ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)"

Transkript

1 ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil) 1- Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu/Prof. Dr. Fazlur Rahman...10 TL 2- İslam ve Çağdaşlık/Prof.Dr. Fazlur Rahman...15 TL 3- İslam Düşüncesinde Sünnet I/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...20 TL 4- Ana Konularıyla Kur an/prof. Dr. Fazlur Rahman...16 TL 5- Savaş Esintisi (Sömürünün Gerçegi)/Malik bin Nebi...11 TL 6- İslami Yenilenme (Makaleler I)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...12 TL 7- İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL 8- İslam Öncesi Araplar ve Dinleri/Şemseddin Günaltay...10 TL 9- Allah ın Ahlakîliği Sorunu/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 10- Hadisi Yeniden Düşünmek/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...23 TL 11- Kitâbu s-sunne/m. Carullah Bigiyef...10 TL 12- İdeolojik Tarih Okumaları/Haz: Prof. Dr. İrfan Aycan, Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...17 TL 13- Kur an a Giriş/W. Montgomery Watt...17 TL 14- İslam/Prof. Dr. Fazlur Rahman...22 TL 15- İslami Yenilenme (Makaleler II)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...14 TL 16- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...14 TL 17- İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Planı/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...11 TL 18- Sünnetin Neligi Sorununa Metodik Bir Yaklaşım/M. Yusuf Guraya...10 TL 19- Sabit Din Dinamik Şeriat/Prof. Dr. İlhami Güler...13 TL 20- İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...23 TL 21- Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu/Doç. Dr. Erkan Yar...20 TL 22- İmanın Dinamikleri/Paul Tillich...10 TL 23- Kur an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...12 TL 24- Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu/Malik bin Nebi...12 TL 25- Modern Mısır da Hadis Tartışmaları/G.H.A. Juynboll...11 TL 26- Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...7 TL 27- Kur an da Vahiy/Doç. Dr. Abdulgaffar Aslan...19 TL 28- Bedevîlikten Hadarîliğe Kûfe/Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...26 TL 29- Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan/Prof. Dr. İrfan Aycan...15 TL 30- Kutsal Kitaplarda Ölümötesi/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...15 TL 31- Oryantalistik Hadis Araştırmaları/G.H.A. Juynboll...10 TL 32- Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı/Prof. Dr. Şinasi Gündüz...17 TL 33- Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri/Doç. Dr. Talip Türcan TL 34- İslam Siyaset Geleneğinde Amr b. el-as/doç. Dr. Adem Apak...19 TL 35- Devlet Gelenegi Açısından Hişam b. Abdülmelik/Doç. Dr. İsmail Hakkı Atçeken...19 TL 36- İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci/Doç.Dr. Osman Aydınlı...21 TL 37- Monologdan Diyaloğa/Doç. Dr. Mahmut Aydın...19 TL 38- Abbasilere Karşı Dinî ve Siyasî İsyanlar/Doç. Dr. Cem Zorlu...22 TL 39- Ölüm Sonrası Yaşam/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 40- Kur an da Din Kavramı/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...16 TL 41- Sünneti Yeniden Düşünmek/Daniel Brown...14 TL 42- İnsanın ve Tanrı nın Kişiliği/Doç. Dr. Veli Urhan...13 TL 43- İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem/Doç. Dr. Ferhat Koca...21 TL 44- Din Felsefesi Açısından Yunus Emre de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 45- İnançların Gökkuşağı/John Hick...14 TL 46- Din ve Modernlik/Der. Doç. Dr. Adil Çiftçi...13 TL 47- Dil, Anlam ve Doğruluk/John Wilson...9 TL 48- Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi/Prof. Dr. Hayati Hökelekli...21 TL 49- İslami Yenilenme/Makaleler III/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL

2 50- Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine/Uriel Heyd...17 TL 51- Külliyat: Dinî ve İçtimaî Makaleler/Şeyhülislam Musa Kazım Efendi...23 TL 52- Tarihsel İsa: İmanın Mesih inden Tarihin İsa sına/mahmut Aydın...15 TL 53- Kur an da Anlatım Sanatı/Muhammed Halefullah...25 TL 54- Modernist Düşüncenin Şekillenişi (Şah Veliyyullah Dehlevi)/J.M.S. Baljon...16 TL 55- Hadis Tarihinin Yeniden İnşası/G.H.A. Juynboll...24 TL 56- Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi/ Ebu Zeyd ed-debûsî...19 TL 57- İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi/Alim Ylldız, Tahsin Koçyiğit...20 TL 58- İslami Tarihçiligin Doğuşu/Josef Horovitz...10 TL 59- İslam Bilgi Anlayışı ve Çoğulcu Bir Toplum Modeline Yansıması/W.M.N. Wan Daud...11 TL 60- Mu tezile nin Altın Çağı/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...10 TL 61- İslami Yenilenme/Makaleler IV/Prof. Dr. Fazlur Rahman...11 TL 62- İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu/Talip Türcan TL 63- İkbal in Eğitim Felsefesi/K G. Saiyidain...10 TL 64- İman Ahlâk İlişkisi/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 66- Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...22 TL 67- Cahiliye Şiiri Üzerine/Tâhâ Hüseyin...13 TL 68- Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim/Doç. Dr. Mustafa Köylü...15 TL 69- İslam Nazarında Müskirât ve Meyyit Yakmak Meseleleri/Musa Carullah...7 TL 70- İslâm Öncesi Mekke/Dr. Yaşar Çelikkol...20 TL 71- Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem/Dr. Mehmet Vural...18 TL 72- Kur an ın Mutezilî Yorumu/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 73- İnanç Esasları Açısından Dürzîlik/Dr. Ahmet Bağlıoğlu...14 TL 74- Şiî Fırkalar -Kitâbu l-makâlât ve l-fırak-fıraku ş-şia-/kummî-nevbahtî...22 TL 75- Son Çağrı Kur an (Metinli, Ciltli,Orta Boy)/Çev: Prof. Dr. Salih Akdemir...50 TL 76- Yedi Askı (el-muallakatu s-seb )...12 TL 77- Özgürlükçü Teoloji Yazıları/Prof. Dr. İlhami Güler...11 TL 78- Dinde Sembolizm/Dr. Latif Tokat...18 TL 79- Kur an ı Kendi Tarihinde Okumak/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 80- İnsan Nedir?/Doç. Dr. Muhit Mert...9 TL 81- Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme/Ferit Uslu...26 TL 82- Tefsir Tarihi Araştırmaları/Mustafa Öztürk TL 83- Sünnî Paradigmayı Anlamak/Mehmet Evkuran...19 TL 84- Küresel Sorunlar ve Din/Şinasi Gündüz...14 TL 85- İsnad Analiz Yöntemleri/Juynboll, Schacht, Motzki...14 TL 86- Taberî ve Kur an ı Yorumlama Yöntemi/Atik Aydın...12 TL 87- Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları/Mahmut Aydın...22 TL 88- Kelâm Tarihi/Abdullatif Harputî...10 TL 89- Anadolu da Paganizm/Şinasi Gündüz...10 TL 90- Hadis Edebiyatının Oluşumu/Ömer Özpınar...28 TL 91- Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik/Cenksu Üçer...26 TL 92- Vahiy Kaynaklı Metinler Bağlamında Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü/Ömer Müftüoğlu TL 93- Kur an ın Çok Boyutlu Okunuşu/Mesut Okumuş...24 TL 94- Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları/Sönmez Kutlu...16 TL 95- Kur an da Sembolik Dil/Ömer Faruk Yavuz...26 TL 96- Emevîlerde Günlük Yaşam/Ramazan Altınay...36 TL 97- İslâm Tarihi -İlk Dönem-/Sabri Hizmetli...30 TL 98- Pavlus u Düşünmek/Cengiz Batuk...30 TL 99- İslâm Öncesi Arap Tarihi/M. Şemsettin Günaltay...17 TL 100- İslâm da İhya ve Reform/Fazlur Rahman...18 TL 101- Hz. Ömer Döneminde Diplomasi/İsrafil Balcı...28 TL 102- Presbiteryenlik ve Türk Pesbiteryenler/Mustafa Bıyık...19 TL 103- Kur an Atlası/Prof. Dr. Ömer Dumlu-Prof. Dr. Rıza Savaş...42 TL

3 104- Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında Ahlâk Düşüncesi/Fethi Kerim Kazanç...20 TL 105- Bir Hıristiyanlık Dogması: Teslis/Prof. Dr. Mehmed Bayrakdar...20 TL 106- Kur an ve Tefsir Kültürümüz/Mustafa Öztürk...15 TL 107- Kur an da Değerler Sistemi/Süleyman Tuğral...16 TL 108- Kur an daki Deyimler ve Zemahşerî nin Keşşaf ı/abdulcelil Bilgin...22 TL 109- Kelam Tarihinin Problemleri/Muhit Mert...11 TL 110- Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kur an/süleyman Gezer...20 TL 111- Siyeri Farklı Okumak /Mehmet Azimli...30 TL 112- Meal Kültürümüz/Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 113- Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi/Mustafa Özkan...18 TL 114- İtikattan İmana/İlhami Güler...14 TL 115- Ehl-i Sünnet: Kavramın Oluşum ve Gelişim Süreci/Muammer Esen...13 TL 116- Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri/Mustafa Öztürk...24 TL 117- M. Esed in Kur an Mesajı nın Tahlil ve Tenkidi/İsmail Çalışkan...17 TL 118- İnsanın Kaderi/H. Musa Bağcı...19 TL 119- İslâm Hukuk Biliminde Norm-Amaç İlişkisi/Talip Türcan...17 TL 120- Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları/Adil Çiftçi...13 TL 121- Kur an ın Bilimsel Yorumu/Süleyman Gezer...13 TL 123- Hadis Tarihi/Musa Bağcı...19 TL 124- Kıssaların Dili/Mustafa Öztürk...22 TL 125- Direniş Teolojisi/İlhami Güler...11 TL 126- Ehl-i sünnet Ehl-i bid at/mevlüt Özler...7 TL 127- Kur an Dili ve Retoriği/Mustafa Öztürk...17 TL 128- Politik Teoloji Yazıları/İlhami Güler...22 TL 129- Beşer Olarak Hz. Peygamber/H. Musa Bağcı...30 TL 130- Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri/İskender Oymak...24 TL 131- İlk Dönem Kur an Tasavvuru ve Dönüşümü/Selim Türcan...24 TL 132- Matürîdî de Ahlak/Sami Şekeroğlu...15 TL 133- Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı/Mustafa Karagöz...22 TL 134- Ateizm ve İslam/İbrahim Coşkun...15 TL 135- Tefsirde Heterodoksi: Kadıyanilik ve Kur an/hadiye Ünsal...19 TL 136- Kur an, Tefsir ve Usûl Üzerine/Mustafa Öztürk...20 TL 137- Hz. Ebu Bekir/Mehmet Azimli...13 TL 138- Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı/Aycan, Söylemez...19 TL 139- Dine Yeni Yaklaşımlar/İlhami Güler...15 TL 140- Mezhepler Tarihi Sözlüğü/Cevâd Meşkûr...36 TL 141- İlahi Kelamın İmkan ve Tabiatı/İbrahim Bor...14 TL 142- Muhammed Ahmed Halefullah/Şaban Karataş...25 TL 143- İslam Mezhepleri Tarihi/Halil İbrahim Bulut...30 TL 144- Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi/Şaban Öz...27 TL 145- Dinî Gruplar ve Siyaset -YENİASYA-/Hüseyin Arslan...26 TL 146- İbn Teymiyye ye Göre Vahiy ve Peygamberlik/Bünyamin Okumuş...20 TL 147- Meal ve Tefsirin Serencamı/Mustafa Öztürk...15 TL 148- Cahiliyeden İslamiyete Kadın/Mustafa Öztürk...17 TL 149- Kur an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları/Abdulcelil Bilgin...15 TL 150- Realpolitik-Muhafazakârlık Karşıtı Yazılar/İlhami Güler...15 TL 151- Osmanlı Tefsir Mirası/Mustafa Öztürk...15 TL 152- Siyere Giriş/Şaban Öz...9 TL 153- İsrâ ve Mi râc Gerçeği/İsrafil Balcı...27 TL 154- Hadis Tarihi ve Metodolojisi/Musa Bağcı...26 TL 155- Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer/Mehmet Azimli...12 TL 156- Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi/Ed. M. Mahfuz Söylemez...16 TL

4 157- Hz. Peygamber ve Mucize/İsrafil Balcı...21 TL 158- Kur an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi/Ed. Mahfuz Söylemez...18 TL 159- İbn Hacer in Buhârî Savunusu/Mehmet Bilen...25 TL 160- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur ancılık/mustafa Öztürk...20 TL 161- Kur an ın Ahlak Metafiziği/İlhami Güler...12 TL 162- Tefsirin Halleri/Mustafa Öztürk...26 TL 163- Dört Halifeyi Farklı Okumak-3: Hz. Osman/Mehmet Azimli...13 TL 164- Yeni İlmi Kelam/İsmail Hakkı izmirli...30 TL 165- Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi/Mehmet Kalaycı...24 TL 166- Şia ve Ehli Sünnette Kur an Tasavvuru/Şaban Karataş...14 TL 167- Nas-Yorum İlişkisi/Mevlüt Erten...12 TL 168- İlk Dönem İslam Tarihi Üzerine Makaleler/Kister...16 TL 169- Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur an ın Rolü/Kenan Ayar...26 TL 170- Peygamberin Savaşlarında İlahi Yardım/İsrafil Balcı...14 TL 171- el-câhız ın Hadis-Sünnet Anlayışı/Hüseyin Akyüz...19 TL 172- Söyleşiler Polemikler/Mustafa Öztürk...15 TL 173- Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed/İsrafil Balcı...22 TL 174- Kur an ın Filolojik Yorumu/İsmail Aydın...20 TL 175- Anadolu Aleviliği/Harun Yıldız...26 TL 176- Din, Dünyevileşme ve Zühd/Ahmet Yıldırım...18 TL 177- Dört Halifeyi Farklı Okumak-4 Hz. Ali/Mehmet Azimli...12 TL 178- Kur an ve Aşırı Yorum/Mustafa Öztürk...34 TL 179- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri/Mustafa Öztürk...50 TL 180- Şia ve Tarihî Rivayetler/Abdulaziz Muhammed Nur Veli...22 TL 181- Cahiliye den İslam a İbadet Tarihi/Cevâd Alî...9 TL 182- Bilimin Yitik Şehri Cündişâpûr/M. Mahfuz Söylemez...10 TL 183- Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı/ed. M. Mahfuz Söylemez...12 TL 184- Kelam da Nübüvvet Tartışmaları/Muzaffer Barlak...24 TL 185- Kur an ı Anlamada Bağlamın Rolü/Fatih Tiyek...27 TL 186- Kufe nin Siyasi Tarihi/M. Mahfuz Söylemez...14 TL 187- Cahiliyye yi Farklı Okumak/Mehmet Azimli...11 TL 188- Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili/Hadiye Ünsal...30 TL 189- Fazlur Rahman la İslam ı Yeniden Düşünmek/Adil Çiftçi...24 TL 190- Derin Ahlak/İlhami Güler...14 TL 191- Kur an-ı Kerim Meali (Türkçe)/Mustafa Öztürk...30 TL 192- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri (Küçük Boy Metinli)/Mustafa Öztürk TL

5 ELİS YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Felsefî Düşünceye Çağrı/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...20 TL 2- İslam Felsefesi Sözlüğü/Dr. Mehmet Vural...38 TL 3- Niçin Felsefe?/Doç. Dr. Lokman Çilingir...11 TL 4- Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık/Dr. Mehmet Vural...13 TL 5- Tanrı ve Kötülük/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 6- Ahlak Felsefesine Giriş/Dr. Lokman Çilingir...9 TL 7- Umut Felsefesi/Dr. Lokman Çilingir...12 TL 8- İbn Arabî ve Spinoza da Varlık/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 9- İhvân-ı Safâ nın Dinî ve İdeolojik Söylemi/Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya...22 TL 10- Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler/Prof. Dr. Necmettin Tozlu...16 TL 11- İslâm Felsefesinin Sorunları/Sempozyum...20 TL 12- Mantık Felsefesi/Doç. Dr. İsmail Köz...10 TL 13- Berkeley ve İmmateryalist Metafiziği/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 14- Klasik Mantığa Giriş/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...18 TL 15- Mantık Yanlışları/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...15 TL 16- Emile Boutroux da Din Felsefesi/Prof. Dr. Hasan Kâtipoğlu...13 TL 17- Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk/Dr. Talip Karakaya...12 TL 18- Sartre Felsefesinde Varlık Sorunu/Dr. Talip Karakaya...12 TL 19- Metafizik/Louis Millet...8 TL 20- İslâm Düşünce Yazıları/Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar...18 TL 21- Birey ve Dini/Gordon W. Allport...10 TL 22- Gazzalî nin Mantık Anlayışı/Dr. İbrahim Çapak...16 TL 23- Pratik Aklın Doğal Diyalekteği/Doç. Dr. Lokman Çilingir...13 TL 24- William James in Ahlâk Anlayışı/Doç. Dr. Celal Türer...15 TL 25- Etkili İletişim/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 26- Cennet Savunucusu: William James in Din Felsefesi/Allen Kappy Suckiel...9 TL 27- Bireyselleşme Yolu -Jung un Psikoloji Teorisi-/Bilal Sambur...13 TL 28- Siyaset Felsefesi Problemleri/Dr. Nevzat Can...21 TL 29- Materyalizmin Türkiye ye Girişi/Prof. Dr. Mehmet Akgün...26 TL 30- Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri...24 TL 31- Fârâbî ve Okulu/Ian Richard Netton...10 TL 32- Mantığa Giriş/ Abert Menne...10 TL 33- Antropik İlke ve İnsan-Evren İlişkisi/M. Said Kurşunoğlu...20 TL 34- Skeptikus, Şüphe ve Bilgi/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...20 TL 35- Ahlâk ve Ötesi/Paul Tillich...11 TL Eylül Sonrası Ahlâk Felsefesi/Joseph Margolis...13 TL 37- Tevhidi Kozmik Holizm, Şüphe ve Eski Uygarlıklar/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...19 TL 38- Sextus Empirikus ve Şüphe/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...18 TL 39- Vahiy ve Mucize/Dr. Aydın Işık...22 TL 40- Tarih ve Eskatoloji/Rudolf Bultmann...9 TL 41- Mitoloji ve Varoluş/Emir Kuşçu...11 TL 42- Türkiye de Klasik Materyalizmin Eleştirileri/Prof. Dr. Mehmet Akgün...16 TL 43- Paradoksal Konuşmak/Metin Yasa...9 TL 44- Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi/Dr. Ferhat Akdemir...16 TL 45- Çatışmanın Dinamikleri/Fehrullah Terkan...17 TL 46- Ölecek Zaman Yok/Şevki Işıklı...8 TL 47- İbn Sînâ Metafiziği/Prof. Dr. Hayrani Altıntaş...12 TL 48- İslam Felsefesinin Özgünlüğü/Ed: Mehmet Vural...15 TL 49- Hayyam ın Rubaileri -Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme-/Metin Yasa...8 TL

6 50- Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler/Mevlüt Uyanık...15 TL 51- Mevlana da Aşk ve İşlevi/Metin Yasa...9 TL 52- Din Felsefesi/S. Evans-çev. Ferhat Akdemir...16 TL 53- Dil, Düşünce ve Anlam/İbrahim Bor...10 TL 54- Ahlak İlmi/Abdurrahman Şeref...18 TL 55- Teolog Felsefeci Schleiermacher -Yaşamı Eserleri Felsefesi-/Abdurrahman Aliy...18 TL 56- Tanrı ve Evrim/Fatih Özgökman...16 TL 57- İ.Sînâ ve T. Aquinas ta Kötülük Problemi/Yaşar Türkben...11 TL 58- Gazâlî ve Nedensellik/Yaşar Türkben...14 TL 59- Varoluşçu Teoloji/Latif Tokat...13 TL 60- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi/Metin Yasa...10 TL 61- Tanımlar Kitabı-Kitâbu l-hudud/ibn Sînâ...7 TL 62- İslam Ahlak Felsefesi/Mevlüt Uyanık-Aygün Akyol...26 TL 63- İmajoloji/Ali Öztürk...20 TL 64- Felsefeye Giriş/Lokman Çilingir...12 TL 65- Medeniyet ve Sosyoloji/ Ali Öztürk...11 TL 66- Estetik-Etik İlişkisi/Metin Yasa...9 TL 67- Tanrının Bir Tabiatı Var mı?/alvin Plantinga...8 TL 68- Korkunç Kötülükler ve Tanrı/Ferhat Akdemir...13 TL 69- Anlam Sorunu/Latif Tokat...12 TL 70- İbn Kemmune ve Felsefesi/F. Zehra Pattabanoğlu...19 TL 71- Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutiği/Faruk Manav...12 TL 72- Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar/Ed. Ferhat Akdemir...28 TL 73- Din-Bilim Okumaları/H. Aydeniz-F. Topaloğlu...16 TL 74- Din Dilinin Ahlaki Yorumu/Ali Yıldırım...10 TL 75- Din Felsefesi Yazıları/Latif Tokat...18 TL 76- Kitabul-Hudud/Cabir b. Hayyan...6 TL 77- İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği/İbrahim Çetintaş...14 TL 78- Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı/Fikret Osman...12 TL 79- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları I/Metin Yasa...10 TL 80- Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar/Fikret Osman...8 TL 81- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları II/Metin Yasa...10 TL 82- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları III/Metin Yasa...10 TL

7 ARAŞTIRMA YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Or yan ta list Yak laş ma İti raz lar/doç. Dr. M. Emin Özafşar...10 TL 2- Pey gam ber ve Fi lo zof/doç. Dr. Bü lent Sönmez...10 TL 3- Bil ge lik Peşin de/prof. Dr. Ca fer Sad k Ya ran...20 TL 4- En dü lüs ün Fet hi/doç. Dr. İ. Ha kk Atçe ken...9 TL 5- Türk-İslam Dö ne mi ne Ge çişte Ta hi roğul lar /Doç. Dr. Ha san Kurt...15 TL 6- Va li lik ten İm pa ra tor lu ğa Gaz ne li ler/doç. Dr. Ha nefi Pa lab y k...16 TL 7- Apok rif Tarih Yaz c l ğ /Prof. Dr. İ. Ayc an, Doç. Dr. M.M. Söy le mez, Dr. N. Yurt se ven...10 TL 9- Kur an n Felsefî Okunuşu İbn Sînâ Örneği/Doç. Dr. Mesut Okumuş...18 TL 10- Mu tezilî İmamet Düşüncesinde Farkl laşma Süreci/Doç. Dr. Osman Ayd nl...18 TL 11- Türkiye nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay/Doç. Dr. B. Ali Çetinkaya...8 T 12- İmâm Mâlik Abdürrezzâk Mukayesesi/ Yard. Doç. Dr. Mahmut Kavakl oğlu...12 TL 13- Arab Dilinde İ râb Olgusu/Doç. Dr. Yakup Civelek...12 TL 14- Kur ân- Kerim Türkçe Çeviri/Çevirenler Şeref Aziz Taha- Kemal Çelik...20 TL 15- Filistin ve İki Şair: Emel Dunkul, Mahmud Derviş/Yard. Doç. Dr. Faruk Bozgöz...10 TL 16- Onuncu Günde Kaplanlar/Zekeriyyâ Tâmir...8 TL 17- Abdüsselâm el- Uceylî nin Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği/Dr. Dursun Hazer...14 TL 19- Bilgi Kuram /Adnan Ömerustaoğlu...10 TL 20- Başar ve Sald rganl k Gereksinimi/Dr. Mücahit Dilekmen...5 TL 21- Psikolojik Gereksinimler/Dr. Mücahit Dilekmen...6 TL 22- Almanya da Türk Kimliği/ Dr. Erkan Perşembe...13 TL 24- Sosyal Bilimler Mant ğ ve Kelâm/Dr. Mehmet Evkuran...12 TL 25- Hz. Yûsuf un Tarihsel Hayat /Yard. Doç. Dr. Yaşar Kurt...10 TL 26- Tâhiru l-mevlevî (Olgun) den Metin Şerhi Örnekleri/Dr. Şener Demirel...16 TL 28- Kur an-kerim ve Kitab- Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaş m/dr. Necdet Çağ l...16 TL - Glorious Qur an/m. M. Pickthall...15 TL 30- Ehli İçin -el-maznûnu Bihî Alâ Gayri Ehlihî/ el-gazâlî...7 TL 31- Kelâmullah Tart şmalar ve el-hayde/yard. Doç. Dr. Muammer Esen...7 TL 32- Afganî: Kelâmî ve Felsefî Görüşleri/Yard. Doç. Dr. Muammer Esen...15 TL 34- Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi/Dr. S dd k Korkmaz...15 TL 35- İslâm Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlamas / Doç. Dr. Mevlüt Uyan k...9 TL 36- Şiîliğin Farkl laşma Sürecinde Ca fer es-sâd k n Yeri/Dr. Mehmet Atalan...15 TL 37- Şiirin Galip Aşk n Devrik Kral /Aysel Elgül Keskin...24 TL 38- Stoa Mant ğ ve Fârâbî ye Etkisi/Dr. İbrahim Çapak...13 TL 39- XIX. Yüzy lda Bir Osmanl Ordugah Kasabas Şumnu/Dr. Osman Köksal...19 TL 40- Mutezile ile Şi a Aras nda Siyasal Tart şma/niyazi Kahveci...19 TL 41- Ayetler ve Sûreler Aras Münâsebet/Musa Bilgiz...9 TL 42- İlk Mesajlar/M. Ali Baltaşı...9 TL 43- Endülüslü İbn Battal ve Buhârî Şerhi/Dr. Salih Özer...10 TL 44- Lebîd b. Rabîa el-âmirî ve Divanı/Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özdemir...18 TL 45- Dini Anlama Biçimleri ve Dünya Barışına Katkısı/Dr. İsmet Altıkardeş...9 TL 46- Şah Veliyyullah Dihlevî nin Kelâmî Görüşleri/Dr. Mehmet İlhan...13 TL - İnsan Hakları Vatandaşlık ve Kentlilik Eğitimi/Recep Tezgel...15 TL 47- İbn Hacer in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler/Muhammet Yılmaz...16 TL 48- Kur an da Savaş Olgusu/Münir H. Bayatlı...9 TL 49- Mürûcu z-zeheb te İslam Mezhepleri/ Doç. Dr. Metin Bozkuş...10 TL 50- İslam da Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik Olgusu/Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan...15 TL 51- Farabi ve İbn Haldun da Siyaset/Doç. Dr. Lokman Çilingir...9 TL 52- Allah tan Alem e İlâhî Fiiller/Sinan Öge...22 TL 53- Kur an ın Kronolojik Okunuşu/Mesut Okumuş...16 TL

8 54- Kelam da Tevil Sorunu/Sabri Yılmaz...10 TL 55- Fârâbî de Felsefenin Serüveni/Ali Tekin...16 TL - Az Gelişmişlik/Fazıl Yozgat...22 TL 56- Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi/Doç. Dr. Harun Yıldız...13 TL - Müslüman Kültüründe Sekülerleşme Süreci/Dr. Mustafa Özden...16 TL 57- İbn Teymiyye nin Mantık Eleştirisi/Doç. Dr. Nazım Hasırcı...18 TL 58- Faizsiz Ekonomi/Fazıl Yozgat...20 TL 59- Kur an a Göre İnanma Hürriyeti/Mustafa Özden...9 TL 60- Şii-Sünni Polemiğinde Ebu Talib ve Dini Konumu/ H. İbrahim Bulut...17 TL 61- Şehrezuri Metafiziği/ Aygün Akyol...17 TL 62- Şehristani nin Filozoflarla Mücadelesi/Aygün Akyol...10 TL 63- Magrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler/Adnan Adıgüzel...22 TL 64- İslam İnanç İlkeleri/Şemsüddin es-semerkandî...10 TL 65- Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller/İbrahim Çapak...10 Tl 66- Kur an da Peygamberlik/Muammer Esen...14 TL 67- Cebir ve Kader Kıskacında İnsan Özgürlüğü/Şerif el-mürteza...8 TL 68- Hz. Pey. Anne ve Babasının Dinî Konumu/Mustafa Akçay...18 TL 69- Tanzimattan Sonra Türkiye de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri/Mehmet Akgün...9 TL 70- Türkiye de Demokrasi Sancıları/Abdullah Taşkesen...18 TL 71- İslam Tefsir Geleneğinde Öznellik/Mevlüt Erten...17 TL 72- Ecel Problemi/Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş...40 TL 73- Tarihte Şehir ve Pazar/Mustafa Hizmetli...26 TL 74- İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik/Ali Hatalmış...26 TL 75- Kavram, Kuram ve Süreç Açısından Tercüme Etkinliği/Hüseyin Ersoy...12 TL 76- Şia da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfîd/H. İbrahim Bulut...22 TL 77- Maturidi de İnsan Özgürlüğü/Harun Işık...13 TL 78- Fetret Dönemi ve İnsanın Dini Sorumluluğu/Mustafa Akçay...28 TL 79- Tarih Okumaları/Mehmet Azimli...15 TL 80- Ahlak, Hakikat ve Kimlik/Mehmet Evkuran...21 TL 81- Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri/Mustafa Karagöz...18 TL 82- İslam Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar/H. Murat Kumbasar...10 TL 83- İki Hanefi Fakihin Fıkhu l-hadis Değerlendirmeleri/H. Murat Kumbasar...7 TL 84- Alevîlikte Musâhiblik/Cenksu Üçer...17 TL 85- Dört Halife ve Emevilerde Din-Devlet İlişkisi/Mustafa Özkan...11 TL 87- Mekki Surelerde Mü min Kimliğinin Oluşumu ve Gayrimüslimlerle İlişkiler/Sami Kilinçli TL 88- Kur an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel/Ömer Demir...23 Tl 89- A. Selahaddin-i Uşşaki nin Hz Ali Divanı Tercümesi/Haz: Ali Öztürk...19 TL 90- Dinî Açıdan Taklit/Mustafa Ünverdi...16 TL 91- Tefsir Metodolojisi Açısından el-burhân ve el-itkân/harun Bekiroğlu...23 TL 92- Men Kezebe... Hadisi Üzerine Bir Araştırma/Dr. Erdoğan Köycü...5 TL 93- el-mizzi nin Hadis İlmindeki Yeri/Dr. Erdoğan Köycü...13 TL 94- Sunenu t-tirmizi nin Metot Yönünden İncelenmesi/Dr. Erdoğan Köycü...7 TL 96- Kutadgu Bilig de Ahlak ve Siyaset/Aygün Akyol...15 TL 97- Şia ve Tarih/Şaban Öz...15 TL 98- Bütün Yönleriyle Şirk/N. Kemal Okumuş...40 TL 99- Son Dönem Osmanlı da Kipli Mantık/Nazım Hasırcı...10 TL 100- Hadis Tenkidi/Talat Sakallı...29 TL 101- Kahramanmaraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri/Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan...34 TL 102- Kitâb-ı Sakka: Sakalar El Kitabı/Adil Şen...15 TL 103- İslam ın Pavlusları I Felsefesi Tasavvuf/Saadettin Merdin...29 TL 104- İslam ın Pavlusları II Paralel Din/Saadettin Merdin...30 TL 105- Farklı Siyer i Okumak/Şaban Öz...24 TL 106- Kelam Yazıları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL

9 107- Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu/Eyüp Aktürk...14 TL 108- Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafiî/Ed. M. Mahfuz Söylemez TL 109- İşgal İstanbul unda Kimsesiz Çocuklar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti/Makbule Sarıkaya...16 TL 110- Bir Sivil Siyaset Modeli: Aydınlar Ocağı/Mustafa Özcanbaz...24 TL 111- Nifakın Kıyam Hali: Mescid-i Dırar/N.Kemal Okumuş...30 TL 112- Kur an da Hazf/Kutbettin Ekinci...13 TL 113- Şii Gelenekte Alternatif Bir İktidar Mücadelesi: Erken Dönem Zeydilik/Yusuf Gökalp...17 TL 114- Razi Düşüncesinde Felsefenin Temel Disiplinleri ve Pozitif Bilimler/İsmail Hanoğlu...30 TL 115- Kadı Abdülcebbar da Nedensellik Kuramı/Fethi Kerim Kazanç...27 TL 116- el-cüveyni de Klasik Kelam Tartışmaları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL 117- Goldziher ve Hadis/Hüseyin Akgün...20 TL 118- Taberî Tefsirinin Dirayet Boyutu/Hacı Önen...14 TL 119- Fahruddîn er-râzî de Felsefî-Teolojik Antropoloji/İsmail Hanoğlu...10 TL 120- M. Akif Ersoy a Göre İnsan, Toplum ve İslam/Ali Akdoğan...18 TL 121- Çağdaş Sorunlar ve Kelâm/Mehmet Evkuran...18 TL 122- Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu/Ed. Mustafa Karagöz...27 TL 123- Rivayetlerde Hz Ali/Orhan Yılmaz...11 TL 124- Rusya da İslam/Mustafa Kütükçü...14 TL 125- Hanefi Fakihlerin Zayıf Hadisle Hüküm Verme Gerekçeleri/Mahmud Esad Erkaya...12 TL Baskısı tükenen kitaplar

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 13 SAYI 1 / 2013 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

İslam Tarihi Kaynakçası

İslam Tarihi Kaynakçası İslam Tarihi Kaynakçası Taberi (1967). Tarîhu't-Taberî. Beyrut:. Azimli, M. ( 2008). Muhtasar İslâm Tarihi. Ankara: Gündüz Kitabevi. İslamoğlu, M. (2012). Alemlerin Rabbi Allah. İstanbul: Düşün Yayıncılık.

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 EYLÜL-ARALIK/ CİLT 11 SAYI 3 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SEMİNER SUNUM, YILSONU VE BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SEMİNER SUNUM, YILSONU VE BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SEMİNER SUNUM, YILSONU VE BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ ARKEOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YILSONU VE BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ Phrygia

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 11 SAYI 1 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI DKAB102 - Eğitim Psikolojisi 01.04.2017 12:50 Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN 48. Derslik DKAB104 - İslam İbadet Esasları 07.04.2017 16:50 Okutman

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Dönemi FİNAL Sınav Takvimi

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Dönemi FİNAL Sınav Takvimi İLAHİYAT 1. Sınıf 06.06.2016 17:30 07.06.2016 17:30 08.06.2016 17:30 09.06.2016 17:30 09.06.2016 17:30 09.06.2016 17:30 10.06.2016 17:30 13.06.2016 17:30 13.06.2016 17:30 13.06.2016 17:30 14.06.2016 17:30

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 MAYIS-AĞUSTOS/ CİLT 12 SAYI 2 / 2012 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 MAYIS-AĞUSTOS/ CİLT 11 SAYI 2 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARA SINAV YARIYIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAV ÇİZELGESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARA SINAV YARIYIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAV ÇİZELGESİ DÖNEM : GÜZ (1. ve 2. Öğretim) İLAİYAT FAKÜLTESİ ARA SINAV VE İslam İnanç Esaslar (IL 103)(A-C)(Faruk SANCAR) (+)(-) 10.11.2016 08.30 06.01.2017 08.30 25.01.2017 08.30 İslam İnanç Esaslar (IL 103)(B)(S.

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

dinbilimleri A k a d e m i k A r aştırma Dergisi

dinbilimleri A k a d e m i k A r aştırma Dergisi dinbilimleri A k a d e m i k A r aştırma Dergisi Hz. Peygamber in Bize Bıraktığı Miras "Kitab ve Sünnet" Bırakıldığını İfade Eden Rivayetlerin Tedkiki Bünyamin Erul Hulefa-İ Raşidin Dönemi Halife Seçimleri

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 14 SAYI 1 / 2014 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI HAZIRLIK SINIFLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI HAZIRLIK SINIFLARI HAZIRLIK SINIFLARI HA-HB-HC-HD-HE- HF-HG-HH-Hİ-HK-HL ARAPÇA YAZIM TEKNİKLERİ ÖĞR.GÖR. ALİ AYDIN 02.01.2017 12.00 Y A2-A3-D3-D4-D7-D8-D11-D12- D15 HA-HB-HC-HD-HE- ARAPÇA BİLGİSİ BEYNE YEDEYNK HF-HG-HH-Hİ-HK-HL

Detaylı

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ dinbilimleri A k a d e m i k A r a ş t ı r m a D e r g i s i Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ İstihsan

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Metin ÖZDEMİR Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Gülyalı-Ordu/ 1966 Bölüm: Kelam ve Mezhepler Tarihi Tel: 0 (312) 466 75 33/ E-Posta: ozdemirmetin@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303 9199 OCAK NİSAN / CİLT 10 SAYI 1 / 2010 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 12 SAYI 1 / 2012 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU 19-20 Nisan 2012 Osmanbey Kampüsü-Belediye Şair Nabi Salonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı