Toplantı : YILI Karayolları G. Md. Bütçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7. 1968 YILI Karayolları G. Md. Bütçe"

Transkript

1 Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATSU S. Sayısı: 968 YILI Karaylları G. Md. Bütçe

2

3 Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı Karma Kmisynu rapru (/48) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayt : 7-68/7704 0, il MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla tarihinde kararlaştırılan «Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütç sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Demi Başbakan Karaylları G. M& Bütçesi (& Sayisi : 066)

4 4 GEREKÇE (A/l) Cari harcamalar Bölüm Madde Aylıklar: 559, 687, 07, 08 ve 667 sayılı kanunlara göre; Merkez t Kanuni kadr «L» cetveli 2 9' % 5 karşılığı..: İller Kasama kadr «L» cetveli % 5 karşılığı ıl lira tasarruftan sağlanacaktır sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 89 sayılı Kanunla Ödenecek yardımlar karşılığı teklif edilmiştir Hizmetliler ücreti : Karaylları CL Mf ÛBütşesi ; ÇS«Sayısı : 056)

5 Merkez : tiler : 967 cd» cefcvbii 967 «D» cetveli 5 Aylık Yıllığı Aded Û Müktesep haklara göre hesabedilen % 5 ler ı, İ Geçici hizmetliler ücreti : Aded Yıllık tutarı 'Merkez : ibarem içi Barem dışı İller : Barem içi Barem dışı % 5 ler karşılığı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

6 6 Bölüm Madde 2.27 Devlet ylları bakımı teknik persnel ücreti : tmakina, trafik, yl, asfalt ve köprü (bakımı hizmetlerinde çalışan teknik persnelin ücretlerini tir il ve köy ylları bakımı teknik persnel ücreti : İl ve köy yllarında bakım ve idame işlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak İşçi ücretleri : İşçilerin yevmiye ve tplu sözleşmeye göre verilmesi lâzımgelen ödenekleri karşılamak üzere tekli 2.0 Çcuk zammı : 656 sayılı Kanuna tabi memurların çcuk zamlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Dğum yardımı : imerkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi hizmetlilerin çcuğu laca miştir. 2.0 ölüm yardımı : 656 sayılı Kanuna tabi memulların ölüm yardımlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Tedavi gideri : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 75 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Bakanla ve 6/24 sayılı Kararı ile yürürlüğe knulan tedavi masrafları yönetmeliğine göre yapılacak ssy lif edilmiştir Yakacak zammı : Maaşlı memurlarla avukatların yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir Emekli keseneği karşılıkları : 544 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin A ve B fıkraüan ile 726 sayılı Kanunun 7 nci maddesi g ödenecek emkli kesenekleri karşılığı larak»2.0 aylıklar Hizmetliler ücreti ,00 X % 6,5 = lira ise de geçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde tutularak 4 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

7 7 Bölüm Madde 2.80 Ssyal Sigrtalar kurumlan kesenek ve prim karşılıktan : Geçici hizmetliler, Devlet ylları bakımı teknik persnel, il ve köy yllan bakımı teknik nek ve prim karşılığı larak teklif edilmiştir Kasa tazminatı : 799 sayılı Kanuna göre verilmekte lan kasa tazminatı fiilî ödemelere göre hesabedilmiş 2.60 Yabancı dil ikramiyesi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil ödeneği : 5027 ve 727 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken Genel Müdürlük temsil ödeneğini k 2.8 Sürekli görev ylluklan : Bölgeler iıdari ve meslekî persnel ihtiyacı henüz karşılanamamıştır. Buralara sağlana fölgelerarası nakli zaruri lacak persnel daimî ylluğu için lira teklif edilmiştir. 2.8 Geçici görev ylluğu : Bölge avukatlarının dâvaları takiıbetmek üzere dâva mahalline, ayniyat ve ambar memu Murakabe Kurulu persnelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari elemanların as tetkikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev ylluğu : Amerika ve Avrupa memleketlerinde yl mevzuundaki teknik gelişmeleri tetkik etmek ve i diyle. C. G. D. ve A. I. D. yardımlarından, Zemin stabilizasynu, heyelanlar, asfalt betnu, ilkel gerilmeli betn yl makinaları ve timize gelmesi muhtemel lan ecnebi mütehassısların yurt içi ylluklarını karşılamak ü 0 00 lira teklif edilmiştir Ylluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi üzerinde seyyar larak rilecek tazminaltlar karşılığı larak teklif edilmiştir Yl ve inakina bakımı geçici görev ylluğu : Bakım işlerinde çalışan yl ve makina teknik ve sanat sınıfı persnelinin bakım faal melerinde verilecek ylluklarını karşılamak için teklif edilmiştir. 966 yılı Martında yürürlüğe giren 2 nci tplu iş sözleşmesi gereğince işçilerin yevmiyeleri Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

8 Slüm Madde S de etki yaptığı gibi yine, tplu sözleşme icabı, hikmetlerin genellikle arazi üzerinde lan b (halde hizmet görülmesi hallinde yere namedilmeyip geçici görevli addedilmesi dlayısiyle artan ;.:-:ı ^ karşıl'arnıa'k zarureti vardır Kurs ylluğu : 968 malî yılında merkez ve bölge teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların ylluk ve y lif edilmişir Tedavi ylluğu : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 75 sayılı Kanun 'gereğince çıkarılmış bulu hükümleri uyarınca tedavi için bulundukları yenlerden sağlık müessese ve merkezlerine gönd aninî larak teklif edilmiştir. f 2.85 Yurt dışı geçici görev ylluğu : Tekniğin sn gelişmelerini en ileri memle'ketlerde görüp tetkik: etmek maksadiyle dış m tirak edeceklerin ylluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Yurt dışı staj ve öğrenim ylft ğn : Yllukları kararnamedeki miktarlar üzerinden tesbilt edilerek teklif edilmiştir Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu : 968 malî yılında prgram gereğince iştiraik edilecek kngre ve knferanslara iştirak ede üzere teklif edilmiştir Kırtasiye alımları ve giderleri,: 968 malî yılında Malzeme fisimden alınması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzer Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Baskı için temin edilecek kâğıt ve bastırılacak idari frmların masraflarını karşılamalk Döşeme ve demirbaş almları ve giderleri : Merkez, bölge ve grup şefliğinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için teklif edilmiştir Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük merkez teşkilâtı iü'e bölgler ve grup şeflikleri yayın alınlarını karşılamak üz Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

9 Dölüm Makide Yakacak alımları ve giderleri : 968 malî yılı merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak knulmuştur. Cinsi Miktarı Birimi Fiyatı Kk kömürü Linyit (Sama) Maden kömürü dun Linyit T. B. 8/50 Nakliye masrafları Tn!» >»» Hizmetli giyim alımlar ve giderleri : Giyilin eşyası verilmesi gereken persnelin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir Diğer alımlar ve giderleri : maddelerindeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden (karşıla Su giderleri : Teşkilâtın içme suyu ve şehir sulan ihtiyacı için teklif edilmiştir Temizlik giderleri : Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir Aydınlatma giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve makina ikmal grup şeflikleri aydınlatması ile ilgili ihtiyacı karşıla Diğer yönetim giderleri : maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karşılan Psta, - Telgraf giderleri : Merkez ve bölgeler ile makina İkmal grup şefliklerinin psta ve telgraf giderleri karşılı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

10 0 Bölüm Madde Telefn giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler, makina ikmal grup şeflikleri telefn giderlerini karşılamak üzere Kira bedeli : Genel Müdürlük teşkilâtı ile bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapı teklif edilmiştir Yangından krunma giderleri : Yangından kruruma giderleri larak teklif edilmiştir Mahkeme harçları ve giderleri : Dâvaların takıp ve intacı için lüzumlu harç, resim, vergi, halkem ve bilirkişi ücretleri, ilâm letilen giderleri ile 4 sayılı Kanun gereğince ödenecek vekâlet ücretleri için teklif edilmiştir sayılı Kanunun ncü maddesinin gsrektirdiği giderler Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler: Maddenin muhafazasi için lira teklif edilmiştir Kurs giderleri: 968 malî yılında ım'erkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kursların giderleri karşılığı larak ' Burs giderleri: Genel müdürlüğümüz adına Teknik Üniversite ve teknik.kullarda halen 60 öğrenci mevcuttur. yılda 50 lira da tedavi masrafı lmak üzere 250 X 2 = = 050 lira öğrencinin yıllık masrafı 60 öğrencinin 050 X 60 = liraya ihtiyaç vardır Dış ülkelerde kutulan öğrenci giderleri:., Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif edilm Staj ve öğrenim giderleri: 4489 sayılı Kanuna göre 2 persnel Amerika'ya, 2 persnel de Almanya'ya gönderilecektir. B tahmin edilmiştir. Bu duruma göre (% 5 zamlı 540 lira) Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

11 II Bölüm Madde Amerika'ya güdecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 688, = 48,88 X 2 = 2 297,76 Maaş döviz karşılığı farkı : 2 297,76 X 2 = 27 57,2, Ek ödenek 2 defa 482,06 X 4 == 928,24 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim ımasrafı 2 000, X 2 = 4 000, 5 50,6 Almanya'ya gidecek 2 persnel için: Maaş döviz karşılığı farkı ( aylık 25, = 7,04 X 2 = 426,08 Maaş döviz karşılığı farkı : 426,08 X2 = 7 2,96 Ek ödenek 2 defa 7,4 X 4 = 49,64 Tedavi masrafı 000, X 2 = Zaruri öğrenim masrafı X ,60 Amerika için 5 50,6 + Almanya için 24 62,60 = 59 96,96 lira, 4 98 lira nksanı ile İç fuar ve sergiler giderleri: 968 yılında Genel Müdürlükçe iştirak edilecek fuar ve sergilerin giderleri karşılığı larak 6.90 Prpaganda ve tanıtma giderleri: Karaylları faaliyetlerini tanıtmak üzere yapılacak prpaganlda giderleri ile yl çalışmalar tibedileeek gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Uluslararası yurt içi tplantıları giderleri: Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir Temsil giderleri: Genel Müdürlüğün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığ Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

12 II Blüm Madde Bakım re malzeme giderleri: Yl 'bakımı Bitümlü kaplama bakımı Köpıtü bakımı Trafik Yönetim giderleri : Yl bakımı Köprü bakımı Trafik lira nksanı ile lira teklif edilmiştir Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yl ve köprü ânzalannın giderilmesi: önceden kestirilmesi mümkün lmıyan âdetler dlayısiyle husule gelecek yl ve köprü arızaların Çeşitli giderler: Trafik, yl bakumı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderleri karşılığı larak tekli 6.85 Makina ve teçhizat narımı ve satmalımı: Maddenin muhafazası için lira teklif edilmiştir Makina ve teçhizat yedek parça ikmali: Atelye sarf malzemesi, yedek parça ve atelye müşterek malzemesini kaırşılamak üzea*e teklif ed 6.85 Bakım ve malzeme giderleri: Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Yönetim giderleri: Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı larak teklif edilmiştir Çeşitli giderler: Genel Müdürlüğümüz emrinde bulunan ve demirylları üzerinde çalışan 0 aded asfalt vagnun yapılan tamir ve (bakım masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

13 Blüm Madde 6.86 Bakım ve idame giderleri ( ylları) Karaylları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir: Karayllarına devredilmiş bulunan il yllarının ve köprülerinin (bakîmi ve idatıe giderlerini k Bakım idame giderleri (köy ylları dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit ediiîr: Bakım ve idame giderlerini kanlamak üzere teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : (A/2) Yatırım Harcamaları Malzeme işçilik Yönetimi Çeşitli Gider Araştırma Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Maliye Elektrnik hesap makinalan Karaylları Cr. Md. Bütçesi TSİ Sayısı : İ056f

14 4 Bölüm Madde Teknik persnel ücretleri,: Araştırma, _ fc Keşif şartname Plânlama Yl etüt prje Köprü etüt prje Elektrnik hesap makinalan Maliyet ab Teknik persnel geçici görev yllukları : Devlet ylu etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu için teklif edilmiştir Etüt ve prje giderleri : îl ylları etüt ve prje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere lira teklif edilmiştir Teknik persnel giderleri : İl yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere lira teklif e Teknik persnel geçici görev yllukları : Karaylları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il ylları etüt ve prje hizmetleri geçici göre miştir Etüt ve prje giderleri : Malzeme giderleri rr - İşçi ücretleri Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları etüt ve prje hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Ma. Bütçesi. (S, Sayısı : 056)

15 Bölüm Madde Yl, köprü tesis yapımı ve büyük narım giderleri İşçilik Yapı ve giderleri malzem Kira Kntrllük ve müşavirlik Yön idare binaları Tamirhane, dep anbar, atölye Yl yapımı 75 G Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü yl kapla. 9 9G 000 Köprü narımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Tesis narımı " G Teknik raersnel ücretleri : İdare binaları Tamirhane, dep, anbar ve atölyeler Yl yapımı Prje narımı Köprü yapımı Bitümlü kaplama yapımı Geçit narımı Bitümlü kaplama narımı Köprü narımı Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

16 6 Bölüm Madde Teknik persnel geçici görev ylukları : Devlet ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan teknik persnelin geçici görev ylukları için t Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri : İşçilik Kntrllük giderleri ve ve Yapı malzeme Kira müşavirlik Yöneti Yl yapımı Yl narımı Asfalt yapımı Köprü narımı Köprü yapımı Teknik persnel ücretleri : Yl yapımı Yl narımı Köprü yapımı Köprü narımı , f Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları yapı ve narım hizmetleri geçici görev ylluğu karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları &. McV Bütçesi (S. Sayısı : 056)

17 Bölüm Madde Yl, köprü, tesis yapımı ve büyük narım giderleri Malzeme İşçilik Çeşitli giderler Teknik persnel ücretleri : Köy yllarında çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları yapımı ve narım işlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılama Köy ylalrı yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakdî larak Köy işleri Bakanlığınca tesbit edilir Köy ylları yapımına Köy İşleri Bakanının nayı ile dağıtılmak üzere teklif edilmiştir Yapı, tesis ve büyük narım giderleri : Turistik ylların yapı, tesis ve büyük narım giderleri için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin ücretlerini karşılamak için teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : Turistik yllarda çalışan teknik persnelin geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilm Makina, teçhizat alımları ve büyük narımlar : Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları Atölye, tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri Yedek parça giderleri u miktardan liralık kısmı prje keredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın den harcanmaz Teknik persnel ücretleri : Makina servisi teknik persnelinin ücretleri karşılığı larak teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

18 Bölüm Madde S~ Teknik persnel geçici görer ylukları : Makina hizmetleri teknik persnel geçici görev ylluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir 2.56 Makina ve teçhizat alımları ve büyük narımları : Yedek parça ikmali için teklif edilmiştir Teknik persnel ücretleri : ylları hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiş Teknik persnel geçici görev yllukları : ylları makina hizmetleri geçici görev ylluğu larak, teklif edilmiştir Makina teçhizat alımları ve büyük narımları : Prje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilen (Nakden harcanmaz) Yedek parça alımı Takım, tezgâh avadanlık İşçilik giderleri Teknik persnel ücreti : Köy yllan makina hizmetlerinde çalışan teknik persnelin yevmiyeleri karşılığı larak teklif Teknik persnel geçici görev yllukları : Köy ylları makina hizmetlerinde çalışan persnelin geçici görev ylluklarını karşılamak üzere Kamulaştırma ve satmalma bedeli : Devlet ve il ylları kamulaştırması için teklif edilmiştir. (A/) Sermaye teşkili ve transferler sayılı Kanunun ncü maddesine göre Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidat ; Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

19 Bölüm Madde Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz aşağıda isimleri yazılı kurum ve derneklere 968 malî yılında hizalarınd mesi için teklif edilmiştir. Kurum ve derneğin adı Beynelmilel Köprü ve Şseler Birliği Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği Rılem - Beynelmilel Lâ'bratuvarlar ibrliği Highway Research Bard Highway Research Bard Türkiye Köprü inşaat Cemiyeti Beynelmilel Yllar Kngresi Daimî Birliği Avrupa Betn Kmitesi Amerikan Betn Enstitüsü Milletlerarası Jeljik Bilimler Birliği İngiliz Kraliyet Kırtasiye Bürsu Muhtelif - muhtemel ödemeler % ek karşılıklar : Aylıklar Hizmetliler ücreti Döviz 75 SW 40 $ 84 SW 00 $ 00 $.250 NP 400 SW 65 $ 50 $ 4 $ Tutarı Tl. 55, 6,80 7,75 904,50 904, ,8 587,9.62 6,2 268, , X % = lira teklif edilmiştir Emekli ikramiyesi: Emekliye 'aynl'acakları muhtemel lanların emekli işlemlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir Sandık yönetim giderleri : Sandık yönetim giderleri larak 968 yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere teklif edilm Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

20 Bölüm Madde 20 Diğer ödemeler : 55 ten eksik yaş farkları ve ölüm tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. Sigrtaya ödenecek genel yönetim primi : Maddeyi muhafaza için lira teklif edilmiştir. Mahdut mesuliyetti Karaylları Kredi ve istihlak Kperatifi memur ve hizmetlilerin öğle y Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının îyazıları<na igıöre Ankara in erk ekindeki memurların 'öğl miştir. Ödeneğin hesabı : Genel Müdürlüğün merkezde çalışan maaşlı memurları H6 aded» «D» cetveli» 404»» «E» cetveli»' 4» Bunların % 00 inin tajbildtıtan istifa!de edebileceğinden 5'99 X % G -= 59 «senenin 05 gününden haifta ve (genel tatil igünleri yekûnu.5 göin çıkarılırsa G5 5 == Günde 00 kuruş yardım yapılacağına göre; 20 X i5)9 X:Ü0 = lira «derse de lir miştir Geçen yıl brçlan : ıbu madde ödeneği her yıl.burçları tasfiye etmek için aktarma yliyle ödenek temin etmek için de lira teklif edilmiştir ilâma bağlı brçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarınım mahkemelere intikali da Ibrcun (karşılık tertibinin bulunmama'sı Ihalleri karşıismlda.brcun (bu maddeden ödenmes istikraz ödemeleri (Knslide brç) "VVeSitingıhuıse firmasına ve Alman Mühimmat 'kredisine ödenmek süzere teklif edilmiştir Geliverilecek paralar : Muthase'bei Umumiye Kanununun 48 ive 74 ıncü maddelerine 'göre geri verilecek paraların öd 599 Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 066)

21 Bölüm Madde Müteahhit bn brçları :.'07 sajyılı Kanuna ıgıöre çıkarılan iç ive dış Ibnlar karşılığı için teklif edilmiştir Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : Maddeyi muhafaza için lira teklif 'edilmiştir, sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı imaiddeyi mulhaifaıza için. lira teklif edilmiştir. GELİR GEREKÇESİ. Karaylları Genel (Müdürlüğü.kendi kaynaklarından temin edeceği tgelir karşılığı larak 62.0 nen sine lira, '6İ2.20 nei «Kiralar ve taşınır değerler 'gelirleri» maddesine lira, incii «Taş lira, nei «ımüteahlhitlerden alınacak ^çikme cezalan» maddesine lira, 6.90 ne lira, ncü.«(bağışlar» ımaddesine lira,, neü «Gelir.kaydlunacak: teminat akçeleri» mad ıncü («Hazine yardımı» maddesine lira, 7! ncü «Prje kredisi karşılıklar «569 sayılı Kanunun 20 nei maddesi ıgereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine lira 7 kit» maddesine lira teklif edilmiştir. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

22 22 Rapr Karma Bütçe ve Plân Kmisynu Başkanlığına Karay lları Genel (Müdürlüğünün 966 malî yılı bütçesiyle yaptığı ve 967 imalî yılı bütçe tasarısına göre sanmaktayız. BÎRÎNCt KISIM KARAYLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ : Karaylları Genel Müdürlüğü tarihinde yürürlüğe giren 559 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ancak, teşkilâtın gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, mevcut kanunu tadil eden bir Teşkilât Kan edilmiştir. Bu tasarının biran önce kanunlaşması Karaylları Genel Müdürlüğünün daha verimli bir şekilde çalışmasını Teşkilât : Merkez Teşkilâtı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği, Muh lu, Müşavirler ile 7 Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına bağlı 7 Fen Heyeti Müdürlü ayrıca bir Merkez Ate]j/esinden ibarettir. Taşra Teşkilâtı : 7 Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine bağlı 04 Şube ve 2 Makina ve İkmal Grup 559 sayılı Kanuna göre, Karaylları, Devlet ylları, il ylları ve köy ylları lmak üzere üç sınıfa ayrılmış Devlet Ylları : Önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyn, iskele, liman ve alanlarını bir yllardır. il Ylları : Şehir, kasaba, ilçe ve bucaık merkezlerini birbirine ve il merkezine ve kmşu ildeki yakın ilçe kın demirylu istasynlarına, limanara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer (yerlere bağlıy Köy Ylları : Devlet ve il ylları ağlarına girmiyen diğer bütün yllar köy ylu sayılır. Köy Ylları halen Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yl, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünce tedvir edilm önemli Turistik mahalleri mevcut yllara bağlıyan kılçık yllar da, bedelleri turizm sektöründen alınarak narılmakta ve bakılmaktadır. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

23 2 Esas görevler : Devlet ve il yllarında; a) Eknmik ve teknik etütler yaparak yl ağlarını tesbit etmek ve öncelik sıralarına göre prgramla b) Bu yllar üzerindeki köprüleri inşa ve ıslah etmek, narmak ve devamlı bakım altında bulundurm c) Yl ağlarının yapnn, narım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit etmek, d) Yl ağlarının etüt ve prjelerini yapmak, e) Ylların emniyetle kullanıması ve krunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek yürütmek ve trafik İKİNCİ KISIM DEVLET YLLARI Karaylları ağının esasını teşkil eden devletylları, Bakanlar Kurulunun tarih ve 6/204 bit edilmiştir. 967 takvim yılı snu itibariyle, devlet ylları ağının ancak 000 Km si her havada açık yl vasfını ta ylları uzunluğunun yıllara göre durumu Tabl de gösterilmiştir. Burada görüldüğü üzere, halen 4 08 Km devlet ylu her havada açık yl değildir. Bunun 700 Km sin 5 Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği gibi, karaylları eknmik şartlara, turizme, trafik haemma ve gemetrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve narılmaktadır. Devlet ylları ağının tamamının her ımak'tadıı* Km lik devlet ylunun 6 75 Km si «anaistikarnetler» larak adlandırılmış lup, ssyal ve e yesinde tplamıştır. Bu ağ 20 yıllık trafik prjeksiynuna göre sınıflandırılmış ve yapılan varyantlarla fiilen 59 Km yl I. nci sınıf, Km yl II. nci sınıf, Km yl III ncü sınıf ve 654 Km yl IV ncü sını durumu ve ağa giren her ylun kendi sınıfının standartlarına getirilmesi halinde ımaliyetin ne lacağı te için,5 «milyar TL, asfaltlama için,6 ;mil yar Tl., prje ve kntrl giderleri için 750 milyn Tl., kamulaştırma yar 200 milyn Tl. lık bir malî prte rtaya çıkmıştır. Anaistikameıt yldan dışında kalan 8 2 Km yl için 6,5 milyar Tl. İrk bir masraf hesaplanmıştır. Bu gerekli ödenek 2,7 milyar Tl. lmaktadır. istanbul Geçişi ve Bğaz köprüsü, istanbul - Ankara - İskenderun ekspres ylu gibi özel yllar ve büyü şehiriçi geçişleri bu hesabın dışında bırakılmıştır. Devlet yllarının yl standartlarına göre durumu ve gemetrik standart bakımından sınıflandırılmaları Tabl 2, ve 4 te gösterilmiş bulunmaktadır. Karaylları G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 056)

24 24 İL YLLAEI Karaylu ulaştırma sisteminin ana damarlarını teşkil eden devlet yllarının il ylları ile ve il yllarının köy yl tarih ve 6/204 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile devlet ylu ağının 5 08 Km larak nayl Km larak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 495 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş lan Köy İşleri Bakanlığına bağlanan kuruluş ve üniteler hakkın sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 nei maddesine göre, Köy Ylları Kuruluşu adı geçen bakanlığa devredilmiştir rapru sn kısma eklenmiştir Km. lik yl ağı üzerinde Karaylları Genel Müdürlüğünce çalışılmaktadır. ÜÇÜNCÜ KISIM YATIRIMLAR 96:8 yılı içlin ayrılmış lam. Devlet ylları yıatarumı 2. İl ylları yatırımı. Turistik yllar 4. Köy yları (yatırımı Tplam Tl, lnk ylatırım sas iıtibaniyle aşağıdaki! dört bölüıme ayrılmıştır Tl. (Bütçede ıhareaıniaımiaz kaydı le yer alan prje fcredm k Tl Tl TL (bütçede (hareanaımiaz kaydı dle yer alan prje ıkradisi ik Tl. 967 yılı tatbikatı ve 968 bütçe tasarısı : Genel Müdürlüğün kuruluş yılından bu yıla kadar aldığı bütçe ödeneği Karaylları bütçesinin genel bütçeye ranları tabl 6 dadır. Tabl 6 da görüleceği üzere, Karaylları Genel Müdürlüğü bütçesinin % 7,0 a düşmektedir. Aynı ran 967 yılında % 6,8 idi. Devlet, il ve köy ylları için ayrı ay genel bütçeye nazaran sn 5 yıllık 967 yılı harcama durumu tabl 8 de ve yapılan işlerin özeti tabl 9 da tplanmıştır. 968 yılı yatırımlarının bütçeye göre değıtım şekli tabl 0 da işlerin cinsine göre dağıtım tabl de gösetr 7 numaralı tablnun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, millî gelirdeki karaylu yapının artış seyrine bütçedeki payının da artmakta lması icabederdi. Halbuki, 957 den 966 ya kadar millî gelirdeki karayllar halde yine aynı yıllarda karayllarına yapılan harcamaların millî bütçeye ranı %,4 ten % 7,7 ye düşmekted Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

25 25 DEVLET YLLARI Etüt ve prje : Plânlama, etüt ve prje işleri, 968 yılı için bu masrafları karşılamak üzere Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktarın pılacak etüt ve prjelerin ödeneğidir. 0 müyn lirası da 2 nci Beş Yıllık Plân döneminde yapılması düşünülen ları dle İstanbul - İzmir ve Pzantı - Adana etüt ve prjelerinin yabancı firmalara yapılacak ödemelerinin 9 Kamulaştrıma ve Satmalmalar : 967 malî yılında kamulaştırma işleni için Tl. ayrılmıştır. Bu ödenek, Devlet ylları ve karay mulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. Genel Müdürlüğün 967 yılından intikal eden brçlarla birlikte ler ve şehir geçişleri, bilhassa İstanbul Bğaz köprüsü çevre yllarında kamulaştırılması gereken taşınmaz m Tl. kamulaştırma ödeneğine ihtiyaç vardır. 968 yılı için knulabilen ödenek Tl. lmuştur. Bu ödenekle yalnız İstanbul çevre yllarının ları dahi yapılamamaktadır. Devam eden işleri yürütebilmek ve yeni işlere başlıyabilmek için en az 70 milyn vardır. Bu ödenekle ancak devam eden dşlerin yürütülmesi mümkün labilecektir. Dlayısiyle, İstanbul çevre yllar ken kamulaştırma işlerine ve diğer yeni yatırımların kamulaştırmalarına başlanamıyacak, snuç larak yatırım Yl yapımı : Karaylları Genel Müdürlüğü yl ve ylla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet, bir kısmını da ihale sureti Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda mürracaat edilmektedir :. Ssyal, eknmik, turistik ve askerî sebsplerden dlayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetle 2. < Sadece geçit sağlanması.gayesi güden çalışmalarda,. Metraj ve keşfi tam larak yapılamıyan ıslâh ve narım faaliyetlerinde, 4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle y'llarda meydana gelen hasarların giderilmesinde, 5. Mütaahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalarda, 6. Makinalı mütaalhlhit cezlbetaıiyen küçük, perakende işlerde, 7. Mütaahhit ad ve hesalbma yaptırılacak işlerde ikinci bir müta'ahhiit bulunamadığı hallerde, 8. Asfalt kaplama, yap um ve yenileme işlerinde, 9. Nrmal bakım ve kâr mücadelesi faaliyetlerinde, 0. Mevcut persnel ve makina ile listenilen süre içerisinde yapılması mümkün lan işlerde. Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

26 26 Bu gibi işler dışındaki yapım ve narım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. Genel larak iğlerin hep bîl lmadığı anlaşılmaktadır. özet larak; Karaylları Genel Müdürlüğü çalışmalarında işin özelliklerine göre bir yl tekibetmekte ve yuka larını emanet, geri kalan durumlarda da ihale suretiyle yapmaktadır. a) ihaleli işler : 967 yılında lira harcanarak tplam uzunluğu 584 Km. lan 8 aded işte çalışılmış, 92 Km. altya önceki yıllarda üzerinde çalışılan bir kısım kesimler de tamamlanarak 49 Km. yl trafiğe açılmıştır. 967 yılınd kunkıran varyantı, Aşkale - Ilıca, Kütahya ayrımı - Bzüyük ve Milas - Bdrum ylları malî yıl snlarında ihale 967 yılında yapılan ihaleli çalışmalar snunda Yalva - İzmit arasının Yalva - Gölcük kesimi, Tireblu - ca - Düzce, Alaplı - Ereğli yllarının /4 nisbetindeki kısmı, 6 Km. uzunluktaki Knya - Aksaray ylunun üs rende ylunun üstyapısının 50 Km. si tamamlanarak trafiğe açılmış bulunmaktadır. Samsun - Hpa sahil ylun sında 967 yılı başına kadar kesik kalmış Rize - Çayeli, Akdeşen - ısümle kesimleri taahhüde bağlanmış ve 970 malara başlanmış bulunmaktadır. 968 yılında ihaleli yl yapım işleri için Tl. ayrılmış lup bu ödenekle tplam uzunluğu 547 Km edilecektir. Taahhüt işlerinde 968 yılındaki çalışmalar snunda 09 Km altyapı, 49 Km. üstyapı tamamlanmış da trafiğe açılmamış kesimlerle birlikte tplam larak 59 Km. yl memleket hizmetine açılmış lacaktır. Buna ilâve larak tplam uzunluğu 285 Km. lan 9 aded iş, ihalelerini sağlamak amaciyle prgrama knu içerisinde taahhüde bağlanacaktır. Bu ihalelerle, bilhassa Ankara - Znguldak, Ankara - Bursa, Muğla - Fethiy yük zrluklar arz eden Znguldak ylundaki Dmıkhan, Bursa ylundaki Ahi Dağı, Fethiye ylundaki Çiçekçi B caktır. b) Emanet işler : 967 yılında Tl. harcanarak tplam uzunluğu 2 60 Km. lan yl üzerinde 55 aded şantiye h pı, 605 Km. üstyapı işleri tamamlanarak daha önceki yıllarda yapılan kesimlerle birlikte 60 Km. yl trafiğ 9/b) Emanet larak yapılan çalışmalar snunda; Sirkeci - Flrya sahil ylu Yeşilyurt'a ulaştırılmış, Bulgaristan'la turistik önemine binaen inşa edilmesi kararlaştırılan 6 Km lik Babaeski - Kırklareli ylunun ra - İzmir ylunun 50 Km. uzunluktaki Turgutlu - İzmir kesimi tam larak bitirilmiş, 00 Km 4 Km. si hariç asfaltlanmış, Mersin - Adana ylunun Adana girişi 7 Km. si 6 şeritli lara mış Gâvur Dağı'nı bertaraf eden Tprakkale - Bahçe - Kömürler ylunda büyük faaliyet gösterilmiş, köy - Yzgat ve Erzincan - Refahiye kesimleri tamamlanıp trafiğe açılmış, Yzgat - Srgun, Yıldızeli - Sivas a lanmış, Ankara - Samsun ylu asfalt larak bitirilmiş, Samsun - Trabzn arasının 968 yılı snunda a Karaylları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 056)

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2008 Ekonominin gelişiminde başlıca lüzumlu olan yollar, demiryolları,limanlar,kara ve

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı Temmuz 2014 GİRİŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Resimler Listesi...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Plan ve Bütçe Komisyonu 'Raporu Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A-Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 A-ANA

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı