T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI ANKARA 1996

2 Proje Yöneticisi Ġsmet BĠNARK Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Proje Sorumluları Necati AKTAġ Necati GÜLTEPE Devlet ArĢivleri Devlet ArĢivleri Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Ġsmet DEMĠR Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanı Yayına Hazırlayanlar Orhan SAKĠN Uğurhan DEMĠRBAġ Metin Tashih Ümmihani CERRAHĠ Seher DĠLBER Ali Osman ÇINAR Makedonca'dan Tercüme Ayten ARDEL Bilgisayar Dizgi Recep KARACAKAYA Sevinç AKÇA Sayfa Düzenleme Yakup YILDIRIM

3 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI

4

5 Ö N S Ö Z Osmanlı Devleti tarih sahnesinde sahip olduğu ağırlık ve üstlendiği rol ile Türk tarihinde çok önemli bir yer teģkil eder. Üç kıta üzerinde altı yüz yıldan fazla bir süre, kendi hâkimiyeti altında yaģayan çok çeģitli dinlere, ırklara, dillere ve kültürlere sahip olan toplumları, barıģ ve huzur içinde yaģatan Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya, Kırım'dan Arabistan Yarımadası'na kadar yayılan uçsuz bucaksız bir coğrafya üzerinde sürdürdüğü hâkimiyeti sırasında, hangi kültürden ve medeniyetten gelirse gelsin, idaresi altındaki toplumlarla kültür alıģ veriģinde bulunmuģ, buralarda doğmuģ büyük medeniyetlerden, faydalı gördüğü unsurları kullanmakta tereddüd etmediği gibi, kendi kültür ve medeniyet anlayıģının izlerini de silinmez hâtıralar olarak daha sonradan ayrıldığı topraklarda bırakmıģtır. Anadolu'nun batısında kurulan Osmanlı Devleti'nin, geniģleme yönü ilk dönemlerde batıya doğru olmuģ, kısa sürede hızla geliģen ve büyüyen Osmanlı beyliği, Anadolu'dan Rumeli topraklarına geçer geçmez, yönetim anlayıģının esasını teģkil eden adalet, hoģgürü ve dürüstlük prensipleriyle, her yerde olduğu gibi, Rumeli'de de kendini kısa sürede kabul ettirmiģtir. Bu sebepledir ki, bölge halkı aynı dinden olduğu diğer devletler yerine, Osmanlı idaresini tercih etmiģtir. Rumeli'nin fethiyle Osmanlı yönetimine dahil olan Makedonya'da da, Osmanlı Devleti'nin yönetimi altında geçirdiği beģ yüz yıllık dönemin derin izleri, hem sosyal hem de kültürel alanda halen yaģamaktadır. Bağımsızlığını 1991 yılında kazanan Makedonya Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti ile olan çok yönlü münasebetlerinin içinde Osmanlı

6 Devleti'nden kalan sayısız kültür unsuru ile beraber arģiv malzemesi de değerli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti'nin 1913'te terk ettiği Makedonya'da kalan Osmanlı evrakından, bugüne kadar muhafaza edilmiģ olanları Üsküp'te ve diğer Ģehirlerdeki arģiv merkezlerinde bulunmaktadır. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ile Makedonya Devlet ArĢiv Ġdaresi arasında yapılan iģbirliği protokolü gereği, Makedonya'da bulunan Osmanlı arģiv malzemesinin bir kısmı 1991, bir kısmı da 1995 yılında fotokopi ve mikrofilm olarak, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı'na kazandırılmıģtır. Bu sayede iki ülke arasındaki münasebetler geliģtirilmiģ ve Balkanlar'daki Türk kültür ve medeniyetinin tarihî geliģimini takip açısından çok önemli bir hizmet gerçekleģmiģtir. Bütün bunlar dikkate alındığı takdirde, BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi'ne kazandırılmıģ olanlarla beraber, Makedonya'da mevcut olan Osmanlı dönemi evrakını tanıtmak maksadıyla hazırlanmıģ olan bu eserin Osmanlı ve bölge tarihi üzerinde çalıģanlar için taģadığı önem ortaya çıkmaktadır. Eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teģekkür eder, bu çalıģmanın ilgililere yararlı ve yardımcı olmasını dilerim. Arif YÜKSEL BaĢbakanlık MüsteĢar V.

7 S U N U Ş Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçsüz olduğu bir dönemde, Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulan ve giderek cihanģumûl bir devlet Ģeklinde teģkilâtlanan Osmanlılar, devlet idaresi geleneği, iktisadî yapısı, toprak sistemi, askerî teģkilâtı ve kültür zenginliği ile, sayıları pek az olan dünya devletlerinin en dikkat çekicilerinden biri olmayı baģarmıģlardır. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, değiģik dil, din, ırk ve kültürlere mensup toplulukları, aynı potada kaynaģtırmayı baģararak yüzyıllarca huzur ve istikrar içinde yan yana yaģatmıģtır. Osmanlı Devleti'nde fethedilen ülkelerin halkları zorla ĠslâmlaĢtırma ve TürkleĢtirmeye tâbi tutulmamıģ, emperyalizm ve asimilasyon hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin politikası olmamıģtır. Yakın bir dönemde, dünyada ve ülkemizde tarihimiz üzerinde baģlatılan araģtırmalarla Osmanlı-Türk tarihi âdeta yeniden sorgulanmaktadır. Bu araģtırmalarla ortaya çıkartılan orijinal arģiv belgeleri; tarihimizin ve kültürümüzün zenginliğini ve yukarıda ifade edilen hususların doğruluğunu bir kere daha ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi, arģivler bir ülkenin tapu senedi, bir milletin hüviyet varakası, bir nevi hâtıratı, onun bütün varlığı, hakları ve hususiyetleri ile onu geçmiģinden bugüne, bugününden yarınlarına bağlayan dayanağı ve en değerli kültür ve tarih hazinesidirler. Türkiye arģiv malzemesi bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. Osmanlı Devleti'nden devralınan büyük ve Ģerefli mirasla, bugün dünyanın en zengin arģiv potansiyeline sahip sayılı ülkelerinden birisi durumundayız. *

8 Orta, Yakın Doğu, Balkan ve Akdeniz ülkeleri içerisinde, kudretli ve kuvvetli devlet olabilme vasfını uzun süre devam ettiren Osmanlı Devleti'nde arģiv fikri çok eskilere kadar uzanmaktadır.arģivin, bir milletin tarih ve kültür hazinesi olduğunu idrâk eden ecdâdımız, bunun içindir ki, kurduğu arģiv teģkilâtına "Hazine-i Evrak" adını vermiģtir. Osmanlı arģivleri, idarî kayıtların devlet eliyle tespit edilip düzenlendiği ve günümüze kadar muhafaza edildiği örnek kuruluģlardır. Türk milleti ve devleti olarak sahip olduğumuz arģivler, yalnızca ülkemiz için değil, bütün Orta ve Yakın Doğu, Balkan ve bazı Akdeniz ülkelerinin tarihleri için de vazgeçilmez bir önemi hâizdir. Bu itibarla, sahip olduğumuz arģiv varlığımız, millî olduğu kadar milletlerarası bir önem ve değer de taģımaktadır. Bu bakımdan, arģivlerimiz konusu, üzerinde ısrarla durmamız gereken çok önemli millî meselelerimizden biridir. Osmanlı arģivleri, bugün dünya ilim çevrelerinin de teslim ettiği gibi, paha biçilmez bir vesika hazinesidir. Ancak, böyle bir hazinenin gerçek değerini kazanması, gerek milletlerarası münasebetler, gerekse ilmî bakımdan onlara dayanan araģtırmaların yapılması ve bu araģtırmaların neģredilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun ilk Ģartı ise, Osmanlı arģivlerinin süratle tasnif edilip, değerlendirilmesidir. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi'ni dünya ilim çevrelerinin yararlanacağı bir merkez haline getirmenin ilk Ģartı, Osmanlı ArĢivi'ndeki tasnifin tamamlanmasıdır. Osmanlı arģivlerinin değerlendirilmesi ifadesi ise, Türkiye'nin, Osmanlı arģivlerinin fon ve koleksiyonlarının tamamını, Osmanlı arģivlerinin merkezî fonksiyonunu görmezlikten gelerek en bloc yabancı arģivlere mikrofilm olarak devretmek, bunu baģka devletlere bırakmak safdilliği Ģeklinde de anlaģılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, yakın bir gelecekte, Osmanlı-Türk araģtırmaları dünya üniversitelerinde belli baģlı disiplinlerden biri haline gelecektir. Bu imkândan baģta bizler yararlanmalı ve buna öncü olmalıyız. Osmanlı tarihini, kendi millî tarihinin bir parçası sayan tek ülke Türkiye'dir. ġükretmek gerekir ki, bu Ģerefli tarihe ait arģivler, bu muazzam tarih ve kültür hazinesi bugün gerçek sahibi ve varisi elindedir.

9 Ondan kendi tarihi, millî kültürü ve geleceği bakımından azamî ölçüde yararlanmak ve yararlandırmak imkânları da elindedir. Bazı yabancı ilim adamları, Osmanlı arģivlerinin International concern olduğunu, bu arģivlerin Ġmparatorluğun, dolayısıyla Ġmparatorluk toprakları üzerinde yaģayan milletlerin de arģivi olduğu yolunda ifadeler de bulunmakta; Osmanlı arģivlerinin âdeta milletlerarası bir vesayet altına alınmasını ispata yeltenir bir tavır sergilemektedirler. Osmanlı arģivlerini milletlerarası bir kuruluģ haline getirmek ve vesayet altına sokmak konusunda yapılan çalıģmalar, bizleri ve bütün ilgilileri uyarmalıdır. ArĢivlerimize bunun için devlet ve millet olarak sahip çıkmalıyız. ĠĢte bunun için, arģiv meselesi, çok önemli millî meselelerimizden birisidir diyoruz. ĠĢte bu millî ve aynı zamanda ilmî endiģe ve düģüncelerle, Osmanlı ArĢivi'ni, Türk ve dünya ilim çevrelerinin istifadesine açmak ve Osmanlı tarihinin önemi sebebiyle bu arģivleri bir "Osmanlı Ġncelemeleri Merkezi" haline getirmek maksadıyla, arģiv belgelerinin tasnifi günümüzde geniģ bir kadro ile ve süratle sürdürülmekte, tasnifi tamamlanan fon ve seriler araģtırmalara açılmakta, bunlarla ilgili kataloglar ve dokümanter yayınlar yerli ve yabancı araģtırıcıların, ilim çevrelerinin yararlanmasına sunulmaktadır. Türk milletinin tarihî macerasını ortaya koyabilmek için, arģivlerimizdeki otantik ve orijinal arģiv belgelerinin mutlaka değerlendirilmesi, ilim âleminin istifadesine sunulması, kısaca bugüne kazandırılması sağlanmalıdır. Bizim, BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz budur. ArĢiv belgelerimizin bugüne kazandırılması, bir bakıma vatan coğrafyasının tapusuna kavuģturulmasıdır. Bilinsin ki, arģivlerimiz Türk Devleti'nin devamlılığını sağlayan temel kuruluģlardan biridir. Millî tarih ve kültürümüzün, dolayısıyla kimliğimizin gerçek kaynağıdır. Bugüne kazandırılacak arģiv belgeleri, bu yüce milletin hukuka, hakka ve ilme saygısının ve insan sevgisinin delilleri olacaktır. * IX

10 ArĢivler, ait oldukları milletlerin tarihleri için temel kaynak hüviyetindedir. Zira toplumların hayatı ile ilgili idarî, siyasî, hukukî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, biyografik, teknik ve kültürel konulardaki araģtırmalar arģiv belgelerine dayanmadıkları takdirde eksik kalırlar. Bu sebeple arģivlerin en büyük özelliklerinden birisi de, toplum bilimlerine baģlangıç ve ilk elden kaynak olmalarıdır. Bundan dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi arģivlerinde saklıdır. ArĢivlerimiz, tarih araģtırmaları için bir odak noktası olmanın ötesinde; yapacağı yayınlar, düzenleyeceği sergiler ve organize edeceği eğitim faaliyetleri ile de millî tarih ve kültürümüzün bilinmesinde, dolayısıyla millî kimliğimizin diri tutulmasında çok büyük rol oynayan millî müesseselerimizden birisidir. Osmanlı Devleti'nin resmî yazıģmaları, merkez teģkilâtı dairelerinin belgeleri, bugün Ġstanbul'da BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı'nda muhafaza edilmektedir. Bunun yanında, bazı müze, kütüphane, müftülük gibi diğer devlet dairelerinde de Osmanlı dönemi arģiv malzemesi bulunmaktadır. Ayrıca, Türk tarihinin Osmanlı dönemine ait çok sayıdaki arģiv malzemesinin çeģitli ülkelerin arģivlerinde bulunduğu da bilinmektedir. Devlet ArĢimiz, Türk tarih ve kültürüne ait arģiv malzemesinin, bilgi kaynaklarının merkezi olmak durumundadır. Böyle bir ilmî anlayıģ ve yaklaģımla kurulacak ve çalıģmaları düzenlenecek Devlet ArĢivimizin, Türk ilim ve kültür hayatına sağlayacağı en büyük fayda, geçmiģte çeģitli yollarla arģivden çıkmıģ veya arģive hiç intikal etmemiģ, bugün çeģitli ülkelerin arģiv ve kütüphanelerinde bulunan tarih ve kültürümüze ait arģiv belgelerinin çoğaltılmıģ örneklerini temin etmek olmalıdır. Bunun yanısıra, konu ile ilgili olarak yapılması gerekli çok önemli hizmetlerden biri de, çeģitli ülkelerin arģivlerinde bulunan arģiv kaynaklarımızın kataloglarının, bulundukları fonların envanterlerinin ve arģiv kaynaklarımıza dayanılarak yapılan neģriyatın temin edilmesidir. Ayrıca, Ģahıslar elinde hususî koleksiyonlarda bulunan çeģitli arģiv malzemesinin de satın alınarak, Devlet ArĢivimize kazandırılması yoluna gidilmelidir. Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü bu tespit ve düģünceden hareketle, çeģitli ülkelerle iģbirliği yoluna giderek, Türk tarihi ve kültürü

11 ile ilgili belge örneklerini ve bunlara ait katalog ve envanterleri Devlet ArĢivimize kazandırma teģebbüs ve gayretlerini sürdürmektedir. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Türkiye'nin olduğu kadar bugün müstakil devlet kurmuģ Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin kültür, iktisat ve siyasî tarihlerinin gün ıģığına çıkarılmasında, milletlerarası hakların ispat ve korunmasında, ayrıca vatandaģ haklarının gerektiğinde hukukî mesnedi olması bakımından dünya arģivleri içerisinde müstesna bir özelliğe sahiptir. Söz konusu devletlerin siyasî, içtimaî ve iktisadî tarihleri ile ilgili belgelerin Osmanlı ArĢivi'nde bulunması, bunun yanında Osmanlı Devletine ait mahallî idareleri ilgilendiren bir kısım belgelerin de bu devletlerin arģivlerinde yer alması karģılıklı iģbirliğini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, çağdaģ dünyanın bir özelliği de, iletiģim imkânlarının yaygınlaģması ile milletlerarası iģbirliğinin büyük bir hızla geliģmesidir. ġimdiye kadar birbirlerini ihmal etmiģ kıtalar, bölgeler, toplumlar, medeniyetler ve insanlar Ģimdi çok daha fazla birbirleriyle münasebet kurmakta ve birbirlerini daha iyi anlamak için gayret göstermektedir. ArĢivler, bütün araģtırmacılar için tarih ve insanlık kültürünün bilgi depoları olmaları dolayısıyla milletlerarası münasebetlerde özel bir öneme sahiptirler. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü, bu çerçevede ve yılları arasında Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Rusya Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet ArĢivleri ile iģbirliği protokolleri imzalamıģtır. Bu iģbirliği protokolleri çerçevesinde karģılıklı ziyaretler ve uzmanlar vasıtasıyla araģtırma ve incelemeler yapılmıģ, karģılıklı bilgi alıģ veriģinin yanı sıra mikrofilm ve fotokopi olarak belge kopyaları alınmıģ, sergiler açılmıģtır. BeĢ yüz yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki en önemli merkezlerinden birisi olan ve Osmanlı kültür ve medeniyetinin bugün dahi canlı izlerini taģıyan Makedonya Cumhuriyeti ile arģivcilik alanındaki iģbirliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti arasında tarihinde imzalanan Kültür, Eğitim ve Mübadele Programı çerçevesinde baģlatılmıģtır. XI

12 Osmanlı Devleti'nin Makedonya'daki mahallî, idarî ve adlî birimlerinin geride bırakmıģ oldukları ve yüzyıllara ait çeģitli defter ve belge serileri 1951 yılında kurulmuģ olan Makedonya Devlet ArĢivi'nde muhafaza edilmektedir. Bu belgeler Türk tarihinin olduğu kadar, Makedonya tarihinin de zengin yazılı kaynaklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile eski Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti arasında, tarihinde imzalanan Kültür, Eğitim ve Mübâdele Programı na dayanarak, Genel Müdürlüğümüz ile Makedonya ArĢivi'nin yıllarına ait iģbirliği plânı çerçevesinde, 1991 yılında Makedonya ArĢivi'ndeki Türk belgelerinin fotokopi ve mikrofilmlerini almak ve bu hususta gerekli çalıģmalar yapmak üzere, Osmanlı ArĢivi'nden görevlendirilen bir heyetin, 21 Kasım Aralık 1991 tarihleri arasında Makedonya arģivlerinde yaptığı çalıģmalar neticesinde; a. Yüz bir adet Manastır Kadılığı Sicil Defterleri'nin mikrofilmi, b. Makedonya arģivlerinde bulunan Osmanlı dönemine ait ferman, berat, buyruldu ve vakfiyelerden meydana gelen 356 belgenin mikrofilmleri, c. Makedonya'nın Osmanlı dönemi mahallî idarelerine ait (Kalkandelen, Köprülü, Kumanova, Üsküp gibi) yirmi idare merkezinin belgelerinden meydana gelen adet belge fotokopisi, Osmanlı ArĢivi'ne kazandırılmıģ ve bunların tasnifi yapılarak araģtırmacıların istifadesine sunulmuģtur. Makedonya Devlet ArĢivi ile yapılan iģbirliği protokolü çerçevesinde, 9-22 Temmuz 1992 tarihleri arasında Üsküp ve Manastır'da "Osmanlı Fermanları" adı altında 80 adet padiģah fermanından müteģekkil bir sergi açılmıģtır. Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Ġsmet BĠNARK ile Genel Müdür Yardımcısı Necati GÜLTEPE'nin katıldığı serginin açılıģı Makedonya CumhurbaĢkanı tarafından yapılmıģ; Makedonyalılar tarafından büyük ilgi ile gezilen sergi; aynı zamanda, Makedonya'da yaģayan yaklaģık Türk'e büyük moral vermiģ, destek olmuģtur.

13 Bu sergi vesilesi ile Makedonya televizyon ve radyosu, Türkiye ve Türklerle ilgili programlar yapmıģ; sergi, Makedonya basınında büyük ilgi görmüģtür. Makedonya'da açılan Osmanlı Fermanları Sergisi'ne karģılık, 4-13 Kasım 1993 tarihleri arasında Ġstanbul Yıldız Sarayı Silâhhane Salonu'nda Makedonya Devlet ArĢivi ile ortaklaģa "X. Yüzyıldan Günümüze Makedonya ve Osmanlı Fermanları" adı altında bir sergi düzenlenmiģtir. Bu sergi münasebetiyle ülkemize gelen Makedonya Devlet ArĢivi heyeti ile yapılan görüģmeler sonunda, daha önce yapılmıģ olan ĠĢbirliği Protokolü, yılları için yenilenmiģtir. Makedonya ile Türkiye arasında imzalanan iģbirliği prorotokolü çerçevesinde, 27 Haziran Temmuz 1995 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı ġube Müdürü Orhan Sakin ile arģivist Uğurhan DemirbaĢ Makedonya ArĢivi'nde çalıģmalarda bulunmuģlar ve yapılan tespitler neticesinde, Osmanlı dönemine ait adet mikrofilm ve fotokopi, 195 adet fotoğraf Devlet ArĢivimize kazandırılmıģtır. Ayrıca, Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Ġsmet BĠNARK ile Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanı Ġsmet DEMĠR 1995 yılında sona eren iģbirliği protokolünün yılları için yeniden uzatılması amacıyla, Ekim 1995 tarihleri arasında Makedonya'ya giderek iģbirliği protokolünü yenilemiģlerdir. Balkanlarda Osmanlı yönetiminin sona ermesinden günümüze kadar geçen uzun yıllar boyu Makedonya'da kalmıģ olan bu belgelerden, Türk araģtırmacıların istifade imkânlarının oldukça sınırlı olduğu göz önüne alınırsa, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki çalıģmalarının kıymetinin Türk ilim dünyası ve hamiyetli Türk araģtırmacılar tarafından takdir edileceği inancını taģımaktayız. Bu çalıģmadan, Türk araģtırmacıların yanı sıra, yabancı araģtırmacılar da istifade edebileceklerdir. Konusunda büyük bir boģluğu dolduracak Makedonya ArĢivi'ndeki Osmanlı dönemi arģiv malzemesinin tanıtılması için hazırlanmıģ olan bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri XIII

14 Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı personelini tebrik ediyorum. Bu vesileyle çalıģmalarımızda her türlü teģvik ve desteği bizlerden esirgemeyen BaĢbakanlık MüsteĢarı Sayın Arif YÜKSEL'e ve MüsteĢar Yardımcısı Sayın Abdülkadir GENELĠOĞLU'na teģekkürlerimizi sunmayı görev biliyorum. Ayrıca, bu eserin, Türk arģivciliğinin bir ilmî disiplin içerisinde ele alınmasına vesile teģkil etmesini ve Türk arģivciliği ile ilgili olarak yapılması gerekli yeni araģtırma ve çalıģmalara da ıģık tutmasını diliyorum. 1 ġubat 1996 İsmet BİNARK Devlet ArĢivleri Genel Müdürü

15 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R ÖNSÖZ... V SUNUġ... VII ĠÇĠNDEKĠLER... XV BĠRĠNCĠ BÖLÜM GĠRĠġ... 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM MAKEDONYA ARġĠVLERĠNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMĠ ARġĠV MALZEMESĠNĠN BUGÜNKÜ DURUMU A-TASNĠFSĠZ BELGELER B-TASNĠFLĠ BELGELER BELGE SERĠLERĠ a) Mahallî ve Mülkî Ġdarelerin Evrakı (Belediyeler, Kaymakamlık, Maliye ve Tapu Daireleri, Jandarma) b) Fermanlar, Beratlar, Vakfiyeler, Buyruldular c) Dinî Müesseseler, Tekkeler ve Bazı Özel ġahıslardan Toplanan Parekende Evrak DEFTER SERĠLERĠ a) Osmanlı Dönemine Ait Tapu Kütükleri (Manastır, Florina(Fırınlı), Resne, Pirlepe, Prespe, KuruĢova,Ohri, Kirçova, Selvice) b) Makedonya ArĢivinde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Kadı Sicilleri c) Üsküp Belediyesi ile Pirlepe Kazası Belediye, Maliye ve Tapu Dairelerinin Defterleri HARĠTALAR... 56

16 4- FOTOĞRAFLAR, FĠLM VE KĠTAPLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI ARġĠVĠNE KAZANDIRILAN MAKEDONYA'DAKĠ TÜRK VARLIĞIYLA ĠLGĠLĠ FOTOKOPĠ, FOTOĞRAF VE MĠKROFĠLMLER A- FOTOKOPĠ OLARAK ALINAN BELGELERĠN KATALOĞU B- FOTOĞRAF KATALOĞU C- FOTOĞRAF KATALOĞU'NUN ĠNDEKSĠ D- MĠKROFĠLMLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MAKEDONYA ARŞİVLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ BELGELERİNE BİR ÖRNEK A- ÜSKÜP'ÜN KÖYLERĠNE AĠT H. 1324/M TARĠHLĠ MECLĠS-Ġ MEBUSAN SEÇĠM DEFTERĠNĠN ĠKĠNCĠ CĠLDĠNDEKĠ MÜSLÜMAN NÜFUSLA ĠLGĠLĠ BÖLÜMLERĠN TRANSKRĠPSĠYONU B- TRANSKRĠPSĠYONU YAPILAN DEFTERDEN ÖRNEKLER XVI

17 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

18 2

19 G Ġ R Ġ ġ BeĢ yüz yılı aģkın bir zaman süresince Osmanlı Devleti nin yönetiminde kalan Makedonya da, Osmanlı-Türk kültürünün mirasının canlı delilleri halen yaģamaktadır. Ġnsanların günlük hayatlarına sinmiģ bir Ģekilde, yaģamaya devam eden çeģitli kültürel unsurlardan baģka, camiler, köprüler, ticarî veya dinî maksatlı her türlü mimarî eserler gibi, sağlam ve köklü Osmanlı kültür ve medeniyetinin ortaya çıkardığı müesseselerin izlerine, zaman içinde yaģanmıģ olan bütün tahribatlara rağmen, günümüz Makedonya sında her an rastlanmaktadır. Bugün Makedonya ArĢivi bünyesinde muhafaza edilen Osmanlı Devleti döneminden kalmıģ arģiv malzemesi de, Makedonya daki Osmanlı mirasının önemli bir unsurudur. Makedonya yı henüz içinde bulunduğumuz yüzyılın baģında terkeden Osmanlı Devleti nin iģleyiģine, bürokratik mekanizmalarının ne Ģekilde çalıģtığına, malî, askerî, idarî yapısının özelliklerine, mahallî idarî birimlere, bölgenin sosyal, ekonomik, askerî ve siyasî durumuna dâir bilgilerin en doğru Ģekilde yer aldığı arģiv malzemesi, Osmanlı Devleti, Makedonya ve burada yaģayan bütün etnik unsurların tarihi açısından en zengin kaynak durumundadır. Makedonya da halen mevcut bulunan arģiv malzemesi ile bu malzeme içinden Osmanlı ArĢivi ne kazandırılmıģ olanlar hakkında bilgi vermeye geçmeden önce, Makedonya nın bu evrak hazinesine sahip olması sonucunu doğuran tarihî süreci kısaca hatırlamakta yarar vardır. Burada esas olarak, Makedonya nın Türklerin eline geçiģi ile elinden çıkıģının tarihî dönüm noktaları ile ilgili, ana hatlar çerçevesinde, bilgi tazelemesinde bulunulması hedeflenmiģtir. * Makedonya olarak isimlendirilen coğrafî bölgenin siyasî sınırlarını kesin bir Ģekilde çizmek pek kolay değildir. Çok hareketli ve stratejik öneme sahip bir mevkide yer almasından dolayı, tarih boyunca sayısız göçlere ve savaģlara sahne olması; ayrıca çeģitli etnik unsurların bu bölge üzerinde hak iddia etmesi, ortaya değiģik Makedonya tanımlarının çıkmasına sebep olmuģtur. Osmanlı Devleti nin yönetimi altında kaldığı dönemde de Makedonya tabirinin hiç kullanılmayarak, bölgenin Rumeli topraklarının bir parçası olarak değerlendirilmiģ olması, Makedonya nın siyasî 3

20 sınırlarının tarifini zorlaģtırmaktadır. Esas olarak Balkan yarımadasının merkezinde bulunduğu söylenebilecek olan Makedonya topraklarını, coğrafî açıdan Üsküp Ģehrinin kuzeyinden güney doğuya ve güney batıya doğru çizilen geniģ bir yayın, Ege Denizine kavuģtuğu noktalar arasında kalan bölge olarak tarif etmek mümkündür. Bölgenin doğu sınırı, Ģimdi Bulgaristan içinde kalan Prin dağları ile Karasu nehri, batı sınırı ise ġar dağları, Jablanica dağları, Ohri ve Prespa gölleri ile Pindos dağları hattından Olimpos dağına çekilecek bir çizgi ile belirlenmektedir. Bugün tarihî Makedonya toprakları üçe bölünmüģ durumdadır. Yugoslavya nın dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Makedonya Cumhuriyeti, tarihî Makedonya topraklarının ancak % 38 i üzerinde kurulmuģtur. Bu ülke kuzeyde Sırbistan, doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan ve batıda da Arnavutluk ile çevrilmiģtir. Tarihî Makedonya topraklarının % 52 ile en büyük bölümünü teģkil eden Ege Makedonyası ise bugün Yunanistan sınırları içinde yer almaktadır. Makedonya nın geriye kalan % 10 luk bölümü Bulgaristan içinde kalmıģtır. Asırlar boyunca göçlerin ve savaģların çok yoğun olarak yaģandığı bir bölge olan Makedonya nın etnik yapısı da buna bağlı olarak oldukça karıģık bir görünüm içindedir. Arnavut, Türk, Sırp, Ulah, Rum, Makedon, Bulgar, Yahudi ve Çingene gibi unsurlardan meydana gelen Makedonya nın dinî yapısı da büyük bir çoğunlukla Ortodoks Hristiyan ve Müslümanlardan teģekkül etmiģtir. Rumeli bölgesinde müfettiģ olarak görevlendirilen Hüseyin Hilmi PaĢa tarafından 1904 yılında yaptırılmıģ olan nüfus sayımında; halkın % i Müslüman, geri kalanların büyük çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan ve çok azı da Yahudi dir. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde, bağımsızlık hareketlerinin hız kazandığı dönemde, her etnik unsur kendi varlığını daha fazla gösteren nüfus istatistikleri yayınlayarak, Makedonya dan daha fazla pay kapma gayreti içine girmiģlerdir. Bu dönemde Makedonya da yaģayan etnik unsurların her biri bir takım tarihî gerekçelere ve nüfus varsayımlarına dayanarak, Makedonya nın bir bölümünün veya Bulgar iddialarında görüldüğü gibi, tamamının kendilerine ait olduğunu ispatlamaya çalıģmıģlardır. Yunanistan, 1829 da bağımsızlığını kazanmasından sonra, Bizans Ġmparatorluğu nu tekrar kurmak hayali ile ve Büyük Ġskender zamanından Bizans ın son dönemine kadar kendi yönetimlerinde bulunmuģ olmasına dayanarak Makedonya nın Yunanlılara ait olduğunu ileri sürmüģtür. Sırplar ise, Avusturya tarafından Adriyatik denizine açılmaları engellenince, bu defa denize inme plânlarını Makedonya üzerinden Ege Denizine çıkmak suretiyle gerçekleģtirmek istemiģlerdir. Sırplar da, Yunanlıların yaptığı Ģekilde, XIV. yy. da 4

21 Makedonya yı iģgal etmiģ olmaları gibi bazı tarihî olayları gerekçe göstererek, Makedonya nın kendilerine ait olduğu Ģeklindeki tezlerini ispatlamaya çalıģmıģlardır. Bulgarlar ise, ortaçağda bir dönem idareleri altında tuttukları Makedonya yı ele geçirerek Ege Denizine inmeyi tasarlıyorlardı. Ayastefanos AntlaĢmasından sonra bütün Makedonya yı içine alan bir Bulgar prensliğinin kurulması, bu yolda hedefe ulaģıldığını düģündürmüģtür. Fakat daha sonraki tarihî olaylar Bulgarların maksatlarına ulaģmasını engellemiģtir. * Makedonya, Büyük Ġskender in imparatorluğunun dağılması neticesi ortaya çıkan irili ufaklı devletler döneminden sonra, Roma hâkimiyetine girmiģ; Romanın parçalanmasını takiben Bizans Ġmparatorluğunun idaresi altında kalmıģ ve XIV. yüzyılın ortasından itibaren de Türkler tarafından fethedilmeye baģlanmıģtır. Ġlkçağlardan bugüne kadar sürekli bir karıģıklık, göç ve savaģ ortamında yaģayan Makedonya, bütün tarihi içinde belki de en huzurlu dönemini Osmanlı Türklerinin yönetimi altında geçirmiģtir. Bu ülkede hiç bir zaman ırk, din, dil ve kültür birliği kurulamamıģ olmasında, sürekli savaģların ve göçlerin meydana getirdiği ortamın yanında; Osmanlı idare anlayıģının en önemli özelliği olan, herkesi gerek ferdî, gerek toplumsal olarak, hiç bir baskı altına almadan, dillerinde, dinlerinde ve her türlü inançlarında serbest bırakma prensibinin de önemli bir rolü olmuģtur. Osmanlı Devleti hâkim olduğu bütün bölgelerde olduğu gibi, burada da asimilasyon politikası uygulama yoluna gitmemiģtir. Böylelikle Makedonya çok dinli ve milletli etnik yapısını, Osmanlı fetihlerinden sonra gelen Müslüman-Türk unsurunun eklenmesi ile birlikte sürdürmüģtür. Balkanlardaki Osmanlı fetihleri baģladığı sırada, Makedonya Bizans, Sırp ve Bulgarlar arasında paylaģılmıģ haldeydi. Bu Balkan toplumlarının birbirleriyle hiç bir Ģekilde anlaģamamaları ve hatta aralarında büyük bir nefret olması, ayrıca Ortodoksluktan nefret eden Macarlar tarafından korkunç bir Katolik baskısına maruz kalmıģ olmaları, Osmanlı fetihlerini kolaylaģtırmıģtır. Balkanların yerli halkları da Osmanlı fethine karģı büyük bir direnç göstermemiģlerdir. Bizans ın, DuĢan ın güçlü Sırp devletinin ve Bulgar çarlığının güçten düģmüģ olduğu ve merkezî otoritenin kalmadığı bir döneme denk gelen fetihler sırasında, yerli halk, ortaya çıkan idare boģluğundan yararlanmakta olan derebeylerin zulmü altında bulunmaktaydı. Osmanlılar ilk önce bu derebeylerinin hâkimiyetine son vererek, bunlar tarafından halkın sırtına yüklenmiģ olan angaryalara son verdiler. Osmanlıların yerli halkın din ve ibadetlerine karıģmamaları, adil bir vergi düzeni kurmaları, Bizans idaresi altında yaģayan halkın her bakımdan sıkıntı içinde olması gibi sebepler fetihlerin hızını arttırmıģtır. 5

22 AĢıkpaĢazâde nin ifade ettiği Ģekilde Osmanlılar fethettiklerin yerlerin...kâfirlerini incitmediler, belki kâfirlerine dahi ihsân ettiler. Ayrıca, bu bölgeye önceden yerleģmiģ olan Peçenekler, Kumanlar ve Uzlar gibi Türk boylarının, aynı soydan geldikleri Osmanlılara fetihler sırasında yardımcı olmaları da önemli bir etkendir. Osmanlıların Rumeli ye ilk geçiģleri 1321 yılında Mudanya nın fethinden sonra keģif ve ganimet elde etmek için olmuģtur. Bu dönemde yapılan akınlar sayesinde bölge coğrafyası tanınmaya baģlanmıģtır. Bizans ın oldukça güç Ģartlar altında bulunduğu, taht mücadelelerinin olanca hızıyla sürdüğü bu devirde en parlak çağını yaģayan Sırpların, Stefan DuĢan ın krallığı döneminde Makedonya yı iģgale baģlaması üzerine, Bizans içindeki taht mücadelesinde Kantakuzen in tarafını tutmayı çıkarlarına daha uygun bulan Orhan Gazi, Sırp kralının Bizans tahtına göz dikmiģ olduğunu bildiğinden, Sırpların birlikte hareket etme teklifini kabul etmeyerek, Kantakuzen e yardım etmiģ ve Sırp iģgali altına girmek üzere olan Selanik in kurtarılmasını sağlamıģtır. Bizans Ġmparatorluğu içinde devam eden taht mücadelesinde Kantakuzen i destekleyen Osmanlıların, V. Ġoannes i destekleyen Sırp- Yunan kuvvetlerini 1352 yılında bozguna uğratmaları Osmanlıların Rumeli ne yerleģmesini sağlayan bir dönüm noktasıdır. DuĢan ın 1355 teki ölümünden sonra Sırp krallığının dağıldığı dönemde güney Makedonya, Osmanlı hâkimiyeti altına girmiģtir. Geri kalan bölgelerde de mahallî beylikler hüküm sürmüģtür. Osmanlı fütûhatı ilk önceleri gelip geçici bir yağma hareketi olarak değerlendirilmiģtir. Ancak, daha ilk fetihlerden itibaren gerçekleģtirilen Ģenlendirme faaliyetleri fetihlerin kalıcı olduğunu göstermiģtir. Bunun ilk iģareti fetihten hemen sonra verilmiģtir. Rumeli Türk ordularının baģında bulunan Orhan Bey in oğlu Süleyman PaĢa, fethedilen bölgelere Anadolu dan Türkmenleri göçürerek bir yandan bölgenin etnik yapısının TürkleĢtirilmesine çalıģmıģ, diğer yandan yerli halkı Anadolu ya göndermeye baģlamıģtır. Ayrıca fethedilen bölgedeki hâkimiyeti pekiģtirecek dinî, sosyal, ilmî müessese ve teģkilâtların kurulmasına büyük bir özen gösterilmiģtir. Fetihlerin ilk yıllarında önemli uç merkezleri fetihlerin ilerlemesi ile daha merkezî bir konumda kalmıģ ve kısa sürede buraları kalabalık medenî Türk Ģehirleri olarak yükselmiģlerdir. Serez in, Üsküp ün, Manastır ın durumu hep böyledir. Rumeli de ilerleyen dönemlerde fethedilen topraklara tımar ve zeamet sistemlerinin uygulanması ile buralarda devletin denetim ve kontrol mekanizmaları kurulmuģ, II. Murad döneminde ise devlet merkezi Bursa dan Edirne ye taģınarak Rumeli fetihlerine verilen önem ve fetihlerin geçici olmadığı tam olarak ortaya konmuģtur. Bölgeye Türk nüfusunun yerleģtirilmesinde bir baģka maksat da ordunun ileriye yönelik harekâtlarında geri emniyetinin sağlanmıģ olmasıydı. Bu uygulamalar sayesinde Balkanlar bir buçuk asır gibi kısa sürede Türk ülkesi haline gelmiģtir. 6

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN **

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** ÖZET XX. yy ın baģları, Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu konum nedeniyle,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ Türk arşivciliğinin tarihi çok eskilere dayanır. Uygur Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler ve arşivlerin olduğu tespit edilmiştir. Selçuklularda da resmi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın ( ), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s., ISBN:

Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın ( ), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s., ISBN: Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 2, Aralık/December 2016, ss.193-197. Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın (1829-1912), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s.,

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından Övgü PINAR Günümüzde ekonomik kalkınma açısından hayati öneme sahip sektörlerden biri de enerjidir. Tarihsel sürece baktığımızda enerji kaynakları nedeniyle çıkan

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 KOSOVA Ülke Bülteni Kasım 2011 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 GENEL BİLGİ Devlet İsmi Kosova Cumhuriyeti Başkent PriĢtina Coğrafi Konumu Güneydoğu Avrupa Diğer Büyük Şehirler Prizren,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

AFRİKA ENSTİTÜSÜ BELGESİ

AFRİKA ENSTİTÜSÜ BELGESİ AFRİKA ENSTİTÜSÜ BELGESİ Yeni oluşumları beraberinde getiren 21. yüzyıl savaş ve kavga ortamlarından ziyade bilgiye dayalı tecrübelerden istifade edecektir. Bu durum, çağın gerektirdiği şartları dikkate

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı