ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)"

Transkript

1 ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil) 1- Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu/Prof. Dr. Fazlur Rahman...10 TL 2- İslam ve Çağdaşlık/Prof.Dr. Fazlur Rahman...15 TL 3- İslam Düşüncesinde Sünnet I/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...20 TL 4- Ana Konularıyla Kur an/prof. Dr. Fazlur Rahman...16 TL 5- Savaş Esintisi (Sömürünün Gerçegi)/Malik bin Nebi...11 TL 6- İslami Yenilenme (Makaleler I)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...12 TL 7- İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL 8- İslam Öncesi Araplar ve Dinleri/Şemseddin Günaltay...10 TL 9- Allah ın Ahlakîliği Sorunu/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 10- Hadisi Yeniden Düşünmek/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...23 TL 11- Kitâbu s-sunne/m. Carullah Bigiyef...10 TL 12- İdeolojik Tarih Okumaları/Haz: Prof. Dr. İrfan Aycan, Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...17 TL 13- Kur an a Giriş/W. Montgomery Watt...17 TL 14- İslam/Prof. Dr. Fazlur Rahman...22 TL 15- İslami Yenilenme (Makaleler II)/Prof. Dr. Fazlur Rahman...14 TL 16- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...14 TL 17- İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Planı/Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar...11 TL 18- Sünnetin Neligi Sorununa Metodik Bir Yaklaşım/M. Yusuf Guraya...10 TL 19- Sabit Din Dinamik Şeriat/Prof. Dr. İlhami Güler...13 TL 20- İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu...23 TL 21- Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu/Doç. Dr. Erkan Yar...20 TL 22- İmanın Dinamikleri/Paul Tillich...10 TL 23- Kur an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...12 TL 24- Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu/Malik bin Nebi...12 TL 25- Modern Mısır da Hadis Tartışmaları/G.H.A. Juynboll...11 TL 26- Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...7 TL 27- Kur an da Vahiy/Doç. Dr. Abdulgaffar Aslan...19 TL 28- Bedevîlikten Hadarîliğe Kûfe/Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez...26 TL 29- Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan/Prof. Dr. İrfan Aycan...15 TL 30- Kutsal Kitaplarda Ölümötesi/Prof. Dr. Mehmet Paçacı...15 TL 31- Oryantalistik Hadis Araştırmaları/G.H.A. Juynboll...10 TL 32- Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı/Prof. Dr. Şinasi Gündüz...17 TL 33- Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri/Doç. Dr. Talip Türcan TL 34- İslam Siyaset Geleneğinde Amr b. el-as/doç. Dr. Adem Apak...19 TL 35- Devlet Gelenegi Açısından Hişam b. Abdülmelik/Doç. Dr. İsmail Hakkı Atçeken...19 TL 36- İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci/Doç.Dr. Osman Aydınlı...21 TL 37- Monologdan Diyaloğa/Doç. Dr. Mahmut Aydın...19 TL 38- Abbasilere Karşı Dinî ve Siyasî İsyanlar/Doç. Dr. Cem Zorlu...22 TL 39- Ölüm Sonrası Yaşam/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 40- Kur an da Din Kavramı/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...16 TL 41- Sünneti Yeniden Düşünmek/Daniel Brown...14 TL 42- İnsanın ve Tanrı nın Kişiliği/Doç. Dr. Veli Urhan...13 TL 43- İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem/Doç. Dr. Ferhat Koca...21 TL 44- Din Felsefesi Açısından Yunus Emre de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 45- İnançların Gökkuşağı/John Hick...14 TL 46- Din ve Modernlik/Der. Doç. Dr. Adil Çiftçi...13 TL 47- Dil, Anlam ve Doğruluk/John Wilson...9 TL 48- Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi/Prof. Dr. Hayati Hökelekli...21 TL 49- İslami Yenilenme/Makaleler III/Prof. Dr. Fazlur Rahman...13 TL

2 50- Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine/Uriel Heyd...17 TL 51- Külliyat: Dinî ve İçtimaî Makaleler/Şeyhülislam Musa Kazım Efendi...23 TL 52- Tarihsel İsa: İmanın Mesih inden Tarihin İsa sına/mahmut Aydın...15 TL 53- Kur an da Anlatım Sanatı/Muhammed Halefullah...25 TL 54- Modernist Düşüncenin Şekillenişi (Şah Veliyyullah Dehlevi)/J.M.S. Baljon...16 TL 55- Hadis Tarihinin Yeniden İnşası/G.H.A. Juynboll...24 TL 56- Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi/ Ebu Zeyd ed-debûsî...19 TL 57- İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi/Alim Ylldız, Tahsin Koçyiğit...20 TL 58- İslami Tarihçiligin Doğuşu/Josef Horovitz...10 TL 59- İslam Bilgi Anlayışı ve Çoğulcu Bir Toplum Modeline Yansıması/W.M.N. Wan Daud...11 TL 60- Mu tezile nin Altın Çağı/Prof. Dr. Nahide Bozkurt...10 TL 61- İslami Yenilenme/Makaleler IV/Prof. Dr. Fazlur Rahman...11 TL 62- İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu/Talip Türcan TL 63- İkbal in Eğitim Felsefesi/K G. Saiyidain...10 TL 64- İman Ahlâk İlişkisi/Prof. Dr. İlhami Güler...10 TL 66- Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci/Doç. Dr. İsmail Çalışkan...22 TL 67- Cahiliye Şiiri Üzerine/Tâhâ Hüseyin...13 TL 68- Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim/Doç. Dr. Mustafa Köylü...15 TL 69- İslam Nazarında Müskirât ve Meyyit Yakmak Meseleleri/Musa Carullah...7 TL 70- İslâm Öncesi Mekke/Dr. Yaşar Çelikkol...20 TL 71- Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem/Dr. Mehmet Vural...18 TL 72- Kur an ın Mutezilî Yorumu/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 73- İnanç Esasları Açısından Dürzîlik/Dr. Ahmet Bağlıoğlu...14 TL 74- Şiî Fırkalar -Kitâbu l-makâlât ve l-fırak-fıraku ş-şia-/kummî-nevbahtî...22 TL 75- Son Çağrı Kur an (Metinli, Ciltli,Orta Boy)/Çev: Prof. Dr. Salih Akdemir...50 TL 76- Yedi Askı (el-muallakatu s-seb )...12 TL 77- Özgürlükçü Teoloji Yazıları/Prof. Dr. İlhami Güler...11 TL 78- Dinde Sembolizm/Dr. Latif Tokat...18 TL 79- Kur an ı Kendi Tarihinde Okumak/Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 80- İnsan Nedir?/Doç. Dr. Muhit Mert...9 TL 81- Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme/Ferit Uslu...26 TL 82- Tefsir Tarihi Araştırmaları/Mustafa Öztürk TL 83- Sünnî Paradigmayı Anlamak/Mehmet Evkuran...19 TL 84- Küresel Sorunlar ve Din/Şinasi Gündüz...14 TL 85- İsnad Analiz Yöntemleri/Juynboll, Schacht, Motzki...14 TL 86- Taberî ve Kur an ı Yorumlama Yöntemi/Atik Aydın...12 TL 87- Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları/Mahmut Aydın...22 TL 88- Kelâm Tarihi/Abdullatif Harputî...10 TL 89- Anadolu da Paganizm/Şinasi Gündüz...10 TL 90- Hadis Edebiyatının Oluşumu/Ömer Özpınar...28 TL 91- Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik/Cenksu Üçer...26 TL 92- Vahiy Kaynaklı Metinler Bağlamında Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü/Ömer Müftüoğlu TL 93- Kur an ın Çok Boyutlu Okunuşu/Mesut Okumuş...24 TL 94- Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları/Sönmez Kutlu...16 TL 95- Kur an da Sembolik Dil/Ömer Faruk Yavuz...26 TL 96- Emevîlerde Günlük Yaşam/Ramazan Altınay...36 TL 97- İslâm Tarihi -İlk Dönem-/Sabri Hizmetli...30 TL 98- Pavlus u Düşünmek/Cengiz Batuk...30 TL 99- İslâm Öncesi Arap Tarihi/M. Şemsettin Günaltay...17 TL 100- İslâm da İhya ve Reform/Fazlur Rahman...18 TL 101- Hz. Ömer Döneminde Diplomasi/İsrafil Balcı...28 TL 102- Presbiteryenlik ve Türk Pesbiteryenler/Mustafa Bıyık...19 TL 103- Kur an Atlası/Prof. Dr. Ömer Dumlu-Prof. Dr. Rıza Savaş...42 TL

3 104- Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında Ahlâk Düşüncesi/Fethi Kerim Kazanç...20 TL 105- Bir Hıristiyanlık Dogması: Teslis/Prof. Dr. Mehmed Bayrakdar...20 TL 106- Kur an ve Tefsir Kültürümüz/Mustafa Öztürk...15 TL 107- Kur an da Değerler Sistemi/Süleyman Tuğral...16 TL 108- Kur an daki Deyimler ve Zemahşerî nin Keşşaf ı/abdulcelil Bilgin...22 TL 109- Kelam Tarihinin Problemleri/Muhit Mert...11 TL 110- Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kur an/süleyman Gezer...20 TL 111- Siyeri Farklı Okumak /Mehmet Azimli...30 TL 112- Meal Kültürümüz/Doç. Dr. Mustafa Öztürk...18 TL 113- Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi/Mustafa Özkan...18 TL 114- İtikattan İmana/İlhami Güler...14 TL 115- Ehl-i Sünnet: Kavramın Oluşum ve Gelişim Süreci/Muammer Esen...13 TL 116- Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri/Mustafa Öztürk...24 TL 117- M. Esed in Kur an Mesajı nın Tahlil ve Tenkidi/İsmail Çalışkan...17 TL 118- İnsanın Kaderi/H. Musa Bağcı...19 TL 119- İslâm Hukuk Biliminde Norm-Amaç İlişkisi/Talip Türcan...17 TL 120- Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları/Adil Çiftçi...13 TL 121- Kur an ın Bilimsel Yorumu/Süleyman Gezer...13 TL 123- Hadis Tarihi/Musa Bağcı...19 TL 124- Kıssaların Dili/Mustafa Öztürk...22 TL 125- Direniş Teolojisi/İlhami Güler...11 TL 126- Ehl-i sünnet Ehl-i bid at/mevlüt Özler...7 TL 127- Kur an Dili ve Retoriği/Mustafa Öztürk...17 TL 128- Politik Teoloji Yazıları/İlhami Güler...22 TL 129- Beşer Olarak Hz. Peygamber/H. Musa Bağcı...30 TL 130- Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri/İskender Oymak...24 TL 131- İlk Dönem Kur an Tasavvuru ve Dönüşümü/Selim Türcan...24 TL 132- Matürîdî de Ahlak/Sami Şekeroğlu...15 TL 133- Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı/Mustafa Karagöz...22 TL 134- Ateizm ve İslam/İbrahim Coşkun...15 TL 135- Tefsirde Heterodoksi: Kadıyanilik ve Kur an/hadiye Ünsal...19 TL 136- Kur an, Tefsir ve Usûl Üzerine/Mustafa Öztürk...20 TL 137- Hz. Ebu Bekir/Mehmet Azimli...13 TL 138- Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı/Aycan, Söylemez...19 TL 139- Dine Yeni Yaklaşımlar/İlhami Güler...15 TL 140- Mezhepler Tarihi Sözlüğü/Cevâd Meşkûr...36 TL 141- İlahi Kelamın İmkan ve Tabiatı/İbrahim Bor...14 TL 142- Muhammed Ahmed Halefullah/Şaban Karataş...25 TL 143- İslam Mezhepleri Tarihi/Halil İbrahim Bulut...30 TL 144- Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi/Şaban Öz...27 TL 145- Dinî Gruplar ve Siyaset -YENİASYA-/Hüseyin Arslan...26 TL 146- İbn Teymiyye ye Göre Vahiy ve Peygamberlik/Bünyamin Okumuş...20 TL 147- Meal ve Tefsirin Serencamı/Mustafa Öztürk...15 TL 148- Cahiliyeden İslamiyete Kadın/Mustafa Öztürk...17 TL 149- Kur an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları/Abdulcelil Bilgin...15 TL 150- Realpolitik-Muhafazakârlık Karşıtı Yazılar/İlhami Güler...15 TL 151- Osmanlı Tefsir Mirası/Mustafa Öztürk...15 TL 152- Siyere Giriş/Şaban Öz...9 TL 153- İsrâ ve Mi râc Gerçeği/İsrafil Balcı...27 TL 154- Hadis Tarihi ve Metodolojisi/Musa Bağcı...26 TL 155- Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer/Mehmet Azimli...12 TL 156- Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi/Ed. M. Mahfuz Söylemez...16 TL

4 157- Hz. Peygamber ve Mucize/İsrafil Balcı...21 TL 158- Kur an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi/Ed. Mahfuz Söylemez...18 TL 159- İbn Hacer in Buhârî Savunusu/Mehmet Bilen...25 TL 160- Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur ancılık/mustafa Öztürk...20 TL 161- Kur an ın Ahlak Metafiziği/İlhami Güler...12 TL 162- Tefsirin Halleri/Mustafa Öztürk...26 TL 163- Dört Halifeyi Farklı Okumak-3: Hz. Osman/Mehmet Azimli...13 TL 164- Yeni İlmi Kelam/İsmail Hakkı izmirli...30 TL 165- Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi/Mehmet Kalaycı...24 TL 166- Şia ve Ehli Sünnette Kur an Tasavvuru/Şaban Karataş...14 TL 167- Nas-Yorum İlişkisi/Mevlüt Erten...12 TL 168- İlk Dönem İslam Tarihi Üzerine Makaleler/Kister...16 TL 169- Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur an ın Rolü/Kenan Ayar...26 TL 170- Peygamberin Savaşlarında İlahi Yardım/İsrafil Balcı...14 TL 171- el-câhız ın Hadis-Sünnet Anlayışı/Hüseyin Akyüz...19 TL 172- Söyleşiler Polemikler/Mustafa Öztürk...15 TL 173- Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed/İsrafil Balcı...22 TL 174- Kur an ın Filolojik Yorumu/İsmail Aydın...20 TL 175- Anadolu Aleviliği/Harun Yıldız...26 TL 176- Din, Dünyevileşme ve Zühd/Ahmet Yıldırım...18 TL 177- Dört Halifeyi Farklı Okumak-4 Hz. Ali/Mehmet Azimli...12 TL 178- Kur an ve Aşırı Yorum/Mustafa Öztürk...34 TL 179- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri/Mustafa Öztürk...50 TL 180- Şia ve Tarihî Rivayetler/Abdulaziz Muhammed Nur Veli...22 TL 181- Cahiliye den İslam a İbadet Tarihi/Cevâd Alî...9 TL 182- Bilimin Yitik Şehri Cündişâpûr/M. Mahfuz Söylemez...10 TL 183- Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı/ed. M. Mahfuz Söylemez...12 TL 184- Kelam da Nübüvvet Tartışmaları/Muzaffer Barlak...24 TL 185- Kur an ı Anlamada Bağlamın Rolü/Fatih Tiyek...27 TL 186- Kufe nin Siyasi Tarihi/M. Mahfuz Söylemez...14 TL 187- Cahiliyye yi Farklı Okumak/Mehmet Azimli...11 TL 188- Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili/Hadiye Ünsal...30 TL 189- Fazlur Rahman la İslam ı Yeniden Düşünmek/Adil Çiftçi...24 TL 190- Derin Ahlak/İlhami Güler...14 TL 191- Kur an-ı Kerim Meali (Türkçe)/Mustafa Öztürk...30 TL 192- Kur an-ı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri (Küçük Boy Metinli)/Mustafa Öztürk TL

5 ELİS YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Felsefî Düşünceye Çağrı/Doç. Dr. Mevlüt Uyanık...20 TL 2- İslam Felsefesi Sözlüğü/Dr. Mehmet Vural...38 TL 3- Niçin Felsefe?/Doç. Dr. Lokman Çilingir...11 TL 4- Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık/Dr. Mehmet Vural...13 TL 5- Tanrı ve Kötülük/Doç. Dr. Metin Yasa...9 TL 6- Ahlak Felsefesine Giriş/Dr. Lokman Çilingir...9 TL 7- Umut Felsefesi/Dr. Lokman Çilingir...12 TL 8- İbn Arabî ve Spinoza da Varlık/Doç. Dr. Metin Yasa...12 TL 9- İhvân-ı Safâ nın Dinî ve İdeolojik Söylemi/Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya...22 TL 10- Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler/Prof. Dr. Necmettin Tozlu...16 TL 11- İslâm Felsefesinin Sorunları/Sempozyum...20 TL 12- Mantık Felsefesi/Doç. Dr. İsmail Köz...10 TL 13- Berkeley ve İmmateryalist Metafiziği/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 14- Klasik Mantığa Giriş/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...18 TL 15- Mantık Yanlışları/Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu...15 TL 16- Emile Boutroux da Din Felsefesi/Prof. Dr. Hasan Kâtipoğlu...13 TL 17- Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk/Dr. Talip Karakaya...12 TL 18- Sartre Felsefesinde Varlık Sorunu/Dr. Talip Karakaya...12 TL 19- Metafizik/Louis Millet...8 TL 20- İslâm Düşünce Yazıları/Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar...18 TL 21- Birey ve Dini/Gordon W. Allport...10 TL 22- Gazzalî nin Mantık Anlayışı/Dr. İbrahim Çapak...16 TL 23- Pratik Aklın Doğal Diyalekteği/Doç. Dr. Lokman Çilingir...13 TL 24- William James in Ahlâk Anlayışı/Doç. Dr. Celal Türer...15 TL 25- Etkili İletişim/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...15 TL 26- Cennet Savunucusu: William James in Din Felsefesi/Allen Kappy Suckiel...9 TL 27- Bireyselleşme Yolu -Jung un Psikoloji Teorisi-/Bilal Sambur...13 TL 28- Siyaset Felsefesi Problemleri/Dr. Nevzat Can...21 TL 29- Materyalizmin Türkiye ye Girişi/Prof. Dr. Mehmet Akgün...26 TL 30- Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri...24 TL 31- Fârâbî ve Okulu/Ian Richard Netton...10 TL 32- Mantığa Giriş/ Abert Menne...10 TL 33- Antropik İlke ve İnsan-Evren İlişkisi/M. Said Kurşunoğlu...20 TL 34- Skeptikus, Şüphe ve Bilgi/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...20 TL 35- Ahlâk ve Ötesi/Paul Tillich...11 TL Eylül Sonrası Ahlâk Felsefesi/Joseph Margolis...13 TL 37- Tevhidi Kozmik Holizm, Şüphe ve Eski Uygarlıklar/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...19 TL 38- Sextus Empirikus ve Şüphe/Dr. Hacı Mustafa Açıköz...18 TL 39- Vahiy ve Mucize/Dr. Aydın Işık...22 TL 40- Tarih ve Eskatoloji/Rudolf Bultmann...9 TL 41- Mitoloji ve Varoluş/Emir Kuşçu...11 TL 42- Türkiye de Klasik Materyalizmin Eleştirileri/Prof. Dr. Mehmet Akgün...16 TL 43- Paradoksal Konuşmak/Metin Yasa...9 TL 44- Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi/Dr. Ferhat Akdemir...16 TL 45- Çatışmanın Dinamikleri/Fehrullah Terkan...17 TL 46- Ölecek Zaman Yok/Şevki Işıklı...8 TL 47- İbn Sînâ Metafiziği/Prof. Dr. Hayrani Altıntaş...12 TL 48- İslam Felsefesinin Özgünlüğü/Ed: Mehmet Vural...15 TL 49- Hayyam ın Rubaileri -Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme-/Metin Yasa...8 TL

6 50- Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler/Mevlüt Uyanık...15 TL 51- Mevlana da Aşk ve İşlevi/Metin Yasa...9 TL 52- Din Felsefesi/S. Evans-çev. Ferhat Akdemir...16 TL 53- Dil, Düşünce ve Anlam/İbrahim Bor...10 TL 54- Ahlak İlmi/Abdurrahman Şeref...18 TL 55- Teolog Felsefeci Schleiermacher -Yaşamı Eserleri Felsefesi-/Abdurrahman Aliy...18 TL 56- Tanrı ve Evrim/Fatih Özgökman...16 TL 57- İ.Sînâ ve T. Aquinas ta Kötülük Problemi/Yaşar Türkben...11 TL 58- Gazâlî ve Nedensellik/Yaşar Türkben...14 TL 59- Varoluşçu Teoloji/Latif Tokat...13 TL 60- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi/Metin Yasa...10 TL 61- Tanımlar Kitabı-Kitâbu l-hudud/ibn Sînâ...7 TL 62- İslam Ahlak Felsefesi/Mevlüt Uyanık-Aygün Akyol...26 TL 63- İmajoloji/Ali Öztürk...20 TL 64- Felsefeye Giriş/Lokman Çilingir...12 TL 65- Medeniyet ve Sosyoloji/ Ali Öztürk...11 TL 66- Estetik-Etik İlişkisi/Metin Yasa...9 TL 67- Tanrının Bir Tabiatı Var mı?/alvin Plantinga...8 TL 68- Korkunç Kötülükler ve Tanrı/Ferhat Akdemir...13 TL 69- Anlam Sorunu/Latif Tokat...12 TL 70- İbn Kemmune ve Felsefesi/F. Zehra Pattabanoğlu...19 TL 71- Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutiği/Faruk Manav...12 TL 72- Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar/Ed. Ferhat Akdemir...28 TL 73- Din-Bilim Okumaları/H. Aydeniz-F. Topaloğlu...16 TL 74- Din Dilinin Ahlaki Yorumu/Ali Yıldırım...10 TL 75- Din Felsefesi Yazıları/Latif Tokat...18 TL 76- Kitabul-Hudud/Cabir b. Hayyan...6 TL 77- İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği/İbrahim Çetintaş...14 TL 78- Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı/Fikret Osman...12 TL 79- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları I/Metin Yasa...10 TL 80- Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar/Fikret Osman...8 TL 81- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları II/Metin Yasa...10 TL 82- Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları III/Metin Yasa...10 TL

7 ARAŞTIRMA YAYINLARI OCAK 2013 Fiyat Listesi (K.D.V. Da hil) 1- Or yan ta list Yak laş ma İti raz lar/doç. Dr. M. Emin Özafşar...10 TL 2- Pey gam ber ve Fi lo zof/doç. Dr. Bü lent Sönmez...10 TL 3- Bil ge lik Peşin de/prof. Dr. Ca fer Sad k Ya ran...20 TL 4- En dü lüs ün Fet hi/doç. Dr. İ. Ha kk Atçe ken...9 TL 5- Türk-İslam Dö ne mi ne Ge çişte Ta hi roğul lar /Doç. Dr. Ha san Kurt...15 TL 6- Va li lik ten İm pa ra tor lu ğa Gaz ne li ler/doç. Dr. Ha nefi Pa lab y k...16 TL 7- Apok rif Tarih Yaz c l ğ /Prof. Dr. İ. Ayc an, Doç. Dr. M.M. Söy le mez, Dr. N. Yurt se ven...10 TL 9- Kur an n Felsefî Okunuşu İbn Sînâ Örneği/Doç. Dr. Mesut Okumuş...18 TL 10- Mu tezilî İmamet Düşüncesinde Farkl laşma Süreci/Doç. Dr. Osman Ayd nl...18 TL 11- Türkiye nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay/Doç. Dr. B. Ali Çetinkaya...8 T 12- İmâm Mâlik Abdürrezzâk Mukayesesi/ Yard. Doç. Dr. Mahmut Kavakl oğlu...12 TL 13- Arab Dilinde İ râb Olgusu/Doç. Dr. Yakup Civelek...12 TL 14- Kur ân- Kerim Türkçe Çeviri/Çevirenler Şeref Aziz Taha- Kemal Çelik...20 TL 15- Filistin ve İki Şair: Emel Dunkul, Mahmud Derviş/Yard. Doç. Dr. Faruk Bozgöz...10 TL 16- Onuncu Günde Kaplanlar/Zekeriyyâ Tâmir...8 TL 17- Abdüsselâm el- Uceylî nin Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği/Dr. Dursun Hazer...14 TL 19- Bilgi Kuram /Adnan Ömerustaoğlu...10 TL 20- Başar ve Sald rganl k Gereksinimi/Dr. Mücahit Dilekmen...5 TL 21- Psikolojik Gereksinimler/Dr. Mücahit Dilekmen...6 TL 22- Almanya da Türk Kimliği/ Dr. Erkan Perşembe...13 TL 24- Sosyal Bilimler Mant ğ ve Kelâm/Dr. Mehmet Evkuran...12 TL 25- Hz. Yûsuf un Tarihsel Hayat /Yard. Doç. Dr. Yaşar Kurt...10 TL 26- Tâhiru l-mevlevî (Olgun) den Metin Şerhi Örnekleri/Dr. Şener Demirel...16 TL 28- Kur an-kerim ve Kitab- Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaş m/dr. Necdet Çağ l...16 TL - Glorious Qur an/m. M. Pickthall...15 TL 30- Ehli İçin -el-maznûnu Bihî Alâ Gayri Ehlihî/ el-gazâlî...7 TL 31- Kelâmullah Tart şmalar ve el-hayde/yard. Doç. Dr. Muammer Esen...7 TL 32- Afganî: Kelâmî ve Felsefî Görüşleri/Yard. Doç. Dr. Muammer Esen...15 TL 34- Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi/Dr. S dd k Korkmaz...15 TL 35- İslâm Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlamas / Doç. Dr. Mevlüt Uyan k...9 TL 36- Şiîliğin Farkl laşma Sürecinde Ca fer es-sâd k n Yeri/Dr. Mehmet Atalan...15 TL 37- Şiirin Galip Aşk n Devrik Kral /Aysel Elgül Keskin...24 TL 38- Stoa Mant ğ ve Fârâbî ye Etkisi/Dr. İbrahim Çapak...13 TL 39- XIX. Yüzy lda Bir Osmanl Ordugah Kasabas Şumnu/Dr. Osman Köksal...19 TL 40- Mutezile ile Şi a Aras nda Siyasal Tart şma/niyazi Kahveci...19 TL 41- Ayetler ve Sûreler Aras Münâsebet/Musa Bilgiz...9 TL 42- İlk Mesajlar/M. Ali Baltaşı...9 TL 43- Endülüslü İbn Battal ve Buhârî Şerhi/Dr. Salih Özer...10 TL 44- Lebîd b. Rabîa el-âmirî ve Divanı/Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özdemir...18 TL 45- Dini Anlama Biçimleri ve Dünya Barışına Katkısı/Dr. İsmet Altıkardeş...9 TL 46- Şah Veliyyullah Dihlevî nin Kelâmî Görüşleri/Dr. Mehmet İlhan...13 TL - İnsan Hakları Vatandaşlık ve Kentlilik Eğitimi/Recep Tezgel...15 TL 47- İbn Hacer in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler/Muhammet Yılmaz...16 TL 48- Kur an da Savaş Olgusu/Münir H. Bayatlı...9 TL 49- Mürûcu z-zeheb te İslam Mezhepleri/ Doç. Dr. Metin Bozkuş...10 TL 50- İslam da Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik Olgusu/Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan...15 TL 51- Farabi ve İbn Haldun da Siyaset/Doç. Dr. Lokman Çilingir...9 TL 52- Allah tan Alem e İlâhî Fiiller/Sinan Öge...22 TL 53- Kur an ın Kronolojik Okunuşu/Mesut Okumuş...16 TL

8 54- Kelam da Tevil Sorunu/Sabri Yılmaz...10 TL 55- Fârâbî de Felsefenin Serüveni/Ali Tekin...16 TL - Az Gelişmişlik/Fazıl Yozgat...22 TL 56- Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi/Doç. Dr. Harun Yıldız...13 TL - Müslüman Kültüründe Sekülerleşme Süreci/Dr. Mustafa Özden...16 TL 57- İbn Teymiyye nin Mantık Eleştirisi/Doç. Dr. Nazım Hasırcı...18 TL 58- Faizsiz Ekonomi/Fazıl Yozgat...20 TL 59- Kur an a Göre İnanma Hürriyeti/Mustafa Özden...9 TL 60- Şii-Sünni Polemiğinde Ebu Talib ve Dini Konumu/ H. İbrahim Bulut...17 TL 61- Şehrezuri Metafiziği/ Aygün Akyol...17 TL 62- Şehristani nin Filozoflarla Mücadelesi/Aygün Akyol...10 TL 63- Magrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler/Adnan Adıgüzel...22 TL 64- İslam İnanç İlkeleri/Şemsüddin es-semerkandî...10 TL 65- Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller/İbrahim Çapak...10 Tl 66- Kur an da Peygamberlik/Muammer Esen...14 TL 67- Cebir ve Kader Kıskacında İnsan Özgürlüğü/Şerif el-mürteza...8 TL 68- Hz. Pey. Anne ve Babasının Dinî Konumu/Mustafa Akçay...18 TL 69- Tanzimattan Sonra Türkiye de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri/Mehmet Akgün...9 TL 70- Türkiye de Demokrasi Sancıları/Abdullah Taşkesen...18 TL 71- İslam Tefsir Geleneğinde Öznellik/Mevlüt Erten...17 TL 72- Ecel Problemi/Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş...40 TL 73- Tarihte Şehir ve Pazar/Mustafa Hizmetli...26 TL 74- İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik/Ali Hatalmış...26 TL 75- Kavram, Kuram ve Süreç Açısından Tercüme Etkinliği/Hüseyin Ersoy...12 TL 76- Şia da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfîd/H. İbrahim Bulut...22 TL 77- Maturidi de İnsan Özgürlüğü/Harun Işık...13 TL 78- Fetret Dönemi ve İnsanın Dini Sorumluluğu/Mustafa Akçay...28 TL 79- Tarih Okumaları/Mehmet Azimli...15 TL 80- Ahlak, Hakikat ve Kimlik/Mehmet Evkuran...21 TL 81- Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri/Mustafa Karagöz...18 TL 82- İslam Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar/H. Murat Kumbasar...10 TL 83- İki Hanefi Fakihin Fıkhu l-hadis Değerlendirmeleri/H. Murat Kumbasar...7 TL 84- Alevîlikte Musâhiblik/Cenksu Üçer...17 TL 85- Dört Halife ve Emevilerde Din-Devlet İlişkisi/Mustafa Özkan...11 TL 87- Mekki Surelerde Mü min Kimliğinin Oluşumu ve Gayrimüslimlerle İlişkiler/Sami Kilinçli TL 88- Kur an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel/Ömer Demir...23 Tl 89- A. Selahaddin-i Uşşaki nin Hz Ali Divanı Tercümesi/Haz: Ali Öztürk...19 TL 90- Dinî Açıdan Taklit/Mustafa Ünverdi...16 TL 91- Tefsir Metodolojisi Açısından el-burhân ve el-itkân/harun Bekiroğlu...23 TL 92- Men Kezebe... Hadisi Üzerine Bir Araştırma/Dr. Erdoğan Köycü...5 TL 93- el-mizzi nin Hadis İlmindeki Yeri/Dr. Erdoğan Köycü...13 TL 94- Sunenu t-tirmizi nin Metot Yönünden İncelenmesi/Dr. Erdoğan Köycü...7 TL 96- Kutadgu Bilig de Ahlak ve Siyaset/Aygün Akyol...15 TL 97- Şia ve Tarih/Şaban Öz...15 TL 98- Bütün Yönleriyle Şirk/N. Kemal Okumuş...40 TL 99- Son Dönem Osmanlı da Kipli Mantık/Nazım Hasırcı...10 TL 100- Hadis Tenkidi/Talat Sakallı...29 TL 101- Kahramanmaraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri/Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan...34 TL 102- Kitâb-ı Sakka: Sakalar El Kitabı/Adil Şen...15 TL 103- İslam ın Pavlusları I Felsefesi Tasavvuf/Saadettin Merdin...29 TL 104- İslam ın Pavlusları II Paralel Din/Saadettin Merdin...30 TL 105- Farklı Siyer i Okumak/Şaban Öz...24 TL 106- Kelam Yazıları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL

9 107- Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu/Eyüp Aktürk...14 TL 108- Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafiî/Ed. M. Mahfuz Söylemez TL 109- İşgal İstanbul unda Kimsesiz Çocuklar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti/Makbule Sarıkaya...16 TL 110- Bir Sivil Siyaset Modeli: Aydınlar Ocağı/Mustafa Özcanbaz...24 TL 111- Nifakın Kıyam Hali: Mescid-i Dırar/N.Kemal Okumuş...30 TL 112- Kur an da Hazf/Kutbettin Ekinci...13 TL 113- Şii Gelenekte Alternatif Bir İktidar Mücadelesi: Erken Dönem Zeydilik/Yusuf Gökalp...17 TL 114- Razi Düşüncesinde Felsefenin Temel Disiplinleri ve Pozitif Bilimler/İsmail Hanoğlu...30 TL 115- Kadı Abdülcebbar da Nedensellik Kuramı/Fethi Kerim Kazanç...27 TL 116- el-cüveyni de Klasik Kelam Tartışmaları/Fethi Kerim Kazanç...29 TL 117- Goldziher ve Hadis/Hüseyin Akgün...20 TL 118- Taberî Tefsirinin Dirayet Boyutu/Hacı Önen...14 TL 119- Fahruddîn er-râzî de Felsefî-Teolojik Antropoloji/İsmail Hanoğlu...10 TL 120- M. Akif Ersoy a Göre İnsan, Toplum ve İslam/Ali Akdoğan...18 TL 121- Çağdaş Sorunlar ve Kelâm/Mehmet Evkuran...18 TL 122- Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu/Ed. Mustafa Karagöz...27 TL 123- Rivayetlerde Hz Ali/Orhan Yılmaz...11 TL 124- Rusya da İslam/Mustafa Kütükçü...14 TL 125- Hanefi Fakihlerin Zayıf Hadisle Hüküm Verme Gerekçeleri/Mahmud Esad Erkaya...12 TL Baskısı tükenen kitaplar

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 14 SAYI 1 / 2014 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Metin ÖZDEMİR Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Gülyalı-Ordu/ 1966 Bölüm: Kelam ve Mezhepler Tarihi Tel: 0 (312) 466 75 33/ E-Posta: ozdemirmetin@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ dinbilimleri A k a d e m i k A r a ş t ı r m a D e r g i s i Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ İstihsan

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 12 SAYI 1 / 2012 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 MAYIS-AĞUSTOS/ CİLT 13 SAYI 2 / 2013 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Geleneksel Siyasal Kimliğin Çözülmesinde Tanzimat (1839-1856) Ejder Okumuş Mâlik B. El-Hâris El-Eşter in İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü Kenan Ayar Savaş

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

MAZERETLİ SINAVLARI DEKANLIK 1/5

MAZERETLİ SINAVLARI DEKANLIK 1/5 MAZERETLİ SINAVLARI MAZERETLERİ SEBEBİYLE VİZE SINAVLARINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ VE SINAVA GİRECEKLERİ DERSLERE AİT BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDE YER ALMAKTADIR. İLGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DERSLERİNE GİREN

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015 Sınıfın Adı : A Ö Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.00.0.0.0.0 TD. TD.00 AIT.0 AIT.0 YD.00 YD.00.0.0.0 0.0. KUR ADB KUR ADB TEF IBE TEF IBE DPS DPS KUR HDU HDU SYN SYN OSM OSM TOPLAM

Detaylı

(11) (12) (13) (14) (15) (16) 18:40 19:30 20:20 21:10 22:00 22:50 19:25 20:15 21:05 21:55 22:45 23:35 .../.../... RUHATTİN YAZOĞLU PROF.DR.

(11) (12) (13) (14) (15) (16) 18:40 19:30 20:20 21:10 22:00 22:50 19:25 20:15 21:05 21:55 22:45 23:35 .../.../... RUHATTİN YAZOĞLU PROF.DR. tesi Sınıf : D1A Toplam Saati : 5 Sınıf : ARAP1 ARAP1 H.ÜZÜM H.ÜZÜM ARAP1 H.ÜZÜM HZMUHH HZMUHH B.GÖK B.GÖK rtesi 1 ARAP1 ARPAÇA 1 3 HAMZA ÜZÜM 2 HZMUHH HZ MUHAMMEDİN HAYATI 2 BİLAL GÖK tesi Sınıf : D2A

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Eğitimin Kültürel Temelleri : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı DERS KODU DERS ADI Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

1. 3.OTURUM YER: KÜLTÜR MERKEZİ 3. KAT LAB. NO: 315 SAAT: 3. OTURUM (13.20-14.40)

1. 3.OTURUM YER: KÜLTÜR MERKEZİ 3. KAT LAB. NO: 315 SAAT: 3. OTURUM (13.20-14.40) ..OTURUM MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YER: KÜLTÜR MERKEZİ. KAT LAB. NO: 0 0 0 NURHAYAT IŞKIN Psikoloji (İngilizce) 0 0 0 OĞUZ ÇAKIR Psikoloji (İngilizce) 0 00 OĞUZHAN KANBAY RPD (İngilizce) 0 0 OKTAY GÜCÜOĞLU

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Açılacak Derslerin Listesi

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Açılacak Derslerin Listesi Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Açılacak Derslerin Listesi Dersin Adı Dersin Dersi Verecek Öğretim Üyesi Kredisi Analiz-I 5 Yrd.

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: PROF. DR. MUSA KAZIM ARICAN Doğum Tarihi: 1 AĞUSTOS 197 Musa Kazım ARICAN; 197 yılında Hatay Dörtyol da doğdu. İlk, İmam-Hatip orta ve lise öğreniminin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) Prof. Dr. Hasan AYIK Prof. Dr. Hasan AYIK 11:45 ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (2.grub) ve Becerisi-III (2.grub) İslam Bilim Tarihi

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002-2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002-2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ONUR BALCAN Doğum Tarihi: 2/3/1987 Düzenlenleme Tarihi: 08.09.2015 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Doç.Dr. Mustafa KIRKIZ Gülistan KOÇ NÜRVET RAMAZAN FEVZİ AHMET YELİZ FIRAT FATİH ERCAN ZEYNEP BUCUKA ARSLAN TOPKAYA KARABİLİCİ GENÇ GENÇ VİRDİLOĞLU BODUR BULUT

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

HAZIRLIK SINIFI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU

HAZIRLIK SINIFI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU CUM PŞMB ÇŞMB SLII PZTSİ ST SKY ÜNİVSİTSİ İLHİYT FKÜLTSİ 2013-2014 ĞİTİM ÖĞTİM YILI BH YIYILI HZILIK SINIFI I. ÖĞTİM DS POGMI HZILIK SINIFI GUBU B GUBU C GUBU D GUBU rapça Dilbilgisi (Morfoloji) II rapça

Detaylı