TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ (1980 2005)"

Transkript

1 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 349 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ (98 5) Mehme DEMİRAL ÖZET Bir ükeim fonksiyonu, ükeim ile gelir arasındaki ilişkiyi vurgulamakadır. Bir ülkedeki oplam ükeim mikarını ekileyen pek çok fakör bulunmakla birlike, yapılan ekonomerik çalışmaların çoğunda ükeim mikarını ekileyen emel değişken olarak gelirin alındığı görülmekedir. Bu çalışma, Türkiye için 98-5 yılları arasındaki oplam dayanıksız ve yarı dayanıklı mal ükeimi ile oplam maaş ve ücreler arasındaki makroekonomik fonksiyonel ilişkiyi oraya çıkarmayı amaçlamakadır. Yıllık olarak oplanmış verilerin En Küçük Kareler Yönemi (EKKY) kullanılarak ahmin edilen sonuçları bize gösermekedir ki, 987 fiyaları (TÜFE ile deflae edilmiş) baz alınarak hesaplanan oplam maaş ve ücreler seviyesindeki değişmelere rağmen gıda, içki, dayanıksız ve yarı dayanıklı mal ükeim mikarı bu dalgalamalara kuvveli bir uyum gösermemekedir. Bu da modelimize aldığımız oplam ükeim mikarını belirleyen malların büyük ölçüde yaşamak için gerekli olan emel ükeim malları olmasından kaynaklanmakadır. Anahar kelimeler: Tükeim, ükeim fonksiyonu, en küçük kareler ahmini, EKKT ArĢ.Gör., Niğde Üniversiesi, Ġ.Ġ.B.F.,

2 35 Mehme DEMĠRAL ABSTRACT A consumpion funcion emphasizes he relaionship beween consumpion and income. Alhough a more general demand for consumpion goods migh also focus on oher facors in a counry, in he economeric workings done by los of analyss i is seen ha he main variable which affecs he oal quaniy of consumpion is income. This sudy aims o esimae he macroeconomic consumpion funcion concerning oal consumpion of nondurable and semidurable consumpion goods for he period of 98-5 of Turkey. The esimaion resuls which has been esimaed using he Ordinary Leas Squares Mehod (OLS) from he colleced annual daa se show us ha, in spie of he change in he level of oal wage and salaries calculaed a 987 base prices (deflaed wih CPI), he sum of quaniiy of food, beverage, nondurable and semi durable consumpion goods does no accord wih his income flucuaion srongly. This is because of he oal consumpion we included o our model, consiss of compulsory consumpion goods ha he people have o ge for living Key words: Consumpion, consumpion funcion, ordinary leas square esimaion, OLSE

3 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 35. Giriş Tükeim fonksiyonu ükeicilerin harcama eğilimlerini gösermekedir. Makroekonomik veriler incelendiğinde ükeim oranındaki değiģikliklerin, genel olarak gelir oranındaki değiģiklikler ile aynı yönde ancak daha az bir mikarda olduğu görülmekedir. Tükeim (consumpion), mal ve hizmelerin insan ihiyaçlarını karģılamak için kullanılmasıdır. Tükeim, gelirin bir fonksiyonu olduğu için gelirdeki değiģiklikler ükeim yapısını ekilemekle birlike bu eki daha düģük bir duyarlılıka olmakadır (DPT, 4). Tükeim praik açıdan, nihai kullanım demekir. Yani mal ve hizmelerin daha ileri bir iģlemeye abi uulmak veya yeniden saılmak üzere değil, doğrudan doğruya insan ihiyaçlarının karģılanması için saın alınmasıdır. Ġkisaa ükeim, günlük dilde kullanılan anlamından farklıdır. Bazı mallar ükeilmekle biip yok olmazlar veya bu mallarda bir fayda azalması olmaz. Bir ablonun veya elevizyonun seyredilmesi, ya da bir kiabın okunması gibi durumlarda fiziki olarak yok olma ya hiç yokur ya da uzun vadeli bir olaydır (Seyidoğlu, 99: 888). Tükeici (consumer), hangi maldan ne kadar saın alacağına karar veren ekonomik birimdir. Tükeici, amaca göre sadece birey olabileceği gibi, çoğu kez de hane halkı olabilir. Örneğin bir oomobil, ev ya da arsa saın alırken bireysel karar yerine, çoğu kez hane halkının kararı gerekmekedir. Ancak lokanada yemek ercihini ükeici olarak birey vermekedir (Yaylalı, 994: 7). 98 ve 5 yılları arasında, yıllık olarak 987 fiyalarına çevrilerek fiya ekisi giderilen dayanıksız ve yarı dayanıklı ükeim malları ükeim mikarı ile, vergiler kesildiken sonra ükeicilerin eline geçen ne oplam ücre ve maaģlardan oluģan kullanılabilir gelir arasındaki iliģkiyi göseren bu çalıģmamızda gelir ve ükeim arasındaki 6 yıllık dönemi kapsayan iliģki, Türkiye ekonomisi için sınanmıģır. ÇalıĢmanın geriye kalan kısmı Ģu Ģekilde organize edilmiģir: Ġkinci kısımda, eorik lieraürde ükeim fonksiyonu ve onu belirleyen değiģkenlere kısaca değinilmekedir. Üçüncü kısımda yapığımız analizimizde kullanılan emel kavramların anımları verilmeke ve bunların elde ediliģi açıklanmakadır. Dördüncü kısımda ise Türkiye ekonomisi için 98-5 yılları arasındaki elde edilen veriler üzerinde ekonomerik çalıģmalar ve aģamaları göserilmekedir. Bu bağlamda önce eori sunularak, fonksiyon maemaiksel bir modelde belirilmeke ve ardından bu model ekonomerik eknikler kullanılarak es edilmekedir. Paramereler ahmin edildiken sonra, nihayeinde de yapılan eslerle, elde edilen paramerelerin isaisiki, ekonomerik ve ikisadi olarak anlamlı olup olmadıkları oraya konulmakadır. Elde

4 35 Mehme DEMĠRAL edilen sonuçların, isaisiki ve ekonomerik olarak geçerliliklerinin esi ile beraber gerekli yorumlar yapıldıkan sonra bu çalıģma, analiz sonuçlarının opluca değerlendirildiği, elde edilen sonuçların niçin iki değiģken arasında zayıf bir iliģki verdiğinin kısaca açıklandığı ve ayrıca ileriki çalıģmalar için bazı önerilerin verildiği beģinci kısımdaki sonuç bölümüyle amamlanmakadır.. Teorik Lieraürde Tükeim Fonksiyonu Ve Belirleyenleri Gelir ve ükeim iliģkisini ükeim fonksiyonu eorileri çerçevesinde ele alırsak, farklı gelir gruplarındaki kiģilerin ükeim eğilimlerinin ne gibi unsurlara bağlı olarak değiģiği sorusu bizi ükeim fonksiyonu eorileri ne göürmekedir. Bu konuda mevcu belli baģlı dör eorinin hepsi de ükeimi belirleyen emel unsur (bağımsız değiģken) olarak geliri almakadır. Ancak gelir; J. Maynard Keynes (936) arafından oraya aılan mulak gelir eorisinde cari mulak gelir, James Duesenberry (949)`nin nispi gelir eorisinde kiģinin oplum içinde nispi durumuna bağlı nispi gelir, Milon Friedman (957) ın sürekli gelir eorisinde, uzun dönemde normal olarak kazanılacağı ümi edilen sürekli gelir, Franco Modigliani ve Alber Ando (963) nun birlike geliģirdikleri haya devresi eorisine göre ise beklenen gelir dir. Bu eorilerde yapılan aynı analizler farklı sonuçlar verebilmekedir. Bu farklılığın nedenleri de bu eorileri geliģiren kiģilerin ekonomerik analizlerini değiģik gelir anımlamaları ve farklı yaklaģımlara göre yapmalarıdır. A. Mulak gelir hipoezi (absolue ıncome hypohesıs) J. Maynard Keynes in (936) klasik ükeim eorilerinden çıkarılan Ömür Boyu Gelir Hipoezi bireylerin ükeim ve asarruflarını oldukça uzun dönemler için planladıklarını varsaymakadır. Bireyler büün ömürleri boyunca yapıkları ükeimden en büyük oplam faydayı elde emeye çalıģırlar. Ömür boyu gelir hipoezi asarrufların yaģlılıkaki ükeimi karģılamak üzere yapıldığını varsaymakadır (Miller, : 5-8). Ömür boyu gelir eorisi aģağıda, eģilik (.) de göserilmiģir. C awr cyl (.) Burada: WR : Reel servei, a : Servee göre marjinal ükeim eğilimi, YL : Emek gelirini (ücre ve maaģları), ve

5 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 353 c : Emek gelirine göre marjinal ükeim eğilimini ifade emekedir. Ġnsanlar asarruf ve negaif asarruf yaparak, ömür boyu gelirlerini isedikleri Ģekilde ükemekedirler. Tipik olarak eori, gelirin oralama ömür boyu gelirden yüksek olduğu dönemlerde asarruf, düģük olduğu dönemlerde negaif asarruf yapıldığını ifade emekedir. Bu model oldukça güçlü basileģirici varsayımlar yapmakadır. Tükeimin emek geliri ve servee bağlı olduğu emel varsayımını değiģirmeden diğer varsayımlar kaldırılarak model geniģleilebilir. Öncelikle asarrufların faiz kazancı geirme ihimali hesaba kaılmalıdır. Bu durumda bugün ükeilmeyen YTL, geleceke YTL den daha fazla ükeime imkan sağlayacakır. Ġkinci olarak emek geliri zamanla değiģebilir. Üçüncüsü ömür beklenisi kesin değildir. B. Nispi gelir hipoezi (relaıve ıncome hypohesıs) James S. Duesenberry (949) arafından ükeim eğilimlerini açıklamak için oraya aılan hipoezdir. Milli Gelir ile ükeim harcamaları arasındaki iliģkiler konusunda yapılan araģırmalara göre iki farklı sonuç oraya çıkmakadır: Birincisi zaman serilerinden elde edilen sonuçur ve geçmiģe uzun dönemlerdeki ükeim fonksiyonunu ifade eder. Ġkinci ip sonuçlar ise, aynı zaman diliminde, farklı gelir gruplarına mensup aileler üzerinde yapılan araģırmalardan elde edilmiģir. Duesenberry bunu nispi gelir hipoezi ne dayandırmıģır. ġöyle ki; ailelerin ükeim harcamaları, onların içinde yer aldıkları nispi gelir gruplarına bağlı olmakadır. Nispi gelir düzeyleri bakımından aileler, örneğin al, ora ve üs gelir gruplarına ayrılabilir. Her gelir grubunun kendine özgü bir harcama modeli bulunmakadır. Bu bakımdan aileler birbirlerini ekilemekedirler. Aynı gelir diliminde olan ailelerin harcama yapıları birbirlerinden bağımsız olmamakadır. Duesenberry e göre ailelerin ükeim harcamaları, cari gelirlerine değil, içinde yer aldıkları nispi gelir gruplarına bağlıdır. Ancak ailelerin nispi gelir dağılımındaki yerleri değiģikçe ükeim eğilimleri de değiģmekedir (Seyidoğlu, 99: 69). C. Sürekli gelir hipoezi (permanen ıncome hypohesıs) Gelir ile ükeim arasındaki iliģkileri açıklamak üzere Milon Friedman (957) arafından oraya aılan bir eoridir. Bu hipoezde uygulanan ükeim fonksiyonu; ÇalıĢmada Milli Gelir, GSMH, GSYĠH aynı anlamda kullanılmakadır.

6 354 Mehme DEMĠRAL C C cy (.) gibi doğrusal bir ükeim fonksiyonudur. Burada: C :Hesaplanan ükeimi C : Sabi ükeim mikarını 3 c : Marjinal ükeim eğilimini 4 Y : Kullanılabilir gelir 5 i gösermekedir. Sürekli gelir hipoezinde gelirle ükeim arasındaki iliģkinin oransal bir iliģki olduğu ileri sürülmekedir. Ancak buradaki iliģki, ükeicilerin yaģ, sağlık durumu, eğiimi vs. gibi çeģili fakörleri göz önünde uarak, görüģ ufku içine giren sürede kazanmaya devam edeceğini düģündüğü gelirle sürekli ükeim arasındaki iliģkidir. D. Haya devresi hipoezi (lıfe cycle hypohesıs) Franco Modigliani ve Alber Ando (963) arafından geliģirilen bu eoriye göre, ükeim sadece cari gelire değil, beklenen oralama gelir ve cari servee bağlı olup oralama beklenen gelirde bir değiģme olmadığı durumda ükeim cari gelirdeki değiģmelere bir epkide bulunmayacakır. Bu eori bireylerin gelirlerini ükeim ve asarruf arasında üm yaģam boyu refah düzeylerini en yüksek düzeye çıkaracak biçimde kullanacakları görüģünden hareke emekedir. Bu durumda ükeim cari gelirin değil kümülaif sürekli gelirin bir fonksiyonudur (Sevens, 4: -). Bu iliģki maemaiksel olarak aģağıdaki Ģekilde (.3) formüle edilebilir. U U C, C, C, C... C ) (.3) Burada: ( 3 T U : Kümülaif fayda düzeyini, C : Cari ükeimi, Ele alınan zaman birimi içerisinde gerçekleģen oplam ükeim mikarıdır. 3 Milli gelir düzeyinden bağımsız olan yani bir baģka deyiģle gelir düzeyindeki değiģmelerden ekilenmeyen ükeim harcamalarına sabi (oonom) ükeim denmekedir. En emel ve vazgeçilmez gıda harcamaları (ekmek gibi) bu anıma örnekir. 4 Marjinal ükeim eğilimi (MPC) = ΔC / ΔY dir. Gelirde meydana gelen bir arıģın ne kadarının ükeime gideceği anlaılmakadır. Marjinal asarruf eğilimi (MPS) ise ΔS/ΔY dir. Gelirde meydana gelen bir arıģın ne kadarının asarrufa gideceği anlaılmakadır. Tasarruf, kullanılabilir gelirin harcanmayan kısmıdır. 5 Üreim fakörlerine yapılan ücre, faiz, kâr, kira olarak yapılan gerçek ödemeler ile kamu ve özel eģebbüslerden ve dıģ alemden kiģilere yapılan ek araflı ransferlerden, (dağıılmayan Ģirke kârları hariç) dolaysız vergiler ve hane halkının devlee yapığı ek araflı ransferler ile baģka hanelere sürekli verilen yardımlar düģüldüken sonra kalan gelir kiģisel kullanılabilir gelir olarak anımlanmıģır. Hanede bulunan ferlerin kiģisel kullanılabilir gelirleri oplanarak oplam kullanılabilir gelir e ulaģılacakır.

7 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 355 T : Yıl sayısını ifade emekedir. Bu çalıģmada fazla bilgi yığınından kaçınmak ve çalıģmamızın emel amacından uzaklaģmamak için sayılan eoriler üm ayrınılarıyla ele alınmamıģ olup emel varsayımlarından kısaca bahsedilmiģir. 3. Analizde Kullanılan Temel Kavram Tanımlamaları Veri, ekonomerik çalıģma alanının özelliklerine ve gerçeklerine ai bilgilerdir. Bu bilgi çok çeģilidir ve değiģik kaynaklardan alınabilir. Bu bilgilerin sayısal ifadesi verileri meydana geirir. Ekonomerik araģırmalarda en fazla kullanılan veriler zaman serisi verileri ile yaay kesi verileridir. Zaman serisi verileri 6, modelde yer alan değiģkenlerin zaman boyuu çerçevesindeki değiģmelerinin sayısal ifadesidir. Kesi verileri ise, ekonomerik modeli oluģuran değiģkenlerin beli bir zaman nokasındaki farklı birim değerleridir (Gujarai, 99: 8-9). Türkiye Ġsaisik Kurumu (TÜĠK) ve Devle Planlama TeĢkilaı (DPT) ndan elde edilen ve nominal olarak alınan gıda, içki, dayanıksız ve yarı dayanıklı mal ükeim mikarları bu çalıģmamızda ükeim adı alında ek kalemde oplanmıģır. Aynı Ģekilde oplam ücre ve maaģlar da gelir adı alında ek kalemde bir araya geirilmiģir. Daha sonra bu değerler yıllık enflasyon oranını dikkae alan TÜFE deflaörü kullanılarak, 987 yılı fiyalarına çevrilmiģir. Bu verilerin öze ablosu ve açıklaması Tablo de görülmekedir. 6 C b by u biçimindeki ükeim fonksiyonu, zaman dizisi verilerini kullanan bir modeldir. Burada; C : dönemindeki ükeim Y : dönemindeki ükeici gelirini gösermekedir. Bu modelde en önemli varsayım, örnek dönemi boyunca bu iliģkinin geçerli olduğudur. ÇalıĢmamızda bizde zaman serisi verilerini kullanacağız, yıllar iibariyle elde edilen değerlerden bir regresyon elde edeceğiz ve oraya aığımız hipoezi 6 yıllık verilerden elde edilen sonuçlarla sınayarak, gelecek dönemler için ükeimle ilgili öngörüler yapabileceğiz.

8 356 Mehme DEMĠRAL Tablo : Analizde Kullanılan Verilerin Öze Tablosu, 98-5 (Bin YTL) Yıllar C (Tükeim) Y (Gelir) TÜFE C Reel Nominal Nominal Deflaörü , , , , , , , , , , , , Or ,9 Yıllar Y Reel ΔC % ΔY % Sd. Haa s(y) C/Y ,78 4,8-8, ,89, ,3,4 5, ,88, ,4 -, ,8, ,9-4 4, ,76, ,6-9,9.43,656, ,8 -, 9, ,89,8 Or ,7,7, ,997,59 Kaynak: Türkiye Ġsaisik Kurumu (TÜĠK) Ġsaisik Gösergeler- 6 Ġsaisik Yıllığı verilerinden hesaplanmıģır. Ekonomerik araģırmanın ilk ve en önemli aģaması modelin kurulmasıdır. Model kurulurken, incelenen ikisadi olay, maemaiksel bir kalıba sokularak, ölçülebilir bir model haline geirilmekedir (Tarı, : 5). Ġkisa lieraüründe daha önce yapılmıģ, doğruluğu ispalanmıģ (yanlıģlığı ispalanamamıģ), birçok çalıģma mevcuur. Bu çalıģmalardan çıkarılan eoriler ıģığında, incelenen olayın değiģkenleri belirlenir. Bizim ele alacağımız ükeim fonksiyonunda iki değiģken söz konusudur. Bağımsız değiģken = X = Kullanılabilir gelir (ücre ve maaģlar üm kesiniler) Bağımlı değiģken =Y = Tükeim (yarı dayanıklı ve dayanıksız mallar ükeimi) Analizimizde kullanacağımız değiģkenler arasındaki iliģkiyi, kapalı fonksiyonel biçimde, Y f (X ) biçiminde yazabiliriz. Burada modelimizi kurarken, basiçe ükeimi, sadece gelirle iliģkilendirdik. Oysa ükeimi ekileyen daha birçok bağımsız değiģken vardır. Yani model aslında,

9 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 357 Y f ( X, X, X 3,... X n ) olarak yazılabilirdi. Burada; Y : Tükeim, X : Kullanılabilir gelir, X : Kredi faiz oranları, X : Enflasyon beklenisi, 3 X : Tükeimi ekileyen n inci diğer fakörleri gösermekedir. n Modelde yer alan bağımsız değiģkenlerin, bağımlı değiģkenleri hangi yönde ekiledikleri, ikisa eorisi ve daha önce yapılan çalıģmalardan elde edilmekedir. Bizim örneğimizde normal Ģarlarda, harcanabilir gelir mikarı oplam ükeim mikarını poziif yönde ekilemekedir (Tarı, : 6). Bu yüzden, Y b b X u (3.) biçiminde ifade edilen açık ükeim fonksiyonunda b kasayısının poziif olması gerekmekedir. Modeldeki kasayıların iģare ve büyüklüklerinin önceden bilinmesi, model ahmin edildiken sonra elde edilen ahmin değerlerinin anlamlılıkları es edilirken, ekonomik krierleri oluģurur. Tahmin edilen kasayıların iģare ve büyüklükleri ikisadi bekleyiģlerle uyuģmuyorsa yapılan ahminlerin geçerliliği yeniden araģırılmalıdır (Tarı, : 7). ĠliĢkinin maemaiksel biçiminin belirlenmesinde, modelin haa erimi (u) nin sandar haa ahmin değerini bulan formül; e s (3.) n de kullanılabilir. ÇeĢili maemaiksel biçimler denenerek en küçük s değerini veren kalıp seçilirdayanıksız ve yarı dayanıklı mal ükeimi, doğrudan doğruya amin sağlayan mal ve hizmeler için yapılan parasal harcamalara ükeim harcamaları denir. Birkaç defalık kullanımla ükeilen her ürlü yiyecek-içecek gibi mallara dayanıksız ükeim malları denir. Elbise, ayakkabı gibi biraz daha uzun süreli bir dayanıklılık sergileyen ükeim mallarına yarı dayanıklı ükeim malları denir. ÇalıĢmamızda, bu dayanıksız ve yarı dayanıklı mallar için yapılan ükeim veri olarak alınmıģır. Dolayısıyla ükeim fonksiyonu;

10 358 Mehme DEMĠRAL C C cyd u C C c( Y T ) u (3.3) olarak ifade edilecekir. EĢilike: C : Dayanıksız ve yarı dayanıklı mal ükeimini, C : Oonom ükeimi, c : Marjinal ükeim eğilimini, Yd : Harcanabilir geliri, Y : Milli geliri, T : Dolaylı vergileri, ve u : Haa erimini gösermekedir. Tükeim fonksiyonu, kiģisel harcanabilir gelirin her bir seviyesinde gerçekleģirilmesi arzu edilen oplam ükeim seviyesini gösermekedir. Marjinal ükeim eğilimi 7 (c), hane halkının gelirinde meydana gelen her bir birimlik arıģın ükeime ayrılan kısmını gösermekedir. Oonom ükeim (Co), insanların hiç gelirleri olmasa bile yapmak zorunda oldukları ükeimdir. Yani oonom ükeim, gelir sıfırken yapılan ükeimdir. Kişisel harcanabilir gelir 8 (Yd), hane halkının gelirinden vergiler düģüldüken sonra, hane halkının asarruf ve harcaması için elinde kalan gelirdir. Yukarıda anlaılan (denklem 3.3.) ükeim fonksiyonu Keynesyen yanlı olarak 3 emel varsayıma dayanmakadır: i). Tükeim cari gelirin bir fonksiyonudur. Yani; C f Y ) (3.4) ( ii). Tükeim fonksiyonu gelire göre değişebilir. Gelir düģüğünde ükeim azalırken, gelir yükseldiğinde ükeim armakadır. iii). Tükeicilerin harcama şekilleri bağımsız olarak gerçekleşiğinden, diğer ükeicilerin harcamalarına bağlı değildir. 7 Marjinal ükeim eğilimi ükeim fonksiyonunun eğimidir. Bu da gelirdeki bir birimlik değiģme sonucu ükeimdeki değiģmeyi ifade eder. Yani marjinal ükeim eğilimi gelire göre ükeimin üreviyle ifade edilebilir. Yani; dy / dc = c = marjinal ükeim eğilimi = ükeim fonksiyonun eğimi 8 Harcanabilir gelir =kiģisel gelir dolaysız vergiler

11 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 359 Milli gelir (Y), bir ekonomide belli bir dönemde (genelde bir yıl), üreilen mal ve hizme değerleri oplamıdır. Dolaylı vergiler (T), mal ve hizme kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye abi mal ya da hizmelerden yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi ödemekedirler. Bu vergilerde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. KDV ile özel ükeim vergisi, dolaylı vergiler arasında yer almakadır (ĠKV, 6). Regresyon analizi için kurulan modelde, bağımlı ve bağımsız değiģkenin yanı sıra haa erimi olarak isimlendirilen değiģken yer almakadır. Haa eriminin modele alınma nedenleri ise Ģunlardır: i). Ölçme yanlışlıkları: Modele alınan Y ve X değiģkenleri yapılan araģırmalarda yanlıģ ölçülmüģ olabilir. ii). Toplulaşırma yanlışlıkları: Birbirlerinden farklı davranıģ içinde bulunan çeģili ikisadi birimlere ai değerlerin oplanarak ek bir veri değer olarak ifade edilmesinden doğan haadır. iii). Modele alınmayan bağımsız değişkenler: Ġser basi regresyon, iser çoklu regresyon modeline bakılıyor olsun, kurulacak modelde bağımlı değiģkene (sonuç değiģkeni) eki eden model dıģında da bağımsız değiģkenler (sebep değiģkenleri) olabilir. iv). İnsan davranışlarının belirsizliği: Ġnsanlar aynı Ģarlar alında farklı davranıģ göserebilirler. Bu da regresyon doğrusunun göserdiği normal davranıģ kalıbından sapmalara ve dolayısıyla haaya neden olabilir. Örneğin insanların gelirlerinde hiçbir değiģme olmadığı halde, bir anlık ekiyle emel dayanıksız mal olan gıda ve içki ükeimi arabilir. Bu ve daha birçok unsurlar genel olarak e i haa erimi olarak alınır ve minimum olması beklenir. Haa erimini minimum yapan yönem en küçük kareler yönemi olup, bu yönem kasayı değerlerinin hesaplanmasında kullanılmakadır. Hazırlanan bu çalıģmada da, Türkiye de 98-5 yıllarını kapsayan kullanılabilir gelir ile dayanıksız 9 -yarı dayanıklı mal ükeimi arasındaki ekonomerik iliģki, kurduğumuz ükeim fonksiyonu ile analiz edilerek açıklanmaya çalıģılmıģır. 9 Dayanıksız mallar (nondurable goods), kısa bir sürede kullanılan ve hemen fiziki olarak kaybolan mallardır. Gıda malları buna örnekir. Yarı dayanıklı ükeim malları ise, elbise, ayakkabı, ilaç vb. gibi yine çok uzun olmayan belli bir süre sonra ükenip kaybolan mallardır. Analizimizde yarı dayanıklı ve dayanıksız ükeim mallarını birlike alınmıģır.

12 36 Mehme DEMĠRAL 4. Türkiye de Tükeimi Belirleyen Fakörlerin Ekonomerik Analizi Ekonomerik bir araģırma, ikisadi olayların ölçülebilir bir forma sokulması, paramerelerin uygun bir yönemle ahmin edilmesi, bulunan bu ahminlerin güvenilir olup olmadıklarının araģırılması ve son alarak a, elde edilmiģ olan sağlıklı ve güvenilir ahmin sonuçlarının ekonomerik araģırmanın amaçları doğrulusunda kullanılması aģamalarını kapsamakadır (ĠĢyar, 997: 9). ÇalıĢmamızın bu bölümünde, üçüncü kısımda anımlanmıģ olan ekonomerik model ile elde edilen ahmin sonuçları verilmeke ve isaisiki yorumları sunulmakadır. En Küçük Kareler Yönemi (EKKY) ile bağımsız değiģken ve bağımlı değiģken arasındaki oralama iliģkiyi gerçeğe en yakın biçimde ahmin emeye çalıģığımız bu kısımda kurduğumuz regresyon modeli, ükeim fonksiyonu ile ilgili örnek olarak alınmıģ gözlem değerleri kullanılarak hesaplanmaya çalıģılmıģır. Bu nedenle kurduğumuz modeldeki değerler ahmini değerler olmakadır. Tahmin modelindeki kasayıların hesaplanması ve kasayılarının ana küleyi iyi yansııp yansımadığı yani güvenliliğinin sınanması iģlemleri bu kısımda sırasıyla gerçekleģirilmekedir. Ekonomerik model kuruldukan sonra, modelin kasayılarının sayısal değerleri ahmin edilir. Ekonomerik ahmin yönemleri çok olmakla birlike, bu analizde EKKY kullanılmıģır. EKKY, bağımlı değiģkene iliģkin gözlem değerleriyle kesirim değerleri arasındaki farkların karelerinin oplamını en küçük duruma geirerek bir kesirici elde eme yönemidir. Tahmin edilen paramerelerin isaisiki olarak geçerli olup olmadıklarının araģırılmasında,, F, ve R esleriyle ahminlerin güvenilirliği belirlenmeye çalıģılmıģır. esi ile ahmin edilen paramerelerin ek ek anlamlı olup olmadığına bakılmakadır. F esi ile iliģkinin bir büün olarak geçerli olup olmadığına bakılmakadır. R (Belirlilik kasayısı) ile de modelin açıklama gücü belirlenmeye çalıģılır. R değeri, bağımlı değiģkende meydana gelen oplam değiģimin yüzde kaçının, bağımsız değiģkenlerdeki değiģmelerle açıklandığını göseren bir ölçüdür. R değeri ne kadar yüksek ise incelenen ikisadi olayı da o kadar iyi açıklar. Ekonomerik yönemler kullanılarak 98-5 dönemi verileri için ahmin edilerek elde edilmiģ sonuçlar Tablo de opluca görülmekedir

13 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 36 Tablo : EKKT (OLS) Yönemi İle Elde Edilen Sonuçlar Değişkenler Kasayı Sandar haa T dağılımı değeri C 57874, ,4969 X,433,43 3,4765 Belirlilik kasayısı ( R ) Bağımlı değ. ari. or. (mean) = 96997,55,3349 Regresyon sandar haası = F isaisiği (, 4) =, Tablo incelendiğinde görülmekedir ki, modelimize göre gelirde meydana gelen YTL lik arıģın yaklaģık %43 ü olan 43 YKrĢ. u ükeime harcanmakadır. Yani marjinal ükeim eğilimi (MPC),43 gibi düģük bir rakamdır. Ġkisa eorisine göre,57 gibi bir marjinal asarruf eğilimi (MPS) vardır ki bu da çok büyük bir orandır. A. Regresyon Paramerelerinin Tek Tek Anlamlılığının Tes Edilmesi (T Tesi) i). Hipoezlerin Kurulması ˆb için; ˆb için; H H H H : b : b : b : b Ġkisa eorisine göre, oonom ükeim ve marjinal ükeim eğiliminin poziif olması beklendiğinden ek araflı es yapılmalıdır. ii). Seçilen Anlamlılık Düzeyine Göre Tablo Değerlerinin Bulunması Paramereler için %5 güven aralığı (anlamlılık düzeyi-önemlilik derecesi) ve n = 4 serbeslik derecesinde ablosu ndan ek araflı es için bulduğumuz ablo değeri,7 dir. iii). Tes İsaisiğinin Hesaplanması ˆb için; bˆ hes (4.) s( bˆ )

14 36 Mehme DEMĠRAL s ( bˆ ) 583 ise 8, 4969 olacakır. Bu durumda; hes hes 8,4969 ablo,7 olduğundan, H Hipoezini red edip alernaif hipoezi kabul ederek, b parameresinin anlamlı olduğu ve modelde kalması gerekiği sonucuna varırız. ˆb için; bˆ hes (4.) s( bˆ ) s ( bˆ ),43 ise 3, 4765 ir. Sonuç olarak da; hes hes 3,4765 ablo,7 olacakır. Böylece H hipoezi reddedilip, H hipoezi kabul edilecekir. Bunun anlamı da b parameresinin anlamlı olduğu ve modelde kalması gerekiğidir. Ele aldığımız modelin ek açıklayıcı değiģkenli basi bir regresyon modeli olmasından dolayı eğim kasayısının anlamlılık sınaması aynı zamanda üm modelin anlamlılığının sınanması anlamına gelmekedir. Açıklayıcı değiģken sayısı ek olduğundan modelin opluca anlamlılığının es edilmesinde kullanılan F esi için, F değeri dir. Yani, F (3,4765 ), 86 dır. Bu sonuçla, modelimizdeki b ve b in sıfırdan büyük olmasından dolayı maaģ ve ücreler olarak aldığımız kullanılabilir gelirin, dayanıksız ve yarı dayanıklı malların ükeim mikarını ekileyen önemli bir değiģken olduğunu söyleyebiliriz. B. Belirlilik kasayısı ( R ) Yine ablo de verilmiģ olan kullanılarak aģağıdaki gibi elde edilmiģir; değeri (4.3) deki formül ( Yˆ Y ) Y Y yˆ e R (4.3) y y 433 = R,33493,

15 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 363 Bu sonuca göre, incelediğimiz alep fonksiyonunda dayanıksız ve yarı dayanıklı malların ükeim mikarı (Y) ndaki değiģmelerin yaklaģık %34 ü kullanılabilir gelirdeki değiģmelerle açıklanmıģır. Modelin açıklama gücü iyi değildir. Yani regresyon doğrusunun gözlemlere uyumu zayıfır. Burada önemli olan noka, ekonomi poliikalarına bu durumun çok zı olmayıģıdır. Çünkü Türkiye de zorunlu ve emel ükeim dediğimiz gıda ve giyim harcamaları yaģanan bir çok krize rağmen çok büyük bir değiģiklik gösermemiģir. Niekim yaģadığımız ekonomik krizlerin en büyüklerinden olan ġuba ve Kasım krizlerinde, oplam ücre ve maaģlardaki yaklaģık 3 milyar YTL lik azalıģa rağmen, aynı yıl dayanıksız mal ükeiminde sadece yaklaģık milyar YTL lik bir azalıģ yaģanmıģ ve eresi yıl aynı seviyesine gelmiģ haa geçmiģir. Şekil : Yıllara Göre Gelir Seviyelerine Karşılık Gelen Tükeim Mikarı Değerleri Dağımı (Bin YTL) TÜĠK in 6 yılında yayınladığı Ġsaisik Yıllığı ndaki verilere göre, yılında oplam ücre ve maaģ mikarı, -987 fiyalarıyla- 3 milyar YTL iken, yılında yaklaģık milyar YTL ye düģmüģ ve ancak 4 yılında ekrar 3 milyar YTL seviyesine çıkabilmiģir. yılı, ükeim mikarı, yaklaģık 8 milyar YTL iken, bu rakam de 6 milyar YTL ye düģmüģ, ancak yılında yine hemen 8 milyar YTL yi aģmıģır.

16 364 Mehme DEMĠRAL Şekil : Yıllara Göre Tükeim Seviyelerine Karşılık Gelen Gelir Mikarı Değerleri Dağılımı (Bin YTL) Şekil 3: Yıllara Göre Gelir ve Tükeim Seviyelerindeki Değişim Trendi (Bin YTL)

17 Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) Sonuç Bu çalıģmada, Türkiye ekonomisinin 98-5 yılları için eldeki mevcu veriler kullanılarak ekonomerik ekniklerle makroekonomik ükeim fonksiyonu elde edilmiģir. Bu sonuca göre, incelediğimiz alep fonksiyonunda dayanıksız ve yarı dayanıklı malların ükeim mikarındaki değiģmelerin yaklaģık %34 ü kullanılabilir gelirdeki değiģmelerle açıklanmıģır. Ele alınan 6 yıllık dönemde, Türkiye ekonomisi için marjinal ükeim eğilimi çok düģük çıkmıģır. Türkiye de ücreli ve maaģlıların hiç geliri olmasa bile 987 fiyalarıyla YTL uarında bir sabi ükeimi, yani oonom harcaması olacakır. Gelirdeki değiģmelerin, ükeim mikarındaki değiģmeleri açıklayan kısmının bu açıklayıcı özelliği zayıf olsa da bu paramere ( ) modelde anlamlıdır. Gelir ile ükeim arasındaki iliģkinin bu kadar zayıf olmasını bizim modelimize aldığımız ükeim verilerinin büyük ölçüde zorunlu ve emel ükeim malları olmasına bağlayabiliriz. Ġnsanlar yaģamlarını sürdürebilmek ve refahlarını arırabilmek için büyük ölçüde bu malları ükemek durumundadırlar. Gelirde meydana gelen azalmalara rağmen ükeim mikarının değiģmediği dönemlerde bu ükeim borçlanma ile karģılanmakadır. Yine çalıģanların cari geliri sadece aldığı ücreler değil aynı zamanda üm yaģamı boyu birikirdiği serveidir. Bunun yanında ücrelilerin menkul ve gayrimenkul kıymelerinin olması da muhemeldir. Ayrıca farklı gelir grupları, farklı ükeim davranıģı göserirler. Bu gruplardan elde edilen verilerin genel olarak oplulaģırılması yerine al, ora ve üs gelir gruplarının elde eiği maaģ ve ücreleri dikkae alan modeller daha sağlıklı sonuçlar verebilecekir. Çünkü yüksek gelirli ailelerin ükeim davranıģlarında, düģük gelirlilerinkine göre daha fazla bir değiģkenlik vardır. Faka bu modelimizde bunlar dikkae alınmamıģır. Dolayısıyla bu iki değiģken arasındaki iliģkinin bu Ģekilde zayıf çıkması ikisadi bakımdan oldukça anlamlıdır. Bu analizimiz 98-5 yılları arasındaki 6 yıllık dönemi kapsarken, bundan sonraki çalıģmalarda, daha uzun bir dönem ele alınabilir. O zaman gelirin ükeimi açıklama derecesi daha yüksek olabilecekir. Modelimizde özellikle kriz dönemlerinde olmak üzere, bazı uç değerler bulunmakadır. Bu nedenle bu değerleri elimine eden eknikler kullanılabilir. Ayrıca modele alınan değiģken sayısı da arırılabilir. Yani ükeim mikarını ekileyen diğer değiģkenlerde modele koyulabilir ya da farklı ekonomerik ekniklerle model ahmin edilebilir. Cari değerleri reel değerlere çeviren TÜFE deflaörünün elde edildiği yıllık enflasyon oranları da çeģili kaynaklarda farklılık göserebilmekedir. Onun için enflasyon verilerinin sağlam kaynaklardan elde edilmesi de bu ür çalıģmalarda büyük önem arz emekedir.

18 366 Mehme DEMĠRAL KAYNAKÇA DPT-Devle Planlama TeĢkilaı (4), Vergi, hp://ekuup.dp.gov.r/vergi/yilmazh/vergi.doc (.5.6). DUESENBERRY, J. S. (949), Income, Saving and The Theory of Consumer Behavior, Harvard Universiy Press, Massachuses. FRIEDMAN, M. (957), A Theory of Consumpion Funcion, Naional Bureau of Economic Research (NBER), New York. GUJARATI, D. (99), Essenials of Economerics, McGraw-Hill Inc., In. Ed., Singapore. ĠKV Ġkisadi Kalkınma Vakfı (6), Dolaylı ve Doğrudan Vergiler (Direc and Indirec Taxes), hp://www.ikv.org.r/sozluk.php?id=53, (.5.6). ĠġYAR, Y. (997), Model Kurma Teknikleri, Uludağ Üniversiesi Yayınları, Bursa. KEYNES, J. M (936), Ġsihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi (Çev. Asım Balacıgil-969), Faküleler Mabaası, Ġsanbul. MILLER, T. (), Explaining Keynes Theory of Consumpion, and Assessing Is Srenghs and Weakness, hp://www.economicruh.co.uk/bsc/keynesconsumpion.pdf, (3.5.6). MODIGLIANI, F. ve A ANDO (963), The Life Cycle Hypohesis of Saving: Aggregaed Implicaions And Tess American Economic Review, No: 53, ss SEYĠDOĞLU, H. (99), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, Ankara. STEVENS, J. (4), The Life Cycle Hypohesis, hp://www.economics.srah.ac.uk/julia/eaching/mf/l8_js.pdf, (.5.6). TARI, R. (), Ekonomeri, Alfa Yayınevi,. Baskı, Ġzmi. TÜĠK-Türkiye Ġsaisik Kurumu (6), Türkiye Ġsaisik Yıllığı, hp://www.uik.gov.r/yillik/yillik.pdf, (3.5.6). YAYLALI, M. (994), Mikroikisa, Bea Yayınevi,. Baskı, Ġsanbul.

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

SESSION 2C: Finans 579

SESSION 2C: Finans 579 SESSION 2C: Finans 579 Bilanço Düzelme Sürecinde Gelişmeke Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basireli Poliikalar De-Leveraging and Miigaing Pro-Cyclicaliy of Capial Flows in Emerging

Detaylı