ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.."

Transkript

1 Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNTERNET TEHDÝTÝ VE POLÝS BASKINI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar DÜKKANLARI KAPATMAK Turgut Afþaroðlu BU KADAR DA SABÝT KAFALI OLUNMAZ KÝ Mehmet Levent ANLAÞMAYA OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. BOÞUNA DEÐÝLDÝR... Çözüm ve süreç... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Van aracý ile saraydan kýrgýn ayrýldýktan sonra Mehmet Ali Talat ilk kez konuþtu. Seçimi kaybetmesinde yýpranan CTP nin de rolü olduðunu söyleyen Talat, siyasi faaliyetine CTP de devam etmeyeceðini açýkladý... CTP yi silkip attý 5 yýl tarafsýz bir görev üstlendim. CTP Baþkanlýðý veya parti içinde faaliyet gibi bir düþüncem yok diyen Talat, uluslararasý misyonda görev teklifi aldýðýna iliþkin iddialarý da yalanladý. Talat Halka hizmet ihtiyacý doðarsa hizmetten kaçýlmaz. Hangi seviyede olur, ne olur, nasýl olur, o günün koþullarýna baðlý dedi... n Kendisine henüz ofis tahsis edilmediðini söyleyen Talat, Denktaþ a 10 civarýnda personel verildiðini, baþbakanlýktan ayrýldýðý sýrada Derviþ Eroðlu na da þoför, araç ve koruma tahsis edildiðini açýkladý... n Talat ýn milletvekilliði, baþbakanlýk ve cumhurbaþkanlýðý dönemini kapsayan yaklaþýk 14 yýllýk kamu ile sigortalý dönemlerinin birleþmesinden alacaðý bir maaþý olacak... n Talat, 1 Mayýs mitinginde taþýnan iþgal pankartý konusunu ise provokasyon olarak deðerlendirdi... n Nezire Gürkan ýn söyleþisi 15. sayfada UBP kurultayýnda tek aday Ýrsen Küçük seçimsiz baþkan oldu Eroðlu padiþah a nasihatleri rehber edindi n Dünkü kurultayda konuþan Derviþ Eroðlu, Þeyh Edebali nin Osmanlý Ýmparatorluðu nun kurucusu Osman Bey e nasihatlerinden pasajlar okudu... n Geçmiþini bilmeyen geleceðini de bilemez. Osman, geçmiþini iyi bil ki geleceðe saðlam basasýn... Nereden geldiðini unutma ki nereye gideceðini unutmayasýn... n 3. sayfada DERVÝÞ OLAN BÝLÝR, DEÐÝL AMA? Özlem Güneyli l 2. sayfada SAÐIRLAR DÝYALOÐU Selma Bolayýr l 6. sayfada TED Koleji Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada ÞÝMDÝLÝK ÝKÝ ADAY VAR... Kubilay Özkýraç l 8. sayfada AVUÇ AÇAN TALÝMATI DA ALIR... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada FARKLI BEKLENTÝLER Sezan Artun l 6. sayfada HALKI DÜÞÜNMEDÝLER, KÜPLERÝNÝ DOLDURDULAR Kazým Denizci l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Her yer garanlýk" n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ DERVÝÞ OLAN BÝLÝR, DEÐÝL AMA? KKTC nin BÝRÝNCÝ, ÝKÝNCÝ ve ÜÇÜNCÜ cumhurbaþkanlarý/ DENKTAÞ, TALAT ve EROÐLU sýrayla döktürüyorlar/döktürdükçe döküþtürüyorlar. Onlar döktürdükçe kaygan 1 zemine dönüþüyor yaþadýðýmýz topraklar/ kaydýrak oynuyoruz sayelerinde/ kaya kaya habire yerlere düþüyoruz/ düþüp düþüp 1 taraflarýmýzý kýrýyoruz. Hakkaten öyle. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu... Her birinin adýný 3 defa yazýmda geçirecek olsam yazý biter YANÝ. Sonuçta bilgisayar çaðýnda yaþýyoruz/ benim yazým bu köþeye sýðabilmek için en fazla 450 sözcük olabilir. Bu yüzden pratik 1 çözüm buldum: BÝR NUMARA/ ÝKÝ NUMARA/ ÜÇ NUMARA diye söz edeceðim kendilerinden. Dava açacak halleri yok/ Ne yani Tayyip Erdoðan Rauf bey için BÝR NUMARA dediðinde kimse davacý olmadý DA ben söyleyince mi olacak? Þahsen ÜÇ NUMARA nýn UBP Kurultayý nda yaptýðý konuþmadan çok etkilendim. Hele konuþmasýný Þeyh Edebali nin Osmanlý Ýmparatorluðu nun kurucusu Osman Bey e nasihatinden alýntýlarla bitirmesi var ya/ orada bittim. Derviþ beyin tarihini bildiðinden þüphem yoktu DA bu kadar derinlere dalmasý fevkaladenin fevkinde 1 etki yarattý bende. Annem öyle düþünmüyor tabii ama annem baþka ben baþka/ Ben annemin kullandýðý margarini kullanmýyorum DÝYECEÐÝMÝ sanýyorsanýz boþuna./ Çünkü ben margarin kullanmýyorum. Annem DE kullanmýyor zaten. Yani alakasý yok margarinle. Margarinle olacak iþ deðil. Nitekim olmuyor DA zaten. Görüyorum iþte ANA larýnýn margarinini veya kendilerininkini kullananlarýn ne hale geldiðini. Adamlarýn yazýlarýna/ konuþmalarýna bakýyorum/ HA MARGARÝN HA FÝKÝR diyesim geliyor. Ýkisi de VICIK VICIK YAÐ. Annem düz 1 mantýkla/ne alakasý var DÝYEREK iþin içinden sýyrýlýyor ama OLMAZ KÝ! Mantýk dediðin kývrým kývrým yollarý olmalý. -Nasýl alakasý olmaz anne 1571 de Osmanlý Kýbrýs ý aldýysa/ bu nasihat yüzündendir/ 1974 te torunlarý Kýbrýs a çýktýysa bu nasihatin DE etkisi vardýr... -Hade be sen DA/ Yunan Cuntasýnýn darbesi olmayaydý nasýl çýkacaglarýdý Gýbrýz a? -Yunanlýlar DA Osmanlý nýn idaresindeydi anne, unutma... -Þimdi deycen bana oþu Gýbrýz da darbe yapan Yunan Cuntasý DA Türküdü? -Nerden biliyosun anne olmadýklarýný/ Türklere hizmet ettiler sonuçta/ Bilinçaltlarýnda vardý 1 þeyler belki DE... -Oðraþma böyle saþmalýglarýnan DA kimse okumaycag yazdýglarýný... 1 gülme 1 gülme/ ah öleceðim sandým gülmekten/ Nihayette annem DE çaktý mevzuyu/ terliðini 1 fýrlattý/ geriye çekilmesem yüzüme çarpacaktý. Neyse KÝ, vazoya çarptý/ vazo kýrýldý/ anneme aldýðým karanfillere 1 þey olmadý AMA cam kýrýklarýný toplamak DA bana düþtü/ annem GURD YAÞLANINCA GUZULARIN MASGARASI OLUR diyerekten söylene söylene gitti. -Senin Kurt olduðunu bilmiyordum DÝYE seslendim ama duymadý. Oysa ben sadece onu güldürmeye çalýþýyordum. Aslýnda Þeyh EDÝBALÝ nin Ey Oðul! Sabýr çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile baðrýnda kalýr DÝYE baþlayan nasihati çok uygun düþüyor Derviþ beyin durumuna. Derviþ bey DE epey sabretmiþtir Silihtar a BEY olmak için/ sabreden DERVÝÞ muradýna ermiþtir sonunda. HAM ARMUT yememiþtir Derviþ bey/ Ve fakat ÝKÝ NUMARA/ HAM NAR yeyince ARMUT PÝÞMÝÞ DERVÝÞ BEYÝN KUCAÐINA DÜÞMÜÞTÜR. Þeyh Edibali OSMAAAAANNNNN diye seslenmiþ/ Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn sözleriyle bitirmiþtir nasihatini... Nerden bilsin ÝKÝ NUMARA bu nasihatin kendisi için DE geçerli olduðunu/ adý DERVÝÞ deðil KÝ... DERVÝÞ OLAN BÝLÝR deðil ama? Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yapýlan bir ankette toplumun en çok güvenmediklerinin baþýnda siyasiler ve medya çýkmýþ. En çok güvendiði da asker... Ýkinci sonuç, Kýbrýslýlar açýsýndan çok yanlýþ bir sonuçtur. Kýbrýslýlarýn karakterine hiç uymayan bir sonuç. Çünkü Kýbrýslýlarýn tümden hiç akýllarýna yatmayan bir iþtir askerlik. Ýþin Türkiyalýcasýný söylersak, "Kýbrýslýlar asker millet deðildirler." Diyeceksiniz ki "o zaman nasýl olur da birbirlerini yýllar yýlý öldürdüler?" O baþka bir iþtir. Birisine, "koþ yetiþ, Rumlar Türkleri kesiyor" ötekisine da "Türkler Rumlarý kesiyor" diyerek panik yarattýlar. Ve böylece, toplum, çoluk çocuðunu korumak için gönüllü olarak silaha sarýldý. Ýþi özetlersak, silahlar susunca Kýbrýslý için askerlik iþkencedir. Bir ara Türkiye'de Özel Harp Dairesi'nin baþkanlýðýný da yapan Kemal Yamak, kitabýnda, Kýbrýs'ta Mecburi Askerlik Yasasý'ný kabul ettirmeyi en büyük baþarýsý sayar. Kýbrýs'ta Mecburi Askerlik Yasasý'nýn kabulünden sonra devrin Genelkurmay Baþkaný hayretler içinde kalmýþ ve Kemal Yamak'a "bu yasayý nasýl kabul ettirdin" diye sormuþ. Kemal Yamak da "Denktaþ'ýn ufak tefek itirazlarýndan baþka bir itiraz olmadý" yanýtýný vermiþ. Toplumun beli iþte böyle kýrýldý. Toplumun gerektiði kadar zanaatkar yetiþtirememesi bundandýr. Eðitimöðretimin dibe vurmasýnýn baþlýca nedeni budur. Okuyaný, okumayaný ille da okutma sevdasý bundandýr. Mecburi askerlik toplumun baþka ülkelere göç etme nedenlerinden birisidir da... "Felek utansýn" deyceydim ama "HER YER GARANLIK" vazgeçtim. Bu topluma düþman olanlar utansýn... Bu topluma yapýlan bir büyük kötülük da þudur. Üretim ne güzel rayýna oturmuþ iken ve dünyanýn her yerine, baþta Avrupa ve Amerika olmak üzere ihracat yapýlýrken, anlaþmalara aykýrý olarak KKTC mühürüyle, tüm uyarýlara raðmen 1990'lý yýllarda ihracata kalkýþýlýnca, tüm fabrikalar ve her türlü ihraç edilen sebze üretimi çökertildi. Konuyu görüþen Ýngiliz mahkemeleri ile ABAD'daki yargýlamaya avukat bile tutulmadý. Neden bu kötülük bu topluma yapýldý? Neden olacak? Çünkü üretmeyen toplumun iþini bitirmek çok kolay olur. Bu uygulamadan sonra 30 bin iþçi bir anda iþsiz kaldý. Bütün bu kötülüklere karþý "sol"um Bütün bu kötülüklere karþý "sol"um deyen partilerden ciddi bir itiraz gördünüz mü? "Kabahat Kýbrýs Cumhuriyeti'ndedir" deyerek gerçeðin topluma yansýmasýný ve gerçek düþmaný görmesini önlediler. "Ýzolasyon Türküsü"nü dillerinden düþürmediler. deyen partilerden ciddi bir itiraz gördünüz mü? "Kabahat Kýbrýs Cumhuriyeti'ndedir" deyerek gerçeðin topluma yansýmasýný ve gerçek düþmaný görmesini önlediler. "Ýzolasyon Türküsü"nü dillerinden düþürmediler. Bütün bu kötülükleri önlemek kime düþerdi? "Sol"um deyen partilere... Tabii ki, kötülükler örnek verdiklerimizle bitmez. Ne yazýk ki "Her yer garanlýk"... "Sol"um deyen partiler "iktidarda" ya da muhalefette neyin kavgasýný verdiler? Hele hele iktidarda... "Bu ahval ve þerait içinde" "sol"um deyen siyasal partiler, eðer toplumlarýný, yurtlarýný zerre kadar severlerse sahneden çekilirler, partilerini kapatýrlar. Ve gençlerin önünü açarlar. Gençleri, ayak içinde karýþtýrmadan, kayýtsýz þartsýz desteklerler. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝNTERNET TEHDÝTÝ VE POLÝS BASKINI Sevgili Makarios Drusiotis'e geçmiþ olsun. Bir internet sitesinden tehdit almýþ. Nasýl bir tehdit olduðunu bilmiyorum. Tehdit tehdittir ancak. Ýnternetteki yazýyý Baþsavcý Petros Kliridis'e de göndermiþ. O da polise baþvurmasýný tavsiye etmiþ kendisine... Drusiotis dediðini yapmýþ. Polise baþvurmuþ... Þikayetçi olmuþ... Kuzeyde olsa ne olurdu bu durumda Hiç! Güler geçerdi polis... Umursamazdý. "Böyle þeyler her gün olur" derdi. Þikayet sahibini geri gönderir, internetteki yazýnýn sahibini de ne arar, ne sorardý... Bugüne dek hep böyle oldu... Bizde internette çýkan yazýlarý hiç ciddiye almaz polis... Mesela son seçim döneminde, bir sitede benimle de ilgili pek çok yazý vardý. Abuk sabuk þeyler yazýlýyordu. Derviþ Eroðlu ile her hafta buluþuyor, yemek yiyor ve strateji belirliyormuþum... Talatçý kesimlerin sýradan yalanlarýndan biriydi bu da... Dert etmem bu saçmalýklarý ben kendime... Onun için baþlangýçta bunu da hiç umursamadým. Ama daha sonra baktým ki iþ ciddiye binmiþ... O yazýlarý tüm örgütlere, sendikalara ve derneklere postalýyorlar... Ýster istemez gazetenin baþ sayfasýnda haber yaptýk ve bu rezaleti herkese duyurduk. Ben Derviþ Eroðlu'yla on yýlý aþkýn bir zamandan beri hiçbir yerde karþýlaþmadým. Telefonda ise bir kere bile konuþmadým. Her hafta buluþup yemek yediðim de nerden çýkmýþ... Paranoya solcularýmýzýn kanýna iþlemiþ galiba... Yakalarýný kurtaramýyorlar bundan bir türlü... Yalan dolanla gemi yüzdürmeye kalkýnca da kendileri sulara gömülüyor. Polis bu olay karþýsýnda ne mi yaptý? Hiç! O sitenin sahibi ile ilgilenmemiþ bile... Makarios Drusiotis'in polise þikayetinden sonra olup bitenleri öðrendiðim zaman þaþmadým diyemem... Bizde asla öyle bir þey olamayacaðýný bildiðim için... Polis, sitenin yöneticisi olduðuna inanýlan kiþinin baskýn yapmýþ evine... Sabahýn erken saatlerinde... Bilgisayarýna ve diðer mnalzemelerine el koymuþ... Mahkeme kararýyla yapýlmýþ baskýn tabii... Ýnternetteki tehditi onaylamam, ama böyle bir polis baskýný da tuhaf geldi bana... Bu sitenin Hristofyas'a karþý kurulan bir site olmasýnýn da payý yok mu acaba bunda? Ve bir de þu: Þikayet sahibi sýradan bir vatandaþ olsa, yine böyle bir operasyon yapar mýydý polis? Makarios Drusiotis gibi çok tehditler aldýk biz de kuzeyde... Yalnýz faili meçhul internet sitelerinde deðil... Telefonlarda da... Polise yaptýðýmýz þikayetlerin hepsi de sonuçsuz kaldý. Keþke hiç baþvurmasaydýk... Kimi kime þikayet edersin bu memlekette... Polis ne telefondaki tehdit sahiplerine ulaþmýþ, ne de internetteki... En çok neye gülerim, bilir misiniz? Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Galip Mendi ile aramýzda geçen telefon konuþmasýna... Ýlk ve son konuþmamýzdý bu... O aradý... Sigara kaçakçýlýðýyla ilgili gazetemizde çýkan bir haberden dolayý... Ve bize karþý o güne dek içinde biriktirdiði ne varsa, hepsini bir nefeste sýralamaya baþladý. "Kýbrýs'a geldim geleli ne faþistliðimi býraktýnýz, ne iþgalciliðimi, ne de kaçakçýlýðýmý" dedi. Þöyle karþýlýk verdim ona: "Þu anda yaptýðýmýz bu konuþmanýn dinlendiðini biliyor musunuz?" "Kim dinliyor?" dedi hayretle... "Sizin adamlarýnýz" diyecektim, ama vazgeçtim... Benim de böyle kibarlýðým tutar bazan iþte...

3 AFRÝKA dan mektup... SIRADAN VATANDAÞ OLMAYI HAZMETMEK Bir bilge, "Tehlikede olan yüksekte duranlardýr, aþaðýda duranlar deðil" diyor. Mehmet Ali Talat bilmez mi? Bilmesine bilir herhalde, ama yine de hazmedemiyor kolay kolay bunu... Toplumun en yüksek katýndan yuvarlanmýþ... Sýradan vatandaþ olmuþ birdenbire... Hiç hazýrlamamýþ anlaþýlan kendini bu duruma... Sýradan vatandaþ olmanýn keyfi baþkadýr oysa... Resmiyetten uzak... Tören mören yok... Arzu etmediðin ziyaretler yok... Her gün ayný þeyleri tekrarlayýp durma eziyeti yok... Dilediðin saatte çýk sokaða... Dilediðin saatte dön... Kimseye hesap verme endiþesi de yok... Denize git... Balýk tut... Çiçeklere bak bahçede... Hisar içinde gez dolaþ, fotoðraf çek... Ve arada bir de eski dostlarla kafayý çek bir meyhanede... Söyle artýk hem o korumalara... Evlerine dönsünler gayrý onlar da... Korumaya ne gerek var bu diyarda? Hangi lidere, hangi siyasetçiye bir suikast yapmýþlar ki þimdiye dek buralarda? * Ah, Mehmet Ali ah... Hiç yalan söylemedim diyorsun, ama bak bu bile bir yalan... Yalan söylemedim demek de yalan... Yalan söylemeyen kim var ki bu dünyada? Nazým Hikmet bile o ünlü 'otobiyografi' þiirinde itiraf eder bunu... Der ki: "Yalan söyledim dostlarýmý üzmemek için..." O, dostlarýný üzmemek için yalan söylediyse, sen de düþmanlarýndan kurtulmak için yalan söylemedin mi? Bak, bizim hakkýmýzda bile, sana gelip giden Rum gazetecilere neler söyledin... Bile bile yalan... Sonra Turgut Çavlan'ýn güneydeki toprak sahtekarlýklarýný ortaya serdiðimiz zaman, "Bunlar iki aile arasýndaki meseleler" diyerek yine yalan söylemedin mi? Hem yakýn bir dostumuza "Politikada yalan söylemeyi de öðreneceksin" demedin mi? * Þunu da bilmen gerekirdi aslýnda... Ýtirafçý kimseler melek rolü oynayan kimselerden çok daha muteber sayýlýr bu dünyada... Kimler yüzünden bu seçimi kaybettiðini hep saydýn da, kendþnde hiçbir kusur, hiçbir kabahat bulmadýn... Bulduysan bile, o da yine kendini yüceltmek için... Belaltý vurmadýðýn için kaybettin deðil mi? Karþýndakiler yalan söylediði halde sen hiç yalan söylemediðin için kaybettin... Öyle mi? Bunlar mý yalnýz kusurlarýn senin? Kusurlarýný mý sayýyorsun, yoksa erdemlerini mi? * Büyüklük sadeliktedir Mehmet Ali... O vandaki gibi... Ama sen hala orda deðilsin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP 8. OLAÐANÜSTÜ KURULTAYI YAPILDI Ýrsen Küçük UBP Genel Baþkaný UBP'nin 8. olaðanüstü kurultayýnda partinin genel baþkanlýðýna Ýrsen Küçük getirildi. Kurultayda tek aday Ýrsen Küçük olduðu için seçim yapýlmadý. Divan Baþkaný Nazým Çavuþoðlu, Ýrsen Küçük'ü genel baþkan olarak ilan etti. Küçük, genel baþkan olarak yaptýðý teþekkür konuþmasýnda tüm partililere desteði için teþekkür etti. Küçük, Eroðlu'nun deneyimlerinden yararlanacaklarýný ve nasihatlerini hep dinleyeceklerini ve UBP'yi zaferden zafere götüreceklerini söyledi. Bu arada tüm UBP'li bakan, milletvekili, belediye baþkanlarý da platforma davet edildi ve hep birlikte el ele tutuþarak halký, partilileri selamladýlar. "ACI VERÝCÝ EKONOMÝK TEDBÝRLER " Ýrsen Küçük kurultayda yaptýðý "Osman, geçmiþini iyi bil" Eroðlu kurultayda Þeyh Edebali'nin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu Osman Bey'e nasihatinden pasajlar okudu Dün UBP kurultayýnda konuþan Derviþ Eroðlu, "Aþýlamayacak sorunumuz yoktur. Yeter ki gereken gayeti ve çalýþmayý ortaya koyalým.aksi takdirde bugün aþýlabilecek sorunlarýmýz yarýn daha da aðýrlaþýr ve altýndan kalkmasýnýn bedeli katlanarak büyür" dedi. Eroðlu, UBP'nin her kademesinde bundan sonra görev alacaklara sabýrlý olmalarýný öðütlediði konuþmasýný Þeyh Edebali'nin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu Osman Bey'e nasihatinden þu alýntýlarla tamamladý: "Ey Oðul!Sabýr çok önemlidir. Bir bey konuþmada ileriki günlerin ekonomiye ivme kazandýrmanýn, ülkenin bazý sektörlerindeki ivedi çözüm bekleyen sorunlarýn aþýlmasýnýn, zaman kaybýna uðramadan yol yürümenin gerekli kýlýndýðý günler olduðuna dikkat çektiði konuþmasýnda, "Öyle ki çoðu tedbirlerin acý vereceði gerçeði de önümüzde durmaktadýr" dedi. Her zaman her konuda iþbirliði içinde olduklarý Türkiye hükümetiyle dayanýþma içinde alýnacak bu radikal tedbirlerin, aydýnlýk yarýnlar için kaçýnýlmaz; zaruri olduðunu ifade eden Küçük, þunlarý kaydetti: "Güçlü bir hükümet ve Anavatan Türkiye'nin katkýlarýyla bu dönem Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yeni bir kimlik verilecek, tüm ekonomik sektörler, yaþayabilir, geliþebilir, sürdürülebilir bir hayat bulacaktýr. Gerekçeleriyle, kamuoyuyla paylaþýlacak bu tedbirler, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin refahýna yönelik önlemlerdir ve kararlýlýkla alýnacaktýr." sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz.ham armut yenmez; yense bile baðrýnda kalýr. Bilgisiz kýlýç da týpký ham armut gibidir. Milletin kendi irfaný içinde yasasýn. Ona sýrt çevirme. Her zaman duy varlýðýný.toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandýr. En büyük zafer nefsini tanýmaktýr.düþman, insanýn kendisidir.dost ise, nefsi tanýyanýn kendisidir.sevgi da'vanýn esasý olmalýdýr. Sevmek ise, sessizliktedir. Baðýrarak sevilmez. Geçmiþini bilmeyen, geleceðini de bilemez. OSMAN, geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn..." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra DÜKKANLARI KAPATMAK Bizim Kýbrýslýtürkler olarak, bugüne kadar bir Kýbrýs politikamýz olmadý. Türkiye'nin de olmadý. Türkiye'nin Kýbrýs politikasýný hep Ýngiltere çizdi. Türkiye de bu politikalarý Kýbrýslýtürklere dikte ettirdi. Birkaç yýl önce, Bülent Akarcalý bir televizyon programýnda þu çarpýcý tesbiti yapmýþtý: -Türkiye'nin bugüne kadar bir Kýbrýs politikasý olmadý.türkiye her zaman Kýbrýs'ý satmaya hazýrdý. Ancak fiyatýný bulamadý. Yýl Osmanlý, Rus tehdidine karþý kendini korusun diye Kýbrýs'ý 92 bin altýna Ýngilizlere kiraladý. Hem de içindekilerle beraber... Bu ada Ýngilizlere kiralandý ama... -Ne olacak bu Kýbrýslýtürklerin hali, diye düþünen olmadý. Ne biz kendi geleceðimiz ile ilgili bir talepte bulunduk... Ne de Osmanlý, -Þu kiranýn bir miktarýný da Kýbrýslýtürklere verelim de, ekonomik bakýmdan ezilmesinler, fazla maðdur olmasýnlar diye düþündü. Yýl Lozan Anlaþmasý ile Türkiye, Kýbrýs'ýn Ýngiltere'ye ilhakýný kabul etti. -Ne olacak bu Kýbrýslýtürklerin hali diye düþünen olmadý. Üstelik Ýngilizler Lozan Anlaþmasýna koydurduklarý bir madde ile çift vatandaþlýðý da önlediler. O güne kadar Kýbrýslýtürkler Türk vatandaþý idiler. Lozan Anlaþmasýnýn imzalanmasý ile birlikte, Ýngiliz vatandaþlýðýna geçtiler. Türk vatandaþlýðýný korumak isteyenlere ise 2 yýl içinde Türkiye'ye dönme þartý getirdiler. Çoðu insanýmýz bu madde nedeniyle, Türkiye'ye döndü. Sayýmýz biraz daha azaldý. Yýl Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, Kýbrýs'tan kendisine getirilen topraðý, -Ben yabancý bir ülkenin topraðýný kabul edemem, diyerek almayý reddetti. Çünkü o günlerde de Türkiye'nin Kýbrýs politikasý, Ýngiltere'nin kendisine dikte ettirdiði politikaydý. -Kýbrýs'ta mevcut statüko, yani Ýngiliz Sömürge yönetimi devam etmeliydi. Yýl Kýbrýslýrumlar Kilise'nin öncülüðünde bir plebisit yapýp, Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý kararý çýkarttýlar. O günlerde Türkiye hala, -Kýbrýs'taki statüko devam etmelidir, demeye devam ediyordu. Dünya sömürgelere karþý çýkarken, Türkiye'nin sömürge yönetimlerinin devamýný savunmasý, gülünç kaçýyordu. Bu durumda Ýngiltere, Türkiye'nin Kýbrýs politikasýna yeni bir ayar yapmak zorunda kaldý. Ve Türkiye'ye þu tezi kabul ettirdi: -Kýbrýs'ta statüko deðiþecekse, eski sahibine iade edilmelidir. Kýbrýs Türktür, Türk kalacaktýr politikasý böyle hayat buldu. Yýl Eoka'nýn faaliyete geçmesi ile birlikte, bu kez Ýngilizler yeni bir politika belirlediler. Kýbrýs'ýn tümünün Türkiye'ye verilmesi olacak iþ deðildi. En iyisi Kýbrýs'ý Türkiye ile Yunanistan arasýnda taksim etmekti. -Ya taksim, ya ölüm politikasýna böyle geçildi. Yýl Ýngiltere'nin öncülüðünde, Türkiye ile Yunanistan bir araya geldi. Ve Üslere karþýlýk Kýbrýs'a baðýmsýzlýk verildi. Yine Ýngiltere'nin talebi ile Kýbrýs'taki Ýngiliz Üslerini ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini garanti etmek için Garanti ve Ýttifak Anlaþmasý imzalandý. Bu düzenlemenin mimarý da yine Ýngiltere'dir. Ve yýl Ýþin içine Amerika da girince... Önce darbe, sonra müdahale ile birlikte... Kýbrýs fiilen ikiye bölündü. Hani hep derler ya! Kýbrýs, Türkiye'nin milli meselesidir. Külliyen yalan! Türkiye'nin Kýbrýs'la ilgili politikalarýný hep Ýngiltere belirledi. Türkiye de bu politikalarý Kýbrýslýtürklere dikte ettirdi. Aklýmýzý baþýmýza toplayýp... Artýk kendi politikalarýmýzý kendimiz belirlemeliyiz. Bunun için de tekkeleþen dükkanlarý kapatýp... Yeni bir örgütlenmeye gitmek gerekirse de, gitmeliyiz. Dükkanlar kapanmadan bu iþ olmaz mý derseniz... Olmaz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýþte böyle savurdular milletin parasýný Yandaþlara kýyaklar, geri dönmeyen krediler Venüs Beach'le açtýlar hacizin kapýsýný Þampanya patlatmýþtý Çavlan'larla Ferdi'ler Kalay TAYYÝP ERDOÐAN "EN AZ ÜÇ ÇOCUÐA ÖDÜL KOYABÝLÝRÝZ" DÝYOR Tayyip Erdoðan, "en az üç çocuk" çaðrýsýný yineledi. "Üç demedim, en az üç" diye de vurgu yaptý. Türkiye'nin nüfusunun yaþlandýðýna dikkat çeken Erdoðan "Dünyada geçmiþte 'doðum kontrolü' diyenler, 'nüfus planlamasý' diyenler, þu anda 'yandýk' diyorlar ve üste para veriyorlar. Ama nüfus artmýyor, çünkü kötü alýþkanlýklar baþladý" dedi. "Bu durumu düzeltmemiz lazým, böyle giderse 2038'de durumumuz kötü. Belki ödül de koyarýz bu iþe belli olmaz" diyen Erdoðan Türkiye'nin nüfus sorununu çözmeye kararlý görünüyor. KKTC'nin nüfus sorununu çözdü Allah'ýn izniyle Türkiye'nin sorununu da çözer... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BOÞUNA DEÐÝLDÝR... Cuma akþamý kanallarda dolaþýrken bir televizyon programýnda "iþgal" yazýsýný görünce durdum ve izledim... Programýn konuðu yabancý bir havayollarý þirketinin KKTC yetkilisiydi Programýn yapýmcýsý da, onu tanýdýðýmda CTP'liydi Talat KKTC cumhurbaþkaný olmuþtu o günlerde Boþalan yer için ara seçim çalýþmalarý yapýlýyordu ve CTP'nin adayý da Yorgancýoðlu idi. Türk Hava Kurumu'ndaki iþlerinden durdurulan bir grup çalýþan gazetemizin karþýsýndaki Kuðulu Park'ta eylem yapýyordu Bu eylemin seçim üzerinde etken olmamasý ve muhaliflerin bunu kullanmamasý gerekirdi. Bu eylemi sonlandýrmak için görev alanlardan birisi de, gene o günlerde baþka bir televizyon kanalýnda program yapan bu çocuktu! Karþýlýðýnda vatandaþ yapýlacaktý. Elinde miktrofonuyla geldi eylem yapanlarýn yanýna Onlara sözler verdi.. "Grevi kaldýrýn, eylemden vazgeçin, seçimden sonra devlette bir iþe alýnacaksýnýz Alýnmazsanýz ben de sizinle burada eylem yapacaðým..." O günlerde de sormuþtum çocuða: -Sen kimsin be efendi? Bakan mýsýn, baþbakan mýsýn? Sen hangi hakla bu insanlara eylemlerini kaldýrmalarýný talep edebilirsin? Ýþe alýnacaklarý garantisi sözünü verebilecek gücü kimden alýyorsun? Neticede iþten kovulan emekçiler, bir umut, diyerek onu dinlediler ve eylemlerini kaldýrdýlar Sonuç mu? Hala iþsizler Rasgele açtýðým kanalda karþýma çýkan þahýs, CTP dönemi baþka bir televizyon kanalýndaydý... Þimdi UBP'li birisine ait bir kanalda program yapýyor Vatandaþ da yapýlmýþ hem... Kolay da deðil... Herkesin harcý deðildir "gelene aðam gidene paþam" demek Beceri ister! CTP döneminde dosyasý hazýrlanýp UBP döneminde vatandaþ yapýlan, KKTC siyasilerinin gözdesi, "Ýsyanýmýz iþgale" pankartýna kýzmýþ... Konuðuyla onu konuþacak önce... "Ýsyaným iþgale" pankartýyla ilgili ne düþündüðünü soruyor.. Konuðu da kendisi gibi ukala "Bu pankartý taþýyanlarýn imzalarý da ortada zaten baþka söz söylemeye gerek var mý?" Alayvari veya bir yerlere mesajlar vererek gerçekleri saptýrmaya çalýþmak mümkün deðildir. Kýbrýs'ýn kuzeyi hukuken iþgal altýndadýr ve bu iþgal da Türk Silahlý Kuvvetleri'nin buradaki 40 bin kiþilik gücüyle devam ettirilmektedir. "Yeni Kýbrýslý" televizyon programcýsýnýn bu topraklarda bulunmasý iþgalin zaruri neticesindendir. Uluslararasý hukuk bunu imzalamýþ, mühürlemiþ ve Türkiye de kabul etmiþtir... Yurtsever Kýbrýslýtürklerin isyanýnýn çocuðu üzmesi yanýnda konuðunun da aþaðýlar gibi burun kývýrarak sorulan soruyu cevaplamasý bana göre normaldir! Birisi sahte kimlikle, diðeri de iþbirlikçiliðinin karþýlýðý makamla boþuna taçlandýrýlmadýlar... AVRUPA SOL PARTÝSÝ TOPLANTISI BRÜKSEL'DE YAPILDI Kanatlý: Kuzeydeki demografik yapý deðiþtirildi Yeni Kýbrýs Partisi'nin (YKP) gözlemci üye olduðu Avrupa Sol Partisi (EL) Toplantýsý Brüksel'de yapýldý. YKP'den verilen bilgiye göre 3-5 Aralýk'taki kongre için hazýrlýk toplantýsý niteliði taþýyan toplantý 7 Mayýs'ta Brüksel'de gerçekleþti. Toplantýya YKP'yi temsilen Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý katýldý. Toplantýda, kongre hazýrlýklarýnýn son durumu ele alýnýrken ayný zamanda kongre dokümaný üzerinde de çalýþmalar yapýldý. Toplantý sýrasýnda Kanatlý, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde ortaya çýkan son siyasal durumu, demografik yapýnýn deðiþtirilmesine yönelik süreci" de aktardý ve Haziran'daki Yürütme Kurulu toplantýsýna sunacaklarý öneriler taslaðýnýn bir kopyasýný temsilcilere daðýtýldý. Murat Kanatlý, çeþitli Avrupa parlamenterleri ve temsilcileriyle de temaslarda bulundu. Kanatlý'nýn Avrupa Parlamenteri Yüksek "1. GENÇSÝN FESTÝVALÝ" GALASI YAPILDI - Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý Gençlik Dairesi'nin düzenlediði "1'inci Gençsin Festivali"nin galasý önceki akþam yapýldý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerindeki gençlerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen festival çerçevesinde yapýlan çalýþmalar gala gecesinde sahnelendi. Gençlerin coþkusunun hakim olduðu gecede, latin dans, oriyantal dans ve çeþitli oyunlar sahnelendi. Eroðlu, bugün siyasi partilerle görüþecek Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yeni bir hükümet kurulmasý çalýþmalarý çerçevesinde bugün siyasi partilerle görüþmeler yapacak. Eroðlu, bu çerçevede, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri kabul edecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu sýrasýyla saat 09.15'te Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP), saat 10:00'da Toplumcu Demokrasi Partisi, 10:45'te Demokrat Parti, 11:30'da Cumhuriyetçi Türk Partisi, 12:30'da da Ulusal Birlik Partisi'ni kabul edecek. Geçen yýlki milletvekilliði seçimlerinde 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'nde 26 milletvekili elde ederek tek baþýna hükümeti kuran Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Tahsin Ertuðruloðlu'nun istifa etmesi, ardýndan da Genel Baþkan Temas Grubu Üyesi olan Ska Keller ve Yeþiller Partisi'nden bir grup danýþman ve Avrupa parlamenteri asistanýyla Kýbrýs sorunu, özellikle Doðrudan Ticaret Tüzüðü'yle ilgili bir toplantý gerçekleþtirdiði de bildirildi. YKP'den verilen bilgiye göre Kanatlý toplantýda, Finlandiya dönem baþkanlýðý döneminde önerilen Maraþ'ýn 2 yýl için BM'ye devri ile Maðusa Limaný'nýn doðrudan ticarete açýlmasý yönündeki ortaya konan öneriyi benimsediklerini, Doðrudan Ticaret Tüzüðünün tek baþýna geçirilmeye çalýþýlmasýnda sakýncalar gördüklerini toplantýya katýlanlara aktardý. Kanatlý, "esas sorumlunun Türkiye olduðunu" da iddia etti ve "Eðer Türkiye çözmek istiyorsa çözer, diðer türlü çözümsüzlük için Eroðlu'nun arkasýna saklanacaktýr ki bu kabul edilemez, Kýbrýs'ta acil bir antlaþmaya ihtiyacýmýz var, kimseye zamanla oynama fýrsatý verilmemeli" dedi. Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðý'na seçilmesiyle meclisteki çoðunluðunu kaybetmiþti. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde UBP'nin adayý Derviþ Eroðlu'na aktif destek veren Demokrat Parti, halen 24 milletvekiliyle azýnlýk hükümeti durumunda olan Ulusal Birlik Partisi'ne, dýþtan destek vereceðini açýklamýþtý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, siyasi partilerle bugün baþlatacaðý temaslarýnýn tamamlanmasýndan sonra, dünkü olaðanüstü kurultayda tek aday olarak Ulusal Birlik Partisi'nin genel baþkanlýðýna getirilen Ýrsen Küçük'e hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Ýrsen Küçük, daha önce yaptýðý açýklamalarda bir koalisyon hükümeti kuracaðýný belirtmiþti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BU KADAR DA SABÝT KAFALI OLUNMAZ KÝ Onunla her sabah bazý Türkiye gazetelerini aldýðým bayide karþýlaþýrýz. Dün de öyle oldu. Günaydýnlaþtýk. Ben, bize ayrýlan gazeteleri yýðýnýn arasýndan çekip almaya çalýþýrken, hiç beklemediðim bir soru sordu... "Adayýnýz kim?" "Ne adayý?" "Belediye baþkan adayý." "Bizim adayýmýz yok." Beklediði buydu ve bu yanýtý alacaðýný da çok iyi biliyordu. Kursaðýnda tuttuðu hevesi büyük bir iþtahla ortaya koymasýndan anladým. "Olur mu öyle þey?" dedi, "Cumhurbaþkanlýðýna aday çýkardýnýz, buna da çýkaracaktýnýz." (!) Ve asýl söylemek istediðini de çýkarttý kursaðýndan. "Yoksa o mesele, Eroðlu'nu destekleyip Talat'ý yemek meselesi miydi?" (!) Bu kadar saçma bir düþünce için sabah sabah ayak üstü bir polemiðe girmeye deðmezdi. Gerçi kendisi buna heveslenmiþti ama o hevesini de ben kursaðýnda býraktým. "Evet mesele oydu" diyerek kestirip attým. Belli ki hiç Afrika okumuyordu arkadaþ. Kimbilir belki de Ferdi abisinin talimatý vardý ona da, "Kesinlikle Afrika okumayacaksýn" diye. Hiç deðilse o seçim döneminde olsun birazcýk merak edip okusaydý Yasemin Hareketi'nin cumhurbaþkanlýðýna neden aday çýkardýðýný öðrenmiþ olacaktý. Talat'la Eroðlu arasýnda hiçbir fark olmadýðýný, ikisinin de Ankara'nýn icazet mühürü için yarýþtýklarýný, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin ise Ankara'dan icazet istemeyen, sadece Kýbrýslýtürklerin mühürü için yarýþan tek aday olduðunu öðrenmiþ olacaktý. Talat'a olduðu kadar, Eroðlu'na da en aðýr ama en gerçekçi eleþtirilerin Yasemin Hareketi'nden yapýldýðýný öðrenmiþ olacaktý. Talat'ýn baþarýsýzlýðýnýn arkasýnda bulunan en büyük etkenlerden birinin yanlýþ ve partizan icraatlarýyla ülkeyi bir yolsuzluk bataklýðýna sürükleyen CTP olduðunu bugün anadan doðma CTP'liler bile bilmekte, CTP'nin en aðýr top kalemþörleri bunun özeleþtirisini yapmaktadýrlar. Zaten Talat da bundan korkuyordu ki bir CTP'li olarak seçime "baðýmsýz" katýlmayý tercih etti. Seçimde Talat'ýn yanýnda yer alanlarýn, Yasemin Hareketi'nin Talat'ýn durumunu zayýflatmak için aday çýkardýðý iddialarýna gelince... Buna bu çirkin ve asýlsýz iddiayý ortaya atanlar bile inanmadý hiçbir zaman. Ama bunu Yaseminleri kötülemek ve saðlýklý deðerlendirmeden yoksun kafalarý bulandýrmak için bol bol kullandýlar! Seçimin sonucu, bu iddianýn tamamen gerçek dýþý ve geçersiz olduðunu çok açýk bir þekilde kanýtlamýþ, Eroðlu Talat'a yüzde 7 civarýnda bir fark yapmýþtýr. Bu sonuca baktýðýmýzda, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin aldýðý yüzde 1.60 oranýndaki oyun da Talat'a gitmesi halinde bile onu kurtarmaya yetmeyeceði açýkça ortaya çýkmýþtýr. Hal böyleyken bütün "suçu" Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini ve kendi geleceðini tayin hakkýný geri talep etmek ve asimilasyona karþý çýkmak olan Yasemin Hareketi ve Afrika gazetesinin hâlâ öylesine örümcek kafalý karalamalarla kötülenmek istenmesi, Kýbrýslýtürk toplumu açýsýndan büyük bir talihsizliktir. Bir kez daha gördük ki bu toplum bir gün bir parmaðýný ýsýrdýðý zaman onu birden acýyacak zamanlara yol almaktadýr. O zamanlarý yaþayacak Kýbrýslýtürk kalýrsa, dileðim onlar için geç olmamasýdýr.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ. Saðlýk Bakanlýðý'na yapýlan usulsüz istihdamlar bardaðý taþýrdý... Eskiden Rauf Denktaþ kime kýzarsa "Baþýnýza Denktaþ kadar taþ düþsün" derdi... Taþa razýydýk, ama gülle düþtü!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2) Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı