TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY ÖZBAKIR, Hasan BAŞVURU SAHİBİ: İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetler Eğitim Tercüme Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 31/A Blok Metropol Center Kat B: 13/53 Güngören/ İSTANBUL İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. No: Fatih/İSTANBUL BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/18348 İhale Kayıt Numaralı 2014 Yılı Malzemesiz Yemek Hazırlama ve Servis Hizmet Alımı İşi İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014 Yılı Malzemesiz Yemek Hazırlama ve Servis Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetler Eğitim Tercüme Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1327 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) Teknik Şartname nin 6.8. maddesinde yüklenicinin her üç ayda bir personelin kişisel hijyen durumunu belirlemek amacıyla mikrobiyolojik numuneler alacağı ve uygun olmayan personellerin çalıştırılamayacağının düzenlenmiş olmasına rağmen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun ilgili maddesinde portör muayene şartının kaldırıldığı, değişen madde ile personele hijyen ve sanitasyon eğitiminin verileceğinin ve personelin görünür bir şekilde hasta olmadığı sürece ve varsa hastalığını işyeri sahibine bildirmediği sürece işyerinde çalışabileceğinin düzenlenmiş olduğu; bu sebeple Teknik Şartnamenin 6.8. maddesinde yer alan düzenlemenin 1593 Sayılı Kanun un 282 nci maddesine aykırı olduğu ve aynı kanunun 282 nci maddesinde çalışma ve denetimlere çok ağır şartların getirildiği ve bu nedenle Birim Fiyat Teklif Cetveli ne hijyen eğitimi ile ilgili giderler için de ayrı bir sütunun yer alması gerektiği, 1

2 2) İdari Şartname ve Teknik Şartname de personelin sınıflandırması ve alacakları maaşlar belirlenmiş olup personellerin taşıması gereken vasıfların ve yeterlik kriterlerinin neler olduğunun belirtilmediği, bu şekildeki bir düzenlemenin bütün personelin vasıfsız olmasına olanak tanıdığı ve bu durumun da sınıflar arasında ücret farkı yaratacağı ile personele yapılacak maaş ödemesinin ne şekilde, ne zaman yapılacağı ve idare tarafından yüklenici firmaya yapacağı ödemeleri için bir tarih belirtilmediği, 3) Teknik Şartname nin maddesinde ihale konusu işin yürütülmesi sırasında yemek üretimi için kullanılacak gıda maddeleri ve her türlü malzeme ile ekipmanın idare tarafından karşılanacağının belirtilmesine rağmen aynı şartnamenin maddesinde gıda maddeleri, malzeme veya ekipmanda kullanıcı ihmal ve kusurundan dolayı oluşan zararların yüklenicini hakedişinden kesileceği şeklindeki düzenleme yapıldığı, gıda maddelerinin alımı ve işin yürütülmesinin idareye ait olmasına karşın oluşabilecek ihmal ve kusurlardan doğacak zararın yüklenicinin hak edişinden kesilmemesi gerektiği, 4) Personel hizmetleri esnasında meydana gelebilecek zararlardan ötürü üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası için de gider öngörülmesi ve birim fiyat teklif cetvelinde Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası giderlerinin ayrı bir sütunda yer alması gerektiği, 5) Yüklenici firmaların yasal olarak bulundurmasının zorunlu olduğu engelli personel durumlarının İdari Şartname nin 25 nci maddesinde yer alması ve buna göre de Birim Fiyat Teklif Cetveli nde engelli personel gideri için ayrı bir sütunun yer alması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun un 126 ncı maddesinde; Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. hükmü, Aynı Kanun un 127 nci maddesinde; 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat 2

3 erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır. 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir. hükmü, Yine aynı Kanun un Ceza hükümleri başlıklı 282 nci maddesinde; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. hükmü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Sayılı Gıda Hijyeni Yönetmeliği nin Eğitim başlıklı 21 inci maddesinde Gıda işletmecisi, a) Gıda işinde çalışan personelin yaptıkları işin gerektirdiği gıda hijyeni konularında kontrol edilmelerini ve bilgilendirilmelerini ve/veya eğitilmelerini, b) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prosedürün geliştirilmesi ve sürdürülmesinden veya iyi uygulama kılavuzlarının uygulanmasından sorumlu olan personelin, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/haccp ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli eğitimi almalarını sağlar. hükmü, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin Eğitimlerin veriliş şekli başlıklı 6 ncı maddesinde (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir. (2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz. (3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e- yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir. (4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir. hükmü, Aynı Yönetmelik in Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar başlıklı 9 uncu maddesinde (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar: a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar. 3

4 b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar. c) 30/5/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar. (2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği nin Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 79 uncu maddesinde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde teklif fiyata dahil olan diğer giderler kısmında belirtilmeyecektir Ayrıca, oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır açıklaması, İdari Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 4

5 İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Kişi başı; 1. Grup Personel olarak görev yapacak 37 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %250 fazlası, 2.Grup olarak görev yapacak 22 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %175 fazlası, 3.Grup olarak görev yapacak 518 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %140 fazlası, 4.Grup olarak görev yapacak 583 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %80 fazlası 5.Grup olarak görev yapacak 40 Adet personelin tamamına brüt asgari ücret ödeme yapılacak olup, asgari ücrete ait bağlı giderler teklif fiyata dahil edilecektir. Kişi başı; 1. Grup Personel olarak görev yapacak 37 Adet personelin tamamına 462,5 gün, 2.Grup olarak görev yapacak 22 Adet personelin tamamına 275 gün, 3.Grup olarak görev yapacak 518 Adet personelin tamamına gün, 4.Grup olarak görev yapacak 583 Adet personelin tamamına 7.287,5 gün, 5.Grup olarak görev yapacak 40 Adet personelin tamamına 500 gün üzerinden toplam gün Resmi ve Dini Bayram mesai giderleri teklif fiyata dahil edilecektir Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yol ve Yemek hizmetleri İdare tarafından karşılanacaktır. Giyim hizmetleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. düzenlemesi, Teknik Şartname nin 6.8 inci maddesinde Yüklenici, her üç ayda bir personelinin kişisel hijyen durumunu belirlemek amacıyla mikrobiyolojik numuneler alır, uygun olmayan durumdaki personel çalıştırılmaz. düzenlemesi yer almaktadır Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun a göre, gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yerlerinde çalışanlara Kanun un daha önceki halinde yer alan muayene zorunluluğunun kaldırılmış olduğu, bu kişilere hijyen eğitiminin verilmesinin yeterli olduğu öte yandan anılan kişilere periyodik muayenelere tabi tutulmasına ilişkin bir yasağın da olmadığı, söz konusu kişilerden bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanların, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar çalıştırılamayacağı görülmüştür. Yine aynı Kanun a göre verilecek hijyen eğitiminin Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği, bu hususa riayet etmeyenlere idari para cezası uygulanacağı anlaşılmıştır. Hijyen Eğitimine ilişkin olarak Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ne göre verilecek hijyen eğitiminin sekiz saatten az olamayacağı, eğitimin sonunda katılımcılara kurs bitirme belgesi verileceği, söz konusu belgelerin, kişilerin hizmet verdiği toplam sürece geçerli kabul edileceği, yine aynı Yönetmelik te çalışmaya engel teşkil eden hastalıkların belirtildiği tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği nin inci maddesinde silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitimlere ilişkin giderlerin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat 5

6 teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. İncelemeye konu ihalede, Teknik Şartname nin 6.8 inci maddesinde, her üç ayda bir ihale konusu işte çalışacak personelin kişisel hijyen durumunu belirlemek amacıyla mikrobiyolojik numuneler alınacağı, uygun olmayan durumdaki personelin çalıştırılmayacağının düzenlendiği, İdari Şartname nin 25 inci maddesinde ise teklif fiyata dahil giderler arasında hijyen eğitimi giderinin belirtilmediği görülmüştür Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun a göre belirtilen iş yerlerinde çalışanlara ilişkin muayene zorunluluğunun kaldırılmış olduğu, bu kişilere hijyen eğitiminin verilmesinin yeterli olduğu öte yandan anılan kişilere periyodik muayenelere tabi tutulmasına ilişkin bir yasağın da olmadığı görüldüğünden, idarece, çalıştırılacak personelin kişisel hijyen durumuna ilişkin periyodik olarak mikrobiyolojik numuneler alınmasını istenmesine yönelik bir engel olmadığı, ilgili Yönetmelik e göre asgari 8 saat üzerinden gerçekleştirilecek ve kişinin hizmet vereceği toplam süre boyunca geçerli olacak hijyen eğitiminin Kamu İhale Genel Tebliği nin inci maddesinde belirtilen önemli maliyet gerektiren eğitimler arasında yer almayacağı anlaşıldığından, bu eğitime ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil giderler arasında ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmemiş olması hususunun ilgili mevzuata aykırı görülmediği sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin 1 inci iddiasında öne sürülen hususlara ilişkin olarak bir aykırılık tespit edilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde bulunmamıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun Temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur hükmü, İdari Şartname nin İhale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde 2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: 2014 Yılı Malzemesiz Yemek Hazırlama ve Servis Hizmet Alımı İşi b) Miktarı ve türü: 8 Aylık süre için kişilik personel ile İBB. Lojistik Destek Merkezi, Sosyal Tesisler ve bağlı birimlerde yemek hazırlama, dağıtımı veya servis sunum Hizmeti Alımı işi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. c) Yapılacağı yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler ç) Bu bent boş bırakılmıştır. düzenlemesi, Aynı Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları 6

7 karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Kişi başı; 1. Grup Personel olarak görev yapacak 37 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %250 fazlası, 2.Grup olarak görev yapacak 22 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %175 fazlası, 3.Grup olarak görev yapacak 518 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %140 fazlası, 4.Grup olarak görev yapacak 583 Adet personelin tamamına brüt asgari ücretin en az %80 fazlası 5.Grup olarak görev yapacak 40 Adet personelin tamamına brüt asgari ücret ödeme yapılacak olup, asgari ücrete ait bağlı giderler teklif fiyata dahil edilecektir. Kişi başı; 1. Grup Personel olarak görev yapacak 37 Adet personelin tamamına 462,5 gün, 2.Grup olarak görev yapacak 22 Adet personelin tamamına 275 gün, 3.Grup olarak görev yapacak 518 Adet personelin tamamına gün, 4.Grup olarak görev yapacak 583 Adet personelin tamamına 7.287,5 gün, 5.Grup olarak görev yapacak 40 Adet personelin tamamına 500 gün üzerinden toplam gün Resmi ve Dini Bayram mesai giderleri teklif fiyata dahil edilecektir Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yol ve Yemek hizmetleri İdare tarafından karşılanacaktır. Giyim hizmetleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. düzenlemesi, Yine aynı Şartname nin Ek bölümünde Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat 1 I.GRUP PERSONEL KİŞİ X AY 37, II.GRUP PERSONEL KİŞİ X AY 22, III.GRUP PERSONEL KİŞİ X AY 518, IV.GRUP PERSONEL KİŞİ X AY 583, V.GRUP PERSONEL KİŞİ X AY 40,00 8 Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 I.GRUP PERSONEL GÜN 462,5 2 II.GRUP PERSONEL GÜN III.GRUP PERSONEL GÜN IV.GRUP PERSONEL GÜN 7.287,5 5 V.GRUP PERSONEL GÜN 500 düzenlemesi, Teknik Şartname nin Gerçekleştirilecek Hizmetlere İlişkin Açıklamalar başlıklı 5 inci maddesinde PERSONEL DAĞILIM LİSTESİ GÖREVİ PERSONEL SAYISI TOPLAM PERSONEL 7

8 SAYISI I.GRUP TESİS AMİRİ 3 TESİS AMİRİ YRD. 8 AŞÇI BAŞI II.GRUP AŞÇI BAŞI YRD MUHASEBE PERSONELİ (Muhasebe, Kasiyer, Depo) 65 III.GRUP REZERVASYON PERSONELİ 12 AŞÇI PERSONEL 350 SALON ŞEFİ 34 GENEL HİZMET PERSONELİ IV.GRUP AŞÇI YRD. 53 GARSON 320 TABAKÇI V.GRUP KOMİ TOPLAM PERSONEL SAYISI düzenlemesi yer almaktadır. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, iş kapsamında 5 grup halinde toplam kişinin istihdam edileceği, söz konusu personele asgari ücret ile asgari ücretin %250 fazlası üzerinden değişen oranlarda ücret ödeneceği, personelin görev ve sorumlulukların Teknik Şartname de detaylı bir şekilde düzenlendiği ancak bu personelin sahip olması gereken niteliklere ilişkin olarak herhangi bir belirlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir. İdarenin mutat faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyulan hizmetin niteliğinin ve niceliğinin belirli kıstaslar dahilinde idarece belirleneceği ve söz konusu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan ihale dokümanı esas alınarak ihale aşamasının gerçekleştirileceği öte yandan iddiaya konu hususların başvuru sahibinin teklifini hazırlamasına engel nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya 8

9 eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ in 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında (2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz. açıklaması yer almaktadır. Başvuru sahibinin 2 nci iddiasında yer alan, personele yapılacak maaş ödemesinin ne şekilde, ne zaman yapılacağı ve idare tarafından yüklenici firmaya yapılacak ödemeler için herhangi bir tarih belirtilmemesi hususuna yönelik olarak yapılan incelemede, idareye yapılan şikayet başvurusunda anılan hususa yer verilmediği bu durumda yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda itirazen şikayet başvurusuna yönelik incelemede anılan hususların dikkate alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname nin 6.17 nci maddesinde İhale konusu işin yürütülmesi sırasında yemek üretimi için kullanılacak gıda maddeleri ve her türlü malzeme ile ekipman İdare tarafından karşılanacaktır. düzenlemesi, Aynı Şartname nin 6.18 inci maddesinde Gıda maddeleri, malzeme veya ekipmanda kullanıcı ihmal ve kusurundan dolayı oluşan zararlar Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinde, yemek üretimi için kullanılacak gıda maddeleri ve her türlü malzeme ile ekipmanın idare tarafından karşılanacağı, bu gıda maddeleri, malzeme veya ekipmanda kullanıcı ihmal ve kusurundan oluşan zararların yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin belirtildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece temin edilen gıda maddelerinden ve malzemelerden kaynaklanan sorunların yükleniciye yansımayacağı, yüklenicinin yalnızca kendi ihmalinden kaynaklanan zararları tazmin ile mükellef olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak iki düzenlemenin birbiri ile çelişmediği, idare tarafından temin edilen malzeme, ekipman ve gıda maddelerinin işi gerçekleştirecek olan yüklenicinin tarafından kullanacağı ve kullanırken gerçekleştireceği ihmal veya kusurundan sorumlu tutulup 9

10 hakkedişinden kesilme yapılarak tazmin ettirilmesi hususunda herhangi bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin 3 üncü iddiası yerinde bulunmamıştır. 4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. düzenlemesi, Hizmet İşleri Genel Şartname sinin İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 19 uncu maddesinde İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir. Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir. Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur. Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz. Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir. Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez. düzenlemesi, 10

11 Kamu İhale Genel Tebliğinin İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 76 ncı maddesinde Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan giderler maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği hükme bağlanmıştır Tip idari şartnamelerin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinin konuyla ilgili dipnotunda idarelerin, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak, sigorta, giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirtecekleri ifade edilmiştir. Bu nedenle, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırması istenmekte ise idari şartnamenin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde sigorta giderinin de teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırmasının istenmediği durumlarda ise ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken başka sigorta giderlerinin de bulunabileceği göz önüne alınarak idari şartnamede, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak sigorta giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapılması mümkün bulunmaktadır İdareler, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer vermek kaydıyla sözleşme taslağının 21 inci maddesinde sigortaya ilişkin düzenleme yapabileceklerdir. Bu çerçevede, idarece yüklenici tarafından iş ve/veya işyerinin sigortalattırılması isteniyorsa sözleşme taslağının maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu mutlaka belirtilecektir Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğunun belirtilmesi halinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitini belirleyen düzenlemenin sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde yapılması gerekmektedir. Ancak, (21.1.) maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise (21.2.) maddesine Bu madde boş bırakılmıştır. cümlesi yazılacaktır Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde sigorta giderine yer verilmediği ve/veya sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği ve sigorta giderinin de teklif fiyata dahil giderler arasında yer almadığı kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları 11

12 istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. açıklaması, Sözleşme Tasarısı nın Sözleşme bedeline dahil olan giderler başlıklı 7 nci maddesinde 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. düzenlemesi, Yine Sözleşme Tasarısı nın İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar başlıklı 19 uncu maddesinde Bu kayıtlarda işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata kusur ve eksiklikler, ve kontrol teşkilatı tarafından gerek görülen diğer hususlar belirtilir. Bu kayıt ve itirazlar sözleşmenin sona erdiği tarihte kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde rapor esas alınır. düzenlemesi, Yine Sözleşme Tasarısı nın İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 21 inci maddesinde İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: Bu madde boş bırakılmıştır. düzenlemesi yer almaktadır. Sözleşme Tasarısı nda yapılan düzenlemeler ile iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, aynı Tasarı nın 21 inci maddesinde idarece sigorta yapılmasının öngörülmediği, Hizmet İşleri Genel Şartname sinin 19 uncu maddesinde ise iş ve işyerinin korunması ve sigortalanması hususunda yüklenicinin sorumluluklarının açıkça belirtildiği görülmüştür. İhale konusu işten etkilenebilecek üçüncü kişilere ilişkin mali mesuliyet sigortası yaptırılması hususunun idareye bırakıldığı ayrıca ihale konusu işi yürüten yüklenicinin hizmetin ifası aşamasındaki faaliyetlerden dolayı oluşacak sorunlardan sorumlu tutulduğu, bu nedenle de ihale konusu işe ilişkin olarak sigorta yapılmamasının idari boşluğa neden olmadığı öte yandan iddiaya konu hususların başvuru sahibinin teklifini hazırlamasına engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin 4 üncü iddiası yerinde bulunmamıştır. 5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak: 4857 sayılı İş Kanunu nun Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30 uncu maddesinde İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 12

13 Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır. Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır. hükmü bulunmaktadır. Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin engelli işçi istihdam etmesi kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkânı tüm istekliler için söz konusu olmaktadır. Ancak ihalelerde 4734 sayılı Kanun un beşinci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabetin sağlanmasını temin etmek ve bu 13

14 durumu korumak için, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği kabul edilmelidir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve tüm tespitler çerçevesinde, ihale dokümanında, ihale konusu işin niteliğine göre bu iş kapsamında çalışacak personel arasında engelli personel bulunmasına, dolayısıyla 4857 sayılı Kanun un 30 uncu maddesine göre işverenin belirli sayıda engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğünün idarenin ihale konusu hizmet işi kapsamında karşılanmasına yönelik herhangi bir düzenleme olmadığı, anılan Kanun un 30 uncu maddesindeki kontenjan fazlası engelli çalıştırılmasına ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin asgari sayının belirlenmesine rağmen kısıtlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı, bu hususun tekliflerin oluşturulması aşamasında istekliler arasında eşitsizliğe yol açabileceği anlaşılmıştır. Öte yandan 4857 sayılı İş Kanunu nun Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30 uncu maddesinde, çalıştırılacak engelli işçi sayısının işverenin aynı il sınırları içinde yer alan işyerlerinde bulunan toplam işçi sayısına göre hesaplanacağı da düzenlenmiştir. Bu durumda ihaleyi gerçekleştiren idarenin sadece ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısına bakmaması, ihaleye teklif veren her istekliye ait il sınırları içinde başka işyeri bulunup bulunmadığını, varsa bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısını da bilmesi gerekeceğinden teklifinde engelli işçi çalıştıracağını beyan ederek teklif tutarını buna göre hesaplayan istekliler bakımından İş Kanunu nun anılan hükmü uyarınca idarenin ihaleyi karara bağlamadan önce her defasında araştırma yapma gereksinimi doğabilecek ve bu uygulama nedeniyle ihale süreçlerinde yaşanacak gecikmeler 4734 sayılı Kanun un Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesinin ihlaline yol açabilecektir. Ayrıca, İdari Şartname de engelli işçi çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasının İş Kanunu nun 30 uncu maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, başka bir ifade ile teklif bedelleri oluşturulurken, işin ifası sırasında çalıştırılacak engelli işçilere ilişkin indirimin dikkate alınmamasının, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin Kanun dan doğan engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü ihlal etmesine yol açmayacağı, bu yükümlülüğün devam edeceği de açıktır. Bunun yanında, Kamu İhale Genel Tebliği nin inci maddesi uyarınca, idarelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacakları ve söz konusu hakedişlerin de, engelli işçi çalıştırılması durumunda uygulanacak prim indirimi dikkate alınarak düzenleneceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, bu durumun idarenin yükleniciye fazla ödeme yapmasına yol açmayacağı ve bir kamu zararının oluşmayacağı da görülmüştür. İhale dokümanında, ihale konusu işte engelli personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin idarece bir düzenlemenin yapılmamış olmasının, 4857 sayılı İş Kanunu nun 30 uncu maddesinde belirtilen sayıda engelli işçi çalıştırılmasına engel bir durum oluşturmadığı öte yandan iddiaya konu hususların başvuru sahibinin teklifini hazırlamasına engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin 5 inci iddiası yerinde bulunmamıştır. 14

15 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi 15

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler İŞ KANUNU SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÖNETMELİKLER 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 85 90 Faks: (0216) 373 65 02 Teknik Hazırlık:

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı