KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE TÜRKĐYE DE ÜCRETLERĐN GELĐŞĐMĐ. Dr. Kamil Necdet AR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE TÜRKĐYE DE ÜCRETLERĐN GELĐŞĐMĐ. Dr. Kamil Necdet AR"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE TÜRKĐYE DE ÜCRETLERĐN GELĐŞĐMĐ Dr. Kamil Necdet AR Ankara, 2007

2 KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE TÜRKĐYE DE ÜCRETLERĐN GELĐŞĐMĐ Dr. Kamil Necdet AR Ankara, 2007

3 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Küreselleşme olgusunun dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik vb. çeşitli etkileri toplumsal hayatımızda kendisini her geçen gün biraz daha fazla hissettirmektedir. Buna bağlı olarak bu gelişmelerden, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki ücretli kesim de etkilenmektedir. Küresel politikaların bütün ülkelerde ve ülkemizde, çalışanların esas gelir kaynağını oluşturan ücretlere yansıması ile bunun sonuçlarını inceleyen bu çalışma, konunun sosyal yönüne ağırlık vermektedir. Çünkü başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde zaten emek aleyhine olan bölüşüm ilişkilerinin, son gelişmeler sonrasında daha da kötüleşmekte olduğu izlenmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için gerek ulusal, gerekse küresel ölçekte sosyal politikalara olan ihtiyaç öncelikli olarak kendini hissettirmektedir. Bu yönüyle bu çalışmanın önemli bir ihtiyaca hizmet edeceği ve bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalara zemin hazırlayacağına inanmaktayım. Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın sosyal politika, sosyal adalet, toplumsal barış, demokratikleşme, ulusal güvenlik gibi konulardaki planlama ve diğer faaliyet alanlarındaki ilgililer açısından yararlı olacağını umut etmekteyim. Bu bağlamda, ulusumuzun ve bütün insanlığın çok daha eşitlikçi ve hakça bir yaşam hakettiklerine inanmanın, bu uğurda özveri ile çalışma ve mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum. Uzun inceleme ve zaman alan bu çalışmanın hazırlanmasında titiz bir katkı sağlayan danışmanım DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Faruk SAPANCALI ya, büyük bir manevi cömertlikle her türlü desteği sağlayan bölüm başkanımız Prof. Dr. Fevzi DEMĐR e, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER e en içten şükranlarımı sunarım. Çalışmanın başlangıcındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Nükhet Hotar GÖKSEL e teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarım süresince Đzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve ĐZSU Genel Müdürlükleri, Belediye-Đş Sendikası Đzmir Bölge Başkanlığı, Petrol-Đş Sendikası, Türk-Đş ve Türkiye Đşverenler Sendikası Konfederasyonu ilgililerinin gösterdiği anlamlı yardım ve desteklerine de teşekkürü bir borç bilirim. Özellikle bu çalışmanın kitap olarak basım ve yayımını üstlenen Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası KAMU-ĐŞ in Genel Sekreteri Erhan POLAT a, Yayın Müdürü Dr.Süleyman ERYĐĞĐT e ve Yayın Sorumlusu Sevil ÇOLAKOĞLU na en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Kamil Necdet AR

4 ĐÇĐNDEKĐLER KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE TÜRKĐYE DE ÜCRETLERĐN GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR TABLO, GRAFĐK, ŞEMA, HARĐTA LĐSTESĐ GĐRĐŞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM KÜRESELLEŞME SÜRECĐ VE ÜCRETLE ĐLGĐLĐ KAVRAMLAR I. Küreselleşme Kavramı... A. Küreselleşme Tanımı... B. Küreselleşmeye Đlişkin Görüşler Küreselleşme Taraflısı Görüşler Küreselleşme Karşıtı Görüşler Diğer Görüşler... C. Küreselleşmenin Unsurları Merkez Ülkelerinin Etkisi Karşılıklı Bağımlılık Ekonomik Liberalizm (Yeni-liberal Politikalar) Karşılıklı Ekonomik Etkileşim... a. Ticaret Hareketleri... b. Finansal Hareketler... (1) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları... (2) Kısa Vadeli Sermaye Girişleri Teknolojik Gelişmeler Çok Uluslu Şirketler... D. Küreselleşmenin Etkileri Ekonomik Etkiler Sosyal Etkiler...

5 3. Siyasal Etkiler Kültürel Etkiler... II. Ücret; Kavram Kuram ve Oluşumu... A.Tanımı... B. Ücretin Unsurları Bağımlı Çalışma Ücretin Đşçinin Yegane Gelir Kaynağı Olması Đşveren Açısından Maliyet Unsuru Olma Ücrete Đlişkin Sosyal Koruma Unsuru Bulunması Ücretin Makro Ekonomik Bir Değişken Olması... C. Ücret Kuramları Klasik Ücret Kuramları... a. Doğal Ücret Kuramı... b. Ücret Fonu Kuramı... c. Artık Değer Kuramı Talep Yönlü Ücret Kuramları... a. Marjinal Verimlilik Kuramı... b. Satın Alma Gücü Ücret Kuramı... c. Pazarlık Gücü Kuramı Güncel Ücret Kuramları... a.yeni-liberal Ücret Kuramı (Arz Talep Çözümlemesi)... b. Tamamlayıcı Yeni-Liberal Ücret Kuramları... (1) Beşeri Sermaye Kuramı (Human Capital Theory)... (2) Kolektif Bireyselci Ücret Kuramı... (3) Şok Kuramı (Shock-Based Theories of Cycle)... (4) Doğal Đşsizlik Oranı Kuramı... (5) Đçerdekiler Dışardakiler Kuramı... (6) Etkin Ücret Kuramı... (7) Zımni Sözleşme Kuramı... D. Ücretin Oluşumu Đşgücü Piyasası Verimlilik...

6 3. Rekabet Kamu Müdahalesi Örgütlenme ve Pazarlık Ekonomik ve Politik Sistem... ĐKĐNCĐ BÖLÜM KÜRESEL DÜZENDE ÜCRETE ĐLĐŞKĐN GELĐŞMELER I. Küreselleşme Sürecinde Ücretleri Etkileyen Faktörler... A. Kamunun Ekonomik Yaşamdan Uzaklaştırılması... 1.Yeni-Liberal Politikalar ve Özelleştirme Ulus Devlet ve Sosyal Devlet Anlayışının Gerilemesi Uluslararası Finans Kurumlarının Artan Etkinliği... B. Đşletmenin Değişen Yapısı Rekabet ve Đşgücü Maliyetini Düşürme Baskısı Yeni Üretim Đlişkileri... C. Đşgücü Piyasasında Değişim Enformel Ekonomi ve Đstihdam Artan Đşsizlik Azalan Sanayi Đstihdamı Đşgücü Piyasasında Bölünme... D. Toplu Pazarlık Düzeninin Bozulması Zayıflatılan Sendikal Örgütlülük Toplu Pazarlık Düzeninin Ademimerkezileşmesi Đnsan Kaynakları Yaklaşımının Önem Kazanması... II. Küreselleşme Sürecinde Ücretlerde Ortaya Çıkan Gelişmeler... A. Gelişmiş Ülkeler Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Japonya... B. Gelişmekte Olan Ülkeler...

7 1. Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Latin Amerika Ülkeleri Afrika Ülkeleri C. Geçiş Sürecindeki Ülkeler Rusya Federasyonu Diğer Geçiş Sürecindeki Ülkeler III. Ücretlerdeki Değişimin Küresel Etkileri A. Artan Küresel Eşitsizlik B. Artan Ulusal Eşitsizlikler C. Yeni Ödeme Biçimlerinin Ortaya Çıkışı D. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÜRESEL ESASLI POLĐTĐKALARIN TÜRKĐYE YE YANSIMASI VE ÜCRETLER I. Türkiye deki Ekonomik Yapının Dönemsel Özellikleri A Yılına Kadar Yeniden Đnşa ve Korumacı-Devletçi Sanayileşme Savaş Sonrası Yeniden Uyum Dönemi Đthal Đkameci Dönem B Sonrasında Ekonomik Yapı ve Özellikleri Uluslararası Piyasalarla Ticaret Temelinde Bütünleşme Uluslararası Finans Kapitalle Bütünleşme ve Krizler a Krizi b Krizi II. Ücretlere Etkisi Bakımından Küresel Ekonominin Unsurları A. Yapısal Uyum ve Makro Ekonomik Gelişmeler B. Özelleştirme Uygulamaları Özelleştirmenin Nedenleri Özelleştirme Uygulamaları Özelleştirmenin Sonuçları

8 C. Đşletme Yapısında Değişim ve Taşeronlaşma D. Enformel Ekonomi Enformel Ekonominin Büyüklüğü Enformel Ekonominin Ücretler Üzerinde Etkileri E. Đşgücü Piyasasındaki Gelişmeler F.Türkiye de Toplu Pazarlık Düzeninin Bozulması III. Türkiye de Ücretlerin Gelişimi A Öncesi Ücretler B Sonrası Küreselleşmenin Etkisinde Ücretler IV. Ücretler Bağlamında Türkiye de Küreselleşmenin Sonuçları A. Emeğin Milli Gelir Đçersindeki Payının Azalması B. Artan Yoksulluk C. Ücret Farklılaşması D. Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Đstikrarın Bozulması SONUÇ KAYNAKLAR

9 KISATMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.g.e. : Adı Geçen Eser ATO : Ankara Ticaret Odası AKTAŞ : Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi A.Ş. : Anonim Şirket BEDAŞ : Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BDT : Bağımsız Devletler Topluluğu BM : Birleşmiş Milletler CIA : Central Intelligence Agency (ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı ÇĐTOSAN : Türkiye Çimento Ve Toprak Sanayii Anonim Şirketi ÇUŞ : Çok Uluslu Şirket DEÜ : Dokuz Eylül Üniversitesi DĐE : Devlet Đstatistik Enstitüsü DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DHMĐ : Devlet Hava Meydanları Đşletmeleri EBK : Et Ve Balık Kurumu DYY : Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI-foreıgn Direct Invesment) FTAA : Free Trade Area Of Americas (Amerika Serbest Ticaret Bölgesi FAO : Food And Agriculture Organization, (Gıda ve Tarım Teşkilatı) G-5 : Group Of Five Countries GATT : General Agreement On Tariffs And Trade (Genel Ticaret ve Tarifler Anlaşması) GOÜ : Gelişmekte Olan Ülke GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYĐH : Gayri Safi Yurt Đçi Hasıla GÜ : Gelişmiş Ülke

10 GVK : Gelir Vergisi Kanunu HAVAŞ : Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi HĐA : Hanehalkı Đşgücü Anketi ICFTU : International Confederation Of Free Trade Unions (Uluslar arası Hür Đşçi Sendikaları Konfederasyonu) ILO : Đnternational Labour Organization (Uluslar arası Çalışma Örgütü) Đ.Đ.B.F. : Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ĐSO : Đstanbul Sanayii Odası ĐKY : Đnsan Kaynakları Yaklaşımı IMF : International Monatary Fund (Uluslar arası Para Fonu) KAMU-ĐŞ : Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası KKBG : Kamu Kesimi Borçlanma Gereği KĐT : Kamu Đktidadi Teşebbüsü MAI : Multilateral Agreement On Investment (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) MESS : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MKEK : Makine Kimya Endüstrisi Kurumu NAFTA : North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) NATO : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı OECD : Organization foreconomic Cooperation and Development (Ekonomik Kalkınma ve Đşbirliği Teşkilatı) ÖĐB : Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı OPEC : Organization OF the Petroleum Exporting Countries (Petrol Đhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) ORÜS : Orman Ürünleri Sanayi PETKĐM : Petro Kimya Anonim Şirketi s. : Sayfa Numarası SEK : Süt Endüstrisi Kurumu SEKA : Selüloz ve Kağıt Sanayi Đşletmeleri SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

11 TDÇĐ : Türkiye Demir Çelik Đşletmeleri T.DENĐZ Đ. : Türkiye Denizcilik Đşletmeleri TEAŞ TEDAŞ TEFE TEK TMMOB TOBB TSEK TESK T.GEMĐS THY TĐGEM TĐS TĐSK TKĐ TL TODAĐE TPAO TUGSAŞ TURBAN TÜFE TÜĐK TÜSĐAD TTK TZDK TUSAŞ UNCTAD : Türkiye Elektrik Üretim Đletim Anonim Şirketi : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Toptan eşya Fiyatları Endeksi : Türkiye Elektrik Kurumu : Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu : Türkiye Gemi Đşletmeleri : Türk Hava Yolları : Tarım Đşletmeleri Genel Müdürlüğü : Toplu Đş Sözleşmeleri : Türkiye Đşverenleri Sendikası Konfederasyonu : Türkiye Kömür Đşletmeleri : Türk Lirası : Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü : Türk Petrolleri Anonim Ortaklıkları : Türkiye Gübre Sanayi Anonim Ortaklığı : Turizm Bankası Đşletmeleri : Tüketici Fiyatları Endeksi : Türkiye Đstatistik Kurumu : Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği : Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri : Türkiye Zirai Donatım Kurumu : Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi : United Nations Conference on Trade and Development (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teşkilatı)

12 UN UNDP UNESCO UNIDO USAŞ VDMK WB WTO WHO WTO YEMSAN : United Nations Organization (Birleşmiş Milletler Teşkilatı) : United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Gelişme Programı) : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) : United Nations Industrial Development Organisation (Uluslararası Sınai Kalkınma Teşkilatı) : Uçak Servis Anonim Şirketi : Varlığa Dayalı Menkul Kıymet : World Bank (Dünya Bankası) : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) : World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) : Türk Yem Sanayi Anonim Şirketi

13 TABLO, GRAFĐK, ŞEMA, HARĐTA LĐSTESĐ T A B L O L A R Tablo 1: Küreselleşmeye Yönelik Üç Eğilim... Tablo 2: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dünya Đhracat Hacmindeki Büyüklükleri... Tablo 3: Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret Hacmi ( Milyar $)... Tablo 4: Yabancı Sermaye Yatırım Đkliminde Meydana Gelen Değişiklikler... Tablo 5: Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı... Tablo 6: Gelişmekte Olan Ülkelere Doğrudan Yabancı Sermaye Akışı... Tablo 7: Doğrudan Yabancı Yatırım Alan Ülkeler ve Payları... Tablo 8: Uluslararası Kısa Vadeli Sermaye Akışı... Tablo 9: Ücret Açısından Örgütlü ve Örgütsüz Đşgücünün Karşılaştırılması... Tablo 10: Bazı AB Ülkelerinde Özelleştirme... Tablo 11: Küresel Özelleştirmenin Gelişimi... Tablo 12: Özelleştirmenin Bölgesel Olarak Dağılımı... Tablo 13: Taylorist-Fordist ve Yenilenen Đşletme Üretim Đlişkilerinin Karşılaştırılması... Tablo 14: Esnek Çalışmada Ulusal Yaklaşımlar... Tablo 15: Đmalat Sanayi Đhracatında Ülkelerin Payları... Tablo 16: Kayıtdışı Ekonominin Unsurları... Tablo 17: Bazı OECD Ülkelerinde Enformel Ekonominin Boyutları... Tablo 18: Seçilmiş Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Enformel Ekonomi... Tablo 19: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Enformel Ekonominin Boyutları (2002)... Tablo 20: Seçilmiş Ülkelerde Enformel Đstihdamın Hacmi... Tablo 21: Dünyada Đşsizlik... Tablo 22: Dünyanın Değişik Bölgelerinde Đşsizlik Oranları... Tablo 23: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Đşsizlik... Tablo 24: Diğer Gelişmiş Ülkelerde Đşsizlik... Tablo 25: Seçilmiş Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Đşsizlik...

14 Tablo 27: Alt Sektörlerde Ücret ve Maaş Gelirleri Payı (2002)... Tablo 28: Seçilmiş Ülkelerde Sektörel Đstihdam (2002)... Tablo 29: Đkili Đşgücü Piyasası Özellikleri... Tablo 30: Đşçi Ücretleri ve Niteliklerine Göre Đşgücü Oranları... Tablo 31: Seçilmiş Gelişmiş Ülkelerde Sendikalaşma Oranları ve Değişimi... Tablo 32: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Sendikalaşma Oranları ve Değişimi... Tablo 33: Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Sendikal Örgütlülük (1998)... Tablo 34: Toplu Pazarlıkta Merkezileşme Endeksi (2004)... Tablo 35: ABD, Japonya ve Bazı AB Ülkelerinde Toplu Pazarlık Düzeyleri... Tablo 36: Seçilmiş Ülkelerde Ücret Belirleme Mekanizmasında Merkeziyet ve Koordinasyon... Tablo 37: Seçilmiş Ülkelerde Toplam Đstihdam Đçerisinde Tis Kapsamındaki Đşçilerin Oranı (2005)... Tablo 38: ABD de Çeşitli Bölgelerde Yaşam Ücreti Örnekleri... Tablo 39: ABD de Verimlilik ve Ortalama Ücretlerdeki Gelişim... Tablo 40: ABD de Ücret Aralığına Göre Ortalama Ücretin Değişim Oranları ( ) s Tablo 41: Farklı Eğitim Durumuna Göre Saat Başına Gerçek Ücretler... Tablo 42: Erkek Ve Kadın Ücretlerindeki Gelişim... Tablo 43: ABD de Düşük Nitelikli Đşgücünün Kompozisyonu ( )... Tablo 44: ABD de Düşük Ücretle Çalışanların Irklara Göre Oranları... Tablo 45: ABD de Emek Gelirinin Makro Ekonomik Gelişimi... Tablo 46: Fransa da Ücretlerin Gelişimi... Tablo 47: Almanya da Ücretlerin Gelişimi... Tablo 48: Đngiltere de Ücretlerin Gelişimi... Tablo 49: Đtalya da Ücretlerin Gelişimi... Tablo 50: Danimarka da Ücretlerin Gelişimi... Tablo 51: Đrlanda da Ücretlerin Gelişimi... Tablo 52: Seçişmiş AB Ülkelerinde Asgari Ücret Düzeyi (2003)... Tablo 53: Seçilmiş AB Ülkelerinde Gerçek Asgari Ücretteki Gelişmeler... Tablo 54: AB nde Düşük Ücretli Çalışanlar...

15 Tablo 55: Tam Gün Çalışan Düşük Ücretli Đşçiler... Tablo 56: Seçilmiş AB Ülkelerinde Farklı Nitelikteki Đşgücüne Talep... Tablo 57: Seçilmiş AB Ülkelerinde Ücretin Milli Gelir Đçersindeki Payı... Tablo 58: Japonya da Asgari Ücretin Gelişimi... Tablo 59: Doğu Asya Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ( / )... Tablo 60: Çin de Kentsel Formel Sektörde Gerçek Ücret Artış Oranları... Tablo 61: Çin de Değişik Đşletmelerde Göreceli Ücretler... Tablo 62: Latin Amerika Ülkelerinde Asgari Ücretler... Tablo 63: Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Ekonomik Büyüme ( ,2003)... Tablo 64: Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Ortalama Gerçek Ücretin Değişimi... Tablo 65: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri Sanayi Sektörü Ortalama Ücretleri (2002)... Tablo 66: En Zengin ve En Yoksul Ülkeler Arasındaki Ekonomik Eşitsizlik... Tablo 67: Bölgesel Olarak Gelir Dağılımındaki Değişim... Tablo 68: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımı ( )... Tablo 69 : Seçilmiş OECD Ülkelerinde 1980 ler Sonrası Gelir Dağılımı... Tablo 70: ABD de Değişik Gelir Dilimlerinde Gelir Artışı ( )... Tablo 71: Çin de Gelir Eşitsizliği... Tablo 72: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Dağılımı... Tablo 73: Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik... Tablo 74: Seçilmiş Latin Amerika Ülkelerinde Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik... Tablo 75: Farklı 75 Ülkede Gelir Eşitsizliğindeki Değişim ( lar)... Tablo 76: Seçilmiş AB Ülkelerinde Yoksul Çalışanların Genel Nüfusa Oranı... Tablo 77: Seçilmiş Ülkelerde Çalışan Yoksulların Đşgücüne Oranı... Tablo 78: Küresel Harcamalarda Öncelikler... Tablo 79: 1990 lı Yıllarda Dünyada Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Đlişkisi... Tablo 80: Dünyada Mutlak Yoksulluk... Tablo 81: Dünyada Göreceli Yoksulluk... Tablo 82: Çin de Yoksulluk Sınırındaki Nüfüsun Genel Nüfusa Oranı... Tablo 83: Bazı Ülkelerde Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkisi...

16 Tablo 84: Dönemsel Özelliklerine Göre Đzlenen Ekonomi Politikaları... Tablo 85: Bölüşüm Göstergeleri ( )... Tablo 86: Bölüşüm Göstergeleri ( , Dönemleri)... Tablo 87: Bölüşüm Göstergeleri ( Dönemi)... Tablo 88: Bölüşüm Göstergeleri ( Dönemi)... Tablo 89: Bölüşüm Göstergeleri ( )... Tablo 90: Bölüşüm Göstergeleri ( Dönemi)... Tablo 91: Đmalat Sanayinde Emek Verimliliği ve Ücretlerdeki Gelişim... Tablo 92: Dış Borç Yükü (Milyon Dolar)... Tablo 93: KĐT lerin Kamu Ekonomisindeki Payları (1996)... Tablo 94: Özelleştirme Önceliklerine Göre Kit lerin Sınıflandırılması... Tablo 95: Seçilmiş KĐT lerde Özelleştirmenin Đstihdama Etkisi... Tablo 96:Türkiye de Ücretten Yapılan Kesinti Oranları... Tablo 97: Formel ve Enformel Sektör Ücretleri... Tablo 98:Türkiye de Toplu Pazarlık Kapsamındaki Đşçi Sayısı... Tablo 99: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Göre Sendikalaşma... Tablo 100: Döneminde Ücretli Emek Ve Sendikalaşma Oranı... Tablo 101: Bölüşüm Göstergeleri... Tablo 102: Özel Đmalat Sanayi Ücretlerindeki Gelişmeler... Tablo 103: Gerçek Ücret Ve Verimlilikteki Gelişim ( )... Tablo 104: Ücret Gelirlerinin Gayrı Safi Yurt Đçi Hâsıla Đçindeki Payı... Tablo 105: Đstihdam Đçindeki Ücretli-Yevmiyeli Đşgücünün Payı ve Ücretlilerin GSYĐH Đçindeki Durumu Ve Hanehalkı Yıllık KullanIlabilir Gelirler Dağılımı... Tablo 106: Gelir Gruplarının %20 lik Dilimlere Göre Karşılaştırılması... Tablo 107: Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları... Tablo 108: Türkiye de Farklı Yoksulluk Sınırlarındaki Nüfus Oranları... Tablo 109: Çalışma Çağındaki Yoksullar Đçinde Çalışanların Oranı... Tablo 110: Kamu Ve Özel Sektör Ücret Farklılığı...

17 G R A F Đ K L E R Grafik 1: Küresel Üretimin (GSHM) Paylaşımı... Grafik 2: Küresel Doğrudan Yabancı Yatırım Akımlarındaki Değişim... Grafik 3: Kuruldukları Ülkeler Đtibariyle Çok Uluslu Şirketler... Grafik 4: ABD de Ekonomik Büyüme ve Ücret Artışları... Grafik 5: ABD de Asgari Ücretin Gelişimi... Grafik 6: ABD de Ücret Farklılaşması... Grafik 7: Đngiltere de Milli Gelirde Ücret ve Kar Payları... Grafik 8: AB Genelinde Ücret ve Verimlilik Đlişkisi... Grafik 9: AB Ülkelerinde Nominal Ücret Artış Oranları ( )... Grafik 10:ABD ve Bazı AB Ülkelerinde Gerçek Asgari Ücretler... Grafik 11: AB Genelinde Gerçek Ücretlerin Milli Gelir Đçindeki Payı... Grafik 12: AB Geneli ve ABD de Ücret Gelirlerinin Milli Gelir Payı... Grafik 13 :Japonya da Ücretlerin Gelişimi... Grafik 14: Çin de Ücretlerin Gelişimi... Grafik 15: Meksika da Ücretlerin Gelişimi... Grafik 16: Seçilmiş Afrika Ülkelerinde Đmalat Sanayi Ücretlerinin Gelişimi... Grafik 17: Seçilmiş Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Đmalat Sanayi Ücretleri... Grafik 18: En Zengin ve En Yoksul Ülkelerde Kişi Başına Milli Gelirdeki Artış... Grafik 19: ABD de Artan Gelir Eşitsizliği... Grafik 20: Đngiltere de Milli Gelir Dağılımı... Grafik 21: Japonya da Gelir Dağılımındaki Gelişmeler... Grafik 22: Yöntemleri Đtibariyle Türkiye de Özelleştirme Đşlemleri... Grafik 23: Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı... Grafik 24: Türkiye de Özelleştirme Đşlemlerinin Hacmi... Grafik 25: Özel Đmalat Sanayinde Verimlilik ve Gerçek Ücretlerdeki Gelişim... Grafik 26:Đşçilik Maliyetinin Dökümü... Grafik 27: Asgari Ücret, Enformel Ücret ve Açlık, Yoksulluk Sınırı Karşılaştırması... Grafik 28: Ücretlilerin Gelir Getirici Đşte Çalışanlara Oranı...

18 Grafik 29:Türkiye de Sendikal Örgütlülük (Çalışma Bakanlığı ve Sendikal Verilere Göre)... Grafik 30: Dönemi Gerçek Ücret Endeksi... Grafik 31: Döneminde Gerçek Ücretlerin Gelişimi... Grafik 32: Nominal Ortalama Đşçi Ücretleri, Memur Maaşı ve Asgari Ücretin Gelişimi Grafik 33: Đmalat Sanayiinde Çalışan Kişi Başına Gerçek Kazanç Endeksi... Grafik 34: Türkiye de GSYĐH Đçindeki Faktör Ödemelerinin Payı... Grafik 35: Türkiye de Emek ve Sermayenin Milli Gelir Payı... Ş E M A L A R Şema 1: Ücret Oluşumunun Gerçekleştiği Ekonomik-Politik Alan... Şema 2: Küreselleşme Sürecinin Ücretlere Etki ve Sonuçları... Şema 3: Gelir Dağılımında Yapısal Değişim... Şema 4: Küresel Rekabet Çarkı... H A R Đ T A L A R Harita 1: Dünyada Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Görünümü...

19 GĐRĐŞ Sosyolojik evrim sürecinde sosyal yaşam sürekli değişim özelliğini devam ettirmektedir. Dönemsel özellikler gösteren değişim süreçlerinde güç odaklarının toplumsal yapıyı şekillendirmesi ile farklı siyasi, sosyal, ekonomik dengeler oluşmaktadır. Toplumsal yapılanmalar ise güç merkezlerinin çıkarlarına uygun ürettiği ideolojiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yakın tarihe bu gözle bakıldığında, Batı toplumlarında Sanayi Devrimini izleyen 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlangıcını kapsayan 150 yıldan fazla zaman sürecinde, işgücünün örgütlülükten uzak olması ve pazarlık gücünün bulunmaması nedeniyle, sermayenin tahakküm ettiği bir emek sermaye ilişkisine tanık olunmuştur. Bu düzende büyük kitleler sıkıntı ve haksızlıklara maruz kalmışlardır. 20. yüzyılın başında bir taraftan Rusya daki ihtilal ve rejim değişikliğinin etkisi, diğer taraftan işçilerin artan örgütlü mücadeleleri sonrasında 20. yüzyılın ortalarında yaratılabilen Sosyal Devlet yapılanması kapsamında emeğe daha iyi koşullar sağlayan yeni ve daha sosyal içerikli emek sermaye dengesi kurulabilmiştir. Ancak dünya, 1980 ler sonrasında Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla ortaya çıkan siyasi konjonktürün sağladığı avantajı kullanan Merkez ülkelerince, küreselleşme adı verilen uluslar arası ideoloji ile bunun artan tatbikatına sahne olmaktadır. Yeni konjonktürde dengeler değişmekte, yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı ortam, ekonomik olgu ve sorunlar, değişik konumdaki toplumları ve ulusları derinden etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak Đkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ve 1980 lere kadar devam eden emek-sermaye dengeleri de etkilenmekte, değişim yeni sosyo-ekonomik ve hatta siyasal koşulları şekillendirmede büyük etmen olmaktadır. Böylece 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaşanan tarihi süreç içersinde Merkez ağırlıklı yönlendirilen yeni yapılanma düzeni aracılığıyla sosyal içerikli dengelerin sermaye lehine değiştirilmesi devam etmektedir. Çünkü 1980 ler sonrasında teknolojinin yarattığı olanaklar büyük ölçüde sermaye gücünün kontrolünde gelişmektedir. Bu gelişmelerin 19. yüzyılın sınırsız kapitalizm uygulaması sonrasında, ulus devlet modeli içersinde oluşturulan, emeksermaye dengesini hali hazırdaki ulusal kalıbın dışına taşınabilmesine geniş olanaklar sağlamaktadır. Siyasi, ekonomik kültürel pek çok farklı alanları içeren hızlı değişim dünyayı, teknolojik ilerlemeyi ve sermaye olanaklarını elinde bulunduran

20 güçlerin şekillendirdiği siyasal ve ekonomik yapılanmaya uymayı zorlamaktadır. Yeni dönemin ortaya çıkardığı uluslar arası güçlerin yeni dünya düzeni, bir bakıma 19. yüzyılda uygulanmış bırakınız yapsınlar anlayışının ulus ölçeğinde, dünya ölçeğine uyarlanmış bir modeli olarak gelişmektedir. Uluslar arası iki kutuplu siyasal düzen değişikliğine paralel olarak ulus devlet şablonu içerisinde oluşan sermaye-emek denge kapılarını da yeni-liberal ideolojinin şekillendirdiği sermaye orijinli yeni dengelere yönelmiştir. Küreselleşme olgusunun yaşamın değişik alanlarında, (siyasal, kültürel ve toplumsal) kendine özgü önemli etkileri içersinde ücretler üzerindeki etkisi, ücretin geniş kitlelerin tek gelir kaynağı olması nedeniyle özel önem taşımaktadır. Üretim sürecine emeği ile katılan işçiler, diğer üretim faktörlerinin sahibi sermayedar, girişimci, toprak sahibi gruplar içersinde niceliksel olarak en büyüğünü oluşturmaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde bu oran çok yüksektir. Bu bağlamda çağdaş ülkelerin ulusal çizgideki anayasal düzenlerinin devamlılığı, sosyal barışın sürdürülebilmesi açısından çalışanların korunması ve gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu genel perspektiften hareketle çalışmanın Birinci bölümü, küreselleşme süreci ve ücretlerle ilgili kavramları içermektedir. Đlk bölümde küreselleşme olgusunun genel gelişimi, küreselleşmeyi hazırlayan şartlar, yeni ekonomik düzen ile bunun etkileri gibi, küreselleşmenin genel panaromasına değinilmiştir. Bu bölümün devamında gelir ve ücret kavramlarının yanı sıra, ücret oluşumuna yer verilmiştir. Kuramsal ağırlıklı bölümde güncel gelişmelerin hem kürüselleşme, hem de ücretler yönünü aktarma kolaylığı sağlayıcı özet bilgi alt yapısı sunmak amaçlanmaktadır. Đkinci Bölümde, küresel esaslı politikalar ile bu politikaların oluşturduğu uluslar arası düzene değinilmektedir. Kapsam olarak genel hatları yeni uluslar arası düzen ile bu ekonomik düzenin etkin kurumları ve işleyişi esas alınmıştır. Bu bölümde yeni küresel düzenin ulus devleti zayıflatması ile başlayan bir reaksiyon zinciri içersinde, ücretleri sınırlayıcı politikalar, devletin ekonomik yaşamın dışına çıkarılması, ekonomik işletmelerin değişen yapısı, işgücü piyasasındaki değişim, toplu pazarlık düzeninin bozulması olguları incelenmektedir. Daha sonra küresel ortamdaki değişimin karşılaştırmalı olarak ücretler ve gelişmelerine etkileri ülke

21 örnekleriyle ele alınmakta ve ücretlerdeki değişimin küresel etkilerine değinilmektedir. Üçüncü Bölümde ise, küreselleşmenin Türkiye de ücretlerin gelişimine etkileri ve bunun sonuçları ele alınmaktadır. Küreselleşme Sürecinde Ücretlerin Gelişimi konulu tez, son 25 yılda dünyamızda ağırlığı artan boyutlarda hissedilen küreselleşme süreci nedeniyle, önce küresel boyutta, sonra dünya geneli ile bağlantılı olarak Türkiye özelini içeren bir perspektiften anılan sürecin ücretler, milli gelir dağılımı ile bunun sosyoekonomik dengeler ve istikrar üzerindeki etkilerini yansıtmak amacını taşımaktadır.

22 BĐRĐNCĐ BÖLÜM KÜRESELLEŞME SÜRECĐ VE ÜCRETE ĐLĐŞKĐN KAVRAMLAR I. Küreselleşme Kavramı Küreselleşme 1990 lı yıllardan sonra bütün dünyada en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Küreselleşme kavramı; belirsiz, her şeyi kavrayan ve bu açıdan kullanışlı olmayan bir analitik araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram içerik olarak açıklandığından daha çoğunu gizlemektedir. Çünkü değişik boyutları olan küreselleşme olgusuna değişik bakış açılarına ve gelişmelere göre farklı ve yeni anlamlar vermek mümkündür. Đngilizce si Globalization olan sözcüğün küreselleşme olarak Türkçeleştirilmesi dahi tartışma konusudur 1. Küreselleşme Arapça kökenli küre sözcüğüne Türkçe sel takısı eklenerek üretilmiş olup, kapsam olarak Batı dillerindeki anlamların tamamını taşıdığını ifade etmek zordur 2. Küreselleşme kavramını açıklama amaçlı tanımların ortak özelliği bir tanım üzerinde anlaşmaya varılamamış olmasıdır. Küreselleşmeye bakış açıları, ideolojiler değiştikçe tanımı da farklı olarak ortaya çıkmaktadır 3. Anglo Sakson yazında küreselleşme; karşılıklı dayanışma ve karşılıklı bağımlılık anlamlarına gelen interdependence sözcüğü ile başlamış, daha sonra globalization sözcüğü, karşılıklı dayanışma ve karşılıklı bağımlılık sözcüğünün akla gelebilecek çeşitli anlamlarını ifade edebilmek için türetilmiştir 4. Kavram olarak küresel (global) sözcüğünün kökeni 400 yıl öncesine gitse bile, küreselleşme (globalization) oldukça yenidir. Đlk olarak 1960 larda ortaya çıkan küreselleşme kavramı, 1980 lerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır lara gelindiğinde de bilim adamlarının önemli kabul ettiği anahtar bir sözcük haline gelmiştir Erdoğdu, Seyhan, Yüzyıl Bin yıl Biterken Dünyada ve Türkiye de Durum, Türk-Đş 99 Yıllığı, Cilt. 2, Türk-Đş Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 46. Ergin, Berrin; Üçüncü Dalganın Çalışma Hayatına Etkileri, Globalleşme ve Ütopya, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Nuri Çelik e Armağan Özel Yayını, Đstanbul, Ocak 2001, s Zengingönül, Oğul; Küreselleşme, Adres Yayınları, Ankara, 2004, s.5. Jones, Barry R.J.; Globalization and Interdependence in the International Political Economy, Pinter Publishers, London, 1995, s. 1. Gür, Mehtap Yılmaz; Çok Bilinmeyenli Kavram: Küreselleşme Karizma Dergisi, Ekim- Kasım-Aralık sayısı, Đstanbul, 2004, s

23 A. Küreselleşme Tanımı Tanımı öncesinde küreselleşmenin gelişimine değinmek yararlı olacaktır. Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği nin dağılması küreselleşmeye ivme kazandırmakla beraber, küreselleşmeyi 1989 da başlayan bir süreç olarak ele almamak gerekir. Çünkü tarihi sürecin değişik dönemlerinde ortaya çıkan -Yakındoğu ve Akdeniz in Antik Yunan tarafından Helenleştirilmesi, Orta Asya, Kuzey Afrika, Avrupa ve Ortadoğu nun Osmanlılar tarafından Türkleştirilmesi, Avrasya nın büyük bir bölümünün Sovyetler tarafından Ruslaştırılması-gibi kültürel homojenleştirmeleri küreselleştirme olarak yorumlayanlar bulunabilir. Ancak günümüzde kültürel küreselleşme Amerikanlaşmanın yaygınlaşması anlamına gelmektedir 6. Aslında ilk küresel bütünleşme hareketinin 1870 ile 1914 arasında gerçekleştiği söylenebilir. Deniz vasıtalarında buhar gücünün kullanılmasıyla ulaşım giderlerinin azalması, Đngiliz-Fransız anlaşmasının başı çektiği gümrük tarifelerindeki indirimler bu oluşumun temelini oluşturmuş, hammadde ile mamul sanayi ürünlerinin ticaretinin yoğun olduğu bir dönem yaşanmıştır. Temel maddelerin üretimi insan gücü gerektirdiğinden altmış milyon insan Avrupa dan Kuzey Amerika ve Avustralya ya toprağı işlemek için göç etmişlerdir de gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırım stoku milli gelirlerinin %32 sine kadar yükselmişti. Birinci Dünya Savaşı nın uluslararası para sistemini bozması ve 1930 lu yıllarda kapitalist ekonomileri sarsan sosyo-ekonomik deprasyon, ülkeleri korumacı politikalar izlemeye yöneltmiş, göç olgusu yavaşlamıştır. Küreselleşmenin ikinci dalgasının arasında olduğu ifade edilebilir. Ancak bu daha çok gelişmiş ülkeler arasında küresel sanayi ve hizmet ticareti olarak kendisini göstermiş, gelişmekte olan ülkeler bunun dışında kalmıştır. Bu dönemde yalnız OECD ülkelerinde yoksulluk azalmıştır. Yeni küreselleşme dalgası ise 1980 lerde başlamıştır. Bu dönemin özelliklerinin başında, gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu ucuz ve bol emeğin emek yoğun imalat sanayi ve hizmet sektöründe bu ülkelere rekabet avantajı sağlamış olmasıdır. Anılan ülkelerin 1980 de %25 civarında olan sanayi ürünleri ihracatı 1990 ların sonunda %80 lere kadar çıkmıştır 7. Bu gelişmeler bağlamında küreselleşme, iletişim ve etkileşimin dünya ölçeğinde hızla yayılmasıyla birlikte uluslararasındaki coğrafi sınırların önemini yitirmeye başlaması sonucunda insani gündem ve 6 7 Zengingönül, s World Bank; Globalization, Growth and Poverty; Policy Research Report, New York, 2002, s

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÜCRETLERİN GELİŞİMİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÜCRETLERİN GELİŞİMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÜCRETLERİN GELİŞİMİ Kamil Necdet AR Danışman

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Uluslararası Đktisat Uluslararası Ticaret Açık Ekonomi Mikro Đktisadı Uluslararası Para (Finans) (Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.)

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak kalkınma amaçlı, hibe ve kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ile özel sermaye hareketlerinden

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

«KUŞAK VE YOL» VİZYONU

«KUŞAK VE YOL» VİZYONU «KUŞAK VE YOL» VİZYONU MİLLİDEN KÜRESELE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Yüksel Görmez Kıdemli Ekonomist: 2013-2014 Pekin Ekonomi Müşaviri TEPAV Çin Büyükelçiliği Kuşak ve Yol Perspektifinde Türkiye- Çin Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 2 1950-1960 Dönemi Türkiye de Çok Partili Hayata Geçişi Hazırlayan Ekonomik Koşullar 1930-1946 yılları

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü Kaynak: Kalkınma Ekonomisi, Feride Doğaner Gönel, Efil Yayınevi, Ekim 2010. Ulusal sınırlarla kısıtlanmış olan toprak faktörü piyasası tekelci piyasa özellikleri gösterir, yani serbest rekabetçi piyasa

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı