OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES ( ) Bahri ATA *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES (1872 1895) Bahri ATA *"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:2736 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:2736 OSMANLIMPARATORLUUDÖNEMNDEBRDERSARAÇve GEREÇLERLOJSTKMERKEZ:MAARFKÜTÜPHANES( ) BahriATA * Özet BumakaleninamacOsmanldönemiarivbelgelerinedayanarak,1872ile1895arasndaMaarif NezaretibünyesindekiMaarifKütüphanesiadlkurumun,Rütiyemekteplerineyönelikdersaraç vegereçleriyleilgililojistikhizmetlerinigöstermektir.1870 liyllardaeitimdensorumluyöneti ciler,imparatorluundörtbiryanndarütiyeadylamoderneitimverenokullaryaygnlat rrken,okullariçingerekliderskitab,haritaveküregibiaraçvegereçlerinteminivedatlma sndaönemlisorunlaryaad.busorunlarnüstesindengelmekiçinmaarifnezareti niniçinde MaarifKütüphanesiadlklasikkütüphanelerdenfarklbirbirimoluturuldu.Özellikle1872ile 1884arasndabukütüphane,imparatorluundörtbirköesinerütiyelerinidarievraklarnve dersaraçgereçlerinigöndermeilerindelojistikbirmerkezolarakaktifbirroloynad. MaarifKütüphanesi,1895 ekadarbuhizmetinidevamettirdi.kütüphanevemüzegibikav ramlaragünümüzdeyüklediimizanlamlar,geçmitekikullanmlarnanlamamzgerçekten zorlatrdsöylenebilir.bukurum,günümüzdekiyaymlardairesigenelmüdürlüüveders AletleriYapmMerkezininprototipiolarakkabuledilebilir. AnahtarKelimeler OsmanlDevleti,Rütiye,DersAraçveGereçleri,MaarifKütüphanesi,Lojistik. THELOGISTICSCENTERFORTEACHINGAIDSATTHEMIDDLESCHOOLSINTHE PERIODOFTHEOTTOMANEMPIRE:MAARFKÜTÜPHANES(THELIBRARYOF MINISTRYOFGENERALEDUCATION)( ) Abstract TheaimofthisarticleistopresentthelogisticsservicesoftheMaarifKütüphanesi(TheLibrary ofministryofeducation)forrütiye(middleschool)schoolsfrom1872to1895onthebasisof OttomanArchivalDocuments.WhilethenumbersofRütiye(MiddleSchool)schools, establishedbydecisionmakersinthefieldofeducationtospreadmoderneducationonthe Empirewereincreasing,theproblemofprovidingtheteachingaidstotheseschoolsemerged.So thatinthe1870s,newlykindoflibrary,namelymaarifkütüphanesi(libraryofgeneraleducation) wasestablishedinordertosupplynewteachingmaterialssuchastextbook,maps,globestothe * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dal Öretim Üyesi,

2 28 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 Rütiye(MiddleSchool)Schools.Thislibraryplayedactiveroleasifitwaslogisticscenterin deliveringeducationalmaterialsonallovertheempireespeciallybetween1872andto1884.it surviveduntil1895.ourpresentusingsoftheconceptssuchaslibraryandmuseumare makingdifficultforustounderstandtotheirusingsinthepast.thisinstitutioncanbeaccepted asprototypeofthegeneraldirectorateofpublishingandthecenterforteachingaids Productioninthepresenttimes. KeyWords OttomanEmpire,Rütiye,TeachingAids,MaarifKütüphanesi(LibraryofGeneralEducation),Logistics.

3 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 29 GR OsmanlDevletiyöneticileri,Anadoludaköklübirvakfkütüphaneciliigele neini de devraldlar ve yaattlar. Merkeziyetçi slahat hareketleri çerçevesinde 1826 daevkâfhümâyunnezâretikurulmuvevakflarnyönetimidekütüpha neleriilebirliktebunezâretebalanmtr.1869dahazrlananmaarifiumûmiye NizamnâmesiilekütüphanelerinyönetimiMaarifNezâretinegeçti 1.Bunizamna menin138.maddesinegörekütüphanelermeclisikebirimaarif inbiraltbirimi olandaireidare yebalandlar(türkmen,1999:25;kodaman,1991:29).özellikle 1872ile1884arasndaarivbelgelerindeyeniaçlanrütiyeleredersaraçvegereç lerinitemineden MaarifKütüphanesi adlbirkurumunvarldikkatçekmek tedir.resmibelgelerdebirtanmvegörevbelirtilmediiiçineitimvekütüpha neciliktarihiileilgilipekçok temelkaynak,maarifkütüphanesiile ilgilihiçbir bilgiyeyervermemektedir. Osmanlarivbelgelerindenanlaldüzere,MaarifKütüphanesi,1870 lve 1880 liyllardagelenekselkütüphaneilevininötesinderütiyeleriçinlojistikhiz met veren bir statüye kavuturulmutu. Lojistik kelimesi, Eski Yunanca Logistikos kelimesinden gelmekte olup, Mantk (Logic) ve statistik (Statistics) kavramlarnnbirletirilmesiileolumutur.lojistik, hesapkitapyapmabilimi anlamna gelmektedir. Türkçe sözlüklerde geri hizmet anlam verilmektedir. Lojistik Yönetim Konseyi, (The Council of Logistics ManagmentCLM) lojistii öyletanmlamaktadr; müterilerinihtiyaçlarnkarlamaküzerehertürlüürü nün,servishizmetininvebilgiaknn,balangçnoktasndantüketildiisonnok taya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir ekilde planlanmas, uygulanmas, tanmas, depolanmas ve kontrol altnda tutulmas dr. (http://www.logisticsworld.com/logistics.htm,tarih: ).lojistikyöneti minintemelilevleri,satnalma,envanter,ambalajlama,depolama,tamavebu etkinliklerin düzenlenmesi ve planlanmasdr. Lojistik merkezi, tedarik zinciri içerisindemalzemevebilgiaknsalayaraktedarikçivemüteriarasndaköprü göreviüstlenir.buçalmadalojistikbirkarmakileminbaaryaulamasiçin hesapedilenmantkiaamalardüünmekanlamndakullanlmaktadr. Bumakaledebukurumunözellikle1870 tensonrakiyirmiylaktifolaraklojis tikmerkeziolaraknaslçaltarivbelgelerinedayalolarakgösterilmeyeçala caktr. IRÜTYELERNYAYGINLATIRILMASIVEHTYAÇLAR Maarif Kütüphanesi, özellikle 1872 ve 1884 arasnda imparatorlukta yaygn lamayabalayanrütiyeleredersaraçvegereçleriniteminedenbirkurumolarak karmzaçkmaktadr.buyüzdenksadaolsarütiyelerinnaslkurulduunuele tarihli mukavele ile Bayezid Kütüphanesi (Kütüphâne-i Umûmî) ve Yldz Saray Kütüphanesi dndaki bütün kütüphanelerin yönetimi Evkâf- Hümâyun Nezâreti ne devredilmi ve bu uygulama 1924 de Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulüne kadar devam etmitir. (Türkmen, 1999: 27.)

4 30 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 almaktayararvardr.sultanii.mahmuddöneminde1838 derütiyeokullarnn açlileeitimtarihindeyenibirsayfaaçlmtr.osmanergin e(1977:383)göre bunun sebebi, Mühendishaneler, Harbiye ve Tbbiye ye alnacak örencilerin te melokumayazma,yabancdilvefenbecerilerinesahipolmamalardr. Tanzimatnilanndansonra,Avrupaülkelerindeyaananeitimhareketlerine paralelolarak,döneminenönemlitemelterimlerindenbirdetamimimaarif,yani eitiminyaygnlatrlmasdr.1869nizamnamesi,rütiyelereilikinyenihüküm leriçermekteveimparatorluunhemenheryerindeyaygnlamasnistemektedir. Nizamname nin 18. maddesi, be yüz haneyi mütecaviz olan bir kasaba ahalisi slam ve Hristiyan ahali için mektebi rütiye kurulmas art getirmektedir (MahmutCevat,427). Bilim e(1998:166)göre arasnda138rütiyevarken, ara sndabusay287yeçkt.1876 dabütünimparatorlukta425rütiyevesadeces tanbul da 36 rütiye vard. Mahmut Cevat a göre, sadece 1868 ylnda yani bir ylda imparatorluk topraklarnda 31 rütiye eitime balamt (Akt. Kodaman, 1991:91 93). Rütiyelerinsaysndameydanagelenbuhzlartokutulacakderskitaplar nn,araçvegereçlerintemininivedatlmasnbirsorunhalinegetirmitir.bilim de (1998: ) dönemin yöneticilerinin, ders kitaplar ihtiyacn karlamak gibibirsorunilekarkaryageldiinibelirtmektedir.tebuartlaraltndamaa rifnezaretibünyesindekimaarifkütüphanesininbirlojistikmerkezinedönütü rüldüüanlalmaktadr. IIMAARFKÜTÜPHANES NNLOJSTKHZMETLER Ariv kataloglarnda Maarif Kütüphanesi ile ilgili ilk belge, 09 Haziran 1872 tarihlidir.yanimaarifiumûmiyenizamnâmesininhazrlanmasndanüçylson rayarastlamaktadr.lkbelgenintarihi,dervipaa nnmaarifnazrldönemi ne(4ocak187215haziran1872)denkgelmektedir.hemensonraahmetvefik Paabirylmaarifnazrl(15Haziran1872 5Aralk1872)yapt.AhmetKemal Paa nn4.defamaarifnazrlnatayintarihiise5aralk1872 dir(baar,2004: 46). Bu belgeye göre Matbaai Âmirede baslan kitaplar, Maarif Kütüphanesine gönderilmitir(boa.mf.mkt1:31). BudönemdeMaarifKütüphanesinintarakütüphaneleriiçindekitaplarte minettiianlalmaktadr.04eylül1872 demaarifkütüphanesi,aziziyekasaba sndakikütüphaneninistediikitaplar,tükendiiiçingönderememiti(boa.mf. MKT 4: 80). Bu ifadelerden kütüphane teriminin kitap sat yeri anlamnda da kullanldanlalmaktadr.bukullanmeklinin,yaznnsonunadorudabelir tileceigibicumhuriyetdönemininilkyllarndadayaygnolduuanlalmakta dr. KuruluundanbirsüresonraMaarifKütüphanesinetelifvetercümekitapla rnn da birer nüshalarnn gönderilmeye baland anlalmaktadr. 26 Kasm

5 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE tarihinde alnan bir karar ile Mekatibi Askeriye Nezaretinde ve Mektebi BahriyedebaslantercümevetelifneriyatlarnbirernüshasnnMaarifKütüpha nesine gönderilmesi gerektii kabul edilmiti. 26 Aralk 1873 tarihli bir belgeye göremaarifdairesindekurulankütüphanenindonatlmasiçingerekligiriimve faaliyetlerdebulunulmasveidaresinemaarifmemurlarnntayinedileceibildi rilmektedir (BOA. MF. MKT 16: 34). akir Efendinin MahbukatüdDürriye isimli divannn bir nüshas kütüphaneye kondu. Resmo mutasarrfnn tercüme ettii Mutavvalisimlibelagatkitabnnbirincicildidestanbul dabulunankütüphanele regönderildiigibimaarifkütüphanesinedeverilmiti.ayrcapadiahahediye edilen kitaplardan bir nüshas kendisine takdim edilirken, dier bir nüshas da buraya verilmeye baland. Suriyede baslan bütün kitap ve risalelerin de satn alnmayoluylamaarifkütüphanesinekonulduuanlalmaktadr. 13Austos1874 densonrakonya,selanik,edirne,cezayiribahrisefid,ha lep, Tuna Vilayeti, Kastamonu, Hüdavendigar, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Ma nastr da baslan salnamelerin birer nüshas Maarif Kütüphanesine konduunu öreniyoruz. Maarif Kütüphanesi memuru, bunlara dayal olarak istatistik de çkarmayabalamt. 1872ile1879yllararasndaMaarifKütüphanesi,pekçok vilayetvesancak rüdiyelerinin (ve ayrca bir iki sbyan veidadi mekteplerinin) istedii kitaplar, Elifbacüzlerini,Mushaflar,Mesahifierifeleri,risaleleri,küreleri,haritalar,ma lumat muhtasara cetvellerini, devam cetvellerini, diplomalar, ehadetnameleri, tahsinnameleri,jurnalvarakalarngöndermitir 1. Maarif Kütüphanesi, Anadolu ve Rumeli rütiyelerine kitaplar ve risaleleri posta ile gönderdii gibi ahslarla da teslim etmekteydi. Örnein 13 Temmuz 1876 tarihli bir belgeden, Zarai Atik Mektebi Rüdiyesi ve dadisi örencileri içingerekliolankitap,risaleveharitalarn,mektebitbbiyeimülkiyedeokuyan vememleketizaraiatikegidenbrahimefendiilegönderildiianlalmaktadr (BOAMF.MKT39:124). Taraya bu ders araçlar, fiyat listesi ile gönderildiine göre örencilere bu araçlarnparakarlverildiidüünülebilir.sinop ayazlan1876tarihlibelge den anlaldna göre gönderilen kitaplarn bedeli özellikle zengin çocuklardan 1 Ders araç ve gereci gönderme srasna göre bu vilayet ve sancaklar öyledir: zmit, Edirne, Köstence, Üsküb, Hezargrad, Ruscuk, Vodina, Adapazar, Isparta, Gümülcine, Vanbahçeleri, Giresun, ehrizor, Karaferye, Ankara, Samsun, Amasya, Pazarck, Ergiri, Berat, zmir, Kastamonu, negöl, Alanya, Adakale, nebolu, znik, Yeniehir, Sakz, Pirlepe, Bergos, Kbrs, Zara- Atik, Leskovik, Hasköy, Çorum, Kilis, Trabzon, Giresun, Seydiehir, Aydos, Bayburt, Konya, Nide, Tarakl, Tokat, Debre, Kudüs, Talca, Zor, Edremid, Krehir, Sofya, Behisni, Tarsus, Elmal, Nasliç, Çaramba, Adana, pka, Eribucak (Topçular Karyesi), Rusçuk, Kale-i Sultaniye, Vidin, Çankr, Silivri, Beypazar, zvornik'in Memlahateyn Kazas, Bayndr, Manastr, Safranbolu, Zara-i Atik, Siirt, Tiran, Akçahisar, Milas ve Gediz, Balat, Gelibolu, Bihke ve Sazin, Seydiehr, Ereli, Milas, Antep, Denizli, Usturumca, Bingazi, Mara, Hsn- Mansur, Hums, Kütahya, Uak, Pritine, Siroz, Antalya, Seydiehir, Beyehir, Ereli, Karapnar ve Ilgn, Laid sanca, Prizren, Gerze, Karaferye, Midilli, Beyrut, Sinop, skeçe, Servi, Çatalca, Kesriye, Silistre, Karahisar- arki, nebolu, Samako, Gümühacköy, Tire, Köstence, Kars- Zülkadriye, Tulca, Kayseri, Aydn, Bar, Samarra, Mendeli, Yafa, Hama, Bor, Göynük, Üsküp Sanca Palanka, Balkesir, Ahiçelebi, Kozan, Lofça, Van, Edremit, Alaehir, Kütahya, Sayda, Mamuretülaziz, Eceabad, Demirci, Belgradck, Çatalca, Eridir, Selanik, Deyr, Ayvack, Maden-i Sim, Soma, Düzce, Mudanya, Malkara, Gümühane, Bursa, Kean, Bartn, Kosova, Hendek, Isparta, Hns.

6 32 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 alnmaktayd(boamf.mkt42:84).öteyandanmaarifkütüphanesi,bastrd Kelam Kadim in fakir Müslümanlara indirimli olarak satldna yönelik olarak Vakit,TercümanHakikatveCerideiHavadisgazetelerineilanlardavermekteydi. Tara rütiyeleri, genellikle Fezlekei Tarihi Osmani, Tuhfei Vehbi, Gülistan, MedhaliCorafya,ResailiSelase,TeshilülHesap,MukaddimetilHesab,TalimiFarisi, Emsile, Emsilei Cedide, Risalei Ahlak, lmihal Risalesi, Müneat Osmaniye, Kavaidi Osmaniye,Bina,MaksudveAvamilgibiderskitaplarnistemektedir.Esasenbuda rütiyelerinöretimprogramnailikinbiripucudavermektedir.maarifkütüp hanesi, mevcutlar tükenen Fezlekei Tarihi Osmani, Medhal Kavaid, Feyzun fi LugatilMüfredatitTbbiye adl gibi kitaplar ve ehadetnameleri Matbaai Âmirede bastrmaktadr de Maarif Kütüphanesinde mevcudu kalmayan Ahlâkrisalesinin,MektebiSanayiMatbaasndabasmistenmiti.BazendeMaa rifkütüphanesi ndemevcuduolmayanesmarüttevarihinyerinetarihiosmanî, TarihiUmumininyerineNiancTarihiisimlikitaplarönerilmektevegönderilmek teydi. Maarif Kütüphanesi için satn alnacak alfabe ve kitaplarn masraflar da CedidRisaleiAhlakörneindeolduugibiMaarifbütçesindenödenmektedir.Maa rif Kütüphanesi Memuru Mehmed Bey in, tabasmac bir esnaftan ald Elifba cüzlerininparasmaarifveznesindenödenmiti(boamf.mkt7:42). Maarif Kütüphanesi, mevcudu bulunmayan Franszca kitaplar da dardan satnalmaktayd.14ubat1875tarihlibirbelgedengalatagümrüünegelenki taplarn alnmas için maarif memurlarndan Kadri Bey in gönderildii anlal maktadr(boamf.mkt25:59) yegelindiindemaarifkütüphanesi,birkitapdeposuarayiçinegirdi. 01Nisan1877tarihlibirbelgedemaarifinkitapambarolarakkullanlacandan dolaydarülfünunaltndakisanayimektebininmamulâtnnkonulduudükkâ nnboaltlmasistenmektedir(boamf.mkt46:173) liyllardadamushafvecüzgibidinieserlerinbasmvedatmkonu sundadevletin kontrolühemendikkatiçekmektedir.butarihlerdegümrüklerde elegeçirilenmushaf,cüzlervekelamkadimgibidinikitaplar,maarifkütüpha nesi nde koruma altna alnmaktayd. Kitaplarn basmnn denetlenmesi, 1857 tarihlimatbaanizamnamesiilekabuledilmi,1879 damaarifnezaretindetelifve TercümeDairesikurulmutu.1881deiseTelifveTercümeDairesiilematbaalar idaresibirletirilerekencümeniteftivemuayenekurumuoluturuldu(demi rel,2007:90).1892 deencümeniteftivemuayene nintabvenerineizinverdii kitaplardanbirernüshadahasonramabeynihümayunvebabâlikütüphanele rinedekonmayabaland. Maarif Kütüphanesinde küre, kürei musattaha (düzlemküre), kürei musannaavememâlikimahrûse,avrupa,amerika,asyaveafrikaharitalarda vardr. Maarif Kütüphanesinde mevcudu kalmayan kürei musattaha ve Asya haritasnn Maarif Nezareti sabk muhasebecisi Naid Beyle mukavele edilerek yaptrlmaktayd(boamf.mkt7:169].maarifkütüphanesinin,tararütiyele

7 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 33 rinin küre ihtiyaçlarn karlamada yetersiz kald anlalmaktadr. Maarif Kü tüphanesinde mevcudu olmayan evzan (ölçekli) haritalar imal ediliyordu. Mahmud Cevat (2001:122), yllar olaylarn deerlendirirken, Darülmuallim de ulum tabiiye tedris için iktiza eden gerekli alet ve eyann, Avrupa dan celb edilmek mukarrer olduu gibi mekatipi umumiye için üçer yüzden ceman alt yüz kt a küre, arz ve kürei sema imal ettirilmektedir. yaz maktadr. Bu küre ve haritalardaki bilgilerin Türkçe olduu düünülürse, nasl imaledildiidederinlemesinearatrlmasgerekenkonulardanbiridir. MaarifKütüphanesi nin,osmanlmparatorluuiçindeaçlanbazözelokul laradadersaraçvegereçgönderdiianlalmaktadr.10mart1873 deemseddin EfendininSelanikteaçmolduusbyanmektebiiçinistenencüz,kitapverisale lerden Maarif Kütüphanesinde mevcut olanlar gönderilmi ve okulu açan emseddinefendiyedemaarifadnateekküredilmitir.atatürk ünilköretme niemsiefendiokulunuselanik te1872ylndaaçtgözönünegetirilirse(unat, 1963),belgedeemseddinEfendiolarakgeçenkiininemsiEfendiolduudüü nülebilir. 02Nisan1882tarihlibirbelge,Osmanlyöneticilerininzihniyetinigöstermesi açsndanönemlidir.bubelgedeeitiminilerletilmesiiçinyenieitimveöretim anlaynuygulayabileceköretmenbulunmadndanokullarabolmiktardakitap verisalegönderilmesiistenmektedir(boamf.mkt75:86). MaarifKütüphanesiileilgiliimdilikelimizdekiensonarivbelgesi03Hazi ran 1884 tarihlidir. Bu belge de Mustafa Nuri Paa nn (9 Mays Eylül 1885)dönemineaittir.MustafaNuriPaa memlekettenahiyelerekadarkütüpha nelerkurulmaldr. diyenbirnazrdr. 27Eylül1882 debeyazttakütüphâneiumûmîkurulmasiçiniradeçkmtr. 26Nisan1884 debeyaztdevletkütüphanesikütüphaneiosmaniyeadylahizme te açld de Maarif Nazr Münif Efendinin Kütüphânei Umûmî adyla bir kütüphanekurmayagiritiinibiliyoruz.buyüzdenmahmutcevatda(2001:159), BeyaztDevletKütüphanesininkurulmagiriimlerinioyllarakadarindirmekte dir.böylecebeyaztumûmîkütüphanesi ninmaarifkütüphanesininbazilevle riniyüklendiikabuledilebilir. MusulveHalepgibivilayetlerinsalnamelerininMaarifKütüphanesi nekon duunailikin1892,1893ve1895tarihlibelgelerkurumunbutarihlerekadarvar lndevamettirdiinigöstermektedir. SONUÇVETARTIMA MaarifKütüphanesi,özellikle1870 live1880 liyllardagelenekselkütüphane cilikilevininötesinderütiyeleredersaraçvegereçleriniteminedenbir lojistik merkezolarakhizmetvermitir.usulicedidhareketiçerçevesindeöretimdeders araçlarvegereçlerininönemkazanmvebununneticesindegelenekteolmayan birekildebuaraçlarnyapmvedatmgibiyenisorunlarbirsüremaarifkü

8 34 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 tüphanesi çats altnda çözülmeye çallmtr (Usuli Cedid için bkz. Temizyürek,1999).MaarifKütüphanesi,derskitaplarnteminvedatmilerini MatbaaiÂmireileibirliiiçindeyürüttü. Bukurumun,lojistiintamaclkhizmetihariçsatnalma,envanter,ambalaj lama,depolamagibidierbütünilevleriniyerinegetirdiianlalmaktadr.an cakrütiyelerinsaysnnhzlaartmas,maarifkütüphanesininihtiyaçlarkarla yacakkadardersaraçvegerecinizamanndatedariketmesinizorlatrmtr. Maarif Nezareti nin Maarif Kütüphanesi yoluyla yapt bu lojistik faaliyeti daha sonra kurulacak yaynevi ve gazete sahiplerinin, kütüphane adyla kitap neriyatnabirzeminhazrlayacaktr.osmanldevletininsongünlerindebrahim Hilmi(Çraçan)KütüphaneislâmveAskerîadyla,Dr.AbdullahCevdetdeKü tüphanei ctihad adyla gazetesi yannda kitaplar basarak eitimin yaygnlatrl masnakatkdabulunmulardr.artk1926ve1927 demaarifgazetesisahibinaci KasmnMaarifKütüphanesiadylakurduuvepekçokkitapbastkütüphanesi nin,elbette1870 liyllardakimaarifkütüphanesiilehiçbirilgisiyoktur. CumhuriyetDöneminde,geçmitekiMeclisiKebiriMaarifinhizmetleriniye rinegetirecekmillitalimveterbiyedairesi(1926)kuruldu.budairenintekilat emasnda Neriyat ubesi Müdürlüü birimi ile karlalmaktadr. Bu müdür lük,stanbuldakidevletmatbaas(matbaaiâmire)ileibirliiyaparak,derski taplarn bastryordu. Demek ki Osmanl Dönemindeki Maarif Kütüphanesinin bir ksm ilevini Cumhuriyet Döneminin ilk yllarnda ksmen Neriyat ubesi Müdürlüü yerine getirmeye balamt da stanbul daki Devlet Matbaa s nn dier ehirlerde Maarif Kütüphanesi (Ankara), Zafer Kütüphanesi (Bolu), Yavuz Kütüphanesi (zmir), Milli Kütüphane (Konya), Halk Kütüphanesi (Sam sun)vemehmetkamilkütüphanesi(sivas)adlaraltndaubeleresahipolduu, Vekâletinkitapneriyatnbuubeleraraclylasatasunduuanlalmaktadr (DevletMatbaas nnreklâmiçinbkz.unatvetonguç,1929).buubelerin,ahs lara ait küçük iletmeler olduuna dikkat edilmelidir da ve özellikle 1983 den sonra Neriyat ubesi Müdürlüü, basm uygun bulunan kitap, basl evrakveeitimdokümanlarnnfiyatlarntespitetmek,depolamakvedatmak gibigörevlerleyaymlardairesibakanl nadönütürüldü. MaarifKütüphanesininküreveharitagibidersaraçlarndateminettiigöz önüne getirilirse, günümüzde bu ileri yerine getirmek için Ders Aletleri Yapm Merkezi(DAYM)açlmolduunadikkatedilmelidir.Ohalde,MaarifKütüpha nesininaynzamandadaym ndaprototipiolduudüüncesiaklagelmektedir. DieryandanTürkiye dederskitaplardndakidersaletleriyapmilerinin, II.MerutiyetdönemindenCumhuriyetinilkyllarnakadar MektepMüzesi kav ram altnda deerlendirildii anlalmaktadr. Yukarda da iaret edildii gibi KütüphanevedeMüzekavramlarnagünümüzdeyüklenenanlamlar,geçmi tekibutürdenuygulamalaranlamaygerçektenzorlatrmaktadr.1920 liyllarn bandatürkiyecumhuriyetieitimleilgiliyaplacakilerkonusundadersaletle

9 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 35 rinin zamanla yerli kaynaklarla imal edilmesi ve uygun merkezlerden birinde MektepMüzesi ninvemüzeyaknnadaimalathaneninkurulmasnkabuletmiti. Bupolitikanngeçmitekiithalciuygulamalardanalnanderslerinbirsonucuol duukabuledilebilir.1926 dansonramaarifvekâletimerkeztekilatnamektep Müzesi Müdürlüü eklendi. Bildiiniz gibi, müze müdürü de daha sonra Köy EnstitülerininmimarolacakolansmailHakkTonguçtur.MektepMüzesiMü dürlüü, ders araç ve gereçlerindeki yenilikleri takip ve bunlardan yaplmas mümkünolanlarnyaplmasnsalamak,okullaradatmakvesatnalnanders araçgereçleriniokullaragöndermektensorumluydu(edis,193334:181).mektep Müzesi Müdürlüü de zamanla Eitim Araçlar ve Donatm Dairesi Bakanl altnda faaliyetlerini yürütmeye balad. Ankarada Atatürk Eitim Müzesi ve Cumhuriyet75.YlMüzeleridekurularak,bumüzelerdegeçmitekullanlanders araçvegereçlerinden(örn.gazlprojeksiyonmakinalarndan)oluanbirkoleksi yonhazrland.eitimteknolojisindekihzlgelimeler,eitselfilmlervebelgesel lerinyapm,açköretimveoks/sbsolarakadlandrlançoktanseçmelisnavla rn deerlendirilmesi gibi iler Bakanlk çats altnda Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüününkurulmasnsalayangelimelereyolaçt. Geçmitekikurumlarilegünümüzkurumlararasndakiilevselbenzerlikler, moderneitimanlaynasahipeitimyöneticilerini,eitimleilgiliihtiyaçlarkar lamakiçinfarkldönemlerdedebenzerilevleresahipkurumlarkurmayatevik ettiinebirkantniteliitamaktadr.buçalma,ülkemizdemaarifkütüphane si ndenhareketle,yaymlardairesibakanlvedersaletleriyapmmerkezi nin (DAYM n)kenditarihikökenlerinitekrarelealmasnahizmetedebilirse,amacna ulamolacaktr. KAYNAKÇA Baar, Erdoan, Milli Eitim Bakanlarnn Eitim Faaliyetleri, Milli Eitim Bakanl Yaynlar, stanbul2004. Babakanlk Osmanl Arivi, Maarif Nezâreti Evrak Mektubi Kalemi (MF. MKT) Nr.1/31, 4/80,16/34,39/124,42/84,7/42,25/59,46/173,7/169,75/86. Bilim,CahitYalçn,Türkiye deçadaeitimtarihi( ),anadoluüniversitesiyaynlar, Eskiehir1998. Demirel,Fatma,II.AbdülhamidDönemindeSansür,BalamYaynclk,stanbul2007. Edis,A.Bedri,lktedrisatDüsturu,VakitMatbaas,stanbul Ergin,Osman,TürkiyeMaârifTarihi,Cild12,EserMatbaas,stanbul1977. Kodaman,BayramAbdülhamitDevriEitimSistemi,TürkTarihKurumuBasmevi,Ankara1991. MahmutCevat,MaârifiUmûmiyeNezâretiTarihçeiTekîlâtvecraât,Haz.TaceddinKayaolu, YeniTürkiyeYaynlar,Ankara2001. Temizyürek,F.,SelimSâbitEfendiveUsuliCedidHareketiçerisindekiYeri.GaziÜnv.SosyalBilim lerenstitüsü,türkçenineitimiveöretimibilimdalbaslmamdoktoratezi,1999.

10 36 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 Türkmen, Hüseyin, Tanzimat Sonras Kütüphanelerle lgili Düzenlemelerde KütüphanePer soneli( ),bilgininserüveni:dünü,bugünüveyarn,türkkütüphanecilerdernei, Ankara,1999. Unat,FaikReitvesmailHakkTonguç,MuallimYll( )kinciSene,DevletMatbaas, stanbul1929. Unat,FaikReit,AtatürkünlkÖretmeniemsiEfendiveOkulu,Eitim,Say:3,s.3842,1963. Ünal,Uur,II.MerutiyetÖncesiOsmanlRütiyeleri( ),GaziKitapevi,Ankara2008. Whatislogistics?,http://www.logisticsworld.com/logistics.htm,tarih:

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

Kronolojiler. Gösterim: 9637

Kronolojiler. Gösterim: 9637 1299-1300 Osmanl? tarihinin ba?lamas? 1299?lk müzik olay? (Selçuklu sultan?nca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 1302 Osman Gazi'nin Koyunhisar? Zaferi 1302 III.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SCLL- AHVÂL DEFTERLERNE GÖRE BAZI YAHUD MEMURLARIN SOSYO- KÜLTÜREL

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:123136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:123136 XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE

Detaylı

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel **

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel ** Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358 II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER Fatih Demirel ** Özet Osmanlı eğitim modernizasyonu

Detaylı

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki

Detaylı

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography Dr. brahim Caner TÜRK * ÖZ Bu çalımada; II. Merutiyet dönemi ünlü eitimcisi

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT **

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT ** TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 259 290 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLET

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 KÖPRÜLÜZADE ABDULLAH PAA NIN 15 CEMADEL-EVVEL 1133-M.14

Detaylı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian War

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian War ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 17-38, January 2013 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian

Detaylı

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün

Detaylı

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 XX. YÜZYIL BALARINDA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features *

Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features * Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features * 1908-1913 Arası Dönemde Osmanlı Devleti nde Kurulan Yatılı Okullar ve Özellikleri ** Dr. Özlem YAKTI E-posta: ozlemyakti@gmail.com

Detaylı

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER!

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: ER!YE MAHKEMELER! VE ER!YE S!C!LLER! İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.14, 2009, s. 13-48.!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER! Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ* The Application of Islamic Law in

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ. EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr.

CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ. EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr. CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr. Hatice ŞAHİN 118 CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ

Detaylı

KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER

KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:134 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:134 KEMALPAAZÂDESADBEYVE SEFRVEEHBENDERLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR )! $L$KK$N+K SOSYAL DE ME KAR ARISINDA SLÂM HUKUKU VE YEN YAKLA AKLAIMLAR * Prof.Dr.Hamdi DÖNDÜREN ** 9&:;>8Q7#8M;* 0&1 '( O PH83 # # "1&"(## 0( "1&"&( &(&##&(&1&"() # &&9#(0&& &$& & & (& 0& 1 3' $ & ##

Detaylı