HARĐTA-2 FAALĐYET ALANI VE ÇEVRESĐNĐ GÖSTEREN JEOLOJĐ HARĐTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARĐTA-2 FAALĐYET ALANI VE ÇEVRESĐNĐ GÖSTEREN JEOLOJĐ HARĐTASI"

Transkript

1 125

2 HARĐTA-2 FAALĐYET ALANI VE ÇEVRESĐNĐ GÖSTEREN JEOLOJĐ HARĐTASI 126

3 127

4 JEOLOJĐK DURUM: Gürpınar Formasyonu, Đstanbul Yarımadası nda, Ambarlı-Silivri-Danamandıra, Gürpınar arasındaki alanda Karaburun Formasyonu nun karasal eşdeğeri olan, killerin baskın olduğu çeşitli kırıntılılardan oluşmuş bir istif yüzeyler. Bu istif, Sayar (1977) tarafından en iyi görüldüğü Gürpınar çevresine izafeten Gürpınar Formasyonu olarak ayırtlanmış ve adlandırılmıştır. Bu birim Trakya havzası içindeki Mezardere Formasyonu ile de zaman eşdeğerlidir. Ambarlı batısındaki Büyük Reşit Paşa Çiftliği güneyinde formasyon altta devresel çökelmiş akarsu çökelleriyle başlar. Devreler menderesli akarsu nokta setleri şeklinde olup, alt yüzeyleri aşınmalı ve kanallı, genelde yukarı doğru ölçeği küçülen düzlemsel ve tekne tipi çapraz tabakalı çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşından yapılmıştır. Çamurtaşları kızıl renkli olup, taşma ovalarında çökelmişlerdir. Zaman içinde taşma ovalarının sığ göl ve bataklık alanları haline dönüşmesi sonucu sonradan kömüre dönüşecek turbalıklar meydana gelmiştir. Bu fasiyes üzerinde genellikle yeşilimsi gri-kahve renkli bentonitik killer egemendir. Bunlar içinde gri-boz renkli, 0,5-5 m. kalınlıklı, merceksel, alt yüzeyleri aşınmalı, içleri büyük ölçekli çapraz tabakalı ince-orta kum ve pembe renkli tüfit ara tabakaları mevcuttur. Kum merceklerinin alt kesimlerinde birkaç cm. boyutlu altere olmuş magmatik kaya çakılları olağandır. Kumlar ise, baskın olarak köşeli kuvars tanelerinden yapılmıştır. Üste doğru istif içinde birkaç ayrı düzey şeklinde yoğun mollusk kavkısı (Congeria, sp.) içeren kireçtaşı ve marn ara tabakaları izlenir. Bunlar üzerinde formasyon yine tüfit, merceksel kum ve çakıltaşı bentonitik kil ardışımı şeklindedir. Formasyonun tüm kalınlığı genç örtüler yüzünden tam olarak izlenemez. Jeofizik verilere göre Ambarlı- Gürpınar çevresinde kalınlığı 900 m.dir (Ercan, 1994 sözlü görüşme). Silivri çevresinde üstten m. arasında ekonomik linyit zonları (5 m.ye kadar) saptanmıştır. Formasyonun üst kesimi yine alttakilere benzer olarak bentonitik kil-merceksel kumtaşıtüfit ardışımı şeklindedir. Formasyonun üst kesimindeki kömürlü zonlardan elde edilen spor-pollen yaşlarına göre üstte yaşı Üst Oligosen dir. Alt kesimdeki kireçtaşı mercekleri içindeki Congeria Melanopsis fosillerinin türleri formasyonun altta Stampiyen (Oligosen) yaşta olduğunu ortaya koymuştur (Sönmez-Gökçen, 1964). 128

5 HARĐTA-3 ĐSTANBUL ĐLĐ DEPREM HARĐTASI 129

6 ĐSTANBUL DEPREM HARĐTASI PROJENĐN YERĐ RÜZGAR TÜRBĐNLERĐNĐN KOORDĐNATLARI Nokta No Y (Sağa) X (Yukarı) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 DEPREMSELLĐK DURUMU: Đnceleme alanı Türkiye Anadolu levhası üzerinde olup, oturduğu coğrafya üzerinde belli başlı olarak Arap levhası, Avrasya levhası ve Afrika levhası yer almaktadır. Arap ve Afrika levhaları Avrasya levhasına göre kuzey yönünde sırasıyla 25 mm/sene ve 10 mm/sene hızla ilerlemektedir. Anadolu levhası ile Arap levhası birbirinden Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile ayrılmaktadır. Avrasya levhasının Anadolu levhasına izafeten hareketi doğuya doğrudur. Bölge depremsellik açısından incelendiğinde, bölgenin en önemli yapısal unsuru olan ve Anadolu levhası ile Avrasya levhasını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fayı (KAF) bölgede daha önce olmuş ve günümüzde olabilecek depremleri denetlenmektedir. Anadolu plakası ile Avrasya plakası arasındaki Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca ölçülen hareketin güncel değerleri 18 mm/sene ila 25 mm/sene arasında değişken mertebededir. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) Doğu Anadolu dan Yunanistan a kadar ulaşmakta olup yaklaşık 1500 km uzunluğundadır. KAF Đzmit in doğusunda üç paralel kola ayrılmaktadır (Ambraseys, 2002). Sismisite açısından en aktif durumda olan kuzey kol Đzmit Körfezi ni takip ederek Marmara Denizi tabanını oluşturmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Gölcük ve büyüklüğü M=7,4 ile 12 Kasım 1999 tarihinde merkez üssü Bolu ve büyüklüğü M=7,2 olarak bildirilen iki büyük deprem meydana gelmiştir. Bunlara bağlı büyüklüğü M=5,0 ı aşan pek çok artçı deprem yaşanmıştır. Bölge üzerinde etkili olan Alpin orojenezinde tüm yaşlı birimler Üst Kretase- Paleosen ve Alt Eosen yaşlı birimler üzerine itilmişlerdir. Bu hareketlerle Paleozoyik yaşlı birimler yeniden, Mesozoyik-Alt Tersiyer yaşlı birimler de ilk kez kıvrımlanmışlardır. Alt Eosen sonrasında günümüze kadar gelişen sedimentler alttaki temelin kırılmalarına bağlı olarak açık kıvrımlar oluşturmuşlardır. Paleozoik birimlerini açısal diskordansla örten Eosen, Oligosen ve Miyosen çökelleri, çoğu yerde az eğik veya yataya yakındır. Soğucak, Ceylan, Karaburun, Gürpınar, Trakya, Güngören ve Bakırköy formasyonları olarak ayırtlanan bu istiflerde genellikle epirojenik hareketler etkili olmuştur. Eosen Oligosen ve Miyosen çökelleri önemli ölçüde tabandaki Trakya formasyonunun paleojeolojik konumundan etkilenmiştir. Paleoyükselimden havza yönünde, derecelik ilksel eğimler veya çökel istifinde kalınlaşma görülmektedir. Pliyosen den itibaren bölgede izlenen sıyrılma tektoniğine bağlı olarak gelişen Kuzey Anadolu Fay Zonu nun neden olduğu deformasyonlarla Đstanbul yarımadası güneyindeki Neojen istifinde açık kıvrımlanmalar ve faylanmalar meydana gelmiştir. Bunun dışında, araştırma alanı yakın çevresinde kara ve denizde çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Bu aktif faylar üzerinde 17 Ağustos 1999 depreminden önce de çok sayıda deprem meydana gelmiştir (Ambraseys ve Finkel, 1995). Đnceleme alanı ve civarı Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 2. Derece Deprem Bölgesinde yer almakta olup, inceleme alanı ve çevresinde yapılacak mühendislik yapıları için gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aynen uyulacaktır. Đnceleme alanında kaya düşmesi, su baskını, çığ vb. herhangi bir doğal afet olayına rastlanılmamıştır. Söz konusu alanda afet risklerinin potansiyeli de bulunmamaktadır. 131

8 HARĐTA-4 YER BULDURU HARĐTASI 132

9 YER BULDURU HARĐTASI 133

10 HARĐTA-5 VAZĐYET PLANI 134

11 VAZĐYET PLANI 135

12 HARĐTA-6 FOSSEPTĐK PLAN 136

13 FOSSEPTĐK PLAN 3 m 3 m 3 m 2 m 137

14 FOSSEPTĐK PLAN KESĐTLERĐ 3 m B B I 3 m A C C I 3 m 2 m A I 138

15 3 m 3 m C C I KESĐT GÖRÜNÜMÜ 3 m 2 m B B I KESĐT GÖRÜNÜMÜ 139

16 3 m A A I KESĐT GÖRÜNÜMÜ 140

17 BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK OCAK

18 142

19 143

20 144

21 145

22 146

23 147

24 148

25 149

26 150

27 151

28 152

29 153

30 154

31 155

32 156

33 ÖZ GEÇMĐŞ 1.ADI,SOYADI :Hüseyin ATA 2.DOGUM TARĐHĐ : ÜNVAN 4.ĐKAMET ADRESĐ :Çevre Danışmanı :PAŞABAYIR MH. HAMĐT KAPLAN CD. ALĐ GÜLER SĐTESĐ NO:45 DAĐRE 34 BANDIRMA 5.TELEFON : GSM: MEDENĐ DURUMU 7.ÖĞRENĐM DURUMU :Evli- 2 Çocuk babası. Derecesi: Okulu: Dalı: Yılı: Lise Ankara Yenişehir Çev.Sağ Sağlık Koleji. Lise Elazığ Lisesi Fen 1973 Lisans Hacettepe Ünv. Fr. Dili ve Ed Pedegoji. Hacettepe Ünv. Eğitim Fak Đktisat Lisans Anadolu Ünv. Đktisat NĐTELĐKLERĐ 8.1.YABANCI DĐL Fransızca: Đyi. Đngilizce- Yetersiz. 8.2.BĐLGĐSAYAR OFFĐCE UYGULAMALARI 9.ALINAN EĞĐTĐMLER Çevre Sağlığı Kontrol Kursu 1975 Sağlık Bakanlığı. EDĐRNE Gıda Kontrol Kursu 1982 Sağlık Bakanlığı ĐSTANBUL Çevre ve Gıda Kontrol Hizmetleri 1982 D.S.Ö.Burslu FRANSA Çevre ve Gıda Kontrol Hizmetleri 1982 D:S:Ö. Burslu BELÇĐKA Çevre Bilimi Yaz Okulu 1998 Ege Üniversitesi ĐZMĐR Bilgisayar Kursu BANDIRMA Đngilizce Kursu BANDIRMA Mody Đnternational ĐSO Baş Denetçi Eğt. Bureau Veritas ĐSO Denetçi eğitimi. Barış Danışmanlık ISO 9001:2000 Đç Denetçi Eğitimi Barış Danışmanlık ISO Đç Denetçi Eğitimi AJA Belgelendirme ISO bilgilendirme Eğitimi 157

34 10.ÇALIŞMALAR Merzifon Hükümet Tabibliği Çevre Sağlığı Tekn. ( ) Elazığ Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Tekn. ( ) Bursa Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Tekn. ( ) Sağlık Bakanlığı TSHGM. Çevre Sağlığı Şube Şefi ( ) -ANKARA Keçiören Çevre Sağlığı Koleji Teknik Dersler Öğretmenliği.( ) -Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Geliştirme Projesi (D.S.Ö destekli) Hizmet Đçi Eğitimcisi. ( ) -Türkiye Kıta Đçi Đçme ve Kullanma Su Kaynaklarının Korunması Protokolü Çalışmaları. (1977) -Bandırma Sağlık Ocağı Çevre Sağlığı Tekn. ( ) -Bandırma Kuş Gölü Kirlenmesi Araştırması Çalışamaları ( ) -Bandırma Çevre Sorunları ve Önlenmesi Çalışmaları. ( ). -Bandırma Halk Eğitim Müdürlüğü Fransızca Kurs Öğretmenliği ( ) -ÇE-SA Çevre Danışmanlık Hizmetleri.. ( ) -ÇEVSAN Mühendislik Teknolojik Sistemler Đnşaat Gıda San.Tic. Ltd.Şti. Genel Müdürlüğü BALIKESĐR ( ) -ATA Sağ.Sos.Hiz,Çevre,Danış,Đnş,Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Gn.Md. -ĐSO Sistem Kurulumu Bozlar Piliç ve Beyaz Et Mamulleri San.Tic.A.Ş. Beyaz Et. Bozlar Tavukçuluk ve Yem San. Tic.Ltd.Şti. Yem, Yumurta, Kırmızı ET Bandırma Kent Sucuklar. Kırmızı Et. ISO HACCP Kurulum Bozlar Piliç ve Beyaz Et Mamulleri San.Tic.A.Ş. Beyaz Et. Bozlar Tavukçuluk ve Yem San. Tic.Ltd.Şti. Yumurta, Kırmızı ET Bandırma Kent Sucuklar.Kırmızı et. -ĐSO Sistem Kurulumu. ŞEKER Piliç ve Yem San. A.Ş. Beyaz Et 11.ĐŞ DENEYĐMĐ Danışmanlık Hizmetleri: -BANVĐT A.Ş. Beyaz Et Kombinası Çevre Danışmanlığı. -MAURĐ Maya Fabrikası Çevre Danışmanlığı. -YEMMAK A:Ş: Çevre Danışmanlığı. -ŞEKER SU Kaynak Suyu Çevre Danışmanlığı. -ZENGĐN Süt Ürünleri Çevre Danışmanlığı. -DÖNCE Yoğurtlar Çevre Danışmanlığı. -ŞEKER Piliç ve Yem San.A.Ş. Çevre Danışmanlığı (Devam ediyor) -BOZLAR A.Ş. Beyaz Et Kombinası Çevre Danışmanlığı. (Devam ediyor) -KOCAMAN BALIKÇILIK Çevre Danışmanlığı. (Devam ediyor) 158

35 Çevre Đle Đlgili Bitirilen Đşler: ANTALYA ÇEKO-TEK LTD.ŞTĐ. ile. -EMEK Tavukçuluk ÇED Raporu BALIKESĐR ÇEVSAN LTD.ŞTĐ. ile -ASSAN Gıda San.Tic.A.Ş. Salça Fb.ÇED Ön Araştırma Raporu. -BĐYOLOJĐK BĐLĐMLER A.Ş. Zeytin Yağı Fb.ÇED Ön Araştırma Rap -GÜNER DEMĐR SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. Taş Ocağı ÇED Ön araştırma Rap. -ALAATTĐN YILMAZ Kum Çakıl Ocağı ÇED Ön Araştırma Rap. -BOZLAR A.Ş. Piliç Kesim Yeri ÇED Ön Araştırma Raporu. -ODAMAN Madencilik Stabilize Malz.Ocağı ÇED Ön Araştırma Rap. -TARIM KREDĐ KOOP. ELĐT A.Ş. Zeytin Yağı Fb.ÇED Ön Araştırma Rap. -ŞEREFTEK Zeytin Yağı Fb. ÇED Ön Araştırma Rap. -TARMPACI LTD.ŞTĐ. Zeytin yağı Fb. ÇED Ön Araştırma Rap. -AHMET ERTEM Zeytin ve Zeytin yağı ÇED Ön Araştırma Rap. -OKUYUCULAR Ltd.Şti. Süt Ürünleri Tesisi ÇED Ön Araştırma Rap. -NESLE Gıda San.A.Ş. Süt Ürünleri Tesisi ÇED Ön Araştırma Rap. -LĐDER GIDA SAN.TĐC.A.Ş. Salça Fab. ÇED Ön Araştırma Rap. -ÜÇYILDIZ ÇELĐK DÖVME SAN. ÇED Ön Araştırma Rap. -TAMEK Gıda ve Konsantre San. A.Ş. ÇEDE Ön araştırma Rap. -KOCAMAN Balıkçılık Đhr.Đth.Ltd.Şti. Su ürünleri ÇED Ön Araş.Rap. -KOZAKLI Tarım Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Zeytin Yağı Fab. ÇED Ön Arş Rap. -TARĐŞ A.Ş. Gömeç Zeytin Yağı Fb.ÇED Ön Araştrıma Rap. -ŞEREF BEYHAN ve Ortakları Dericilik San.Tic. Koll.Şti. ÇED Rap. -CEYLAN Đnş.Yat.Tur.Ltd.Şti.GREENWOOD Resort Otel ÇED Rap -ELĐS BĐOTEKNOLOJĐ Madencilik Kim.San.Tic.Ltd.Şti. Zeolit ÇED Ön.Arş.Rap. -PAMUKÇU Belediye Başkanlığı Mezbaha Tesisi ÇED Ön Araş.Rap. -TEK Süt Mamülleri A.Ş. ÇED Ön Araştırma. Rap. -KÖRFEZ NATÜREL Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Zeytin Yağı ÇED Seçme Eleme Raporu - ALPER ERGÜN Çekek ve tekne imal yeri ÇED Seçme Eleme Raporu -SÜLEYMAN TOGAY Zeytin Yağı Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -ŞEKER Piliç ve Yem San.A.Ş.Beyaz Et Kombinası ÇED Ön Araş.Rap -CEMAL YILDIRIM Tersanesi ÇED Raporu ATA ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTĐ olarak -MÜNĐP ÇOKER Kömür Depolama Alanı ÇED Ön Araştırma Rapooru. -MHG Kömür Biriketleme Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu. -MERĐH SOMER Piliç Kesim Yeri ÇED Ön Araştırma Raporu. -MARMARA Kompost Gübre Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu -ÇAKIR NAKLĐYAT LTd.Şti. Asit Depolama ÇED Seçme Eleme Raporu -KOCAMAN Balıkçılık Đhr.Đth.Ltd.Şti Kurbağa işleme ÇED Seçme Eleme Raporu -ŞEKER Piliç ve Yem San.A.Ş Eskişehir Tavukhane ÇED Seçme Eleme Raporu -ŞEKER Piliç ve Yem San.A.Ş Kompost Gübre Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu - BANDIRMA BELEDĐYESĐ Atıksu Arıtm Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -BANDIRMA BELEDĐYESĐ Taş Ocağı ve kırma eleme ÇED Seçme Eleme Raporu -AKEL TEKSTĐL A.Ş. Biyodizel tesişsi ÇED Seçme Eleme Raporu -ENĐS OKTAY Zeytin Yağı Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -PĐRAMĐT Zeytin Yağı Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -ÇEVRESEL Kimya A.Ş. Biyodizel ve Gliserin Đşleme ÇED Seçme Eleme Rap. 159

36 -ŞEVĐKLER Ltd.Şti. Kompost Gübre Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -ROTEM kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. DCP,MCP tyesis ÇED Seçme Eleme Rap -BANDIRMA ALTINTAŞ Ltd.Şti. Zeytin Yağı Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu -BANDIRMA BELEDĐYESĐ rıhtım ve dolgu Tesisi ÇED Seçme Eleme Raporu Eğitim ve Denetim Hizmetleri: -Şeker Piliç ve Yem San A.Ş. ĐSO Eğitim Çalışmaları. BANDIRMA -RĐNA Firması ile birlekte DERKUT Deri A.Ş. ISO ön denetim.đstanbul -RĐNA Firması ile birlekte BOZKAR A.Ş. ISO belge denetimi KAYSERĐ -RĐNA Firması ile birlekte MEBANT A.Ş. ISO belge denetimi ĐZMĐR -RĐNA Firması ile birlekte BOZKAR. A.Ş. ISO ara denetim KAYSERĐ -RĐNA Firması ile birlekte MEBANT A.Ş. ISO ara denetim ĐZMĐR -AKTAŞ DENĐZCĐLĐK A.Ş. ĐSO Bilgilendirme Eğitimi. ĐSTANBUL -RĐNA Firması ile birlekte MARPORT A.Ş. ISO belge denetimi ĐSTANBUL -RĐNA Firması ile birlekte MARPORT A.Ş. ISO 9001 belge denetimi ĐSTANBUL Hüseyin ATA Đktisat Uzmanı 160

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Aralık 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ İnş. Yük. Müh. Ayhan Ekrem

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

ÇANAKKALE YAT LİMANI FİZİBİLİTE RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI FİZİBİLİTE RAPORU Ekim 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI FİZİBİLİTE RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ NAZKA Mühendislik San. Tic. Ltd.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2012 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AYDEMİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ISPARTA, MERKEZ, ÇUKUR VE GÜNEYCE KÖYLERİNDE YER ALAN ÇUKURÇAY HES PROJESİNİN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARİYLE VE MEVCUT PİYASA KOŞULLARI ALTINDA

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, 26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EMİ-AYDOĞDU-BELDE MÜŞTEREK ADİ İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kasım 2009) 47-70 İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ The Effect of Soil and Rock Conditions on Construction Foundation

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU RİZE 2012 1 Raporun Hazırlandığı Tarih ve Basım Tarihi: 2012 Raporun İçerdiği Bildilerin Ait Olduğu Yıl:

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen 03043009 Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU Yönetim Yeri: TMMOB

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı