Gıda Kalitesi - Güvenliği ve Tüketim Politikaları. Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU Gıda Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda Kalitesi - Güvenliği ve Tüketim Politikaları. Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU Gıda Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi"

Transkript

1 Gıda Kalitesi - Güvenliği ve Tüketim Politikaları Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU Gıda Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi

2 Gıda Sanayi = stratejik bir sektör Ülkeler, gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, vatandaşlarının beslenmelerini sağlayacak imkanları muhtemel krizlere karsı kendi güvencelerinde tutmak istemektedirler. İklimsel değişiklikler, kuraklık, tarım ve destekleme politikalarının iyi yürütülmemesi gıda sanayini besleyen tarımsal üretimde sıkıntılar oluşturmaktadır. x Gelecekte bu sorunları minimum düzeye indirmek için tarımsal politikalar iyileştirilmeli, iyi bir kuraklık izleme ve su yönetim sistemi geliştirilmelidir.

3 GIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENLİĞİ Gıdaya erişim ve beslenme, insan için temel, vazgeçilmez, evrensel bir haktır. GIDA GÜVENCESİ Her insanın, yeterli kalite ve miktarda, ihtiyaçlarını karşılayacak, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesidir. PAYLAŞIM Yaşam-Ölüm Sağlık Diyet GIDA

4 Gıda güvencesizliğinin temelinde yatan nedenler: Yoksulluk, Savaş ve sivil çatışma, Yolsuzluk, Nüfusun her kesimi için eşit gıda teminini teşvik etmeyen ulusal politikalar, Çevre sorunları, Ticaret engelleri, Yetersiz tarımsal kalkınma, Aşırı nüfus artışı, Düşük eğitim seviyesi, Sosyal eşitsizlik ve cinsiyet eşitsizliği, Sağlık hizmetlerinin yetersizliği, Doğal afetler. x

5 Ülkemizde Gıda Güvencesi Ciddi sorun yok Dini ve kültürel yapının da büyük katkısı olan gıda güvencesinin sağlanmasında devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Ayrıca uluslar arası boyutta gıda güvencesi sorununa gösterilen hassasiyet ve önemli organizasyonlar söz konusudur. ANCAK, toplumun dengeli ve sağlıklı beslenebildiğini söylemek mümkün değil. Bilinçsiz tüketim, bilgi kirliliği, özellikle ilk öğretimde müfredatta beslenme ile ilgili bir dersin olmaması gıda tüketim eğilimlerini olumsuz etkilemektedir. Gıda tüketim politikalarının iyi yönetilmesi, bilinçli tüketici sayısının artması kaliteli ve güvenli gıda talebinin artmasına neden olacaktır.

6 GIDA GÜVENLİĞİ Tüketime sunulan gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlıların bertaraf edilmesi için alınacak önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Avrupa Birliğine Uyum Süreci Gıda güvenliği mevzuatı Gıda güvenlik standartlarına uyum Önemli düzeyde ilerlemeler sağlanmasına rağmen, Türkiye de halen gıda sanayiinde tam olarak gıda güvenliğinin sağlanabildiğinden söz edilmesi mümkün değildir.

7 Yakın geçmişte yaşanan gıda kaynaklı olumsuzluklar tüketicilerin güvensizliğine yol açmıştır. Bu nedenle: Gıda güvencesi Güvenliğinin sağlanması, Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, Çevrenin korunması Devletlerin Temel Görevleri arasına alınmıştır. Türkiye de tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın temeli 1982 Anayasası na dayanmaktadır. Nitekim Anayasamızın 172.nci maddesi, Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder demekle bu yükümlülüğü ortaya koymuştur. Türkiye de gıda güvenliği konusundaki gelişmeleri tetikleyen unsur Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıdır. Bugün, tüketicinin ve sağlığın korunması başlığında Türk Mevzuatının kağıt üzerinde AB ile uyumunda tatmin edici bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. x

8 GÜVENLİ GIDA ÜRETİMİ Dünya nüfusunun hızla artması Gelişen teknolojiye bağlı çevre kirliliği Ekonomik güçsüzlük Eğitim yetersizliği Beslenme sorunlarını derinleştirmekte Güvenli gıda ve su teminini zorlaştırmaktadır. Tüketiciler: Çevreye dost, Doğalına yakın, Daha az işlem görmüş, İnsan sağlığına uygun ve Güvenli üretildiğinden emin olduğu gıdaları tercih etmektedir. Bu nedenler tüketime sunulacak gıdalara bir standart getirme konusunda üreticilerin, yetkililerin ve diğer konu elamanlarının ortak bir noktada birleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmalar çiftlikten - çatala kadar gıda güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. x

9 Yeni yaklaşım; gıda üretimi, çiftlikten çatala uzanan ve çok sayıda paydaşın yer aldığı bir zincirdir. Gıdalardaki tehlikeler bu zincirin herhangi bir aşamasında oluşabilir. Dolayısıyla tüm süreçler kontrol altında tutulmalıdır. Bunun için sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. Bu yaklaşım: birincil üretim ile ikincil üretim aşamasında yer alan gerçek ve tüzel kişiler, satışa sundukları gıda maddelerinin ulusal gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumludurlar şeklinde özetlenebilir. x

10 Tüketici talepleri Ticaret kuralları Gıda yasaları Gıda sektörü Gıda Güvenliği Sistemleri ISO (GHP, GMP, HACCP) Ülkemiz gıda endüstrisinde büyük çaplı işletmelerin çoğu bu sistemlerden bir veya birkaçını kurmuşlardır, orta ve özellikle küçük çaplı işletmeler finansal kaynakların yetersizliği ve konunun öneminin kavranmaması gibi nedenlerle uygulayamamaktadırlar. Avrupa birliği ile bütünleşme çalışmalarında ülkemizden istenen gıda güvenliği konuları yaklaşık olarak HACCP standardının bütünüdür. Uluslararası tanınırlığı olan bu belgelerin verilmesi ve denetlenmesinde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Kağıt üzerinde işlemler ile bazı işletmeler bu belgeleri alabilmektedirler. x

11 Gıda sanayinde güvenli gıda üretimini engelleyen konular Türkiye'nin nüfus ve yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olması, Sıcak iklim kuşağında yer alması, Bilinçsiz tarım ve veteriner ilacı kullanma, Arıtma sistemi olmayan endüstriyel kuruluşların atıklarını doğrudan akarsu, toprak, kanal veya atmosfere boşaltmaları, Kontrol dışı GKM kullanılması, Hammaddede miktar ve kalite sorunu, Ülkemizdeki mevcut işletmelerin önemli bir kısmının (% 85) küçük aile işletmeleri ve mandıralardan oluşması, (süt üretimimizin yalnızca % 18 i teknik ve hijyenik yeterliliğe sahip tesislerde işlenmekte). Kayıt dışı işletmeler,

12 Gıda sanayinde güvenli gıda üretimini engelleyen konular Haksız rekabet, Alım gücünün düşük olması, Halkın kişisel hijyen bilinci konusundaki eksikliği, Analiz hizmeti yapacak kurumların laboratuvar donanımlarındaki yetersizlik, Gıda konusunda yaşanan problemlerin yasal çözümünde konu ile uzmanlaşmış mahkemelerin bulunmayışı, Toplumun riskli sayılabilecek geleneksel gıda tüketim alışkanlıklarının olması, Kişisel hijyen ile ilgili olarak gıda üreticilerinin ve çalışanlarının eğitilmemesi, Gıda tehlikelerine yönelik patojen mikroorganizma ve kimyasal kalıntı analizleri ve risk değerlendirmelerinin yapılmaması, EN ÖNEMLİSİ Gıda güvenliğinin sağlanabilmesinin temel koşulu gıda kontrol ve denetim hizmetinin yeterli ve etkili yapılmaması. Bu sorunun halledilmesi yukarda belirtilen bir çok sorunu da ortadan kaldıracaktır.

13 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kayıt dışı işletmeleri kayıtlı hale getirecek ve kontrol altına alacak önlemlerin alınması, Gıda kontrol ve denetim mekanizmalarının isleyişi gözden geçirilmeli. Mevcut laboratuvarlar, uluslararası kabul görebilecek donanıma ve kalibrasyona ulaştırılmalıdır. Geleneksel ürünlerin özellikleri belirlenerek kodekse dahil ettirilmelidir. Sektörde çalışanlar, denetimi yapacak personel ve toplum «Gıda güvenliği» konusunda bilinçlendirilmeli. Bilgi, iletişim teknolojileri ve Ar-Ge faaliyetleri doğru yönetilmeli. Ceza veya Ödül prensibi işletilmeli.

14 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Genel olarak gıda üretimi ve satısında mevzuata aykırı durumlardan oluşan suçların cezalandırılmasında kullanılan yaptırımlar da kararlı olunmalı ve yasalarla caydırıcılık sağlanmalıdır. Genetiği değiştirilmiş gıdaların üretimi, tüketimi ve ihracatında gerekli analizleri yapacak yeterli sayı ve teknik donanıma sahip laboratuvarlar hizmete sokulmalıdır. Gıda işletmeleri, güvenli gıda üretimini teminat altına almak için iyi tarım uygulamalarını sürdüren üreticilerin ürünlerini satın almaya öncelik vermeli ve bu konuda onları teşvik etmelidir. Gıda sanayinin girdi olarak kullandığı tüm hammaddelerde izlenebilirlik kriteri, satın alma parametrelerinden biri olmalıdır. Gıda politikalarının oluşturulması için siyasetten arındırılmış tarafsız bilimsel komiteler oluşturulmalı, oluşturulan komisyonlar iyi çalıştırılmalıdır. HACCP tüm gıda işletmeleri için uygulamaya konulmalı ve kağıt üzerinde kalan anlayışa son verilmelidir.

15 GIDA DENETİMİNDE ÜLKEMİZİN MEVCUT DURUMU Ülkemizde devlet adına gıda denetimini yapacak resmi kurumların yetkilendirilmesinde dönemsel değişimler yaşanmıştır. Denetimin tarihsel gelişimi izlendiğinde bu yetkinin tek başına veya müştereken; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler, Türk Standartları Enstitüsü, vb. kurumlara verildiği görülmektedir. Ülkemizde gıda hizmeti, dağınık bir mevzuatla, etkisiz bir şekilde yürütülmeye çalışılmış ve bu süreç hangi dönemde olursa olsun iyi yönetilememiştir. Ülkemizde gıda konusunda başlıca mevzuat, 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile başlamış, 2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile son bulmuştur. Ve gıda denetiminde yetki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında toplanmıştır. x

16 GIDA DENETİMİNDE ÜLKEMİZİN MEVCUT DURUMU Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye genelinde 81 İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerde yaklaşık 5050 Gıda Denetçisi ve 41 il kontrol laboratuvarında çalışan yaklaşık 1200 kişiyle resmi denetim ve kontrol hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 81 adet, Bakanlıktan faaliyet izni almış Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları ve 9 adet Yetkili (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı da kontrol hizmetlerine destek vermektedirler. x

17 AB Ülkelerinde Resmi Kontrol ve Denetimler

18 AB Ülkelerinde Resmi Kontrol ve Denetimler

19 AB Ülkelerinde Resmi Kontrol ve Denetimler

20 GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GIDA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ??? Gıda işletmeleri; gıda arzında kritik bir rol üstlenmiş, güvenli ve standart kalitede üretimi gerçekleştirme yükümlülüğünde olan tesislerdir. Gıda işletmelerinin ölçeğine bakılmaksızın güvenilirlik talebine cevap verebilmesi için mevzuatla belirlenmiş hijyen kurallarına göre modernizasyonu gerekir. Ayrıca, 5996 Sayılı Kanun ve yönetmelikleri gereği tüm işletmelerin HACCP sistemini kurmaları ve gereğince uygulamaları gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin yürütülmesi ve sürdürülmesinde gıda konusunda eğitim almış bir uzmana ihtiyaç vardır.

21 GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GIDA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ??? Türkiye genelinde Gıda Üretim İşletmesi Satış Yeri Toplu Tüketim Yeri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda 30 beygir motor gücü bulunan veya 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri dışında gıda ve yem işletmelerinde konuyla ilgili lisans eğitimi almış bir personel çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yalnızca işletme sahibi ve mesleki eğitimi bulunmayan personelin bilgisi ve alışkanlıklarıyla üretim yaparak piyasaya gıda arzı yapılmaktadır. Kanun gereği istihdam zorunluluğu olmayan boyuttaki işletmelerin ülke çapındaki işletmelerin yaklaşık yüzde ini oluşturduğu tahmin edilmektedir.

22 GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GIDA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ??? Gıda üretimi gibi halk sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda üretim yapan bir işletmede gıda üretimi konusunda eğitim almış kişilerin bulunması; güvenli gıda üretimini sağlayarak halk sağlığını korumak ve kaynak israfını önlemek açısından bir gerekliliktir sayılı Kanun ile getirilmiş olan yeni düzenlemede, her ne kadar 30 beygir gücünün üzerinde kapasiteye ve 10 adetten fazla çalışana sahip işletmeler için en az bir lisans düzeyinde personelin tam zamanlı olarak istihdamı şart koşulsa da bu sistem sağlıklı yürütülememektedir.

23 GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GIDA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ Bu çerçevede, yeni bir anlayışla daha önce uygulanan sorumlu yöneticiliğin eksikliklerini de ortadan kaldıracak biçimde gıda işletmelerinde, konusunda lisans düzeyinde eğitim almış kişilerin, yetkilendirilmiş gıda danışmanı olarak istihdamının sağlanması gıda kontrol sistemlerinin etkinliğinin arttırılarak halk sağlığının korunması açısından önemli görülmektedir. Geliştirilecek bu proje ile; Tüm gıda işletmelerinde gıda mühendisliği alanında lisans düzeyinde eğitimli gıda danışmanı istihdam edilmesi, Yetkilendirilmiş Gıda Danışman larının kamu adına çalışması ve gıda güvenliği gereksinimlerinin tüm üretim sürecinde yerine getirildiğinin gözetimini gerçekleştirmesi, Bu danışmanların Bakanlığa sistematik olarak rapor sunması, Hizmetinin karşılığı olan ücret ve sosyal güvenlik primlerinin ise bir kısmının işletme bir kısmının ise Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanması, İşletmelerin kendi paylarına düşen hizmet bedelini Bakanlık hesabına yatırması, Görevlendirilecek gıda danışmanlarının; Vereceği hizmette devlete karşı sorumlu olması öngörülmektedir.

24 GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GIDA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ Anlamlı Rakamlar Gıda Mühendisliği program sayısı: 88 Toplam öğrenci kontenjanı: yaklaşık 4200 Yılda mezun olan gıda müh.: yaklaşık 4000 Odaya kayıtlı üye sayısı: Toplam Gıda Mühendisi: ÇOK FAZLA İşsiz Gıda Mühendisi: ÇOK FAZLA Bu kadar Gıda Mühendisliği bölümü ve bu kadar Gıda Mühendisinin olduğu bir ülkede gıda güvenliği sorununun olmaması gerekir. Gıda Mühendisliği Bölümleri mevcut yapılanmada ihtiyacın çok üstündedir ve her geçen gün kontrolsüz ve taraflarla değerlendirme yapılmadan yeni bölümler açılmaktadır. Yukarda bahsedilen her gıda işletmesine bir gıda danışmanı projesi ile hem gıda güvenliği sorunu halledilmiş olunacak hem de Gıda Mühendislerine istihdam sağlanacaktır.

25 GIDA İLE İLGİLİ OLUŞTURULACAK POLİTİKALARDA AYRICA: Bilgi kirliliği Medya ayağı İzlenebilirlik Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tüm gıda ve hizmet sektörüne uygulanması İSRAF Üniversite, sanayi, işbirliği Tarımsal üretimde kooperatifleşme Konuları da göz önünde bulundurulmalı

26 Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü RZURUM

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS 2013 0 Başkan: M.Erol SÖZEN Raportörler: Ömer ÖCAL, Dr. Orhan ERMETİN Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 18 Yapılan Toplantı Sayısı: 5 Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS İL KURUM

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ Kuyumculuk sanayi sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 4 şirket, Türkiye nin En Hızlı

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir. GENEL GEREKÇE Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, halkın yeterli ve güvenli gıdayla beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanması devletin en temel

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE)

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) Yayın No DPT : 2670 ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2003

Detaylı

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Ali Tunahan AYGIN Ziraat Mühendisi GĐRĐŞ Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde

Detaylı

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması, sanayileşmenin gelişimi ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2015 *Zeytin Karasuyunun Bertarafı...4 *Karagözler Yat Çekek Yeri Ve Karaot Projesi...6 *Bölgede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması...10 *Ülkemizde Su Ürünleri

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı