ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)"

Transkript

1 ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil) 1- Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu/Prof. Dr. Fazlur Rahman...10 TL 2- İslam ve Çağdaşlık/Prof.Dr. Fazlur Rahman...15 TL 3- İslam Düşüncesinde Sünnet I/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...20 TL 4- Ana Konularıyla Kur an/prof. Dr. Fazlur Rahman...16 TL 5- Savaş Esintisi (Sömürünün Gerçegi)/Malik bin Nebi...11 TL 6- İslami Yenilenme (Makaleler I)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...12 TL 7- İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL 8- İslam Öncesi Araplar ve Dinleri/Şemseddin Günaltay...10 TL 9- Allah ın Ahlakîliği Sorunu/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 10- Hadisi Yeniden Düşünmek/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...23 TL 11- Kitâbu s-sunne/m. Carullah Bigiyef...10 TL 12- İdeolojik Tarih Okumaları/Haz: Prof. Dr. İrfan Aycan, Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...17 TL 13- Kur an a Giriş/W. Montgomery Watt...17 TL 14- İslam/Prof. Dr. Fazlur Rahman...22 TL 15- İslami Yenilenme (Makaleler II)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...14 TL 16- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...14 TL 17- İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Planı/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...11 TL 18- Sünnetin Neligi Sorununa Metodik Bir Yaklaşım/M. Yusuf Guraya...10 TL 19- Sabit Din Dinamik Şeriat/Prof. Dr. İlhami Güler...13 TL 20- İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...23 TL 21- Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu/Doç. Dr. Erkan Yar...20 TL 22- İmanın Dinamikleri/Paul Tillich...10 TL 23- Kur an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...12 TL 24- Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu/Malik bin Nebi...12 TL 25- Modern Mısır da Hadis Tartışmaları/G.H.A. Juynboll...11 TL 26- Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...7 TL 27- Kur an da Vahiy/Doç. Dr. Abdulgaffar Aslan...19 TL 28- Bedevîlikten Hadarîliğe Kûfe/Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...26 TL 29- Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan/Prof. Dr. İrfan Aycan...15 TL 30- Kutsal Kitaplarda Ölümötesi/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...15 TL 31- Oryantalistik Hadis Araştırmaları/G.H.A. Juynboll...10 TL 32- Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı/Prof. Dr. Şinasi Gündüz...17 TL 33- Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri/Doç. Dr. Talip Türcan TL 34- İslam Siyaset Geleneğinde Amr b. el-as/doç. Dr. Adem Apak...19 TL 35- Devlet Gelenegi Açısından Hişam b. Abdülmelik/Doç. Dr. İsmail Hakkı Atçeken...19 TL 36- İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci/Doç.Dr. Osman Aydınlı...21 TL 37- Monologdan Diyaloğa/Doç. Dr. Mahmut Aydın...19 TL 38- Abbasilere Karşı Dinî ve Siyasî İsyanlar/Doç. Dr. Cem Zorlu...22 TL 39- Ölüm Sonrası Yaşam/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 40- Kur an da Din Kavramı/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...16 TL 41- Sünneti Yeniden Düşünmek/Daniel Brown...14 TL 42- İnsanın ve Tanrı nın Kişiliği/Doç. Dr. Veli Urhan...13 TL 43- İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem/Doç. Dr. Ferhat Koca...21 TL 44- Din Felsefesi Açısından Yunus Emre de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 45- İnançların Gökkuşağı/John Hick...14 TL 46- Din ve Modernlik/Der. Doç. Dr. Adil Çiftçi...13 TL 47- Dil, Anlam ve Doğruluk/John Wilson...9 TL 48- Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi/Prof. Dr. Hayati Hökelekli...21 TL 49- İslami Yenilenme/Makaleler III/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL

2 50- Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine/Uriel Heyd...17 TL 51- Külliyat: Dinî ve İçtimaî Makaleler/Şeyhülislam Musa Kazım Efendi...23 TL 52- Tarihsel İsa: İmanın Mesih inden Tarihin İsa sına/mahmut Aydın...15 TL 53- Kur an da Anlatım Sanatı/Muhammed Halefullah...25 TL 54- Modernist Düşüncenin Şekillenişi (Şah Veliyyullah Dehlevi)/J.M.S. Baljon...16 TL 55- Hadis Tarihinin Yeniden İnşası/G.H.A. Juynboll...24 TL 56- Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi/ Ebu Zeyd ed-debûsî...19 TL 57- İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi/Alim Ylldız, Tahsin Koçyiğit...20 TL 58- İslami Tarihçiligin Doğuşu/Josef Horovitz...10 TL 59- İslam Bilgi Anlayışı ve Çoğulcu Bir Toplum Modeline Yansıması/W.M.N. Wan Daud...11 TL 60- Mu tezile nin Altın Çağı/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...10 TL 61- İslami Yenilenme/Makaleler IV/Prof. Dr. Fazlur Rahman...11 TL 62- İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu/Talip Türcan TL 63- İkbal in Eğitim Felsefesi/K G. Saiyidain...10 TL 64- İman Ahlâk İlişkisi/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 66- Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...22 TL 67- Cahiliye Şiiri Üzerine/Tâhâ Hüseyin...13 TL 68- Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim/Doç. Dr. Mustafa Köylü...15 TL 69- İslam Nazarında Müskirât ve Meyyit Yakmak Meseleleri/Musa Carullah...7 TL 70- İslâm Öncesi Mekke/Dr. Yaşar Çelikkol...20 TL 71- Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem/Dr. Mehmet Vural...18 TL 72- Kur an ın Mutezilî Yorumu/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 73- İnanç Esasları Açısından Dürzîlik/Dr. Ahmet Bağlıoğlu...14 TL 74- Şiî Fırkalar -Kitâbu l-makâlât ve l-fırak-fıraku ş-şia-/kummî-nevbahtî...22 TL 75- Son Çağrı Kur an (Metinli, Ciltli,Orta Boy)/Çev: Prof. Dr. Salih Akdemir...50 TL 76- Yedi Askı (el-muallakatu s-seb )...12 TL 77- Özgürlükçü Teoloji Yazıları/Prof. Dr. İlhami Güler...11 TL 78- Dinde Sembolizm/Dr. Latif Tokat...18 TL 79- Kur an ı Kendi Tarihinde Okumak/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 80- İnsan Nedir?/Doç. Dr. Muhit Mert...9 TL 81- Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme/Ferit Uslu...26 TL 82- Tefsir Tarihi Araştırmaları/Mustafa Öztürk TL 83- Sünnî Paradigmayı Anlamak/Mehmet Evkuran...19 TL 84- Küresel Sorunlar ve Din/Şinasi Gündüz...14 TL 85- İsnad Analiz Yöntemleri/Juynboll, Schacht, Motzki...14 TL 86- Taberî ve Kur an ı Yorumlama Yöntemi/Atik Aydın...12 TL 87- Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları/Mahmut Aydın...22 TL 88- Kelâm Tarihi/Abdullatif Harputî...10 TL 89- Anadolu da Paganizm/Şinasi Gündüz...10 TL 90- Hadis Edebiyatının Oluşumu/Ömer Özpınar...28 TL 91- Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik/Cenksu Üçer...26 TL 92- Vahiy Kaynaklı Metinler Bağlamında Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü/Ömer Müftüoğlu TL 93- Kur an ın Çok Boyutlu Okunuşu/Mesut Okumuş...24 TL 94- Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları/Sönmez Kutlu...16 TL 95- Kur an da Sembolik Dil/Ömer Faruk Yavuz...26 TL 96- Emevîlerde Günlük Yaşam/Ramazan Altınay...36 TL 97- İslâm Tarihi -İlk Dönem-/Sabri Hizmetli...30 TL 98- Pavlus u Düşünmek/Cengiz Batuk...30 TL 99- İslâm Öncesi Arap Tarihi/M. Şemsettin Günaltay...17 TL 100- İslâm da İhya ve Reform/Fazlur Rahman...18 TL 101- Hz. Ömer Döneminde Diplomasi/İsrafil Balcı...28 TL 102- Presbiteryenlik ve Türk Pesbiteryenler/Mustafa Bıyık...19 TL 103- Kur an Atlası/Prof. Dr. Ömer Dumlu-Prof. Dr. Rıza Savaş...42 TL

3 104- Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında Ahlâk Düşüncesi/Fethi Kerim Kazanç...20 TL 105- Bir Hıristiyanlık Dogması: Teslis/Prof. Dr. Mehmed Bayrakdar...20 TL 106- Kur an ve Tefsir Kültürümüz/Mustafa Öztürk...15 TL 107- Kur an da Değerler Sistemi/Süleyman Tuğral...16 TL 108- Kur an daki Deyimler ve Zemahşerî nin Keşşaf ı/abdulcelil Bilgin...22 TL 109- Kelam Tarihinin Problemleri/Muhit Mert...11 TL 110- Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kur an/süleyman Gezer...20 TL 111- Siyeri Farklı Okumak /Mehmet Azimli...30 TL 112- Meal Kültürümüz/Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 113- Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi/Mustafa Özkan...18 TL 114- İtikattan İmana/İlhami Güler...14 TL 115- Ehl-i Sünnet: Kavramın Oluşum ve Gelişim Süreci/Muammer Esen...13 TL 116- Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri/Mustafa Öztürk...24 TL 117- M. Esed in Kur an Mesajı nın Tahlil ve Tenkidi/İsmail Çalışkan...17 TL 118- İnsanın Kaderi/H. Musa Bağcı...19 TL 119- İslâm Hukuk Biliminde Norm-Amaç İlişkisi/Talip Türcan...17 TL 120- Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları/Adil Çiftçi...13 TL 121- Kur an ın Bilimsel Yorumu/Süleyman Gezer...13 TL 123- Hadis Tarihi/Musa Bağcı...19 TL 124- Kıssaların Dili/Mustafa Öztürk...22 TL 125- Direniş Teolojisi/İlhami Güler...11 TL 126- Ehl-i sünnet Ehl-i bid at/mevlüt Özler...7 TL 127- Kur an Dili ve Retoriği/Mustafa Öztürk...17 TL 128- Politik Teoloji Yazıları/İlhami Güler...22 TL 129- Beşer Olarak Hz. Peygamber/H. Musa Bağcı...30 TL 130- Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri/İskender Oymak...24 TL 131- İlk Dönem Kur an Tasavvuru ve Dönüşümü/Selim Türcan...24 TL 132- Matürîdî de Ahlak/Sami Şekeroğlu...15 TL 133- Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı/Mustafa Karagöz...22 TL 134- Ateizm ve İslam/İbrahim Coşkun...15 TL 135- Tefsirde Heterodoksi: Kadıyanilik ve Kur an/hadiye Ünsal...19 TL 136- Kur an, Tefsir ve Usûl Üzerine/Mustafa Öztürk...20 TL 137- Hz. Ebu Bekir/Mehmet Azimli...13 TL 138- Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı/Aycan, Söylemez...19 TL 139- Dine Yeni Yaklaşımlar/İlhami Güler...15 TL 140- Mezhepler Tarihi Sözlüğü/Cevâd Meşkûr...36 TL 141- İlahi Kelamın İmkan ve Tabiatı/İbrahim Bor...14 TL 142- Muhammed Ahmed Halefullah/Şaban Karataş...25 TL 143- İslam Mezhepleri Tarihi/Halil İbrahim Bulut...30 TL 144- Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi/Şaban Öz...27 TL 145- Dinî Gruplar ve Siyaset -YENİASYA-/Hüseyin Arslan...26 TL 146- İbn Teymiyye ye Göre Vahiy ve Peygamberlik/Bünyamin Okumuş...20 TL 147- Meal ve Tefsirin Serencamı/Mustafa Öztürk...15 TL 148- Cahiliyeden İslamiyete Kadın/Mustafa Öztürk...17 TL 149- Kur an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları/Abdulcelil Bilgin...15 TL 150- Realpolitik-Muhafazakârlık Karşıtı Yazılar/İlhami Güler...15 TL 151- Osmanlı Tefsir Mirası/Mustafa Öztürk...15 TL 152- Siyere Giriş/Şaban Öz...9 TL 153- İsrâ ve Mi râc Gerçeği/İsrafil Balcı...27 TL 154- Hadis Tarihi ve Metodolojisi/Musa Bağcı...26 TL 155- Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer/Mehmet Azimli...12 TL 156- Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi/Ed. M. Mahfuz Söylemez...16 TL

4 157- Hz. Peygamber ve Mucize/İsrafil Balcı...21 TL 158- Kur an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi/Ed. Mahfuz Söylemez...18 TL 159- İbn Hacer in Buhârî Savunusu/Mehmet Bilen...25 TL 160- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur ancılık/mustafa Öztürk...20 TL 161- Kur an ın Ahlak Metafiziği/İlhami Güler...12 TL 162- Tefsirin Halleri/Mustafa Öztürk...26 TL 163- Dört Halifeyi Farklı Okumak-3: Hz. Osman/Mehmet Azimli...13 TL 164- Yeni İlmi Kelam/İsmail Hakkı izmirli...30 TL 165- Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi/Mehmet Kalaycı...24 TL 166- Şia ve Ehli Sünnette Kur an Tasavvuru/Şaban Karataş...14 TL 167- Nas-Yorum İlişkisi/Mevlüt Erten...12 TL 168- İlk Dönem İslam Tarihi Üzerine Makaleler/Kister...16 TL 169- Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur an ın Rolü/Kenan Ayar...26 TL 170- Peygamberin Savaşlarında İlahi Yardım/İsrafil Balcı...14 TL 171- el-câhız ın Hadis-Sünnet Anlayışı/Hüseyin Akyüz...19 TL 172- Söyleşiler Polemikler/Mustafa Öztürk...15 TL 173- Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed/İsrafil Balcı...22 TL 174- Kur an ın Filolojik Yorumu/İsmail Aydın...20 TL 175- Anadolu Aleviliği/Harun Yıldız...26 TL 176- Din, Dünyevileşme ve Zühd/Ahmet Yıldırım...18 TL 177- Dört Halifeyi Farklı Okumak-4 Hz. Ali/Mehmet Azimli...12 TL 178- Kur an ve Aşırı Yorum/Mustafa Öztürk...34 TL 179- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri/Mustafa Öztürk...50 TL 180- Şia ve Tarihî Rivayetler/Abdulaziz Muhammed Nur Veli...22 TL 181- Cahiliye den İslam a İbadet Tarihi/Cevâd Alî...9 TL 182- Bilimin Yitik Şehri Cündişâpûr/M. Mahfuz Söylemez...10 TL 183- Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı/ed. M. Mahfuz Söylemez...12 TL 184- Kelam da Nübüvvet Tartışmaları/Muzaffer Barlak...24 TL 185- Kur an ı Anlamada Bağlamın Rolü/Fatih Tiyek...27 TL 186- Kufe nin Siyasi Tarihi/M. Mahfuz Söylemez...14 TL 187- Cahiliyye yi Farklı Okumak/Mehmet Azimli...11 TL 188- Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili/Hadiye Ünsal...30 TL 189- Fazlur Rahman la İslam ı Yeniden Düşünmek/Adil Çiftçi...24 TL 190- Derin Ahlak/İlhami Güler...14 TL 191- Kur an-ı Kerim Meali (Türkçe)/Mustafa Öztürk...30 TL 192- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri (Küçük Boy Metinli)/Mustafa Öztürk TL

5 ELİS YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Felsefî Düşünceye Çağrı/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...20 TL 2- İslam Felsefesi Sözlüğü/Dr. Mehmet Vural...38 TL 3- Niçin Felsefe?/Doç. Dr. Lokman Çilingir...11 TL 4- Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık/Dr. Mehmet Vural...13 TL 5- Tanrı ve Kötülük/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 6- Ahlak Felsefesine Giriş/Dr. Lokman Çilingir...9 TL 7- Umut Felsefesi/Dr. Lokman Çilingir...12 TL 8- İbn Arabî ve Spinoza da Varlık/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 9- İhvân-ı Safâ nın Dinî ve İdeolojik Söylemi/Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya...22 TL 10- Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler/Prof. Dr. Necmettin Tozlu...16 TL 11- İslâm Felsefesinin Sorunları/Sempozyum...20 TL 12- Mantık Felsefesi/Doç. Dr. İsmail Köz...10 TL 13- Berkeley ve İmmateryalist Metafiziği/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 14- Klasik Mantığa Giriş/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...18 TL 15- Mantık Yanlışları/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...15 TL 16- Emile Boutroux da Din Felsefesi/Prof. Dr. Hasan Kâtipoğlu...13 TL 17- Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk/Dr. Talip Karakaya...12 TL 18- Sartre Felsefesinde Varlık Sorunu/Dr. Talip Karakaya...12 TL 19- Metafizik/Louis Millet...8 TL 20- İslâm Düşünce Yazıları/Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar...18 TL 21- Birey ve Dini/Gordon W. Allport...10 TL 22- Gazzalî nin Mantık Anlayışı/Dr. İbrahim Çapak...16 TL 23- Pratik Aklın Doğal Diyalekteği/Doç. Dr. Lokman Çilingir...13 TL 24- William James in Ahlâk Anlayışı/Doç. Dr. Celal Türer...15 TL 25- Etkili İletişim/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 26- Cennet Savunucusu: William James in Din Felsefesi/Allen Kappy Suckiel...9 TL 27- Bireyselleşme Yolu -Jung un Psikoloji Teorisi-/Bilal Sambur...13 TL 28- Siyaset Felsefesi Problemleri/Dr. Nevzat Can...21 TL 29- Materyalizmin Türkiye ye Girişi/Prof. Dr. Mehmet Akgün...26 TL 30- Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri...24 TL 31- Fârâbî ve Okulu/Ian Richard Netton...10 TL 32- Mantığa Giriş/ Abert Menne...10 TL 33- Antropik İlke ve İnsan-Evren İlişkisi/M. Said Kurşunoğlu...20 TL 34- Skeptikus, Şüphe ve Bilgi/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...20 TL 35- Ahlâk ve Ötesi/Paul Tillich...11 TL Eylül Sonrası Ahlâk Felsefesi/Joseph Margolis...13 TL 37- Tevhidi Kozmik Holizm, Şüphe ve Eski Uygarlıklar/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...19 TL 38- Sextus Empirikus ve Şüphe/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...18 TL 39- Vahiy ve Mucize/Dr. Aydın Işık...22 TL 40- Tarih ve Eskatoloji/Rudolf Bultmann...9 TL 41- Mitoloji ve Varoluş/Emir Kuşçu...11 TL 42- Türkiye de Klasik Materyalizmin Eleştirileri/Prof. Dr. Mehmet Akgün...16 TL 43- Paradoksal Konuşmak/Metin Yasa...9 TL 44- Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi/Dr. Ferhat Akdemir...16 TL 45- Çatışmanın Dinamikleri/Fehrullah Terkan...17 TL 46- Ölecek Zaman Yok/Şevki Işıklı...8 TL 47- İbn Sînâ Metafiziği/Prof. Dr. Hayrani Altıntaş...12 TL 48- İslam Felsefesinin Özgünlüğü/Ed: Mehmet Vural...15 TL 49- Hayyam ın Rubaileri -Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme-/Metin Yasa...8 TL

6 50- Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler/Mevlüt Uyanık...15 TL 51- Mevlana da Aşk ve İşlevi/Metin Yasa...9 TL 52- Din Felsefesi/S. Evans-çev. Ferhat Akdemir...16 TL 53- Dil, Düşünce ve Anlam/İbrahim Bor...10 TL 54- Ahlak İlmi/Abdurrahman Şeref...18 TL 55- Teolog Felsefeci Schleiermacher -Yaşamı Eserleri Felsefesi-/Abdurrahman Aliy...18 TL 56- Tanrı ve Evrim/Fatih Özgökman...16 TL 57- İ.Sînâ ve T. Aquinas ta Kötülük Problemi/Yaşar Türkben...11 TL 58- Gazâlî ve Nedensellik/Yaşar Türkben...14 TL 59- Varoluşçu Teoloji/Latif Tokat...13 TL 60- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi/Metin Yasa...10 TL 61- Tanımlar Kitabı-Kitâbu l-hudud/ibn Sînâ...7 TL 62- İslam Ahlak Felsefesi/Mevlüt Uyanık-Aygün Akyol...26 TL 63- İmajoloji/Ali Öztürk...20 TL 64- Felsefeye Giriş/Lokman Çilingir...12 TL 65- Medeniyet ve Sosyoloji/ Ali Öztürk...11 TL 66- Estetik-Etik İlişkisi/Metin Yasa...9 TL 67- Tanrının Bir Tabiatı Var mı?/alvin Plantinga...8 TL 68- Korkunç Kötülükler ve Tanrı/Ferhat Akdemir...13 TL 69- Anlam Sorunu/Latif Tokat...12 TL 70- İbn Kemmune ve Felsefesi/F. Zehra Pattabanoğlu...19 TL 71- Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutiği/Faruk Manav...12 TL 72- Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar/Ed. Ferhat Akdemir...28 TL 73- Din-Bilim Okumaları/H. Aydeniz-F. Topaloğlu...16 TL 74- Din Dilinin Ahlaki Yorumu/Ali Yıldırım...10 TL 75- Din Felsefesi Yazıları/Latif Tokat...18 TL 76- Kitabul-Hudud/Cabir b. Hayyan...6 TL 77- İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği/İbrahim Çetintaş...14 TL 78- Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı/Fikret Osman...12 TL 79- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları I/Metin Yasa...10 TL 80- Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar/Fikret Osman...8 TL 81- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları II/Metin Yasa...10 TL 82- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları III/Metin Yasa...10 TL

7 ARAŞTIRMA YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Or yan ta list Yak laş ma İti raz lar/doç. Dr. M. Emin Özafşar...10 TL 2- Pey gam ber ve Fi lo zof/doç. Dr. Bü lent Sönmez...10 TL 3- Bil ge lik Peşin de/prof. Dr. Ca fer Sad k Ya ran...20 TL 4- En dü lüs ün Fet hi/doç. Dr. İ. Ha kk Atçe ken...9 TL 5- Türk-İslam Dö ne mi ne Ge çişte Ta hi roğul lar /Doç. Dr. Ha san Kurt...15 TL 6- Va li lik ten İm pa ra tor lu ğa Gaz ne li ler/doç. Dr. Ha nefi Pa lab y k...16 TL 7- Apok rif Tarih Yaz c l ğ /Prof. Dr. İ. Ayc an, Doç. Dr. M.M. Söy le mez, Dr. N. Yurt se ven...10 TL 9- Kur an n Felsefî Okunuşu İbn Sînâ Örneği/Doç. Dr. Mesut Okumuş...18 TL 10- Mu tezilî İmamet Düşüncesinde Farkl laşma Süreci/Doç. Dr. Osman Ayd nl...18 TL 11- Türkiye nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay/Doç. Dr. B. Ali Çetinkaya...8 T 12- İmâm Mâlik Abdürrezzâk Mukayesesi/ Yard. Doç. Dr. Mahmut Kavakl oğlu...12 TL 13- Arab Dilinde İ râb Olgusu/Doç. Dr. Yakup Civelek...12 TL 14- Kur ân- Kerim Türkçe Çeviri/Çevirenler Şeref Aziz Taha- Kemal Çelik...20 TL 15- Filistin ve İki Şair: Emel Dunkul, Mahmud Derviş/Yard. Doç. Dr. Faruk Bozgöz...10 TL 16- Onuncu Günde Kaplanlar/Zekeriyyâ Tâmir...8 TL 17- Abdüsselâm el- Uceylî nin Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği/Dr. Dursun Hazer...14 TL 19- Bilgi Kuram /Adnan Ömerustaoğlu...10 TL 20- Başar ve Sald rganl k Gereksinimi/Dr. Mücahit Dilekmen...5 TL 21- Psikolojik Gereksinimler/Dr. Mücahit Dilekmen...6 TL 22- Almanya da Türk Kimliği/ Dr. Erkan Perşembe...13 TL 24- Sosyal Bilimler Mant ğ ve Kelâm/Dr. Mehmet Evkuran...12 TL 25- Hz. Yûsuf un Tarihsel Hayat /Yard. Doç. Dr. Yaşar Kurt...10 TL 26- Tâhiru l-mevlevî (Olgun) den Metin Şerhi Örnekleri/Dr. Şener Demirel...16 TL 28- Kur an-kerim ve Kitab- Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaş m/dr. Necdet Çağ l...16 TL - Glorious Qur an/m. M. Pickthall...15 TL 30- Ehli İçin -el-maznûnu Bihî Alâ Gayri Ehlihî/ el-gazâlî...7 TL 31- Kelâmullah Tart şmalar ve el-hayde/yard. Doç. Dr. Muammer Esen...7 TL 32- Afganî: Kelâmî ve Felsefî Görüşleri/Yard. Doç. Dr. Muammer Esen...15 TL 34- Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi/Dr. S dd k Korkmaz...15 TL 35- İslâm Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlamas / Doç. Dr. Mevlüt Uyan k...9 TL 36- Şiîliğin Farkl laşma Sürecinde Ca fer es-sâd k n Yeri/Dr. Mehmet Atalan...15 TL 37- Şiirin Galip Aşk n Devrik Kral /Aysel Elgül Keskin...24 TL 38- Stoa Mant ğ ve Fârâbî ye Etkisi/Dr. İbrahim Çapak...13 TL 39- XIX. Yüzy lda Bir Osmanl Ordugah Kasabas Şumnu/Dr. Osman Köksal...19 TL 40- Mutezile ile Şi a Aras nda Siyasal Tart şma/niyazi Kahveci...19 TL 41- Ayetler ve Sûreler Aras Münâsebet/Musa Bilgiz...9 TL 42- İlk Mesajlar/M. Ali Baltaşı...9 TL 43- Endülüslü İbn Battal ve Buhârî Şerhi/Dr. Salih Özer...10 TL 44- Lebîd b. Rabîa el-âmirî ve Divanı/Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özdemir...18 TL 45- Dini Anlama Biçimleri ve Dünya Barışına Katkısı/Dr. İsmet Altıkardeş...9 TL 46- Şah Veliyyullah Dihlevî nin Kelâmî Görüşleri/Dr. Mehmet İlhan...13 TL - İnsan Hakları Vatandaşlık ve Kentlilik Eğitimi/Recep Tezgel...15 TL 47- İbn Hacer in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler/Muhammet Yılmaz...16 TL 48- Kur an da Savaş Olgusu/Münir H. Bayatlı...9 TL 49- Mürûcu z-zeheb te İslam Mezhepleri/ Doç. Dr. Metin Bozkuş...10 TL 50- İslam da Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik Olgusu/Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan...15 TL 51- Farabi ve İbn Haldun da Siyaset/Doç. Dr. Lokman Çilingir...9 TL 52- Allah tan Alem e İlâhî Fiiller/Sinan Öge...22 TL 53- Kur an ın Kronolojik Okunuşu/Mesut Okumuş...16 TL

8 54- Kelam da Tevil Sorunu/Sabri Yılmaz...10 TL 55- Fârâbî de Felsefenin Serüveni/Ali Tekin...16 TL - Az Gelişmişlik/Fazıl Yozgat...22 TL 56- Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi/Doç. Dr. Harun Yıldız...13 TL - Müslüman Kültüründe Sekülerleşme Süreci/Dr. Mustafa Özden...16 TL 57- İbn Teymiyye nin Mantık Eleştirisi/Doç. Dr. Nazım Hasırcı...18 TL 58- Faizsiz Ekonomi/Fazıl Yozgat...20 TL 59- Kur an a Göre İnanma Hürriyeti/Mustafa Özden...9 TL 60- Şii-Sünni Polemiğinde Ebu Talib ve Dini Konumu/ H. İbrahim Bulut...17 TL 61- Şehrezuri Metafiziği/ Aygün Akyol...17 TL 62- Şehristani nin Filozoflarla Mücadelesi/Aygün Akyol...10 TL 63- Magrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler/Adnan Adıgüzel...22 TL 64- İslam İnanç İlkeleri/Şemsüddin es-semerkandî...10 TL 65- Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller/İbrahim Çapak...10 Tl 66- Kur an da Peygamberlik/Muammer Esen...14 TL 67- Cebir ve Kader Kıskacında İnsan Özgürlüğü/Şerif el-mürteza...8 TL 68- Hz. Pey. Anne ve Babasının Dinî Konumu/Mustafa Akçay...18 TL 69- Tanzimattan Sonra Türkiye de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri/Mehmet Akgün...9 TL 70- Türkiye de Demokrasi Sancıları/Abdullah Taşkesen...18 TL 71- İslam Tefsir Geleneğinde Öznellik/Mevlüt Erten...17 TL 72- Ecel Problemi/Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş...40 TL 73- Tarihte Şehir ve Pazar/Mustafa Hizmetli...26 TL 74- İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik/Ali Hatalmış...26 TL 75- Kavram, Kuram ve Süreç Açısından Tercüme Etkinliği/Hüseyin Ersoy...12 TL 76- Şia da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfîd/H. İbrahim Bulut...22 TL 77- Maturidi de İnsan Özgürlüğü/Harun Işık...13 TL 78- Fetret Dönemi ve İnsanın Dini Sorumluluğu/Mustafa Akçay...28 TL 79- Tarih Okumaları/Mehmet Azimli...15 TL 80- Ahlak, Hakikat ve Kimlik/Mehmet Evkuran...21 TL 81- Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri/Mustafa Karagöz...18 TL 82- İslam Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar/H. Murat Kumbasar...10 TL 83- İki Hanefi Fakihin Fıkhu l-hadis Değerlendirmeleri/H. Murat Kumbasar...7 TL 84- Alevîlikte Musâhiblik/Cenksu Üçer...17 TL 85- Dört Halife ve Emevilerde Din-Devlet İlişkisi/Mustafa Özkan...11 TL 87- Mekki Surelerde Mü min Kimliğinin Oluşumu ve Gayrimüslimlerle İlişkiler/Sami Kilinçli TL 88- Kur an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel/Ömer Demir...23 Tl 89- A. Selahaddin-i Uşşaki nin Hz Ali Divanı Tercümesi/Haz: Ali Öztürk...19 TL 90- Dinî Açıdan Taklit/Mustafa Ünverdi...16 TL 91- Tefsir Metodolojisi Açısından el-burhân ve el-itkân/harun Bekiroğlu...23 TL 92- Men Kezebe... Hadisi Üzerine Bir Araştırma/Dr. Erdoğan Köycü...5 TL 93- el-mizzi nin Hadis İlmindeki Yeri/Dr. Erdoğan Köycü...13 TL 94- Sunenu t-tirmizi nin Metot Yönünden İncelenmesi/Dr. Erdoğan Köycü...7 TL 96- Kutadgu Bilig de Ahlak ve Siyaset/Aygün Akyol...15 TL 97- Şia ve Tarih/Şaban Öz...15 TL 98- Bütün Yönleriyle Şirk/N. Kemal Okumuş...40 TL 99- Son Dönem Osmanlı da Kipli Mantık/Nazım Hasırcı...10 TL 100- Hadis Tenkidi/Talat Sakallı...29 TL 101- Kahramanmaraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri/Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan...34 TL 102- Kitâb-ı Sakka: Sakalar El Kitabı/Adil Şen...15 TL 103- İslam ın Pavlusları I Felsefesi Tasavvuf/Saadettin Merdin...29 TL 104- İslam ın Pavlusları II Paralel Din/Saadettin Merdin...30 TL 105- Farklı Siyer i Okumak/Şaban Öz...24 TL 106- Kelam Yazıları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL

9 107- Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu/Eyüp Aktürk...14 TL 108- Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafiî/Ed. M. Mahfuz Söylemez TL 109- İşgal İstanbul unda Kimsesiz Çocuklar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti/Makbule Sarıkaya...16 TL 110- Bir Sivil Siyaset Modeli: Aydınlar Ocağı/Mustafa Özcanbaz...24 TL 111- Nifakın Kıyam Hali: Mescid-i Dırar/N.Kemal Okumuş...30 TL 112- Kur an da Hazf/Kutbettin Ekinci...13 TL 113- Şii Gelenekte Alternatif Bir İktidar Mücadelesi: Erken Dönem Zeydilik/Yusuf Gökalp...17 TL 114- Razi Düşüncesinde Felsefenin Temel Disiplinleri ve Pozitif Bilimler/İsmail Hanoğlu...30 TL 115- Kadı Abdülcebbar da Nedensellik Kuramı/Fethi Kerim Kazanç...27 TL 116- el-cüveyni de Klasik Kelam Tartışmaları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL 117- Goldziher ve Hadis/Hüseyin Akgün...20 TL 118- Taberî Tefsirinin Dirayet Boyutu/Hacı Önen...14 TL 119- Fahruddîn er-râzî de Felsefî-Teolojik Antropoloji/İsmail Hanoğlu...10 TL 120- M. Akif Ersoy a Göre İnsan, Toplum ve İslam/Ali Akdoğan...18 TL 121- Çağdaş Sorunlar ve Kelâm/Mehmet Evkuran...18 TL 122- Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu/Ed. Mustafa Karagöz...27 TL 123- Rivayetlerde Hz Ali/Orhan Yılmaz...11 TL 124- Rusya da İslam/Mustafa Kütükçü...14 TL 125- Hanefi Fakihlerin Zayıf Hadisle Hüküm Verme Gerekçeleri/Mahmud Esad Erkaya...12 TL Baskısı tükenen kitaplar

TÜRKİYE DE KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE DE KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ÇALIŞMALARI KELAM ARAŞTIRMALARI 10:2 (2012), SS.1-10. TÜRKİYE DE KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ÇALIŞMALARI Prof.Dr.Ramazan BİÇER Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abstract: The article is written according

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI I.YARIYIL DERS DERSİN ADI T U K E KODU İLA101 Türk Dili - I 2 0 2 2 İLA103 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2 0 2 2 İLA105 Yabancı

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR Sıra No Yayın Tarihi 1 2014 Genel fizik I-II / Kamil Temizyürek, Kamil Temizyürek 2 2014 Tarım ekonomisi / Cennet Oğuz, Cennet Oğuz, Zeki

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı YIL: 5 / SAYI: 22 - İSAM Bahar Seminerleri Başladı Bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa düzenlenen İSAM seminerleri, 3 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. On dört ayrı bilim

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939 FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik,

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3)

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) DKAB Eğitimi Lisans Programı Ders İçerikleri I. YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, imanahlak ilişkisi, Allah a

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

EDİTÖR DEN. Mehmet Yaşar SOYALAN. Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına.

EDİTÖR DEN. Mehmet Yaşar SOYALAN. Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına. EDİTÖR DEN Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına İdris TUNÇBİLEK Genel Müdür İsmail TUNÇBİLEK Genel Yayın Yönetmeni R. İhsan ELİAÇIK Yayın Koordinatörü

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

TÜRKİYE DE DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE DE DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Gerçek bilim ve araştırmanın ancak iyi hazırlanmış bibliyografyalar sayesinde mümkün olabileceği bilinen bir hakikattir. İlim adamı veya araştırmacının sahası için gerekli eserleri zaman kaybetmeden bulabilmesi,

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI BAHAR 2012 Son Başvuru Tarihi 8 Şubat 2012 İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneği nin tesis edilemediğine şahit olmak tayız. Yaşa

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

BÜLTEN DEN. 61. say da Medeniyetler ve Dünya Düzenleri sempozyumunun ayr nt lar ile karfl n zda olmay diliyoruz. Hay rda kal n!

BÜLTEN DEN. 61. say da Medeniyetler ve Dünya Düzenleri sempozyumunun ayr nt lar ile karfl n zda olmay diliyoruz. Hay rda kal n! Küresel Araflt rmalar KAM BÜLTEN DEN BÜLTEN Ocak-Nisan 2006 Y l 17 Say 60 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, F. Samime nceo lu, Nermin Tenekeci Bask Elma Bas m Bask Tarihi

Detaylı

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü.

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 5 SAYI / NUMBER: 9 OCAK-HAZİRAN / JANUARY-JUNE

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz İLEM İhtisas Programı 2012 Güz dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 30 Eylül 2012 2 İLEM Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı