Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu"

Transkript

1

2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA

3 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina, Gazi/ANKARA Tel:, ( Hat) Faks: Grafik-Tasar m : Firuze Reklam Tel:

4 çindekiler ÖNSÖZ... I TANITIM... G R fi... Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Kat l mc l k... KR TER : ORMAN KAYNAKLARI... Gösterge : Ormanlar ve Di er A açl k Alanlar... Gösterge : Dikili Servet, Biyokütle Karbon Sto u... Gösterge : Art m... Gösterge : Amenjman Plan Olan Orman Alan... Gösterge : Kadastrosu Yap lan Orman Alan... Kriter De erlendirme... KR TER : B YOLOJ K ÇEfi TL L K... Gösterge : Ormanlar n Parçal l k Durumu... Gösterge : Silvikültürel Bak mlar... Gösterge : Gençle tirme Güvenilirli i... Gösterge : Tohum Kaynaklar... Kriter De erlendirme... KR TER : ORMANLARIN SA LI I, CANLILI I ve BÜTÜNLÜ Ü... Gösterge : Do al Faktörlerden Etkilenen Ormanlar... Gösterge : Ba ar l Tabii Gençle tirme Alan... Gösterge : Açma-Yerle me... Gösterge : Yakacak Odun Tüketimi... Gösterge : Orman Yang nlar... Gösterge : Otlatma Zarar... Gösterge : zin ve rtifaklar... Kriter De erlendirme... KR TER : ORMANLARIN ÜRET M KAPAS TES ve FONKS YONLARI... Gösterge : Entegre Amenajman Planlar le Yönetilen Orman Alanlar... Gösterge : Odun Üretimi... Gösterge : Art m ve Üretim Dengesi... Gösterge : Odun D Orman Ürünleri Üretimi... Kriter De erlendirme...

5 çindekiler KR TER : ORMANLARIN KORUYUCU ve ÇEVRESEL FONKS YONLARI... Gösterge : Koruyucu Özelli i Nedeniyle Korunan Alanlar... Gösterge : Su Havzalar n Koruma Alanlar... Gösterge : Toprak Muhafaza Alanlar... Kriter De erlendirme... KR TER : ORMANLARIN SOSYO-EKONOM K FONKS YONLARI... Gösterge : Üretilen Odun Ürününün De eri... Gösterge : Üretilen Odun D Orman Ürünlerinin De eri... Gösterge : Yarat lan stihdam... Gösterge : Orman Topluluklar ve Sivil Örgütler... Gösterge : lenen Orman Suçlar... Kriter De erlendirme... H zl De erlendirme Tablosu... l Çal taylar Kat l m Listesi... K saltmalar... Kurum D Görü ler...

6 Orman Genel Müdürlü ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Önsöz Dünyadaki h zl nüfus art ve sanayile me, do al kaynaklar üzerinde yo un bask lar olu turmakta ve bu olumsuzluktan ormanlar ciddi ekilde etkilenmektedir. Özellikle li y llarda had safhaya ula an çevresel problemler insanl n ya am n ve g da güvenli ini tehdit eder hale gelmi tir. y l nda yap lan Stockholm Konferans ile gündeme gelen çevresel endi eler ilk defa Birle mi Milletler taraf ndan uluslararas gündeme ta narak dünyadaki ormans zla ma ve orman tahribat n n çevresel bozulmalarda önemli bir rol oynad ortaya konmu tur. FAO nun y l raporuna göre dünya ormanlar n n - aras y ll k ortalama kayb ha, - y llar aras y ll k ortalama kayb ise ha olup bu süreç halen devam etmektedir. Bu durum dünya ormanlar n n ve insanl n ne kadar ciddi bir tehditle kar kar ya oldu unun aç k bir göstergesidir. Ormans zla ma ile ortaya ç kan havan n, toprak ve su kaynaklar n n kirlenmesi, çölle me, iklim de i ikli i, biyolojik çe itlili in yok olma tehlikesi, açl k vb. sorunlar ormanc l,. yüzy l n sonlar nda sürdürülebilir kalk nma sürecinin odak noktas na yerle tirmi tir. y l nda Rio da yap lan ve ormanc l n öncelikli konu olarak ele al nd zirvede; Rio kararlar, Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi, Çölle me ile Mücadele Sözle mesi, Gündem, klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi ve kabul edilen Uluslararas Ormanc l k Prensipleri ile dünya ormanc l nda ciddi bir de i im süreci ba lat lm t r. y l nda Birle mi Milletler Sürdürülebilir Kalk nma Komisyonunun(CSD) gözetiminde yürütülen ve Hükümetleraras Ormanc l k Paneli(IPF), Hükümetler aras Ormanc l k Forumu (IFF), Birle mi Milletler Ormanc l k Forumu (UNFF) ile devam eden süreç sonucunda toplam temel ba l k alt nda kadar eylem önerisi karar alt na al nm t r. BM gözetiminde ba lat lan bu yo un uluslar aras ormanc l k müzakere süreci sonucunda, Aral k tarihinde Birle mi Milletler Genel Kurulu taraf ndan Uluslararas Ormanc l k Anla mas benimsenmi tir. Anla ma metni öncelikle Birle mi Milletler Ormanc l k Forumunun Yedinci Oturumunda (UNFF) tüm dünya ülkeleri taraf ndan benimsenmi, daha sonra ise Ekim tarihinde Birle mi Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) taraf ndan onaylanm t r. UNFF in - y l çal ma program hedefi yasal ba lay c l olmayan bu anla may yasal hale getirmektir. Uluslararas ormanc l k sürecinde ele al nan temel ba l ktan birisini Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerinin Belirlenmesi, zlenmesi, De erlendirilmesi ve Raporlanmas hususu olu turmaktad r. Orman Genel Müdürlü ü kendi yetki ve sorumluluk alan yla s n rl olmak üzere, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Y l Raporunu haz rlayarak yay nlam t r. y l raporu genel olarak ülkemizde bir ormans zla man n söz konusu olmad n, ilk düzenli orman envanteri ( y l ) dikkate al nd nda ormanl k alanda yakla k milyon hektar (%,) art oldu unu bununda ülke alan n n yakla k % sine ( milyon ha) kar l k geldi ini ortaya koymu tur. I

7 Orman Genel Müdürlü ü Genel Müdürlü ümüzce y l içerisinde haz rlanan Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Y l Raporu ülkemizde teknik anlamda bir ormans zla man n olmad n ortaya koyan y l raporunu teyit etmekte ve y l envanter rakamlar na göre orman alan m z n ha a ç kt n (ülke alan n n %,) ortaya koymu tur. y l ndaki ilk düzenli orman envanteri dikkate al nd nda ha (%,), y l envanteri dikkate al nd nda ha (%,) ve y l envanteri dikkate al nd nda ise ha (%,) orman alan art oldu u görülmektedir. Burada önemli olan husus ülke orman alanlar m z n art yönünde bir trende sahip olmas d r. Ancak ülkemizde ki i ba na dü en verimli orman alan y l için, ha, y l için ise, ha olup dünya ortalamas n n alt ndad r. Bu Avrupa da,, ABD de, ve dünya genelinde, hektard r. TÜ K in y l verisine göre olan nüfusa ve %, olan nüfus art h z na ba l olarak ortaya konan k sa ve orta vadeli nüfus projeksiyonlar ve ormanl k alandaki art n fiziki artlarla s n rl oldu u göz önüne al nd nda bu oran n daha da a a lara dü mesi muhtemel bir geli medir. Di er taraftan ülkemiz ormanlar ndan toplumun de i ik ilgi ve ç kar gruplar n n çok yönlü (ürün, hizmet, fonksiyon) talep ve beklentileri bulunmaktad r. Bu ilgi ve menfaat gruplar aras nda gelecek nesillerin varl unutulmamas gereken önemli bir husustur. Buna ilaveten toplumdaki demografik, ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik geli im ve de i imlere ba l olarak, ormanlardan talep ve beklentilerde zaman içinde önemli de i imler olabilmektedir. Örne in, geçmi dönemlerde odun ba ta olmak üzere orman ürünleri talebi büyük a rl a sahip iken, son y llarda ormanlar n sosyal ve kültürel hizmetleri ve koruyucu-çevresel fonksiyonlar ile ilgili talep ve beklentilerin miktar ve a rl klar nda önemli bir art görülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde ülke nüfusumuzun çok büyük bir bölümünün kentlerde ya ayaca göz önüne al nd nda, bu trendin artarak devam edece i kaç n lmazd r. Bu artlar alt nda; orman kaynaklar n n korunmas. Geli tirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için, toplumun ormanlardan olan farkl talep ve beklentileri hakk nda sa l kl bilgilerin elde edilmesi, bunlar n uygun aral klarla güncellenmesi ile ülkemiz ormanlar n n Sürdürülebilir Orman Yönetimi ilke ve prensiplerinden taviz verilmeden yönetimi önemli bir ihtiyaç haline gelmi tir. Osman KAHVEC Genel Müdür II

8 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Tan t m Ormanlara ili kin ilk düzenleme y l nda Tanzimat Ferman n n ilan yla birlikte Ticaret Nezaretine ba l olarak Orman Müdürlü ü nün kurulu u ile ba lar. Recep ( A ustos ) tarihinde Ahmet ükrü Bey in göreve ba lamas yla aktif olarak faaliyete geçen Orman Müdürlü ü kamu sektöründeki bütün ormanc l k kurum ve kurulu lar n kapsayacak ekilde çal malar n yürütmü tür. Y l nda Orman Nizamnamesinin yürürlü e girmesi ile birlikte Osmanl Devleti Maliye Nezareti emrinde Maliye Naz r Sad k Pa a ya ba l olarak Orman Müdüriyeti Umumiyesi(Orman Genel Müdürlü ü) kurulmu tur. Orman Genel Müdürlü ü y l nda ç kar lan say l Kanunla hükmü ahsiyete haiz katma bütçeli bir idare haline gelmi ve ayn y l yürürlü e giren say l Orman Kanunu ile de bugünkü modern ormanc l n temeli at lm t r. Orman Genel Müdürlü ü, y l ndan itibaren Orman Bakanl na, y l ndan itibaren Tar m, Orman ve Köy leri Bakanl na ve y l ndan itibaren Çevre ve Orman Bakanl na ba l kamu tüzel ki ili ine haiz özel bütçeli kurulu olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Anayasas n n uncu maddesi özetle; Devletin ormanlar n korunmas ve geni letilmesi için gerekli kanunlar koyaca n ve tedbirleri alaca n, bütün ormanlar n gözetiminin devlete ait oldu unu, ormanlar n mülkiyetinin devir edilemeyece ini, Devletçe yönetilip, i letilece ini hüküm alt na alm t r. inci maddesi ise özetle; ormanlar n korunmas için orman köylerinin kalk nd r lmas ve desteklenmesine dair hususlar içermektedir. Orman Genel Müdürlü ü esas itibariyle bu hükümleri uygulamak üzere ve yerinden yönetim esas na göre kurulmu bir kamu tüzel ki ili i olup Devlet Tüzel Ki ili inden ayr bir iradeye, malvarl na ve bütçeye sahiptir. Say l Orman Kanunun nc maddesinde; Devlet ormanlar na ve Devlet orman say lan yerlere ait her çe it i ler Orman Genel Müdürlü ünce yap l r ve yapt r l r, Devletten ba kas na ait olan bütün ormanlar, bu kanun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlü ü nün murakabesine tabidir. hükümleri yer almaktad r. y l nda ç kar lan say l Orman Genel Müdürlü ü Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakk ndaki Kanuna göre Orman Genel Müdürlü ünün görevleri üç ana ba l k alt nda toplanabilir. Ormanlar n korunmas Ormanlar n biyotik ve abiyotik zararl lara kar korunmas, Ormanlar n biyolojik çe itlili inin korunmas, Orman alanlar n n ve s n rlar n n korunmas, Ormanlar n geli tirilmesi Mevcut ormanlar n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi, Orman alanlar n n geni letilmesi,

9 Orman Genel Müdürlü ü Ormanlardan faydalanma Endüstriyel ve yakacak odun faydalanmas, Odun d fl orman ürünlerinden faydalanma, Ormanlar n sosyal ve kültürel hizmetlerinden faydalanma, Ormanlar n koruyucu ve çevresel fonksiyonlar ndan faydalanma, Orman Genel Müdürlü ü, Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ek-II say l cetvelinin B bölümünde yer alan özel bütçeli kamu kurulufllar aras nda yer almakta olup; faaliyetlerini özel bütçenin yan s ra, gelirlerini a rl kl olarak orman ürünü sat fllar n n oluflturdu u döner sermaye bütçesi ile yürütmektedir. Orman Genel Müdürlü ünün merkez ve taflra birimlerinde y l sonu itibariyle istihdam edilen toplam personel say s ; dir. Personelin % s memur statüsünde, kalan % ü ise sürekli ve geçici iflçi statüsünde çal flmaktad r. y l sonu itibariyle Orman Genel Müdürlü ü nde memur ve geçici ve daimi iflçi bulunmakta olup, ayr ca % oran nda ise personel aç bulunmaktad r. Bu durum görev ve sorumluluklar gün geçtikçe artan ve zor arazi koflullar nda düflük ücretle çal flan personelin moralini ve dikkatle yürütülmesi gereken hizmetlerin yap lmas n olumsuz yönde etkilemektedir. Orman Genel Müdürlü ü Merkez Teflkilat GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI () MERKEZ B R MLER TAfiRA B R MLER ANA H ZMET B R MLER DANIfiMA VE DENET M B R MLER YARDIMCI H ZMET B R MLER ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü () Orman Koruma ve Yang nla Mücadele Dairesi Baflkanl Teftifl Kurulu Baflkanl Personel Dairesi Baflkanl Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlü ü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Baflkanl ç Denetim Baflkanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Orman daresi ve Planlama Dairesi Baflkanl Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl E itim Dairesi Baflkanl flletme ve Pazarlama Dairesi Baflkanl Hukuk Müflavirli i Silvikültür Dairesi Baflkanl nflaat ve kmal Dairesi Baflkanl Orman Genel Müdürlü ü taflrada ülkemizin en ücra köflelerine kadar yay lan genifl bir teflkilat a na sahiptir. Taflra teflkilat orman bölge müdürlü ü ve bu bölge müdürlüklerine ba l toplam orman iflletme müdürlü ü ile baflmühendislikten oluflmaktad r. Orman flletme Müdürlüklerine ba l adet orman iflletme flefli i ve adet di er fleflik vard r. Ayr ca do rudan merkeze ba l Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlü ü bulunmaktad r.

10 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Orman Genel Müdürlü ü Ta ra Te kilat ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI (-) ANA H ZMET B R MLER YARDIMCI H ZMET B R MLER AMENAJMAN BA MÜHEND SL KADASTRO BA MÜHEND SL ORMAN LETME MÜDÜRLÜ Ü Planlama ve Proje ube Müdürlü ü dari ve Mali ler ube Müdürlü ü Koruma ube Müdürlü ü Orman letme Müdür Yard mc s Orman Zararl lar yla Mücadele ube Müdürlü ü letme ve Pazarlama ube Müdürlü ü Silvikültür ube Müdürlü ü Ana Hizmet Birimleri Bak m efli i Yard mc Hizmet Birimleri Orman letme efli i dari ve Mali ler efli i Di er eflikler Makine ve kmal ube Müdürlü ü Kadastro ve Mülkiyet ube Müdürlü ü Kadastro ve Mülkiyet efli i Saymanl k Avukatl k Servisi Dava leri Orman Bölge Müdürlükleri; kendi merkezi birimleri ile kendine ba l orman i letme müdürlükleri, amenajman ba mühendislikleri ve kadastro komisyonlar (ba mühendislikler) aras nda koordinasyon, kontrol ve denetim görevini yürütmektedir.

11

12 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Giri Birle mi Milletlerin y l R O zirvesi ile ba layan ve devam eden uluslar aras ormanc l k sürecinde ormanlarla ilgili olarak al nan yüzlerce karar n uygulanmas na yönelik dünyan n de i ik bölgelerinde toplam adet bölgesel süreç ba lat lm t r. Bu süreç te ülkemiz Pan-Avrupa ve Yak n Do u ormanc l k sürecinde yer almaktad r. Bölgesel süreçte yap lan ilk i sürdürülebilir orman yönetiminin bölge artlar na uygun tan m n yapmak, sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerini bölgesel düzeyde belirlemek olmu tur. Ülkemiz de ormanc l k sürecinde yer alan Rio Kararlar n, Gündem i, Ormanc l k Prensiplerini, Biyolojik Çe itlilik Sözle mesini, Çölle me ile Mücadele Sözle mesini ve klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesini kabul etmi tir. Ayn zamanda Pan-Avrupa Sürecini yürüten Avrupa Ormanlar n n Korunmas Bakanlar Konferans nda al nan toplam karar imzalam ve bu süreçte yap lan tüm tan mlamalar kabul etmi tir. Dünya ülkeleri bir taraftan ormans zla maya kar küresel düzeyde mücadele verirken, di er taraftan ekolojik restorasyon programlar n uygulamaya koymaktad r. FAO nun y l envanterine göre. milyar hektar olan orman alan n n gelecek nesillere hiç de ilse bu haliyle b rak lmas yaln zca ormanc lar n gündemi olmaktan ç km bütün dünya devletlerinin gündemi haline gelmi tir. Avrupa Ormanlar n n Korunmas Bakanlar Konferans n n y l nda yapt Sürdürülebilir Orman Yönetimi tan m ; Ormanlar n ve orman alanlar n n yerel, ulusal ve küresel düzeylerde, biyolojik çe itlili ini, verimlili ini, kendini yenileme kabiliyetini ve ya ama enerjisini, ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlar n yerine getirebilme potansiyelini imdi ve gelecekte koruyacak ve di er ekosistemlere zarar vermeyecek bir ekilde düzenleme ve yararlanma biçimi eklindedir. Ülkemizin de kabul etmi oldu u bu tan m, di er bölgesel süreçlerde de çok büyük oranda benimsenmi ve bir bak ma küresel bir tan m haline gelmi tir. Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY) ni gerçekle tirmenin temel art, ulusal ve uygulama birimi düzeyinde sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerinin belirlenmesi, izlenmesi, de erlendirilmesi ve raporlanmas n n effaf ve kat l mc bir ekilde yap lmas d r. Kriterler sürdürülebilir orman yönetiminin temel elementlerini olu turmaktad r. Ancak kriter baz nda ölçümleme ve de erlendirme yapabilmek için her bir kriteri olu turan ölçülebilen göstergelerin belirlenmesi gerekmektedir. Burada alt çizilmesi gereken husus, göstergelerin uygulama birimi düzeyinde belirlenmesi, ölçümlenmesi, izlenmesi, de erlendirilmesi, raporlanmas n n effaf ve kat l mc bir ekilde yap lmas d r. Orman Genel Müdürlü ü son y llarda uluslararas camiada meydana gelen bu h zl geli meye ayak uydurma çabas içindedir. Bu kapsamda sürdürülebilir orman yönetimi konusunda öncelikle y l nda ba latm oldu u Kriter ve Gösterge çal malar sonucunda kendi yetki ve sorumluluk alan ile s n rl olmak üzere kriter ve göstergeden olu an Ulusal Kriter ve Gösterge Setini belirlemi tir. Ard ndan il de yap lan çal taylarda kat l mc yakla mla de erlendirilerek y l için Orman Genel Müdürlü ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Gösterge Raporu haz rlanm ve yay nlam t r. Orman Genel Müdürlü ü y l nda ise Orman letme Müdürlü ü düzeyinde sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve gösterge setinin geli tirilmesi a amas na geçmi tir. Genel Müdürlü ümüzün ulusal bazda haz rlam oldu u kriter ve gösterge seti orman i letme müdürlüklerince kendi yöresel özellikleri ve artlar dikkate al narak, kat l mc bir anlay ile geli tirilecektir. Bu nedenle orman i letme müdürlü ünce haz rlanan y l sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve gösterge raporlar y l nda il düzeyinde yap lan çal taylarda kat l mc yakla mla de erlendirilmi, çal tay sonucu haz rlanan nihai rapor ve orman i letme müdürlü ü raporlar n n de erlendirilmesi ile de Orman Genel Müdürlü ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Y l Raporu haz rlanm t r.

13 Orman Genel Müdürlü ü OGM Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri KR TER..... ORMAN KAYNAKLARI Ormanlar ve di er a açl k alanlar Dikili servet, biyokütle ve karbon sto u Art m Amenajman Plan Olan Orman Alan Kadastrosu Yap lan Orman Alan KR TER.... B YOLOJ K ÇE TL L K Ormanlar n parçal l k durumu Silvikiültürel Bak mlar Gençle tirme Güvenilirli i Tohum Kaynaklar KR TER ORMANLARIN SA LI I, CANLILI I ve BÜTÜNLÜ Ü Do al Faktörlerden Etkilenen Ormanlar Ba ar l Tabii Gençle tirme Alan Açma Yerle me Yakacak Odun Tüketimi Orman Yang nlar Otlatma Zarar zin rtifaklar KR TER.... ORMANLARIN ÜRET M KAPAS TES ve FONKS YONLARI Entegre Amenajman Planlar le Yönetilen Ormanlar Odun Üretimi Art m ve Üretim Dengesi Odun D Orman Ürünleri Üretimi KR TER... ORMANLARIN KORUYUCU ve ÇEVRESEL FONKS YONLARI Koruyucu Özelli i Nedeniyle Korunan Alanlar Su Havzalar n Koruma Alanlar Toprak Muhafaza Alanlar KR TER..... ORMANLARIN SOSYO-EKONOM K FONKS YONLARI Üretilen Odun Ürününün De eri Üretilen Odun D Orman Ürünlerinin De eri Yarat lan stihdam Orman Topluluklar ve Sivil Örgütler lenen Orman Suçlar

14 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Sürdürülebilir orman yönetimi raporu ile amaçlanan; Türkiye ormanlar n n durumunu ve sürdürülebilir yönetimini ulusal ve uygulama birimi (Orman letme Müdürlü ü) düzeyinde bu kriter üzerinden de erlendirmek, takip etmek ve ayr ca her bir kriteri olu turan göstergeleri trendleri ile beraber effaf bir ekilde kamuoyuna duyurmakt r. Böylece ormanlar ve ormanc l m z konusunda toplumun her kesimini bilgilendirerek daha sa l kl bir tart ma ortam yaratmak ve kat l mc l n yarataca sinerjiyi de kullanarak sürdürülebilir orman yönetimi amac do rultusunda Orman Genel Müdürlü ü nün yönetim kapasitesini geli tirmektir. Orman Genel Müdürlü ü ülkemizin taraf oldu u ve sürdürülebilir orman yönetiminden ayr dü ünülmemesi gereken Çölle me ile Mücadele Sözle mesi, klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi, Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi, Ormans zla man n Önlenmesi, Orman Kaynaklar n n zlenmesi, Su, Fonksiyonel Planlama ve benzeri konularda kendi görev ve sorumluluk alan ndaki faaliyetlerini sürekli geli tirme gayreti içerisindedir. Teknik anlamda bir ormans zla man n söz konusu olmad ülkemizde toplumun ormanlardan beklentileri sürekli de i mekte ve artmaktad r. Bütün Dünyada oldu u gibi, ülkemizde de ormanlar en çok tehdit eden tar msal yay l m, yerini yava yava endüstriyel yay l ma b rakmaktad r. Nüfus art ile birlikte kentle menin olu turdu u bask kendini belirgin bir ekilde hissettirmekte dolay s yla ki i ba na dü en; orman, temiz hava, içecek su, ekecek toprak azalmaktad r. Orman Genel Müdürlü ü gerek Birle mi Milletler gözetiminde sürdürülmekte olan uluslararas ormanc l k müzakerelerinde, gerekse ülkemizin aktif olarak kat lmakta oldu u Avrupa Ormanlar n n Korunmas Bakanlar Konferans ve Yak n Do u Ormanc l k Komisyonunda al nan kararlar gere i, Ulusal Kalk nma Planlar ve Ulusal Ormanc l k Program na da uygun olarak sürdürülebilir orman yönetimi amac na uygun çal malar n sürdürmektedir. Bu kapsamda; Orman Genel Müdürlü ü nce yürütülen a a daki faaliyetler önemlidir. Ormanlar n ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlar n dikkate alan ekosistem tabanl çok amaçl fonksiyonel planlamaya geçilmesi ve plans z alan b rak lmamas, Biyolojik çe itlili in korunmas, iklim de i ikli inin ve di er etkenlerin ormanlar üzerindeki etkilerinin izlenmesi, A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem Plan ba ta olmak üzere ard ç, sedir, f st kçam, her köye bir orman vb. rehabilitasyon veya eylem planlar ile ormanlar n geli tirilmesi, Her y l ortalama. ha bozuk orman alan nda yap lan rehabilitasyon çal malar, Ormanc l k faaliyetleri kapsam nda k rsal alanda ya ayan insan m za ve orman köylüsüne ekonomik istihdam sa lanmas faaliyetleri, Orman yang nlar ile mücadelede güçlü bir organizasyon yap s na sahip olmas ve yang nlara h zl ve etkin olarak yang na birinci derecede hassas bölgelerimiz ba ta olmak üzere - dakika da müdahale edilebilmesi,

15 Orman Genel Müdürlü ü Her y l ortalama - bin ha alanda orman zararl lar ile mücadele edilmesi, Piyasan n odun ve odun d orman ürünlerine olan ihtiyac n n sürekli olarak kar lanmas, Kent ormanlar kurulu u ile insan m z n sosyal ihtiyaçlar n n kar lanmas na a rl k verilmesi, Sürdürülebilir orman yönetimine ula mak için kat l m ve örgütlenmeyi ön plana alan Model orman olu turma çal mas, Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan enerji elde ederek sera gaz sal n m n azaltmak amac na yönelik olarak yap lan pilot çal malar, Sürdürülebilebilir Orman Yönetimi ve Kat l mc l k Sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergelerin izlenmesi ne derece önemli ise, kriter ve göstergelerin uygulanmas nda da kat l mc l k o derece önemlidir. Esas itibariyle uluslar aras düzeyde kat l mc l k: nsanlar n gündemdeki konu hakk nda, tek tek veya organize gruplar halinde, bilgi de i imini gerçekle tirdikleri, görü lerini ifade ettikleri, menfaatlerini belirttikleri, al nacak kararlara veya sonuca etki etme potansiyeline sahip olduklar gönüllü bir süreç olarak tan mlanmaktad r. Herhangi bir yerde herhangi bir konuda bir faaliyette bulunuldu unda, ayet o yerde bu faaliyetten u veya bu ekilde etkilenen ki i ve kurumlar n mutabakat sa lan rsa, faaliyet sorunsuz bir ekilde ba ar ya ula r. Bu mutabakat anla mazl k çözümlerini de içerir. Kat l mc lar n sorumluluklara ortak olmas taraflar ve sektörler aras i birli ini güçlendirir, taraflar aras nda güven ortam olu turu. Bu sinerji merkezi yönetimlerin i yükünü azalt r ve yönetim kapasitesini geli tirir. Yukar da tan mlanan kat l mc l n uluslararas yakla m, ormanc l m z için de geçerli bir yakla m olabilir. Esasen Orman Genel Müdürlü ü çok uzun y llardan beri içi içe ya amakta oldu u orman köylüsü ile birlikte ve daima ihtilaflar çözmeyi prensip edinen bir yakla mla faaliyet göstermi ve pek çok kat l mc yakla m örne i ortaya koymu tur. Ayn zamanda orman kooperatifleri, orman endüstrisinin temsilcileri, i çi sendikalar, üniversiteler ve ormanc l kla ilgili di er sivil örgütler ile daima dirsek temas nda olmu, pek çok sorunu birlikte çözmü tür. Kat l m yelpazesinin geni leyip faydalar ile birlikte sorumluluklar n da payla lmas prensip edinildi in de kat l mc l k kurumsalla abilecektir. Orman Genel Müdürlü ünce ilk defa y l nda düzenlenen sürdürülebilir orman yönetimi konulu il çal taylar na ü kurum d ndan olmak üzere toplam kat l m olmu tur. y l nda ise bu rakam si kurum d ve si kurum içi olmak üzere ü bulmu tur. Yani kurum d kat l m % oran nda artm t r. Bu bizler için çok sevindirici bir geli me olmakla birlikte yeterli de ildir. y l nda ülke genelinde ili kapsayan çal tay yap lm t r. Önemli bir orman varl olmayan illerin çal tay kom u illerle birle tirilmi tir.

16 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri y l çal tay takvimi tabloda yer almaktad r. ORMAN BÖLGE MÜD. L Eski ehir " Ankara " Denizli " Adapazar Mersin Kastamonu Erzurum " " " Kahramanmara " " " zmir Bal kesir Trabzon " " Çanakkale Sinop Konya Giresun Kütahya stanbul " Isparta " Antalya Adana " Amasya " " " " " Artvin Bursa Elaz " " " " " Mu la " Bolu Zonguldak " " Eski ehir Afyon Ankara-K r kkale-k r ehir Çank r Denizli U ak Adapazar Mersin Kastamonu Kars Ardahan Erzincan Erzurum Hatay Kahramanmara Ad yaman-.urfa G.Antep-Kilis zmir-manisa Bal kesir Rize Gümü hane-bayburt Trabzon Çanakkale Sinop Konya-Aksaray.-Karaman Ordu-Giresun Kütahya stanbul K rklareli Isparta Burdur Antalya Adana Osmaniye Amasya Sivas Yozgat Tokat Samsun Çorum Artvin Bursa-Bilecik-Yalova Siirt Diyarbak r Bitlis Tunceli Elaz Hakkari Ayd n Mu la Bolu-Düzce Bart n Karabük Zonguldak ÇALI TAY YER TAR H Mart Eski ehir Mart Afyon Nisan Ankara-K r kkale-k r ehir Nisan Çank r Mart Denizli Mart U ak Nisan Kocaeli Mart Mersin May s Kastamonu ubat Kars ubat Ardahan ubat Erzincan ubat Erzurum Mart Hatay Mart K.mara Mart Ad yaman-.urfa Mart G.Antep-Kilis Nisan zmir Mart Bal kesir Mart Rize Mart Gümü hane-bayburt Mart Trabzon Nisan Çanakkale May s Sinop Mart Konya Mart Giresun Nisan Kütahya Nisan stanbul Nisan K rklareli Nisan Isparta Nisan Burdur Mart Antalya Nisan Adana Nisan Osmaniye Mart Amasya Mart Sivas Mart Yozgat Mart Tokat Mart Samsun Mart Çorum Nisan Artvin Nisan Bursa Mart Siirt Mart Diyarbak r Mart Bitlis Mart Tunceli Nisan Elaz Nisan Hakkari Nisan Ayd n Nisan Mu la Mart Bolu Nisan Bart n Nisan Karabük Nisan Zonguldak

17 Orman Genel Müdürlü ü ve Y llar l Çal taylar na Kat l m Kurum çi Kat l m (adt.) Kurum D Kat l m (adt.) Y l Sürdürülebilir Orman Yönetimi l Çal taylar na Kurum D Kat l m (ki i) Sivil Top. Kurulu Belediye Köy Muhtar. Di er Kamu Kurum. Üniversiteler Özel Sektör Bas n Yay n Kooperatifler Bireysel

18 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Y l l Çal taylar Kat l mc Da l m Tablosu Eski ehir,, Ankara,,,,,, Denizli,, Adapazar Mersin Kastamonu Erzurum,,,,,, K.mara,,,,,, zmir Bal kesir Trabzon " " Çanakkale Sinop Konya,, Giresun BÖLGE MÜD. L S V L TOP. KURULU. BELED YE KÖY MUHTAR. D ER KAMU KURUM. ÜN VERS TE ÖZEL SEKTÖR BASIN YAYIN KOOP. B REYSEL KURUM Ç KATILIM (ki i) TOPLAM Eski ehir Afyon Ankara K r kkale K r ehir Çank r Denizli U ak Adapazar Mersin Kastamonu Erzurum Kars Erzincan Ardahan Hatay K.Mara Ad yaman-.urfa G.Antep-Kilis zmir-manisa Bal kesir Rize G.Hane-Bayburt Trabzon Çanakkale Sinop Konya-Aksaray Karaman Ordu-Giresun

19 Orman Genel Müdürlü ü Y l l Çal taylar Kat l mc Da l m Tablosu Kütahya stanbul " Isparta " Antalya Adana " Amasya " " " " " Artvin Bursa " Elaz " " " " " Mu la " Bolu Zonguldak " " BÖLGE MÜD. L S V L TOP. KURULU. BELED YE KÖY MUHTAR. D ER KAMU KURUM. ÜN VERS TE ÖZEL SEKTÖR BASIN YAYIN KOOP. B REYSEL KURUM Ç KATILIM (ki i) TOPLAM Kütahya stanbul K rklareli Isparta Burdur Antalya Adana Osmaniye Amasya Sivas Yozgat Tokat Samsun Çorum Artvin Bursa-Bilecik- Yalova Siirt Diyarbak r Bitlis Tunceli Elaz Hakkari Ayd n Mu la Bolu-Düzce Bart n Karabük Zonguldak TOPLAM

20 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Kriter Orman Kaynaklar Orman Genel Müdürlü ü, son y llarda ulusal ve uluslararas camiada gündeme gelen çevresel, ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel ko ullar n paralelinde öne ç kan sürdürülebilirlik, çok yönlü yararlanma, ekosistem yönetimi, effafl k, kat l mc l k ve orman kaynaklar gibi kavramlara uygun olarak kendi faaliyetlerini yürütmekte ve yönetim anlay n bu sürece uygun olarak geli tirmektedir. Ekosistem yönetimi sadece bitkisel ö elerin de il, fauna ö elerinin, mikroorganizmalar n, akar sular n, sulak alanlar n, orman içi ve biti i i meralar n, rekreasyon alanlar, yer alt mineralleri, toplumun ihtiyaçlar, istihdam vb. gibi di er ö elerin de bir bütün olarak alg lanmas n gerektirmektedir. Bu durum, ekosistemin tüm ç kt lar n dikkate alan yani sistemin tüm i levlerini ele alarak planlamak ve yönetmek anlam na gelmektedir. te sistemi bir bütün olarak ele alan bu ö elerin tümünü orman kaynaklar ile ifade etmek uygun olacakt r. Ülkemizin orman kaynaklar na yönelik olarak bir de erlendirme yapabilmek için öncelikle orman tan m n n yasal olarak yap lmas na ihtiyaç vard r. Say l Orman Kanunu; Tabii olarak yeti en veya emekle yeti tirilen a aç ve a açc k topluluklar yerleriyle birlikte orman say l r. tan m n yapmakla birlikte buna baz istisnalar getirmi tir. Bunlar; Sazl klar, Step nebatlar yla örtülü yerler, Her çe it dikenlikler, Parklar, Mezarl klardaki a aç ve a açc klarla örtülü yerler; çevresinde do al olarak yeti meyen a açlarla kapl ve ormana biti ik olmayan hektar n alt ndaki özel mülkiyete ait alanlar, Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri ta mayan alanlard r. Orman Kanununda yap lan orman tan m nda alansal k s t sadece özel ormanlar için getirilmi olup % u devlete ait olan ormanlar kapsamamaktad r. Keza, yasal tan m da a aç boyuna ve kapal l a ili kin bir s n rlama da mevcut de ildir. Türkiye deki orman alanlar Normal ve Bozuk olarak iki ayr grup alt nda s n fland r lmaktad r. Tepe kapal l % ve daha a a da olan alanlar n tamam Bozuk olarak s n fland r lm t r. Bu s n flamada Bozuk teriminden kastedilen özellik, birim alanda ta d a aç serveti ve art m itibariyle yetersizlik olup, sadece ana amac odun üretimi olan ormanlar için bir anlam ifade etmektedir. Uluslar aras terminolojide Bozuk dan kas t, % ve daha yukar da olan ormanlardan insan etkisiyle olu an a r müdahele sonunda normal yap s n kaybeden ve ta d biyokütlesi azalan orman anlam ndad r. Ülkemizdeki Bozuk ormanlar, uluslararas anlamda orman say lmayan alanlard r. Ne var ki, bu ayr m genelde boylu orman a açlar gözetilerek yap ld için güneyde maki alanlar, kuzeyde ormangülü alanlar, boylar - m nin, kapal l klar % un çok üzerinde olmalar na ra men bozuk s n f na dahil edilmi lerdir. Kyoto Protokolü gere ince ülkelerin Sera Gaz envanter bildirimlerinin teknik esaslar n n aç kland uluslar aras k lavuzun ad ; Arazi Kullan m, Arazi Kullan m De i imi ve Ormanc l kt r. (AKAKDO) An lan k lavuzda sonras için öngörülen orman tan m nda alansal büyüklü ün m ye, a aç boyunun m ye çekilmesi gündemdedir. Bu anlamda Orman Genel Müdürlü ü teknik anlamdaki orman tan m n uluslar aras süreçle uyumlu hale getirebilmek için gerekli çal may ba latm bulunmaktad r. Ülkemizde orman alanlar na yönelik olarak bir yerin yasal olarak orman olup olmad na karar veren yetkili birim orman kadastro komisyonlar d r. Bir yerin orman kadastro komisyonlar taraf ndan orman olarak ilan edilmesinden sonra ilan süresince herhangi bir itiraz n olmamas durumunda o yer orman olarak ayr l r ve tapuya tescil edilmesi ile birlikte yasal süreç tamamlan r. Anayasadaki baz istisnalar d nda orman alanlar nda daraltma yap lamaz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

OGM Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2008 Yılı Raporu

OGM Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2008 Yılı Raporu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ....... 2 TANITIM....... 4 GİRİŞ.... 7 Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Katılımcılık...... 10 KRİTER 1: ORMAN KAYNAKLARI 15 Gösterge 1: Orman Alanı.... 17 Gösterge 2: Dikili Servet, Biyokütle

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜ Ü Gebze Belediyesi s n rlar içerisinde vefat eden vatanda lar m z n, cenaze sahiplerinin istek ve görü leri do rultusunda, cenaze yerinden al n p techiz ve tekfin i lemlerinden sonra

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri S. Savaş BÜYUKKARAGÖZ {*) Türkiye den yurtdışına resmen 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan «İşgücü Anlaşması» ile işçi gönderilmeye

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi İÇERİK * Ön Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi A - İLLERİN DURUMU B - DELEGELERİN İLLERE GÖRE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR 1. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni TeĢvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Tarımsal Alanda Başlıca Hibe Destekleri BAREM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 19.01.2016

Tarımsal Alanda Başlıca Hibe Destekleri BAREM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 19.01.2016 Tarımsal Alanda Başlıca Hibe Destekleri BAREM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 19.01.2016 Hibe Desteklerinin Çeşitleri Tarım ve Hayvancılık alanında başlıca destek kaynakları şunlardır; 1. IPARD AB Kırsal Kalkınma

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı