BJJOM VE ENBtBTKl. # g. i#... 11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BJJOM VE ENBtBTKl. # g. i#... 11"

Transkript

1

2

3 BJJOM VE ENBtBTKl Sayfa No Giriş...;,, ,...,,, # g Bakımın hedefleri \.> # Bakım giderlerine kısa bir bakış,,, w.? Bakım ve amortisman..., T Bakım masraflarımn mertebesi...^_.. 8 Bakım personelinin endüstrideki yeri,,.,, i# Ne kadar bakım yapılmalıdır? ,....,,, Tesislerde durai maliyeti ,, Ulusal düzeyde bakım,....,, Endüstriyel bakımın tegviki ile ndpr elde edilebilir? Sonuç...,., , 5. 1.

4

5 Giriş : «Bakım» ve «Tamir» kelimeleri aynı dilde muhtelif işletmelerde değişik anlamlar ifade edebildiği gibi muhtelif dillerde aym kavram«lar için değişik manalı ayrı kelimeler kullanılmaktadır. Endüstriyel gelişmeye paralel olarak işletmelerin büyümesi, duras maliyetlerinin artması ve rekabet şartları karşısında emniyetli ve daha düşük maliyetlerle üretim yapma zorunluğu nedeniyle son yıllarda bakım ve tamir işlerine verilen önem artmıştır* Evvelce kullanılan basit makinaların yerini hassas ve kompleks makinalar aldıkça bunların işletilmesi gittikçe kolaylaşmakta buna mukabil bakım ve tamir işleri daha zorlaşmaktadır. Kalkınmakta ve hatta kalkınmış olan birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da genellikle bakım ve tamir işlerine gereken önem verilmemektedir, Bu da sermaye israfına, düşük prodüktiviteye ve ekonomik kalkınmanın yavaşlamasına sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bir taraftan verimli yatırım yapmak ve diğer taraftan da mevcut yatırımlarından en verimli biç imde yararlanmak zorundadır. Mevcut tesis ve makmaların yeterince kullanılamaması bir ölçüde yatırımların israfı demektir. Bu israf yüminden endüstriyel gelişmede ek zorluklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerekenden daha fama makina ve teçhizat ihtiyacı ortaya çıkmakta, dolayısıyle finansman ve ödemeler dengesine olumsuz etkide bulunmaktadır. 2, S, 1. 5

6 Bakım; üretim proseslerinin muntazam devamını sağlamak i in beklenmeyen arızaları ve muhtemel duruşları, mümkün olduğu kadar, kontrol altına alabilmek için tesisin iyi durumda idamesini sağlamak üzere yapılan işlem ve faaliyetleri kapsar. Tamir işleri önemli olmakla birlikte bakun'm bir parçaamı teşkil eder. Bakım, sadece atelye düzeyinde yapılan bir çalışma olarak kabul edilmemelidir. Uygulamada, bakım kavramının tam olarak anlaşılamamış olması nedeniyle, sadece tamir işlerine önem verilmekte olduğunu ve bu nedenle bakım işlerinin işletmenin verimlilik ve kârlılığına yeterince etkide bulunamadığı, birçok işletmede müşahade edilebilmektedir. Yalnız tamir işlerinin geliştirilmesi yeterli olmayıp, konunun yönetimle ilişkileri yönünden ve ekonomik açıdan ele alınması ve bakım faaliyetlerinin işletmenin tüm performansma ve kârlılığına olumlu katkıda bulunması gerekmektedir. Balamı» Heäef ieri ı Endüstriyel bir igtetme bakım'ın hedefleri şöylece sıralanabilir : 1. Tesis ve makmalarm faydalı ömrünü uıatmak. 2. Mevcut makina ve teçhizatın üretim için uygun bir düzeyde tahsisini sağlamak, 3. Acil ihtiyaçlar için bulundurulan bütün makinaların (yedek üniteler, kurtarma teçhizatı vb») çalışır vaziyette hazır tutuhnasmı sağlamak, 4. Tesis ve personelin emniyetini sağlamak. Bunlardan ük ikisinin ekonomik olarak sağlanması gereklidir, Yani; bakım üretimin genel maliyetinde bir düşüş sağlamalıdır. Bakım sorunları yurdumuzda, genellikle mühendislik ve teknik ihtiyaçların karşılanması şeklinde düşünülmektedir. Bu görüşe göre yapılan uygulamalar bakımın yönetim ve organizasyon yönleri kadar ekonomisinin de ihmal edilmesine neden olmakta ve yanlış uygulamalara yol ağmaktadır. 2. & 1^6

7 Balum (Mierferâııe Kısa Bir Bataş t Bakım masraflarının genellikle yüksek olduğundan şikâyet edi«lir ve bu giderlerin artmakta olduğu görülür. Amerika Birleşik Devletlerinde endüstriyel tesislerde yapılan yıllık «bakım giderleri 1960 da 14 milyar dolar (» 196 milyar TL,) iken 1969 da 20 milyar dolara («280 milyar TL.) yükselmiştir. Bu değer İngiltere için 1.1 milyar Sterling (» 38 milyar TL.) civarındadır. Yurdumuzda da sadece imalât sanayiinde yılda 1-8 milyar lira bakım masrafı yapıldığı hesaplanmaktadır. Üst yönetim kademeleri işletmenin diğer servisleri gibi bakım servisine de aynı önemi vermekle yükümlüdürler, Dünyanın hemen her yerinde bakım teknisyenleri iki görüşten yakınırlar : i İşler iyi ise bütün üretim araçlarına ihtiyaç vardır ve bakım için mmm ayrılmak istenmez, ii _ Firma zor durumda ve para sıkıntısı varsa üretim araçları boş kalsa bile, bakıma gene birşey verilmez. Böylece, bakım ünitesinin bütçesi sınırlı olduğundan hizmetin genişletilmesi de mümkün Bu dar görüşe sık sık rastlamak mümkündür. Ancak son yıllardaki piyasa şartları nedeni ile ıbakımın verimliliğe ve kârlılığa etkisi farkedilmiş ve birçok kuruluşta bakım işlerine verilen önem artmıştır* Bakım ve Amortismanı t Çağımız teknoloji çağıdır. Yeni ve daha karmaşık makinalarm piyasaya sürülmesi ile üretimin daha ucuza maledilmesi olanakları yaratılmakta ve endüstri işletmelerinden sorumlu olanlar için ciddî sorunlar tevlit etaıaktedüv Bir taraftan, süratli ve üretime daha uygun makinaların piyasaya sürülmesi, mevcut makinaların yenilenmesini ve böylece hisli amorti edilmesini zorlamakta, diğer taraftan modası geqen veya geçmekte olan makinaların modern makinalarla yenilenmesi büyük yatıranları ve dolayısıyle uzun devrede amorti edilmesini zoriamak- 2. 5, 1* _ 7

8 tadır ki, bu problemin tek ve basit gözümü bulunmamaktadır. Bununla birlikte bakım servisi kendi payına düşen rol ile problemin ekonomik olarak çözümüne yardımcı olur. Bakım kavramı ve ekonomisi iki prensibe istinat eder : Arıza duruşlarını minimuma indirmek, İşi mümkün olan en düşük masrafla yapmak, Bu görüşler ışığmdaj bakım bir yatırım olarak düşünülmeli ve yan bir masraf olarak kabul edilmemelidir. Bakım Masraf taraimi Mertebesi : Makinalarm faydalı ömrü boyunca sarfedilen bakım masrafları, muhtelif makmalama satın alma maliyetinin (satın alma bedeli, nakliye ve montaj giderleri) % 25 ilâ % 300 ünden fazla bir değere ulaştığı istatistiklerle saptanmıştır. Ş 6 K İ L 1 MAKİNÂNİN SATİN ALMA MALİ YETİ Nİ N */* Si OL ARAK ÖMÜR BOYUNCA BAKİM MASRAFLAR! Bakun masraflarının satınalma maliyetinin % 75 «loö'ü civarında olan makinalar daha yaygındır, ofc düşük ve çok yüksek değerler (Şekil-1) de görüldüğü gibi daha azdır (1)* (1) Arneberg E., Sîze and Composition of Inventoriés of Spare Parts and Maintenance Materials, tebliğ, UNIDO yayım ID/WG, 62/28, İ970, sayfa- 6 2 #

9 Yurdumuzda istatistik! veriler genellikle kıttır. Bakım konusunda da istifade edilebilecek istatistik! bilgiler bulunmaktadır. Bununla birlikte bakimj masraflarının ortalama değeri hakkında bir fikir verebilmek için Amerika Birleşik Devletlerindeki muhtelif endüstrilerdeki bakım harcamaları tablo l'de verilmiştir. Görüldüğü gibi bakım harcamalarının ortalama % 50 si işçilik ve geri balam yedek parça ve malfeme olmaktadır. Bununla birlikte bakım giderlerinin seviyesi ve makinamn tüm maliyeti dikkate alınarak, aynı üretim kapasiteli makinalar arasından uygun olan seçilerek uzun vadede daha ekonomik bir işletme ortamı yaratılabilir (Şekil - 2) (2) ŞE _Kjt I DEGIStN MAKINALARDÂ TEDARİK VE İAK i M MASRAFLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yatırım için finansman kaynakları, bakım işçi ve malzemelerinin tedarik durumu iyice tetkik edilip değerlendirildikten sonra en isabetli karara varılması mümkündür* Satmalına safhasında bu değerlendirmelerin yeterince yapılmaması nedeniyle ileride ek morluklarla karşılaşılmakta ve yatırımlardan planlanan performans elde edilememektedir. (2) KOOAAI^AN Bahattin, Maklnalı Çalışmalarda Gözönümde Tutulması Gerekli Hususlar, Prodüktivite - Verimlilik Dergisi,, Ağustos 1969, Syf, , S # 1. 9

10 Tablo! İmalât Enflüstrîslııde Batan Haırcaınalan Endüstriler Gıda Tütün Tekstil Giyim Kereste Mobilya Kâğıt Matbaa Kimya Petrol, Kömür Kauçuk Deri Cam Madenî eşya Makina Elektrik makinaları Taşıt araçları Aletler, cihazlar Muhtelif Bütün endüstriler Satmalma maliyetinin % si olarak yıllık bakım harcaamalari Bakım harcamalarının % si olarak işçilik Kaynak : U.S. Bureau of the Census, U.S. Census of Manufactures : 1958, Vol.1: Summary Statistics. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C, 1961, pp, 9-8 and 9-9 2, 5. L 10

11 (Şekil 2) de görüldüğü gibi toplam makina maliyeti; tedarik bedeli (satmalına maliyeti) ile bakım masraflarından (işçilik - yedek parça ve malzeme) oluşmaktadır. Tedarik bedeli yüksek olan bir makina, bazı hauerde daha ekonomik bir ortama imkân verebilmektedir. Bu husus endüstriyel teşebbüslerin ekonomik planlanmasında genellikle ihmal edilmektedir, ESndüstrileşerek gelişme ilkesine bel bağladığımız planlı dönem* de yatırım mallan seçilirken bu hususa Özel bir itina göstermek gerektiği açıktır. Balom PersoneUııîn Endüstrideki Yeri ı Batan personeline ödenen ücretlerin toplam bordro tutarı ve imalât i çi ücretleri ile durumu (Tablo - 2) de gösterilmiştir, Petrol, kömür, ana metal, kimya» kâğıt endüstrüerind bakım yüzdeki! en yüksek düzeydedir. Bunlar oldukça yüksek sermaye yoğun endüstrilerdir. Buna mukabil sermaye yoğunluğu düşük olan giyimi, deri endüstrilerinde bakım işçi ücretlerinin, yüzdeleri en düşük seviyededir. Buradan da anlaşılmaktadır ki; toplam ücretler içinde bakım işçilerinin ücret payları, teıebbüsün sermaye yoğunluk derecesine bağlı olmaktadır, Tablo % İmalât EniüsfaMnde Balanı İşçilerine Ödenen Üe»etter Endüstriter ücretler içindeki payı (%) Hak 8 nı işguıeoriııîıi! ÜOTetfarî Toplau«ücwtfer K'indıeld payı (%ı) înıalât iş^î iicaretlerin göne oram (%) Gıda Tütün Tekstil Giyim , 5.! - 11

12 Kereste Mobilya Kâğıt Matbaa Kimya Petrol, kömür Kauçuk Deri Cam Ana metal Madeni eşya Makina Elektrik makinaları Taşıt araçları Aletler, cihazlar Muhtelif Bütün endüstriler Kaynak : U.S. Bureau of the Oensus, VB, Census of Manufactures: 1958» Yol, I; Summary Statistics, tj.s. Goverment Printing Of ice, Washington, D,C, 1961» pp. 9-8 and 9-9 VS. Bureau of the Census, Statistical Abstact of the United States: 1959, (Mightiest edition), Washington D.O. 19S9, Table No, 1054,, pp. 782 ff, yüzdeler: hesaplanmıştır. Tablo - 3 de Amerika Birleşik Devletleri imalât endüstrisinde bakım personelinin toplam personel içindeki durumu görülmektedir, Tiaıblo S* îmamt EiiiüeMstoidte Toplam. Personel ifiinıi Batan Personeli Mîktaıi EndiİBtrileır (^n a«e«i gok) 2, Gıda 4 6 Tütün 2 4 Tekstil 8 6 Giyim «

13 Kereste Mobilya Kağıt Matbaa Kimya Petrol» kömür Kauçuk Deri Cam Ana metal Madeni eşya Makina Elektrik makinaları Taşıt araçları Aletler, cihazlar Muhtelif Bütito endüstriler ^ Kaynak ; UM, Bureau of the Census^ Statistical Abstract of the United (States: 1959, (EÄ-ghtiest edition) Washington» BO, 1959 Table No, 1054, pp, 782 ff yihnda ;%i 50 J u»0 den fazla, % 4Û'ı 1000 den fazla per* sone! çalştıran işyerlerinden sekilen 502 firmada yapılan örnek bir araştırmadan elde edilen sonuçlar Tablo «4Me verilmiştir. Tablo» 4 A*BJD, İmalat EndüstrisiîiİB T^>ptoiii Fabrika Pemsonell ipnd (bımam persionmînîn mîhtan A Enüistoî Sınıf teması - % Ağır makinalar, fabrikasyon ve montaj tipi Hafif makinalar, fabrikasyon ve montaj tipi Hizmetler Ağır makinalar, proses tipi Hafif makmalar, proses tipi Muhtelif Ortalama, bütün endüstriler , ,5 8, ,6 ICajrnak : Sarvey mirrors today's maintenance, Modern manufacturing» March 1970, S. T

14 işletmelerde bakım fonksiyonu endüstri ile aynı zamanda doğmuş olmasına rağmen bakımın sağladığı ekonomi son yıllara kadar pek dikkate alınmamış ve bütün dikkatler üretime dönük problemler üzerinde toplanmıştır. Bakımın verimliliğe ve kârlılığa etkisi anlaşıldıkça işletmelerdeki yeri de daha belirgin ve önemli hale gelmektedir. Şekil - 8 de Almanya'da.76 firmada yapılan bir araştırma sonucu görülmektedir. Son 15 yıllık devrede toplam i şi sayısmda % 50 lik bir artış olmuştur. Bu artış içinde üretim işçilerindekî artış % 25 civarında olmasına rağmen, bakım işçi sayılan % 150 oranında artış göstermiş» tir, ( J ), Burada da bakım işlerine verilen Önem ve rekabet şartlarında bakım fonksiyonunun etkisi daha iyi görülebilmektedir. (3) Erdmann, Wolfgang, Zeitvorgabe bei Instandhaltungsarbeiten, BMP A - m e w, - - Betriebstechnische Reihe, Beuth - Vertrieb Gmbh, 1970, S, S 2, : - y. -,

15 Ne kacto bakını yapıhnamır? masraf- îşletmeye uygun bakım düzeyinin tesbiti î in bakım larını oluşturan gider veya kayıplara kısaca değinelim* Bakım masraflarından başlıcaları şunlardır : Tamir masrafları, Koruyucu bakım masrafları, Duruşların tevlit ettiği masraflar ve kayıplar. Aşırı ve yetersiz bakım, firma perfomıans ve kârlılığına olumsuz etki yapar* Bu ger ek gözönünde tutularak bakım faaliyetleri ve yatırımları ile firma kârlılığı arasında ekonomik denge sağlanacak şekilde optimal bir düzeyde bakım uygulamaları düzenlenmeli ve devamlı kontrol altında tutulmalıdır. (Şekil - 4)

16 Bakum faaliyetlerinin büyük bir kısmının durdurularak yapılması gerekir. Bu nedenle bakım uygulamalarında duruşlardan dolayı kayıplar ihmal edilemlyecek kadar Önemli olmaktadır, (Şekil - 5) in tetkikinden anlaşılacağı gibi makinalann duruş zamanmm sıfıra indirilmesi pratik ve ekonomik yönden beklenemez. Bu durumun elde edilmesi ekseriya çok pahalıya malolur, Makina kullanma oranının en ekonomik olduğu optimal bîr seviyesi bulunur, Bu seviyenin altında, bakım uygulaması, tesisi yeterince koruyamadığı için duruşlar aşırı olur. Bu halde, bakım'a daha fazla kaynak (îşgücü ve teçhizat) tahsisi ile teşebbüsün genel performansımn daha iyi bir düzeye ulaşması sağlanabilir» Böylece toplam maliyet düşecek ve kâr artacaktır. % _ 16

17 Bununla birlikte, optimal seviyenin üstünde bir uygulamada bakım masraflanndakî artışlar maliyet artışı nedeniyle teşebbüsün genel katında bir azalmaya sebep olur. Toplam maliyetin minimum olduğu düzeyde yapılan, bakım uygulaması teşebbüse ammi kâr olanağını sağlar. optimal Bu nedenle bakım maliyeti sadece direkt malzeme ve işçilikle değerlendirilmemeli, makinanın duruşu nedeniyle firmaya yüklenen külfetler (giderler ve kayıplar) de dikkate alınmalıdır, En-çok gözden uıak tutulan bu husus (duruş maliyeti) üzerinde durmakta fayda mülâhaza etmekteyim. Tesislerde Buruş Maiyet! ı Duruş maliyetini etkileyen faktörler şöylece sıralanabilir : 1. Üretim yetersizliğinden dolayı kâr kaybı, 2. Üretimde çalışan personele, duruş nedeniyle, gayri müstahsil olarak ödenen ücretler, 8» işlenmekte olan malzemenin bozulması (duruş esnasında, duruştan evvel veya sonra). 4. Tamirden sonra makinanın çalışma şartlarına getirilme masrafları, 5. Boşta kalan yatırımın faizi, 6. Satış anlaşmalarının yerine getirilememesi nedeniyle pazardaki itibar ve müşteri kaybı, T, Üretimde çalışan personelin prim kaybı. 1. Üretim YetasîzIğîîMİeiî Dolayı Kâr Kaybı, Bu, belkide, duruş maliyetini en çok etkileyen bîr husustur, Şayet, pazarın talebi üretim kapasitesinden m ise, üretim miktarını pazar talebi düzeyine getiren herhangi bîr ek duruş zamanı hakikatte bir satış veya kazanç kaybına neden olmayacaktır.», 5, 1, İT

18 Böylece, duruş maliyeti, pazarın talebi ile üretim kapasitesi ara» smdaki orana bağlı olmaktadır. Eğer pazarın talebi üretim kapasitesine eşit veya daha fazla ise, bu halde herhangi bir üretim kaybı, satışta ve kârda zarara sebep olur. Bununla birlikte kayıpların büyüklüf ü aşağıdaki hususlar ile ilişkilidir : a) Tesis tek, iki veya üg vardiya çalışmakta olmasına göre durum farklı olacaktır Üç vardiya çalışma halinde, duruşlar vukubulduğunda üretim kaybının telafi edilmesi mümkün değildir» Bir veya iki vardiya çalışılması halinde bazı kayıp üretimlerin karşılanması imkânı olabilir ki, bu halde kayıplar, (duruş nedeniyle üretim maliyetinin artması v.s. den dolayı) sınırlı olabilir. b) Şayet üretilen mallardan stokta yeterince bulundurulmakta ise, pazarın talebi stoktan karşılanabilir ve duruş nedeniyle üretim kaybının etkisi, genellikle stokta tutulmayan mamulterdeki gibi büyük olmayacaktır» 2, Ünetitwie çaeşamı personele, duras ııedeniyte gayrî mltetâhisîl olarak öçten» iieretfer t Bununla ilgili olarak, makinanm duruşu esnasında böyle personelin başka bir yerde müstahsil olarak kullanılıp kullanılamıyaeafı üzerinde durulmalıdır. 3. fatanmakte omm- makemeniıt buztılumisı : (Duruş esnasmdöı» duruştan evvel veya soiwa) Bazı proses endüstri tiplerinde, bu çok pahalı bir kalem olabilir. Bu halde duruş maliyeti, sadece mevcut talebin karşılanamamasmdan dolayı kâr kaybı olmayıp, makmanm anza ve duruşu esnasında bozulan hain ve yarı mamul maddelerin maliyetini de kapsar, % 5» 1* 18

19 4. Tamirdtani sonra makbıanın şalıpna şartlarına getîwlm Bazı endüstrilerde bu husus da pahalı bir kalem olabilir. Örneğin, tamirden sonra 'bir çimento fırınında sıcaklığın çalışama şartla» rina getirilmesi, 5. Boşta kaémq yatanımın faizi : Boşta kalan yatırımın fam, ya bankaya ödenen rayiç (ı% 4-10) üzerinden veya teşebbüsün kârı (% 15-20) esas alınarak hesaplanabilir, ikinci alternatifs göre hareket edilmesi daha gerçekçi olur. Çünkü bir endüstriyel teşebbüse geçişin riskinin karşılığını da kapsamaktadır. Burada dikkate alınması gereken bir husus da; bir makinanın zamanının % locfünün kullanılması beklenemiyeceği gerçeğidir, Normal duruş (gayri faal) miktarı (genellikle % oranındadır) dikkate alınarak boşta geçen zamandan düşüimelidir. 0, Satış anl^naalauriimffll yerine getiriknciiîesi neidfiiiiyle pwaxàom itibar ve müşteri kaybı ; Arızalar nedeniyle samanında teslimatın yapılamaması uzun dönemde kayıplara yol açar, Örneğin; müşteri kaybı, pazardaki itibarın sarsılması, gecikmeler nedeniyle ödenen cezalar vb, en fazla za» rar a yol açan etkiler olabilir. 7. Üretimde Çalışan Personelin Prim Kaybı t Üretimin durması nedeniyle duruş yapan makinada çalışan personelin priminde bir azalma olursa moraline de olumsuz etki yapar ve zamanla iş yerinde hoşnutsuzluklara yol açabilir. Optimal bakım düzeyinin saptanmasında ve bakım olanakları için firma kaynamarmın tahsisinde yukarıda işaret edilen hususlar dikkate alınmalıdır. Bunlar teşebbüsün tüm ekonomisi içinde ba , > 10

20 kım'-a. harcanacak miktarın tayininde ve bakım programlarının tesbitinde yöneticilerin isabetli karar vermelerine yardımcı olacaktır. Teşebbüsün kaynaklarından bir kısmının, personel ve teçhizat olarak bakım isterine tahsis edilmesi, teşebbüsün tüm performans ve kârmm azamide tutulması içindir. Bakım'a ayrılacak kaynak tahsisi; duruşlar nedeniyle teşebbüse yüklenen maliyet ile bakım masrafları arasında bir denge kuracak şekilde olmalıdır. Bunun içm her işletmede duruş maliyetinin sıhhatli ve gerçek bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Uteal Düıeyâe Baıkım Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da üretim kaynaklarımız oldukça sınırlıdır. Mevcut üretim kapasitesi azami ölçüde kullanılarak Ulusal ekonominin gelişmesine yardımcı olmasını hepimiz arzularız. Zira; bu yatırımların pek büyük bir miktarı kıt kaynaklarımızın zorlanması ve döviz; sıkmtıs ile ortaya konabilmektedir. Yatırımların optimal bir düzeyde geri dönüşünün sağlanması resmi ve özel tüm kuruluşlarımızın ortak hedefidir. Tesislerin optimal düzeyin altında kullanışına tesir eden değişik etkenler olabilir. Sipariş yetersizliği, malzeme ve ikmal yetersizliği veya yetersiz yönetim nedeniyle yetersiz üretim planlaması ve programlaması, vb. gibi nedenlerle atıl kapasite mevcut olabilir. Duruma göre faktörlerden bazıları diğerlerine nazaran daha Önemlidir. Örneğin; bir fabrikanın tümü veya bir kısmı makina arızaları nedeniyle düşük kapasite ile çalışıyor ise en önemli hususun bakım olduğu ve diğer etkenlerin ikinci derecede kalacağı aşikârdır. Yönetimin her kademesi, müesses kapasitenin uygun bir düzeyde kullanılmasını hedef almalıdır. Ancak bu bilinç diğer az gplişmiş ülkelerde olduğu gibi henüz yurdumuzda da yerleşmemiştir. Kalkınma çabalarımızda başarıya ulaşabilmek için tesis, makina ve teçhizatın iyi bir çalışma düzeyinde muhafaza edilmesinin zorlanması bir ulusal endüstriyel politika haline getirilmelidir. Bunun için müteşebbislere gerekli yardım yapılmalı ve teşvik tedbirleri uygulanmalıdır, 2i & 1. 20

21 Bir teşebbüste uygun bakım sisteminin ölçüsü olarak sadece te«bisin arızalar nedeniyle duruş samanlarının minimum tutulması yeterli değildir, P^c^düıktivite ve Özellikle bakım fonksiyonunun maliyeti de önem araeder. Bakımda uygulanacak teşvik tedbirlerinde bu hususlar da dikkate alınmalıdır* Bir tesis kurulurken, makina ve teçhizat seçilirken çevre şartları dikkate alınmalıdır. Örneğin; İklim şartları, mahalli personelin kalitesi, tamir personeli, ne^aretpler, mahalli tamir olanakları, yedek parça ve malzeme tamiri olanakları, mevcut makînalarla uyuşma durumu, vb. Bakım konusunda ulusal bir teşvik sistemi, bu hususları dikkate almalıdır, (Geniş kapsamlı bir teşvik uygulaması sadeoe teşebbüse tedarik, üretim, bakım ve mali kontrol fonksiyonunu içermemeli, fakat endüstriyel gelişme, ithalât kontrolü, teknik eğitim vb., gibi konularla meşgul olan birçok devlet teşkilâtı ve organizasyonları da kapsamalıdır* Son zamanlarda hızlandırılmış olan yatırım teşvikleri ile daha fasla üretim kapasitesi elde edilmesi yanmda mevcut tesislerin ve* rimli bir düzeyde çalıştırılabilmesi için gerekli teşvik ve koordinasyon da sağlanmalıdır. Eııdttitoîyel Batanım Teşviki tie Nectar Elde Edilebilir? Muhtelif araştırmalar ve uygulamalar göstermiştir ki bakım işlerine gereken önemin verilmesi ile işletmelerin tüm verimliliğinde olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir, Birçok işletmede mevcut bakım işlerinin,%' 70-80'i planlanabumektedir, Bakım işlerinin planlı olarak yürütülme&i ile birçok yararlar Bağlanabilmektedir* Uygun bir bakım tatbikatı ile makinalann faydalı Ömrü ortalama % artırabilir ( 4 ), Bazı teşebbüsler, planlı bakım programlarının uygulamaya konulmasından takriben 4 sene sonra % 40'a kadar bakım masraflarının azaltüabüdiğini beyan etmişlerdir. Bu miktara makina duruşlarında azalmadan mütevellit kazançlar dahil değildir ( 5 ). (4) HOMJB» Jan, Consideration of Problems In Design of Installations, tebliğ, UNIDO, ID/WG, 62/17 f 1970, Sayfa 99. (5) The UNIDO Secretariat, Managerial And Organizational Aspects of Maintenance, UNIDO, ID/WO. 62/86, 1970, Sayfa 4, %

22 Is standardlanm ve modern metodjarı ihtiva eden iyi bir plan ve program ile birçok teşebbüslerde % bakım iş gücü masraflarından tasarruf ve iyi bir işletme performansı sağlanabilir ( 6 ). İngiltere'de 1669 yılında yayınlanan bir raporda ( 7 ) yıllık toplam bakım giderleri 4 milyar sterling (140 milyar TL.) olup bunun 1,1 milyar sterling! (- 38 milyar TL.) imalât endüstrisine harcanmaktadır. Raporda, sadece imalât endüstrisinde bakıma daha fazla Önem verilerek verimliliğin artırılması yoluyla yılda milyon sterling ( milyon TL,) bakım yönetimi ve kontrolünün geliştirilmesi yoluyla da 300 milyon sterling (10,5 milyar TL.) tasarruf sağlanabileceği belirtilmiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki yurdumuzda da mevcut uygulamaların % ıslâhı mümkün görülmektedir. Yalnız imalât endüstrisinde yılda 110 milyar liralık üretim ya«pıimakta ve bunun için 7-8 milyar liralık bakım masrafı olmaktadır. En mütevazı bir hesapla bakım konusunda % 10 luk bir tasarruf sağlanması halinde milyon liralık bir kazanç elde edilebilecektir. Ancak konunun ulusal düzeyde ve yönetim kademelerinde ele alınarak gerekli tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmek tedir. îş i seviyesinde ve tamirhane düzeyinde birçok kuruluşlarımız* da oldukça iyi uygulamalara rastlanmakta ise de yönetim kademeleri için konu henüz ele alınmamıştır. Sanayileşerek kalkınma teraneleri ile planlı dönemlerimize bel bağladığımız şu yıllarda bile bu konudaki çalışmalar başta Devlet Planlama Teşkilâtı olmak üzere frenlenmekte ve yatırımlardan daha verimli düzeyde yararlanma olanağı ve tasarruf sağlayabilecek bakım ile ilgili ciddi atılımlara müsaade edilmemektedir. Konuları kendi ağırlıklarına göre değerlendirme yerine hissi yargılarla karara bağlama zihniyeti yurdumuzu geri kalmışlığa daha uzun yıllar mahkum edecektir. Bu zihniyetten silkinip kıt kay- (6) WILKINSON, J. John, How to Manage Maintenance, Harvard Business Review, March - April 198% Sayfa; 111. (7) HAVELCOK, Â.J. and JONES, P., Maintenance in Perspective, UNIDO, ID/WG. 62/31, 1970, Sayfa 3. 3, & 1. 22

23 naklarimmn tahsisinde objektif esaslara göre hareket ederek yapa«cağımız tasarruflarla yeni yatırımlara hız verebiliriz. Sonuç : Bakım, endüstriyel faaliyetlerin ayrılmam bir parçasıdır. Enaüstrileşmiş ülkelende bile son 20 yıl zarfında Önemi benimsenen ve ekonomik bir işletme faaliyeti ve üretim için vazgeçilmez bir vasıta olarak kabul edilen bakımın proje safhasından itibaren gezenimde tutulması gereklidir. Sadece yeni üretim potansiyelinin artarılması, yani sadece daha cok yatırım yapılması ile ekonomik gelişme ve kalkınmanın başarıya ulaşamayacağı anlaşılmıştır. Arzulanan gelişme, yeni yatırımlar yanında mevcut tesislerin de verimli bir düzeyde çalıştırılması ile mümkün olabilmektedir. ÂBT karşısında kalite, fiat ve terinin rekabeti ve güveni sağlayabilmek için bakıma da yeterince önem verilmesi zorunludur. Konunun böylece ele almıp değerlendirilmesi, bakım bilincinin yayılması ve yükseltilmesi için yapılan gayretlerin frenlenmesi yerine, ciddiyetle ele almıp desteklenmesi gereğine inanıyorum, «Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur» ata sözü endüstriyel iaaliyetlerimizde de varlığımızı koruma ve geliştirme düsturumuz olmalıdır. REFERANSLAR 1. Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık olarak düzenlenen «Tesis Mühendisliği ve Bakım» (PLıANT ENGINEERING and MAINTENANCE) konferanslarına sunulan teknik tebliğler, Clapp and Poliak, Inc. 245 Park Avenue, New York., N. Y, 10017, USA. 2. Bakım ve Tamir Sorunları Sempozyumu tebliğ ve raporları, Ekim 1971, Ankara (MPM Tayın No. 112, 1972) 3. BBBMAUN, WOLFGANG, Zeitvorgabe bei Instandhaltungsarbeiten, REFA «RKW, Betriebstechnische Reihe, Beuth - Vertrieb GmbH., 1070 %

24 4 KOÇAKLAN Bahattin, Tesislerde Bakım ve Tamir sorunları, tebliğ, MPM Yayın No, 107, , MOLSBERGER» J. The Role of Maintenance and Repair for the Economic Development of the Manufacturing Industry, Harvard University, USA, %mo 0, MORROW!!**., Maintenance Engineering Handbook, McGRAW-HILL Book Company, I960 7, UNEMD NATIONS, Maintenance and Rlepair in Developing Countries, Report and papers of the Symposium, Kasım 1970 Duisburg Batı Almanya. 2, & 1, 24

25 BAKIM VB ENDÜSIIKt TABTIŞMASI Äma Onur Tebliğlerin İMmmanM de olflugui gibi, Mnmr sinde de bir kon«?w, Eğitim me#etesi, TOrfdyada bakımı verimiyle yapacak orta kademedeki teknik personeldir, BiMm teknik eğitim mümmmblerhnim& genelme tutum üretim uœrindaiir. Bakım ikerinde M bir tuta» yoktur. Bunu kınayarak söyleyebilirim. Özellikle tekniker oklulara ve sanat okuüarmda bunun te alınması îcabeder. Diğer bir kmm baknn üzseorimde lüç fbor mamm mütoendis yetiştiren mvmmm&ibmmizae önemini benlm^timendstir, V bu foenimu sotmeme şüphesiz ki bakım, yapataı ş^unda değil, bu bakımı nasıl en verimli yapalım tutumudur. Özellikle eiwitotal mühendisi yetiştiren kuruluşta, mamna mühendialiğinde de imalâta yönelik kısımlarda da bakıma biün l ve teknolojik yöntem«ile ibafataıası ioabeder. Modem bir metodun, önsellikle yöneylem araştemasamn ve elektronik hesap sisteminin kuiuazulması için şüphesiz ki kufl^ıluşlarm en kısıa zamanda istatistiki bilgileri toplaması icap ejder. Çünkü bakım için gerekli olan en büyük yöntem bizim «'simulation» dediğimin yahutta «monte carlo» dediğimiz teknik ile bakımın iatatistud veriler den sağlam neticelere giderek bakımı programlamak işidir. Herhalde yüksek teknik eğitim kuruluşlarında, Üniversite Akademilerde bu konunun ihmâl edilmemesi gerekir. Şükrü Er (Ipk KolL Şti, ) Bento baza örnekte* vermek istiyorum. Meselâ i güvenliği yerinde tebliğ bir satır olarak geçiyor. î güvenliği yönünden bakımın önemi. Ben bir mmj vereceğim. Bilhassa elektrik tesislerinde bu çok Önemlidir* Ufak bir ihmâl bîr adar mı öldürdü mü, mahkeme sm birkaç ytomn liraya mahkûm ediyor, Dolayıaiyte doğrudan doğruya bakımda yapüğmm ufak bir tasarruf gibi görünen şey, müesaâseyi zarara sokabiliyor. Bunun örnekleri bilhassa çok oluyor. Sonra bakımda kullana, mn rolü basta geliyor ve birinci bakıcı kullanın kendisi. Onu bakımcı olarakta eğitmek çok önemdi bir husustur ve bununda tasarruftaki rolü gok önemli oluyor # ve 2JU. 25

26 Baki mamanın trenterinde ateşçiler kullanırdı. Met Demir Yaları» İki ate i arasındaki fark îstanıbulla Ankara arasında kömür tasarrufuna % 20 tesir ediyordu, kullanma farkı olarak, Aynı rakamı bir Hainan dizel motorlarının kamyonlardakî otobüslerdeki toaknnsızlığından dolayı enjektörler de ve m&sot pompalanndaki bakımsızlığından dolayı mazot sarfiyatını hesıaıpladıik. Türkiyenin % 201 standsutlannın üstünde çıkıyor. Bakım masraflarım hesaplaifeöewte yanıltan noktalan şunlar olabilir, dikkatinm çekmek bakmundanj belirtmek isterim, Yeni bir tmgêh alıyorsunuz* ikisini atıyorsunuz bir kenara. Yeni tezgâh, olarak giriyor taibi defterinize. Eski tezgâhı uüak bir narımlada faal hale getirmek mümkün ve müessesenin bünyesinde defter üzerinde defter üzerinde tezgâh çahfiyoarmuş görünüyor, aına gerçekte yatıyor tezgâh. BiMen misâl versem, aşağı yukan 30 - éo 1 tane kaynak mamnası var tanesi yatar. Ne kaal tmigizdir, nde oturup aaaba ufak bir bakımla çalışabihr hale getirdbdlirmiyk, diye düşünmüşümdür. Bm hengâme içerisinde sürüjdanir pder ve deftere baktığınız vakit, bakım masrafı görünmeme. GörünmeMe sanm bakım tamir mıasraflanmıg diipmüi intibaını bırakır. Bununda tabii nazarı itibara alınması gercïar. Bir diğerini Zirai Donatımda çaıiıştığımız zamanlar nuiişahade ettik. Bakımla ilgili mrvm bültenleri yayınlardık Bölge Müdüriüklerine. Bölgelere gittipmiz manian servis bültenlerini hep muhasebe«citerin çekmecelerinde, evrak memurlarının çekmecelerinde bulurduk. Bir türlü ilgililere intikâl etmaidi Sonradan faakrtık ki olacak gibi dep. Her bölgede bakımla uğraşanların isimlerini aldık ve doğrudan doğruya ustaların adlarına göndariyorduk. Formalite icabı bir tanede müdür gonderiyorduk* Bu suretle servisin yapılması imkânlarını artırmak işitiyorduk* Bir diğeri, bakım masrafları bir evvelki konuşmada bir Amerikan firmasıyla belirttiğim gibi, bir müesseseyi hiç farkına vardırmadan zarara atabiliyor. Bu ok tipik bir örnekti. Yani mamna öyle bakımsımıktan verimden düşüyorki, siz farkıma vardığınız vakit zaman geçmiş oluyor ve müessesede bîr hayli zarara girmiş oluyor. Burada bir hususada tekrar değineceğim, Arkadaşlarımız bakımın malzeme kalitesiyle, kaliteli malzeme kuşanmak suretiyle ba- 2,

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz?

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz? ğitim programında aktif roi oynayabilir. İkincisi; üniversitenin laboratuvar imkânları çok daha geniştir. Böylece, elemanın deneylerle ilgili olan gelişiminde de üniversite iyi bir baz sağlayabilir. özellikle

Detaylı

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler SANAYİİN GEUŞMESİHBE EĞÎTMN KÖLÜ I GtRİŞ II _ SORUNLAR 1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler ÏH TEMBİHLER 1 Öğretim kurumları ile işbirliği 2 Teknolojinin

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Salih KAVAL DANIŞMAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir.

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir. Hükümet in açıkladığı yeni teşvik paketini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu teşvik paketinin iliniz sanayii üzerindeki olası etkileri nelerdir? * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-60 ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ*

DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ* DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ* Ruhi ÖZDOĞAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ İktisatçılar, dünya ekonomilerini, ülkelerin refah seviyelerine göre

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

Dünyada yaşanan ekonomik krizler. Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Dünyada yaşanan ekonomik krizler. Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dünyada yaşanan ekonomik krizler sonrasında, sıkıntılı bölge ve ülkelere

Detaylı

LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER. Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)

LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER. Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi) IV. OTURUM LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi) Lojistik Maliyet Yönetim Sürecinde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI

1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI 1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI Makina imalat sanayi iki temel makina grubunu kapsamaktadır. Bu gruplarda aksam, teçhizat, takım ve yedek parçalar yer almaktadır. a- Genel amaçlı makina imalatı b-

Detaylı