Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim Ayhan Ural Özet: Bu araştırma ile Gazi Üniversitesi çalışanları arasında ortak bir iklim algısı olup olmadığının belirlenmesi ve çalışanların örgüt iklimi algıları arasında anlamlı bir farklılık bulgulanması halinde farklılığın nereden kaynaklandığının belirlenmesi yoluyla alana yeni bilgi sağlamak ve ortak bir kültür oluşturma yönünde yapılabilecek olan çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimini betimlemeyi amaçlayan ve nicel bir araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın sonuçlarına göre; Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimini belirlemeye yönelik ölçeğini oluşturan her bir maddeye ilişkin katılımcı görüşlerinin genel olarak, orta değer olan üç puan civarında ve daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Örgüt, örgüt iklimi, Gazi Üniversitesi. Organizational Climate in Gazi University Abstract: The aim of this study is to provide new information for the domain and to contribute to the prospective studies to be aimed at constituting a common culture. These aims will be achieved by means of finding out if there is a common organizational perception among the personnel of Gazi University and by means of determining where this difference results from in the case of finding a significant difference in the perception of organizational climate of Gazi University Personnel. According to the results of this quantitative study aiming at describing organizational climate at Gazi University, general opinions of participants about each item of the scale designed to determine the organizational climate of Gazi University Personnel are concentrated around three (medium rate) and below. Key Words: Organization, organizational climate, Gazi University. GİRİŞ Örgüt iklimi kavramı, örgütsel davranış alanına ilişkin çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Birey ve örgütle ilişkili olması nedeniyle birçok disiplinin ilgi alanına giren örgüt iklimi, farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde tanımlanmıştır. Campbell ve diğerleri (1970) tarafından; örgütlerin üyeleri ve çevreleriyle ilgilenme biçimlerinden türetilen ve belirli bir örgüte özgü olan tutumlar takımı olarak tanımlanan örgüt iklim; Aronoff ve Baskin (1983) tarafından ise örgütte işleyen ortak psikolojik güçlerin görünümü olarak tanımlamışlardır. Varol (1989) ise örgütsel iklimin, örgüt kültürünün örgütte yarattığı hava olduğunu belirtmiştir. Tagiuri (1968) örgüt iklimini bir örgütün iç çevresinin katlanılır niteliği olarak ifade etmiştir. Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 2, Haziran 2014, s

2 146 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 Örgüt iklimi kavramı, Litwin ve Stringer (1974) tarafından örgüt üyelerinin çalışma ortamında, doğrudan veya dolaylı olarak algıladıkları, motivasyon ve davranışlarını etkilediği varsayılan, ölçülebilir öncelikler grubu olarak tanımlanmıştır. Ertekin (1978) ise örgüt iklimi, örgüte kimliğinin kazandıran, görevlilerin davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir. Aydın (1991) örgütsel iklimini; örgüt üyeleri tarafından yaşanan, onların davranışlarını etkileyen ve bir örgütün belli özellikleri dizisinin değerleri açısından betimlenebilen, göreli olarak süreklilik gösteren örgüt içi çevrenin niteliği olarak ifade etmiştir. Her örgütün kendine özgü bir kişiliği olduğu ve örgütsel iklimin de bu kişilikten oluştuğu (Aydın, 1991; Hoy - Miskel, 1991) ileri sürülmüştür. Owens (2001) örgüt ikliminin; örgütün fiziksel ve maddi unsurlarının oluşturduğu ekoloji boyutu; örgütte insanla ilişkili olan her konuyu kapsayan ve örgütün sosyal yapısını oluşturan ortam -çevre- boyutu; örgütün yönetsel yapısına karşılık gelen örgütün yapısı ve örgütteki insanlara özgü değer, inanç, norm ve düşünme yollarını içine alan kültür boyutlarından oluştuğunu belirtmiştir. İlgili literatürde (Ertekin, 1978; Schein, 1990; Moran - Vokwein, 1992; Can, 1997; Koçel, 1999; Eren, 2001; Balcı, 2003; Şişman, 2002; Taymaz, 2003) genellikle birlikte kullanılmakta olan örgüt iklimi ve örgüt kültürü kavramları arasında farklılıklar olmakla birlikte yakın bir ilişki de mevcuttur. İklim ve kültürün, örgütün temel değerleri ve normları üzerinde önemli etkisi vardır. Örgütsel kültür, eylemlerde süreklilik, örgütsel davranışlarda uyum sağlayarak örgütsel iklimi ortaya çıkarır. Örgütsel iklim; iş görenlerin davranışsal ve tutumsal özelliklerini sergilemektedir ve daha çok deneysel ve dış gözlemlere dayanmaktadır. Kültür ise daha çok örgütün görünen öğelerini ortaya koymaktadır. Örgütsel kültür, temel ortak değerleri ve mesajları kapsar; örgütün dışındakiler tarafından kolayca anlaşılmayan ancak üyelerine mecazi ve paylaşılmış düşünce ve duygular sunar (Moran - Vokwein, 1992). Taymaz (2003) a göre örgütsel kültür bir örgütte örgütsel iklimin oluşmasında önemli rol oynar. Balcı (2003) ya göre ise örgüt iklimi, çalışanların beklentilerinin gerçekleşme düzeyini ölçerken; örgüt kültürü bu beklentilerin ne olduğu ile ilgilidir ve üyelerin belli bir konumdaki tavırlarını yansıtır, ancak mevcut yapıyı sorgulamadan olduğu gibi kabullenir. Schneider ve Snyder (1975) çalışanların örgütsel ortama ilişkin algılarının, örgüte ait değişkenlere bağlı olarak farklılaşacağını belirtmiş ve örgüt ikliminin; iş yönelimli, yenilik yönelimli ve destekleyici olarak algılanabileceğini savunmuşlardır. Litwin ve Stringer (1974) örgüt iklimini, üyeler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak algılanan ölçülebilir özellikler olarak tanımlayarak, örgüt ikliminin çalışanların örgütsel yapı, bireysel sorumluluk, ılımlı bir çalışma ortamı, destek, ödüllendirme, çatışma, performans standartları, bağlılık ve risk alma değişkenlerine ilişkin algılarından oluştuğunu ifade etmişlerdir. Batlis (1980) ise örgüt ikliminin, çalışanların iklime ilişkin algılarını etkileyen çok sayıda uygu-

3 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 147 lamadan oluşan çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olduğunu belirtmiş ve örgüt ikliminin genel özelliklerini de örgüt üyelerinin ve özellikle üst yönetimin politika ve davranışlarından oluştuğu, iş ortamı ile ilgili koşulların algılanmasına dayandığı ve iş ortamının yorumlanmasına temel oluşturduğu ve faaliyetleri yönlendiren baskı kaynağı olma özelliği taşıyacağı şeklinde açıklamıştır. Can (1997) a göre de örgütsel iklimi, kişilerin güdülenmesi, önderlik tarzları ve örgütsel iletişimden oluşmaktadır. Örgüt ikliminin üyeler tarafından farklı düzey ve biçimlerde algılanıyor olması, örgüt iklimini farklı şekillerde sınıflandırmayı olanaklı kılmıştır. Örgüt iklimi, literatürde (Hoy- Miskel, 1974; Paknadel, 1988; Shadur vd., 1999) bürokratik iklim, destekleyici iklim, yenilikçi iklim, açık iklim, bağlı iklim, çözülmüş iklim, kapalı iklim, sert iklim, yumuşak iklim, sıcak iklim, soğuk iklim özerk - otonom- iklim, idareci iklim, samimi iklim, babacan iklim, gibi farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, literatürde yaygın kullanımı olan iklim türlerinin açıklanmasıyla yetinilmiştir. Otoritenin ve sorumluluğun kesin çizgilerle belirlendiği ve bunların güçlü, etkili iş kontrolüne bağlı olduğu, hiyerarşik, yapısalcı, emir-komutacı, düzenli, katı kurallı, yerleşik yapı ve güce yönelik süreçlere sahip olduğu örgütlerdeki iklim, bürokratik iklimdir. Destekleyici iklimde ilişkiler daha çok güven, dayanışma, dostluk ve özgürlük gibi motiflerin egemen olduğu, bireyi sosyalleştiren açık ilişkilere dayalıdır. Yenilikçi örgüt ikliminde ise çalışanlar sonuç odaklı, baskın, gayretli, meydan okuyan, girişimci ve etkin roller üstlenmektedir. Açık iklimde, üyeler arası ilişkilerde işbirliği, saygı ve açıklık egemendir. Bağlı iklimde astların davranışları açıkken yöneticinin davranışları kapalıdır. Yöneticiler katı ve otoriter, aynı zamanda çalışanların uzmanlıklarına ve kişisel ihtiyaçlarına saygı gösterilmemektedir. Çözülmüş iklim ise bağlı iklimin tersidir, üstlerin davranışları açıkken astların davranışları kapalıdır. Bu tür örgütlerde, yöneticinin liderliği öne çıkar ancak astlar bu duruma kayıtsız kalarak destek vermezler ve sorumluluk üstlenmezler. Kapalı iklim ise astların ve yöneticilerin davranışları kapalıdır. Yönetici destek olmayan, katı, kısıtlayıcı ve kontrollüyken çalışanlar da toleranssız, ilgisiz ve yöneticiye karşı şüphecidir. Yapılan çalışmalar (Hellriegel - Slocum, 1974; Pugh - Payne, 1977; Peters - Waterman, 1982; West vd., 1998; Hemingway - Smith, 1999) örgüt ikliminin, örgüt performansı, örgütsel etkililik, iş doyumu, yenilikçilik ve stresle ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Ekvall ve Ryhammar (1998) olumlu örgüt iklimine ulaşmanın temel koşulunu, bireyin örgüt amaçlarını benimseme, algılama ve kabullenme derecesiyle ilişkili görmüşlerdir. Örgüt ikliminin karmaşık doğası, onun betimlenmesi sürecini de etkilemiştir. Farklı yöntemler kullanılarak betimlenmeye çalışılan örgüt ikliminin daha çok çalışanların örgüte ilişkin algıları üzerinden somutlandığı gözlenmektedir. Konuya ilişkin araştırmalar başlangıçta örgütsel özelliklere odaklaşırken; son dö-

4 148 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 nemlerdeki çalışmalar, süreci dolaylı olarak anlamlandırma ve anlamlı kılma eyleminin örgüt ikliminin özü olarak kabul edilmesiyle (Rentsch, 1990) ilintili olarak daha çok çalışanların algıları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örgüt iklimi, nesnel özelliklerden oluşur ve uzun süreli bir olgu (Rentsch, 1990) olarak kabul edilebilir. Bundan dolayı örgüt iklimi bileşenleri çalışanların motivasyon ve davranışlarını etkileyen ölçülebilir ortak algılarından oluştuğu (French, vd., 1985) söylenebilir. İlgili araştırmalar (James - Jones, 1974; Litwin - Stringer, 1974; Field - Abelson, 1982; Glick, 1985; Hoy, 1990; Koys - DeCotiis, 1991; Kelner, 1998; Burton vd., 1999; Arabacı 2011; Bucak 2002; Aytaç, 2003; Gül 2008; Doğan - Üngüren 2009) örgüt ikliminin, bireyi farklı kılan ve bireyin davranışlarına yön veren özelliklerinin tümünü kapsayan değişkenleri içerdiğine işaret etmektedir. Bir örgütte ortak bir kültür oluşturmanın en temel kaynağı, farklı algılamaların hangi noktalarda olduğunun farkında olunması ve bu konulardaki farklılığı azaltıcı girişimlerde bulunulmasıdır. Örgüt iklimine ilişkin çalışanların ortak algılara sahip olmasının, ortak kültürün yapıcı yönde geliştirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bir örgütün işlevlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesinde ortak ve yapıcı kültürün varlığı göz ardı edilmemelidir. Özellikle eğitim örgütlerinde öğrenenlerin, model olarak gördükleri kişiler olan çalışanların tutum ve davranışlarında tutarsızlıklar gözlemlemeleri, eğitim faaliyetlerinin amacına uygun yürütülmesinde de bir engel olarak görülebilir. Eğitim kurumlarında çalışanların eğitim sisteminin verimli ürün elde etmesinde kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri kadar, yapıcı ve tutarlı birer model olmaları da önemli olacaktır. Bu olgular bir araya getirildiğinde; bu araştırmanın üniversite faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması açısından; ayrıca yükseköğretim kurumlarının yönetimi alanlarındaki bilimsel çalışmalara bir katkı sunacak olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, Türkiye üniversitelerinde yapılan bazı araştırmaların (Arabacı, 2011; Bucak, 2002; Gül, 2008; Doğan - Üngüren, 2009) bulgularıyla da karşılaştırma yapma olanağı sağlayabilecektir. Arabacı (2011), Fırat Üniversitesinde Örgütsel İklim adlı çalışmasında; üniversite çalışanlarının örgütsel iletişim boyutunda düşük örgütsel iklim algısına sahip olduklarını saptamıştır. Bucak (2002) tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Örgüt İklimi: Yönetimde Ast-Üst İlişkileri adlı çalışmada fakülte çalışanlarının yönetimindeki ast-üst ilişkilerini örgüt iklimi açısından orta ve ortanın altındaki düzeylerde gerçekleştiğini bulgulamıştır. Gül (2008) tarafından yapılan Örgütsel İklim ve İklim Faktörleri Üzerine Akademik Personel Algısı araştırma sonuçlarına göre katılımcılar örgütlerinin iklimini, kurallar ve disiplin, demokrasi, sosyal ve kültürel faktörler, örgütsel imaj ve örgütsel amaçlar boyutlarında genellikle orta düzeyde bir iklim olarak değer-

5 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 149 lendirmişlerdir. Doğan ve Üngüren (2009) in Farklı Meslek Gruplarındaki Çalışanların Örgüt İklimi Algılamaları ve Alanya Başkent Hastanesinde Bir Araştırma adlı çalışmalarında ise örgüt iklimi algıları, örgütteki destek ortamı, teşvik ve ödüllendirme sistemi ile örgütsel bağlılık konularında farlılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde bu araştırmanın genel amacı; Gazi Üniversitesi çalışanlarının Gazi Üniversitesinin örgüt iklimine ilişkin algılarını belirleyebilmektir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. Gazi Üniversitesi çalışanlarının Gazi Üniversitesinin örgüt iklimine ilişkin algıları nasıldır? 2. Gazi Üniversitesi çalışanlarının Gazi Üniversitesinin örgüt iklimine ilişkin algıları seçilen bireysel özelliklerine (cinsiyet, kadro durumu, yönetsel görev durumu, akademik unvan, yaş, kıdem ve Gazi Üniversitesi nde çalışma süresi) göre farklılık göstermekte midir? Bu araştırma ile Gazi Üniversitesi çalışanları arasında ortak bir iklim algısı olup olmadığının belirlenmesi ve çalışanların örgüt iklimi algıları arasında anlamlı bir farklılık bulgulanması halinde farklılığın nereden kaynaklandığının belirlenmesi yoluyla alana yeni bilgi sağlamak ve ortak bir kültür oluşturma yönünde yapılabilecek olan çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Yöntem Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimini betimlemeyi amaçlayan ve nicel bir araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada evren; Gazi Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelden oluşmaktadır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ndan elde edilen bilgilere göre 2009 Eylül ayı itibari ile üniversite bünyesinde 3764 ü akademik ve 2659 u de idari olmak üzere toplam 6423 kişi çalışmaktadır. Araştırmada örneklem alınma yoluna gidilmemiş olup gerek akademik, gerekse idari personelin tamamına ulaşılması (tam sayım) hedeflenmiştir. Bu çerçevede veri toplama aracı olarak geliştirilen anket, Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından web alanına yerleştirilerek, üniversitenin akademik ve idari personeline -elektronik posta adresleri aracılığıyla- duyurulmuştur. Anketin uygulanması için belirlenen üç aylık süre sonucunda doldurulan 381 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan personel sayısı, nicel araştırmalara yönelik kullanılan örneklem hacminin belirlenmesi yöntemiyle (Özdamar, 2001) hesaplanan sayının üzerinde gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket daha önce konuyla ilgili yapılmış çalışmalar (Halpin - Croft, 1963; Litwin - Stringer, 1974; Bilgen, 1976; Güçlüol, 1979; Paknadel,

6 150 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı ; Özdemir, 1996; Wallach, 1983; Rogg vd., 2001) taranmak suretiyle araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Geliştirilen anket iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde katılımcıların bazı bireysel özelliklerini (cinsiyet, kadro durumu, yönetsel görev durumu, akademik unvan, yaş, kıdem ve Gazi Üniversitesi nde çalışma süresi) belirlemeye yönelik 7 adet soru; ikinci bölümde ise örgüt iklimini belirlemek amacıyla yöneltilen 39 ifade yer almaktadır. Ölçme aracının ikinci bölümünde yer alan 39 ifade (cevaplayıcıların katılım düzeylerini belirleyen) beşli Likert tipi ölçek (1=hiç katılmıyorum, 2=az katılıyorum, 3=orta düzeyde katılıyorum, 4=çok katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum) ile derecelendirilmiştir. Araştırmada Gazi Üniversitesi nde çalışanların bireysel özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile verilmiş olup, katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşlerini betimlemek amacıyla ise frekans ve yüzde dağılımlarının yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Katılımcıların örgütsel iklime ilişkin görüşlerinin bireysel özelliklerine göre karşılaştırılmasında iki grup için (cinsiyet, kadro durumu ve yönetsel görev durumu) bağımsız örneklemler için t-testi, ikiden fazla grup (yaş, akademik unvan, kıdem, Gazi Üniversitesi nde çalışma süresi) için ise tek faktörlü varyans analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında farklılık bulunması durumunda grup ortalamaları arasındaki ikili karşılaştırma için çoklu karşılaştırma (Multiple corparation) testlerinden Tukey testinden yararlanılmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin SPSS for Windows programıyla analiz edildiği araştırmada, güvenirlik analizi Cronbach s Alpha katsayısıyla belirlenmiştir. Buna göre, örgüt iklimini belirlemeye yönelik 39 ifadeye ilişkin Cronbach s Alpha katsayısı 0.78 olarak hesaplanmış olup söz konusu bu değer, ilgili literatüre (Akgül - Çevik, 2003) göre ölçeğin güvenilir olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bulgular Araştırmanın örneklem grubunda yer alan katılımcıların bazı bireysel özelliklerine (cinsiyet, kadro durumu, yönetsel görev, akademik unvan, yaş, kıdem ve Gazi Üniversitesi nde çalışma süresi) göre dağılımı Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1 deki dağılım incelendiğinde araştırmaya katılan toplam 381 personelin %43.83 ü (f=67) kadın, %56.17 si (f=214) erkektir. Katılımcıların %64.57 si akademik personel (f=246), %35.43 ü (f=135) idari personel olup, %21 inin (f=80) yönetsel görevi var iken, %79 u ise (f=301) yönetsel görevi yoktur.

7 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 151 Tablo 1. Katılımcıların Bazı Bireysel Özelliklerine Göre Dağılımları Değişkenler Gruplar f % Cinsiyet Kadın Erkek Kadro Durumu Akademik Personel İdari Personel Yönetsel Görev Var Yok Araştırma Görevlisi Yardımcı Doçent Akademik Unvan Doçent Profesör Diğer (Uzman, Okutman, Öğretim Görevlisi) ve altı Yaş ve üzeri yıl ve daha az yıl Kıdem 8-12 yıl yıl yıl ve üzeri yıl ve daha az yıl G.Ü. de Çalışma 8-12 yıl Süresi yıl yıl ve üzeri Katılımcıların Tablo 1 de verilen akademik ünvan durumuna göre dağılımları incelendiğinde %16.25 inin Araştırma Görevlisi, %27.64 ünün Yardımcı Doçent, %33.74 ünün Doçent, %10.57 sinin Profesör ve %11.79 unun ise diğer akademik personelden (uzman, okutman, öğretim görevlisi) oluştuğu görülmektedir. Ankete katılanların %14.70 i 25 yaş ve altında, %31.50 si yaş, %28.87 si 36-45, %16.54 ü ve %8.40 ı 56 ve üzeri yaş grubundadır. Ankete katılanların kıdemlerine göre dağılımları incelendiğinde, %18.37 sinin 2 yıl ve daha az, %19.16 sının 3-7 yıldır, %15.40 u 8-12 yıldır, %17.85 i yıldır, %7.88 i yıldır, %21.26 sı da 23 ve daha fazla yıldır çalıştıkları görülmektedir.

8 152 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 Tablo 1 e göre katılımcılar, %18.90 nı 2 yıl ve daha az, %25.98 i 3-7 yıldır, %15.75 i 8-12 yıldır, %20.21 i yıldır, %6.30 u yıldır, %12.86 sı da 23 ve daha fazla yıldır Gazi Üniversitesi nde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan akademik ve idari personelin Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine ilişkin görüşlerine ait betimsel istatistikler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de verilen değerler incelendiğinde; araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalışanlar bu örgütün bir üyesi olmaktan onur duyar ifadesine %4.72 oranında hiç katılmıyorum, %18.61 oranında az katılıyorum, %35.56 oranında orta düzeyde katılıyorum, %24.72 oranında çok katılıyorum ve %16.39 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.29 olarak hesaplanmıştır. Çalışanlar kendilerini geliştirme çabası gösterir ifadesine katılımcıların %22.54 ü hiç katılmıyorum ve az katılıyorum seçenekleriyle olumsuz; %41.41 i ise çok katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçenekleriyle olumlu yaklaşım göstermişlerdir ( =3.22). Katılımcılar, çalışanlar işlerini severek yaparlar ifadesine %4.71 oranında hiç katılmıyorum, %19.67 oranında az katılıyorum, %41.27 oranında orta düzeyde katılıyorum, %20.50 oranında çok katılıyorum ve %13.85 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.19 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalışanların iş güvenliği sağlanır ifadesine %11.36 oranında hiç katılmıyorum, %17.33 oranında az katılıyorum, %30.40 oranında orta düzeyde katılıyorum, %29.55 oranında çok katılıyorum ve %11.36 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.12 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamındakiler; çalışanların önemli üzüntü ve sevinç anları paylaşılır ifadesine %13.31 oranında hiç katılmıyorum, %15.58 oranında az katılıyorum, %32.01 oranında orta düzeyde katılıyorum, %24.93 oranında çok katılıyorum ve %14.16 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.11 olarak hesaplanmıştır.

9 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 153 Tablo eklenecek Tablo 2. Örgüt İklimine İlişkin Betimsel İstatistikler

10 154 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2

11 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 155

12 156 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; işiyle ilgili konularda çalışanlara güvenilir ifadesine %8.24 oranında hiç katılmıyorum, %16.76 oranında az katılıyorum, %41.48 oranında orta düzeyde katılıyorum, %23.86 oranında çok katılıyorum ve %9.66 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.10 olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar, çalışanlar yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirler ifadesine %11.76 oranında hiç katılmıyorum, %17.65 oranında az katılıyorum, %32.77 oranında orta düzeyde katılıyorum, %25.77 oranında çok katılıyorum ve %12.04 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.09 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalıştığım birimin etkili çalıştığına inanmaktayım ifadesine %14.01 oranında hiç katılmıyorum, %16.71 oranında az katılıyorum, %30.03 oranında orta düzeyde katılıyorum, %23.23 oranında çok katılıyorum ve %15.01 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =3.07 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalışanların işlerinden elde ettiği gelirleri yeterlidir ifadesine %42,21 oranında hiç katılmıyorum, %31.73 oranında az katılıyorum, %17.28 oranında orta düzeyde katılıyorum, %5.95 oranında çok katılıyorum ve %2.83 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =1.95 olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar, çalışanlara başarımlarıyla performanslarıyla- ilgili geribildirim verilir ifadesine %27.45 oranında hiç katılmıyorum, %29.69 oranında az katılıyorum, %27.45 oranında orta düzeyde katılıyorum, %9.80 oranında çok katılıyorum ve %5.60 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.36 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalışanlar katkıları artırılmak amacıyla güdülenir ifadesine %25.42 oranında hiç katılmıyorum, %31.01 oranında az katılıyorum, %27.93 oranında orta düzeyde katılıyorum, %11.73 oranında çok katılıyorum ve %3.91 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.38 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılanlar; çalışanların atama/yükseltilmelerinde hak etme liyakat- ilkesi gözetilir ifadesine %27.64 oranında hiç katılmıyorum, %29.91 oranında az katılıyorum, %21.94 oranında orta düzeyde katılıyorum, %14.25 oranında çok katılıyorum ve %6.27 oranında tamamen katılıyorum

13 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 157 şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.42 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; çalışanların atama yükseltilmelerinde- adayın politik eğilimine önem verilmez ifadesine %29.38 oranında hiç katılmıyorum, %27.40 oranında az katılıyorum, %23.16 oranında orta düzeyde katılıyorum, %10.45 oranında çok katılıyorum ve %9.60 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.44 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların; çalışanların atama yükseltilmelerinde- adaya yönelik politik desteğe önem verilmez ifadesine %28.57 oranında hiç katılmıyorum, %26.86 oranında az katılıyorum, %24.57 oranında orta düzeyde katılıyorum, %11.14 oranında çok katılıyorum ve %8.86 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.45 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personeli; yetkiler paylaşılır ifadesine %21.51 oranında hiç katılmıyorum, %30.73 oranında az katılıyorum, %31.56 oranında orta düzeyde katılıyorum, %12.29 oranında çok katılıyorum ve %3.91 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.46 olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar; çalışanların karar alma sürecine katılmaları sağlanır ifadesine %24.57 oranında hiç katılmıyorum, %27.14 oranında az katılıyorum, %29.71 oranında orta düzeyde katılıyorum, %15.14 oranında çok katılıyorum ve %3.43 oranında tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama =2.46 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan Gazi üniversitesi personelinin, Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine ilişkin düşüncelerinin toplandığı anket formunda yer alan ifadelerden; çalışanlara başarımlarıyla -performanslarıyla- ilgili geribildirim verilir ifadesine %27.45, çalışanların atama / yükseltilmelerinde hak etme -liyakat- ilkesi gözetilir ifadesine %27.64, çalışanlar katkıları artırılmak amacıyla güdülenir ifadesine %25.42 ve çalışanların karar alma sürecine katılımları sağlanır ifadesine %24.57 oranında hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan katılımcıların ankette yer alan ifadelerden; çalışanlar bu örgütün bir üyesi olmaktan onur duyar ifadesine %16.39 ve çalıştığım birimin etkili çalıştığına inanmaktayım ifadesine %15.05

14 158 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 oranında tam katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Araştırmanın örneklem grubunda yer alan katılımcıların Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine ilişkin görüşlerinin bazı bireysel özelliklerine (cinsiyet, kadro durumu, yönetsel görev, akademik unvan, yaş, kıdem ve Gazi Üniversitesi nde çalışma süresi) göre karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları Tablo 3 ve varyans analizi (ANOVA) sonuçları ise Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 3 deki t-testi sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan Gazi Üniversitesi personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05). Gerek kadınların ( =2.76), gerekse erkeklerin ( =2.68) örgüt iklimine ilişkin ortalama puanlarının 3 puanın altında ve birbirine yakın olduğu görülmektedir. Katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri, kadro durumuna göre önemli farklılık göstermektedir (p<.001). Gruplara göre aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde, Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimi konusunda akademik personelin ( =2.83), idari personele ( =2.50) göre daha olumlu bir yaklaşım gösterdiği belirlenmiştir. Tablo 3 deki bulgulara göre, katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri, yönetsel kadro durumuna göre önemli farklılık göstermektedir (p<.01). Buna göre yönetsel görevi bulunanlar ( =2.98), yönetsel görevi bulunmayanlara göre ( =2.66) Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine yönelik daha olumlu görüş belirtmişlerdir. Tablo 3. Katılımcıların Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları Değişkenler Gruplar n s.s. p Cinsiyet Kadro Durumu Yönetsel Görev Kadın Erkek Akademik Personel İdari Personel 135 Var 80 Yok *** 0.005** ***p<0.001 **p<0.01 Tablo 4 deki varyans analizi sonuçları incelendiğinde katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri, akademik unvan durumuna göre 0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. Tablo 4 deki ortalamalara göre uzman, okutman

15 G.Ü. de Çalışma Süresi Kıdem Yaş Akademik Unvan Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 159 ve öğretim görevlilerinden oluşan diğer grubunun ( =3.04), Gazi Üniversitesi nin örgüt iklimi konusunda diğer öğretim elamanlarından daha yüksek düzeyde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu bulgu, Gül (2008) tarafından Kocaeli Üniversitesinde yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Tablo 4. Katılımcıların Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Değişkenler Gruplar n s.s. p Araştırma Görevlisi ab 0.85 Yardımcı Doçent b 0.76 Doçent b 1.01 Profesör b 0.67 Diğer (Uzman, Okutman, Öğretim a 0.88 Görevlisi) 25 ve altı a b b b ve üzeri b yıl ve daha az a yıl a yıl a yıl b yıl b ve üzeri b yıl ve daha az a yıl b yıl a yıl b yıl c ve üzeri b * 0.009** 0.023* 0.012* *p<0.05 a, b: farklı harfleri içeren grup ortalamaları arasındaki farklar önemlidir. Tablo 4 e göre katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri, yaşlarına göre önemli farklılık göstermektedir (p<.01). Gruplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde 25 ve altı yaş grubundaki personelin ( =3.07) Gazi Üniversitesindeki örgüt iklimine ilişkin görüşleri diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olarak gerçekleşmiştir. Tablodaki bulgular incelendiğinde katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri, kıdemlerine göre önemli farklılık göstermektedir (p<.05). Tablo 4 deki aritmetik ortalamalar, kıdemi 12 yıldan daha az olan personelin 13

16 160 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 yıl ve daha fazla olan personele göre Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimi konusunda daha olumlu görüş belirttiklerini ortaya koymaktadır. Katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşleri Gazi Üniversitesi nde çalışma süresine göre 0.05 anlamlılık düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Tablo 4 deki ortalama değerler incelendiğinde Gazi Üniversitesi nde 2 yıl ve daha az süredir çalışanlar ile 8-12 yıldır çalışanların diğer gruplara göre Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine ilişkin görüş belirttikleri saptanmıştır. Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimi konusunda en olumsuz görüş ise Gazi Üniversitesi nde yıldır çalışanlar tarafından belirtilmiştir. Gazi Üniversitesi nin Örgüt İklimine ilişkin yapılan bu çalışmanın bazı bulguları, Bucak (2002) ve Arabacı (2011) tarafından yapılan araştırmalar ile Gazi Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu ndaki (2009) bulgularla koşut özellikler göstermektedir. Örneğin, araştırmayla ulaşılan bulgularına göre çalışanların örgütsel iletişimin etkililiği ( =2.77), örgütsel ilişkilerin içtenliği ( =2.76), geribildirim sağlanması ( =2.36), örgüte ilişkin düşünce ifade etme ( =2.60) çalışanlar arasındaki ilişkilerin niteliği ( =2.78) ve örgüte ilişkin bilgilerin paylaşılması ( =2.56) gibi konularındaki algıları, Arabacı (2011) tarafından yapılan araştırmanın -çalışanlarının örgütsel iletişim boyutunda düşük örgütsel iklim algısına sahip oldukları- sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Araştırma ile ulaşılan, çalışanların yöneticilere rahatlıkla ulaşabilmesi ( =3.09), yönetsel konularda önerilerde bulunulması ( =2.54), görevle ilgili konularda nesnel davranılması ( =2.72) ve görevle ilgili konularda adil davranılması ( =2.68) gibi konulardaki bulgular, Bucak (2002) ın yapmış olduğu araştırmanın, çalışanlar yönetimindeki ast-üst ilişkilerini örgüt iklimi açısından, genellikle orta ve ortanın altındaki düzeylerde görmektedir bulgusuyla benzerlik göstermektedir. Araştırma bulgularından çalışanların çalıştıkları birimi etkili bulmaları ( =3.07) konusundaki algıları Gül (2008) tarafından yapılan araştırmadaki örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi ne ilişkin katılımcı görüşleriyle benzerlik göstermektedir. Araştırmayla ulaşılan katılımcıların örgüt iklimine ilişkin görüşlerinin kadro durumuna göre önemli farklılık göstermesi (p<.001) bulgusu, Doğan ve Üngüren (2009) in araştırmasındaki bulgularlar benzerlik göstermektedir. Araştırmanın bulguları, Gazi Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu (2009) nda yer alan; mali kaynakların yeterliliği, fiziksel olanakların yeterliliği, kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı ve yeterliliği, uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği, yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği, topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği, topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği konularına ilişkin değerlendirmenin beklenen düzeyin altında kaldığı gözlenmektedir şeklindeki bulgularıyla benzerlik göstermektedir.

17 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 161 SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırma sonuçlarına göre Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimini belirlemeye yönelik ölçeği oluşturan her bir maddeye ilişkin katılımcı görüşlerinin genel olarak, orta değer olan 3 puan civarında ve daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle araştırmaya katılan üniversite çalışanları, Gazi Üniversitesi ndeki örgüt iklimine yönelik orta düzey ve daha olumsuz yaklaşım göstermişlerdir. Özellikle elde edilen gelirin yeterliliği, çalışanların performanslarıyla ilgili geri bildirim verilmesi, çalışanların güdülenmesi ve atama-yükseltme durumunda liyakat ilkesinin gözetilmesi konularında (2.5 in altında gerçekleşen aritmetik ortalama ile) diğer konulara göre en olumsuz görüşler belirtilmiştir. Buna karşılık çalışanların Gazi Üniversitesi nin bir üyesi olmaktan onur duyması, kendilerini geliştirme çabası içerisinde olması, işlerini severek yapmaları, iş güvenliğinin sağlanması ve önemli üzüntü ve sevinç anılarının paylaşılması konularında ise (3 puanın üzerinde gerçekleşen aritmetik ortalama ile) diğer konulara göre en olumlu görüşlerin belirtildiği saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre Gazi Üniversitesi çalışanlarının -katılımcılarınbeşte birinin çalıştıkları örgütün üyesi olmaktan onur duymuyor olması oldukça düşündürücüdür. Çalışanlarının örgütsel aidiyet ve bağlılıktan bu oranda yoksun olan üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır. Aynı oranda çalışanın kendilerini geliştirme çabası göstermediği ve işlerini severek yapmadığını bir örgüt, doğal bir süreç olan gelişim ve değişimini başaramayacaktır. Çalışanların üçte birlik kısmı iş güvenliğinden yoksun, üzüntü ve sevinçlerini paylaşamadan ve güvenilir bulunmadıklarını düşünerek mutsuz bir çalışma yaşamını sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bu durum Gazi Üniversitesinde örgüt sağlığı (Altun, 2001) açısından sorunlu bir durumun varlığını ortaya koymaktadır. Çalışanların üçte birlik bölümünün çalıştıkları birimlerin etkili çalışmadığını ve yöneticilerine rahat bir şekilde ulaşamadıklarını ifade ederek Gazi Üniversitesinin etkililikten uzak olduğuna vurgu yapmışlardır. Katılımcıların dörtte üçlük kısmı işlerinden elde ettikleri geliri yetersiz bularak, düşük ücretin güdülenmeleri ve iş doyumları üzerindeki olumsuz yansımalarına (Çetinkanat, 2000) dikkat çekmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası üniversitenin kendilerine başarımlarıyla ilgili geri bildirim vermediğini belirterek örgütsel amaçların gerçekleştirilmesindeki yeterlik ve yetersizlerinden habersiz olduklarını ortaya koymuşlardır. Oysa örgütsel başarı bütün çalışanların katkısıyla gerçekleştirilebilir.

18 162 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 Araştırma bulgularına göre çalışanlarının yeterince güdülenmediği, atama/yükseltilmelerde hak etme ilkesinin gözetilmeyerek adayların politik eğilimlerine ve sağlanan politik desteğe önem verildiği bir örgüt özelliği gösteren Gazi Üniversitesinin, çalışanlar arasında adalet duygusunu geliştiremediği söylenebilir. Adalet duygusunun yeterince gelişmediği örgütlerde iletişim, işbirliği ve dayanışmanın da olumsuz etkileneceği bilinen bir gerçektir. Ayrıca katılımcıların üniversitede etkili bir yetki devrinin yapılmadığı ve çalışanların karar alma sürecine katılmadığı yönündeki algıları, çalışanlar üzerinde kaygı, önemsizlik ve değersizlik duygusu yaratabilecektir. Çalışanlar arasında bu ve benzeri duyguların yoğun yaşandığı örgütlerde yabancılaşma (Başaran, 1991) süreci hızlanarak daha olumsuz sonuçlar doğabilecektir. Araştırmanın bulgu ve sonuçlardan hareketle Gazi Üniversitesi örgüt ikliminin olumsuz olarak algılanan unsurlarını geliştirebilecek önlemleri ivedi olarak alması gerekmektedir. Bu önlemlere ilişkin somut öneriler şöyle sıralanabilir: Üniversite çalışanlarının gelirleri artırılması için gerekli girişimler yapılarak sonuçlandırılmalıdır. Çalışanların gelirlerini artırılması yanında adaletli bir ücret sisteminin üretilmesi için çaba gösterilmedir. Konuya ilişkin etkili bir kamuoyu desteği sağlayabilmek için bilim örgütlerinin işlevlerine dikkat çekilmelidir. Üniversite çalışanlarının gelişimleri desteklenerek örgütsel aidiyetleri artırılmalıdır. Örgüt kültürünün geliştirilerek paylaşım, katılım, işbirliği, iletişim ve dayanışma gibi konularda somut adımlar atılmalıdır. Özellikle çalışanların atama / yükseltilmelerinde hak etme -liyakat- ilkesine özen gösterilmelidir. Somut ve paylaşılan ölçütlerle yapılan değerlendirme sistemleri geliştirilerek kullanılmalıdır. Üniversitenin bağımsızlığı desteklenerek politik ve ekonomik eklemlenmelerden kaçınılmalıdır. Çalışanlarının yaratıcılıkları desteklenerek üniversite amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması için yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve koşulları sağlanmalıdır. Örgüt iklimi değişkenlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için üniversite bileşenleri ürerinde bağımsız ve ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. KAYNAKÇA Akgül, Aziz - Çevik, Osman (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset Ltd. Şti, Ankara. Altun, Sadegül, A. (2001), Örgüt Sağlığı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Arabacı, İ.Bakır (2011), Organizational Climate of Fırat University, International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), Aronoff, Craig, E. - Baskin, Otis, W. (1983), Puplic Relations: The Professional on The Practice, West Publishing Company, St. Paul. Aydın, Mustafa (1991), Eğitim Yönetimi, Hatip Oğlu Yayınevi, Ankara.

19 Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim 163 Aytaç, Serpil (2003), Çalışma Psikoloji Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2. Balcı, Ali (2003), Örgütsel Sosyalleşme: Kuram ve Araştırma, Pegema Yayıncılık, Ankara. Başaran, İbrahim E. (1991), Örgütsel Davranış, Gül Yayınları, Ankara. Batlis, Nick C. (1980), The Effects Of Organizational Climate On Job Satisfaction, Anxiety And Propensity To Leave, The Jornal Of Psychology, Cilt 104, s Bilgen, Nihat H. (1976), Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünün Analizi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara. Bucak, B. Esergül (2002), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Örgüt İklimi: Yönetimde Ast-Üst İlişkileri. Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (7), Burton, Richard, M. Lauridsen, Jorgen, - Obel, Borge. (1999), Tension and Resistance to Change in Organizational Climate: Managerial Implications for A Fast Paced World, Organization Science, Cilt 7, s Campbell, John,.P. - Dunnette, Marvin, D. - Lawler, Edward, E. - Weick, Karl, E. (1970), Managerial Behavior, Performance and Effectiveness, McGraw-Hill, New York. Can, Halil (1997), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, Ankara. Çetinkanat, Canan (2000), Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık. Ankara. Doğan, Hulusi - Üngüren, Engin (2009), Farklı Meslek Gruplarındaki Çalışanların Örgüt İklimi Algılamaları ve Alanya Başkent Hastanesinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11/2), Ekvall, Giran - Ryhammar, Lars (1998), Leardership Style, Social Climate and Organizational Outcomes: A Study of A Swedish Universty College, Creativity and Innovation Management, Cilt 7, Sayı 3, s Eren, Erol (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul. Ertekin, Yücel (1978), Örgüt İklimi, Todaie Yayınları, Ankara. Field, George, R.H. - Abelson, Michael, A. (1982), Climate: A Reconceptualization and Proposed Model, Human Relations, Cilt 35, Sayı 3, s French, Wendell, L. - Kast, Fremont, E. - Rosenzweig, James, E. (1985). Understanding Human Behavior in Organizations, Harper and Row Publishers, New York. Gazi Üniversitesi (2009), Özdeğerlendirme Raporu, (http://www.guadek.gazi.edu.tr/dosyalar/gu_ozdegerlendirme_2009.pdf, ) Güçlüol, Kemal (1979), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Merkez Örgütlerinde Örgütsel İklim, ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara.

20 164 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2 Gül, Hüseyin (2008), Organizational Climate and Academic Staff s Perception on Climate Factors, Humanity & Social Sciences Journal 3 (1): Glick, William H. (1985), Conceptualizing and Measuring Organizational and Psychological Climate: Pitfalls in Multilevel Research, Academy of Management Review, Cilt 10, Sayı 3, s Halpin, Andrew W. - Croft, Don B. (1963), The Organizational Climate of Schools, Midwest Administration Center of the University of Chicago, Chicago. Hellriegel, Don - Slocum, John W. (1974), Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies, Academy of Managemenet Journal, Cilt 17, s Hemingway, Monica A. - Smith, Carlla S. (1999), Organizational Climate and Occupational Stressors as Predictors of Withdrawal Behaviors and İnjuries in Nurses, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Cilt 72 Sayı 3, s Hoy, Wayne K. (1990), Organizational Climate and Culture: A Conceptual Analysis of the School Workplace, Journal of Educational and Psychological Consultation, Cilt 1, Sayı 2, s Hoy Wayne K. - Miskel C.G. (1991), Educational Administiantion, Megraw Hill Inc, New York. James, Lawrence R. Allan, Jones P. (1974), Organizational Climate: A Review of Theory and Research, Psychological Bulletin, Cilt 81, Sayı 12, s Kelner, Steve (1998), Managing the Climate of a TQM Organization, Center for Quality of Management Journal, Cilt 7, Sayı 1, Yaz, s Koçel, Tamer (1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul. Koys, Daniel J. - Thomas, DeCotiis A. (1991), Inductive Measures of Psychological Climate, Human Relations, Cilt 44, Sayı 3, s Litwin, George, H. - Stringer, Robert, A. (1974), Motivation and Organizational Climate, 3rd Edition, Harvard University Press, Boston. Moran, Thomas, E. - Vokwein, Fredericks, J. (1992), The Cultural Appoach to the Formation of Organizational Climate, Human Relations, Cilt 45, Sayı 1. Owens, Roberts (2001), Organizational Behavior in Education, (7th ed.), Allyn and Bacon, Massachusetts. Özdamar, Kazım (2001), Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), (4. Baskı), Kaan Yayınları, Eskişehir. Özdemir, Tuncay (1996), Örgüt İklimi; Bolu İli Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu. Paknadel C. (1988), Örgütsel İklim ve İş Doyumu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara. Peters, Thomas J. - Waterman, Robert H. (1982), Yönetme Yükselme Sanatı- Mükemmeli Arayış, Çev: Sargut, S., Altın Kitaplar, İstanbul. Pugh, D.S. - Payne, R.L. (1977). Organizational Behavior in Its Context, Hampshire, UK., Saxon House, England, s

Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim

Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim Gazi Üniversitesi nde Örgütsel İklim Ayhan Ural Özet: Bu araştırma ile Gazi Üniversitesi çalışanları arasında ortak bir iklim algısı olup olmadığının belirlenmesi ve çalışanların örgüt iklimi algıları

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7199 Number: 58, p. 455-473, Summer II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 İçindekiler 1.1. DERSİN KONUSU... 3 1.2. Değerlendirme esasları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Türkan ARGON*; Arş. Gör. Meltem A. KÖSTERELİOĞLU* *AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. EYDP ABD

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin değişmeye ilişkin tutumlarını belirleme amacını

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 1 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama İçindekiler

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * Mehmet ÖZDOĞRU ** Bahri AYDIN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar 756 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Özet Şelale ÖZTÜRK, MEB-Pınarlar İlköğretim Okulu Tavas-DENİZLİ (sss-ozturk@hotmail.com) Taner GÖK, MEB-Kapukargın İlköğretim

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE HIGHER SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE HIGHER SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT KASIRGA, İ., ÖZBEK, O., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt İklimi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, VI (2) 59-68 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ İrem

Detaylı

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR?

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? Saygun GÜRPINAR Haliç Üniversitesi - İşletme Fakültesi Emekyemez Mah. Okçumusa Mah. Şişhane Sok. No: 17

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİ Dr. Ramazan ERDEM Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O. / Elazığ Yrd. Doç. Dr. Edibe PİRİNÇCİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Cep Telefon: Telefon:

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı