ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet Özkaya Stadý ORTACA BLD SPOR U-17 TURGUTREÝS BLD SPOR U Ocak 2015 Pazar 14:00 Ula Stadý ORTACA BLD.SPOR U-12 SABURHANE GENÇLÝK U Ocak 2015 Pazar 14:00 Köyceðiz Mehmet Özkaya Stadý CHP Muðla Milletvekili Demir: YENÝ TÜRKÝYE DE KÖYLÜLÜÐE YER YOK MU? CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçe görüþmelerinde çiftçilerin sorunlarýný gündeme getirdi. HABERÝ 7.SAYFADA YÜKSEL SARI SAYIN VALÝ ÞAÞIRTMAYA DEVAM EDÝYOR Sayýn Valimiz ilk olarak, Iztuzu plajýnýn telefon ihalesi yöntemiyle Ýngiliz ortaklý bir þirkete devredilmesine karþý çýkan, eylemler yapan ve yargý yoluna baþvuran halký bilgilendirmek amacýyla yaptýðý bir açýklamasýyla bizi þaþýrtmýþtý. Demiþti ki; O güne kadar hem valiliðe hem de bakanlýða yazýlý veya sözlü olarak ulaþmýþ olan bütün taliplilere ki içinde Ortaca Belediyesi de vardýr, telefon yoluyla hýzlý bir þekilde ulaþýlarak tekliflerini yazýlý olarak hýzlý bir þekilde ulaþtýrmalarý istenmiþtir. Þaþýrmýþtýk; Çünkü Vali nin bu açýklamasýyla Iztuzu nu alan özel þirketin basýn açýklamasý neredeyse birebir örtüþüyordu. Onlar da ihalenin telefonla yapýldýðýný ve ihalenin Ortaca Belediyesi ne telefonla haber verildiðini belirtiyorlardý. Oysa Vali nin açýklamasýndan hemen sonra Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik bir açýklama yaptý ve ihaleden haberdar edilmediklerini bir kez daha tekrarlayarak Sayýn valimizi yanýltýyorlar Sayýn Valimizi kimler, nasýl yanýltýyordu? Hasan Karaçelik bunu açýklamadý! Asýl önemlisi, bu kargaþa içinde telefonla ihalenin mümkün olup olmadýðý konusu güme gitti. Çünkü, sayýn Valimiz de telefonla ihalenin mümkün olup olmadýðýný açýklamamýþtý. Sayýn Vali ikinci olarak Iztuzu Koruma Platformu üyelerinin Valiliði ziyareti sýrasýnda þaþýrttý bizi. O görüþmede platform üyelerine demiþ ki; Algýlarla idare etmeyiz Demagojileri býrakýn Bana bunun için gelmeyin Yine demiþ ki; Özel sektör veya baþkasý iþletecekmiþ bu sizin konunuz deðil. Bu konuda polemiklere girmek istemiyorum Þaþýrmamak elde deðil; Sayýn Vali kimi temsil ediyor? Devleti, yani kamu yu. Peki, valiyi ziyarete gelen kimler? Akdeniz Kýyý Vakfý, Kaptan June Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma Vakfý, Dalyan Minibüs Taþýyýcýlar Kooperatifi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, Dalyan Tekne Kooperatifi, Dalyan Su Sporlarý Derneði, Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði, Doðayý Hayvanlarý Koruma ve Yaþatma Derneði. Yani kamunun ta kendisi! Demek ki, kamunun temsilcisi olan sayýn Valimiz, kamunun ta kendisini almýþ karþýsýna, neyin kamu elinde kalýp kalmayacaðý hakkýnda siz karýþmayýn, bu sizin iþiniz deðil, bana bunun için gelmeyin demiþ, demagoji yapmayýn diyerek de bir güzel ayar çekmiþ. Hem de kamu adýna! Doðrusu çok merak ediyorum. Acaba, kamunun unsurlarý kamunun yararýný düþünmeyecekler, buna kafa yormayacaklarda ne yapacaklardý? Sayýn Valimiz bir de diyor ki; Devlet kimseye hiçbir yeri peþkeþ çektirmez Asýl buna þaþýrdýk iþte! Yoksa Sayýn Valimiz Ege nin bir ucundan Akdeniz in diðer ucuna kadar, kamuya ait birçok sahil þeridinin birilerine peþkeþ çekilerek halka kapatýldýðýný bilmiyorlar mý? Tecrübe ile sabittir. Kamu, kimine göre toplumun genel yararý, kimine göre de yaðmalanacak bir hazinedir. Bu yüzden kamu yararýnýn korunmasý hakkýnda kime ne kadar güvenilebileceði konusu hep tartýþmalý kalmýþtýr. Þahsen ben, Caretta Caretta lara herkesten daha fazla güvenirim. En saðlam kamucu onlardýr çünkü. Bilirim, Iztuzu hala varsa onlar orada olduklarý içindir. Hiç kuþkunuz olmasýn, bir gün onlar da giderse, Iztuzu da kapan kaçanýn elinde kalacak ve kýsa zamanda beton yýðýnýna dönecektir. Ýþte o zaman görürsünüz, kamunun yararýný. ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Dalyan Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesinin ardýndan plaja gelen þirket yetkililerine vatandaþlar tepki gösterdi. Mahkemenin verdiði karar üzerine DALÇEV þirketi, Boðazaðzý mevkisindeki tesisleri devralmak için dün gece plaja gitti. Durumu öðrenen jandarma ve belediye bünyesindeki DAL- BEL þirketi yetkilileri tesise getirilen jeneratörlerin içeri götürülmesine izin vermedi. Ýztuzu plajýna alýnmayan vatandaþlar ateþ yakarak nöbet tutmaya baþladýlar. Muðla Vali Yardýmcýsý Köten: "Ortaca Belediyesi tarafýndan açýlan Ýhtiyati tedbir kararý henüz elimize ulaþmadý Dalyan Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesinin ardýndan plaja gelen þirket yetkililerine vatandaþlar tepki gösterdi. Mahkemenin verdiði karar üzerine DALÇEV þirketi, Boðazaðzý mevkisindeki tesisleri devralmak için dün gece plaja gitti. Durumu öðrenen jandarma ve belediye bünyesindeki DAL-BEL þirketi yetkilileri tesise getirilen jeneratörlerin içeri götürülmesine izin vermedi. Ýztuzu plajýna alýnmayan vatandaþlar ateþ yakarak nöbet tutmaya baþladýlar. Dalçev þirket yetkililerinin Ýztuzu na girmeye çalýþmasýný haber alan Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik ve CHP Muðla Milletvekili Nurettin Demir yetkililerle görüþerek tutanak tutturdular. Ortaca ya gelen Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten ile yapýlan görüþmenin ardýndan þirket yetkilileri plajdan uzaklaþtýrýldý. Hasan Karaçelik, açýlan davalarda geliþmelerin olumlu sonuç verdiðini ve hukuksal mücadelenin devam edeceðini söyledi. Carettalarýn alanýna araçlarla girdiler DALÇEV þirketi yetkililerinin kumsala insanlarýn dahi girmesinin yasak olduðu saatte otomobil ve minibüsle girmesi tepkilere neden oldu. Ýztuzu karasal alandan Boðazaðzý mevkisine doðru yola çýkan araçlar bir süre sonra kumsalda kaldý. Araçlar tutanak tutularak ilgili kiþilerin gözetiminde kumsaldan çýkarýldý. Karar elimize ulaþmadý Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten, yaptýðý açýklamada, Ýztuzu Plajý Boðazaðzý mevkisinin iþletmesinin valilik bünyesinde kurulan MUÇEV Limited Þirketi aracýlýðý ile DALÇEV Limited Þirketine kiralandýðýný söyledi. Ýlgili þirket ve MUÇEV arasýnda yapýlan protokol gereði yer tesliminin yapýldýðýný kaydeden Köten, "Ortaca Belediyesi tarafýndan açýlan Ýhtiyati tedbir kararý henüz elimize ulaþmadý. Bununla ilgili yasal süreç devam ediyor ancak biz kiraya verilen alan ile ilgili teslim iþlerini gerçekleþtirmek durumundayýz" DEVAMI 4.SAYFADA Þirketin ilk icraatý gece sularýnda yaya dahi girilmesi yasak olan koruma alanýna araçlarýyla girmek oldu. Fakat araçlarý kuma saplandý. Jandarma giriþi yasaklarken olayý duyan vatandaþlar giriþte nöbet tutmaya baþladý.

2 2 MOSKOVA DA BODRUM OFÝSÝ AÇILIYOR Bodrum Tanýtma Vakfý'nýn (BOTAV) yönetim kurulu toplantýsýnda, Rusya'nýn baþkenti Moskova'da, BOTAV Rusya Temsilciliði kapsamýnda Bodrum tanýtým ofisinin açýlmasýna oy birliði ile karar verildi. Bodrum'da faaliyet gösteren Spektr/Moskova firmasý ile Bodrum Tanýtma Vakfý arasýnda Rusya'nýn baþkenti Moskova'da bir Bodrum tanýtým ofisinin açýlmasý için yapýlan görüþmeler neticesinde konu, BOTAV Yönetim Kurulu Toplantýsýnýn gündemine alýndý. Yönetim kurulunun geçtiðimiz günlerde yapýlan toplantýsýnda, Moskova'da açýlacak ofis ve ofisin çalýþmalarý hakkýnda üyelere bilgi verildi. Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kocadon ile diðer üyeler tarafýndan olumlu karþýlanan gündem maddesi, oy birliði ile kabul edildi. Bodrum Belediyesi ve BOTAV Baþkaný Mehmet Kocadon, Bodrum markasýnýn dünyadaki deðerinin daha da yükselmesi için çalýþmalarý hýzla sürdürdüklerini ifade ederek, "Dünyanýn dört bir yanýnda katýldýðýmýz fuarlarla Bodrum'u tanýtmaya devam ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak ilçemizde yaptýðýmýz çevre düzenleme ve güzelleþtirme çalýþmalarý yaný sýra ulusal, uluslararasý kültürel ve sanatsal etkinlikler de bu tanýtým faaliyetlerimizin bir parçasýný oluþturuyor. BOTAV olarak Bodrum'un yüzünü, Bodrum'un güzelliklerini dünyaya tanýtmak amacýyla baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýzý ise bir adým daha öteye götürmek için Rusya'nýn baþkenti Moskova þehrinde bir Bodrum ofisi açmaya karar verdik. Böylece hem Moskova'da yaþayan Ruslar, hem de yaz - kýþ demeden Moskova'yý ziyaret eden dünyanýn her yanýndan gelen binlerce turist, Bodrum ofisini ziyaret edebilecek, Bodrum hakkýnda bilgi alabilecek. Bodrum Ofisi tarafýndan gerçekleþtirilecek faaliyetlerle de Bodrum'un tanýtýmýna farklý bir ivme kazandýrýlacak. Öncelikle 13 Þubat'ta, Bodrum Ticaret Odamýzda Rusça konuþan ülkelerle ilgili çalýþtayda ofisimiz ile ilgili sözleþmeyi imzalayacaðýz. 18 Mart'taki MITT Moskova Turizm Fuarý'nda ise Bodrum Tanýtma Vakfý Rusya Temsilciliði ofisimizin açýlýþýný yapacaðýz." Bodrum Tanýtma Vakfý ve Spektr/Moskova firmasý arasýnda 13 Þubat 2015 tarihinde Bodrum Ticaret Odasý'nda düzenlenecek Rusya ve Rusça konuþan ülkelerle ilgili çalýþtayda Moskova'da açýlacak olan ofisle ilgili sözleþme, taraflar arasýnda imzalanacak. 18 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan MITT Moskova Turizm Fuarý döneminde ise Bodrum Tanýtma Vakfý Rusya Temsilciliði ofisinin açýlýþý yapýlacak. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz BARÝYER KALDIRILACAK Ortaca nýn Gökbel mahallesindeki Kargýcak koyuna giden yola yapýlan bariyer kaldýrýlacak. Ortaca nýn Gökbel mahallesindeki Kargýcak koyuna giden yola yapýlan bariyer kaldýrýlacak. Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan Kargýcak koyunda belirli bir alanýn Mesire yeri olarak kiraya verilmesinin ardýndan Kargýcak koyu giriþ yoluna yapýlan bariyerin kaldýrýlacaðý bildirildi. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Kargýcak koyuna yapýlan bariyerin bilgilerinin dýþýnda yapýldýðýný ve kaldýrýlacaðýný söyledi. Bariyer tedbir için yapýldý Mesire alanýný kiralayan firma yetkilisi: Kargýcak koyundaki bariyerin sadece gece kumsala araçla girilmemesi, araçla girip denize tekne indirerek tüple dalýp balýklarý toplu olarak katledenlere, Dolu piknik tüpü ve dinamit patlatarak balýk neslinin tükenmesine neden olanlara ve geceleri ateþ yakýp yangýna sebep olunmamasý için alýnan bir önlem olduðu vurgulanmýþ, bariyer uygulamasýnýn yaz aylarýnda yapýlacaðý ifade edilmiþti. Sevgili Hemþerilerim, 2015 yýlýna girmenin heyecanýný ve mutluluðunu hep birlikte paylaþýyoruz. Yeni bir yýl, her zaman umutlarý ve beklentileri de beraberinde getirir. Yeni yýlda siz hemþerilerimizin ve tüm insanlýðýn umut ve beklentilerinin gerçekleþmesi, iyilikler ve barýþ getirmesi dileðiyle saygý ve sevgiler sunarým. Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Hasan KARAÇELÝK Ortaca Belediye Baþkaný RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO. : 2098

3 3 Özalp Koleji öðrencilerinin barýnak ziyareti Özalp Koleji öðrencileri, Ortaca Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) Sokak Hayvanlarý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Daðdelen, gazetecilere yaptýðý açýklamada, öðrencilere hayvan sevgisini aþýlamak için barýnaða yapýlan ziyaretlerin çok önemli olduðunu söyledi. Çocuklarýn hayvan haklarý konusunda bilinçlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Daðdelen, "Barýnakta bulunan hayvanlarýn hepsi sokaktan toplandý. Onlarýn sokaða terk edilmemesi gerektiði çocuklara da anlattýk. Öðrencilerin aralarýnda 300 lira para toplayýp hayvanla mama alýnmasý için baðýþ yapmasý beni çok duygulandýrdý. Hepsine çok teþekkür ediyorum" Öðrenciler ziyaretin ardýndan hatýra fotoðrafý çektirdi. -Soner Aydýn Özalp Koleji öðrencileri, barýnaðý ziyaret eden Ortaca Hayvan Dostlarý öðrenciler, kendi aralarýnda Derneði (HAYDOS) topladýklarý 300 lirayý da Sokak Hayvanlarý Bakým barýnaða baðýþladý. Hayvan ve Rehabilitasyon Haklarý Federasyonu Merkezini ziyaret etti. (HAYTAP) il temsilcisi ve Öðretmenleriyle birlikte HAYDOS Baþkaný Türkan Ortaca Görme Engelliler Derneði Baþkan Gürün ve Vali Çiçek i ziyaret etti Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve Muðla Valisi Amir Çiçek i makamýnda ziyaret etti. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve Muðla Valisi Amir Çiçek i makamýnda ziyaret etti. Muðla Valisi Amir Çiçek, engelli vatandaþlarýn günlük yaþamlarýna engelsiz devam etmelerini saðlamak için hep birlikte çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya, baþkan Gürün ve Vali Çiçek e görevinde baþarýlar dileyerek, görme engellilerin sorunlarýný dile getirdi, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Engellerin birlikte aþýlacaðýný düþünüyoruz Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, engelli vatandaþlarý bir araya getiren, onlarýn sosyal hayatta var olabilmelerini saðlayan her türlü faaliyeti desteklediklerini, Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak da engelli vatandaþlar için birçok çalýþma yaptýklarýný söyledi. Baþkan Gürün; Engelli vatandaþlarýmýzýn bir araya geldiði farklý isimlerde derneklerimiz var. Engelli vatandaþlarýmýzýn evlerinden çýkarak sosyal hayatta var olduklarý dernekleri, organizasyonlarý destekliyoruz. Engellerin birlikte aþýlacaðý düþüncesiyle Belediye olarak da engelli vatandaþlarýmýz için farklý etkinlikler düzenliyor, onlara her zaman yanlarýnda olduðumuzu hissettirmeye çalýþýyoruz. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi ne ziyaretleri için teþekkür ediyor, yeni kurulan bu derneðe çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum Ziyaretten dolayý heyete teþekkür eden Vali Çiçek ise, engelli vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak, günlük yaþamlarýna engelsiz devam etmelerini saðlamak için hep birlikte çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Engelli vatandaþlarýn çalýþma hayatý gibi eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanabilmesi için son zamanlarda önemli bir yol kat edildiðini belirten Vali Çiçek, dernek yönetimine engellilere verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. -Tucay Karaçelik MUSKÝ ye Hayati Eðitim Çok tehlikeli iþ yapanlar sýnýfýnda olan MUSKÝ personeli, olasý bir tehlike için ilk yardým eðitimi alýyor. Ýlk yardým uzmanýndan uygulamalý eðitim alan çalýþanlar, eðitim sonunda sýnava tabi tutularak baþarýlý olmalarý durumunda üç yýl geçerliliði olan Ýlk yardýmcý sertifikasýný almaya hak kazanýyor. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Müdürlüðü (MUS- KÝ) personeli çok tehlikeli iþ yapanlar sýnýfýnda olmalarý nedeniyle Muðla Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan personellere uygulamalý ilk yardým eðitimi veriliyor Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu doðrultusunda tüm çalýþanlara gruplar halinde Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði eðitimleri veren MUSKÝ, kurtarma, tahliye, ilk yardým ve yangýn tatbikatlarý da düzenleyerek eðitimlerini sürdürüyor. Marmaris Ýlçesinde devam eden eðitimlerde MUSKÝ personeline Ýlk Yardým Uzmaný Gönül Soydan tarafýndan uygulamalý olarak temel yaþam desteði çocuk ve bebek yaþam desteði eðitimleri verildi. Eðitimler hakkýnda bilgi veren Soydan, personele 2 gün boyunca eðitim verildiðini toplamda ise 16 saat eðitim verildiðini belirtti. MUSKÝ personeli çok tehlikeli iþ yapanlar grubuna girdiðinin altýný çizen Soydan, 10 kiþiden biri mutlaka bu eðitimi almak zorunda olduðunu söyledi. Marmaris te yapýlan uygulamalý eðitimlere Marmaris te ve Datça dan toplam 10 personelin eðitim gördüðünü anlatan Soydan, þöyle konuþtu; Temel yaþam desteði çocuk ve bebek yaþam desteði eðitimleri ORTACA BELEDÝYE GOL OLDU YAÐDI: 6-1 Muðla süper amatör kümede mücadele eden Ortaca Belediyespor, Bozburun Belediyespoýr a þok yaþattý. Hafta sonunda Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda oynanan karþýlaþmada lig lideri Ortaca Belediyespor, ligin son 3 takýmý arasýnda yer alan Bozburun Belediyespor u konuk etti. Karþýlaþmada baþtan sona üstün oynayan ev sahibi ekip karþýlaþmadan 6-1 lik skorla ayrýldý. SÜPER AMATÖR LÝG veriyoruz. Ayrýca hayat kurtarma ve kanamalara karþý önlem eðitimleri de veriyoruz. MUSKÝ personeli bu eðitimlerin sonunda Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan 112 de görevli 2 uzman eþliðinde yazýlý ve uygulamalý sýnava tabii tutulacaklar. Bu görevli ve uzmanlar tarafýndan personellere uygulamalý sýnavda yapýlýyor. Bu sýnav sonrasýnda baþarýlý olanlar 3 yýl geçerliliði olan bir sertifika alýyorlar. -Tuncay Karaçelik Not: Turgutreis Bld.spor ve Mumcular Bld.spor ligden çekildi. Bozburun Bld.spor'un hükmen maðlubiyeti var.

4 4 ORTACA DA LOKANTALAR DENETÝM ALTINDA Ortaca Belediyesi Zabýta Ekipleri ilçede faaliyet gösteren gýda iþletmelerine yönelik denetim gerçekleþtirdi. Ýþletmeler gýda hijyeni, personel hijyeni ve iþyeri fiziksel artlar açýsýndan denetlendi. Yapýlan çalýþamalar hakkýnda bilgi veren Zabýta Müdürü Fahretin Külahlý: Halkýmýzn temiz ve saðlýklý gýdaya en iyi þekilde ulaþmasý için tespit denetimlerimizi gerçekleþtirdik. Ýþyerleri ile ilgili eksiklikleri tespit ettik yýlý içerisinde turizm sezonu ile birlikte hayata geçireceðimiz Hijyen Ortaca Projesi ile gýda üreten iþyerlerinde þartlarý daha da iyileþtirmeyi planlýyoruz. Bu konuda esnaflarýmýzýn önümüzdeki günlerde eðitim çalýþmalarýna baþlayacaðýz ORTACA DA MOTOSÝKLET HIRSIZI TUTUKLANDI Alýnan bilgiye göre, ilçede farklý tarihlerde yaþanan motosiklet hýrsýzlýðý olaylarýný inceleyen Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, motosikletleri çalan kiþinin Batuhan E. (18) olduðunu belirledi. Yapýlan istihbari çalýþmalar sonucu gözaltýna alýnýn E. emniyetteki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Batuhan E. çýkarýldýðý mahkemece "bisiklet, motosiklet hýrsýzlýðý ve mala zarar verme " suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. -ÖMER KUNDAKÇI Keçi otlatýrken kayalýklara düþtü Sabunlu Mahallesi'nde yaþayan 2 çocuk annesi Melike Olgun (55), sabah saatlerinde keçilerini otlatmak için Kýzýlkaya mevkisine gitti. Keçilerin ardýndan koþarken sarp ve kayalýk arazide dengesini kaybeden Melike Olgun, yaklaþýk 6 metre yükseklikten kayalýklara düþtü. Olgun, cep telefonuyla oðlunu arayarak yardým istedi. Olgun'un oðlu mahalle sakinleriyle annesinin verdiði bilgi doðrultusunda düþtüðü yeri aradý. Yaklaþýk 6 saat boyunca aþýrý yaðmur altýnda Melike Olgun'un düþtüðü yere ulaþan yakýnlarý, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp ve kayalýk olmasý nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT Fethiye ekibine de haber verildi. Havanýn kararmasý nedeniyle Olgun için Dalaman Hava Meydan Komutanlýðý'ndan askeri helikopter talebinde bulunuldu. Dalaman'dan havalanan helikopter kurtarma ekiplerinin verdiði koordinatlara göre Melike Olgun'un bulunduðu noktaya ulaþtý. Halatlar yardýmýyla aþaðý inen askerler, sedye ile Olgun'u helikoptere alarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane bahçesindeki piste inen helikopterden sedye ile acil servise götürülen Olgun'un vücudunun farklý yerlerinde kýrýk olduðu öðrenildi. Melike Olgun, gazetecilere yaptýðý açýklamada, keçilerini otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrýldýðýný, dengesini kaybederek yaklaþýk 6 metreden kayalýklara düþtüðünü anlattý. Cep telefonu ile oðlundan yardým istediðini belirten Olgun, yaðmurlu havada yaklaþýk 6 saat kurtarýlmayý beklediðini dile getirdi. Hastanede filmleri çekilen Melike Olgun'un müþahede altýnda tutulacaðý bildirildi. -Ömer Kundakçý ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI 1.SAYFADAN DEVAMLA Dalçev þirket yetkililerinin Ýztuzu na girmeye çalýþmasýný haber alan Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik ve CHP Muðla Milletvekili Nurettin Demir yetkililerle görüþerek tutanak tutturdular. Özel kuruluþun nasýl koruyacaðýnýn göstergesi Ýlgili firmanýn gece Ýztuzu Plajý'na jeneratör ve iþ makinesi sokmaya çalýþtýðýný dile getiren Ýztuzu Kurtarma Platformu (ÝKUP) sözcüsü Murat Demirci ise plaj iþletmesini alan firmanýn mahkeme kararýný dikkate almadan plaja girdiðini savundu. Plaja, saat 20.00'den sonra girmenin yasak olduðunu kaydeden Demirci, "Gece baskýn yapar gibi buraya gelmeleri özel kuruluþun buralarý nasýl koruyacaðýnýn da göstergesi. Þirket getirdiði jeneratörleri buradan kaldýrana kadar buradan ayrýlmayacaðýz" diye konuþtu. Ýztuzu nöbeti baþladý Yaþanabilecek olumsuzluklara karþý jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldý. Vatandaþlar ateþ yakarak, kararýn iptal edilene kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirttiler. Ýlgili þirketin fýrsat bulduðu zaman Ýztuzu plajýna gireceðini dile getiren vatandaþlar, buradan kesinlikle ayrýlmayacaðýz ve Ýztuzu nöbetini baþlatýyoruz ifadelerini kullandýlar. Dava süreci Ortaca Belediyesi tarafýndan iþletilen Ýztuzu Plajý'nýn iþletme hakký 11 Haziran'da ihaleye çýkýlarak belediyeden alýnýp Ýngiliz ortaklý þirket Dalyan Çevre Turizm Ticaret Limited Þirketine (DAL- ÇEV) verildi. Bunun üzerine Ortaca belediyesi, iþletmenin geri verilmesi ve ihalenin iptali için Muðla 1. Ýdare Mahkemesi'nde dava açtý. Mahkeme, 23 Haziran'da dava konusu ihalenin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. Karþý taraftan yapýlan itirazlar üzerine ayný mahkeme aldýðý ikinci bir kararla durdurma kararýný 29 Eylül'de kaldýrdý. 10 Kasým'da Ýztuzu' nun boþaltýlmasý için yazý gönderildi. Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik'in, tesislerdeki demirbaþlarýn envanterinin çýkarýlmasý için ek süre talebi üzerine, iþlem 10 gün ertelendi. Bir süre sonra mahkeme, Ortaca Belediyesi'nin talebi üzerine tahliyenin yürütmesini durdurdu. Belediyenin valilik aleyhinde Muðla 2. Ýdare Mahkemesi'nde açtýðý davada, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu iþlemin yürütmesinin durdurulmasýna karar verildi. Ayný mahkeme 22 Aralýk'ta verdiði yeni kararla yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar verdi. Kararýn hemen ardýnda Ortaca Asliye Hukuk mahkemesine giden Ortaca belediyesi Ýhtiyati tedbir kararý aldýrdý. Valilikten son dakika Ýztuzu açýklamasý Diðer taraftan Muðla valiliði tarafýndan yaþanan geliþmeler ile ilgili basýn açýklamasý yayýnlandý. Valiliðin açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Ýztuzu Plajý, Dalyan Kanalý Ýskeleleri ve Dalyan Aðzý Karasal Alaný Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasý münasebetiyle Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn insiyatifinde olan bir alandýr. Bu alanýn tamamýnýn iþletme ve iþlettirme hakký tarihi itibariyle protokolle Muðla ya Hizmet Vakfý ve Türkiye Çevre Koruma Vakfý ortaklýðý ile kurulan MUÇEV Þirketine verilmiþtir. Bu alanla ilgili Ortaca Belediyesi nin açmýþ olduðu Yürütmeyi Durdurma davalarý nedeni ile bu alan tarihine kadar Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve MUÇEV Þirketi tarafýndan teslim alýnamamýþ fiilen Ortaca Belediyesi tarafýndan kullanýlmýþtýr tarihi itibariyle o ana kadarki yürütmeyi durdurma kararlarý kaldýrýldýðý için tarihinde bu alan, Ortaca Kaymakamlýðý nezaretinde Ortaca Belediyesi yetkilileri tarafýndan Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne ve ayný gün itibariyle de MUÇEV Þirketine teslim edilmiþtir. Dolayýsýyla tarihi itibariyle Ortaca Belediyesi nin o bölge ile ilgili hukuki bir yetkisi kalmamýþ, bölge tamamen ve hukuken MUÇEV Turizm ve Limited Þirketi nin insiyatifine geçmiþtir. MUÇEV Turizm Limited Þirketi tarafýndan Ýztuzu Plajý ve Dalyan Ýskeleleri kesinlikle baþka bir þirkete ihale edilmemiþ ve verilmemiþtir. Bu bölgeden Caretta Carettalarýn Yumurtlama Alaný dýþýnda kalan alan olan Dalyan Aðzý Karasal Alaný þemsiye-þezlong ve büfe iþletmeciliði MUÇEV Limited Þirketi tarafýndan tarihi itibariyle ihale ve protokolle en yüksek fiyatý veren DALÇEV Limited Þirketine verilmiþtir. Ancak o tarihten tarihine kadarda yaþanan hukuki süreçlerden dolayý ilgili þirkete bu alan da teslim edilmemiþtir. Geçmiþ tarihlerde ve en son yaklaþýk 1 ay önce verilmiþ olunan yürütmeyi durdurma kararlarýnýn tamamý kaldýrýldýðý için sadece bu sýnýrlý alan sözleþme sorumluluðu gereði MUÇEV Limited Þirketi tarafýndan DALÇEV Þirketine tarihinde teslim edilmiþtir. MUÇEV ve DALÇEV þirketleri arasýnda gerçekleþtirilmiþ olan devir teslim iþlemi ve sürecinin hukuki anlamda Ortaca Belediyesi ile hiçbir alakasý yoktur. Çünkü yukarýda arz ettiðimiz gibi tarihinde Ortaca Belediyesi tarafýndan alan hukuken terk edilmiþtir. Dolayýsýyla alan tarihinde Ortaca Belediyesi tarafýndan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne, yine ayný tarih itibariyle de MUÇEV Þirketine devredilmiþ bir alandýr. Alana bilgimiz dýþýnda girmiþlerdir Dalyan Aðzý Karasal Alanýna normal ulaþým yolu tekne yolu iken ilgili þirket, hava muhalefeti nedeni ile tekne yolu ile gidemediðinden bilgimiz dýþýnda 3 adet özel araçla Ýztuzu bölgesinden kara yolu ile gitmeye çalýþmýþ, havanýn yaðýþlý olmasý ve zeminin ýslak olmasý nedeni ile de bölgeye ulaþamadan binek araçlarý yolda kalmýþtýr. Söz konusu araçlar bu araçlardýr. Baþka bir iþ makinesi alana girmemiþtir. Daha sonra batan araçlarý kurtarmak amacýyla Çevre ve Þehircilik il Müdürlüðünün bilgisi ve izni dahilinde alana bir adet kurtarma aracý sevk edilmiþ, bu kurtarma aracý tarafýndan batan araçlarý çýkarýlmýþ ve itibari ile de alanda hiçbir araç kalmamýþtýr Hukuki süreç baþlatýldý Bu araçlarýn giriþ yaptýðý yerlerle ilgili olarak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü nün, Ortaca Kaymakamlýðý ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ndan aldýðý ön bilgilere dayanarak yaptýðý ilk deðerlendirmeye göre araçlarýn battýðý bu nokta Caretta Carettalarýn Yumurtlama Koruma Alaný nýn dýþýnda bir alan olduðu tespit edilmiþtir. Ancak buna raðmen Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarý tarafýndan detaylý bir inceleme yapýlacak, bir suç unsuru tespit edildiði takdirde raporlanarak ilgili araç sahipleri hakkýnda her türlü idari ve adli iþlem yapýlacaktýr. Kapýya verilen zararlarla ilgili olarak da Ortaca Belediyesinin yaptýðý suç duyurusu üzerine Jandarma tarafýndan tutanak tutulmuþ ilgililer hakkýnda gerekli hukuki iþlem baþlatýlmýþtýr. Alana jenaratör veya herhangi bir malzeme de kesinlikle sokulmamýþtýr. Ýlgili þirket yetkilileri o bölgeyi sözleþme ile teslim almýþ olsalar dahi hiçbir yetkili makamdan izin almadan akþam saatlerinde sahaya girmeleri Valiliðimizce de tasvip görmemiþ olup, bu konuda gerekli tahkikat baþlatýlmýþtýr. Alanýn koruma alaný olmasý nedeniyle izinsiz araç ve diðer makinelerin girmesi yasak olup bu yasak kuralý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Valiliðimizce tavizsiz uygulanacak ve takip edilecektir. Valiliðimiz þuana kadar iþleyen süreçle ilgili, yasalar ve yargý kararlarýný hassasiyetle takip etmekte olup; bundan sonra da yasalara ve yargý kararlarýna aykýrý bir durum görüldüðü takdirde gerekli her türlü hukuki süreci baþlatacaktýr. Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten, Ortaca Kaymakamlýðýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, yürütmeyi durdurma kararlarý ve plajýn DALÇEV e protokol ile verildiði evraklarý basýn mensuplarýna gösterdi. Toplantýya Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ile Muðla Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren de katýldý.

5 5 ÇÝNLÝLERDEN ÝPEK YOLU TEKLÝFÝ Dünyanýn en kalabalýk ülkesi ve en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin den bu güne deðin bölgemize turizm amaçlý gelen Çinliler bu kez Ortaca Belediyesi ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Türk Çin Ýpekyolu ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) ortak çalýþmalarýyla Muðla ya geldiler. Dünyanýn en kalabalýk ülkesi ve en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin den bu güne deðin bölgemize turizm amaçlý gelen Çinliler bu kez Ortaca Belediyesi ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Türk Çin Ýpekyolu ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) ortak çalýþmalarýyla Muðla ya geldiler. Dalaman Havaalaný na gelen 13 kiþilik heyet Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Acar ve MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca Temsilcisi Sedat Tuncer, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkan Danýþmaný Uluslararasý Yatýrým Komitesi Baþkaný Yunus Emre Armaðan tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik konuyla ilgili olarak yapmýþ olduðu açýklamada þunlarý söyledi: Çin den gelen misafirlerimiz ülkelerinde turizm, madencilik, temiz enerji, tarým, mermer, tekstil ve bankacýlýk alanlarýnda faaliyet göstermekteler. Gelen bu iþ adamlarýnýn, bölgemizde yapýlabilecek yatýrým çalýþmalarý için neler yapýlabileceði konusunda kendileri bilgilendirilecek. Þayet gelecek günlerde turizm ve sanayi dalýnda tasarlanan yatýrýmlar bölgemizde gerçekleþirse, yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalar gerek iþ istihdamý gerek ekonomik anlamda yöremize büyük katkýlar saðlayacaktýr. Dalyan Ceyhan Restoran da düzenlenen tanýþma yemeðinde bir araya gelen Çinli iþ adamlarý ile bölge kaymakamlarý, belediye baþkanlarý ve iþ adamlarýna hitaben Türk Çin Ýpekyolu Derneði Genel Baþkaný Çin Halk Cumhuriyeti Onursal Kongre Milletvekili Zeyneþ Ýsmail þunlarý söyledi: Ýpek Yolu nu canlandýrmak istiyoruz Bizler Çin de çeþitli sektörlerden oluþan 13 kiþilik heyetle Muðla yöresinde yatýrým çalýþmasý yapmak için beþ günlüðüne buraya geldik. Tarih boyunca adýný sürekli duyduðumuz Ýpek Yolu nu canlandýrmak için dernek olarak bu tür faaliyetlerin 5.sini Muðla da gerçekleþtiriyoruz. Bu konuda bizlere yardýmcý olan belediye baþkanlarýmýza ve MUTSO na teþekkür ediyorum Çinli heyet ile tanýþma yemeðine Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ ve sektörel iþ adamlarý katýldý. Çinli iþ kadýnlarý, belediye baþkanlarýna Çin ipeðinden yapýlmýþ birer kaþkol hediye ettiler. Baþkan Karaçelik ise tanýþma yemeðinde Çinli iþ adamlarýna Ortaca yý ve bölgeyi tanýtan Ýngilizce yazýlý broþür, deniz kaplumbaða figürlerinden oluþan kalemlik ve biblolardan oluþan hediyeler yaný sýra 2015 yýllarýný kutlayarak Ortaca Belediyesi nin hazýrlamýþ olduðu birer takvim hediye ederek þunlarý söyledi: Türk halkýnýn 1919 da emperyalist güçlere karþý baþlattýðý Kurtuluþ Savaþý ve Çin halkýnýn 1934 deki uzun yürüyüþü, tarihteki müstesna yerini almýþtýr. Ýki ulusun böyle bir ortak kaderi de vardýr. Bu ortak kaderin üzerinde ticari iþbirliðini de geliþtirebilirsek, bizlerin ve sizlerin çok mutlu olacaðýna inanýyorum. Hepiniz kalbimizdesiniz ve her zaman ülkemizde sizleri misafir etmekten mutluluk duyarýz diyerek sözlerini tamamladý. Havaalanýnda Afiþ Krizi Dalaman Havaalaný nda Çinli iþ adamlarýný karþýlamak için Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve MUTSO tarafýndan nezaket amaçlý yazdýrýlan Çince Hoþgeldiniz yazýlý pankart açýlmýþtý. Afiþi gören havaalanýndaki özel güvenlik görevlileri ve polisler, Çince HOÞGELDÝNÝZ yazýsýný ellerinde taþýyan kýzlara derhal pankartý kapatmalarýný emrederek yoksa yasal iþlem uygulayacaklarýný belirtip toplattýlar. -Soner Aydýn CHP Ýl Teþkilatý MUTSO da Muðla CHP Ýl Teþkilatý kurum ziyaretleri kapsamýnda MUTSO yu ziyaret ederek Baþkan Karakuþ ile görüþtü. Kurum ziyaretleri kapsamýnda Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) ný ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muðla Ýl Teþkilatý ve Milletvekillerini Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ makamýnda aðýrladý. Ziyarette bulunan heyet arasýnda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Muðla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan, CHP Meclis Üyesi Rana Bozkurt, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, CHP Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Hasan Balý ve Suat Özbek ve partililer yer aldý. Ziyaretlerin amacý hakkýnda açýklama yapan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel: Partimiz bugün 20 ilde 20 tane parti meclis üyesini görevlendirdi. O illerde milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ile ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz. Meslek odalarýný ve demokratik kitle örgütlerini sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etmekteyiz. Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu nun selamlarýný getirdik. 29 Aralýk Pazartesi günü de bu temaslardan sonra kendisinin baþkanlýk yapacaðý bir toplantýda 20 ilde eþ zamanlý yapýlan ziyaretler ve toplantýlarla ilgili bir deðerlendirme yapýlacak. Sizlerin sorunlarýný parti meclisimize ve Genel Baþkanýmýza taþýyacaðýz. ifadelerine yer verdi. CHP olarak temiz bir toplum, temiz bir siyaset, siyasetin finansmanýnýn þeffaf olmasý ve kent yönetimlerinden ülke yönetimlerine kadar dürüstlük ilkesiyle bir yönetim anlayýþýný savunduklarýný kaydeden Milletvekili Özel þunlarý söyledi: Özellikle iþ dünyasýnýn üzerindeki siyasi ve ekonomik baskýlarý hafifletip herkesin kendi iþini özgürce yapabileceði, siyasi görüþleri ve toplumla ilgili kaygýlarý olduðunda ekonomik bir baský unsuru olarak haksýz denetimlerin uygulanmayacaðý bir ülke vaat ediyoruz. Özellikle sanayi ve ticaretin önündeki her türlü engelin kaldýrýlacaðý ve devletin yapmasý gereken inovatif yaratýcý alanlarda geleceðe dönük yatýrýmlarýn yapýlacaðý bir seçim bildirgesi ile yola çýkacaðýz. Bu dönem seçim bildirgesini tüm milletvekilleri, tüm örgütlerimiz ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte tartýþarak, tüm toplumu kucaklayan bir bildirgeyle çýkmak istiyoruz. Bunun diðer partilere de örnek olmasýný istiyoruz. CHP Heyetine çalýþmalarý için kolaylýklar ve baþarýlar dileyerek sözü alan MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ: Biz yarý resmi sivil toplum kuruluþu olarak ilin ekonomisini geliþtirmekle ilgili projelerde görevimizi sürdürmeye çalýþýyoruz. Biz de Odalar Birliði olarak bazý konularda sýk sýk görüþlerimizi bildiriyoruz. Bunlar arasýnda en önemlilerinden biri de siyasi partiler kanunun deðiþtirilmesi hususunda. Bu konuda yapýlacak deðiþiklikler ile Türkiye deki siyasi ortamýn çok daha saðlýklý olacaðýný öngörüyoruz. Tüm partilerimiz buna destek verirse siyasetimiz daha iyi yere gidecektir diye düþünüyorum. ifadelerine yer verdi. Ziyaret keyifle gerçekleþtirilen sohbetin ardýndan sona erdi. Bölgesel Ýþgücü Yetkinliklerinin Arttýrýlmasý Çalýþtayý Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý Muðla Ýli Bölgesel Ýþgücü Yetkinliklerinin Arttýrýlmasý Çalýþtayýnýn üçüncüsü yapýldý. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapýlan çalýþtayýn baþkanlýðýný Muðla Büyükþehir Belediyesi Baþkan Danýþmaný Yavuz Kayý yaptý. Toplantýya, Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Ýlçe Belediye Baþkanlýklarý, Sanayi ve Ticaret odalarý temsilcileri ve BESÝAD temsilcileri katýldý. Çalýþtayda konuþan Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan, bundan sonraki süreçte daha somut adýmlar atýlmasý gerektiðini vurguladý. Üniversite öðrencilerine iþ bulmasý konusunda çalýþmalarýný sürdüklerini dile getiren Ýnan; Ýlçe belediyeler ve tüm katýlýmcýlarýn, hazýrlanmasý planlanan bir tanýtým metnini baðlý bulunduklarý kurumlarda tanýtým elemanlarý vasýtasýyla yayýnlamasý konusunda mutabakata vardýk. Üniversite öðrencilerinin staj yapmasý ve mezun olduktan sonra iþ bulabilmeleri konusunda hizmet sunmayý hedefleyen Akademiden Kariyere projesi hiçbir kar amacý gütmeyen, toplumsal sorumluluk adýna yürütmeye konulan projedir. -Tuncay Karaçelik Çevre-ekoloji dergisi YEÞÝL ÝNCÝ nin 6. sayýsý çýktý. Marmaris, Orhaniye Ýnci Narin Yerlici Ortaokulu ndaki öðrencilerin emekleri ile yayýn hayatýna devam eden çevreekoloji dergisi Yeþil Ýnci nin 6. sayýsý çýktý yýlýndan beri yýlda bir kez yayýnlanan Yeþil Ýnci de yer alan yazý/haber/makalelerin içeriðini okulun da bir parçasý olduðu Eko Okullar Proje sinde yapýlan çalýþmalar oluþturuyor. Yeþil Ýnci nin 6. sayýsýnda Biyolojik Çeþitlilik, Enerji&Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüþüm&Yeniden Kullaným, Gezi Yazýlarý, Su, Sürdürülebilir Ulaþým, Saðlýklý Yaþam, Makaleler, Þiirler, okulumuzdaki çevre etkinliði haberleri, Çevre Kuruluþlarý ve Çevre kitaplarý konularýnda yazýlara yer verilmiþ. Yerel bilgiye önem verilen dergide öðrencilerin tanýtýmýný yaptýklarý bitkiler ve hayvanlarýn kendi yörelerinde yetiþen/ yaþayan türler olmasýna özen gösteriliyor adet basýlýp Marmaris ve Muðla Merkez deki okullara ve Eko Okullar Projesi nde yer alan yaklaþýk 500 okula daðýtýmý yapýlan Yeþil Ýnci ye, internet üzerinden eriþim de mümkün. Yeþil Ýnci nin 6. sayýsýný ortaokulu.meb. okuyabilirsiniz. -Soner Aydýn

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çorum Haber Gazetesi nin acý kaybý Meslektaþýmýzý kaybettik Çorum yerel basýnýnýn sevilen simalarýndan, meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar (48) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi bugün

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði Elektrik kesildi hayat durdu! Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı