ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet Özkaya Stadý ORTACA BLD SPOR U-17 TURGUTREÝS BLD SPOR U Ocak 2015 Pazar 14:00 Ula Stadý ORTACA BLD.SPOR U-12 SABURHANE GENÇLÝK U Ocak 2015 Pazar 14:00 Köyceðiz Mehmet Özkaya Stadý CHP Muðla Milletvekili Demir: YENÝ TÜRKÝYE DE KÖYLÜLÜÐE YER YOK MU? CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçe görüþmelerinde çiftçilerin sorunlarýný gündeme getirdi. HABERÝ 7.SAYFADA YÜKSEL SARI SAYIN VALÝ ÞAÞIRTMAYA DEVAM EDÝYOR Sayýn Valimiz ilk olarak, Iztuzu plajýnýn telefon ihalesi yöntemiyle Ýngiliz ortaklý bir þirkete devredilmesine karþý çýkan, eylemler yapan ve yargý yoluna baþvuran halký bilgilendirmek amacýyla yaptýðý bir açýklamasýyla bizi þaþýrtmýþtý. Demiþti ki; O güne kadar hem valiliðe hem de bakanlýða yazýlý veya sözlü olarak ulaþmýþ olan bütün taliplilere ki içinde Ortaca Belediyesi de vardýr, telefon yoluyla hýzlý bir þekilde ulaþýlarak tekliflerini yazýlý olarak hýzlý bir þekilde ulaþtýrmalarý istenmiþtir. Þaþýrmýþtýk; Çünkü Vali nin bu açýklamasýyla Iztuzu nu alan özel þirketin basýn açýklamasý neredeyse birebir örtüþüyordu. Onlar da ihalenin telefonla yapýldýðýný ve ihalenin Ortaca Belediyesi ne telefonla haber verildiðini belirtiyorlardý. Oysa Vali nin açýklamasýndan hemen sonra Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik bir açýklama yaptý ve ihaleden haberdar edilmediklerini bir kez daha tekrarlayarak Sayýn valimizi yanýltýyorlar Sayýn Valimizi kimler, nasýl yanýltýyordu? Hasan Karaçelik bunu açýklamadý! Asýl önemlisi, bu kargaþa içinde telefonla ihalenin mümkün olup olmadýðý konusu güme gitti. Çünkü, sayýn Valimiz de telefonla ihalenin mümkün olup olmadýðýný açýklamamýþtý. Sayýn Vali ikinci olarak Iztuzu Koruma Platformu üyelerinin Valiliði ziyareti sýrasýnda þaþýrttý bizi. O görüþmede platform üyelerine demiþ ki; Algýlarla idare etmeyiz Demagojileri býrakýn Bana bunun için gelmeyin Yine demiþ ki; Özel sektör veya baþkasý iþletecekmiþ bu sizin konunuz deðil. Bu konuda polemiklere girmek istemiyorum Þaþýrmamak elde deðil; Sayýn Vali kimi temsil ediyor? Devleti, yani kamu yu. Peki, valiyi ziyarete gelen kimler? Akdeniz Kýyý Vakfý, Kaptan June Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma Vakfý, Dalyan Minibüs Taþýyýcýlar Kooperatifi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, Dalyan Tekne Kooperatifi, Dalyan Su Sporlarý Derneði, Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði, Doðayý Hayvanlarý Koruma ve Yaþatma Derneði. Yani kamunun ta kendisi! Demek ki, kamunun temsilcisi olan sayýn Valimiz, kamunun ta kendisini almýþ karþýsýna, neyin kamu elinde kalýp kalmayacaðý hakkýnda siz karýþmayýn, bu sizin iþiniz deðil, bana bunun için gelmeyin demiþ, demagoji yapmayýn diyerek de bir güzel ayar çekmiþ. Hem de kamu adýna! Doðrusu çok merak ediyorum. Acaba, kamunun unsurlarý kamunun yararýný düþünmeyecekler, buna kafa yormayacaklarda ne yapacaklardý? Sayýn Valimiz bir de diyor ki; Devlet kimseye hiçbir yeri peþkeþ çektirmez Asýl buna þaþýrdýk iþte! Yoksa Sayýn Valimiz Ege nin bir ucundan Akdeniz in diðer ucuna kadar, kamuya ait birçok sahil þeridinin birilerine peþkeþ çekilerek halka kapatýldýðýný bilmiyorlar mý? Tecrübe ile sabittir. Kamu, kimine göre toplumun genel yararý, kimine göre de yaðmalanacak bir hazinedir. Bu yüzden kamu yararýnýn korunmasý hakkýnda kime ne kadar güvenilebileceði konusu hep tartýþmalý kalmýþtýr. Þahsen ben, Caretta Caretta lara herkesten daha fazla güvenirim. En saðlam kamucu onlardýr çünkü. Bilirim, Iztuzu hala varsa onlar orada olduklarý içindir. Hiç kuþkunuz olmasýn, bir gün onlar da giderse, Iztuzu da kapan kaçanýn elinde kalacak ve kýsa zamanda beton yýðýnýna dönecektir. Ýþte o zaman görürsünüz, kamunun yararýný. ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Dalyan Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesinin ardýndan plaja gelen þirket yetkililerine vatandaþlar tepki gösterdi. Mahkemenin verdiði karar üzerine DALÇEV þirketi, Boðazaðzý mevkisindeki tesisleri devralmak için dün gece plaja gitti. Durumu öðrenen jandarma ve belediye bünyesindeki DAL- BEL þirketi yetkilileri tesise getirilen jeneratörlerin içeri götürülmesine izin vermedi. Ýztuzu plajýna alýnmayan vatandaþlar ateþ yakarak nöbet tutmaya baþladýlar. Muðla Vali Yardýmcýsý Köten: "Ortaca Belediyesi tarafýndan açýlan Ýhtiyati tedbir kararý henüz elimize ulaþmadý Dalyan Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesinin ardýndan plaja gelen þirket yetkililerine vatandaþlar tepki gösterdi. Mahkemenin verdiði karar üzerine DALÇEV þirketi, Boðazaðzý mevkisindeki tesisleri devralmak için dün gece plaja gitti. Durumu öðrenen jandarma ve belediye bünyesindeki DAL-BEL þirketi yetkilileri tesise getirilen jeneratörlerin içeri götürülmesine izin vermedi. Ýztuzu plajýna alýnmayan vatandaþlar ateþ yakarak nöbet tutmaya baþladýlar. Dalçev þirket yetkililerinin Ýztuzu na girmeye çalýþmasýný haber alan Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik ve CHP Muðla Milletvekili Nurettin Demir yetkililerle görüþerek tutanak tutturdular. Ortaca ya gelen Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten ile yapýlan görüþmenin ardýndan þirket yetkilileri plajdan uzaklaþtýrýldý. Hasan Karaçelik, açýlan davalarda geliþmelerin olumlu sonuç verdiðini ve hukuksal mücadelenin devam edeceðini söyledi. Carettalarýn alanýna araçlarla girdiler DALÇEV þirketi yetkililerinin kumsala insanlarýn dahi girmesinin yasak olduðu saatte otomobil ve minibüsle girmesi tepkilere neden oldu. Ýztuzu karasal alandan Boðazaðzý mevkisine doðru yola çýkan araçlar bir süre sonra kumsalda kaldý. Araçlar tutanak tutularak ilgili kiþilerin gözetiminde kumsaldan çýkarýldý. Karar elimize ulaþmadý Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten, yaptýðý açýklamada, Ýztuzu Plajý Boðazaðzý mevkisinin iþletmesinin valilik bünyesinde kurulan MUÇEV Limited Þirketi aracýlýðý ile DALÇEV Limited Þirketine kiralandýðýný söyledi. Ýlgili þirket ve MUÇEV arasýnda yapýlan protokol gereði yer tesliminin yapýldýðýný kaydeden Köten, "Ortaca Belediyesi tarafýndan açýlan Ýhtiyati tedbir kararý henüz elimize ulaþmadý. Bununla ilgili yasal süreç devam ediyor ancak biz kiraya verilen alan ile ilgili teslim iþlerini gerçekleþtirmek durumundayýz" DEVAMI 4.SAYFADA Þirketin ilk icraatý gece sularýnda yaya dahi girilmesi yasak olan koruma alanýna araçlarýyla girmek oldu. Fakat araçlarý kuma saplandý. Jandarma giriþi yasaklarken olayý duyan vatandaþlar giriþte nöbet tutmaya baþladý.

2 2 MOSKOVA DA BODRUM OFÝSÝ AÇILIYOR Bodrum Tanýtma Vakfý'nýn (BOTAV) yönetim kurulu toplantýsýnda, Rusya'nýn baþkenti Moskova'da, BOTAV Rusya Temsilciliði kapsamýnda Bodrum tanýtým ofisinin açýlmasýna oy birliði ile karar verildi. Bodrum'da faaliyet gösteren Spektr/Moskova firmasý ile Bodrum Tanýtma Vakfý arasýnda Rusya'nýn baþkenti Moskova'da bir Bodrum tanýtým ofisinin açýlmasý için yapýlan görüþmeler neticesinde konu, BOTAV Yönetim Kurulu Toplantýsýnýn gündemine alýndý. Yönetim kurulunun geçtiðimiz günlerde yapýlan toplantýsýnda, Moskova'da açýlacak ofis ve ofisin çalýþmalarý hakkýnda üyelere bilgi verildi. Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kocadon ile diðer üyeler tarafýndan olumlu karþýlanan gündem maddesi, oy birliði ile kabul edildi. Bodrum Belediyesi ve BOTAV Baþkaný Mehmet Kocadon, Bodrum markasýnýn dünyadaki deðerinin daha da yükselmesi için çalýþmalarý hýzla sürdürdüklerini ifade ederek, "Dünyanýn dört bir yanýnda katýldýðýmýz fuarlarla Bodrum'u tanýtmaya devam ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak ilçemizde yaptýðýmýz çevre düzenleme ve güzelleþtirme çalýþmalarý yaný sýra ulusal, uluslararasý kültürel ve sanatsal etkinlikler de bu tanýtým faaliyetlerimizin bir parçasýný oluþturuyor. BOTAV olarak Bodrum'un yüzünü, Bodrum'un güzelliklerini dünyaya tanýtmak amacýyla baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýzý ise bir adým daha öteye götürmek için Rusya'nýn baþkenti Moskova þehrinde bir Bodrum ofisi açmaya karar verdik. Böylece hem Moskova'da yaþayan Ruslar, hem de yaz - kýþ demeden Moskova'yý ziyaret eden dünyanýn her yanýndan gelen binlerce turist, Bodrum ofisini ziyaret edebilecek, Bodrum hakkýnda bilgi alabilecek. Bodrum Ofisi tarafýndan gerçekleþtirilecek faaliyetlerle de Bodrum'un tanýtýmýna farklý bir ivme kazandýrýlacak. Öncelikle 13 Þubat'ta, Bodrum Ticaret Odamýzda Rusça konuþan ülkelerle ilgili çalýþtayda ofisimiz ile ilgili sözleþmeyi imzalayacaðýz. 18 Mart'taki MITT Moskova Turizm Fuarý'nda ise Bodrum Tanýtma Vakfý Rusya Temsilciliði ofisimizin açýlýþýný yapacaðýz." Bodrum Tanýtma Vakfý ve Spektr/Moskova firmasý arasýnda 13 Þubat 2015 tarihinde Bodrum Ticaret Odasý'nda düzenlenecek Rusya ve Rusça konuþan ülkelerle ilgili çalýþtayda Moskova'da açýlacak olan ofisle ilgili sözleþme, taraflar arasýnda imzalanacak. 18 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan MITT Moskova Turizm Fuarý döneminde ise Bodrum Tanýtma Vakfý Rusya Temsilciliði ofisinin açýlýþý yapýlacak. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz BARÝYER KALDIRILACAK Ortaca nýn Gökbel mahallesindeki Kargýcak koyuna giden yola yapýlan bariyer kaldýrýlacak. Ortaca nýn Gökbel mahallesindeki Kargýcak koyuna giden yola yapýlan bariyer kaldýrýlacak. Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan Kargýcak koyunda belirli bir alanýn Mesire yeri olarak kiraya verilmesinin ardýndan Kargýcak koyu giriþ yoluna yapýlan bariyerin kaldýrýlacaðý bildirildi. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Kargýcak koyuna yapýlan bariyerin bilgilerinin dýþýnda yapýldýðýný ve kaldýrýlacaðýný söyledi. Bariyer tedbir için yapýldý Mesire alanýný kiralayan firma yetkilisi: Kargýcak koyundaki bariyerin sadece gece kumsala araçla girilmemesi, araçla girip denize tekne indirerek tüple dalýp balýklarý toplu olarak katledenlere, Dolu piknik tüpü ve dinamit patlatarak balýk neslinin tükenmesine neden olanlara ve geceleri ateþ yakýp yangýna sebep olunmamasý için alýnan bir önlem olduðu vurgulanmýþ, bariyer uygulamasýnýn yaz aylarýnda yapýlacaðý ifade edilmiþti. Sevgili Hemþerilerim, 2015 yýlýna girmenin heyecanýný ve mutluluðunu hep birlikte paylaþýyoruz. Yeni bir yýl, her zaman umutlarý ve beklentileri de beraberinde getirir. Yeni yýlda siz hemþerilerimizin ve tüm insanlýðýn umut ve beklentilerinin gerçekleþmesi, iyilikler ve barýþ getirmesi dileðiyle saygý ve sevgiler sunarým. Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Hasan KARAÇELÝK Ortaca Belediye Baþkaný RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO. : 2098

3 3 Özalp Koleji öðrencilerinin barýnak ziyareti Özalp Koleji öðrencileri, Ortaca Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) Sokak Hayvanlarý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Daðdelen, gazetecilere yaptýðý açýklamada, öðrencilere hayvan sevgisini aþýlamak için barýnaða yapýlan ziyaretlerin çok önemli olduðunu söyledi. Çocuklarýn hayvan haklarý konusunda bilinçlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Daðdelen, "Barýnakta bulunan hayvanlarýn hepsi sokaktan toplandý. Onlarýn sokaða terk edilmemesi gerektiði çocuklara da anlattýk. Öðrencilerin aralarýnda 300 lira para toplayýp hayvanla mama alýnmasý için baðýþ yapmasý beni çok duygulandýrdý. Hepsine çok teþekkür ediyorum" Öðrenciler ziyaretin ardýndan hatýra fotoðrafý çektirdi. -Soner Aydýn Özalp Koleji öðrencileri, barýnaðý ziyaret eden Ortaca Hayvan Dostlarý öðrenciler, kendi aralarýnda Derneði (HAYDOS) topladýklarý 300 lirayý da Sokak Hayvanlarý Bakým barýnaða baðýþladý. Hayvan ve Rehabilitasyon Haklarý Federasyonu Merkezini ziyaret etti. (HAYTAP) il temsilcisi ve Öðretmenleriyle birlikte HAYDOS Baþkaný Türkan Ortaca Görme Engelliler Derneði Baþkan Gürün ve Vali Çiçek i ziyaret etti Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve Muðla Valisi Amir Çiçek i makamýnda ziyaret etti. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve Muðla Valisi Amir Çiçek i makamýnda ziyaret etti. Muðla Valisi Amir Çiçek, engelli vatandaþlarýn günlük yaþamlarýna engelsiz devam etmelerini saðlamak için hep birlikte çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi Baþkaný Ýjlal Kýzýlkaya, baþkan Gürün ve Vali Çiçek e görevinde baþarýlar dileyerek, görme engellilerin sorunlarýný dile getirdi, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Engellerin birlikte aþýlacaðýný düþünüyoruz Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, engelli vatandaþlarý bir araya getiren, onlarýn sosyal hayatta var olabilmelerini saðlayan her türlü faaliyeti desteklediklerini, Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak da engelli vatandaþlar için birçok çalýþma yaptýklarýný söyledi. Baþkan Gürün; Engelli vatandaþlarýmýzýn bir araya geldiði farklý isimlerde derneklerimiz var. Engelli vatandaþlarýmýzýn evlerinden çýkarak sosyal hayatta var olduklarý dernekleri, organizasyonlarý destekliyoruz. Engellerin birlikte aþýlacaðý düþüncesiyle Belediye olarak da engelli vatandaþlarýmýz için farklý etkinlikler düzenliyor, onlara her zaman yanlarýnda olduðumuzu hissettirmeye çalýþýyoruz. Türkiye Görme Engelliler Derneði Ortaca Þubesi ne ziyaretleri için teþekkür ediyor, yeni kurulan bu derneðe çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum Ziyaretten dolayý heyete teþekkür eden Vali Çiçek ise, engelli vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak, günlük yaþamlarýna engelsiz devam etmelerini saðlamak için hep birlikte çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Engelli vatandaþlarýn çalýþma hayatý gibi eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanabilmesi için son zamanlarda önemli bir yol kat edildiðini belirten Vali Çiçek, dernek yönetimine engellilere verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. -Tucay Karaçelik MUSKÝ ye Hayati Eðitim Çok tehlikeli iþ yapanlar sýnýfýnda olan MUSKÝ personeli, olasý bir tehlike için ilk yardým eðitimi alýyor. Ýlk yardým uzmanýndan uygulamalý eðitim alan çalýþanlar, eðitim sonunda sýnava tabi tutularak baþarýlý olmalarý durumunda üç yýl geçerliliði olan Ýlk yardýmcý sertifikasýný almaya hak kazanýyor. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Müdürlüðü (MUS- KÝ) personeli çok tehlikeli iþ yapanlar sýnýfýnda olmalarý nedeniyle Muðla Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan personellere uygulamalý ilk yardým eðitimi veriliyor Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu doðrultusunda tüm çalýþanlara gruplar halinde Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði eðitimleri veren MUSKÝ, kurtarma, tahliye, ilk yardým ve yangýn tatbikatlarý da düzenleyerek eðitimlerini sürdürüyor. Marmaris Ýlçesinde devam eden eðitimlerde MUSKÝ personeline Ýlk Yardým Uzmaný Gönül Soydan tarafýndan uygulamalý olarak temel yaþam desteði çocuk ve bebek yaþam desteði eðitimleri verildi. Eðitimler hakkýnda bilgi veren Soydan, personele 2 gün boyunca eðitim verildiðini toplamda ise 16 saat eðitim verildiðini belirtti. MUSKÝ personeli çok tehlikeli iþ yapanlar grubuna girdiðinin altýný çizen Soydan, 10 kiþiden biri mutlaka bu eðitimi almak zorunda olduðunu söyledi. Marmaris te yapýlan uygulamalý eðitimlere Marmaris te ve Datça dan toplam 10 personelin eðitim gördüðünü anlatan Soydan, þöyle konuþtu; Temel yaþam desteði çocuk ve bebek yaþam desteði eðitimleri ORTACA BELEDÝYE GOL OLDU YAÐDI: 6-1 Muðla süper amatör kümede mücadele eden Ortaca Belediyespor, Bozburun Belediyespoýr a þok yaþattý. Hafta sonunda Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda oynanan karþýlaþmada lig lideri Ortaca Belediyespor, ligin son 3 takýmý arasýnda yer alan Bozburun Belediyespor u konuk etti. Karþýlaþmada baþtan sona üstün oynayan ev sahibi ekip karþýlaþmadan 6-1 lik skorla ayrýldý. SÜPER AMATÖR LÝG veriyoruz. Ayrýca hayat kurtarma ve kanamalara karþý önlem eðitimleri de veriyoruz. MUSKÝ personeli bu eðitimlerin sonunda Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan 112 de görevli 2 uzman eþliðinde yazýlý ve uygulamalý sýnava tabii tutulacaklar. Bu görevli ve uzmanlar tarafýndan personellere uygulamalý sýnavda yapýlýyor. Bu sýnav sonrasýnda baþarýlý olanlar 3 yýl geçerliliði olan bir sertifika alýyorlar. -Tuncay Karaçelik Not: Turgutreis Bld.spor ve Mumcular Bld.spor ligden çekildi. Bozburun Bld.spor'un hükmen maðlubiyeti var.

4 4 ORTACA DA LOKANTALAR DENETÝM ALTINDA Ortaca Belediyesi Zabýta Ekipleri ilçede faaliyet gösteren gýda iþletmelerine yönelik denetim gerçekleþtirdi. Ýþletmeler gýda hijyeni, personel hijyeni ve iþyeri fiziksel artlar açýsýndan denetlendi. Yapýlan çalýþamalar hakkýnda bilgi veren Zabýta Müdürü Fahretin Külahlý: Halkýmýzn temiz ve saðlýklý gýdaya en iyi þekilde ulaþmasý için tespit denetimlerimizi gerçekleþtirdik. Ýþyerleri ile ilgili eksiklikleri tespit ettik yýlý içerisinde turizm sezonu ile birlikte hayata geçireceðimiz Hijyen Ortaca Projesi ile gýda üreten iþyerlerinde þartlarý daha da iyileþtirmeyi planlýyoruz. Bu konuda esnaflarýmýzýn önümüzdeki günlerde eðitim çalýþmalarýna baþlayacaðýz ORTACA DA MOTOSÝKLET HIRSIZI TUTUKLANDI Alýnan bilgiye göre, ilçede farklý tarihlerde yaþanan motosiklet hýrsýzlýðý olaylarýný inceleyen Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, motosikletleri çalan kiþinin Batuhan E. (18) olduðunu belirledi. Yapýlan istihbari çalýþmalar sonucu gözaltýna alýnýn E. emniyetteki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Batuhan E. çýkarýldýðý mahkemece "bisiklet, motosiklet hýrsýzlýðý ve mala zarar verme " suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. -ÖMER KUNDAKÇI Keçi otlatýrken kayalýklara düþtü Sabunlu Mahallesi'nde yaþayan 2 çocuk annesi Melike Olgun (55), sabah saatlerinde keçilerini otlatmak için Kýzýlkaya mevkisine gitti. Keçilerin ardýndan koþarken sarp ve kayalýk arazide dengesini kaybeden Melike Olgun, yaklaþýk 6 metre yükseklikten kayalýklara düþtü. Olgun, cep telefonuyla oðlunu arayarak yardým istedi. Olgun'un oðlu mahalle sakinleriyle annesinin verdiði bilgi doðrultusunda düþtüðü yeri aradý. Yaklaþýk 6 saat boyunca aþýrý yaðmur altýnda Melike Olgun'un düþtüðü yere ulaþan yakýnlarý, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp ve kayalýk olmasý nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT Fethiye ekibine de haber verildi. Havanýn kararmasý nedeniyle Olgun için Dalaman Hava Meydan Komutanlýðý'ndan askeri helikopter talebinde bulunuldu. Dalaman'dan havalanan helikopter kurtarma ekiplerinin verdiði koordinatlara göre Melike Olgun'un bulunduðu noktaya ulaþtý. Halatlar yardýmýyla aþaðý inen askerler, sedye ile Olgun'u helikoptere alarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane bahçesindeki piste inen helikopterden sedye ile acil servise götürülen Olgun'un vücudunun farklý yerlerinde kýrýk olduðu öðrenildi. Melike Olgun, gazetecilere yaptýðý açýklamada, keçilerini otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrýldýðýný, dengesini kaybederek yaklaþýk 6 metreden kayalýklara düþtüðünü anlattý. Cep telefonu ile oðlundan yardým istediðini belirten Olgun, yaðmurlu havada yaklaþýk 6 saat kurtarýlmayý beklediðini dile getirdi. Hastanede filmleri çekilen Melike Olgun'un müþahede altýnda tutulacaðý bildirildi. -Ömer Kundakçý ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI 1.SAYFADAN DEVAMLA Dalçev þirket yetkililerinin Ýztuzu na girmeye çalýþmasýný haber alan Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik ve CHP Muðla Milletvekili Nurettin Demir yetkililerle görüþerek tutanak tutturdular. Özel kuruluþun nasýl koruyacaðýnýn göstergesi Ýlgili firmanýn gece Ýztuzu Plajý'na jeneratör ve iþ makinesi sokmaya çalýþtýðýný dile getiren Ýztuzu Kurtarma Platformu (ÝKUP) sözcüsü Murat Demirci ise plaj iþletmesini alan firmanýn mahkeme kararýný dikkate almadan plaja girdiðini savundu. Plaja, saat 20.00'den sonra girmenin yasak olduðunu kaydeden Demirci, "Gece baskýn yapar gibi buraya gelmeleri özel kuruluþun buralarý nasýl koruyacaðýnýn da göstergesi. Þirket getirdiði jeneratörleri buradan kaldýrana kadar buradan ayrýlmayacaðýz" diye konuþtu. Ýztuzu nöbeti baþladý Yaþanabilecek olumsuzluklara karþý jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldý. Vatandaþlar ateþ yakarak, kararýn iptal edilene kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirttiler. Ýlgili þirketin fýrsat bulduðu zaman Ýztuzu plajýna gireceðini dile getiren vatandaþlar, buradan kesinlikle ayrýlmayacaðýz ve Ýztuzu nöbetini baþlatýyoruz ifadelerini kullandýlar. Dava süreci Ortaca Belediyesi tarafýndan iþletilen Ýztuzu Plajý'nýn iþletme hakký 11 Haziran'da ihaleye çýkýlarak belediyeden alýnýp Ýngiliz ortaklý þirket Dalyan Çevre Turizm Ticaret Limited Þirketine (DAL- ÇEV) verildi. Bunun üzerine Ortaca belediyesi, iþletmenin geri verilmesi ve ihalenin iptali için Muðla 1. Ýdare Mahkemesi'nde dava açtý. Mahkeme, 23 Haziran'da dava konusu ihalenin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. Karþý taraftan yapýlan itirazlar üzerine ayný mahkeme aldýðý ikinci bir kararla durdurma kararýný 29 Eylül'de kaldýrdý. 10 Kasým'da Ýztuzu' nun boþaltýlmasý için yazý gönderildi. Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik'in, tesislerdeki demirbaþlarýn envanterinin çýkarýlmasý için ek süre talebi üzerine, iþlem 10 gün ertelendi. Bir süre sonra mahkeme, Ortaca Belediyesi'nin talebi üzerine tahliyenin yürütmesini durdurdu. Belediyenin valilik aleyhinde Muðla 2. Ýdare Mahkemesi'nde açtýðý davada, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu iþlemin yürütmesinin durdurulmasýna karar verildi. Ayný mahkeme 22 Aralýk'ta verdiði yeni kararla yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar verdi. Kararýn hemen ardýnda Ortaca Asliye Hukuk mahkemesine giden Ortaca belediyesi Ýhtiyati tedbir kararý aldýrdý. Valilikten son dakika Ýztuzu açýklamasý Diðer taraftan Muðla valiliði tarafýndan yaþanan geliþmeler ile ilgili basýn açýklamasý yayýnlandý. Valiliðin açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Ýztuzu Plajý, Dalyan Kanalý Ýskeleleri ve Dalyan Aðzý Karasal Alaný Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasý münasebetiyle Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn insiyatifinde olan bir alandýr. Bu alanýn tamamýnýn iþletme ve iþlettirme hakký tarihi itibariyle protokolle Muðla ya Hizmet Vakfý ve Türkiye Çevre Koruma Vakfý ortaklýðý ile kurulan MUÇEV Þirketine verilmiþtir. Bu alanla ilgili Ortaca Belediyesi nin açmýþ olduðu Yürütmeyi Durdurma davalarý nedeni ile bu alan tarihine kadar Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve MUÇEV Þirketi tarafýndan teslim alýnamamýþ fiilen Ortaca Belediyesi tarafýndan kullanýlmýþtýr tarihi itibariyle o ana kadarki yürütmeyi durdurma kararlarý kaldýrýldýðý için tarihinde bu alan, Ortaca Kaymakamlýðý nezaretinde Ortaca Belediyesi yetkilileri tarafýndan Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne ve ayný gün itibariyle de MUÇEV Þirketine teslim edilmiþtir. Dolayýsýyla tarihi itibariyle Ortaca Belediyesi nin o bölge ile ilgili hukuki bir yetkisi kalmamýþ, bölge tamamen ve hukuken MUÇEV Turizm ve Limited Þirketi nin insiyatifine geçmiþtir. MUÇEV Turizm Limited Þirketi tarafýndan Ýztuzu Plajý ve Dalyan Ýskeleleri kesinlikle baþka bir þirkete ihale edilmemiþ ve verilmemiþtir. Bu bölgeden Caretta Carettalarýn Yumurtlama Alaný dýþýnda kalan alan olan Dalyan Aðzý Karasal Alaný þemsiye-þezlong ve büfe iþletmeciliði MUÇEV Limited Þirketi tarafýndan tarihi itibariyle ihale ve protokolle en yüksek fiyatý veren DALÇEV Limited Þirketine verilmiþtir. Ancak o tarihten tarihine kadarda yaþanan hukuki süreçlerden dolayý ilgili þirkete bu alan da teslim edilmemiþtir. Geçmiþ tarihlerde ve en son yaklaþýk 1 ay önce verilmiþ olunan yürütmeyi durdurma kararlarýnýn tamamý kaldýrýldýðý için sadece bu sýnýrlý alan sözleþme sorumluluðu gereði MUÇEV Limited Þirketi tarafýndan DALÇEV Þirketine tarihinde teslim edilmiþtir. MUÇEV ve DALÇEV þirketleri arasýnda gerçekleþtirilmiþ olan devir teslim iþlemi ve sürecinin hukuki anlamda Ortaca Belediyesi ile hiçbir alakasý yoktur. Çünkü yukarýda arz ettiðimiz gibi tarihinde Ortaca Belediyesi tarafýndan alan hukuken terk edilmiþtir. Dolayýsýyla alan tarihinde Ortaca Belediyesi tarafýndan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne, yine ayný tarih itibariyle de MUÇEV Þirketine devredilmiþ bir alandýr. Alana bilgimiz dýþýnda girmiþlerdir Dalyan Aðzý Karasal Alanýna normal ulaþým yolu tekne yolu iken ilgili þirket, hava muhalefeti nedeni ile tekne yolu ile gidemediðinden bilgimiz dýþýnda 3 adet özel araçla Ýztuzu bölgesinden kara yolu ile gitmeye çalýþmýþ, havanýn yaðýþlý olmasý ve zeminin ýslak olmasý nedeni ile de bölgeye ulaþamadan binek araçlarý yolda kalmýþtýr. Söz konusu araçlar bu araçlardýr. Baþka bir iþ makinesi alana girmemiþtir. Daha sonra batan araçlarý kurtarmak amacýyla Çevre ve Þehircilik il Müdürlüðünün bilgisi ve izni dahilinde alana bir adet kurtarma aracý sevk edilmiþ, bu kurtarma aracý tarafýndan batan araçlarý çýkarýlmýþ ve itibari ile de alanda hiçbir araç kalmamýþtýr Hukuki süreç baþlatýldý Bu araçlarýn giriþ yaptýðý yerlerle ilgili olarak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü nün, Ortaca Kaymakamlýðý ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ndan aldýðý ön bilgilere dayanarak yaptýðý ilk deðerlendirmeye göre araçlarýn battýðý bu nokta Caretta Carettalarýn Yumurtlama Koruma Alaný nýn dýþýnda bir alan olduðu tespit edilmiþtir. Ancak buna raðmen Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarý tarafýndan detaylý bir inceleme yapýlacak, bir suç unsuru tespit edildiði takdirde raporlanarak ilgili araç sahipleri hakkýnda her türlü idari ve adli iþlem yapýlacaktýr. Kapýya verilen zararlarla ilgili olarak da Ortaca Belediyesinin yaptýðý suç duyurusu üzerine Jandarma tarafýndan tutanak tutulmuþ ilgililer hakkýnda gerekli hukuki iþlem baþlatýlmýþtýr. Alana jenaratör veya herhangi bir malzeme de kesinlikle sokulmamýþtýr. Ýlgili þirket yetkilileri o bölgeyi sözleþme ile teslim almýþ olsalar dahi hiçbir yetkili makamdan izin almadan akþam saatlerinde sahaya girmeleri Valiliðimizce de tasvip görmemiþ olup, bu konuda gerekli tahkikat baþlatýlmýþtýr. Alanýn koruma alaný olmasý nedeniyle izinsiz araç ve diðer makinelerin girmesi yasak olup bu yasak kuralý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Valiliðimizce tavizsiz uygulanacak ve takip edilecektir. Valiliðimiz þuana kadar iþleyen süreçle ilgili, yasalar ve yargý kararlarýný hassasiyetle takip etmekte olup; bundan sonra da yasalara ve yargý kararlarýna aykýrý bir durum görüldüðü takdirde gerekli her türlü hukuki süreci baþlatacaktýr. Muðla Vali Yardýmcýsý Kamil Köten, Ortaca Kaymakamlýðýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, yürütmeyi durdurma kararlarý ve plajýn DALÇEV e protokol ile verildiði evraklarý basýn mensuplarýna gösterdi. Toplantýya Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ile Muðla Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren de katýldý.

5 5 ÇÝNLÝLERDEN ÝPEK YOLU TEKLÝFÝ Dünyanýn en kalabalýk ülkesi ve en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin den bu güne deðin bölgemize turizm amaçlý gelen Çinliler bu kez Ortaca Belediyesi ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Türk Çin Ýpekyolu ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) ortak çalýþmalarýyla Muðla ya geldiler. Dünyanýn en kalabalýk ülkesi ve en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin den bu güne deðin bölgemize turizm amaçlý gelen Çinliler bu kez Ortaca Belediyesi ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Türk Çin Ýpekyolu ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) ortak çalýþmalarýyla Muðla ya geldiler. Dalaman Havaalaný na gelen 13 kiþilik heyet Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Acar ve MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca Temsilcisi Sedat Tuncer, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkan Danýþmaný Uluslararasý Yatýrým Komitesi Baþkaný Yunus Emre Armaðan tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik konuyla ilgili olarak yapmýþ olduðu açýklamada þunlarý söyledi: Çin den gelen misafirlerimiz ülkelerinde turizm, madencilik, temiz enerji, tarým, mermer, tekstil ve bankacýlýk alanlarýnda faaliyet göstermekteler. Gelen bu iþ adamlarýnýn, bölgemizde yapýlabilecek yatýrým çalýþmalarý için neler yapýlabileceði konusunda kendileri bilgilendirilecek. Þayet gelecek günlerde turizm ve sanayi dalýnda tasarlanan yatýrýmlar bölgemizde gerçekleþirse, yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalar gerek iþ istihdamý gerek ekonomik anlamda yöremize büyük katkýlar saðlayacaktýr. Dalyan Ceyhan Restoran da düzenlenen tanýþma yemeðinde bir araya gelen Çinli iþ adamlarý ile bölge kaymakamlarý, belediye baþkanlarý ve iþ adamlarýna hitaben Türk Çin Ýpekyolu Derneði Genel Baþkaný Çin Halk Cumhuriyeti Onursal Kongre Milletvekili Zeyneþ Ýsmail þunlarý söyledi: Ýpek Yolu nu canlandýrmak istiyoruz Bizler Çin de çeþitli sektörlerden oluþan 13 kiþilik heyetle Muðla yöresinde yatýrým çalýþmasý yapmak için beþ günlüðüne buraya geldik. Tarih boyunca adýný sürekli duyduðumuz Ýpek Yolu nu canlandýrmak için dernek olarak bu tür faaliyetlerin 5.sini Muðla da gerçekleþtiriyoruz. Bu konuda bizlere yardýmcý olan belediye baþkanlarýmýza ve MUTSO na teþekkür ediyorum Çinli heyet ile tanýþma yemeðine Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ ve sektörel iþ adamlarý katýldý. Çinli iþ kadýnlarý, belediye baþkanlarýna Çin ipeðinden yapýlmýþ birer kaþkol hediye ettiler. Baþkan Karaçelik ise tanýþma yemeðinde Çinli iþ adamlarýna Ortaca yý ve bölgeyi tanýtan Ýngilizce yazýlý broþür, deniz kaplumbaða figürlerinden oluþan kalemlik ve biblolardan oluþan hediyeler yaný sýra 2015 yýllarýný kutlayarak Ortaca Belediyesi nin hazýrlamýþ olduðu birer takvim hediye ederek þunlarý söyledi: Türk halkýnýn 1919 da emperyalist güçlere karþý baþlattýðý Kurtuluþ Savaþý ve Çin halkýnýn 1934 deki uzun yürüyüþü, tarihteki müstesna yerini almýþtýr. Ýki ulusun böyle bir ortak kaderi de vardýr. Bu ortak kaderin üzerinde ticari iþbirliðini de geliþtirebilirsek, bizlerin ve sizlerin çok mutlu olacaðýna inanýyorum. Hepiniz kalbimizdesiniz ve her zaman ülkemizde sizleri misafir etmekten mutluluk duyarýz diyerek sözlerini tamamladý. Havaalanýnda Afiþ Krizi Dalaman Havaalaný nda Çinli iþ adamlarýný karþýlamak için Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve MUTSO tarafýndan nezaket amaçlý yazdýrýlan Çince Hoþgeldiniz yazýlý pankart açýlmýþtý. Afiþi gören havaalanýndaki özel güvenlik görevlileri ve polisler, Çince HOÞGELDÝNÝZ yazýsýný ellerinde taþýyan kýzlara derhal pankartý kapatmalarýný emrederek yoksa yasal iþlem uygulayacaklarýný belirtip toplattýlar. -Soner Aydýn CHP Ýl Teþkilatý MUTSO da Muðla CHP Ýl Teþkilatý kurum ziyaretleri kapsamýnda MUTSO yu ziyaret ederek Baþkan Karakuþ ile görüþtü. Kurum ziyaretleri kapsamýnda Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) ný ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muðla Ýl Teþkilatý ve Milletvekillerini Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ makamýnda aðýrladý. Ziyarette bulunan heyet arasýnda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Muðla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan, CHP Meclis Üyesi Rana Bozkurt, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, CHP Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Hasan Balý ve Suat Özbek ve partililer yer aldý. Ziyaretlerin amacý hakkýnda açýklama yapan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel: Partimiz bugün 20 ilde 20 tane parti meclis üyesini görevlendirdi. O illerde milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ile ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz. Meslek odalarýný ve demokratik kitle örgütlerini sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etmekteyiz. Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu nun selamlarýný getirdik. 29 Aralýk Pazartesi günü de bu temaslardan sonra kendisinin baþkanlýk yapacaðý bir toplantýda 20 ilde eþ zamanlý yapýlan ziyaretler ve toplantýlarla ilgili bir deðerlendirme yapýlacak. Sizlerin sorunlarýný parti meclisimize ve Genel Baþkanýmýza taþýyacaðýz. ifadelerine yer verdi. CHP olarak temiz bir toplum, temiz bir siyaset, siyasetin finansmanýnýn þeffaf olmasý ve kent yönetimlerinden ülke yönetimlerine kadar dürüstlük ilkesiyle bir yönetim anlayýþýný savunduklarýný kaydeden Milletvekili Özel þunlarý söyledi: Özellikle iþ dünyasýnýn üzerindeki siyasi ve ekonomik baskýlarý hafifletip herkesin kendi iþini özgürce yapabileceði, siyasi görüþleri ve toplumla ilgili kaygýlarý olduðunda ekonomik bir baský unsuru olarak haksýz denetimlerin uygulanmayacaðý bir ülke vaat ediyoruz. Özellikle sanayi ve ticaretin önündeki her türlü engelin kaldýrýlacaðý ve devletin yapmasý gereken inovatif yaratýcý alanlarda geleceðe dönük yatýrýmlarýn yapýlacaðý bir seçim bildirgesi ile yola çýkacaðýz. Bu dönem seçim bildirgesini tüm milletvekilleri, tüm örgütlerimiz ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte tartýþarak, tüm toplumu kucaklayan bir bildirgeyle çýkmak istiyoruz. Bunun diðer partilere de örnek olmasýný istiyoruz. CHP Heyetine çalýþmalarý için kolaylýklar ve baþarýlar dileyerek sözü alan MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ: Biz yarý resmi sivil toplum kuruluþu olarak ilin ekonomisini geliþtirmekle ilgili projelerde görevimizi sürdürmeye çalýþýyoruz. Biz de Odalar Birliði olarak bazý konularda sýk sýk görüþlerimizi bildiriyoruz. Bunlar arasýnda en önemlilerinden biri de siyasi partiler kanunun deðiþtirilmesi hususunda. Bu konuda yapýlacak deðiþiklikler ile Türkiye deki siyasi ortamýn çok daha saðlýklý olacaðýný öngörüyoruz. Tüm partilerimiz buna destek verirse siyasetimiz daha iyi yere gidecektir diye düþünüyorum. ifadelerine yer verdi. Ziyaret keyifle gerçekleþtirilen sohbetin ardýndan sona erdi. Bölgesel Ýþgücü Yetkinliklerinin Arttýrýlmasý Çalýþtayý Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý Muðla Ýli Bölgesel Ýþgücü Yetkinliklerinin Arttýrýlmasý Çalýþtayýnýn üçüncüsü yapýldý. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapýlan çalýþtayýn baþkanlýðýný Muðla Büyükþehir Belediyesi Baþkan Danýþmaný Yavuz Kayý yaptý. Toplantýya, Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Ýlçe Belediye Baþkanlýklarý, Sanayi ve Ticaret odalarý temsilcileri ve BESÝAD temsilcileri katýldý. Çalýþtayda konuþan Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan, bundan sonraki süreçte daha somut adýmlar atýlmasý gerektiðini vurguladý. Üniversite öðrencilerine iþ bulmasý konusunda çalýþmalarýný sürdüklerini dile getiren Ýnan; Ýlçe belediyeler ve tüm katýlýmcýlarýn, hazýrlanmasý planlanan bir tanýtým metnini baðlý bulunduklarý kurumlarda tanýtým elemanlarý vasýtasýyla yayýnlamasý konusunda mutabakata vardýk. Üniversite öðrencilerinin staj yapmasý ve mezun olduktan sonra iþ bulabilmeleri konusunda hizmet sunmayý hedefleyen Akademiden Kariyere projesi hiçbir kar amacý gütmeyen, toplumsal sorumluluk adýna yürütmeye konulan projedir. -Tuncay Karaçelik Çevre-ekoloji dergisi YEÞÝL ÝNCÝ nin 6. sayýsý çýktý. Marmaris, Orhaniye Ýnci Narin Yerlici Ortaokulu ndaki öðrencilerin emekleri ile yayýn hayatýna devam eden çevreekoloji dergisi Yeþil Ýnci nin 6. sayýsý çýktý yýlýndan beri yýlda bir kez yayýnlanan Yeþil Ýnci de yer alan yazý/haber/makalelerin içeriðini okulun da bir parçasý olduðu Eko Okullar Proje sinde yapýlan çalýþmalar oluþturuyor. Yeþil Ýnci nin 6. sayýsýnda Biyolojik Çeþitlilik, Enerji&Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüþüm&Yeniden Kullaným, Gezi Yazýlarý, Su, Sürdürülebilir Ulaþým, Saðlýklý Yaþam, Makaleler, Þiirler, okulumuzdaki çevre etkinliði haberleri, Çevre Kuruluþlarý ve Çevre kitaplarý konularýnda yazýlara yer verilmiþ. Yerel bilgiye önem verilen dergide öðrencilerin tanýtýmýný yaptýklarý bitkiler ve hayvanlarýn kendi yörelerinde yetiþen/ yaþayan türler olmasýna özen gösteriliyor adet basýlýp Marmaris ve Muðla Merkez deki okullara ve Eko Okullar Projesi nde yer alan yaklaþýk 500 okula daðýtýmý yapýlan Yeþil Ýnci ye, internet üzerinden eriþim de mümkün. Yeþil Ýnci nin 6. sayýsýný ortaokulu.meb. okuyabilirsiniz. -Soner Aydýn

6 6 VALÝ ÇÝÇEK, Satranç ta hafta sonu rüzgarý GÖCEK TE Muðla Valisi Amir Çiçek, hafta sonu mesaisinde mavi yolculuk turlarý ile dünyaca bir üne sahip Fethiye nin Göcek mahallesine baðlý koylarda incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Çiçek e Vali Yardýmcýsý Kamil Köten, Mar-maris Sahil Güvenlik Grup Komutaný Yarbay Mete Çaðlar, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Veli Çelik, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren ve Orman Bölge Müdürlüðünden yetkililer eþlik etti. Sahil Güvenlik Komutanlýðý Botu ile beraberindeki heyetle birlikte Göcek ten ayrýlan Vali Çiçek, turizm sezonu öncesi ma-vi ile yeþilin buluþtuðu, temiz denizi, yem yeþil ormaný ile dikkat çeken, hem yerli hem de yabancý pek çok turistin tatillerini geçirmek için geldiði Göcek Koylarý nda incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Veli Çelik, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren den Göcek Koylarý ve þamandýralarýn kullanýmý hakkýnda bilgi alan Vali Çiçek yaptýðý açýklamada: Dünyaca ünlü ve bize bahþedilen bu doða harikasý yerlerimizi hep birlikte korumalýyýz. Turizm, ilimizin en önemli ekonomik sektörlerinden biri. O nedenle vatandaþlarýmýzýn gelirini, huzurunu ve mutluluðunu arttýrmak için turizmin sürdürülebilir olmasý þart. Bunun için de turizm deðeri taþýyan ve doðanýn bize bir hediyesi olan koylarýmýzý, kýyýlarýmýzý korumak bizim yükümlüðümüzdür ifadelerini kullandý. Vali Çiçek, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlýðýný ziyaret ederek Yarbay Mete Çaðlar dan Göcek Koylarý hakkýnda bilgi aldý. -Soner Aydýn Dalaman da Motosiklet denetimleri arttý Dalaman da, otomobil ve motosikletli araçlara abartý egzoz taktýrarak gürültü kirliliðine sebep olan kiþilerin tespiti amacýyla, Ýlçe Emniyet Müdürlüðünce motosikletli þahin ve trafik ekip otosu görevlendirildi. Uygulamalar özellikle abartýlý egzozlu araçlara yönelik yoðunlaþtýrýldý. Modifiyeli araçlara ilgili kanun maddeleri uyarýnca, kurallara uymayan modifiyeli araç sürücülerine 80 ile 172 lira arasýnda para cezasý kesiliyor. Uyarýlarýn ardýndan araçlar trafikten men edilebiliyor. -Soner Aydýn EGE HABER bayinizde & ÝNTERNETTE ortacahaber.com Muðla ve ilçelerinde hafta sonunda yapýlan ve yüzlerce satranççýnýn katýldýðý turnuvalarda sporcular kýyasýya yarýþtý. Ortaca Öðretmenler Günü Satranç Turnuvasý, Muðla Veteran Emektarlar Satranç Turnuvasý, Bodrum Aralýk ayý en iyi 32 satranç turnuvasý ve Muðla Küçükler Yaþ Gruplarý Satranç Turnuvasýnda dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenlerle verildi. Muðla ve ilçelerinde hafta sonunda yapýlan ve yüzlerce satranççýnýn katýldýðý turnuvalarda sporcular kýyasýya yarýþtý. Ortaca Öðretmenler Günü Satranç Turnuvasý, Muðla Veteran Emektarlar Satranç Turnuvasý, Bodrum Aralýk ayý en iyi 32 satranç turnuvasý ve Muðla Küçükler Yaþ Gruplarý Satranç Turnuvasýnda dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenlerle verildi. Ortaca Öðretmenler Günü Satranç Turnuvasý Ortaca Öðretmenler Günü Satranç Turnuvasý 120 sporcunun katýlýmý ve 4 kategoride Aralýk tarihlerinde Ortaca Bahçelievler Düðün Salonu'nda yapýldý. Baþhakemliðini Ortaca Satranç Ýlçe Temsilcisi Cengiz Þatýr'ýn yaptýðý turnuvada, Salih Güzel, Duygu Güneþ, Hasan Güneþ, Güler Çakmakçý, Halil Dal hakem olarak görev yaptý. Turnuvada, kategorilerinde ve 3. olan sporculara kupa, katýlan tüm sporculara madalya verildi. Minikler kategorisi: 1. Emir Kabakçý, 2. Batuhan Eren, 3. Yiðit Eren Akdenizli Küçükler Kategorisi: 1. Bengi Hafýzoðlu, 2. Nafiz Ediz Ýlhan, 3. Hakan Koyuncu Yýldýzlar Kategorisi: 1. Ahmet Memiþ, 2. Erdað Eryýlmaz, 3. Mehmet Hekimoðlu Açýk Kategorisi: 1. Okan Ýnci, 2. Naci Özbek, 3.Evren Atayman Muðla Veteran Emektarlar Satranç Turnuvasý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da Aralýk tarihlerinde Muðla Veteran Satranç Turnuvasý yapýldý. Baþhakemliðini Muðla Satranç Merkez Hakem üyesi olan Cemalettin Yurdakul'un yaptýðý turnuva 6 tur üzerinden gerçekleþtirildi. Derece alan sporcular Ocak tarihlerinde Antalya Kendi evlerinde Acýbadem, Ankara Ormanspor gibi takýmlara geçit vermediklerini belirten 3.Lig ekibinin baþkaný, son olarak milyonluk takým Zirve Üniversitesi karþýsýnda ki oyunumuz ve mücadelemiz gösterdi ki bizde üst sýralar için adayýz. Kadromuzda genç ama önemli oyuncular var. Ben hepsini çok beðeniyorum yapacaðýmýz 3 transferle Play of için iyi bir noktaya gelmek istiyoruz Muðla da kendileri ile birlikte Basketbola olan ilgi ve sevginin her geçen gün çýð gibi büyüdüðünü söyleyen Muðla Ormanspor Manavgat'ta yapýlacak olan Türkiye Veteran Satranç Turnuvasý'na katýlma hakký elde ettiler. Veteranlar turnuvasýnda 1. ve 2. Ortaca Belediyespor satranç sporcularýmýzdan Ahmet Yamaç ve Zeki Koç olurken, 3. ise Yeni Milasspor satranç sporcusu Mehmet Salih Kaya oldu. Bodrum Aralýk ayý en iyi 32 satranç turnuvasý Satrançta Aralýk en leri ise Bodrum da belirlendi. Bodrum'da her ay düzenlenen Bodrum Aralýk Ayý En Ýyi 32 Satranç Turnuvasý 32 sporcunun katýlýmýyla Aralýk tarihlerinde Baþhakemliðini FA Hakemlerinden ve Bodrum Ýlçe Temsilcisi Atilla Gürmen'in yönetiminde yapýldý. Bu turnuvada, 1. Bodrum Belediyespor satranç sporcusu Hasan Acýoluk, 2. Milas Belediyespor satranç sporcusu Ozan Emre Aydýn, 3. ise, Ortaca Belediyespor satranç sporcusu Ada Çelik oldu. Muðla Küçükler Yaþ Gruplarý Satranç Turnuvasý Geçen hafta, Fethiye, Dalaman ve Köyceðiz'de yapýlan ilçe seçmelerinden sonra, Muðla Küçükler Yaþ Gruplarý Satranç Turnuvasý Aralýk tarihlerinde, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý'da 12 kategoride 5 tur üzerinden yapýldý. Turnuvanýn Baþhakemliðini Muðla TSF Merkez Hakem Kurulu üyesi Cemalettin Yurdakul yaptý. Turnuvada, Ocak tarihlerinde Antalya Manavgat'ta yapýlacak olan Türkiye Küçükler Yaþ Gruplarý Satranç Turnuvasý'na katýlma hakký elde eden sporcular da belirlendi. Turnuva sonunda kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara madalyalarý TSF Muðla Ýl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, baþhakem Cemalettin Yurdakul, TSF ilçe temsilcileri ve turnuvada görev alan hakemler tarafýndan verildi. Kategori ve dereceye giren sporcular 7 Yaþ Kýzlar: 1. Ýlke Gönül Gürlek, 2. Gazel Bozoðlu, 3. Deniz Bedük 7 Yaþ Genel: 1. Yahya Kemal Sidekli, 2.Selahattin Efe Þiþman, 3. Alp Bora Yýldýrým 8 Yaþ Kýzlar: 1. Seden Su Taslak, 2. Elif Naz Damkacý, 3.Nehir Koç 8 Yaþ Genel: 1. Toprak Can Mutlukan, 2. Mehmet Utkan Topaloðlu, 3. Arda Demirkoparan 9 Yaþ Kýzlar: 1. Sýla Eylül Türkoðlu, 2. Erza Mine Kavuran, 3. Gülden Postoðlu 9 Yaþ Genel: 1.Fehmi Kuzey Yurdun, 2. Mehmet Hamdi Nazlý, 3. Deniz Taþkýran 10 Yaþ Kýzlar: 1. Selin Çelik, 2. Mirsu Kulaksýzoðlu,3. Bilgesu Þeker 10 Yaþ Genel: 1. Yusuf Berk Kurtuluþ, 2. Görkem Kaçýkan, 3. Ýlke Kaðan Köse 11 Yaþ Kýzlar: 1. Sude Kýrca, 2. Yelda Yufkacý, 3.Sýla Demirbaþ -Tuncay Karaçelik MUÐLA ORMAN HEDEF BÜYÜTTÜ Muðla Ormanspor Kulübü Baþkaný Vedat Dikici oyuncularýnýn ilk yarýda ki performanslarýndan son derece memnun olduðunu belirterek, devre arasýnda 3 bölgeye transfer yaparak ligin 2.yarýsýnda hedef yükselteceklerini söyledi. Baþkaný Vedat Dikici, bu lig çok kaliteli bir lig. Bazen kiþiye oynuyoruz. Elbette bizde zaman zaman maddi yönden zorlanabiliyoruz. Ama kaynaklarý harekete geçirerek, sýkýntýlarý aþýyoruz.sayýn Valimiz Sayýn Milletvekillerimiz her zaman yanýmýzdalar.maddi olarak da her türlü desteði vereceklerini biliyoruz. Böyle önemli bir ligde özellikle üst liglerde yabancý sayýsýnda ki artýþ ile türk sporcularýn kendine yer bulduðu böyle bir ligde Federasyonumuzun takýmlarýmýza en azýndan iddia yolu ile ufak destekler saðlamasý gerekiyor Hakem eðitiminin de önemine deðinen Vedat Dikici, hakemlerimizin iyi niyetinden hiç kimsenin þüphesi olamaz. Fakat iyi niyet her zaman yeterli olmuyor. Hakemlerin eðitimlerini sýklaþtýrmak arttýrmak gerekiyor. Özellikle sadece basketbol kurallarý deðil, iletiþim, nezaket konularýnda da eðitim verilmesi gerekir Kulüplerin oyuncu antrenör ve idarecilerin deðiþik araçlarla denetlenip cezalandýrýldýðýna deðinen Dikici, ayný mekanizmanýn Hakemler içinde kurulmasý gerekiyor. Hakemlerin denetlenmesi, puanlanmasý ve gerektiðinde ödülendirilip gerektiðinde cezalandrýýlmalarý gerekli -Tuncay Karaçelik

7 7 CHP Muðla Milletvekili Demir: YENÝ TÜRKÝYE DE KÖYLÜLÜÐE Ulaþým Zammýna Bisikletli Tepki AK Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin ulaþým ücretlerine yaptýðý son zamma tepki göstererek, Muðla Büyükþehir Belediyesinin son 1 ay içinde yaptýðý ulaþým ve su zamlarý konusunda örgütlü tüm sivil toplum kurumlarýný tepkilerini ortaya koymaya çaðýrdý. AK Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin ulaþým ücretlerine yaptýðý son zamma tepki göstererek, Muðla Büyükþehir Belediyesinin son 1 ay içinde yaptýðý ulaþým ve su zamlarý konusunda örgütlü tüm sivil toplum kurumlarýný tepkilerini ortaya koymaya çaðýrdý. Öztürk ve beraberindekiler, ulaþým zammýný protesto için bisiklete bindiler. AK Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk: Ýstanbul daki metro turnikelerinden ücretsiz geçiþ yapan arkadaþlar ulaþýmýn Ýstanbul da çok fahiþ olduðunu söylediler. O arkadaþlarý ben Muðla ya davet ediyorum. Gelsinler Muðla daki otobüslere bedava binsinler Kötekli Mahallesindeki Yoðurtçu Parký nda toplanan ve ellerinde Muðla Büyükþehir Belediyesi nin ulaþým ücretlerine yaptýðý son zamma tepki gösteren pankartlar taþýyan Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi öðrencileri, vatandaþlar ve partililerle birlikte zammý protesto eden AK Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk, yapýlan zamma herkesin tepki koymasý gerektiðini ifade etti. Öztürk, konuþmasýnda, Muðla gibi üniversite kenti olan bir kentte özellikle öðrencileri ve halkýmýzý olumsuz etkileyecek olan ulaþým zammýný hemen geri çekmesi konusunda Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Osman Gürün e buradan sesleniyorum. Sayýn Baþkan son 1 içinde üst üste yaptýðý su ve ulaþým zamlarýný geri çekmezse, bizler tepkimizi sürdürmeye devam edeceðiz AK Parti Muðla Ýl Baþkaný Öztürk, sözlerini þöyle sürdürdü: Son zamla birlikte, 1.10 TL olan yol ücretleri yüzde 36 zam yapýlarak 1.50 TL ye ye çýkarýlmýþtýr. Ýstanbul da ayný ücreti ödeyen öðrenciler kilometrelerce yolculuk yapýyor. Muðla da ise birkaç kilometre için bu fiyat adaletsizliðin göstergesi. Yapýlan bu zamla, harçlýklarýnýn büyük bir bölümünü ulaþýma ayýrmak zorunda olan gençlerimiz, haksýz bir maðduriyet yaþayacaklar. Bizler, bugün burada üniversite öðrencilerimizin yanýndayýz yaþadýklarý maðduriyetin takipçisi olacaðýz. Muðla Büyükþehir Belediyesinin son 1 ay içinde yaptýðý ulaþým ve su zamlarý konusunda her konuda toplantý yapan örgütlü tüm sivil toplum kurumlarýný tepkilerini ortaya koymaya çaðýrýyorum. Ayrýca, dün Ýstanbul daki metro turnikelerinden ücretsiz geçiþ yapan arkadaþlar ulaþýmýn Ýstanbul da çok fahiþ olduðunu söylediler. O arkadaþlarý ben Muðla ya davet ediyorum. Gelsinler Muðla daki otobüslere bedava binsinler. Öztürk ve beraberindekiler, basýn açýklamasýnýn ardýndan ulaþým zammýný protesto için Kötekli Mahallesinde bir süre bisiklete bindiler. YER YOK MU? CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçe görüþmelerinde çiftçilerin sorunlarýný gündeme getirdi. CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçe görüþmelerinde çiftçilerin sorunlarýný gündeme getirdi. Çiftçilerin topraklarýný ekemez hale geldiðini belirten Demir, köyle hýzlýca boþalýyor da tarým yapacak köylünün kalmayacaðý iddia ediliyor. Yeni Türkiye de köylülere, köylülüðe yer yok mu? diye sordu. Demir ayrýca hükümetin dað, taþ zeytin oldu sözünü hatýrlatarak, zeytinciliðimizi ve zeytinle uðraþan insanlarý aþaðýlayan bir edayla söylenen bu sözleri kýnýyorum. Dünyada zeytincilikte nerede geldiðimize bakýn Bakanlýk Geliþiyor Ama Ýstihdam Büyümüyor Atanamayan ziraat mühendisi, gýda mühendisi, veteriner, su ürünleri mühendisi gençlere hükümetin istihdam sözü olduðunu hatýrlatan Demir, Gençlerin 2013 yýlýnda 6 bin dolayýnda olan beklentilerine karþýlýk, hükümet sadece 499 kadro verdi. Bakanlýk bu kadar geliþiyor, büyüyor ama istihdam yaratmýyor Sigortalý Çiftçi Sayýsýnda Çok Gerilerdeyiz Üreticilerin yeterince bilgilendirilmediðini söyleyen Demir, birçok çiftçinin don gibi doðal afetlerden ciddi zararlar gördüðünü belirtti. Üreticilerin yeterince teþvik edilmediðini ve uyarýlmadýðýný da sözlerine ekleyen Demir, Çiftçiler özellikle 2/B, ecrimisil gibi nedenlerden sigorta yaptýramadýklarýný söylediler. Bizim bölgemizde, Seydikemer de birçok insan sigortasýný yaptýramadýðý için çok maðdur oldu Tarýmýn Ýklim Koþullarýna Baðlý Olduðu Unutuluyor Tarýmýn iklim koþullarýna baðlý olduðunu belirten Demir, Tarýmýn iklim koþullarýna baðlý olduðunu unuttuðumuzdan olsa gerek, çiftçinin meteorolojik olumsuzluklardan gördüðü zararý azaltamýyoruz tarým yýlýnda yaþanan meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle, bitkisel üretimde bir önceki yýla göre önemli gerilemeler olmuþtur. Buðday 13,8; arpa 20,3; nohut 11,1; kýrmýzý mercimek 16,5; tütün 22, kayýsý üretimi yüzde 65,4; fýndýk üretimi ise yüzde 25 oranýnda düþmüþtür. Yani, biz meteorolojiyle tarýmý buluþturamadýðýmýzda, meteoroloji yeterince okunmadýðý takdirde ve uyarýlarý zamanýnda yapýlmadýðý zaman ürünümüz çok zarar görüyor, dolayýsýyla çiftçimiz ve Türk tarýmý büyük zarar görüyor Sulama yatýrýmlarýnýn da yetersiz olduðuna iþaret eden Demir, yaþanan þiddetli kuraklýða karþýn, ekonomik ölçütlerde sulanabilir tarým arazilerinin yüzde 30 dan fazlasýnýn hala sulama yatýrýmlarýnýn yapýlmasýný beklediðini ifade etti. Ýthalat Yaparak Hayvancýlýk Geliþtirilmiþ Gibi Gösterildi Hayvancýlýðýn bitirildiðini dile getiren Demir, ithalat yapýlarak hayvancýlýðýn geliþtirilmiþ gibi gösterildiðine dikkat çekti. Rakamlarýn hayvancýlýðýn durumunu ortaya koyduðunu belirten Demir, yýllarýný kapsayan otuz yýllýk dönemde sýðýr varlýðý yüzde 33, manda varlýðý yüzde 92, koyun varlýðý yüzde 55, keçi varlýðý yüzde 70 düzeyinde azalmýþtýr. Buna karþýlýk, 2009 u izleyen dört yýlda sýðýr, manda, koyun varlýðý yüzde 35, keçi varlýðý ise yüzde 80 düzeyinde artmýþ ya da artýrýlmýþtýr. Hayvan popülasyonumuzun bu kadar kýsa sürede bu denli artmasý biyolojik olarak mümkün deðildir Demir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker e kaçakçýlýðý mý teþvik ediyorsunuz? diye sordu. Büyüme Rakamlarý Ýçerisinde Tarýmýn Payý Azalýyor Büyüme rakamlarý içerisinde tarýmýn payýnýn giderek azaldýðýný belirten Demir, 2014 yýlýnýn ilk altý ayýndaki büyüme ise yüzde 3,3 olarak gerçekleþti. Buna karþýlýk, tarým 2014 yýlý ikinci çeyreðinde yüzde 1,8 oranýnda küçülmüþ, yýlýn ilk altý ayýndaki büyüme ise yalnýzca binde 2 olarak gerçekleþmiþtir. Bu veriler tarýmda yapay büyüme döneminin sonuna gelindiðini göstermektedir Prim desteklerinin de azaltýldýðýný belirten Demir, 2014 yýlýnda ayçiçeðine kilo baþýna sadece 6 kuruþ destekleme verdiniz. Ayçiçeði tek örnek deðil. Diðer 16 ürünün desteklenmelerinde de hiçbir artýþ yapmadýnýz yani çiftçiyi hiç desteklemediniz. Desteklemediðiniz gibi, kimyasal gübre fiyatlarý cinsine göre yüzde 240 ila yüzde 320 düzeyinde, karma yem ve mazot fiyatlarýnda ise yüzde 300 ü bulan artýþlar yaptýnýz Çiftçilerin, elektrik borçlarýndan dolayý büyük sýkýntýlar çektiklerini dile getiren Demir, çiftçilerin aylýk gelen su faturalarýný ödeyemedikleri için üretime yönelik mevsimlik ya da altý aylýk bir ödeme planlamasý yapýlmasýný talep ettiklerini aktardý. Tarýmsal Üretim Azalýyor Büyükþehir Yasasýyla birlikte köy tüzel kiþiliklerine ait tüm varlýklarýn belediyelere devredildiðini hatýrlatan Demir, Tarým arazileri, meralarý, yaylalarý imara açtýnýz. Bu yolla tarýmsal üretimden zaten kazanç saðlayamayan çiftçinin elindeki araziyi satarak üretimden çekilmesi için zemin hazýrladýnýz. Çiftçi sayýsýnda büyük düþüþlere neden oldunuz yýlýnda 70 milyonluk nüfusa karþýlýk 3 milyon çiftçi varken bugün 72 milyona karþýlýk, 75 milyona karþýlýk 2 milyona düþmüþtür. Üçte 1 çiftçimiz maalesef tarlalardan çekilmiþtir. Buna paralel olarak son on yýlda 30 milyon dekar arazi -ki bu Belçika nýn toplam yüz ölçümüne eþ deðerdir- tarýmsal üretimde kullanýlamaz olmuþtur Gýda fiyatlarýndaki artýþa da dikkat çeken Demir, gýda fiyatlarýnýn ortalama enflansyonun bile üzerinde yüzde 15 oranýnda arttýðýný ifade etti. Demir, bu artýþým tarým ve gýda politikalarýndaki yanlýþlýðý ortaya koyduðunu belirtti. Köyler hýzlýca Boþalýyor Köylerin boþaldýðýný söyleyen Demir, 2030 da tarým yapacak köylünün kalmayacaðý iddia ediliyor. Yeni Türkiye de köylülere, köylülüðe yer yok mu Sayýn Bakan? Türkiye de en zenginler servetine servet katarken, Türkiye nin yüzde 78 ini nüfusun yüzde 10 u alýrken çiftçi neden desteklenmiyor? diye sordu. Demir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker e ayrýca þu sorularý yöneltti: Mýsýr gibi, pancar dýþý þeker, tatlandýrýcý kullanýmý son yýllarda çok arttý. Þeker hastalýðýnýn artmasýna ya da kötüleþmesine neden oluyor. Tedbir almayý düþünüyor musunuz? Þanlýurfa da bazen on iki saati aþan elektrik kesintileri oluyor. Biliyorsunuz, geçen yaz yol kesmeler oldu ve bu durum ciddi güvenlik sorunlarý yarattý. Bunlar için bir tedbir almayý düþünüyor musunuz, çözümü konusunda ne düþünüyorsunuz? Ayný olaylarý tekrar yaþayacak mýyýz? Çiftçiler ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için, tarlasýný ekebilmek, mazot ve gübre satýn alabilmek için artýk tefecilerin kapýsýný çalýyor. Çiftçilerin kara gün dostu olan Ziraat Bankasý, çiftçilere kredi vermek için çiftçilerden þehir merkezinde gayrimenkul istiyor. Bu sebeple çiftçiler kredi alamýyorlar. Bu konuda bir düzenleme yapýlacak mýdýr? 2002 yýlýndan bu yana sürekli çiftçi zarar etmektedir yýlýnda 1 kilo pamuk 1,25 kuruþ i- ken aradan geçen on bir yýlda pamuðun 1 kilosu 80 kuruþ ile 1 liraya satýlýyor yýlýnda 1 kilo pamuk 1 litre mazot deðerindeydi, þimdi 6 kilo pamuk 1 litre mazot alamýyor. On bir yýlda çiftçiler zor durumda. Çiftçilik artýk kazanç deðil, yoksulluk kapýsýna dönmüþtür. Tarýmýn desteklenmesi ve çiftçilerin yerinde kalmasý için herhangi bir proje var mý, yeni bir projeniz var mý? Demir in Sorularýna Eker Yanýt Verdi Demir in sorularýna yazýlý olarak yanýt veren Eker, tatlandýrýcý kullanýmlarýndaki artýþla ilgili soruya, niþasta bazlý þeker adý verilen mýsýr, patates, pirinç, buðday gibi niþasta bazlý tarýmsal ürünlerden elde edilen þekerlerin kansere ya da metabolik hastalýklara neden olduðuna dair herhangi bir veri ve fikir birliði yoktur yanýtýný verdi. Ziraat Bankasýnýn çiftçilere kredi vermek için gayrimenkul istediði sorusunu yanýtlayan Eker, Ziraat Bankasý tarafýndan uygulanan iþ ve iþlemlere, Bakanlýðýmýzýn doðrudan müdahalesi olmamaktadýr. Ancak bu kapsamda, bakanlýðýmýza iletilen þikâyetler, ilgili Bakanlýk ve kurumlara iletilmektedir Tarýmýn desteklenmesi ve çiftçilerin yerinde kalmasý konusunda bir çalýþmalarý olup olmadýðýný soran Demir e Eker, Bakanlýðýmýzca tarým sektörünün geliþtirilmesi, üretimin arttýrýlmasý, rekabetçi bir yapýya kavuþturulmasý ve kýrsal alanda refah düzeyinin iyileþtirilmesi amacýyla önemli destekler saðlanmaktadýr. Bu kapsamda tarýmsal destekler; verimlilik, kalite, saðlýk ve kýrsal kalkýnmayý esas alacak þekilde yeniden düzenlenmiþ ve daha etkin hale getirilmiþtir yanýtýný verdi.

8 8 Muðla da Mezbahalar Uluslararasý Kalite Standartlarýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý na baðlý Milas ve Marmaris mezbahalarý iþletme onay belgesi ve ISO 22000:2005 belgelerini alarak vatandaþa saðlýklý ve güvenilir hizmet anlamýnda kalitesini kanýtladý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü, ülke genelindeki kamu ya da özel sektör tarafýndan hizmet veren mezbahalara Ýþletme Onay Belgesi almasý için 2014 yýlý sonuna kadar süre tanýmýþ bu süre zarfýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Mezbaha Hizmetleri Þube Müdürlüðü ne baðlý Marmaris ve Milas mezbahalarýnda Gýda Ýþletmelerinin kayýt ve onay iþlemlerine dair yönetmelik gereðince modernizasyon ve revizyon çalýþmalarýný baþlatmýþtý. Çalýþmalarýn standartlara uygun þekilde tamamlanmasýndan sonra Marmaris ve Milas mezbahasýna da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ndan Ýþletme Onay Belgesi alýndý. Ayrýca Marmaris ve Milas Mezbahalarýna Uluslararasý Belgelendirme ve Denetim Merkezi tarafýndan saðlýklý, güvenli hijyenik kýrmýzý et üretildiði anlamýna gelen Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 (International Organization for Standardization) belgesi alýndý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç; vatandaþlarýn daha saðlýklý ve güvenilir hizmet almasý için mezbahalardaki gerekli çalýþmalarý kýsa sürede tamamlayarak kalite belgelerini aldýklarýný söyledi. Hacý Koç; Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak iþletmesi bize ait olan bütün mezbahalarýmýz artýk iþletme onay belgesine ve ISO 22000:2005 belgelerine sahip. Menteþe mezbahamýz gerekli modernizasyon çalýþmalarýný 2013 yýlýnda tamamlamýþ ve bu belgelere sahip olmuþtu. Menteþe, Milas, Marmaris mezbahalarýmýzdaki çalýþmalar sonucu aldýðýmýz iþletme onay ve ISO 22000:2005 belgeleri ile; Türkiye de bu belgeleri zamanýnda alabilen oldukça az sayýdaki belediyeler arasýna girmeyi baþardýk. Muðla ili genelinde vatandaþlarýmýzýn MUÐLA VALÝLÝÐÝ YENÝDEN SOSYAL MEDYADA Son yýllarda tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde artan internet kullanýmý ile birlikte sosyal medyanýn önemi de artmýþtýr. Kadýn, erkek, genç, yaþlý pek çok internet kullanýcýsý günümüzün vazgeçilmezi sosyal medyayý da etkin bir þekilde kullanmakta, zamanlarýnýn büyük çoðunluðunu sosyal paylaþým sitelerinde geçirmektedir. Ýnsanlar fikirlerini, fotoðraflarýný, eleþtirilerini sosyal paylaþým siteleri aracýlýðý ile çevreleri ile paylaþmaktadýr. Artýk herkesin internet kullandýðý bu biliþim çaðýnda hayatýmýzýn vazgeçilmezi sosyal medya platformlarý gittikçe daha çok önem kazanmaktadýr. Bu doðrultuda, Muðla Valiliði dünyada en çok kullanýlan sosyal medya kanallarýndan Facebook ve Twitter üzerinden kullanýcýlarla iletiþime geçme amacý ile yeniden bir hesap oluþturdu. Facebook kullanýcýlarý T.C. Muðla Valiliði sayfasýný beðenerek takip edebilir. Twitter kullanýcýlarý olanlar ise sayfanýn arama kýsmýnda tcmuglavaliligi yazarak Muðla Valiliði nin sayfasýna ulaþabilir ve Valiliðin takipçisi olabilir. Muðla Valiliði adýna yeniden açýlan bu hesaplarla birlikte takipçiler Muðla Valiliði ile ilgili geliþmeleri Facebook veya Twitter üzerinden takip edebilir, herhangi bir daha saðlýklý, daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalýþmalarýmýz devam edecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç ve Mezbahalar Þube Müdürü Ünsal Paþalý, Marmaris ve Milas mezbahalarýna verilen Ýþletme Onay Belgesi ve ISO 22000:2005 belgelerini Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e takdim etti. Muðla nýn büyükþehir olmasýndan sonra mezbaha hizmetlerinin Muðla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde olduðunu söyleyen Baþkan Gürün, kýsa sürede gerekli çalýþmalarý yaparak mezbahalara iþletme belgesi ve ISO 22000:2005 belgelerini kazandýran ekibine teþekkür etti. Muðla ili genelinde iþletmesi Muðla Büyükþehir Belediyesi ne ait olan Menteþe, Milas ve Marmaris, iþletmesi özel sektörde olan Fethiye mezbahasý iþletme onay belgesi ve ISO 22000:2005 belgelerine sahip. konuda görüþlerini bu sayfalar üzerinden yazabilirler. Diðer yandan internet ortamýndan iletiþimin gittikçe yaygýnlaþtýðý çaðýmýzda Muðla Valisi Amir Çiçek e eloktronik ortamdan ulaþabileceðiniz bir sistem web sitemiz üzerinden kurulduðunu da belirtmek isteriz. adresinden iletiþim bölümdeki Valiye Mesaj Yazýn Randevu Talep bölümlerinden Muðla Valisi Amir Çiçek e ulaþabilir, günlük programýný da Günlük Program sekmesinden takip edebilirsiniz. -Soner Aydýn BÜYÜKÞEHÝR TÝYATRO TOPLULUÐU MÝLAS TAYDI Muðla Büyük Þehir Belediyesi Tiyatro Topluluðu tarafýndan sahnelenen Haybeden Gerçek Üstü Aþk isimli oyun Milaslýlarla buluþtu. Muðla Büyük Þehir Belediyesi Tiyatro Topluluðu tarafýndan sahnelenen Haybeden Gerçek Üstü Aþk isimli oyun Milaslýlarla buluþtu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Topluluðu tarafýndan sahnelenen Haybeden Gerçek üstü Aþk isimli oyun Milas Belediyesi nin ev sahipliðinde Milas Belediyesi Toplantý ve Düðün Salonu nda tiyatro severlerle buluþtu. Yýlmaz Erdoðan ýn yazdýðý ve Ayhan Ýçöz tarafýndan yönetilen oyunda Gizem Üler ile Fatih Bulut görev aldý. Haybeden Gerçek üstü Aþk isimli o- yunda kadýn-erkek iliþkileri somut gerçeklerden hareket ederek anlatýlmaya çalýþýldý. Oyunun tamamlanmasýnýn ardýndan sahneye çýkan Muðla Büyük Þehir Belediyesi Tiyatro Topluluðu Genel Sanat Yönetmeni Ayhan Ýçöz, kendilerini yalnýz býrakmayan tüm tiyatro severlere ve ev sahipliði yapan Milas Belediyesi ne teþekkür etti. Bu konuþmanýn ardýndan sahneye davet edilen Milas Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeynep Mat ve Faik Karagöz de, oyunda görev alan herkese ve tüm izleyicilere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ettiler. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Milas Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Mat ve Karagöz, Muðla Büyük Þehir Belediyesi Tiyatro Topluluðu Genel Sanat Yönetmeni Ayhan Ýçöz e çiçek ve plaket takdim etti. -Tuncay Karaçelik

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MUÐLA NAZIM ÝMAR PLANI, ASKIYA ÇIKTI FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3473 Muðla Büyükþehir Belediye Meclisi ilk olaðanüstü toplantýsýný 1/25.000 ölçekli nazým

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Caretta Caretta lar Bize Emanet

Caretta Caretta lar Bize Emanet Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 06 ÞUBAT 2015 YIL: 22 SAYI: 3439 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. 2014 yýlý Mazot Gübre Desteklemesi Ýcmalleri askýda Dalaman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 19 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3432 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. O ARTIK KRALÝÇE Ortacalý Türkan Daðdelen en baþarýlý kadýn aktivist seçilince bir çok internet sitesinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýztuzu özel þirkete kiralanamaz!!! ÞOK GELÝÞME!

Ýztuzu özel þirkete kiralanamaz!!! ÞOK GELÝÞME! Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi ORTACA DA RESTAURANT BAR&CAFE KONSEPTLÝ CHICKEN WORLD CUMA GÜNÜ AÇILIYOR 16 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3436 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Restaurant, Cafe ve Bar konseptli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı