ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.."

Transkript

1 Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNTERNET TEHDÝTÝ VE POLÝS BASKINI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar DÜKKANLARI KAPATMAK Turgut Afþaroðlu BU KADAR DA SABÝT KAFALI OLUNMAZ KÝ Mehmet Levent ANLAÞMAYA OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. BOÞUNA DEÐÝLDÝR... Çözüm ve süreç... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Van aracý ile saraydan kýrgýn ayrýldýktan sonra Mehmet Ali Talat ilk kez konuþtu. Seçimi kaybetmesinde yýpranan CTP nin de rolü olduðunu söyleyen Talat, siyasi faaliyetine CTP de devam etmeyeceðini açýkladý... CTP yi silkip attý 5 yýl tarafsýz bir görev üstlendim. CTP Baþkanlýðý veya parti içinde faaliyet gibi bir düþüncem yok diyen Talat, uluslararasý misyonda görev teklifi aldýðýna iliþkin iddialarý da yalanladý. Talat Halka hizmet ihtiyacý doðarsa hizmetten kaçýlmaz. Hangi seviyede olur, ne olur, nasýl olur, o günün koþullarýna baðlý dedi... n Kendisine henüz ofis tahsis edilmediðini söyleyen Talat, Denktaþ a 10 civarýnda personel verildiðini, baþbakanlýktan ayrýldýðý sýrada Derviþ Eroðlu na da þoför, araç ve koruma tahsis edildiðini açýkladý... n Talat ýn milletvekilliði, baþbakanlýk ve cumhurbaþkanlýðý dönemini kapsayan yaklaþýk 14 yýllýk kamu ile sigortalý dönemlerinin birleþmesinden alacaðý bir maaþý olacak... n Talat, 1 Mayýs mitinginde taþýnan iþgal pankartý konusunu ise provokasyon olarak deðerlendirdi... n Nezire Gürkan ýn söyleþisi 15. sayfada UBP kurultayýnda tek aday Ýrsen Küçük seçimsiz baþkan oldu Eroðlu padiþah a nasihatleri rehber edindi n Dünkü kurultayda konuþan Derviþ Eroðlu, Þeyh Edebali nin Osmanlý Ýmparatorluðu nun kurucusu Osman Bey e nasihatlerinden pasajlar okudu... n Geçmiþini bilmeyen geleceðini de bilemez. Osman, geçmiþini iyi bil ki geleceðe saðlam basasýn... Nereden geldiðini unutma ki nereye gideceðini unutmayasýn... n 3. sayfada DERVÝÞ OLAN BÝLÝR, DEÐÝL AMA? Özlem Güneyli l 2. sayfada SAÐIRLAR DÝYALOÐU Selma Bolayýr l 6. sayfada TED Koleji Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada ÞÝMDÝLÝK ÝKÝ ADAY VAR... Kubilay Özkýraç l 8. sayfada AVUÇ AÇAN TALÝMATI DA ALIR... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada FARKLI BEKLENTÝLER Sezan Artun l 6. sayfada HALKI DÜÞÜNMEDÝLER, KÜPLERÝNÝ DOLDURDULAR Kazým Denizci l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Her yer garanlýk" n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ DERVÝÞ OLAN BÝLÝR, DEÐÝL AMA? KKTC nin BÝRÝNCÝ, ÝKÝNCÝ ve ÜÇÜNCÜ cumhurbaþkanlarý/ DENKTAÞ, TALAT ve EROÐLU sýrayla döktürüyorlar/döktürdükçe döküþtürüyorlar. Onlar döktürdükçe kaygan 1 zemine dönüþüyor yaþadýðýmýz topraklar/ kaydýrak oynuyoruz sayelerinde/ kaya kaya habire yerlere düþüyoruz/ düþüp düþüp 1 taraflarýmýzý kýrýyoruz. Hakkaten öyle. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu... Her birinin adýný 3 defa yazýmda geçirecek olsam yazý biter YANÝ. Sonuçta bilgisayar çaðýnda yaþýyoruz/ benim yazým bu köþeye sýðabilmek için en fazla 450 sözcük olabilir. Bu yüzden pratik 1 çözüm buldum: BÝR NUMARA/ ÝKÝ NUMARA/ ÜÇ NUMARA diye söz edeceðim kendilerinden. Dava açacak halleri yok/ Ne yani Tayyip Erdoðan Rauf bey için BÝR NUMARA dediðinde kimse davacý olmadý DA ben söyleyince mi olacak? Þahsen ÜÇ NUMARA nýn UBP Kurultayý nda yaptýðý konuþmadan çok etkilendim. Hele konuþmasýný Þeyh Edebali nin Osmanlý Ýmparatorluðu nun kurucusu Osman Bey e nasihatinden alýntýlarla bitirmesi var ya/ orada bittim. Derviþ beyin tarihini bildiðinden þüphem yoktu DA bu kadar derinlere dalmasý fevkaladenin fevkinde 1 etki yarattý bende. Annem öyle düþünmüyor tabii ama annem baþka ben baþka/ Ben annemin kullandýðý margarini kullanmýyorum DÝYECEÐÝMÝ sanýyorsanýz boþuna./ Çünkü ben margarin kullanmýyorum. Annem DE kullanmýyor zaten. Yani alakasý yok margarinle. Margarinle olacak iþ deðil. Nitekim olmuyor DA zaten. Görüyorum iþte ANA larýnýn margarinini veya kendilerininkini kullananlarýn ne hale geldiðini. Adamlarýn yazýlarýna/ konuþmalarýna bakýyorum/ HA MARGARÝN HA FÝKÝR diyesim geliyor. Ýkisi de VICIK VICIK YAÐ. Annem düz 1 mantýkla/ne alakasý var DÝYEREK iþin içinden sýyrýlýyor ama OLMAZ KÝ! Mantýk dediðin kývrým kývrým yollarý olmalý. -Nasýl alakasý olmaz anne 1571 de Osmanlý Kýbrýs ý aldýysa/ bu nasihat yüzündendir/ 1974 te torunlarý Kýbrýs a çýktýysa bu nasihatin DE etkisi vardýr... -Hade be sen DA/ Yunan Cuntasýnýn darbesi olmayaydý nasýl çýkacaglarýdý Gýbrýz a? -Yunanlýlar DA Osmanlý nýn idaresindeydi anne, unutma... -Þimdi deycen bana oþu Gýbrýz da darbe yapan Yunan Cuntasý DA Türküdü? -Nerden biliyosun anne olmadýklarýný/ Türklere hizmet ettiler sonuçta/ Bilinçaltlarýnda vardý 1 þeyler belki DE... -Oðraþma böyle saþmalýglarýnan DA kimse okumaycag yazdýglarýný... 1 gülme 1 gülme/ ah öleceðim sandým gülmekten/ Nihayette annem DE çaktý mevzuyu/ terliðini 1 fýrlattý/ geriye çekilmesem yüzüme çarpacaktý. Neyse KÝ, vazoya çarptý/ vazo kýrýldý/ anneme aldýðým karanfillere 1 þey olmadý AMA cam kýrýklarýný toplamak DA bana düþtü/ annem GURD YAÞLANINCA GUZULARIN MASGARASI OLUR diyerekten söylene söylene gitti. -Senin Kurt olduðunu bilmiyordum DÝYE seslendim ama duymadý. Oysa ben sadece onu güldürmeye çalýþýyordum. Aslýnda Þeyh EDÝBALÝ nin Ey Oðul! Sabýr çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile baðrýnda kalýr DÝYE baþlayan nasihati çok uygun düþüyor Derviþ beyin durumuna. Derviþ bey DE epey sabretmiþtir Silihtar a BEY olmak için/ sabreden DERVÝÞ muradýna ermiþtir sonunda. HAM ARMUT yememiþtir Derviþ bey/ Ve fakat ÝKÝ NUMARA/ HAM NAR yeyince ARMUT PÝÞMÝÞ DERVÝÞ BEYÝN KUCAÐINA DÜÞMÜÞTÜR. Þeyh Edibali OSMAAAAANNNNN diye seslenmiþ/ Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn sözleriyle bitirmiþtir nasihatini... Nerden bilsin ÝKÝ NUMARA bu nasihatin kendisi için DE geçerli olduðunu/ adý DERVÝÞ deðil KÝ... DERVÝÞ OLAN BÝLÝR deðil ama? Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yapýlan bir ankette toplumun en çok güvenmediklerinin baþýnda siyasiler ve medya çýkmýþ. En çok güvendiði da asker... Ýkinci sonuç, Kýbrýslýlar açýsýndan çok yanlýþ bir sonuçtur. Kýbrýslýlarýn karakterine hiç uymayan bir sonuç. Çünkü Kýbrýslýlarýn tümden hiç akýllarýna yatmayan bir iþtir askerlik. Ýþin Türkiyalýcasýný söylersak, "Kýbrýslýlar asker millet deðildirler." Diyeceksiniz ki "o zaman nasýl olur da birbirlerini yýllar yýlý öldürdüler?" O baþka bir iþtir. Birisine, "koþ yetiþ, Rumlar Türkleri kesiyor" ötekisine da "Türkler Rumlarý kesiyor" diyerek panik yarattýlar. Ve böylece, toplum, çoluk çocuðunu korumak için gönüllü olarak silaha sarýldý. Ýþi özetlersak, silahlar susunca Kýbrýslý için askerlik iþkencedir. Bir ara Türkiye'de Özel Harp Dairesi'nin baþkanlýðýný da yapan Kemal Yamak, kitabýnda, Kýbrýs'ta Mecburi Askerlik Yasasý'ný kabul ettirmeyi en büyük baþarýsý sayar. Kýbrýs'ta Mecburi Askerlik Yasasý'nýn kabulünden sonra devrin Genelkurmay Baþkaný hayretler içinde kalmýþ ve Kemal Yamak'a "bu yasayý nasýl kabul ettirdin" diye sormuþ. Kemal Yamak da "Denktaþ'ýn ufak tefek itirazlarýndan baþka bir itiraz olmadý" yanýtýný vermiþ. Toplumun beli iþte böyle kýrýldý. Toplumun gerektiði kadar zanaatkar yetiþtirememesi bundandýr. Eðitimöðretimin dibe vurmasýnýn baþlýca nedeni budur. Okuyaný, okumayaný ille da okutma sevdasý bundandýr. Mecburi askerlik toplumun baþka ülkelere göç etme nedenlerinden birisidir da... "Felek utansýn" deyceydim ama "HER YER GARANLIK" vazgeçtim. Bu topluma düþman olanlar utansýn... Bu topluma yapýlan bir büyük kötülük da þudur. Üretim ne güzel rayýna oturmuþ iken ve dünyanýn her yerine, baþta Avrupa ve Amerika olmak üzere ihracat yapýlýrken, anlaþmalara aykýrý olarak KKTC mühürüyle, tüm uyarýlara raðmen 1990'lý yýllarda ihracata kalkýþýlýnca, tüm fabrikalar ve her türlü ihraç edilen sebze üretimi çökertildi. Konuyu görüþen Ýngiliz mahkemeleri ile ABAD'daki yargýlamaya avukat bile tutulmadý. Neden bu kötülük bu topluma yapýldý? Neden olacak? Çünkü üretmeyen toplumun iþini bitirmek çok kolay olur. Bu uygulamadan sonra 30 bin iþçi bir anda iþsiz kaldý. Bütün bu kötülüklere karþý "sol"um Bütün bu kötülüklere karþý "sol"um deyen partilerden ciddi bir itiraz gördünüz mü? "Kabahat Kýbrýs Cumhuriyeti'ndedir" deyerek gerçeðin topluma yansýmasýný ve gerçek düþmaný görmesini önlediler. "Ýzolasyon Türküsü"nü dillerinden düþürmediler. deyen partilerden ciddi bir itiraz gördünüz mü? "Kabahat Kýbrýs Cumhuriyeti'ndedir" deyerek gerçeðin topluma yansýmasýný ve gerçek düþmaný görmesini önlediler. "Ýzolasyon Türküsü"nü dillerinden düþürmediler. Bütün bu kötülükleri önlemek kime düþerdi? "Sol"um deyen partilere... Tabii ki, kötülükler örnek verdiklerimizle bitmez. Ne yazýk ki "Her yer garanlýk"... "Sol"um deyen partiler "iktidarda" ya da muhalefette neyin kavgasýný verdiler? Hele hele iktidarda... "Bu ahval ve þerait içinde" "sol"um deyen siyasal partiler, eðer toplumlarýný, yurtlarýný zerre kadar severlerse sahneden çekilirler, partilerini kapatýrlar. Ve gençlerin önünü açarlar. Gençleri, ayak içinde karýþtýrmadan, kayýtsýz þartsýz desteklerler. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝNTERNET TEHDÝTÝ VE POLÝS BASKINI Sevgili Makarios Drusiotis'e geçmiþ olsun. Bir internet sitesinden tehdit almýþ. Nasýl bir tehdit olduðunu bilmiyorum. Tehdit tehdittir ancak. Ýnternetteki yazýyý Baþsavcý Petros Kliridis'e de göndermiþ. O da polise baþvurmasýný tavsiye etmiþ kendisine... Drusiotis dediðini yapmýþ. Polise baþvurmuþ... Þikayetçi olmuþ... Kuzeyde olsa ne olurdu bu durumda Hiç! Güler geçerdi polis... Umursamazdý. "Böyle þeyler her gün olur" derdi. Þikayet sahibini geri gönderir, internetteki yazýnýn sahibini de ne arar, ne sorardý... Bugüne dek hep böyle oldu... Bizde internette çýkan yazýlarý hiç ciddiye almaz polis... Mesela son seçim döneminde, bir sitede benimle de ilgili pek çok yazý vardý. Abuk sabuk þeyler yazýlýyordu. Derviþ Eroðlu ile her hafta buluþuyor, yemek yiyor ve strateji belirliyormuþum... Talatçý kesimlerin sýradan yalanlarýndan biriydi bu da... Dert etmem bu saçmalýklarý ben kendime... Onun için baþlangýçta bunu da hiç umursamadým. Ama daha sonra baktým ki iþ ciddiye binmiþ... O yazýlarý tüm örgütlere, sendikalara ve derneklere postalýyorlar... Ýster istemez gazetenin baþ sayfasýnda haber yaptýk ve bu rezaleti herkese duyurduk. Ben Derviþ Eroðlu'yla on yýlý aþkýn bir zamandan beri hiçbir yerde karþýlaþmadým. Telefonda ise bir kere bile konuþmadým. Her hafta buluþup yemek yediðim de nerden çýkmýþ... Paranoya solcularýmýzýn kanýna iþlemiþ galiba... Yakalarýný kurtaramýyorlar bundan bir türlü... Yalan dolanla gemi yüzdürmeye kalkýnca da kendileri sulara gömülüyor. Polis bu olay karþýsýnda ne mi yaptý? Hiç! O sitenin sahibi ile ilgilenmemiþ bile... Makarios Drusiotis'in polise þikayetinden sonra olup bitenleri öðrendiðim zaman þaþmadým diyemem... Bizde asla öyle bir þey olamayacaðýný bildiðim için... Polis, sitenin yöneticisi olduðuna inanýlan kiþinin baskýn yapmýþ evine... Sabahýn erken saatlerinde... Bilgisayarýna ve diðer mnalzemelerine el koymuþ... Mahkeme kararýyla yapýlmýþ baskýn tabii... Ýnternetteki tehditi onaylamam, ama böyle bir polis baskýný da tuhaf geldi bana... Bu sitenin Hristofyas'a karþý kurulan bir site olmasýnýn da payý yok mu acaba bunda? Ve bir de þu: Þikayet sahibi sýradan bir vatandaþ olsa, yine böyle bir operasyon yapar mýydý polis? Makarios Drusiotis gibi çok tehditler aldýk biz de kuzeyde... Yalnýz faili meçhul internet sitelerinde deðil... Telefonlarda da... Polise yaptýðýmýz þikayetlerin hepsi de sonuçsuz kaldý. Keþke hiç baþvurmasaydýk... Kimi kime þikayet edersin bu memlekette... Polis ne telefondaki tehdit sahiplerine ulaþmýþ, ne de internetteki... En çok neye gülerim, bilir misiniz? Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Galip Mendi ile aramýzda geçen telefon konuþmasýna... Ýlk ve son konuþmamýzdý bu... O aradý... Sigara kaçakçýlýðýyla ilgili gazetemizde çýkan bir haberden dolayý... Ve bize karþý o güne dek içinde biriktirdiði ne varsa, hepsini bir nefeste sýralamaya baþladý. "Kýbrýs'a geldim geleli ne faþistliðimi býraktýnýz, ne iþgalciliðimi, ne de kaçakçýlýðýmý" dedi. Þöyle karþýlýk verdim ona: "Þu anda yaptýðýmýz bu konuþmanýn dinlendiðini biliyor musunuz?" "Kim dinliyor?" dedi hayretle... "Sizin adamlarýnýz" diyecektim, ama vazgeçtim... Benim de böyle kibarlýðým tutar bazan iþte...

3 AFRÝKA dan mektup... SIRADAN VATANDAÞ OLMAYI HAZMETMEK Bir bilge, "Tehlikede olan yüksekte duranlardýr, aþaðýda duranlar deðil" diyor. Mehmet Ali Talat bilmez mi? Bilmesine bilir herhalde, ama yine de hazmedemiyor kolay kolay bunu... Toplumun en yüksek katýndan yuvarlanmýþ... Sýradan vatandaþ olmuþ birdenbire... Hiç hazýrlamamýþ anlaþýlan kendini bu duruma... Sýradan vatandaþ olmanýn keyfi baþkadýr oysa... Resmiyetten uzak... Tören mören yok... Arzu etmediðin ziyaretler yok... Her gün ayný þeyleri tekrarlayýp durma eziyeti yok... Dilediðin saatte çýk sokaða... Dilediðin saatte dön... Kimseye hesap verme endiþesi de yok... Denize git... Balýk tut... Çiçeklere bak bahçede... Hisar içinde gez dolaþ, fotoðraf çek... Ve arada bir de eski dostlarla kafayý çek bir meyhanede... Söyle artýk hem o korumalara... Evlerine dönsünler gayrý onlar da... Korumaya ne gerek var bu diyarda? Hangi lidere, hangi siyasetçiye bir suikast yapmýþlar ki þimdiye dek buralarda? * Ah, Mehmet Ali ah... Hiç yalan söylemedim diyorsun, ama bak bu bile bir yalan... Yalan söylemedim demek de yalan... Yalan söylemeyen kim var ki bu dünyada? Nazým Hikmet bile o ünlü 'otobiyografi' þiirinde itiraf eder bunu... Der ki: "Yalan söyledim dostlarýmý üzmemek için..." O, dostlarýný üzmemek için yalan söylediyse, sen de düþmanlarýndan kurtulmak için yalan söylemedin mi? Bak, bizim hakkýmýzda bile, sana gelip giden Rum gazetecilere neler söyledin... Bile bile yalan... Sonra Turgut Çavlan'ýn güneydeki toprak sahtekarlýklarýný ortaya serdiðimiz zaman, "Bunlar iki aile arasýndaki meseleler" diyerek yine yalan söylemedin mi? Hem yakýn bir dostumuza "Politikada yalan söylemeyi de öðreneceksin" demedin mi? * Þunu da bilmen gerekirdi aslýnda... Ýtirafçý kimseler melek rolü oynayan kimselerden çok daha muteber sayýlýr bu dünyada... Kimler yüzünden bu seçimi kaybettiðini hep saydýn da, kendþnde hiçbir kusur, hiçbir kabahat bulmadýn... Bulduysan bile, o da yine kendini yüceltmek için... Belaltý vurmadýðýn için kaybettin deðil mi? Karþýndakiler yalan söylediði halde sen hiç yalan söylemediðin için kaybettin... Öyle mi? Bunlar mý yalnýz kusurlarýn senin? Kusurlarýný mý sayýyorsun, yoksa erdemlerini mi? * Büyüklük sadeliktedir Mehmet Ali... O vandaki gibi... Ama sen hala orda deðilsin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP 8. OLAÐANÜSTÜ KURULTAYI YAPILDI Ýrsen Küçük UBP Genel Baþkaný UBP'nin 8. olaðanüstü kurultayýnda partinin genel baþkanlýðýna Ýrsen Küçük getirildi. Kurultayda tek aday Ýrsen Küçük olduðu için seçim yapýlmadý. Divan Baþkaný Nazým Çavuþoðlu, Ýrsen Küçük'ü genel baþkan olarak ilan etti. Küçük, genel baþkan olarak yaptýðý teþekkür konuþmasýnda tüm partililere desteði için teþekkür etti. Küçük, Eroðlu'nun deneyimlerinden yararlanacaklarýný ve nasihatlerini hep dinleyeceklerini ve UBP'yi zaferden zafere götüreceklerini söyledi. Bu arada tüm UBP'li bakan, milletvekili, belediye baþkanlarý da platforma davet edildi ve hep birlikte el ele tutuþarak halký, partilileri selamladýlar. "ACI VERÝCÝ EKONOMÝK TEDBÝRLER " Ýrsen Küçük kurultayda yaptýðý "Osman, geçmiþini iyi bil" Eroðlu kurultayda Þeyh Edebali'nin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu Osman Bey'e nasihatinden pasajlar okudu Dün UBP kurultayýnda konuþan Derviþ Eroðlu, "Aþýlamayacak sorunumuz yoktur. Yeter ki gereken gayeti ve çalýþmayý ortaya koyalým.aksi takdirde bugün aþýlabilecek sorunlarýmýz yarýn daha da aðýrlaþýr ve altýndan kalkmasýnýn bedeli katlanarak büyür" dedi. Eroðlu, UBP'nin her kademesinde bundan sonra görev alacaklara sabýrlý olmalarýný öðütlediði konuþmasýný Þeyh Edebali'nin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu Osman Bey'e nasihatinden þu alýntýlarla tamamladý: "Ey Oðul!Sabýr çok önemlidir. Bir bey konuþmada ileriki günlerin ekonomiye ivme kazandýrmanýn, ülkenin bazý sektörlerindeki ivedi çözüm bekleyen sorunlarýn aþýlmasýnýn, zaman kaybýna uðramadan yol yürümenin gerekli kýlýndýðý günler olduðuna dikkat çektiði konuþmasýnda, "Öyle ki çoðu tedbirlerin acý vereceði gerçeði de önümüzde durmaktadýr" dedi. Her zaman her konuda iþbirliði içinde olduklarý Türkiye hükümetiyle dayanýþma içinde alýnacak bu radikal tedbirlerin, aydýnlýk yarýnlar için kaçýnýlmaz; zaruri olduðunu ifade eden Küçük, þunlarý kaydetti: "Güçlü bir hükümet ve Anavatan Türkiye'nin katkýlarýyla bu dönem Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yeni bir kimlik verilecek, tüm ekonomik sektörler, yaþayabilir, geliþebilir, sürdürülebilir bir hayat bulacaktýr. Gerekçeleriyle, kamuoyuyla paylaþýlacak bu tedbirler, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin refahýna yönelik önlemlerdir ve kararlýlýkla alýnacaktýr." sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz.ham armut yenmez; yense bile baðrýnda kalýr. Bilgisiz kýlýç da týpký ham armut gibidir. Milletin kendi irfaný içinde yasasýn. Ona sýrt çevirme. Her zaman duy varlýðýný.toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandýr. En büyük zafer nefsini tanýmaktýr.düþman, insanýn kendisidir.dost ise, nefsi tanýyanýn kendisidir.sevgi da'vanýn esasý olmalýdýr. Sevmek ise, sessizliktedir. Baðýrarak sevilmez. Geçmiþini bilmeyen, geleceðini de bilemez. OSMAN, geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn..." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra DÜKKANLARI KAPATMAK Bizim Kýbrýslýtürkler olarak, bugüne kadar bir Kýbrýs politikamýz olmadý. Türkiye'nin de olmadý. Türkiye'nin Kýbrýs politikasýný hep Ýngiltere çizdi. Türkiye de bu politikalarý Kýbrýslýtürklere dikte ettirdi. Birkaç yýl önce, Bülent Akarcalý bir televizyon programýnda þu çarpýcý tesbiti yapmýþtý: -Türkiye'nin bugüne kadar bir Kýbrýs politikasý olmadý.türkiye her zaman Kýbrýs'ý satmaya hazýrdý. Ancak fiyatýný bulamadý. Yýl Osmanlý, Rus tehdidine karþý kendini korusun diye Kýbrýs'ý 92 bin altýna Ýngilizlere kiraladý. Hem de içindekilerle beraber... Bu ada Ýngilizlere kiralandý ama... -Ne olacak bu Kýbrýslýtürklerin hali, diye düþünen olmadý. Ne biz kendi geleceðimiz ile ilgili bir talepte bulunduk... Ne de Osmanlý, -Þu kiranýn bir miktarýný da Kýbrýslýtürklere verelim de, ekonomik bakýmdan ezilmesinler, fazla maðdur olmasýnlar diye düþündü. Yýl Lozan Anlaþmasý ile Türkiye, Kýbrýs'ýn Ýngiltere'ye ilhakýný kabul etti. -Ne olacak bu Kýbrýslýtürklerin hali diye düþünen olmadý. Üstelik Ýngilizler Lozan Anlaþmasýna koydurduklarý bir madde ile çift vatandaþlýðý da önlediler. O güne kadar Kýbrýslýtürkler Türk vatandaþý idiler. Lozan Anlaþmasýnýn imzalanmasý ile birlikte, Ýngiliz vatandaþlýðýna geçtiler. Türk vatandaþlýðýný korumak isteyenlere ise 2 yýl içinde Türkiye'ye dönme þartý getirdiler. Çoðu insanýmýz bu madde nedeniyle, Türkiye'ye döndü. Sayýmýz biraz daha azaldý. Yýl Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, Kýbrýs'tan kendisine getirilen topraðý, -Ben yabancý bir ülkenin topraðýný kabul edemem, diyerek almayý reddetti. Çünkü o günlerde de Türkiye'nin Kýbrýs politikasý, Ýngiltere'nin kendisine dikte ettirdiði politikaydý. -Kýbrýs'ta mevcut statüko, yani Ýngiliz Sömürge yönetimi devam etmeliydi. Yýl Kýbrýslýrumlar Kilise'nin öncülüðünde bir plebisit yapýp, Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý kararý çýkarttýlar. O günlerde Türkiye hala, -Kýbrýs'taki statüko devam etmelidir, demeye devam ediyordu. Dünya sömürgelere karþý çýkarken, Türkiye'nin sömürge yönetimlerinin devamýný savunmasý, gülünç kaçýyordu. Bu durumda Ýngiltere, Türkiye'nin Kýbrýs politikasýna yeni bir ayar yapmak zorunda kaldý. Ve Türkiye'ye þu tezi kabul ettirdi: -Kýbrýs'ta statüko deðiþecekse, eski sahibine iade edilmelidir. Kýbrýs Türktür, Türk kalacaktýr politikasý böyle hayat buldu. Yýl Eoka'nýn faaliyete geçmesi ile birlikte, bu kez Ýngilizler yeni bir politika belirlediler. Kýbrýs'ýn tümünün Türkiye'ye verilmesi olacak iþ deðildi. En iyisi Kýbrýs'ý Türkiye ile Yunanistan arasýnda taksim etmekti. -Ya taksim, ya ölüm politikasýna böyle geçildi. Yýl Ýngiltere'nin öncülüðünde, Türkiye ile Yunanistan bir araya geldi. Ve Üslere karþýlýk Kýbrýs'a baðýmsýzlýk verildi. Yine Ýngiltere'nin talebi ile Kýbrýs'taki Ýngiliz Üslerini ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini garanti etmek için Garanti ve Ýttifak Anlaþmasý imzalandý. Bu düzenlemenin mimarý da yine Ýngiltere'dir. Ve yýl Ýþin içine Amerika da girince... Önce darbe, sonra müdahale ile birlikte... Kýbrýs fiilen ikiye bölündü. Hani hep derler ya! Kýbrýs, Türkiye'nin milli meselesidir. Külliyen yalan! Türkiye'nin Kýbrýs'la ilgili politikalarýný hep Ýngiltere belirledi. Türkiye de bu politikalarý Kýbrýslýtürklere dikte ettirdi. Aklýmýzý baþýmýza toplayýp... Artýk kendi politikalarýmýzý kendimiz belirlemeliyiz. Bunun için de tekkeleþen dükkanlarý kapatýp... Yeni bir örgütlenmeye gitmek gerekirse de, gitmeliyiz. Dükkanlar kapanmadan bu iþ olmaz mý derseniz... Olmaz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýþte böyle savurdular milletin parasýný Yandaþlara kýyaklar, geri dönmeyen krediler Venüs Beach'le açtýlar hacizin kapýsýný Þampanya patlatmýþtý Çavlan'larla Ferdi'ler Kalay TAYYÝP ERDOÐAN "EN AZ ÜÇ ÇOCUÐA ÖDÜL KOYABÝLÝRÝZ" DÝYOR Tayyip Erdoðan, "en az üç çocuk" çaðrýsýný yineledi. "Üç demedim, en az üç" diye de vurgu yaptý. Türkiye'nin nüfusunun yaþlandýðýna dikkat çeken Erdoðan "Dünyada geçmiþte 'doðum kontrolü' diyenler, 'nüfus planlamasý' diyenler, þu anda 'yandýk' diyorlar ve üste para veriyorlar. Ama nüfus artmýyor, çünkü kötü alýþkanlýklar baþladý" dedi. "Bu durumu düzeltmemiz lazým, böyle giderse 2038'de durumumuz kötü. Belki ödül de koyarýz bu iþe belli olmaz" diyen Erdoðan Türkiye'nin nüfus sorununu çözmeye kararlý görünüyor. KKTC'nin nüfus sorununu çözdü Allah'ýn izniyle Türkiye'nin sorununu da çözer... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BOÞUNA DEÐÝLDÝR... Cuma akþamý kanallarda dolaþýrken bir televizyon programýnda "iþgal" yazýsýný görünce durdum ve izledim... Programýn konuðu yabancý bir havayollarý þirketinin KKTC yetkilisiydi Programýn yapýmcýsý da, onu tanýdýðýmda CTP'liydi Talat KKTC cumhurbaþkaný olmuþtu o günlerde Boþalan yer için ara seçim çalýþmalarý yapýlýyordu ve CTP'nin adayý da Yorgancýoðlu idi. Türk Hava Kurumu'ndaki iþlerinden durdurulan bir grup çalýþan gazetemizin karþýsýndaki Kuðulu Park'ta eylem yapýyordu Bu eylemin seçim üzerinde etken olmamasý ve muhaliflerin bunu kullanmamasý gerekirdi. Bu eylemi sonlandýrmak için görev alanlardan birisi de, gene o günlerde baþka bir televizyon kanalýnda program yapan bu çocuktu! Karþýlýðýnda vatandaþ yapýlacaktý. Elinde miktrofonuyla geldi eylem yapanlarýn yanýna Onlara sözler verdi.. "Grevi kaldýrýn, eylemden vazgeçin, seçimden sonra devlette bir iþe alýnacaksýnýz Alýnmazsanýz ben de sizinle burada eylem yapacaðým..." O günlerde de sormuþtum çocuða: -Sen kimsin be efendi? Bakan mýsýn, baþbakan mýsýn? Sen hangi hakla bu insanlara eylemlerini kaldýrmalarýný talep edebilirsin? Ýþe alýnacaklarý garantisi sözünü verebilecek gücü kimden alýyorsun? Neticede iþten kovulan emekçiler, bir umut, diyerek onu dinlediler ve eylemlerini kaldýrdýlar Sonuç mu? Hala iþsizler Rasgele açtýðým kanalda karþýma çýkan þahýs, CTP dönemi baþka bir televizyon kanalýndaydý... Þimdi UBP'li birisine ait bir kanalda program yapýyor Vatandaþ da yapýlmýþ hem... Kolay da deðil... Herkesin harcý deðildir "gelene aðam gidene paþam" demek Beceri ister! CTP döneminde dosyasý hazýrlanýp UBP döneminde vatandaþ yapýlan, KKTC siyasilerinin gözdesi, "Ýsyanýmýz iþgale" pankartýna kýzmýþ... Konuðuyla onu konuþacak önce... "Ýsyaným iþgale" pankartýyla ilgili ne düþündüðünü soruyor.. Konuðu da kendisi gibi ukala "Bu pankartý taþýyanlarýn imzalarý da ortada zaten baþka söz söylemeye gerek var mý?" Alayvari veya bir yerlere mesajlar vererek gerçekleri saptýrmaya çalýþmak mümkün deðildir. Kýbrýs'ýn kuzeyi hukuken iþgal altýndadýr ve bu iþgal da Türk Silahlý Kuvvetleri'nin buradaki 40 bin kiþilik gücüyle devam ettirilmektedir. "Yeni Kýbrýslý" televizyon programcýsýnýn bu topraklarda bulunmasý iþgalin zaruri neticesindendir. Uluslararasý hukuk bunu imzalamýþ, mühürlemiþ ve Türkiye de kabul etmiþtir... Yurtsever Kýbrýslýtürklerin isyanýnýn çocuðu üzmesi yanýnda konuðunun da aþaðýlar gibi burun kývýrarak sorulan soruyu cevaplamasý bana göre normaldir! Birisi sahte kimlikle, diðeri de iþbirlikçiliðinin karþýlýðý makamla boþuna taçlandýrýlmadýlar... AVRUPA SOL PARTÝSÝ TOPLANTISI BRÜKSEL'DE YAPILDI Kanatlý: Kuzeydeki demografik yapý deðiþtirildi Yeni Kýbrýs Partisi'nin (YKP) gözlemci üye olduðu Avrupa Sol Partisi (EL) Toplantýsý Brüksel'de yapýldý. YKP'den verilen bilgiye göre 3-5 Aralýk'taki kongre için hazýrlýk toplantýsý niteliði taþýyan toplantý 7 Mayýs'ta Brüksel'de gerçekleþti. Toplantýya YKP'yi temsilen Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý katýldý. Toplantýda, kongre hazýrlýklarýnýn son durumu ele alýnýrken ayný zamanda kongre dokümaný üzerinde de çalýþmalar yapýldý. Toplantý sýrasýnda Kanatlý, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde ortaya çýkan son siyasal durumu, demografik yapýnýn deðiþtirilmesine yönelik süreci" de aktardý ve Haziran'daki Yürütme Kurulu toplantýsýna sunacaklarý öneriler taslaðýnýn bir kopyasýný temsilcilere daðýtýldý. Murat Kanatlý, çeþitli Avrupa parlamenterleri ve temsilcileriyle de temaslarda bulundu. Kanatlý'nýn Avrupa Parlamenteri Yüksek "1. GENÇSÝN FESTÝVALÝ" GALASI YAPILDI - Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý Gençlik Dairesi'nin düzenlediði "1'inci Gençsin Festivali"nin galasý önceki akþam yapýldý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerindeki gençlerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen festival çerçevesinde yapýlan çalýþmalar gala gecesinde sahnelendi. Gençlerin coþkusunun hakim olduðu gecede, latin dans, oriyantal dans ve çeþitli oyunlar sahnelendi. Eroðlu, bugün siyasi partilerle görüþecek Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yeni bir hükümet kurulmasý çalýþmalarý çerçevesinde bugün siyasi partilerle görüþmeler yapacak. Eroðlu, bu çerçevede, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri kabul edecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu sýrasýyla saat 09.15'te Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP), saat 10:00'da Toplumcu Demokrasi Partisi, 10:45'te Demokrat Parti, 11:30'da Cumhuriyetçi Türk Partisi, 12:30'da da Ulusal Birlik Partisi'ni kabul edecek. Geçen yýlki milletvekilliði seçimlerinde 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'nde 26 milletvekili elde ederek tek baþýna hükümeti kuran Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Tahsin Ertuðruloðlu'nun istifa etmesi, ardýndan da Genel Baþkan Temas Grubu Üyesi olan Ska Keller ve Yeþiller Partisi'nden bir grup danýþman ve Avrupa parlamenteri asistanýyla Kýbrýs sorunu, özellikle Doðrudan Ticaret Tüzüðü'yle ilgili bir toplantý gerçekleþtirdiði de bildirildi. YKP'den verilen bilgiye göre Kanatlý toplantýda, Finlandiya dönem baþkanlýðý döneminde önerilen Maraþ'ýn 2 yýl için BM'ye devri ile Maðusa Limaný'nýn doðrudan ticarete açýlmasý yönündeki ortaya konan öneriyi benimsediklerini, Doðrudan Ticaret Tüzüðünün tek baþýna geçirilmeye çalýþýlmasýnda sakýncalar gördüklerini toplantýya katýlanlara aktardý. Kanatlý, "esas sorumlunun Türkiye olduðunu" da iddia etti ve "Eðer Türkiye çözmek istiyorsa çözer, diðer türlü çözümsüzlük için Eroðlu'nun arkasýna saklanacaktýr ki bu kabul edilemez, Kýbrýs'ta acil bir antlaþmaya ihtiyacýmýz var, kimseye zamanla oynama fýrsatý verilmemeli" dedi. Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðý'na seçilmesiyle meclisteki çoðunluðunu kaybetmiþti. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde UBP'nin adayý Derviþ Eroðlu'na aktif destek veren Demokrat Parti, halen 24 milletvekiliyle azýnlýk hükümeti durumunda olan Ulusal Birlik Partisi'ne, dýþtan destek vereceðini açýklamýþtý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, siyasi partilerle bugün baþlatacaðý temaslarýnýn tamamlanmasýndan sonra, dünkü olaðanüstü kurultayda tek aday olarak Ulusal Birlik Partisi'nin genel baþkanlýðýna getirilen Ýrsen Küçük'e hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Ýrsen Küçük, daha önce yaptýðý açýklamalarda bir koalisyon hükümeti kuracaðýný belirtmiþti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BU KADAR DA SABÝT KAFALI OLUNMAZ KÝ Onunla her sabah bazý Türkiye gazetelerini aldýðým bayide karþýlaþýrýz. Dün de öyle oldu. Günaydýnlaþtýk. Ben, bize ayrýlan gazeteleri yýðýnýn arasýndan çekip almaya çalýþýrken, hiç beklemediðim bir soru sordu... "Adayýnýz kim?" "Ne adayý?" "Belediye baþkan adayý." "Bizim adayýmýz yok." Beklediði buydu ve bu yanýtý alacaðýný da çok iyi biliyordu. Kursaðýnda tuttuðu hevesi büyük bir iþtahla ortaya koymasýndan anladým. "Olur mu öyle þey?" dedi, "Cumhurbaþkanlýðýna aday çýkardýnýz, buna da çýkaracaktýnýz." (!) Ve asýl söylemek istediðini de çýkarttý kursaðýndan. "Yoksa o mesele, Eroðlu'nu destekleyip Talat'ý yemek meselesi miydi?" (!) Bu kadar saçma bir düþünce için sabah sabah ayak üstü bir polemiðe girmeye deðmezdi. Gerçi kendisi buna heveslenmiþti ama o hevesini de ben kursaðýnda býraktým. "Evet mesele oydu" diyerek kestirip attým. Belli ki hiç Afrika okumuyordu arkadaþ. Kimbilir belki de Ferdi abisinin talimatý vardý ona da, "Kesinlikle Afrika okumayacaksýn" diye. Hiç deðilse o seçim döneminde olsun birazcýk merak edip okusaydý Yasemin Hareketi'nin cumhurbaþkanlýðýna neden aday çýkardýðýný öðrenmiþ olacaktý. Talat'la Eroðlu arasýnda hiçbir fark olmadýðýný, ikisinin de Ankara'nýn icazet mühürü için yarýþtýklarýný, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin ise Ankara'dan icazet istemeyen, sadece Kýbrýslýtürklerin mühürü için yarýþan tek aday olduðunu öðrenmiþ olacaktý. Talat'a olduðu kadar, Eroðlu'na da en aðýr ama en gerçekçi eleþtirilerin Yasemin Hareketi'nden yapýldýðýný öðrenmiþ olacaktý. Talat'ýn baþarýsýzlýðýnýn arkasýnda bulunan en büyük etkenlerden birinin yanlýþ ve partizan icraatlarýyla ülkeyi bir yolsuzluk bataklýðýna sürükleyen CTP olduðunu bugün anadan doðma CTP'liler bile bilmekte, CTP'nin en aðýr top kalemþörleri bunun özeleþtirisini yapmaktadýrlar. Zaten Talat da bundan korkuyordu ki bir CTP'li olarak seçime "baðýmsýz" katýlmayý tercih etti. Seçimde Talat'ýn yanýnda yer alanlarýn, Yasemin Hareketi'nin Talat'ýn durumunu zayýflatmak için aday çýkardýðý iddialarýna gelince... Buna bu çirkin ve asýlsýz iddiayý ortaya atanlar bile inanmadý hiçbir zaman. Ama bunu Yaseminleri kötülemek ve saðlýklý deðerlendirmeden yoksun kafalarý bulandýrmak için bol bol kullandýlar! Seçimin sonucu, bu iddianýn tamamen gerçek dýþý ve geçersiz olduðunu çok açýk bir þekilde kanýtlamýþ, Eroðlu Talat'a yüzde 7 civarýnda bir fark yapmýþtýr. Bu sonuca baktýðýmýzda, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin aldýðý yüzde 1.60 oranýndaki oyun da Talat'a gitmesi halinde bile onu kurtarmaya yetmeyeceði açýkça ortaya çýkmýþtýr. Hal böyleyken bütün "suçu" Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini ve kendi geleceðini tayin hakkýný geri talep etmek ve asimilasyona karþý çýkmak olan Yasemin Hareketi ve Afrika gazetesinin hâlâ öylesine örümcek kafalý karalamalarla kötülenmek istenmesi, Kýbrýslýtürk toplumu açýsýndan büyük bir talihsizliktir. Bir kez daha gördük ki bu toplum bir gün bir parmaðýný ýsýrdýðý zaman onu birden acýyacak zamanlara yol almaktadýr. O zamanlarý yaþayacak Kýbrýslýtürk kalýrsa, dileðim onlar için geç olmamasýdýr.

5 10 Mayýs 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Görüþmelerin yeniden baþlamasý umut verici olabilir. Ama inþallah ne bizi kandýrýrlar, ne kendilerini. * Türkiye Kuzey Kýbrýs'ta 4 yeni okul yaptýrýyormuþ. - Allah razý olsun Ama okulun öðrencileri de Türkiye'den. * Bulutoðlularý "ben adaysam Lefkoþa bitmiþtir" demiþ. - Büyük bir iddia Ama karþý iddia da var. Þöyle: Gerçekten Lefkoþa bitmiþtir. * Asgari ücretin artýrýlmasý iþveren açýsýndan sýkýntý yaratacakmýþ. - Tatar diyor bunu Asgari ücretin artýrýlmamasýnýn da iþçide sýkýntý yaratacaðýný bilmiyor mu? Biliyor. Ýþverenden yana tavýr koymasý tercih meselesi. * Denktaþ Ertuðruloðlu'nun UBP'ye dönmesi gerektiðini söylemiþ. - Bir elinden Tahsin'i, bir elinden de Serdar'ý tutup hep birlikte dönmeyi düþünmez mi acaba? * Hristofyas ortak mantýk zemininde buluþmayý önermiþ. - Ortak çýkar zemininde buluþsak daha iyi olmaz mý acaba? "Acý reçete kaçýnýlmazdýr." Ben bunlarý söylerken Tatar'ýn yüzünü gördüm! Periþandý. Dudaklarý büzüþmüþ, burnu kabarmýþ, kulaklarý kýzarmýþ, saçlarý dikilmiþ, yüzü renkten renge girmiþti.. Hiç istemediði bir uygulamayý, görev gereði, mecburiyetten yapýyor olduðu her halinden belli oluyordu. Gözleri nemli, bakýþlarý merhamet doluydu. "Evet, bu acý reçeteyi yazýyorum ama kalbim sizinle, Türkiye'den umut kesilmez" der gibi bakýyordu Bu bakýþý ömrümce unutmayacaðým. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ANLAÞMAYA OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Bu Hristofyas bir tuhaf adam Eroðlu'nun, Türkiye'lilerin oylarý ile kazandýðýný söyledi. Niye böyle konuþtu anlamadým Durduðun yerde, "süt beyazdýr" demek gibi gereksiz bir açýklama oldu bu. Uzayda mý yaþýyor acaba Yoksa Kuzeyde neler olup bittiðinin farkýnda deðil mi daha? Sadece "Cumhurbaþkaný Eroðlu" deðil ki Türkiyelilerin oylarý ile seçilen. "Köy Ýhtiyar Heyeti Azasý Haydar" da Türkiyelilerin oylarý ile seçiliyor. Lafa bak. Eroðlu Türkiyelilerin oylarý ile seçilmiþ. Tabii ki Türkiyelilerin oylarý ile seçilecek... Týpký kendinden önce seçilenler gibi. Týpký Talat gibi. Ve Bundan sonrakilerin de seçileceði gibi. Yazýk Köprülerin altýndan ne kadar su aktýðýný hiç fark etmemiþ Hristofyas. Anlaþmaya oturduðumuz adama bakar mýsýnýz? Komþularýndan bihaber.. Gerçeklerden bihaber! Baþýna gelenlerden bihaber.. ASGARÝ ÜCRET ARTIRILMASIN "Asgari ücret artýrýlsýn" diyor sendikacýlar. "Asgari ücret artýrýlamaz" diyor Tatar. Ben, Tatar'dan yanayým. Asgari ücretin artýrýlmasýný istemiyorum. Hatta komisyonun toplanmasýný da istemiyorum. Niye toplanacak ki Neyi konuþacak ki.. Neyin pazarlýðýný yapacak ki. Taþ çatlasa yapýlacak artýþ 27 TL'den bir kuruþ yukarý deðil. Hade 27 deðil de 47 olsun. Hade 57 olsun Eee... Deðer mi onca þamataya.. Deðmez. Komisyon toplanmasýn, artýþ yapýlmasýn. Hiç deðilse "Hükümet çok piþkin, asgari ücret komisyonunu bile toplamýyor" diye suratlarýna vurma hakkýmýz oluyor. Az þey mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün de annenizi arayabilirsiniz.. Daha çok sevinir. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AVUÇ AÇAN TALÝMATI DA ALIR... (Ýstanbul)- "Bir yýl bir sonraki yýla, bir ay baþka bir aya, bir gün bir diðerine benzemez de, a kardeþim bir saat bir saate benzer mi hiç? Saliseler bile farklýdýr ve geçen her anýmýz geriye dönüþü olmayan bir yolda ilerletir bizleri..." Önceleri biraz karamsar gibi geldi yukarýdaki konuþmayý yapan kiþi Ancak geçen zaman içinde söylediklerini düþündüm ve ona hak verdim. Gerçekten hiçbir þey eskisi gibi olmayacak sözü, her an geçerli bir sözdür. Yine bir baþkasýndan duyduðum bir söz var atasözleri ile ilgili Dedi ki, "Atasözleri, zaman içinde sözlerin kýsaltýlarak özetinin özeti çýkartýlarak oluþurlar. Bundan dolayýdýr ki atasözlerinde ne bir nokta ilave edebilir, ne de bir nokta eksiltebilirsiniz. Nettirler. Ýfade etmek istediðini þak diye anlatýr. Dobra dobradýr yani. Deneyimlerin toplamýdýr yani." Bir de bilgelerin söyledikleri vardýr. Geçenlerde Einstein'in birkaç sözü geçti elime Örneðin; "Bir þeyler yapabilirsiniz ama her þeyi yapamazsýnýz", "Zekânýn gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi deðil. Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaþmasýna izin vermeyin", "Hiç hata yapmamýþ bir insan yeni bir þey denememiþ demektir", "Delilik: Ayný þeyleri tekrar tekrar yapýp farklý sonuçlar beklemektir.." Nasýl? Her an, her yerde bu tür sözlerden yola çýkarak doðru yolu bulabilirsiniz. Veya yanlýþlarýnýzý azaltabilirsiniz. Ancak; Fatih'te bir camiden bahsetmiþtim bir zaman önce. Ve oradaki sarýklý cübbeli tiplerin geldikleri yolda, yolun kenarýnda durup koruyuculuk yaptýðýný tahmin ettiðim ayný kýyafetteki çocuk ne yukarýda yazdýðým Einstein'in sözlerini ne de baþka atasözlerini okuyarak kendine yol açabilir. Çünkü o çocuðun geleceðini o cübbeliler belirler. Ne isterlerse o çocuðun beyni o kadar dolar. Dünya görüþü de yaþadýðý Fatih'teki yol kadardýr. Küçücük bir adamýz var. Ve ikiye bölünmüþ.daha da küçültülmüþ. Eskiden Baf'tan çýkýp Lefkoþa'ya gitmek günümüzü alýrdý. Mesafeler uzaktý Þimdi en uzak noktaya gideceðim desen bir, bilemedin bir buçuk saat... Yani öðle yemeðini Girne'de, kahvesini de Maðusa'da içebilirsin. O kadar küçük yani. Kemal Dürüst; Bakan. O bile þaþýrmýþtýr bakan olduðuna. Aynaya bakýyor sabahlarý ve içinden "Oðlum Kemal bakansýz be" diyordur muhtemelen. Baþka ülkelerde bakanlara baktýðýmda özeniyorum. Biraz da kýskanýyorum onlarý. Adamlar o makama gelmek için çok çalýþtýlar ve baþardýlar. Ve o çabalarýnýn karþýlýðýný ellerine aldýklarý yaptýrým gücü ile aldýlar. Kemal Dürüst ne mi yaptý? Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'yla görüþtü ve açýkladý, "Türkiye, kendi bütçesinden Ýskele ve Güzelyurt'ta iki anaokul yapýlacak. Ayrýca protokol çerçevesinde iki okul yapýmý da gündemde. "Ýki tane anaokulu için bile avuç açarsanýz, verilen direktifleri de yapmak zorunda kalýrsýnýz" demezler mi adama. Bir söz de Victor Hugo'dan; "Kendisini idare edemeyen, baþkasýnýn emri altýnda yaþamaya mahkûmdur." Ne diyelim.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun FARKLI BEKLENTÝLER GÜNLÜK Kýbrýs ta yaþayan herkes, barýþ istiyor. Ýki tarafýn da kabul edebileceði, sürdürülebilir bir antlaþma. Ýki tarafýn beklentileri örtüþüyor bu aþamada. Toplum liderlerinin dilinde bunlar dolaþýr her zaman... Ýþ, boþluklarýn doldurulmasýna geldiði zaman, yetkiler ve yetkililer deðiþiyor.. O zaman bu barýþý kim gerçekleþtirecek?.. Çeþitli kesimlerin, yetkili gördükleri farklýdýr. Bu konuda, Kuzey Kýbrýs ta yaþayan insanlarýn tümünü üç temel gruba ayýrabiliriz. Bu üç grubun beklentileri farklý yerlerdendir. Üç grubun en safý, Cumhurreisi seçimlerinin Kuzey Kýbrýs ta deðiþim getireceðine... Cumhurreisi nin tam yetkili ve iradesi ile öneri yapýp, karþý önerileri deðerlendirebileceðine inananlardýr. Dünyanýn tanýmadýðý KKTC nin baþýna geçen kiþinin, anýnda sorunu çözebileceðine... Veya görüþmeleri yeni, farklý bir kulvara sokabilecek konumda olduðuna... Deðiþimi gerçekleþtireceðine Doðrudan Selma Bolayýr Bastonlarýna dayanarak yürüyen iki yaþlý adam vapurda karþýlaþýnca, karþýlýklý diyalog baþlamýþ... Biri sormuþ... Ýstanbul'a mý gidiyorsunuz efendim? Hayýr efendim, Ýstanbul'a gidiyorum... Yaaa, ben de sizi Ýstanbul'a gidiyorsunuz zannetmiþtim, diyerek devam etmiþ konuþmalari.. Meðer ikisi de saðýrmýþ.. Onlar, iki saðýrlar... Birbirinin ne dediðini duymazlar.. Karþýlýklý ne söyledikleri de pek önemli deðildir, ama bundan pek rahatsýz olmazlar.. Çünkü ikisi arasýndaki diyalog, kendi hayal güçleri... Veya kendi çizdikleri sýnýrlar çerçevesinde geliþir. Bundan da mutlu olurlar belki de Ṅeden olmasýn? Bunun kime ne zararý olabilir ki? Üstelik onlarý izleyenler için, yaþlýlýðýn azizliklerini görmek yanýnda eðlendirici de olabilir. Karþýlýklý diyalogla insanlarý tanýyýp anlayabilir.. Sevinçlerinizle kederlerinizi ve de bildiklerinizi paylaþabilir... Veya farklýlýklarýnýzla benzerliklerinizi keþfedebilir.. Çoðu insanýn tahmin ettiðinizden farklý olduðunun farkýna varabilirsiniz Uyuþmazlýklar ve "mümkün olaný" kazanmak için anlaþma zemini de yaratabilirsiniz Ýsterseniz tabii... Bu da diyaloðun baþarýsý sayýlmaz mý sizce? Ne yazýk ki saðýr olmak baþarýlý bir diyaloða engeldir... Ama yalnýz fiziksel kusurlar mýdýr insaný saðýr yapan? inandýðý adaya oy vererek, kendi iradesini egemen kýlacaðýna inanýr. Cumhurreisi ayni zamanda görüþmecidir ya... Eroðlu cular, Eroðlu ile KKTC nin görüþmelerde, temel olacaðý beklentisinde. Talat ýn teslimiyetçi politikasýný kökten deðiþtirecek. KKTC aleyhine verilen tavizler geri alýnacak. Kuzey Kýbrýs taki KKTC gerçeði müzakere masasýna sürülecek. Bu kesim, Talat ýn KKTC yi Rum a peþkeþ çekebileceðine yürekten inandý. Eroðlu nun, Talat tan farklý bir politika güdeceðini... Ayrý egemenlik ve güçlü ayrý devlet temelinde konfederasyon pazarlýðý yapacaðý beklentisinde. Oysa Eroðlu, Talat ýn býraktýðý yerden, BM parametreleri dahilinde, tek uluslararasý temsiliyet, tek uluslararasý kimliði daha koltuða ýsýnmadan Downer e taahhüt etti. Talat a güvenenler de Talat ýn Kýbrýs ý birleþtirme iradesi ve erkine sahip olduðuna inandý, yoldaþ Hristofyas ile Kýbrýs ýn birleþtirilmesi beklentisine girdi. Görüþmeleri, ancak Talat sonuçlandýrabilir. Eroðlu seçilirse, Kýbrýslýtürkler intihar etmiþ olacatý. SAÐIRLAR DÝYALOÐU Hayýr... Ýnsan, iþine geleni duyar, gelmeyeni duymaz... Ruhsal yapýsý... Akçeli veya politik çýkarlarý nedeni ile gerçeklere kulaklarýný týkadýðý için de saðýrdýr. Yarým asýrdýr, Kýbrýs sorununun "kördüðüme" dönüþmesinin nedeni... Çözülmesin diye herkesin kendi ajandasýný savunduðu saðýrlar diyalogu yüzünden deðil midir? Güneydeki "Oxi" cilerin suçu ve barýþa ihaneti bir yana... Kuzeydeki "hayýr"cýlar, daha yýllarýnda çözümün yüzde doksan sekizini, kendileri gerçekleþtirdi diye övünüyorlar... BM Genel Sekreteri'nin Özel Danýþmaný Alexander Downer... Cumhurbaþkaný Eroðlu'na görüþmelerin devamý için önkoþul olarak görülen Güvenlik Konseyi kararlarý ve parametrelerini Mayýs ve 1 Temmuz 2008 mutabakatýný ve görüþmelere kalýndýðý yerden devam etmeyi kabul ediyor musunuz sayýn ekselanslarý, diye sorunca... Hayýr efendim, ben BMGK kararlarý ve parametrelerini, 23 Mayýs ve 1Temmuz'da varýlan mutabakatý ve görüþmelere kaldýðý yerden devam etmeyi kabul ediyorum demiþ. Ama arkasýndan... Kabul ettiklerine hayýr dercesine ayrýlýkçý açýklamalar yapmakta devam ediyor.. Sanki kerhen evet demiþ gibi.. Sanki Ban Ki Moon'a yollanan mektubun altýndaki imza onun deðilmiþ gibi... Dileyelim de baþlayacak olan bu görüþmeler.. Yarým asýrdýr olduðu gibi saðýrlar diyaloguna dönmez de AB içinde, onurlu ve baðýmsýz bir birlikteliði saðlamak.. Oxicilerle hayýrcýlara kýsmet olur... Ayni Eroðlu nun görüþmeleri torpilleyeceðini ve Kýbrýslýtürkler ile Türkiye ye zarar vereceðine inandý. KKTC Cumhurreisi nin böyle bir gücü ve iradesi vardýr onlara göre... Ve bu birinci grup, üç gruptan en kalabalýk olanýdýr. Ýkinci grubun beklentisi, Talat ve Hristofyas tan deðildir.. Bu gruba göre (Talat)-Eroðlu ve Hrsitofyas, perde arkasýndakileri kamufle eden birer görüntüdür. Esas aktörler, Türkiye ve Yunanistan dýr. Türkiye ve Yunanistan Kýbrýs ta, (Talat)Eroðlu-Hristofyas vasýtasý ile aralarýndaki çýkar pazarlýðýný yapýyorlar. Kýbrýs sorununu çözecekse, Türkiye ile Yunanistan çözecek. Kýbrýs taki deðiþimi bu iki Anavatan gerçekleþtirebilir ancak. Kuzey de bu düþünceye sahip olanlar Yunanistan a; Güney de bulunanlar da Türkiye ye yaptýrým istiyor. Bunlara göre, Kýbrýs sorununu anýnda bitirmek veya sürüncemede býrakmak, anavatanlarýn elinde. Kuzey de bu grupta olanlar, çözüm ile ilgili bütün iplerin Türkiye nin elinde olduðuna, kurallarýn Türkiye tarafýndan konduðuna inanýrlar. Nisbeten daha az olan bu grup, zaman zaman, daha tali grupta olan (Talat)- Eroðlu ve Hristofyas ýn yetkili olabileceðine de inanýr. Üçüncü grupta olanlar ve diðer iki grup tarafýndan marjinal kabul edilenler ise, oynanan oyunun baþ aktörleri olarak ne (Talat)Eroðlu- Hristofyas ý ne de Türkiye- Yunanistan ý görmektedirler. Oyunun baþaktörünün Anglo- Amerikanlar olduðunu seslendirirler. Sorunu zaten onlar yaratmýþtý... Kýbýrlýtürkler ile Kýbýrslýrumlar arasýnda o kadar büyük uçurumlar yarattýlar ki, Kýbrýslýlarýn bu uçurumu aþýp, kendileri için tehlike yaratacak ortak bir tavýr ortaya koymalarý imkansýz. Ýþ böyle olunca sorunu çözmek de, onlarýn elinde. Kýbrýs ta atýlacak adýmlarý, onlar tespit eder. Yeni ayar larý onlar yapabilir. Öze iliþkin deðiþiklikler, onlarýn çýkar ve onayýna göre þekil bulur. Örneðin 2003 te kapýlarýn açýlmasýnýn arkasýndaki esas güç, ne o zaman iktidarda olan Eroðlu, ne de anavatanlardý. Karar, Anglo-Amerikanlar tarafýndan alýndý... Türkiye ve Yunanistan a destekletildi, Kýbrýs ýn Kuzey ve Güney ine uygulatýldý. Bu gruba göre Türkiye- Yunanistan filmde baþ aktör olabilir... Ancak senarist ve yönetmen, Anglo-Amerikanlar. Suriye ye Golan Tepeleri nden hemen çekil diyen... Irak ý, tüm dünyanýn karþý çýkmasýna raðmen, uydurma nedenler ile iþgal eden... Afganistan ý ateþ içinde tutan, sýrasýnda munis görünümlü bu güç... Kýbrýs ta (Talat)Eroðlu- Hrsitofyas a... Yunanistan-Türkiye ye istediðini uygulatamayacak, söz geçiremeyecek! Ýsteyen inanabilir... Ýnananlar çoðunlukta da olabilir... Ancak = 5 diyenler çoðunlukta olsa bile, bu yanýt yanlýþtýr = 4 diyen bir kiþi bile kalsa, gerçek olan budur. Zaman, bakalým hangi grubu haklý çýkaracak TAYYÝP ERDOÐAN 1994'TE ÞÖYLE DEMÝÞTÝ: "ÝSTANBUL'DAN AZÝZ NESÝN'ÝN ADINI KAZIYACAÐIM" Tayyip Erdoðan, CHP'ye Aziz Nesin'in bir yazýsýndan alýntý yaparak saldýrýyordu: 'Ey faþist yumurcaklarý, muhtaç olduðun çekiç balta, halk partisinin ambarlarýnda mevcuttur.' Erdoðan, kendisini 'þeriatçý' olmakla suçlayan Aziz Nesin'le de polemiðe girmiþti. 22 Kasým 1994 tarihinde, Ýstanbul Belediye Baþkaný olan Tayyip Erdoðan ile Aziz Nesin Hulki Cevizoðlu'nun "Ceviz Kabuðu" programýnda karþý karþýya gelmiþlerdi. Tayyip Erdoðan orada þöyle diyordu: "Aziz Nesin Bey aydýn olduðunu söylüyor. Bu nasýl aydýnlýk ki 'Ben þeriatçýyým' diyen bir insandan rahatsýz olduðunu ifade ediyor? Sayýn Nesin 'Ben dinsizim' deme hürriyetine sahip oluyor da 'Müslümaným, þeriatçýyým' deme hakkýna ben niye sahip olamýyorum?" Aziz Nesin þöyle cevap veriyordu: "Þeriatçýlýk Anayasa'ya aykýrýdýr. Ya Anayasa'yý deðiþtirirsiniz, ya da Anayasa'ya uyarsýnýz. Siz 'Ýstanbul'dan Aziz Nesin'in adýný kazýyacaðým' dediniz. Siz beni nasýl kazýyacaksýnýz? Þeriatçýsýnýz, daha benim gibi ne kadar aydýný kazýyacaksýnýz?" HÝÇ YALAN SÖYLEMEMÝÞ Belaltý vurmak Talat'ýn adeti deðilmiþ. Ayrýca hayatýnda hiç yalan söylememiþ! O halde neden herkese bizim "askerin casusu" olduðumuzu söyledi. Yoksa o da mý Denktaþ gibi delilleri gördü? KENDÝNÝ PADÝÞAH MI SANIYOR? Derviþ Eroðlu dünkü UBP kurultayýnda beklenmedik bir þey yapmýþ. Þeyh Edebali'nin Osmanlý Ýmparatorluðu kurucusu Osman Bey'e nasihatlarýndan pasajlar okumuþ... Kendini padiþah mý sanýyor artýk acaba? ARKASINA SAKLANMAK Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu da bir alem. "Türkiye Kýbrýslý Türklerin arkasýna saklanmayý býraksýn" diyor. Kim kimin arkasýna saklanýyor? Türkiye bizim mi, yoksa biz Türkiye'nin mi? OYU YOK, RUHU VAR Cemal Bulutoðlularý mezarlýkta ziyaretçilere çiçek daðýtmýþ... Öbür dünyadakilerin oyu yok, ama ruhu var! Týrnak... "Þu anda istikrarsýz bir parlamento görüntüsü vardýr. 24 milletvekilli UBP'nin doðru iþler yapabilme gücü zayýftýr. Ýþte DP'ye en büyük görev burada düþmektedir. Tekrar edeceðim ama olsun; kiþisel, Denktaþsal, partisel çýkarlar ya unutulacak, ya da unutulacaktýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "74 gazetenin birinci sayfalarýndan sadece 4'ünde doðrudan veya dolaylý olarak kadýnlara yer veren haberler yayýmlanmýþ. Magazinel haberlerde ise kadýnlarýn temsil oraný %3.3'tür. Hepimizin her gün gördüðü gibi bu tür haberlerin çoðunda kadýn cinselliði sergilenmektedir." Bekir AZGIN (Havadis) "TC'den kaydýrýlan nüfusla artýrýlan nüfusumuz, bu nüfusla paylaþýma sokulan coðrafyamýzla malýmýz mülkümüz ve tümden vatandaþlýk haklarý. Þimdi de 'ellerinden nasýl kurtuluruz' arayýþlarý!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Gün gelir, en temiz sandýðýnýn ne denli kirlenmiþ olduðunu, sana söylenen güzel sözlerin ne çabuk bir baþkasýna yönelebileceðini, ruhuna yerleþtirdiðinin gerçek biri olmadýðýný görürsün... Gün gelir bir yabancýya dönüþür aynadaki suretin. Yeniden yalnýzlýðýnýn çýldýrtýcý boþluðuna dönersin. " Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Sarayda yaptýðý acý veda konuþmasýndan sonra, van aracý ile oradan dünyaya küskün bir biçimde ayrýlan Mehmet Ali Talat, bugüne dek sürdürdüðü sesizliðini nihayet bozdu. TAK muhabiri Nezire Gürkan'a konuþan Talat yeni tartýþma yaratacak þeyler söyledi ve hem seçimler, hem de güncel olaylarla ilgili deðerlendirmeler yaptý. Söyledikleri arasýnda altý çizilecek olan pek çok satýr var Talat'ýn. Biz bunlardan CTP ile ilgili sözlerini dikkate aldýk en çok. Ne diyor? CTP'de bundan sonra faaliyet düþüncesi yokmuþ. Talat bu sözleriyle CTP'ye dönme beklentileri olanlarý da hayal kýrýklýðýna uðratmýþ. Ancak haksýz da sayýlmaz... Batmýþ bir gemiye kim kaptan olmak ister ki?

7 10 Mayýs 2010 Pazartesi 7 PINARBAÞI'NDA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Boðaz bölgesi orta gerilim þebekesinde yapýlacak olan çalýþmalar nedeniyle bugün Pýnarbaþý, Pýnarbaþý havaalaný ve civarýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. LAÜ BAHAR ÞENLÝÐÝ BAÞLIYOR Lefke Avrupa Üniversitesi'nin (LAÜ) her yýl geleneksel olarak düzenlediði LAÜ Bahar Þenlikleri'nin 9'uncusu, bugün baþlayacak. LAÜ Gemikonaðý Kampüsü'nde gerçekleþecek þenlik 14 Mayýs'a kadar sürecek. MAÐUSA'DA VE AKINCILAR'DA YANGIN Gazimaðusa'da çýkan yangýnda 300 adet balya, Akýncýlar köyünde ise 35 dönüm arpa ekili arazi tamamen yandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gece saat sýralarýnda Gazimaðusa'da Patates Ambarlarý arkasýnda Aslanali Mütela'ya ait aðýlýn batýsýnda tespit edilemeyen bir sebepten dolayý çýkan yangýnda 300 adet balya tamamen yandý. Akýncýlar köyünde önceki gün öðlen vakitlerinde çýkan yangýnda ise Hüseyin Eðmez'e ait 35 dönüm arpa ekili arazi tamamen yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnlarla ilgili baþlatýlan soruþturmalar sürüyor. MERÝÇ'TE KUZU ÇALINDI, 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Meriç'te önceki gün ve Gazimaðusa'da ise Nisan ayýnda gerçekleþtirilen hayvan hýrsýzlýklarýyla ilgili görülen 3 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre ile saatleri arasýnda Meriç'te Yusuf Yorgancý'ya ait aðýl içerisinden bir kuzu çalýndý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede þüpheli görülen Y.K (E-26) tutuklandý. Gazimaðusa'da 8 Nisan'da Musa Akal'a ait aðýldan 12 adet kuzu çalýnmasýyla ilgili yürütülen soruþturmada ise meselede zanlý görülen M.E (E-21) ve meselede ilgisi olan A.E (E-23) tespit edilerek tutuklandý ve çalýnan kuzulardan 11'i bulunarak emare olarak alýndý. Olaylarla ilgili soruþturmalar devam ediyor. ECZANELER YAZ MESAÝSÝNE GEÇÝYOR Eczaneler bugünden itibaren yaz sezonu çalýþma saatlerine geçiyor. Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre yaz mesaisinde eczaneler hafta ortasý 08:00-13:30 ve 16:00-19:30, cumartesi günleri ise 8:00-13:30 saatleri arasýnda açýk olacak. Nöbetçi eczaneler ise hafta içi 13:30-16:00 ile 19:30-24:00, cumartesi 13:30-24:00, pazar günleri de 08:00-24:00 saatleri arasýnda açýk olacak. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Kýbrýs'ta çözüme doðru adýmlar ciddi olarak ne zaman atýldý? yýlý Aralýk ayýnda toplanan AGÝT Zirvesi'nde ve akabinde Helsinki'de yer alan meþhur zirvede.. Hatýrlayýn o günleri.. Daha doðrusu o zirveye gelmeden önce yer alan bir olayý daha hatýrlayýn.. Türkiye'nin Avrupa ile Gümrük Birliði'ne girme isteði.. Buna Yunanistan'ýn vetosu.. Bu meyanda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin AB müzakerelerine konan Türkiye vetosu.. Londra ve Zürih anlaþmalarýna göre Türkiye ve Yunanistan'ýn müþtereken üye olmadýðý birliklere Kýbrýs üye olamýyordu.. Ýþte bu iki veto karþýlýklý yumuþatýldý.. Türkiye'nin Gümrük Birliði'ne girmesine Yunanistan ses çýkarmadý.. Kýbrýs'ýn AB müzakerelerinin yürümesine de Türkiye göz yumdu 'a gelindiðinde artýk Kýbrýs'ýn AB'ye üye olmamasýna tek sebeb çözümsüzlüktü.. Çözüme engel de, o zaman Cumhurbaþkaný olan Denktaþ sebep görülüyordu.. Ýþte çözüme baský olur düþüncesiyle Türkiye'ye þartlý olarak aday adaylýðý teklif edildi.. Dendi ki : 1. Kýbrýs'ta görüþmeler 2004 yýlýna kadar devam eder.. Çözüm olursa ne ala. Ama çözüm olmaz ve bunun sorumlusu Türk tarafý olursa Kýbrýs Cumhuriyeti olduðu þekliyle, yani çözüm olmadan, AB'ye üye yapýlýr. 2. Türkiye Yunanistan ile olan problemlerini bu müddet zarfýnda ya çözer, ya da sorunu Lahey Adalet Divaný'na havale etmeyi kabul eder. Türkiye bu iki þartý da kabul etti.. Önce zamanýn Baþbakaný Ecevit önceleri zorlanmýþ ancak sonunda imzayý atmak zorunda kalmýþtýr.. Bu þartlara ve baskýlara raðmen iki toplum liderinin bir çözüm bulamayacaðý anlaþýlýnca, meþhur Annan Planý iki toplumun referandumuna sunuldu.. Annan Planý'ný dizayn edenlerin gayesi açýktý.. Referanduma konulan soru þekli yine çözümü zorluyordu.. Ya plana "evet" denecek ve AB'ye de giriþe evet denmiþ olunacak.. Ya da plana "hayýr" denirse o zaman AB'ye giriþe de hayýr denmiþ olunacaktý.. Önce Rauf Bey, hasta yataðýnda plana "hayýr" ý bastý.. Yani prensipte evet denip de iyileþtirme de istenmedi.. Buna raðmen vakit olduðu oranda planýn iyileþtirilmesine çalýþýldý.. Çözüm ve süreç... Biz sürekli "hayýr" diyerek plandaki maddeleri leyhimize deðiþtirmeye çalýþtýk.. Ama iþ geldi ve soru þekli deðiþti.. Aranan cevap "Annan Planý'na evet mi, hayýr mý" þekline döndü.. "AB'ye giriþe de evet mi, hayýr mý" sorusu gündemden düþtü.. xxx Hepimiz de o günlerde Rauf Bey'i suçlar olduk.. Görüntü, sanki Türkiye ister, ama Rauf Bey dinlemez þeklindeydi.. Bence senaryoyu hazýrlayanlar, Kýbrýs'ý AB'ye hayýr dedirterek üye yapmayý.. Bize de "evet" dedirterek Türkiye'nin önünü açýp müzakerelerin baþlatýlmasýný istediler.. Ne ABD ve Ýngiltere, ne de Türkiye çözüm olmasýný istemediler o zaman.. Türkiye'nin defacto Kýbrýs'ta kalmasý bu ülkelerin iþine geliyordu.. Malum Büyük Orta Doðu Projesi dizayn edilecekti.. Ve Kýbrýs'ta ne kan akýyor, ne de büyük sorun görülüyordu.. Hafýzalarýnýzý biraz yorun.. Güneyde plana evet ile hayýr arasýnda gel-git yapan AKEL ne önermiþti?.. Annan Planý'nýn Türkiye tarafýndan uygulanacaðýna dair BM Güvenlik Konseyi garanti versin diyordu AKEL.. Peki bunu kim engelledi?.. Ýlk zamanlar zannettik Ki Rum'lar bunu hem önerdi hem de Papadopulos Rusya vasýtasýyle buna engel oldu.. Ama sonradan bunun evet Rusya tarafýndan engellendiði ama Türkiye'nin ricasý ile olduðu açýklandý.. xxx Her zaman iddia ettim ve öyle inanýyorum ki Türkiye AB'ye adým atacaðý günün ertesinde çözüm olur.. Bu olana kadar da, olacak olanlar ciddi çözüm görüþmeleri deðildir.. Görüþür gibi yapýlan bir "çözüm sürecidir".. Þimdi Cumhurbaþkanlýðý koltuðunda oturan Derviþ Bey'in de rahatlýkla yapacaðý budur.. Eðer Derviþ bey görse ki kendisinden istenen çözümdür.. Eðer Derviþ bey görse ki kendisinden istenen çözüm þekli Talat'ýn kabul ettiði zemindir.. Kalýbýmý basarým ki Saray'a gitti gideli darvrandýðý gibi davranamazdý.. Yaþayacaðýz ve göreceðiz.. Bu arada sormamýz gereken sorular vardýr.. Türkiye'nin bu stratejisi biz Kýbrýs Türkleri için evla mýdýr?.. Bu süreç kaç yýlda son bulur?.. Bu müddet zarfýnda biz ne olacaðýz?.. Bunlara da yarýn devam ederiz.. Hepinize mutlu günler dilerim.. GEÇÝTKALE'DE YILIN ANNESÝ- Geçitkale Belediyesi Nergislili Þengül Helvacý'yý yýlýn annesi seçti. Belediyeden verilen bilgiye göre uzun yýllar boyunca meme kanseri mücadelesi vererek hayatla baðýný koparmadan yaþama sarýlan Nergisli köyü sakini Þengül Helvacý, azmiyle bu amansýz hastalýktan kurtulmayý baþardý ve Geçitkale Belediyesi tarafýndan meclis kararý ile "yýlýn annesi" seçildi. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BABAMIZI SORAN YOK, HERKES "ANA"MIZI SORUYOR Bizim Mandra ALTI AYDIR SULAR BOÞA AKIYOR... Yeþilyurt'tan Cemal Altýnok isimli bir vatandaþýmýz Lefke Belediye Baþkaný ve belediyenin su kullanýmý bölümünde görevli olanlarý kamuoyuna þikayet etti. Altýnok'un þikayeti þöyle: "Ben Yeþilyurt'ta ikamet ediyorum. Ýsmim Cemal Altýnok Þikayetim Lefke Belediyesi ile ilgilidir. Yeþilyurt Lefke Belediyesi'ne baðlý bir köydür. Beledi sorunlarý çözmesi gerekmektedir. Hele su ile ilgili olan sorunlarý anýnda halletmesi lazýmdýr. Anlatmak istediðim þu Tam altý ay önce evimin önündeki içme suyu borusu patladý. Lefke Belediyesi'ne haber verdim. Yapacaklarýný söylediler ama yapmadýlar. Seçim günleri yaklaþtý. Gene ilgilenmiyorlar. Ben þunu söylemek istiyorum. Altý aydýr kapýmýn önünde akýp giden içme suyu hesaplanmalý, yani saatte ne kadar, günde ne kadar, ayda ne kadar boþ yere akýp gitmektedir. Bu hesaplanýp, sonra da altý ile çarpýlmalý ve yapýlan israf Mehmet Zafer ve ekibinin hesabýna yazýlmalýdýr. Bana göre mahkemeye çýkarýlýp yargýlanmalýdýr da Su sýkýntýsý çekilen bir ülkede belediyenin bu kadar tutarsýzlýðý, israfý umursamamasý, adeta halký susuz býrakma yönünde bir düþüncenin ürünüdür. Ben Cemal Altýnok olarak Lefke Belediye Baþkaný ve bu iþle görevli olanlarý kamuoyuna þikayet ediyorum." BAÞKA KAPIYA... Gazetemiz þikayet köþesine mektup gönderen ve "Býkmýþ" imzasýný kullanan bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben 50 yaþýndayým ve bugüne kadar tüm seçimlere katýlýp oy kullanan birisiyim. Düþüncelerim doðrultusunda oy vereceðim birisi yoksa oyumu sandýkta yaktým... Ancak son seçimlerden sonra görüp duyduklarýmdan ve de bilhassa gazetenizi takip etmeye baþladýktan sonra kararýmý verdim ve sandýða gitmeme kararý aldým. Hiçbir seçimde hiçbir zaman oy kullanmayacaðým. Kim kazanýrsa kazansýn halka hizmet etmeyeceði inancý iyice içime yerleþti. Yerel seçimlerle ilgili genelde duyduklarýmdan biraz söz edeyim... Lefke Belediye Baþkanlýðý için Mehmet Zafer'e rakip çýkmamýþ bir türlü. Bir baðýmsýz rakip aranýrken, daha önce teklif edilen ve öneriyi reddeden birisi CTP'nin destek beyan etmesinden sonra kabul etmiþ... Bu CTP adayý sayýlmaz mý? CTP çýk dedi o da çýkýyor... Týpký baðýmsýz cumhurbaþkaný olan Talat gibi... Diðer yandan Çatalköy ile ilgili kulaðýma gelenler var. UBP'li iki bölge milletvekili belediye baþkanlýðý için bir isim önermiþler. Ancak UBP'liler bu ismin seçimi kazanamayacaðýnda ýsrarlýymýþlar. Köylülerin adayý baþkaymýþ... Eðer iki milletvekilinin ýsrar ettikleri aday seçime girerse kesinlikle belediye baþkanlýðýný CTP'li aday kazanabilirmiþ. Burada da UBP CTP'ye ön vermeye çalýþýyormuþ... Kýsacasý bunlar kulaðýma gelenler ve etrafta da söylenenler... Herþey bir tencerede piþiyor... Biz de kavga edip duruyoruz. Gücümü baþka kavgaya saklýyorum... Boþa geçen elli yýlýma da yanýyorum. Benden oy istemeye gelenlere yanýtým þimdiden hazýr. Baþka kapýya!" CTP hükümeti zamanýnda verilen ve yýllardýr hâlâ geri dönüþü gerçekleþmeyen kredilerle yapýlan Venüs Beach Otel'e borçlarýný ödememekten dolayý haciz gelir. Otelin açýlýþýnda Ferdi S. Soyer'le otel ortaklarýndan Turgut Çavlan'ýn olayý þampanya patlatarak kutladýðýný hatýrlayan vatandaþlar, hacizin geç bile kaldýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Yeþil statüko KKTC'yi iþte böyle babasýnýn çiftliði gibi kullandý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 10 Mayýs 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ TED Koleji KKTC Hükümetinin Fuar alanýnda tahsis ettiði arazi üzerinde inþa edilen TED Koleji bu öðretim yýlýnda ana okuldan baþlayarak öðrenci kabul etmeye baþlayacak. Bu konu ile ilgili gazete ve radyo reklâmlarý sürekli yayýnlanýyor. Ekonomimize katký yapacak, ilâve katma deðer yaratacak her türlü yatýrým teþvik edilmelidir. Ancak mevcut yatýrýmlara tamamlayýcý deðil de alternatif olacak, yani mevcut pastayý büyültme yerine, o pastaya ortak olacak olan yatýrýmlara da karþý çýkmamýz gerekir. Mevcut pastaya ortak olacak olan yatýrýmlar kýt kaynaklarýmýzýn boþa harcanmasý ve heba olmasý demektir. Bana göre TED Koleji de buradaki kolejlere alternatif olacaðý için, býrakýn en güzel ve merkezi yerde arazi tahsisi ile teþvik edilmesini, hiçbir þekilde izin verilmemesi gereken bir yatýrýmdýr. Lefkoþa'da Yakýndoðu ve Levent Kolejlerinin yanýnda, devletin Türk Maarif Koleji vardýr. Girne'de GAÜ Koleji ile birlikte English School faaliyettedir. Maðusa'da ise DAK Koleji vardýr. Ýsteyen ve imkâný olan aileler de çocuklarýný Rum tarafýndaki kolejlere de göndermektedirler. Dolayýsý ile baþka bir kolejin açýlmasý demek, mevcut kolejlerle rekabete girmesi demektir. Bu rekabet ise TED Kolejinin sahip olduðu imkânlar dolayýsý ile de yerel kolejlerimize haksýz rekabet yaratacaktýr. Çünkü KKTC'den de yakýnen takib edilen Türkiye'nin görsel ve yazýlý basýnýnda sürekli olarak TED Kolejinin reklâmlarý yayýnlandýðý gibi, TED Koleji ile ilgili programlar da yapýlmaktadýr. KKTC'nde faailiyet gösteren hiçbir kolejin bu imkâný yoktur. Ayni durum KKTC'nde kampus açacak olan ÝTÜ ve Çukurova Üniversitesi için de geçerlidir. Onlar da mevcut pastaya ortak olacaklarýndan, öðrenci sayýlarý azalan KKTC üniversitelerine haksýz ve öldürücü bir rekabet yapacaklardýr. Zaten Ýþ gücünden baþlayarak sermayesini de kaybeden Kýbrýs Türklerine burada yapacak iþ býrakýlmayacaktýr. Bundan dolayý bizi yönetme iddiasýnda olanlar, Kýbrýs Türklerinin buradaki varlýðýný korumakla yükümlü olduklarýnýn bilincinde olarak bu tip yatýrýmlara izin vermemelidirler. Kimse de çýkýp bunu Kýbrýs Milliyetçiliði olarak lanse etmeye kalkmasýn. Bu tamamen kendini koruma refleksi olarak algýlanmalýdýr. Yukarýda TED Kolejinin açýlmasýnýn ekonomik yönden mevcut kolejlerimize yapacaðý olumsuz etkileri irdelemeye çalýþtým. Bir de bu kolejle ilgili iddialara deðinmek gerekir. Bu iddialara göre TED Koleji'nin yönetim kadrosunun Fethullah Gülen sempatizaný olduklarýdýr. Biliyoruz ki Gülen'nin adý sýk sýk Doðu Akdeniz Üniversite'sini satýn alacak diye geçiyor. Bu biraz zor olacaðý için TED üzerinden Fethullah Gülen'nin Kýbrýs'ta üniversite kuracaðý iddialarý vardýr. Kimse çýkýp da ne var bunda demesin. Fethullah Gülen, Atatürk ilke ve devrimlerine karþý olan birisidir. Laik Kýbrýs Türk Toplumuna ve gençliðine gerici ve çað dýþý fikirlerin aþýlanmasýna seyirci kalmamalýyýz yýlýndan beridir, TED Koleji yönetim kurulu baþkaný olan Selçuk Pehlivanoðlu, eski Anap kurucusu ve milletvekili olan Cavit Þadi Pehlivanoðlu'nun oðludur. Baba oðul Gülen sempatizanýdýrlar. TED'in yönetim kadrosunda yer alan diðer isimleri ise hep AKP 56. Hükümet döneminde Talim Terbiye Kurulu baþkaný, yardýmcýsý ve kurul üyeleri olarak görev yaptýklarýný görürüz. Türkiye'de geçen yýl yapýlan 17. Milli Eðitim Þurasýnda Komisyona seçilen Selçuk Pehlivanoðlu'nun da olduðu komisyon, sýfýr katsayý önerisi ile Ýmam Hatiplilerin istediði üniversiteye girebilmelerinin önünü açmýþtý. TED Koleji hakkýnda bir diðer ilginç iddia ise, verilen burslardan hiçbir kýz öðrencinin yararlandýrýlmamasýdýr. Önümüzdeki günlerde belki de Türkiye'den de gelecek bakan düzeyinde siyasilerin katýlýmý ile TED Koleji'nin açýlýþý yapýlacaktýr. O açýlýþta kurdeleyi bir ucundan da herhalde bizim Eðitim Bakaný Kemal Dürüst de kesecektir. Benim Sayýn Dürüst'ten ricam, o açýlýþta TED Koleji'nin yönetim kurulu baþkanýnýn gözlerinin içine bakarak, Kýbrýs Türklerinin Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten baðlý olduklarýný ve Fethullah Gülen'in ideolojileri gibi ideolojilere tamamen kapalý olduklarýný söylemesidir. Ayrýca Kýbrýs'ta laisizme karþý olabilecek hiçbir giriþime de izin vermeyeceklerini üzerine basa basa tekrarlamalýdýr. Bulutoðlularý mezarlýkta çiçek daðýttý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý Anneler Günü dolayýsýyla, Lefkoþa Mezarlýðý'nda, kaybettikleri yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret eden vatandaþlara çiçek daðýttý. Defin Ýþleri ve Halkla Ýliþkiler Organizasyon Þubelerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen etkinlikte, vatandaþlarla sohbet eden Bulutoðlularý, mezarlarýn da güzel bir görünüme kavuþmasý için LTB 50. Yýl Fidanlýðý'ndan getirilen çiçekleri vatandaþlara takdim etti. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Ticaret Odasý ESBA'ya tam üye oldu Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Avrupa Birliði nezdinde KOBÝ'ler adýna faaliyet gösteren en büyük kuruluþlardan olan Avrupa Küçük Ýþletmeler Ýttifaký'na (European Small Business Alliance ESBA) tam üye oldu. Odadan verilen bilgiye göre 5 Mayýs'ta Brüksel'de yapýlan ve Ýngiltere, Almanya, Ýspanya, Portekiz, Belçika, Finlandiya, Hýrvatistan, Slovenya, Cebelitarýk, Ýsveç, Sürdürülebilir Zeytin Üretimi Çalýþtayý KKTC'de sürdürülebilir zeytin üretimi hafta içinde düzenlenecek çalýþtayda her yönüyle tartýþýlacak. AB'nin Kýbrýs Türkü'ne yönelik Mali Yardým Kýrsal Kalkýnma Programý altýnda yürütülmekte olan 7 projeden biri olan Bitkisel Üretim Projesi çerçevesinde organize edilen çalýþtay, Mayýs tarihleri arasýnda Sayýþtay Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Ýlk 2 günü saat saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek çalýþtayda "Zeytin üretimi", "Zeytin ve Kuzey Kýbrýs", "Sulama suyu ve "Sulama Ýçin Suyun Tekrar Kullanýmý Çalýþtayý" Suyun sulama için tekrar kullanýmýyla ilgili deneyimlerin paylaþýlýp uluslar arasý uzmanlarýn bilgi vereceði "Sulama Ýçin Suyun Tekrar Kullanýmý Çalýþtayý" bugün yapýlacak. AB'nin Kýbrýs Türkü'ne yönelik Mali Yardým Kýrsal Kalkýnma Programý altýnda yürütülmekte olan 7 projeden biri olan Bitkisel Üretim Projesi çerçevesinde organize edilen çalýþtay, Sayýþtay Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. "Su kullanýmý ve su kalitesi", "Kurumsal kurulum" ve "Tarifeler ve Maliyet Kurtarma" baþlýklý 3 oturumda yapýlacak çalýþtay, saat Bulutoðlularý burada yaptýðý açýklamada, Anneler Günü'nün Kýbrýslý Türkler için özel bir gün olduðunu, bu anlamda annelerini böylesi bir günde anmak amacýyla kabir ziyareti yapan vatandaþlarla bir araya gelmek istediðini belirtti. Rutin temizliðine ek olarak yoðunlaþtýrýlmýþ bir temizlik ve bakým çalýþmasý yaparak mezarlýðý bu özel güne hazýrladýklarýný kaydeden Cemal Bulutoðlularý, kendisinin de annesini yakýn geçmiþte kaybettiðini hatýrlatarak, yaþamýný yitiren tüm anneleri rahmetle andýðýný dile getirdi. Yunanistan ve Kuzey Kýbrýs delegelerinin katýldýðý yýlýn ikinci genel kurulunda, KTTO Yönetim Kurulu üyesi Salih Çeliker oybirliðiyle ESBA Yönetim Kurulu üyeliðine seçildi. Ticaret Odasý, böylece Uluslararasý Ticaret Odasý ve Ýslam Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ardýndan Avrupa'nýn en büyük KOBÝ örgütlerinden olan ESBA'nýn da tam üyesi oldu. zeytin sulamasý", "Zeytin bahçe ve hasat sistemleri", "Kuzey Kýbrýs'ta zeytin üretimi maliyeti", "Zeytin yað kalitesi", "Zeytin ve Zeytinyaðý Konsey Çalýþmalarý" baþlýklarý iþlenecek. Türkiye, Ýtalya, Ýsrail ve KKTC'den uzmanlarýn katýlacaðý çalýþtayýn son günü Türkmenköy ve Büyükonuk'a gezi düzenlenecek. Bitkisel Üretim Projesi, Kuzey Kýbrýs'taki bitkisel üretime dönük çalýþmalar yapmak, teknik alt yapýya destek vermek ve konuyla ilgili eðitim proje ve araþtýrmalarda bulunmayý amaçlýyor 'da baþlayýp 17.30'a kadar sürecek. Akdeniz'in kuraklýða yatkýn sahil bölgelerinde suyun yeniden kullanýmýnýn genel olarak ele alýnacaðý çalýþtayda ayrýca Malta ve Ýsrail'deki geri dönüþümlü suyla sulama tecrübeleri, iyileþtirilmiþ suyun tarýmsal deðeri ve zeytin üretiminde kullanýmý tartýþýlacak. Bitkisel Üretim Projesi, Kuzey Kýbrýs'taki bitkisel üretime dönük çalýþmalar yapmak, teknik alt yapýya destek vermek ve konuyla ilgili eðitim proje ve araþtýrmalarda bulunmayý amaçlýyor. Nurhak Kubilay Özkýraç ÞÝMDÝLÝK ÝKÝ ADAY VAR... Bugün yeniden, yerel seçimlerde ne olabileceðini sizinle tartýþmak istiyorum.. Aslýnda tartýþmak da deðil, kendi düþüncelerimi aktarayým... Çünkü tartýþabilmemiz için, ayný ortamda karþý karþýya olmamýz lazým... Belediyelerin görevleri arasýnda olan beledi iþler ne ilginçtir ki, seçimlere iki ay kala yapýlmaya baþlandý. Derelerin ýslahý... Gýda denetimlerinin sýklaþtýrýlmasý... Bozuk yollarýn tamiri gibi... Buradan tüm belediye baþkanlarýna da sormak gerekir... Yahu kardeþim, bu iþler sizin asli görevleriniz arasýnda deðil mi?... Niye bu güne kadar bu iþleri zamanýnda yapmýyorsunuz da seçime az bir süre kala yerleþim yerlerini tozu dumana katarak kazýp duruyorsunuz? Yollar köstebek yuvasý olmuþ.. Her taraf kazýlmýþ... Bazý yerlerde yarýbuçuk asfaltlama da yapýlmýþ ama bu da bir tuhaf... Yolun ortasýna yeni asfalt dökülmüþ, kenarlarda birer metre eski asfalt duruyor... Yer yer de dökülmemiþ... Yapýlan iþler göze hoþ görünmek için yalnýz... Millet aptal mý? Bu aceleye getirilen iþlerin bir oy iþi olduðunu bilþmez mi? Belediye ekipleri belediye araçlarýyla dolaþýp duruyorlar... Hizmeti halka deðil de özel kiþilere endekslemiþler gibi... Bu konuda da çok sayýda þikayet var... Partilerin ve adaylarýn durumlarýna gelin bir bakalým... Lefkoþa Belediyesi'nin uluslararasý bir kimliði var... Bu belediye için iki adayýn ismi öne çýkmýþ... UBP'den Cemal Bulutoðlularý, CTP'den Simavi Aþýk... Þu anda Cemal Bulutoðlularý Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný, Simavi Aþýk da CTP Lefkoþa Belediyesi Meclis Üyesi... Ýþte size cumhurbaþkanlýðý kadar önemli bir seçim... Önemi de þundan: Lefkoþa Türk Belediye Baþkanlýðý dünyada resmen tanýnan bir makam... Cemal Bulutoðlularý, DP'den UBP'ye geçtikten sonra bir ara ismi, boþalan Maðusa'daki milletvekilliði adaylýðý için geçti... Ancak daha sonra oraya Eroðlu'nun kýzý bu makama talip olunca Bulutoðlularý geriye çekildi. UBP'nin belediye baþkan adaylarý açýklandýðýnda, Cemal Bulutoðlularý'nýn ismi ortada yoktu henüz... Adaylar fazla olduðu için UBP biraz zorlanmýþ... Yapýlan anketler sonucunda Bulutoðlularý'nda karar kýlýnmýþ... DP'de ise durum netleþmiþ deðil hala... Bulutoðlularý yaptýðý iþlerde alkýþlanýrken, yapmadýklarýnda da ciddi eleþtiriler almakta... Gelelim Simavi Aþýk'a yýldýr Lefkoþa Belediyesi'nde görev yapmýþ birisi... Lefkoþa'yý ve varoþlarýný çok iyi tanýyor. Bugünlerde basýn yayýn organlarýnda yaptýðý eleþtirilerin baþýnda belediyenin borçlarý geliyor... Bir de belediyeye alýnan personel sayýsý... Simavi Bey çok þey bilen birisi... Her dönem içinde bulundu bu iþlerin... Deðerlendirmesini de ona göre yapacak tabii ki... Þimdilik ortada bu iki aday olduðu için deðerlendirmelerimizi bunlar üzerinden ve de kýsaca yaptýk... Ýlerleyen günlerde, ortaya yeni adaylar çýkarsa, onlarý da deðerlendiririz...

9 10 Mayýs 2010 Pazartesi 9 Tünel ALINTI PEÇEYE DEÐÝL ÝÞSÝZLÝÐE BAK Sarkozy ne yapacaðýný þaþýrdý. Fransýz çiftçilerin düzenlediði gösteriler, 1000'den fazla traktörle Paris'e girmeleri, Fransa'yý peçe yasaðý kadar meþgul etmiyor. 65 milyonluk Fransa'da 5 milyon Müslüman yaþýyor. Müslüman kadýnlarýn en fazla 1000'i peçe takýyor. Peçe ile ilgili kopan gürültü, Fransýz kamuoyunun dikkatini temel sorunlardan baþka yere çevirmeyi amaçlýyor. Bu kararýn uygulanmasý epey zor olacak. Fransýz kentlerindeki kadýnlar peçe taktýklarý için nasýl kovuþturulacak ve para cezasý ödemeye nasýl zorlanacak? Bu kararýn büyük maðazalarda, yollarda hayata geçirilmesi zor. Fransa'nýn siyaset sýnýfý, 65 milyon Fransýz'a deðil, 1000 kiþiden az bir gruba özel bir yasayý düþünüyor! Rande TAKUYÝDDÝN (Radikal) DÝPNOT Hitler Almanya'sýna karþý kazanýlan zaferi 9 Mayýs'ta kutlayan Rusya'nýn törenlerine Merkel de katýldý. MUHALEFET DÝYE BÝR ÞEY KALMADI ARÞÝV TARÝH 30 MART Gazetemizin dün manþetten yayýnladýðý haber, seçimlerimize Ankara tarafýndan müdahale yapýlmadýðný sananlarda adeta þok etkisi yarattý... AKP kurmaylarý ÖRP için seçim turunda. AKP Avcý'ya oy topluyor Gözden kaçmayanlar... EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNMÝÞ KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn sendikaya yaptýðý ziyaret sýrasýnda "Mecliste 'Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir' yazýsý bulunuyor, bunun unutulmamasý gerekir" dedi. "Seçtiklerimiz halkýn haklarýný kýrpýyorlar. Baþkalarýnýn kararýyla iþ yapýyorlar. Topluma ihanet eden cevabýný alacak" diye de devam etti. KKTC meclisindeki "Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" yazýsýný bu kadar ciddiye aldýðýnýzý bilmiyorduk sayýn Baþkan. Biz yazýlanlara deðil, yapýlanlara bakmayý tercih ederiz. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bu yýl sonundan önce Kýbrýs'ta adil, yaþayabilir bir çözüm bulunmasýna varýz. Yeter ki bizi 1974 öncesine götürme amacý güdülmesin." Derviþ EROÐLU (Üçüncü KKTC Cumhurbaþkaný) Aklýnýzda bulunsun Ofis stresi, kadýný genç yaþta kalp hastasý yapýyor! Danimarka'da Glostrup Üniversite Hastanesi'nin 12 binden fazla hemþirenin katýlýmýyla yaptýðý araþtýrma, iþyerinde stresin, 50'li ve 60'lý yaþlardaki kadýnlardan çok genç kadýnlar üzerinde daha büyük etkisini olduðunu gösterdi. Araþtýrma çerçevesinde, yaþlarý 45 ila 65 olan 12 binin üzerinde hemþireye iþyerindeki stresle ilgili sorular sorulduðu ve hemþirelerin saðlýk durumlarýnýn 2008'e kadar 15 yýl boyunca izlendiði belirtildi. Bu sürede 580 hemþirenin kalp rahatsýzlýðý þikâyetiyle hastaneye yatýrýldýðý, bunlardan 369'unun kalp spazmý, 138'inin de kalp krizi geçirdiðinin tespit edildiði kaydedildi. "Belediye seçimleri geliyor, muhalefet yok. Bir seçime girmeden parti içinde doðrularý görme egzersizine, seansýna ihtiyaç var." Asým DEDEZADE Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KIBRIS CUMHURÝYETÝ PASAPORTU "BEL ALTI" MI? Mehmet Ali Talat, "Ben de propaganda, bel altý vuruþlar yapabilirdim. Elimde birçok da doysa vardý. Ama yapmadým" diyor. "Örneðin Dýþiþleri Bakaný'nýn, karþý çýktýðý bir devletin pasaportunu aldýðýný propaganda malzemesi yapýp söyleyebilirdim. Yapmadým. Üstelik yalan da deðildi ama yapmadým" diyor. Ýyi de sayýn Talat, size oy verenlerin belki de hepsinde o pasaport var. Hem Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportu neden "bel altý" oluyor, anlamadýk. Müstehcen bir durum mu var? Agnes Poirier The Guardian da yazdý: Sarkozy nin peçe yasaðý hukuki kâbus Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy her gece kâbuslar görüyor olmalý. Geçen Haziran'da Fransa'da, yani 'insan haklarý ülkesi'nde peçeyi yasaklamak yönünde ortaya attýðý fikrin ters tepmesini beklemiyordu. Þimdi meseleye son vermek için mücadele ediyor. Sarkozy partisiyle kamuoyu arasýnda bölünmüþ durumda. Sarkozy'nin partisi ülkenin laik kültürüne dair parlak bir gösteri sahnelemek için bu tür bir yasa çýkarma niyetinde. Kamuoyuysa Sarkozy'nin reklam olarak gördüðü meseleden býktý. Peçeyle ilgili son haberler þunu açýkça gösteriyor: Sarkozy Pandora'nýn kutusunu açtý ve kilidi kaybetti. Fransýz medyasý geçen hafta jandarmanýn, 'önünü görmeye çok az imkân tanýyan' bir peçeyle araba kullandýðý için bir kadýna 22 Euro para cezasý Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... kestiðini yazdý. Ýçiþleri bakanýysa basýna bu kadýnýn, radikal Müslüman bir kasabýn dört nikahsýz eþinden biri olduðu bilgisini verdi. Toplam 12 çocuklarý vardý. Çok eþlilik ve çocuk yardýmý yolsuzluðu iddiasýyla soruþturma baþlatýldý: Ýddia kanýtlanýrsa kasap Fransýz vatandaþlýðýndan çýkarýlabilir. Fakat böyle bir olayýn medyada bu kadar geniþ yer bulmasý niye gereksin ki? Sosyalist Parti eski baþkaný François Hollande'a göre "Taktik çok açýk. Mesele, sandýða gitmeyen veya aþýrý saða oy veren seçmenleri kazanmak." Konu o kadar utanç verici hale geldi ki, Sarkozy baþbakana yazdan önce yeni bir yasa hazýrlamasýný söyledi. Ancak senatonun baþkanlarý "Herkesin üzerinde anlaþacaðý saðlam bir metin hatýrlamak için zamana ihtiyacýmýz var" dediler. Yorumcu David Desgouilles'e bakýlýrsa, Sarkozy bir büyüklük yanýlsamasýyla 'insan haklarýnýn ülkesi'nden söz etmeseydi peçe yasaðý konusunda sorun yaþamayabilirdi. Desgouilles þöyle yazýyor: "Aslýnda peçe, týpký tatil bölgelerinin kent merkezinde mayo ile dolaþmanýn yasak olmasý gibi yasaklanabilirdi. Fransýzlarýn deyiþiyle 'le vivre ensemble' adýna basitçe yasaklanmasý mümkündü. Yasalarýn ve düzenlemelerin nüanslarýna ve ayný zamanda Fransa'yla ABD veya Britanya arasýndaki farklý siyaset felsefesine dair bir mesele bu. Fransa'da, ABD veya Britanya'daki insanlarýn 'sivil özgürlükler' dediði þeyin bahsi edilmiyor. Fransýzlar insan haklarýndan dem vuruyor. Fransa gibi bir ülkede devlet yurttaþlýk haklarýna sýk sýk müdahalede bulunuyor. Yasak yasalaþýrsa, bunu nasýl etkin kýlacaksýnýz? Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin peçe giymesini yasaklayacak mýsýnýz? Ya da para cezasýna mý sýðýnacaksýnýz? Aþýrý saðcý cephe bile yasaða karþý. Nikab yasaðý, dört dörtlük bir hukuki fecaat. (28 Nisan 2010)

10 10 10 Mayýs 2010 Pazartesi BOZER ÝSTANBUL'A GÝTTÝ Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) Parlamento Birliði Geniþletilmiþ Olaðanüstü Ýcra Komitesi toplantýsýna katýlmak üzere dün Ýstanbul'a gitti. Meclis'ten alýnan bilgiye göre Ýslam Konferansý Örgütü Genel Sekreteri Ekmelettin Ýhsanoðlu ile TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin'in davetlisi olarak pazartesi baþlayacak toplantýya katýlacak olan Bozer'in salý akþamý KKTC'ye dönmesi bekleniyor. AYH BARROSO'YA MEKTUP GÖNDERDÝ Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH) Baþkaný Anýl Kaya, 9 Mayýs AB günü nedeni ile AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'ya mektup gönderdi. Kaya mektubunda, Kýbrýslý Türklere yönelik haksýz ambargo ve izolasyonlarýn kaldýrýlmasýnýn zamanýn geldiðine inandýðýný belirtti. AYH'den verilen bilgiye göre mektubunda Avrupa'nýn, yýllarca süren savaþ ve çatýþmalarýn yerine barýþ, hoþgörü ve kardeþliði getirdiðini belirten Anýl Kaya, Avrupa'nýn, sorunlarýn savaþarak deðil konuþarak, kiþilere veya toplumlara endeksli deðil tüm Avrupa insanýnýn ortak menfaatleri doðrultusunda çözümlenmesini baþardýðýný kaydetti. "GENÇLERÝN ÝNTERNET KULLANIMI" KONULU PANEL Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Atatürk Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bölümü öðretim görevlileri, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi öðrencilerine "Gençlerin Ýnternet Kullanýmý" konulu panel düzenledi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre internetin gençler tarafýndan eðitim ve iletiþim amacý ile doðru bir þekilde kullanýmý konusunda farkýndalýk yaratmak için yapýlan panelde, özellikle internetin bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartýþýldý. TÝCARET ODASI AVRUPA GÜNÜ'NÜ KUTLAYACAK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), geleneksel olarak kutlanan Avrupa Günü'nü bugün düzenleyeceði resepsiyonla kutlayacak. Ticaret Odasý'ndan verilen bilgiye göre gün dolayýsýyla bugün saat 18.00'de KTTO salonunda yapýlacak toplantý ve ardýndan müzik eþliðinde verilecek bir resepsiyona Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu da katýlacak. GAÜ BAHAR ÞENLÝKLERÝ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bahar Þenlikleri bugün baþlýyor. GAÜ'den verilen bilgiye göre bu yýl "Özgürlük" temasýyla yapýlacak olan dönemi bahar þenlikleri 15 Mayýs'a kadar devam edecek. Kýbrýslý Türk'ün, Yeroþibu'daki malýnýn istimlâkine yaptýðý itiraz reddedildi Rum Yüksek Mahkemesi, Kýbrýslý Türk bir bayanýn, Baf'a baðlý Yeroþibu'da bulunan malýnýn istimlâk edilmesi kararýnýn iptal edilmesine iliþkin baþvurusunu ret etti. Fileleftheros gazetesine göre Baf kökenli olan Kýbrýs Türk bayanýn þu anda Kuzey'de yaþadýðýný ve 1973 yýlýndan beri söz konusu taþýnmaz malýn sahibi olduðunu belirtti. Yeroþibu'daki Kýbrýs Türk malýnýn 14 Þubat 2003'te endüstri bölgesi kurulmasý amacýyla baþka parsellerle birlikte istimlâk edildiðini yazan gazete, söz konusu taþýnmaz mala, 188 bin (para birimi belirtilmedi) deðer biçildiðini ve bunun, tazminat olarak Kýbrýs Türk Mallarý Fonu'na yatýrýldýðýný belirtti. Gazete bunun öncesinde Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði'nin, Baf'ta 1973'te belirttiði adresin -bu bilinen son adresti-, Kýbrýslý Türk bayanýn tazminat miktarý konusunda bilgilendirildiðini de iddia etti. Habere göre Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði, istimlâk olayýna rýza göstererek ve sunulan tazminatý kabul ettiðine iliþkin beyanatý imzaladý. Kýbrýslý Türkler güneyde 4 ayda 5 milyon 100 bin Euro'luk harcama yapmýþlar Kýbrýslý Türklerin 2010 Ocak-Nisan aylarýnda Rum tarafýnda 5 milyon 100 bin Euro'luk harcama yaptýklarý ileri sürüldü. Haravgi gazetesi "JCC Payments" þirketinin, 2010 yýlýnýn ilk 4 ayýnda Rum tarafýnda yapýlan, ayrýca Rumlarýn KKTC, Türkiye ve yurtdýþýnda yaptýklarý kredi kartý harcamalarýyla ilgili açýkladýðý verilere yer verdi. Kýbrýslý Türklerin 2010 Ocak-Nisan aylarýnda 85 bin 744 iþlemle, 5 milyon 100 bin Euro'luk harcama yaptýklarýný kaydeden gazete, harcamalarýn daha çok süpermarketlerde, ev eþyalarý ile giyim eþyalarý satan maðazalarda ÝNGÝLÝZ SEÇÝMLERÝ Türkler parlamentoya giremedi, ancak belediyeye girdi Ýngiltere'de 6 Mayýstaki genel seçimle birlikte, baþkent Londra dahil bazý bölge ve þehirlerde yerel seçimler de yapýldý. Genel seçimde hiçbir Türk ve KKTC kökenli aday milletvekilliði koltuðuna oturamasa da, özellikle Londra'daki 32 bölgenin bazýlarýnda yapýlan yerel seçimde belediye meclisi üyesi olmaya hak kazanan adaylar oldu. Baþbakan Gordon Brown'un lideri olduðu Ýþçi Partisi'nden belediye meclis üyeliðini 12 yýldýr sürdüren Nilgün Canver, aday olduðu ve Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Haringey bölgesinden yeniden belediye meclisi üyeliðine seçildi. Canver AA'ya yaptýðý açýklamada, Haringey bölgesinde Ýþçi Partisi'nin 34, Liberal Demokrat Parti'nin ise 23 belediye meclis üyesi çýkardýðýný söyleyerek, "Ýþçi Partisi için yerel anlamda çok baþarýlý bir seçim oldu" dedi. Ýþçi Partisi'nin Haringey'in yaný sýra yine Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Enfield, Islington gibi bölgelerde de belediye meclisi üyeliklerinde çoðunluðu elde ettiðini ifade eden Canver, partisinin özellikle baþkent Londra'da büyük bir baþarýya ulaþtýðýný kaydetti. Canver, Haringey'den kendisinin yaný sýra yine Ýþçi Partisi'nden Dilek Doðuþ ve Ali Demirci'nin de belediye meclisi üyeliðine seçildiðini belirtti. Sonuçlarýn Türk toplumunun yüzde 90'ýnýn Ýþçi Kýbrýslý Türk bayanýn avukatý taþýnmaz mala ne olduðunu öðrenmek istediði zaman Rum Ýçiþleri Bakaný, avukata bir mektup göndererek istimlâk olayýný teyit etti ve tazminatýn özel fona yatýrýldýðýný bildirdi. Bakanlýk ayrýca baþvuru sahibinin (Kýbrýslý Türk bayanýn), ilgili yasa gereði, Kýbrýs'taki düzensiz durum geçerli olduðu sürece mülkü üzerinde hakkýný kullanmasýnýn mümkün olmadýðýný, bu durumun; tazminatýn yasal sahiplerine verilmesi önkoþuluna iliþkin istisnai olaylara dayanmadýðýný, zira baþvuru sahibinin "yasa dýþý olarak iþgal altýndaki topraklarda" ikamet ettiðini savundu. Gazeteye göre, Rum Yüksek Mahkeme Yargýcý Yeorgios Erotokritu, bu tezi reddetmesine raðmen, endüstri bölgesinin kurulmasýna iliþkin teknik-ekonomik incelemenin tamamlandýðýna iþaret etti ve bunun önemine vurgu yaptý. Habere göre Erotokritu ayrýca baþvuru sahibine yönelik tazminat miktarý konusunun, baþka bir mahkemenin yetkisinde bulunduðunu söyledi. yapýldýðýný belirtti. Gazete yine ayný zaman dilimi içerisinde Rumlarýn, Türkiye ve KKTC'de kredi kartý ile 3 milyon Euro'luk harcama yaptýklarýný yazdý. Haberde ayrýca 2010 Ocak-Nisan aylarýnda Rumlarýn Rum tarafýndaki kredi kartý kullanýmlarýna iliþkin, 616 milyon 500 bin Euro'luk harcamayla geçtiðimiz yýla oranla yüzde 2'lik bir artýþýn kaydedildiðini yazdý Habere göre 2010 Ocak-Nisan aylarýnda Rumlarýn yurtdýþýnda kredi kartý kullanýmlarýnda da geçtiðimiz yýla oranla yüzde 14'lük artýþ oldu ve 371 milyon 500 bin Euro harcama yapýldý. Partisi'nin arkasýnda olduðunu gösterdiðini söyleyen Canver, "Örneðin Muhafazakar Parti'den aday olan Türk kökenli kiþiler seçilemedi" dedi. Nilgün Canver ayrýca, Türkiye'nin Ýþçi Partili Dostlarý lobi grubunun baþkanlýðýný sürdüreceðini sözlerine ekledi. Ýngiltere'de 5 yýl aradan sonra yapýlan ve sandýktan "çoðunluksuz parlamentonun" çýktýðý genel seçimde, Ýþçi Partisi'nden aday olan ve þanslarý yüksek görünen Türk ve KKTC kökenli milletvekili adaylar seçilemedi. Ýþçi Partisinden Basingstoke bölgesinden aday olan Funda Pepperell ile Hemel Hempstead bölgesinden aday olan Ayfer Orhan parlamentoya giremedi. Her iki bölgede de adaylar, milletvekilliði sandalyesini Muhafazakar Partili rakiplerine kaptýrdý. Bu arada, Ýngiltere'de yaþayan Türk toplumuna verdiði destekle bilinen Ýþçi Partisi Kuzey Enfield milletvekili Joan Ryan ve Ermeni lobisine verdiði desteklenen tanýnan Ýþçi Partisi Hendon milletvekili Andrew Dismore da bu genel seçimde milletvekili olarak seçilemedi. Kuzey Enfield'de Ryan yerine, Muhafazakar Parti'nin adayý Nick de Bois, Hendon'da da yine Muhafazakar milletvekili adayý Matthew Offord parlamentoya girdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Temiz temiz karar verin Bilim insanlarý, zor bir karar öncesi elleri yýkamanýn, vicdaný rahatsýz edecek kararlar vermekten alýkoyduðunu keþfetti. ABD'deki Michigan Üniversitesi'nden Spike Lee, zor bir karar öncesi elini yýkayanlarýn, psikolojik olarak seçimlerini daha özgürce yapabildiðini belirtti. Lee, "El yýkamak fiziksel olduðu kadar ahlaki açýdan da temizliðe katkýda bulunuyor" diye konuþtu. Ayný üniversiteden Dr. Norbert Schwarz da, insanlarýn daha önceki kararlarýnýn sonrakileri etkilediðini, ancak el yýkamanýn bunu ortadan kaldýrdýðýný savundu. Ýskoçya'dan ilginç araþtýþma Ýskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre ince sesli kadýnlar kalýn sesli erkekleri çekici buluyor. Araþtýrma için sesleri ölçülen 113 kadýna 'Senden hoþlanýyorum' ya da 'Senden hoþlanmýyorum' diyen erkek sesleri dinletildi ve bu sesleri çekici bulup bulmadýklarý soruldu. Erkeklerin sesleri elektronik olarak modifiye edilerek kimi daha feminen, kimi daha maskülen, daha tiz ya da daha yoðun seslere çevrilmiþti. Katýlýmcýlarýn ne söylediðine bakmaksýzýn sesi derinden gelen erkekleri tercih ettiði görüldü. Ayrýca en tiz sesli 20 kadýn, en maskülen erkek seslerini seçti. Ekipten Benedict Jones, "Ýnsanlarýn evlilik ve aþkta kendilerine çekici gelen kiþileri seçtiklerini zaten biliyorduk. Ancak çekiciliðin etki alaný sýrf aþkla sýnýrlý kalmýyor, insanlar çekici bulduðu kiþileri iþe alýyor, onlara oy veriyor veya onlarla daha iyi anlaþýyor" diyor. Araþtýrmayla çekiciliði belirleyen faktörler arasýnda sesin de önemli bir belirleyici olduðu ortaya kondu. Ýspanya'da bedava süpermarket Ýtalyan Adnkronos haber ajansýnda çýkan habere göre, kozmetik ürünlerinden, yiyecek maddelerine ve hatta cep telefonlarýna kadar müþterilerine geniþ bir ürün yelpazesi sunan "Es Lo Ultimo"da herþey bedavaya veriliyor. Ürünlerin bedellerinin bizzat üreticiler tarafýndan ödendiði belirtilen market, aslýnda bir tür piyasa araþtýrma merkezi gibi hizmet veriyor. Yakýn bir gelecekte piyasaya sunulmasý planlanan ürünlerin alýcýya sunulduðu markette, müþterilerin ürünlere iliþkin düþüncelerinden yararlanýlýyor. Bu markette alýþveriþ yapmak içinse 5 euro karþýlýðý bir internet sitesine kayýt olmak ve ayda sadece 5 ürünle yetinmek yeterli oluyor. Avusturya'da da bu tür bir market hizmet veriyor, ancak dayanýþma amaçlý kurulan bu marketten sadece aylýk geliri 800 avronun altýnda olanlarýn yararlanmasýna izin veriliyor. 276 kiloluk hamburger Kanada'nýn Toronto kentinde aþçý Ted Reader ve arkadaþlarý dünyanýn en aðýr hamburgeri dalýnda rekor denemesi gerçekleþtirildi. 590 pound (276.6 kilogram) gelen hamburger; et, soðan, hamburger ekmeði ve sosun yaný sýra domates ve salata malzemelerinden oluþturuldu. Hamburgerin, Guinness Rekorlar Kitabý tarafýndan "dünyanýn en aðýr hamburgeri" olarak tescil edilmesi bekleniyor.

11 10 Mayýs 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... RUM EKONOMÝSÝNDEKÝ "KARA DELÝKLER" Rum tarafýnda gittikçe daha çok derinleþen ekonomik krizin aþýlmasý için büyük fedakârlýklarýn yapýlmasý gerektiði belirtildi. Alithia gazetesi "Ekonomideki Kara Delikler" baþlýðýyla manþetten verdiði haberinde ekonomik krizden dolayý Rum tarafýnda bütçe açýklarýnýn "dörtnala gittiðini" ve bütçe politikasýndaki kara deliklerin gittikçe daha çok derinleþtiðini yazdý. Gazete yüzde 7'yi aþan ve gittikçe artan bütçe açýðýndaki kara deliklerin kapanmasýnda zorluklar bulunduðunu, bu durumun önlemlerin alýnmasýndaki gecikmeleri ortaya koyduðunu yazdý. Gazete 2009 yýlýnda bütçe açýðýnýn bir milyar Euro'yu aþtýðýný yazdý. En büyük kara deliðin kamu giderlerinde olduðunu belirten gazete, bu nedenle Maliye Bakanlýðýnýn önlemleri arasýda 2 yýl devlet memurlarýnýn maaþlarýnda 0 (sýfýr) artýþýn olmasýnýn da dahil olduðunu kaydetti. Öte yandan habere göre Rum Amme Memurlarý Sendikasý (PASÝDÝ) Genel Sekreteri Glafkos Hacýpetru en büyük "deliðin" vergi kaçaklýðýnda olduðunu, ayrýca sendikanýn hükümetin alacaðý önlemlere iliþkin bilgilendirilmediðini ifade etti. KÝPRÝANU: TÜRKÝYE'NÝN ZOR DURUMDA KALMASI AN MESELESÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, "öze deðil, imaj yaratmaya yönelik" olduðunu iddia ettiði Türkiye'nin politikasýnýn zor durumda kalmasýnýn an meselesi olduðunu da iddia etti. Rum Dýþiþleri Bakaný, Türkiye'nin komþularýyla "sýfýr sorun" politikasýnýn ne Ermenistan, ne Yunanistan ne de "Kýbrýs'la" baþarýlý olmadýðýný, Suriye'yle iliþkilerin düzeldiðini fakat Ýsrail'le kötüleþtiðini kaydetti. Kürt meselesinin hala daha var olduðunu da belirten Kiprianu, "þu halde, Türkiye'nin özlü hareketler deðil sadece izlenim yaratma hareketleri gerçekleþtirmek istemesine baðlý olarak, zor durumda kalmasý an meselesidir" görüþünü ortaya koydu. Dr. Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesinin akabinde, Kýbrýs müzakerelerinin perspektiflerine iliþkin deðerlendirmelerinin sorulmasý üzerine ise Kiprianu, "Eroðlu'nun açýklamalarý ve görüþlerinin; Kýbrýs Türk toplumunun liderliðine seçilmesinin ardýndan müzakerelerde nasýl tercüme edileceðini görmeyi beklemeleri gerektiðini" söyledi. Yeni tur Kýbrýs müzakerelerinin kýsa bir süre sonra baþlayacaðýný ve burada bunu göreceklerini kaydeden Kiprianu, "Ne olursa olsun, diðer tarafýn oyununu oynamamamýz gerekiyor." dedi. Hristofyas hedeflediði çözümün izahýný yaptý Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas Kýbrýs sorununa çözüm hedefine baðlý olduðunu söyledi ve hedefini: "iþgale ve kolonizasyona son verecek, Kýbrýs'ý yabancý baðýmlýlýðýndan kurtaracak ve insan haklarýný tesis edecek bir çözüm" olarak izah etti. Alithia "Baþkan Hristofyas: Ýþgale Son Verecek Bir Çözümde Israrlýyýz" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Hristofyas'ýn yukarýdakileri; Kostas Grigoriu (Terzi lakaplý) "kayýp" için dün Lefkoþa'nýn Rum kesiminde düzenlenen cenaze göreninde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka tarafýndan okunan mesajýnda kaydettiðini yazdý. KÝPRÝANU: Türkiye Kýbrýslý Türklerin arkasýna saklanmayý býraksýn Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Rum tarafýnýn Avrupa Birliði'ndeki diplomatik misyon þeflerinin bugün yapýlacak yýllýk toplantýsýna katýlmak üzere Brüksel'e gitti. Kiprianu dün adadan ayrýlýrken; Larnaka havaalanýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Alithia, müzakerelerle ilgili bir soruyu yanýtlayan Kiprianu'nun; Türkiye'nin "en nihayetinde sorumluluklarýný üstlenmesi, Kýbrýs sorununun çözüm perspektifi, þekli ve hedefiyle ilgili görüþ belirtmesi, ayný zamanda Kýbrýslý Türklerin arkasýna saklanmayý býrakmasý gerekeceðini" söyledi. Bugün önlerinde bulunanlarla tahminler yaptýklarýný ve bunlarla deðerlendirmelerde bulunduklarýný söyleyen Kiprianu, Kýbrýs müzakerelerinin birkaç haftaya kadar yeniden Çelebis: Önerileri geri çekmemiz söz konusu deðil Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn danýþmaný Tumazos Çelebis, müzakerelerde yürütme yetkisine iliþkin sunduklarý önerilerin geri çekilmesinin söz konusu olmadýðýný, dönüþümlü baþkanlýðýn ise çapraz oy olmadan kabul edilemeyeceðini söyledi. Haravgi gazetesinde yer alan söyleþisinde Çelebis, Derviþ Eroðlu'nun KKTC Cumhurbaþkaný olarak seçilmesinin ardýndan müzakere sürecindeki gidiþat ve beklentilere dair açýklamalarda bulundu. Çelebis, Eroðlu'nun seçimleri kazandýktan sonra müzakerelere kaldýðý yerden devam etmeyi ve 23 Mart ve 1 Temmuz açýklamalarýný kabul etmesinin "beklenen bir hareket" olduðunu söyledi. Eroðlu'nun müzakerelere devam edeceðini açýklamak zorunda olduðunu, ancak kendilerinin sözlere deðil uygulamalara bakarak deðerlendirme yapacaklarýný savunan Çelebis, Eroðlu'ndan ilk aþamada bekledikleri þeyin; "üzerinde uzlaþýya varýlmýþ konularý yeniden açmayacaðý ve her iki ortak açýklamada da yer alan müzakere zemininde devam edeceðini taahhüt etmesi olduðunu" ifade etti. Çelebis, Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri'ne göndermiþ olduðu mektuba bakýldýðýnda, müzakerelerin temelinden þüpheye düþüldüðünü, Eroðlu'yla baþlayacak müzakerelerin ilk görüþme veya görüþmelerinde müzakerelerin ayný zeminde devam edeceði taahhüdünün olmasý gerekeceðini belirtti. Eroðlu'nun seçilmesi sebebiyle Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakerelerde sunduðu dönüþümlü baþkanlýk gibi önerilerini geri çekmesinin söz konusu olmadýðýný, önerilerinin mantýklý ve doðru olduðunu düþündüklerini söyleyen Çelebis, Kýbrýs'ýn 1960 ve sonrasýndaki tarihine bakýlmasý durumunda, dönüþümlü baþkanlýk olgusunun büyük aðýrlýðý olduðunun görüleceðini, bu olgudan kurtulmaya çalýþmalarýnýn yürütme yetkisine iliþkin hiçbir þeyi deðiþtirememekle sonuçlanacaðýný kaydetti. Çelebis, "Kýbrýslý Türklere bir þey hediye etmiþ olmayýz, çünkü zaten gerçekte sahip olduðu bir þeyi hediye edemezsiniz. Aldýðýmýz þey ise çapraz oydur. Ýki toplumun bir halk olarak Baþkan ve Baþkan Yardýmcýlarý için birlikte oy vermeleri, 1960 Anayasasýndan bile daha büyük bir devrimdir" þeklinde konuþtu. Eroðlu'nun, çapraz oy ve aðýrlýklý oy uygulamasýna, kendisinin ve partisinin bu durumda seçilemeyeceðini bildiðinden dolayý karþý çýktýðýný iddia eden Çelebis, Kýbrýs Rum tarafý olarak bu önerilerini geri çekmelerinin Gazete Kýbrýs sorununun çözüm zemini ve ilkelerine baðlý olduklarýný belirten Hristofyas "tek bir egemenliði, tek uluslar arasý temsiliyeti, tek vatandaþlýðý ve BM güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarýnda tarif edildiði þekliyle siyasi eþitliði olan bir devlet için iki bölgeli, iki kesimli federasyon çözümü istiyoruz" ifadesini kullandýðýný yazdý. Habere göre Hristofyas Rum kayýp yakýnlarýna; kayýplarýn her birinin akýbetinin tam olarak araþtýrýlmasý talebine devam edecekleri ve prosedürün hýzlandýrýlmasý için Otonom Kayýplar Komitesi'ne desteklerini sürdürecekleri sözünü verdi. baþlayacaðýný ve "gerçeklerin zamanýnýn geleceðini" kaydetti. Kýbrýs Türk tarafýnýn tam olarak nerede durduðunun müzakerelerde ortaya çýkacaðýný söyleyen Kiprianu, Kýbrýs Türk tarafýnýn görüþü, liderliðindeki deðiþimin akabinde deðiþmiþse Türkiye'nin de en nihayetinde sorumluluklarýný üstlenmesi gerekeceðini ileri sürdü. Açýklamasýnda, Brüksel temaslarýna da deðinen Kiprianu, Rum tarafýnýn AB'deki büyükelçileriyle gerçekleþtirdikleri görüþmelerin kendilerine görüþ alýþveriþlerinde bulunma ve geliþme aþamasýndaki konularla ilgili elçileri bilgilendirme fýrsatý verdiðini ifade etti. Kiprianu, yarýn AB Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi toplantýsý gerçekleþtirileceðini ve burada uluslararasý politikayla ilgili çeþitli konularýn ele alýnacaðýný da söyledi. Eroðlu'nu zor durumdan kurtarmaktan baþka bir þeye yaramayacaðýný ifade etti. Çelebis, Eroðlu'nun tüm halkýn birlikte oy vermesini kabul etmemesi durumunda, dönüþümlü baþkanlýk önersinin de ortadan kalkacaðýný, Kýbrýslý Türklerin baþkan yardýmcýsýný, Kýbrýslý Rumlarýn oyu olmadan seçmelerini kabul etmelerinin söz konusu olmayacaðýný belirtti. Merkezi hükümetin yetkilerinin aþýrý güçlendirildiði yönündeki eleþtirilerin sorulmasý üzerine ise Çelebis, bir federasyondaki merkezi yönetim ile Baþkan'ýn yetkilerinin farklý olduðunun ayrýmýnýn yapýlmasý gerektiðini, ancak merkezi yönetimin yetkilerini güçlendirdiklerinin doðru olduðunu söyledi. Çelebis, devlet baþkanýna, Baþkanlýk Konseyi'ndeki yetkilerinden fazlasýný ise vermediklerini savundu ve merkezi yönetimin yetkilerinin hangileri olacaðýna örnekler göstererek, bunlara itirazý olanlarýn hangilerinin gereksiz ve aþýrý olduðunu belirgin bir þekilde söylemesi gerektiðini belirtti. Çelebis, bunlardan gereksiz olduðu kararýna varýlacaklarý silmeye hazýr olduklarýný da belirtirken "Kýbrýs Türk tarafý bunu hiç sorun etmez" ifadesini kullandý. "Avrupa Birliði'nin müzakerelerdeki rolünün ne olmasý gerektiðinin" sorulmasý ve "bazý kesimlerin bu rolün artýrýlmasýný savunduklarýnýn" hatýrlatýlmasý üzerine ise Çelebis; Kýbrýs Türk tarafýnýn en baþýndan beri Avrupa Birliði'nin doðrudan müdahalesini uygun görmediðini, ancak AB'nin her halükarda sürece dahil durumda olduðunu savundu. Çelebis, Kýbrýs Rum tarafý olarak AB'nin mümkün olan en üst düzeyde katýlýmýnýn olmasý için elinden geleni yaptýðýný, ancak doðrudan ticaret tüzüðünün de AB içerisinde gündeme gelmekte olduðunun unutulmamasý gerektiðini ifade etti ve bazýlarýnýn AB'nin rolünü çok abarttýklarýný, AB'nin gelip ilkeler koyarak istenilen çözümü saðlayacaðýný zannettiklerini, ancak bunun böyle olmadýðýný ileri sürdü. AB'nin ilkelere dayanan, BM kararlarýnda belirlenmiþ siyasi eþitliðe sahip iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünü desteklediðini, ancak bazýlarýnýn aklýnda olan çözümün bundan çok uzak kaldýðýný ifade eden Çelebis, Avrupa Birliði'nin böyle bir çözümü kabul etmeyeceðini vurguladý. Çelebis "Örneðin AB ve demokratik ilkelere atýfta bulunurken -ki elbette bunlara saygý gösterilmelidir- Kýbrýs Türk toplumunun azýnlýða indirilmesini ve AB'nin de bunu kabul edeceðini kast edemeyiz" þeklinde konuþtu. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... NATO askerleri Kýzýl Meydan'da 9 Mayýs Zafer Bayramý 65. yýldönümü törenlerinde, Rus ve Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) üyesi ülkelerin yaný sýra ilk defa Amerikan, Ýngiliz ve Fransýz askerleri de Kýzýl Meydan'daki kutlamalara katýldý. Ýkinci Dünya Savaþý'nda Nazi Almanyasý'nýn maðlup edilmesinin yýldönümü olan 9 Mayýs Zafer Bayramý 65. yýldönümü törenlerinde, Rus ve Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) üyesi ülkelerin yaný sýra ilk defa Amerikan, Ýngiliz ve Fransýz askerleri de Kýzýl Meydan'daki kutlamalara katýldý. Önceki yýllarda yapýlan 9 Mayýs Zafer Bayramý törenlerinde Batý ülkeleri Rusya'nýn eleþtirilerinin odaðýna yerleþirken, Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev bu yýl Ýngiliz ve Fransýz askerlerinin de katýldýðý törenlerde Batý ülkeleriyle iþbirliðinin altýný çizdi. Ölen eþinden hamile kalacak Almanya'da bir mahkeme Ines S. adlý bir kadýnýn 2 yýl önce ölen eþinden hamile kalmasýna izin verdi. Kadýn, eþinden ölmeden önce alýnan spermler sayesinde tüp bebek yöntemiyle hamile kalacak. Almanya'da 2004'te Sandro S. ile evlenen ancak, çocuklarý olmayan 29 yaþýndaki Ines S. eþiyle birlikte tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istedi yýlýnýn Mart ayýnda spermleri yumurtaya enjekte edilen kadýnýn eþi, kýsa bir süre sonra motosiklet kazasýnda öldü. Tatile gitti timsah parçaladý ABD'nin New Jersey eyaletinde yaþayan Lauren Failla, dört yýl önce kaya týrmanýþý yapan kardeþinin ölümünden sonra ailesine ikinci büyük acýyý yaþattý. Londra'da bulunan Sotheby Sanat Enstitüsü'nden mezun olan 25 yaþýndaki Lauren sevgilisi ile birlikte Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman ve Nicobar Adalarý'na tatile gitti. Ancak bu tatil talihsiz genç kýzýn son tatili oldu. Ölümsüzlüðün sýrrý bu çocukta mý gizli? Brooke Greenberg, 17 yaþýnda ancak halen 1 yaþýndaki bir çocuðun görüntüsüne ve davranýþlarýna sahip... Yýllar geçse de yaþlanmýyor. Bilim adamlarý, "Bu çocuðun genleri yaþlanmanýn sýrlarý konusunda çok önemli sýrlarý açýða çýkaracak" diyerek Greenberg'i incelemeye baþladý. Greenberg'in gen haritasý çýkarýlarak normal insanýn genomuyla karþýlaþtýrýlacak. Böylece yaþlanmamasýna sebep olan genler teker teker ayýklanabilecek Hayvanlarý için köprü istiyorlar Muþ'un Üçdere köyünde hayvanlarýný meraya götürmek için her gün Karasu Nehri'ni geçmek zorunda kaldýklarýný belirten köylüler, hayvanlarýnýn meraya ulaþýmý için köprü yapýlmasýný istiyor. Muþ'a 8 kilometre uzaklýktaki 150 hane ve bin 500 nüfuslu Üçdere köyünde, mera ile köy arasýndan geçen Karasu Nehri, hayvanlarýný meraya götürmek isteyen vatandaþlar için sýkýntý oluþturuyor. Köy muhtarý Ergün Güler, özellikle ilkbaharda sýkýntý yaþadýklarýný belirterek, "Hayvanlarýmýzý mecburen nehrin içinden geçiriyoruz. Zaman zaman hayvanlarýmýz telef olabiliyor. Hayvanlarýmýzýn meraya geçiþini saðlamak için buraya köprü yapýlmasý gerekiyor" dedi.

12 12 10 Mayýs 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tepenin ardý bosdan Selam gelmiyor dosddan Öyle bir yar sevdim ki Gözleri dile desdan Tolstoy, Vatanseverliðe Karþý Yokuþ Yayýnlarý Çeviri ve editörlük: Acar Burak Bengi. "Ýnsan ne kadar uzaklara giderse gitsin, asla kendinden öteye gidemez." George Ade RÜYA Annemi ölmüþ gördüm rüyamda Aðlayarak uyanýþým Hatýrlattý bana bir bayram sabahý Gökyüzüne kaçýrdýðým balonuma bakýp Aðlayýþýmý Orhan V. Kanýk PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen Saat çaldýðýnda, sýrt üstü uzanmýþ boþ gözlerle tavana bakýyordum. Gece boyunca doðru dürüst uyuyamamýþtým. Yatakta saatlerce debelendikten sonra zorlukla dalabilmiþ, ancak kýsa bir zaman dilimi içinde yeniden gözlerimi açmýþtým. Yeniden uyuyabilme umuduyla yataktan kalkmamýþtým; ama bu hiçbir iþe yaramamýþtý. Bir zamanlar baþýmý yastýða koyar koymaz sabaha kadar aralýksýz uyurdum. Ýnsaný uyutmayan dertleridir derler ya, bence koca bir yalan. Doðru olsaydý; yeni evlendiðim ve borç harç açtýðým yazýhaneye tek bir müvekkilin bile uðramadýðý yýllarda uyuyamazdým. Þimdi ise: saat beni deðil, ben saati kaldýrýyordum Yatakta sýrt üstü uzandýðýnýz zaman manzara hiç deðiþmez. Tavanda bir baþýna duran avize hep gözünüzün önündedir. Sýkýlýp bakýþlarýnýzý baþka yöne kaydýrsanýz da, bir süre sonra yeniden görüþ alanýnýza girer. Bir nesneye gözünüzü hiç kýrpmadan bakarsanýz uykunuzun geleceðini söylerler, iþte o umutla bakýþlarýmý üzerinde yoðunlaþtýrdým. Dünyada artýk sadece avize ve ben vardým. "Canlý olup olmadýðýn hiç önemli deðil, sen de en az benim kadar yalnýz ve çaresizsin. Kimsenin yardýmý olmadan ne bu monoton duruþunu deðiþtirebilirsin, ne de halinden þikâyet edebilirsin" diye düþündüðüm sýrada birden benden çok farklý olduðunu sezinledim. O basit, alelade avize, tavanda asýlý olduðu yerde son derece gururlu duruyordu ve hiç de sýkýlmýþ gibi gözükmüyordu. Hâlbuki boþanýp da bu eve taþýndýðýmdan beri hep ayný yerdeydi. Bu süre içinde bir arkadaþ bulamamanýn sýkýntýsýyla çalýþmazlýk bile etmemiþti. Ne zaman düðmesine dokunsam içindeki ampule, "Ne duruyorsun oðlum, uyan da ortalýðý aydýnlat" komutunu vermiþti. Gözlerimi üzerinden ayýrmadan, "Neden hiç canýn sýkýlmaz?" diye içimden geçirdim "Etrafýmda yüzlerce insan olmasýna, her ÝS-DER TÝYATRO TOPLULUÐU DENÝZLÝ'DE TÝYATROLAR FESTÝVALÝNE KATILACAK Ýskele Kültür ve Sanat Derneði (ÝSDER) Tiyatro Topluluðu, "Papaz Kaçtý" isimli komedi tiyatro oyunuyla Türkiye Denizli'de yapýlacak olan "26. Uluslararasý Amatör Tiyatrolar Festivali"ne katýlacak. ÝSDER'den verilen bilgiye göre yarýn baþlayacak ve 14 Mayýs'a kadar sürecek olan festivale, yurtdýþýndan ve Türkiye'den amatör tiyatro ekipleri katýlacak. Bu kapsamda ÝSDER Tiyatro Topluluðu, "Papaz Kaçtý" oyununu 12 Mayýs Çarþamba akþamý Denizli Belediye Sanat Merkezi'nde sahneleyecek. Oyun yönetmeni ve grup sorumlusu Sami Yakar konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, daha önce de katýldýklarý festivalde oluþan kültür ve sanat ortamýnda, oyuncularýnýn hem bilgi ve tecrübelerini artýracaklarýna, hem de KKTC'yi en iyi þekilde temsil edeceklerine inanç belirtti. LEFKOÞA SANAT TÝYATROSU 2. DÖNEM OYUNLARINI SAHNELEDÝ Lefkoþa Sanat Tiyatrosu'nun (LST) ikinci dönem oyunlarý sahnelendi. LST'den verilen bilgiye göre "Jeanne D'Arc'ýn Öteki Ölümü" ve "Nihayet Bitti" adlý oyunlarýn prömiyerleri yapýldý. LST'nin ikinci dönem oyunlarýndan "Nihayet Bitti", 6 hafta boyunca her cuma Arabahmet Kültürevi'nde saat 20.00'de, "Jeanne D'Arc'ýn Öteki Ölümü, ise beþ hafta süreyle her cumartesi ayný yer ve saatte sahnelenmeye devam edecek. HOBÝM ÇALIÞMAK dakika bir yerden bir yere koþuþturmama raðmen yorulmuþ, bunalmýþken; bir baþýna nasýl dayanýyorsun? Bu dünyada bir beni görmekten sýkýlmadýn mý? Üstelik renkli bir hayatým da yok. Her gece birilerini bu yataða atsam, fanteziden fanteziye koþsam, belki için açýlacak, hayatýn daha renkli geçecekti. Ýþte o zaman anlardým seni... At sahibine göre kiþner derler, sende benimle beraber yaþaya yaþaya canýndan mý bezdin? O maðrur duruþun bu yüzden mi yoksa? Desene sessizce ölümü bekliyorsun. Peki, ben kimi bekliyorum? Bilmiyorum; ama þu anda birçok insan benim yolumu gözlüyor. Mübaþir; adýmý baðýrýrken, müvekkilim; sorunundan kurtulmak için, hâkim; davaya bir an önce baþlamak, sekreterim; arayanlarý söylemek, yeni gelen müþteriler; dertlerine bir an önce çözüm bulmam için Bir avizeyle konuþmaktan vazgeçmeyip, yatakta yattýðým müddetçe de daha çok bekleyecekler. Çocukluðumdan beri hep dakik bir saat gibi çalýþýp durdum. Tik tak tik tak; þimdi ders zamaný, iyi bir gelecek için çok çalýþman lazým. Tik tak tik tak; okul bitti doðru askere. Tik tak tik tak; yazýhane açma zamaný. Tik tak tik tak; iþleri yoluna koymak için nefes almadan çalýþmalýsýn, kimseye kapris yapma, unutma müþteri velinimetindir. Tik tak tik tak; evlenmen lazým. Tik tak tik tak; biraz daha çalýþ ve ev al. Tik tak tik tak; karým ya iþ ya ben diyor, baþarýlý olman için daha çok çalýþman gerek, boþan gitsin. Tik tak tik tak; yoruldun; ama insanlar sana güveniyor, onlarý yüzüstü býrakamazsýn, çalýþmaya devam. Tik tak tik tak Ýçimdeki bu saat kendiliðinden durmadan, ben kurmayý unutsam ve sadece kendim için yaþamaya baþlasam, beni bekleyenler ne düþünür? "Parayý bulunca burnu kalktý" deyip baþka bir avukata giderler, týpký öldüðümü duyduklarýnda yapacaklarý gibi; tek fark arkamdan, "Ýyi adamdý" demeleri olacak. Söylesene avize, bu kadar çalýþmam sadece bu iki kelime için mi?" Uzandýðým yerden uzun süre lambalarýna baktýðým halde yanýt vermedi. Pozisyonumu deðiþtirip sol tarafýma doðru döndüðümde, "Bir avizeden gelecek cevaba göre hayatýmý düzenleyeceksem gerçekten bitmiþim" diye düþündüm ve yüksek sesle deli gibi gülmeye baþladým. Doðrulup yataðýn kenarýna oturduðumda, "Çalýþmak istemiyorsan çalýþmayacaksýn, iþ bu kadar basit" diye baðýrýp duran iç sesimi de nihayet kontrol altýna almýþtým. Güne baþlamak için artýk önümde tek bir adým kalmýþtý; ayaða kalmak. Destek almak için iki elimi yataðýn kenarýna koyduðum sýrada, perdenin aralýk yerinden pervasýzca içeriye giren güneþ ýþýðý gözümü aldý. "Sonunda bahar geldi demek" diye mýrýldanýrken bertaraf ettiðimi sandýðým düþüncelerin hücumuna uðradým. "Boðaz þimdi cývýl cývýldýr. Evden çýktýðýmda bir delilik yapýp adliye yerine soluðu orada alsam ne güzel olur. Önce sahil boyunca uzun bir yürüyüþ yapýp, iyot kokusunu doyasýya içime çekerdim, sonra da ne bileyim mesela. Emirgan'da bir mola verirdim. Bir yere yetiþmenin aceleciliðini yüreðimde hissetmeden aðýr aðýr yapardým kahvaltýmý Sýkýlýnca da; ellerim cebimde, nereye gideceðimi bilmeden, bir serseri gibi dolaþýrdým sokaklarda. Bunu yapmak o kadar zor mu? Neden korkuyorum ki? Korkmak mý? Kimden? Bilmiyorum. Belki de önümdeki tek engel benim. Çocukluðumdan beri beynime zorla yerleþtirilen öðretilerden 'Dantel Kadýnlar-Doðurdu' heykel sergisi beðeni topadý eserden oluþan sergi soyut bir anlatým diliyle sunuldu... (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Sezin Boðaç'ýn 38 parça eserinden oluþan sergisi 7 Mayýs Cuma'dan itibaren sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Ýsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'ndeki serginin açýlýþýný Meral Eroðlu yaptý. Törende seçkin konuklar ve sanatseverler hazýr bulundu. Sezin Boðaç kadýnýn hayat verdiði manevi deðerleri, her alandaki zenginliklerini anlatmaya çalýþýyor. Eserlerinde kadýnýn içsel dünyasýnýn soyut formlarýn arakesitlerinde duran dantellerle dýþavurum serüvenini ortaya seriyor. Sanatçý farklý bir hikayesi, anlamý olan dantellerle iletiþim kurarak heykele dönüþümünü saðlýyor. Sergi 18 Mayýs 2010 Salý gününe kadar açýk olup, mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek. kurtulmak zor geliyordur. Yaþamýma yeni renkler katmalýyým, yoksa gün ve gün tükeneceðim. Çalýþmaktan baþka bir uðraþ bilmiyorum ki Ne resim yapabilirim, ne de bir müzik kulaðým var. Lisedeyken kompozisyonum iyiydi. öykü mü yazsam acaba? Bir þeyler denemek zorundayým." Kendimi o kadar doldurmuþtum ki, gözüm tesadüfen saate iliþmeseydi belki o anda elime kâðýt kalem alýp roman yazmayý deneyecektim. Saat dokuza geliyordu ve onda adliyede olmam gerekiyordu. Hýzla ayaða fýrladým, bu arada kafamdaki ayrýk otlarý temizlemeye çalýþýyordum."býrak þimdi bu saçma sapan düþünceleri de bir an önce duþunu al. Unutma en geç on beþ dakikaya kadar þu kapýdan çýkman gerekiyor." Banyoya doðru iki adým attým ve durdum. "Denemeden neden hemen pes ediyorum? Beynim düzenin deðiþmesini istemiyor diye ömür boyu hep onun kuklasý mý olacaðým? Ya yüreðimin istekleri? Ne olursa olsun bugün iþe gitmeyeceðim. Önce uzun bir yürüyüþ yapacaðým, sonra da günü doyasýya yaþayacaðým. Sekreteri arayýp bugün gelemeyeceðimi söyleyeyim, duruþmaya yardýmcým girsin. Þuraya bak; düzeni bozacaðým derken yine düzene uygun adým atýyorum. Zincirlerimi kýrmam için ortalýktan ansýzýn kaybolmam lazým." Kararýmý verdikten sonra avizeye baktým. Yüreðimden geçenleri onaylarcasýna göz kýrpýyordu. "Avize göz kýrpýyor Deliriyorum galiba." Tam bu sýrada cep telefonum çaldý. Sekreterim arýyordu. Çalan müziði dinlerken, "Önemli bir þey olmazsa bu saatte aramazdý" diye düþünmeme raðmen ani bir refleksle kapattým. Kýsa bir süre sonra ev telefonum çalmaya baþladý. Aðýr hareketlerle gidip fiþi çektim ve banyoya girdim. Sokaða çýktýðýmda altýmda bir kot, üstümde de kýsa kollu tiþört vardý ve yýllardan beri ilk kez traþ olmamýþtým. Geçen ilk taksiye atladým ve þoföre, "Boðaza çek" dedim. "KARÞIT BEDENLER SERGÝSÝ" CUMA GÜNÜ AÇILACAK Emaa Baþkent Sanat Merkezi'nin ilk sergisi olma özelliðini taþýyan "Karþýt Bedenler" sergisi, 14 Mayýs Cuma günü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýlýyor. Merkezden verilen bilgiye göre cuma günü saat 17.00'de açýlacak olan sergi, Kýbrýslý Türk ve Rum sanatçýlarýn eserlerinden oluþuyor. Sergiye eserleri ile katký koyan sanatçýlar ise þunlar: Nicholas Panayi, Simge Uygur, Julia Georgiadou, Kadir Kaba, Sophia Hadjipapa, Özgül Ezgin, Yiorgos Sisamous, Osman Keten, Yiannos Economou ve Nurtane Karagil. HASPOLAT MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝ AÖF'TE SANATI VE KÜLTÜRÜ KONUÞACAK Haspolat Meslek Lisesi öðrencileri düzenleyeceði "Kültür Sanat Etkinlikleri" çerçevesinde kültür ve sanatý konuþacak. Okuldan verilen bilgiye göre 11 Mayýs Salý günü saat 11:00'de Açýk Öðretim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve okul müdürü Kamil Saka ile Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Özge Eliz Aksaygýn'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak etkinlikte Hüseyin Çakmak, Beste Sakallý, Selçuk Garanti ve Ali Nesim öðrencilerin sorularýný yanýtlayacak. Etkinliðe birçok okulun da davet edildiði bildirildi.

13 10 Mayýs 2010 Pazartesi 13 Kuzey in Varoþlarýndan Arif Ýrfan Fikri Sönmez Bir Meþale (6) Askeri Cezaevinde: Fikri Sönmez, bir süre Efirli Cezaevi nde yattý. Kamuoyunda 41 ler Davasý olarak bilinen hakkýnda açýlan davada yargýlandý. 12 Eylül Darbesinden sonra bu dava, Fatsa Devrimci Yol ana davasýyla birleþtirildi. Ordu dan Amasya Askeri Cezaevi ne gönderildi. Faþist cuntaya karþý cezaevinde baþlayan direniþlerde o hep en önde yer aldý. Amasya Askeri Cezaevi nde yapýlan direniþleri kýrmak için Fikri Sönmez ve yirmi beþ arkadaþýný Suluova Et ve Balýk Kurumu na götürdüler. Orada üç ay süren iþkence ve zulüm direniþi kýramadý. Yaþanan yenilgi dönemleri insanlarý karamsarlaþtýrýr, yýlgýnlýða sürükler. O nun mücadele azmi hiç eksilmedi. Ölümünden sonra bir arkadaþý bu özelliði þöyle anlatýyordu: Bir kez olsun düþmedin aðýna karamsarlýðýn / Bir kez olsun kuþku yumaðý örmedin 4 Mayýs 1985 tarihinde Fikri Sönmez in 47 yýllýk yaþamýný taþýyan o þen yüreði daha fazla dayanamadý. Tedavi edilebilecek bir hastalýk, önlenebilecek bir ölüm, 12 Eylül cinayetlerine bir halka olarak eklendi. Terzi Fikri hep baþý dik, onurlu ve güzel yaþadý. Derler ki; bir tarih göçmüþtür onun göçüþüyle: Bir arkadaþý anlatýyor: O gün mahkemeye geldiðinde yüzü çok solgundu. Israrýmýza raðmen cezaevine dönmeyi de, doktora gitmeyi de kabul etmedi. Hiç bir þeyim yok, Kýrk yaþ üstü erkeklerde prostat kanseri tehlikesi Prostat kanseri, erkeklerde en sýk taný konan ve akciðer kanserinden sonra kanser ölümlerinden en çok sorumlu tutulan kanser türü. Türkiye'de, düzenli kanser istatistikleri yapýlamadýðýndan, yapýlan çalýþmalarý az sayýda ve lokal olarak karþýmýza çýkýyor. Türkiye'de ilk kez yapýlan ve 12 þehri kapsayan "Prostat Kanseri Ýnsidans Çalýþmasý"nýn ön raporunda, prostat kanserinde belirgin bir artýþ olduðu, prostat kanserinin erkeklerde akciðer kanserinden sonra ikinci sýraya yerleþtiði ve mesane kanserinin üstüne çýktýðý görülüyor. Prostat kanserinin sýklýðý ve ölüm oranlarý ülkeden ülkeye deðiþkenlik gösteriyor. Bu oranlar, Batý ülkelerinde geliþmekte olan ülkelere göre genellikle daha yüksektir. Türkiye'de önceki yýllarda Asya ülkelerine benzer oranlarda prostat kanseri vakalarý görülürken, þimdi Akdeniz ülkelerine yakýn oranda görülüyor. Bunun deðiþik faktörleri olmakla birlikte beslenme alýþkanlýðý önemli bir faktör gibi durmakta. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Önder Yaman konuya iliþkin olarak, erken teþhis yöntemleri yaygýn deðilken, bir çok hastaya hastalýðýn ileri evresinde taný konabildiðini, bu nedenle hastalarýn teþhisten bir kaç sene sonra yaþamlarýný yitirdiklerini belirtti. Ancak bugün pek çok hastaya erken teþhis yöntemleriyle kolayca taný konulduðuna iþaret eden Yaman, erkeklerin 40 yaþ üzerinde þikayeti olsun veya olmasýn yýlda bir defa üroloða baþvurmalarýný önerdi. Erkeklerin prostat büyümesini idrar yapma þikayetiyle deðerlendirdiklerine dikkati çeken Yaman, gerek iyi huylu gerekse kötü huylu büyümede þikayet olmadan da bir takým týbbi bulgularýn olabileceðine iþaret etti. Ürologa baþvuru sonrasýnda hastalarýn en çok çekindiði konular prostatýn parmakla muayenesi ve prostat ameliyatý. Bugün, muayeneden önce kan tetkiki (TPSA) yapýlýyor ve ondan sonra duruma göre muayeneye geçiliyor. Prostat, hemen rektumun önünde yer aldýðý için ancak parmakla rektal muayenede hissedebilir. Bu muayene ile prostatýn genel büyüklüðü, herhangi bir bölgesinde düzensizlik ve/veya sertlik olup olmadýðý hakkýnda bilgi sahibi olunur. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ Dr. Yaman, birçok hastada prostat kanseri hastalýðýn ilerleyen dönemlerinde fark edildiðini belirtiyor. Çünkü erken dönemde prostat kanseri hiçbir belirti vermeyebiliyor. Erken dönemde prostat kanseri tanýsý rutin kontroller sýrasýnda yapýlan tetkiklerle konulabiliyor. Hastalýðýn belirtileri, idrar kuvvetinin azalmasý, idrara baþlamakta güçlük, kesik idrar yapma, idrarýn sonunda damlama, idrarý tam boþaltamama hissi ve idrarda kan olarak sýralanýyor. Amerikan Üroloji Derneði bünyesindeki Amerikan Kanser Topluluðu, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklere 40 yaþýndan, diðer erkeklere de 45 yaþýndan itibaren yýlda bir defa parmakla rektal muayene ve serum PSA düzeyinin kontrolünü öneriyor. az sonra geçer; Yeni bir þey deðil, beni benden daha mý iyi biliyorsunuz? gibi sözlerle ýsrarlarýmýzý reddetti. Akþam duruþma bitip cezaevine geldiðimizde Baþkan ýn durumu daha da kötüleþti. Kelepçeler çözülür çözülmez revire götürdük. Hastaneye sevk istedikse de doktor kabul etmedi, ilaç vererek koðuþa gönderdi. Ýlaçlar sonuç vermedi, saatler ilerledikçe durumu aðýrlaþtý da yeniden revire götürdük. Bu kez hastaneye sevk ettiler, ayrýca sevk emrinin çýkmasý ve güvenlik önlemlerinin alýnmasý için Baþkan o durumda bir buçuk saat bekletildi. Hastaneye gece yarýsýndan sonra ulaþmýþ ama yararý olmamýþ. Ölüm haberi cezaevine sabah ulaþtý. (...) derler ki; kozasýndan çýkan bir kelebek gibi yeni doðmuþ bir bebek gibi kendini yönetmenin tadýný usul usul ellerine içirdi ilçeden insanlar derler ki; yazgýlarý avuçlarýnda ocaktaki alev yapraktaki rüzgar gibiydi sesleri ve baðladý orkestra yeni bir senfoninin ilk notalarýný çalmaya yarýný koparýp almaya hazýrlanýyordu insanlar derler ki; yayýlýrken içerde ihanet kör dehliziyle orkestranýn þefini yitirdik çatýk bir kaþ gibi gelen bir kalp kriziyle derler ki; o bir çýnardý denizin ve daðýn havzasýnda yetmiþte de seksende de vardý derler ki; bir tarih göçmüþtür onun göçüþüyle (...) Ersin Ergün Keleþ in Bir Avuç Þiir adlý kitabýndan Sevinç Eratalay - Fikri Sönmez e Aðýt (-youtube-) O Sönmez (Kýyýda Rüzgâr) Kýyýda rüzgâr daðlarda pýnardý O yüreklerimizde bir çýnardý Onunla yörede baþladý öykü Kozasýndan kurtulan kelebek gibi Yürümeye baþlayan bir bebek gibi Yarýnlarýný alýp avuçlarýna Týrmanýrlar güneþin al burçlarýna Barut acýsý ölüm bu Sýðar mý tabutlara Sesimiz býçak gibi Saplanýr bulutlara Þimdi bir ýþýk gecede yýldýzdýr O yüreklerimizde bir filizdir Aynýsýyla büyür yeni bir öykü Efirli Cezaevi Kozasýndan kurtulur uçar kelebek Yürümelere baþlar güneþten bebek Yarýnlarýný alýp avuçlarýna Týrmanýrlar güneþin al burçlarýna Devam edecek HALKI DÜÞÜNMEDÝLER, KÜPLERÝNÝ DOLDURDULAR Askeri rejimler günümüz dünyasýnda hala daha varlýðýný sürdürüyor. Þimdilerde Afrika ülkeleriyle birlikte geri kalmýþ ülkelerde henüz yýkýlmadýlar. Türkiye'de geçmiþte askeri rejim heveslileri önce ülkede darbenin altyapýsýný hazýrlarlar, sonra da "ülkede anarþi var" diyerek darbeyi gerçekleþtirirlerdi. Geçtiðimiz günlerde idam ediliþlerinin yýldönümünü devrimci duygularla andýðýmýz Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan, Türkiye faþist askeri mahkemelerinde yargýlanýp idam edildiler. Türkiye'de öðrenci hareketinin önderlerini idam eden zihniyet, ilerici ve devrimcilere karþý giriþtiði vahþet ve iþkenceler sonucunda, binlerce yurtseverin ölümünden ve kaybolmasýndan da sorumludur. Aradan uzun yýllar geçmesine raðmen ne ölüsüne, ne de dirisine rastlanamayan insanlarýn olduðunu biliyoruz. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idam ediliþlerinin üzerinden kýrk yýl... Türkiye'de 1980 faþist Kenan Evren cuntasýnýn yaptýðý darbenin de üzerinden otuz yýl geçti. Kenan Evren hala hayatta ve o da idamlarýn vahþet ve iþkencelerin baþ sorumlusu olarak hayatýnýn en güzel günlerini yaþýyor. Yargýlanmasý gereken kiþiye en üst düzeyde hizmet ediliyor. Dünyadaki diðer ülke diktatörleri yargýlanýp kalan ömürlerini hapiste geçirirken Türkiye'de anayasa deðiþikliðiyle ilgili tartýþmalar yeni baþlýyor. Eski diktatör Kenan Evren'in de diðerlerinin de bu anayasa deðiþikliðinin ardýndan yargýlanýp ömürlerinin geri kalan kýsmýný hapiste geçirmeleri saðlanmalýdýr. Katlettikleri ve uyguladýklarý iþkenceler sonucu sakat kalan masum insanlar geri gelmez, ancak darbe heveslilerinin darbe yapmalarý engellenmiþ olur. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idam ediliþlerinin üzerinden kýrk yýl geçti... Türkiye'de bizim anladýðýmýz anlamda demokratikleþme ve sivilleþme yönünde ciddi adýmlar atýlmasa bile sivil yönetim ve askeri rejimin çok ciddi çatýþma içinde hesaplaþmaya çalýþtýðý görünüyor. Egenekon örgütü bu hesaplaþmanýn merkezinde. Askeri rejimler Türkiye'de sað ve dinci kesimleri besleyip geliþtirirken, solu da haritadan silmeye çalýþtý. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn ortaya koyduklarý tam baðýmsýz Türkiye hedefine ulaþmak için birleþemeyip paramparça olan sol partiler saða kaydýlar. Türk solu daha uzun yýllar bocalama yaþayacak gibi. Deniz'lerin, Mahir'lerin ve sayýsýz devrimcilerin verdikler mücadeleye saygýlarý varsa yapmalarý gereken solda birliði saðlamaktýr. Anasýnýn izinden giden yavrusunda da solun durumu farklý deðil... Saða yelken açan sol tabela partilerinin yönetim kadrolarý toparlanýp varlýklarýna son vermeli ve alternatif güçlü bir sol için katký yapmalýdýrlar. En büyük destek de bir kenara çekilmeleridir. Çünkü günahlarý çoktur. Kýbrýs'ta da katledilen yurtseverlerin kanlarý hala yerde duruyor. Yapanlarýn ve yaptýranlarýn ömrü bitmeden azmettiricileri de dâhil yargýlanmalýdýrlar. Sol partiler bu olaylarýn aydýnlatýlmasý için bu güne kadar ciddi bir çalýþma yapmadýlar ve yapýlmasý yönünde de hükümette kaldýklarý süre içinde hiçbir faaliyetleri olmadý... Bal tutan partmaðýný yalar hesabý içinde çalýþtýlar, küplerini doldurdular. Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler...

14 14 10 Mayýs 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir kimseye mutlu, sevindirici bir haberi ulaþtýrmak (iki kelime). 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bisikletin oturacak yeri. Harf okunuþu. 3-Genellikle ünlü bir kimse için yaptýrýlan ve içinde o kimsenin mezarý bulunan yapý.... Behramoðlu (ünlü Türk þairi). 4-Kadýn giysisi. Çayýr. 5-Merkezi yönetimin, coðrafya durumuna, ekonomik þartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerine yayýlmýþ, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, DÜN vilayet. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý. 6-Yürüyerek. Sona "N" konursa "Çok uyuþuk olan kimse" olur. 7-Ýþçilik. Namus. 8-Türkiye Cumhuriyeti'nin para birimi. Çift rakamlý bir sayý. 9-Ýridyum'un kýsaltmasý. Yakýn arkadaþlýk. 10-Hukuki sonuç doðurmak amacýyla iki veya daha çok kimsenin veya kuruluþun karþýlýklý ve birbirine uygun irade beyanlarý ile gerçekleþen iþlem. Toplumun içindeki en küçük birlik. 11-Bir þeyi yapabilme, baþarabilme gücü, derman. Aðaçlarla örtülü geniþ alan. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. 2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný- Kermiya Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Dünyada yalnýzca maddenin varlýðýný kabul eden, tanrý, ruh gibi manevî kavramlarý ret ve inkâr eden kimse. 2-Doðadan elde edilen, üretilen yararlý þey. Bir iþte emir verme yetkisi olan kimse. 3-Çoraplarý dizin altýnda veya üstünde tutmaya yarayan lâstikli bað. Beyaz. 4-Gövdesi üç köþeli, üç telli Rus halk sazý. 5-Emek sonucu ortaya konan ürün. Neon'un kýsaltmasý. Ýlgilendiren, ilgili. 6-Harf okunuþu. Köpek. Ýngiltere'de babadan oðula veya ailenin ilk erkek kiþisine geçen veya kral tarafýndan baðýþlanan soyluluk unvaný. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bir kadýn ismi. 8-Güzel söz söyleme, hitabet sanatý. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 9-Binek hayvaný. Bilim adamý. 10-Müzikte sesin yankýlanmasý. Büyük kardeþ, aðabey. Beraber. 11-Deðerinden çok aþaðý bir fiyatla alýnan veya alýnabilecek olan þey. Fiillerden sýfat türeten ek. TV'DE BU AKÞAM Gizli Ortak Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen: Joel Schumacher Oyuncular: Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare Kevin Pope, kariyerinin doruðunda, parlak ve baþarýlý bir CIA ajanýdýr. Çok gizli bir görevin sonuna doðru, bir nükleer füzenin karaborsada satýþýný engellemeye çalýþýrken öldürülür. Operasyonun kritik bir noktada kesilmesini istemeyen CIA, Kevin'in doðumda ayrýldýðý ikiz kardeþi Jake'i göreve çaðýrýr. Her türlü küçük dolandýrýcýlýkta uzman bir sokak serserisi olan Jake (Chris Rock), Kevin'la çok zýt olduðu için, uzman eðitmen Gaylord Oakes'a (Anthony Hopkins) onu bir ajan yapma görevi verilir. Oakes'un baþarýlý eðitiminden geçen Jake, Kevin'in yerine geçerek görevi tamamlamaya çalýþýr. Pelikan Dosyasý Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Orijinal adý : Pelican Brief Yönetmen : Alan J. Pakula Oyuncular : Denzel Washington, Julia Roberts Tulane Üniversitesi'nde hukuk öðrencisi oloan Darby Shaw (Julia Roberts), iki Yüksek Mahkeme yargýcýnýn öldürülmesiyle ilgili bir araþtýrma yapmaktadýr. Bu araþtýrmalar, devletin üst kademelerini sarsabilecek kanunsuzluklara iþaret etmektedir. Dosya, yanlýþ insanlarýn eline geçince, genç kýz ve idealist bir gazeteci olan Gray Grantham'ýn ( Denzel Washington) yürüttüðü araþtýrma, ikiliyi karmaþýk bir o kadar da tehlike dolu iliþkilerin içine itecektir. Zaman Tükeniyor Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen: Carl Franklin Oyuncular: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, John Billingsley, Dean Cain Matt Lee Whitlock, küçük bir yer olan Banyan Key'in polis þefidir. Çevresindeki herkes tarafýndan saygý görmekte ve diðer polisler tarafýndan takdir edilmektedir. Fakat yerleþim biriminde gerçekleþen iki cinayet herkesin kanýný dondurur. Çünkü olayýn þüphelisi Whitlock gibi gözükmektedir. Polis olayý araþtýrmak üzere zamana karþý bir yarýþa girer. Þeytanýn Kýzý Türü: Yabancý Sinema STAR / 23:00 YÖNETMEN : Mickey Liddell OYUNCULAR : Halley Bennett, Jake Webber, Chace Crawford, Shannon Woodward YAPIM YILI : 2008 TÜR : Dram / Gerilim Molly Hartley, 17 yaþýnda annesi tarafýndan býçaklanmýþtýr. Bu olaydan sonra yeni bir baþlangýç yapmak için babasýyla baþka bir yere taþýnarak yeni bir okula kaydolur. Ama yaþadýðý olayýn travmasý Molly'i býrakmaz ve kâbuslar görür. Bunun sadece psikolojik bir durum olduðunu düþünen Molly, anlar ki ailesi Molly üstüne þeytanla bir anlaþma yapmýþtýr. Molly þimdi, þeytanla onun ruhu için yapýlmýþ pazarlýktan kurtulmanýn yolunu bulmalýdýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank HÝNDÝSTAN'DA TUFAN: 43 ÖLÜ Hindistan'ýn kuzeyinde yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar can aldý. Yaðýþlarda 43 kiþi öldü, 70 kiþi de yaralandý. Polis yaðýþlarýn Cuma gece geç saatlerde baþladýðýný ve Utar Pradesh ve Bihar eyaletlerini kontrol altýna aldýðýný, aðaçlarý ve elektrik direklerini kökünden söktüðünü, konutlara ve tarým ürünlerine zarar verdiðini belirtti. Polis sözcüsü Surendra Srivastava, Uttar Pradesh'in doðusunda 21 kiþi öldüðünü, 50 kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Sözcü can kayýplarýnýn büyük bir çoðunluðunun devrilen aðaçlarýn ve yýkýlan evlerin altýnda kaldýðýný ifade etti. ÞÝDDETLÝ YAÐMUR 65 CAN ALDI Çin'in güneyini etkisi altýna alan yoðun yaðýþlar yüzünden en az 65 kiþinin öldüðü ve 9900 evin yýkýldýðý bildirildi. Çin Su Kaynaklarý Bakanlýðýnýn internet sitesinde yapýlan açýklamada, yaðýþlardan 2 milyon 550 bin kiþinin etkilendiði, 100 bin hektar ekili alanýn zarar gördüðü ve 14 kiþinin kaybolduðu belirtildi. Hafta boyunca süren yaðýþlar, Sichuan, Guicou, Cianþi, Guangdog ve Hunan eyaletleri ile Çongçing þehrinde su bentlerinin yýkýlmasýna yol açtý. TAYLAND'TA ÞÝDDET TIRMANIYOR Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta düzenlenen saldýrýlarda 2 polisin öldüðü, aralarýnda asker ve polislerin de bulunduðu 12 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Polis yetkililerinin verdiði bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde "Kýrmýzý Gömlekliler" adlý hükümet karþýtý protestocu grubun kurduðu kampýn yakýnýnda bulunan bir polis kontrol noktasýna atýlan 3 M-79 el bombasý, 35 yaþýndaki bir polisin ölümüne, 5 polisin ve 3 askerin yaralanmasýna yol açtý. POLÝSÝN EVÝNE SALDIRI: 3 ÖLÜ Kerkük'ün güneyindeki Emirli'de bir polisin evine düzenlenen bombalý saldýrýda 3 kiþi öldü. Bir güvenlik yetkilisi, eve yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu polis, annesi ve bir baþka kiþinin öldüðünü belirtti. Saldýrýda 5 kiþinin de yaralandýðý kaydedildi. Öte yandan Süleymaniye Emniyet Müdürü, zengin bir Sufi þeyhinin kaçýrýlan oðlunun cesedinin bulunduðunu söyledi. 27 Nisanda kaçýrýlan 16 yaþýndaki Muhammed Tahir Said için 250 bin dolar fidye talebinde bulunulmuþtu. Emniyet Müdürü, fidyenin ödenmesi konusunda bazý karýþýklýklar çýktýðýný, rehinenin bu yüzden öldürüldüðünü ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 10 Mayýs 2010 Pazartesi 15 TALAT SEÇÝMLERÝN ARDINDAN ÝLK KEZ KONUÞTU VE 1 MAYIS'TAKÝ ÝÞGAL PANKARTINI DA DEÐERLENDÝREREK "PROVOKASYON" DEDÝ Talat: CTP'de faaliyet düþüncem yok (T.A.K.-NEZÝRE GÜRKAN): KKTC'nin 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, 18 Nisan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Kýbrýs'la ilgili müzakerelere ve çözüm olmayacaðýna iliþkin çeþitli kesimlerin propagandasýnýn belirleyici olduðunu vurgulayarak, "Gerçek dünya deðil, psikolojik dünya aðýr bastý. Seçimleri psikolojik avantajý olan ve çözümsüzlüðün liderliðini yapan kazandý" ifadelerini kullandý. Seçim sürecinde yalana dayalý propaganda yapýldýðýnýn ve bunun özellikle Türkiye kökenli seçmen üzerinde etkili olduðunun seçim sonuçlarýyla ortaya çýktýðýný da belirten Talat, "Ben de propaganda, bel altý vuruþlar yapabilirdim. Elimde birçok da doysa vardý. Ama yapmadým. Çünkü görüþlerin kazanacaðýna inandým" diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu dönemiyle ilgili "Ýzliyorum, daha müzakereler baþlamadan konuþmak haksýzlýk olur" diyerek yorum yapmaktan kaçýnan, ancak "Seçim öncesi baþka, sonrasý baþka konuþursa demokrasi katledilir. Verdiði sözleri yerine getirmeli" diyen Talat, "Koþullara göre hizmete hazýrým" diyerek siyasete devam edeceði mesajý da verdi. Seçimlerin ardýndan ilk kez TAK muhabirine konuþan 2. Cumhurbaþkaný Talat, seçim sonuçlarý yanýnda, hayatýný anlatan ve çok tartýþýlan kitaptan ofis tartýþmalarýna, devir teslim törenindeki konuþmasýndan 1 Mayýs mitingine, CTP ile iliþkilerinden medyaya kadar her konuda sorularý yanýtladý, açýklamalarda bulundu. "SÜRPRÝZ OLMADI PSÝKOLOJÝK AVANTAJI OLAN KAZANDI" Girne'deki evinin bahçesindeki röportajda seçimleri kaybetmesinin sürpriz olmadýðýný söyleyen 2. Cumhurbaþkaný Talat, özetle þunlarý söyledi: "Seçimleri psikolojik avantajý olan kazandý. Gerçek, somut dünya deðil; psikolojik dünya aðýr bastý. Çeþitli kesimlerin etkisiyle, bazýlarýnýn bilinçli, bazýlarýnýn bilinçsiz katkýlarýyla, çözümünün zor olduðu odaklý bir ortam yaratýldý. Rum tarafý ve bizim iç kaynaklý etkilerdi bunlar... Baþka yan etkilerle de bu durum takviye edildi. Rum tarafýnýn iç politik kaygýlarla sürekli olarak ilerleme olmadýðýna iliþkin açýklamalarý, dönem dönem Güney'e geçiþlerde yaþanan gerilimler/arabalara saldýrýlar gibi olaylar, bizim içte çözüme yönelik inançsýzlýk/müzakerelere þüpheyle bakmalar gibi bir dizi etken... Bunlar ille de özellikle yapýlmadý tabi ki. Ama soðuk savaþ dersi alanlar bu iþleri iyi bilir, bu durumlarý iyi kullanýr. Ve kullandýlar. Özellikle de seçim döneminde psikolojik avantaja dönüþtürdüler. Çözümsüzlük liderinin deðirmenine su taþýdýlar. Her toplumda böyledir, bu tip durumlar çözümsüzlüðe, çözümsüzlüðün liderlerine hizmet eder " "BASKILAR VE YALAN PROPAGANDA DA ETKÝLÝ OLDU" Kampanya döneminde baskýlar olduðunu, iþ ve para vaatlerinde bulunulduðunu, bunlarýn da seçim sonucunda etkili olduðunu belirterek, milletvekilliði seçimlerinin ardýndan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn bu konularý Meclis gündemine ve seçim kuruluna kadar taþýdýðýný anýmsatan Talat, "Ben vaatte bulunarak propaganda yapamam. Bu da kaybetmemde etkili oldu sanýrým" ifadelerini kullandý. Talat, özetle þunlarý söyledi: "Ben seçimlerde görüþlerin kazanacaðýna inandým hep ve öyle çalýþtým. Oysa bakýyoruz, görüþler deðil yalan propaganda, bel altý vurmalarý egemen oldu. Örneðin, 'çözüm halinde TC kökenli vatandaþlarýn geri gideceðine' iliþkin propaganda etkili oldu. Oysa bu tamamen yalan. Çözümden en fazla yararlanacak olan bu kesim Ama etkili oldu. Veya 'KKTC'nin ilanýna aðladýðým' propagandasý Bunun da özellikle TC kökenli vatandaþlar üzerinde etkili olduðu görüldü seçim sonuçlarýnda. Karpaz ve Maðusa belirleyici oldu mesela " Ayný yöntemlerle propaganda için elinde çok malzeme olmasýna karþýn bu yolu hiç denemediðini ve kampanya süresince görüþlerini açýklamaya çalýþtýðýný anlatan Talat, þunlarý söyledi: "Örneðin Dýþiþleri Bakaný'nýn, karþý çýktýðý n "SEÇÝMLERÝ PSÝKOLOJÝK AVANTAJI OLAN KAZANDI GERÇEK DÜNYA GÖLGEDE KALDI" n "YALANA DAYALI PROPAGANDA ETKÝLÝ OLDU BEN DE PROPAGANDA YAPABÝLÝRDÝM, ELÝMDE DOSYALAR VARDI AMA YAPMADIM VE YAPMAM. GÖRÜÞLERÝN KAZANACAÐINA ÝNANDIM" n "KÝTAP HALKIMLA SAMÝMÝ SOHBETÝMDÝ. ÝSTÝSMAR EDÝLDÝ. AMA BEN HEP DÜRÜST KALMAYA DEVAM EDECEÐÝM... BUNDAN DOLAYI ÝYÝ POLÝTÝKACI OLMAYACAKSAM OLMAYIM, ÝSTEMEM " n "SAYIN EROÐLU SÖYLEDÝKLERÝNÝ YAPSIN, BENÝM VERDÝKLERÝMÝ GERÝ ALSIN, ÝLK BEN ALKIÞLAYACAÐIM. AMA SEÇÝM ÖNCESÝ BAÞKA, SONRASI BAÞKA OLURSA, DEMOKRASÝ KATLEDÝLÝR" n "DEVÝR-TESLÝM TÖRENÝNDEKÝ KONUÞMAYI YAPMAK ZORUNDAYDIM. TAM YERÝYDÝ. DAHA SONRA YANIT ÝMKÂNIM YOKTU" n "1 MAYIS MÝTÝNGÝNÝ GÖLGEDE BIRAKAN PANKART PROVOKASYONDU" bir devletin pasaportunu aldýðýný propaganda malzemesi yapýp söyleyebilirdim. Yapmadým. Üstelik yalan da deðildi ama yapmadým. Tarzýma uymadýðý için yapmadým. Elimde baþka dosyalar da vardý. Ama ben bunu yapamam. Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn istemem. Ben böyle politika yapmadým ve bundan sonra da yapmam. Bu seçim sonuçlarýna raðmen görüþlerin kazanmasý ve halkýn bu konuda eðitilmesi gerektiðine inanýyorum. Hayatýmda hiç yalan söylemedim. Aleyhime olduðunda bile doðruyu söyledim. Ve sýrf politika yapacaðým diye yalan söylemem gerekiyorsa istemem, kalsýn " "KÝTAP SAMÝMÝ SOHBETÝMDÝ ÝYÝ POLÝTÝKACI DEÐÝLÝM" "KKTC'nin ilanýna aðladý" sözleriyle çok gündem olan hayatýyla ilgili kitabýn da çok istismar edildiðini, okunmadan yorumlandýðýný söyleyen Talat, "Kitabýn zamanlamasýnýn hata olduðuna iliþkin yorumlar var. Piþman oldunuz mu bu kitap konusunda" yönündeki soruya da þu yanýtý verdi: "Kitap doðruydu, o zaman bitti ve o zaman yayýnlandý. Önüme geldi, istesem aleyhime olabilecek þeyleri çýkarýrdým, ama çýkarmadým. Neden? Çünkü ben hayatým boyunca samimiyete inandým. Bu kitap da benim günahým ve sevabýmla, doðrumla ve yanlýþýmla samimi sohbetimdi. Halkýmla samimi sohbet... Bana zarar verecek diye saklama yoluna gitmedim. Dürüst kalmaya devam edeceðim ve bundan dolayý iyi politikacý deðilsem deðilim, napalým..! Halk beni böyle sevsin, beðenmeyen de seçmesin " "CTP'NÝN ROLÜ DE OLDU" Talat, seçim sonuçlarýnda daha bir yýl önce hükümette yýpranarak seçim kaybeden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin rolünün sorulmasý üzerine de, "Etkili oldu tabi ki. Baðýmsýz aday olmama karþýn CTP kökenli olmam nedeniyle yansýmasý oldu. Bunu gittiðim yerlerde de gördüm, ama ne kadar etkili oldu bilemem" diye yanýt verdi. "VERÝLEN SÖZLER YERÝNE GETÝRÝLMELÝ ÇÖZÜM SAMÝMÝYET ÝSTER" Cumhurbaþkanlýðý'na seçilen Derviþ Eroðlu'nun Kýbrýs müzakerelerine iliþkin tutumu konusunda görüþmeler baþlamadan yorumda bulunmanýn haksýzlýk olacaðýný da belirten Talat, þunlarý söyledi: "Daha müzakereler baþlamadý, o nedenle þimdiden yorumda bulunmak doðru olmaz. Ama müzakerelerin devamý ve sonuçlanmasý için canlabaþla çözüm istemek gerekir. Samimiyet gerekir. BM Genel Sekreteri'ne gönderdiði mektup, benim gönderdiðim mektubun bir versiyonu... BM parametrelerine, bizim yaptýðýmýz mutabakatlara atýflar var. Bekleyip, izleyip görmek lazým... Ancak þunu da kimsenin unutmamasý gerekir. 'Seçim kampanyasýnda söylenenler orada kalýr' demek doðru deðil. Eðer Sayýn Eroðlu seçim sürecinde 'Talat bu iþi yapamýyor, ben daha iyi müzakere ederim' deseydi anlardým. Ama 'Talat'ýn verdiklerini geri alacaðým' dedi; mutabakatlara karþý çýktý, 'sattýnýz/taviz verdiniz' dedi. 'Parametrelerin deðiþebileceðini' söyledi. Þimdi bu durumda sözünü tutmasý ve 'benim verdiklerimi' geri almasý lazým. Bunu yapsýn, sözünü tutsun, ilk ben alkýþlayacaðým. Ama yok, benim izlediðim yolu izleyecekse o zaman samimiyet nerede! Demokrasi halký kandýrma sanatý deðil. O zaman politikacýlara güven kalmaz." BM VE TÜRKÝYE'NÝN TUTUMU Baþka bir soruya karþýlýk, BM ve Türkiye'nin geliþmeleri yakýndan izlediðini, yakýn gelecekte aktif süreçle daha net deðerlendirme yapýlabileceðini söyleyen Talat, Türkiye'nin seçimlerden sonraki tutumuyla ilgili olarak da, "Türkiye buradaki seçimlere, seçim sonuçlarýna saygýlý olduðunu defalarca dile getirdi. Tavrý normal. Türkiye telaþa kapýlacak bir devlet deðil, büyük ve güçlü bir devlet" diye konuþtu. "HASTALIK KENDÝ DEÐERLERÝMÝZÝ AÞAÐILAMA" Seçimlerin ardýndan adaya gelen Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla görüþtüðünü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la da telefon görüþmesi yaptýðýný anlatan Talat, seçimlerle ilgili Türkiye odaklý yorumlarý da deðerlendirdi. "Seçimleri kimin kazanacaðýna, her þeye Türkiye karar verir" yaklaþýmýna her zaman karþý çýktýðýný anlatan Talat, özetle þunlarý söyledi: "Bu yaklaþým özellikle Rum tarafýnda, Hristofyas'ta var... 'Her þeye Türkiye karar verir'... Defalarca söyledim, bu hastalýklý bir düþünce... Ve bu hastalýk Kýbrýs Türk tarafýnda da belli kesimlerde var. Türkiye elbette etkili olur. Ama 'Türkiye karar verir' demek, kendi deðerlerimizi, kendi insanýmýzý aþaðýlamak, küçük görmektir. 'Türkiye isterse Talat'la da olur, Eroðlu'yla da olur' diyor þimdi Rumlar ve Hristofyas Görelim bakalým olabilecek mi?" DEVÝR TESLÝM TÖRENÝ "O KONUÞMA ÝÇÝN TAM YERÝYDÝ" 2. Cumhurbaþkaný Talat, devir teslim törenindeki konuþmasýyla ilgili olarak da, "KKTC'nin ilanýna aðladý propagandasýna karþý, Kýbrýs Türkü'nün baþýna gelen bütün felaketlerin iki sorumlusu Denktaþ ve Eroðlu'nun bulunduðu ortamda yüzlerine söylemem gerekirdi. O tarihi konuþmada, onu yapmam gerekirdi" diye konuþtu. "Bu konuþma için uygun bir yer miydi" sorusuna, "Evet, tam yeriydi" diyen Talat, þunlarý söyledi: "Bir gazete o günkü sayýsýnda, en çok satan olmasýndan yararlanarak hayatýmdaki en büyük hakareti yaptý. Sayýn Eroðlu'nun gazetesinde ise hýrsýzlýkla suçlandým. Bu hakaretleri daha sonra yanýtlama imkâným yoktu. Orada söylediklerimi bile çarpýttýlar. Türkiye basýnýna benim söylediklerimi deðil, o gazetede çýkan hakaret ifadelerini aktardýlar. Demek ki orada konuþmasaydým, bana yapýlan hakaretleri kamuoyuna hiç anlatamayacaktým " "Duygusal olmadý mý" sorusuna, "Olsun, duygusal olabilir. Ben zaten duygusal bir insaným" karþýlýðýný veren Talat, "kýrgýn, kýzgýn mýsýnýz" sorusuna da, "Politikalarýmýn eleþtirilmesine hiç kýrýlmadým ve kýrýlmam. Ama hakaret eden yayýnlara kýrgýným. 'Hýrsýz', 'arsýz', 'aç gözlü' nitelenmeme tahammülüm yok" karþýlýðýný verdi. Bitkilere, bahçesine, doðal hayata ilgisiyle bilinen Talat, röportaj arasýnda dut aðacýndan pavlonyaya bahçesindeki aðaçlar hakkýnda da bilgi vermeyi ihmal etmedi. Zaman zaman köpekleriyle de ilgilenen Talat, "Daha zamaným olmadý. Dinleniyorum, ihmal ettiðim iþlerime baktým biraz. Ziyaret etmem gereken yerler vardý, ziyaretlerimi yapmaya devam ediyorum" dedi. Bu ziyaretlerin neden basýndan/ kamuoyundan uzak tutulduðuna iliþkin soruya karþýlýk, "Basýný benim nezaket ziyaretlerimle meþgul etmem gerekmez. Bir tek ÖRP'ye ziyaretim basýn gündemine geldi, onu da ilgili parti bildirdi" diyen Talat, "çalýþmalarýnýzý evinizden mi sürdüreceksiniz" diye sorulunca da, "Henüz düþünmedim, karar vermedim. Ama sanýrým bir yer bakmam gerekecek" dedi. OFÝS KONUSU BELÝRSÝZ "Ofis tahsisiyle ilgili herhangi bir geliþme var mý" sorusuna da Talat, "Hayýr, devir teslim töreni öncesinde yaþanan ve o günkü basýna yalan bilgilerle aktarýlan durum dýþýnda bir þey yok. 24 personel istediðime iliþkin yalan haberler yaptýrýldý. Türkiye basýnýna da bu yalan haberle yansýtýldý durum. Bu çok kýrýcý, incitici oldu" karþýlýðýný verdi. "Görevden ayrýlan makamlara ofis veya araç tahsisi sizin baþbakanlýk/cumhurbaþkanlýðý döneminizde baþladý. Ama buna raðmen yasal bir düzenleme yapmadýnýz. Bu sizin döneminizin eksikliði deðil mi" sorusuna ise þu karþýlýðý verdi: "Doðru, ama düþünmedik. Sayýn Denktaþ'a Vakýflar'a ait binada kurulan ofis için sanýrým 10 civarýnda personel verdik. Ve bu ofis Cumhurbaþkanlýðý bütçesine baðlý olarak çalýþtý. Sayýn Eroðlu da 'bunca yýl baþbakanlýktan sonra araç kullanamam' diye arayýnca ona da þoför/ koruma ve araç tahsis edildi. Ayrýca Süheyla Küçük Hanýmefendiye de araç ve þoför verildi benim dönemimde. Bu, kiþilerin ötesinde makama saygýdýr. Ama tüzük veya yasal düzenleme yapmadýk." Kendi kullandýðý arabasý veya arkadaþlarýnýn arabalarýyla seyahat ettiðini, Güvenlik Kuvvetleri Komutalýðý'nýn tahsis ettiði korumalarýnýn ise hala yanýnda olduðunu söyleyen Talat, milletvekilliði/ bakanlýk/baþbakanlýk ve cumhurbaþkanlýðý dönemini kapsayan yaklaþýk 14 yýllýk kamu ile sigortalý dönemlerinin birleþmesinden alacaðý bir maaþý olacaðýný da anlattý. 1 MAYIS MÝTÝNGÝNDEKÝ PANKART PROVOKASYON Talat, birçok örgütün ortak organizasyonuyla kutlanan ve kendisinin de en önde yer aldýðý 1 Mayýs mitinginde bir parti tarafýndan açýlan "isyanýmýz iþgale" pankartýný ise "provokasyon" olarak niteledi. Talat, "Herkesin yer aldýðý bu mitinglerde disiplin önemli. Herkes, her isteyen istediði sloganý atmamalý, istediði pankartý açmamalý. Organizasyon komitesi önlem almalýydý. Seçimleri bile boykot eden bir marjinal parti açtýðý pankartla 1 Mayýs'ý gölgede býraktý, provoke etti. Provokasyon amacý taþýdýðýna inanýyorum" ifadelerini kullandý. SÝYASETE DEVAM 2. Cumhurbaþkaný Talat'a, politikaya devam edecek mi, bundan sonrasý için ne planlýyor veya 5 yýl sonrasý için yeniden cumhurbaþkanlýðýný düþünür mü diye de sorduk "Þu an dinleniyorum, daha bir karar vermedim. Ama deneyim ve birikimim var. Bundan ülkemi yararlandýrmak isterim. Tüm halk yanýnda yüzde 43'e yakýn seçmene sorumluluðum var. Çözüm sürecine katký yapmak isterim. Henüz siyasetten ayrýlma kararý vermediðime göre, koþullara baðlý olarak halka hizmet ihtiyacý doðarsa hizmetten kaçýlmaz. Hangi seviyede olur, ne olur, nasýl olur o günün koþullarýna baðlý. Ayrýca hizmet için ille de cumhurbaþkaný olmak gerekmez " Baþka bir soruya karþýlýk, "5 yýl tarafsýz bir görev üstlendim, CTP baþkanlýðý veya parti içinde faaliyet gibi bir düþüncem yok" diye ekleyen Talat, uluslararasý misyonda görev üstleneceðine iliþkin iddialarla ilgili olarak da, "Düþünmedim, böyle bir öneri de yok, sanýrým yakýþtýrma" dedi.

16 16 10 Mayýs 2010 Pazartesi

17 10 Mayýs 2010 Pazartesi 17

18 18 10 Mayýs 2010 Pazartesi

19 10 Mayýs 2010 Pazartesi 19 Filede 2. ayak baþlýyor n Bayan erkek olmak üzere, 16 branþta düzenlenen "Üniversite Oyunlarý 2010"nun ikinci ayaðý bugün voleybol ile baþlayacak. Ýkinci ayakta voleybol, basketbol, yüzme, hentbol, futbol, futsal ve kriket var... KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenmekte olan "Üniversite Oyunlarý 2010"nun 2. ayak programý açýklandý. 2. ayak bugün baþlayacak. Oyunlar Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) ve KKTC Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) katýlýmý ile gerçekleþiyor. Toplam 16 branþta gerçekleþtirilecek olan "Üniversite Oyunlarý 2010"nda 1,200 (bin iki yüz) civarýnda sporcunun aktif olarak mücadele ediyor. Baþlangýç Voleybolla Voleybol, basketbol, yüzme, hentbol, futbol, futsal ve kriket dalarlýndan gerçekleþecek olan 2. ayak voleybol ile baþlayacak. LAÜ Spor Salonu'nda bugün saat 12.00'de baþlayacak olan voleybol mücadelesine 17 ve 24 Mayýs 2010, tarihlerinde de devam edilecek. Bayanlarda YDÜ, DAÜ, UKÜ ve LAÜ; erkeklerde ise, DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve GAÜ'nün mücadele edecekleri voleybolda, 1. maçlar saat 12.00'de, ikinci maçlar saat 14.00'de ve üçüncü maçlar saat 16.00'da baþlayacak. Üniversite Oyunlarý 2010 Voleybol Þampiyonasý'nýn programý þöyle: 10 Mayýs 2010, Pazartesi Saat 12.00'de UKÜ-YDÜ (Bayan) Saat 14.00'de YDÜ-GAÜ (Erkek) Saat 16.00'da LAÜ-DAÜ (Bayan) 17 Mayýs 2010, Pazartesi MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Saat 12.00'de (YDÜ-GAÜ) Galibi- UKÜ (Erkek) Saat 14.00'de Bayan 3.lük maçý Saat 16.00'da DAÜ-LAÜ (Erkek) Minderde YDÜ birinci Mehmet Þemmedi Büyükler Güreþ müsabakalarý dün yapýldý. Müsabakalar sonunda Yakýn Doðu Üniversitesi birinciliði elde etti. Sabah saat 10:30'da baþlayan müsabakalar Güreþ Federasyonu'nun Rifat Þener Güreþ Salonu'nda gerçekleþtirildi. Topladýðý 67 puanla Yakýn Doðu Üniversitesi birinci gelirken ikinciliði 60 Koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: KÝRALIK EV Kermiya ÖYPAÞ Sitesi'nde (Öðretmen evleri) yeni tamir ve tadil edilmiþ, 3+1 dubleks konut kiralýktýr. 700 TL Mayýs 2010, Pazartesi Saat 12.00'de Erkek 3.'lük Maçý Saat 14.00'de Bayan Final Saat 16.00'da Erkek Final puanla Doðu Akdeniz Üniversitesi, üçüncülüðü topladýklarý 8'er puanla Korkuteli ve Kültür Spor paylaþtýlar. Lefke Avrupa Üniversitesi 6 puanla müsabakalarda dördüncü gelen ekip oldu. Mehmet Þemmedi Büyükler Güreþ Müsabakalarý'nýn hakemliklerini Merdoðan Soyalan, Kemal Bayraktar, Murat Doðan, Ercan Köse ve Serkan Köse yaptý. Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... Toplu sonuçlar FLYOIL 1. LÝG K.Kaymaklý - Çetinkaya: Ozanköy - Doðan T.B.: Esentepe - Lapta: Cihangir - Maðusa T.G.: Türkmenköy - Gönyeli: Türk Ocaðý L. - Tatlýsu: B.Baðcýl - Gençlik Gücü: 'nci Lig'de Mehmetçik - Yalova: Görneç - Deðirmenlik: Yenicami - G.Birliði: Lefke - Hamitköy: Y.Boðaziçi - Binatlý: Baf Ülkü Yurdu - Mormenekþe: 2-1 A.Yeþilova - Düzkaya: 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Beyarmudu - Aydoðan: Kumyalý - Akýncýlar: Turunçlu U. - Ergazi: Pile - Yeniceköy: Paþaköy - Dilekkaya: 'inci Yükselme Ligi Batý Grubu Doðancý - Alayköy: Yýlmazköy - Ortaköy: Zümrütköy - Yayla: Dikmen Gücü - Daðyolu Çýnar:0-2 2'nci Yükselme Ligi A Grubu Yarköy - Ýskele Trabzon: Karadeniz 61 - Y.Erenköy: Civisil - Tatlýsu Seracýlar: Geçitkale - Büyükkaya: 'nci Yükselme Ligi B Grubu Yeniþehir - Yiðitler: Dörtyol - Maðusa Ýdman Y.: Ötüken - Güvercinlik: Çayönü - Alaniçi: 'nci Yükselme Ligi C Grubu Minareliköy - Kozan: Taþkent - Metehan: Þirinevler - Gayretköy: Serhatköy - Haspolat: 'nci Yükselme Ligi D Grubu Kalkanlý - Aydýnköy: Akdeniz - Tepebaþý: Karaoðlanoðlu - Karþýyaka: Bayanlar Ligi A Grubu MAGEM - Deðirmenlik: Düzova - Gönyeli: Y.Erenköy haftayý boþ geçti Satýlýk bala makinesi John Deere rolo Beyler Tel: ELEMAN ARANIYOR Green Zodiac Casino bünyesinde tüm departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýl deneyimli presentable bay-bayan elemanlar aranmaktadýr

20 Hamitköy'e gol yaðdýran Kasým, "Gol kralý" oldu Bir hafta önce 2'nci Lig ikincisi olarak 1'nci Lig'e yükselmeyi kesinleþtiren menekþe beyazlý ekip Lefke, rakibi Hamitköy'ü 8-2 maðlup ederken, 7 gol birden atan Lefke'nin genç futbolcusu Kasým Taðman, 30 golle 2'nci Lig Gol Kralý oldu 2. Lig de þampiyonluða ulaþan Düzkaya son maçta Alsancak Yeþilova yý 4-3 maðlup etti Düzkaya þampiyon n Maçtan önce düzenlenen törende KTFF Baþkaný Ömer Adal þampiyon Düzkaya'ya kupasýný takdim etti YER: Çatalköy Nihat Baðcýer Stadý HAKEMLER: Ramadan Göktan, Serkan Alkýn, Ali Orçan ALSANCAK YEÞÝLOVA: Cenk (Selim), Hüseyin Mavili (Ömer), Mehmet Gürpýnar, Ýsmet, Ümit, Emin, Hüseyin Haþimoðlu (Haþim), Soydan, Gökhan, Bayram, Özgür Ongun DÜZKAYA: Ahmet Çeliker, Gürçin (Cemil), Ahmet Amcaoðlu, Halil Deniz, Umut, Neval (Serkan), Ýbrahim, Mustafa, Erkan, Baþak, Akýn (Ali Okan) GOLLER: Dk:78, Dk:86 (pen.) ve dk:90 (pen.) Özgür (A.Yeþilova), Dk:36 Akýn, dk:71 Cemil, dk:89 Mustafa, dk:90+3 Ali Okan (Düzkaya) 2. Lig'de þampiyonluðunu geçtiðimiz hafta ilan eden Düzkaya son maçýnda A.Yeþilova'yý gollü bir maç sonunda 4-3 maðlup etmeyi baþardý. Maçtan önce þampiyonluk kutlamalarýnýn yer aldýðý Nihat Baðcýer Stadý'nda KTFF Baþkaný Ömer Adal þampiyon Düzkaya'ya kupasýný takdim etti kiþi araba þovu izledi n Dün Zet Karting'de gerçekleþen Drift & Auto Show"a 150 midifiyeli, klasik ve prestige araba þov yaparken 10 araba dirift, 10 ATV ve Kros gösteri yaptý. Yaklaþýk 2000 bin kiþi organizasyona ilgi gösterdi Araba severlerin büyük ilgi gösterdiði "www.speedincyprus.com Drift & Auto Show" büyük ilgi gördü. Midifiyeli, klasik ve prestige 150 arabanýn þov yaptýðý etkinlikte 10 araba drift yaparken 10 ATV ve Kros da kendi gösterilerini sundular. Japon silahlarý (Nissan 350z, Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru Impreza Wrx Sti (Spec-C), Mazda Rx-8, Nissan Silvia, Nissan 200sx) ve Alman panzerler gösteride yer aldýlar. Volkwagen ve Toyota gösteriye grup halinde katýldýlar. Zet Uluslararasý Karting Pisti'nde 2000'e (iki bin) yakýn araba severin ilgi ile izledikleri þovda adrenalin doruða ulaþtý. 2. Lig'de play-off ve play-out oynayacak takýmlar belirlendi Mormenekþe de küme düþtü Alsancak Yeþilova, Yenicami, Görneç ve Gençler Birliði play off maçlarý yapacak ve birinci gelen takým Düzkaya ve Lefke ile beraber 1. Lig'e yükselmiþ olacak. Ligin dibinde ise Deðirmenlik'ten sonra Mormenekþe de küme düþtü. Play out bölgesinde son haftaya kadar devam eden mücadelede ise Yeni Boðaziçi, Binatlý, Hamitköy ve Mehmetçik kümede kalma umutlarýný sürdürüyorlar. Kartal play-off'ta YER: Lefkoþa Atatürk Stadý HAKEMLER: Ulus Sediral, Niyazi Nizam, Kerem Eran YENÝCAMÝ: Yusuf, Cemal, Güncel, Ercan, Erbay (Galip), Hasan, Niyazi (Kemal), Umut, Mehmet (Oðuz), Ali, Orçun GENÇLER BÝRLÝÐÝ: Mensan, Cem Kanat, Mehmet, Cem Güzler, Kadir (Abdullah), Haluk, Kaya Bey, Mürsel, Ýsmail (Erhan), Umut, Halil GOLLER: Dk:9, dk:29 ve dk:49 Mehmet Çil, dk:84 Ali, dk:86 Oðuz (Yenicami) Ýkinci Ligde dün oynanan maçta Yenicami konuk ettiði Gençlerbirliði'ni 5-0 yenerek play-off oynamaya hak kazandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Türkiye'de kendisine verilen ödülü reddetmiþ, çünkü, Kýbrýs'ý Türkiye'nin 16 kentinden biri saymýþlar. Ýnsaflý davranmýþlar yine de... Ýstanbul'un bir semti de sayabilirlerdi!..

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı