KÜLTÜR TARİHİMİZE IŞIK TUTAN MÜHİM BİR KAYNAK: SEFINETÜ'S-SAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR TARİHİMİZE IŞIK TUTAN MÜHİM BİR KAYNAK: SEFINETÜ'S-SAFI"

Transkript

1 İLAM Araştırma Dergisi c. I, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1996) KÜLTÜR TARİHİMİZE IŞIK TUTAN MÜHİM BİR KAYNAK: SEFINETÜ'S-SAFI Necdet TOSUN* Bu malduede, Osmanlı son dönemi,mutasavvıf ve şllirlerinden Ahmed Safi Bey tarafından kaleme alınan mühim bir kaynak tanıtılacaktır. Tasavvuf, edebiyat, tarih ve genel kültür konularını ihtiva eden cm ~ekiz ciltlik bu yazma eserin ismi bazı kaynaklarda "Sefine-i Sfijl' olarat zikredilmesille rağmen, müellif tarafından dllima "Sefinetü' s-sô.fi" olarak kaydedilmişti~. Binaenaleyh, makalemizde fuüellifin verdiği isme sadık kalmayı tercth ettik. Konuya başlamadan önce, Sefinetü 's-safi hakkında bizi bilgilendirip araştırmaya sevkeden muhterem hocamız Prof. Dr. Mustafa Tahtalı Bey' e teşekkürü bir borç biliyoruz. 1- MÜELLİF: AHMED SAFI BE\0 (Tatlıdilzade) Müellif, Sefinetü 's-safi'nin I. cildinin ilk iki sayfasına iradelerle kaydetmiştir: kendi terceme-i halini şu "Seyyid Ahmed sıın Bey b. Seyyid İbrllhim b. el-hile Ali, 1267 sene-i hicriyyesi Rabiu'l-llhir'inin yirmi ikinci Pazartesi gecesi (Şubat 1851) İstanbul'da Bahçekapısı civarındaki lımelerinde dünyaya gelmiş ve Abdülhaınid-i Evvel'in Bahçekapısı'nda binli eylediği Sıbylln mektebinde Kur'lin-ı Kerim ve tecvid okumuş, Vııtide Sultan Rüşdi Mektebi'nde dahi mukaddiınllt-ı ulfimu görmüştür. Elviye mutasarrıflıkları me'~firiyyetinde bulunan pederiyle beraber Anadolu ve Rumeli cihetlerinde gezmiş ve 1282 sene-i hicriyyesi Receb'inde (Kasım 1865) milliye hazinesi istikrllz odasina me'mfir olınuş ve o tıırihten i'tibllren meşllhir-i ulemlldan Tokatlizilde demekle ma'rfif ve pllyesini ihrllzla bilfiil Anadolu kazaskerliğinde bulunmuş olan İstanbullu Hacı Ahmed Efendi'den * Ar~t rrnacı, İlııll ~tırrnalar Merkezi (İLAM).

2 178 1 Necdet TOSUN ulom-ı Arabiyye'yi ve müctehidin-i İraniyye'den olup o zaman İstanbul'da bulunan Mirza İsmail'den!isan-ı Farisi'yi ahzeylemiştir... "ı Ahmed Safi Bey, Rus muharebesinde İplikhane, asker1 misafirhane ve hastane başkati pliklerinde bulunmuş, savaştan sonra da Selanik Fırka-i Askeriyyesi başkatipliğinde, Aydın vilayeti'ndeki Menteşe ve Tavasağnam ve a'şar memuriyetlerinde, mülkiye tekaüd sandığı kaleminde, ma'zı111n kısmı mümeyyiz ve müdürlüğünde bulunmuştur. 1913'te (mali 17 Mayıs 1329) emekli edilmiş, bu tarihten sonra Sefine'yi kaleme almaya başlamıştır. Ocak 1917 'den (Kanun-i san11332) Aralık 1918'e (Kanfin-i illa 1334) kadar Evkaf Nezfu.eti hesabına Defter-i Hakanı Münakalat Kalemi'nde' uygun bir maaşla memurluk yapmış, bu vazife esnasında aynca kendisine "hatt-ı siyakat tedklki" görevi verilmiş ise de, yapamayacağını beyanla ma'zeret bildirmiştir,c.aralık 1918'de bu vazifeden ayrıldıktan sonra, kütüphanesindeki 2000 cildden fazla kitabı, sahaflar çarşısında kiraladığı dükkanda satmaya başlamıştır. Ancak o dönemde kitapçılıkla geçinmenin mümkün olmadığını aniayıp bu işi bırakan Ahmed Safi Bey (1 Rab1u'l-evvel 1339/Kasım 1920) elinde kalan kitapları bir süre sonra toptan sahaflara satarak evinde ibadet ve inzivaya çekilmiştir (Cemaziye'l-abire 1339/Mart 1921).) Veratından bir sene önce Dizdariye'de Özbekler dergabında cuma geceleri Mesnevi okuttuğu nakledilmektedir. TebdTI-i hava için Sanyer'de oğlu ma'lill binbaşı İbrahim Bey'in evinde bulunduğu esnada 1926'da (12 Zilka'de 1344) vefat etmiş, vasiyyeti gereğince Anadolu Kavağı'ndaki büyük şehidlikte "Püskülsüz" namıyla ma'rfifhoca Sactık Efendi'nin civarına defnolunmuştur2. Nakş1-Hruid1 meşayıhından Çarşamba'daki Yanyalı İsmet Efendi'ye müntesib olduğu, ancak tarikatını gizlediği nakledilir3. Sefine' sinden anlaşıldığına göre geniş bir kültüre sahip olan Ahmed Safi Bey, İbn Araöı'nin düşüncelerine bağlı, hurfifilik ve ilm-i simyaya merakı olan melamt-meşreb bir zattır. Döneminin entellektüel mutasavvıflarından Hüseyin Vassaf, Bursalı Mehmed Tabir, İbnüleni1n ve Ahmed Avni Konuk Beyler'le de tanışık olduğu anlaşılmaktadır. Üç dilde (Türkçe, Arapça, Farsça) yazı ve şiir yazabilen Ahmed Safi Bey isimli-isimsiz makaleler neşretmiştir. Tarihimizde Ahmed Safi isminde başka şahıslar da bulunduğu için, diğerleriniıı eserleri ile bahis konumuz olan Ahmed Safi Bey'in eserlerini birbirine kanştırmamak gerek:ir4. ı b k. Ahmed Sm Bey, Sefinetü 's-siifi, I, ı (numarasız ilk sayfa). 2 bk. Hüseyin Vassıü, IV, ı53-4; İbnülemin, lli, ı Hüseyin Vassaf, IV, şeyhinin hayau için bk. ae, Il, 213-Ek. 4 Ahmed Siifi ismindeki diğer bazı şahıslar: a) Ahmed Siifi (ö. 936/ı529?) bk. Gölpınarlı, s. ı20; Levend, s ; b) Ahmed b. Muhammed Siifi Rumi (ö. ıo00/159ı-2), bk. Bağdatlı, I, ı50; c) Ahmed b. Ahmed es-siitl eş-şılzill (ö. ı254/1838'den sonra), bk. Kehhiile, I, 98. d) Ahmed Siifi Tokadi Mevlevl (ö. ı276/ı859-ı860), bk. Bağdatlı, I, ı88; Kehhiile, I, ı55.

3 Sefinetü' s-safi 1 ı 79 Ahmed Safi Bey'in üç eseri ve neşrettiği bir dergi vardır. Onun en büyük eseri yazma ve onsekiz cilt (3350 sayfa) tutan Sefinetü's-Safi'dir. Aynca şiirlerini topladığı yazma bir Dfvan'ı 5 ile Mecmuam isminde 'te neşrettiği küçük bir kitapçığı vardır (İstanbul 131 1). Bu eserde edebiyat üzerine bazı yazılar, şiirler, nükteler ve İbn Malik'in Elfıyye'sinden bir bölümün açıklaması yer alır 6. Şu'le adındaki dergisi ise, "Siyasetten Maada Herşeyden Bahseder Risll.ledir" serlevhasıyla 1885'te (1302-3) onbeş günde bir neşeedilmeye başlamış ise de üç-dört sayı sonra tarihe karışmıştır 7. Şu'le'de, Ahmed Safi Bey'in yanısıra A. Cevdet, M. Fazll, M. Beh1c, Hacı Haşim, M. Abdurrahman imzalı kişilerin yazıları da neşredilmiştir. Konular edebiyat, tarih ve fen bilimleri ağırlıklıdır. Ahmed Safi Bey ayrıca edebi, ilmi, cefri bazı kitaplara ta'llkatı olduğunu bizzat kendisi zikretmektedifs. Hüse)'in Vassaf, Ahmed Safi Bey'in kendisine yazdığı mektupları Sefine-i Evliyil'sının içine bırakmıştır. Bu mektuplar, onun hayatı ve şahsiyeti konusunda fikir verebilecek mll.hiyettedir9. II. SEFINETÜ'S-SAFI Son zamanlara kadar Sefinetü's-Safi'nin varlığından bile pekçok araştırmacı habersiz idi. Merhum Kemaı Edib Kürkçüoğlu Bey'in hazırlamış olduğu Osman Şems Efendi Dfvanı'ndan SeÇineler (İstanôul 1996) adlı eseri neşre hazırlayan muhterem hocamız Prof. Dr. Mustafa Talıralı Bey, Kemaı Edib Bey'in mukaddimede Sefinetü's-Safi'den bahsettiğini görmüş ve eserin araştırılınasını tavsiye etmişti. Bu mukaddimede eserin İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi'nde bulunduğu söyleniyordu. Ancak araştırdığımızda bu kütüphanede adı geçen eserin bulunmadığını gördük. Bilahare Süleymaniye Kütüphanesi mikrofilm arşivinin katalogları arasında bu kitabın ismine rastladık. Eserin mikrofilmi, Aralık Mart 1973 tarihleri arasında Süleymaniye Kütüphanesi mikrofilm arşivi için çekilmiş (nr. 2096), ancak eser bu tarihten sonra kaybolmuştur. Aslı hruen kayıp olan eseri mikrofilmlerinden istirade ile tanıtmaya çalışacağız. 5 Bir nüshası Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey, nr. 538'de kayıtlı olup 58 sayfadır. Ancak bu nüsha dfvarnn tümü mü, yoksa bir kısmı mı olduğu belli değildir. 6 Bugün matbı1' nüshalarına rastlamak da oldukça zordur. Bir tanesi Süleymaniye Ktp, İhsan Mahvi, 154'te kayıtlıdır. 7 Bazı nüshan için bk. Duman, s Bu katalogda "Sahibi: Aluned Siifi (Tokat/ı)" yazılmış ise de, parantez içindeki ifade yanlıştır. 8 b k. Ahmed Safi, Sefinetü 's-sfıji, I, I (numarasız ilk sayfa). 9 bk. Hüseyin Vassaf, IV, arası. Mektuplar, Sefirıe-i Evliya'ya kalemle aktanlmadığı gibi, monıaj da yapılmamıştır. Orjinal halleriyle ilgili sayfalar arasına bırakılmıştır.

4 180 1 Necdet TOSUN Şu ana kadar Sefineta's-Safi'nin ismine dört kaynakta rastlayabildik. Mehmed!ahir Bey (v. 1925) Osmanlı Maellifleri'nin "isimleri Muhtelif Fasıllarda Zikrolunmayan Teracim-i Ahva.I Kitabi an" bölümünde.ahmed Safi Bey' in Sefine' sini de zikretmiştir 10. Hüseyin Vassaf Bey (v. 1929) Sefine-i Evliya'sında: "Müşarun ileyhin bir muazzam eseri vardır. Naınt Sefine-i Safi' dir. Bunda birçok zevat-ı kiramın tercüme-i ha.ii veeazım-ı İslam'ın sözleri ve müellifin bakayıka dekayıka dair babisieri vardır... Sefine-i Safi on sekiz cilddir. Peyderpey yazılmakta olduğundan aded-i cildin mütezayid olması daire-i ihtima.idedir" demiştir. İbnüleınln Mahmud Kemal İnal Bey (v. 1957), Son Asır TUrk Şairleri' nde: "On sekiz cildden mürekkeb ve kırk anbar kabilinden Sefine-i Safi isimli basılmamış bir eseri de vardır... Şimdi Divan'la Sefine'nin nerede bulunduğunu bilmiyorum" demektedir 11 Kemaı Edib Kürkçüoğlu Bey (v. 1977) de, Osman Şems Efendi Dfvô.nı'ndan SeÇtneler'e yazdığı mukaddimede: "18 cildden terekküb eden bu eser, Osmanlı Maellijleri gibi son devrin her sahadaki ricll.li hakkında geniş bilgiler vermektedir... Bu gayret mahsillü eser İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nün iki yıl öncesine kadar müdürlüğünü ira eden Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Bey'in del1l.let ve teşvikıyle, merhfimun oğlu tarafından adı geçen enstitünün kütüphanesine armağan edilmiştir... İmparatorluğumuzun son devir fikriyatını araştıracak olanlar bu eserden.. müstağni kalamazlar. Sefine-i Safi'nin doğrudan doğruya Süleymaniye Kütüphanesi'ne devri müınkin değilse mikrofilminin aldırılması uygun olur" demektedir. Bu güzel tesbitierin içindeki bilgilerden birisi doğru değildir. Zira eser, adı geçen kütüphaheye hediye değil, satış yoluyla intika.i etmiştir. Ahmed Safi Bey'in tarunu Şükrü Tatlıdil (Sami Bey'in oğlu), eseri 2000 TL karşılığında tarihinde Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi'ne satmıştır12. SefinetU 's-safi, takriben onbir senelik bir emeğin mahsillüdür. Müellif, kendi döneminde yaşayan ya da kısa süre önce verat etmiş bazı ulema, meşayıh ve şuaranın terceme-i hallerine, varsa eser ve şiirlerine yer vermiştir. Bu açıdan Sefine büyük bir önem arzetmekte olup, belki de bazı şahıslar hakkında yegane kaynak durumundadır. Öte yandan eser, Osmanlı son dönemindeki İstanbul'un kültürel ve sosyal hayatı hakkında araştırma yapanlara önemli bilgi ve belgeler aktarmaktadır. İstanbul'daki bazı semtlerin tarihi, kaynak suları, yangınlar, meyhaneler, bazı fiyat listeleri, edebiyat, hat ve mı1sikl bu bağlamda zikredilebilir. Kahve, çay, tütün, kuşlar ve çiçekler gibi genel kültür konularına da temas eden Sefine, adını bile duymadığımız onlarca çiçek ismi sayarak Osmanlı kültürünü 10 Mehmed Tahir, III, 199. ll İbnüleıılln III, bk. Ahmed Sill, Sefineta 's-safi, I. cildin numarasız son sayfasına alıcııun d~tüğü not ve tarih.

5 SefinetU' s-safi günümüze aktarmaktadır. Tüm bunların yanısıra eser, tasavvuf tarihimiz açısından ayn bir önem arzetmektedir. Bazı meşayıhın.terceme-i h1ili, vahdet-i vücfid, Bektaşilik, huril.filik, ilm-i simya ve tasavvuf ıstılahiarı hakkında vermiş olduğu bilgiler tasavvuf araştırmacıları için oldukça mühimdir. Özetle söylemek gerekirse, SefinetU's-Safi, tasavvuf, edebiyat, tarih ve kültür tarihi araştırmacıları için mühim bir kaynaktır. Ancak bu büyük bilgi hazinesi ne alfabetik, ne de konu tasnifıne göre yazılmadığı için istiradesi zordur. Bu zorluğu aşmak ve araştırmacılara eserden istiradeyi kolaylaştırmak için konu fihristini sunuyoruz. III. ESER İN MUHTEV ASI Cild: I. (s. 1-69)1 3 Müellif, bu cildi yazmaya, emekli olduğu tarih olan 20 Mayıs 1913'te (23 Cemaziye'Iuhra 1331) başlamıştır. Konu başlıkları: İlk iki sayfada müellifin terceme-i hali yer almaktadır. Şerh-i Ş ir' a' dan nakil (s. 3), Mevlana' dan Farsça bir gazel (s. 6-7), B ali Efendi'nin bu gazele yaptığı Arapça şerh (s. 7-19), Emir Buharl'nin aynı gazele yazdığı Türkçe şerh (s ), İbn Sina'dan bazı nakiller (s ), Hassan b. Sabit'in Arapça şiiri (s. 38 vd.), Ma'rfif Kerhi'den bir hikaye (s. 44), Hoca Şevket'in Farsça bir beytine Saliihi Uşşill Efendi tarafından yapılan şerh (s ), Molla Örfi'nin Fasça şiirine ilimmetzade Abdullah Efendi tarafından yapılan Türkçe şerh (s ), bazı şiirler, İstanbul'da Vukfi' Bulan Ba'zı Hariklar 14 (yangmlar) (s. 68). Cild: II. (s ) Müellifbu cilde Temmuz 1913 'te (mali 1329) başlamıştır. Konu başlıkları: Uzunca bir hadis ve kelarrıl konular (s ), Ma'rifet (s. 77), İsm-i A'zam (s. 78), Ka'be veravza tarihiyle ilgili bilgiler (s. 79 vd.), Hicaz Vilayeti (s. 148 vd.), Bahru'l-utam tefsirinden bir iktihas ve Izahı (s ), Taliik (s. 175 vd.), Ba'zı Fetava-i Şerlfe (talak hakkında) (s. 184 vd.). 13 Sayfalar varale usı11ü değil, matbu kitap gibi numaralannuştır. 14 Bunun gibi tüm baş harfleri büyük yazılanlar, müellifın orjinal başlıklandır.

6 182 1 Necdet TOSUN Cild: III. (s ) Konu başlıkları: Meşhfir Citali Harik-ı Kebtrine Dair Selaniidi Ahmed Ata Efendi'nin Bir MektUbu (s ), bazı şiirler ve İbn Arabl'den nakiller, Hakikat-ı Muharnmediyye (Fusfls Şerizi'nden nakil) (s ), İşarat (hurfifilikle ilgili) (s ), Mift1ih-ı Hurfif-i Cavidan ez-fazı (s ), hurfifiliğe dair bazı şiirler, Seyyid Nestınl Gilyed (s. 258), İ'tikad-ı Hurfifiyye (s ), Vird-i Seher-i Ertab-ı Fazlullah (s. 263), bazı şiirler, Hacı Bektaş-ı Veli el-horasant (Bekt1iş1 silsilesi ve Bekt1işllik hakkında) (s ). Cild: IV. (s ) Müellifbu cilde Ağustos 1913'te (1329 m1l.ll) başlamıştır. Konu başlıkları: Yazı (hat yazısı) (s ), Kat'-ı Kalem (s. 333), Tahkık-ı Evveli Kiülbet (s. 334 vd.), Hattın Fazileti ve Ona ihtiyacı ve Keyfiyyet-i Vaz'ını Beyandadır (s ), Bektaşller Hakkında Miil1ihaza (s ), bazı şiirler ve ıstılahlar. Cild: V. (s ) Konu başlıkları: 1324 Senesi ittidasından (Mart 1908) Haziran 1329'a (1913) Kadar Ya' ni Beşbuçuk Sene Zarfında İstanbul'u Yeryer Kül Eden ve Asar-ı Harabesi El-an B ili Duran Büyük Yangınların Mevki'leri (Yangının İsmi: Hasköy; Tarm-i Vukilu: Mart 1324; Yanan Yerin Metre Murabbaı: ; Yanan Binaların Adedi: ) (s ), Dönmeterin menşei, usul ve adetleri, mezheb ve ayinleri hakkında bilgiler (s ),. bazı şiir ve hikayeler, Enw1r-ı Siilıeylf' den nakiller (s ), Kelfle ve Dimne hakkında (s ). Cild: VI. (s ) Müellifbu cildi Eylül 1913'te (1329 mili) yazmaya başlamıştır. Konu başlıkları: Sanayi-i İslamiyye (s ), Beşaret-Büşr&, Beşer, Kaza ve Kader,, Zenb, Iyaı, Temasüh, Gar!b, Beriyye, Berr... gibi terimler (tümü s ), Cila Tertibi (s. 583 vd.). Cild: VII. (s ) Konu Başlıkları: Li san-ı Osman!: Dilimizi, Y azımızı Düzeltelim (s ), Zulüm ile Küfür Beyninde Farklar ve Günahlar (s ), ilm-i vefk, tılsım ve ebcedle ilgili bilgiler (s ), bazı şiirler, Devlet-i Osmaniyye'nin 1161 (1748) Senesi İbtidasından

7 r Sefinetti's-Safi Sene-i Mezkfuun Nihayetine Kadar Bir Sene Zarfındaki Irad ve Masrafını Mübeyyin İcınaldir (s ), Süveyş Kanalı (s. 674), Satranç (s ). Cild: VIII. (s ) Konu başlıkları: Müslümanlar Nasıl Terakkl Eder (s ), Robert Koleji (s ), Adalet (s. 697 vd. Müellif burada İbrahim Sam! isminde bir oğlu olduğundan bahseder), ittihad ve Terakkl Cem'iyyeti. Müellif, bu konuda şunları kaydeder: Bu cem'iyyet, Abdülhamid-i zalimin evabir-i saltanatma yakın bir vakitte sivri akıllı gençlerden, ihtiyarlardan mürekkeb olarak teşekkül etti. Rumeli'nde, Mısır'da, Paris'te cem'iyyete mensfib kimseler vardı. Bunlar düşündüler, taşındılar, kaşındılar, askeri elde etmeğe çalıştılar. Nihayet muvaffak oldular. Mahdfimum yüzbaşı S1imi ve damadım binbaşı doktor Münir cem'iyyetin efradından oldukları cihetle Manastır' da, Res ne' de bulunduğum zaman Resneli Niyazi' Bey'le topçu yüzbaşısı Osman Efendi cem'iyyete dahil olınaklığıma pekçok ısrar ettikleri halde d1ihil olınadım... (s. 715 vd.). Bektaşller ve Aynü'l-cem' (s ), Kavs-i Kuzah (gökkuşağı) (s ). Bazı ıstılahlar: Reca, Hulk, Firaset, Ta'z1m, ilham, Himmet, Muhabbet, Berk, Zevk, Mükaşefe, Vakt, Sırr, Sahv, Gaybet, Müşahede, Ma'rifet, Baka, Vücfid, Tevh1d (tümü s ), Bursevl'nin Kitabu'n-Netfce's!fıden genelde vahdet-i vücfidla ilgili uzun bir nakil (s ), Mes'ele fi beyani tahrlıni'r-raks (s ), Der Beyan-ı RUh ve Alem-i Ervah ve Meratib-i An (Azlz Nesefi'nin Ziibdetü'l-lıakfıik'ından Farsça alıntı ve tercümesi) (s ), Zahir-Batın (Kitabu'n-Netfce'den) (s. 819), Mevt-i Tabi! ve Mevt-i İrad1 (s. 822), Ve's-Semai ve't-tarık (s. 823 vd.), vahdet-i vücfid konuları (s. 857 vd.). Cild: IX. (s ) Müellifbu cildi Haziran 1915'te (Şa'ban 1333) yazmaya başlamıştır. Konu başlıkları: "Allahümme" kelimesi üzerine (s ), İbn Arabl'den istikba.ie aid bazı haberler (s ), İbn Arab1'nin Siillemü'l-irtika adlı uzunca şiiri (s. 878 vd.), Hurfifilik ve ilm-i cefrle ilgili eserlerden alıntılar (s ), İlın-i Hurfif (s ), Enfiye İ'ma.Ii (s ), Müellif Ahmed Safi Bey'in Farsça gazeline Has1r1zacte dergahı postuişini Elif Efendi'nin söylediği naz1re (s ), Mut'a Nikahı (s ), İbtida-i Kıraat-i Mevlid-i Neb1 (s ), Scmerkand (s ), Istaflln (havuç) (s ), İmam Ali (Kerramallahü vecheh) (s ), Hünsa (s ), Tekke (s ), bazı şiirler.

8 184 1 Necdet TOSUN Cild: X. (s ) Müellif, bu cilde Şubat 1916'da (Rabtu'l-ahir 1334) başlamıştır. Nuınarasız olan ilk sayfada müellifin orta ve ileri yaşlarda çekilmiş iki ayn resmi ile bunlann üzerindeki şu not göze çarpar: "Harb-i umumf münasebetiyle İstanbul'da kağıt bulunamadığından ve bulunanlar dafevkalfıde pahalı olduğundan bu cüz'ü bi'z-zarore bu misüllü kağıda yavnağa mecbur oldum." Konu başlıklan: Ta-hll. kelimesinin anlamı (özellikle Rfizbihan Baklt ile Ni'metullah Nahcuvant'nin tasavvufi tefsirlerinden iktibaslar yapılmıştır) (s ), Aşk (Eflatun, İbn Sina, Cüneyd Bağdactt, Mevlana, Hafız gibi şahıslardan iktibaslar ve şiirlerle ele alınır) (s ), Ashab, Sohbet, La'n, Sebb, Buğz gibi kavramlar açıklandıktan sonra Emevller ve Muaviye'nin aleyhinde tarih kitaplarından bazı nakiller yapılır. Bu arada müellifin Muaviye aleyhinde yazılan bir kitap hakkındaki şu cümleleri dikkate şayandır: "Nesayıh-ı Kafiye ise Hindistan'da tab' edilmiş ve bazı nüshalan İstanbul'a getirilmiş ise de, taraf-ı meşlhattan musadere edilerek mahv edilmiştir" (s. 1092). Meskfikat-ı Ecnebiyyenin Osmanlı Lirası (Altın) Yüz Kuruş Hesabıyla kıymetleri (o tarihlerdeki Osmanlı para ve altını ile Avrupa devletlerinin paralan karşılaştınlarak listesi, mesela: ''Fransız altını= 20 Frank= 88 Kuruş; Frank= 4,4 Kuruş; Kurun (Alınan lirası)= 10 Mark= 12,35 Frank= 54 Kuruş... ) (s ), Büyük Denizierin Mesaa-i Sathiyye ve Umkıyyesi, Küre-i Arzda Mevcfid NüfUsun Din Nokta-i N azarından Taksimi (Müslüman: 300 milyon, Katolik: 270 milyon, Protestan: 170 milyon... ) gibi listeler (s llOı). s arasında İ. Hakkı BurseVı'nin Kitabu'n-Netfce'sinden uzunca bir nakil yer alır. Ardından Osmanlı Darbhanesinin 133ı (ı9ı2-ı9ı3) Senesi Zarfında Darbettiği Altın, Gümüş, ve Nikel Meskfikatın Miktan b er-veeh-i Alidir (s. ll ı 9 vd.); İstanbul ve Bilad-ı Selase'de Bulunan Menba' Sularının bi't-tahlll Kem'iyyat ve Keyfıyyatı Zlrde Gösterilmiştir (s vd.) başlıklı listelerden sonra Üsküdarlı Safi Bey'den (v. ı901) bir şiir nakleden müellif, kendi malılasının da Safi olduğunu ve bu şairle karıştınlmaması için onun daima Üsküdarlı Safi diye imza attığını anlatırken onun teceme-i hruini' de verir (s., ı13ı). Bazı tarim hikayeler, şiirler arasında İbnü'l-Fanz'ın Arapça bir şiiri ve tercümesi de bulunmaktadır. Müellifin şu cümleleri ise şiir konusundaki uzmanlığına delil sayılabilir: "Remzi Baba'nın lsa Çiçekleri mıyla bir manzfimesi daha vardır. Bu manzfime evrak-ı penşanım arasında idi. Taharn ettim ise de bulamadım. Remzi Baba'nın eş'arı pekçok cihetçe şayan-ı intikaddır. Fakat buna dair birşey yazmak istemedim. İntikactını okuyan zevata bıraktım" (s. ı ı 73).

9 Sefinetü's-Safi s arasında "Alat-ı Mfisiklden Ud" başlığı altında ud hakkında önemli bilgiler verilir. Bu bölüm yazılırken Farabi'nin eserleri ile Abdülmedd el-lazikl'nin Fethiyye adlı mfisikl nsalesinden de i stiffide edilmiştir. Cild: XI. (s ) Müellifbu cildi Ağustos 1916'da (9 Zülka'de 1334) yazmaya başlamıştır. Konu başlıkları: İlk sayfalarda İslam tarihinde mevlid okuma geleneği ve Süleyman Çelebi'nin mevlidi yazış sebebi anlatılır (s ). Ardından şu konu başlıkları yer alır: Şeker (s ), Çingeneler (s ), Sada-Mfisikl-Te'siratı (s ), Çiçek (s ), Karanfil (s ), Gül (s ), Bülbül (s ), Gül Yağı (s ), Tababet (s ), Hatmü'l-evliya (s )... Bazı şiirlerden sonra Sinaniyye tankatı meşayıhından Ahmed Bahaeddin Efendi (d ) (s ), Osman Şems Efendi (v. 1311/1893) (s ) ve Mehmed ArifBey'lerin (v. 1327/1909) terceme-i halleri ile şiirlerine yer verilir. İlın-i Ta'bir-i Rü'ya (s ) ve İlın-i Ruka ve Efsfin (s ) bölümleri ile bu cild sona ermektedir. Cild: XII. (s ) ~ Müellifbu cilde Şubat 1917'de (Cemaziye'l-fila 1335) başlamıştır. Konu başlıkları: Arapça Kasidetü'l-Behlfil'den sonra bazı zevatın terceme-i haii kaydedilmiştir. Bunlar: Şeyh Süleyman Sıdkl Efendi (Hasirizacte dergahı şeyhi, ecille-i meşayıh-ı Sa'diyye'den) (s ), Şeyh Hasan Rıza Efendi (Süleyman Sıdkl Efendi'nin büyük mahdfimu, meşayıh-ı Sa'diyye'den) (s ), Şeyh İsmail Neca Paşa (Süleyman Sıdkl Efendi'nin ikinci oğlu) (s ), Hasmzade el-hac Ahmed Muhtar Efendi (s ), Hasirizade Mesnevihan Şeyh Mehmed ElifEfendi (s ), Erzurfiınl Şeyh Seyyid Abdürrezzak ilmi Efendi (s ), Şeyh Şuayb Şerefeddin Efendi (d. 1258, Gülşeniyye meşayıhındandır, Müellif bu zat hakkında: "Şeyh müşarun ileyhin mufassal tercüme-i hali ve cem' ettikleri rnektilbatı Hüseyin Vassaf Bey nezdinde mevcfiddur 15. Hazret-i Şeyh'in Hakikat-ı Muhammediyye hakkında lzalıu'l-merfım fi meziyyeti'l-kelfım n8.mıyla matbu' bir eser-i mühimmi vardır. Gülşeni-i San! mahlasıyla şiir söylerler idi", demektedir (s ). İlın-i Tılsım, İlın-i Simya, ilm-i Kimya başlığı altında (s ) bu konular hakkında bilgi veren müellif, tekrar tercüme-i hallere devam etmektedir. Bursalı Mehmed Tahir (s ), el-hac Hüseyin Vassaf (s. 15 Bahsi geçen mektuplar, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2310'da kayıtlı olup 160 varaktan müteşekkil dir.

10 186 1 Necdet TOSUN )16, el-hac Ali Fakrt Efendi (meşayıh-ı Sa'diyyeden, d. 1270) (s ı453). Müellif buradan sonra muhtelif konular ile terceme-i hillleri karışık olarak vermektedir. Başlıklar şöyledir: Hayai-Karagöz (s ı463), Anber (s ı479), el-hac Ahmed Raşid Efendi (d. 1260, Konevi Seyyid Yahya Efendi'nin oğlu) (s. ı479-ı483), Felsefe (s. ı ), Hacı Abdullah Haşim Bey (d. ı278, Ali Rıza Bey'in oğlu) (s ), Ya'kfib Han (d. ı239, Seyyid Nizameddin Han'ın oğlu, Fusfis şarihi) (s. ı ), Kaşgar (şehri ve devleti) (s. ı ), Atalık Gazi Devleti (s ), Ahmed Nazif Efendi (d. 1268) (s. ı ), Üsküdarlı Süleyman Salim Bey (s. ı ), Abdurrahtm Hicrt Efendi (s ı555), Ahmed Harndi Bey (d. 1267) (s. ı555-ı559), Ahmed Harndi Efendi (d. 1278) (s ), Mehmed Eınln Yemeni Efendi (d. ı261) (s ), Bey Baba (Ahmed Şükrü Bey, d. 1265) (s ı573), Sabun (temizlik maddesi olarak) (s ı577), Muharebe-i Umfimiyye Sebebiyle Havaic-i Zarfiriyyeden Olan Erzak ve Eşyadan Bazılarının Fiyatı (ı5 Kanlin-i Evvel1333/ Ar.alık 1917 i'tibariyle liste, mesela: ı Ekmek: 15 Kuruş; 1 Okıyye et: 80 Kuruş...) (s. 1578, aynca s. 16ıO), Bazı Latifeler (s. ı579-ı589), İğne (tarihçesi) (s vd.), Lüuz (s vd.). Cild: XIII. (s ) Müellifbu cilde Ocak ı918'de (Raöıulevvel1336) başlamıştır. Konu başlıkları: Muhtelif şairlerin şiirlerinden nakiller ve ibretli nüktelerden sonra (s ), İbnülemin Mahmud Kemaı Bey'in hayatı (s ), eserleri (s. ı656-7) ve şiirlerinden nakiller yer alır (s ). en-nısyan min basaisi'i-insan (s ), Üsküdarlı Tal'at'ın (d. 1275/1858-9) bazı şiirleri ve hayatı (s ), Vera' hakkında bilgiler ve tarihi hikayeler (s vd.), Havayic-i Zarfiriyyeden Olan Erzak ve Eşyadan Bazılarının Fiyatı, ıo Nisan 1334/1918 i'tibariyle liste (s. 1681) (ekmek: Kuruş; tuz: ıo Kuruş; taze yer fasulyesi: 400 Kuruş; koyun eti: 200 Kuruş; uskumru: 80 Kuruş;...), Buhl, Tama' (1682 vd.), Trabzon! Emin Hilmi Efendi'nin Sultan Aziz'in Avrupa seyahatini tenkld eden şiirinden parçalar (s vd.), 1221/1806 Rus harbine dair bilgiler (s ), ibretli lattfe)er, şiirler, Türkler' in Tayyareciliğe Hizmeti (s. ı 742-4), Ahmed Harndi Efendi (d. Şamahi ı247/ı831)'nin hayatı ve eserleri (s. ı745-ı750), Musa Kazım Paşa (v. 1307/1889-ı890)'nın hayatı ve şiirleri (s ), Şeyh Vasfi Efendi (ismi Ali, Kefevt Tekkesi şeyhi Mehmed Raşid Efendi'nin oğlu, d. ı267, ö /ı908) (s. ı ı), bazı gazete küpürleri ve şiirler, Ya'kfib Asım Efendi (d. ı220, ö. 130ı/ı883-4, ı291/ı874'de Sadr-ı Anadolu payesiyle Meclis-i Meşayıh reisi oldu) (s ), Nef'l'nin Dfvan-ı KUlliyyat'ından parçalar (s vd.), N ert'nin Sihô.m-ı Kaza'sından parçalar (s. ı 793 vd.), Nefl'nin hayatı (s. ı 798-ı800), AM, Ebu'l-ervfLll, Zat, 16 Bu 15 sayfalık bölümün ilk sayfasında Hüseyin Vassiif Bey'in hayatı, sonraki iki sayfada eserleri, devanunda ise bazı şiirleri mevcı1ddur.

11 Sefinetü's-Siifi Akl, ilim, Mükabere, Musadere, Kı,ıvvet, Barule, Lehv... (s ), 27 Cemaziyelfila 1337/1919: Piyasa (1 Ekmek: 20 Kuruş; uskuınru: 40 Kuruş; un: 70 Kuruş;~.. ) (s. 1829), hikmetli sözler, Gayb (s ). Cild: XIV. (s. l ) Müellifbu cilde 10 Nisan 1919'da (9 Receb 1337) başlamıştır. Konu başlıkları: Bazı ayetler ve meillleri ile bunların izahı (s ), şiirler ve hikmetli sözler, müslümanların durumundan yakınan Arapça bir ris1l.le (s ), Tütün (tarihi, zararı, Osmanlı'da yasaklanışı) (s ), Kahve hakkında Arapça bir risale (s ), Kahve Ağacı (s ), Çay (s vd.), şiirler, bazı cefr1 terklbler (muhabbet, istihare ve cin için) (s ), İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Kıylifetnlime'si (s ), Unkapanı'nda Ahmed el-buhar! Tekkesi şeyhi Hacı Ali Fakr1 Efendi'nin Arapça gazeli (s ), Eyüp Sütlüce'sinde Hasirizade Dergahı şeyhi ElifEfendi'nin nazlresi (s ), Ahmed Safi Bey'in kendi şiirlerinden biri: Nfir-i pak-i vechini gördükde hayran oldum ah Kalmadı cem'iyyet-i hatır perişan oldum ah... Safiya kül olsun ecza-yı vücfidum, kim sana Mübtelayım ateş-i aşkınla sfizan oldum ah. (s. 2040). :t- Haya (s ), şiirler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilô.cnlime'si (s ), şiirler, Vamık Şükrü Bey (Ahmed Harndi Bey'in oğlu, d. Ba'lebek 1288/1871)'in hayatı, eserleri, bazı şiirleri (s ), Mehmed Hayret Efendi (Hacı Hüseyin Efendi'nin oğlu, d. Adana 1264, ö. 1331/1912-3) (s ), Remzi Baba'nın NevhatU'l-uşşfik adlı Türkçe şiiri (s ), bazı lat1feler. Cild: XV. (s ) Müellifbu cilde 7 haziran 1920'de (19 Ramazan 1338) başlamıştır. Konu başlıkları: Bazı hadisler, meillleri ve şiirler (s ), Da'vetü's-sebô.sibi'lkübrli (İmam Şazell'ye nisbet edilen Arapça ilm-i havass ve cefre dair bir eser) ~s ), İlın-i Simya (s ), bazı tarihi hikayeler, Bursalı Hasib Efendi Inşasıyla Hilye-i Manzfimedir (s ), Balat Şeyhi Vahy1 Efendi Merhfimun Esam1-i Tuyfir ve Kuşbazlar Istılahatı İltizamiyle Bağdact V1l.lisi Hasan Paşa'ya Gönderdiği MektUbun SOretidir (s ), Bu Mektfiba Hasan Paşa'nın Cevabı (s ), Saray Kırmızı Terkibi (h~a ve nöbete karşı bir ilaç) (s ), şiirler, nükteler, Giridi Ali

12 188 1 Necdet TOSUN A:71z Efendi'nin Varidiit 1 1 adlı Türkçe eseri (gayet nadir bulunduğu için, tümü Sefine'ye dere, edilmiş) (s ), kabir ziyaretinin faydası (s ), Türkçe-Farsça şiirler. Cildin bitiş tarihi: 1920 (23 Safer 1339). Cild: XVI. (s ) i -) Konu başlıkları: Tasavvuf ve sı1fi kelimesi hakkında (s ), Arapça, Farsça şiirler, imarnet ve Hilafet (s ), Rı1h hakkında (s vd.), l'eaddüd-i zevcat (s vd.), Tesettür (s vd.), Beyoğlu Harik-ı Kebiri (s ), Ayaşlı Mehmed Ş ilir Efendi (d. 1287/1870, fotoğrafı da var) (s ), Kur' an sfirelerinin sayıları hakkında bir fasıl (s vd.), Ayasofya Cfunii Kebiri (s ), Büyük Teodos'un Dikili Taşı (s ), Süleymaniye Camii Şerifi (s ), Va.Iide Sultan Camii ki Yeni Cami Diye Ma'rfiftur (s ), Seliriıiye Camii (Edirne' de) (s ), Bab-ı Hümayfin Kapısında Vakı' Çeşme (s ). Cild: XVII. (s ) Müellifbu cilde 1921 'de (ll Mufiarrem 1340) başlamıştır. Konu başlıkları: Ebeveyn-i Rasülullah (s vd.), Süada ve :ijşkıya, Emlak-i İslamiyye (s. 2791), 1336 Senesi 18 Gayesinde Beyoğlu Emlakının Mutasarrıflarının Milliyetine Göre Mikdan (s vd.), Evrak-ı Nakdiyye (s vd.), Ahmed Avni Bey (Mesnevt ve Fusus şarihi, hayatı ve eserleri anlatılıyor) (s. 2812), Fass-ı.Şua~b'dan (s vd.), Boğazlar (s vd.), bazı şiirler, Devvani'nin iman-ı Fir'avn ha.kla:ndaki eserinden nakil (s ), Doktor Kaymakam Cemil Bey ve Eserleri (s ), bazı hadisler; Sun'i Altın İ'ma.Ii (s vd.), iksir, tılsım, siroya ve kimya ile ilgili bilgiler, Almanların Altın İ' mili Meselesi (s vd.), Sun'i Elmas İ' mali (s vd.). Cild: XVIII. (s ) Müellifbu cilde Haziran 1922'de (13 Şevvaı 1340) başlamıştır. Konu başlıkiarı: Bir hadis ve kelime-i tevhld hakkındaki bilgilerden sonra bazı şahısların isim, doğum-ölüm tarihleri ve vefat yerlerini gösteren bir liste mevcuddur, İmamı A'zam ile başlar, Hacı Bayram Veli, Dede Ömer Rfişeni, Merkez Efendi, Üftade, Müstakimzacte... şeklinde devam eder, en son: Alııskalı Ali Haydar Efendi (d. 1286/1869 tavellallahü ömrahfi), şahıslar vefat tarihlerine göre dizilmiştir (s ), Eşref Saat (s ), takvim ve saat ile ilgili cetveller (s ), yıldızlar hakkında bilgiler, 17 Bu zat ve eseri hakkında bk. Okay, DlA, IV, Bu tarih mali ise 1920, hicıi ise 1918'e tekabül eder ~

13 Sefinetü's-Safi Gilib ve Gayb (s. 2988), Fenn-i Milsitinin İlın-i Nücfima Taalluku (s ), Sa'dedd!n Cibllv! (Sa'diyye tarikatının kurucusu, Veteri'nin Ravdatü'n-nazırfn'inden nakildir) (s ), İbnü'l-Fanz'ın Kasfdetü'l-hamriyye'si hakkında bilgi (s vd.), İ. Hakkı Bursevl'nin İsm-i Hfi hakkındaki sözleri (s ), Rünkar (kelimesi hakkında) (s vd.), Men' -i Müskirat Kanunu (s ), İstanbul' da Mevcfid Meyhane ve Birahaneler (uzun bir listedir, en az Üsküdar' da: 2 aded; en çok Galata' da 262 aded) (s ), "İstanbul' da cem' an 2023 meyh1ine ve biralıane mevcudu vardır. İstanbul' daki meyhanelerin sahiplerinin %80'i Rum'dur, %10'u Ermeniler, %5'i ecuebiler ve %5'i de Türkler teşkil etmektedir". Müellif, içki yasağının Rumlar'ı etkileyeceğini söylü'yor, tarih: Kemaipaşazacte'nin Risaletü'r-Ruh'u (s ), seyr u sülfik ve vahdet-i vücfidla ilgili bazı şematik bilgiler (s ), ehl-i beytin faziletleri, kıyamet alfu:netleri (s ), Deli Hüseyin Paşa (s ), Şekerpare Hatun (s vd.), Ferhat Paşa (s. 3142), OkMeydanı (s vd.), Koca Mustafa Paşa (s vd.), Zincirli Servi (3161 vd.), Su (s vd.), Koca Mustafa Paşa Dergahı'iıa Şeyh Olan Meşayıh-ı Kirfu:n Hazretlerinin Müddet-iMeşihatları ve Tarth-i Veratları ve İsimleri ber-veeh-i Atidir (s ), Karaköy Köprü Müdüriyetinden bi't-tanzim Şehremanetine Verilen Hesaba Nazaran Köprü Varidatı (s. 3173), Bıldırcın (s.3174), Sülün (s. 3176), Keklik (s. 3178), Balıklar (s vd.), Uskumru, Kolyaz (s. 3181), İzmarit, Kefal, Kırlangıç, Gelincik (s. 3182), Kalkan, Pisi (s. 3183), Kılıç Balığı, Mercan Balığı (s. 3184)... Ezhar (çiçekler) (s. 3190), Güvercin ve Kumru adltşiirler (s ), bazı gazete küpürleri (22 Temmuz 1923 tarihli) (s. 3221), Japonya'da Büyük Zelzele (s. 3234), Bağdact (s. 3237), Arılar (s vd.), Sinekler (s. 3287), 1924 tarihli Akşam gazetesinden küpürler, Horoz (s. 3306), Tavuk (s. 3309), Sabatay Sevi hakkında gazete küpürü (s. 3311), İbn Sina (s vd.), Bektaşilik ve Mevlevilik hakkında bazı gazete küpilileri (s ), s. 3350'de eser sona ermektedir. Ardından müellif tarafındsın yapılmış 19 sayfalık bir fıhrist gelmektedir. 20. sayfadaki "Türk Milleti ve Hadise-i Kerbela" başlığını taşıyan yazı ile cild ve eser sona ermektedir. Not: Bu makille yazıldıktan sonra, hocalarımızın teşviki, Süleymaniye Kütüphanesi müdürü Nevzat Bey'in yardımı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın fınans desteği ile Sefinetü's-Safi mikrofilmden kağıda tab' edilmiştir. Halen bir nüshası İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

14 190 1 Necdet TOSUN BİBLİYOGRAFYA Gölpınarlı, Abdülbaıct, Mevlana'dan Sonra Mevlevflik, İstanbul Levend, Agah Sırrı, TUrk Edebiyatı Tarihi I, Ankara Ahmed Safi Bey, SefinetU's-Sfifi, Süleymaniye Ktp., Mikrofilm Arşivi, nr , Dfvfin, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey, nr. 538., Mecmuam (İsbtanbul1311).., Şu'le, sy.l-3 (İstanbul ). Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetti'l-iirijfn, İstanbul Duman, Hasan, İstanbul KUtUphaneleri Arap Harf/i Sureli Yayınlar İstanbul Toplu Kata/oğu, Hüseyin Vassill, Sefine-i Evliya, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, İbnillemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır TUrk Şairleri, İstanbul Mehmed!ahir, Osmanlı Muellifleri, İstanbul Okay, M. Orhan, "Aziz Ali Efendi", T.D. V. İslam Ansiklopedisi (DİA), IV, Kehh1ile, Ömer Rıza, Mu'cemu'l-mUellifin, Beyrut 1993.

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI 23 Ocak-1 Mart 2017, İstanbul. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI 23 Ocak-1 Mart 2017, İstanbul. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI 23 Ocak-1 Mart 2017, İstanbul Eğitim Programının İçeriği ve Ana Başlıklar Eğitim Programı, Türkçe ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere çeşitli düzeyde dil çalışmaları, tasavvuf

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen Bu yıl Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yapılacak olan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, kültür tarihçisi Dursun Gürlek sohbetiyle Ramazan'ı karşılıyor. Program 28 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ VAKIF KÜTÜPHANELER SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ (1)

İSTANBUL'DAKİ VAKIF KÜTÜPHANELER SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ (1) İSTANBUL'DAKİ VAKIF KÜTÜPHANELER SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ (1) İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Nimet BAYRAKTAR Müdür Yardımcısı Ecdadımızın bize bıraktığı sosyal, dinî ve kültürel müesseselerin içinde kütüphanelerin

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Mehmet AKKUŞ Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir/ 1955 Bölüm: İslam Tarihi ve Sanatları Tel: E-Posta: makkus2@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912)

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kullandı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ailenin kızıdır. Babası Anadolu'dan

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000.

1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000. KİTAPLARI: 1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000. 2. İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

www.mecmerkezi.org Site Haritası

www.mecmerkezi.org Site Haritası www.mecmerkezi.org Bu site, M. Es ad Coşan Vakfı tarafından 2011 de kurulan M. Es ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site temel olarak Merhum Hocaefendi nin yazıları,

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı