DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [Yeni Mevzuat ve Belgeler] doç.dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına (MEB YÖK Müfredatına) uyumlu ders kitabı, İhracat ve ithalat işlemleri ile ilişkili kurum ve kuruluşlar için ise kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Güncelleştirilmiş 5. Baskı Kitabın power point sunumlarını temin etmek için Beta Yayınlarına başvurabilirsiniz. Beta

2 Yayın No : 2952 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Ağustos 2009 İSTANBUL 3. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL 4. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 5. Baskı Mart 2015 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Ferudun Kaya Bask -Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUŞ Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, küreselleşen dünyanın gelişmişlik yarışında geri kalmamak, rekabet gücü elde edebilmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için yeni sanayileşme stratejilerine ve politikalarına, yeni teknolojilere ve bilgi birikimine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye, sanayileşmiş ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerine ulaşmak adına çeşitli ekonomik politikalar uygulanmakta, küreselleşen dünyada var olan kaynaklarını etkin şekilde değerlendirerek, dünyadaki stratejik konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Güçlü olan ve rakipleri ile fiyat, maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, pazarlama ve dağıtım gibi birçok faktör açısından rekabet edebilenler bu yarışta başarılı olacaktır. Ancak rekabetin kendine özgü özelliği gereği, sadece belirli bir dönemde ya da sektörde başarılı olmak kadar bunu belirlenen tüm sektörlerde uzun dönemde devam ettirebilmek de önemlidir. Dolayısıyla, Türkiye nin sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak yapıya ulaşabilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşların dış ticaret işlemleri ile uğraşan işletmelerin rekabet edebilme koşullarını iyileştirme çabalarını yoğunlaştırması kaçınılmazdır. İhracatçı, ihracat süreci içinde sözleşme aşamasından başlayarak, alıcının borçlandığı tutarı gösteren faturanın, akreditif mektubunun, kambiyo senedinin hazırlanması, malların nakliyesi esnasında malın yüklendiğini kanıtlayan konşimento, sigorta edildiğini gösteren sigorta belgesi, malın siparişe uygun olduğunu kanıtlayan koli listesi ve çeki listesinin hazırlanması, ülkemiz mevzuatı açısından gümrük beyannamesinin usulüne uygun şekilde doldurulması, alıcının ülkesinde geçerli ithalat rejimi açısından gerekli olan menşe şahadetnamesi, A.TR, EUR.1 dolaşım belgesi ve konsolosluk faturasının alınması gibi malların alıcıya teslimine kadar pek çok belgenin tam ve eksiksiz doldurulması ve onaylatılması işlerini yapacak kişi veya kişilerin istihdamı, işlerin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü belli bir sisteme bağlamak zorundadır. Aksi takdirde dış ticaret işlemlerindeki aksamalar umulmayan derecede büyük zararlara yol açacaktır. Çalışma içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, anlaşılabilirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır.... Bilim adamları bütün edindikleri bilgiyi başka kitaplara, başkalarının bu alandaki çalışmalarına ve tüm insanlığın bu alandaki birikimine borçlu olduklarını bilirler. Ortaya yeni bir şey

4 IV İÇİNDEKİLER atarlarken bile kendilerinden önce bu alanda çalışanların omuzlarına bastıklarının, sırtına çıktıklarının ve onların bu birikim tepeciği sayesinde uzak ufukları daha iyi seçebildiklerinin farkındadırlar. Bir yandan insanlığa yeni bir şey getirmenin sevincini duyarken, bir yandan da kendilerine omuz veren meslektaşlarının birikimine şükranlarını unutmazlar. Bunu da gerek önsözlerinde, gerek dipnotlarında belirtirler *... Bu çalışmada, TCMB, Türk Eximbank, Ekonomi Bakanlığının, Gümrük Müsteşarlığı ve İhracat Bilgi Platformu (İBP) nun web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakları sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımı sunarım. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi adını taşıyan bu eser, sekiz yıl süren bir araştırma ve çalışmanın neticesinde hazırlanmış olup, 2006 yılında yayımlanan Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları başlıklı kitaptan faydalanılmıştır. Okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı eserler hazırlamamda önemli ölçüde destek vereceği inancındayım. İster öğreten, ister öğrenen ya da isterse sektör temsilcileri olsun, okuyuculardan gelecek her türlü öneri, eleştiri ya da katkı, eserin ilerleyen yıllardaki baskıları için rehber niteliğinde olacaktır. Bir eseri ortaya koymak sadece yazarın bireysel çabaları ile mümkün olamamaktadır. Karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman katkılarını gördüğüm öğrencilerime, sektör temsilcilerine ve bu çalışmadaki Döviz Türev Ürünleri bölümünü yazarak katkıda bulunan Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan Korkmaz a ve Dış Ticaret Teorileri başlıklı konuyu yazarak katkıda bulunan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Orhan Kandemir e teşekkürü bir borç biliyorum. Kitabın basımını gerçekleştiren Beta Yayınlarının sahibi Sayın Seyhan Satar a ve yöneticisi Erhan Sancı ya teşekkür borçluyum. Son olarak, bu eserin hazırlanması sırasında hoşgörü gösteren kızlarıma ve değerli eşim Aysun a, sevgilerimi sunuyorum. Bu çalışma ile uluslararası mevzuat ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler bağlamında insan kaynağı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren tüm işletmelere bundan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir. Bu eserin Türkiye nin dış ticaretine ivme kazandırması temennisiyle! doç.dr. ferudun kaya * Haldun Taner, Eleştiriye Kulak Vermek, Devekuşuna Mektuplar, Milliyet, 01 Mart 1981:2

5 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Dış Ticaret Tanımları Dış Ticaret Politikasının Başlıca Amaçları Türkiye Dış Ticaretinin Gelişim Süreci Dış Ticaretin Türleri İthalat İhracat Transit Ticaret Dış Ticarette Pazara Giriş Yöntemleri Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Gelişimi Dış Ticaret Sermaye Şirketi Olabilmenin Şartları Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Geri Alınması Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Avantajları Dış Ticaretin Yararları Dış Ticaret Teorileri Dış Ticaret ve Dış Ticaret Teorisinin İlgi Alanı Klasik Dış Ticaret Teorileri Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Neoklasik Katkılar Modern Dış Ticaret Teorileri Faktör Donatımı (Heckscher-Ohlin) Teorisi Heckscher - Ohlin Teorisinden Çıkartılan Teoremler ve Leontief Paradoksu Yeni Dış Ticaret Teorileri... 41

6 VI İÇİNDEKİLER 1.8. Ticaret Politikası Savunma Araçları Dampinge ve Sübvansiyona Karşı Önlemler Korunma Önlemleri İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi E-Dış Ticaret İşlemleri E-Ticaret Elektronik Ticaret İşlemlerinde Etkileşim Firmalar Arası E- Ticaret İşlemleri (B2B - Business To Business) B2B nin İşlevleri Firmadan Tüketiciye E -Ticaret İşlemleri B2B ve B2C E - Ticaret Arasındaki Farklar Elektronik Veri Değişim Sisteminin Uygulanma Süreci E-Ticaretin Faydaları E-Ticaretin İhracatçı İşletmelere Faydaları Elektronik Dış Ticaretin İthalatçılara Faydaları Dış Ticarette Lojistik Hizmetleri Türkiye nin Lojistik Görünümü Yurtiçi Taşıma Modları Dış Ticarette Taşıma Modları Bölüm İHRACAT İŞLEMLERİ 2. İHRACAT İŞLEMLERİ İhracatçı Olma Yöntemi İhracat Rejimi Kararı İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu İhracat Türleri Konsinye İhracat Bedelsiz İhracat Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat Transit Rejimi Sınır Ticaret Merkezleri (STM) Ön İzne Bağlı İhracat Kayda Bağlı İhracat... 78

7 İÇİNDEKİLER VII İthal Edilmiş Malın İhracı Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar Serbest Bölgelerin İşlevleri Türkiye de Bulunan Serbest Bölgeler Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatı Alabilmek İçin Başvuru İşlemleri Sınır Ticaret Merkezleri (STM) İhracat Bedelinin Tahsil Şekilleri İhracat Bedelinin Tahsil Süreleri İhracat Bedelinin Tahsili Teknik Düzenlemeler ve Standartlar İhracat Denetimleri Geçici Depolama Yerlerine Getirilen Eşyaların Bekleme Süreleri İhracat Süreci Pazara Giriş Araştırmaları Hedef ve Öncelikli Ülkeler ( Dönemi) Hedef ve Öncelikli Ülkeler - ( Dönemi) Hedef ve Öncelikli Ülkeler ( Dönemi) Tarife ve İthalat İşlemleri AB Pazara Giriş Veri Tabanı Ab Tarıc Veri Tabanı Abd-Ticaret Bilgi Merkezi (Ita) Veri Tabanı Ülke Masaları Pazara Giriş Engeli Kavramı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ 3. İTHALAT İŞLEMLERİ İthalat Kavramı İthalatın İşleyiş Süreci İthalat Rejimi Kararı İthalat Yönetmeliği ve İthalata İlişkin Tebliğler

8 VIII İÇİNDEKİLER Komisyon Bedellerinin İthalat Bedelinden Mahsubu İthalat Hesabının Kapatılması İthalat İşlemlerinde Müeyyide Uygulamaları İthalat Denetimleri Kesin İthalat Başvurularında İstenilen Belgeler İthal Mallarının Sınıflandırılması Bedelsiz İthalat Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanma Koşulları Bedelsiz İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanamayacak Kimseler Bedelsiz İthalata Müracaat Süreleri Bedelsiz İthalat İzni Verilebilecek Kimseler Müracaatta Aranacak Belgeler Bedelsiz İthalat Başvurularında İbraz Edilecek Belgeler Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine Naklinin Şartları ve Müracaatta Aranacak Belgeler İthalatta Dikkat Edilecek Hususlar İthalatta İşlem Süreci İthalatçı İşletmelerin Başlıca Finansman Yöntemleri Bölüm HİZMET TİCARETİ 4. HİZMET TİCARETİ Hizmetler Dengesi Hizmet Sektörlerinin Kapsamı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Bölüm KAMBİYO MEVZUATI 5. KAMBİYO MEVZUATI Kambiyonun Tanımı ve Kapsamı Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Bazı Kavramlar Türk Parası, Döviz İle Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler

9 İÇİNDEKİLER IX Sermaye Hareketleri Usul ve Müşterek Hükümler Görünmeyen İşlemler Dış Ticaret Dış Ticaret İşlemlerinde Kambiyo Yükümlülükleri Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Döviz Alım Belgesi (DAB) Döviz Satım Belgesi Türk Parası Transfer Bildirim Formu Kambiyo Senedi (The Bill of Exchange) Bölüm DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 6. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment) Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account) Kabul Kredili Ödeme / (Acceptance Credit) Karşı-Ticaret (Counter-Trade) Konsinye İhracat - Konsinyasyon (Consignations) Mahsuben Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme / Poliçeli Satış (Documentary Collectıons /Cad) Akreditif (Letter Of Credit-L/C) UCP Akreditif İşleminin Özellikleri Akreditif İşlemlerinin Aşamaları Cayılabilir (Kabilirücu) Akreditif/Revocable Cayılamaz (Gayri Kabilirücu) Akreditif/Irrevocable Teyitli Akreditif (Confirmed L/C) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C) Döner (Rotatif) Akreditif)/Revolving Credit Peşin Ödemeli Akreditif (Kırmızı Şartlı Akreditif)/ Red Clause L/C Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause L/C) Karşılıklı Akreditif (Back-To-Back L/C)

10 X İÇİNDEKİLER Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C) Garanti Akreditifi (Teminat Akreditifi) /Stand-by Credits L/C Yetki Mektupları Vadeli Akreditif / Ödenmesi Ertelemeli (Deffered Payment L/C) Akreditifin Başlıca Faydaları Akreditif İşlemlerinde Görülen Başlıca Sorunlar Bölüm DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ 7. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ Dış Ticarette Uyuşmazlıkların Uluslararası Tahkim Yöntemiyle Çözümü Tahkim Çeşitleri Geçici (Ad Hoc) Tahkim Kurumsal Tahkim Kurumsal Tahkimin Başlıca Görevleri Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 8. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Incoterms Teslim Şekilleri Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW) Taşıyıcıya Teslim / Free Carrier (FCA) Gemi Yanında Teslim / Free Alongside Ship (FAS) Gemiye Yüklenerek Teslim / Free On Board (FOB) Mal Bedeli veya Navlun / Cost And Freight (CFR) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (CIP) Terminalde Teslim / Delivered At Terminal (DAT) Belirtilen Noktada Teslim / Delivered At Place (DAP) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (DDP)

11 İÇİNDEKİLER XI 9. Bölüm GÜMRÜK REJİMLERİ 9. GÜMRÜK REJİMLERİ İhracat Rejimi İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Vergi Resim ve Harç İstisnası Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Dâhilde İşleme Rejimi Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Esasları Dâhilde İşleme Rejimi ile İlişkili Kuruluşlar Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Alınması Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurt İçi Alımlar Gümrük Antrepo Rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Geçici İthalat Rejimi Hariçte İşleme Rejimi Transit Rejimi Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Türkiye de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Rejimi Bölüm DIŞ TİCARETİ TEŞVİK EDEN KURULUŞLAR VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 10. DIŞ TİCARETİ TEŞVİK EDEN KURULUŞLAR VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu (İBP) İhracat Bilgi Platformunun Faaliyetleri İBP İl Temsilcilikleri İhracatçı Birlikleri Görevleri Örgüt Yapısı

12 XII İÇİNDEKİLER İktisadi Kalkınma Vakfı (İkv) Türk Patent Enstitüsü (Tpe) Türk Patent Enstitüsü nün Görevleri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Finansman Kaynakları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) Yeni Teşvik Sistemi Teşvik Araçları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Prim Desteği (İşçi Payı) Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi Yatırım Teşvik Programı Uygulamaları Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Dayalı Yatırım Teşvik Uygulamaları (Bölgesel, Büyük Ölçekli, Öncelikli Yatırımlar) Yatırım Teşvik Programına Göre Bölgeler Bölgelere Göre Vergi İndirimi Oranları Yatırım Teşvik Programı Kimler Yararlanabilir Bölüm DEVLET YARDIMLARI 11. DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımlarının Amacı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamı Devlet Yardımlarının Çeşitleri İstihdam Yardımı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi

13 İÇİNDEKİLER XIII Sektörsel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları UR - GE Projelerinin Desteklenmesi Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tebliğ) Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları (2012/3 Sayılı Tebliğ) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Bölüm İHRACATÇI BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ DÜZENLEME 12. İHRACATÇI BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ DÜZENLEME İhracatçı Birliklerine Üyelik İşlemleri İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemi ve Süreci İhracatçılar Birliğine Üyelik İçin Gerekli Evraklar Gerçek ve Tüzel Kişi İşletmeler İçin Gerekli Evraklar İhracat İşlemlerinde Onay İhracatçı Birliklerinin Gelirleri ve Nispi Aidat Bölüm DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI 13. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Gümrük Vergileri Eşyanın Gümrük Kıymeti İhtisas Gümrüğü Dış Ticaret İşlemlerinde Kdv Uygulamaları İthalatta Gümrük Vergileri İthalat İşlemlerinde KDV Uygulaması İhracat İşlemlerinde KDV Uygulaması İhracat Teslimi ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler

14 XIV İÇİNDEKİLER KDV nin İade İşlemleri İhracat İstisnasından Doğan KDV nin İadesi İçin Aranılan Belgeler Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler Anti Damping Vergisi ve Telafi Edici Vergi Dâhilde İşleme İzin Belgesi Yolcu İşlemleri Yolcuların Beraberinde Getirebilecekleri ya da Götürebilecekleri Para ve/veya Ziynet Eşya Miktarı Posta ve Hızlı Kargo Muafiyeti Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası İthali Yerleşim Yerini Türkiye ye Nakleden Kişiler Tarafından Getirilen Kullanılmış Ev Eşyası Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Kullanılmış Ev Eşyasını Serbest Dolaşıma Sokması Evlilik Nedeni İle Eşya İthali Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali Türkiye ye Öğrenim Amacıyla Gelenlere Ait Malzeme ve Ev Eşyası İşyeri Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Bölüm DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER 14. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER Gümrük Beyannamesi Dolaşım Belgeleri (Movement Certificate) A.TR Dolaşım Belgesi Eur.1 Dolaşım Sertifikası Navlun Faturası Menşe Şahadetnamesi (Certificate Of Origin) Sağlık Sertifikası (Veteriner Hekim Sertifikası) Bitki Sağlık Sertifikası Ticari Fatura Koli (Ambalaj), Çeki Listesi (Packing And Weight List) Sigorta Belgesi

15 İÇİNDEKİLER XV Manifesto Ekspertiz/Analiz Raporu Gümrük Müşavirlik Faturası Helal Belgesi Ata Karnesi Konşimento (Taşıma Belgeleri) /Bill Of Lading Deniz konşimentosu Özellikli konşimentolar Diğer taşıma belgeleri Tır Karnesi (Tır Carnet) Kambiyo Senedi (The Bill Of Exchange) Uygunluk Belgesi Ön Statü Belgesi Serbest Bölge İşlem Formu Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu CITES Belgesi Bölüm DIŞ TİCARETİN BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15. DIŞ TİCARETİN BAŞLICA FINANSMAN YÖNTEMLERI Türk Eximbank Kredileri Kısa Vadeli Krediler Orta ve Uzun Vadeli Krediler Orta ve Uzun Vadeli İhracatta Sevkıyat Öncesi Finansman Orta ve Uzun Vadeli İhracatta Sevkiyat Sonrası Finansman Ülke Kredi/Garanti Programları Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat Kredileri Prefinansman Kredileri Prefinansman Kredisinin Temini Prefinansman Kredisinin Kullanımı Prefinansman Kredilerinin Vadesi Prefinansman Kredilerinin Devri Aktarım

16 XVI İÇİNDEKİLER Prefinansman Kredilerinin Ödenmesi (Kapatılması) Prefinansmanın Mahsup Suretiyle Ödenmesi İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi Karşı Ticaret / (Counter-Trade) Karşı Ticaretin Çeşitleri Karşı Ticaretin Faydaları ve Sakıncaları Teminat Mektupları Teminat Mektubunun Tarafları Stand By L/C Garanti Akreditifleri (Şarta Bağlı Teminat Mektubu) Teminat Mektubunun Tazmini Bankanın Sorumluluğunun Sona Ermesi Dış Ticarette Kullanılan Garanti (Teminat) Mektupları Harici Garanti Kontrgaranti (Counterguarantee) Yurtdışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler - (ECA-Export Credit Agency) Başlıca ECA Kuruluşları GSM Kredisi US Exim Kredisi Hermes Kredileri Finansal Kiralama (Leasing) Leasing Nedir? Tarafları Leasing Türleri Leasing e Konu Olabilecek Mallar Leasing in Avantajları Mevzuat ve Değişiklikler Leasing in Yasal Ana Unsurları Faktöring

17 İÇİNDEKİLER XVII Factoring Şirketlerin Yapamayacakları İş ve İşlemler Faktoring İşlemi Yapmaya Uygun Başlıca Sektörler Factoring in Maliyeti Factoring İşleyişi Faktöringin Türleri Yurtiçi Faktöring Yurtiçi Factoring Yoluyla Sağlanacak Avantajlar Yurtdışı Faktoring İhracat Faktoring İhracat Faktoring i Türleri İhracat Factoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar İhracatçı firma garanti hizmeti sayesinde, İthalat Faktoring İthalat Factoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar Faktöring - Bankacılık İlişkileri Forfaiting Forfaiting İşleminin İşleyişi Forfaiting İşleminin Yürütülmesi Forfaiting İşleminde Aranan Garantiler Forfaiting Finansmanında Riskler Forfaiting Finansmanının Taraflara Maliyeti Forfaiting Finansmanının Taraflara Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar İhracatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar İthalatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Forfaiter e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Garantör e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Türkiye de Forfaiting Uygulaması IBAN (International Bank Account Number) IBAN ın Hesap Sahiplerine Sağladığı Kolaylıklar IBAN Kullanımı IBAN Standardı (IBAN Nasıl Oluşturulur?) IBAN ın Elektronik Ortamda ve Kâğıt Ortamındaki Gösterilişi

18 XVIII İÇİNDEKİLER 16. Bölüm DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE DÖVİZ TÜREV ÜRÜNLERİ 16. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE DÖVİZ TÜREV ÜRÜNLERİ Türev Ürünler Forward (Alivre) Sözleşmeler Forward İşlem Çeşitleri Forward Sözleşmelerinin Riski Forward Faiz Oranı Anlaşmaları (Forward Rate Agreements-FRAs) Futures (Vadeli İşlem) Piyasalar Futures Sözleşmelerinin Özellikleri Futures İşlemlerde Teminat (Marjin) Kullanma Dövize Dayalı Futures İşlemleri Eurodollar Piyasasında Futures İşlemleri Günlük İşlemlerin Kapatılması Opsiyon Piyasaları Alım ve Satım Opsiyonları Alım Opsiyonları Satma Opsiyonu Opsiyonların Kullanım Alanları Konusuna Göre Opsiyon Türleri Döviz Opsiyonları Vadelerine Göre Opsiyon Türleri Swap Piyasaları Swap Piyasaları ve Kullanım Alanları Swap Sözleşme Türleri Faiz Swapı Para Swapı Diferansiyel Swaplar Türkiye de Swap Piyasası Türkiye de Türev Piyasalar ve Vob Döviz Kuru Riskinden Korunma Alternatifleri

19 İÇİNDEKİLER XIX BELGELER DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER Belge 1 : Fatura (İthalat) Belge 2 : Fatura (İthalat ) Belge 3 : Fatura (İhracat) Belge 4 : Proforma Fatura (İhracat) Belge 5 : Proforma Fatura (İthalat) Belge 6 : Dolaşım Sertifikası (EUR.1) Belge 7 : Dolaşım Sertifikası Örneği (A.TR) Belge 8 : Menşe Şahadetnamesi Belge 9 : Uluslararası Hamule Senedi / CMR Belge 10 : Çeki Listesi (İhraç Malı) Belge 11 : Koli Listesi (İthal Malı) Belge 12 : Gümrük Müşavirlik (Hizmet) Faturası Belge 13 : Gümrük Müşavirlik (Hizmet) Faturası Belge 14 : Dahilde İşleme İzin Belgesi Belge 15 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi Belge 16 : TSE Kalite Sistem Belgesi Belge 17 : TSE İthal Malı Uygunluk Belgesi Belge 18 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi Belge 19 : Ambar Servis ve Muayene Ücreti Belge 20 : İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Belgesi Belge 21 : Navlun Faturası Belge 22 : Navlun Faturası Belge 23 : Kesin Teminat Mektubu Belge 24 : İthalat Bedeli Transfer Bildirim Formu Belge 25 : Döviz Alım Belgesi Belge 26 : Döviz Satım Belgesi Belge 27 : Döviz Alım Belgesi Belge 28 : Döviz Satım Belgesi Belge 29 : Gümrük Beyannamesi Belge 30 : Gümrük Vergisi Tahsil Alındısı Dekontu

20 XX İÇİNDEKİLER Belge 31 : Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (1. sayfa) Belge 32 : Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (2. sayfa) Belge 33 : Tercüme Faturası Belge 34 : Ambar Servis ve Ardiye Bedeli Faturası EKLER Başlıca Ekonomik Göstergeler Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İhracat Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İthalat Dış Ticaret Değerleri (Abd $ Milyon) Dış Ticaret Ve Ekonomik Göstergeler Kamu Finansmanı - Mali Sektör Ödemeler Dengesi Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (Gegs) Göre İhracat (Bec) Fiat Faiz Haraketleri Türkiye nin Sosyal Göstergeleri Türkiye nin Yılları Arasında Ülkelere Göre İhracatı Türkiye nin Yılları Arasında Ülkelere Göre İthalatı Ülke Gruplarına Göre İthalat Ülke Gruplarına Göre İhracat (Abd$ Milyon) İhraç Değeri Yüksek Maddeler (Abd $ Milyon) İthal Değeri Yüksek Maddeler (Abd $ Milyon) Ülkeler İtibarı İle İzin Verilen Yabancı Sermaye (Abd $ Milyon) İhracatımızda İlk 20 Fasıl İthalatımızdaki İlk 20 Fasıl Türkiye den İhracı Yasak Mallar Listesi Türkiye den İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Listesi Standart Normal Olasılıklar Tablosu Standart Normal Olasılıklar Tablosu (Devamı) KAYNAKÇA...593

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [İKMEP Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ Aralık, 2011 Yay n No : 2601 İşletme-Ekonomi Dizisi : 539 2. Baskı Aralık 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-624 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN DIŞ TİCARETE GİRİŞ 2. Baskı Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ye aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen bilgidir. Descartes 3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. 1. INCOTERMS 2010 Merkezi Paris'te bulunan

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Yayın No : 3065 İşletme Ekonomi : 646 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-092 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

DIŞ TİCARET MEVZUATI

DIŞ TİCARET MEVZUATI TÜRK DIŞTİCARET VAKFI YAYINIDIR DIŞ TİCARET MEVZUATI GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ 6. BASKI MAYIS 2014 TÜRK DIŞTİCARET VAKFI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. 1 Dış Ticaret

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

İTHALATIN PÜF NOKTALARI

İTHALATIN PÜF NOKTALARI İTHALATIN PÜF NOKTALARI Türkiye de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir. 1. PAZAR ANALİZİ İÇ PIYASADA PAZARLAMA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı