DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K"

Transkript

1

2 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas m 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/ /411) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2005, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço at lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN : GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar STANBUL Tel: (0212) PBX Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

5 TÜS AD Devlette Etik Altyap Dizisi kapsam nda yay mlanan Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik- Yasal Altyap, Saydaml k ve Kamuda Ayr cal klar/tespit ve Öneriler bafll kl bu rapor, TÜS AD Parlamento flleri Komisyonu bünyesindeki Etik Altyap Çal flma Grubu nun çal flmalar çerçevesinde Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel taraf ndan haz rlanm flt r. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 y l mezunu Aylin Aktürk, çal flmada proje asistan olarak görev yapm flt r. Kas m 2005

6 ÖZGEÇM fi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Cüneyt Yüksel, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1991 y l nda üstün baflar ile mezun oldu. Daha sonra, University of California at Berkeley de araflt rmalar yapt y l nda Harvard Law School dan yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Devletin Yeniden Yap lanmas adl master tezi Harvard Üniversitesi taraf ndan en baflar l tez çal flmas seçildi y llar nda Harvard Law School da bir y l araflt rma görevlisi olarak çal flt y l nda Stanford Üniversitesi nde uluslararas hukuk alan nda Stanford Üniversitesi bursuyla bir y l çal flmalar n sürdürdü y l nda Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden uluslararas hukuk, siyaset ve yönetim alanlar nda ikinci yüksek lisans n almaya hak kazand y l nda Stanford Law School dan Hükümetler, Çal flanlar ve Uluslararas fiirketler adl doktora çal flmas ile hukuk doktoru ünvan ald. Ayn üniversitede dersler verdi y llar aras nda Washington, DC de Amerika n n en büyük hukuk firmalar ndan biri olan Arnold & Porter hukuk firmas nda uluslararas avukat olarak çal flt. Birçok ülke hükümetlerine ve uluslaras flirketlere dan flmanl k yapt. Sabanc Holding in hukuk bölümü baflkan oldu. Cüneyt Yüksel in, Embedded Strategies in the 21st Century: Governments, Markets & Corporate Partners isimli ngilizce yay nlanan kitab 2002 y l nda bas larak en okunmas gereken kitap olarak övgüler ald. Cüneyt Yüksel, 2003 y l nda en baflar l Harvard Mezunu Özel Baflar Ödülü (Her y l Harvard Üniversitesi taraf ndan sadece bir mezuna verilen özel ödül) ald. Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi ö renci dernekleri baflkanl yapt. Türkiye gürefl milli tak m eski sporcusu olan Cüneyt Yüksel, halen Harvard Mezunlar Derne i Avrupa Baflkanl n da yürütmektedir. Türkiye de ve uluslararas birçok yay nda makaleleri ve çal flmalar yay mlanan, hukuk, yönetim ve Avrupa Birli i alanlar nda konferanslara konuflmac olarak kat lan Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel, halen Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari limler Fakültesi nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r ö retim y l nda Maryland Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde misafir ö retim üyesi olarak bulunacakt r.

7

8 Ç NDEK LER YÖNET C ÖZET...15 G R fi TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K ALTYAPI Türk Kamu Yönetiminin Örgütsel Yap s Kamu Hizmeti Kavram Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlisi Kavram Genel Olarak Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Türk Kamu Yönetiminde Etik Konusunda Yasal Altyap Anayasa Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Say l Devlet Memurlar Kanunu Say l Türk Ceza Kanunu Say l Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat n hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun Say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fller Hakk nda Kanun Ba ms z Düzenleyici Kurumlarla lgili Kanunlar TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K DIfiI FAAL YETLER N NEDENLER Tarihsel Süreç Kamuda Hukuk Devleti lkesinin Yerleflmemifl Olmas Kamuda Etik Kültürünün Yerleflmemifl Olmas Bürokratik Nedenler Bürokrasinin Merkeziyetçi ve Statükocu Yap s Yerel Yönetimlerde Denetim Sorunu

9 Siyasilerin Bürokratik Yap Üzerindeki Etkisi Takdir Yetkisi Kullan m nda Keyfilik Bürokratik Hizmetlerin Kalitesi Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmetine Adanm fll nda Yetersizlik Bürokratik fllemlerdeki Kurallar n Çoklu u ve Karmafl kl dari Usul Eksikli i Kamuda stihdam Sorunlar Kamu Yönetiminde Saydaml k Eksikli i Kamu Yönetiminde Denetim Yetersizli i Ekonomik Nedenler E itimin Yetersizli i Medya ve Sivil Toplumun Etkinli inin Az Oluflu Bürokratik Ayr cal klar Toplumsal Yap TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K MEVZUATI DE ERLEND RMES VE ÇÖZÜM ÖNER LER Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Etik Davran fl lkeleri Kapsam Yapt r m fiikayet ve Baflvurular Sekreterya Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Genel Olarak Yönetmelikle lgili Sorunlar Ç kar Çat flmas Etik lkelerin Belirlenmesi Hesap Verebilirlik Bilgi Verme, Saydaml k ve Kat l mc l k Liderlik Sadakat Liyakat ve Profesyonellik Yüksek Etik Davran fllar n Ödüllendirilmesi Yönetmelikteki Hükümlerin Yorumu

10 Kamu Hizmeti S ras nda ve Sonras nda stihdam Onursal Ücret Yönetmeli in Belirli Maddeleriyle lgili Öneriler Hediye Alma Yasa Hediyelerin Taksitle, Parça Parça Verilmesi Tan d a fl Sa lamak Borçlanma ve Kabul Edilebilecek Hediyeler Kamu Kurum ve Kurulufllar na Yap lan Ba fllar Yemek Davetinin Kapsama Dahil Edilmesi Tüm Kamu Görevlilerinin Beyanda Bulunmas Gereklili i Etik Davran fl lkelerine Uyma Etik Sözleflmesinin hlali E itim Kamu Kurumlar n n Kendi Etik lkelerini Haz rlamas Kurumlar n Etik lkelerinin Kurul Taraf ndan Denetlenmesi Kurumsal Hesap Verebilirlik hbarc lar n Korunmas Yapt r m n Tekrar Edilmesi Gereklili i Say l Devlet Memurlar Kanunu Say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fllere Dair Kanun Kapsam Ceza Say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildirimlerinin Karfl laflt r lmas Türk Uyruklulardan Al nan Hediyeler Harcamalar n Tespiti Bildirimlerde Süre Uzunlu u hbarc ya kramiye

11 Mal Bildirimlerinin Takibi Ayr cal klar n Uygulanmas Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik le lgili Öneriler Kurumsal Etik Kodlar n n Haz rlanma Sürecinde De erlerin Tan mlanmas ve Sistemlefltirilmesi Temel Etik De erlerin Güncellefltirilmesi çin Gerekli Mekanizmalar n Kurulmas Kamu Yönetiminde Etik Standartlar n Kurumsal Kültürün Bir Parças Haline Getirilmesi Kamu Yönetiminde Temel Etik De erlerin ve Standartlar n Kamu Görevlilerine Aktar lmas deal Etik Davran fl Kodunun Özellikleri Kamu Yönetiminde Saydaml n Sa lanmas ve Bilgi Edinme Hakk n n Kullan lmas Kamu Görevlilerinin Senelik Finansal Beyan Politikas Ça dafl Bir Ç kar Çat flmas Politikas Yolsuzlu a Karfl Etkin Mücadele Kamuda Etik Bilincin Yerlefltirilmesi Ombudsman (Kamu Denetçisi) Kurumunun Kurulmas Tüm dari fllemleri Kapsayan Bir Usul Kanununun Haz rlanmas Kat l mc l k le Etik D fl Faaliyetlerin Önlenmesi Kamu Sektöründeki Hassas Alanlar çin Özel Etik Standartlar n Gelifltirilmesi Takdir Yetkisinin S n rland r lmas Mevzuat Reformunun Yap lmas Hesap Verebilirlik Mekanizmalar n n Gelifltirilmesi Etik lkelerin Yerlefltirilmesi çin nsan Odakl Bir Sistem nfla Edilmesi Kamu Görevlilerinin Mali Durumlar n n yilefltirilmesi Bürokratik Kat l n Ortadan Kald r lmas ve Verimlili in Art r lmas Yönetiflim Reformlar ve Kamu Yönetiminde Etik D fl Faaliyetlerle Mücadele Kamu Yönetiminde Reform

12 4. TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K VE SAYDAMLIK Girifl Kamu Yönetiminde Saydaml k Kamu Yönetiminde Saydaml n Önemi Kamu Yönetiminde Saydaml n fllevleri Kamu Yönetiminde Saydaml n Unsurlar Bilgi Edinme Hakk n n Kullan lmas ve Önemli Unsurlar Bilgi Edinme le lgili Yasal Altyap Bilgi Edinme le lgili Politik Altyap Bilgi Edinme le lgili Kurumsal Altyap Dan flma ve Önemli Unsurlar Dan flma le lgili Yasal Altyap Dan flma le lgili Politik Altyap Dan flma le lgili Kurumsal Altyap Aktif Kat l m Kamu Yönetiminde Etik ve e-devlet Kamu Yönetiminde Saydaml kla lgili Konular Saydaml k ve yi Yönetiflim Saydaml k ve Hesap Verebilirlik Aras ndaki liflki Mali Saydaml k Mali Saydaml n Tan m ve Önemli Unsurlar Türkiye de Mali Saydaml k Türkiye de Saydaml kla lgili Yasal Altyap Anayasal Düzenlemeler Yasalar Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi Edinme De erlendirme Kurulu Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmas na liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik Baflbakanl k Genelgeleri Mevzuat De erlendirmesi ve Öneriler Bilgi Edinme Hakk Kanunu Kapsam Devlet S rr na liflkin Bilgi veya Belgeler

13 Ülkenin Ekonomik Ç karlar na liflkin Bilgi veya Belgeler Adli Soruflturma ve Kovuflturmaya liflkin Bilgi veya Belgeler Kurum çi Görüfl, Bilgi Notu ve Tavsiyeler Gizlili i Kald r lan Bilgi veya Belgeler Ceza Hükümleri Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmas na liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik Türk Kamu Yönetiminde Gizlilik ve S r Kavramlar Devlet S rr Halleri Meslek S rr -Ticari S r-özel Yaflam Denetim Mevzuat Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Say fltay Kanunu Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun TÜRK YE DE KAMUDA AYRICALIKLAR VE AYRICALIKLARIN KALDIRILMASI Ç N ÖNER LER Girifl Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri le lgili Ayr cal klar Kapsam Sözleflmeli Personel, Geçici Personel, K T Personelinin Durumu Öneriler Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas le lgili Anayasa Hükmü Devlet Memurlar Kanunu Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun Özel Kanunlar Belediyeler Yüksek Ö retim Kamu ktisadi Teflebbüsleri Sermaye Piyasas Kurumu Kamu hale Kurumu Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Rekabet Kurumu

14 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Emniyet Teflkilat Jandarma Teflkilat Çarfl ve Mahalle Bekçileri Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Köylerde Görevli Olanlar l Özel dare Organlar ve Bu Organlar n Seçilmifl Üyeleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: Model Etik Kanunu EK 2: Kamu Hizmetinde Etik le lgili Mevzuat Tablosu EK 3: Kamu Hizmetinde Saydaml k le lgili Mevzuat Tablosu EK 4: Ayr cal klar Tablosu EK 5: 5176 Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun EK 6: Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri le Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

15

16 YÖNET C ÖZET

17

18 YÖNET C ÖZET Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlar ndan birisi, etik d fl faaliyetlerin yayg n olmas d r. Ülkemizde etik d fl faaliyetler, bireysel boyutlar afl p kurumsallaflmaya bafllam flt r. Etik davran fl standartlar n n eksikli i, hesap verme mekanizmalar n n ifllevsiz olmas, etik konusuna yeterince önem verilmemesi, Türkiye yi ekonomik, sosyal ve siyasi konularda gerilere götürmektedir. Devlette Etik Altyap Dizisi çerçevesinde haz rlanan bu rapor Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Yasal Altyap, Saydaml k ve Kamuda Ayr cal klar/tespit ve Öneriler bafll n tafl maktad r. Bu rapor, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas Uygulamalar adl birinci cilt üzerine temellendirilmifltir. Birinci ciltte kamu yönetiminde etik konusunda incelenen ülke sistemleri ve kavramsal çerçeve sonucu elde edilen bilgiler, ikinci ciltte özellikle Öneriler bölümlerine temel oluflturmakta, fl k tutmaktad r. Bu ciltte befl bölüm bulunmaktad r. Bölüm 1: Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Bölüm 2: Türk Kamu Yönetiminde Etik D fl Faaliyetlerin Nedenleri Bölüm 3: Türk Kamu Yönetiminde Etik Mevzuat De erlendirmesi ve Çözüm Önerileri Bölüm 4: Türk Kamu Yönetiminde Etik ve Saydaml k Bölüm 5: Türkiye de Kamuda Ayr cal klar ve Ayr cal klar n Kald r lmas çin Çözüm Önerileri Türkiye, kamuda etik d fl faaliyetler konusunda uluslararas araflt rmalarda gerilerde kalmaktad r. Uluslararas Saydaml k Örgütü nün her sene yay nlad yolsuzluk indeksinde Türkiye 2005 y l nda 159 ülke aras nda 65. s radad r. Dünya Bankas n n Global Yat r m klimi-2005 Raporu na göre, Türkiye deki firmalar y ll k sat fllar n n binde 6 s kadar tutar n yetkililere hediye olarak, müfettifl ve denetimlerden kaçmak için, izin ve ruhsat almak veya bürokratik süreci h zland rmak için ya da bir ihaleyi kazanmak için gayri resmi flekilde yapt klar ödemelere harcamaktad rlar. Ayr ca, Türkiye de yat r mc lar n yüzde 33 ü hukuka güvenmemektedir. Dünya Bankas n n 2004 y l çal flmas da yat r mc lar n büyük bir ço unlu unun bürokrasiyi bir engel olarak gördüklerini ortaya ç karmaktad r. Bu durum, ülkemizin uluslararas itibar n zedelemektedir. Üstelik, Avrupa Birli i yle (AB) müzakerelere bafllad m z bu günlerde, AB nin tam üyeli imize bak fl nda kamuda etik d fl faaliyetlerin yayg nl ciddi bir rahats zl k konusudur. Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlar ndan birisi, kamuda etik d fl faaliyetlerdir. Kamu yönetiminde etik d fl faaliyetler, vatandafllar n devlete olan güvenini azaltmaktad r. Bu durum, devletin kamu ihtiyaçlar n karfl lamas ndaki etkinli ini düflürmekte, sosyal ve ekonomik kurumlar n verimli ve etkin bir flekilde çal flmas n engellemekte ve kaynak da l m n bozucu etkilerde bulunmaktad r. Etik 17

19 d fl faaliyetlerin yayg n oldu u ülkemizde, baz ç kar gruplar ve kamu görevlileri, genifl toplum kesimlerinin refah n n azalmas pahas na tatmin edilmifl olmaktad r. Üstelik, AB yle tam üyelik için müzakerelere bafllad m z bu süreçte, etik d fl faaliyetler ve yolsuzluklar sorununun AB nin tam üyeli- imize bak fl nda ciddi bir rahats zl k konusu oldu u ortadad r. Ülkemizin, kamuda etikle ilgili uluslararas araflt rmalarda, senelerdir bulundu u kötü durumu aflamamas uluslararas itibar m z da zedelemektedir. Kamuda rüflvet ve yolsuzluklar n yayg n olmas, yabanc yat r mc lar n yat r m kararlar n da etkileyebilmektedir. Ülkenin kalk nmas için öncelikle son derece etik çal flan, özel sektörün önünü açan, vatandafla iyi hizmet eden kamu görevlileri ve kurumlar na ihtiyaç vard r. Bu amaç do rultusunda bu rapor, sadece kamu yönetiminde etik konusunda yasal altyap y ve sorunlar araflt rmamakta, Türk kamu yönetiminde etik d fl davran fllar konusunda oldukça büyük önem arz eden saydaml klar ve ayr cal klar konusunu da incelemekte ve çözüm önerilerinde bulunmaktad r. Raporun haz rlanma sürecinde yap lan saha çal flmalar ve görüflmeler, Türk kamu yönetiminde etik d fl faaliyetlerin yayg nl hakk nda çarp c gerçeklerin alt n çizmifltir. Görüflülen birçok milletvekili ile kamu kurum ve kurulufllar temsilcileri, Türk kamu yönetiminde etik kültürünün yerleflmesi ve etik d fl faaliyetlerin engellenmesi için saydaml k ve hesap verebilirli i ön koflullardan biri olarak belirtmifllerdir. Bu çerçevede, 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun yeterli de ildir. Di er bir görüfl ise, Kamu Görevlileri Etik Kurulu nun bir an önce yap sal ve fonksiyonel aç dan etkin olarak çal flabilir duruma getirilmesi gerekti idir. E itim çal flmalar n n yap lmas, etik kültürün yerleflmesi için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, vatandafllar n da kamu yönetiminde etik davran fl ilkelerinin benimsenmesi konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekir. Bölüm 1: Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Birinci bölümün amac, Türkiye de kamu görevlilerinin tabi olduklar etik davran fl ilke ve kurallar yla ilgili mevcut yasal çerçeveyi çizmektir. Birinci bölüm, öncelikle, Türk kamu yönetiminin örgütsel yap s n incelemektedir. Türk Kamu Yönetiminin Örgütsel Yap s Türk kamu yönetimi, kurulufl, görev ve örgütsel yap s ile bir bütünlük tafl maktad r. Örgütsel yap s nda hakim olan düzen ve hiyerarflik yap, s k bir ast üst iliflkisini gerekli k lmaktad r. Kamu örgütleri patrimonyal ve hukuki rasyonel bürokratik yap lanmay esas almaktad r. Halk n karar süreçlerine kat lmas veya karar süreçlerini takip edebilmesi gibi saydaml k ilkesinin unsurlar - n n Türk kamu yönetiminin örgütsel yap s nda var oldu unu söylemek henüz mümkün de ildir. Türk kamu yönetimi için özetle flu tespitler yap labilir; 18

20 Etik d fl faaliyetler yayg nd r. Merkeziyetçi ve statükocu haliyle kat bir yap dad r. Saydam de ildir. Kamu görevlilerine tan nm fl bir tak m bürokratik ve yarg sal ayr cal klar vard r. Kamu Görevlisi Kavram Bu bölümde, kamu görevlisi ve kamu hizmeti kavramlar incelenmektedir. Kamu hizmeti, giderilmesinde kamu yarar bulunan bir toplumsal gereksinmeyi karfl lamak amac yla, kamu tüzel kiflileri ya da onlar n gözetim ve denetimi alt nda özel giriflim taraf ndan, özel bir hukuksal düzen içinde yürütülen etkinliklerdir. Di er yandan, kamu görevlisi ise, en basit tan m yla kamu yönetimi içinde bir kurulufla ya da bir kuruma ba l olarak çal flan kiflidir. Raporun bu bölümünde, kamu hizmeti ve kamu görevlisi kavramlar yla ilgili ayr nt l bilgiler verilmektedir. Raporda, kamu görevlisi kavram, devletin yürütme erki içinde kamu görevi ifa eden tüm kamu görevlileri için kullan lmaktad r. Bakanlar Kurulu üyeleri idari teflkilat içinde olmalar na ra men raporda incelenmemekte, ba l bulunduklar etik davran fl kurallar n n, Devlette Etik Altyap rapor dizisi kapsam nda Siyasette Etik konulu raporda irdelenmesi planlanmaktad r. Dolay s yla, kamu yönetiminde etik konulu rapor, yarg ve yasama mensuplar n d flar da b rakmaktad r. Ancak, bu erkler için de acil olarak ve ivedilikle etik davran fl kurallar n n, kanun ve etik kodlar halinde düzenlenmesi flartt r. Türk Kamu Yönetiminde Etik Konusunda Yasal Altyap Birinci bölümde incelenen etik altyap unsurlar, özellikle yasal altyap ve hesap verebilirlik mekanizmalar d r. Türk kamu yönetiminde etik altyap n n yasal çerçevesi flu flekilde çizilebilir: Anayasa n n 10 uncu, 129 uncu ve 137 nci maddeleri 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 657 say l Devlet Memurlar Kanunu 5237 say l Türk Ceza Kanunu 2531 say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fllere Dair Kanun 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu 1156 say l Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat n hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun 832 say l Say fltay Kanunu 2443 say l Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun 5018 say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Ba ms z Düzenleyici Kurumlar Düzenleyen Kanunlar 19

21 Raporda incelenen ve yukar da s ralanan kanunlarla ilgili çok say da somut madde de iflikli- i önerisi getirilmifltir. Ayr ca, Türkiye nin yolsuzlukla mücadele program içerisinde son y llarda onaylad uluslararas belgeler de oldukça önemlidir. Bu belgeler flunlard r: 1 fiubat OECD Uluslararas Ticari fllemlerde Yabanc Kamu Görevlilerine Verilen Rüflvetin Önlenmesi Sözleflmesi (4518 say l Kanunla onayland ). 24 Mart 2001 çeri inde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer ald Avrupa Birli i Müktesebat n n Üstlenilmesine liflkin Türkiye Ulusal Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar n kabulü. 17 Nisan Yolsuzlu a Karfl Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleflmesi (4852 say l Kanunla onayland ). 10 Aral k Yolsuzlu a Karfl Birleflmifl Milletler Sözleflmesi nin imzalanmas. 14 Ocak Yolsuzlu a Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleflmesi (5065 say l Kanunla onayland ) say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk ndaki Kanun ve Uygulama Yönetmeli i mevzuatta da n k halde bulunan etik davran fl kurallar n sistemlefltirip yaz l hale getirmifltir. Türk kamu yönetiminde etik davran fl kurallar 5176 say l Kanun a kadar mevzuat m zda da- n k halde bulunmaktayd. Birçok ça dafl demokratik ülkede oldu u gibi, kamu görevlilerinin tabi bulundu u etik davran fl ilkelerini sistemlefltiren bir etik davran fl kodu ve bu kodun haz rlanmas için hukuki çerçeveyi çizen bir kanun mevcut de ildi. Bununla birlikte, etik davran fl kurallar, Anayasa da, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nda, özellikle yolsuzluk suçlar ve ç kar çat flmas halleri olmak üzere Türk Ceza Kanunu nda ve raporda incelenen birçok kanunda yer almaktad r say l Kanun un uygulama yönetmeli i, yasalarda da n k halde bulunan etik davran fl ilkelerini toparlamakta ve kanun gere ince, ihlallerini Resmi Gazete de yay nlama yapt r m - na tabi tutmaktad r say l Kanun un eksikliklerini gidermek ve düzenlemedi i etik davran fl kurallar ve yapt r mlar belirlemek için Model Etik Kanunu haz rlanm flt r. Bu noktada, yasal altyap ya k saca de inmekte fayda vard r say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun uyar nca, kamu kurum ve kurulufllar nda görevli personelin etik davran fl ilkelerine ayk r uygulamalar bulundu u hakk nda vatandafllarca ileri sürülen iddialar araflt rmak ve sonuçland rmak üzere, Baflbakanl k 20

22 bünyesinde on bir kifliden oluflan Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluflturulmufltur. Ancak, Cumhurbaflkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türk Silahl Kuvvetleri, yarg ve üniversite mensuplar istisna tutulmufltur. Kanun un kapsam dard r. Kanun, etik davran fl kurallar n n ihlaline uygulanmak üzere, kiflinin ismini ve ihlal niteli i tafl yan faaliyeti Resmi Gazete de yay nlama yapt r m n öngörmüfltür. Ancak, günlük gazetelerin dahi okunma oran n n oldukça düflük oldu u ülkemizde, etik ihlal yapan kamu görevlisinin isminin ve yapt ihlalin Resmi Gazete de iffla edilmesi amac na ulaflmayacak bir yapt r md r say l Kanun, dünyada birçok ça dafl demokratik ülkede örne i olan, denetim, uygulama ve dan flmanl k görevlerini yerine getiren Kamu Görevlileri Etik Kurulu nu kurmufltur. Baflbakanl k bünyesinde oluflturulan Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar gereken etik davran fl ilkelerini haz rlayaca yönetmeliklerle belirlemek, kamuda etik kültürünü yerlefltirmek üzere çal flmalar yapmak ve bu konuda yap lacak çal flmalara destek olmakla görevli ve yetkili k l nm flt r. Bu ba lamda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu hem haz rlayaca yönetmeliklerle kamu yönetiminde etik altyap y bir davran fl kodu halinde sistemlefltirip toparlama, hem de etik altyap n n en önemli unsurlar ndan olan hesap verebilirlik mekanizmas n n bir parças olma ifllevini yerine getirmektedir. Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, 5176 say l Kanun un uygulama yönetmeli idir. Yönetmelik, kamu görevlilerinin tabi olduklar etik davran fl ilkelerini, kamu hizmeti bilincine uygunluk, vatandafl odakl l k, hizmet standartlar na uygunluk, tarafs zl k, dürüstlük, misyona ba l l k, sayg nl k ve güven, sayg ve nezaket kurallar na ba l l k, yasall k, hesap verebilirlik, saydaml k ve bilgi verme, ç kar çat flmas durumlar nda kamu menfaatini önde tutma fleklinde tan mlam flt r. Yönetmelikte, etik davran fl ilkelerinden sadakat, liderlik, profesyonellik tan mlanmamakta ve hesap verebilirlik ve saydaml k ilkelerinin kapsamlar da dar tutulmaktad r. Bunlar n yan nda, yönetmelikte ç kar çat flmas düzenlemeleri yer almaktad r. Baflbakanl k yönetmeli i olarak, bu etik davran fl kodu, mevzuatta da n k halde bulunan etik davran fl kurallar - n bir araya getirmifl ve sistemlefltirmifltir. Yönetmelik, kamu görevlisinin belirlenen istisnalar d fl nda menfaat elde etmesini, hediye almas n yasaklamaktad r. Ancak, hediye ve menfaatle ilgili düzenlemelerde eksik baz noktalar mevcuttur. Türkiye de oldukça yayg n olan kay rmac l kla menfaat sa lama, efle-dosta ifl bulunmas gibi etik ihlaller aç kça ortaya koyulmamaktad r. 21

23 Yönetmelikte ayr ca ç kar çat flmas hallerinden olan eski kamu görevlileriyle iliflkiler konusu da düzenlenmektedir. Di er yandan, Kurul un 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gere ince beyan edilen mallar n listesini inceleme hakk da bulunmaktad r. Ayr ca, mal bildirimlerindeki bilgilerin do rulu unun kontrolü amac yla ilgili kifli ve kurulufllar (bankalar ve özel finans kurumlar dahil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurul a vermekle yükümlüdürler. Yönetmelikte, kamu görevi sonras istihdam k s tlamalar düzenlenmemektedir. Ayr ca, onur ücretinin al nmas na dair de bir düzenleme mevcut de ildir. Yönetmelik metninde, yapt - r m konusunda da tatminkar düzenlemeler bulunmamaktad r. Türk kamu yönetiminde etik davran fl kurallar yla ilgili bir di er yenilik, etik sözleflmesiyle getirilmektedir. Kamu görevine yeni atanan kamu görevlileri etik sözleflmesi imzalamakla yükümlü k l nmaktad rlar. Böylece, temel etik ilkelerin kamu görevlilerine aktar lmas ve görevlilerin de bu ilkelerden haberdar edilmeleri kamu görevine bafllaman n bir zorunlulu u haline getirilmifltir. Etik sözleflmesi, sözleflmeden çok bir taahhüt fleklindedir. Kamu görevlilerine etik davran fl ilkelerinin aktar lmas konusunda da etkili olacakt r. Ancak etik sözleflmesinde, sözleflme ihlal edildi inde yapt r m n ne olaca öngörülmemifltir. 657 say l Devlet Memurlar Kanunu 1965 tarihli, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nda etik davran fl ilkeleri ve baz ç kar çat flmas halleri düzenlenmifltir. Kanun da öncelikle liyakat ve kariyer ilkeleri düzenlenmifltir. Liyakat ve kariyer ilkelerine ayk r davran fl ve uygulamalar kamuda kay rmac l kla ortaya ç kmaktad r. Kay rmac l n yayg n oldu u ülkemizde, uzmanlaflmaya, profesyonellik ve liyakat gibi temel etik davran fl ilkelerine yeteri kadar de er verilmemesi kalitesiz ve etkisiz bir kamu hizmeti ve yönetim anlay fl na yolaçmaktad r. Bu da, kamu yönetiminde etik davran fl ilkelerinin yerleflmesinin önünü t kamaktad r. Dolay s yla, 657 say l Kanun da düzenlenen bu temel etik ilkeler kamu yönetiminde etik sisteminin önemli yap tafllar n oluflturmaktad r. Devlet Memurlar Kanununun 1 inci K sm n n 2, 3, 4, 7 ve 8 inci bölümlerinde kamu görevlilerinin davran fl kurallar ve yapt r mlarla ilgili ayr nt l kurallar bulunmaktad r. Buna göre; Devlet memurlar görevlerini tarafs z bir biçimde yerine getirmek ve devlet menfaatini korumak zorundad rlar (Madde 7). Konusu bir suç oluflturan emir, hiç bir biçimde yerine getirilemez. Böyle bir emri yerine getiren kifli, sorumluluktan kurtulamaz (Madde 11). 22

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı