ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2275 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1272 ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER Yazarlar Doç.Dr. Erkan YASLIO LU (Ünite 1) Doç.Dr. Ercan fi MfiEK (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Senih YAZGAN (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali DAYIO LU (Ünite 4-6) Prof.Dr. Yüksel TÜZEL (Ünite 7) Prof.Dr. Ayfle GÜL (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Raflit Zeki ELTEZ (Ünite 9) Dr. Gölgen Bahar ÖZTEK N (Ünite 9) Prof.Dr. Sevgi PAYDAfi KARGI (Ünite 10) Prof.Dr. Semih TANGOLAR (Ünite 10) Editörler Prof.Dr. Ayfle GÜL (Ünite 7, 8, 9, 10) Doç.Dr. Erkan YASLIO LU (Ünite 1, 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali DAYIO LU (Ünite 4, 5, 6) ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. G. Tuba Türksavafl Grafikerler Nihal Sürücü Ayflegül Dibek Ufuk Önce Ali Burç Aç kkan Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Örtüalt Üretim Sistemleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Eylül 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Örtüalt Tar m... 2 ÖRTÜALTI YET fit R C L N N TANIMI, ÖNEM VE TAR HSEL GEL fi M... 3 Tan m... 3 Önemi... 3 Tarihsel Geliflimi... 4 ÖRTÜ T PLER... 6 Toprak Üzerine Serilen Örtüler... 6 Bitkilerin Üzerine Serilen Örtüler... 6 Gölge Evi... 6 SERA YER SEÇ M... 7 Ifl k... 7 klim Koflullar... 7 Rak m... 8 Su Kayna ve Kalitesi... 8 Zararl Tehdidi... 8 Toprak ve Topo rafya... 8 Yola Ba lant... 9 Kullan labilir flgücü Varl... 9 Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sera Tipleri ve Yap Elemanlar...14 SERALARIN SINIFLANDIRILMASI VE SERA T PLER Kullan m Amac na Göre Sera Tipleri Kurulufl fiekillerine Göre Sera Tipleri Büyüklü üne Göre Sera Tipleri Yap skelet (Konstrüksiyon) Malzemelerine Göre Sera Tipleri Örtü Malzemelerine Göre Sera Tipleri Çat fiekillerine Göre Sera Tipleri Hareket Edebilme Özeliklerine Göre Sera Tipleri klimlendirme Sistemlerine Göre Sera Tipleri SERA YAPI ELEMANLARININ PLANLANMASI PLANLAMADA ETK L YÜKLER Sürekli Yükler Hareketli Yükler Rüzgâr Yükü Kar Yükü Ask ya Al nan Bitki Yükü Sera Üzerinde Çal flan flçi A rl Depremin Dinamik Yükü SERA YAPI ELEMANLARI ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Temeller Sera skeleti Kolonlar ve Sera Duvar Çat ve Çat skeleti Çat Makas Afl klar Mertekler Rüzgârl klar Oluklar Örtü Malzemesi Kap lar Havaland rma Pencereleri Seralar n Boyutland r lmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Sera Taban n n Düzenlenmesi ve Sulama SERA TABANININ DÜZENLEMES Sera Do al Zemini Üzerinde Yetifltiricilik Masa (Tabla) Sistemi Raflar ve Çat Kirifllerinde Yetifltiricilik Alçak Tavalar (Hendek Tavalar ) Bank Sistemi Saks ve Torbalarda Yetifltiricilik Sera çi Yollar n n Düzenlenmesi SERALARDA SULAMA S STEMLER Ya murlama Sulama Yöntemi Üstten Ya murlama Toprak Yüzeyinde Ya murlama Sulama Sistemleri Damla Sulama Yöntemi Kapilar (Mat) Sulama Yöntemi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sera klimlendirme Tekni i SERADA KL M B LEfiENLER Enerji ve Kütle Dengesi GÜNEfi IfiINIMI IfiIK ve SICAKLIK Fotosentez Hava S cakl Bitki S cakl FOTOSENTEZ VE KARBOND OKS T TRANSP RASYON VE BA IL NEM... 61

5 çindekiler v Hava Hareketi PS KROMETR Duyulur Is tma fllemi Duyulur So utma fllemi Nemlendirme fllemi Nem Uzaklaflt rma fllemi Ara fllemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sera Donan mlar HAVALANDIRMA S STEM Do al Havaland rma Zorlanm fl Havaland rma SER NLETME S STEM Fan-Petek Serinletme Sistemi PERDELEME S STEM Gölgeleme Perdesi Is Perdesi NEMLEND RME S STEM ISITMA S STEM KARBOND OKS T ENJEKS YON S STEM YAPAY AYDINLATMA S STEM SULAMA VE GÜBRE DOZAJ S STEM Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Seralarda Biliflim ve Otomasyon Teknolojisi MEKAN ZASYON VE OTOMASYON ELEKTRON K ÖLÇME TEKN Elektrik Ak m Nas l Oluflur? Analog Devreler Dijital Devreler SENSÖRLER Sensör Karakteristikleri S cakl k Sensörleri Nem Sensörleri Karbondioksit Sensörü Ifl n m Sensörleri Bas nç Sensörleri Seviye Sensörleri Toprak Nem Sensörü Elektriksel letkenlik (EC) - ph - Ak fl Sensörleri OTOMAT K KONTROL ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Kontrol Stratejileri Kontrol Yöntemleri Kumanda Cihazlar Elektrik Motorlar ENDÜSTR YEL KONTROL S STEMLER MODERN SERALARDA TÜMLEfi K S STEM YÖNET M Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Seralarda Üretim Teknikleri I SERACILI IN GEL fi M TÜRK YE DE SERACILIK SERT F KALI ÜRET M Y TARIM UYGULAMALARI SERALARDA Y TARIM UYGULAMALARI Toprak Haz rl Organik Madde çeri inin Art r lmas Tuzlulu un Giderilmesi Toprak ph s n n Düzeltilmesi Toprak Dezenfeksiyonu Üretim Materyali Dikim Ask ya Alma ve Budama Meyve Tutumuna Yard m Bitki Besleme Sulama Malçlama Entegre Hastal k ve Zararl Yönetimi Entegre Hastal k Yönetimi Entegre Zararl Yönetimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Seralarda Üretim Teknikleri II TOPRAKSIZ TARIMIN GEL fi M TOPRAKSIZ TARIM TEKN KLER Su Kültürü Durgun Su Kültürü Akan Su Kültürü Aeroponik Substrat Kültürü Yataklarda Yetifltiricilik Torbalarda Yetifltiricilik Saks larda Yetifltiricilik

7 çindekiler vii Dikey Torbalarda Yetifltiricilik BES N ÇÖZELT S HAZIRLI I VE UYGULAMASI Su Varl ve Kalitesi Besin Elementlerinin Uygulanma Dozlar Çözeltinin Haz rlan fl Bitkilere Uygulanacak Çözeltinin Özellikleri Çözeltinin Uygulan fl TOPRAKSIZ TARIMIN ÇEVREYE ETK LER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Serada Sebze Yetifltiricili i G R fi SERADA DOMATES YET fit R C L Botanik Özellikleri Kök Yaprak Gövde Çiçek Meyve Tohum klim stekleri S cakl k Ifl k Oransal Nem Sera çi Hava Hareketi Karbondioksit (CO2) Gübrelemesi Toprak stekleri Üretim Takvimi Çeflit Seçimi Fide Üretimi Dikim Bak m fllemleri Ask ya Alma ve Sard rma Budama Meyve Tutumuna Yard m Gübreleme ve Sulama Hasat, Verim ve Muhafaza Fizyolojik Bozukluklar Hastal k ve Zararl lar SERADA HIYAR YET fit R C L Botanik Özellikleri Kök Gövde Yaprak Çiçek Meyve ÜN TE

8 viii çindekiler Tohum klim stekleri S cakl k Ifl k Oransal Nem Sera çi Hava Hareketi Karbondioksit (CO2) Gübrelemesi Toprak stekleri Üretim Takvimi Çeflit Seçimi Fide Üretimi ve Dikim Bak m fllemleri Ask ya Alma ve Sard rma Budama Gübreleme ve Sulama Hasat, Verim ve Muhafaza Fizyolojik Bozukluklar Hastal k ve Zararl lar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Örtüalt nda Ba c l k ve Meyvecilik ÖRTÜALTINDA BA CILIK ÖRTÜALTINDA MEYVEC L K Ülkemizde Örtüalt nda Yetifltirilen Meyveler Sert Çekirdekli Meyveler Yumuflak Çekirdekli Meyveler Akdeniz Meyveleri Üzümsü Meyveler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz Marjinal alanlar n de erlendirilebilmesi ve etkin kaynak (arazi, su, iflçilik, vb) kullan m sa lamas nedeniyle örtüalt yetifltiricili i art fl göstermektedir. Toprak veya bitkilerin üzerine serilen örtüler, alçak plastik tüneller, yüksek tüneller ve seralar gibi farkl yap lar söz konusu olmakla birlikte en geliflmifl örtüalt üretimi seralarda gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle bu kitapta esasen serac l k ele al nm flt r. On üniteden oluflan Örtüalt Üretim Sistemleri kitab uzaktan e itim amac yla haz rlanm flt r. Üniteler Örtüalt Yetifltiricili inin Tarihsel Geliflimi ve Sera Yeri Seçimi, Sera Yap Elemanlar ve Sera Tipleri, Sera Taban n n Düzenlenmesi ve Sulama, Sera klimlendirme Tekni i, Sera Donan mlar, Seralarda Biliflim ve Otomasyon Teknolojisi, Seralarda Üretim Teknikleri I: yi Tar m Uygulamalar, Seralarda Üretim Teknikleri II: Topraks z Tar m, Serada Sebze Yetifltiricili i, Örtüalt nda Ba c l k ve Meyvecilik konular nda temel bilgiler içermektedir. Ünitelerin bafllang c nda verilen Amaçlar m z ö rencilerin üniteyi okuduktan ve anlad ktan sonra neleri bilece i ve yapabilece ini göstermektedir. Kitapta yer alan konular daha iyi anlafl labilmesi için flekillerle desteklenmifl, baz önemli kavramlar ise yana ç kmalar ve farkl harf karakterleri ile vurgulanm flt r. Üniteler içinde Dikkat, Kitap ve nternet gibi uyar bölümleri ile ö renciler baflka kaynaklardan yararlanmaya yönlendirilmifltir. Her ünite içinde ö rencilerin düflünüp, tart - flarak çözüm aramalar na yönelik S ra Sizde ve Kendimizi S nayal m bölümleri yer almaktad r. Bu kitap konular nda uzman olan yazar kadrosunun çabalar sonucunda ortaya konmufl ve kitab n bas ma haz rlanmas özel bir ekibin özenli çal flmas sonucu gerçekleflmifltir. Kitab n haz rlanmas nda eme i geçen herkese teflekkür eder, tüm ö rencilere baflar lar dileriz. Editörler Prof.Dr. Ayfle Gül Doç.Dr. Erkan Yasl o lu Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Day o lu

10 1ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Örtüalt tar m n n Türkiyedeki ve dünyadaki geliflimini aç klayabilecek, Kullan lan tüm örtü tiplerini s ralayabilecek, flletmecilik yönünden en uygun sera yerini belirleyebilecek bilgi ve beceriler kazanacaks n z. Anahtar Kavramlar Alçak tünel Sera Örtü tipleri Sera yeri seçimi çindekiler Örtüalt Üretim Sistemleri Örtüalt Tar m ÖRTÜALTI YET fit R C L N N TANIMI, ÖNEM VE TAR HSEL GEL fi M ÖRTÜ T PLER SERA YER SEÇ M

11 Örtüalt Tar m ÖRTÜALTI YET fit R C L N N TANIMI, ÖNEM VE TAR HSEL GEL fi M Tan m Örtüalt yetifltiricili i; bitkinin gereksinim duydu u çevre koflullar n n yapay yollarla yarat l p sürekli denetim alt nda tutuldu u, y l boyunca üretimi olanakl k lmas nedeniyle birim alandan yüksek verim al nmas n sa layan bir yetifltiricilik dal d r. Örtüalt tar m ; sera ve alçak plastik tüneller alt ndaki üretimi kapsamaktad r. Alçak plastik tüneller; bir yetifltiricilik dönemi için infla edilen, bitkileri düflük s - cakl k, rüzgâr, ya mur, dolu, kufl ve haflerelerden korumak amac yla bitki s ralar üzerine yar m daire kesitli yerlefltirilmifl iskeletlerin üzerinin yumuflak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen yap lard r. Alçak plastik tünel alt nda yap lan bitkisel üretimde erkencilik amaçlan r. Seralar ise; iklim koflullar n n aç kta bitki yetifltirmeye elveriflli olmad dönemlerde, kültür bitkileri ile bunlar n tohum, fide ve fidanlar n n ekonomik olarak üretilmesi, yetifltirilmesi, sergilenmesi ve korunmas n olanakl k lan, uygun bir bitki geliflimi için ideal koflullar yaratmay ve y l boyunca üretim yapmay amaçlayan, içinde hareket edilebilen yüksek sistemli yap lard r. Sera yap elemanlar n n görevi, iyi bir bitkisel üretim sa lamak amac yla, bütün y l boyunca sera içi çevre koflullar n n ekonomik olarak ve bitkilerin iste ine yak n bir biçimde sa lanmas d r. Seralar ile alçak plastik tüneller aras ndaki farklar nelerdir? yi tasarlanm fl bir sera, bitki geliflimi için gerekli olan iklim koflullar n sa lamal, y l boyunca üretime olanak tan mal ve önemli iklim faktörlerini belirlenen op- DÜfiÜNEL M timum de erlere olabildi ince yak n olacak biçimde sa lamal d r. Bu nedenle, seralar n yüksek fl k geçirgenli ine, düflük s tüketimine, yeterli havaland rma SORU etkinli ine, yeterli yap mukavemetine ve yap n n tamam n n iyi bir mekanik davran fla sahip olmas, inflaat ve iflletme maliyetinin düflük olmas gerekir. D KKAT Önemi DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Dünya nüfusu giderek artmakta, buna karfl n ekilebilir arazi varl erozyon, çölleflme, kentleflme vb. birçok faktörün etkisi alt nda giderek azalmaktad r. Bu durumda, artan nüfusu besleyebilmek için birim alandan elde AMAÇLARIMIZ edilen ürün miktar n AMAÇLARIMIZ 1 K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

12 4 Örtüalt Üretim Sistemleri Foto raf 1.1 Almanya da 18 inci yüzy lda yap lm fl bir narenciye seras art rmak gerekmektedir. Birim alandan elde edilen ürün miktar n art rmada en önemli araçlardan biri de örtüalt tar m d r. Ülkemizde de nüfus h zla artm fl, araziler parçalanarak küçülmüfltür. Nüfusun bölgesel da l m nda da önemli de ifliklikler ortaya ç km fl, tar msal nüfusun toplam nüfus içerisindeki pay 1923 de % 88 iken 2006 y l nda % 26,8 e inmifltir. Sera yetifltiricili i, ülkemizde iflsizli i azaltan, birim alandan daha fazla ürün al nmas n sa layan, nüfusu k rsal kesimde tutarak çarp k kentleflmeyi engelleyen önlemlerden biridir. Sera yetifltiricili i afla daki yararlar sa lamaktad r. Yetifltiricili in tüm y la yay lmas yla y lda birden fazla ürün al nmas, dolay - s yla birim alandan elde edilen gelirde art fl sa lan r. Seradan elde edilen ürünlerin pazara erken ya da geç ç kart lmas sorunu yoktur. Pazarda sürekli ürün bulunmaktad r. Birim alandan elde edilen verim ve ürün kalitesi artar. flletmede sürekli ifl oldu undan iflgücü yönünden y l boyunca büyük de ifliklik olmaz. Tar mdaki mevsimlik iflgücü gereksinimi süreklilik kazan r. Sera yap elemanlar ve ekipmanlar n n üretimiyle ilgili yeni sanayi kollar - n n geliflmesine yard mc olur. Tarihsel Geliflimi Koruma yap lar arac l yla bitkisel üretim için gerekli ortam yaratma çabalar Romal lara (MÖ 1 inci yüzy l) kadar dayanmaktad r. Roma mparatorlu u nun y k lmas yla birlikte, bu dönemdeki serac l k teknikleri de ortadan kaybolmufltur. Seralar, 15 inci yüzy l n sonlar ile 18 inci yüzy l aras nda ngiltere, Fransa ve Hollanda da tekrar görülmüfltür. Avrupa da yap lan ilk seralar özellikle narenciye bitkilerini k fl aylar nda korumak amac yla kullan lm flt r (Foto raf 1.1). Özellikle 1720 y - l nda seran n yanlar na duvar örülmüfl, çat ya fl ktan yararlanmak için pencereler yerlefltirilmifltir. Ticari anlamda sera yetifltiricili i 19 uncu yüzy l n sonlar nda bafllam fl ve 1945 ten sonra da h zl bir art fl göstermifltir. Seralar n ticari bir nitelik kazanmas yla birlikte seralarda kullan lan iskelet malzemesinde de bir de iflim gözlenmifl, ah-

13 1. Ünite - Örtüalt Tar m 5 flap iskeletin yerini çelik iskelet almaya bafllam flt r. Plastik filmlerin kullan lmaya baflland 1960 l y llar n bafllar na kadar cam seralar örtüalt tar m nda egemen olmufl, bu tarihten sonra da plastik seralar yay lmaya bafllam flt r. Plasti in tar mda kullan lmaya bafllanmas, örtüalt tar m aç s ndan dönüm noktas olmufl ve üretim l man (Akdeniz) iklimin hüküm sürdü ü bölgelere de kaym flt r. Günümüzde ABD, Japonya, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde serac l k yayg nd r. Avrupa n n güneyinde yer alan spanya, talya, Yunanistan baflta olmak üzere Almanya, ngiltere, Fransa ve Hollanda da sera yetifltiricili i oldukça geliflmifltir. Günümüzde serac l k, s tma ve so utma giderlerinin düflük oldu u nc enlemler aras nda kalan ülkelerde yay lmaktad r. K rk nc enlemin üzerine ç k ld - nda s tma giderleri, 30 uncu enlemin alt na inildi inde ise so utma giderleri h zla yükselmektedir. Günümüzde serac l n nc enlemler aras nda kalan ülkelerde SIRA yay lmas n n S ZDE nedeni nedir? 2 DÜfiÜNEL M Ülkemizde sera tar m n n bafllang c di er ülkelerle karfl laflt r ld nda oldukça DÜfiÜNEL M yenidir. Türkiye de örtüalt tar m 1940 l y llarda kamu kurulufllar taraf ndan Antalya ve çel de kurulan seralarla bafllam flt r. Deneme ve araflt rma SORU amac yla kurulan SORU bu ilk seralardan sonra sera tar m, tar mda plasti in kullan lmaya bafllad 1960 l y llardan itibaren yayg nlaflm fl, zamanla Ege, Marmara ve D KKAT Karadeniz Bölgesi ne yay lm flt r. Yetifltiricili i yap lan ürünler baflta sebze olmak üzere, kesme çiçek D KKAT ve iç mekân bitkileri ile meyvedir. Örtüalt üretim sistemlerinde yetifltiricili i yap lan sebze türleri domates, h yar, karpuz, biber, patl can, marul, fasulye, kavun, kabak ve çilek, meyve türleri ise muz ve asmad r. Ülkemizde 1990 y l nda yaklafl k ha olan örtüalt AMAÇLARIMIZ alan 2009 y l nda ,0 ha a ulaflm flt r. Bu alan n ,6 ha alçak tünel (%33), 7.704,6 ha yüksek tünel(% 13,6), 8.293,0 ha cam (%14,6) ve ,6 ha plastik sera (%38,8) alanlar ndan oluflmaktad r (Anonim, 2010) (fiekil 1.1). K T A P K T A P Ülkemiz sera varl n n % 90 Akdeniz sahil fleridinde, % 5 i ise Ege de yer almaktad r. Türkiye genelinde iller baz nda seralar n (alçak tünel hariç), % 47 si Antalya da, % 29 u Mersin de ve % 10 u da Mu la (Fethiye) dad r. TELEV ZYON TELEV ZYON %38.8 %33 NTERNET Alçak Tünel Yüksek Tünel fiekil 1.1 Örtüalt alanlar m z n NTERNET yap tipine göre da l m %14.6 %13.6 Cam Plastik Ülkemizde geleneksel sera iflletmelerinin yan nda, son y llarda büyük kapasiteli, uzman teknik personelin istihdam edildi i, iklim kontrolü yap lan, tam donan ml modern iflletmeler de yayg nlaflmaya bafllam flt r. Yüksek teknolojinin kullan ld bu iflletmelerde insan sa l na ve çevreye duyarl, özellikle ihracata yönelik bir üretim gerçeklefltirilmektedir.

14 6 Örtüalt Üretim Sistemleri ÖRTÜ T PLER Örtüalt yetifltiricili inde örtü kullan m n n birincil amac bitkiyi d fl etkilerden korumak ve bitki geliflimi için en önemli faktör olan fl n bitkilere yeterli oranda ulaflmas n sa lamakt r. Bu amaçla cam ve plastik örtüler kullan lmaktad r. Bunlar n yan nda, bitkiyi kum, kufl, böcek vb. haflerelerden korumak, buharlaflmay azaltmak, yabanc ot geliflimini önlemek gibi amaçlarla da plastik örtüler kullan lmaktad r. Toprak Üzerine Serilen Örtüler Plastik malçlar, örtüalt üretim sistemlerinde erkencilik ve yüksek verim için kullan lmaktad r. Piyasada beyaz, gri, siyah, mavi vb. renklerde bulunmaktad r. Siyah renkli malçlar yabanc ot geliflimini önlerken, fleffaf malçlar topra n korunmas n ve toprak neminin tutulmas n sa lamas n n yan nda topra n s nmas na da yard mc olur. Malç kullan lmas n n yararlar afla daki gibi özetlenebilir: Yabanc otlar n geliflmesini engelleyerek bitki besin maddelerinin bitkiler taraf ndan daha etkin bir flekilde kullan lmas n sa lar. Toprak yüzeyinden oluflacak buharlaflmay azaltarak topraktaki nemin tutulmas n sa lar ve tuz birikimini önler. Ürünlerin toprakla temas n önledi inden kay plar önler, kaliteyi art r r. Hastal k ve zararl lara karfl bitkiyi korur. Örne in, yaprak galeri kurduyla mücadelede malç kullan m etkili bir önlemdir. Bitkilerin Üzerine Serilen Örtüler Bitki üzerine serilen örtülerin en yayg n kullan lan dokunmam fl gözenekli plastiklerdir. Bu örtüler, s örtüsü olarak kullan lmas n n yan nda bitkiyi kum, kufl, böcek ve haflerelerden korumak amac yla da kullan lmaktad r. Gölge Evi Son y llarda, pestisit kullan m n azaltmas, geleneksel seralardan daha düflük maliyetle infla edilebilmesi ve bitki mikroklimas üzerine etkilerinin az oldu una inan lmas nedeniyle, zararl lar n (böceklerin) içeri giriflinin engellendi i gölge evi üreticiler taraf ndan yayg n bir biçimde kullan lmaktad r. Ayn zamanda, meyve kalitesini art rmas ve su kullan m n azaltmas nedeniyle meyve yetifltiricili inde de kullan m giderek artmaktad r. Gölge evinde yetifltiricili in yararlar afla daki gibi özetlenebilir. Gölgelemeyle optimum de erin üzerindeki solar radyasyondan korunma sa lamas, Bitkileri rüzgâr ve doludan koruma, Termal koflullar iyilefltirme, Böceklerin yap içerisine giriflini engelleme. Gölge evlerin en ilginç özelli i pasif yap lar olmas d r. Bitki yetifltirme ortam n düzenleme araçlar na sahip de ildir. Bu yönüyle tam iklim kontrolüne sahip seralardan tamamen farkl d r. Beyazsinekler ve daha büyük böcekler taraf ndan bulaflt r lan virüs hastal klar - n n önlenmesi için 0,19-0,29 milimetre boyutunda gözlere sahip tüller kullan lmaktad r. Göz çaplar n n bu derece küçük olmas havaland rma etkinli ini, dolay s yla iç ortam s cakl n ve nem miktar n olumsuz etkilemektedir.

15 1. Ünite - Örtüalt Tar m 7 SERA YER SEÇ M Serada yetifltirilen bitkilerden optimum düzeyde verim alabilmek için uygun çevre koflullar n n yarat lmas gerekmektedir. Bunun da ilk ad m uygun bir sera yeri seçimidir. Kârl bir üretim için; seçilen yerin serac l k yönünden uygun olmas, seran n yönlendirmesinin do ru yap lm fl olmas ve uygun bir avlu düzeni oluflturulmas yaflamsal öneme sahiptir. Yönlendirmede uygun çözümü bulmada sera kurulacak yerin enlem derecesi, sera tipi, çat e imi ve çat tipi ile mevsim etkilidir. Genelde, yap elemanlar ndan kaynaklanan gölgelemeyi önlemek için seran n uzun ekseni do u-bat yönünde yönlendirilir. Sera kurulacak yer 40 nc enlemin üzerinde bulunuyorsa do u-bat yönlendirmesine daha fazla önem vermek gerekir. Özellikle, Kuzey Yar m Küre de bu flekilde yönlendirmeyle k fl mevsiminde güneflten yararlanma olana art r lm fl olur. Sera al n duvar n n egemen k fl rüzgârlar n n esti i yöne yönlendirilmesiyle s tma giderleri de azalt labilir. Sera uzun ekseni, günefllenme etkisinin az oldu u yerlerde do u-bat, fazla oldu u yerlerde kuzey-güney do rultusunda olmal d r. Çat elemanlar n n sera taban nda oluflturaca- sürekli gölgeleme etkisini gidermek için genifl aç kl kl ya da blok seralar n kuzey-güney yönünde yerlefltirilmesi tercih edilir. Sera yeri seçiminde dikkate al nmas gereken belli bafll faktörler aras nda fl k, iklim koflullar, rak m, su kayna ve kalitesi, zararl tehdidi, toprak ve topo rafya, yola ba lant, kullan labilir iflgücü varl say labilir. Al n duvar, bireysel seralarda seran n k sa ön cephesi. Bir sera iflletmesinin baflar s n etkileyen yer seçim kriterleri nelerdir? Ifl k DÜfiÜNEL M Bitkiler fotosentez için fl a gereksinim duyarlar. Bulutlu günlerde bitkilerin fotosentez miktar ve buna ba l olarak da büyüme ve verim yeteneklerinde bir azalma meydana gelir. Bu nedenle y l boyunca, özellikle de k fl aylar nda SORUgünefllenme- nin fazla oldu u yerler sera yeri olarak tercih edilmelidir. Bitkilerin günefllenme gereksinimlerindeki farkl l k bölgesel düzeyde farkl sera tiplerinin D KKAT ortaya ç kmas - na yol açmaktad r. 3 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT klim Koflullar Sera kurulacak bölgede deniz, göl, akarsu gibi bir su kütlesinin bulunmas o bölgede l man bir iklimin egemen olmas na yol açmaktad r. Örne in AMAÇLARIMIZ deniz k y s nda bulunan bölgelerde gece gündüz aras ndaki s cakl k fark iç bölgelere oranla daha AMAÇLARIMIZ düflüktür. A açlar, da lar veya di er engeller özellikle sabah ve ö leden K Tsonralar A P seralarda gölgeleme etkisi yapabilir. K T A P Baz bölgelerde y l n belirli zamanlar nda bulut ve sis oluflumunun meydana gelebilece i unutulmamal d r. Örne in, baz da s ralar n n rüzgâr TELEV ZYON almayan yönüne bakan kuytu yerler veya sahile yak n alanlar bu aç dan iyi analiz edilmelidir. TELEV ZYON Rüzgâr h z n n yüksek olmas sera s s n n emme yoluyla d flar ya ç k fl n art r r. Dolay s yla sera içinde arzu edilen s cakl n oluflturulabilmesi için daha fazla s enerjisi harcanmas na yol açar. Ayr ca, fliddetli rüzgâr sera yap NTERNET elemanlar na da zarar NTERNET verebilir.

16 8 Örtüalt Üretim Sistemleri Rak m Bir yerin deniz seviyesinden olan yüksekli i yaz aylar nda görülen maksimum s - cakl k ile k fl aylar nda görülen minimum s cakl etkilemektedir. Rak m uygun olan bir yerin seçilmesiyle k fl aylar nda s tma giderleri, yaz aylar nda ise so utma giderleri azalt labilir. Su Kayna ve Kalitesi Sera yetifltiricili inde, sulama, s tma, so utma, nemlendirme, elde edilen ürünlerin temizlenmesi ve ilaçlar n seyreltilmesi gibi kültürel ifllemlerde kullan lmak üzere yeterli miktarda ve kaliteli bir su kayna n n bulunmas oldukça önemlidir. Su kayna olarak akarsular, göller gibi yerüstü su kaynaklar n n yan nda aç lan artezyen ve derin kuyularla yeralt suyundan veya içmesuyu flebekesinden yararlan labilir. Gereksinim duyulan su miktar sulanacak alan n büyüklü üne, yetifltirilen bitki türüne, hava koflullar na, y l n hangi döneminde bulunuldu una ve havaland rma veya s tma sisteminin çal flt r l p çal flt r lmama durumuna göre de ifliklik gösterir. Sulama için maksimum su gereksinimi lt/m 2 aras ndad r (Anonim, 1994). Su kayna ne kadar güvenilir olursa olsun mutlaka analiz edilmelilidir. Su kayna - n n toplam tuz konsantrasyonunun belirli bir düzeyin alt nda olmas gerekir. Çözünebilir mineral elementlerin yüksek oldu u sulara kimyasal gübre ilave edilmesi toplam tuz konsantrasyonunu art rmaktad r. Su kayna n n tuz içeri ine iliflkin üst limitler Çizelge 1.1 de verilmifltir. Çizelge 1.1 Su kayna tuz konsantrasyonu üst limit de erleri (ppm) Kaynak: ag.arizona.edu/ceac/ sites/ag.arizona.edu. ceac/files/pls217nbc H11_0.pdf Kimyasal Gübre Kullan lmas Durumunda SO 4 < 240 ppm Fe < 5 ppm Ca < 120 ppm Zn < 5 ppm Mg < 24 ppm Mn < 2 ppm K < 10 ppm B < 0.8 ppm P < 5 ppm Cu < 0.2 ppm NO 3 < 5 ppm Mo < 0.02 ppm Cl < 140 ppm Kimyasal Gübre Kullan lmamas Durumunda Na <50 ppm F < 1 ppm Al < 5 ppm Zararl Tehdidi Sera yeri seçilirken arazide zararl böceklerin konaklad mevcut tar m alanlar ndan uzakta olmas na özen gösterilmelidir. Zararl böcekler içerisinde beyazsinek, yaprak biti, örümcekler (akarlar) ve kirpikkanatl (trips) say labilir. Drenaj, fazla suyun uzaklaflt r lmas ifllemine verilen add r. Toprak ve Topo rafya Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurlardan biri olmas nedeniyle sera kurulacak yerin topra n n kaliteli olmas gerekmektedir. Sera topra olarak geçirgen, besin içeri i zengin yani verimli, su tutma yetene i iyi, drenaj, tafll l k sorunu olmayan derin topraklar idealdir. T nl kumlu ve kumlu topraklar en çok tercih edilen topraklard r.

17 1. Ünite - Örtüalt Tar m 9 Bitkilerin tezgâhlar, saks lar veya özel yetifltirme ortamlar nda yetifltirimesi durumunda toprak sera yeri seçiminde önemli bir faktör olmamaktad r. Alt tabakas geçirimsiz olan yerlere sera kurulmas zorunlulu u varsa, sulama ve ya fl sular yla taban suyu seviyesinin yükselebilece i göz önünde tutularak, drenaj sorunlar giderilmeli ve sera taban yükseltilmelidir. Taban suyu derinli inin azalmas, topra n so umas na, havas z kalmas na ve bitki köklerinin hastalanmas na neden olaca ndan, taban suyu derinli inin en az 1 m olmas gerekir. Seradan gelen yükler zemin taraf ndan tafl nd ndan sera topra n n yük tafl - ma kapasitesi yeterli düzeyde olmal d r. Yük tafl ma kapasitesi olarak 2-2,5 kg/cm 2 önerilmektedir. Gevflek yap l topraklar üzerinde kurulacak seralar n inflaat maliyeti daha yüksek olur. Çünkü bu tür zeminlerde yap emniyeti nedeniyle sera temeli daha derine indirilmekte ve temelde kullan lan malzemelerde bir art fl gözlenmektedir. Arazi topo rafyas da yer seçiminde etkilidir. Arazinin e imi ve e im yönü de dikkate al nmal d r. K fl güneflinden yararlanma ve kuzey rüzgârlar ndan korunma yönünden arazi e iminin güney ya da güneydo uya bakmas arzu edilir. Çok e imli alanlarda sera kurulmas, tesviye ve dolgu yap m n gerektirmesi, iflgücü kullan m yönünden güçlükler yaratmas nedeniyle tercih edilmemektedir. Ya fll iklime sahip bölgelerde, ya fl sular n n tahliyesinin güç oldu u çok düz alanlar da sera yeri için uygun de ildir. Sera yap m için % 0,5-1,5 aras nda e ime sahip alanlar uygundur. Yola Ba lant Elde edilen ürünün bozulmadan pazara ulaflt r labilmesi için sera kurulacak yerin mutlaka ifllek bir yola ba lant s olmal d r. Ayr ca, sera örtü malzemesi ve yap elemanlar n n tafl nmas, gübre, ilaç, yak t, alet ekipman vb. girdilerin kolayl kla seraya ulaflt r labilmesi yönünden de yola ba lant oldukça önemlidir. Ürünün zarar görmeden ve görünümü bozulmadan tafl nabilmesi için yol kalitesi iyi olmal d r. Ulafl mda kara yolu ve demir yolu kullan labilece i gibi ekonomik yönden uygun olmas durumunda hava yolu da tercih edilebilir. Seran n yola çok yak n olmas durumunda, özellikle trafik nedeniyle oluflan toz örtü materyalinin kirlenmesine, dolay s yla fl k geçirgenli inin azalmas na yol açmaktad r. Kullan labilir flgücü Varl Serac l k y l boyunca üretim yap lan ve yo un iflgücü kullan lan bir sektör oldu- undan, ek iflgücüne gereksinim duyulmaktad r. Budama, yetifltirme, hasat ve paketleme ifllemlerini yerine getirebilecek nitelikli iflgücünün yak n çevreden sa lanabilir olmas na özen gösterilmelidir. Bunlar n d fl nda elektrik, telefon, internet vb. hizmetlere yak nl k, pazara yak nl k, termal ve jeotermal enerji kaynaklar n n varl, baca gazlar ve toz oluflumuna yol açan sanayi bölgelerine olan uzakl k gibi faktörler de dikkate al nmal d r.

18 10 Örtüalt Üretim Sistemleri Özet A MAÇ 1 Örtüalt tar m n n Türkiye deki ve dünyadaki geliflimini aç klamak Örtüalt üretim sistemleri içerisinde alçak tüneller ve seralar yer almaktad r. Alçak tüneller daha çok erkencilik sa lamak amac yla bir üretim dönemi için infla edilen plastik örtülü yap lard r. Seralar, bitkiler için uygun çevre koflullar n n yapay olarak yarat ld, y l boyunca üretime olanak sa layan, bitkileri d fl etkilere karfl koruyan ve içerisinde hareket edilebilen yüksek yap lard r. Örtüalt tar m Romal lara kadar dayanmaktad r. Bunu 15 inci yüzy l n sonlar yla 18 inci yüzy l aras nda yap lan koruma amaçl seralar izlemifltir. Plastik filmlerin yayg nlaflmaya bafllad 1960 l y llara kadar örtüalt tar m nda cam seralar egemen olmufl, bu tarihten sonra plastik seralar giderek yayg nlaflm flt r. Sera yetifltiricili i, birim alandan daha kaliteli ve daha fazla ürün al nmas n sa lamas, y l boyunca istihdam yaratmas, yap elemanlar n n üretimiyle ilgili yan sanayi kollar n n geliflmesini sa lamas, ihracat yoluyla ülkeye döviz girdisi sa lamas nedeniyle oldukça önemli bir sektördür. Ülkemizde bafllang c 1940 l y llarda kamu kurulufllar taraf ndan Antalya ve çel de kurulan seralara dayanan örtüalt tar m, tar mda plasti in kullan lmaya baflland 1960 l y llardan itibaren iklim koflullar n n uygun oldu u bölgelere yay lm flt r. Dünyadaki geliflmelere paralel olarak ülkemizde de önemli geliflmeler kaydedilmifl, büyük kapasiteli, iklim kontrollü modern iflletmeler yayg nlaflmaya bafllam flt r. A MAÇ 3 flletmecilik yönünden en uygun sera yerini belirlemek Serac l ktan arzu edilen yarar n sa lanabilmesinde sera kurulacak yerin özellikleri oldukça önemlidir. Bu nedenle sera yeri seçilirken belirli faktörler dikkatle incelenmelidir. Sera yeri seçiminde etkili olan bafll ca faktörler: fl k, iklim koflullar, rak m, su kayna ve kalitesi, zararl tehdidi, toprak ve topo rafya, yola ba lant, kullan labilir iflgücü varl, telefon, elektrik, internet gibi çeflitli hizmetlere eriflim kolayl, pazara yak nl k, enerji kaynaklar n n varl d r. A MAÇ 2 Kullan lan tüm örtü tiplerini s ralamak Sera yetifltiricili inde kullan lan belli bafll örtü tipleri cam ve plastiktir. Bunlar n yan nda, bitkiyi kum, kufl vb. zararl lardan korumak, buharlaflmay azaltmak, yabanc ot geliflimini önlemek gibi amaçlarla toprak ve bitki üzerine serilen plastik örtülerle gölge evler de kullan lmaktad r.

19 1. Ünite - Örtüalt Tar m 11 Kendimizi S nayal m 1. Afla dakilerden hangisi iyi tasarlanm fl bir serada bulunmas gereken özelliklerden de ildir? a. Bitki geliflimi için gerekli olan iklim koflullar n sa lamas, b. Ifl k geçirgenli inin düflük olmas, c. Y l boyunca üretime olanak tan mas, d. Önemli iklim faktörlerini belirlenen optimum de erlere olabildi ince yak n olacak biçimde sa lamas, e. Düflük s tüketimine sahip olmas. 2. Dünyada ticari anlamda sera yetifltiricili i ne zaman bafllam flt r? a. MÖ 1 inci yüzy l b. 15 inci yüzy l c. 19 uncu yüzy l n sonlar d. 18 inci yüzy l n bafllar, e. 17 nci yüzy l 3. Afla dakilerden hangisi malç kullan lmas n n yararlar ndan de ildir? a. Toprakta nem tutulmas n önler, b. Yabanc ot geliflimini engeller, c. Toprak yüzeyinden oluflan buharlaflmay azalt r, d. Ürün kalitesini art r r, e. Hastal k ve zararl lara karfl koruma sa lar. 4. Afla dakilerden hangisi iyi bir sera topra nda bulunmas gereken özelliklerdendir? a. Geçirgenli inin düflük olmas, b. Besin içeri inin düflük olmas, c. Su tutma yetene inin düflük olmas, d. S olmas, e. Drenaj sorunun bulunmamas. 5. K fl güneflinden yararlanma ve kuzey rüzgârlar ndan korunma yönünden arazi e iminin hangi yöne bakmas arzu edilir? a. Kuzey b. Bat c. Kuzeybat d. Güney e. Do u 6. Afla dakilerden hangisi örtüalt üretim sistemlerinde yetifltiricili i yap lan sebze türlerinden de ildir? a. Domates b. Karpuz c. Asma d. H yar e. Fasulye 7. Sera kurulacak arazinin sahip olmas gereken e im de eri afla daki seçeneklerin hangisinde do ru verilmifltir? a. % 0,5-1,0 b. % 1,0-1,5 c. % 1,0-2,0 d. % 1,0-2,5 e. % 0,5-1,5 8. Afla dakilerden hangisi gölge evlerde yetifltiricili in yararlar ndan de ildir? a. Maliyetinin geleneksel seralardan daha yüksek olmas, b. Bitkileri rüzgâr ve doludan koruma, c. Termal koflullar iyilefltirme, d. Böceklerin yap içerisine giriflini engelleme, e. Gölgelemeyle solar radyasyondan koruma sa lamas, 9. Ülkemizde en fazla sera varl na sahip olan il afla - dakilerden hangisidir? a. Yalova b. Antalya c. Mu la d. zmir e. Hatay 10. Birim sera taban alan (m 2 ) bafl na ayr lmas gereken maksimum sulama suyu miktar afla dakilerden hangisidir? a lt b lt c lt d lt e lt

20 12 Örtüalt Üretim Sistemleri Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar 1. b Yan t n z yanl fl ise, Tan m konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. c Yan t n z yanl fl ise, Tarihsel Geliflimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. a Yan t n z yanl fl ise, Toprak Üzerine Serilen Örtüler konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. e Yan t n z yanl fl ise, Toprak ve Topo rafya konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. d Yan t n z yanl fl ise, Toprak ve Topo rafya konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. c Yan t n z yanl fl ise, Tarihsel Geliflimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. e Yan t n z yanl fl ise, Toprak ve Topo rafya konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. a Yan t n z yanl fl ise, Gölge Evi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. b Yan t n z yanl fl ise, Tarihsel Geliflimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. d Yan t n z yanl fl ise, Su Kayna ve Kalitesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. S ra Sizde Yan t Anahtar S ra Sizde 1 Alçak plastik tünellerde yap lan üretimde erkencilik amaçlan r. Genellikle bir üretim dönemi için infla edilirler. Seralarda ise y l boyunca üretim yapmak amaçlan r. Seralarda iklim koflullar n n aç kta bitki yetifltirmeye elveriflli olmad dönemlerde, kültür bitkileri ile bunlar n tohum, fide ve fidanlar n n ekonomik olarak üretilmesi, yetifltirilmesi, sergilenmesi ve korunmas olanakl d r. Seralar içinde hareket edilebilen yüksek sistemli yap lard r. S ra Sizde 2 Sera yetifltiricili inde, ekolojik faktörlerin ekonomik bir biçimde sa lanmas amaçland ndan, k fl aylar nda s tma, yaz aylar nda ise so utma giderlerinin düflük oldu u yerler serac l k için avantajl d r. Bu yönüyle irdelendi inde, nc enlemler aras nda kalan ülkelerde s tma ve so utma giderleri düflüktür. K rk nc enlemin üzerine ç k ld nda s tma giderleri, 30 uncu enlemin alt na inildi inde ise so utma giderleri h zla yükselmektedir. S ra Sizde 3 Bir sera iflletmesinin baflar s n etkileyen yer seçim kriterleri aras nda fl k, iklim koflullar, rak m, su kayna ve kalitesi, zararl tehdidi, toprak ve topo rafya, yola ba lant, kullan labilir iflgücü varl say labilir.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı