DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K"

Transkript

1

2 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas m 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/ /411) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2005, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço at lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN : GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar STANBUL Tel: (0212) PBX Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

5 TÜS AD Devlette Etik Altyap Dizisi kapsam nda yay mlanan Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik- Yasal Altyap, Saydaml k ve Kamuda Ayr cal klar/tespit ve Öneriler bafll kl bu rapor, TÜS AD Parlamento flleri Komisyonu bünyesindeki Etik Altyap Çal flma Grubu nun çal flmalar çerçevesinde Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel taraf ndan haz rlanm flt r. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 y l mezunu Aylin Aktürk, çal flmada proje asistan olarak görev yapm flt r. Kas m 2005

6 ÖZGEÇM fi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Cüneyt Yüksel, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1991 y l nda üstün baflar ile mezun oldu. Daha sonra, University of California at Berkeley de araflt rmalar yapt y l nda Harvard Law School dan yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Devletin Yeniden Yap lanmas adl master tezi Harvard Üniversitesi taraf ndan en baflar l tez çal flmas seçildi y llar nda Harvard Law School da bir y l araflt rma görevlisi olarak çal flt y l nda Stanford Üniversitesi nde uluslararas hukuk alan nda Stanford Üniversitesi bursuyla bir y l çal flmalar n sürdürdü y l nda Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden uluslararas hukuk, siyaset ve yönetim alanlar nda ikinci yüksek lisans n almaya hak kazand y l nda Stanford Law School dan Hükümetler, Çal flanlar ve Uluslararas fiirketler adl doktora çal flmas ile hukuk doktoru ünvan ald. Ayn üniversitede dersler verdi y llar aras nda Washington, DC de Amerika n n en büyük hukuk firmalar ndan biri olan Arnold & Porter hukuk firmas nda uluslararas avukat olarak çal flt. Birçok ülke hükümetlerine ve uluslaras flirketlere dan flmanl k yapt. Sabanc Holding in hukuk bölümü baflkan oldu. Cüneyt Yüksel in, Embedded Strategies in the 21st Century: Governments, Markets & Corporate Partners isimli ngilizce yay nlanan kitab 2002 y l nda bas larak en okunmas gereken kitap olarak övgüler ald. Cüneyt Yüksel, 2003 y l nda en baflar l Harvard Mezunu Özel Baflar Ödülü (Her y l Harvard Üniversitesi taraf ndan sadece bir mezuna verilen özel ödül) ald. Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi ö renci dernekleri baflkanl yapt. Türkiye gürefl milli tak m eski sporcusu olan Cüneyt Yüksel, halen Harvard Mezunlar Derne i Avrupa Baflkanl n da yürütmektedir. Türkiye de ve uluslararas birçok yay nda makaleleri ve çal flmalar yay mlanan, hukuk, yönetim ve Avrupa Birli i alanlar nda konferanslara konuflmac olarak kat lan Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel, halen Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari limler Fakültesi nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r ö retim y l nda Maryland Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde misafir ö retim üyesi olarak bulunacakt r.

7

8 Ç NDEK LER YÖNET C ÖZET...15 G R fi TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K ALTYAPI Türk Kamu Yönetiminin Örgütsel Yap s Kamu Hizmeti Kavram Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlisi Kavram Genel Olarak Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Türk Kamu Yönetiminde Etik Konusunda Yasal Altyap Anayasa Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Say l Devlet Memurlar Kanunu Say l Türk Ceza Kanunu Say l Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat n hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun Say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fller Hakk nda Kanun Ba ms z Düzenleyici Kurumlarla lgili Kanunlar TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K DIfiI FAAL YETLER N NEDENLER Tarihsel Süreç Kamuda Hukuk Devleti lkesinin Yerleflmemifl Olmas Kamuda Etik Kültürünün Yerleflmemifl Olmas Bürokratik Nedenler Bürokrasinin Merkeziyetçi ve Statükocu Yap s Yerel Yönetimlerde Denetim Sorunu

9 Siyasilerin Bürokratik Yap Üzerindeki Etkisi Takdir Yetkisi Kullan m nda Keyfilik Bürokratik Hizmetlerin Kalitesi Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmetine Adanm fll nda Yetersizlik Bürokratik fllemlerdeki Kurallar n Çoklu u ve Karmafl kl dari Usul Eksikli i Kamuda stihdam Sorunlar Kamu Yönetiminde Saydaml k Eksikli i Kamu Yönetiminde Denetim Yetersizli i Ekonomik Nedenler E itimin Yetersizli i Medya ve Sivil Toplumun Etkinli inin Az Oluflu Bürokratik Ayr cal klar Toplumsal Yap TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K MEVZUATI DE ERLEND RMES VE ÇÖZÜM ÖNER LER Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Etik Davran fl lkeleri Kapsam Yapt r m fiikayet ve Baflvurular Sekreterya Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Genel Olarak Yönetmelikle lgili Sorunlar Ç kar Çat flmas Etik lkelerin Belirlenmesi Hesap Verebilirlik Bilgi Verme, Saydaml k ve Kat l mc l k Liderlik Sadakat Liyakat ve Profesyonellik Yüksek Etik Davran fllar n Ödüllendirilmesi Yönetmelikteki Hükümlerin Yorumu

10 Kamu Hizmeti S ras nda ve Sonras nda stihdam Onursal Ücret Yönetmeli in Belirli Maddeleriyle lgili Öneriler Hediye Alma Yasa Hediyelerin Taksitle, Parça Parça Verilmesi Tan d a fl Sa lamak Borçlanma ve Kabul Edilebilecek Hediyeler Kamu Kurum ve Kurulufllar na Yap lan Ba fllar Yemek Davetinin Kapsama Dahil Edilmesi Tüm Kamu Görevlilerinin Beyanda Bulunmas Gereklili i Etik Davran fl lkelerine Uyma Etik Sözleflmesinin hlali E itim Kamu Kurumlar n n Kendi Etik lkelerini Haz rlamas Kurumlar n Etik lkelerinin Kurul Taraf ndan Denetlenmesi Kurumsal Hesap Verebilirlik hbarc lar n Korunmas Yapt r m n Tekrar Edilmesi Gereklili i Say l Devlet Memurlar Kanunu Say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fllere Dair Kanun Kapsam Ceza Say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildirimlerinin Karfl laflt r lmas Türk Uyruklulardan Al nan Hediyeler Harcamalar n Tespiti Bildirimlerde Süre Uzunlu u hbarc ya kramiye

11 Mal Bildirimlerinin Takibi Ayr cal klar n Uygulanmas Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik le lgili Öneriler Kurumsal Etik Kodlar n n Haz rlanma Sürecinde De erlerin Tan mlanmas ve Sistemlefltirilmesi Temel Etik De erlerin Güncellefltirilmesi çin Gerekli Mekanizmalar n Kurulmas Kamu Yönetiminde Etik Standartlar n Kurumsal Kültürün Bir Parças Haline Getirilmesi Kamu Yönetiminde Temel Etik De erlerin ve Standartlar n Kamu Görevlilerine Aktar lmas deal Etik Davran fl Kodunun Özellikleri Kamu Yönetiminde Saydaml n Sa lanmas ve Bilgi Edinme Hakk n n Kullan lmas Kamu Görevlilerinin Senelik Finansal Beyan Politikas Ça dafl Bir Ç kar Çat flmas Politikas Yolsuzlu a Karfl Etkin Mücadele Kamuda Etik Bilincin Yerlefltirilmesi Ombudsman (Kamu Denetçisi) Kurumunun Kurulmas Tüm dari fllemleri Kapsayan Bir Usul Kanununun Haz rlanmas Kat l mc l k le Etik D fl Faaliyetlerin Önlenmesi Kamu Sektöründeki Hassas Alanlar çin Özel Etik Standartlar n Gelifltirilmesi Takdir Yetkisinin S n rland r lmas Mevzuat Reformunun Yap lmas Hesap Verebilirlik Mekanizmalar n n Gelifltirilmesi Etik lkelerin Yerlefltirilmesi çin nsan Odakl Bir Sistem nfla Edilmesi Kamu Görevlilerinin Mali Durumlar n n yilefltirilmesi Bürokratik Kat l n Ortadan Kald r lmas ve Verimlili in Art r lmas Yönetiflim Reformlar ve Kamu Yönetiminde Etik D fl Faaliyetlerle Mücadele Kamu Yönetiminde Reform

12 4. TÜRK KAMU YÖNET M NDE ET K VE SAYDAMLIK Girifl Kamu Yönetiminde Saydaml k Kamu Yönetiminde Saydaml n Önemi Kamu Yönetiminde Saydaml n fllevleri Kamu Yönetiminde Saydaml n Unsurlar Bilgi Edinme Hakk n n Kullan lmas ve Önemli Unsurlar Bilgi Edinme le lgili Yasal Altyap Bilgi Edinme le lgili Politik Altyap Bilgi Edinme le lgili Kurumsal Altyap Dan flma ve Önemli Unsurlar Dan flma le lgili Yasal Altyap Dan flma le lgili Politik Altyap Dan flma le lgili Kurumsal Altyap Aktif Kat l m Kamu Yönetiminde Etik ve e-devlet Kamu Yönetiminde Saydaml kla lgili Konular Saydaml k ve yi Yönetiflim Saydaml k ve Hesap Verebilirlik Aras ndaki liflki Mali Saydaml k Mali Saydaml n Tan m ve Önemli Unsurlar Türkiye de Mali Saydaml k Türkiye de Saydaml kla lgili Yasal Altyap Anayasal Düzenlemeler Yasalar Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi Edinme De erlendirme Kurulu Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmas na liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik Baflbakanl k Genelgeleri Mevzuat De erlendirmesi ve Öneriler Bilgi Edinme Hakk Kanunu Kapsam Devlet S rr na liflkin Bilgi veya Belgeler

13 Ülkenin Ekonomik Ç karlar na liflkin Bilgi veya Belgeler Adli Soruflturma ve Kovuflturmaya liflkin Bilgi veya Belgeler Kurum çi Görüfl, Bilgi Notu ve Tavsiyeler Gizlili i Kald r lan Bilgi veya Belgeler Ceza Hükümleri Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmas na liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik Türk Kamu Yönetiminde Gizlilik ve S r Kavramlar Devlet S rr Halleri Meslek S rr -Ticari S r-özel Yaflam Denetim Mevzuat Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Say fltay Kanunu Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun TÜRK YE DE KAMUDA AYRICALIKLAR VE AYRICALIKLARIN KALDIRILMASI Ç N ÖNER LER Girifl Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri le lgili Ayr cal klar Kapsam Sözleflmeli Personel, Geçici Personel, K T Personelinin Durumu Öneriler Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas le lgili Anayasa Hükmü Devlet Memurlar Kanunu Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun Özel Kanunlar Belediyeler Yüksek Ö retim Kamu ktisadi Teflebbüsleri Sermaye Piyasas Kurumu Kamu hale Kurumu Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Rekabet Kurumu

14 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Emniyet Teflkilat Jandarma Teflkilat Çarfl ve Mahalle Bekçileri Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Köylerde Görevli Olanlar l Özel dare Organlar ve Bu Organlar n Seçilmifl Üyeleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: Model Etik Kanunu EK 2: Kamu Hizmetinde Etik le lgili Mevzuat Tablosu EK 3: Kamu Hizmetinde Saydaml k le lgili Mevzuat Tablosu EK 4: Ayr cal klar Tablosu EK 5: 5176 Say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun EK 6: Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri le Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

15

16 YÖNET C ÖZET

17

18 YÖNET C ÖZET Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlar ndan birisi, etik d fl faaliyetlerin yayg n olmas d r. Ülkemizde etik d fl faaliyetler, bireysel boyutlar afl p kurumsallaflmaya bafllam flt r. Etik davran fl standartlar n n eksikli i, hesap verme mekanizmalar n n ifllevsiz olmas, etik konusuna yeterince önem verilmemesi, Türkiye yi ekonomik, sosyal ve siyasi konularda gerilere götürmektedir. Devlette Etik Altyap Dizisi çerçevesinde haz rlanan bu rapor Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Yasal Altyap, Saydaml k ve Kamuda Ayr cal klar/tespit ve Öneriler bafll n tafl maktad r. Bu rapor, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas Uygulamalar adl birinci cilt üzerine temellendirilmifltir. Birinci ciltte kamu yönetiminde etik konusunda incelenen ülke sistemleri ve kavramsal çerçeve sonucu elde edilen bilgiler, ikinci ciltte özellikle Öneriler bölümlerine temel oluflturmakta, fl k tutmaktad r. Bu ciltte befl bölüm bulunmaktad r. Bölüm 1: Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Bölüm 2: Türk Kamu Yönetiminde Etik D fl Faaliyetlerin Nedenleri Bölüm 3: Türk Kamu Yönetiminde Etik Mevzuat De erlendirmesi ve Çözüm Önerileri Bölüm 4: Türk Kamu Yönetiminde Etik ve Saydaml k Bölüm 5: Türkiye de Kamuda Ayr cal klar ve Ayr cal klar n Kald r lmas çin Çözüm Önerileri Türkiye, kamuda etik d fl faaliyetler konusunda uluslararas araflt rmalarda gerilerde kalmaktad r. Uluslararas Saydaml k Örgütü nün her sene yay nlad yolsuzluk indeksinde Türkiye 2005 y l nda 159 ülke aras nda 65. s radad r. Dünya Bankas n n Global Yat r m klimi-2005 Raporu na göre, Türkiye deki firmalar y ll k sat fllar n n binde 6 s kadar tutar n yetkililere hediye olarak, müfettifl ve denetimlerden kaçmak için, izin ve ruhsat almak veya bürokratik süreci h zland rmak için ya da bir ihaleyi kazanmak için gayri resmi flekilde yapt klar ödemelere harcamaktad rlar. Ayr ca, Türkiye de yat r mc lar n yüzde 33 ü hukuka güvenmemektedir. Dünya Bankas n n 2004 y l çal flmas da yat r mc lar n büyük bir ço unlu unun bürokrasiyi bir engel olarak gördüklerini ortaya ç karmaktad r. Bu durum, ülkemizin uluslararas itibar n zedelemektedir. Üstelik, Avrupa Birli i yle (AB) müzakerelere bafllad m z bu günlerde, AB nin tam üyeli imize bak fl nda kamuda etik d fl faaliyetlerin yayg nl ciddi bir rahats zl k konusudur. Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlar ndan birisi, kamuda etik d fl faaliyetlerdir. Kamu yönetiminde etik d fl faaliyetler, vatandafllar n devlete olan güvenini azaltmaktad r. Bu durum, devletin kamu ihtiyaçlar n karfl lamas ndaki etkinli ini düflürmekte, sosyal ve ekonomik kurumlar n verimli ve etkin bir flekilde çal flmas n engellemekte ve kaynak da l m n bozucu etkilerde bulunmaktad r. Etik 17

19 d fl faaliyetlerin yayg n oldu u ülkemizde, baz ç kar gruplar ve kamu görevlileri, genifl toplum kesimlerinin refah n n azalmas pahas na tatmin edilmifl olmaktad r. Üstelik, AB yle tam üyelik için müzakerelere bafllad m z bu süreçte, etik d fl faaliyetler ve yolsuzluklar sorununun AB nin tam üyeli- imize bak fl nda ciddi bir rahats zl k konusu oldu u ortadad r. Ülkemizin, kamuda etikle ilgili uluslararas araflt rmalarda, senelerdir bulundu u kötü durumu aflamamas uluslararas itibar m z da zedelemektedir. Kamuda rüflvet ve yolsuzluklar n yayg n olmas, yabanc yat r mc lar n yat r m kararlar n da etkileyebilmektedir. Ülkenin kalk nmas için öncelikle son derece etik çal flan, özel sektörün önünü açan, vatandafla iyi hizmet eden kamu görevlileri ve kurumlar na ihtiyaç vard r. Bu amaç do rultusunda bu rapor, sadece kamu yönetiminde etik konusunda yasal altyap y ve sorunlar araflt rmamakta, Türk kamu yönetiminde etik d fl davran fllar konusunda oldukça büyük önem arz eden saydaml klar ve ayr cal klar konusunu da incelemekte ve çözüm önerilerinde bulunmaktad r. Raporun haz rlanma sürecinde yap lan saha çal flmalar ve görüflmeler, Türk kamu yönetiminde etik d fl faaliyetlerin yayg nl hakk nda çarp c gerçeklerin alt n çizmifltir. Görüflülen birçok milletvekili ile kamu kurum ve kurulufllar temsilcileri, Türk kamu yönetiminde etik kültürünün yerleflmesi ve etik d fl faaliyetlerin engellenmesi için saydaml k ve hesap verebilirli i ön koflullardan biri olarak belirtmifllerdir. Bu çerçevede, 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun yeterli de ildir. Di er bir görüfl ise, Kamu Görevlileri Etik Kurulu nun bir an önce yap sal ve fonksiyonel aç dan etkin olarak çal flabilir duruma getirilmesi gerekti idir. E itim çal flmalar n n yap lmas, etik kültürün yerleflmesi için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, vatandafllar n da kamu yönetiminde etik davran fl ilkelerinin benimsenmesi konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekir. Bölüm 1: Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyap Birinci bölümün amac, Türkiye de kamu görevlilerinin tabi olduklar etik davran fl ilke ve kurallar yla ilgili mevcut yasal çerçeveyi çizmektir. Birinci bölüm, öncelikle, Türk kamu yönetiminin örgütsel yap s n incelemektedir. Türk Kamu Yönetiminin Örgütsel Yap s Türk kamu yönetimi, kurulufl, görev ve örgütsel yap s ile bir bütünlük tafl maktad r. Örgütsel yap s nda hakim olan düzen ve hiyerarflik yap, s k bir ast üst iliflkisini gerekli k lmaktad r. Kamu örgütleri patrimonyal ve hukuki rasyonel bürokratik yap lanmay esas almaktad r. Halk n karar süreçlerine kat lmas veya karar süreçlerini takip edebilmesi gibi saydaml k ilkesinin unsurlar - n n Türk kamu yönetiminin örgütsel yap s nda var oldu unu söylemek henüz mümkün de ildir. Türk kamu yönetimi için özetle flu tespitler yap labilir; 18

20 Etik d fl faaliyetler yayg nd r. Merkeziyetçi ve statükocu haliyle kat bir yap dad r. Saydam de ildir. Kamu görevlilerine tan nm fl bir tak m bürokratik ve yarg sal ayr cal klar vard r. Kamu Görevlisi Kavram Bu bölümde, kamu görevlisi ve kamu hizmeti kavramlar incelenmektedir. Kamu hizmeti, giderilmesinde kamu yarar bulunan bir toplumsal gereksinmeyi karfl lamak amac yla, kamu tüzel kiflileri ya da onlar n gözetim ve denetimi alt nda özel giriflim taraf ndan, özel bir hukuksal düzen içinde yürütülen etkinliklerdir. Di er yandan, kamu görevlisi ise, en basit tan m yla kamu yönetimi içinde bir kurulufla ya da bir kuruma ba l olarak çal flan kiflidir. Raporun bu bölümünde, kamu hizmeti ve kamu görevlisi kavramlar yla ilgili ayr nt l bilgiler verilmektedir. Raporda, kamu görevlisi kavram, devletin yürütme erki içinde kamu görevi ifa eden tüm kamu görevlileri için kullan lmaktad r. Bakanlar Kurulu üyeleri idari teflkilat içinde olmalar na ra men raporda incelenmemekte, ba l bulunduklar etik davran fl kurallar n n, Devlette Etik Altyap rapor dizisi kapsam nda Siyasette Etik konulu raporda irdelenmesi planlanmaktad r. Dolay s yla, kamu yönetiminde etik konulu rapor, yarg ve yasama mensuplar n d flar da b rakmaktad r. Ancak, bu erkler için de acil olarak ve ivedilikle etik davran fl kurallar n n, kanun ve etik kodlar halinde düzenlenmesi flartt r. Türk Kamu Yönetiminde Etik Konusunda Yasal Altyap Birinci bölümde incelenen etik altyap unsurlar, özellikle yasal altyap ve hesap verebilirlik mekanizmalar d r. Türk kamu yönetiminde etik altyap n n yasal çerçevesi flu flekilde çizilebilir: Anayasa n n 10 uncu, 129 uncu ve 137 nci maddeleri 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 657 say l Devlet Memurlar Kanunu 5237 say l Türk Ceza Kanunu 2531 say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar fllere Dair Kanun 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu 1156 say l Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat n hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun 832 say l Say fltay Kanunu 2443 say l Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun 5018 say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Ba ms z Düzenleyici Kurumlar Düzenleyen Kanunlar 19

21 Raporda incelenen ve yukar da s ralanan kanunlarla ilgili çok say da somut madde de iflikli- i önerisi getirilmifltir. Ayr ca, Türkiye nin yolsuzlukla mücadele program içerisinde son y llarda onaylad uluslararas belgeler de oldukça önemlidir. Bu belgeler flunlard r: 1 fiubat OECD Uluslararas Ticari fllemlerde Yabanc Kamu Görevlilerine Verilen Rüflvetin Önlenmesi Sözleflmesi (4518 say l Kanunla onayland ). 24 Mart 2001 çeri inde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer ald Avrupa Birli i Müktesebat n n Üstlenilmesine liflkin Türkiye Ulusal Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar n kabulü. 17 Nisan Yolsuzlu a Karfl Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleflmesi (4852 say l Kanunla onayland ). 10 Aral k Yolsuzlu a Karfl Birleflmifl Milletler Sözleflmesi nin imzalanmas. 14 Ocak Yolsuzlu a Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleflmesi (5065 say l Kanunla onayland ) say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk ndaki Kanun ve Uygulama Yönetmeli i mevzuatta da n k halde bulunan etik davran fl kurallar n sistemlefltirip yaz l hale getirmifltir. Türk kamu yönetiminde etik davran fl kurallar 5176 say l Kanun a kadar mevzuat m zda da- n k halde bulunmaktayd. Birçok ça dafl demokratik ülkede oldu u gibi, kamu görevlilerinin tabi bulundu u etik davran fl ilkelerini sistemlefltiren bir etik davran fl kodu ve bu kodun haz rlanmas için hukuki çerçeveyi çizen bir kanun mevcut de ildi. Bununla birlikte, etik davran fl kurallar, Anayasa da, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nda, özellikle yolsuzluk suçlar ve ç kar çat flmas halleri olmak üzere Türk Ceza Kanunu nda ve raporda incelenen birçok kanunda yer almaktad r say l Kanun un uygulama yönetmeli i, yasalarda da n k halde bulunan etik davran fl ilkelerini toparlamakta ve kanun gere ince, ihlallerini Resmi Gazete de yay nlama yapt r m - na tabi tutmaktad r say l Kanun un eksikliklerini gidermek ve düzenlemedi i etik davran fl kurallar ve yapt r mlar belirlemek için Model Etik Kanunu haz rlanm flt r. Bu noktada, yasal altyap ya k saca de inmekte fayda vard r say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun 5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanun uyar nca, kamu kurum ve kurulufllar nda görevli personelin etik davran fl ilkelerine ayk r uygulamalar bulundu u hakk nda vatandafllarca ileri sürülen iddialar araflt rmak ve sonuçland rmak üzere, Baflbakanl k 20

22 bünyesinde on bir kifliden oluflan Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluflturulmufltur. Ancak, Cumhurbaflkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türk Silahl Kuvvetleri, yarg ve üniversite mensuplar istisna tutulmufltur. Kanun un kapsam dard r. Kanun, etik davran fl kurallar n n ihlaline uygulanmak üzere, kiflinin ismini ve ihlal niteli i tafl yan faaliyeti Resmi Gazete de yay nlama yapt r m n öngörmüfltür. Ancak, günlük gazetelerin dahi okunma oran n n oldukça düflük oldu u ülkemizde, etik ihlal yapan kamu görevlisinin isminin ve yapt ihlalin Resmi Gazete de iffla edilmesi amac na ulaflmayacak bir yapt r md r say l Kanun, dünyada birçok ça dafl demokratik ülkede örne i olan, denetim, uygulama ve dan flmanl k görevlerini yerine getiren Kamu Görevlileri Etik Kurulu nu kurmufltur. Baflbakanl k bünyesinde oluflturulan Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar gereken etik davran fl ilkelerini haz rlayaca yönetmeliklerle belirlemek, kamuda etik kültürünü yerlefltirmek üzere çal flmalar yapmak ve bu konuda yap lacak çal flmalara destek olmakla görevli ve yetkili k l nm flt r. Bu ba lamda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu hem haz rlayaca yönetmeliklerle kamu yönetiminde etik altyap y bir davran fl kodu halinde sistemlefltirip toparlama, hem de etik altyap n n en önemli unsurlar ndan olan hesap verebilirlik mekanizmas n n bir parças olma ifllevini yerine getirmektedir. Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davran fl lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, 5176 say l Kanun un uygulama yönetmeli idir. Yönetmelik, kamu görevlilerinin tabi olduklar etik davran fl ilkelerini, kamu hizmeti bilincine uygunluk, vatandafl odakl l k, hizmet standartlar na uygunluk, tarafs zl k, dürüstlük, misyona ba l l k, sayg nl k ve güven, sayg ve nezaket kurallar na ba l l k, yasall k, hesap verebilirlik, saydaml k ve bilgi verme, ç kar çat flmas durumlar nda kamu menfaatini önde tutma fleklinde tan mlam flt r. Yönetmelikte, etik davran fl ilkelerinden sadakat, liderlik, profesyonellik tan mlanmamakta ve hesap verebilirlik ve saydaml k ilkelerinin kapsamlar da dar tutulmaktad r. Bunlar n yan nda, yönetmelikte ç kar çat flmas düzenlemeleri yer almaktad r. Baflbakanl k yönetmeli i olarak, bu etik davran fl kodu, mevzuatta da n k halde bulunan etik davran fl kurallar - n bir araya getirmifl ve sistemlefltirmifltir. Yönetmelik, kamu görevlisinin belirlenen istisnalar d fl nda menfaat elde etmesini, hediye almas n yasaklamaktad r. Ancak, hediye ve menfaatle ilgili düzenlemelerde eksik baz noktalar mevcuttur. Türkiye de oldukça yayg n olan kay rmac l kla menfaat sa lama, efle-dosta ifl bulunmas gibi etik ihlaller aç kça ortaya koyulmamaktad r. 21

23 Yönetmelikte ayr ca ç kar çat flmas hallerinden olan eski kamu görevlileriyle iliflkiler konusu da düzenlenmektedir. Di er yandan, Kurul un 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gere ince beyan edilen mallar n listesini inceleme hakk da bulunmaktad r. Ayr ca, mal bildirimlerindeki bilgilerin do rulu unun kontrolü amac yla ilgili kifli ve kurulufllar (bankalar ve özel finans kurumlar dahil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurul a vermekle yükümlüdürler. Yönetmelikte, kamu görevi sonras istihdam k s tlamalar düzenlenmemektedir. Ayr ca, onur ücretinin al nmas na dair de bir düzenleme mevcut de ildir. Yönetmelik metninde, yapt - r m konusunda da tatminkar düzenlemeler bulunmamaktad r. Türk kamu yönetiminde etik davran fl kurallar yla ilgili bir di er yenilik, etik sözleflmesiyle getirilmektedir. Kamu görevine yeni atanan kamu görevlileri etik sözleflmesi imzalamakla yükümlü k l nmaktad rlar. Böylece, temel etik ilkelerin kamu görevlilerine aktar lmas ve görevlilerin de bu ilkelerden haberdar edilmeleri kamu görevine bafllaman n bir zorunlulu u haline getirilmifltir. Etik sözleflmesi, sözleflmeden çok bir taahhüt fleklindedir. Kamu görevlilerine etik davran fl ilkelerinin aktar lmas konusunda da etkili olacakt r. Ancak etik sözleflmesinde, sözleflme ihlal edildi inde yapt r m n ne olaca öngörülmemifltir. 657 say l Devlet Memurlar Kanunu 1965 tarihli, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nda etik davran fl ilkeleri ve baz ç kar çat flmas halleri düzenlenmifltir. Kanun da öncelikle liyakat ve kariyer ilkeleri düzenlenmifltir. Liyakat ve kariyer ilkelerine ayk r davran fl ve uygulamalar kamuda kay rmac l kla ortaya ç kmaktad r. Kay rmac l n yayg n oldu u ülkemizde, uzmanlaflmaya, profesyonellik ve liyakat gibi temel etik davran fl ilkelerine yeteri kadar de er verilmemesi kalitesiz ve etkisiz bir kamu hizmeti ve yönetim anlay fl na yolaçmaktad r. Bu da, kamu yönetiminde etik davran fl ilkelerinin yerleflmesinin önünü t kamaktad r. Dolay s yla, 657 say l Kanun da düzenlenen bu temel etik ilkeler kamu yönetiminde etik sisteminin önemli yap tafllar n oluflturmaktad r. Devlet Memurlar Kanununun 1 inci K sm n n 2, 3, 4, 7 ve 8 inci bölümlerinde kamu görevlilerinin davran fl kurallar ve yapt r mlarla ilgili ayr nt l kurallar bulunmaktad r. Buna göre; Devlet memurlar görevlerini tarafs z bir biçimde yerine getirmek ve devlet menfaatini korumak zorundad rlar (Madde 7). Konusu bir suç oluflturan emir, hiç bir biçimde yerine getirilemez. Böyle bir emri yerine getiren kifli, sorumluluktan kurtulamaz (Madde 11). 22

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Aral k 1998 (Yay n No. TÜS AD-T/98-12/247) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl /

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362)

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı