içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T"

Transkript

1

2

3 LM MERCEK -May s Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul/ Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fatih Hikmet Müftüo lu, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Yönetim Adresi: Global Yay nc l k, Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: Fax: Abonelik Tel: Matbaa: Seçil Ofset, 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi, 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212) Bask Yeri ve Tarihi: stanbul, Da t c : DPP A.fi. içindekiler Düflünen nsanlar çin 2 slam Dünyas nda Geçen Ay 4 Allah n simleri AL M (Herfleyi çok iyi bilen) fiüphesiz ki Allah, kuflatand r, bilendir. (Bakara Suresi, 115) 11 Bilgiler Dünyas 12 Kufllar n Muhteflem Düeti 14 Kufllar, flark söyleme yetenekleriyle Allah' n üstün yaratma sanat n gözler önüne sermektedirler. Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü LM MERCEK -MAYIS SAYI: 23 Darwinizm'in, "insan çat flan hayvand r" fleklinde özetlenebilecek telkinleriyle, fliddet sözde meflrulaflt r lm flt r. Darwinizm ile do rudan iliflkili olarak ortaya ç kan toplumsal sorunlar n en son halkas, son günlerde özellikle okullarda giderek artan fliddet olaylar d r. KAPAK KONUSU 6 ki Yol ki Amaç Allah r zas için yaflamak m? fieytan n f s lt lar na uyarak yaflamak m? 18 Kuran Ahlak 25 Müminlerin dualar nelerdir? Alimlerden hikmetli sözler... Tutku ve h rs mutlu olmay engeller... Allah n Detay Sanat 26 Kar üstünde yaflayan kutup ay lar n so uktan koruyan mükemmel detay... fieytan n Gizledi i Tuzaklar fieytan nsanlara Nas l Yaklafl r? Ne Tür Tuzaklar Kurar? Bitkilerin Sessiz Dili Bitkilerin konuflma dili nas l olufluyor? nsan Evrim Geçirmemifltir nsan Allah taraf ndan yarat lm flt r Gök Gürültüsü 38 Allah Hamd ile Tesbih Eder Allah n var etti i en görkemli atmosfer olaylar ndan biri olan y ld r mlar nas l olufluyor? 41 Mikro Canl lar 46 Mikro canl lar kainat n yarat l fl n anlat yor Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Allah insan n ruhunda, güzelli e karfl bir duyarl l k hissi yaratm flt r. Ancak, bu estetik anlay fl n n aç a ç kmas ve geliflmesi, insan n iman ve iman vesilesiyle kazand akl ile do rudan iliflkilidir. Bir kiflinin iman n n olgunlaflmas ve cennete duydu u özlem, Allah n izniyle güzelliklerden alaca zevki de art r r. Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T Mükemmel molekül nitrik oksit sayesinde, vücudun farkl ortamlara göre de iflen ihtiyaçlar otomatik olarak sa lan r. Kan damarlar n n, spor yaparken geniflleyerek artan kan ihtiyac n sa lamas veya yaralanma sonras nda daralarak kanamay azaltmas sözü edilen kusursuz sistemin bir sonucudur. 20

4 DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN Yeni do mufl bir kanguru yavrusu ilk anlarda bir fasulye tanesi kadard r ve bacaklar henüz geliflmeye bafllam flt r. Ayr ca kanguru yavrular ilk do duklar nda kördürler. Çünkü kanguru yavrular anne karn nda geliflimlerini tamamlamadan dünyaya gelirler Bu nedenle yavru kangurular için annelerinin vücudunda haz rlanm fl olan tüylü kese çok önemli bir korunma yeridir. Bu kese yavru büyüdükçe geniflleyecektir. Kesenin giriflinde yavrunun düflmesini engelleyen özel kaslar vard r; bu kaslar, anne kanguru suya girdi inde de içeriye suyun dolmas n engellemektedir. (Creation, vol.20, n.3, June-August 1998, s. 29) Kangurular n sütü de yavrular n tam ihtiyac olan özelliklerdedir. Yavrunun büyümesiyle birlikte sütün içindeki maddeler de farkl l klar oluflur. Sütün bileflimindeki ya ve di er bileflikler yavrunun büyümesine ve ihtiyaçlar na paralel olarak zamanla de iflir. Kuflkusuz kanguruyu bu özelliklerle yaratan Rahman olan Allah't r. Allah' n yaratt tek bir canl n n birkaç özelli i dahi O'nun sonsuz ilmini gösteren ve ak l sahibi her insan n iman etmesine vesile olan yarat l fl delillerinden yaln zca biridir. lgi çekici bir güzellikte olan Passiflore çiçe i, yapraklar üzerinde yer alan küçük i neler sayesinde düflman olan t rt llara karfl koyabilmektedir. Bu i neler, yumurtadan ç kan t rt llar n en ufak bir yer de ifltirmesi halinde bedenlerine saplan r. Böylece, Passiflore çiçe i, bu t rt llar henüz do up ona zarar vermeden önlemini alm fl olur. Allah ayn canl türünde bile çok çeflitli detaylar yaratarak, yaratmas ndaki örneksiz sanat n bizlere gösterir. Örne in yarasa flahininin gagas çok ilginç bir flekilde kancal ve sivri bir yap ya sahiptir. Gagan n bu yap s salyangozlar kabuklar ndan çekip ç karmak için kullan labilecek en mükemmel alettir. Her fleyi yaratmaya güç yetiren Rabbimiz yaratmadaki üstünlü ünü ve kuvvetini tüm canl larda bizlere göstermektedir. Martyn Bramwell, Birds, The Aerial Hunters, s Kiflinin Allah'a olan sevgisi, O'nun yaratt varl klara karfl kalbinde bir s - cakl k hissetmesine neden olur. Allah' seven insan, O'nun yaratt klar na karfl do rudan bir muhabbet, flefkat ve merhamet hisseder. Kendisini ve her fleyi yaratan Rabbimiz e karfl duydu u bu güçlü sevgi ve ba l l ktan dolay, Kuran'da emredildi i gibi insanlara karfl güzel ahlakl, merhametli davran r. Allah, "Sak n onlardan baz lar n yararland rd m z fleylere gözünü dikme, onlara karfl hüzne kap lma, mü'minler için de (flefkat) kanatlar n ger" (Hicr Suresi, 88) ayetiyle müminleri merhameti yaflamaya davet etmifltir. Bu davete icabet eden müminlerin Allah' n r zas n kazanma amac yla yaflad klar merhametin sa lad güzellik sadece dünyayla da s n rl de ildir. Onlar ahirette de flerefli bir karfl l k görecek ve bu ahlak n güzelli ini ahirette de yaflayacaklard r. Zira Allah "sa yan n adamlar " olarak adland rd cennet halk n n bir özelli inin de dünyada iken birbirlerine "merhameti tavsiye etmeleri" oldu unu bildirmifltir: Sonra iman edenlerden, sabr birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. (Beled Suresi, 17)

5 Deniz taban nda kollar yla hareket eden deniz y ld z n n güvenli bir tutunma için kollar na özel emici kaplar yerlefltirilmifltir. Böylece istedi i yere t rmanabilir. Planktonlar yakalay p yiyebilmesi ise, yine kollar ndaki emici kaplar sayesinde mümkündür. Deniz y ld z kollar n hareket ettirmek için hidrolik bas nç yöntemini kullan r, t pk ifl makinelerinde a r yüklerin ve kollar n hareketinde oldu- u gibi. Ayr ca kollar n n içinde uzunlamas na yer alan tüp biçimli ayaklara sahiptir. Bunlar, s v yla dolu olan bir iç boru sistemine ba l d r. Kaslar borular s k flt rd nda oluflan hidrolik bas nç, s - v y ayaklara gönderir. Böylece, hidrolik bas nç, tüp ayaklarda dalga hareketi oluflturur. Kollar n içindeki s v bas nc sayesinde ayaklar bir ileri bir geri uzan r ve deniz y ld z istedi i yere ilerler. Herfleyi benzersiz yaratan Rabbimiz in deniz y ld z nda tecelli eden bu ilmi, yarat l fl gerçe inin önemli delillerinden sadece birini oluflturmaktad r. Casiye Suresi'nde Yüce Allah, canl lar üzerinde düflünmemiz gerektigini flöyle bildirilmifltir: Sizin yarat l fl n zda ve türetip-yayd canl larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard r. (Casiye Suresi, 4) Mümin kiflinin durumu ne kadar flafl rt c d r. Zira her ifli onun için bir hay rd r. Bu durum, sadece mümine hast r, baflkas na de il: Ona memnun olaca bir fley gelse flükreder, bu ise hay rd r; bir zarar gelse sabreder, bu da hay rd r. Kütüb-i Sitte, Muhtasar Tercüme ve fierhi, Prof. Dr. brahim Canan, 2. cilt, Akça Yay nlar, Ankara, 1992, s. 208 Vücudumuzdaki Elektriksel Düzen Vücudunuz her gün düzenli bak m yapman z gereken, elektrikle çal flan teknoloji ürünü bir makine gibidir. Bir kas n z hareket etti i zaman elektriksel yük boflalmalar meydana gelir. Beynin emirlerini tafl yan sinyaller elektrikseldir. Ayr cave vücut boyunca beyne do ru ilerleyen tüm duyu sinyalleri elektrikseldir. Hücre bölünmesi, kalp at fl da elektrikseldir. Asl nda tüm kimyasal de ifliklikler elektriksel temele dayanmaktad r; çünkü moleküler seviyede elektronlar transfer edilir, paylafl l r ya da de iflikli e u rar. nsan vücudunda elektriksel olmayan bir durum, neredeyse yok gibidir. Siz dinlenmek üzere uzansan z bile, enerji üretimiyle ilgili zor görevler iradeniz d fl nda meydana gelmeye devam eder: Kalp at fl n z, akci erlerinize oksijen gitmesi ve say lamayacak kadar çok hücresel faaliyet... K sacas insan vücudu hayatta kalmak için elektrokimyasal bir enerji sistemi kullan r. Vücudumuzun elektrikle iflleyen k sm n sinir sistemi oluflturur. Bir kaza veya sakatl k durumu olmad sürece vücudumuz hem elektrik üretimini gerçeklefltirir, hem de üretti i elektrik enerjisiyle gece gündüz faaliyetlerini sürdürür. Canl lardaki elektriksel sistem, metallerdeki elektrik sistemlerinden çok daha fazla avantaja sahiptir. Bu avantajlar n bafl nda biyolojik sistemlerin kendi kendini tamir edebilmesi gelir. Örne in parma - n zda bir kesik olufltu unda k sa zamanda bu yara iyileflir. lmi Mercek, May s

6 İSLAM DÜNYASI Dünyan n ilk 'Yarat l fl Müzesi' Bilim Araflt rma Vakf ve Milli De erleri Koruma Vakf taraf ndan Küçükçekmece'de aç ld. Müzede, yarat l fl n bilimsel delilleri olan yüz milyonlarca y ll k gerçek fosiller yer ald. stanbul un ard ndan Türkiye nin pek çok yerinde aç lmaya devam eden Yarat l fl Müzelerinde dünyan n farkl bölgelerinden getirilen çok say da fosil sergileniyor. Yafllar 400 milyon y l önceye kadar uzanan ve yer katmanlar nda tafllaflarak ve amberler içinde korunarak günümüze kadar gelen fosiller evrim teorisinin tüm iddialar n çürütüyor. Müzelerde sergilenen fl kl afifl ve panolarda evrim teorisini yaflatmak için yap lan sahtekârl klarla, canl lar n bedenlerindeki kusursuz sistemlerle ve evrenin yarat l fl yla ilgili bilgiler bulunuyor. Ayn zamanda ziyaretçiler müzelerde, hologram ekrandan Yarat l fl Gerçe- i ve Evrim Teorisinin Çöküflü ile ilgili filmleri de izleyebiliyorlar. Afrika k tas n n bat - s nda yer alan Togo'da slâmiyet'e girenlerin say s gün geçtikçe art - yor. Togo, bir dönem Müslüman az nl n yaflad bir Bat Afrika ülkesi iken, Müslümanlar n ço unluk oluflturdu u slâm merkezine dönüfltü. Togo Müslümanlar, her sabah namaz k ld ktan sonra Kuran ezberleme halkalar düzenliyorlar. Bu Kuran ezberleme halkalar, Togo Müslümanlar taraf ndan büyük ilgiyle karfl lan yor ve derslere kat lanlar n say s her geçen gün art yor. Togo Devlet Baflkan da Hristiyan olmas na karfl n bütün slâmi kutlamalara kat l yor. Togo'da slâm Ahlak n n Yay lmas Togo halk n n slâmiyet'le tan flmas Hicri 4. yüzy la uzanmaktad r. Togo, Afrika k tas n n ilk slâmi ticaret pazar olarak da bilinmektedir. Bu pazar n en önemli özelli i ise ticaretin slâmi kurallara uygun flekilde yap lm fl olmas d r. slâmiyet'in kabulünden bu yana ülkede birçok cami, okul, slâmi kütüphanenin yan s ra Kur'an kurslar da kurulmufltur. slâmiyet'e girenler zamanla o kadar artm flt r ki, Togo, Afrika k tas n n kuzeyinde bir slâm devletine dönüflmüfltür. index.php?sayfa=haber&haber=5593

7 Amerika K tas nda Sahabe zleri Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi eski profesörü ve ABD Bilim Sanat Akademisi üyesi Barry Fell'in çal flmalar, Hazreti Ali ve Hazreti Osman döneminde Müslümanlar n Amerika'ya ulaflt - n ve burada denizcilik okullar açt n gösterdi. haber.php?haber_id= Rusya'da slamiyet'in Yükselifli 1991'de 300 olan camii say s n n bugün 8000'i geçti i, Hac ibadetini yerine getiren Rus hac lar n say s n n da 1991'de 40 iken 2005'te kifliye yükseldi i, Rusya'daki slami okullar n say s n n da yaklafl k olarak 60' buldu u belirtildi. Müslüman Mucitler Dünyay Nas l De ifltirdiler? ngiltere'nin News ndependent gazetesinde Müslüman dünyas n n günlük hayat m zla ilgili birçok bulufla imza att - belirtildi. ngiltere'de aç lan yeni bir sergide bunlardan en çok iz b rakanlar n ve ard ndaki kiflilerin tan t ld bildirildi. slamiyet'e lgi Art yor... slâm'a olan ilgi her geçen gün art yor. Fas Milli Tak m eski Teknik Direktörü Frans z Phillippe Troussier ile efli Dominik de Müslüman olduklar n ilan ettiler. Troussier'in yeni ismi Ömer olurken efli Dominik'in ismi de Emine oldu. Kanada Üniversitelerinde Mescit Bölümü Kanada'n n Quebec flehrindeki Teknoloji Üniversitesinde (l'ecole de technologie supérieure - ETS) ö rencilere ibadetlerini yerine getirebilecekleri özel bir mescit alan sa lanmas na karar verildi. Kanada'da Müslümanlar n say lar n n giderek artt ve 28 yafl ortalamas yla Müslümanlar' n ülkenin en genç dini toplulu u olduklar belirtildi. name=news&file=article&sid=6087 lmi Mercek, May s

8 KAPAK KONUSU

9 Bilindi i gibi geçti imiz birkaç ay boyunca okullarda yaflanan fliddet olaylar Türkiye'nin gündemini meflgul etti. Birçok okulda istenmeyen olaylar yafland. Ö rencilerin birbirlerini ürkütücü yöntemlerle yaralad klar na ve hatta öldürdüklerine flahit olduk. Bu olaylar nedeniyle televizyonlarda çeflitli uzmanlar n kat ld aç koturumlar ve haber programlar yap ld. Gazeteler konuyu günlerce manfletlerine tafl d. Sonuç olarak; tüm bu yaflananlar n ard nda ailelerin ilgisizli i, ekonomik sorunlar, televizyonun zararl etkisi gibi nedenler oldu u düflünüldü. E itim sisteminin düzenlenmesi, güvenlik art r m, ö rencileri sanata ve spora özendirme gibi kesin çözüm vaad etmeyen ancak durumu hafifletmesi muhtemel olan çözümler öne sürüldü. Bu önlemlerin belli oranda fayda sa layaca tart flmas zd r, ancak bunlar n hiçbiri sorunu kesin olarak ortadan kald ramayacakt r. Çünkü sorunun kökeni, konuflulan ve yaz lanlardan farkl olarak halen devam etmekte olan bir telkinin sonucudur. Söz konusu telkin, evrim teorisinin insan yaflam na ve insanlar aras ndaki iliflkilere uygulanmas ile ortaya ç - kan sosyal Darwinizm dir. Daha önceki yaz lar m zda da s kça bahsetti imiz üzere, sosyal Darwinizm'in bu telkinleri sadece günümüzde de il, ortaya ç kt günden bu yana yaklafl k 150 y ld r tüm insanl a çok büyük belalar getirmifl ve getirmeye de devam etmektedir. Tek ve kesin çözüm ise Darwinizm in telkinlerini fikri mücadeleyle ortadan kald rmak ve insanlara Rabbimiz'in bildirdi i Kuran ahlak n tebli etmektir. Darwinizm, inançs zl n temeli olan materyalist felsefenin do aya uyarlanmas ndan ibarettir. Bu teori, kendisini destekleyen tek bir bilimsel delil olmamas na ra men, s rf materyalist felsefeyi yaymak için özellikle inançs z kesim taraf ndan körü körüne savunulmaktad r. Sözde bilimsellik k l - f ile ortaya ç kan ve sadece canl lar n oluflumu ile ilgili görüfller ileri sürdü ü san lan bu ilkel teorinin insanl a verdi i as l zarar, inançs zl a temel oluflturmas, insanlara bafl boflluk ve amaçs zl k telkini vermesi, 1. P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s sevgi, sayg, merhamet, hoflgörü gibi güzel ahlak özelliklerini yok etmesidir. Temel amaç ise dinsizli i yayg nlaflt rmak ve ahlaki de erlerin tamamen ortadan kalkt bir dünya kurmakt r. Nitekim bu temel amac n ç k fl noktas n evrimci bilim adam J. P. Darlington flöyle ifade etmektedir: Birinci nokta; bencillik ve fliddet do ufltand r, en uzak atalar m zdan bize miras kalm flt r. O zaman fliddet insanlar için do ald r; evrimin bir ürünüdür. 1 lmi Mercek, May s

10 KAPAK KONUSU Darwinizm'in Okullardaki fiiddetle Ba lant s Nedir? Evrim teorisinin sosyal yönü, di er bir ifadeyle, insanlar n ahlaki de erlerini yitirmesine ve sapk n ideolojilere kanmas na sebep olan sinsi yönü, Darwinistler taraf ndan sürekli gizlenmeye çal fl l r. Bu teoriyi bilerek ya da bilmeyerek savunan pek çok kifli de ço u zaman bu vahim durumu tam kavrayamaz. Dünya genelinde baz bas n yay n organlar vas tas yla canl tutulmaya çal fl lan Darwinist propagandalar n toplum üzerindeki y - k c etkilerini daha iyi anlayabilmek için bu propagandalar n insanlar n bilinçalt na yerlefltirmeye çal flt mesajlar iyi yorumlamak gerekir. Darwinizm Gençleri Böyle Zehirliyor Kimi zaman sözde ilkel bir insan ailesiyle ve yaflad ortamla beraber resmederek, kimi zaman bu resmi belgesel animasyonlar yla canland rarak, kimi zaman yüksek bütçeli filmlere konu ederek insanlar n bilinçaltlar na yollanan evrim mesajlar n n bir sonraki aflamas Darwinizm'in sinsi telkinleri olmaktad r. nsan sözde hayvani dürtülerle hareket eden bir varl k olarak gösterme çabas n n ard ndan, insanlar n da hayvanlar n davran fllar na benzer davran fllar içinde olmas n n makul oldu u mesajlar ifllenmeye bafllan r. Bu amaçla filmler, müzik parçalar, kitaplar ve di er tüm iletiflim araçlar ustal kla kullan l r. Film senaryolar, kitap içerikleri, flark sözleri ço u zaman bu gizli mesajlarla doludur. Kuflkusuz ki, bu propaganda yöntemlerinden en çok çocuklar m z etkilenmektedir. nsan n sözde bir hayvan oldu u, insanlar n vahfli hayvanlar gibi birbirleriyle mücadele etmeleri gerekti i, ancak güçlü olan n ayakta kalabilece i gibi bilim d fl telkinlere maruz kalan bir çocu un bencil, merhametsiz, anlaflmazl klar n çözümünde kaba kuvvet kullanan biri olmas na flafl rmamak gerekir.

11 Darwinist Telkinlerle Ancak Zalim ve Sald rgan Nesiller Yetiflir Evrim teorisinin sözde bilimsel bir gerçekmifl gibi gösterilmesi durumunda zalim ve sald rgan nesillerin yetiflece inin çok iyi bilinmesi gerekir. Darwinizm'in insan bir tür hayvan olarak sunmak istemesinin ana nedenlerinden biri, tüm ahlaki de- erlerin ortadan kalkt bir dünya özlemidir. Darwinist anlay fl n hakim oldu u bir dünyan n temel özelli i ise, "kendinden olmayanla çat flmak"t r. nsanlar n kifliliklerinin flekillendi i ve dünyaya bak fl aç lar n n belirlendi i y llar olan çocukluk ve gençlik y llar, Darwinistlerin de özellikle üzerinde durduklar bir zaman dilimidir. Bu amaçla sürdürdükleri faaliyetler ise gelecek nesillerin sa lam ahlaki temeller üzerinde yetiflmesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Evrimcilerin ve materyalistlerin, son dönemde tüm dünyada, okullarda evrim teorisinin yan s ra yarat l fl n da anlat lmas na dair oluflan yo- un isteklere fliddetli bir tepki göstermeleri de bu yüzdendir. Öte yandan e itim ça ndaki çocuklar n en çok zaman geçirdikleri yerin okullar oldu u düflünüldü ünde, bu kurumlarda okutulan evrim teorisinin de bu son derece aldat c dünya görüflüne zemin haz rlad göz ard edilmemelidir. Gençlere ça dafl bir e itimin verildi i, güzel ahlak özelliklerinin ö ütlendi i okullar m zda evrim teorisinin bu çabay baltalay c bir rolünün oldu u unutulmamal d r. Evrim teorisi ve Darwinizm gençlere sorumsuz olduklar telkinlerini vererek ahlaks zl a, di er insanlar n de ersiz oldu- u söylenerek ac mas zca onlar ezmeye, çat flman n sözde makul oldu u iddia edilerek fliddete ve kavgaya itmektedir. Ölümle birlikte yok olup gidece ini düflünen bir çocuk için dünyadaki hiçbir fleyin bir anlam kalmaz. Dostluklar n, sevginin, yapt iyiliklerin, yaflad klar n n hiçbir karfl - l ve devam olmayaca n zanneden bir insana hiçbir güzellik zevk vermeyecektir. Darwinizm'in "hayat mücadelesi" dogmas ve insanlar n bir çeflit hayvan olduklar yalan uygulamaya konuldu unda, insan hayat de ersizleflir. Herhangi bir sebeple birini öldürmek, yaralamak, zarar vermek, suç ifllemek sözde makul ve kolay hale gelir. Bunu engellemek için evrim teorisinin bilim d fl bir dogma oldu u, Darwinizm'in telkinlerinin gerçe i yans tmad gençlere anlat lmal d r. lmi Mercek, May s

12 KAPAK KONUSU Çözüm: Darwinizm'in Ortadan Kald r lmas ve Kuran Ahlak n n Yaflanmas d r Konuyla ilgili olarak Darwinist görüflleri ile tan nan Sabah Gazetesi yazar Emre Aköz, 31 Mart 2006 tarihli yaz s nda flöyle demektedir: Din ve ahlak konusunda hassas olan çevrelerde yaflayan gençler, fliddetten ve suçtan, di er akranlar na oranla uzak duruyor. Ayr ca; E itim-sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer de okullardaki fliddet olaylar na neden olan faktörleri sayarken son derece önemli bir noktaya dikkat çekmektedir: "... Ayr ca ekonomik program n yaratt yoksulluk, iflsizlik, yolsuzluklar ve hakl olan n de il güçlü olan n kazanaca dürtüsü. Bunun da çeflitli görsel etkileri var... Bu asl nda toplumun yaflad cinnet halinin göstergesidir. Toplum bunal ma itiliyor. " Say n Dinçer'in ifade etti i "Hakl olan n de il güçlü olan n kazanaca dürtüsü", Darwinizm'in en temel yalanlar ndan biridir ve insanlar her türlü kanun d fl ve gayri ahlaki eylemi yapmaya elveriflli hale getirmektedir. Hiç flüphe yok ki, Darwinist telkinlerin gençlerde meydana getirdi i a r tahribat ortadan kald racak, onlar devletlerine, milletlerine ve insanl a faydal hale getirecek olan yaln zca din ahlak d r. Kendisini Yüce Rabbimiz'in yaratm fl oldu unu bilen, Yarat c m z olan Allah'a karfl sorumluluklar n n bilincinde, yapt klar n n hesab n verece inin fluurunda olan bir kimse her zaman güzel ahlak gösterecek, iylli i emredip kötülükten sak nd racak, bar fla davet edecek, merhameti tavsiye edecektir. SONUÇ Sorunun çözümüne iliflkin dile getirilen tüm tedbirler al nm fl, gerekli düzenlemeler ve iyilefltirmeler yap lm fl olsa dahi genç nesiller Darwinist telkinlere maruz kalmaktan kurtar lmad sürece bu toplumsal sorunun tam anlam yla ortadan kalkmas mümkün olmayacakt r. Ö rencilerin fliddet e ilimleri al nan tedbirlerle engellense bile, onlar n ayn fikirde olmad klar, anlaflmazl a düfltükleri kimselere karfl hoflgörülü ve affedici olmalar, her durumda bar fl yolunu seçmeleri ö ütlenmedi i takdirde istenen ve özlenen ortam oluflmayacakt r. Bu nedenle konuyla ilgili olarak özellikle yaz l ve görsel bas na, televizyon yap mc lar na, yazarlara, e itmenlere, bilim adamlar na çok önemli sorumluluklar düflmektedir. nsanl n bar - fla, huzura, kardeflli e en çok ihtiyaç duydu u bu y llarda tek çözüm inançl, adaletli, iyiliksever, insaniyetli ve vatansever nesiller yetifltirmektir. Bu ise ancak, çocuklara dünyaya tesadüfen ve bofl yere gelmediklerinin, kendilerini Yüce Allah' n yaratm fl oldu unun ve O'nun ö retti i güzel ahlaka göre yaflamalar gerekti inin anlat lmas yla mümkün olacakt r.

13 nsanlar düflünebilecek bir fluura sahip olduklar andan itibaren bir fleyler ö renmeye bafllarlar. Belli bir yafla ulaflt ktan sonra da ö renim görmeye ve bu flekilde bilgiler edinmeye devam ederler. Hatta baz insanlar belirli bir veya birkaç konu üzerinde uzmanlafl rlar. Örne- in bir fizik mühendisi, fizik kurallar n n tamam n ö renebilir veya yak n tarih üzerinde uzmanlaflm fl bir araflt rmac, yak n tarih ile ilgili çok isabetli yorumlar yapabilir. Çünkü bu konu ile ilgili ö renilebilecek herfleyi biliyordur. Yukar da sayd klar m z, 'bilmek' fiilinin insanlar için geçerli olan k sm d r elbette. Ancak 'bilmek' fiilinin, insanlar n asla tasavvur edemeyece i, güç yetiremeyece i bir boyutu vard r: Allah' n bilmesi... Allah göklerin, yerin, bu ikisi aras nda olan tüm canl lar n, kainatta iflleyen tüm kanunlar n, her an meydana gelen tüm olaylar n bilgisine sahiptir. Çünkü tümünün Yarat c s O'dur. Üstelik Allah' n 'bilmesi' s n rs zd r; Allah ayn anda dünya üzerinde do an ve ölen insanlar n kimliklerini, yeryüzündeki her bir a açtan düflen yapraklar n say s n, evrendeki milyarlarca galaksi içindeki milyarlarca y ld z n her birinin özelliklerini ve burada sayfalarca saysak da asla bitiremeyeceklerimizi bilir. nsan n unutmamas gereken çok önemli bir s r vard r: Allah yukar da say lan tüm detaylar n yan nda insan n içini, akl ndan geçenleri, gizli veya aç k iflledi i tüm fiilleri de bilir. Kainat n her noktas na tam olarak hakim olan Allah, insan n içine ve d fl na da hakimdir. Rabbimiz'in sonsuz bilgisini bildirdi i ayetlerden baz lar flöyledir: Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, gerçekten Allah' tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas n ve tesbihini flüphesiz bilmifltir. Allah, onlar n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41) lmi Mercek, May s

14 BİLGİLER DÜNYASI Sak n Unutmay n! "fiüphesiz, k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir. Herkesin harcad çaban n karfl l n almas için, onun (koflup haberini) neredeyse gizleyece im." "Öyleyse, ona inanmay p kendi hevas na uyan, sak n seni ondan al koymas n; sonra y k ma u rars n." (Ta-ha Suresi 15-16) Bir Ayet Bir Aç klama nkar edenlere dünya hayat çekici k l nd (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sak nanlar, k yamet günü onlar n üstündedir. Allah, diledi ine hesaps z r z k verir. (Bakara Suresi, 212) istatistikler GENEL yaratilismuzesi.com yay na aç ld! mutlaka ziyaret edin... Evrim sürecini yalanlayan fosilleri panoromik tur ile izleyin... Yüz milyonlarca y l öncesinden kusursuzca korunarak günümüze ulaflan yarat l fl delillerini inceleyin... Kuran'da bildirildi i gibi inkarc karakter gösteren insanlar, ça lar boyunca hemen her dönemde ayn ahlaks z tavr göstererek, kendilerince müminleri küçük düflürmeye çal flm fllard r. Dolay s yla böyle davran fllarla karfl laflan bir mümin Kuran'da sözü edilen bir gerçe i yaflad için üzülmek bir yana daha da flevklenir. Çünkü bunun, mümin olman n bir göstergesi oldu unu bildi inden, karfl laflt durumdan büyük bir fleref duyar. Bu davran fllara sab r gösterdi i için ahirette alaca karfl l bilmek ise coflkusunu daha da art r r. CÂM ': Sözlük Toplayan, bir araya getiren; Allahü Teâlâ'n n ism-i fleriflerinden biri. Müslümanlar n ibâdet etmek için topland klar yer, mâbed. FELÂH: Kurtulufl, selâmet, mutluluk, hay r ve nimetlerde, rahatta sürekli olmak.

15 Global YAYINCILIK (0212) Son Ç kan Harun Yahya Kitaplar 27 farkl dilde haz rlanan toplam 149 web sitesine iliflkin Ziyaretçi statistikleri Toplam Ziyaret: Toplam ndirilen Eser: Toplam Üye: Günlük Ortalama: Bu Ay: Bu Y l ( lk 4 ay): Geçen Ay: Geçen Y l: Bu site Harun Yahya'n n tüm eserlerini ve yeni çal flmalar ile ilgili haberleri size ulaflt rmak için haz rlanm flt r. Sitede 2175 tanesi Türkçe olmak üzere toplam 2925 adet eser bulunmaktad r. Tüm dokümanlar ücretsizdir. Bunlar n tamam n ücretsiz olarak bilgisayar n za yükleyebilir ve sitemizi kaynak göstermek flart yla telif hakk ödemeksizin yay nlayabilirsiniz. Hayat Boyu Çal flan Mucize Makine: Enzim Nisan sayfa Darwin in Anlayamad Kambriyen fiubat sayfa Allah n Detay Sanat Ocak sayfa Evrimcilerin itiraflar Robert Wright (The Moral Animal isimli kitab n yazar ): Evrim teorisi, insan iliflkilerine karfl uzun ve oldukça kirli bir tarihe sahiptir. Yüzy l n sonlar na do ru politik felsefeye de kar flt r lan teori, "Sosyal Darwinizm" adl bir ideolojiye dönüfltürülmüfl ve rkç lar n, faflistlerin ve en ac mas z kapitalistlerin elinde koz olmufltur. Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, s. 7 SIKÇA SORULAN SORULAR Kuran ahlak na uyman n aileye getirdi i faydalar nelerdir? Kuran ahlak nda anne ve babaya karfl sayg vard r. Kuran ahlak n n yafland bir evde kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anneye, babaya ve di er aile fertlerine karfl son derece sayg l bir tav r gösterilir. Her zaman hoflgörü, sükunet ve sevgi ön plandad r. lmi Mercek, May s

16 İMAN HAKİKATLERİ Yüce Rabbimiz'in "Yeryüzünde hiçbir canl ve iki kanad yla uçan hiçbir kufl yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmas n. Biz kitapta hiçbir fleyi noksan b rakmad k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard r." (Enam Suresi, 38) ayetiyle dikkat çekti i kufllar, üzerinde dikkatle düflünülmesi ve incelenmesi gereken canl topluluklar ndand r. Yaflad m z her yerde çok say da farkl kufl türü ile karfl laflmam z ve bu türlerin her birinde hayranl k uyand ran farkl yönler görmemiz mümkündür. Bugün kufllar birçok flafl rt c özelliklerinin yan s ra düet yaparak flark söyleme yetenekleriyle de bilim adamlar n flafl rtmakta, detayl gözlem ve araflt rmalara konu olmaktad rlar.

17 Bilim Düet Yapan Kufllar n zinde Amerika'da yap lan bir araflt rmada birçok kuflun uyum içinde birlikte flark söyledikleri keflfedilmifltir. Science News dergisinde yay nlanan haberde, çal kufllar n n flu ana kadar insandan baflka bir canl taraf ndan söylenmifl en karmafl k flark performanslar n birlikte sergiledikleri; kufllar n baz lar n n melodileri jet h z yla de ifltirerek birbiri ard nca söylerken, baz lar n n da koro yapt klar ve bugün en az 222 çeflit kuflun düet yapabildi- i belirtilmifltir. Normalde dört çal kuflunun bir araya gelmeleri halinde mutlaka kavga edeceklerini belirten araflt rmac lar, bu yüzden kufllar n tek bir çal da bir arada flark söylediklerini gördüklerinde hayli flafl rd klar n itiraf etmifllerdir. Bu muhteflem sosyal birlikteli in müzikal bir aç klamas oldu u, kufllar n, saniyede en az iki defa rolleri de ifltirerek erkek ve difli de iflimli bölümleriyle dört bölümlü, efl zamanl bir koro oluflturabildikleri gözlenmifltir. Saniyedeki nota de iflimi dikkate al - nacak olursa, kufllar n flark söylemedeki hünerlerinin insanlar nkinden çok daha üstün oldu u belirtilmifltir. Gö ün bofllu unda boyun e dirilmifl (musahhar k l nm fl) kufllar görmüyorlar m? Onlar (böyle bofllukta) Allah'tan baflkas tutmuyor. fiüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vard r. (Nahl Suresi, 79) Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, gerçekten Allah' tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas n ve tesbihini flüphesiz bilmifltir... (Nur Suresi, 41) Kufllar Neden Düet Yaparlar? Kufllar n düet yapmalar y llard r kufl bilimcileri etkilemekte ve çeflitli araflt rmalara konu olmaktad r. Bilim adamlar kufllar n düet yapmalar ndaki amaçlar flöyle aç klamaktad rlar: Birbirleriyle iletiflim kurmak. Eflinin kendisine olan ba l l n s - namak. Eflini elinden almak isteyen potansiyel bir düflman uzaklaflt rmak. Bölgelerini korumak. Komflular na yeni bir düflmana karfl galip geldiklerini haber vermek. Efllerinin kendilerini tan mas n ve düflmandan ay rt etmelerini sa lay p, yanl fll kla kendilerine sald rmalar n önlemek. Dikkat edilirse yukar da say lanlar n hepsi öngörü, planlama ve akletme yetenekleri gerektiren davran fllard r. Yani kufllar baz olas l klar önceden hesaplayarak belli amaçlara ulaflmak için düet yapmaktad rlar. Peki yaln zca birkaç santimetre boyunda olan ve hiçbir akla sahip olmayan kufllar n tüm bunlar kendilerinin planlamalar mümkün müdür? Elbette hay r. Çok aç kt r ki on- lmi Mercek, May s

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : fiubat 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi MAS-S

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : Ocak 2006 kinci Bask : fiubat 2006 Üçüncü Bask : Mart 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Çerçeve Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kafl yaparken göz ç karmak sözü, makro ekonomik dengeleri kurarken karfl karfl - ya bulundu umuz durumu çok güzel

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni Me r s da Tabip O sin B ü lt e ni içindekiler 02 Say n Meslektafllar m Prof. Dr. Aytu At c Mersin Tabip Odas Yay n Organ ( Ücretsizdir) Sahibi Mersin Tabip Odas Ad na Dr. Aytu ATICI Editör Dr. C. Tayyar

Detaylı