içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T"

Transkript

1

2

3 LM MERCEK -May s Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul/ Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fatih Hikmet Müftüo lu, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Yönetim Adresi: Global Yay nc l k, Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: Fax: Abonelik Tel: Matbaa: Seçil Ofset, 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi, 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212) Bask Yeri ve Tarihi: stanbul, Da t c : DPP A.fi. içindekiler Düflünen nsanlar çin 2 slam Dünyas nda Geçen Ay 4 Allah n simleri AL M (Herfleyi çok iyi bilen) fiüphesiz ki Allah, kuflatand r, bilendir. (Bakara Suresi, 115) 11 Bilgiler Dünyas 12 Kufllar n Muhteflem Düeti 14 Kufllar, flark söyleme yetenekleriyle Allah' n üstün yaratma sanat n gözler önüne sermektedirler. Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü LM MERCEK -MAYIS SAYI: 23 Darwinizm'in, "insan çat flan hayvand r" fleklinde özetlenebilecek telkinleriyle, fliddet sözde meflrulaflt r lm flt r. Darwinizm ile do rudan iliflkili olarak ortaya ç kan toplumsal sorunlar n en son halkas, son günlerde özellikle okullarda giderek artan fliddet olaylar d r. KAPAK KONUSU 6 ki Yol ki Amaç Allah r zas için yaflamak m? fieytan n f s lt lar na uyarak yaflamak m? 18 Kuran Ahlak 25 Müminlerin dualar nelerdir? Alimlerden hikmetli sözler... Tutku ve h rs mutlu olmay engeller... Allah n Detay Sanat 26 Kar üstünde yaflayan kutup ay lar n so uktan koruyan mükemmel detay... fieytan n Gizledi i Tuzaklar fieytan nsanlara Nas l Yaklafl r? Ne Tür Tuzaklar Kurar? Bitkilerin Sessiz Dili Bitkilerin konuflma dili nas l olufluyor? nsan Evrim Geçirmemifltir nsan Allah taraf ndan yarat lm flt r Gök Gürültüsü 38 Allah Hamd ile Tesbih Eder Allah n var etti i en görkemli atmosfer olaylar ndan biri olan y ld r mlar nas l olufluyor? 41 Mikro Canl lar 46 Mikro canl lar kainat n yarat l fl n anlat yor Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Allah insan n ruhunda, güzelli e karfl bir duyarl l k hissi yaratm flt r. Ancak, bu estetik anlay fl n n aç a ç kmas ve geliflmesi, insan n iman ve iman vesilesiyle kazand akl ile do rudan iliflkilidir. Bir kiflinin iman n n olgunlaflmas ve cennete duydu u özlem, Allah n izniyle güzelliklerden alaca zevki de art r r. Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T Mükemmel molekül nitrik oksit sayesinde, vücudun farkl ortamlara göre de iflen ihtiyaçlar otomatik olarak sa lan r. Kan damarlar n n, spor yaparken geniflleyerek artan kan ihtiyac n sa lamas veya yaralanma sonras nda daralarak kanamay azaltmas sözü edilen kusursuz sistemin bir sonucudur. 20

4 DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN Yeni do mufl bir kanguru yavrusu ilk anlarda bir fasulye tanesi kadard r ve bacaklar henüz geliflmeye bafllam flt r. Ayr ca kanguru yavrular ilk do duklar nda kördürler. Çünkü kanguru yavrular anne karn nda geliflimlerini tamamlamadan dünyaya gelirler Bu nedenle yavru kangurular için annelerinin vücudunda haz rlanm fl olan tüylü kese çok önemli bir korunma yeridir. Bu kese yavru büyüdükçe geniflleyecektir. Kesenin giriflinde yavrunun düflmesini engelleyen özel kaslar vard r; bu kaslar, anne kanguru suya girdi inde de içeriye suyun dolmas n engellemektedir. (Creation, vol.20, n.3, June-August 1998, s. 29) Kangurular n sütü de yavrular n tam ihtiyac olan özelliklerdedir. Yavrunun büyümesiyle birlikte sütün içindeki maddeler de farkl l klar oluflur. Sütün bileflimindeki ya ve di er bileflikler yavrunun büyümesine ve ihtiyaçlar na paralel olarak zamanla de iflir. Kuflkusuz kanguruyu bu özelliklerle yaratan Rahman olan Allah't r. Allah' n yaratt tek bir canl n n birkaç özelli i dahi O'nun sonsuz ilmini gösteren ve ak l sahibi her insan n iman etmesine vesile olan yarat l fl delillerinden yaln zca biridir. lgi çekici bir güzellikte olan Passiflore çiçe i, yapraklar üzerinde yer alan küçük i neler sayesinde düflman olan t rt llara karfl koyabilmektedir. Bu i neler, yumurtadan ç kan t rt llar n en ufak bir yer de ifltirmesi halinde bedenlerine saplan r. Böylece, Passiflore çiçe i, bu t rt llar henüz do up ona zarar vermeden önlemini alm fl olur. Allah ayn canl türünde bile çok çeflitli detaylar yaratarak, yaratmas ndaki örneksiz sanat n bizlere gösterir. Örne in yarasa flahininin gagas çok ilginç bir flekilde kancal ve sivri bir yap ya sahiptir. Gagan n bu yap s salyangozlar kabuklar ndan çekip ç karmak için kullan labilecek en mükemmel alettir. Her fleyi yaratmaya güç yetiren Rabbimiz yaratmadaki üstünlü ünü ve kuvvetini tüm canl larda bizlere göstermektedir. Martyn Bramwell, Birds, The Aerial Hunters, s Kiflinin Allah'a olan sevgisi, O'nun yaratt varl klara karfl kalbinde bir s - cakl k hissetmesine neden olur. Allah' seven insan, O'nun yaratt klar na karfl do rudan bir muhabbet, flefkat ve merhamet hisseder. Kendisini ve her fleyi yaratan Rabbimiz e karfl duydu u bu güçlü sevgi ve ba l l ktan dolay, Kuran'da emredildi i gibi insanlara karfl güzel ahlakl, merhametli davran r. Allah, "Sak n onlardan baz lar n yararland rd m z fleylere gözünü dikme, onlara karfl hüzne kap lma, mü'minler için de (flefkat) kanatlar n ger" (Hicr Suresi, 88) ayetiyle müminleri merhameti yaflamaya davet etmifltir. Bu davete icabet eden müminlerin Allah' n r zas n kazanma amac yla yaflad klar merhametin sa lad güzellik sadece dünyayla da s n rl de ildir. Onlar ahirette de flerefli bir karfl l k görecek ve bu ahlak n güzelli ini ahirette de yaflayacaklard r. Zira Allah "sa yan n adamlar " olarak adland rd cennet halk n n bir özelli inin de dünyada iken birbirlerine "merhameti tavsiye etmeleri" oldu unu bildirmifltir: Sonra iman edenlerden, sabr birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. (Beled Suresi, 17)

5 Deniz taban nda kollar yla hareket eden deniz y ld z n n güvenli bir tutunma için kollar na özel emici kaplar yerlefltirilmifltir. Böylece istedi i yere t rmanabilir. Planktonlar yakalay p yiyebilmesi ise, yine kollar ndaki emici kaplar sayesinde mümkündür. Deniz y ld z kollar n hareket ettirmek için hidrolik bas nç yöntemini kullan r, t pk ifl makinelerinde a r yüklerin ve kollar n hareketinde oldu- u gibi. Ayr ca kollar n n içinde uzunlamas na yer alan tüp biçimli ayaklara sahiptir. Bunlar, s v yla dolu olan bir iç boru sistemine ba l d r. Kaslar borular s k flt rd nda oluflan hidrolik bas nç, s - v y ayaklara gönderir. Böylece, hidrolik bas nç, tüp ayaklarda dalga hareketi oluflturur. Kollar n içindeki s v bas nc sayesinde ayaklar bir ileri bir geri uzan r ve deniz y ld z istedi i yere ilerler. Herfleyi benzersiz yaratan Rabbimiz in deniz y ld z nda tecelli eden bu ilmi, yarat l fl gerçe inin önemli delillerinden sadece birini oluflturmaktad r. Casiye Suresi'nde Yüce Allah, canl lar üzerinde düflünmemiz gerektigini flöyle bildirilmifltir: Sizin yarat l fl n zda ve türetip-yayd canl larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard r. (Casiye Suresi, 4) Mümin kiflinin durumu ne kadar flafl rt c d r. Zira her ifli onun için bir hay rd r. Bu durum, sadece mümine hast r, baflkas na de il: Ona memnun olaca bir fley gelse flükreder, bu ise hay rd r; bir zarar gelse sabreder, bu da hay rd r. Kütüb-i Sitte, Muhtasar Tercüme ve fierhi, Prof. Dr. brahim Canan, 2. cilt, Akça Yay nlar, Ankara, 1992, s. 208 Vücudumuzdaki Elektriksel Düzen Vücudunuz her gün düzenli bak m yapman z gereken, elektrikle çal flan teknoloji ürünü bir makine gibidir. Bir kas n z hareket etti i zaman elektriksel yük boflalmalar meydana gelir. Beynin emirlerini tafl yan sinyaller elektrikseldir. Ayr cave vücut boyunca beyne do ru ilerleyen tüm duyu sinyalleri elektrikseldir. Hücre bölünmesi, kalp at fl da elektrikseldir. Asl nda tüm kimyasal de ifliklikler elektriksel temele dayanmaktad r; çünkü moleküler seviyede elektronlar transfer edilir, paylafl l r ya da de iflikli e u rar. nsan vücudunda elektriksel olmayan bir durum, neredeyse yok gibidir. Siz dinlenmek üzere uzansan z bile, enerji üretimiyle ilgili zor görevler iradeniz d fl nda meydana gelmeye devam eder: Kalp at fl n z, akci erlerinize oksijen gitmesi ve say lamayacak kadar çok hücresel faaliyet... K sacas insan vücudu hayatta kalmak için elektrokimyasal bir enerji sistemi kullan r. Vücudumuzun elektrikle iflleyen k sm n sinir sistemi oluflturur. Bir kaza veya sakatl k durumu olmad sürece vücudumuz hem elektrik üretimini gerçeklefltirir, hem de üretti i elektrik enerjisiyle gece gündüz faaliyetlerini sürdürür. Canl lardaki elektriksel sistem, metallerdeki elektrik sistemlerinden çok daha fazla avantaja sahiptir. Bu avantajlar n bafl nda biyolojik sistemlerin kendi kendini tamir edebilmesi gelir. Örne in parma - n zda bir kesik olufltu unda k sa zamanda bu yara iyileflir. lmi Mercek, May s

6 İSLAM DÜNYASI Dünyan n ilk 'Yarat l fl Müzesi' Bilim Araflt rma Vakf ve Milli De erleri Koruma Vakf taraf ndan Küçükçekmece'de aç ld. Müzede, yarat l fl n bilimsel delilleri olan yüz milyonlarca y ll k gerçek fosiller yer ald. stanbul un ard ndan Türkiye nin pek çok yerinde aç lmaya devam eden Yarat l fl Müzelerinde dünyan n farkl bölgelerinden getirilen çok say da fosil sergileniyor. Yafllar 400 milyon y l önceye kadar uzanan ve yer katmanlar nda tafllaflarak ve amberler içinde korunarak günümüze kadar gelen fosiller evrim teorisinin tüm iddialar n çürütüyor. Müzelerde sergilenen fl kl afifl ve panolarda evrim teorisini yaflatmak için yap lan sahtekârl klarla, canl lar n bedenlerindeki kusursuz sistemlerle ve evrenin yarat l fl yla ilgili bilgiler bulunuyor. Ayn zamanda ziyaretçiler müzelerde, hologram ekrandan Yarat l fl Gerçe- i ve Evrim Teorisinin Çöküflü ile ilgili filmleri de izleyebiliyorlar. Afrika k tas n n bat - s nda yer alan Togo'da slâmiyet'e girenlerin say s gün geçtikçe art - yor. Togo, bir dönem Müslüman az nl n yaflad bir Bat Afrika ülkesi iken, Müslümanlar n ço unluk oluflturdu u slâm merkezine dönüfltü. Togo Müslümanlar, her sabah namaz k ld ktan sonra Kuran ezberleme halkalar düzenliyorlar. Bu Kuran ezberleme halkalar, Togo Müslümanlar taraf ndan büyük ilgiyle karfl lan yor ve derslere kat lanlar n say s her geçen gün art yor. Togo Devlet Baflkan da Hristiyan olmas na karfl n bütün slâmi kutlamalara kat l yor. Togo'da slâm Ahlak n n Yay lmas Togo halk n n slâmiyet'le tan flmas Hicri 4. yüzy la uzanmaktad r. Togo, Afrika k tas n n ilk slâmi ticaret pazar olarak da bilinmektedir. Bu pazar n en önemli özelli i ise ticaretin slâmi kurallara uygun flekilde yap lm fl olmas d r. slâmiyet'in kabulünden bu yana ülkede birçok cami, okul, slâmi kütüphanenin yan s ra Kur'an kurslar da kurulmufltur. slâmiyet'e girenler zamanla o kadar artm flt r ki, Togo, Afrika k tas n n kuzeyinde bir slâm devletine dönüflmüfltür. index.php?sayfa=haber&haber=5593

7 Amerika K tas nda Sahabe zleri Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi eski profesörü ve ABD Bilim Sanat Akademisi üyesi Barry Fell'in çal flmalar, Hazreti Ali ve Hazreti Osman döneminde Müslümanlar n Amerika'ya ulaflt - n ve burada denizcilik okullar açt n gösterdi. haber.php?haber_id= Rusya'da slamiyet'in Yükselifli 1991'de 300 olan camii say s n n bugün 8000'i geçti i, Hac ibadetini yerine getiren Rus hac lar n say s n n da 1991'de 40 iken 2005'te kifliye yükseldi i, Rusya'daki slami okullar n say s n n da yaklafl k olarak 60' buldu u belirtildi. Müslüman Mucitler Dünyay Nas l De ifltirdiler? ngiltere'nin News ndependent gazetesinde Müslüman dünyas n n günlük hayat m zla ilgili birçok bulufla imza att - belirtildi. ngiltere'de aç lan yeni bir sergide bunlardan en çok iz b rakanlar n ve ard ndaki kiflilerin tan t ld bildirildi. slamiyet'e lgi Art yor... slâm'a olan ilgi her geçen gün art yor. Fas Milli Tak m eski Teknik Direktörü Frans z Phillippe Troussier ile efli Dominik de Müslüman olduklar n ilan ettiler. Troussier'in yeni ismi Ömer olurken efli Dominik'in ismi de Emine oldu. Kanada Üniversitelerinde Mescit Bölümü Kanada'n n Quebec flehrindeki Teknoloji Üniversitesinde (l'ecole de technologie supérieure - ETS) ö rencilere ibadetlerini yerine getirebilecekleri özel bir mescit alan sa lanmas na karar verildi. Kanada'da Müslümanlar n say lar n n giderek artt ve 28 yafl ortalamas yla Müslümanlar' n ülkenin en genç dini toplulu u olduklar belirtildi. name=news&file=article&sid=6087 lmi Mercek, May s

8 KAPAK KONUSU

9 Bilindi i gibi geçti imiz birkaç ay boyunca okullarda yaflanan fliddet olaylar Türkiye'nin gündemini meflgul etti. Birçok okulda istenmeyen olaylar yafland. Ö rencilerin birbirlerini ürkütücü yöntemlerle yaralad klar na ve hatta öldürdüklerine flahit olduk. Bu olaylar nedeniyle televizyonlarda çeflitli uzmanlar n kat ld aç koturumlar ve haber programlar yap ld. Gazeteler konuyu günlerce manfletlerine tafl d. Sonuç olarak; tüm bu yaflananlar n ard nda ailelerin ilgisizli i, ekonomik sorunlar, televizyonun zararl etkisi gibi nedenler oldu u düflünüldü. E itim sisteminin düzenlenmesi, güvenlik art r m, ö rencileri sanata ve spora özendirme gibi kesin çözüm vaad etmeyen ancak durumu hafifletmesi muhtemel olan çözümler öne sürüldü. Bu önlemlerin belli oranda fayda sa layaca tart flmas zd r, ancak bunlar n hiçbiri sorunu kesin olarak ortadan kald ramayacakt r. Çünkü sorunun kökeni, konuflulan ve yaz lanlardan farkl olarak halen devam etmekte olan bir telkinin sonucudur. Söz konusu telkin, evrim teorisinin insan yaflam na ve insanlar aras ndaki iliflkilere uygulanmas ile ortaya ç - kan sosyal Darwinizm dir. Daha önceki yaz lar m zda da s kça bahsetti imiz üzere, sosyal Darwinizm'in bu telkinleri sadece günümüzde de il, ortaya ç kt günden bu yana yaklafl k 150 y ld r tüm insanl a çok büyük belalar getirmifl ve getirmeye de devam etmektedir. Tek ve kesin çözüm ise Darwinizm in telkinlerini fikri mücadeleyle ortadan kald rmak ve insanlara Rabbimiz'in bildirdi i Kuran ahlak n tebli etmektir. Darwinizm, inançs zl n temeli olan materyalist felsefenin do aya uyarlanmas ndan ibarettir. Bu teori, kendisini destekleyen tek bir bilimsel delil olmamas na ra men, s rf materyalist felsefeyi yaymak için özellikle inançs z kesim taraf ndan körü körüne savunulmaktad r. Sözde bilimsellik k l - f ile ortaya ç kan ve sadece canl lar n oluflumu ile ilgili görüfller ileri sürdü ü san lan bu ilkel teorinin insanl a verdi i as l zarar, inançs zl a temel oluflturmas, insanlara bafl boflluk ve amaçs zl k telkini vermesi, 1. P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s sevgi, sayg, merhamet, hoflgörü gibi güzel ahlak özelliklerini yok etmesidir. Temel amaç ise dinsizli i yayg nlaflt rmak ve ahlaki de erlerin tamamen ortadan kalkt bir dünya kurmakt r. Nitekim bu temel amac n ç k fl noktas n evrimci bilim adam J. P. Darlington flöyle ifade etmektedir: Birinci nokta; bencillik ve fliddet do ufltand r, en uzak atalar m zdan bize miras kalm flt r. O zaman fliddet insanlar için do ald r; evrimin bir ürünüdür. 1 lmi Mercek, May s

10 KAPAK KONUSU Darwinizm'in Okullardaki fiiddetle Ba lant s Nedir? Evrim teorisinin sosyal yönü, di er bir ifadeyle, insanlar n ahlaki de erlerini yitirmesine ve sapk n ideolojilere kanmas na sebep olan sinsi yönü, Darwinistler taraf ndan sürekli gizlenmeye çal fl l r. Bu teoriyi bilerek ya da bilmeyerek savunan pek çok kifli de ço u zaman bu vahim durumu tam kavrayamaz. Dünya genelinde baz bas n yay n organlar vas tas yla canl tutulmaya çal fl lan Darwinist propagandalar n toplum üzerindeki y - k c etkilerini daha iyi anlayabilmek için bu propagandalar n insanlar n bilinçalt na yerlefltirmeye çal flt mesajlar iyi yorumlamak gerekir. Darwinizm Gençleri Böyle Zehirliyor Kimi zaman sözde ilkel bir insan ailesiyle ve yaflad ortamla beraber resmederek, kimi zaman bu resmi belgesel animasyonlar yla canland rarak, kimi zaman yüksek bütçeli filmlere konu ederek insanlar n bilinçaltlar na yollanan evrim mesajlar n n bir sonraki aflamas Darwinizm'in sinsi telkinleri olmaktad r. nsan sözde hayvani dürtülerle hareket eden bir varl k olarak gösterme çabas n n ard ndan, insanlar n da hayvanlar n davran fllar na benzer davran fllar içinde olmas n n makul oldu u mesajlar ifllenmeye bafllan r. Bu amaçla filmler, müzik parçalar, kitaplar ve di er tüm iletiflim araçlar ustal kla kullan l r. Film senaryolar, kitap içerikleri, flark sözleri ço u zaman bu gizli mesajlarla doludur. Kuflkusuz ki, bu propaganda yöntemlerinden en çok çocuklar m z etkilenmektedir. nsan n sözde bir hayvan oldu u, insanlar n vahfli hayvanlar gibi birbirleriyle mücadele etmeleri gerekti i, ancak güçlü olan n ayakta kalabilece i gibi bilim d fl telkinlere maruz kalan bir çocu un bencil, merhametsiz, anlaflmazl klar n çözümünde kaba kuvvet kullanan biri olmas na flafl rmamak gerekir.

11 Darwinist Telkinlerle Ancak Zalim ve Sald rgan Nesiller Yetiflir Evrim teorisinin sözde bilimsel bir gerçekmifl gibi gösterilmesi durumunda zalim ve sald rgan nesillerin yetiflece inin çok iyi bilinmesi gerekir. Darwinizm'in insan bir tür hayvan olarak sunmak istemesinin ana nedenlerinden biri, tüm ahlaki de- erlerin ortadan kalkt bir dünya özlemidir. Darwinist anlay fl n hakim oldu u bir dünyan n temel özelli i ise, "kendinden olmayanla çat flmak"t r. nsanlar n kifliliklerinin flekillendi i ve dünyaya bak fl aç lar n n belirlendi i y llar olan çocukluk ve gençlik y llar, Darwinistlerin de özellikle üzerinde durduklar bir zaman dilimidir. Bu amaçla sürdürdükleri faaliyetler ise gelecek nesillerin sa lam ahlaki temeller üzerinde yetiflmesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Evrimcilerin ve materyalistlerin, son dönemde tüm dünyada, okullarda evrim teorisinin yan s ra yarat l fl n da anlat lmas na dair oluflan yo- un isteklere fliddetli bir tepki göstermeleri de bu yüzdendir. Öte yandan e itim ça ndaki çocuklar n en çok zaman geçirdikleri yerin okullar oldu u düflünüldü ünde, bu kurumlarda okutulan evrim teorisinin de bu son derece aldat c dünya görüflüne zemin haz rlad göz ard edilmemelidir. Gençlere ça dafl bir e itimin verildi i, güzel ahlak özelliklerinin ö ütlendi i okullar m zda evrim teorisinin bu çabay baltalay c bir rolünün oldu u unutulmamal d r. Evrim teorisi ve Darwinizm gençlere sorumsuz olduklar telkinlerini vererek ahlaks zl a, di er insanlar n de ersiz oldu- u söylenerek ac mas zca onlar ezmeye, çat flman n sözde makul oldu u iddia edilerek fliddete ve kavgaya itmektedir. Ölümle birlikte yok olup gidece ini düflünen bir çocuk için dünyadaki hiçbir fleyin bir anlam kalmaz. Dostluklar n, sevginin, yapt iyiliklerin, yaflad klar n n hiçbir karfl - l ve devam olmayaca n zanneden bir insana hiçbir güzellik zevk vermeyecektir. Darwinizm'in "hayat mücadelesi" dogmas ve insanlar n bir çeflit hayvan olduklar yalan uygulamaya konuldu unda, insan hayat de ersizleflir. Herhangi bir sebeple birini öldürmek, yaralamak, zarar vermek, suç ifllemek sözde makul ve kolay hale gelir. Bunu engellemek için evrim teorisinin bilim d fl bir dogma oldu u, Darwinizm'in telkinlerinin gerçe i yans tmad gençlere anlat lmal d r. lmi Mercek, May s

12 KAPAK KONUSU Çözüm: Darwinizm'in Ortadan Kald r lmas ve Kuran Ahlak n n Yaflanmas d r Konuyla ilgili olarak Darwinist görüflleri ile tan nan Sabah Gazetesi yazar Emre Aköz, 31 Mart 2006 tarihli yaz s nda flöyle demektedir: Din ve ahlak konusunda hassas olan çevrelerde yaflayan gençler, fliddetten ve suçtan, di er akranlar na oranla uzak duruyor. Ayr ca; E itim-sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer de okullardaki fliddet olaylar na neden olan faktörleri sayarken son derece önemli bir noktaya dikkat çekmektedir: "... Ayr ca ekonomik program n yaratt yoksulluk, iflsizlik, yolsuzluklar ve hakl olan n de il güçlü olan n kazanaca dürtüsü. Bunun da çeflitli görsel etkileri var... Bu asl nda toplumun yaflad cinnet halinin göstergesidir. Toplum bunal ma itiliyor. " Say n Dinçer'in ifade etti i "Hakl olan n de il güçlü olan n kazanaca dürtüsü", Darwinizm'in en temel yalanlar ndan biridir ve insanlar her türlü kanun d fl ve gayri ahlaki eylemi yapmaya elveriflli hale getirmektedir. Hiç flüphe yok ki, Darwinist telkinlerin gençlerde meydana getirdi i a r tahribat ortadan kald racak, onlar devletlerine, milletlerine ve insanl a faydal hale getirecek olan yaln zca din ahlak d r. Kendisini Yüce Rabbimiz'in yaratm fl oldu unu bilen, Yarat c m z olan Allah'a karfl sorumluluklar n n bilincinde, yapt klar n n hesab n verece inin fluurunda olan bir kimse her zaman güzel ahlak gösterecek, iylli i emredip kötülükten sak nd racak, bar fla davet edecek, merhameti tavsiye edecektir. SONUÇ Sorunun çözümüne iliflkin dile getirilen tüm tedbirler al nm fl, gerekli düzenlemeler ve iyilefltirmeler yap lm fl olsa dahi genç nesiller Darwinist telkinlere maruz kalmaktan kurtar lmad sürece bu toplumsal sorunun tam anlam yla ortadan kalkmas mümkün olmayacakt r. Ö rencilerin fliddet e ilimleri al nan tedbirlerle engellense bile, onlar n ayn fikirde olmad klar, anlaflmazl a düfltükleri kimselere karfl hoflgörülü ve affedici olmalar, her durumda bar fl yolunu seçmeleri ö ütlenmedi i takdirde istenen ve özlenen ortam oluflmayacakt r. Bu nedenle konuyla ilgili olarak özellikle yaz l ve görsel bas na, televizyon yap mc lar na, yazarlara, e itmenlere, bilim adamlar na çok önemli sorumluluklar düflmektedir. nsanl n bar - fla, huzura, kardeflli e en çok ihtiyaç duydu u bu y llarda tek çözüm inançl, adaletli, iyiliksever, insaniyetli ve vatansever nesiller yetifltirmektir. Bu ise ancak, çocuklara dünyaya tesadüfen ve bofl yere gelmediklerinin, kendilerini Yüce Allah' n yaratm fl oldu unun ve O'nun ö retti i güzel ahlaka göre yaflamalar gerekti inin anlat lmas yla mümkün olacakt r.

13 nsanlar düflünebilecek bir fluura sahip olduklar andan itibaren bir fleyler ö renmeye bafllarlar. Belli bir yafla ulaflt ktan sonra da ö renim görmeye ve bu flekilde bilgiler edinmeye devam ederler. Hatta baz insanlar belirli bir veya birkaç konu üzerinde uzmanlafl rlar. Örne- in bir fizik mühendisi, fizik kurallar n n tamam n ö renebilir veya yak n tarih üzerinde uzmanlaflm fl bir araflt rmac, yak n tarih ile ilgili çok isabetli yorumlar yapabilir. Çünkü bu konu ile ilgili ö renilebilecek herfleyi biliyordur. Yukar da sayd klar m z, 'bilmek' fiilinin insanlar için geçerli olan k sm d r elbette. Ancak 'bilmek' fiilinin, insanlar n asla tasavvur edemeyece i, güç yetiremeyece i bir boyutu vard r: Allah' n bilmesi... Allah göklerin, yerin, bu ikisi aras nda olan tüm canl lar n, kainatta iflleyen tüm kanunlar n, her an meydana gelen tüm olaylar n bilgisine sahiptir. Çünkü tümünün Yarat c s O'dur. Üstelik Allah' n 'bilmesi' s n rs zd r; Allah ayn anda dünya üzerinde do an ve ölen insanlar n kimliklerini, yeryüzündeki her bir a açtan düflen yapraklar n say s n, evrendeki milyarlarca galaksi içindeki milyarlarca y ld z n her birinin özelliklerini ve burada sayfalarca saysak da asla bitiremeyeceklerimizi bilir. nsan n unutmamas gereken çok önemli bir s r vard r: Allah yukar da say lan tüm detaylar n yan nda insan n içini, akl ndan geçenleri, gizli veya aç k iflledi i tüm fiilleri de bilir. Kainat n her noktas na tam olarak hakim olan Allah, insan n içine ve d fl na da hakimdir. Rabbimiz'in sonsuz bilgisini bildirdi i ayetlerden baz lar flöyledir: Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, gerçekten Allah' tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas n ve tesbihini flüphesiz bilmifltir. Allah, onlar n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41) lmi Mercek, May s

14 BİLGİLER DÜNYASI Sak n Unutmay n! "fiüphesiz, k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir. Herkesin harcad çaban n karfl l n almas için, onun (koflup haberini) neredeyse gizleyece im." "Öyleyse, ona inanmay p kendi hevas na uyan, sak n seni ondan al koymas n; sonra y k ma u rars n." (Ta-ha Suresi 15-16) Bir Ayet Bir Aç klama nkar edenlere dünya hayat çekici k l nd (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sak nanlar, k yamet günü onlar n üstündedir. Allah, diledi ine hesaps z r z k verir. (Bakara Suresi, 212) istatistikler GENEL yaratilismuzesi.com yay na aç ld! mutlaka ziyaret edin... Evrim sürecini yalanlayan fosilleri panoromik tur ile izleyin... Yüz milyonlarca y l öncesinden kusursuzca korunarak günümüze ulaflan yarat l fl delillerini inceleyin... Kuran'da bildirildi i gibi inkarc karakter gösteren insanlar, ça lar boyunca hemen her dönemde ayn ahlaks z tavr göstererek, kendilerince müminleri küçük düflürmeye çal flm fllard r. Dolay s yla böyle davran fllarla karfl laflan bir mümin Kuran'da sözü edilen bir gerçe i yaflad için üzülmek bir yana daha da flevklenir. Çünkü bunun, mümin olman n bir göstergesi oldu unu bildi inden, karfl laflt durumdan büyük bir fleref duyar. Bu davran fllara sab r gösterdi i için ahirette alaca karfl l bilmek ise coflkusunu daha da art r r. CÂM ': Sözlük Toplayan, bir araya getiren; Allahü Teâlâ'n n ism-i fleriflerinden biri. Müslümanlar n ibâdet etmek için topland klar yer, mâbed. FELÂH: Kurtulufl, selâmet, mutluluk, hay r ve nimetlerde, rahatta sürekli olmak.

15 Global YAYINCILIK (0212) Son Ç kan Harun Yahya Kitaplar 27 farkl dilde haz rlanan toplam 149 web sitesine iliflkin Ziyaretçi statistikleri Toplam Ziyaret: Toplam ndirilen Eser: Toplam Üye: Günlük Ortalama: Bu Ay: Bu Y l ( lk 4 ay): Geçen Ay: Geçen Y l: Bu site Harun Yahya'n n tüm eserlerini ve yeni çal flmalar ile ilgili haberleri size ulaflt rmak için haz rlanm flt r. Sitede 2175 tanesi Türkçe olmak üzere toplam 2925 adet eser bulunmaktad r. Tüm dokümanlar ücretsizdir. Bunlar n tamam n ücretsiz olarak bilgisayar n za yükleyebilir ve sitemizi kaynak göstermek flart yla telif hakk ödemeksizin yay nlayabilirsiniz. Hayat Boyu Çal flan Mucize Makine: Enzim Nisan sayfa Darwin in Anlayamad Kambriyen fiubat sayfa Allah n Detay Sanat Ocak sayfa Evrimcilerin itiraflar Robert Wright (The Moral Animal isimli kitab n yazar ): Evrim teorisi, insan iliflkilerine karfl uzun ve oldukça kirli bir tarihe sahiptir. Yüzy l n sonlar na do ru politik felsefeye de kar flt r lan teori, "Sosyal Darwinizm" adl bir ideolojiye dönüfltürülmüfl ve rkç lar n, faflistlerin ve en ac mas z kapitalistlerin elinde koz olmufltur. Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, s. 7 SIKÇA SORULAN SORULAR Kuran ahlak na uyman n aileye getirdi i faydalar nelerdir? Kuran ahlak nda anne ve babaya karfl sayg vard r. Kuran ahlak n n yafland bir evde kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anneye, babaya ve di er aile fertlerine karfl son derece sayg l bir tav r gösterilir. Her zaman hoflgörü, sükunet ve sevgi ön plandad r. lmi Mercek, May s

16 İMAN HAKİKATLERİ Yüce Rabbimiz'in "Yeryüzünde hiçbir canl ve iki kanad yla uçan hiçbir kufl yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmas n. Biz kitapta hiçbir fleyi noksan b rakmad k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard r." (Enam Suresi, 38) ayetiyle dikkat çekti i kufllar, üzerinde dikkatle düflünülmesi ve incelenmesi gereken canl topluluklar ndand r. Yaflad m z her yerde çok say da farkl kufl türü ile karfl laflmam z ve bu türlerin her birinde hayranl k uyand ran farkl yönler görmemiz mümkündür. Bugün kufllar birçok flafl rt c özelliklerinin yan s ra düet yaparak flark söyleme yetenekleriyle de bilim adamlar n flafl rtmakta, detayl gözlem ve araflt rmalara konu olmaktad rlar.

17 Bilim Düet Yapan Kufllar n zinde Amerika'da yap lan bir araflt rmada birçok kuflun uyum içinde birlikte flark söyledikleri keflfedilmifltir. Science News dergisinde yay nlanan haberde, çal kufllar n n flu ana kadar insandan baflka bir canl taraf ndan söylenmifl en karmafl k flark performanslar n birlikte sergiledikleri; kufllar n baz lar n n melodileri jet h z yla de ifltirerek birbiri ard nca söylerken, baz lar n n da koro yapt klar ve bugün en az 222 çeflit kuflun düet yapabildi- i belirtilmifltir. Normalde dört çal kuflunun bir araya gelmeleri halinde mutlaka kavga edeceklerini belirten araflt rmac lar, bu yüzden kufllar n tek bir çal da bir arada flark söylediklerini gördüklerinde hayli flafl rd klar n itiraf etmifllerdir. Bu muhteflem sosyal birlikteli in müzikal bir aç klamas oldu u, kufllar n, saniyede en az iki defa rolleri de ifltirerek erkek ve difli de iflimli bölümleriyle dört bölümlü, efl zamanl bir koro oluflturabildikleri gözlenmifltir. Saniyedeki nota de iflimi dikkate al - nacak olursa, kufllar n flark söylemedeki hünerlerinin insanlar nkinden çok daha üstün oldu u belirtilmifltir. Gö ün bofllu unda boyun e dirilmifl (musahhar k l nm fl) kufllar görmüyorlar m? Onlar (böyle bofllukta) Allah'tan baflkas tutmuyor. fiüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vard r. (Nahl Suresi, 79) Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, gerçekten Allah' tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas n ve tesbihini flüphesiz bilmifltir... (Nur Suresi, 41) Kufllar Neden Düet Yaparlar? Kufllar n düet yapmalar y llard r kufl bilimcileri etkilemekte ve çeflitli araflt rmalara konu olmaktad r. Bilim adamlar kufllar n düet yapmalar ndaki amaçlar flöyle aç klamaktad rlar: Birbirleriyle iletiflim kurmak. Eflinin kendisine olan ba l l n s - namak. Eflini elinden almak isteyen potansiyel bir düflman uzaklaflt rmak. Bölgelerini korumak. Komflular na yeni bir düflmana karfl galip geldiklerini haber vermek. Efllerinin kendilerini tan mas n ve düflmandan ay rt etmelerini sa lay p, yanl fll kla kendilerine sald rmalar n önlemek. Dikkat edilirse yukar da say lanlar n hepsi öngörü, planlama ve akletme yetenekleri gerektiren davran fllard r. Yani kufllar baz olas l klar önceden hesaplayarak belli amaçlara ulaflmak için düet yapmaktad rlar. Peki yaln zca birkaç santimetre boyunda olan ve hiçbir akla sahip olmayan kufllar n tüm bunlar kendilerinin planlamalar mümkün müdür? Elbette hay r. Çok aç kt r ki on- lmi Mercek, May s

18 İMAN HAKİKATLERİ lar n tüm bu davran fllar, onlar mükemmel özelliklerle yaratan ve her an kontrolü alt nda tutan Yüce Rabbimiz'in ilham d r. Düet Yapabilmek çin Öncelikle fiark Söyleyebilmek Gerekir Düet yapmak elbette öncelikle flark söyleyebilmeyi gerektiren bir yetenektir. Peki ötüfllerine hayran oldu umuz kufllar n, örne in kanaryalar n nas l olup da bu güzel flark lar söyleyebildiklerini, bu küçücük hayvanlar n bedeninden harika ritmlere sahip flark lar n nas l ç kt - n hiç düflündünüz mü? flte bu konuda yak n geçmiflte yap lan araflt rmalar, küçücük bir kanaryadaki karmafl k ses üretme sistemini ortaya ç kararak bilim adamlar n hayrete düflürmüfltür. Araflt rmalar sonucunda ulafl lan bulgulardan baz lar flunlard r: nsan vücudundaki larynx sistemine (g rtlak) benzer olarak, kuflun ses organ syrinx, akci eri g rtla- a ba layan pasajda bulunur. Syrinx'i, afla do ru sarkan ve labia ad verilen kanat doku k vr mlar bir duvar gibi sararlar. Kufl hava ç kard kça, bu k vr mlar aç l r ve kapan r. Bunlar geçen havay titreterek, bir klarnetin ses ç karan kam fllar gibi hareket Karfl l kl iki kifli taraf ndan söylenen flark anlam na gelen düet, konusunda uzman olan bir aranjörün düeti haz rlamas, hangi notada hangi kiflinin müzi e dahil olaca ve benzeri detaylar belirlemesiyle oluflur. Hiçbir akla ya da müzik e itimine sahip olmayan kufllar n bir aranjör olmadan muhteflem güzellikte düetler yapabiliyor olmalar onlar n, kainattaki tüm canl lar gibi, Yüce Rabbimiz'in ilham yla hareket ettiklerini göstermektedir.

19 Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat aç p kapayarak uçan kufllar görmüyorlar m? Onlar Rahman (olan Allah')tan baflkas (bofllukta) tutmuyor. fiüphesiz O, herfleyi hakk yla görendir. (Mülk Suresi,19) ederler. Böylece 1 ila 2 kilohertz frekanslar nda notalar oluflur. fiark daki tek heceler 10 ila 300 milisaniye kadar sürer. Kufllar ses tonlar n iki faktörü ayarlamak suretiyle de ifltirirler: Akci- erden syrinxe giren hava bas nc ve labian n yani bu organ n duvarlar n oluflturan dokunun sertli i, elastikiyeti. Efli in alt ndaki bas nçta, hava labiadan onu titretmeden geçirir. Efli in üstündeki bas nçtaysa, titremeler ses dalgalar olufltururlar. Bunlar n harmonik zenginlikleri de bas nç yükseldikçe artar. Bu, kanaryalar için flark n n ses rengini kontrol etmenin kolay bir yoludur. Kufllar n fiark lar "Kusursuz Bir Yarat l fl" n Delilidir Kufllar n flark söylemeleriyle ilgili yap - lan tüm araflt rmalardan ö rendi imiz çok önemli bir gerçek vard r: Kanaryalar ya da çal kufllar flark lar n vücutlar nda var olan muhteflem yarat l fl sayesinde söyleyebilmektedirler. Sahip olduklar özellikleri öyle kusursuzca kontrol etmektedirler ki sonuçta ortaya muhteflem melodiler ç kmaktad r. Ayr ca önemle vurgulanmal d r ki Allah' n üstün yarat fl n gözler önüne seren bu ses üretme mekanizmalar nda en ufak bir eksiklik olsayd kanaryan n flark söylemesi, melodiler ç karmas imkans zlafl rd. Örne in; Sadece dokunun elastik olmamas halinde, g rtlakta gerekli titreflim sa lanamayacak ve ses oluflamayacakt. Kanaryan n, havan n bas nc n ayarlamay bilmemesi de yine o güzel kanarya flark s n n ortaya ç kmas n engelleyecekti. Tüm bu gerçekler de göstermektedir ki; kanaryan n flark söyleyebilmesi için sahip oldu u organlar tüm parçalar yla, eksiksiz bir flekilde var olmak zorundad r. fiark söyleyen kufllar n bu özellikleri tüm varl klar eksiksiz olarak yaratan Yüce Allah'a aittir. Allah üstün yaratma sanat n bir ayetinde flöyle haber verir: O Allah ki, Yaratan'd r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 24) lmi Mercek, May s

20 İKİ YOL İKİ AMAÇ nsan, Rabbimiz e kulluk etmek için yarat lm flt r ve yaflam boyunca yapt her hareketten ahirette sorumlu olacakt r. Allah insanlar Kuran'da bildirilen ahlaka uygun yaflay nca, dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu olacaklar flekilde yaratm flt r. Bunun aksini yaflayarrak bir insan n huzur bulmas mümkün de ildir. Bir ayette flöyle buyrulur: Öyleyse sen yüzünü Allah' birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah' n o f trat na çevir; ki insanlar bunun üzerine yaratm flt r. Allah' n yarat fl için hiç bir de ifltirme yoktur. flte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanlar n ço u bilmezler. (Rum Suresi, 30) Yaln zca Müminler Allah'a çten Yönelirler Müslümanlar, tüm varl n, mal n, can n, hayat n ve ölümünü k sacas herfleyini Allah r zas n kazanmaya adam flt r. De ki: "fiüphesiz benim namaz m, ibadetlerim, hayat m ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah' nd r." (Enam Suresi, 162) Müminler Sadece Allah'a Kulluk Ederler Mümin, yaln zca Allah' n hoflnutlu unu arad, yaln zca O'na yalvard, yaln zca O'ndan istedi i içindir ki, tüm yarat lm fllardan ba ms zlaflm flt r. Yüce Allah d fl nda hiç kimseyi hoflnut etme ihtiyac duymaz, Allah'tan baflkas ndan medet ummaz. nsan n gerçek özgürlü ü, zaten ancak, bu gerçe i kavrayarak Allah'a yönelmesiyle olur. (ibrahim) Hani babas na demiflti: "Babac m, iflitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir fleyden ba ms zlaflt rmayan fleylere niye tap yorsun?" (Meryem Suresi, 42) Vicdan nsan n Do ruyu Bulmas na Her Zaman Vesile Olur Allah tüm insanlara vicdan na uymay ilham eder. nsanlar onlara ilham edileni dinledi inde, Allah' n raz olaca umulan davran fllarda bulunurlar. Allah' n bu konudaki hükmü flu flekildedir: Hay r, kim (güzel davran fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, art k onun Rabbi Kat nda ecri vard r. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard r. (Bakara Suresi, 112) Allah' n nananlara Vaadi Sonsuz Cennettir Mümin, Allah r zas ve ahiret için "ciddi bir çaba gösterek" çal fl r. Mal n ve can n Allah r - zas n kazanmaya adam flt r. Rabbimiz Kuran'da müminlerin bu özelli ini de flöyle anlat r: Hiç flüphesiz Allah, müminlerden -karfl - l nda onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlar n ve mallar n sat n alm flt r... (Tevbe Suresi, 111)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı