BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EYLÜL, 2008 ANKARA

2 BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ 17 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği son 15 yılda yayınlanan aynı isimli ve içerikli beşinci yönetmelik olma özelliğini taşıyor yılında yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre 6 ay içinde yayınlanması gerekirken Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk hali ancak 10 yıl sonra 1993 yılında yayınlanabilmiş, sonrasında birçok değişikliğe uğramış ve beş kez yeniden yayınlanmıştır. Odamız tarafın hazırlanan bu raporda Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin son hali değerlendirilirken aynı zamanda Yönetmeliğin bu 15 yıllık macerası da özetlenmeye çalışılmıştır. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) KAPSAM VE TANIMI Çevre yönetimi; insan, bitki ve hayvan varlığının dengeli ve sağlıklı yaşaması için gerekli doğal kaynakların değerlendirilmesi, üretilmesi, ulaşımı ve tüketimi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları saptamak, olumsuzluklara çözüm yolu aramak ve çözüm yollarını uygulama alanına koymak için yapılan planlama, eşgüdüm, haberleşme, denetim ve yürütme işlevlerinin bütünüdür. Etkili bir çevre yönetimi için de çevresel hedeflerin, stratejilerin belirlenmesi, çevre politikasının ve planlarının belirlenerek uygulanması gerekmektedir. Belirlenen çevresel hedeflere ulaşmada ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gibi yönetsel karar alma süreçlerinin önemi büyüktür. Sadece bir karar alma süreci olmayan, bunun yanında bir çevre yönetim aracı olarak da kabul edilmesi gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi Yasal prosedürlerin, politikaların, programların, projelerin ve işletme koşullarının biyojeofiziksel çevre ile insan sağlığına ve mutluluğuna olan etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin boyutlarının önceden tespiti için yapılan çalışmalar; çalışma sonuçlarının yorumlanması ve yayınlanması işlemleri (Munn, 1979) şeklinde de tanımlanabilir. 17/07/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin son halinde ise ÇED, Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar. olarak tanımlanmıştır. Daha önce yayınlanan yönetmeliklerde de ÇED tanımının birkaç küçük değişiklikle hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde uygulana gelen şekli ile ise ÇED sadece yatırımın veya bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli izin alma prosedürlerinden biri olarak görülmektedir. Yatırımcı ve faaliyet sahibi bu anlayıştan hareketle ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen bir girişimcinin böylesi uzun bir prosedürle bir bakıma engellendiği düşüncesine kapılmakta, bu izin alma prosedürünün kısaltılması için çaba göstermektedir. Yatırımcıların bu çabaları geçmişte karşılıksız kalmamış, Yönetmelikte yapılan değişikliklerin getirdiği yeniliklerin genelde sürecin ne kadar kısalttığına dair ilgililere sunumlar yapılmıştır. 1

3 Oysa ÇED süreci faaliyet için seçilen alanın belirlenmesi ile başlayan, inşaat, işletme ve faaliyetin sonlandırılması sonrasında da devam eden uzun bir süreçtir. Oysa hazırlanan ÇED raporlarındaki taahhütle inşaat, işletme ve faaliyet sonrası aşamalarda Bakanlık tarafından etkin bir şekilde denetlenmemektedir. Dolayısıyla ÇED sürecinin bir izin alma prosedürü olarak algılanmasında Bakanlığın da bu uygulama eksikliği nedeniyle büyük payı vardır. TARİHSEL GELİŞİMİ Çevresel Etki Değerlendirmesinin yasal zorunluluk haline gelmesi ilk defa ABD de 1969 yılında yayınlanan ve 1 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe giren The National Environmental Policy Act (NEPA) ile olmuştur. Daha sonra bu uygulamanın Kanada ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaştığı görülmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının Ülkemizdeki mevzuata yansımasını ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun 11/8/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle görmekteyiz. Çevre Kanunu nun 10. Maddesi Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgilidir. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum kuruluş ve işletmeler bir "Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir. şeklinde olan Kanun hükmü devamındaki fıkrada "Çevresel Etki Değerlendirme Raporu"nun hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir. denilmesine rağmen, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ancak 10 yıl sonra 7/2/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanabilmiştir. Daha sonra da çeşitli değişikliklere uğrayan yönetmelik son haline kadar dört yeni şekliyle karşımıza çıkar. 1. ÇED Yönetmeliği 7/2/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete, 2. ÇED Yönetmeliği 23/6/1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete, 3. ÇED Yönetmeliği 6/6/2002 tarih ve 24777sayılı Resmi Gazete, 4. ÇED Yönetmeliği 16/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete 5. ÇED Yönetmeliği 17/7/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde bu kadar çok değişiklik yapılma ihtiyacı nedenlerinin en iyi göstergelerinden biri de 2004 yılı Dünya Çevre Günü nde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5177 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun un 28. Maddesi ile 2872 Sayılı Çevre Kanunun Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili 10. Maddesine ilave edilen iki fıkradır. 10. Maddeye ilave edilen iki fıkra Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetleri, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamı dışındadır. ve Madenlerin işletilmesi ile ilgili hususlar Maden Kanununun 7 nci maddesine göre yürütülür. hükümlerini içermektedir. 26/4/2006 tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile Çevre Kanunu nun birçok maddesi ile birlikte 10. Madde tekrar değişikliğe uğramıştır yılında Ülkemizde Çevre Kanunu nun yayınlanmış olması günün şartlarına göre ilerici bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, geçen 25 yıllık sürede Çevre Kanunu nda ve çevre mevzuatında ve bununla birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yapılan değişikler göstermektedir ki çevre konusu sadece yatırımcıların önünde bir engel olarak algılanmaktadır. Çevre konusunun yaşamsal önemini kabul eden bir politika henüz oluşturulamamıştır. Ülkemiz çevre politikasındaki eksiklerin yanında uygulanan ekonomik politikaların doğal varlıklar üzerinde yarattığı baskı böylece gün geçtikçe artmaya devam etmiştir. 2

4 Dış borç yükü yüksek ve gelişmekte olan bütün ülkelerde görülen bu durum; serbest piyasa ekonomisinde rekabet gücünü korumaya çalışan ülkelerin doğrudan yaşamı ve dünyanın geleceğini etkileyen çevre konusunu gelişmişlik adına daha ne kadar ihmal edilebileceklerini de tartışma konusu haline getirmiştir. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün dünyayı saran ekonomik büyüme dalgasının yarattığı çevre sorunları 1970 li yıllarda da büyük tartışmalara konu olmuş; 1972 de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Konferansında ve birçok raporda yer bulmuştur yılında BM tarafından Gro Harlem Brundtland başkanlığında hazırlatılan Ortak Geleceğimiz raporu ile ün kazanan Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ise uzun yıllar çıkış noktası olarak görülmüştür. Fakat 20 yıl sonra 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Brundtland+20 olarak da nitelendirdiği GEO 4 raporu ise küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği etkilerinin de yoğun bir şekilde hissedilmesinin etkisiyle insanlığın hızla kendi neslini tüketmekte olduğuna ve çevre konusunda ihmal edilebilir eşiğin çoktan aşıldığına işaret etmek durumunda kalmıştır. ÇED VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) nin Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler rehberi adlı yayınında Çevre Mühendisliği Programının amacı şöyle tarif edilmektedir; Çevre mühendisliği, hava, su toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmesinin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Çevre mühendisliği eğitiminin başladığı ve Çevre Kanunu nun yürürlüğe girdiği dönemin üzerinden geçen 25 yıla rağmen ise çevre mühendisliği mezunu meslektaşlarımız ile ilgili çevre mevzuat arasında nedense bir bağ kurulamamıştır in üzerindeki çevre mühendisliği mezunu iş gücü atıl bırakılmakta, ülkemizin ihtiyaç duyduğu çevre yönetimi anlayışına kavuşmasını sağlayacak büyük bir potansiyel böylece etkisiz hale getirilmektedir. Çevre mühendislerinin ÇED sürecinde etkin rol almamasının sonucu olarak da, çevresel etki değerlendirme süreci sadece yasal bir zorunluluk ve bunun için hazırlanması gereken bir rapor, piyasa aktörlerine yeni iş alanları açan bir prosedür olmaktan öteye gidememiştir. Oysa Yönetmelikte de tarif edildiği gibi raporun hazırlanması sadece sürecin başlangıcıdır. Bugün Ülkemizdeki pek çok çevre sorununun çözümsüz kalmasının altında da bu konuda eğitim almış liyakat sahibi meslektaşlarımızın yerine getirmesi gereken hizmetlerin çevre sektörü anlayışı ile piyasa aktörleri tarafından belirlenmesi ve sahiplenilmeye çalışması yatmaktadır. Yönetmelik ve Yeterlik Belgesi Tebliğinin cömertçe her meslek grubuna dağıttığı yetkilere rağmen çevre mühendisliğine yeteri kadar yer verilmemiş olması, hazırlanan raporların niteliğini de etkilemiştir. Bununla beraber hazırlanan raporların meslek odalarının denetimi dışında tutulması ile asgari ücret uygulamaları vb. denetimlerin yerine getirilmemesi, böylece serbest piyasa koşullarına terk edilen ücret politikası sonucunda birbirinin kopyası, amacına uygun olmayan ve içeriği boşaltılmış raporların üretilmesine neden olmuştur. 3

5 YÖNETMELİK MADDELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 17/7/2008 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, daha önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre esasa olarak çok büyük farklılıklar taşımamaktadır. Yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ne uygun hale getirme çabası gibi görünen şekilsel değişiklerden ibarettir. Şekilsel değişiklikler dışında Yönetmelikte ÇED sürecine dair yapılan değişiklikler ise aşağıda ayrıntılı şekilde incelenecektir. Madde 1, 2, 3: Amaç, kapsam ve dayanakla ilgili 1inci, 2nci ve 3üncü maddelerde içerik bakımından önemli bir değişiklik olmayıp; 2nci maddenin bentleri için Türkçe karakterler kullanılarak sıralama değişikliği yapılmıştır. 2nci maddede yapılan sırlama değişikliği sırasında 4. ÇED Yönetmeliğinin (a) bendindeki hükme Çevresel Etki Değerlendirme Başvuru Dosyası ibaresinin eklenerek 5. ÇED Yönetmeliğinde (b) bendine taşındığını görmekteyiz. Aynı şekilde 4. ÇED Yönetmeliğinin (d) bendinde, Yönetmelik kapsamına giren projelerin ifadesine yer verilirken, 5. ÇED Yönetmeliğinde (a) bendine taşınan hükmün Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin ifadesi ile değiştirildiğini görmekteyiz. Madde 4 (Tanımlar ve kısaltmalar): Tanım ve kısaltmalar ile ilgili 4üncü maddeye ise çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi genel formatı, halk, halkın katılımı toplantısı, ilgili halk vb. tanımlar eklendiği görülmektedir. 4. ÇED Yönetmeliğinin daha önceki ÇED Yönetmeliklerinin gereğini yerine getirmeyen bazı işletmelere af getiren Geçici 6. Madde sinde yer aldığı için tanımlar bölümünde de yer verilen Çevresel Durum Değerlendirme Raporu tanımının 5. ÇED Yönetmeliğinde Madde den çıkarıldığı görülmektedir. Bunun dışında Madde de şekilsel değişiklikler yapılmış, tanım ve kısaltmalar Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Türkçe karakterlerle alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu kapsamda bazı tanım ve kısaltmalar aşağıda değerlendirilmiştir. 4 b Çevre tanımı; 16/12/2003 tarihli 4. ÇED Yönetmeliğindeki şekliyle korunan Çevre, Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve Çevresel etki değerlendirmesi süreci tanımlarında yapılan yanlışlıklar, 5. ÇED Yönetmeliğinde de tekrarlanmaktadır. Çevre kavramı birçok bilimsel yayında farklı tanımlamalara sahip olmasına rağmen 2872 Sayılı Çevre Kanunu nda yer alan ve Yönetmelikte de tekrarlanan haliyle bilimsel temele sahip değildir. Çevre kelimesinin çevre bilimi, çevre sorunu ve çevre kirliliği gibi ekoloji ile ilgili olarak kullanımı yarım yüzyıldan daha az bir zaman alır. Günlük dilde daha çok çevre bir şeyin yakını, dolayı, etraf anlamında kullanılmaktadır. Toplum biliminde ise hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, 4

6 kültürel dış faktörlerin bütünü ya da bir varlığın bağıntı kurduğu kendi dışındaki varlıkların tümü olarak tanımlanmaktadır. Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Can Hamamcı tarafından hazırlanan Çevrebilim kitabında çevre kavramı ve tanımı üzerine şu ifadelere yer verilmektedir: Genel bir tanımla çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır. Böyle bir açıdan bakılırsa çerçevenin kapsamadığı hiçbir alan ve süreç kalmamaktadır. Kavramı belirgin kılmak için bu tanımı açıklamak gerekirse, şu temel ögelerin altı çizilebilir: İnsanla birlikte tüm canlı varlıklar, Cansız varlıklar, Canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal nitelikteki tüm etkenler. Bu ögeler göz önünde tutulursa çevre, canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünüdür. Çevrenin canlı (biyotik) ögeleri nüfus türleri, yani insanlar, bitki örtüsü, hayvan topluluğu ve mikroorganizmalardan oluşur. Cansız (abiyotik) ögeler ise iklim, hava, su ve yeryuvarın yapısıdır. Cansız ögeler canlıları etkileyip, onların eylemlerini güçlendirirken, canlılar da cansızların konumlarını, yapılarını belirleyen etkilere sahip olmaktadırlar. Tanım daha da açılarak yinelenecek olursa, çevre: İnsanın diğer insanlarla olan karşılıklı ilişkilerini, insanların bu ilişkiler sürecinde birbirlerini etkilemesini, İnsanın kendi dışında kalan tüm canlı varlıklarla, yani bitki ve hayvan türleriyle olan karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimini, İnsanın canlılar dünyası dışında kalan, ama canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdaki tüm cansızlarla, yani, hava, su, toprak, yer altı zenginlikleri ve iklimle olan karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkiler çerçevesindeki etkileşimini anlatır. Kaynak kitapta devamla tanımın boyutları nitelik açısından fiziksel ve toplumsal çevre, mekan açısından da yerleşme yerlerine ve ölçeklere göre değerlendirmektedir. Ayrıca tanımın kapsamı ekoloji, doğa, yaşam kalitesi, yaşam çerçevesi ve ortak mal kavramları ile incelenmektedir. Prof. Dr. Çağatay Güler ve Doç. Dr. Songül A. Vaizoğlu tarafından hazırlanan Turizm ve Çevre adlı eserde ise genetik dışındaki her şey çevre olarak tanımlanmakta, insanın dışındaki her şeyin çevrenin ögesi olduğu, ancak insanın da diğer canlılar için önemli bir çevre ögesi olduğu ve çevre konusunun fizikojeokimyasal, biyolojik ve sosyal çevre bileşenleriyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bütün bu tanımlamalarda ve pek çok çevre mühendisliği yayınlarındaki faklı tanımlamalara rağmen Yönetmelikte yapılan çevre tanımının yetersiz kaldığı görülmektedir Sayılı Çevre Kanunu nda da yer alan bu eksik tanımlamanın Yönetmelikte de aynı şekilde kullanımında zorunluluk hissedilmiş olabilir. Bunun sonucu olarak Yönetmelikte Çevre: Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, tanımı kendine yer bulmuştur. 5

7 Tanımın eksikliklerine rağmen bahsi geçen biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel ortamlarda canlıların ilişkili olduğunu, karşılıklı olarak etkileşim içinde olduklarını söylemek mümkündür. Oysa ekonomik ortam sadece insanlara özgü kapitalist bir karşılıklı etkileşim ve ilişki şeklidir. Ayrıca bütün canlılar için doğrudan yaşamsal bir öneme sahip değildir. Hiçbir bilimsel literatürde bugüne kadar çevre tanımı içinde yer bulmayan canlıların ekonomik ilişki ve etkileşim ortamının bu tanımdan çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde bu tanım ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarını doğal bir sonuçmuş gibi tanımlayacak bir potansiyele sahiptir. 4 ç Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası tanımı; 4. ÇED Yönetmeliğinde EK III de Proje Tanıtım Genel Formatı olarak adlandırılan ve 5. ÇED Yönetmeliğinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı olarak adı değiştirilen format esas alınarak hazırlanacak dosyayı tanımlamaktadır. EK III ve ÇED başvuru dosyası ile ilgili değerlendirmeler ilgili maddelerde değerlendirilecektir. 4 d Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı tanımı; 4. ÇED Yönetmeliğinde yer alan Proje Tanıtım Genel Formatı tanımı, 5. ÇED Yönetmeliğinde Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı tanımı ile yer almıştır. 4 m, n,o Halk, Halkın katılımı toplantısı ve İlgili halk tanımları; 4. ÇED Yönetmeliğinde olmayan Halk, Halkın katılımı toplantısı ve İlgili halk tanımları 5. ÇED Yönetmeliğine ilave edilmiştir. İlgili halk ibaresi ise 4. ÇED Yönetmeliğinde olmayan bir ifadedir. 5. ÇED Yönetmeliğinin Halkın katılımı toplantısı konu başlıklı 9. Maddesinde 4. ÇED Yönetmeliğinin aynı maddesindeki yöre halkı ibaresi yerine kullanılmıştır. Tanım olarak da İlgili halk: Gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halk, ifadesi kullanılmıştır. 4 ö İzleme ve kontrol tanımı; 4. ÇED Yönetmeliğinde de yer alan tanım daha açık ve anlaşılır biçimde 5. ÇED Yönetmeliğinde yeniden tanımlanmıştır. 4 s Proje tanımı; 4. ÇED Yönetmeliğinde de yer alan proje tanımı değiştirilerek 5. ÇED Yönetmeliğinde Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımı, şeklini almıştır. Madde 5: 4. ÇED Yönetmeliğinde de Yetki başlığı ile Genel Hükümler başlıklı İkinci Bölümün ilk maddesi olan 5. Madde, 5. ÇED Yönetmeliğinde de eski haliyle korunmuştur. 6

8 Madde 6: 5. ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesi ile Çevresel Etki Değerlendirilmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlama zorunluluğunu getirilmiştir. 4. ÇED Yönetmeliği ise EK I kapsamında yer alan faaliyetler için doğrudan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına hükmediyordu. EK II Listesinde yer alan faaliyetler için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyaları ise Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir kararı verilmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası olarak kabul edilecektir. Bu noktada şekilsel bir değişiklik olsa da esas bakımından 4. ÇED Yönetmeliğinden farklı değildir. Tanımlar ile ilgili maddesi dikkate almazsak Yönetmeliğin bu maddesinden itibaren 4. ÇED Yönetmeliğinde EK II ye tabi projeler ibaresi yerine 5. ÇED Yönetmeliğinde Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Bu şekilsel değişikliğe rağmen esas bakımından 5. ÇED Yönetmeliğinde değişiklik olduğu söylenemez. Nihayetinde her iki yönetmelikte de EK II Listesi Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi olarak adlandırılmıştır. Liste içeriğindeki değişiklikler ise bu raporun ilgili bölümünde değerlendirilmiştir. Madde de yapılan diğer bir değişiklik ile de ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı alınmadıkça projelerin ihale edilemeyeceğine dair hüküm olmuştur. Böylece madde hükmünün güçlendirildiği görülmektedir. Madde 7 (Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler): 4. ÇED Yönetmeliğinin 7nci Maddesindeki (a) ve (b) bentleri 5. ÇED Yönetmeliğinde korunmuş olup ayrıca ilave edilen (c) bendi ile Yönetmelik kapsamında veya dışında olan projeler için yapılacak kapasite artışı toplamı da Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Böylece ÇED e tabi projeler için kapasite artırımı yoluyla mevzuat dışında kalma çabalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Madde 8 (Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu): 8 1; Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan Çevresel Etki Değerlendirmesi genel formatı ibaresi 4. ÇED Yönetmeliğin aynı sayılı fıkra numaralı Maddesindeki EK III de yer alan proje tanıtım genel formatı ibaresi yerine kullanılmış olup, uygulamanın esası bakımından bu noktada bir değişiklik söz konusu değildir. 8 4; Diğer taraftan 4. ÇED Yönetmeliğinde yer almayan, 5. ÇED Yönetmeliğin 8. Maddesinin 4. Fıkrası ÇED sürecine katılımcılığı artırmak bakımından yenilikler getirmektedir. Fıkra hükmüne göre başvuru dosyası projenin gerçekleştirileceği yer ile ilgili Valiliğe gönderilecek, Valilik de başvuru yapıldığını, sürecin 7

9 başladığını ve süreç tamamlanana kadar görüş ve önerilerin alınabileceğini duyuracak. Aynı duyuruyu Bakanlığın da internet yoluyla yapacağı hükümde yer almaktadır. Ancak Fıkra hükmünde yer alan anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle duyurur ibaresi belirsiz bir durum yaratmaktadır. Ülkemizde internet kullanımının yeteri kadar yaygın olmaması ve herkesin ulaşımına imkan vermemesi nedeniyle Fıkra hükmü bu anlamda zayıf kalmıştır. Fıkra hükmü Bakanlığın duyurusunu sadece internet ile sınırlı kalmayacak ve Valiliğin tercihine bırakacağı herhangi bir yöntem ibaresi yerine daha etkili yöntemler ve süreler ile güçlendirilebilirdi. 4. Fıkradaki bu katılımcılığı artırma çabaları maalesef diğer fıkra hükümlerine yansımamış, 4. ÇED Yönetmeliğindeki sınırlayıcı hükümler 5. ÇED Yönetmeliğinde korunmaya devam etmiştir. 8 5; 5. Fıkra hükmü önce başvuru dosyasının proje sahibi tarafından komisyon üye sayısı kadar çoğaltılmasından bahsetmekte ve Bu maddede öngörülen işlemler üç iş günü içinde tamamlanır hükmü ile devam etmektedir. Burada kastedilen üç iş günü 4. ÇED Yönetmeliğinde olduğu gibi Bu fıkrada öngörülen işlemler şeklinde olmadığı için; başvuru dosyasının sunulması, başvuru dosyasının incelenmesi, eksiklerinin tamamlanması, komisyonun kurulması, başvuru dosyasının ilgili Valiliğe ulaştırılması ve duyurusu, dosyanın komisyon üye sayısı kadar çoğaltılması ve komisyon üyelerine gönderilmesi işlerini kapsar bir nitelik kazandırılmıştır. 4. ÇED Yönetmeliğinde ise Bu fıkrada öngörülen işlemler ibaresi nedeniyle söz konusu üç iş günü komisyonun kurulması ve dosyanın çoğaltılmasını kapsamaktaydı. Üç iş gününde madde hükümlerinin tamamının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi pek mümkün görünmediği için maddi bir hata yapılmış olabileceği ihtimali daha güçlü görünmektedir. 5. Fıkra hükmünün yukarıda bahsedilen kısımlarının devamında ise Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir kararı verilen proje tanıtım dosyaları için yapılacak işlemleri tarif etmesi bu bölümün ayrı bir fıkrada yer almasının daha isabetli olabilirdi düşüncesini uyandırmaktadır. 8 7; 7. ve 8. Fıkrada yer alan sınırlamalar ise 4. Fıkradaki katılımcılığı artırma çabalarını gölgeler niteliktedir. 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle korunan bu fıkraların hükümleri Anayasa ve Çevre Kanunu na aykırı hükümler taşımaktadır. Anayasanın 56. Maddesi Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. şeklindedir. Ayrıca 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun İlkeler başlıklı 3. Maddesinde Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. ve Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. hükümleri yer almaktadır. Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında ise Bakanlığın üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri ancak gerekli gördüğü hallerde komisyon toplantılarına üye olarak çağırabileceğini hükmetmektedir. Bu durumda Anayasa nın vatandaşlara verdiği Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 8

10 önlemek ödevini yerine getirmesi sadece halkın katılımı toplantıları ile yerine getirmesi beklenemez. Anayasanın verdiği ödevden hareketle Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek amacıyla çalışmalar yürüten üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri nin gayret ve çabalarının isteğe bağlı katılım ile komisyonlarda hayata geçirilme imkanı varken, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde gibi bir ön şartı olmamalıdır. Aksi halde 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes e verdiği çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi görevini yerine getirmesi engellenmiş olacaktır. Aynı Kanun un öngördüğü katılım hakkını kullanmak isteyenlere imkan verilmelidir. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. ilkesi bu madde ile ihlal edilmektedir. 8 8; Yönetmeliğin 8. Maddesinin 8. Fıkrasında, 7. Fıkrada olduğu gibi bazı sınırlamalar yer almaktadır. 4. ÇED Yönetmeliğinde de yer bulan bu sınırlamalar 5. ÇED Yönetmeliğinde olduğu gibi korunmuştur. Fıkra hükmü, hangi ölçüte göre karar verileceği belli olmamakla birlikte, komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapacak üyelerin yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları nı şart koşmuştur. Bu şartı yerine getirdiği varsayılan üyeler için diğer bir sınırlama ise temsil ettikleri kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları koşuludur. Bu koşullar altında kurulan bir komisyonun üyelerinden de karar verme sürecinde sadece kendi kurum ve kuruluşlarının görev alanlarıyla sınırlı oy kullanması beklenecektir herhalde. Yani bu sınırlamaları dikkate aldığınızda aslında bir komisyon kurulmasına ve komisyon görüşü üretilmesine de ihtiyaç yoktur. Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlardan tek yönlü görüş alması yeterlidir. Çünkü bu sınırlamalarla kurulacak komisyon üyelerinin birlikte görüş üretme imkanı yoktur. Açıkçası bu hükümler komisyonu işlevsiz hale getirmekte, üyelerinin kurum ve kuruluşlarının görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüş verdiği ama etkileşim, iletişim ve ortak üretimin mümkün olmadığı bir ortam yaratmaktadır. Madde 9 (Halkın katılımı toplantısı): Yönetmeliğin 9. Maddesinde tarif edilen halkın katılım toplantısının nasıl yapılacağı ile ilgili hükümlerde 4. ÇED Yönetmeliğinde geçen yöre halkının ibaresinin ilgili halkın ibaresi ile değiştirilmesi ve toplantı ilanının üç gün önce yerine on gün önce yayınlanmasını hükmeden değişiklikler dışında esası etkileyen bir değişiklik yoktur. Hatta 4. ÇED Yönetmeliğinin 9. Maddesinde yapılan bir hata 5. ÇED Yönetmeliğinde devam ettirilmiştir. Her iki yönetmelikte son fıkrada Komisyon üyeleri, 8 inci madde de belirlendiği şekilde kendi isteklerine bağlı olarak kapsam belirleme toplantısı öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir hükmü yer almasına rağmen her iki yönetmeliğin de 8. Maddesinde bu konuda bir hükme rastlanmamıştır. Dolayısıyla 9. Maddenin son fıkrasındaki 8 inci madde de belirlendiği şekilde ibaresinin çıkarılması gerekmektedir. Madde hükmünün getirdiği yenilik; halkın katılımı toplantısı 4. ÇED Yönetmeliğine göre toplantı tarihinden 3 gün önce ulusal ve yerel bir gazetede ilan edilmesi gerekiyorken, 5. ÇED Yönetmeliğine göre 10 gün önce yayınlanmasına hükmedilmektedir. 9

11 9. Maddenin 2. Fıkrasının (a) bendinde ise 4. ÇED Yönetmeliğinde kullanılan yöre halkı ibaresi yerine ilgili halk ibaresi kullanılmıştır. Tanımlar bölümünde yapılan ilgili halk tanımına rağmen neden böyle bir değişikliğe gidildiğine ise anlam verilememiştir. Madde 10: Yönetmeliğin 10. Maddesi esas bakımından 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle 5. ÇED Yönetmeliğinde olduğu gibi korunmuş sadece 2. Fıkranın (c) bendinde proje tanıtım genel formatı ibaresi yerine yine EK III ü işaret eden Çevresel Etki Değerlendirmesi genel formatı ibaresi kullanılmıştır. Maddenin son Fıkrasında özel format verildikten sonra bir yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Bakanlığa sunulma zorunluluğu bu Yönetmelikte de korunmuştur. Bir yıl içinde bölgenin özelliklerinde olabilecek değişiklikleri gözeterek düşünülmüş olma ihtimaline rağmen bu hüküm aynı zamanda bir yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanabileceğini de kabul etmektedir. Oysa rapor içeriğini belirleyen EK III incelendiğinde kirlenmesi muhtemel olan çevrenin fauna ve flora gibi birçok özelliğinin raporda yer alması beklenmektedir. Fakat bir yörenin fauna ve florasının belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda mevsimsel değişikliklerin tam manasıyla izlenebilmesi için en az bir yıl süreye ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde gerçek atmosferik koşulların belirlenebilmesi için ölçüm yapmak gerektiğinde de bu süre çok yetersizdir. ÇED Raporunu hafife alan bu süre sınırlamasının kaldırılmasında fayda vardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı Bölüm III deki gerekli verilerin her zaman hazır olarak elde edilmesi mümkün değildir. Proje yeri ve etki alanın mevcut çevresel özelliklerinin tespiti için gerekli olan bu bilgiler için daha önce yapılmış bir çalışma veya ölçüm verileri yoksa, yerinde bazı etüt ve ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Ancak, gerek serbest piyasa koşullarında rekabet edebilmek için rapor maliyetini düşürme çabaları, gerekse Yönetmelikteki süre tahditlerini yerine getirebilmek için genelde yakın bir bölgede yapılan çalışmalar veya bilimsel olmayan tahminler üzerine raporlar hazırlandığı yönünde üyelerimizin şikayetleri Odamıza iletilmektedir. Bu tür süre sınırlamaları yerine ÇED Raporlarının mesleki denetimine imkan veren düzenlemelerin Yönetmelikte yer alması hazırlanacak raporları niteliği artırmak bakımından daha etkili bir yöntem olacaktır. Madde ; Diğer birçok maddede de olduğu gibi bu Maddede yapılan değişiklikler de uygulamanın esası bakımından önemli değişikler içermemektedir. 1. Fıkraya Proje sahibi tarafından ibaresi eklenerek Raporu Bakanlığa kimin sunacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Aynı Fıkrada dilekçe ekinde sunulacak Rapor sayısının iki adet olacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu değişiklikler 4. ÇED Yönetmeliğinin uygulanması sırasında yaşanan sorunların düzeltilmesine yönelik çabalar gibi görülmektedir. 4. ÇED Yönetmeliğindeki şekliyle olduğu gibi korunun bir konu da yine 1. Fıkrada yer alan düzeltmeler için verilebilecek sürenin üç ay ile sınırlandırılmasıdır. Oysa Raporda tespit edilen eksikliklerin türüne göre belirlenebilecek bu sürenin önceden üç ay olarak kestirilmesi mümkün değildir. Tamamen tespit edilecek eksiklerin türüne bağlı bir durumdur. Önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir durum için süre sınırlaması koymanın ise anlamlı bir gerekçesi olamaz. 10

12 11 3; 4. ÇED Yönetmeliğinden farklı olarak 3. Fıkrada Valilik tarafından uygun araçlarla halka yapılacak duyuru için açıklık getirme çabasına girişilmiş ancak yetersiz kalmıştır. 5. ÇED Yönetmeliğinde anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla ibaresi kullanılmıştır. Katılımcılığı artırmak için daha kesin ifadelerle etkin duyuru yöntemlerinin tarif edilmesine ihtiyaç vardır. 11 4; 4. Fıkrada Raporun incelenmesi ve görüş belirtilmesi için zamanla takvimi içerisinde gibi bir sınırlama getirilmiş ancak zamanla takvimi ibaresine Yönetmeliğin hiçbir yerinde açıklık getirilmemiştir. 4. ÇED Yönetmeliğinde bu Fıkraya denk gelen Fıkranın sonundaki İnceleme, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler dikkate alınmaz hükmü çıkarılmış olmasına rağmen zamanlama takvimi ibaresinin yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Madde 12: Yönetmeliğin 12. Maddesi 4. ÇED Yönetmeliğindeki şekliyle büyük oranda 5. ÇED Yönetmeliğinde de korunmuştur. 4. Fıkrada aynı anlamda olmasına rağmen tanık numune yerine şahit numune ibaresine yer verilmiştir. Fakat aynı fıkradaki daha önemli bir değişiklik 4. ÇED Yönetmeliğinde karşılık gelen Fıkradaki Yetkili uzman kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. hükmüne 5. ÇED Yönetmeliğinin 4. Fıkrasında yer verilmemiştir. Komisyonun karar veremediği durumda işlerliği olabilecek bu hükmün Fıkradan hangi düşünceyle çıkarıldığı ise anlaşılamamıştır. Diğer taraftan 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle korunan bu Maddenin genel değerlendirilmesi yapıldığında; komisyon üyelerine bazı sınırlamalar getiren hükümlerin bu Maddede de tekrarlandığı, buna rağmen aynı Maddede tarif edilen komisyonun yapması gereken inceleme ve değerlendirmeyi ise bu sınırlamalarla gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Şöyleki; 2. Fıkrada Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum ve kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirilirler; kurum ve kuruluşları adına görüş bildirirler. hükmü yer almaktadır. Ancak, 9. Fıkrada komisyon tarafından inceleme değerlendirme toplantısı sırasında gözden geçirilmek üzere sıraladığı konuların hepsi Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin yetki, görev ve sorumlukları çerçevesinde kalmaktadır. Diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin bu konuların herhangi biri hakkında görüş belirtmesi bu Maddenin 2. Fıkrası ve 8. Maddenin 8. Fıkrasına aykırı olduğu yorumuna yol açabilecek niteliktedir. Madde 13: Esas ve şekil yönünde bir küçük değişiklik dışında 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle 5. ÇED Yönetmeliğine taşınan Maddede nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporları ve eklerinin Bakanlığa sunulması tarif edilmektedir. 1. Fıkranın (a) Bendinde yapılan değişiklikle Bakanlığa sunulacak nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu sayısının iki adet olması koşulu getirilmiştir. Maddenin 4. ÇED Yönetmeliğindeki halinde Rapor için iki adet koşulu yer almıyordu. Her iki yönetmelikte de incelemeleri tamamlanan ve son şekli verilen Rapor ve eklerinin beş iş günü içinde Bakanlığa sunulma koşulu yer almaktadır. Bu aşamada beş iş günü ile sınırlanan bu süreç aslında proje sahibi için bir değerlendirme ve karar verme süreci olmalıdır. Sadece gerekli dokümanların 11

13 tamamlanması, Raporun iki adet çoğaltılması işlemi değildir. Dolayısıyla proje sahibinin nihai ÇED Raporunun gerektirdiği taahhütleri inceleyip karar vermesi için beş iş günü süre tanınmaktadır. Proje sahibinin komisyon çalışmaları sırasında gerekliliğine inandığı ve gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları değerlendirirken ne kadar süreye ihtiyacının olacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Projenin özelliğine göre bu süre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Maddede proje sahibi için öngörülen beş iş günü ibaresinin ve Maddeden çıkarılmasında fayda vardır. Ayrıca Maddenin 2. Fıkrası ise öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu nun geçersiz sayılacağına hükmetmektedir. Ne tür gerekçelerin kabul edilebileceği veya kabul edilen gerekçeyle sürenin ne kadar uzatılabileceği konusuna ise açıklık getirilmemektedir. Beş iş günü süre sınırlamasının proje sahibi için sağlıklı bir karar vermeye yeterli olup olmayacağı belli değilken böyle bir hüküm durumu da daha da çözümsüz hale getirmekte, proje sahibini baskı altında tutmaktadır. Bu nedenle 2. Fıkranın da Maddeden çıkarılmasında fayda vardır. Madde 14: 14 1; Yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Fıkrası ÇED sürecinin işleyişi konusunda çelişkili bir duruma yol açmaktadır. 4. ÇED Yönetmeliğinin aynı konu başlıklı ve aynı numaralı Maddesinde yer almayan bu hüküm, Nihai ÇED Raporunun halkın görüşüne sunulmasını gerektirmektedir. Bu anlamda faydalı olabilecek bu uygulamanın nasıl yapılacağı ise Fıkra hükümlerinde açıkça belirtilmemiştir. 14. Maddenin 1. Fıkraya göre Komisyonun nihai ettiği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on işgünü görüşe açılması gerekmektedir. Bu aşamada ise 12. Madde ye göre Komisyonun, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on işgünü içinde incelemiş ve değerlendirmiş, 13. Madde ye göre beş iş günü içinde proje sahibi tarafından Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen iki adet nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Bakanlığa sunulmuştur. Fıkra hükmünden anlaşıldığı kadarıyla proje sahibi tarafından Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ile beraber Bakanlığa sunulan iki adet nihai ÇED Raporunun biri Bakanlıkta, diğeri de İl çevre ve Orman Müdürlüğünde on iş günü halkın görüş ve önerilerine açılacaktır. 14. Maddenin 1. Fıkrası devamında ise Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınarak üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılması istenir demektedir. Oysa 12. Maddeye göre Komisyon on iş günü içinde çalışmalarını tamamlayarak görevini bitirmiştir. Alınan görüşlerin Rapora yansıtılması anlamında kesin bir hükmü taşımamakla beraber, projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınarak üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılacak Raporların ayrıca nerede, nasıl, niçin kullanılacağı da belli değildir. Halkın görüş ve önerilerine göre Komisyonun tekrar bir inceleme ve değerlendirme toplantısı yapması düşüncesiyle Fıkra hükmü yazılmış olsa da; gerek Fıkrada bu konuda açık bir hükme yer verilmemesi ve gerekse de Yönetmeliğin Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi başlıklı 12. Maddesinin buna izin vermemesi nedeniyle mümkün görülmemektedir. 12

14 Fıkra Çoğaltılan Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beş işgünü içerisinde Bakanlığa sunulur. hükmü ile devam etmektedir. Fıkranın ilk hükümlerine göre 13. Madde ye göre; Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ile beraber Bakanlığa sunulan iki adet nihai ÇED Raporunun biri Bakanlıkta, diğeri de İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde on iş günü halkın görüş ve önerilerine açılacaktır düşüncesi Fıkranın bu son hükmü ile çelişmektedir. Çünkü 13. Madde ye göre bu aşmadan önce sunulmuş olan nihai ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten yazı son değişikliklerle geçerliliğini kaybetme durumunda kalabilir. Dolayısıyla görüş ve öneriler de dikkate alınarak değişikliğe uğramış nihai ÇED Raporu için de proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten başka bir yazıya ihtiyaç olacaktır. Raporun çoğaltılması için üç iş günü süre tanınırken, ayrıca Bakanlığa sunak için beş iş günü süre tanınmış olması, 13. Madde hükümlerinin tekrar mı uygulanacağı sorusunu akla getirmektedir. Yukarıda sayılan nedenlerle 1. Fıkranın yeniden düzenlenmesine veya 12. ve 13. Maddelerin Fıkra hükmüne uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu haliyle Fıkra hükümlerinin uygulanması mümkün görülmemektedir. 14 2; Yönetmeliğin 14. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçelerini ve halkın görüş ve önerilerinin nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurur. hükmü 4. ÇED Yönetmeliğinde karşılık gelen fıkrada yer almamaktaydı. ÇED sürecinden halkın bilgilendirilmesi anlamında faydalı olabilecek bu uygulamada uygun araçlarla ifadesine açıklık getirilmesi ise isabetli olabilirdi. 14 4; Maddenin 4. Fıkrası 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle koşulların ibaresinin şartların ibaresi ile değiştirilmesi dışında aynı şekliyle korunmuştur. Aynı anlamda kullanılan koşul kelimesi yerine şart kelimesinin tercih edilmesine anlam verilememiştir. Nihayetinde şart kelimesinin dilimizdeki Arapça ve Fransızca kökenli iki anlamda kullanımı söz konusu iken eş anlamlı koşul kelimesinin ise Türkçe olması dikkat çekicidir. Madde 15: Yönetmeliğin 7. ve 15. Maddelerinde yapılan değişiklikle 4. ÇED Yönetmeliğinde göre daha açık şekilde kapasite artırımı veya genişletme çalışmalarının da toplam kapasite arıtırımı dikkate alınarak EK I ve EK II ye göre Yönetmelik kapsamında değerlendirileceği ifade edilmektedir. Kapasite artırımı ve genişleme çalışmaları konusundaki ifadeler açık hale getirilirken 4. ÇED Yönetmeliğinde daha kapsamlı ibareler bu defa ihmal edilmiştir. İşletme yöntem ve teknolojilerinde yapılacak değişikliklerin muhtemel çevresel etkilerinin de farklı olabileceği konusu Madde hükümlerinde ihmal edilmiştir. 7. ve 15. Maddenin kapasite artırımı ve genişleme çalışmaları dışında Yönetmelik kapsamında veya olmayan mevcut tesisleri n durumunda yapılacak her türlü değişikliği dikkate alarak düzenlenmesinde fayda vardır. Çünkü son zamandaki kirlilik önleme çalışmaları, kirletici oluştuktan sonra çözüm bulmaya çalışmak yerine; üretimin her aşamasında kirlilik önlemeye yönelik çalışmalara yönelmiştir. Hammadde özelliklerinden, üretim teknolojilerine ve ürünün ambalajı ile ilgili tercihlere ve son kullanıcı sonrası döneme kadar uzanan çalışmalar gerektiren bu yaklaşımda her değişiklik önemli olabilmektedir. 13

15 Madde 16: Yönetmeliğin 15. Maddesine göre seçme, elem kriterlerine tabi projelerin inceleme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağının tarif edildiği bu Maddede 4. ÇED Yönetmeliğine ilave olarak Maddeye ilave edilen 3. Fıkra ile proje tanıtım dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için 6 ay süre sınırlaması getirilmekte, eksiklikleri altı ay içinde giderilmeyen proje tanıtım dosyaları için başvurunun geçersiz sayılması hükme bağlanmaktadır. Madde 17: 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle 5. ÇED Yönetmeliğine taşınan Maddenin 4. Fıkrasına Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir kararı verilen projeler için gerekçeli karar Bakanlığa bildirilir hükmü eklenmiştir. Burada ilginç olan taraf ise Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı başlığı taşıyan 17. Maddenin bütün fıkralarında anlatılan işlemlerin Bakanlık tarafından yürütülüyor olmasıdır. Bir taraftan da bu durum; açıkça ifade edilmemiş olsa bile Madde hükümlerinin uygulanmasının Valiliklere devredileceği düşüncesi ile kaleme alınmış olacağının ipuçlarını vermektedir. Madde 18: Maddenin 4. ÇED Yönetmeliğindeki haline tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle eklenen 2. Fıkra, 5. ÇED Yönetmeliğine 3. Fıkra olarak ve bazı değişikliklerle taşınmıştır. 4. ÇED Yönetmeliğinde yer alan ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile ve Valilik halkı bilgilendirir ve Bakanlığa bilgi verir ibareleri 18. Maddeden çıkarılmıştır. Büyük ihtimalle gereksiz bürokrasinin azaltılması amacıyla yapılan bu tür düzenlemeler diğer taraftan izleme ve kontrol aşamasının çok önemsenmediğini göstermektedir. Buradan hareketle, raporun genel değerlendirme bölümlerinde de söz edilen ÇED sürecinin bir izin alma prosedürü olarak algılandığı, yaygın yanlış anlayışın devem ettiği söylenebilir. Madde 19: Ayrıca Maddede izleme ve kontrol işlemlerinin nasıl ve hangi araçlarla yapılacağı açık değildir. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması ile ilgili 19. Maddenin 4. ÇED Yönetmeliğindeki haline göre daha açık ifadelerle yeniden düzenlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Madde 20, 21, 22, 23: 4. ÇED Yönetmeliğinde yer alan Anlaşmazlıkların Çözümü başlıklı 22. Madde dışında çeşitli hükümler içeren maddeler 5. ÇED Yönetmeliğinde hiçbir değişiklik olmadan taşınmıştır. Sürelerin uzatılması ve durdurulması ile ilgili 20. Madde ve proje sahibinin değişmesi ile ilgili 21. Madde, madde numaraları da değişmeksizin 5. ÇED Yönetmeliğinde önceki halleri korunmuştur. Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi ile ilgili 23. Madde ve askeri projeler ile ilgili 24. Madde ise 22. ve 23. Madde olarak değiştirilmeden 5. ÇED Yönetmeliğine taşınmıştır. 14

16 Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler ile ilgili 24. Madde bazı projelerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan istisnai hükümler içermektedir. Doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili (a) bendi 4. ÇED Yönetmeliğindeki haliyle 5. ÇED Yönetmeliğinin bu Maddesinde korunmuş durumdadır. Birçok ülkede ÇED kapsamında olmasına rağmen Ülkemizde ÇED kapsamında olmayan bazı projeler ilgili uluslararası kredi kuruluşları tarafından ÇED çalışması istenmesi durumunda genelde ortaya çıkan bir durum için ise 4. ÇED Yönetmeliğinin ilgili Maddesinde de olan (b) bendi 5. ÇED Yönetmeliğinde de olduğu gibi korunmuştur. Bu istisnai hüküm aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarında Ülkemizin geri kalmışlığını ve kurumsal gelişimini henüz tamamlamadığını göstermesi bakımından önemlidir. Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Bölgeler, Serbest Bölgeler, Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılacak alanlar ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projelere Yönetmelikte ayrıntılı yer verilmesi gerekirken bu Madde içinde istisnai hükümlere tabi tutulmuşlardır. 4. ÇED Yönetmeliğindeki bu durum 5. ÇED Yönetmeliğinde de sürdürülmektedir tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun 10. Maddesi gereğince 5 adet ÇED Yönetmeliği hazırlandığı halde bu konuların hala düzenlenememiş olması ve istisnai hükümlere tabi olması düşündürücü bir durumdur. Üstelik (c) bendine ilave edilen Su Ürünleri Potansiyel Üretim Alanları ibaresi ile Bakanlıkça belirlenecek prosedüre tabi projelerin alanı genişletilmektedir. 4. ÇED Yönetmeliğinin 15. Maddesi kapsamında yapılacak değişiklikler proje tanıtım dosyası hazırlamayı gerektiriyorken, bu Madde kapsamındaki (ç) ve (d) bentleri ile İleri teknoloji uygulamak suretiyle yapılmak istenilen değişiklikleri içeren veya prototip üretim yapan projeler ve Bu Yönetmeliğin Ek I veya Ek II listesinde bulunup da eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü değişikliği içeren projeler de Bakanlıkça belirlenecek prosedür kapsamına yani yine istisnai hükümlere taşınmıştır. Yönetmeliğin bu kadar çok istisnai hüküm içeriyor olması yeterliliğinin tartışılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle istisnai hükümlerin azaltıldığı, belirsiz durumlara neden olmayacak, daha etkili ve açık hükümlere sahip bir Yönetmeliğe ihtiyaç vardır. Buna rağmen özellikleri nedeniyle ayrıca değerlendirilmesi gereken projeler için ayrı mevzuat hazırlanmalı, Bakanlıkça belirlenecek prosedür gibi ucu açık ifadelerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Madde 25: Çeşitli ve Son Hükümler başlığı altındaki başka bir madde olan 25. Madde entegre projeler ile ilgilidir. 4. ÇED Yönetmeliğinin 26. Maddesindeki halinde entegre projeler için tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu istenebileceği hükmüne yer veriliyordu. Entegre projeler ile ilgili nasıl bir yol izleneceği hakkındaki 5. ÇED Yönetmeliğindeki 25. Madde ise tek rapor istenmesini istenir ibaresi ile kesin bir hükme bağlamasına rağmen Çevresel Etki Değerlendirmesi/Proje Tanıtım Dosyası ibaresi ile bu defa belirsiz bir duruma yol açmıştır. Entegre proje içinde planlanan faaliyetlerin tamamının EK I de yer alması durumunda ÇED Raporu, EK II de olması durumunda Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacağı anlamı Madde hükmünden çıkarılabilir. Fakat entegre proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmı EK I de, bir kısmı EK II de olması durumunda nasıl davranılacağı konusu açık değildir. Diğer taraftan Yönetmelik hükümleri EK II 15

17 kapsamındaki faaliyetlerin ancak tek başına gerçekleştirilmesi durumunda Proje Tanıtım Dosyasını hükmetmektedir. Bu genel hükümler ile çelişen 26. Madde, konuyu istismara açık hale getirmekte, entegre olmadığı halde entegre gibi gösterilen projelerin ortaya çıkmasının yolunu açmaktadır. Dolayısıyla Maddeden Proje Tanıtım Dosyası ibaresinin çıkarılması gerekmektedir. Madde 26: Yeterlik belgesi başlıklı 26. Madde ise Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşların Bakanlıktan yeterlik belgesi alması koşulunu getirmektedir. 4. ÇED Yönetmeliğindeki aynı başlıklı 27. Madde ise sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayacaklar için yeterlik belgesi koşulu getirmekte, Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlayabilecekler ile ilgili konular Tebliğ ile düzenlenmekte idi. Madde hükmü devamla yeterlik belgesinin verilmesi, belge verilen kurum ve kuruluşların denetimi ve belgenin iptali ilgili usul ve esasların tebliğ ile düzenleneceğine hükmetmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi birçok meslek alanını ilgilendiren çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışma içinde çevre mühendislerinin ise koordinasyon, muhtemel çevresel etkilere karşı alınacak önlemler ve sorunlara çözüm bulma noktasındaki önemi büyüktür. Çalışma içinde yer alan meslek disiplinlerinin ürettiği verilerin çevre mühendisleri tarafından yorumlanması ve gerekli yerlerde kullanılması gerekmektedir. Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin tamamı ise bir mühendislik mimarlık çalışması gerektiren işlerdir. Bu nedenle üretilen projelerin yer seçimi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çevresel etkilerinin incelenmesinde de mutlaka mühendislik mimarlık çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır. Projenin ve proje yerinin özelliğine göre ise başka meslek disiplinlerinden ve bilim dallarından faydalanmaya ihtiyaç duyulabilir. Sonuç olarak her aşamasında mühendislik mimarlık çalışmalarının vazgeçilmez olduğu çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının da mühendislik ve mimarlık ile ilgili mevzuata uygun olması beklenir. Ancak, Yönetmeliğin 26. Maddesindeki hükümlerinin 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na aykırı olduğu açıkça görülmektedir. amacı: 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu nun 2. Maddesinde Birliğin kuruluş a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek; b) Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde İdare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odasının merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak; c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 16

18 d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir. şeklinde tarif edilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliğinin Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları başlıklı 3. Maddesi Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları nı şöyle sıralamaktadır; a) Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, kanun, tüzük ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak. b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak. c) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak. O halde bir mühendislik ve mimarlık çalışması gerektiren, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Mühendisleri Odasına üye çevre mühendislerini çok yakından ilgilendiren Çevresel Etki Değerlendirmesinin hangi mühendislik ve mimarlık mesleği mensupları tarafından hangi şartlarda ve nasıl yapılabileceğini düzenleyebilecek tek kuruluş, Anayasa ile de tanımlı kamu kurumu niteliğindeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olmalıdır. Bakanlığın mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara herhangi bir konuda yeterlik belgesi verme yetkisi bulunmamaktadır. Kurum ve kuruluşlar mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet göstermeleri durumunda, faaliyet alanının ilgili olduğu mühendislik mimarlık mesleği mensuplarının tabi olduğu TMMOB ne bağlı meslek odalarından, ilgili odanın mevzuatının gerektirdiği belgeleri almaları gerekli ve yeterlidir. İlgili meslek odalarından gerekli belgeleri alan bu kurum ve kuruluşların verilen belgelere yönelik denetimleri de yine ilgili meslek odasının mevzuatına göre yapılabilmektedir. Bakanlığın bu konuda ayrıca bir denetim yetkisi de bulunmamaktadır. Dolayısıyla 26. Maddenin yürürlükteki 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili meslek odaları mevzuatına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 17

19 Madde 27, 28: Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde Yönetmelikle ilgili tebliğ çıkarabileceği ve 4. ÇED Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı ile ilgili hükümler taşıyan maddelerdir. GEÇİCİ MADDELER: Çevresel etki değerlendirmesi süreci başlamış projeler başlıklı Geçici 1. Madde daha önce yayınlanan ÇED Yönetmelikleri kapsamında oldukları halde söz konusu yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen projelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır hükmünü taşımaktadır. Bu durumda ise EK I ve EK II listelerinde yapılan değişikler büyük önem taşımaktadır. Şöyle ki daha önceki yönetmelikler kapsamında olduğu halde yönetmeliklerin gereğini yerine getirmeyen faaliyetlerin son yönetmelik kapsamında olmaması durumu bu faaliyet sahipleri için af niteliği taşıyacaktır. Fakat aynı durumda olup da yönetmelik gereğini yerine getiren faaliyet sahipleri açısından ise bu durum aynı zamanda eşit olmayan bir uygulamadır. Geçici 1. Madde hükümleri daha önce çıkarılan ÇED Yönetmeliğinin yerine getrimeyen faaliyetlerle ilgili olmasına rağmen Madde başlığının çevresel etki değerlendirmesi süreci başlamış projeler olması da dikkat çekicidir. Geçici 2. Madde ise geçiş süresi başlığı ile Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce başlayan ÇED süreçleri için tabi oldukları Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. Geçici 3. Madde daha önce yayınlanan ÇED yönetmeliklerinde de yer alan bir hükümdür. Kapsam dışı projeler başlığını taşıyan bu Madde daha önceki ÇED yönetmeliklerinde de olduğu gibi ilk Yönetmeliğin yayınlandığı 7 Şubat 1993 tarihinde önce projeleri onaylanmış ve ilgili mevzuatla gerekli izinleri alan veya faaliyete başlayan projeleri Yönetmelik kapsamı dışına bırakmaktadır. 15 yıl işletmeye başlamış bu projeler için çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için sadece yürürlükteki çevre mevzuatına uyması yeterli değildir. Geçen zaman içinde gelişen çevre yönetimi anlayışı kapsamında bu faaliyetlerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Öte yandan ÇED gerekli değildir kararı alınan bir projenin 5 yıl içinde, ÇED olumlu kararı alınan bir projenin ise 7 yıl içinde faaliyete başlamaması durumunda Yönetmelik hükümlerine göre izinlerinin iptal edileceği dikkate alındığında 15 yıl çok daha uzun bir süredir. Dolayısıyla Yönetmeliğin diğer hükümlerine göre 15 yıl önce alınmış izinlerin geçerliliği söz konusu olamaz. Geçici 3. Madde ile ilgili bütün bu değerlendirmelerin dışında dikkate alınması gereken başka bir konu ise ilk ÇED Yönetmeliğinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümlerine rağmen 10 yıl gecikmeli olarak yayınlanmış olmalıdır yılında yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun 10 Maddesi ilk defa Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışması koşulunu getirmiştir. Dolayısıyla ancak 1983 yılından önce başlayan faaliyetler için bu tür bir kapsam dışı projeler hükmü uygulanabilir. İlk ÇED Yönetmeliğinin yayınlandığı tarihsel koşullar içinde kabule dilebilir olabilecek bu Maddenin 2008 yılında yaşanan gerçeklik ve Yönetmeliğin diğer hükümleri ile çelişmesi nedeniyle yeniden düzenlenmesi gerekir. Geçici 4. Madde ise Yönetmelik hükümleri gereği 1 Eylül 2008 tarihine kadar yayınlanacak olan Yeterlik Belgesi Tebliği yayınlana kadar geçen sürede yapılacak işlemleri içermektedir. Tebliğ 8 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanınca Madde hükmü geçerliliğini kaybetmiştir. 18

20 EK I: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ Listenin 4. ÇED Yönetmeliğindeki durumu ile son durumu karşılaştırıldığında; bazı faaliyetlerin kapsam dışına çıkarıldığı, listeye yeni bazı faaliyetlerin eklendiği ve bazı eşik değer değişikliklerine rastlamak mümkündür. 4. ÇED Yönetmeliği EK I listesinin yer alan gemi söküm faaliyetleri (9 d), tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların ara depolanması (10 d), içten yanmalı motor üretimi (19 b), hava taşıtlarının onarım tesisleri (21), Toplu halde projelendirilen konutlar (1000 konut ve üzeri) (37), telesiyej uzunluğu 1000 metre ve üzeri olan kayak alanları ve mekanik tesisleri (39) projelerinin 5. ÇED Yönetmeliği EK I listesinde yer almadığı görülmektedir. Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre 4. ÇED Yönetmeliği kapsamında olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bu tür tesisler varsa 5. ÇED Yönetmeliğinde affa uğramışlar ve ÇED uygulaması dışına çıkarılmışlardır. Bunlarda içten yanmalı motor üretimi (19 b) ve hava taşıtlarının onarım tesisleri (21) ÇED uygulanacak projeler listesinden çıkarılmış ancak seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi olan EK II ye taşınmıştır konut ve üzeri toplu halde projelendirilen konutlar EK I den çıkarılmış olmasına rağmen 200 konut ve üzeri toplu konutlarla ilgili EK II deki madde korunmuştur. Listenin 5. ÇED Yönetmeliği EK I Listesinde yer aldığı sıra numaralarına göre diğer değerlendirmeler ise aşağıdaki gibidir; 2 a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri. 4. ÇED Yönetmeliğinde toplam ısıl gücü 200 MWt ve üstü termik güç santrallari için ÇED uygulanması koşulu varken, 5. ÇED Yönetmeliğinde bu alt sınır 300 MWt ısıl güç değerine çekilmiştir. 2 b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü Sayılı Çevre Kanunu nda 26/4/2006 tarihinde yapılan değişiklikle İlkeler başlıklı 3. Maddesinin (j) bendi Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu kapsamındaki konular Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülür. şeklini almış ve TAEK tarafından yapılan çalışmalar çevre mevzuatının dışında kalmıştır. Diğer taraftan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu nun görev ve yetkilerinin tanımlandığı 4. Madde ise yapılacak nükleer enerji çalışmaları ile ilgilidir. Dolayısıyla mevcut mevzuat kapsamında nükleer güç santrallari ve diğer nükleer reaktörler ile ilgili bir çevresel etki değerlendirilmesi çalışması yapılması mümkün değildir. 2 f) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı. Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanacak projeler kapsamına 4. ÇED Yönetmeliğinden farklı olarak ilave edilmiş bu faaliyetin niteliğini anlamak mümkün değildir. Çünkü nükleer yakıtların kullanımı sırasında artan radyoaktivitesinin tekrar orijinal seviyesine dönmesi için gereken süre 10 ile yıl arasında sürmektedir ve bu durumda bile radyoaktivitesi devam ettiği için radyasyondan arındırılmış olmasını söylemek mümkün değildir. 19

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

İnsanca Yaşayacak Ücret,

İnsanca Yaşayacak Ücret, İnsanca Yaşayacak Ücret, Güvenceli Gelecek İstiyoruz EMO Ücretli-İşsiz Mühendisler Komisyonu Çalışma yaşamı güvencesizleştiriliyor Güvencesizlik mühendisleri de kapsayan büyük bir işçileştirmeyle yaygınlaştı

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Çevrimiçi ÇED Yönetimi Sistemi Kapsamında uygulanabilirliğinin sağlanması için değişiklik talebi. YÜRÜRLÜKTE

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30032 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak,

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak, Konu:30.04.2015 Tarih ve 29342 Sayılı Yönetmelik Hk. 08.05.2015 Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI Çevre ile ilgili temel kavramlar Çevre sorunlarının nedenleri Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları Sürdürülebilir tarım ve tarımsal kalkınma.hafta Çevreye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ WWF-Türkiye, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan daki ortakları ile birlikte, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 08/08/2008 TARİH VE 26961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER YENİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 08/08/2008 TARİH VE 26961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER YENİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 08/08/2008 TARİH VE 26961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER YENİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ EKİM, 2008 ANKARA TMMOB ÇEVRE

Detaylı

Sirküler No: 052 İstanbul, 11 Nisan 2017

Sirküler No: 052 İstanbul, 11 Nisan 2017 Sirküler No: 052 İstanbul, 11 Nisan 2017 Konu: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik te değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

Bütün canlıların ortak varlığı olarak kabul edilen çevrenin,

Bütün canlıların ortak varlığı olarak kabul edilen çevrenin, Değerlendirme www.madencilik-turkiye.com Doç. Dr. Nuray Karapınar Maden Y. Müh. MTA Genel Müdürlüğü nuray.karapinar@mta.gov.tr Maden Arama Faaliyeti ÇED Uygulamaları: Tarihsel Gelişim ve Mevcut Durum Bütün

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı