Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram."

Transkript

1 ERZURUM ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BATRACOMORPHUS ĐRRORATUS (LEWĐS, 1834) TÜRÜNÜN YAYILIŞINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN DENDOGRAMĐK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Celalettin AYGÜN 1 Murat OLGUN 2 Rüstem HAYAT 3 1 Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. 3 Ardahan Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi. Özet: Bu güne kadar farklı böcek türleri üzerinde çalışmalar yapılarak konular derinleştirilmiş, zararlı türlerin zarar seviyeleri ve şekilleri tespit edilmiş ve mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Çayır mera alanlarımızın önemli zararlılarından olan Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834) yoğunluğuna etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda böcek yoğunluğuna indikatör bitki + taşlılık olumlu etki yaparken otlatma yoğunluğu ve erozyon şiddetinin böcek yoğunluğu üzerine etkininin olumuz olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, köye uzaklık ve rakım; eğim ve toprak derinliği; otlatma yoğunluğu, erozyon şiddeti ve boş alanın etki derecelerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak toprak derinliği ve eğimin böcek yoğunluğu üzerine etkisinin farlı olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle böcek yoğunluğu üzerine etki eden faktörler incelenirken, toprak derinliği ve eğimin ayrı olarak incelenmesinde diğer faktörlerin de yukarıda belirtildiği şekliyle birlikte incelenmesinde yarar görülmektedir. Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram. DENDOGRAMĐC EVALUATĐON OF FACTORS AFFECTĐNG BATRACOMORPHUS ĐRRORATUS (LEWĐS, 1834) POPULATĐON GRASSLAND OF ERZURUM PROVĐNCE Abstract: The detailed studies related to pest species their determinately affects and levels, protection methods were previously made. The aim of this study was to determine the affect of factors (slope, grazing intensity) indicator plants populations + stony area distance to village and altitude) on growth and population of Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834), important pest in pasture and meadow areas in Erzurum province including Aşkale, Çat, Ilıca and

2 central district. Result revealed that slope grazing intensity and indicator plant population and stony area have similarity affect distance to village and altitude; slope and soil depth; grazing Intensity, erosion level; and bare ground have similar affect on plant population. So these similarity should be taken in the account on determination of pest population and it s affect. Keywords: Pasture, Soil, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834), Đntensive.Dendogram MATERYAL ve YÖNTEM 1. Materyal Araştırmanın materyalini Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat ilçeleri mera alanlarından toplanan Cicadellidae örnekleri oluşturmaktadır. 2. Yöntem Örneklerin Toplanması Örnekler, 2001 yılı temmuz- ağustos aylarında ( ) Erzurum Merkez den 6 köy Ilıca dan 6 köyden, Aşkale den 10 köy ve Çat dan 3 köy olmak üzere toplam 25 noktadan toplanmıştır. Mera alanlarından değişik rakım, yöney ve eğimlerden, her gün ortalama sekiz nokta dolaşılarak, her alandan 100 atrap sallanarak, süpürme yöntemiyle örnekler toplanmıştır. Toplanan örnekler, doğrudan öldürme şişesine aktarılmış, böcekler öldükten sonra, bölge numaraları, toplanma tarihleri ve toplama alanına ait diğer bilgilerin bulunduğu etiketli kağıt torbalara konularak laboratuara getirilmiştir Örneklerin değerlendirilmesi Laboratuara getirilen materyal içerisinden diğer yabancı maddeler ve böcekler temizlendikten sonra, ayıklanan cicadellidler sağ tarafları aşağıya gelecek şekilde 5x15 mm ebatlarındaki kartonların üzerine yapıştırılarak, iğnelenmiş ve etiketlenmiştir. Hazırlanan örnekler Doç. Dr. Şaban GÜÇLÜ (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erzurum) tarafından teşhis edilmiştir Mera Bilgilerinin Toplanması Vejetasyon sürveylerinde, tekerlekli nokta yöntemi (Gökkuş, 1995) ve Modifiye Lup Metodu esas alınmıştır. Modifiye Lup Metodu esas alınarak her sürvey alanında tekerleğin ölçüm çubuğunun isabet ettiği 100 noktadaki bitki türü veya boş alan belirlenmiş ve bu değerler bilgisayara girilerek bitki

3 türlerinin dağılım yüzdeleri saptanmıştır. Aynı zamanda her sürvey noktasından toprak örnekleri alınarak, erozyon durumu, eğimi, yöneyi, rakımı, otlatma yoğunluğu ve yerleşim yerine yakınlığı gibi özellikleri kaydedilmiştir. Toplama alanındaki botanik kompozisyon ise yapılan vejetasyon etüdü sonucunda her bir türün ölçümde rastlanılan sayısının toplam tür sayısına oranlanması ile belirlenmiştir (Gökkuş vd., Field, Tidmarsh, et al.,1955.) Toprağı kaplama oranı bitki örtüsünün vejetasyon etüdü sırasında bitkiye rastlanan nokta sayısının, ölçülen toplam nokta sayısına oranlanması ile belirlenmiş, böylece boş alanlar ortaya çıkarılmıştır (Gökkuş,1995). Đndikatör bitkilerin tespiti için ise her bir mera kesimi için mera durumunun indikatörü olabilecek bitkiler belirlenmiştir. Bunun için, mera kalite derecesi ile bazı önemli görülen bitkilerin oranı arasında yapılan non linear regresyon analizi sonucunda, regresyon eğrilerini en iyi tarif edebilen belirtme katsayısına sahip türler indikatör bitki olarak kaydedilmiştir. Meralarda bulunan bitkilerin teşhisleri Dr. Lütfü TAHTACIOĞLU (Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü, Erzurum), Doç. Dr. Ali KOÇ (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum) Doç. Dr. Hüseyin ZENGĐN (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Erzurum) tarafından yapılmıştır. Toplama alanlarının koordinatları Global Positioning System (GPS) cihazı ile alınmıştır. Örneklerin toplandığı alanların, eğimi, klinometre vasıtası ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 0-3 Düz, 4 7 Yumuşak eğim 8 15 Orta derecede eğim Güçlü eğim Orta derecede step (bozkır) Çok yüksek derecede eğim > 35 Yalçın, dik Yöney: Klinometre ile ölçülen eğime göre bu alanın ağırlıklı yönü kaydedilmiş, ana ve ara yönler esas alınmıştır. D : Doğu KD : Kuzeydoğu B : Batı KB : Kuzeybatı K : Kuzey GD : Güneydoğu G : Güney GB : Güneybatı T : Tepe Köye uzaklık (1 5 ):

4 1 : Çok yakın 2 : Yakın 3 : Orta uzaklık 4 : Uzak 5 : Çok uzak Taşlılık (1 4): 1 : Taş yok 2 : Az Taşlı 3 : Taşlı 4 : Kayalık Otlatma (1 5 ): 1 : Otlatma yok 2 : Hafif otlatma 3 : Orta derecede otlatma 4 : Ağır otlatma 5 : Yoğun otlatma Erozyon (0-5 ): 0 : Erozyon yok 1 : Hafif 2 : Orta 3 : Şiddetli 4 : Çok şiddetli 5 : Çıplak kayalıklar Toprağın derinliği (1 5 ): 1 : Çok sığ, 25 cm den az 2 : Sığ, cm arası 3 : Orta derin, cm arası 4 : Derin, cm arası 5 : Çok derin, 150 cm den fazla şekilde değerlendirilmiştir Toplama Alanlarının Haritalanması GPS cihazı ve klinometre ile alınan alan bilgileri (koordinatlar ve yükseklik), Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü G.I.S (Geographic Information System) merkezinde haritalandırılmıştır (Chang, et.al., 1989; McCartney, et.al., 1989; Mon, 1989) Verilerin Değerlendirilmesi Teşhis edilen cicadellid türlerinin tür bazında bölgelere göre sayımları yapıldıktan sonra sonuçlar MĐNĐTAB 13 istatistik paket programında Dendogram analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yine,

5 aynı paket programdan ortalamalar ve popülasyonların bölgeler üzerinden standart sapmaları elde edilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI Bu çalışmada, Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat Đlçelerindeki meralardan değişik rakım ve yöneylerden toplanan Cicadellidae (Homoptera) örnekleri incelenmiş, bu türlerden Batracomorphus irroratus a ait veriler üzerinden korelasyon ve Dendogram yapılmıştır. Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834) Çizelge 1. B. irroratus un Toplama Alanlarına Ait Bilgiler Lok ĐLĐ ĐLÇE KÖYÜ N(Kuzey) E(Doğu) Erzurum Aşkale K.çukuru 39,45,892 40,49, G Erzurum Aşkale H.hamza 39,50,436 40,38, GD Erzurum Ilıca S.kesik 39,54,256 41,06, D Erzurum Merkez G.yurt 39,47,842 41,01, K Erzurum Ilıca Ermecik 40,00,979 40,56, G Erzurum Çat Yarmak 39,39,391 40,54, T Erzurum Çat Kaplıca 39,33,346 40,51, GD Erzurum Ilıca D.boğaz 39,48,165 39,48, G Erzurum Ilıca B.çakmak 40,01,415 40,52, T Erzurum Aşkale Gölören 39,45,639 40,49, B Erzurum Merkez K.taş 40,06,034 41,19, GD Erzurum Aşkale Saptıran 39,97,466 40,31, G Erzurum Aşkale Yeniköy 39,51,695 40,40, G Erzurum Aşkale D.kıran 39,58,920 40,39, D Erzurum Aşkale Evreni 39,54,021 40,55, KD Erzurum Ilıca Ermecik 40,02,616 40,57, G Erzurum Merkez K.göbek 40,08,894 41,24, K Erzurum Aşkale Merkez 39,53,262 40,38, KB Erzurum Aşkale Kükürtlü 39,51,054 40,36, KD Erzurum Merkez Haydari 39,46,277 40,59, GD Erzurum Merkez G.yurt 39,48,066 41,02, K Erzurum Ilıca D.boğaz 39,48,165 39,48, GD Erzurum Aşkale 5 km. 39,53,260 40,38, KB Erzurum Merkez G.yayla 40,12,191 41,28, KD Erzurum Çat Budaklar 39,37,860 41,04, K Köye uzaklık 2-Taşlılık 3-Eğim 4- Otlatma 5- Rakım 6- Erozyon 7-Yöney 8-Toprak derinliği 9-Böcek yoğunluğu 10- Đndikatör Bitki 11- Boş alan Çizelge 1. de görüleceği üzere, B. irroratus un Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerinden toplandığı alanlar ve bu alanlara ait bilgiler verilmekte, Erzurum Merkez ve Ilıca Đlçelerinden altışar bölgeden, Aşkale Đlçesinden 10 ve Çat Đlçesinden ise üç bölgeden olmak üzere, 25 toplama alanından toplam 50 birey toplanmıştır.

6 Türkiye deki Yayılışı: Adana (Gavur dağı), Adıyaman, Ankara (Baraj, Beynam, Çubuk, Lalahan, Mogan Gölü), Bolu (Gerede), Burdur, Diyarbakır, Erzurum (Merkez Kandilli, A.Gazi, 6. Kuyu, Umudum Yaylası, Üniversite, Çat, Horasan Karaçuha, Pasinler), Kayseri (Erciyes, Yılanlıdağ), Nevşehir (Merkez, Gülşehir, Ürgüp), Sivas (Gürün), Tekirdağ (Şarköy), Van (Kırkgeçit). (Güçlü ve Özbek. 1994a). Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Almanya, Avusturya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çekoslovakya, Çin, Danimarka, Fransa, Đngiltere, Đsviçre, Đtalya, Macaristan, Moğolistan, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan (Güçlü ve Özbek. 1994a). Bu bilgiler ışığında bu türün Erzurum da değişik bölgelerde ve farklı yüksekliklerde, farklı yöneylerde, %3-55 eğimlerde, değişik otlatma yoğunluklarında ve farklı bitkilerin hakim olduğu mera alanlarında bulunduğu belirlenmiştir. Bu alanlarda yoğun olarak bulunan bitkiler; Veronica orientalis, poa bulbosa, Festuca ovina, Poteriun songuisorba, Bromus tectorum, Thymus pavrifloris, Artemisia spisigera, Alyssum pateri, Medicago varia, Agropyron intermedium ve Cephalaria cristata olarak tespit edilmiştir. B. irroratus a ait örnekler Güçlü ve Özbek (1994a) tarafından patates, yonca ve step alanlardaki yabancı otlardan toplanmıştır. Ribaut (1952), Helianthemum vulgare, Emelyanov (1964), pelin, bazı baklagiller ve kimi Chenopodiaceae, Lodos ve Kalkandelen (1982b),sütleğen ve sorguç otu üzerinde, Özbek vd. (1987) ise patateste bulunduğunu belirtmektedirler. B. irroratus ile ilgili olarak incelenen konuların ortalama değerleri Çizelge 2. de verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi ortalama olarak böcek frekansı 2.000±2.3274, otlatma yoğunluğu 2.833±1.0901, erozyon 2.391±1.1176, indikatör bitki ± olarak bulunmuştur. Bu alanlarda B. irroratus un yoğunluğu azdır (Çizelge 2). Çizelge 1. B. irroratus Đçin Đncelenen Konuların Ortalama Değerleri Değisken Adı Standart Sapma Böcek Frekansı 2.000± Eğim ± Otlatma 2.833± Rakım ± Erozyon 2.391± Köye Uzaklık 2.400± Đndikatör Bitki ±6.1609

7 verilmiştir. Đncelenen parametreler açısından B. irroratus ile ilgili yapılan korelasyon analizi Çizelge 2 de Çizelge 2. B. irroratus Đçin Đncelenen Konular Açısından Korelasyon Analizi ns ns ns ** 0.116ns 0.033ns ns 0.307ns ns ns ** 0.253ns 0.129ns 0.574** 0.065ns * ns 0.103ns ns 0.016ns ** 1-Köye Uzaklık 2-Eğim 3- Otlatma 4- Rakım 5- Erozyon 6- Böcek Yoğunluğu 7- Đndikatör Bitki Korelasyon analizinde ağırlıklı olarak böcek yoğunluğu esas alındığı için bununla ilgili önemli ilişkiler irdelenmiştir. Çizelge 3 den de görüleceği gibi, böcek yoğunluğu ile otlatma arasında olumsuz çok önemli ilişki (P< 0,01), böcek yoğunluğu ile erozyon arasında olumsuz çok önemli ilişki (P< 0,01) ve böcek yoğunluğu ile indikatör bitki arasında olumlu önemli ilişki (P< 0,05) belirlenmiştir. Similarity 57,70 71,80 85,90 100,00 Tasl. Ind. Bit. K oy.uz. Rakim Egim Ot l.yog. Erz.Sid. Bos.Al. Top.Der. Variables Yapılan dendogram analizi sonucuna göre taşlılık ve indikatör bitkinin benzer şekilde etki ettiği, köye uzaklık ve rakımın etki derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.yine eğim ve toprak derinliğinin ayrı birer etki derecelerine sahip olmasına rağmen, otlatma yoğunluğu, erozyon şiddeti ve boş alanlar benzer şekilde etki etmiştir.

8 Sonuç olarak: böcek yoğunluğuna indikatör bitki + taşlılık olumlu etki yaparken otlatma yoğunluğu ve erozyon şiddetinin böcek yoğunluğu üzerine etkininin olumuz olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, köye uzaklık ve rakım; eğim ve toprak derinliği; otlatma yoğunluğu, erozyon şiddeti ve boş alanın etki derecelerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak toprak derinliği ve eğimin böcek yoğunluğu üzerine etkisinin farlı olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle böcek yoğunluğu üzerine etki eden faktörler incelenirken, toprak derinliği ve eğimin ayrı olarak incelenmesinde diğer faktörlerin de yukarıda belirtildiği şekliyle birlikte incelenmesinde yarar görülmektedir. Literatür: Emelyanov, A. F., Suborder Cicadinae (Auchenorrhyncha). Keys to the Insects of the European USSR. Vol. I. Apterygota, Paleaoptera, Hemimetabola, Ga.Ya. BeiBienko (ed). Academy of Sciences of the USSR, Zooligical Keys to the Fauna of the USSR, 84, Field, T. R. O., Vegetational Survey of Management Pastures in New Zealand. Proceedings of XVI International Grassland Congress, p Nice, France. Chang, X. G., X. Jing C. Shen-Siu, The Application of Remote Sensing to Grassland Resource Survey of the Countries in China. Proceedings of XVI International Grassland Congress, p Nice, France Güçlü, Ş., H, Özbek., 1994a. Erzurum Yöresinde Cicadellidae Homoptera.(Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar II. Idiocerinae, Iassinae, Dorycephalinae, Aphrodinae ve Cicadellinae. Türk. Entomoloji Der (2), Gökkuş, A., A. Koç B. Çomaklı, Çayır-Mer'a Uygulama Klavuzu. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 142, Erzurum. s 12 Lodos, N. and A, Kalkandelen, 1982b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes ondistribution and importance of species in Turkey, IX. Famil Cicadellidae:

9 Iassinae,Penthiminae, Dorycephalinae, Hecalinae and Aphrodinae. Türk. Bit. Kor. Derg., 6 (3), McCartney, H., J. Whiting J. Polson, Special Enhancements Using NOAA Stallite Data to Evaluate Grasslands in Western Canada. Proceedings of XVI I nternational Grassland Congress, p , Nice, France. Mon Zan, Y., Using Landsat Images for Grassland Mapping in the Inner Mongolia of China.Proceedings of XVI International Grassland Congress, p Nice, France. Ribaut, H., Fauna de France 57. Homopteres Auchenorrhynques II. (Jassidae). Federation Française des Societes de Sciences Naturelles Office Central de Faunistique, 474 pp. Tidmarsh, C. E. M. C.M. Havenga, The weel-point method of survey and measurement of semi-open grasslands and karoo vegetation in South Africa. Memoirsof the Botanical Survey of South Africa 29.49, pp.

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (3): 75-87 ISSN 1018-8851 Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Sait ENGİNDENİZ 1 Öz: Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 123-135 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI Kürşad

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA)

NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 67-80, ELAZIĞ-2004 NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR.

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 15-34 15 TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ Bu çalışmanın temel

Detaylı

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASYA KENTİNİN CUMHURİYET DÖNEMİ MEKÂNSAL

Detaylı

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kırdar,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı