Ylları : Önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyn, iskele, liman ve alanlarını bir yllardır. il Ylları : Şehir, kasaba, ilçe ve bucaık merkezlerini birbirine ve il merkezine ve kmşu ildeki yakın ilçe kın demirylu istasynlarına, limanara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer (yerlere bağlıy Köy Ylları : Devlet ve il ylları ağlarına girmiyen diğer bütün yllar köy ylu sayılır. Köy Ylları halen Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yl, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünce tedvir edilm önemli Turistik mahalleri mevcut yllara bağlıyan kılçık yllar da, bedelleri turizm sektöründen alınarak narılmakta ve bakılmaktadır. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

23 2 Esas görevler : Devlet ve il yllarında; a) Eknmik ve teknik etütler yaparak yl ağlarını tesbit etmek ve öncelik sıralarına göre prgramla b) Bu yllar üzerindeki köprüleri inşa ve ıslah etmek, narmak ve devamlı bakım altında bulundurm c) Yl ağlarının yapnn, narım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit etmek, d) Yl ağlarının etüt ve prjelerini yapmak, e) Ylların emniyetle kullanıması ve krunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek yürütmek ve trafik İKİNCİ KISIM DEVLET YLLARI Karaylları ağının esasını teşkil eden devletylları, Bakanlar Kurulunun tarih ve 6/204 bit edilmiştir. 967 takvim yılı snu itibariyle, devlet ylları ağının ancak 000 Km si her havada açık yl vasfını ta ylları uzunluğunun yıllara göre durumu Tabl de gösterilmiştir. Burada görüldüğü üzere, halen 4 08 Km devlet ylu her havada açık yl değildir. Bunun 700 Km sin 5 Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği gibi, karaylları eknmik şartlara, turizme, trafik haemma ve gemetrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve narılmaktadır. Devlet ylları ağının tamamının her ımak'tadıı* Km lik devlet ylunun 6 75 Km si «anaistikarnetler» larak adlandırılmış lup, ssyal ve e yesinde tplamıştır. Bu ağ 20 yıllık trafik prjeksiynuna göre sınıflandırılmış ve yapılan varyantlarla fiilen 59 Km yl I. nci sınıf, Km yl II. nci sınıf, Km yl III ncü sınıf ve 654 Km yl IV ncü sını durumu ve ağa giren her ylun kendi sınıfının standartlarına getirilmesi halinde ımaliyetin ne lacağı te için,5 «milyar TL, asfaltlama için,6 ;mil yar Tl., prje ve kntrl giderleri için 750 milyn Tl., kamulaştırma yar 200 milyn Tl. lık bir malî prte rtaya çıkmıştır. Anaistikameıt yldan dışında kalan 8 2 Km yl için 6,5 milyar Tl. İrk bir masraf hesaplanmıştır. Bu gerekli ödenek 2,7 milyar Tl. lmaktadır. istanbul Geçişi ve Bğaz köprüsü, istanbul - Ankara - İskenderun ekspres ylu gibi özel yllar ve büyü şehiriçi geçişleri bu hesabın dışında bırakılmıştır. Devlet yllarının yl standartlarına göre durumu ve gemetrik standart bakımından sınıflandırılmaları Tabl 2, ve 4 te gösterilmiş bulunmaktadır. Karaylları G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 056)

24 24 İL YLLAEI Karaylu ulaştırma sisteminin ana damarlarını teşkil eden devlet yllarının il ylları ile ve il yllarının köy yl tarih ve 6/204 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile devlet ylu ağının 5 08 Km larak nayl Km larak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 495 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş lan Köy İşleri Bakanlığına bağlanan kuruluş ve üniteler hakkın sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 nei maddesine göre, Köy Ylları Kuruluşu adı geçen bakanlığa devredilmiştir rapru sn kısma eklenmiştir Km. lik yl ağı üzerinde Karaylları Genel Müdürlüğünce çalışılmaktadır. ÜÇÜNCÜ KISIM YATIRIMLAR 96:8 yılı içlin ayrılmış lam. Devlet ylları yıatarumı 2. İl ylları yatırımı. Turistik yllar 4. Köy yları (yatırımı Tplam Tl, lnk ylatırım sas iıtibaniyle aşağıdaki! dört bölüıme ayrılmıştır Tl. (Bütçede ıhareaıniaımiaz kaydı le yer alan prje fcredm k Tl Tl TL (bütçede (hareanaımiaz kaydı dle yer alan prje ıkradisi ik Tl. 967 yılı tatbikatı ve 968 bütçe tasarısı : Genel Müdürlüğün kuruluş yılından bu yıla kadar aldığı bütçe ödeneği Karaylları bütçesinin genel bütçeye ranları tabl 6 dadır. Tabl 6 da görüleceği üzere, Karaylları Genel Müdürlüğü bütçesinin % 7,0 a düşmektedir. Aynı ran 967 yılında % 6,8 idi. Devlet, il ve köy ylları için ayrı ay genel bütçeye nazaran sn 5 yıllık 967 yılı harcama durumu tabl 8 de ve yapılan işlerin özeti tabl 9 da tplanmıştır. 968 yılı yatırımlarının bütçeye göre değıtım şekli tabl 0 da işlerin cinsine göre dağıtım tabl de gösetr 7 numaralı tablnun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, millî gelirdeki karaylu yapının artış seyrine bütçedeki payının da artmakta lması icabederdi. Halbuki, 957 den 966 ya kadar millî gelirdeki karayllar halde yine aynı yıllarda karayllarına yapılan harcamaların millî bütçeye ranı %,4 ten % 7,7 ye düşmekted Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

25 25 DEVLET YLLARI Etüt ve prje : Plânlama, etüt ve prje işleri, 968 yılı için bu masrafları karşılamak üzere Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktarın pılacak etüt ve prjelerin ödeneğidir. 0 müyn lirası da 2 nci Beş Yıllık Plân döneminde yapılması düşünülen ları dle İstanbul - İzmir ve Pzantı - Adana etüt ve prjelerinin yabancı firmalara yapılacak ödemelerinin 9 Kamulaştrıma ve Satmalmalar : 967 malî yılında kamulaştırma işleni için Tl. ayrılmıştır. Bu ödenek, Devlet ylları ve karay mulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. Genel Müdürlüğün 967 yılından intikal eden brçlarla birlikte ler ve şehir geçişleri, bilhassa İstanbul Bğaz köprüsü çevre yllarında kamulaştırılması gereken taşınmaz m Tl. kamulaştırma ödeneğine ihtiyaç vardır. 968 yılı için knulabilen ödenek Tl. lmuştur. Bu ödenekle yalnız İstanbul çevre yllarının ları dahi yapılamamaktadır. Devam eden işleri yürütebilmek ve yeni işlere başlıyabilmek için en az 70 milyn vardır. Bu ödenekle ancak devam eden dşlerin yürütülmesi mümkün labilecektir. Dlayısiyle, İstanbul çevre yllar ken kamulaştırma işlerine ve diğer yeni yatırımların kamulaştırmalarına başlanamıyacak, snuç larak yatırım Yl yapımı : Karaylları Genel Müdürlüğü yl ve ylla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet, bir kısmını da ihale sureti Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda mürracaat edilmektedir :. Ssyal, eknmik, turistik ve askerî sebsplerden dlayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetle 2. < Sadece geçit sağlanması.gayesi güden çalışmalarda,. Metraj ve keşfi tam larak yapılamıyan ıslâh ve narım faaliyetlerinde, 4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle y'llarda meydana gelen hasarların giderilmesinde, 5. Mütaahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalarda, 6. Makinalı mütaalhlhit cezlbetaıiyen küçük, perakende işlerde, 7. Mütaahhit ad ve hesalbma yaptırılacak işlerde ikinci bir müta'ahhiit bulunamadığı hallerde, 8. Asfalt kaplama, yap um ve yenileme işlerinde, 9. Nrmal bakım ve kâr mücadelesi faaliyetlerinde, 0. Mevcut persnel ve makina ile listenilen süre içerisinde yapılması mümkün lan işlerde. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

26 26 Bu gibi işler dışındaki yapım ve narım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. Genel larak iğlerin hep bîl lmadığı anlaşılmaktadır. özet larak; Karaylları Genel Müdürlüğü çalışmalarında işin özelliklerine göre bir yl tekibetmekte ve yuka larını emanet, geri kalan durumlarda da ihale suretiyle yapmaktadır. a) ihaleli işler : 967 yılında lira harcanarak tplam uzunluğu 584 Km. lan 8 aded işte çalışılmış, 92 Km. altya önceki yıllarda üzerinde çalışılan bir kısım kesimler de tamamlanarak 49 Km. yl trafiğe açılmıştır. 967 yılınd kunkıran varyantı, Aşkale - Ilıca, Kütahya ayrımı - Bzüyük ve Milas - Bdrum ylları malî yıl snlarında ihale 967 yılında yapılan ihaleli çalışmalar snunda Yalva - İzmit arasının Yalva - Gölcük kesimi, Tireblu - ca - Düzce, Alaplı - Ereğli yllarının /4 nisbetindeki kısmı, 6 Km. uzunluktaki Knya - Aksaray ylunun üs rende ylunun üstyapısının 50 Km. si tamamlanarak trafiğe açılmış bulunmaktadır. Samsun - Hpa sahil ylun sında 967 yılı başına kadar kesik kalmış Rize - Çayeli, Akdeşen - ısümle kesimleri taahhüde bağlanmış ve 970 malara başlanmış bulunmaktadır. 968 yılında ihaleli yl yapım işleri için Tl. ayrılmış lup bu ödenekle tplam uzunluğu 547 Km edilecektir. Taahhüt işlerinde 968 yılındaki çalışmalar snunda 09 Km altyapı, 49 Km. üstyapı tamamlanmış da trafiğe açılmamış kesimlerle birlikte tplam larak 59 Km. yl memleket hizmetine açılmış lacaktır. Buna ilâve larak tplam uzunluğu 285 Km. lan 9 aded iş, ihalelerini sağlamak amaciyle prgrama knu içerisinde taahhüde bağlanacaktır. Bu ihalelerle, bilhassa Ankara - Znguldak, Ankara - Bursa, Muğla - Fethiy yük zrluklar arz eden Znguldak ylundaki Dmıkhan, Bursa ylundaki Ahi Dağı, Fethiye ylundaki Çiçekçi B caktır. b) Emanet işler : 967 yılında Tl. harcanarak tplam uzunluğu 2 60 Km. lan yl üzerinde 55 aded şantiye h pı, 605 Km. üstyapı işleri tamamlanarak daha önceki yıllarda yapılan kesimlerle birlikte 60 Km. yl trafiğ 9/b) Emanet larak yapılan çalışmalar snunda; Sirkeci - Flrya sahil ylu Yeşilyurt'a ulaştırılmış, Bulgaristan'la turistik önemine binaen inşa edilmesi kararlaştırılan 6 Km lik Babaeski - Kırklareli ylunun ra - İzmir ylunun 50 Km. uzunluktaki Turgutlu - İzmir kesimi tam larak bitirilmiş, 00 Km 4 Km. si hariç asfaltlanmış, Mersin - Adana ylunun Adana girişi 7 Km. si 6 şeritli lara mış Gâvur Dağı'nı bertaraf eden Tprakkale - Bahçe - Kömürler ylunda büyük faaliyet gösterilmiş, köy - Yzgat ve Erzincan - Refahiye kesimleri tamamlanıp trafiğe açılmış, Yzgat - Srgun, Yıldızeli - Sivas a lanmış, Ankara - Samsun ylu asfalt larak bitirilmiş, Samsun - Trabzn arasının 968 yılı snunda a Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ L 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ " \ h : 2017 MALİ YILI ÖDENEK CETVELİ (A) CETVELİ ÖRNEK-14 - " - 'v v '; =;. ii. il. Ti''-...j: - V ri*. ' : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı