daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,"

Transkript

1

2 PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar Aile hekimli ine geçifl sürecinde çok hareketli günler yafl yoruz. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu. Bu kadrolar a rl kl olarak stanbul daki hekim arkadafllar m z vas tas yla tamamlamay tasarlam fl ve ona göre bir proje haz rlam flt k. Bu do rultuda yerlefltirme ifllemlerimiz art k belli bir aflamaya geldi. Sonuç itibar yla 1 Kas m 2010 tarihi, stanbul da I. basamak sa l k uygulamalar nda yeni bir dönemin bafllang c olacak. Bu yaz, stanbul Sa l k Müdürlü ü Araflt rma ve Gelifltirme (Ar-Ge) Birimi öncülü ünde, önemli bir bafllang ç yap ld ve Harvard Üniversitesiyle ilk yurt d fl e itim program ortakl gerçeklefltirildi. Sa l k hizmetlerinde araflt rma kapasitesinin gelifltirilmesini temel ilke edinen Ar-Ge, kuruluflunun ilk y l nda, sa l k kurumlar m zda var olan bilimsel temellerin güçlendirilmesine katk sa lamak hedefi do rultusunda, ilk giriflimini tamamlad. Bu amaçla önce gereksinimler belirlenerek uluslararas düzeylerde araflt rmalar n daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla, stanbul da yürütülmekte olan araflt rma faaliyetlerinin, yerli/yabanc bilimsel dergilerde daha etkin ve daha yayg n flekilde yer almas ve var olan yay n kapasitesinin gelifltirilmesi, ülke genelinde sa l k hizmetlerine katk ve öncülük sa layacakt r. Dünya gündeminde olan önemli konulardan biri Pakistan da yaflanan sel felaketi. stanbul Sa l k Müdürlü ü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) selden etkilenen afet bölgesine sa l k hizmeti vermek için Pakistan a gitti. 17 A ustos ve 12 Kas m Düzce depremlerini bizzat yaflayan bir toplum olarak, Pakistan da yaflanan do al afetin boyutlar ve evsiz kalan milyonlarca insan n yaflad sa l k sorunlar na kay ts z kalmak mümkün de ildi. Tamamen gönüllü sa l k personelinden oluflan stanbul UMKE k sa sürede afet bölgesine giderek yard m çal flmalar na kat ld. Bölgede yard ma muhtaç insanlar n sa l k sorunlar - n n çözümlenmesinde stanbul UMKE gerçekten büyük bir özveriyle çal flt. Ekibimizin k sa sürede bölgeye intikal etmesi ve yard m çal flmalar na kat lmas, stanbul UMKE nin ne kadar organize bir birim oldu- unu göstermesi bak m ndan da çok önemli. Bu say m z n önemli konuklar ndan biri Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Nil Sar. Kendisiyle hekim kimli i ve t bbi etik iliflkisini konufltuk. De erli bilgiler ald m z Prof. Dr. Nil Sar ayn zamanda Cerrahpafla T p Fakültesi T p Tarihi Müzesi nin kurucusu. Müze, fakülte mensuplar n n yan s ra yurt içi ve yurt d fl ndaki t p tarihi araflt rmac lar için önemli bir bilgi kayna, e itim alan ve kendi alan nda Türkiye deki en zengin koleksiyon. Nil Sar tarihin önde gelen görevlerinden birinin gelece e yol göstermek oldu unu; tarih bilincinin oluflmas nda ve t bb n de iflim ve gelifliminin gözlenmesinde müzenin çok önemli bir yere sahip oldu unu söylüyor. Bu güzel röportaj büyük bir zevkle okuyaca n z ümit ediyoruz. Sa l kl ve güzel günler geçirmeniz dile iyle...

3 Ç NDEK LER HABER 4 Aile Hekimli i: 1 Kas m 2010 da stanbul da UZMAN GÖZÜYLE Türkiye Beslenme ve Sa l k Araflt rmas (TBSA) RÖPORTAJ 28 Hekim Kimli i ve T bbi Etik Prof. Dr. Nil Sar ile Söylefli 4 UZMAN GÖZÜYLE 6 laçlar n Kötü(ye) Kullan m 28 TIP VE SANAT 40 Dr. Cem Cemal flyapar la Söylefli 6 E T M 12 S MMERK te Medikal Simülasyon Program 40 AJANDA Eylül 2010 Dünya Kuduz Günü UZMAN GÖZÜYLE 48 Konjonktivit 12 HABER 18 stanbul UMKE Ekibi Pakistan da 48 STANBUL DA SA LIK 2

4 HABER 52 Okmeydan Nükleer T p Klini i SAH B stanbul Sa l k Müdürlü ü ad na stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan DOKUCU SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Dr. Metin SER MER YAZI filer Hacer ÇOKLUK KONSEPT DANIfiMANI Songül ALPTEK N BALCI 52 HABER 56 Taksim EAH de Bilgisayarl Tomografi Hizmeti 56 HABER 60 Harvard Uluslararas Yaz Kursu 60 HABER 66 Deneysel Cerrahi Araflt rma Merkezi GÜNDEM 68 Yüre inize Sa l k Yürüyüflü... KONGRELER 70 SA LIK REHBER 72 YAYIN KURULU Uzm. Dr. brahim TOPCU Uzm. Dr. Mehmet ERBAKAN Uzm. Dr. Abdülkadir TABO Doç. Dr. Serap GENCER Hediye ÜNVER B L MSEL DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Fahri OVALI Prof. Dr. Hamit OKUR Prof. Dr. Murat ELEVL Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr. Selami ALBAYRAK Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAfi Doç. Dr. Adem AKÇAKAYA Doç. Dr. Mustafa B L C Doç. Dr. Özgür Y T Op. Dr. Sadiye EREN YAYINA HAZIRLIK YAYIN EK B Dr. Havva SULA Dr. Melike GÜNYÜZ Sevim SARIÇAM Sahra Görsel ve Sanatsal letiflim Tan t m ç ve D fl Tic. Ltd. fiti Ca alo lu Yokuflu No: 12/5 Ca alo lu/ stanbul Tel: GÖRSEL TASARIM VE UYGULAMA Özle ÇET NKAYA Ayfle ADAfi Didem IfiIK REKLAM REZERVASYON Mustafa AYDIN Tel Fax: BASKI Ebru Matbaac l k Bas. Yay. San. ve Tic. A.fi. Organize Sanayi Sitesi Atatürk Cad. No: 135 kitelli / stanbul Tel: YAZIfiMA ADRES Bas n Bürosu stanbul Sa l k Müdürlü ü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitafl/ stanbul Tel: Fax: Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu dergide yer alan yaz lardan kaynak gösterilerek al nt yap labilir. Bu dergi tamam yla reklam gelirleri ile 2 ayda bir yay nlanmakta ve ücretsiz da t lmaktad r. STANBUL DA SA LIK 3

5 HABER SA LIKTA BÜYÜK ADIM... Aile Hekimli i 1 Kas m 2010 da stanbul da Bu süreçte ilgilileri yeni geliflmeler hakk nda bilgilendirmek ve mevcut uygulamalarda yol gösterici olmak amac yla, Müdürlük bünyesinde aile hekimli i uygulamas telefon destek hatt kuruldu. Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü'nün 5060 say ve tarihli yaz s gere i Aile Hekimli i Pilot Uygulama sürecine dâhil edilen 22 ilden biri olan stanbul'da, 1 Kas m 2010 da uygulaman n bafllamas na yönelik çal flmalar programland flekilde sürdürülmektedir. Aile hekimi adaylar n n yetkilendirilmifl aile hekimi olarak yetifltirilmesi ve aile hekimli i sistemine geçifli kolaylaflt rmak amac yla aile hekimli i 1. aflama uyum e itimleri yap ld. Yine aile hekimli i sisteminin do ru anlafl lmas ve verimli olabilmesi için stanbul Sa l k Müdürlü ü E itim fiubesi taraf ndan halka yönelik tan t m amaçl e itimler düzenlendi. Bu e itimlerde aile hekimli i hizmeti alacak halk n sistem hakk nda bilgilendirilmesi ve sistem bileflenlerinin verilen hizmet ve beklentiler aç s ndan uyumlu hâle getirilmeleri ele STANBUL DA SA LIK 4

6 1 Kas m 2010 tarihine kadar olan süreçte de Bakanl k taraf ndan yap lan görevlendirmelerle hekim ve aile sa l eleman eksiklikleri giderilecek ve stanbul d fl baflvurular da de erlendirilecektir. al nd. Bu süreçte ilgilileri yeni geliflmeler hakk nda bilgilendirmek ve mevcut uygulamalarda yol gösterici olmak amac yla, Müdürlük bünyesinde aile hekimli i uygulamas telefon destek hatt kuruldu. Kamuda çal flan doktorlara yönelik I. ve II. yerlefltirme ifllemlerinden sonra Aile Hekimli i Uygulamas nda Atama ve Nakillerle lgili Usul ve Esaslar n n 2. maddesinin 3. f kras - na istinaden, tarihinde kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin aile hekimli i yerlefltirmesi yap ld. lk üç aflamada noter huzurunda yap lan yerlefltirme ifllemleri sonucunda stanbul genelinde 3076 hekim aile hekimli i birimlerine yerlefltirilmifl oldu. Daha sonra ise flu ana kadar gelinen süreçte stanbul da bulunan ve sözleflme imzalamayan her kamu görevlisinin baflvurabilece i 4. yerlefltirme ifllemleri de gerçeklefltirilmifltir Tüm bu çal flmalar n yan s ra, aile sa l merkezi eleman olmayan aile hekimi adaylar n n listesi ve aile sa l merkezlerinin doluluk oranlar da Müdürlü ümüzün internet sitesinde yay nlanarak bofl lokasyonlar n ilgilenenlerce bilinmesi ve karfl l kl haberleflme imkân sa land. Yine bu amaçla personel düzeyindeki eksikliklerin tamamlanmas için ilimiz ilçelerindeki aile sa l merkezlerinde görev yapacak aile hekimlerinden aile sa l eleman (ebe, hemflire, toplum sa l sa l k memuru) bulamam fl olanlarla, o ilçe s n rlar içerisinde aile sa l eleman (ebe, hemflire, toplum sa l sa l k memuru) olarak görev almak isteyen ancak herhangi bir aile hekimi ile anlaflmam fl olan kiflilerin birbirleriyle tan flmalar n sa lamak amac yla Eylül ay nda ilçe sa l k grup baflkanl klar taraf ndan tan flma toplant lar düzenlendi. 1 Kas m 2010 tarihine kadar olan süreçte de Bakanl k taraf ndan yap lan görevlendirmelerle hekim ve aile sa l eleman eksiklikleri giderilecektir. Halihaz rda stanbul d fl baflvurular da de erlendirilmektedir. STANBUL DA SA LIK 5

7 UZMAN GÖZÜYLE laçlar n Kötü(ye) Kullan m UZ. DR. F L Z ÖZY T laçlar n yanl fl kullan m ; onu do ru olarak kullanmas gereken kimselerin yani hekimlerin, hekim kontrolü alt nda ilaç uygulayan sa l k personelinin ve hekimin tavsiyesi ve tarifine göre ilaç alan hastalar n, ilac yanl fl endikasyonda, yanl fl dozda, yanl fl yoldan, yanl fl aral klarla, çok k sa veya uzun süre kullanmalar gibi durumlar kapsar. laç, Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan Fizyolojik sistemleri ve patolojik durumlar, kullanan n yarar na de ifltirmek veya incelemek amac ile kullan lan madde ya da ürün olarak tan mlan r. laçlar n verilifl amac na uygun olarak tedavi edici, istenen etkilerinin yan nda istenmeyen baflka etkileri de vard r. Örne in yan etkiler; döküntüler, bronkospazm gibi etki alan - n n d fl nda beklenmeyen etkilerdir. lac n yüksek dozda verilmesi ya da vücuttan at lmas ndaki bir bozukluk nedeniyle kandaki düzeyinin normalin üstüne ç karak hastaya zarar vermesi ise toksik etki olarak isimlendirilir. Ak lc ilaç kullan m ile istenmeyen etkilerden sak n labilir ve olumlu etkiler daha etkili hâle getirilebilir. Bunun için flu noktalara dikkat etmek gerekir: Do ru tan ya dayanmak Uygun ilac seçmek Gereken dozu uygun yoldan kullanmak Birden çok ilaç kullan lacaksa ilaç etkileflimlerini de erlendirmek Tedavi baflar s n, yan etkileri ve hasta uyuncunu de erlendirmek Seçilen ilac n tedavi edebilirli ini, maliyetini de erlendirmek laçlar n Kötü (Yanl fl) Kullan m laçlar n yanl fl kullan m ; onu do ru olarak kullanmas gereken kimselerin yani hekimlerin, hekim kontrolü alt nda ilaç uygulayan sa l k personelinin ve hekimin tavsiyesi ve tarifine göre ilaç alan hastalar n, ilac yanl fl endikasyonda, yanl fl dozda, yanl fl yoldan, yanl fl aral klarla, çok k sa veya çok uzun süre kullanmalar gibi durumlar kapsar. laçlar n güvenli uygulanmas için flu noktalara dikkat edilmesi gerekir: Hastan n belirlenmesi lac n belirlenmesi (istemdeki flekliyle) stemdeki zaman ve s kl k stemdeki dozaj stemdeki uygulama yolu Etiket üzerinde son kullanma tarihi fiüpheli durumda kayd yazan doktorla kontrol Var olan sorular n ayd nlat lmas laca karfl olumsuz davran fllar engellemek için; 1. Hasta, ilaç hakk nda afla daki konularda bilgilendirilmelidir: lac n etkisinin gecikebilece i STANBUL DA SA LIK 6

8

9 UZMAN GÖZÜYLE lac n ne zaman, ne miktarlarda, nas l, ne kadar süreyle al naca Baz ilaçlar kullan rken baflka ilaç al nmayaca lac n besinlerle etkileflebilece i lac n olas yan etkileri 2. Karmafl k ilaç uygulamas tercih edilmemelidir. 3. Olabildi ince az ilaç kullanmaya çal fl lmal d r. 4. Her muayenede ilaç program dikkatle kontrol edilmeli, program d fl ilaç kullan l p kullan lmad ö renilmelidir. 5. laç günlü ü yap lmal, kullan lan ilaçlar için kay tlar tutulmal d r. laçlar n Kötüye Kullan m laçlar n t bbi endikasyonu d fl nda özellikle hekimin gerek görmedi i durumlarda kiflinin kendi inisiyatifi ile veya yetkisiz kiflilerin tavsiyesi üzerine kullan lmas d r. Antibiyotikler, vitaminler, antiasid ilaçlar, diüretikler, anabolik steroidler, psikoaktif ilaçlar ve di er ilaçlar n kötüye kullan m söz konusudur. Bir maddenin ruhsal durumda ve davran flta yapt farmakolojik etki, onu tekrar tekrar kullanma veya ilaçs z edememe davran fl n teflvik ediyorsa ya da pekifltiriyorsa, böyle bir madde pekifltiricidir. Neden Ba ml Olunur? nsanlar hasta olmad klar hâlde gereksiz yere ilaç/madde kullanmaya çeflitli nedenlerle bafllayabilirler: Ruhsal çöküntü Yaln zl k Yetersizlik duygusu Can s k nt s Heyecan aray fl Arkadafl ortam laç ba ml l geliflen hastalarda flu davran fllar dikkati çeker: S k s k doktoru ziyaret etmek Birden fazla doktordan reçete almak Genellikle muayene olamayaca saatlerde doktoru aramak En fazla kötüye kullan lan psikoaktif ilaçlar morfin türleri, barbitüratlar ve amfetaminlerdir. Opioid tipi ba ml l kta; laç özlemi ve dolay s yla güçlü psiflik ba ml l k vard r, fiziksel ba ml l k erken bafllar. Morfin ve heroin gibi güçlü opioidleri kullananlarda daha belirgin olmak üzere, ilac n kesilmesiyle son dozdan 8-10 saat sonra bafllayan yoksunluk sendromu söz konusudur. lac temin edebildi i sürece, kiflinin günlük yaflant s - n, çal flmas n ve çevre ile olan iliflkilerini normal düzeyde sürdürebilmesi mümkündür. Barbitürat tipi ba ml l kta; Ba ml l k yapma potansiyeli yüksek olanlar k sa etki süreli olanlard r; uzun etki süreli olanlar n ba ml l k yapma potansiyeli düflüktür. Öfori yap c ve sedatif etkilerine karfl tolerans olufltu u hâlde, di er merkezi sinir sistemi etkilerine karfl tolerans oluflmaz. Solunum merkezini deprese edici etkiye karfl tolerans geliflmez. Afl r dozda kullan ld klar nda solunum merkezini durdurarak öldürürler. Amfetamin tipi ba ml l kta ise; Amfetaminler öfori yapan, uykusuzluk, yorgunluk ve açl a karfl dayan kl l artt ran ve ifltah azaltan psikostimulan ilaçlard r. Psiflik ba ml l k de iflik derecededir, bazen çok fliddetli olabilir, fiziksel ba ml l k hafiftir veya hiç yoktur. Tolerans geliflmesi ileri derecede olur. Yüksek dozda kullananlar, paranoid flizofreniye benzer bir klinik tablo gösterirler. STANBUL DA SA LIK 8

10

11 UZMAN GÖZÜYLE Psikoaktif/Psikotrop laçlar n Kötüye Kullan m lac n kötüye kullan m, baz ilaçlar n insanda yapt klar keyif art r c davran flsal etkileri nedeniyle t bbi bak mdan gerekli olmad hâlde ve kiflinin kendi inisiyatifiyle kulland durumlard r. Ba ml l k yapan ilaçlar, merkezi sinir sisteminde önemli derecede psiflik stimülasyon veya depresyon oluflturan, sonuçta alg lama, mizaç, mental parametreler, davran fl ve bazen motor fonksiyonlarda da bozukluk yapan psikotrop ilaçlard r. Bu ilaçlara karfl özlem veya açl k oluflmas ndan ötürü, ilac n kifli taraf ndan devaml ya da periyodik olarak kullan lmas söz konusudur. Bu ba lamda, sadece, hekimlikte ilaç olarak kullan lmakta olan maddeler de il, ilaç niteli inde olmayan alkol, LCD, kokain gibi baflka psikoaktif maddeler de suistimal edilmektedir. Bir maddenin ruhsal durumda ve dav- En fazla kötüye kullan lan psikoaktif ilaçlar morfin türleri, barbitüratlar ve amfetaminlerdir. ran flta yapt farmakolojik etki, onu tekrar tekrar kullanma veya ilaçs z edememe davran fl n teflvik ediyorsa ya da pekifltiriyorsa, böyle bir madde pekifltiricidir. laveten, ba ml l k kazan lan maddeyi kesmenin veya o ilac bulamaman n keyifte yapaca azalma, ba ml için negatif bir durumdur. Afla daki durumlarda ilaç ba ml l - ndan söz edilir: Gün boyu maddenin etkisinde kalma lgili maddeyi azaltma veya vazgeçmede yetersizlik Maddeyi al nca hastal n fliddetlendi ini bile bile almaya devam etme Bu maddeyi al nca sosyal ve mesleki faaliyetlerin zarara u ramas Bu durumun en az bir ay süreyle devam etmesi laç Ba ml l n n Tedavisinde Kifliyi bu al flkanl ndan kurtarmak Suç iflleme e ilimini ortadan kald rmak Sa l kl ve yararl etkinliklere yöneltmek Vücut sa l na kavuflmas n sa lamak Tedaviden sonra bir daha o al flkanl a dönmesini engellemek amaçlan r. Ba ml olan kiflilerin tedavisinde ba- ml l na neden olan etkenler araflt - r larak bunlara yönelik destek tedavileri uygulan r, ba ml lar bir süre kalabal k aile ortam nda yaflat larak ilaçlardan uzak tutulmaya çal fl l r. Bunun d - fl nda çeflitli ilaçlar kullan larak da ba- ml l k ortadan kald r lmaya çal fl l r. STANBUL DA SA LIK 10

12

13 E T M S MMERK te Anesteziyoloji Asistanlar na Uygulanan Medikal Simülasyon Program n n Sonuçlar tarihleri aras nda stanbul l Sa l k Müdürlü üne ba l Medikal Simülasyon Test ve Kalibrasyon Merkezi S MMERK te stanbul e itim ve araflt rma hastanelerinde görev yapmakta bulunan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlar taraf ndan toplam 337 anesteziyoloji asistan na, 206 pratisyen hekime, Marmara Üniversitesinden farkl branfllardan 60 asistan hekime simülasyon program uygulanm flt r. UZ. DR. M. EM N AKSOY UZ. DR. CENG Z YUMRU Simülasyon, teorik bilgileri pratikte uygulamak için de il; senaryolar kullan larak ve kriz durumu simüle edilerek ilgili branfllar n kriz yönetimi becerilerinin artt r lmas n n sa lanmas amac yla yap lm flt r. STANBUL DA SA LIK 12

14

15 E T M S MMERK Simülasyon E itmen Ekibi Uz. Dr. Dilek Kitapç o lu (Taksim EAH) Uz. Dr. Gülay Eren (Bak rköy Dr. Sadi Konuk EAH) Uz. Dr. Ulufer Sivrikaya (fiiflli Etfal EAH) Uz. Dr. nci Paksoy (fiiflli Etfal EAH) Uz. Dr. Kerem Erkalp (Ba c lar EAH) Uz. Dr. Yeflim Abut (Vak f Gureba EAH) Uz. Dr. Emel Koçergül (Haseki EAH) Uz. Dr. Ayflenur Boztepe (Lütfü K rdar EAH) Uz. Dr. Naile Toprak ( stanbul EAH) Uz. Dr. Sinan Uzman (Haseki EAH) tarihleri aras nda stanbul l Sa l k Müdürlü üne ba l Medikal Simülasyon Test ve Kalibrasyon Merkezi S MMERK te stanbul e itim ve araflt rma hastanelerinde görev yapmakta bulunan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlar taraf ndan toplam 337 anesteziyoloji asistan na, 206 pratisyen hekime, Marmara Üniversitesinden farkl branfllarda 60 asistan hekime simülasyon program uygulanm flt r. EU-SIM (European Simulation Society) taraf ndan sertifikal deneyimli anesteziyoloji uzmanlar ndan oluflan on iki kiflilik e itmen kadrosuyla ikifler günlük programlar hâlinde simülasyon yapt r lm flt r. Simülasyon, teorik bilgileri pratikte uygulamak için de il; senaryolar kullan larak ve kriz durumu simüle edilerek ilgili branfllar n kriz yönetimi becerilerinin artt r lmas n n sa lanmas amac yla yap lm flt r. Simülasyon program na gelmeden önce kat l mc lara e itmenler taraf ndan haz rlanm fl konularla ilgili teorik bilgiler içeren bir CD verilmifltir. Kat l mc lara simülatörlerin ve ortam n tan t lmas sonras günde 6 senaryo olmak üzere toplam 12 senaryo uygulamas yapt r lm flt r. Bu uygulamalarda ameliyathane ve acil servis ortamlar simüle edilerek branfllar yla ilgili komplike hasta profilleri kullan lm flt r. Uygulamalar s ras nda görüntüler kamera ile kaydedilerek günün sonunda debriefing yap l p tek tek senaryolar n ve kat l mc lar n performanslar de erlendirilmifltir. Simülasyon merkezine ilk geldiklerinde uygulanacak senaryolarla ilgili konularda ön test uygulamas yap l p, program n sonunda test tekrarlanarak simülasyonun teorik bilgilere katk s de erlendirilmeye çal fl lm flt r. Merkezde ayn zamanda kat l mc lar n kendi çal flt klar hastane koflullar d fl nda, kriz an n n simüle edilmesiyle kriz yönetimi becerileri; liderlik yapabilme, kaynaklar etkili kullanma, tak m çal flmas yapabilme, hasta yak nlar ve ekiple iyi iletiflim kurabilme performanslar da de erlendirilmifltir. Kat l mc lara program bitiminde anket yap larak merkezi, e itmenleri ve simülasyon program n de erlendirmeleri talep edilmifltir. Örne in anestezioloji asistanlar n n de erlendirme sonuçlar ve elde etti imiz bulgular afla daki gibidir: Yafl ortalamalar 31,06 ± 3,51/y l idi. Anestezi ve reanimasyon ihtisas nda geçirmifl olduklar süreler aç s ndan de erlendirildi inde; % 13,9 u ilk y l, % 16,5 i ikinci y l, % 23,4 ü üçüncü y l, % 41,7 si dördüncü y l ve % 4,5 i beflinci y l asistan idi. Merkezde verilen e itimi, e itilenlerden hiçbiri kötü olarak de erlendirmedi. E itilenlerin % 8,7 si e itimi orta, % 45,2 si iyi, % 46,1 i çok iyi olarak de erlendirdi. Merkezde verilen e itimin süresini; e itilenlerin % 8,7 si kötü, % 31,3 ü orta, % 46,9 u iyi, % 13,1 i çok iyi olarak de- erlendirdi. E itilenler merkezde uygulanan senaryolar n hiçbirini kötü olarak nitelendirmediler. STANBUL DA SA LIK 14

16

17 E T M E itilenlerin % 7,8 i senaryolar orta, % 54,7 si, % 37,5 i çok iyi olarak de erlendirdi. E iticilerin bilgi ve ö retme nitelikleri de erlendirildi inde; e itilenlerin % 1,7 si e iticileri kötü, % 3,4 ü orta, % 35,8 i iyi, % 59,1 i çok iyi olarak de erlendirdiler. Üçer kiflilik iki gruptan oluflan toplam 6 kiflilik s n f mevcudu de erlendirildi inde hiç bir e itilen mevcudu kötü bulmad. % 5,2 si s n f mevcudunu orta, % 37,5 i iyi, % 57,3 ü ise çok iyi olarak de erlendirdiler. Bu merkezi tekrar tercih eder misiniz? sorusunu e itilenlerin % 97,4 ü evet, % 2,6 s hay r olarak cevapland rd lar. E itilenler simülatörün inand r c l n VAS üzerinden; (0: En az inand r c, 10: En inand r c olmak üzere); 7,51± 1,71 olarak de erlendirdiler. Bu verilerden de anlafl laca Merkezde ayn zamanda kat l mc lar n kendi çal flt klar hastane koflullar d fl nda, kriz an n n simüle edilmesiyle kriz yönetimi becerileri; liderlik yapabilme, kaynaklar etkili kullanma, tak m çal flmas yapabilme, hasta yak nlar ve ekiple iyi iletiflim kurabilme performanslar da de erlendirilmifltir. gibi simülasyon programlar m z kat l mc lar taraf ndan gerçekçi ve faydal bulunmufltur. E itimleri süresince s k aral klarla merkezimize tekrar gelmek istediklerini beyan etmifllerdir. Elde edilen deneyim ve al nan verilerle Avrupa Medikal Simülasyon Kongresi - SESAM 2010 da bir sözlü sunu ve iki adet poster sunusu yap lm flt r. Yurtd fl merkezlerle kooperasyon çal flmalar m z devam etmektedir. 2010/2011 döneminde anesteziyoloji ve di er branfl hekimlerine farkl zorluk derecelerinde yeni senaryolar haz rlanm flt r ve hem yeni kat - l mc lara hem de daha önce simülasyon programlar m za kat lm fl olan hekimlerimize bu senaryolar uygulanacakt r. Ayr ca yo un bak m ve acil serviste çal flan hemflireler için de farkl simülasyon senaryolar n n haz rlanmas planlanmaktad r. STANBUL DA SA LIK 16

18

19 HABER stanbul UMKE Ekibi Pakistan da stanbul Sa l k Müdürlü ü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) selden etkilenen afet bölgesine sa l k hizmeti vermek için Pakistan'a gitti. Afet bölgesine tam donan ml 40 yatakl bir çad r hastane, bir ambulans, bir kurtarma arac, haberleflme ekipmanlar ve çok say da sa l k malzemesi götüren stanbul UMKE ekibi çocuk hastal klar, dahiliye, enfeksiyon hastal klar uzmanlar, laborant, radyoloji teknisyeni, hemflire, çevre sa l teknisyeni, biyolog, haberleflme uzman ve floför olmak üzere toplam 13 kifliden oluflmaktad r. Pakistan'a hareket etmeden önce ekiple beraber bir bas n toplant s düzenleyen stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, stanbul UMKE ekibinin afet bölgesinde verece i sa l k hizmetleri hakk nda bas na bilgi verdi. Konuflmas nda 17 A ustos ve 12 Kas m Düzce depremlerini bizzat yaflad n hat rlatan Sa l k Müdürü, Pakistan'da yaflanan do al afetin boyutlar - n n çok büyük oldu unu ve evsiz kalan milyonlarca insan n sa l k sorunlar yaflad klar n söyledi. Ayr ca stanbul UM- KE'nin tamamen gönüllü sa l k personelinden olufltu unu STANBUL DA SA LIK 18

20

21 HABER vurgulayan Sa l k Müdürü Dokucu, afet bölgesine gidecek bu ekibin k sa sürede bu kadar h zl bir flekilde haz r olmas n n, stanbul UMKE'nin ne kadar organize bir birim oldu unu gösterdi ini sözlerine ekledi ve bütün ekibe stanbul UM- KE Koordinatörü Dr. Türkay Esin nezdinde teflekkür etti. STANBUL DA SA LIK 20

22

23 HABER Ekip Afet Bölgesinde Çad r Hastanede Hizmet Veriyor Pakistan da meydana gelen sel felaketine yard m amac yla 21 A ustos 2010 tarihinde Ankara dan yola ç kan Sa l k Bakanl Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) içerisinde stanbul dan da stanbul UMKE koordinatörü Dr. M. Türkay Esin baflkanl nda bir ekip yer al yor. UMKE ekibi çocuk hastal klar, dahiliye, enfeksiyon hastal klar uzmanlar, laborant, radyoloji teknisyeni, hemflire, çevre sa l teknisyeni, biyolog, haberleflme uzman ve floför olmak üzere toplam 13 kifliden oluflmaktad r. stanbul UMKE ekibi afet bölgesine tam donan ml 40 yatakl bir çad r hastane, bir ambulans, bir kurtarma arac, haberleflme ekipmanlar ve çok say da sa l k malzemesi götürdü. Çevre sa l hizmetleri kapsam nda içme sular n n klorlanmas ve g da güvenli i alanlar nda çal flacak olan stanbul UMKE ekibi, salg n hastal klarla mücadelede bölge halk na tedavi hizmetleri vermenin yan s ra e itim de yapacakt r. stanbul UMKE ekibi daha önce ran Bam depremi, Pakistan depremi Günde ortalama hasta bakarak bir ayda 12 bin hastay tedavi eden UMKE ekibi, ayr ca afl lama ve hastal k riskine karfl çad r kentleri gezerek sa l k taramas yap yor. ve Endonezya depreminde de afet bölgelerinde sa l k hizmeti vermiflti. Pakistan a gider gitmez ifle koyulan ekipler iki kentte faaliyet gösteriyor. 20 kiflilik bir ekip Sind eyaletinin Kahirpur kentinde, 3 ayr noktada çal fl yor. Bir grup tiyatro binas nda faaliyet gösterirken di er bir grup kurduklar sahra hastanesinde insanlara sa l k hizmeti veriyor. Günde ortalama hasta bakarak bir ayda 12 bin hastay tedavi eden UMKE ekibi, ayr ca afl lama ve hastal k riskine karfl çad r kentleri gezerek sa l k taramas yap yor. Bu hizmetleri tamamlay c olarak sular klorlan yor ve çevre sa l düzenlenmesi yap l yor. Bir di er ekip ise Belucistan eyaletinde ayn özveriyle güvenlik tedbirleri eflli- inde hastalara flifa da tmaya devam ediyor. Pakistan'da görev yapan Sa l k Bakanl ekipleri, ailelerin iste i üzerine sahra hastanelerinde çocuklar sünnet etmeye de bafllad lar. Yaflam koflullar n n oldukça güç oldu u ülkede, sel felaketinden sonra flartlar daha da zorlaflm fl. Sa l k ekipleri, hastal klar n bafll ca nedeninin temiz içme suyunun yoklu u oldu unu söylüyorlar. Çevrede bulunan sular içen çocuklar ishal ve ateflli ishal flikâyetiyle geliyorlar. Ayr ca yetkililer s tma vakalar - na dahi rastlan ld n belirtiyorlar. Yaklafl k bir ayd r bölgede olan ekipler bu zor flartlardan dolay Pakistan a daha uzun süre yard m faaliyetlerinin devam etmesi gerekti ini belirtiyorlar. Bu nedenle Sa l k Bakanl, ikinci grup bir sa l k ekibini ve sahra hastanesini de bölgeye gönderiyor. STANBUL DA SA LIK 22

24

25 UZMAN GÖZÜYLE 2010 Türkiye Beslenme ve Sa l k Araflt rmas (TBSA) UZM. DR. BRAH M TOPCU MAHMUT AKMAN stanbul Sa l k Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilen Beslenme ve Sa l k Araflt rmas nda görev alan 59 sa l k çal flan na takdir belgesi verilmesi amac yla tarihinde Sultanahmet Golden Horn Otel de bas n n da kat l m yla bir ödül töreni düzenlendi. Tören Vali Yard mc s Kaz m Tekin ve Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu nun aç l fl konuflmalar yla bafllad. Konuflmalardan sonra çal flmada eme i geçenlere takdir belgeleri verildi. Gerçeklefltirilen TBSA çal flmas ülke genelindeki yararlar n n yan s ra ilimizde beslenme ve sa l k politikalar n n uygulanmas nda izlenecek yol haritas n n haz rlanmas nda büyük yarar sa layacakt r. Bu amaçla stanbul için TU K taraf ndan belirlenen adreslerde 54 metropol kümesi, 4 k rsal küme olmak üzere toplam 58 küme çal flmaya dâhil edilmifltir. Çal flman n toplamda 2040 hanede yap lmas öngörülmüfl, ancak 1148 haneye, örneklemin % 56 s na ulafl labilmifltir. Adreste bulunan 1148 hanede 920 kifliden numune al nm fl, 1163 kifliye fizik muayene yap lm flt r. Bakanl m z Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünce; Ülkemiz genelinde beslenme ve sa l k verilerini oluflturmak, Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlar na daha duyarl olan bebek, çocuk, gebe, emzikli anneler, yafll lar gibi risk alt ndaki gruplar n sorunlar na yönelik öncelikleri saptamak, nedenlerini belirlemek, izleme ve de erlendirme yapmak, STANBUL DA SA LIK 24

26

27 UZMAN GÖZÜYLE Önemli beslenme sorunlar n önlemede yararl olan besin zenginlefltirilmesi ve desteklenmesi programlar na yön vermek amac yla, 81 ilimizde Türkiye Beslenme ve Sa l k Araflt rmas yap lm flt r. Yetersiz ve dengesiz beslenme çeflitli hastal klara yol açt gibi, birçok hastal k ve sa l k sorunu da beslenme üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktad r. Bu olumsuz etkileri azaltmak ya da ortadan kald rmak için öncelikle mevcut durumun ve sorunlar n bilimsel kan tlarla ortaya konmas gerekmektedir. Bu nedenle birçok ülkede oldu u gibi ülkemizde de her 5 y lda bir Beslenme Sa l k ve Besin Tüketimi Araflt rmas yap lmas gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlar na yönelik etkin, yararl ve tutarl politikalar n oluflturulmas ve programlar n haz rlanabilmesi için güvenilir nitelikte araflt rma verileri son derecede önemlidir. Çal flma ilimizde sa l k müdür yard mc s Uzm. Dr. brahim Topcu sorumlulu unda ve ilgili flube müdürü koordinatörlü ünde; doktor, hemflire, ebe, diyetisyen, laboratuar teknisyeni ve floförden oluflan 45 kiflilik 5 ekiple yürütülmüfltür. Devlet Planlama Teflkilat eflgüdümünde Mart 2003 te haz rlanan Ulusal G da ve Beslenme Eylem Plan nda ve Türkiye Obezite ile Mücadele 2009 Eylem Plan nda Ulusal G da, Beslenme ve Sa l k Araflt rmas n n yap lmas öngörülmektedir. Ayr ca Dünya Sa l k Örgütü nün 21. Yüzy lda Herkes çin Sa l k: 21 Hedef deklarasyonunda 2015 y l na kadar, toplumdaki insanlar sa l kl yaflam biçimlerini benimsemelidirler (Hedef 11) ve 2020 y l na kadar tüm sektörler sa l kla ilgili sorumluluklar n kabul etmelidirler (Hedef 14) denilmektedir Beslenme, Sa l k ve G da Tüketimi Araflt rmas, Türkiye de bugüne kadar yap lm fl en kapsaml beslenme, sa l k ve besin tüketimi araflt rmas niteli indeydi G da Tüketimi ve Beslenme Araflt rmas ise Türkiye geneline gösterge olmak kayd yla 3 ilde sa l k taramas yap lamadan gerçeklefltirilmiflti Türkiye Beslenme ve Sa l k Araflt rmas ise 07 Haziran 2010 tarihinde bafllay p 6 haftal k çal flma kapsam nda 81 ilimizde toplam 99 ekip oluflturularak yap lm flt r. Çal flma ilimizde sa l k müdür yard mc s sorumlulu unda ve ilgili flube müdürü koordinatörlü ünde; doktor, hemflire, ebe, diyetisyen, laboratuar teknisyeni ve floförden oluflan 45 kiflilik 5 ekiple yürütülmüfltür. Yap lan saha çal flmas nda kiflilere; Anket uygulamas (hane halk, aile, hane beslenme al flkanl klar, kiflisel sa l k bilgileri, fiziksel aktivite ve anne sa l, g da tüketim s kl vb) yap lm fl, Bir günlük besin tüketimi ve fiziksel aktivite formu uygulamas gerçeklefltirilmifl, Antropometrik ölçümler ve fiziki muayene yap lm fl, Kan ve idrar numuneleri al nm flt r. Belirlenen sürede tamamlanan çal flmada 26 tane hastane ve belirlenen sa l k ocaklar nda al nan kan numunelerinde hemogramlar bak lm fl; kan numuneleri 6 tüp hâlinde dondurularak 49 parametrede (Vitamin B6, B12, C, DOH, E, Folik Asit, Kreatinin, Total Asit, Homosistein, Hemogram, Ürik Asit, Kolesterol, LDL kolesterol, Trigliserit, Glikoz, Albumin, Total protein, alkalen fosfataz, TIBC, ALT, Somatomedin C ( GF-I), BUN, TSH, ST3, ST4, Anti TPO, Anti TG, PTH, Açl k nsülini, Zn, Ca, Pb, Se, Fe, P, Cu, drarda iyot, Ya asitleri (16), Ferritin, HbsAg, Anti HCV, Anti HAV, Vitamin A, B1, B2, Sodyum, Potasyum, Aminoasitler (20), drarda mikroalbümin) de erlendirilmek üzere, so uk zincir arac yla Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi ne teslim edilmifltir. limizde ve ülke genelindeki bu çal flmalar n sonuçlar önümüzdeki günlerde numunesi al nan vatandafllara mektupla bildirilecektir. STANBUL DA SA LIK 26

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı