OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES ( ) Bahri ATA *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES (1872 1895) Bahri ATA *"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:2736 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:2736 OSMANLIMPARATORLUUDÖNEMNDEBRDERSARAÇve GEREÇLERLOJSTKMERKEZ:MAARFKÜTÜPHANES( ) BahriATA * Özet BumakaleninamacOsmanldönemiarivbelgelerinedayanarak,1872ile1895arasndaMaarif NezaretibünyesindekiMaarifKütüphanesiadlkurumun,Rütiyemekteplerineyönelikdersaraç vegereçleriyleilgililojistikhizmetlerinigöstermektir.1870 liyllardaeitimdensorumluyöneti ciler,imparatorluundörtbiryanndarütiyeadylamoderneitimverenokullaryaygnlat rrken,okullariçingerekliderskitab,haritaveküregibiaraçvegereçlerinteminivedatlma sndaönemlisorunlaryaad.busorunlarnüstesindengelmekiçinmaarifnezareti niniçinde MaarifKütüphanesiadlklasikkütüphanelerdenfarklbirbirimoluturuldu.Özellikle1872ile 1884arasndabukütüphane,imparatorluundörtbirköesinerütiyelerinidarievraklarnve dersaraçgereçlerinigöndermeilerindelojistikbirmerkezolarakaktifbirroloynad. MaarifKütüphanesi,1895 ekadarbuhizmetinidevamettirdi.kütüphanevemüzegibikav ramlaragünümüzdeyüklediimizanlamlar,geçmitekikullanmlarnanlamamzgerçekten zorlatrdsöylenebilir.bukurum,günümüzdekiyaymlardairesigenelmüdürlüüveders AletleriYapmMerkezininprototipiolarakkabuledilebilir. AnahtarKelimeler OsmanlDevleti,Rütiye,DersAraçveGereçleri,MaarifKütüphanesi,Lojistik. THELOGISTICSCENTERFORTEACHINGAIDSATTHEMIDDLESCHOOLSINTHE PERIODOFTHEOTTOMANEMPIRE:MAARFKÜTÜPHANES(THELIBRARYOF MINISTRYOFGENERALEDUCATION)( ) Abstract TheaimofthisarticleistopresentthelogisticsservicesoftheMaarifKütüphanesi(TheLibrary ofministryofeducation)forrütiye(middleschool)schoolsfrom1872to1895onthebasisof OttomanArchivalDocuments.WhilethenumbersofRütiye(MiddleSchool)schools, establishedbydecisionmakersinthefieldofeducationtospreadmoderneducationonthe Empirewereincreasing,theproblemofprovidingtheteachingaidstotheseschoolsemerged.So thatinthe1870s,newlykindoflibrary,namelymaarifkütüphanesi(libraryofgeneraleducation) wasestablishedinordertosupplynewteachingmaterialssuchastextbook,maps,globestothe * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dal Öretim Üyesi,

2 28 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 Rütiye(MiddleSchool)Schools.Thislibraryplayedactiveroleasifitwaslogisticscenterin deliveringeducationalmaterialsonallovertheempireespeciallybetween1872andto1884.it surviveduntil1895.ourpresentusingsoftheconceptssuchaslibraryandmuseumare makingdifficultforustounderstandtotheirusingsinthepast.thisinstitutioncanbeaccepted asprototypeofthegeneraldirectorateofpublishingandthecenterforteachingaids Productioninthepresenttimes. KeyWords OttomanEmpire,Rütiye,TeachingAids,MaarifKütüphanesi(LibraryofGeneralEducation),Logistics.

3 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 29 GR OsmanlDevletiyöneticileri,Anadoludaköklübirvakfkütüphaneciliigele neini de devraldlar ve yaattlar. Merkeziyetçi slahat hareketleri çerçevesinde 1826 daevkâfhümâyunnezâretikurulmuvevakflarnyönetimidekütüpha neleriilebirliktebunezâretebalanmtr.1869dahazrlananmaarifiumûmiye NizamnâmesiilekütüphanelerinyönetimiMaarifNezâretinegeçti 1.Bunizamna menin138.maddesinegörekütüphanelermeclisikebirimaarif inbiraltbirimi olandaireidare yebalandlar(türkmen,1999:25;kodaman,1991:29).özellikle 1872ile1884arasndaarivbelgelerindeyeniaçlanrütiyeleredersaraçvegereç lerinitemineden MaarifKütüphanesi adlbirkurumunvarldikkatçekmek tedir.resmibelgelerdebirtanmvegörevbelirtilmediiiçineitimvekütüpha neciliktarihiileilgilipekçok temelkaynak,maarifkütüphanesiile ilgilihiçbir bilgiyeyervermemektedir. Osmanlarivbelgelerindenanlaldüzere,MaarifKütüphanesi,1870 lve 1880 liyllardagelenekselkütüphaneilevininötesinderütiyeleriçinlojistikhiz met veren bir statüye kavuturulmutu. Lojistik kelimesi, Eski Yunanca Logistikos kelimesinden gelmekte olup, Mantk (Logic) ve statistik (Statistics) kavramlarnnbirletirilmesiileolumutur.lojistik, hesapkitapyapmabilimi anlamna gelmektedir. Türkçe sözlüklerde geri hizmet anlam verilmektedir. Lojistik Yönetim Konseyi, (The Council of Logistics ManagmentCLM) lojistii öyletanmlamaktadr; müterilerinihtiyaçlarnkarlamaküzerehertürlüürü nün,servishizmetininvebilgiaknn,balangçnoktasndantüketildiisonnok taya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir ekilde planlanmas, uygulanmas, tanmas, depolanmas ve kontrol altnda tutulmas dr. (http://www.logisticsworld.com/logistics.htm,tarih: ).lojistikyöneti minintemelilevleri,satnalma,envanter,ambalajlama,depolama,tamavebu etkinliklerin düzenlenmesi ve planlanmasdr. Lojistik merkezi, tedarik zinciri içerisindemalzemevebilgiaknsalayaraktedarikçivemüteriarasndaköprü göreviüstlenir.buçalmadalojistikbirkarmakileminbaaryaulamasiçin hesapedilenmantkiaamalardüünmekanlamndakullanlmaktadr. Bumakaledebukurumunözellikle1870 tensonrakiyirmiylaktifolaraklojis tikmerkeziolaraknaslçaltarivbelgelerinedayalolarakgösterilmeyeçala caktr. IRÜTYELERNYAYGINLATIRILMASIVEHTYAÇLAR Maarif Kütüphanesi, özellikle 1872 ve 1884 arasnda imparatorlukta yaygn lamayabalayanrütiyeleredersaraçvegereçleriniteminedenbirkurumolarak karmzaçkmaktadr.buyüzdenksadaolsarütiyelerinnaslkurulduunuele tarihli mukavele ile Bayezid Kütüphanesi (Kütüphâne-i Umûmî) ve Yldz Saray Kütüphanesi dndaki bütün kütüphanelerin yönetimi Evkâf- Hümâyun Nezâreti ne devredilmi ve bu uygulama 1924 de Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulüne kadar devam etmitir. (Türkmen, 1999: 27.)

4 30 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 almaktayararvardr.sultanii.mahmuddöneminde1838 derütiyeokullarnn açlileeitimtarihindeyenibirsayfaaçlmtr.osmanergin e(1977:383)göre bunun sebebi, Mühendishaneler, Harbiye ve Tbbiye ye alnacak örencilerin te melokumayazma,yabancdilvefenbecerilerinesahipolmamalardr. Tanzimatnilanndansonra,Avrupaülkelerindeyaananeitimhareketlerine paralelolarak,döneminenönemlitemelterimlerindenbirdetamimimaarif,yani eitiminyaygnlatrlmasdr.1869nizamnamesi,rütiyelereilikinyenihüküm leriçermekteveimparatorluunhemenheryerindeyaygnlamasnistemektedir. Nizamname nin 18. maddesi, be yüz haneyi mütecaviz olan bir kasaba ahalisi slam ve Hristiyan ahali için mektebi rütiye kurulmas art getirmektedir (MahmutCevat,427). Bilim e(1998:166)göre arasnda138rütiyevarken, ara sndabusay287yeçkt.1876 dabütünimparatorlukta425rütiyevesadeces tanbul da 36 rütiye vard. Mahmut Cevat a göre, sadece 1868 ylnda yani bir ylda imparatorluk topraklarnda 31 rütiye eitime balamt (Akt. Kodaman, 1991:91 93). Rütiyelerinsaysndameydanagelenbuhzlartokutulacakderskitaplar nn,araçvegereçlerintemininivedatlmasnbirsorunhalinegetirmitir.bilim de (1998: ) dönemin yöneticilerinin, ders kitaplar ihtiyacn karlamak gibibirsorunilekarkaryageldiinibelirtmektedir.tebuartlaraltndamaa rifnezaretibünyesindekimaarifkütüphanesininbirlojistikmerkezinedönütü rüldüüanlalmaktadr. IIMAARFKÜTÜPHANES NNLOJSTKHZMETLER Ariv kataloglarnda Maarif Kütüphanesi ile ilgili ilk belge, 09 Haziran 1872 tarihlidir.yanimaarifiumûmiyenizamnâmesininhazrlanmasndanüçylson rayarastlamaktadr.lkbelgenintarihi,dervipaa nnmaarifnazrldönemi ne(4ocak187215haziran1872)denkgelmektedir.hemensonraahmetvefik Paabirylmaarifnazrl(15Haziran1872 5Aralk1872)yapt.AhmetKemal Paa nn4.defamaarifnazrlnatayintarihiise5aralk1872 dir(baar,2004: 46). Bu belgeye göre Matbaai Âmirede baslan kitaplar, Maarif Kütüphanesine gönderilmitir(boa.mf.mkt1:31). BudönemdeMaarifKütüphanesinintarakütüphaneleriiçindekitaplarte minettiianlalmaktadr.04eylül1872 demaarifkütüphanesi,aziziyekasaba sndakikütüphaneninistediikitaplar,tükendiiiçingönderememiti(boa.mf. MKT 4: 80). Bu ifadelerden kütüphane teriminin kitap sat yeri anlamnda da kullanldanlalmaktadr.bukullanmeklinin,yaznnsonunadorudabelir tileceigibicumhuriyetdönemininilkyllarndadayaygnolduuanlalmakta dr. KuruluundanbirsüresonraMaarifKütüphanesinetelifvetercümekitapla rnn da birer nüshalarnn gönderilmeye baland anlalmaktadr. 26 Kasm

5 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE tarihinde alnan bir karar ile Mekatibi Askeriye Nezaretinde ve Mektebi BahriyedebaslantercümevetelifneriyatlarnbirernüshasnnMaarifKütüpha nesine gönderilmesi gerektii kabul edilmiti. 26 Aralk 1873 tarihli bir belgeye göremaarifdairesindekurulankütüphanenindonatlmasiçingerekligiriimve faaliyetlerdebulunulmasveidaresinemaarifmemurlarnntayinedileceibildi rilmektedir (BOA. MF. MKT 16: 34). akir Efendinin MahbukatüdDürriye isimli divannn bir nüshas kütüphaneye kondu. Resmo mutasarrfnn tercüme ettii Mutavvalisimlibelagatkitabnnbirincicildidestanbul dabulunankütüphanele regönderildiigibimaarifkütüphanesinedeverilmiti.ayrcapadiahahediye edilen kitaplardan bir nüshas kendisine takdim edilirken, dier bir nüshas da buraya verilmeye baland. Suriyede baslan bütün kitap ve risalelerin de satn alnmayoluylamaarifkütüphanesinekonulduuanlalmaktadr. 13Austos1874 densonrakonya,selanik,edirne,cezayiribahrisefid,ha lep, Tuna Vilayeti, Kastamonu, Hüdavendigar, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Ma nastr da baslan salnamelerin birer nüshas Maarif Kütüphanesine konduunu öreniyoruz. Maarif Kütüphanesi memuru, bunlara dayal olarak istatistik de çkarmayabalamt. 1872ile1879yllararasndaMaarifKütüphanesi,pekçok vilayetvesancak rüdiyelerinin (ve ayrca bir iki sbyan veidadi mekteplerinin) istedii kitaplar, Elifbacüzlerini,Mushaflar,Mesahifierifeleri,risaleleri,küreleri,haritalar,ma lumat muhtasara cetvellerini, devam cetvellerini, diplomalar, ehadetnameleri, tahsinnameleri,jurnalvarakalarngöndermitir 1. Maarif Kütüphanesi, Anadolu ve Rumeli rütiyelerine kitaplar ve risaleleri posta ile gönderdii gibi ahslarla da teslim etmekteydi. Örnein 13 Temmuz 1876 tarihli bir belgeden, Zarai Atik Mektebi Rüdiyesi ve dadisi örencileri içingerekliolankitap,risaleveharitalarn,mektebitbbiyeimülkiyedeokuyan vememleketizaraiatikegidenbrahimefendiilegönderildiianlalmaktadr (BOAMF.MKT39:124). Taraya bu ders araçlar, fiyat listesi ile gönderildiine göre örencilere bu araçlarnparakarlverildiidüünülebilir.sinop ayazlan1876tarihlibelge den anlaldna göre gönderilen kitaplarn bedeli özellikle zengin çocuklardan 1 Ders araç ve gereci gönderme srasna göre bu vilayet ve sancaklar öyledir: zmit, Edirne, Köstence, Üsküb, Hezargrad, Ruscuk, Vodina, Adapazar, Isparta, Gümülcine, Vanbahçeleri, Giresun, ehrizor, Karaferye, Ankara, Samsun, Amasya, Pazarck, Ergiri, Berat, zmir, Kastamonu, negöl, Alanya, Adakale, nebolu, znik, Yeniehir, Sakz, Pirlepe, Bergos, Kbrs, Zara- Atik, Leskovik, Hasköy, Çorum, Kilis, Trabzon, Giresun, Seydiehir, Aydos, Bayburt, Konya, Nide, Tarakl, Tokat, Debre, Kudüs, Talca, Zor, Edremid, Krehir, Sofya, Behisni, Tarsus, Elmal, Nasliç, Çaramba, Adana, pka, Eribucak (Topçular Karyesi), Rusçuk, Kale-i Sultaniye, Vidin, Çankr, Silivri, Beypazar, zvornik'in Memlahateyn Kazas, Bayndr, Manastr, Safranbolu, Zara-i Atik, Siirt, Tiran, Akçahisar, Milas ve Gediz, Balat, Gelibolu, Bihke ve Sazin, Seydiehr, Ereli, Milas, Antep, Denizli, Usturumca, Bingazi, Mara, Hsn- Mansur, Hums, Kütahya, Uak, Pritine, Siroz, Antalya, Seydiehir, Beyehir, Ereli, Karapnar ve Ilgn, Laid sanca, Prizren, Gerze, Karaferye, Midilli, Beyrut, Sinop, skeçe, Servi, Çatalca, Kesriye, Silistre, Karahisar- arki, nebolu, Samako, Gümühacköy, Tire, Köstence, Kars- Zülkadriye, Tulca, Kayseri, Aydn, Bar, Samarra, Mendeli, Yafa, Hama, Bor, Göynük, Üsküp Sanca Palanka, Balkesir, Ahiçelebi, Kozan, Lofça, Van, Edremit, Alaehir, Kütahya, Sayda, Mamuretülaziz, Eceabad, Demirci, Belgradck, Çatalca, Eridir, Selanik, Deyr, Ayvack, Maden-i Sim, Soma, Düzce, Mudanya, Malkara, Gümühane, Bursa, Kean, Bartn, Kosova, Hendek, Isparta, Hns.

6 32 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 alnmaktayd(boamf.mkt42:84).öteyandanmaarifkütüphanesi,bastrd Kelam Kadim in fakir Müslümanlara indirimli olarak satldna yönelik olarak Vakit,TercümanHakikatveCerideiHavadisgazetelerineilanlardavermekteydi. Tara rütiyeleri, genellikle Fezlekei Tarihi Osmani, Tuhfei Vehbi, Gülistan, MedhaliCorafya,ResailiSelase,TeshilülHesap,MukaddimetilHesab,TalimiFarisi, Emsile, Emsilei Cedide, Risalei Ahlak, lmihal Risalesi, Müneat Osmaniye, Kavaidi Osmaniye,Bina,MaksudveAvamilgibiderskitaplarnistemektedir.Esasenbuda rütiyelerinöretimprogramnailikinbiripucudavermektedir.maarifkütüp hanesi, mevcutlar tükenen Fezlekei Tarihi Osmani, Medhal Kavaid, Feyzun fi LugatilMüfredatitTbbiye adl gibi kitaplar ve ehadetnameleri Matbaai Âmirede bastrmaktadr de Maarif Kütüphanesinde mevcudu kalmayan Ahlâkrisalesinin,MektebiSanayiMatbaasndabasmistenmiti.BazendeMaa rifkütüphanesi ndemevcuduolmayanesmarüttevarihinyerinetarihiosmanî, TarihiUmumininyerineNiancTarihiisimlikitaplarönerilmektevegönderilmek teydi. Maarif Kütüphanesi için satn alnacak alfabe ve kitaplarn masraflar da CedidRisaleiAhlakörneindeolduugibiMaarifbütçesindenödenmektedir.Maa rif Kütüphanesi Memuru Mehmed Bey in, tabasmac bir esnaftan ald Elifba cüzlerininparasmaarifveznesindenödenmiti(boamf.mkt7:42). Maarif Kütüphanesi, mevcudu bulunmayan Franszca kitaplar da dardan satnalmaktayd.14ubat1875tarihlibirbelgedengalatagümrüünegelenki taplarn alnmas için maarif memurlarndan Kadri Bey in gönderildii anlal maktadr(boamf.mkt25:59) yegelindiindemaarifkütüphanesi,birkitapdeposuarayiçinegirdi. 01Nisan1877tarihlibirbelgedemaarifinkitapambarolarakkullanlacandan dolaydarülfünunaltndakisanayimektebininmamulâtnnkonulduudükkâ nnboaltlmasistenmektedir(boamf.mkt46:173) liyllardadamushafvecüzgibidinieserlerinbasmvedatmkonu sundadevletin kontrolühemendikkatiçekmektedir.butarihlerdegümrüklerde elegeçirilenmushaf,cüzlervekelamkadimgibidinikitaplar,maarifkütüpha nesi nde koruma altna alnmaktayd. Kitaplarn basmnn denetlenmesi, 1857 tarihlimatbaanizamnamesiilekabuledilmi,1879 damaarifnezaretindetelifve TercümeDairesikurulmutu.1881deiseTelifveTercümeDairesiilematbaalar idaresibirletirilerekencümeniteftivemuayenekurumuoluturuldu(demi rel,2007:90).1892 deencümeniteftivemuayene nintabvenerineizinverdii kitaplardanbirernüshadahasonramabeynihümayunvebabâlikütüphanele rinedekonmayabaland. Maarif Kütüphanesinde küre, kürei musattaha (düzlemküre), kürei musannaavememâlikimahrûse,avrupa,amerika,asyaveafrikaharitalarda vardr. Maarif Kütüphanesinde mevcudu kalmayan kürei musattaha ve Asya haritasnn Maarif Nezareti sabk muhasebecisi Naid Beyle mukavele edilerek yaptrlmaktayd(boamf.mkt7:169].maarifkütüphanesinin,tararütiyele

7 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 33 rinin küre ihtiyaçlarn karlamada yetersiz kald anlalmaktadr. Maarif Kü tüphanesinde mevcudu olmayan evzan (ölçekli) haritalar imal ediliyordu. Mahmud Cevat (2001:122), yllar olaylarn deerlendirirken, Darülmuallim de ulum tabiiye tedris için iktiza eden gerekli alet ve eyann, Avrupa dan celb edilmek mukarrer olduu gibi mekatipi umumiye için üçer yüzden ceman alt yüz kt a küre, arz ve kürei sema imal ettirilmektedir. yaz maktadr. Bu küre ve haritalardaki bilgilerin Türkçe olduu düünülürse, nasl imaledildiidederinlemesinearatrlmasgerekenkonulardanbiridir. MaarifKütüphanesi nin,osmanlmparatorluuiçindeaçlanbazözelokul laradadersaraçvegereçgönderdiianlalmaktadr.10mart1873 deemseddin EfendininSelanikteaçmolduusbyanmektebiiçinistenencüz,kitapverisale lerden Maarif Kütüphanesinde mevcut olanlar gönderilmi ve okulu açan emseddinefendiyedemaarifadnateekküredilmitir.atatürk ünilköretme niemsiefendiokulunuselanik te1872ylndaaçtgözönünegetirilirse(unat, 1963),belgedeemseddinEfendiolarakgeçenkiininemsiEfendiolduudüü nülebilir. 02Nisan1882tarihlibirbelge,Osmanlyöneticilerininzihniyetinigöstermesi açsndanönemlidir.bubelgedeeitiminilerletilmesiiçinyenieitimveöretim anlaynuygulayabileceköretmenbulunmadndanokullarabolmiktardakitap verisalegönderilmesiistenmektedir(boamf.mkt75:86). MaarifKütüphanesiileilgiliimdilikelimizdekiensonarivbelgesi03Hazi ran 1884 tarihlidir. Bu belge de Mustafa Nuri Paa nn (9 Mays Eylül 1885)dönemineaittir.MustafaNuriPaa memlekettenahiyelerekadarkütüpha nelerkurulmaldr. diyenbirnazrdr. 27Eylül1882 debeyazttakütüphâneiumûmîkurulmasiçiniradeçkmtr. 26Nisan1884 debeyaztdevletkütüphanesikütüphaneiosmaniyeadylahizme te açld de Maarif Nazr Münif Efendinin Kütüphânei Umûmî adyla bir kütüphanekurmayagiritiinibiliyoruz.buyüzdenmahmutcevatda(2001:159), BeyaztDevletKütüphanesininkurulmagiriimlerinioyllarakadarindirmekte dir.böylecebeyaztumûmîkütüphanesi ninmaarifkütüphanesininbazilevle riniyüklendiikabuledilebilir. MusulveHalepgibivilayetlerinsalnamelerininMaarifKütüphanesi nekon duunailikin1892,1893ve1895tarihlibelgelerkurumunbutarihlerekadarvar lndevamettirdiinigöstermektedir. SONUÇVETARTIMA MaarifKütüphanesi,özellikle1870 live1880 liyllardagelenekselkütüphane cilikilevininötesinderütiyeleredersaraçvegereçleriniteminedenbir lojistik merkezolarakhizmetvermitir.usulicedidhareketiçerçevesindeöretimdeders araçlarvegereçlerininönemkazanmvebununneticesindegelenekteolmayan birekildebuaraçlarnyapmvedatmgibiyenisorunlarbirsüremaarifkü

8 34 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 tüphanesi çats altnda çözülmeye çallmtr (Usuli Cedid için bkz. Temizyürek,1999).MaarifKütüphanesi,derskitaplarnteminvedatmilerini MatbaaiÂmireileibirliiiçindeyürüttü. Bukurumun,lojistiintamaclkhizmetihariçsatnalma,envanter,ambalaj lama,depolamagibidierbütünilevleriniyerinegetirdiianlalmaktadr.an cakrütiyelerinsaysnnhzlaartmas,maarifkütüphanesininihtiyaçlarkarla yacakkadardersaraçvegerecinizamanndatedariketmesinizorlatrmtr. Maarif Nezareti nin Maarif Kütüphanesi yoluyla yapt bu lojistik faaliyeti daha sonra kurulacak yaynevi ve gazete sahiplerinin, kütüphane adyla kitap neriyatnabirzeminhazrlayacaktr.osmanldevletininsongünlerindebrahim Hilmi(Çraçan)KütüphaneislâmveAskerîadyla,Dr.AbdullahCevdetdeKü tüphanei ctihad adyla gazetesi yannda kitaplar basarak eitimin yaygnlatrl masnakatkdabulunmulardr.artk1926ve1927 demaarifgazetesisahibinaci KasmnMaarifKütüphanesiadylakurduuvepekçokkitapbastkütüphanesi nin,elbette1870 liyllardakimaarifkütüphanesiilehiçbirilgisiyoktur. CumhuriyetDöneminde,geçmitekiMeclisiKebiriMaarifinhizmetleriniye rinegetirecekmillitalimveterbiyedairesi(1926)kuruldu.budairenintekilat emasnda Neriyat ubesi Müdürlüü birimi ile karlalmaktadr. Bu müdür lük,stanbuldakidevletmatbaas(matbaaiâmire)ileibirliiyaparak,derski taplarn bastryordu. Demek ki Osmanl Dönemindeki Maarif Kütüphanesinin bir ksm ilevini Cumhuriyet Döneminin ilk yllarnda ksmen Neriyat ubesi Müdürlüü yerine getirmeye balamt da stanbul daki Devlet Matbaa s nn dier ehirlerde Maarif Kütüphanesi (Ankara), Zafer Kütüphanesi (Bolu), Yavuz Kütüphanesi (zmir), Milli Kütüphane (Konya), Halk Kütüphanesi (Sam sun)vemehmetkamilkütüphanesi(sivas)adlaraltndaubeleresahipolduu, Vekâletinkitapneriyatnbuubeleraraclylasatasunduuanlalmaktadr (DevletMatbaas nnreklâmiçinbkz.unatvetonguç,1929).buubelerin,ahs lara ait küçük iletmeler olduuna dikkat edilmelidir da ve özellikle 1983 den sonra Neriyat ubesi Müdürlüü, basm uygun bulunan kitap, basl evrakveeitimdokümanlarnnfiyatlarntespitetmek,depolamakvedatmak gibigörevlerleyaymlardairesibakanl nadönütürüldü. MaarifKütüphanesininküreveharitagibidersaraçlarndateminettiigöz önüne getirilirse, günümüzde bu ileri yerine getirmek için Ders Aletleri Yapm Merkezi(DAYM)açlmolduunadikkatedilmelidir.Ohalde,MaarifKütüpha nesininaynzamandadaym ndaprototipiolduudüüncesiaklagelmektedir. DieryandanTürkiye dederskitaplardndakidersaletleriyapmilerinin, II.MerutiyetdönemindenCumhuriyetinilkyllarnakadar MektepMüzesi kav ram altnda deerlendirildii anlalmaktadr. Yukarda da iaret edildii gibi KütüphanevedeMüzekavramlarnagünümüzdeyüklenenanlamlar,geçmi tekibutürdenuygulamalaranlamaygerçektenzorlatrmaktadr.1920 liyllarn bandatürkiyecumhuriyetieitimleilgiliyaplacakilerkonusundadersaletle

9 1/1 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 35 rinin zamanla yerli kaynaklarla imal edilmesi ve uygun merkezlerden birinde MektepMüzesi ninvemüzeyaknnadaimalathaneninkurulmasnkabuletmiti. Bupolitikanngeçmitekiithalciuygulamalardanalnanderslerinbirsonucuol duukabuledilebilir.1926 dansonramaarifvekâletimerkeztekilatnamektep Müzesi Müdürlüü eklendi. Bildiiniz gibi, müze müdürü de daha sonra Köy EnstitülerininmimarolacakolansmailHakkTonguçtur.MektepMüzesiMü dürlüü, ders araç ve gereçlerindeki yenilikleri takip ve bunlardan yaplmas mümkünolanlarnyaplmasnsalamak,okullaradatmakvesatnalnanders araçgereçleriniokullaragöndermektensorumluydu(edis,193334:181).mektep Müzesi Müdürlüü de zamanla Eitim Araçlar ve Donatm Dairesi Bakanl altnda faaliyetlerini yürütmeye balad. Ankarada Atatürk Eitim Müzesi ve Cumhuriyet75.YlMüzeleridekurularak,bumüzelerdegeçmitekullanlanders araçvegereçlerinden(örn.gazlprojeksiyonmakinalarndan)oluanbirkoleksi yonhazrland.eitimteknolojisindekihzlgelimeler,eitselfilmlervebelgesel lerinyapm,açköretimveoks/sbsolarakadlandrlançoktanseçmelisnavla rn deerlendirilmesi gibi iler Bakanlk çats altnda Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüününkurulmasnsalayangelimelereyolaçt. Geçmitekikurumlarilegünümüzkurumlararasndakiilevselbenzerlikler, moderneitimanlaynasahipeitimyöneticilerini,eitimleilgiliihtiyaçlarkar lamakiçinfarkldönemlerdedebenzerilevleresahipkurumlarkurmayatevik ettiinebirkantniteliitamaktadr.buçalma,ülkemizdemaarifkütüphane si ndenhareketle,yaymlardairesibakanlvedersaletleriyapmmerkezi nin (DAYM n)kenditarihikökenlerinitekrarelealmasnahizmetedebilirse,amacna ulamolacaktr. KAYNAKÇA Baar, Erdoan, Milli Eitim Bakanlarnn Eitim Faaliyetleri, Milli Eitim Bakanl Yaynlar, stanbul2004. Babakanlk Osmanl Arivi, Maarif Nezâreti Evrak Mektubi Kalemi (MF. MKT) Nr.1/31, 4/80,16/34,39/124,42/84,7/42,25/59,46/173,7/169,75/86. Bilim,CahitYalçn,Türkiye deçadaeitimtarihi( ),anadoluüniversitesiyaynlar, Eskiehir1998. Demirel,Fatma,II.AbdülhamidDönemindeSansür,BalamYaynclk,stanbul2007. Edis,A.Bedri,lktedrisatDüsturu,VakitMatbaas,stanbul Ergin,Osman,TürkiyeMaârifTarihi,Cild12,EserMatbaas,stanbul1977. Kodaman,BayramAbdülhamitDevriEitimSistemi,TürkTarihKurumuBasmevi,Ankara1991. MahmutCevat,MaârifiUmûmiyeNezâretiTarihçeiTekîlâtvecraât,Haz.TaceddinKayaolu, YeniTürkiyeYaynlar,Ankara2001. Temizyürek,F.,SelimSâbitEfendiveUsuliCedidHareketiçerisindekiYeri.GaziÜnv.SosyalBilim lerenstitüsü,türkçenineitimiveöretimibilimdalbaslmamdoktoratezi,1999.

10 36 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/1 Türkmen, Hüseyin, Tanzimat Sonras Kütüphanelerle lgili Düzenlemelerde KütüphanePer soneli( ),bilgininserüveni:dünü,bugünüveyarn,türkkütüphanecilerdernei, Ankara,1999. Unat,FaikReitvesmailHakkTonguç,MuallimYll( )kinciSene,DevletMatbaas, stanbul1929. Unat,FaikReit,AtatürkünlkÖretmeniemsiEfendiveOkulu,Eitim,Say:3,s.3842,1963. Ünal,Uur,II.MerutiyetÖncesiOsmanlRütiyeleri( ),GaziKitapevi,Ankara2008. Whatislogistics?,http://www.logisticsworld.com/logistics.htm,tarih:

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) KURUM ADI UNVANI 110010979 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 85,18503 85,18503 110011051 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ERZURUM / MERKEZ - MERKEZ) 2 0 82,45276 86,57482 110011057

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku)

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku) IMIZDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN MESLEK İÇİ SEMİNERİ II.DÖNEM PROGRAMI (Uygulanmakta Olan Program) A GRUBU İKİNCİ PROGRAMI (Toplam Baro Sayısı 12) 10 Ocak 2015 7 Şubat 2015 11 Nisan 2015

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE 2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (GRAFİK TASARIM) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV MERKEZ ANKARA

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANKARA İSTANBUL KOCAELİ MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR YALOVA * KAYSERİ TEKİRDAĞ ÇANAKKALE * EDİRNE ANTALYA MANİSA KIRKLARELİ * ISPARTA * DÜZCE UŞAK * KÜTAHYA BURDUR * BİLECİK

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL *

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:121142 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:121142 ANADOLU NUNLKESKESER(ARKEOLOJ)MÜZES:

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı