VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR"

Transkript

1 VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a) Adı: KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI b) Adresi: HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 NO: 28 c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) Ġlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: RAGIP TOSUN ÖĞRETMEN 1.2- Ġstekliler, ihaleye iliģkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler Ġhale konusu iģin; a) Adı: VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ b) Yatırım proje no su/kodu: c) Miktarı (fiziki) ve türü: VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ, d) Yapılacağı yer: VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ KÖYYOLU Madde 3- Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler Ġhaleye iliģkin bilgiler; a) Ġhale usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġhale Yönetmeliği Gereği Açık Ġhale. b) Ġhalenin yapılacağı adres: GÜRPINAR KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU c) Ġhale tarihi: d) Ġhale saati: 14:45 e) Ġhale komisyonu toplantı yeri: GÜRPINAR KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU f) Ġhale Tekliflerinin Verileceği yer : GÜRPINAR KHGB. BÜROSU g) Son Teklif verme Tarih Ve Saati : , Saati 14: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karģılığında komisyon baģkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kiģilerde temsile yetkili kiģiler tarafından komisyon 3.3- Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu Ģekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye Komisyon baģkanlığına verilen teklif herhangi bir sebeple geri alınamaz Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip ilk iģ gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiģmesi halindede ihale aynı saatte yapılır. Madde 4- Ġhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 4.1- Ġhale dokümanı aģağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2 a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: GÜRPINAR KHGB. b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: GÜRPINAR KHGB. c) Ġhale dokümanı satıģ bedeli (varsa vergi dahil) : 500 TL (BEġYÜZ TL) 4.2- Ġhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Ġstekli, ihale dokümanını oluģturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Ġdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluģturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmıģ beyanını alır Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluģturan belgelerde yer alan koģul ve kuralları kabul etmiģ sayılır Ġhale dokümanını oluģturan belgelerin Türkçe yanında baģka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaģılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluģacak anlaģmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. Madde 5- Ġhale Dokümanının Kapsamı 5.1- Ġhale dokümanı aģağıdaki belgelerden oluģmaktadır: a) Ġdari ġartname. b) ĠĢin Projesinide Kapsayan Teknik ġartnameler. c) SözleĢme Tasarısı. d) Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi. e) Standart Formlar. - Geçici teminat - KHGB Ġhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına iliģkin taahhütname - Ortaklık hisse beyanı - Teklif mektubu - Yer gördü tutanağı - ĠĢ Bitirme Belgesi - Teknik personel taahhütnamesi - Teknik personel listesi - Yapi Araclari Taahhutnamesi - Yapi Araclari Listesi 5.2- Ayrıca, bu Ģartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dökümanının bağlayıcı bir parçasını teģkil eder Ġsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine iliģkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. Ġhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 6- Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 6.1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aģağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. b ) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat. c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 1- Gerçek kiģi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 2- Tüzel kiģi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiģiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiģiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiģiliğin noter tasdikli imza sirküleri. ç ) KHGB Ġhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına iliģkin taahhütname d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiģinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiģiliklere iliģkin beyanname. f ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge

3 g ) SGK borcu yoktur ğ ) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. h ) Ticaret sicil gazetesi ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 1) Gerçek kiģi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kiģi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiģiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ, tüzel kiģiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, i ) Vergi borcu yoktur belgesi j ) Yer gördü tutanağı Ekonomik ve Mali yeterliliğe iliģkin istenen belgeler: Mesleki ve Teknik yeterliliğe iliģkin istenen belgeler: k ) ĠĢ Deneyim Belgesi Ġsteklinin son beģ yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %70 i oranında gerçekleģtirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iģ veya benzer iģlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleģmeye iliģkin ĠĢ Bitirme Belgesini sunması zorunludur. ĠĢ Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır. Ġhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin ĠnĢaat Mühendisliği,Mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iģ deneyim belgesi Bu ihalede benzer iģ olarak kabul edilecek iģler : HER TÜRLÜ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIM ĠġLERĠ l ) Ġsteklinin Organizasyon Yapısı : Ġsteklinin ihale konusu iģi yerine getirebilmesi için aģağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iģ yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir..aģağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmıģ listesi de sunulacaktır. Adet Pozisyon Mesleki Ünvan Mesleki Özellik 1 ġantġye ġefġ ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ ENAZ 5 YIL DENEYĠMLĠ 1 ġef YARDIMCISI ĠNġAAT TEKNĠKERĠ ENAZ 2 YIL DENEYĠMLĠ m ) Makine, Araç ve Techizat Listesi : Ġsteklinin ihale konusu iģi yerine getirebilmesi için iģin süresi boyunca aģağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iģ yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.aģağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmıģ listesi de sunulacaktır. 1 ADET KAZICI-YÜKLEYĠCĠ 1 ADET DAMPERLĠ KAMYON 1 ADET VĠBRATÖR n) ĠĢin projesi, ihale sonucuna göre ihaleyi alacak olan firmaya verilecektir. Belgelerin sunuluģ Ģekli o)ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıģ örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

4 ö) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taģıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıģ olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir Ģerh taģıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. p)ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından aslı idarece görülmüģtür veya bu anlama gelecek Ģerh düģülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriģim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Madde 7- Ġhaleye Katılamayacak Olanlar AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya baģkaları adına hiçbir Ģekilde birliğin ihalelerine katılamazlar: a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıģ olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar. b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Birliğin ihale yetkilisi. ç) Birliğin ihale konusu iģle ilgili her türlü ihale iģlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen Ģahısların eģleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiģilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim Ģirketler hariç). Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıģı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aģamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıģsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 8- Ġhale DıĢı Bırakılma Nedenleri AĢağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dıģı bırakılacaktır: a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iģleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, iģlerini askıya b) Ġflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karģı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan. c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olan. ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ vergi borcu olan. d) Ġhale tarihinden önceki beģ (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e) Ġhale tarihinden önceki beģ (5) yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı iģler sırasında iģ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, birlik tarafından ispat edilen. f) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiģ olan. g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. h) Bu Ģartnamenin 7inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. Madde 9- Yasak Fiil veya DavranıĢlar Ġhale süresince aģağıda belirtilen fiil veya davranıģlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaģma, irtikap, rüģvet suretiyle veya baģka yollarla ihaleye iliģkin iģlemlere fesat karıģtırmak veya buna teģebbüs etmek. b) Ġsteklileri tereddüde düģürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaģma teklifinde bulunmak veya teģvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıģlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teģebbüs etmek. d) Ġhalede, kendisi veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

5 e) Bu Ģartnamenin 7 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranıģlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranıģlarının özelliğine göre yasal iģlemler Madde 10- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Ġdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Madde 11- Ġhale Dokümanında Açıklama Yapılması Ġstekliler, tekliflerin hazırlanması aģamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde Ġdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karģılığı elden verilir. Ġdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 3 gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak Ģekilde yapılacaktır Açıklamada, sorunun tarifi ve Ġdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir. Madde 12- Ġhale Dokümanında DeğiĢiklik Yapılması Ġlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiģiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya iģin gerçekleģtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin birlikçe tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ortaya çıkan ve benzeri zorunluluk nedeniyle, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve Tutanak, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karģılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değiģiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla beģ (5) gün süreyle tutanak ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Tutanak düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiģ olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır. Madde 13- ĠĢin Yapılacağı Yerin Görülmesi ĠĢin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. ĠĢyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir Ġdare, istekli veya temsilcilerinden iģin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kiģilerin iģin gerçekleģtirileceği araziye girmesi için gerekli izni sağlayacaktır Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin iģin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 14- Ġhale Saatinden Önce Ġhalenin Ġptal Edilmesinde Ġdarenin Serbestliği Ġdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aģamaya kadar teklif vermiģ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir Ġhalenin iptali halinde, verilmiģ olan bütün teklifler reddedilmiģ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ġdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6 Madde 15- Ortak giriģim Birden fazla gerçek veya tüzel kiģi iģ ortaklığı oluģturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir ĠĢ ortaklığı oluģturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iģ ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iģ ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır Ġhalenin iģ ortaklığı üzerinde kalması halinde iģ ortaklığından, sözleģme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleģmesini vermesi istenecektir ĠĢ ortaklığı anlaģmasında (iģ ortaklığı beyannamesi) ve sözleģmesinde iģ ortaklığını oluģturan gerçek ve tüzel kiģilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müģtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir ĠĢ ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaģmasında (iģ ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleģmesinde gösterilir Ortak giriģimlerde, pilot ortağın istenen asgari iģ deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iģ deneyim tutarının % 10 unu sağlamaları gerekir. Madde 16- Konsorsiyumlar Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 17- Alt yükleniciler Ġhale konusu iģin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Yüklenici aldığı iģi baģkasına devretmeyecek ve kendisi yapacaktır. Bu konuda noter aracılığıyla yapılan devirler de idare tarafından kabul edilmeyecektir. Aksi durum tespit edilirse idare sözleģmeyi tek taraflı olarak iptal edebilecek ve yüklenicinin bu iģe ait teminatı gelir olarak kaydedilecektir. Söz konusu iģin sözleģmesinin, idare tarafından tek taraflı olarak iptali nedeniyle, iģin tamamlanmasında meydana gelecek gecikme nedeniyle ayrıca sözleģme tutarının %20 sine kadar ceza verilebilecektir. Ceza verildiği takdirde yüklenicinin idareden olan alacağından bu tutar ayrıca bir tebliğ yâda uyarıya gerek kalmaksızın kesilebilecektir. III. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 18- Teklif ve SözleĢme Türü Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleģme düzenlenecektir. Madde 19- Teklifin dili Teklifi oluģturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Ġsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. SözleĢme konusu iģin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. Madde 21- Tekliflerin sunulma Ģekli Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi iģe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıģtırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaģesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi iģe ait olduğu yazılır.

7 21.2- Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiģilerce imzalanmıģ olması zorunludur. Bunları karģılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamıģ sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan Teklifler veya ilanda üzerinde belirtilen kazıntı, saate silinti kadar, veya düzeltme sıra numaralı bulunan alındılar teklifler karģılığında reddedilir komisyon ve hiç yapılmamıģ baģkanlığına sayılır. verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kiģilerde temsile yetkili kiģiler tarafından komisyon baģkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu Ģekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz Komisyon baģkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz Verilen teklifler, bu ġartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiģtirilemez Ortak giriģim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kiģiler tarafından imzalanması gerekir. Madde 22- Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun Ģekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) Ġhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiģilerce imzalanmıģ olması Ortak giriģim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kiģiler tarafından imzalanması gerekir. Madde 23- Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır Ġhtiyaç duyulması halinde Ġdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. Ġstekli, Ġdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Ġdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleģme koģulları değiģtirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata iliģkin hükümlere uydurmak zorundadır Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karģılığı elden teslim edilir. Madde 24- Teklif fiyata dahil olan masraflar Ġsteklilerin sözleģmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaģım ve her türlü sigorta giderlerinin teklif fiyata dahildir (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artıģ olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluģması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artıģ ya da farkları karģılayacak payı içerdiği kabul edilecektir Ancak, sözleģme konusu iģin bedelinin ödenmesi aģamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

8 Madde 25- Geçici Teminat Ġstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıģı bırakılır Ġsteklinin ortak giriģim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iģin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karģılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamalıdır Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Ġdare tarafından istenilen katılma Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dıģı bırakılacaktır. Madde 26- Teminat olarak kabul edilecek değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aģağıda sayılmıģtır. a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Teminat mektupları dıģındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiģtirilebilir Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri Teminat mektupları, bu Ģartnamenin 21.1 maddesinde yazılı Ģekildeki zarf veya paket içinde idareye Teminat mektupları dıģındaki teminatların T.C. ZĠRAAT BANKASI GÜRPINAR ġubesġ TR Madde 28- Geçici teminatların iadesi Ġhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir Ġhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleģmeyi imzalaması halinde iade edilir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleģme imzalanmasından hemen sonra iade edilir. IV- TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SÖZLEġME YAPILMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 29- Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi Teklifler, ihale Ģartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar birliğe verilir. Ġhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aģağıda yer alan usul uygulanır: a) Ġhale komisyonunca ihale Ģartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiģ olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baģlanır. b) Ġhale komisyonu teklif zarflarını alınıģ sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iģe ait olduğu, ihaleyi yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıģtırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaģelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. c) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıģ sırasına göre açılır. Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dıģı bırakılmasına karar verilir. Bu iģlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

9 ç) Bu aģamada, isteklilerin ihale konusu iģi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıģı bırakılır. d) Uygun bulunan teklifler incelenerek; 1) Ġhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı, 2) Ġhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon baģkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve bu durum hazır bulunanlara bildirilir. Madde 30- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve Ġhalenin Ġptal Edilmesinde Ġdarenin Serbestliği Ġhale komisyonunun kararı üzerine Ġdare, verilmiģ olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte Ġhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde Ġdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir. Madde 31- Uygun bedelin tespiti Açık ihale usulünde, eksiltmelerde ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düģük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; iģletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; yaklaģık maliyetten aģağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Madde 32 Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar Ġhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon baģkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır Kararlarda isteklilerin isimleri veya ticaret unvanları, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamıģ ise nedenleri belirtilir. Madde 33 Sözlü teklif istenmesi Açık ihale usulü ile yapılan satım, kiraya verme ve mülkiyetin üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiģ sayılır. Hiçbir istekli bu aģamada yazılı olarak oluģan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Madde 34- Yazılı Teklif Ġstenmesi Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

10 34.2- Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düģük tekliften daha düģük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiģ sayılır. Bu aģamada verilen en düģük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. Ġstekliler yazılı olarak oluģan en düģük tekliften daha düģük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. Madde 35- Tekliflerin Aynı Olması Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaģıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. Madde 36- Ġhalenin Karara Bağlanması Bu ġartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik,ġģ deneyimli,mesleki ve teknik yeterlilik açısından en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır Ġhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin (Birlik BaĢkanı) onayına sunar. Madde 37- Ġhale Kararının Onaylanması Ġhale yetkilisi,(birlik BaĢkanı) Ġhale Komisyonu kararı tarihini izleyen en geç beģ (5) iģ günü içinde ihale kararını onaylar veya iptal eder. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir Ġhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 38- KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesi Ġhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç iģgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır Ġhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı Ģekilde bildirilir Ġhale kararları, birlik binasında uygun vasıtalarla duyurulur. Madde 39- SözleĢmeye davet KesinleĢen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beģ gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beģ (5) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleģmeyi imzalaması hususu imza karģılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Madde 40- Kesin Teminat: Taahhüdün, sözleģme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleģme yapılmasından önce yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiģtirilebilir. Teminat mektuplarında süre, geçici kabul tarihinden en az ĠKĠ YIL sonrasını kapsayıcı olmak zorundadır.

11 40.3- Ġhale üzerinde kalan isteklinin iģ ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karģılanabilir Kesin Teminatı Geri Verilmesi : Taahhüdün SözleĢme ve Ġhale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa iģe ait eksik ve kusurların giderilerek, Yüklenicinin bu iģten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iliģiksiz belgesi getirmesiyle kabul tutanağının Onaylanmasından itibaren bir yıla kadar idarece tutulabilir. Madde 41- SözleĢme Yapılmasında Ġsteklinin Görev ve Sorumluluğu Ġhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibari ile bu Ģartnamenin 9. maddesinin a,b,c,ç,d,f bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 38. maddedeki süresi içinde vererek sözleģmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıģında usulüne göre sözleģme yapmayan istekli, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluģlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Ġkinci Teklif Sahibine Bildirim Ġhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Ģartnamede belirtilen Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına iliģkin taahhütnameyi (SSK,Vergi borcu olmadığına dair belge ve ticaret ve / veya sanayi odasına yasaklı olmadığını gösterir belgeler sözleģme aģamasında ibraz edilir.) veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleģme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleģme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına iliģkin taahhütname (SSK,Vergi borcu olmadığına dair belge ve ticaret ve / veya sanayi odasına yasaklı olmadığına yasaklı olmadığını gösterir belgeler sözleģme aģamasında ibraz edilir.) istenecektir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleģmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 42- Ġhalenin SözleĢmeye Bağlanması Açık ihale usulüne göre yapılan ihaleler sözleģmeye bağlanır. SözleĢmeler birlikler tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriģim olması halinde, sözleģmeler ortak giriģimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Ġhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleģmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir SözleĢmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleģme giderleri yükleniciye aittir. Madde 43- Ödeme yeri ve Ģartları V - SÖZLEġMENĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Yüklenicinin iģi %100 bitirilmesine müteakip, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yerinde tespit yapılarak, iģin usulüne uygun %100 bitirildiğinin raporla tespit edildikten sonra yasal kesintiler yapılarak defaten ilgili firmaya KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI tarafından hak ediģi ödenecektir. Ancak ödenek aktarımı gibi gecikmeler söz konusu olduğunda yüklenici ödeneğin aktarımını beklemek zorundadır. Ġdarenin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.yüklenici gecikme faizi ya da baģka ad altında ödeme talep edemeyecektir.

12 Ayrıca Ġdare isterse teklif edilen bedelin % 50 sini geçmemek üzere her defasında yapılan iģin yarısı kadar ve en çok iki ara hakediģ ödemesi yapabilir. Madde 44- Avans Verilmesi, ġartları ve Miktarı Yükleniciye taahhüdün gerçekleģtirilmesi sırasında Avans verilmeyecektir.. Madde 45- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma ġartları Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Madde 46- ĠĢe BaĢlama ve ĠĢ Bitirme Tarihi SözleĢmenin imzalandığının Ġdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak iģe baģlanacaktır ĠĢin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 takvim günüdür. Madde 47- ĠĢyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Yüklenici tarafından iģin sonunda iģyerleri her türlü ihzarattan ve çalıģma artıklarından çevreyle uyumlu olacak Ģekilde temizlenir. Projelerin uygulanması SözleĢme konusu iģler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan yol itinerlerine uygun olarak yapılır. Uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı iģin bedeli de yükleniciye ödenmez. Ġdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, itinerlerde herhangi bir değiģiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değiģiklikler Projelerin tesliminde gecikme olması Birim fiyat sözleģmelerde, iģ için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek Ģekilde değiģiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Bu durumda; ĠĢin kontrol teģkilatının vereceği rapor doğrultusunda çalıģmalara kesinti olmaksızın devam edecektir. Madde 48- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Mücbir sebep olarak kabul edilen aģağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. e) Gerektiğinde ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiģ olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiģ bulunması, d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Ġdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, Zorunludur.

13 Madde 49- ĠĢ ArtıĢı ve ĠĢ AzalıĢı SözleĢmenin uygulanması sırasında sözleģmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle iģ artıģı veya azalıģı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleģme bedelinin %30 u oranına kadar olan değiģikliği, süre hariç, sözleģme ve Ģartnamesindeki hükümlere göre ve aynı kırım oranıyla yapmakla yükümlüdür Ġlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme birliklerinde ise; ĠçiĢleri Bakanının izniyle sözleģme bedelinin %30 u aģan oranında iģ artıģı veya iģ azalıģı yapılabilir Her halükarda, sözleģmede belirtilen iģ artıģı ihale bedeli aģamaz. Madde 50- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar SözleĢme konusu iģin, sözleģmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleģme bedelinin onbinde 3 oranında gecikme cezası kesilir. Madde 51- ĠĢ ve ĠĢyerinin Sigortalanması Yüklenici, iģyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iģ ve hizmet makinelerini, taģıtlar, tesisler ile yapılan iģin biten kısımları için özellik ve niteliklerine göre iģe baģlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluģabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karģı Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde ALL RĠSK sigortası yaptırmadığı takdirde idare bu konuda sorumluluk kabul etmeyecek ve bu konudaki bütün Madde 52- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar ĠĢin sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince iģyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluģan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. ġu kadar ki, iģin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmıģ olması, yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle projelerine, Ģartnamelerine, sözleģmesine ve sözleģmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ĠĢlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaģmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 53- Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine ĠliĢkin ġartlar SözleĢme konusu iģin denetim, muayene ve kabul iģlemleri birlik tarafından kurulacak en az 3 (üç) kiģilik denetim, muayene ve kabul komisyonu tarafından sözleģmede ve Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleģtirilecektir Yapılan iģ yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe denetim, muayene ve kabul iģlemleri Madde 54- AnlaĢmazlıkların Çözümü SözleĢmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflarda, GÜRPINAR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir SözleĢmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, iģin sözleģmesinde yer alan konuya iliģkin hükümler uygulanacaktır.

14 VI - DĠĞER HUSUSLAR 1- SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve idare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla, aģağıda belirtilen hususlarda sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılabilir: a) ĠĢin yapılma yeri, b) ĠĢin süresinden önce yapılması kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme Ģartları. 2- SözleĢmede öngörülmeyen iģ artıģı veya azalıģı zorunlu hale gelirse, yüklenici sözleģme bedelinin %30 u oranına kadar olan değiģikliği, süre hariç, sözleģme ve Ģartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür. 3- Gürpınar Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine tabii değildir. Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklifleri kabul edip etmemekte, iģlerin aksaması durumunda ise el koymakta serbesttir. Nurullah KAYA Kaymakam Birlik BAġKANI

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Ve Hizmet Alımı için ihale ilanı Ata-Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.ġ., Ġzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 3 Teklif Dosyası ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI Bulsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayinin

Detaylı

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3 ĠHALE DOSYASI ĠSTEKLĠ BELGE KONTROL LĠSTESĠ ve TEKLĠF ZARF ġematġk GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol etmesi

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı